Page 1

1

အတြ(ဲ ၁)စာေစာင္(၁) ဗိုလ္ခ်ဳုပ္ေအာင္ဆန္း၏လမ္းညြန္ခ်က္ (၇) ခ်က္ ၁။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖ႔စ ြဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ဟုေခၚတြင္ေစေသာလြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတ ႏုိင္ငံ၏

ဖြ႔စ ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေစရမည္။ထုိ႔ျပင္၂။

ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအတြင္းဖြ႔စ ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကသတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိေစရမည္။ထုိ႔ျပင္၃။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္လြတ္လပ္ေသာသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတို႔၏အခြင့္

အာဏာ ဟူသမွ်တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ထံမွသက္ဆင္းေစရမည္။ထုိ႔ျပင္၄။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏တုိင္းသူျပည္သားမွန္သမွ်သည္ လူမႈေရးရာ၌၎၊ စီးပြါးေရးရာ၌၎၊ ႏုိင္ငံေရး၌၎တရားမွ်တေစလ်က္၊ အဆင့္အ

တန္းအခြင့္အေရး ဥပေဒသက္ေရာက္မႈတုိ႔တြင္ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိပကတိတူညီေစရမည့္အျပင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အမ်ားျပည္သူတို႔ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္သမွ် လြတ္လပ္စြာႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ ပရိေယသနရွာမီွးပိုင္ခြင့္၊ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္အလံုသတ္မွတ္ ထားရွိေစရမည္။ထို႔ျပင္၅။

ဤဖြ႔စ ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လံုေလာက္ေသာကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရွိေစရမည္။ထုိ႔ျပင္-

၆။

လြတ္လပ္ေသာ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမတို႔တေပါင္းတစည္းထဲတည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးကိုလည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံ၏ၾကည္း၊

ေရ၊

ေလတို႔ ကို အခ်ဳပ္အျခာ စိုး မိုးအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို လည္းေကာင္း၊ တရားဓမၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္ခ်င္းခ်င္းဥပေဒအရေစာင့္ထိန္းထားရွိေစရမည္။ထုိ႔ျပင္၇။

ရာဇဝင္တြင္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာတြင္မိမိ၏ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ရသင့္ရထုိက္ေသာအဆင့္အတန္းသို႔ေရာက္

ရွိေစရမည့္ျပင္၊ လူ သတၱဝါတို႔၏တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျပည့္ဝေရးတို႔ကိုတာဝန္အေလ်ာက္ ေစတနာျဖင့္အစြမ္းကုန္ျဖည့္စြက္ထမ္းရြက္ရကာ ျပည္ေထာင္ အခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ တရားဓမၼႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကို အေျခခံျပဳ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွးရႈလ်က္ ႏုိင္ငံတကာတို႔ႏွင့္မိတ္ဝတ္မပ်က္တဘ ြဲ က္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုခိုင္ၿမဲ ေသာ အဓိဌာန္ျဖင့္ေစာင့္ထိန္းေတာ့အ့ံ။

ျပည္သူလူထု၏ေက်းဇူးသစၥာ

စန္းယုက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ဆေနရပါမည္။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း

မိမိတတ္ႏုိင္သည့္

မိန္႕ခြန္းေၿပာဆိုရာတြင္ “ငါတု႕ိ တပ္မေတာ္သည္ၿပည္သူလူထု ဘက္မွ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ပူးေပါင္းကူညီလုပ္ကိုင္

ြဲ ်ီတက္ေနစဥ္တြင္ ထားရွိရမည့္ပဋိညာဥ္မွာ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ၿပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႕အားအ - လြတ္လပ္ေသာတုိင္းၿပည္၏ ၿပည္သူ႕တပ္မေတာ္တုိ႕တြင္ ၾကီးႏွင့္ လက္တခ -ၿပည္ သ လ ူ ထ ူ အ ု တြ င္းမွာေနသည္။ စားအေသာက္ ၊ အ၀တ္အထည္ ၊ ေနထိုင္ရန္အိပ္ယာ ၊မမာ ၿပည္သ႕ူ စစ္သားေကာင္းမ်ား၏ သြင္ၿပင္ လကၡဏာမ်ားကား တစ္မူထူးၿခားရပါမည္။

-ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုဦးထိပ္ထားသည္။

(က) တပ္မေတာ္ကို လူတန္းစားသစ္တစ္ရပ္ၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္း -ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုၿဖည့္စြမ္းေနသည္။ တည္ေဆာက္သည္မဟုတ္ ၿပည္သူလူထု၏ ေခၽြးနည္းစာၿဖင့္ -ၿပည္သူလူထုအား ကိုးစားယံုၾကည္သည္ ။

ြဲ ဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုထည့္သြင္း လူတန္းစားအသီးသီးၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေပသည္။ -ၿပည္သူလူထုႏွင့္လက္တေ ေဖာ္ ၿ ပခဲ ေ ့ လသည္ ။ ဤမည္ ေသာအသိတရား ၊ လက္ခံ ထိ႕ု ေၾကာင့္တပ္မေတာ္သည္ မိဘၿပည္သူကိုကိုယ္စားၿပဳရေပ က်င္ သ ့ း ု ံ ရမည္ သ ့ ေဘာထားတိ ု႕ကိုႏုိင္ငံေရးအသိက ေစ့ေစာ္ မည္။ ၎တို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားလံုၿခံဳမႈ စသည္တို႕ကို္ကာကြယ္ လႈ ပ ရ ္ ာ ွ းေပး၏။ ယင္ း ႏု င ိ င ္ ေ ံ ရးအသိ မွာပင္ ႏုိင္ငံေရးအရည္ ေပးရပါမည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူလူထု၏ အရွင္သခင္

မက်န္းလွ်င္ ေဆး၀ါးကုသေပးရန္ ေဆးရံုတို႕ကိုအခမဲ့ အသံုး ၿပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။ ထုိ႕ၿပင္လည္းၿပည္သူလူထုသည္ တ ရင္းတႏွီးေခၽြတာစုေဆာင္းထားေသာ မိမိတို႕ေခၽြးနဲစာမ်ား ထဲ မွ တစ္လတစ္ၾကိမ္သံုးစြရ ဲ န္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္း အလိုက္ သတ္မွတ္ေပးကမ္းေသးသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ၿပည္သူ လူထုသည္ ရဲေဘာ္မ်ား၏အနႏၱေက်းဇူးရွင္မ်ားၿဖစ္ေပသည္။ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းမစြပ္ရာ ထုိေက်းဇူးမ်ားကို ရဲေဘာ္မ်ား

မဟုတ္ ၊ ၿပည္သူလူထု၏ ေစသည့္ကၽြန္ ထြန္သည့္ႏြားကဲ့သို႕ အခ်င္းကို သြတ္သြင္းေမြးၿမဴေပးေလ၏။ ၿပည္သူ႕စစ္သား သည္ ၿပန္လည္ဆပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခဲရာခဲဆစ္ စဥ္း ထားရာေန ေစရာသြားရမည္ ။ လူထု၏အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမ်ားသည္ ၿပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မေနေစ စားေနစရာမလုိ။ အထက္ေဖာ္ၿပပါ ၿပည္သူလူထုအတြင္း လူထု ၏ခိုင္းသမွ်ကို မၿငိဳမၿငင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ေၾကာင္း။ ၿပည္သူလူထုအတြင္းမွာေန၍ၿပည္သူလူထုႏွင့္ေသ မွာေန၍ ၿပည္သူလူထုဆႏၵကိုဦးထိပ္ထားၿပီး ၿပည္သူလူထု

ြဲ ဆာင္ ဆႏၵကိုၿဖည့္စြမး္လွ်က္ ၿပည္သူလူထုအားကို ကိုးစားယံုၾကည္ ကိရိ ယာပစၥည္းတစ္ခုပမာသာၿဖစ္သည္။ (ခ) ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ အတူရွင္မကြာ ၊ ဆင္းရဲအတူ ခ်မ္းသာအမွ် လက္တေ ရြ က ေ ္ နရပါမည္ ။ ၿပည္ သ လ ူ ထ ူ ၏ ု ဆႏၵ က ဥ ု ိ း ီ ထိ ပ ထ ္ ား၍ ၿဖည့္ ကာၿပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တေ ြဲ ဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ ၿပည္သူလူ လွ်င္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စြမ္းေပးႏုိင္မည္။ နည္းလမ္းမ်ားကိုအၿမဲတမး္ေတြး ေတာၾကံ ထု၏ေက်းဇူးသစၥာကို တံု႕ၿပန္ရာေရာက္ပါသည္ ။

စစ္ဆိုတာ ျပည္သူကိုကာကြယ္ဖို႔ တုိင္းျပည္ကိုကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္တယ္ ျပည္သူကိုႏွိပ္ဆက္ဖို႔မဟုတ္ဘူး


2

တပ္မေတာ္သားမ်ားသို႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ၏ပန္ၾကားခ်က္ (တပ္မွဴးတပ္သားေျပာစကား (၁)မွ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္နဲ႕ တိုက္ယူ ဖို႕လိုတယ္လို႕ သေဘာေပါက္လာေတာ့ ျခားတိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႕စုစည္းၿပီး ဗမာ့တပ္မ ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္တ့တ ဲ ့သ ဲ ူပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕စိတ္ေန

ကံၾကမၼာရဲ႕သတို႔သမီး မုိးသည္းထန္ေနတဲ႕ ထုိတည အညိဳးၾကီးစြာ ပစ္ခ်ေနတဲ့ မုိးၾကိဳးပစ္သံေတြၾကားမွာ ငုိရႈိက္သံ သဲ့သဲ့ေလး ၾကားလုိက္ရတယ္ .... စူးစမ္းခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ အဲဒီအနားကိုအေၿပးကပ္သြားတဲ့အခါ မိန္းမပ်ိဳေလး တစ္ေယာက္ ဘ၀ေၿပးလမ္းမွာ ေၿခေခါက္လဲလို႕HIV စြက ဲ ပ္ေနၿပီတ႕ဲ ....။

စိတ္ထားဟာ အလြန္ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ

သူ႕အေဖက စစ္သား စစ္ေၿမၿပင္ အသြားမွာ

ကိုလည္းယံုၾကည္သူၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အရလည္း

ထိမွန္တဲ့ဗုံးတစ္စေၾကာင့္ဒုကၡိတ ဘ၀ေရာက္

တိုင္းၿပည္ကိုႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္းမွာစည္းရံုးသိမ္း သြင္းႏိုင္သူၿဖစ္ပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေၿခခံ တိုင္းခ်စ္ၿပည္ခ်စ္နဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ယခုေခတ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ဗမာၿပည္သူအားလံုး ေလ့လာ အတုယူသင့္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကိုလည္းျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ၊ျပည္သူကို

တုိင္းၿပည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လုိ႕ ေသရတာ ၿမတ္ပါတယ္လုိ႕ ခံယူထားတဲ့ အေဖ ေဆးပင္စင္သမားမ်ား အိမ္ခန္းမွာ မထားႏူိင္တဲ့ဆုိတဲ့ စာရြက္ေလးကုိ ကုိင္ကာ အခုေတာ့ၾကိတ္မႏူိင္ခဲမရ နဲ႕ ေဒါသပုန္ထေနၿပီ ..။ ႏွစ္(၂၀) တာ၀န္ထမ္းခဲ့တဲ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အက်ိဳးအၿမတ္ကဒုကၡိတဘ၀နဲ အဆုံးသတ္

ရန္သူလိုသေဘာမထားၾကပါနဲ႔လ႔ပ ို န္ၾကားလိုပါတယ္။

ဘယ္ေနရာကုိ ေၿပးကပ္ရမလည္း ဆုိတာစဥ္းစား

ဗမာျပည္ရဲ႕ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲအ

လက္ထဲက ေရႊတမူးသားနဲ႕ သူရဲေကာင္း တံဆိပ္ၾကီးကုိ

တြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ သတင္းဌာန အသီးသီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႕ျပည္သူလူထုၾကားနားလည္မႈရ ေအာင္ယံုၾကည္မႈရေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါလို႕တိုက္တန ြ ္း ခ်င္ပါတယ္။

ၿပည္သူအမ်ားလိုလားတဲ့

ဒီမိုကေရစီ

စနစ္အၿမန္ဆံုးရရွိႏိုင္ပါေစ။

ေငးကာၾကည့္ရင္း သူ႕မ်က္၀န္းမွာ မ်က္ရည္ေတြ စီးက်လာၿပီေလ ……..။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ရန္ကုန္ကုိေရာက္ လႈိင္သာယာလယ္ကြင္းထဲမွာ အိမ္ေဆာက္ မၿဖစ္စေလာက္ေငြေၾကးေလးနဲ႕ ဓနိမုိးနဲ႕ ထရံကာ ၾကမ္းခင္းေလးေတာင္ မေလာက္ငခဲ့ဘူး… ေလတုိက္ရင္ ယုိင္န႕ဲ ေနတဲ့ထုိတဲေလးမွာ မိသားစုဘ၀

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ

ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ၾကရတယ္.. ေသနတ္ကုိင္တာကလြၿဲ ပီး အၿခားအရာဆုိ ဘာမွမသိတဲ့ စစ္သားၾကီး ဒုကၡိတ အေဖ

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔ - တိ႔ရ ု ြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ ဆန္ေရစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏ - မ်ားပါေလလဲ၊ တမြမ ဲ ြဲႏွင့္ ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ ယာစကာမ်ိဳး၊ တညႈိးညိႈးႏွင့္ ပုထိုးျမင့္ေမာင္း၊ ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား လွည့္လည္သြားလ်က္ မစားေလရ၊ ၀မ္းမ၀၍ ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္ ရွိမည္တည္း။ ထေလာ့ျမန္မာ၊ အုိျမန္မာတို ့

အရပ္တကာလည္ကာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခဲ့တဲ့ အေမ သူတ႕ုိ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလုိ႕ ေပါက္ဖြားလာတာ သားသမီးက ေၿခာက္ေယာက္ ထမင္းဆုိတာ မနပ္မွန္လုိ႕ ဆန္ၿပဳတ္ေသာက္ခဲ့ရတဲ့ရက္ေတြက မ်ားလာခဲ့ၿပိီ ။ အၾကီးဆုံး ၿဖစ္တဲ႕ က်မ တကၠသုိလ္က ဘြ႕ဲ ရလုိ႕ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားေနတဲ႕ အခ်ိန္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေၿပေစဖုိ႕ မလည္မ၀ယ္နဲ႕ အေမ ေစ်းသည္ လုပ္ခဲ့တယ္ ။

တိ႔ရ ု ြာတို႔ေျမ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္ ေရခ်ဳိေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္ - သီးႏွံခ်ိဳပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏ မ်ားပါေလလဲ၊ တမြမ ဲ ြဲႏွင့္ - ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္ ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍ - ေလာကၿပိတၱာ ျဖစ္မည္တည္း။ ထေလာ့ျမန္မာ၊ ျမန္မာထေလာ့ အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလ်ာ့လံု႔လ

မညီမွ်တဲ့ ၀င္ေငြေၾကာင့္ေမာင္ႏွမေတြ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ေက်ာခုိင္းစြန္႕ခြာ ေမာင္ေလးက ဒုတ္တေခ်ာင္းနဲ႕ အမႈိက္ပုံေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထုိးဆြ သူလုိခ်င္တဲ့ အရာကုိ ရွာေဖြတတ္ခဲ႕တယ္..။ အငယ္ႏွစ္ေယာက္က ပန္းေကာက္

သူကစ၍၊ ငါကအားလံုး လက္ရံုးျမားေျမာင္၊ ဉာဏ္ျမားေျမာင္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့ ဤေျမဤရြာ၊ ဘယ္သူ႕ရြာလဲ ? ဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ႕စပါးလဲ ? ထားေလာ့တာ၀န္၊ ပြန္ေလာ့လုပ္ငန္း ဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍ တစ္၀မ္းတစ္စိတ္ ညီေစသတည္း။

ေဇာ္ဂ်ီ

ထမင္းနပ္မွန္ဖုိ႕ အားလုံးၾကိဳးစားကာ ေထာက္ပံ့ေပးထားခဲ႕ၾကတယ္ ။အလကား မေနလုိတဲ့ ဆႏၵနဲ႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႕ ေလွ်ာက္သြားၿပီး အလုပ္တခု ရဖုိ႕ အေရးကုိၾကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္ဒါေပမယ္႕ ဘာအၿမီးမွာ မပါတဲ့က်မ အတြက္ အလုပ္တခုရဖုိ႕ သိပ္ကုိ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္ ကားမစီးႏူိင္လုိ႕ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရတာ ခုိင္ပါတယ္ဆုိတ႕ဲ ကားတာယာ ဖိနပ္

ေငြပုိမပါလုိ႕ ေရငတ္တာေတာင္၀ယ္မေသာက္ႏိူင္တဲ႕ဘ၀ ေရအုိးစင္ေတြ႕တုိင္း သာဓုေခၚမိတာ အမွန္ပါဘဲ ။ ဆုိး၀ါးတဲ႕ ကံၾကမၼာ မုန္တုိင္းကႏွိပ္စက္တာ အားမရလုိ႕ အခု အေဖ ေဆးရုံကုိ ေရာက္ေနခဲ႕ၿပီ ။ ေငြမပါရင္ မၾကည္ၿဖဴတဲ႕ အသုိင္းတခုက က်မတုိ႕ကုိ ၿငဴစူစြာ ဆက္ဆံၿပခဲ႕တယ္ ။ စိတ္ညစ္လ႕ုိ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ရင္း အေဖ႕အတြက္ စဥ္းစားကာ မ်က္ရည္က်ခဲ႕ၾကတာ အခါခါပါဘဲ..။ ဒီလုိနဲ႕ လူတစ္ေယာက္ကက်မေနာက္ကုိ လုိက္လာရင္း သူေၿပာလုိက္တဲ႕ စကားေၾကာင့္ တကိုယ္လုံး ထူပူသြားေပမယ့္ ေသခ်ာစဥ္းစားဖုိ႕ ခြန္အားမရွိခဲ့ဘူး သူေပးတဲ႕ ေငြေၾကာင္႕ အေဖ့ေရာဂါ မေပ်ာက္ခဲ႕ရင္ေတာင္..ခက္ခဲေနတဲ့လက္ငင္းၿပႆနာကုိ ေၿဖရွင္းႏူိင္တာ အမွန္ၿဖစ္လုိ႔ က်မၿငင္းဆန္ႏူိင္ၿခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး ။ ေလာကဓံရဲ႕ ရုိက္ပုတ္ခ်က္ေၾကာင္႕ က်မဘ၀ လမ္းေဘးမွာ အပ်ဳိရည္ပ်က္ခဲ႕ရတယ္ ။ အဲဒီက ရတဲ႕ ေငြေလးနဲ႕အေဖ႕အတြက္ ေဆးေၿပး၀ယ္ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္ကုိ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးလုိ႕ ေဆးကုေပးဖုိ႕ ေတာင္းပန္ခဲ႕ရတယ္ ။ ကံဇတ္ဆရာရယ္ ကစားတာရပ္ပါေတာ႕လု႕ိ အခါခါေတာင္းပန္ခဲ႕ေပမယ္႕ ဒုကၡိတ အေဖကုိ ေရာဂါေပါင္းစုံက ႏွိပ္စက္လုိ႕ က်မရဲ႕ ဘ၀ ထပ္မံ နစ္မြန္းခဲ႕ရတယ္။ ပညာရွင္ ၿဖစ္ေစလုိတဲ႕ အေဖဆႏၵ ၿပည္႕ေၿမာက္လုိ႕ ခ်ီးေၿမွာက္တဲ႕ ရင္ခြင္ပုိက္ထားကာ ၾကည္ႏူးေနတဲက်မအေဖ…ကုိ သူ႕သမီးမုိက္ ကလပ္ကုိ ေရာက္တာ မသိပါေစနဲ႕…။ ခ်မ္းသာသူတုိ႕ စည္းစိမ္ခံဖုိ႕ အေရး က်မရဲ႕ ဘ၀ေလးကုိ ေပးဆပ္ေနတာကုိ ရသတဏွာေၾကာင့္ သူတုိ႕မွာ ခ်ိဳၿမေနေပမယ္႕ ေငြေၾကးအတြက္ ေ၀ဒနာကုိ ေၿပးဖက္ေနရတဲ႕ က်မတုိ႕ဘ၀ကုိ တခ်က္ေလာက္ေတာ႕ ကုိယ္ခ်င္းစာ ၾကည္႕ေစခ်င္တယ္.. .။ ဒီလုိနဲ႕ က်မ အေသြးအသားေစ်းသည္ဘ၀ကုိ ေၿခခ်ကာလုိ႕ က်င္လည္ရာက ကုမရတဲ႕ေ၀ဒနာ စြက ဲ ပ္လာခဲ႕ရတယ္ ။ အားလုံးကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိ႕ ၿပန္စဥ္းစားတုိင္း အသုံးမက်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံ စနစ္ေၾကာင့္က်မတုိ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေရတိမ္နစ္ခဲ့ရၿပီေလ……..။ အခ်ိန္တန္လုိ႕ လူသားဘ၀ေသၾကရမွာ အမွန္ၿဖစ္ေပမယ္႕ ဒီလုိဘ၀ၾကီးနဲ႕ အဆုံးသတ္ရတာ ဘယ္သ႔မ ူ ွာ အၿပစ္ရွိလည္း ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေပးပါလုိ႕ ေနာက္ဆုံးဆႏၵ အေနနဲ႕ တင္ေၿပေပးပါ အစ္ကိုရယ္……….တဲ႕…..။ မင္းေၿပာသမွ်ကုိ စာပန္းခ်ီခ်ယ္ မင္းခံစားခ်က္ အစစ္ကုိ ထုတ္ၿပလုိ႕ ရင္နာစရာ ကဗ်ာတပုဒ္ အၿဖစ္ငါတင္ၿပရင္း …. အုိ……. မိန္းကေလးရယ္……… ေနာင္တခ်ိန္လူသားဘ၀ မင္းၿပန္ရခဲ႕ရင္ …….. အခုလုိ အၿဖစ္အပ်က္ မၾကဳံေတြ႕ပါေစနဲ႕လု႕ိ ၀မ္းနည္းဂရုဏာေၾကာင္႕ မ်က္ရည္ေတြစုိရႊဲစြာနဲ႕ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္

အခုေတာ႕ပါးလွပ္လွပ္ေလးဘဲ က်န္ေတာ႕တယ္

"တပ္မေတာ္သာအမိ တပ္မေတာ္သာအဖ" မွသည္ "ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ" ဆီသို႔

ဗမာ့ေသြးမွ.....


