Page 1

Na theihloh man hizaw Key­E Hongit Topa Zeisu nuntak tawntungna hi, Hehoih na leh Itna tawh kidim hi, Lungdam in lakasa lungmuang in ka om ta; Kei khamuan ka Topa Jesu hi. Hongitna thei lecin, hong ngaihna thei lecin, Nang zong sangnuamlo in omkei niteh, Natheihloh man hizaw, Na tel lohman hi zaw, En dihve nakha ading hilomaw,

(cho)


Sanggam aw hih leitung a ding bang nagel hiam? Na khantawn a dingzong na geel ngei hiam! Ki sathei kha kei in na khangdaawng hoih lai in, Tua paakbang vukding naphawk thei hiam. A kimuh theih lai­in, ahong nai om lai­in, Hong tung ding nazon hang namuh loh hun, Hong tunma tunah in, A mah nial nawn kei­in, En dih ve na kha ading in hong kun.

1 na theih loh maan hii zaw  

Key­EKey­E Hongit Topa Zeisu nuntak tawntungna hi,HongitTopaZeisununtaktawntungnahi, Hehoih na leh Itna tawh kidim hi,HehoihnalehItnatawhkid...

1 na theih loh maan hii zaw  

Key­EKey­E Hongit Topa Zeisu nuntak tawntungna hi,HongitTopaZeisununtaktawntungnahi, Hehoih na leh Itna tawh kidim hi,HehoihnalehItnatawhkid...