Page 1

ZORANA NENEZI]

EASY 2

ENGLESKI JEZIK ZA 2. RAZRED OSNOVNE [KOLE PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE

Zavod za uxbenike i nastavna saredstva, Beograd 2004


Recenzenti dr Radmila [evi}, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr Svenka Savi}, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Vera Ze~evi}, profesor u Osnovnoj {koli „Jovan Popovi}“ u Beogradu

Konsultant Gordana Radisavqevi}, profesor u Institutu za strane jezike u Beogradu

Lektor za engleski jezik Sheila Macgregor-Kova~evi}

Urednik Slobodanka Ru`i~i}

Odgovorni urednik Dragan Hamovi}

Za izdava~a prof. dr Rado{ Qu{i}, direktor i glavni urednik

ISBN 86-17-13895-5


SADR@AJ

UVODNI DEO Nastavni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nastavni plan i program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Evaluacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 JEZI^KI MATERIJAL I METODI^KA UPUTSTVA Unit 1 – Welcome to Scholl! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Unit 2 – Hello, Friends! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Unit 3 – A Happy Family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Unit 4 – We are Happy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Unit 5 – Home, Sweet Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Unit 6 – Let’s Eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Unit 7 – Get Dressed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Unit 8 – My World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 DODATAK Radna sveska – uputstva za rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Dopunska nastavna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Komunikacija u u~ionici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Zagrevawe – primeri i opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Igre – primeri i opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Fle{-kartice – uputstva za rad, primeri i opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Preporuke nastavnicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Transkripcija tekstova sa kasete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Re~nik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

3


EASY 2 (English Always Simple for Youngsters) ENGLESKI JEZIK ZA U^ENIKE 2. RAZREDA OSNOVNE [KOLE

NASTAVNI MATERIJAL Nastavni materijal se sastoji od: Priru~nika za nastavnike; Slikovnice; Radne sveske; kasete; kompleta postera s aplikacijama i kompleta fle{-kartica. 2. Priru~nik za nastavnike sadr`i: ♦ [ematski prikaz i jezi~ki sadr`aj svake nastavne jedinice; ♦ Nastavni program i detaqna metodolo{ka uputstva za obradu svakog ~asa; ♦ Uputstva za rad sa Radnom sveskom; ♦ Spisak i opis igara; ♦ Opis i uputstva za kori{}ewe fle{-kartica; ♦ Preporuke i savete nastavnicima: ♦ Transkripciju tekstova sa kasete; ♦ Re~nik. U Priru~niku su masnim slovima istaknute nove re~i, izrazi i situacije koje se prvi put prezentuju. 2. Slikovnica ( u boji ) sadr`i likovnu obradu nastavnog materijala koji se oralno obra|uje. Svaka nastavna jedinica je ilustrovana na {est stranica. Ilustracije prate do`ivqaje glavnih junaka, koji su ve} predstavqeni u uxbeniku za 1. razred Easy 1. To su : Xil, Kris, Megi, wihovi roditeqi, baba i deda, i prijateqi Deni i Xejn, kao i pas Badi i ma~ka Kiti. Novi lik je Meri, nova u~enica u razredu. Na {estoj strani likovne obrade nastavne jedinice nalazi se strip u {est slika. Strip je tematski povezan sa temom i do`ivqajima glavnih junaka. 3. Radna sveska (crno-bela) sadr`i likovne komponente koje su tesno povezane sa sadr`ajem nastavnog materijala. Svaka nastavna jedinica je predstavqena na pet strana crno-belih crte`a, koje u~enici obra|uju po uputstvu nastavnika. Radna sveska u~enicima slu`i kao podsetnik i ukqu~uje razne aktivnosti, kao {to su bojewe, docrtavawe, seckawe, lepqewe itd., u ciqu uve`bavawa i utvr|ivawa gradiva kroz zabavu. Testovi za evaluaciju nalaze se u Radnoj svesci i rade se na zadwem ~asu obrade svake nastavne jedinice. Uputstva za testirawe nalaze se u opisu 9. ~asa nastavne jedinice. U Radnoj svesci se nalazi komplet nalepnica u boji. U~enici }e lepiti nalepnice na odre|ena mesta u Radnoj svesci, po uputstvu nastavnika. 4. Audio-kaseta ili CD sadr`i kratke tekstove, dijaloge, recitacije i pesme koje su sastavni deo nastavnog materijala. Audio-materijal izvode deca – izvorni govornici. 5. Posteri su vezani za teme i sadr`e prikaz najva`nijih predmeta i likova koji se obra|uju u svakoj nastavnoj jedinici. Aplikacije su replika istih predmeta koji se nalaze na posterima. Uputstva za kori{}ewe postera i aplikacija nalaze se u opisu ~asova u Priru~niku za nastavnike. 6. Komplet fle{-kartica sadr`i ukupno 80 kartica. Svaka kartica prikazuje jednostavan crno-beli crte` predmeta ili aktivnosti. Uputstva za kori{}ewe kartica nalaze se u Priru~niku za nastavnike. 5


PLAN Jezi~ki materijal se obra|uje na 72 ~asa po 45 minuta. Za prezentaciju, uve`bavawe i utvr|ivawe svake od 8 nastavnih jedinica predvi|a se po 8 ~asova. Deveti ~as je posve}en rekapitulaciji i oralnoj evaluaciji.