3

အေရးဆုိမႈမ်ဳိးကုိ

ေအာက္ေျခ အရာရွိ၊ အၾကပ္၊

ခြင့္ျပဳလုိက္ရင္

အစဥ္အလာျဖစ္သြားၿပီး မိန႔မ ္ နာခံခ်င္ဘူး၊ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒကို မလိုက္နာခ်င္ဘူး။

အဆင့္ဆင့္ အမိန္ေပးကြပ္ကဲမႈစနစ္နဲ႔ စစ္စည္းကမ္းလုိက္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ အရမဟုတ္ဘဲ ဝမ္းေရး

တပ္သားမ်ားအေရး ဒို႔အေရး

နာေရးဘက္မွာ ခ်ိနဲ႔သြားမွာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ အတြက္ စစ္မႈထမ္းရတဲ့ နအဖတပ္လို အခစားတပ္မ်ဳိးအ ကြပ္ကဲေရးမွာ အမိန္႔မနာခံမႈနဲ႔ စစ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္ တြက္ ဒီအခ်က္ဟာ ပိုမွန္တယ္။ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္တယ္

အပိုင္း(၁)

မႈေတြ ျဖစ္လာတတ္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ ယခင္က တပ္တြင္းမွာ ယူ လိ႔ေ ု တာင္ေျပာႏုိင္တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ပါလီမန္ဒီမို

နအဖစစ္တပ္မွာ လူမ်ားရင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး ကေလးကအစေတြ႔ ရာလူဆြၿဲ ပီး စစ္သည္အင္အား မ်ားေအာင္ ဇြတ္အတင္းအဓမၼ

ဂ်ီလႈပ္ရွားမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ခုလုိခြဲလုိက္ ရင္းလုိက္ စုစုစည္း ကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ကဆိုရင္ တပ္တြင္းေအာက္ေျခ စည္းအေရးဆုိတာမ်ဳိးေတြမရွိခဲ့ဘူး။

အရာရိွ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး

ဟာ အပ်ံစားႀကီး မဟုတ္ေပမယ့္ လက္ရွိ နအဖအစိုးရ ဆုေဆာင္းေနတယ္။အရာရွိအင္အားစုေဆာင္းေရး မွာလည္း တပ္တြင္းဒါဘာေဆြးေႏြး ပြဲေတြမွာသာ တဦးခ်င္းထင္ျမင္ ထက္ေတာ့ သာတယ္ဆိုတာေသခ်ာတယ္။ အဲဒီတုန္းက ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ အရင္က စစ္တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ခ်က္၊ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ တင္ျပတာမ်ဳိးရွိခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ေအာက္ေျခစစ္မႈထမ္းေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕သားမယားေတြ တပ္အ ကုိ တစ္ႏွစ္မွာ ဗုိလ္ေလာင္း(၄၀၀)ေလာက္ပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ တင္ျပရာမွာလည္း တင္ျပသူကုိ သီးျခားေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ျပင္ထြက္ၿပီး ထင္းခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္၊ အုတ္ဖုတ္၊ ပန္းရံလုပ္ ရာက ခုေနာက္ပုိင္း ႏွစ္စဥ္အင္အား (၂၀၀၀) ေက်ာ္ လက္ ေနာင္ရင္းလုိက္၊ခြလ ဲ ုိက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာဒီလုိေဆြး ေႏြးေျပာ စတဲ့ အလုပ္ မ်ဳိးေတြနဲ႔ ဝင္ေငြရွာရတာမ်ဳိးေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ ခံေနတာကုိပဲၾကည့္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာ ဆုိတာမ်ဳိး မလုပ္ဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကုိင္တာမ်ဳိးေတြ တပ္သားတေယာက္လစာ (၈၂) က်ပ္ (လို႔မွတ္မိေနတယ္) ေတြအမ်ားၾကီးရွိလာရတယ္။ တုိးတက္မ်ားျပားလာတဲ့ အရာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ တင္ျပေဆြးေႏြးတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြဟာ တပ္ သာျဖစ္ေပမယ့္ အထုိက္အေလ်ာက္ အသက္ရႈေခ်ာင္တယ္။ ရွိ/စစ္သည္ေတြကုိ စြမ္းရည္ထက္ျမက္လာေအာင္ တပ္ တြင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္မႈကုိလည္း ခံၾကရ ဒီေန႔လို ယူနီေဖာင္း ဝယ္ဝတ္ရတာမ်ဳိးလည္းမရွိဘူး။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ၾကီး (၄) ရပ္နဲ႔ က်ား တယ္။ ဒီေန႔ ခြလ ဲ ုိက္ ရင္းလုိက္ အစု အေ၀းနဲ႔အေရးဆုိလာ သက္တမ္းအ လိုက္ ေစာင္၊ ျခင္ ေထာင္၊ ယူနီေဖာင္း၊ ဖိနပ္ ကန္ေပးဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္လာတယ္။ မၾကာေသးမီက အပစ္ တာေတြဟာ တပ္တြင္းမွာ ဒါဘာ ေဆြးေႏြးပြဲမရွိတာ၊ ဒါမွမ စတာေတြကို အခ်ိန္မွန္ လဲေပးတာ ရွိတယ္။ ရပ္အဖြ႔တ ဲ ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေဟာင္း တ ဟုတ္ လုိအပ္သေလာက္လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ရွိတဲ့ ဒါဘာ ဦးနဲ႔ နအဖတပ္ ေအာက္ေျခ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္မေပးတာ ကုိျပတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ သားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီအပစ္ရပ္အဖြဲ႔အ အတြက္ ဘာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွမရွိတဲ့ ဒါဘာ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္တပ္သားေဟာင္းတဦး

ရင္းေတြက ေအာက္ေျခ အၾကပ္ တပ္သားေတြဟာ ေန႔စဥ္ အၾကပ္ တပ္သားမ်ားရဲ႕ အေရးဆုိနည္း သဏၭာန္သစ္ျဖစ္ လုိလုိထြက္ေျပးေနၾကတယ္။ တပ္ေျပးမရွိတဲ့ တပ္ရင္း၊ တပ္ တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ နအဖ အေနနဲ႔ တပ္ကုိ ပုိင္ပုိင္ ႏိုင္ႏိုင္

အငိုတိတ္ဖို႔

စည္း ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕နယ္ေျမနဲ႔ ဆက္စပ္နယ္ေျမတ၀ုိက္မွာ ပြဲေတြအေပၚ ယုံၾကည္မႈမဲ့ရာက ထြက္ေပၚလာတဲ့၊ အတုိင္း နအဖတုိက္ခုိက္ေရးတပ္ရင္း (၉၀) ေက်ာ္ရွိတယ္။ အဲဒီတပ္ အတာတခုအထိ အမ်ားလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေအာက္ေျခ

ေျပးမရွိတဲ့ ေန႔ရယ္လို႔မရွိဘူး။ ေန႔စဥ္လုိလို တပ္ရင္းတခုမ ကုိင္ေရးအတြက္ အခက္ အခဲေတြရွိလာေနၿပီ ဆုိတာကုိျပ ဟုတ္တခုကေျပးေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်တပ္ေျပး တဲ့ ေရွးဦးေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္တယ္။ဒီလုိတပ္တြင္းေအာက္ အေရအတြက္ဟာ

တပ္စိတ္တစိတ္ခန္႔ရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕က

ေျခ အၾကပ္ တပ္သားမ်ားရဲ႕ စား၀တ္ေနေရး အာမခံခ်က္

လက္နက္ခဲယမ္းပါ ယူေျပးတယ္။ တခ်ဳိ႕က လက္နက္မဲ့ေျပး မဲ့မႈေၾကာင့္ တပ္တြင္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ တပ္ တယ္။ တကုိယ္ေတာ္ေျပးသူေတြရွိသလုိ (၂) ေယာက္ (၃) ကို အနီးကပ္ ကြပ္ကဲရတဲ့ စု ရင္း ခြဲ စတဲ့ ေအာက္ေျခ

ေယာက္ အစုနဲ႔ေျပးတာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က နီးစပ္ရာ အရာရွိေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြ ၾကံဳလာရတယ္။ တပ္ နယ္စပ္ေဒသေတြကုိ ေျပးတာရွိသလုိ မိမိအရပ္ကုိျပန္ေျပး တြင္းစားဝတ္ေနေရးျပႆနာေတြကို ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေပးေပ ၾကတာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ လြတ္သူရွိသလုိ ျပန္ဖမ္းမိသူေတြ မယ့္လည္း ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ိဳးေတြ လည္းရွိတယ္။ ျပန္မိရင္ေတာ့မသက္သာဘူး၊ အႀကီးအ မရွိဘူး။

က်ယ္ ႏွိပ္စက္ခံၾကရတယ္။ လက္နက္မဲ့ေျပးသူ ျပန္မိရင္ ေအာက္ေျခ အၾကပ္တပ္သားေတြရဲ႕ စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္မႈ တပ္မွာျပန္အမႈထမ္းရတယ္။ လက္နက္နဲ႔ ေျပးသူကုိေတာ့ (ဥပမာ … ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ေလာင္းကစားမႈ၊ ခြင့္မဲ့တပ္ျပင္ အတင္းလုိက္တုိက္တယ္။

ျပန္မိရင္ေတာ့ ပစ္အသတ္ခံရ ထြက္မႈ၊ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ မူးယစ္ရမ္းကားမႈ) မ်ားကို ေတြ႔ တယ္။ ထုိင္းနယ္စပ္က အပစ္ရပ္အဖြဲ႔တခုရဲ႕နယ္ေျမမွာ စ တဲ့တိုင္ အမိန္႔စည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူဖို႔ ဝန္ေလးေနၾကတယ္။ ခန္းထုိင္တဲ့ နအဖတပ္ရင္းတခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ေန႔ခင္းဘက္မွာ ရဲ မသိေယာင္၊ မျမင္ေယာင္ေဆာင္ ေနရတာမ်ဳိးေတြ ရွိလာ ေဘာ္ေတြကုိ လက္နက္ျဖဳတ္ထားတယ္။ ညဘက္ ၇ နာရီ တယ္။ အမိန္႔စည္းကမ္းနဲ႔ အက်ပ္ကိုင္မယ္ ဆိုရင္လည္း ထုိးမွ လက္နက္ျပန္တပ္တယ္။ မိမိနယ္ေျမအတြင္း ခရီးတုိ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိး ခံရမွာကို စိုးရိမ္လာၾကတယ္။

ရိကၡာထုတ္သြားရတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာလည္း ရဲေဘာ္ေတြကုိ လက္ လက္နက္ေတြ ကိုယ္စီကိုင္ထားတဲ့ လူအုပ္ႀကီးကို ကြပ္ကဲရ နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မေပးဘူး။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ အၾကပ္ တယ္ဆိုတာ လြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက လက္ရွိ ႀကီး၊ အၾကပ္ငယ္ေတြေလာက္သာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ နအဖတပ္မွာ တပ္ရဲ႕အသက္ျဖစ္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပး ခြင့္ျပဳတယ္။ ထြက္ေျပးရင္ လက္နက္ပါမသြားေအာင္ ႀကိဳ ကြပ္ကဲမႈစနစ္နဲ႔ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒဆို တာေတြဟာ သိသိ တင္ကာကြယ္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ တပ္ေျပးအမ်ားစုဟာ သာသာ ယ္ိုယြင္းလာေနၿပီဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုျဖစ္တယ္။ စစ္ လူပ်ိဳလူလြတ္ေတြျဖစ္တယ္။

တပ္တတပ္ကို

အိမ္ေထာင္သည္ရဲေဘာ္ကေတာ့ တပ္တြင္းေနထုိင္မႈ ဘ၀ ကုိ စိတ္ပ်က္တဲ့တိုင္ ဇနီးသားမယားေတြအတြက္ ေနာက္ဆံ တင္းေနတာေၾကာင့္ က်ိတ္မွိတ္ခံေနၾကရတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ခြဲလုိက္၊ ရင္းလုိက္ တပ္မွထြက္ခြင့္ေတာင္းမႈေတြ၊ ရဲမြန္နဲ႔ ေမွာ္ဘီမွတပ္ရင္းအခ်ဳိ႕လုိစုေၾကးေငြေတြ ျပန္ထုတ္ ေပးဖုိ႔ ရင္းလုိက္ လက္မွတ္ထုိး အေရးဆုိမႈေတြ လူသိရွင္ ၾကားျဖစ္ပြားလာတယ္။ စစ္တပ္တတပ္မွာ အဲဒီလုိ အစုလုိက္ အေ၀းလုိက္

အေရးဆုိမႈေတြြ

ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ

လြယ္တဲ့

ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိအစုအေ၀းနဲ႔ အေရးဆုိမႈေတြဟာ စစ္ တပ္သေဘာအရေျပာရင္ လက္နက္မဲ့ပုန္ကန္မႈတမ်ဳိး ျဖစ္ တယ္။ ဒီလုိအေရးဆုိမႈမ်ဳိးကုိ စစ္တပ္တတပ္အေနနဲ႔ ဘယ္ တုန္းကမွ ခြင့္ျပဳရုိးထုံးစံမရွိဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလုိ

အဓိက

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့

အခ်က္ေတြက

ဘာေတြလဲ။ အက်ယ္ခ်ဲ႕ရင္ အမ်ားႀကီးေျပာစရာ ရွိေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္

ခ်က္ပဲရွိတယ္လို႔

ဆိုႏိုင္တယ္။

(၁)

အဆင့္ဆင့္အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲမႈနဲ႔အမိန္႔နာခံမႈ၊

(၂)

စစ္စည္းကမ္းဥပေဒ

(၃)

စစ္မႈထမ္းမ်ားရဲ႕စားဝတ္ေနေရး

ရင္ဘတ္ကဒဏ္ရာ ေမြးကတည္းကပါလာတာမုိ႕ တမ်ိဳးရယ္ေတာ့ထင္ၾကမယ္.. ၿမန္မာၿပည္မွာလူၿဖစ္တာကိုငယ္ငယ္ကေတာ့ ေက်နပ္ပီတိဂြမ္းဆီထိခဲ့တယ္ငယ္ငယ္က တု႕ိ ေတြေၿပာခဲ့ၾကတယ္အီသီယိုးပီးယားတဲ့ သူတ႕ုိ ေတြကိုၾကည့္ၿပီးသနားခဲ့တယ္ခုေတာ့သိလိုက္ၿပီ…… ငါ သနားရမယ့္သူကို… အဲဒီသူကငါကိုယ္တုိင္ဆိုတာကို ခုမွသိခဲ့ရတယ္…ငါ့ကိုယ္ငါမေက်နပ္လို႕ အိပ္ယာထက္မွာ ၾကိတ္ငို ငါတစ္ေယာက္ထဲလုိ႕ထင္္ခဲ့တယ္နားေလးနဲနဲ စြင့္လိုက္ေတာ့အလို..ဒိ႕ု ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုး ငိုေၾကြးေနတာပါလား..ဘာလုိ႕ပါလိမ့္ဆိုတာ ေမးၾကည္ခ်င္တယ္ ဒါေပမယ့္ ငါကိုယ္တုိင္ကေကာ ရယ္ၿပံဳးခဲ့ရဘူးလား ဆုိတာၿပန္ေတြးၾကည့္တယ္ သူတ႕ို ဘက္ကရပ္တည္ေပးမယ့္ အာမခံခ်က္ဆုိတာဘာမွမရွိဘူး ငါကိုယ္တုိင္ေကာ အာမခံခ်က္ရွိလုိ႕လားမွန္တာလုပ္ၿပီး မွန္တဲ့အတုိင္းမေၿပာရဲၾကသူေတြ မွားတာေတြလုပ္ေနေပမယ့္ ေကာင္းစားေနၾကတဲ့သူေတြ ငါၾကားဖူးတာေလးေပါ့မေကာင္းတဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းသူေတြ ၾကီးပြါးတယ္တဲ့ ဟုတ္တယ္မဟုတ္တယ္ေတာ့မသိဘူးရိုးသားစြာရွာေဖြတဲ့ သူေတြ ထမင္းမငတ္ရံုဆုိတာပဲငါသိတယ္မင္းလည္း မင္းမိသားစုကိုၿပန္ၾကည့္လိုက္ပါဦး သူတ႕ို ေတြဘာေတြေၿပာေနၾကလဲတကယ္တမ္း ၿပည္သူလူထုလိုလားေတာင့္တတာ ဘာလဲဆုိတာမင္းလည္းသိမွာပါဒါကိုတုိ႕ေတြ လ်စ္လ်ဴမရႈထားသင့္ဘူးတို႕ေတြလက္ထက္မွာ

အာမခံခ်က္ရွိေရး (အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေျခအရာရွိ၊ အရာ

ၿပည္သူထဲကၿပည္သူၿဖစ္တဲ့ဒို႕ေတြက

ခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ား) တို႔ပဲျဖစ္တယ္။ စစ္မႈထမ္း မ်ားရဲ႕

ဘာမွမလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ရင္ေနာင္လာမယ့္

စားဝတ္ေနေရးအာမခံခ်က္ရွိေရးဟာ

အဆင့္ဆင့္အမိန္႔ေပး

ဒိ႕ု မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြမွာပိုလို႕ဒုကၡေရာက္ၾကလိမ့္မယ္

ကြပ္ကဲမႈနဲ႔ အမိန႔န ္ ာခံမႈ၊ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒ စတာေတြကို

ဒိ႕ု ေတြဟာလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာအသံုးမက်တဲ့

အာမခံႏိုင္ဖို႔ တိုက္ရိုက္အက်ိိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ ဆိုလို

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုရယ္လို႕ေၿပာဆုိခံၿပီးသမုိင္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာမွာ

တာက ထမင္းမဝဘဲ၊ စားဝတ္ေနေရး ထိုက္သင့္သလို အာ မ,မခံဘဲ ဘယ္စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားမွ စစ္မတိုက္ခ်င္ဘူး၊ အ

စာမ်က္ႏွာ(၅)ေကာ္လံ(၃)သို႔...

