Page 1


or速wBuD; ajymwJh pum;udk jyefajymr,fqdk&if..wwfEkdifoavmuf ydkNyD;awmh opfwJh av,mOfysHudk wwfEdkif&ifvJ0,fyg... iSm;Edkif&ifvnf;iSm;yg... av,mOftopfawGeJY tiftm;vJ wdk;NyD; vkyfygqdkNyD;rSmygaMumif;...


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)

Cartoons


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)

rD;jy0efodxkYr[krfw; f

; m o l v f m s y a f tydkif; (1) yifv,

ykodrfrD;jywdkuf

usdKu©rDrD;jywdkuf


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)

(u) ukefwif^ukefcs aqmif&Gufaeonfh oabFmrsm; pOf

qdyfurf;trnf

oabFmtrnf

ukefwif^ukefcstajctae

1

xD;wef;qdyfurf;(1)

BANG KA CHAI

bdvyfajr (6100)wef ukefcs

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

at;½Sm;a0gvf(3) ql;avqdyfurf;(1)

MUSASHI

ql;avqdyfurf;(2) ql;avqdyfurf;(3) ql;avqdyfurf;(4) ql;avqdyfurf; (7) Adkvfatmifausmf(1) Adkvfatmifausmf (2) Akdvfatmifausmf(3) oDv0g (MIPL) oDv0g (MITT-1) oDv0g (MITT-2) oDv0g (MITT-3) oDv0g (MITT-4) oDv0g (MITT-5) jrefrmhMu,fig;yGihfqdyfurf;

NIAMUN NASIR

v,f,mxGufukef (5000)wef ukefwif bdvyfajr (10000)wef ukefcs bdvyfajr (6500)wef ukefcs opfvHk; (3500)wef ukefwif opfvHk; (7050)wef ukefwif opfvHk; (3500)wef ukefwif bdvyfajr (10500)wef ukefcs opfvHk; (4800)wef ukefwif opfvHk; (3000)wef ukefwif opfvHk; (1200)wef ukefwif pwD;ypönf; (13147)wef ukefcs opfvHk; (13000)wef ukefwif opfvHk; (10000)wef ukefwif opfvHk; (12500)wef ukefwif pDrHudef;ukef (5200)wef ukefwif taxGaxGukef (500)wef ukefcs

BANGLAR SHIKHA MYAY TU (5) (8) DAHIATUL KALBI GATI PRIDE DAWEI BANGLAR MONI JINDAL VARUNA TA BA FU YANG SHAN NIANUL MOWLA SPLENDOUR GREAT CREATION CO CO GYUN MYIT KYI NA

(c) ukefwif^ukefcs&ef apmifhqdkif;aeaom oabFmrsm; pOf

oabFmtrnf

ukeftrsdK;tpm;

qdkufxm;onf qdyfurf;

qdkufa&muf onfh&uf

4

ORA BHUN

25.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

5

HAN LINN

25.5.2013

Adkvfatmifausmf

SINGAPORE

6

GSS YANGON

25.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

7

ASIATIC BAY

25.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

8

ESM CREMONA

26.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

9

SINGAPORE BRIDGE

27.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

10

EVER ABLE

27.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

11

AYSAN

29.5.2013

oDv0g (MITT)

SINGAPORE

12

WEST SCENT

30.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

13

PACIFIC TRADER

31.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

14

MCP LARNACA

31.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

15

ASIATIC DAWN

1.6.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

pOf

(i) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ pm;tkef;qD^pufoHk;qDoabFmrsm; oabFmtrnf a&mufrnfhcefYrSef;&uf qdkufrnfhqdyfurf;

