Page 1

StudijnĂ­ programy 2014 / 2015


Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro její vznik byl narůstající význam regionální dimenze společenského a ekonomického života, který se promítá i do oblasti hospodářské politiky, a to v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. S ním souvisí potřeba přípravy nového typu vysokoškolsky vzdělaných odborníků vybavených komplexem znalostí a schopností participovat na řešení problémů vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje regionů pro upevňování ekonomické pozice i sociální soudržnosti zemí nejen v rámci EU a postavení evropského kontinentu na světové scéně, ale naplnit i společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí. Fakulta svým tematickým profilem a programovým zaměřením, při internacionalizaci studia a zvyšování excelence, garantuje jeho vysokou atraktivitu nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku vzdělávacího a výzkumného prostoru. Reflektuje požadavky systematické a komplexní přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně přijímat a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu globálního i regionálního vývoje. Nabízí možnost vysoké uplatnitelnosti absolventů a jejich prestiže v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství, ve státní a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, jakož i v institucích EU a dalších mezinárodních institucích.

10+1 důvod proč FRRMS »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Dynamická, progresivní fakulta Zázemí univerzity s více než 90letou tradicí Studium většiny předmětů v češtině i v angličtině Velký důraz na praxi a jazykovou vybavenost Široké spektrum možností zahraničních pobytů Kvalitní vzdělání s vynikajícím uplatněním absolventů v ČR i v zahraničí Individuální a vstřícný přístup ke studentům Možnost podílet se na fungování fakulty Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory Koleje pro dojíždějící studenty přímo v budově fakulty Odvážná a neodolatelná barva fakulty :)


STUDIJNÍ PROGRAM

REGIONÁLNÍ ROZVOJ


REGIONÁLNÍ ROZVOJ Bakalářský studijní program

Cílem studia bakalářského studijního programu Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky mající kompetence pro výkon kvalifikovaných odborných, expertních a manažerských funkcí v oblasti komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu se znalostí globálních i lokálních souvislostí a podmíněnosti vývoje v kontextu moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy.

i

Tento studijní program lze studovat i v anglickém jazyce jako Regional Development.

Specializace Studenti se mohou blíže profilovat v oblasti Podnikání nebo Veřejné správy.

Uplatnění absolventů Cílem studia je připravit absolventy pro: »» výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy, »» pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí, »» výkon funkcí v institucích zabezpečující funkce státu v regionech, »» odborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem, »» výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit, »» výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu, »» uplatnění v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích, »» realizaci samostatné podnikatelské činnosti.


Profil absolventa Profil absolventa studijního programu bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi: »» provádět komplexní analýzy regionu z pohledu přírodních zdrojů, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti regionu, »» kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o příslušném regionu, »» koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářskopolitických, environmentálních a sociálních souvislostech, »» analyzovat podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v obecných a regionálních souvislostech, »» komparace regionálních disparit a rozhodujících faktorů tyto disparity podmiňujících, »» připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech rozvoje, »» založit a rozvíjet samostatnou podnikatelskou činnost v regionu, »» uplatňovat environmentální aspekty při analytické, koncepční a realizační fázi řešení konkrétního problému, »» týmové práce a aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi, »» identifikovat a využívat vhodné informační zdroje, »» formulovat návrhy řešení problémů a obhajovat navržená řešení.

Předměty pro státní závěrečnou zkoušku »» Regionální ekonomika a politika »» Ochrana životního prostředí »» Podnikání nebo Veřejná správa (dle zvolené specializace)

Další povinnosti »» »» »» »» »»

Vykonání zkoušky z vybraného odborného předmětu vyučovaného v jazyce anglickém a jednoho předmětu s názvem Světový jazyk. Odborná bakalářská praxe v rozsahu 4 týdnů. Bakalářská práce. Státní bakalářská zkouška


REGIONÁLNÍ ROZVOJ magisterský studijní program

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostí procesů globalizace a regionalizace a jejich souvislosti v udržitelném rozvoji regionů, ekonomických souvislostí rozvoje regionů, environmentálních podmínek a problematiky přírodních zdrojů, sociálních a kulturních podmínek a vztahů v rozvoji regionů i regionální, geografické, demografické a správní problematiky, významu a využití kulturního dědictví pro rozvoj regionu, metod organizace a řízení ve veřejné správě, samosprávě i v podnikatelských aktivitách.

i

Tento studijní program lze studovat i v anglickém jazyce jako Regional Development.