အလုပ္မွာလည္းတူရမယ္ ။ အက်ိဳးမွာလည္းတူရမယ္ ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္းတူရမယ္ ။ အဲဒါမ်ိဳးကိုမွ ညီညြတ္ေရးလို႕ ေခၚထိုက္တယ္။


4

မွတ္မွတ္သားသား ဆုိစကားမ်ား

ဗုိလ္မွဴးၾကီး၊)

ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ မွ ျပည္သူ႕ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့

“အက်င့္စာရိတၱဆုိတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အရင္းအႏွီး “စစ္သားဆုိတာ တခါတေလမွာ ေငြေတြေသာင္းနဲ႔ သိန္းနဲ႔ခ်ီ တစ္ခု၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းသူဟာ အရင္းအႏွီးရွိသူလုိ ၿပီးဆံုးရႈံးသြားလည္း အျပံဳးမပ်က္ဘူး။ တခါတေလက်ျပန္

ျဖစ္ေနၿပီး အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းသူကေတာ့ အရင္းအႏွီး ေတာ့ ပုိက္ဆံတစ္က်ပ္အတြက္ အသက္ေပးၿပီးကာကြယ္ မဲ့သူလုိပဲ” ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ေအးေမာ္ ေရ-၁၂၇၉ (DSA တယ္။ အဲဒါစစ္သားစိတ္ပဲ” ဗုိလ္မွဴး စုိးလႈိင္ ေရ-၁၃၄၅ 22nd ) ( ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေရးေရယာဥ္-၆၀၈ နစ္ျမဳပ္ (DSA 26th ) (လက္ရွိ ဗုိလ္မွဴးၾကီး၊) ရာတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးသြားသူ)

“အလုပ္တစ္ခုကုိလုပ္တဲ့အခါ ကုိယ္ကတကယ္ျဖစ္ထြန္းေစ

“စစ္သည္တစ္ဦး တပ္ထဲ၀င္ခ်ိန္မွာ အျမင့္ဆံုးအသက္ကန္႔ ခ်င္တဲ့ ေစတနာထားၿပီးလုပ္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းအစျပဳတဲ့ သတ္မႈက ၂၅ ႏွစ္ဆုိေတာ့ ၁၀ ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အခ်ိန္မွာပဲ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔တစ္၀က္ေသခ်ာေနၿပီ။” ဗုိလ္မွဴး ခ်ိန္မွာ သူ႔အသက္ ၃၅ ႏွစ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပ္ကထြက္ စုိးပုိင္ ေရ-၁၃၆၁ ( DSA 27th ) (၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္က ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ထြက္ခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ အသက္ၾကီးသြားရင္ အနားယူသြားသူ) သူ႔အတြက္အျပင္မွာ စီးပြားရွာဖုိ႔အခြင့္အလမ္း နည္းသြားၿပီ။ ေနာက္ၿပီး စစ္မႈမထမ္းခ်င္ ေတာ့တဲ့သူကုိ တပ္မွာဆက္ၿပီး ထားတာဟာ

စစ္သည္အတြက္ေရာတပ္အတြက္ပါအက်ဳိး

ယုတ္ေစတယ္။”

ဗုိလ္မွဴး

ေမာင္ေမာင္သန္း

ေရ-၁၃၀၆

( DSA 24th ) (၂၀၀၂ခုႏွစ္မွာတပ္ကအနားယူသြားသူ)

“ျပႆနာတစ္ရပ္ၾကံဳေတြ႔ရခိ်န္မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အား နည္းခ်က္ကုိခုတံုးလုပ္ၿပီးသူ႔ကိုနာလန္မထူႏုိင္ ေအာင္ေခ်ာင္ ပိတ္မထားသင့္ဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ ျပႆနာကုိ ရင္ဆိုင္ေျဖ ရွင္းလာေအာင္ထြက္ေပါက္ေပးရမယ္။” ဗုိလ္မွဴးကုိကုိေက်ာ္ ေရ-၁၃၇၈

(DSA

28th

)

(လက္ရွိ

ဗုိလ္မွဴးၾကီး၊)ွ

“ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က သတင္းထုတ္ အထက္မွာေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ အရာရွိေတြဟာ က်ေနာ့္စစ္သက္ ဲြ ဲ့ဖူးေသာ တပ္မွဴးမ်ား အနက္မွအ ျပန္ခြင့္ရွိမယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ရပ္အေနအထားဘယ္လုိ ျဖစ္သြားမ တစ္ေလွ်ာက္ လက္တခ ခ်ဳိ ႕ ျဖစ္ ပ ါတယ္ ။ သူ တ ိ ု ေ ႔ ျပာဆုိခဲ့ေသာ စကားမ်ား၌ထင္ဟပ္ လည္း။ ခုေတာ့ တစ္ဘက္လူေတြကုိ ပါးစပ္ပိတ္ခုိင္းထားၿပီး

သူတ႔အ ုိ လုိက် သတင္းစာေတြမွာ သမုိင္း ကုိညာခ်င္တုိင္း ေပၚလြင္ႏုိင္ေသာ ပင္ကုိယ္စိတ္ေန သေဘာထား တစ္စြန္း ္ ာပါ။ ညာေနၾကတာပဲ။” (ဒီပဲရင္းကိစၥအၿပီး ၁-၆-၂၀၀၃ ရက္ေန႔ တစ္စကုိ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိကတ ထုတ္အစိုးရသတင္းစာပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ

ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္

ျပည္သူ႕အစိုးရေကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက

သက္သာ

လားဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္မႈနဲ႕ ျပည္သ႕ူ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းရဲ႕ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမဆို ျပည္သူ လူထုရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးကိုသာ ေရွ႕ရႈဖို႕လုိပါတယ္။အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္အမည္ခံျပည္သူ႕အစိုး ရသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနဟာ ႏိုင္ငံ တကာမွ မရွိခဲ့တဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႕ အမ်ားျပည္သူကို မိုဘိုင္း ဖုန္းေတြ လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ထက္မကတယ္လီဖုန္းအခြန္ခေတြ၊မီတာခေတြကိုေကာက္ ခ်င္သလိုေကာက္၊ျမွင့္ခ်င္သလိုျမွင့္ေနတာလည္းတရားနည္း လမ္းမဲ့ပါပဲ။ခုလည္းကိုယ္တိုင္မဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့အမ်ား ျပည္ သူရဲ႕

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိတဲ့

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕

လြတ္လပ္တဲ့

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကိုပိတ္ပင္တားဆီးဖို႕တာစူ ေနျပန္ပါၿပီ။ဒီလိုလုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ျပည္သူလူထုကိုကိုယ္စားျပဳ တဲ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံအစိုးရတရပ္အေနနဲ႕ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္၊ လုပ္ခြင့္ရွိမရွိ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖုိ႕လုိပါလိမ့္မယ္။ ယုတ္စြအဆံုး တယ္လီဖုန္းခြန္၊ စည္ပင္ခြန္၊ မီတာခြန္အခြန္ ေကာက္တာမ်ိဳးကအစျပည္သူ႕အစိုးရသာစစ္မွန္ရင္ျပည္သူ လူထုရဲ႕သေဘာတူညီမႈ တစံုတရာမပါဘဲ၊ လုပ္ရိုးထံုးစံမရွိပါ

ေနမင္းသူ

သည္။) ဗုိလ္မွဴး ေဌးႏုိင္ ေရ-၁၃၄၂ ( DSA 26th ) (လက္ရွိ

ျပည္သူလူထုရဲ႕

ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုေရွ႕ရႈတာလား၊အျမတ္အစြန္းကိုေရွ႕ရႈေနတာ

စာမ်က္ႏွာ(၅)ေကာ္လံ(၃)သိ႔.ု .

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ ကိစၥတုိင္းအလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။

ျဖစ္လာႏုိင္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားေန၍မရႏုိင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္သာမက အႏုိင္မခံရေရး အတြက္ပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စြမ္းအား ၊လံု႔လ၊ အင္အားႏွင့္ ျပင္ဆင္ မႈအေပၚ ယံုၾကည္အား ထားရမည္။ မိမိ၏အားေကာင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္၊ မိမိ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ အ မ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရုပ္အေျခခံဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ကတၱားပုိင္း လုပ္ငန္ းစဥ္တ႔က ို ုိ ေကာင္းစြာသိနားလည္သူ၊ မိမိ၏ အားေကာင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ သိလ်က္၊ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္၊ မိမိပတ္ ၀န္းက်င္မွအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာသိလ်က္ ဤအ သိဥာဏ္ကို အက်ဳိးအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္

အင္တုိက္အား

တုိက္အသံုးခ်တတ္သူတုိ႔သာလ်င္အေရးရႈံးနိမ့္ျခင္းကိုေရွာင္

တိမ္းႏုိင္ကာ-ေအာင္ျမင္ျခင္းကို

ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္။

ဤသည္ကိုကၽြန္ေတာ္တုိ႔

“ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္ျခင္း”ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ သဘာ၀အားျဖင့္ ဥာဏ္ပညာထက္ ျမက္လာမႈ၊ ပါရမီခံေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္လာမႈ ဆုိသည္မွာမရွိ။ ကၽြန္ေတာ္ မယုံၾကည္၊ ဤစကားကုိ အဓိပၸါယ္အမ်ိိဳးမ်ိဳးထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည္။ “ဒုကၡခံႏုိင္ေသာၾကီးမား သည့္စြမ္းအင္” “ဥာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူ ဆုိသည္မွာ တဘက္လူကုိ အငို္က္ဖမ္းတတ္သူ” စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ လူဆုိသည္မွာ-သူ႔ပတ္၀န္း က်င္ အင္အားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သူ႔ဘာသာသူ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ စြမး္အင္အလုိက္သာသူ႔ဘ၀၊ သူ႔ ကံ၊ သူ႔သမုိင္း၊ သူ႔ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။

''ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာ ေဆာင္းပါး'' အပိုင္း(၁) စည္းလုံးျခင္းဟာအင္အားပါ။ ထင္းစည္းေခ်ာင္းႀကီးကုိ ဆုပ္ ကိုင္ၿပီး ခ်ိဳးျပလို႔မရတဲ့အေၾကာင္း သားေတြကို ျပေနတဲ့ အဘိုးႀကီးရဲ႕ပုံရိပ္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္တုန္းကေက်ာင္း သင္ခန္းစာမွာေတြ႔ခဲ့ရတာ အခုထိမေမ့ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ တစ္ ေယာက္အားနဲ႔ ယူေသာ္မရ၊ တစ္ေသာင္းအားနဲ႔ယူေသာ္ရ ၏။ သဲပြင့္တစ္ပြင့္ခ်င္းေပါင္းလိုက္ေတာ့ သဲေသာင္ျပင္ ၊ေရ တစ္စက္ခ်င္း ေပါင္းလိုက္ေတာ့သမုဒၵရာျပင္၊ေရမ်ားေရႏိုင္၊ မီးမ်ားမီးႏိုင္၊ျပည္သူတင္းမင္းမခံႏိုင္ပါ။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သိကၡာရွိဖို႔၊ တည္ၿငိမ္ဖို႔၊ တန္းတူအခြင့္ အ ေရးရရွိဖို႔၊

အမ်ားသူငါရဲ႕ေလးစားယုံၾကည္မႈရရွိဖို႔အတြက္

အင္အားဟာ မျဖစ္မေနလိုအပ္စၿမဲပါပဲ။ Global power ၊ Super Power ၊ Highper Power၊ Neo Power ေတြ တည္ေဆာက္ေနၾကတာလည္း အားလုံးအျမင္ပါပဲ။ ဒီအင္ အားေတြဟာ စည္းလုံးျခင္းကမတည္ေဆာက္ရင္

wyfrawmfomtrd wyfrawmfomtz qdkvdk hyg

တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာသို႔...

စည္းကမ္းမရွိတဲ့စစ္တပ္ရွိေနမယ့္အစား အဲဒီစစ္တပ္မရွိတာကမွ တုိင္းျပည္အတြက္ပိုေကာင္းတယ္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)


5

စာမ်က္ႏွာ(၄)ေကာ္လံ(၃)မွအဆက္.... ဘယ္လိုမွ

စားၾကျပန္ေရာ။တကယ္တမ္းတပ္မေတာ္အင္အားရွိ ေအာင္

မရႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းတရားေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည့္တယ္ဆိုတာကလည္းခပ္ည့ံညံ့တရုတ္လက္နက္ ေတြနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အာဏာရရွိခဲ့သူအာဏာရွင္ေတြ ျဖည့္ဆည္းတာမို႔ တိုင္းျပည္ေရာ၊ တပ္မေတာ္ပါ မိေအးႏွစ္ခါ

စာမ်က္ႏွာ(၃)အငိုတိတ္ဖို႔မွ... ဒဏ္ခတ္ၿခင္းခံရရင္ၿဖင့္ တုိ႕က်ခဲ့တဲ့ ေသြး ၊ ေခၽြး နဲ႕ မ်က္ရည္ေတြဟာ အလဟသၿဖစ္ၾကရင္ၿဖင့္

ဟာစည္းလုံး ျခင္းကရမဲ့အင္အားကို ေၾကာက္ခဲ့ၾကတယ္။ နာခဲ့ရျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အရိုးစြခ ဲ ဲ့တဲ့Devided In Rules “အားနည္းသူ ကိုႏိုင္၊ အားသာသူကိုရႈံး” သြားမယ္ဆိုတဲ့ မေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ က်ားေသ အသက္သြင္းေတာ့ လူသား အယူအဆကို

လက္ကိုင္ထားခဲ့ၾကတယ္။

လြတ္လပ္ေရး ပဲျပန္စားျပန္ေရာ။

လက္ရွိ

တပ္မေတာ္အတြင္းမွာလည္း

ဒိ႕ု ေတြဟာ ဒီေခတ္ကိုေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကပါလ်က္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါလ်က္နဲ႕ သမိုင္းမွာေဖ်ာက္မရတဲ့အမည္းစက္အၿဖစ္

ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ပါတီဂိုဏ္းဂဏေတြ ကြဲေစခဲ့တယ္။ ကြခ ဲ ဲ့တဲ့ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ပဲ က်င့္သုံးေနခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္ ဘီ ဂိုဏ္းဂဏေတြကို စုစည္းရမဲ့အစား ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္လုပ္ အိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအ ေခတ္ကေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ခဲ့ၾကတယ္။ ပုံစံအသီးသီးနဲ႔ ေဒသအသီးသီးကိုျပန္႔ကြသ ဲ ြား ဟာ အင္မတန္ရိုးစင္းပါတယ္။ ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္းလွပါတယ္၊

က်န္ရစ္ခဲ့ရလိမ့္မယ္ ရယ္သံကိုလိုလားလို႕ အၿပံဳးပန္းကိုဆင္ၿမန္းေစခ်င္လို႕ ဒိ႕ု ေတြဟာၾကိဳးစားၾကရမယ့္အခ်ိန္ပါ

ေစခဲ့တယ္။ တစ္စစီဖဲ့ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့အၿပီးတိုင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ၊ တစ္ဦး အေပၚတစ္ဦး ရဲေဘာ္ရဲ

ၾကည့္ၿပီးေက်နပ္ရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူး

ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ဘက္စိတ္ရွိမႈ ၊ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားမႈေတြန႔ဲ ျပည့္လွ်မ္းေနခဲ့ ကိုပဲ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႀကီး တစ္ခုလို ကိုင္ဆြခ ဲ ဲ့ၾကတယ္။ တယ္။ ျပည္သူလူထုကိုပဲဦးစားေပးရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ေစ့ေစ့ မဆလ လက္ထက္က်ေတာ့ ဘာထူးေသးလဲ၊တိုင္းရင္းသား ေတြးၾကည့္ရင္ ဒါေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ တည္ေဆာက္လို

ငါ ရယ္သံတခ်ိဳ႕ေတာ့ၾကားတယ္... သာယာတဲ့ရယ္သံမဟုတ္ဘူးပ်က္ရယ္ၿပဳတဲ့ရယ္သံ ေလွာင္ေနတဲ့ရယ္သံေတြရယ္ပါ

လူမ်ိဳးစုေတြကိုဘာသာေရး၊ လူမႈေရးေတြနဲ႔ ပိုင္းျခား၊ ေစာ္ သူေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြပဲ မဟုတ္လား။ ဒီလို တပ္မ

တု႕ိ ေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ထင္ရာကိုလုပ္ဖို႕

ဘြားေစာ္ခံ နယ္ရွင္ေတြကိုလည္း ပေဒသရာဇ္ လက္ငုတ္ ေတာ္မ်ိဳးက ျပည္သူေတြကိုဆန္႔က်င္ဖို႔ ၊ ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္

အာဏာကို ေသနတ္ေၿပာင္းမွာသီလို႕ႏုိင္ရာစား

ဆိုၿပီးတူးထုတ္၊ သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုေလးေတြကို အယူသီးသူ စက္ဖို႔ ၊ ကိုယ္ထင္ရာလုပ္ဖို႔ ၊ မျဖစ္ေစႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူအျဖစ္သတ္မွတ္၊ ေသြးေႏွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဒါေတြကို အကြက္က်က်နဲ႔ ပ်က္စီး ေရးစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြ၊ဲ ၿခိမ္းေျခာက္အျပတ္ေခ်မႈန္းစနစ္ ေစခဲ့ၿပီး ျပန္႔က်ဲသြားတဲ့ အပိုင္းအ စေတြကိုေကာက္စား ေတြန႔ဲ သြားခဲ့ေတာ့ စည္းရုံးေရးလည္းမရ အင္အားလည္း ႏိုင္ေအာင္ “အင္အားကို ျပန္႔ကေ ြဲ စတစ္စစီကို ၀ါးမ်ိဳစား” ဆို

လည္သူဝါး ၿပီးအစိုးရအာဏာဟာ ဒိ႕ု ၿပည္သူေတြကိုေလွာင္ရယ္ဖို႕လားရယ္လုိ႕ေတာင္ ေတြးမိတယ္သူတုိ႕ရဲ႕ေလွာင္ရယ္သံေတြၾကားမွာ ငိုေၾကြးခ်င္းကိုတိတ္တိတ္ေလးခုိးလုပ္လို႕

မရွိ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ပကတိဟာ အရိုးရင္းပဲက်န္ တဲ့ပုံစံျဖစ္သြားခဲ့ တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးခဲ့တယ္။

ငါလည္းပဲ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္ၿပီလား

ရတယ္။ မဆလလည္းၿပိဳကြ၊ဲ (၈၈၈၈) ဒီမိုကေရစီ ျမစ္တြင္း လည္းေသြးေခ်ာင္းစီး၊

စစ္အစိုးရလည္း

တက္လာေတာ့

“တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္ အားရွိမည္” ဆို ၿပီးေၾကြးေၾကာ္ ၊ တပ္မေတာ္ကို အင္အား ရွိေအာင္လုပ္

ငါ့ကိုယ္ငါမာန္တင္းလို႕

မင္းကန္စီ(ျပည္တြင္းမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦး)

အားအင္တခ်ိဳ႕ကိုေမြးလိုက္တယ္

အပိုင္း(၂)ကိုေနာက္လတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ငါ့အတြက္ေတာ့မဟုတ္ေတာ့ဘူး ေနာင္လာမယ့္ ငါတုိ႕ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ေပါ့

ရမယ္ဆိုၿပီး အသည္းအသန္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ႀကိဳး

ငါဒို႕ရဲ႕ ဒီေန႕လုပ္ရပ္ဟာ နက္ဖန္မွာသမုိင္းပဲ ဒီသမုိ္င္းမွာ ဒို႕ေတြဟာ

ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေရး ထိုးစစ္ႏွင့္ တတိယ အင္အားစု

အနာဂတ္အတြက္ၾကိဳးစားခဲ့တယ္ဆုိတာ

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးသန္႔ရဲ႕ေျမးေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးေရးသားခ့ဲတ့ဲနအဖအစိုးရဲ႕ေရြးေကာက္

ေနာင္လာေနာင္သားေတြသိဖို႕လိုတယ္

ပြဲနဲ႔လႊတ္ေတာ္ အေၾကာင္းကို VOA ေရဒီယိုသတင္းေဆာင္းပါးက႑ေတြထဲမွာ ၾကားလိုက္ရလို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ျမန္မာသံရံုးမွာ သြားသတိရမိပါတယ္။

က်ေနာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတုန္းက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕

ငါတိ႕ု ရဲ႕ အားအင္ေတြကိုလည္း

မွတ္ခ်က္တခုကို

စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနမွာလုပ္ဖူးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကေတာ့

သူတ႕ို ကိုမွ်ေ၀ေပးၾကရမယ္….

“မင္းတို႔

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ့ဲတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး စည္းရံုးေပါ့ကြာ၊ ဟိုအမ်ိဳးသမီးန႔ဲ Compare လုပ္ဖ႔”ို ဆိုတာပါ။ ဟိုအမ်ိဳးသမီးဆိုတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆိုလိုတာပါ။ဝါရွင္တန္မွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက

ငိုေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြကို အငိုတိတ္ေစဖို႕ ဒိ႕ု ေတြဟာ မ်က္ရည္ကို ေသြးနဲ႕အစားထုိးၾကရမယ္ ေသြးသက္ေသ သာမွန္ခဲ့ရင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဦးလင္းၿမိဳင္ကသူ႔ရဲ႕အစ္ကိုဦးေက်ာ္ၿမိဳင္နဲ႔အေမရိကန္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်

ဒိ႕ု စိတ္ဓါတ္ေတြ သန္ခဲ့ရင္

တဲ့ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ပါေမာကၡတေယာက္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ ဦးသန္႔မိသားစုဝင္မ်ား၊ ဖဆပလေခတ္ ဝန္ႀကီး

အနာဂတ္မွာ အငိုတိတ္ဖို႕က

ေဟာင္းတဦးရဲ႕သားမ်ားကို အဆက္အသြယ္ရခ့ဲပါတယ္။ အလားတူ ရန္ကုန္မွဆက္သြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္း

ဒိ႕ု ရဲ႕ လက္ထဲမွာပါ………….

ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သားႀကီး ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဆန္ဒီေယဂိုမွာေနတဲ့ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ဇနီးတို႔ကို နအဖစစ္အစိုးရက အခ်ိတ္အဆက္မ်ားရခ့ဲၾကတယ္။ နအဖ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ သံတမန္ထိုးစစ္ (ႏိုင္ငံတကာဆက္

ဗိုလ္ရဲထက္

ဆံေရးကိုထိုးေဖာက္ျခင္း) နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အႀကံအစည္ကို သတိထားဖို႔လိုပါမယ္။ လူဆိုတာကတခ်ိန္ တံုးက ေရႊထီးေဆာင္းခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္မ်ားကို မေမ့ႏိုင္ၾကသလို နည္းနည္းေလး ပင့္ေျမွာက္ေပးလိုက္ရံုနဲ႔ အထင္ေရာက္ တတ္ၾကတာကိုး။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကို ရန္ကုန္လႊတ္ၿပီးျပဳစုေပးလိုက္တ့ဲအခါမွာေတာ့ ထင္ထားတာ ထက္ေတာင္ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံျပေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ၾကည့္ၿပီးၿပံဳးမိတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ သိမ္းသြင္းခံလိုက္ရၿပီဆိုတာမရိပ္မိၾကပါဘူး။ သူတို႔သာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကယ္တင္မယ့္ တကယ့္လူစြမ္းေကာင္းေတြလို႔ အ ထင္ေရာက္ေစပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာ အဲဒီမိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢမွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အသံုးခ်ခ့ဲပံုကို အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ နအဖေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ၾကေသးတာအမွန္ပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္၊ ဘယ္သူ႔ဂရုစိုက္ရမလဲ ဆိုတဲ့ လူမိုက္စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ထားၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ သူတို႔စစ္အစိုးရပံုရိပ္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲ ဂရုမျပဳၾကတဲ့သူေတြပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ထံမွာရွိေနေတာ့ အမိန္႔နာခံၾကရတဲ့ လက္ေအာက္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားအတြက္ ဆုတ္လည္းဆူးစားလည္းရႈး ျဖစ္ခ့ဲၾကရတ့ဲကိစၥေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ခ့ဲၾကတာပါ။ ဥပမာ ကေလးစစ္သားစု ေဆာင္းတာမ်ိဳး၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာမ်ိဳး၊ အတင္းအဓမၼ ရြာေတြေရႊ႕ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရမလုပ္ရဘူးဆိုတာကိုသူနားမလည္ခ့ဲပါဘူး။ကုလသမဂၢမွာရိွတ့ဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆ က္ လိုက္နာပါမယ္လို႔ ထိုးထားတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြက ဘာေတြ လဲဆိုတာသူမသိဘူး။ သိရိွနားလည္တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကတင္ျပဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့လည္း လက္မခံဘူး။

စာမ်က္ႏွာ(၄)ေကာ္လ(ံ ၃)မွ အဆက္ ဘူး။ ဒါ့့ထက္ ဘာလုပ္လုပ္အခြန္အခ၊ အျမတ္အစြန္းထက္ ျပည္သူလူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိုသာ ေရွ႕ရႈဖုိ႕လိုပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထိခုိက္လ႕ို ဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ႕ျပည္သူလူထုရဲ႕လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိ မႈကိုဖ်က္ဆီးတာဟာ

ျပည္သူ႕အစိုးရေကာင္းရဲ႕လုပ္ရပ္မ

ဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာ လူေကာင္း၊ လူဆိုးထက္ကို ယုတ္ ည့ံတဲ့ လူယုတ္မာဆိုတာ ရွိပါတယ္။ လူေကာင္းက ေကာင္း တဲ့လုပ္ရပ္ကိုလုပ္မယ္၊လူဆိုးကဆုိးတဲ့လုပ္ရပ္ကိုလုပ္မယ္။ ယုတ္မာတဲ့လူကေတာ့ ဆိုးတဲ့လုပ္ရပ္ကို လုပ္ရံုသာမကလူ ေကာင္းေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္သာယာအဆင္ေျပမႈကိုပါ ဖ်က္ လို ဖ်က္ဆီးလုပ္တဲ့အထိ နိမ့္က်ဆိုးရြားပါတယ္။ အစိုးရမွာ လည္း

ျပည္သူလူထုအတြက္ေကာင္း

တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို

လုပ္ တဲ့ အစိုးရေကာင္းရွိသလို ၊ ဆိုးတဲ့လုပ္ရပ္ေတြလုပ္တဲ့ အစိုးရဆိုးလည္းရွိပါတယ္။ျပည္သူလူထုရဲ႕သက္သာ ေခ်ာင္

စာမ်က္ႏွာ (၆) ေကာ္လံ (၁) သို႔

ခ်ိအဆင္ေျပမႈကိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့..။ ျပည္သူ႕အစိုးရေကာင္း ေပၚထြန္းလာပါေစ ။

ခ်ိဳတူးေဇာ္


6

စာမ်က္ႏွာ(၅)ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ထုိးစစ္ႏွင့္ တတိယအင္အားစုမွအဆက္......

