Page 1

MAWH NEITE ZEISU’N NGAI HI Key-D 1.Mawh neite zeisu ngai hi, Hih thupha na thangsak un, Vantung lam khial apuk mi, Lunghei nei mi va hilh un,

Cho:sa sa un, sa kik un, Mawh neite zeisu ngai hi, Hih thu tektak tangko un, Mawh neite zeisu’n ngai hi.


3.Hongpai in hong damsak ding Na muang in athutak hi, A sia bel pen zong saang ding, Mawh neite Zeisu’n ngai hi, 4.Tu’n sinsung kisuang nawn lo, Thukham mai ah ka siangta, A mah’n hong siangsak khinzo, Thukham kalhna ci’n khinta.


4.Mawh neite zeisu’n ngai hi, Kei nangawn a mawh pi mah, Vantung ah hong lutpih hi, Mawhna teng siangta in ah, Cho:sa sa un, sa kik un, Mawh neite zeisu ngai hi, Hih thu tektak tangko un, Mawh neite zeisu’n ngai hi.

258 mawh nei te zeisu ngai hi  

Key-DKey-D 1.Mawh neite zeisu ngai hi,1.Mawhneitezeisungaihi, Hih thupha na thangsak un,Hihthuphanathangsakun, Vantung lam khial apuk mi,Van...