Specializace Studenti se mohou blíže profilovat v oblasti Podnikání nebo Veřejné správy.

Uplatnění absolventů Cílem studia je připravit absolventy pro: »» pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí, »» výkon funkcí v institucích zabezpečující funkce státu v regionech, »» výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy, »» odborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem, »» výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit, »» výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu, »» uplatnění v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích, »» odborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje.


Profil absolventa Profil absolventa studijního programu bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi: »» koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech, »» specifikovat podmínky a předpoklady výkonnosti regionu, řešit regionální disparity v širších souvislostech, identifikovat a podporovat inovační podnikatelské aktivity, »» vytvářet a implementovat strategie a programy v oblasti podpory a financování regionálního rozvoje ve vazbě na evropský prostor, »» aplikovat a rozvíjet poznatky vyplývající ze znalostí teorie společenského a územního rozvoje v globálních a regionálních souvislostech, »» analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné situace regionů, využívat environmentálních, geografických a dalších specializovaných informací nezbytných pro řešení problematiky regionálního rozvoje.

Předměty pro státní závěrečnou zkoušku »» Sociální a environmentální aspekty regionálního rozvoje »» Ekonomické aspekty regionálního rozvoje »» Podnikání nebo Veřejná správa (dle zvolené specializace)

Další povinnosti »» Odborná diplomová praxe v rozsahu 5 týdnů. »» Diplomová práce. »» Státní závěrečná zkouška.


STUDIJNÍ PROGRAM

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA


MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA bakalářský studijní program

Cílem studia je připravit absolventy studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia pro uplatnění na národní a mezinárodní úrovni všude tam, kde je vyžadována komplexní znalost problematiky rozvíjejících se zemí a regionů: především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru. Zaměstnavateli mohou být národní a nadnárodní instituce a organizace angažované v rozvojových aktivitách, multilaterální rozvojové agentury, subjekty v oblasti imigračních služeb, nevládní organizace. Dále absolventi naleznou uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry. V neposlední řadě se uplatní v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

i

Tento studijní program lze studovat i v anglickém jazyce jako International Territorial Studies.

Uplatnění absolventů Studium připravuje absolventy pro: »» pozice v národních a nadnárodních institucích, »» pozice v organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách, »» výkon funkcí v multilaterálních rozvojových agenturách, »» výkon funkcí v subjektech v oblasti imigračních služeb, »» výkon funkcí v nevládních organizacích, »» uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry, »» uplatnění v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.


Profil absolventa Profil absolventa studijního programu bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi: »» ústně komunikovat v cizím jazyce s využitím odborné terminologie, »» řídit multikulturní tým v cizím kulturním prostředí, »» komplexní znalosti integračních a dezintegračních procesů v oblasti, kulturních specifik a odlišností oblastí, »» využívat integrační a rozvojové teorie v praxi, »» řešit problematiku ekonomického i sociálního rozvoje oblastí, »» řešit problematiku hospodaření s přírodními zdroji, »» identifikovat světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce, »» analyzovat dopady integračních a globalizačních procesů v oblasti hospodářských, environmentálních a sociálních politik v oblasti.

Předměty pro státní závěrečnou zkoušku »» Regionální rozvoj »» Problémy rozvojového světa »» Využívání přírodních zdrojů v regionálním rozvoji

Další povinnosti »» Vykonání zkoušky z vybraných odborných předmětů vyučovaných v jazyce anglickém. »» Vykonání zkoušky ze dvou jazykových předmětů nebo dvou úrovní jednoho. »» Odborná bakalářská praxe v rozsahu 4 týdnů. »» Bakalářská práce. »» Státní bakalářská zkouška.


MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia nabízí možnost výběru specializace Globální rozvoj a Evropská studia. Cílem studijního programu je připravit absolventy se schopnostmi identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v rozvojovém světě v obecných i mezinárodních souvislostech, posuzovat příčinné souvislosti vzniku a existence problémů rozvojového světa a připravovat návrhy řešení, včetně krizových situací, promítat návrhy řešení těchto problémů do projektů rozvojové pomoci včetně respektování environmentálních dopadů v rozhodování v širších souvislostech. Současně získají studenti konkrétní praktické znalosti aktuálních problémů vybraného regionu rozvojového světa, a to buď Afriky nebo Jižní a Jihovýchodní Asie nebo Latinské Ameriky v závislosti na jejich volbě, a budou připraveni vypracovat projekty rozvojové spolupráce především pro vybraný region. Absolventi specializace Evropská studia budou schopni se orientovat v roli Evropské unie v globálním prostředí, s důrazem na její interakce s rozvojovými zeměmi.

i

Tento studijní program lze studovat i v anglickém jazyce jako International Territorial Studies.

