Page 1

HONG SIANGSAK Key-Bb 1.En un, mawhna khempeuh a pua khia pa, Sihna Kalvary mual tungah, Singlamteh tung gimna sihna thuak in, Kei ading in asisan hong luang. Cho: Hong gumpa Topa naak sungah, Sisan leh tui hong luang khia hi, Ka lung sungah om tawntung hi, Mawhna ki sawp siang zo.


2.Mawh sawp siang nang tui, A hongluan zo hi, Hong Gumm Topa sihna mun pan, A tawntung in tua tui ah ki sil ni, Hong Gumpa Topa kiang zuah in pai ni. 3.Tua si sungah a kisil khempeuh te, A mawhna teng vuk bang ngo ding, Nag mawhna khempeuh uh hong maisak ding, Ka kiang hong pai un, Topan hong ci. 4.Mawhna sungah ka pai kik n nawn kei ding, Zeisu’n kei hong suakta sak ding, A siangtho in kei hong pi ding-a, Agam suangah hong lutpih ding hi.

157 HONG SIANGSAK  
157 HONG SIANGSAK  

Key-Bb 1.En un, mawhna khempeuh a pua khia pa, Sihna Kalvary mual tungah, Singlamteh tung gimna sihna thuak in, Kei ading in asisan hong lua...