Page 1

HIH MUN AH NANG KONG NGAK HI Key-E Cho: Hih lai mun ah Nang kongkhut lap uh hi, Hih mun ah Nang tung lungdam kong koh uh hi Kong phat uh hi, Siantho Topa hong Bia ungh Teeng khawm ni, Na minphat na sung ah.


1.Thungetna Nong dawng hi, Nang na om tawntung hi, Kongsap ciang Nong zaden hi, Kapuk uh ciang Nong domto hi, A tawntung kote Nong panpih hi, Lam tawntung ah zong Nong kha hi, Nong hi zo sak hi, Nang ma hang in. 2.Phat ding kilawm nite, Hong tuak khak uh thuhaksa te, Nong hehpih na sung tui suak hi, Na hatna’n hong hon khia suak hi, Nong it na hong hat sak hi. A tawntungin ka sa ding hi.

225 HIH MUN AH NANG KONG NGAK HI  

Hih lai mun ah Nang kongkhut lap uh hi, Hih mun ah Nang tung lungdam kong koh uh hi Kong phat uh hi, Siantho Topa hong Bia ungh Teeng khawm...

225 HIH MUN AH NANG KONG NGAK HI  

Hih lai mun ah Nang kongkhut lap uh hi, Hih mun ah Nang tung lungdam kong koh uh hi Kong phat uh hi, Siantho Topa hong Bia ungh Teeng khawm...

Advertisement