ဦးသန္႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြဟာလည္း အသံုးအလြန္တည့္ခ့ဲ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ျဖဳတ္ခံရၿပီးတ့ဲေနာက္ ေခတၱရပ္သြားခ့ဲေပမ့ဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဝါရွင္တန္

သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း

ဝန္ႀကီး

ဦးေသာင္းရဲ႕

တင္ျပ ခ်က္အရ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရကို ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္ အေရးကိစၥ ျပႆနာဟာ ကုလသမဂၢမွာ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို ရင္ ဆိုင္ဖ႔ို

အဲဒီအခါက်မွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ

စဥ္းစားမိ

လာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က အခ်င္း ခ်င္းေျပာတာကို လက္ခံေလ့မရွိဘူး။ ကုလသမဂၢက အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံသား

ထိပ္တန္းအရာရိွႀကီးတဦးျဖစ္တဲ့

ဂ်ိဳးဇက္ဗာနာရိဒ္ ေျပာမွ

ကေန

ဒါေတြဒီလို

သံတမန္ေရးထိုးစစ္

မစၥတာ

လုပ္သင့္ပါတယ္လို႔

(ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရး

ထိုးေဖာက္ျခင္း) မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ စည္းေတြမွာ နအဖကို ေထာက္ခံသူ မ်ားလာေအာင္လုပ္ ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္ပေရာက္ ထင္ရွားၿပီး အေရးပါ တ့ဲမဟာျမန္မာႀကီးေတြဟာ နအဖရဲ႕ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္လာခ့ဲ ၾကပါတယ္။ ဒုတိယ ပစ္မွတ္ကေတာ့ ပညာတတ္အ သိုင္းအ ဝန္းက ျမန္မာလူငယ္မ်ားနဲ႔ တတိယပစ္မွတ္ကေတာ့ျမန္မာ့ အေရးကိုစိတ္ဝင္စားၾကတ့ဲႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ဦးသန္႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့ ပထမပစ္မွတ္ ေတြပါ။ ၁၉၈၈ အေရးခင္းၿပီးေတာ့ ဦးသန္႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ ဟာဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြဘက္က

ေတာ္ေတာ္

ေလးတက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားခ့ဲၾကတာေတြရယ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔အေရးခင္းမွာ စစ္တပ္ကအျပစ္မ့ဲျပည္သူေတြကို ပစ္သတ္ထားတာေတြေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ စည္းရံုးမႈကို အ လြယ္တကူမွ လက္ခံပါ့မလားဆိုၿပီး အစပထမမွာ စိတ္ပူမိ ေသးတယ္။ ခ့ဲပါဘူး။

ဒါေပမယ့္

ထင္သေလာက္

ဦးသန္႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြဟာ

အခက္အခဲမရွိ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ

အေရးပါပံု၊ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္အေရး ပါပုံအစရိွတ့ဲ ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြကို ဖြင့္ၿပီးတ့ဲအခါမွာေတာ့ မိ သားစုဝင္ေတြအသီးသီး အစိုးရဧည့္သည္ေတာ္ေတြအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်ီတက္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ နအဖကေကာင္း ေကာင္း သိမ္းသြင္းလိုက္ပံုရပါတယ္၊ ျပန္လာၿပီးတ့ဲအခါမွာ ေတာ့ စစ္တပ္ကို မုန္းတ့ဲစိတ္ ေပ်ာက္သြားၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္မယ့္ နအဖ ရဲ႕ အက်ိဳးေဆာင္ေတြအျဖစ္ နအဖ က ႏိုင္ငံတကာကိုေျပာခ်င္တာေတြကို နအဖကိုယ္စား ေျပာေပး ေနတာ အခုအထိေတြ႔ေနရဆဲပါပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ နအဖ ဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ခုနေျပာခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဂ်ိဳးဇက္ဗာနာရိဒ္ ရဲ႕အႀကံေပးခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာ ခံ ကာလျဖစ္တဲ့ ၾသဂုတ္လကေန ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းမွာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်နီဗာနဲ႔ ျပင္သစ္က ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားဟာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢရံုးမွာ လာေရာက္

စုစည္းရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့

ႏိုင္ငံတကာက

ေရာက္လာၾကတ့ဲ သံတမန္မ်ားနဲ႔ နယူးေယာက္မွာ ရိွၾကတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားကို စစ္အစိုးရအတြက္ ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ေရွ႕မ်က္ႏွာ ေနာက္ထားကာ လန႔ဲခ်ီ စည္းရံုးေရး ဆင္း ဆြယ္တရားေဟာ (Lobby) လုပ္ေနခ့ဲၾကတာ ယေန႔အ ထိေတြ႔ေနရဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္ နအဖ ကိုယ္တိုင္လုပ္တာထက္ သာမန္အစိုးရနဲ႔ မဆိုင္တ့ဲသူမ်ားကလုပ္တာ ပိုၿပီး ထိေရာက္ မႈရွိႏိုင္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်က္အရ နအဖရဲ႕ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ပစ္မွတ္ေတြကို စုစည္းၿပီး တတိယအင္အားစုကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို စည္းရံုးတဲ့အခါမွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ ရဲ႕အမည္ဟာ စစ္အစိုးရ အတြက္

သံတမန္ေရးထိုးစစ္

(ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

ထိုးေဖာက္ျခင္း) လုပ္ငန္းကို အက်ိဳးရိွပါတယ္။ အလားတူ

စည္ရံုးမႈ ေတြျပန္လုပ္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ခြင့္ျပဳခ့ဲ တ့ဲအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တတိယအင္အားစုေတြ ျပန္ လည္လႈပ္ရွားခြင့္ရခ့ဲၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ျပဳတ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း

တျဖည္းျဖည္း

အားယူေပၚထြက္လာတဲ့

တတိယ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြထဲမွာ Myanmar Egress ဟာလည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေစာ ပိုင္းကာလတုန္းကအေနာက္ႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီး သံအမတ္ တဦးကလည္း

တတိယအင္အားစုေတြ

ေပၚထြက္ေရးမွာ

အဓိက အားေပး အားေျမွာက္ျပဳခဲ့တာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသိသိသာသာ ေထာက္ခံျခင္း ျဖင့္သူတို႔ရပ္

တည္မႈကိုျပည္တြင္းျပည္ပက

ေမးခြန္းထုတ္

လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေစာပိုင္းတုန္းက ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးနဲ႔ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအသင္း

(ယခုႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီရဲ႕)

အေထြေထြအ

တြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦး နဲ႔ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကိုဘန္ေကာက္ မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေစတာမ်ိဳးေတြကို Myanmar Egress က ၾကားဝင္ၿပီး ညွိေပးတာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာလာေရာက္ ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်နမ္ဘီယားနဲ႔ တတိယအင္အားစု ေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီး သူတို႔အျမင္ေတြကို တင္ျပတဲ့အထိလည္း ေျခ လွမ္းက်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကို ၾကားဝင္ေစ့စပ္ဖို႔ ခန္႔ အပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏိုက္ဂ်ီးရီး ယားက မစၥတာဂမ္ဘာရီကိုမွတ္မိၾကဦးမွာပါ။ သူျမန္မာျပည္ ကို ပထမဆံုးမသြားခင္၂၀၀၆ ေမ လ မတိုင္ခင္ေလးမွာ နယူးေယာက္က ကုလသမဂၢရံုးမွာက်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်ိတ္ဝိုင္းေလးရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပြဲမွာတက္ခဲ့သူ ေတြကေတာ့

ျမန္မာမဟုတ္တဲ့သူေတြမ်ားပါတယ္။

ဒါေပ

မယ့္ “ျမန္မာ့အေရး ကြၽမ္းက်င္သူ” ေတြန႔ဲ ကုလသမဂၢ အရာ ရွိေတြပါ။ ဦးသန္႔ရဲ႕ေျမးလည္း တက္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားတာ ကေတာ့ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရးက ေမ့ထားလိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အဆိုကို လူတခ်ိဳ႕က တင္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကေတာ့ ဒါကို ေနာက္ဆံုးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အရင္ထက္ စာရင္ နည္းနည္းေျပာင္းလဲတာက ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔အ စိုးရသစ္ကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔နဲ႔ မေျပာင္း လဲခဲ့တာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆ႔မ ို ႈကို ဆန္႔ က်င္ဖို႔ ဆိုတာေတြပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ တီးကြက္ အတိုင္း လိုက္ကေနၾကရတာပါ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ

တတိယအင္အားစုေတြကို

ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက

ပညာတတ္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူေတြ အေနနဲ႔ အာဏာရွင္ႀကီးရဲ႕ အသုံးခ်ခံေနရမႈကို

သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး

ဆင္ျခင္သင့္ပါ

တယ္။ ရာထူးႀကီးသူမ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ား ေျပာစကား ေတြထက္ အေျခခံ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ လူတန္းစားေတြရဲ႕ စကားေတြကိုလည္း ေလ့လာနားေထာင္သင့္ပါတယ္။ တ ကယ္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ အစိုးရကိုေရာဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကိုပါ ေဝဖန္ရဲတဲ့ သတိၱရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အစိုးရ ဘက္ကခ်ည္း လိုက္ေျပာေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာတတ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူေတြလို႔ ယူဆေနၾကတ့ဲ တတိယအင္အား စုေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ေနၾကတယ္ လိ႔ု ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္

လူငယ္တုိ႔ရ႕ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လက္ရွိတပ္မေတာ္ လူငယ္ေတြဘာေၾကာင့္ စစ္တပ္ထဲ ၀င္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တိ႔ု

အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း

ၿပီးတဲ့အခါ

ကုိယ္နဲ႔သက္

ဆိုင္တဲ့ ပညာသည္အုပ္စု ဆုိင္ရာအတန္း (၃) သင္တန္းမ တက္ရခင္ သက္ဆိုင္ရာတပ္ေတြ မွာေခတၱ တြဖ ဲ က္ေနရ တယ္။ တေန႔မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုကိုဒုတပ္မွဴးက ေဟာခန္းတစ္ခုထဲမွာ

ေခၚၿပီးေတြ႔တယ္။

အဲဒီဗိုလ္မွဴးက

ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ပံုရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြကို ညီအကိုလိုရင္းရင္းႏွီးႏွီးပဲ ေခၚေျပာဆက္ဆံတယ္။စစ္သည္ ေတြအားလံုး တစ္ေယာက္စီထၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ ရတယ္။

ၿပီးေတာ့

သူကတစ္ေယာက္ခ်င္းကုိ

ဘာအား

ကစား၀ါသနာပါသလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔စစ္တပ္ထဲ ၀င္တာလဲလို႔ ေမးတယ္။ အားကစားကိစၥမွာေတာ့ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာေျဖ ၾကေပမယ့္ စစ္တပ္္ထဲ၀င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာတဲ့ေန ရာမွာေတာ့ အားလံုးတစ္ေထရာတည္းလိုပဲ “ကိုယ့္ဘ၀တိုး တက္မႈကို ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္ထင္လို႔၀င္တာ”လိ႔ု ေျဖၾကတယ္။ စစ္သည္အားလံုးလိုလိုက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥကို ေရွ႕ တန္းတင္ေျပာလိုက္တဲ့အခါ လူ႕ေလာကအေတြ႔အၾကံဳ နည္း နည္းရွိထားသူေတြက စိတ္ပူပန္ၾကတယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ ကိုတည့္တိုးၾကီး ေျပာလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဟုိအရာရွိမ်ား စိတ္ဆိုးသြားေလမလားေပါ့။

၀န္ထမ္းေလာက

ဆိုတာ

“ဂါရ၀”တရားနဲ႔ သတိထားၿပီးဆက္ဆံရတာ မဟုတ္လား။ ဒါ ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ထင္ထားသလို ျဖစ္မလာဘူး။ ဒုတပ္ မွဴးက စစ္သည္ေတြေျပာသမွ်ကို ျပံဳးျပံဳးၾကီးနဲ႔နားေထာင္ေန တယ္။ တခါတခါ ေခါင္းပါညိတ္လိုက္ေသးတယ္။ အားလံုး ေျပာၿပီးေတာ့မွ “ရဲေဘာ္တို႔ ကိုယ့္ဘ၀တိုးတက္ဖို႔ စိတ္၀င္ စားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ဘြ႕ဲ မရေသးသူက ဘြဲ႕ရေအာင္ၾကိဳးစား။ ဘြ႕ဲ ရၿပီးသူက သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုေစာင့္ၿပီးရင္ ဗိုလ္သင္တန္းေျဖၾက။ စစ္တပ္ထဲမွာေတာ့ ဒီနည္းကအေကာင္းဆံုးပဲ။ ပံုမွန္တဆင့္ ၿပီးတဆင့္တက္နဲ႔ အရာခံဗိုလ္ ေစာေစာစီးစီး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့အသက္ ၆၀ ျပည့္အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါ ေကာ္မရွင္ျပန္ တမ္း၀င္ ဗိုလ္ၾကီးဘ၀နဲ႔ ပင္စင္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္အေျခ အေနနဲ႔ကိုယ္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးၾကိဳးစားၾက။လူငယ္ဘ၀မွာ ေမွ်ာ္လင့္ စရာေတြမ်ားတယ္။အသက္ၾကီးလာရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာ ေတြနည္းသြားတတ္တယ္။ အဲဒါကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားၾက အံုး” လိ႔ေ ု အးေအးေဆးေဆး

ေျပာျပတယ္။ အဲဒီလိုအျမင္

က်ယ္တဲ့လူက တပ္ထဲမွာ ရွားေတာ့အရွားသား။ ကၽြန္ေတာ္ တိ႔ု

သင္တန္းဆင္းအုပ္စုမွာ

လူတစ္ရာေက်ာ္ရွိတယ္။

ပညာအရည္အခ်င္းက အားလံုး ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသား ေတြ။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ေတာ့ ၂၃ နစ္ ၂၄ႏွစ္ အရြယ္ ကဆယ္ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ

ဘြဲ႕ရၿပီး

သားသံုးဦးေလာက္ပါတယ္။ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္တက္ေန ဆဲလူေတြပါတယ္။ အခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းဌာနေတြမွာ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ ေတြလည္းပါတယ္။ က်န္တဲ့သူတစ္ရာေလာက္က အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေအာက္ေတြခ်ည္းပဲ။ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿပီးခါစအ ရြယ္ေတြ။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေတြးက ကုိယ့္ဘ၀တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေပၚမွာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾက တာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔အထဲမွာ အမ်ားစုက တကၠသုိလ္ ဆက္ တက္ဖုိ႔ အေျခအေန မျပည့္စံုၾကပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္က ျပင္ပ အလုပ္ဆုိတာလည္းအေတာ္ရွားေသးတာ။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ေတြ ေခတ္မစားေသးဘူး။ ေရတပ္မွာစစ္မႈထမ္းရင္း ရလာ ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ေတြအတြက္ စိတ္ကူး ယဥ္အိပ္မက္ ကုိယ္စီနဲ႔တပ္ထဲက၀ ုိ င္လာၾကတာ။ ေရတပ္ကထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံ ျခားသေဘၤာတက္သြားၾကတဲ့ ေနာင္ေတာ္ၾကီး ေတြကုိ အား က်တာလည္းပါမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္က်ေနာ္တုိ႔တေတြရည္မွန္း


7

ထားတဲ့အတုိင္း ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သလားလုိ႔ေမးရင္ အမ်ားစု သဘာ၀ပဲ။ စိတ္မလြတ္လပ္သူတစ္ဦးဟာ လူ႔အဖဲ႔အ ြ စည္း

ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ား

မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔ ေျဖရမွာပါ။ တပ္ထဲမွာက က်ေနာ္တို႔ အေပၚမွာ ဘယ္လုိမ်ား အေကာင္းျမင္သေဘာနဲ႔ ဆက္ဆံ

ကိုအသက္ေပး၍ ကာကြယ္ေစာင့္ထိမ္းရမည့္ တာဝန္ရွိသည့္

ထင္ထားသလုိ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျပခြင့္မရွိဘူးေလ။ အ ႏုိင္ပါ့မလဲ။ တပ္မေတာ္ထဲမွာေတာ့မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္

တပ္မေတာ္

ရည္အခ်င္းအလုိက္ ေျမွာက္စားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လက္သင့္ ကာနမ္းေနရတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စခန္းသြားလုိ႔ ေကာင္းေန

မွားယြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ကို တပ္မေတာ္သားမ်ား သိရွိနား

ရာစားေတာ္ေခၚတဲ့ စနစ္ၾကီးစုိးတယ္။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မညီမွ်တာ တုန္း။ က်ေနာ့သိျမင္မိသေလာက္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေခတ္

လည္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳး

ေၾကာင့္အခြင့္အေရးေတြလည္းကြာျခားလာတယ္။ ရုန္းထြက္ မွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိရမယ္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးသယ္

ဇင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္

ဖုိ႔ခက္ခဲတဲ့ အျဖည့္ခံဘ၀မွာ အရက္ေသာက္ၿပီး စိတ္ထြက္ ပိုးရမယ္ စသျဖင့္ ေယဘူယ်ဆန္ဆန္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားခ်င္း ဆုိသည့္

ေပါက္ရွာသူေတြ မ်ားလာတယ္။ ဒါေတာင္ က်ေနာ္တုိ႔က မရွိတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ကိုတင္းတင္း

သံေယာဇဥ္တရားမ်ားအရ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏

ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့လမ္းေနာ္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲေရာက္ က်ပ္က်ပ္ခ်ည္ေႏွာင္ မထားသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္မိတယ္။

က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္အတြက္လိုအပ္လာမည့္ ေသြးကိုလွဴ

လာသူေတြ အဖုိ႔ဆုိရင္ ပုိၿပီးဆုိးမွာေသခ်ာတယ္။ ဘာျဖစ္ တကယ္လက္ေတြ႔မွာလည္း အဲဒီစကားေတြဟာလူငယ္ေတြ

ဒါန္းျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယခုအခါ ဗိုလ္ႀကီး

လု႔လ ိ ဲဆုိေတာ့တပ္ထဲမွာ ထက္ျမက္မႈ၊ ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ထုိက္တန္ အတြက္ အားမျဖစ္ဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အကာအကြယ္ယူ

ေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေစလို

မႈကုိ တုိက္ရုိက္ညီမွ်ျခင္း ခ်လုိ႔မရဘူး။ ဒီအေနအထားက တဲ့ ျခံဳလႊာေတြလိုျဖစ္ေနတတ္တယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ပင္ကုိယ္

ေၾကာင္းအား သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးထံ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ေရး

အေျခခံသင္တန္းမွာကတည္းကသိသာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ထဲ စရုိက္မွာကုိက ပရစိတ္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနၿပီးသားပါ။ အ

သားခဲ့သည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍

ကသင္တန္းသား တစ္ဦးဟာ စံျပေက်ာင္းသားဆုကုိဆြတ္ ေရးၾကီးတာက အေတြးအေခၚလြတ္လပ္မႈရွိဖုိ႔ကုိပဲ လမ္းဖြင့္

ပုဒ္မ ၃၃ ျဖင့္ယခုအခါ တရားစြထ ဲ ားၿပီး အင္းစိန္ေထာင္

ခူးခ်င္လုိ႔ သင္တန္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာစရာမရွိ ေပးရမွာ။ တုိင္းျပည္မွာ အေရးၾကံဳတဲ့အခါ စိတ္လြတ္လပ္မႈ

