Page 1

KA LUNGMUANG TA key-C 1.Mawhna vangik puak zawh ding hilo, Zeisu’n singkhuam tung’h hong puak sak zota, Ka mawh hong mai sak zo, a si’n hong sawp zo, A liamma hong natna teng dam khin ta. Cho:Ka kha muangta, ka lung maung ta, Kalani ah si Zeisu sisan hang in, Lengthe bang in kakhuang ding hi, Kuama tel zawh loh lungnopna ka nei ta.


2.Ka etlawm ta Pasian mi dingin, Zeisu paih let in hong ki ciangin, Tu’n ka kilawm ta hi, Pasian mi dingin, Pasian mit tawh kei hong ki et ciangin. 3.Hong ki leizo, hong ki tan zo, Man tawh kileisa mi khat ka hita, Kei hong kisam ding hi mopi pawi sungahm, Mang ut hiam tuuno pawipi sungah.

195 ka lung muang ta  

key-C 1.Mawhna vangik puak zawh ding hilo, Zeisu’n singkhuam tung’h hong puak sak zota, Ka mawh hong mai sak zo, a si’n hong sawp zo, A liam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you