Page 1

SIANMANG ZEISU KASAN MAN IN Key-Eb 1.Siamang Zeisu naubang kasan man in ah, Ka ciin leh katuai lai singdang ka tang ta, Lawmgual itte’n lah lenpih ding hong nial ee, Phamawh kei sawlbanghei taning Topa tawh. Cho: Phamawh kei ee, Singta bangbang lel taleh, Siamang Zeisu min hangin, Zion khuapi tual ah limnga bang lam ning, Lei ah ka gen theihna te ka khamlu khu ding hi.


2.Aw hong lengaw Zeisu vabang hong leng aw, Ka siangah hong khawl aw, holung kum khawmni, Nang tawh nunoop a len khop kan a nuam om lo, Hinpih sihpih dingin nangkongtel zohi. 3.Aw Zion tate mainawt in kalsuan ni, Eite maiha masa Zeisu mitsuan ni, Ama dawnsa tuikha mah ih dawn ding aa, Ama totsa lampi mah ih zui ding hi.

113 SIANMANG ZEISU KASAN MAN IN  
113 SIANMANG ZEISU KASAN MAN IN  

Key-Eb 1.Siamang Zeisu naubang kasan man in ah, Ka ciin leh katuai lai singdang ka tang ta, Lawmgual itte’n lah lenpih ding hong nial ee, Ph...

Advertisement