Page 1

VANGNGAIH ANGLAI KA POMTA Key1.Vang ngaih ang lai ka pom ta, Sammuan muang mun muangsawl bang ka heita, Vang ngaih bel ka To Jesu ka neih khit teh, Gual in nuih ciam hong lel zong nau bangka heh hong nempa, Hong dam sak pa To Jesu nei hi veng. Cho: Zaila ka oih cim lo, Va bang in ka laam cim lo Vang ngaih bel ka To Jesu ka neih khit teh, Zin in gibang hong khen zong Ang lai naubangka pom sa, Vang ngaih Jesu tawh sam bang khen nawn lo ding.


2.Simlei ah mi zatam ten ka paal lai zubang in hong nial zong le, Lung mawlken ang lai naubang ka pom cimlo, Kua tawh tan bang kong the diam nong it na thuk in sang ee, Sang gah ken na paal ing tui ka sawn cim lo 3.Mubang kong ngaihluatman mawka paal lai nang ading hong piang e, Lung mawl ken anglai pai bang kong pom cim lo, Hong sawl aw ka duang neem no, la luan khitui bek mah hi, Nang ading kum sawt tang bang hongdam sak aw.

229 VANGNGAIH ANGLAI KA POMTA  
229 VANGNGAIH ANGLAI KA POMTA  

Cho: Zaila ka oih cim lo, Va bang in ka laam cim lo Vang ngaih bel ka To Jesu ka neih khit teh, Zin in gibang hong khen zong Ang lai naubang...

Advertisement