၌ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္ဟု

ေအာင္ၾကိဳးစားတယ္။ သင္တန္းသားေတြသာမက သင္တန္း ရွိသူေတြကသာ

သည့္မိသားစုမ်ားအဆိုအရ သိရသည္ဟု သတင္းဌာနမ်ား

ျပႆနာကုိ

ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းတတ္တာမ

ဆရာ တခ်ဳိ႕ကေတာင္သူ႔ကုိ ထင္ေၾကးေပးထားၾကတာ။ တ ဟုတ္လား။ လက္ရွိတပ္မေတာ္အတြင္း က်င့္သံုးေနတဲ့ အ

သားမ်ားသည္

ကာကြယ္ပုိင္ခြင့္မရွိျခင္းသည္

အီလက္ထေရာနစ္

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ၿပီး

ဥပေဒ ျပန္လာ

ေဖာ္ျပသည္။

ကယ္ေရြးခ်ယ္ေတာ့ သူမဟုတ္ဘဲ အျခားမသိသာသူေတြထဲ မိန္႔နာခံေရးဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ လူငယ္ေတြ ကတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္။ အဆင့္တုိး စာေမးပဲေ ြ ျဖဆုိမႈ ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္လုိ႔ထင္ မွာလည္းဒီအတုိင္းပါပဲ။ တပ္မွာလုပ္ငန္း ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္း မိတယ္။ သူ႔စိတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ ေနသားက်လာတဲ့ ေခါင္း က်င္ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔အဓိကထားေမးတဲ့ ေပၚလစီေဆာင္ပုဒ္ ေဆာင္ျဖစ္သူေတြဟာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေတြရြတ္မျပႏုိင္ရင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး။ က်ေနာ့သူငယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ

ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္

ခ်င္းတစ္ ေယာက္ဗုိလ္သင္တန္းေျဖဖုိ႔သြားခါနီးမွာ ဌာနခ်ဳပ္ ရြက္ေပးႏုိင္ပါ့မလား။

က်ေနာ့ေစတနာက

ခ်မွတ္ေဆာင္ လူငယ္ေတြကို

G1 ၾသ၀ါဒေပးလုိက္ပံုက မွတ္သားစရာ။ “မင္းဟုိကုိေရာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးတတ္ျမင္တတ္ ေဖာက္ထြက္ေဆြး ရင္သိပ္ၿပီး smart

ျဖစ္ေအာင္မေနနဲ႔။ ငါတုိ႔တုန္းကအရမ္း ေႏြးလုပ္ကိုင္တတ္သူေတြ

ျဖစ္လာေစခ်င္တာပါ။စကားလံုး

smart ျဖစ္သူေတြ ျပဳတ္က်န္ခဲ့တယ္” တဲ့။ ဟုတ္တယ္.. ေတြနဲ႔၀န္ပိမေနေစခ်င္ဘဲ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ရွင္သန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ လုိခ်င္တဲ့ အရည္အခ်င္းက ထက္ ေနေစခ်င္တာပါ။ လူငယ္ေတြအားလံုး

လြတ္လြတ္လပ္

ျမက္မႈ မဟုတ္ဖူး၊ ခုိင္းသမွ် အမိန္႔နာခံေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လပ္ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုထဲမွာ ၾကည္းတပ္ အရာရွိ ျဖစ္ သြားတာ(၅)ဦး၊ ေရတပ္အရာရွိျဖစ္သူက (၄) ဦးရွိတယ္။

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္

ေျပးသြားသူေတြရွိတယ္။ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔

ကိုအီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃

သူေတြလည္းရွိတယ္။ကိုယ့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ကုိယ္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနၾကတာျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း တူညီတဲ့အခြင့္အေရး ကိုဖန္တီးေပးမထားျပန္ဘူး။ အမွန္ကေတာ့တူညီတဲ့အခြင့္အ ေရးရွိေနတာေတာင္မွ အရည္အခ်င္း မတူညီမႈေၾကာင့္ အား လံုးတေျပးညီ ဒါေပမယ့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ

တန္းတူၾကိဳးစားခြင့္ရွိၿပီး

ျဖစ္မွမျဖစ္ႏိုင္တာ။

မေအာင္ျမင္တာဆုိရင္

ေတာ့ကုိယ္ည့ံတာပဲလုိ႔ ေျဖသာတာေပါ့။ ခုေနာက္ပိုင္း အ ခ်ိန္ေတြမွာ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေလးကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ လူ ငယ္ေတြ

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို

မကြယ္မ၀ွက္

ပြင့္ပြင့္

လင္းလင္းေျပာရဲတာ ေကာင္းတယ္ဗ်။ အဲဒါကို လူၾကီးေတြ ကလည္း နားလည္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္တိုး တက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရာမွာ သူ႕ဘ၀ရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္က မက္လံုး တစ္ခုအေနနဲ႔ ေစ့ေဆာ္အားေပးေန တယ္။ သဘာ၀လည္းက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ဦးခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ၾကိဳဆိုရမယ္။ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရမယ္။ တစ္ဦးခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္၊ ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ တည့္မတ္ေပးဖို႔ပဲလိုတယ္။ အတၱၾကီးတယ္ ကိုယ္က်ိဳး ၾကည့္တယ္လို႔ မျမင္ေစခ်င္ပါ ဘူး။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ လူငယ္ေတြကလည္း လူၾကီးေတြေရွ႕ မွာအားနာသလိုလို ေၾကာက္ရြံ႕သလိုလိုနဲ႔ ကိုယ့္ရင္ထဲရွိရာ ကိုအမွန္မေျပာရဲဘဲ ဖုံုးကြယ္ထိန္၀ွက္ထား။ လူၾကီးေတြက လည္းလူငယ္ေတြပါးစပ္ဖ်ားက အတၱထက္ ပရကိုဦးစားေပး ေျပာဆိုတာ ေတြသာၾကားခ်င္ ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႕အဖြ႔အ ဲ စည္းမ်ိဳး မွာေတာ့ ရိုးသားမႈေတြကြယ္ေပ်ာက္ေနၿပီးၾကာလာရင္ ေလာ ကကို မခ်င့္မရဲျဖစ္တဲ့ အငံု႔စိတ္ေတြၾကီးထြားလာတတ္တာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အနားယူသြားၿပီဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ) မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ျပည္တြင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာခဲ့ ေသာ္လည္း အစုိးရသစ္အဖြဲ႔ကုိ ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္လက္ ႀကိဳးကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္အသုိင္း အ၀န္းမွ သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီရုံးခ်ဳပ္၌ ဦးေဌးဦးက ျပည္တြင္းမီဒီယာ တခ်ိဳ႕ အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ အမ်ားထင္ျမင္ ယူဆေန

ေနမင္းသူ သကဲ့သ႔ုိ မဟုတ္ဘဲ ရာထူးတာ၀န္မွ အမွန္တကယ္ အနား

တပ္ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားေတြအရ မခံႏုိင္ေတာ့လို႔ထြက္ ႏႈတ္ထြက္သူတြရွိတယ္။ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္စခန္းသြားေန

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တကယ္အနားယူၿပီလား

ျဖင့္တရားစြၿဲ ပီ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္သည္ စစ္တကၠသိုလ္အမွတ္စဥ္ (၃၉) မွေက်ာင္းဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မ ေတာ္မွအၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတစ္ ဦးျဖစ္သည္။ ယင္းဗိုလ္ႀကီးေနမ်ိဳးဇင္သည္ NLD လူငယ္မ်ား ကိုဦးေဆာင္ကာ မိမိတို႔တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ မိသားစုမ်ား အေရးေပၚေသြးလို အပ္လာပါက အသံုးျပဳႏုိင္ ရန္အတြက္ ေသြးအလွဴအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္လႈပ္ရွားၿပီးရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာဒံုစစ္ေဆးရံု ႀကီးတြင္ သြားေရာက္ေသြးလွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။ ယင္းေရွ႕တြင္လည္း နာဂစ္ဆုိင္ကလံုးမုန္တုိင္း သင့္ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္း အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တပ္တြင္းအေရးေဆာင္းဆုိမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ေျမ ေအာက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေန သူမ်ားဟု သံသယရွိသူမ်ားကုိ လိုက္လံဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာ တြင္ ယင္းဗိုလ္ႀကီးေနမ်ိဳးဇင္ကိုပါ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္ဟု

သတင္းမ်ားကဆုိသည္။၂ဝဝ၈

အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈၊ ပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ တရားသူၾကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမရွိရဟုျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ဳိးဇင္ကို ဖမ္းဆီးစဥ္က ဖမ္းဝရမ္း မပါ ျခင္း၊ ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ေက်ာ္အထိ တရားရံုးမတင္ဘဲ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမ်ားသည္ အစုိးရ ႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားကိုယ္ တိုင္ကဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ခ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း

ယူသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္လည္း နာယက တာ၀န္ယူ ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာ ဆုိသည္ဟု ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္က ဆိုသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီးသည္

ၿပီးခဲ့သည့္

မတ္လ

၃၀

ရက္ေန႔က

နအဖ

စစ္ေကာင္စီကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ ဦးသိန္းစိန္ ကုိ သမၼတ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ရာထူးကုိလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ

ေပးအပ္ခဲ့

သည္။သုိ႔ေသာ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ရာထူးမွ အၿငိမ္းစား ယူမယူ ကုိမူ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ သတင္း စာမ်ားတြင္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ ဘက္သတင္းရပ္ကြက္ အဆုိအရမူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္ကပင္ တာ၀န္ယူထား ေၾကာင္း၊ သု႔ေ ိ သာ္ ကိုယ္ေရးအရာရွိမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စိုးရွိန္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ျမင့္ၾကည္ တိ႔က ု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး အနီးတြင္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူေနၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ဧရာဝတီ


8

တပ္မေတာ္ ဖခင္ ခ်စ္ေစခ်င္(အပိုင္း-၁) ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအးျမင့္ ဒီေန႔တပ္မေတာ္ရဲ႕နိဒါန္းအစေပါက္ေျမာက္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ရ တဲ့ မေန႔က တပ္မေတာ္ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ဗိသု ကာ တပ္မေတာ္ရဲ႕မူလ ပထမ ဖခင္အစစ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ ဆန္းက ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ ျငင္း မရတဲ့ သမိုင္းသာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းနဲ႔အတူ စတင္ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳတဲ့ သူရဲေကာင္း အာဇာနည္ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားက ဦးစီးၿပီး BIA တပ္မေတာ္ကို စတင္စုဖြဲ႔ခဲ့ၾကကာ BDA, BNA (သိ႔မ ု ဟုတ္) PBF ရယ္လ႔ို အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္စုဖြဲ႔ ခဲ့ၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး မရမွီကာလ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ ေန႔မွာကႏၵီစာခ်ဴပ္အရအၿမဲတမ္းဗမာ့တပ္မေတာ္အသြင္ ကို ေျပာင္းလဲစုဖြဲ႔ခဲ့ၾကတာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမွာ အထင္အ ရွားေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ ဆန္းစုဖ႔ြဲ တည္ေထာင္ခဲ့လို႔လည္း ဒီေန႔တပ္မေတာ္ၾကီးဟာ အဓြန႔ရ ္ ွည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ မွာ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားရယ္ လို႔ တာ၀န္ မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီး လစာ၊ စရိတ္၊ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း၊ ရိကၡာမွ အစ အဆင့္၊ ရာထူးမ်ား ခံစားေနၾကရတာ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ တပ္မ ေတာ္ရွိလို႔သာ ခံစားေနၾကရတာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း တိ႔သ ု ာ မစုဖြဲ႔ခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္ရယ္ လို႔လည္း မရွိခဲ့ႏိုင္သလို ရာထူးအဆင့္ အာဏာပါ၀ါ မ်ားလည္း ဘယ္လိုမွ ခံစား စံစား ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရူး၊ ႏွာဗူး၊ ျမင္းသမားၾကီး ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ ႔ မဆလေခတ္ (၂၆)ႏွစ္မွာေတာင္ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ ေက်းဇူးရွင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းကို သိသိသာသာ ေျပာင္ ေျပာင္ တင္းတင္း သမိုင္းကေနၿပီး ဖယ္ထုတ္ေမွးမွိန္ ေစခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မေတြ႔ခဲ့ရပါ။ မသိမသာ တစ တစသာ ေမွးမွိန္ေစ ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းကို အမႊန္းတင္မႈသာ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ တပ္ မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားစစ္ေၾကာင္းမ်ားစုဖြဲ႔ခဲ့ရာ မွာပင္ ေအာင္ဆန္းစစ္ေၾကာင္း ရယ္လို႔ ဂုဏ္ျပဳတင္စား စုဖြဲ႔ ခဲ့တာ အမွတ္ရေနပါတယ္။ ပစ္ပစ္ခါခါ စြန္႔ပယ္ဖယ္ရွားတာ မေတြ႔ခဲ့ရပါ။ ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္း၀င္ အေရးအခင္း ေနာက္ ပိုင္းက်မွဘဲ တစ တစသိသာ ထင္ရွားစြာ သမိုင္းမွ ပယ္ ထုတ္လာတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါထက္ ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္း လင္း ပကတိအရွိအတိုင္း ေရးရပါလွ်င္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚမွာထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားလာခ်ိန္ကစလို႔ ဖခင္ျဖစ္သူ အေပၚ ပိုၿပီး အာဃာ တ တရားၾကီးမားစြာနဲ႔ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ၾကံေဆာင္ လာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးၾကီး ၿပိဳ ကြခ ဲ ်ဴပ္ၿငိမ္း ခဲ့ရတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က္ို အၿငိဳးထား မုန္းမာန္ပြားကာ ေအာက္တန္းက်က် တံုျ့ပန္တိုက္ခိုက္ အပုပ္ခ်ရာမွ စလို႔ ေက်းဇူးရွင္ တိုင္းျပည္ရဲ ႔လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ တပ္မေတာ္ မူလ ပထမ ဖခင္အစစ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကိုပါ မလိုတမာ သိ သာ ထင္ရွားစြာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဖခင္နဲ႔ သမီးကို ခြဲျခားၿပီး ျမင္သင့္ပါတယ္။ မဆီမဆုိင္ လက္ပံသား ဓါးနဲ႔ ခိ်ဳင္ ဆုိသလုိ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ေက်းဇူးကန္းရန္ မသင့္ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူလဖခင္ ဖခင္အစစ္ ျဖစ္ရံုသာမကတိုင္းျပည္ ရဲ႕ အတုမဲ့ ေက်းဇူးရွင္၊ တမ်ိဳးသားလံုး တုႏႈိင္း ယွဥ္လုိ႔ မရ တဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္သလို တစ္ဦးတည္းသာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္း၊ သမုိင္းမွာ ႏွစ္ေယာက္ မရွိႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဒီေန႔ တပ္မေတာ္က မ်ိဳးခ်စ္

စစ္သည္တုိင္းဟာ မလြမ ဲ ေသြလက္ခံရပါမယ္။ သမုိင္း အမွန္ ကိုလည္း

ထပ္မံဖြင့္ခ်

ေရးသားသြားပါဦးမယ္။ကြၽန္ေတာ္

သိသူတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိင္း မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္တုိင္း ပက ကုိယ္တုိင္ စစ္သားဘ၀နဲ႔နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔လႈပ္ရွား ျဖတ္သန္းမႈ တိ အမွန္ကိုျမင္ၾကရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ကာလရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ မေန႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီေန႔ ဆန္းရဲ႕ သမုိင္းေဖ်ာက္ဖ်က္သူ မွန္သမွ်ကို မဟာရန္သူ အ တပ္မေတာ္ဟာ

အစဥ္အလာအရေရာ

ရပ္တည္ခံယူမႈနဲ႔

ျဖစ္ ျမင္ၾကရပါမယ္။ ဆန္႔က်င္ ေခ်မႈန္း တုန႔္ျပန္ သြားသင့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြပါ သိသိသာသာ ကြျဲ ပားျခားနား ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ကို စတင္စုဖြဲ႔ခဲ့သူဟာ ဗုိလ္ သြားၿပီလ႔ို

ေရးရပါမယ္။

တပ္မေတာ္မွာ

ဆုိရိုးစကားတ

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းပင္လွ်င္ တပ္ ရပ္ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ မေကာင္းတဲ့ စစ္ မေတာ္ကို စတင္ စုဖြဲ႔ခဲ့စဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အတူ သား မရွိဘူး၊ မေကာင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္သာ ရွိပါသတဲ့။ ေခါင္း ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာင္မႈ

အခန္းက႑ကို

တင္စားၿပီး

ဆုိစမွတ္ျပဳထား

ကေန႔မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ႀကီးကို စတင္ စုဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ တာပါ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈ ေကာင္းလွ်င္၊ သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားဟာ ႏွစ္ဦးသာ အသက္ထင္ရွားရွိေနၿပီး အား ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္စစ္သည္မ်ားလည္း စစ္စည္းကမ္း ေသ၀ပ္ လံုး ကြယ္လြန္သြားၾကရွာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဗုိလ္ ကာ စနစ္တက် ရွိမႈ မပ်က္ျပားဘူးလို႔ ဆုိစမွတ္ ျပဳၾကပါ ရဲထြဋ္နဲ႔ ျပည္ပမွာ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာတုိ႔ ႏွစ္ဦးသာ သက္ရွိ တယ္။

တပ္မွဴးေကာင္းရင္

တပ္ေကာင္းတယ္လုိ႔လည္း

ထင္ရွား က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဘာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔တပ္မ ဆုိၾကပါတယ္။ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ တပ္မွဴးမ်ား ေကာင္း ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ စာရင္းမွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ ဗုိလ္ ဖုိ႔ကို အေလးထား သြန္သင္ ပဲ့ျပင္ ထိန္းေက်ာင္းလို႔ ေရြး မွဴးႀကီး ရဲထြဋ္တုိ႔ ႏွစ္ဦးကို ပယ္ဖ်က္လုိ႔ မရႏုိင္ပါ။ ပြင့္ပြင့္ ခ်ယ္တာ၀န္ေပးတာ သတိျပဳမိ ခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က တပ္မ လင္းလင္း ေရးရရင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးရဲထြဋ္ဟာကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္း ေတာ္မွာ အရာရွိ၊ စစ္ဗိုလ္တဦး ျဖစ္လာဖုိ႔ မလြယ္လွပါ။ တစ္ဦးျဖစ္သလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဇာဟာ လက္ရွိ ကြန္ျမဴ တပ္မွဴး တစ္ဦး ျဖစ္လာဖုိ႔က ပုိ၍ပို၍ပင္ ခက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ နစ္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ကြန္ျမဴနစ္ တပ္မေတာ္ကို စတင္စုဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ အမ်ိဳးသား ၀ါဒကိုေရာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ လံုး၀ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ သူရဲေကာင္းမ်ားပင္လွ်င္

ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ

ေနာက္ဆံုးျပန္

စက္ဆုပ္ ရြ႔ရ ံ ွာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူး လည္ စုဖြ႔ခ ဲ ဲ့တဲ့ အၿမဲတမ္း ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ အရည္အခ်င္း ရွင္မ်ား အျဖစ္ သူတု႔ိ ႏွစ္ဦးကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး နားလည္ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ

စစ္မႈထမ္းေဆာင္ခြင့္

မရရွာၾကတာ

မႈေပး ေလးစားတယ္၊ တန္ဖုိးထားတယ္၊ မုိက္ရုိင္းေစာ္ကားမႈ သတိျပဳမိပါတယ္။ ေလ့လာမွတ္သားမႈအရ လည္းေကာင္း၊ မျပဳႏိုင္ပါ။ဒီေန႔တပ္မေတာ္ကိုဗုိလ္သန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ေမာင္ေအး၊ အႀကီးအကဲ ဆရာသမားမ်ား ျပန္ေျပာျပ၍ သိခဲ့ရသည္မွာ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗုိလ္သိန္းစိန္တုိ႔ စတင္ စုဖြ႔ခ ဲ ဲ့တာ မဟုတ္ပါ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာမွာ မမီတာမုိ႔ မပါ၀င္ႏုိင္ ဘူး။ နအဖေတြက စုဖြဲ႔ခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုး ခဲ့ၾကတာ ေတ႔ြရပါတယ္။ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ခဲ့ၾက ဟာႏုိ႔သက္ခံစ႔ေ ို နၾကသူေတြသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဗုိလ္သန္း တဲ့ မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ ေရႊ က မေန႔က တပ္မေတာ္မွာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ ပါ၀င္ခဲ့သလို မႈေၾကာင့္ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားဟာ အရာရွိ ၂၀၀ ထဲမွာ ဗုိလ္ေမာင္ေအးက ၁၉၅၅ မွာမွ ဗုိလ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားထက္ပင္ ကုိယ္ပိုင္အမွတ္ BC နံပါတ္ တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ၁၉၅၅ မွာမွ စစ္သား ျဖစ္ခဲ့ရ မ်ား ေစာၿပီးရၾကတာသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူပါ။ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ သမုိင္း အစဥ္အလာ ဘာ လက္လွမ္းမီသမွ် ေရးျပရပါလွ်င္ ၾကည္း-၃၅၀၁ ဗုိလ္လက်္ာ၊ တစ္ခုမွ မရွိၾကပါ။ သူလို ကိုယ္လို ပိန္မသာ လိမ္မသာ ၾကည္း-၃၅၀၂