Specializace Studenti se mohou blíže profilovat v oblasti Globální rozvoj nebo Evropská studia.

Uplatnění absolventů Studium připravuje absolventy pro uplatnění: »» v národních a nadnárodních institucích, »» v organizacích a agenturách zabývajících se problematikou rozvojového světa, »» ve státní administrativě a nevládních organizacích, »» na pozicích vedoucích a koncepčních pracovníků mezinárodních projektů, »» v podnikatelském sektoru na pozicích osob zodpovědných za nadnárodní expanzi firem do rozvojového světa, »» v oblasti individuálních podnikatelských aktivit v rozvojovém světě.


Profil absolventa Profil absolventa studijního programu bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi: »» orientace v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci a posouzení jejího vlivu v jednotlivých regionech světa, »» orientace v interkulturních problémech a jejich souvislostech ve světovém prostoru, »» posouzení dopadů hospodářského rozvoje na podmínky a kvalitu života a životního prostředí, »» respektování složitosti procesu mezinárodní spolupráce, »» identifikace vzniku krizových situací vyvolaných přírodními a hospodářskými vlivy, »» připravit projekty rozvojové spolupráce a forem jejich financování, »» identifikovat nové rozvojové výzvy a navrhovat řešení za využití zdrojů financování z EU.

Předměty pro státní závěrečnou zkoušku »» Ekonomické, sociální a environmentální problémy rozvojového světa »» Socioekonomické analýzy a rozvojové projekty

Další povinnosti »» Odborná diplomová praxe v rozsahu 5 týdnů. »» Diplomová práce. »» Státní závěrečná zkouška.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Přijímací zkoušky Bakalářské studijní programy Přijímací zkoušku uchazeč vykoná písemnou formou. Skládá se z testu studijních předpokladů a ze zvoleného světového jazyka (angličtiny nebo němčiny). Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Regionální rozvoj (studijní obor Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu) a Mezinárodní teritoriální studia (studijní obor Mezinárodní rozvojová studia) v akademickém roce 2014/2015 lze najít na: http://www.frrms.mendelu.cz.

Magisterské studijní programy Přijímací zkoušku pro magisterský studijní program Regionální rozvoj uchazeč vykoná písemnou formou. Skládá se z testu ověřujícího znalosti uchazečů z oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí. Přijímací zkoušku pro magisterský studijní program Mezinárodní teritoriální studia uchazeč vykoná písemnou formou. Skládá se z testu ověřujícího znalosti uchazečů z oblasti základních aspektů regionální rozvoje, problémů rozvojového světa i využívání přírodních zdrojů v regionálním rozvoji. Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Regionální rozvoj (studijní obor Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu) a Mezinárodní teritoriální studia (studijní obor Mezinárodní rozvojová studia) v akademickém roce 2014/2015 lze najít na: http://www.frrms.mendelu.cz Bakalářské studium Dny otevřených dveří Podání přihlášky Přijímací zkoušky

Magisterské studium

10. 1., 24. 1., 14. 2. 2014 vždy ve 13:00

PRODLOUŽEN

O 11.5.2014 do 25. O 4. D 2014

2. - 6. 6. 2014

29. - 30. 5. 2014

Elektronická přihláška je dostupná na: http://is.mendelu.cz/prihlaska/. Konkrétní termín bude každému uchazeči sdělen s dostatečným časovým předstihem.


Kontakt Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Třída Generála Píky 7 613 00 Brno

Studijní oddělení Bakalářské studijní programy Ing. Kateřina Slámová + 420 545 136 121 Magisterské studijní programy a studium v AJ Hana Kališová + 420 545 136 112 e-mail: studijni.frrms@mendelu.cz www.frrms.mendelu.cz www.facebook.com/FRRMS


Tuto publikaci vydala Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzita v Brně v roce 2014

Studijní programy 2014/2015  

FRRMS Mendelu

Advertisement