ukefypönf; 'DZ,fqD ukefcs&ef

(11200)wef

1

MT.OCEAN MORAY

23.5.2013

-

2

MT. OCEAN SWIFT

24.5.2013

-

3

MT. MANY TWO

24.5.2013

-

'DZ,fqD ukefcs&ef

(3500)wef

4

MT. PETRO OMEGA

24.5.2013

-

'DZ,fqD ukefcs&ef

(6182)wef

5

MT. OCEAN EAGLE

25.5.2013

-

"mwfaiGU&nf (6500)wef ukefcs&ef

6

MT. ESHIPS PRELUDE

25.5.2013

-

'DZ,fqD (6500)wef ukefcs&ef

7

MT. OCEAN PEGASUS

25.5.2013

-

"mwfaiGU&nf (43300) wef ukefcs&ef "mwfaiGU&nf (6500)wef ukefcs&ef

MOGAS

92

RON

(5498)wef ukefcs&ef

1

MT. OCEAN MANTA

'DZ,fqD (11150)wef ukefcs&ef

-

22.5.2013

2

DERIBAS

v,f,mxGufukef (23250)wef ukefwif&ef

-

10.5.2013

3

MT. ZEE TEE

pm;tkef;qD (4300)wef ukefcs&ef

-

18.5.2013

4

MT. AULAC ANGLE

-

22.5.2013

5

FU XIN SHAN

-

19.5.2013

8

MT. OCEAN KITE

25.5.2013

-

6

INTERLINK ACUITY

'DZ,fqD (9394)wef ukefcs&ef pwD;ESihftaxGaxGukef (16000) wefukefcs&ef v,f,mxGufukef (2600)wef ukefwif&ef

-

19.5.2013

9

MT. OCEAN HAWK

25.5.2013

-

10

MT. OCEAN DOLPHIN

27.5.2013

-

'DZ,fqD ukefcs&ef

(10000)wef

11

MT. OCEAN GURNARD

27.5.2013

-

'DZ,fqD ukefcs&ef

(10000)wef

12

MT. EARTH SONG

29.5.2013

-

'DZ,fqD ukefcs&ef

(6000)wef

13

MT. AU GEMINI

30.5.2013

-

pm;tkef;qD ukefcs&ef

(4200)wef

pOf

(*) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ taxGaxGukefoabFmrsm; a&mufrnfh qdkufuyfrnfh oabFmtrnf cefYrSef;&uf qdyfurf;

ukeftrsdK;tpm;

bdvyfajr (11700)wef ukefcs&ef

1

MAGWAY

2

TUG AMOE BICTORY + BARGE 7001

25.5.2013

ykodrf

3

GLARING PESCADORES

25.5.2013

-

4

GIANG HAI - 05

25.5.2013

aumhaomif;

5

PHUONG NAN -1

25.5.2013

-

6

DOLPHIN STAR

25.5.2013

ausmufjzL

7

ASSAD ULLAH

25.5.2013

Nrdwf

opfvHk; (6500)wef ukefwif&ef

8

CRYSTAL GOLD

25.5.2013

Nrdwf^&efukef

opfvHk; (4000) wef ukefwif&ef

9

SEA LOARD

25.5.2013

-

bdvyfajr (9000)wef ukefcs&ef

10

HOANG ANH - 05

25.5.2013

-

"mwfajrMoZm (3000)wef ukefcs&ef

11

MINDORO

25.5.2013

-

armfawmf,mOf (293)pD; ukefcs&ef

12

MAWLA MYINE

25.5.2013

-

bdvyfajr(10000)wef ukefcs&ef

13

ALLCARGO ARATHI

25.5.2013

-

opfvHk; (3300)wef ukefwif&ef

14

SITTWE

25.5.2013

-

bdvdyfajr (10000)wef ukefcs&ef

15

BANG SA KAO

25.5.2013

-

bdvyfajr (7400)wef ukefcs&ef

16

ON PRATHAM

27.5.2013

-

opfvHk; (10000)wef ukefwif &ef

17

SPRING SKY

27.5.2013

-

armfawmf,mOf (868)pD; ukefcs &ef

18

JINDAL TARINI

27.5.2013

-

19

AURORA AMETHYST

2.6.2013

-

opfvHk; (2750)wefukefwif&ef pwD;xkwfukef (27000)wef ukefcs&ef

-

24.5.2013

oJ (6000)wef ukefwif&ef v,f,mxGufukef (5000) wef ukefwif&ef "mwfajrMoZm (3300)wef ukefcs&ef opfvHk; (2800)wef ukefwif&ef taxGaxGukef (6000)wef ukefcs&ef

(C) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ ukefaowåmoabFmrsm; pOf

oabFmtrnf

a&mufrnfh&uf

qdkufrnfhqdyfurf;

vma&mufrnfh qdyfurf;

1

ER. TURKU

22.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

2

MOROTAI

24.5.2013

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

3

KOTA TABAH

24.5.2013

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

MOGAS

92

RON

(6000)wef ukefcs&ef


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


29-5-2013 (Ak'¨[l;aeY)


အတဲြ(၃)၊ အမွတ္(၉)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you