Page 1

242

Zeisu a hoih pen Topa Zeisu lamdang thulak Pa Min khempeuh sangin  Minlian zaw kong pia uh hi. Koh tawh hong om khawm  Lamdang hi.

242 - Zeisu A hoih pen Topa  

Zeisu a hoih pen Topa Zeisu lamdang thulak Pa Min khempeuh sangin Minlian zaw kong pia uh hi. Koh tawh hong om khawm Lamdang hi. 242

242 - Zeisu A hoih pen Topa  

Zeisu a hoih pen Topa Zeisu lamdang thulak Pa Min khempeuh sangin Minlian zaw kong pia uh hi. Koh tawh hong om khawm Lamdang hi. 242