Page 1

SUP LAWM KEI NING Key-G 1.Miten Zeisu’nung zuih na, Lungkia in tawp san mah leh, Ken’ bel ka Cross pua-in ka zui den ding, Nisim in tha hong guan ding, To Zeisu ka nei zo hi, Suplawm kei ning Zeisu nung ka zuih manin. Cho: Hong piaksa te bek ah lungdam ka hi kei hi, Hong piak lai ding te ah zong amin phat ning, Tua man in nisim in ah gual zawhna la ka sa hi, Suplawh kei ning Zeisu nung ka zuih man in.


2.Ka kha nuntak nading in, Ka muh nai loh vantung gam, Upna tawh tung ding ci’n ka gen khol ngam, Pasian hong kamciam bang in , Hih lei tung na khempeuh zong, Hong piak thuah ding cih upna tawh ka mu ta.

212 SUP LAWM KEI NING  

Key-G 1.Miten Zeisu’nung zuih na, Lungkia in tawp san mah leh, Ken’ bel ka Cross pua-in ka zui den ding, Nisim in tha hong guan ding, To Zei...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you