Page 1

TUUNO SII TAWH NA KISAWP NUAM HIAM? Key-Ab 1.A siangtho ngah ding Zeisu kiang na pai hiam? Tuuno si tawh na ki sawp zo hiam? A thupha ki cing dingin na um nai hiam? Tuuno si tawh na ki sawp zo hiam? 2.Nisim in Topa kiangah lam na zui hiam? Tuuno sitawh na ki sawp zo diam? Kithat a thuak Topa kiang na bel ta hiam? Tuuno si tawh na ki sawp zo hiam?


Cho:Tuuno a(Tuuno a)si pha tawh(si pha tawh) Nang mah ina ki sawp siang zo maw?(siang zo maw) Na puansilh vuk bang in ah na ngah zo diam? Tuuno si tawh na ki sawp zo diam?


3.Mopi pa hongpai ciangna puan siang ding in, Tuuno si tawh na ki sawp zo hiam? A bawl innpi nuamah lut theih na dingin, Tuuno si tawh na ki sawp ding hiam? 4.Mawhna khialhna a bang na puansilh paai in Tuuno si tawh na ki sawp zo diam? A siang lo na lung sung ciktui luangsak in, Tuuno si tawh na ki sawp ding hiam?

158 TUUNO SII TAWH NA KISAWP NUAM HIAM  
158 TUUNO SII TAWH NA KISAWP NUAM HIAM  

TUUNO SII TAWH NA KISAWP NUAM HIAM? 2.Nisim in Topa kiangah lam na zui hiam? Tuuno sitawh na ki sawp zo diam? Kithat a thuak Topa kiang na b...

Advertisement