Page 1

LUNGDAM NA TAWH AWNG NI Key-C (Lungdamna tawh phat ziahziah ni, Topa ingualzawh na hongpia khin zo hi)2 I lang panggalhiam ten hong zolo ding I lang apang kumpi gam kip lo ding, Topa in eite hotkhiatna Suangpi hi, Oh! Tunnu’ sisan hang, zawhna I ngah zo hi!


ZEISU NUNG TA HI Key-C Halelujah! Zeisu nungta hi, Sihna in zong len zo lo Hankhuk zong kinusia ta, Zeisu tawntung in Nungta hi, nungta hi . Amah Alpha leh Omega hi, A patna leh atawpna hi Mawhna hamsiatna bei khin Suahtakna ih ngah khin zo, Pasian Tuuno thokik zo, Nungta hi, nungta hi, Jalelujah, Jesu nung ta hi.

232 LUNGDAM NA TAWH AWNG NI  

Key-C (Lungdamna tawh phat ziahziah ni, Topa ingualzawh na hongpia khin zo hi)2 I lang panggalhiam ten hong zolo ding I lang apang kumpi gam...