Issuu on Google+

242

Zeisu a hoih pen Topa Zeisu lamdang thulak Pa Min khempeuh sangin  Minlian zaw kong pia uh hi. Koh tawh hong om khawm  Lamdang hi.


242 - Zeisu A hoih pen Topa