Page 1

234

(Hallelujah)3 Topa maang hi. (Hallelujah)3 Vanglian Topa maang hi.


234

A lamdang vangliatnapi tawh, A gualzawhna hong lak hi Khuamial tung le sihna tungah Gualzo khin


234

Thongkia mite suahtakna pia, Sikkol khempeuh sutat khin, Hong hehpihna hang Gupna ngah ta!

234 - Hallelujah Topa mang hi  

(Hallelujah)3 Topa maang hi. (Hallelujah)3 Vanglian Topa maang hi. 234 A lamdang vangliatnapi tawh, A gualzawhna hong lak hi Khuamial tung l...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you