ဗုိလ္ေန၀င္း၊

ၾကည္း-၃၅၀၃

ဗုိလ္ေဇယ်၊

သာမန္ စစ္ဗုိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သမုိင္း၀င္ ရွစ္ေလး ၾကည္း-၃၅၀၄ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ၊ ၾကည္း-၃၅၀၅ဗိုလ္ေအာင္ေရႊ လံုး အေရးေတာ္ပံု ကာလ ေနာက္ပိုင္းမွာမွ အရွင္ေမြးလို႔ (ယခု NLD ဥကၠ႒)၊ ၾကည္း-၃၅၀၆ ဗုိလ္ရဲထြဋ္၊ ၾကည္းေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ႀကီးျပင္းလာတဲ့ သူေတြသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၃၅၀၇ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ၾကည္းအထင္ႀကီးစရာ ဘာတခုမွ မရွိပါ။ အမဲရိုးမွ ဟင္းအုိး အားမ ၃၅၀၈ ဗိုလ္တင္ေဖ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ၾကည္း-၃၅၀၉ နာ ဆုိသလို တခ်ိဳ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေအာင္ဆန္း ဆုိင္းဘုတ္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း) တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မျမင္ခ်င္တာနဲ႔ ေအာင္ဆန္း အမည္ကို မၾကားခ်င္ ရတာနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗုိလ္ဗလမွာ BC နံပါတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ား ေအာင္ဆန္းကို ေက်းစြပ္ ေနၾကတာ ျမင္ရ ၾကားရလို႔ ရင္နာ မ်ား ေနာက္က်ၿပီး ၁၉၅၅-၅၆ ေလာက္မွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႔ အေျချပဳ လြန္းလွပါတယ္။ ေတာႀကိဳအံုၾကား လွ်ိဳေျမာင္ေတာင္ၾကား အမွတ္(၁၀) တပ္မဟာမွာ တပ္မဟာ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ တပ္ မွာ က်င္းပတဲ့ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္၀င္းရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ သိသိသာသာ ေအာင္ဆန္း စစ္ေၾကာင္း ဆုိတာကို ျဖဳတ္ စစ္မႈထမ္းခဲ့ရရွာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ COD ကုိ ဗုိလ္မွဴး ပစ္လုိက္လုိ႔ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ကန္႔ကြက္ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ် အဆင့္နဲ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ပင္

တပ္မေတာ္မွ

လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အက်ည္းတန္ အၿငိ္မ္းစား ယူသြားခဲ့ရရွာပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးပင္ ျဖစ္မသြား အရုပ္ဆုိးလွတဲ့ ေက်းဇူးကန္းလုပ္ရပ္အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး ရရွာပါ။စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ သူကိုယ္တုိင္ အက်င့္ သားလုိပါတယ္။လံုး၀ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ နာက်ည္းလြန္းပါ ပ်က္ေနေပမဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္မ်ား တယ္။ ဒီေက်းစြပ္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ထဲက သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားကာ လိုက္နာ ေစခဲ့တာ ေတ႔ြရပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္တုိင္း ပီပီျပင္ျပင္ ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်ၾကရပါ က်င့္၀တ္နဲ႔အညီ လိုက္နာ လႈပ္ရွားေစဖုိ႔ကိုလည္း ေဆာ္ၾသခဲ့ မယ္။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ႀကီးကို လက္တဆုပ္စာ စစ္အာ သလုိ ကြပ္ကဲမႈ အဆင့္ဆင့္မွ တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ၾကပ္ ဏာရွင္တစ္စုက

အသံုးခ်ခံ

ကိရိယာ

တစ္ခုအျဖစ္

အ မတ္ ထိန္းေၾကာင္းေစခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပြင့္လင္းျပတ္

သံုးျပဳေနတာကို လက္ခံ လိုက္ေလ်ာဖုိ႔ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ သားမႈအရလည္း “ငါေျပာသလုိလုပ္၊ ငါလုပ္သလို မလုပ္နဲ႔” သမုိင္းမွန္ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး မေလ်ာ္မကန္ မေတာ္ ရယ္လ႔ို ေျပာခဲ့တာ ၾကားဘူးနား၀ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ မတရား ျပဳက်င့္လုပ္စားေနၾကတဲ့ စစ္သူေတာင္းစားေတြကို ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ စစ္သည္မ်ားဟာ ဦးစီးကြပ္ကဲမႈ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ထဲက ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ႔ တြန္းလွန္ဖယ္ရွား တပ္ဗုိလ္၊ တပ္မွဴးတုိ႔ရဲ႕ စံနမူနာ ေကာင္းကို အတုယူအား သန္႔စင္သြားၾကဖိ႔ု လိုပါတယ္။ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ လုပ္နည္း က်ကာလိုက္လံလႈပ္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရဲေဘာ္ လုပ္ဟန္ အႀကံအဖန္ အားလံုးကို အံတု ေတာ္လွန္သြားၾကဖို႔ ဘ၀တုန္းက အရည္အေသြး ျပည့္၀တဲ့ အထက္အရာရွိ၊ တပ္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ မေန႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီကေန႔ ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးမ်ားကုိ စံထားကာ အတုယူ က်င့္ႀကံအားထုတ္ တပ္မေတာ္ရဲ႕

ကြျဲ ပားျခားနား

ထူးျခားတဲ့

ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ား လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။


9

ငါးဆယ္ေလာက္ပဲအေၾကာက္တရား ျပင္းျပင္းရိုက္သြင္းျခင္း မင္းရဲ႕ အကိုဆိုရင္မင္းေမြးလာတဲ့သားေလးေတြကငါ့တူေပါ့။

စစ္သားေလးေရ

နဲ႕ စိတ္ဖိစီးျခင္း လူမဆန္စြာ ရက္စက္ျခင္း ဥပေဒမဲ့ျခင္းနဲ႕ ငါတူေလးေတြ အနာဂတ္ သာယာလွပဖို႕ ငါတိ႔ု လိုလူေတြ

ခါေႏြဆန္းစ ဒီမတ္လ ေရာ္၀ါေတြမေၾကြႏိုင္၊ရြက္သစ္ ေတြ လည္းမေ၀ႏိုင္၊ ရာသီေတြ ေဖါက္ျပန္ အခ်ိန္ခါမဟုတ္ မိုးေတြ ရြာ၊ မတ္လၾကီးအေစာမနက္မွာ ျမဴေတြဆိုင္းလို႕၊ ေဟာ ကမာၻ ပ်က္ေတာ့မယ္လို႕တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္။ ဘာလို႕ဆို ဂ်ပန္ ျပည္ငလွ်င္က ကနဦးနမိတ္တဲ့။ ျမန္မာျပည္ရွမ္းေတာင္ လည္းလာၿပီ၊ အိမ္ေတြၿပိဳလို႕ လူေတြငိုလို႕။ တည္ၿမဲခိုင္ မာပါ တယ္ဆိုတဲ့ ေျမကမာၻေရ မေၾကျငာပဲ မပ်က္စီးပါနဲ႕အံုး။ တို႕ တေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ေလးေတြ ျမင္ခြင့္မရေသးဘူး ၊ တို႔ ျမန္မာေတြ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႕ဘ၀မရေသးဘူး။ ခိုင္ၿမဲ လွ တယ္ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး တို႕ႏိုင္ငံမွာမခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသး ဘူး၊ ေျမကမာၻေတာင္ ေနစရာမရွိေတာ့ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ ပ်က္စီးလာတာ ဘယ္ဟာမွ မတည္ၿမဲဘူးဆိုတာ အာဏာ ရွင္တ႕ို သတိမမူမိၾကေရာ့သလား လြန္ခဲ့တဲ့ ၆၆ ႏွစ္ တာ ကာလေတြတုန္းက တို႕ေျမဒီေျမမွာ နိပြန္ဘိရုမာ ဘန္ဇိုင္း အသံေတြနဲ႕အတူတ႕ို ျမန္မာေတြထဲက

ေလာက္ေကာင္ေတြ

ခ်မ္းသာၾကီးပြားၾကတယ္အလိုေတာ္ရိေတြလက္ဖ်ား

ေငြသီး

ေနခ်ိန္"ငဘ"လိုလူစဥ္မမွီေအာင္ဘ၀ပ်က္ခဲ့ရသူ ျမန္မာေတြ တိ႕ု ျမန္မာေတြ လူျဖစ္ရႈံးခဲ့ရတယ္။ မိန္းမေတြ အဓမၼက်င့္ ခံရတယ္။ လူၾကီးကေလး မက်န္ လက္သည္း ခြါခံသူခံရ။ အ ျပစ္မဲ႕ အရမ္းကာေရာ အဖမ္းခံ အသတ္ခံ အႏွိပ္စက္ခံ သူခံရ။ ေရေႏြးပူနဲ႕ေလာင္းသတ္တာလည္း ခံရ။ ဘုန္းၾကီး ရဟန္းမက်န္ႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီး၊လြတ္လပ္ျခင္း ေပ်ာက္ကြၽန္သ ေပါက္ဘ၀နဲ႕ညြံေမွာင္နစ္ေအာက္ဘ၀ေတြ ေပ်ာက္ခဲ့ ရပါပ ေကာ.....။"အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက" "ဗမာပီ ပီ ဗမာ့ေသြးကို ျပၾက" ဗိုလ္ေတဇ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႕ၾကား က ျပည္သူ႕အား၊ လူထုၾကားက လူထုအား၊ ညီညြတ္တဲ့ အားနဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတြကိုေခ်မႈန္းခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေတဇ ေခၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို

ဦးေဆာင္

ဖြ႕ဲ စည္းၿပီး ကမာၻတြင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးေတြကို ဆင္ႏြဲခဲ့တာဟာ

တို႕ျမန္မာေတြ

ကၽြန္ဘ၀က

လြတ္ဖို႕။

တိ႕ု ျမန္မာေတြ သူတပါး အဖိႏွိပ္ခံဘ၀ကလြတ္ဖ႕ို ။ လြတ္လပ္ ဖို႕၊ တို႕ျမန္မာေတြ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီႏိုင္စြမ္းရွိဖို႕ သူ တိ႕ု သူတို႕ အာဇာနည္ေတြအသက္ေတြစေတး ေပးဆပ္ၿပီး ေႏွာင္းလူ

ငါတို႕အတြက္

သူတို႕

စြန႕္ လႊတ္ခဲ့ၾကတယ္။

တခ်ဳိ႕ေသာ စစ္သားၾကီးေတြက ေသအံ့မူးမူးမွာ ေျပာခဲ့တယ္ " လြတ္လပ္မွ အမွ်ေ၀ပါ " တဲ့။ ေဟာ အဲဒီ စစ္သား ၾကီးေတြလိုပဲ

၀တ္စားၿပီး

အဲဒီစစ္သားၾကီးေတြ

ကိုင္ခဲ့တဲ့

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ ေသနက္ေတြကို ဆက္ကိုင္ထားတဲ့ ကေန႕ေခတ္ ၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ အာဇာနည္ စစ္သားၾကီး တု႕ိ ေရ

ထၾကည္႕ပါလွည့္အံုး၊

ျမင္လွည့္။

ရႈလွည္႕ပါဦး၊

တမ်ဳိးသားတည္းခ်င္း တႏိုင္ငံသားထဲခ်င္း မုဒိန္းေတြက်င့္၊ လူမ်ဳိးတုန္းမတတ္

သတ္၊

အစိတ္သားေတာင္

မခ်န္နဲ႕

ေျမျမဴပ္အၿပီး လိုခ်င္တယ္တဲ့။ သယံဇာတေတြဆိုတာ လူ လက္တဆုပ္စာ အတြက္ ဘိုးဘြားအေမြျဖစ္ကုန္ၿပီ။ ႏိုင္ငံ့ ရာသီဥတုၾကီးလည္းအက်င့္ပ်က္လာဒ္စားမႈေတြနဲ႕အတူ ေဖာက္ျပန္ကုန္ၿပီ၊ သစ္ေတာေတြလည္းကုန္၊ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ ေတြလည္း တိုင္းတပါးအတြက္၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပင္မလုပ္ငန္း ၾကီးေတြ စီးပြားေရး ၾကီးေတြက ဒီလူ ဒီလူ လက္တဆုပ္စာ လက္ထဲမွာ။ လူထုနဲ႕ တိုင္းရင္းသား ထုကေတာ့ ကိုယ္ေပၚ မွာ အႏူ၀ဲစြဲ ယံုမက အစာအိမ္ေတာင္ အနာေတြ အမာရြတ္ ေတြန႕ဲ လူလိုေတြးခြင့္မရ၊ လူလိုေနခြင့္မရ၊ လူလို မစားရ၊ လူ လို ဘာလြတ္လပ္ခြင့္မွ မရတဲ့ တိရိစာၦန္ သာသာ ေနရရွာတဲ့ လူဆိုတဲ့ သတၱ၀ါတမ်ဳိး ေျမကမာၻမွာ ေပၚထြက္လာ ေအာင္ ျမန္မာေျမက အာဏာရွင္ေတြက ပံုသြင္းလိုက္တယ္။ ဘာ သိပၸံပညာမွ

မသံုးဘဲ

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္ျခင္း

အာဏာ

အလ်င္နဲ႕ပဲ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ သိပ္ေတာ့မၾကာပါဘူး၊ ႏွစ္ေပါင္း

သြတ္သြင္းလိုက္တာ။

အကၤ်ီ၀တ္ေသာ

တိရိစာၦန္သာသာ မင္းအမ်ဳိးေတြ အားလံုး ၀ိုင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရမယ္ေလ။

လူေတြ အခုဆို သန္းေျခာက္ဆယ္နီးပါးေလာက္ ရွိေလာက္ စစ္သားေလးေရ ေရာေပါ႕။ အဲဒီ သန္းေျခာက္ဆယ္ ေလာက္ကေလ အမြဆ ဲ ံုး မင္းတို႕

ကမာၻေျမၾကီးေတာင္

ခံစားေနရတဲ့

မတည္ၿမဲဘူးေနာ္။

အာဏာစည္းစိမ္

ဆိုတာလည္း

တိုင္းျပည္ထဲမွာ စိတ္ဓါတ္ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ အရလည္း အ သမုဒၶရာထက္ ခနတက္တဲ့ ေရတပြက္ပမာ ဆိုတာေလး နိမ့္က်ဆံုးလို႕ တျခား ႏိုင္ငံသားေတြက သတ္မွတ္ၾကတယ္ သတိေပးစကားပါးလိုက္မယ္။ စစ္သားေလးေရ ။ မင္းတို႕ကို တဲ့။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကိုယ္ေတြ ညံ႕လို႕ ကိုယ္ေတြ ခံရတာ ငါတိ႕ု ခ်စ္တယ္။ ငါတို႕ကို မင္းတို႕ ခ်စ္ခင္တြယ္တာ ကာ ကို ေရွးဘ၀ ကုသိုလ္လ႕ို ယိုးစြတ္ေရွာင္လၿြဲ ပီး ေႏွာင္းလာ ကြယ္ဖို႕ပဲလိုေတာ့တယ္။မင္းတို႔ဆိုေနက်သစၥာေတြ ေျပာေန မယ့္သူေတြကို မ်က္ႏွာလြခ ဲ ဲပစ္ ေနၾကသူမ်ားလို႕တဲ့။ အဲဒီအ က် စကားေတြ ငါတို႕ ခ်ဳိၿမိန္စြာ နားဆင္ခ်င္တယ္ ၊ ပီသ ထဲက နည္းနည္းေတြးတတ္တဲ့ တိရိစာၦန္သာသာ လူဆိုတာ ထက္ျမက္တဲ့ မင္းတို႕ စစ္ခ်ီသီခ်င္းေတြဟာ ငါတို႕ အသက္ ထဲ ငါလည္း တေယာက္အပါေပါ႕။ ဟုတ္တယ္ေလ ။ ငါ့မွာ ကိုကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာစိတ္ဓါတ္ထက္သန္ရာအားေဆး ျဖစ္ လည္း ဘာမွလူလို လြတ္လပ္ခြင့္မွ မရေသးတာ။ အက်ဥ္း ေစခ်င္တယ္။မင္းတို႕ကို ငါတို႕ မမုန္းဘူး ။ ငါတို႕ မုန္းတာက ေထာင္ေတြထဲမွာလည္း သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းေတြက ငါတိ႕ု ကို ဥပေဒ မရွိဘဲ ေနခိုင္းတာ။ အခု လုပ္ျပေနတဲ့ လူ႕ငမိုက္သား ငရဲသားတို႕ရဲ႕ အဖမ္းဆီး အႏွိပ္အစက္ ကို ဥပေဒ ဆိုတာကလည္း စစ္သားေလးေရး မင္းတို႕ေရာ ငါတို႕ ခံေနရတယ္။ ဖက္ဆစ္တို႕ကို ေတာ္လွန္ရင္း အသက္ဇီ၀ိန္ ပါ စစ္ကၽြန္ဘ၀ထဲ အေရခြံလဲၿပီး ဆက္ေနခိုင္းအုန္းမယ့္ ဂါ ေၾကြ လြင့္ခါနီး စစ္သားၾကီးတို႕ေရ ကေန႕ ဒီအေျခအေန ထာေတြ ရြတ္ၿပီး မန္းမႈတ္ အသက္သြင္း ဖန္ဆင္းဖို႕ လုပ္ေန ေတြ အမွန္တရားေတြ ၾကည္႕ၿပီး လြတ္လပ္မွ အမွ်ေ၀ပါ လို႕ တာပါ။စစ္သားေလးေရ။

ရန္ကုန္က

ေထာင္ေပ်ာ္

အဘ

ပဲ ေျပာမလား၊ ရင္ထုမနာ ေၾကကြစ ဲ ြာနဲ႕ ငါ့အေမြကိုယူခဲ့တဲ့ တေယာက္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုရဲရဲေတာက္ ေတာ္လွန္ေန သားဆိုးေတြ သားမိုက္ေတြ ဆိုၿပီး ေသရြာက တဖန္ ျပန္ တဲ့ ဘဘၾကီး တစ္ေယာက္က ဒီေန႕ ေျပာလိုက္တယ္။ လာၿပီး လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲၾကီးေတြ ဆက္ဆင္ႏြဲရအံုးမယ္ "သူ႕ေျမမက်ဥ္းကိုယ့္ကြင္းမပိတ္" ေစခ်င္ဘူးတဲ့။ သြားလမ္း ငါျပန္လာခဲ့မယ္ လို႕ ရင့္ၾကဴးေၾကြးေၾကာ္ သြားေလမလား။ ေျပေျပ ၊ ျပန္လမ္းေခ်ာေခ်ာ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္တဲ့။လြတ္လပ္ အခု ျပည္တြင္းမွာ မဟာလူသား အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ မွ အမွ်ေ၀ပါ လို႕ ေျပာခဲ့တဲ့ ငါတို႕ အဖိုး အဖြားေတြ မ်က္ႏွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ။ ကမာၻမွာ လုပ္အမ်ားဆံုး လူေတြေတာင္ ကို ျပန္ေထာက္ၿပီး ငါတို႕ အတူတူ ခ်စ္ခင္စည္းလံုးစြာနဲ႕ ငါ သူ မ ရဲ႕ မ်ားျပားလွတဲ့ ေန႕စဥ္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္တာေတြကို တိ႕ု ဘ၀ေတြ ခုိင္မာေအာင္ ငါတို႕ အနာဂတ္ေတြ လွပ မွီမယ္ မထင္။ သူ႕ေနာက္မွာ သူမ နားမွာ သူမ အနီးမွာ ေအာင္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ေလ။ ကိုင္းကၽြန္းမွီေပါ႕။ သူတို႕ႏိုင္ငံကိုေကာင္းေစခ်င္တဲ့

လူေတြ

မ်ဳိးခ်စ္ေတြ

အ စစ္သားေလးတို႕ေရ။ မင္းတို႕ ငါတိ႔ေ ု ဘးႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္

ျပည္႕၊ သူတို႕ ထဲမွာလည္း ဆြမ္းဆန္ထဲက ဟာ တခ်ဳိ႕က လိုက္စမ္း။ သူတို႔ဆီကမ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးသူငယ္ေလးေတြ ေယာင္တီးယိမ္းခို ေနေသးတာေပါ႕။ ငါတို႕ သူတို႕လည္း ရဲ႕ မ်က္၀န္းေလးေတြဟာ ေတာက္ပ ၾကည္လဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ဧရာ၀တီ နံေဘးေတြမွာ ေမြးခဲ့တာပါ။ ငါတို႕ကို စစ္ေသနတ္ ၾကည္ႏူးလို႕ .........အားမက် ဘူးလား စစ္သားေလးေရ....။ ေတြမိုးၿပီး ေမာ္ခြင့္မျပဳ၊ ျပဴခြင့္မသာ၊ အာဏာစက္ ေအာက္ ျပားျပားေမွာက္ေအာင္ နံေဘး

လုပ္ေနသူေတြကလည္း

ေမြးခဲ့သူေတြပါပဲ။

သူတို႕

ခါးေထာက္၊

ဧရာ၀တီ

ညီတိုးၿငိမ္း

သူတို႕

မာန္ေမာက္ေနေပမယ့္ တကယ္ ့ တကယ္ေတြးၾကည္႕ေတာ့ သူတို႕ထဲမွာ ငါတို႕ သားခ်င္းေတြ ငါတို႕ ညီအကိုေတြ ငါတို႕

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၁) -

ေဆြမ်ဳိးေတြ အားလံုးေသာ ငါတို႕ဟာ တေျမတည္းသားေတြ ပါ။ ဘာလို႕မ်ား တေျမထဲသားခ်င္း ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳခ်င္ၾကပါ လိမ့္။

ဘာလို႕မ်ား ဒီေျမေပၚ အတူတူ ေမြးဖြားၾကီးျပင္း

လာခဲ့ၾကၿပီး၊ ထားစရာ မရွိေအာင္ ခ်မ္းသာလြန္းသူ အနည္း စုနဲ႕ စားစရာ မရွိေတာ့ေအာင္ မြဲေတလြန္းသူ လူထု အမ်ားစု ၾကီးအျဖစ္ သိမ္ငယ္စရာ ႏိုင္ငံရြာ အျဖစ္ ကြာျခား သြားရ ပါလိမ့္။ မိုးယံခ်ိမ့္မတတ္ လူထုအံုၾကြမႈၾကီးေတြ၊ ဘုရားသား ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဘ၀ဂ္ညံမွ် ေမတၱာပို႕ ျမည္ေၾကြးငိုသံေတြဟာ ယမ္းခိုးေတြ ေသနက္သံေတြ ၊ ေသြးညီွနံ႕ေတြ၊ အက်ဥ္းစ ခန္းက ေျခခ်င္းသံေတြ နဲ႕ အတူ ျမဳပ္ကြယ္ စခန္းသိမ္း သြားေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီက်ည္ဆံထိပ္ဖူး ပိုင္ရွင္ၾကီး ေတြထဲမွာလည္း အိပ္မက္ဆိုးေတြ ၊ နမိတ္ဆိုးေတြနဲ႕ အရိပ္ ထိုးေနတာဟာ

