Page 1

170

1.Topa hoih hi, Topa lian hi Lungkham hun in hong huh a Amah kiangah a bel mite Ama'n limtak hong kem hi. Cho:Hong phat ning maw, Topa hong phat ning Na vangliatna lamdang si, Thuuk in zai e, Lamdang nong itna, Ka belh suangpi To Zeisu


170

2. Lungsim tamkham, lam-et bei te, Meigong tagah genthei te, Lei vui pan in nong lam to a, Zeisu hong itna bek hi. Cho:Hong phat ning maw, Topa hong phat ning Na vangliatna lamdang si, Thuuk in zai e, Lamdang nong itna, Ka belh suangpi To Zeisu


170

3. Khasiangtho'n mit hong vaksak a Itna khut tawh hong len a, Kei nong sap leh kong dawng ding a Ka thu sim kong hilh ding ci. Cho:Hong phat ning maw, Topa hong phat ning Na vangliatna lamdang si, Thuuk in zai e, Lamdang nong itna, Ka belh suangpi To Zeisu

170 - Topa hoih hi  

1.Topa hoih hi, Topa lian hi Lungkham hun in hong huh a Amah kiangah a bel mite Ama'n limtak hong kem hi. 170 2. Lungsim tamkham, lam-et bei...