သူတို႕အတြင္းထဲမွာ

ဇာတ္တူသားစားတဲ့

ဘီလူးေတြ ေပါလာလို႕ေပါ႕တဲ့ ၊ တခ်ဳိ႕က ဆိုတယ္။ တခ်ဳိ႕ က သံုးသပ္တယ္။ ဘီလူး မဟုတ္ဘူးတဲ့ ၊ အရင္းျမစ္က စနစ္။ လူေတြကို ဖိႏွိပ္ကၽြန္ျပဳတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္တဲ့။ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္မွ ဒီအာဏာရွင္ ဘီလူးေတြကို ေခ်ဖ်က္ သုတ္ သင္ႏိုင္မလဲတဲ့။ စစ္သားေလးက သူ႕ဆရာ တေယာက္နဲ႕ တိုင္ပင္ဖူးတယ္။ အာဏာရွင္ ဘီလူးက ေသနက္အားကိုး နဲ႕ပဲ တန္ခိုး ထြားတာဆိုေတာ့ သူ႕ကို ေသနက္နဲ႕ပဲ ျပန္ႏွိမ္ လို႕ ရမယ္တဲ့။ ေသနက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္သားေလးတို႕ေရ။ အေထြေထြ နာက်ည္း စက္ဆုပ္စရာေတြ ငါတို႕ မေျပာေတာ့ ပါဘူး။ မင္းတို႕နဲ႕ ငါတိ႕ု ဟာ တေျမထဲ သားေတြပါ။ ငါဟာ

၂ဝ ရာစု ကုန္ဆုံးခါနီးႏွစ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးကမၻာကို အသြင္ ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႀကီး (၃) ခု ကအမွတ္အသားျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ (၃)ခုမွာဒီမို ကေရစီျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ၿပိဳက်ျခင္း ႏွင့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤနီးကပ္ စြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ

အျဖစ္အပ်က္ႀကီး (၃) ခု

သည္ ႏို္င္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပုံစံ အေဟာင္းအား ေမွာက္ လွန္ေျပာင္း လဲပစ္ခဲ့ရုံမက ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ျပည္ တြင္းႏိုင္ငံေရးအားလည္း

ျပင္းျပနက္ရိုင္းစြာ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့

သည္။ “ႏိုင္ငံေရးအရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔

မ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး” ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကာလ ၾကာရွည္တည္တံ့လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ေမးခြန္းသည္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္လာသည့္ အေရးတႀကီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဤေမးခြန္း သည္ အသြင္သစ္ျဖင့္လည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့ သု႔ိ ျဖစ္ျခင္း သည္လည္း အ့ံၾသစရာ မဟုတ္ေခ်။ စစ္ေအး ကာလအတြင္းက ႀကီးႀကီးမားမား သီးျခားစီ

လမ္းေႀကာင္း

ကြျဲ ပားေသာ ပညာရွင္ အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုသည္ အရပ္ဘက္ စစ္ ဘက္ဆက္ဆံေရးကိစၥရပ္ အေပၚမွာ အထူးျပဳ ေလ့လာခဲ့ၾက သည္။

စာမ်က္ႏွာ(၁၀) ေကာ္လ(ံ ၁) သို႔...


10

ဘက္တဘက္တြင္ ႏို္င္ငံတကာ လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္အေပၚေလ့ အမ်ားစုကိုတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ က႑ႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္

လာေသာ ပညာရွင္မ်ားက အထူးသျဖင့္ မဟာ အင္အားႀကီး ကို ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အင္အားခ်ိနဲ႔ သြားေစခဲ့သည္။ ပတ္သက္၍ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ

ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ စူး

ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒျပဳလုပ္ ျခင္းအ အထူးသျဖင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္း စုိက္ေဖၚျပထားပါသည္။ ဒက္စ္ခ်္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ ေပၚ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ရွိမ်ား၏

ၾသဇာ အေရအတြက္ႏွင့္ စစ္အသုံးစရိတ္

လႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အျခား သည့္နားလည္

ေလွ်ာ့ခ်မႈသို႔ ဦးတည္ စုႏွင့္ ရုရွားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အာရုံစိုက္ေဖၚျပ

သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာ

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ထားၿပီး ဂြတ္ဒ္မဲန္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္

တဘက္တြင္ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၄င္း၏ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုရွိ လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ စစ္ လ်က္လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈာမ်ားအ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေန ဘက္ဆိုင္ရာ ထူေထာင္မႈမ်ားကို သဘာဝက်စြာပင္ သက္ ေပၚ အာရုံစိုက္ ေလ့လာထားပါသည္။ ဒုတိယ

အခန္းမွာ

သည့္ လက္တင္ အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ား) မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင့္သက္သာ မရွိေအာင္ ခ်န္ထားပစ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ စစ္ လက္တင္အေမရိက၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားကို ဦး သည္ အေျခခံအားျဖင့္ သူတို႔ေလ့လာေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ ဘက္တို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ သူတို႔ တည္

ေရးသားထားေသာ အက္ေဆးမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ

တြင္းေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားစြာေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ မၾကာခ အား ႏုိင္ငံေရးအရ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မလြယ္ကူမႈဆီသို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကာင္းကို

အေလးအနက္ျပဳ ေဖၚျပထားသည္။

ဏ ဆိုသလိုပင္ ထိုပညာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေလ့လာမႈ ဦးတည္ တိမ္းေစာင္း သြားေစသည္သာမက ေခတ္သစ္ႏွင့္ ထိုစာေရးဆရာ ၃ ဦး စလုံးသည္ ထိုေဒသမ်ား၏ ကို

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစမည့္ တာဝန္မ်ားကို အသြင္ေျပာင္း လကၡဏာာမ်ားကို

အမွတ္အသားျပဳသည့္

အသြင္

ႀကီးမားေသာ

(Democratization)တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္၍ဆန္းသစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းအခက္အခဲ ကြျဲ ပား ျခားနားမႈမ်ားကို ထက္ျမက္စူးရွစြာထြင္းေဖါက္ ေတြး ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္၏အဖြင့္ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ေသာ ျဖစ္သြားေစသည္။ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ေခၚသိျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ဴအန္ရီရယ္ (Juan Rial) စာေရးဆရာ

ဆင္ျမဴရယ္ပီဟန္တင္တန္ (Samuel P. အသြင္ေျပာင္းေစခဲ့သည့္

ေသာ့ခ်က္က်သည့္

အခ်က္အ က မကၠဆီကို၊ ဗဟိုအေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီရံ ႏိုင္ငံမ်ား၊

Huntington) သည္ထိုကြာဟခ်က္ကိုတံတားထိုးေပးခဲ့ေသာ လက္မ်ားသည္ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ ေဆာင္လာေသာ္ ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ ပညာရွင္မ်ားအထဲမွတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ လည္း ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ က်င့္သုံးသည့္ ခဲ့ေသာ ကာလတြင္

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္

အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ တေဒသႏွင့္တေဒသ ႀကီးႀကီးမားမားကို ပုံစံမ်ားကို

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ခဲ့မႈႀကီး (၃) ခု၏ရိုက္ခတ္မႈေအာက္မွာေအာက္ ကြျဲ ပား ျခားနားလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ေဒသတစ္ခု အတြင္း မ်ားကို

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၏ ထူးျခားေသာ ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။

အာရွဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ

ပုံသြင္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အလြန္ကြျဲ ပားျခားနား

ပါထူးျခားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာကမၻာႀကီး မွာပင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ ယင္း သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္

စီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အ

အား ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယကမၻာဟူ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညီလာခံ က်င္းပရန္အတြက္ ဆင့္ အသီးသီးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေသာ ေတြးေခၚပုံသည္ ေခတ္မမွီွေတာ့ဘဲ ျဖစ္လာသည္။ ဤစာအုပ္တြင္

ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားမႈသည္ မဟာအင္ ပထမဦးစြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းညီလာခံ က်င္းပရန္အ dez)က အားႀကီး

ဂရုဓမၼထား

စုစည္းေဖၚျပထားေသာ အက္ေဆးမ်ားကို သည့္ကာရိုလိုင္းနား ဂ်ီဟာနန္ဒက္ဇ္ (CarolinaG.Hernanအလြန္စိတ္

ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းသည့္

သူမ၏

ႏိုင္ငံတစ္ခုသာမက ဒုတိယကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး တြက္ စည္းရုံးျပင္ဆင္ရာတြင္ ေယဘူယ်က်ေသာအကဲျဖတ္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကိစၥအား ပို၍ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔

ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား မႈ အနည္းငယ္မွ်သာႏွင့္ ေဒသအတိအက် ႏိုင္ငံအတိအက် ေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးပုံစံျဖင့္ ေဖၚထုတ္ ဟု ေခၚခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္

အသစ္ တိ႔၏ ု အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္

ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပဳမူပုံ၊ တင္ျပခဲ့သည္။ဂ်က္ကီစင္လီယားစ္

ထြက္ေပၚ လာေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ားဟု ေခါင္းစဥ္ထိုး ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပုံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထားမႈေအာက္မွာ

ေလ့လာရသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ လြန္

ႏိုင္ငံအမ်ဳိးအ မ်ားမွ

အေျခအ

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ား ေနအေၾကာင္းကို သာမက ေတာင္အာဖရိကတြင္ အစိုးရ

ပါဝင္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ႏိုင္ၾကရန္ အသစ္ႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေသာ လက္နက္

စားမ်ား အျဖစ္လည္း အက်ံဴးဝင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဤကြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အက္လြယ္ေသာ

(Jakkie Cilliers) က

ထည့္သြင္းရန္ ဆာဟာရအာဖရိက ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွ ေယဘူယ်

ထိုေၾကာင့္ ဤစာအုပ္တြင္ (ဥ)ရူေဂြး၊ ကိုင္တပ္ဖြ႔မ ဲ ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ

စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ပိုလန္၊ ရုရွႏွင့္ အေမရိကန္ အထူးစိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္ စီစစ္

သည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ စတင္

ေလွ်ာက္လွမ္း ျပည္ေထာင္စုတို႔မွ

စာေရးဆရာမ်ား၏

ေရးသားတင္ျပမႈ သုံးသပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ ကြန္ျမဴ

စႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Civilian Rule) ၏ မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤညီလာခံသည္ နစ္ေခတ္လြန္ကမၻာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ရွင္သန္မႈႏွင့္ ထိေရာက္စြာ က်င့္သုံးႏိုင္မႈကို တ အာဂ်င္တီးနား၊

တင္ျပထားသည့္

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီတို႔မွ ေဝဖန္ တတိယအခန္းသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အေဟာင္းတြင္ျဖစ္

ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ဒုကၡေပးႏုိင္စြမ္းေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ သုံးသပ္သူ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ပြားေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအသြင္ေျပာင္းမႈ မႈ အျဖစ္ စစ္ဘက္သည္ ရပ္တည္ ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ရွိေန ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို အခန္းတစ္ခုစီတြင္ အက္ေဆး ၏ အလြန္ ထူးျခားေသာ အေျခအေန ေပသည္။

အတိုင္းအတာမ်ား

ထိုေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး (၃) ပုဒ္စီ ပါဝင္ေသာ အခန္း (၃) ခန္းအျဖစ္ ခြဲျခားထားပါ ကို ေရာင္ျပန္ ဟပ္ျပသည့္ ကြျဲ ပားျခားနားေသာ ကိစၥ ၃ ရပ္

(Civil-Military Relations)ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းသည္ဒီမိုကရက္ သည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ဂ်ဴိးဆက္အက္စ္ႏုိင္းဂ်ဴနီယာ ကိုတင္ျပခဲ့သည္။ သူကိုယ္တိုင္ သူ႔ႏိုင္ငံ၏စစ္တပ္ ျပဳျပင္ တစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးရ (Joseph S.Nye. Jr) ၏ နိဂုံးခ်ဳပ္ စကားလည္း ပါဝင္ပါ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မည့္

ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာ သည္။

လႊတ္ေတာ္ အမတ္တာဝန္ အျဖစ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေသာ့

ရွင္မ်ား၏ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္းျမင့္ ဤနိဂုံးခ်ဳပ္စကားသည္ သူ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုံျခံဳေရး ခ်က္က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သူ ဂ်ဲနာ့ဇ္အုိနီစကီဝစ္ဇ္ ျမင့္

မားမား

ေနရာယူလာပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္

ကာကြယ္ေရးဌာနအ (Janusz Onyskiewicz) က အေရွ႔ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တြက္လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံကိစၥအား အေလးအနက္ျပဳ မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္လုပ္ေဆာင္ စဥ္တြင္ ညီလာခံ၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း အေပၚတြင္ အ ေဖၚျပ ခဲ့ သည္။ ရမည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအေပၚ တကမၻာလုံး အတိုင္း ေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြင့္အခန္းျဖစ္သည့္ “ေခတ္သစ္ လက္နက္ကိုင္

အေရွ႕ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ တပ္ဖြ႔မ ဲ ်ား၏

ေမာ္စကိုအေပၚ

သူတို႔၏ သစၥာရွိမႈ

အတာေဆာင္စြာ ျပန္လည္ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈတခုကို ျပဳလုပ္ ကာလ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး” က စစ္သား အား ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ရပ္တည္ခ်က္အသစ္ကို ေျပာင္းလဲ ရန္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ေပသည္။ ျဖစ္လာႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေသာအေရွ႔၊ အေနာက္ ပဋိပကၡ

အရပ္သားတ႔ို၏

ဆက္ဆံေရးကို

အသြင္ေျပာင္းေစ ခဲ့ရသည္။

အေျခခံေပၚတြင္ ၾကည့္ လ်က္ ရွိသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာတကမၻာလုံးလကၡဏာ ေဆာင္ ထိ႔အ ု ျပင္ ထုိလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ဒီမိုကရက္တစ္

သည့္ အျမင္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံေဖၚထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ၾကည့္ပါသည္။ ညီလာခံ၏ အဓိက အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဖြ႔စ ဲ ည္းမႈႏွင့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္း တို႔အား ေရြ႔လွ်ားေျပာင္း ေျပာဆိုတင္ျပသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆယ္ျမဴရယ္လ္ပီဟန္တင္ ပမ္းခဲ့ရသည္။ လဲေနေသာ

လီလီယာရွက္ဗ္တ္စိုဗာ

မေသခ်ာေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္း တန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခု ေက်ာ္ေက်ာ္ကစ၍ (Lilia Shevtsova) သည္ ၄င္းအင္ပါယာႏွင့္ မဟာအင္အား

က်င္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္စည္းရုံး ဖြဲ႔စည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီ ၾကရေပမည္။ ဤႏို္င္ငံတကာဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေၾကာင့္ ႀကီးႏိုင္ငံ အဆင့္အတန္းအျဖစ္ ဆုံးရႈံးမႈကို ညိွႏိႈင္းယူမည့္

အ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

ဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အျဖစ္လာ ႆနာအျဖစ္ ႏုိ္င္ဆုံးေသာ

ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳး

ေနာက္ပိုင္းတြင္

စဥ္းစားရန္

ပတ္သက္၍ ျပ ရုရွား စစ္တပ္၏ အေတာ္အသြင္မတူေသာ ျပႆနာမ်ား

ျဖစ္လာေစခဲ့ေသာ

စိန္ေခၚမႈ အေၾကာင္းကို ေရးသားခဲ့သည္။ ရုရွစစ္တပ္သည္ မေသခ်ာ

ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရုပ္လုံးေဖၚ အဓိ အသစ္မ်ားအေပၚ အာရုံစူးစိုက္ ေလ့လာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ စိတ္မခ်ရေသးေသာ ဒီမိုကေရစီ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆက္

ပၸါယ္ဖြင့္ (Identify) ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ဆိုဗီယက္ ၄င္းေနာက္တြင္ ယူနီယံၿပိဳက်မႈသည္ အစိုးရမ်ားကို

မိုက္ကယ္စီဒက္ခ်္ႏွင့္

ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စစ္ ဂြတ္ဒ္မဲန္ တို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ အက္ေဆး ၂

တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို သိမ္းပိုက္ ပိုင္ဆိုင္ ထားသည့္

လူးဝစ္စီဒဗလ်ဴ လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္မည္သုိ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ ပုဒ္ လည္းပါရွိ ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းယူရမည္ကို ေလ့လာေနစဥ္တြင္ ထိုအ

လက္ဝဲသူပုန္ ပါသည္။ ထိုအက္ေဆး ၂ ပုဒ္သည္ စစ္တပ္၏ အခန္း ေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။


11

လယ္၊ ျခံ ဧကရာေက်ာ္ ေမာရဝတီေရတပ္မွသိမ္း

အရန္စစ္တပ္

က်လြန္းေထာ - တနသၤာရီတိုင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲသံုးညီမ

ျမင္ေယာင္ ပါေသးတယ္

ေက်းရြာရွိ လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ အ တြက္ ေမာရဝတီ ေရတပ္စခန္းမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ တိုင္းတာေနၿပီး

တိုင္မ်ားကို စိုက္ထူထား သည္ဟု ေဒသခံ

ရြာသားတဦးကေျပာသည္။ “စစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ ဖို႕လိ႕ု ေျပာသံ ၾကားတယ္၊ ရြာသားေတြကို ဘာမွ မေျပာဘူး၊ က်ေနာ့္ ေရာ္ဘာၿခံ ျခစ္ရၿပီးသား ၈ ဧကနဲ႕ သီဟိုဠ္ျခံ ၁၈ ဧက အကုန္လံုးပါသြားတယ္” ဟု အသိမ္းခံရသည့္ ျခံရွင္ တဦးက ေျပာသည္။ အလ်ား ၇ မိုင္၊ အနံ ၄ မိုင္ အက်ယ္ရွိ လယ္ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရသည္ဟု ခန္႔ မွန္းရေၾကာင္း၊ အသိမ္းခံရသူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရမည္ကို

မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္

တိုင္ၾကားရန္လည္း

မဝံ့ရဲေၾကာင္း သူကေျပာသည္။ “သူတို႕တပ္ကိုေၾကာက္ေန ရေတာ့ ဘာမွျပန္မေျပာရဲဘူး၊ က်ေနာ့္ျခံဆိုရင္လက္ရွိေပါက္ ေစ်းသိန္း

(၃၀၀)

က်ပ္ေက်ာ္

တန္ဖိုးရွိတယ္၊

အခုခ်ိန္

မွာ (၁၀) သိန္းတန္ကို (၃) သိန္းနဲ႕ ျပန္ေရာင္းေတာင္ ဘယ္ သူမွမဝယ္ဘူး၊အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ျခံဝယ္ထားတာတႏွစ္မျပည့္ေသး ဘူး၊ အခုလို ျဖစ္သြားတာ လူတိုင္းက ေတာ္ေတာ္ စိတ္ ဓါတ္က်ေနၾကတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။ အသိမ္းခံ ရသည့္ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည့္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ နီးစပ္ သည့္ ေရးၿမိဳ႕သို႕ေျပာင္းေရြ႕သြားၾကသည္ဟု ကိုယ္တိုင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့သည့္

ေရးၿမိဳ႕ခံတဦးက

ေျပာသည္။

“ေရးၿမိဳ႕

ကို (၁၅) ဦး ထြက္ လာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုလည္း ၂၀ ဦးေလာက္သြားၾကတယ္၊ သူတို႕ကို က်ေနာ္ ေမးၾကည့္ ေတာ့လုပ္စရာမရွိလို႕ ရြာကေန ထြက္သြားရတယ္လို႔ ေျပာ တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ ၎ျပင္ ေက်းရြာသားမ်ားအ ေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အႏုိင္ က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုက္သင့္ သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပန္လည္ရရန္အတြက္ လက္ရွိအစုိး ရသစ္ထံ ေဖာ္ထုတ္ တုိင္ၾကားသြားမည္ဟု မြန္ျပည္ လူ႕အ ခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း ေကာက္ခံေရး တာဝန္ခံ ႏိုင္အြန္းမြန္က ေျပာသည္။ “အခုလို သိမ္းယူေနတာဟာ ဒါပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါ တင္မကေသးဘူး လမ္းေဖာက္၊ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းလုပ္ဖို႕ ဆို ၿပီး ဒီကြၽဲသံုးညီမရြာအနီးမွာ ရွိတဲ့ မင္းသားရြာ၊ သဲေခ်ာင္းရြာနဲ႔ ဟိန္းဆဲရြာ ေတြမွာလည္း ေျမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိမ္းထား ေသးတယ္” ဟု ကိုအြန္းမြန္က ေျပာသည္။ ကြၽဲသံုးညီမေက်း ရြာမွာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း အစပ္ရွိ ကြၽန္းေပၚ တြင္ တည္ရွိသည့္ ရြာတရြာ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိ ကာ

လယ္လုပ္ငန္း၊

ျခံလုပ္ငန္းႏွင့္

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။

အင္တာနက္သတင္း

အရန္ စစ္တပ္ ဆိုၿပီး ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ေန ကိုယ့္ယူနီေဖာင္းကိုယ္ဝတ္ ေခၚတဲ့ေန႕လာ ခိုင္းတာလုပ္ အမိန္႕အာဏာဖီဆန္ ပါးရိုက္ခံရမယ္ ဒါကသာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ၂ႏွစ္ အၾကယ္ခ်ဳပ္ (အဓမၼ လုပ္အားေပး ပေျပာက္ေရး ေပါ့) ရုပ္ေခ်ာ ကိုယ္လုံးလွ ပညာတတ္ စစ္သည္မမ မ်ားအတြက္ကေတာ့ ညွာတာေထာက္ထား သက္သက္ညွာညွာပဲထားမယ္တဲ့ အရာရွိရိပ္သာ ဗိုလ္မ်ား ရွိတဲ့ေနရာ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေလး ညေစာင့္ လုပ္ေပးရမယ္တဲ့ (စစ္တပ္မွာမိန္းမမ်ားေတာ့ မုဒိန္းမႉ႕ မျဖစ္ ေတာ့ဘူးေပါ့) လူငယ္ကြန္ရက္တ႕ို ဒုတိယပင္လုံတို႕ အတိုက္ခံ ပါတီ တိ႕ု အာဏာရွင္ေတာ္လွန္လိုသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ မဝင္မေနရ ရက္စြဲတပ္

တပ္ႏွင့္ျပည္သူစာေစာင္အားမိမိတို႔ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသ

ဆင့္ေခၚစာ ေလး ၾကံ႕ဖြတ္က

မွ်ျဖင့္အြန္လိုင္းမွ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေစာင္တြင္

ညသန္းေခါင္မွာလာေပးလိမ့္မယ္

မိမိတ႔ို တိုင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အနာဂတ္အတြက္က်ိဳး

စစ္တန္းလ်ား ေရာက္ ေသနတ္ ေဖာက္ရဖို႕မေတြးနဲ႕ အထုပ္ထမ္း ေပၚတာ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားနဲ႕

ပမ္းလ်က္ရွိၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳရင္း

ငွကဖ်ားေပါတဲ့ေနရာ ျပည္တြင္းစစ္ မိုင္းကြင္းထဲက်မွ

တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို စုစည္းမႈျပယုဂ္ျဖစ္

ငါ အရင္မဝင္ပါရေစနဲ႕ဆိုၿပီး ရွဴးေပါက္ခ် ေနရမယ္

ပါေၾကာင္းအသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳး

(ႏိုင္ငံ ေရး အ က်ဥ္းသား တို႕ ေပၚ တာ တို႕ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္) ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကပ္

မ်ိဳးေၾကာင့္အသိမေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား လည္း ဤေနရာမွေတာင္း ပန္အပ္ပါသည္။

အတိုက္ခံပါတီကဝင္ေရြးမည့္အမတ္ ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္လုပ္မည့္ လူတတ္ မ်ားၾကေတာ့

စာမူမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

စစ္တပ္က ဆင့္ေခၚစာ ထပ္ေပး လိုအပ္ခ်က္အရမျဖစ္မေန ေနာက္ တႏွစ္ထပ္ဝင္ေပးရမယ္တဲ့ (မဲ ခိုး စရာမလိုေတာ့ဘူး ေပါ့) အာဏာရွင္နဲ႕နီးစပ္ သူတို႕ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မ်ားၾကေတာ့

တပ္ႏွင့္ျပည္သူ စာေစာင္သို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ မိမိတို႔ ၏

တပ္မေတာ္အေပၚသေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္

မိမိတို႔

ဘြ႕ဲ လက္မွတ္အတုေတြ ကပ္

ခံစားခ်က္မ်ားကို ေရးသားေပးပို႔ႏုိင္ သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူ

ကြၽမ္းက်င္ အဆင့္တပ္လို႕

ထုမွ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚအျမင္ႏွင့္ တကြ

ျဖတ္လမ္းက အပြင့္တပ္ အနာဂတ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာၾကဦးမယ္

မိမိတ႔ို ျမင္ခ်င္သည့္ တပ္မေတာ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ကလြတ္ေျမာက္

ေဆာင္းပါး၊ ဟာသ၊ ကာတြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္စာ

တရား ဥပေဒ စိုးမိုးတဲ့ ေခတ္ ေရာက္ခဲ့ရင္

သိ႔လ ု ိပ္မူေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ေပးပို႔လာေသာစာမူမ်ားကို မိမိ

စစ္ မွဳ႕ထမ္းဖို႕စာရင္း မင္း မတိုက္တြန္းလဲငါ အ ရင္ သြားသြင္းမယ္သူငယ္ခ်င္း http://www.mandalaygazette.com/39116/societylifestyle/aha-jokes မွ...

တိ႔အ ု ယ္ဒီတာဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ကာ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Email …armynpeople@gmail.com

စာေစာင္ထုတ္ေဝရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ၁။

တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားမ်ားနားလည္လာေစရန္။

၂။

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအသိတရားမ်ားျပန္လည္ရရွိလာေစရန္၊ ထုိသုိ႔ရရွိလာျခင္းျဖင့္ လက္ရွိတုိင္းျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသည္

စစ္ေရးျဖင့္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ကို သိနားလည္လာေစရန္။ ၃။

ထုိသ႔သ ုိ ိျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူအေပၚတြင္ စာနာနားလည္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္။

၄။

ျပည္သူလူထုမွလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ႏွင့္တာဝန္မ်ားကို သိနားလည္ၿပီး တရားခံအစစ္ကိုသိျမင္လာေစရန္။


12

ၾကၿပီး ႏုိုင္ငံေရးအျမင္လံုး၀ရွင္သန္ခြင့္မရွိသူမ်ားကို ဒီမုိကေရ ရိုက္ႏွက္ဆဲဆုိပစ္ခတ္ခုိ္င္းသည့္အမိန္မ်ိဳးကုိ

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပိုင္း (၁)

ပဲ အဆုိးျမင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရႈေထာင့္မွ

ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးတြင္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အ ခြင့္အေရး စေသာ အသံမ်ားကို ၾကားရမွာ ေၾကာက္ၾကသည္၊ မုန္းသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ

စကားလံုးမ်ားကို

သု႔ေ ိ သာ္ ထုိ Democracy

မၾကားခ်င္။

နဲ႔ Human Rights အဓိပၸာယ္

ကုိ ေသခ်ာ မသိသလို ခံလည္း မခံစားဖူးရေပ။ “ဟင္း၏ အရသာကို ဇြန္းမသိ” သကဲ့သ႔ပ ုိ င္။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကို “၁၈ရာ

စု” ကဲ့သုိ႔ နယ္ခ်ဲ ႔ခ်င္ ၍

နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ ၀ါဒီမ်ား

ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ စကားလံုးဟူ၍သာ နားလည္သည္။ ဒီ ကေန႔

တပ္မေတာ္ထဲက မ်ိဳးဆက္သစ္ အရာရွိ/ စစ္သည္

မ်ား မေျပာႏွင့္ ယေန႔ တပ္မမွဴး

Level၊ မဆလေခတ္ေမြး

အရာရွိမ်ားပင္ ေသခ်ာနားမလည္။ ေသခ်ာစြာ နားလည္ရန္ လည္း မစူးစမ္းၾကေခ်။ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တု႔က ိ ုိ စူးစမ္းေလ့လာ နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း

ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။

အတြင္း၌ BBC၊ VOA၊ RFA၊ DVB

တပ္မေတာ္

အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ

ထုတ္လႊင့္သည့္ ေရဒီယုိ နားေထာင္သူမ်ားကိုလည္း ရႈတ္ခ် ပိတ္ပင္၊ တားျမစ္ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ ေရး၏ အရသာကုိ

ခံစားဖူးၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္

လည္း ဒီမုိကေရစီေတာ့ လာမေျပာနဲ႔ ရန္သူ ျဖစ္သြားမည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ေနရသလဲဟု ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မိသည္။ ယေန႔

ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲဟု ဆိုသူ

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္သူ ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ လက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ယခင္

စိတ္ဓာတ္

စစ္ဆင္ေရး အရာရွိ (Psychological Warfare Officer) လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဒါေပမဲ့ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ေတာ့ မရွိ။

အေတြ႔အႀကံဳေတာ့ ရွိသည္။ ၄င္း အာဏာရွင္ ျဖစ္စ အစြယ္ မထြက္ေသး၍ အတြင္း၌ပင္

ဘီလူးမွန္း

မသိၾကေသး။

တပ္မေတာ္

ျပည္သူသုိ႔ အာဏာ ျပန္လႊဲေပးမည္ဟု ယံု

ၾကည္ဆဲ ရွိၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ပညာ (PsyWar) ၌ အလြန္ေတာ္သူ ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီး(ေဟာင္း) သိန္းစိန္ ႏွင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြ႔ေ ဲ ခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဆန္း တုိ႔ကို တာ၀န္ေပး၍ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး

အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ Psy-War နည္းျပအဆင့္ သင္တန္း ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ စည္းရံုးေရး မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္၍ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသလို ကကျပည္ ဌာန ဖြ႔စ ဲ ည္းပံုကို စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး စကားလံုး ျဖည့္စြက္ တုိးခ်ဲ႔ၿပီး ရုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းမ်ား၌ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႔ က်င္ေရး ဇာတ္လမ္းမ်ား ရိုက္ကူးကာ ၀ါဒျဖန္႔သည္။ သတင္း စာေစာင္မ်ား၌

နာမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္

ေရးသား၀ါဒ

ျဖန္႔ၾက

သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အတိုက္အခံ အ ဖဲ႔အ ြ စည္းမ်ားကို ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ သေရာ္ေလွာင္ ေျပာင္ထည့္ၾကသည္။ အေမရိကန္

သံရံုးေရွ႔တြင္ ျပည္ပ

အားကိုးပုဆိန္ရုိး၊ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္တဲ့

ျပည္ပ

ႏုိင္ငံ မ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾက ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္သေယာင္ စာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား “ေပၚတင္” ေထာင္ၾက သည္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီ ဆုိသည္ကို ရုပ္ ဆုိးေအာင္ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ တင္ျပ

၀ါဒျဖန္႔

ခဲ့ၾကရာ အေတာ္ထိေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ဗရုတ္သုကၡ ဒီမိုက ေရစီ၊

ေဇာက္ထုိးမုိးေမွ်ာ္ ဒီမုိကေရစီဟု အပုတ္ခ် နာမည္

တပ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။

ဒီမုိကေရစီ ရရင္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု

ၿပိဳကြမ ဲ ေယာင္၊ ဖယ္ဒရယ္ ကိုင္ရင္ဘဲ ခြဲထြက္

တိုင္းရင္း

သားမ်ား ရွိသလို ဖန္တီးေပးၾကသည္။ နဂိုကမွ မဆလ ေခတ္၌ ေမြး၍

ျပတ္ျပတ္သား

စီ အဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္သာရမ်ားအား စူးစမ္းေလ့လာခြင့္မရွိေစ သား ဆန္က်င္ရန္ လိုသည္။ တစ္ဘ၀သာမက ဘ၀သံသရာ

မဆလ၀ါဒျဖန္႔မႈ ေအာက္၌သာ ႀကီးျပင္းခဲ့

သြတ္သြင္းခဲ့ၾက အဆက္ဆက္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ “တပ္မေတာ္

သည္။ “သူရဲဆိုတာ ဘာမွန္း မသိမျမင္ဖူးေသာ လူႀကီး တစ္ သမုိင္း၊ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာ အစဥ္အလာ" ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဦးက ကေလးငယ္ကို သူရဲႀကီးဆုိၿပီး ေျခာက္လွန္႔ ထားျခင္း” ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္၊ ထုိင္း ႏွင့္ တူေပေတာ့သည္။ ထုိအခါ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္တုိကို နမူနာ ယူသင့္သည္။ သူတို႔သည္ အာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား အပင္းသြင္း ေဆးထုိးထားတဲ့ အပင္ ဏာရွင္အတြက္၊ မတရားမႈအတြက္

ျပည္သူလူထုဘက္သုိ႔

ကို စားေကာင္း ေသာက္ဖြယ္ထင္၍ မစူးစမ္းေတာ့ပဲ သဒၶါ ေသနတ္ေျပာင္း မလွည့္ခဲ့ၾကေပ။ ဆိုဗီယက္တြင္ စစ္တပ္က စိတ္သက္သက္ျဖင့္

စားမိၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ငါတုိ႔ မႏွိမ္နင္း၍ ဆုိဗီယက္ ၿပိဳကြျဲ ခင္း မဟုတ္။ သူသမုိင္းႏွင့္ သူ

အတြင္းက်က် သိရန္မလို (သိဖုိ႔လဲ မႀကိဳးစား)၊ ဒီမုိကေရစီ ရွိသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္

ဆုိတာ မေကာင္းဆုိးပါး၊ တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ လံုး၀မသင့္ေတာ္၊ က်ဆံုးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယခုအာဏာရွင္အတြက္ ျပည္သူ နယ္ခ်ဲ႔မ်ား၏ နယ္ခ်ဲ ႔ရန္ စကားလံုး၊ ဒီမိုကေရစီ ေအာ္သူ လူထုကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေသာ စစ္တပ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒိ႔ရ ု န္သူ ဟုမွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္လာၾကေတာ့ရာ ဒီမုိကေရ ထင္ထင္ရွားရွား တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။ စီ ေတာင္းဆုိသူ

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အျမင္ ရွက္စရာ

ေကာင္းလွသည္။ မွန္ကန္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိ

မတူရာမွ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္ဖြဲ႔ လွ်င္ ထိုယုတ္မာရုိင္းစုိင္းေသာ လူသတ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးကုိ စိတ္ ႏွင့္ ေပါင္းမိေသာအခါ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ က်ဴးလြန္ရဲမည္ မဟုတ္။ အကယ္စင္စစ္ လူသတ္မႈကို ေပၚ ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ား ျဖစ္သြားေတာ့သည္။တစ္ခ်ိန္က ေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္၏၊ စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား ဖယ္ဒရယ္မူကို တပ္မေတာ္က မလိုလားသလို ယခု ဒီမိုက အျဖစ္

ေရာက္ရွိေစ၏။ စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး တုိင္းျပည္

ေရစီကိုမလိုလားမႈ ျဖစ္လာသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးလွ်င္ အာဏာ

(ျပည္သူအာဏာ) ကို လုယူခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ

ေတာ့ ေျခေျချမစ္ျမစ္မသိ။ ၾကားပင္ မၾကားဖူးေသာ သူမ်ား စစ္အာဏာရွင္ (ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ား)

တစ္စုသည္ မည္

ပင္ ေတ႔ြရဖူးသည္။ ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ စိတ္ဓာတ္ သည့္ကိစၥ မဆို အက်ိဳးကုိသာ ေျပာတတ္သည္။ အေၾကာင္း အသြင္းခံရျခင္းသည္ ႏုို္င္ငံေရး၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူ တရားကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ။ အေၾကာင္းတရားကုိလည္း ထု ထိပ္တုိက္ ျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသအခ်ာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းလည္းမရွိ။ မတတ္သာ၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္? ကုိယ္ကိုယ္ အေၾကာင္းတရားကို ေျပာရလွ်င္လည္း အာဏာရွင္တုိကုိ မ တုိင္ ေကာင္းစြာမသိ၊ မခံစားဖူးေသာ အရာ

ကိစၥတစ္ခုကို ထိခိုက္ေအာင္ မမွန္မကန္ႏွင့္အေပၚယံသာလိမ္ညာ ေျပာၾက

စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေျပာတုိင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ကာ မစူးမစမ္း၊ သည္။ ထုိစစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး “တုိင္ မဆင္မျခင္ မေကာင္းျမင္ျခင္း၊ ဖင္ပိတ္ ျငင္းဆုိ ေနျခင္းမ်ား ပတ္” ေနရျခင္း ျဖစ္၏။ သည္ သင့္ေတာ္မႈ

အေၾကာင္းတရားကုိ မွန္ကန္

ရွိပါရဲ ႔လား။ ပိႏၷဲသီး (သို႔) ဒူးရင္းသီး စြာ ေလ့လာေျဖရွင္းလိုက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးမွာ လြယ္ကူစြာ ရွင္း

ဆုိတာ ဆူးေတြနဲ႔ ကြ၊ အထဲမွာလဲ

အဆိပ္ရွိမွာ ေသခ်ာ လင္းသြားႏုိင္သည္။ အရာရာ ေျဖာင့္ျဖဴးသြား ႏုိင္သည္။

တယ္။ မစားနဲ႔ဆုိလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ မစူးစမ္း မေလ့လာပဲ၊ မ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ကာ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးသြားႏိုင္မည္။ စစ္အာ သိပဲ ဟုတ္မွာပဲ၊ ဒါ မေကာင္းတဲ့ အသီးႀကီးကြ. မစားၾကနဲ႔လို႔ ဏာရွင္မ်ားက စည္းစိမ္အာဏာယစ္မူးၿပီး မိမိတုိ႔သာ ျမန္မာ ေျပာေနၾကမွာလား။

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ ၾကေစ ႏိုင္ငံတြင္

အေတာ္ဆံုး၊

အတတ္ဆံုးဟု ဘ၀င္ျမင့္ကာ

ခ်င္ ပါသည္။ စစ္မႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေတာ့ စစ္သားဆို ဘယ္ေတာ့မွႏိုင္ငံေရးကို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾက သည္မွာ အမိန္႔ကို ေျမ၀ယ္မက် နာခံရေပမည္။ သုိေသာ္ သည္မဟုတ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ

ၾကည့္ပါ။

ေသသည္အထိ

ယခု ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိသည့္ ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အာဏာရွင္ လုပ္ခ်င္သည္။ “ငါေသမွ ငါ့ေနရာရမည္” ဟုပင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ စစ္ေရးစစ္ရာ ကိစၥလံုး၀ မဟုတ္။ မဆုိ၊ “ငါ ေသရင္ေတာင္ ငါ့ေနရာ ငါယူသြားမည္” ဆုိေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္အေရးႀကီးသည့္ လူစားပင္။ ႏုိင္ငံေရး ေျပလည္၍ ၄င္းတုိ႔ အာဏာ

လက္

ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ ျပည္သူအာဏာ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥ လြတ္ရမွာ စုိးရိမ္သည္။ ျပည္သူအာဏာ သက္ေရာက္ေသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္ရွင္ အစစ္သည္ ျပည္သူ ဒီမုိကေရစီ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (က်င့္စဥ္) ကို အေၾကာက္

လူထုသာျဖစ္သည္။ သူအာဏာသူ ျပန္ေတာင္းျခင္းသာျဖစ္ ႀကီး ေၾကာက္ၾကသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္၏ သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၏

တပ္ျပင္ပ

မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မရွိ၊ ဒီမုိကေရစီ မရွိ”၊ “ျပည္သူလူထု၌ အာဏာရွိလွ်င္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ ဒီေနရာမွာေတာ့

အတြင္းသရုပ္

သက္ဆိုင္သည္။ ပင္ ျဖစ္သည္။ “အာဏာရွင္ ရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထု၌ အာဏာ ရွိလွ်င္ အာဏာရွင္ မရွိႏုိင္”။ ထုိ႔ေၾကာင့္

ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ႏွင့္ စူးစမ္း ေလ့လာကာ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊတုိ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ

သတိထား ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္

ႀကီးမား ရန္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို

ေၾကာက္ေနၾက

က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးလွသည္။ စစ္ေရး ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို အသံုးခ် အကာအကြယ္ယူၿပီး သည္

ႏိုင္ငံေရးထဲမွ

တစိတ္တေဒသသာ

ႏိုင္ငံေရးသည္ စစ္ေရးထဲမွ တစိတ္တေဒသ

ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္

အသက္ဆက္ဖုိ႔ အကြက္ဆင္ကာ နအဖ ဖြဲ႔

မဟုတ္ေပ။ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ အတင္းအဓမၼ

မိမိတို၏ ေက်းဇူးရွင္စစ္ျဖစ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ တည္ျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တ႔ို ေျပာသလို ဆုိင္ေန၍ မတရားေသာ အမိန္၊ စစ္ေရးစစ္ရာ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ အမိန္မ်ိဳးကုိမူ

မိမိတို႔

ကုိယ္ပိုင္အသိဥာဏ္၊

ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္သည္။ ေရႊ၀ါေရာင္

သတိျဖင့္ ရပ္

စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္ (၄)

ျပည့္စံုပါသည္

ဆုိလွ်င္

တပ္မေတာ္မွ

ထြက္၍

ေတာ္လွန္ေရးကဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံ ႏုိင္ၾကသည္။

သု႔ိ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔ အရည္အခ်င္း ရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ ၀ိနည္းလြတ္

လုပ္သင့္လွ်င္

နည္းပညာလို ေျပာင္းရင္း

လုပ္ရမည္။

က်ည္ကန္လန္ခံ၊ က်ည္ “အ” စသျဖင့္ ႏိုင္သည္။လက္နက္ကုိင္

လက္နက္ငယ္ တင္ေျမွာက္မွာ

အျပစ္၊ က်ည္အိမ္ အံမက်၊ မရွိၾက။

ေသခ်ာသည္။ ထုိသုိ႔လည္း ၄င္းတုိ႔ သတိၱ

လႊတ္ေတာ္မွာ

၂၅%

ယူထားေသာ္လည္း

ဆင္ေျခေပးေရွာင္ စိတ္မခ်ေသးဘဲ ႀကံ႔ဖြ႔ေ ံ တြကို အမာခံ ထားကာ ပါတီ (၃)

ရန္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘဲ ျပည္သူ ပါတီ အေရြးခံရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

လူထုထဲ ပစ္ခတ္ခိုင္းသည့္ အမိန္၊

ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ

ဒုတိယပိုင္းအားဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

တပ္ႏွင့္ျပည္သူလက္တြဲကူ  

All Documents

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you