PROGRAM Pri izradi materijala za drugi razred osnovne {kole po{lo se od pretpostavke da su u~enici u prvom razredu receptivno ili produktivno savladali predvi|eno gradivo: ♦ Imperativi: run, jump, sit down, stand up, play…, count, draw, colour, eat, drink, look ♦ Sada{we prosto vreme: I’ m a pupil. She’s my friend. He’s tall. My name’s XXX. It ‘s a book. I like football. I have a sister. She has a brother. Do you like…? Yes, I do. No, I don’t. Does she/he like…? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. I like… I don’t like…. She likes…. She doesn’t like…. ♦ Sada{we trajno vreme: I’m jumping. He/She is playing…We are jumping. They are eating. ♦ Sada{wi perfekat: samo u pitawima Have you got a..? Has he/she got a ..? ♦ Li~ne zamenice ♦ Upitne zamenice: what, who, where, how ♦ Pokazne zamenice: this, that ♦ Prisvojne prideve: my, your, his, her ♦ Saksonski genitiv: Jill’s family ♦ Opisne prideve: big, small, tall, nice, lovely, hot, cold, hungry, easy ♦ Priloge za mesto: here, there ♦ Predloge: in, on, under ♦ Brojeve: 1 – 20 ♦ Boje: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white ♦ Zajedni~ke imenice: osnovni pojmovi vezani za teme – [kola, Prijateqi, Porodica, Praznici, Moj dom, Hrana, Ode}a, Okru`ewe ( grad, selo, `ivotiwe) ♦ Izrazi: May I…? Can I…? Let’s ....I’m sorry. Please. Here you are! Thank you. How are you? Very well, thank you. All right. Hello. Good morning. Good bye. Bye, bye. Ceo materijal programski sledi EASY 1. Svaka nastavna jedinica obra|uje po jednu temu. Teme: [kola, Drugovi, Porodica, Praznici, Moj dom, Hrana, Ode}a i Okru`ewe prezentuju se kroz nove situacije primerene uzrastu dece. Iste teme koje su obra|ene u prvom razredu pro{iruju se uvo|ewem novog vokabulara. Gradivo koje je prethodne godine usvojeno receptivno sada se obnavqa i utvr|uje i postepeno prelazi u produktivno.

METOD Nastava na ovom nivou je i daqe iskqu~ivo oralnog karaktera. Komunikativni pristup nastavi podrazumeva da jezik koji se koristi u u~ionici mora biti upotrebqen u kontekstu koji odgovara interesovawu dece. Komunikacija u u~ionici se ostvaruje kroz 6


kratke dijaloge, igre poga|awa, fizi~ke aktivnosti, takmi~ewa u kojima nastavnik u~estvuje kao mentor ali i kao partner u igri. Komunikativne funkcije su obra|ene u osmi{qenim kontekstima primerenim za decu tog uzrasta i uve`bavaju se izvo|ewem simuliranih dijaloga, opisivawem situacija u u~ionici, opisivawem slika u Slikovnici, re{avawem zadataka u Radnoj svesci i izradi materijala za igru.

EVALUACIJA Testovi za evaluaciju savladanog gradiva nalaze se u Radnoj svesci. Predvi|en je po jedan test za svaku nastavnu jedinicu. Testovi se rade na kraju svakog devetog ~asa, osim u slu~aju zadwe nastavne jedinice, gde se zbog kraja {kolske godine, test radi osmog, pretposledweg ~asa. Pre pristupawa prvom testu, nastavnik deci obja{wava svrhu testa i na~in obrade. Nastavnik pregleda popuwene testove, ali ih ne ocewuje i ne ispravqa u radnim sveskama, ve} vodi li~nu evidenciju o naju~estalijim gre{kama. Takve gre{ke se ve} na slede}em ~asu ispravqaju crtawem na tabli, raznim igrama ili horskim i individualnim poga|awima.

LIKOVI Xil (8), brat Kris (10), sestra Megi (2), majka Linda, otac Xon Haris i pas Badi. Deni (8), sestra Xejn (9), majka Suzan, otac Pol Evans i ma~ka Kiti. Meri (8), nova {kolska drugarica.

7


Unit 1 – Welcome to school CIQNI JEZIK ♦ Hello! Good bye! Good morning! ♦ How are you? Very well. Thank you. Fine, thanks. ♦ What’s your / his / her name? My / his / her ……. ♦ How old are you? I am ... ♦ How old is he / she? He is… She is… ♦ What ..? Where..? Who..? ♦ This is ….. ♦ Is it..? Yes, it is. No, it isn’t. ♦ May I…, please? ♦ I’m sorry, I am late. ♦ Let’s play/act/sing.. ♦ Numbers: 1 – 20 ♦ Colours: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white. ♦ Commands

LEKSIKA

welcome, everybody, absent, present, gym, hall, computer room, library, notebook, scissors, upstairs, hurry up, teacher, pupil, girl, boy, school, desk, chair, board, door, window, classroom, toilet chalk, pencil, rubber, book, school bag, ball, doll, car, plane, kite, teddy-bear, cat, dog, stand up, sit down, look, touch, repeat, show, come, go, play, read, write, draw, colour, open, count

FUNKCIJE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

pozdravqawe predstavqawe upoznavawe izviwavawe zahvaqivawe tra`ewe dozvole prepoznavawe prostorija u {koli upore|ivawe aktivnosti u u~ionici i van we iskazivawe prostornih odnosa poziv na aktivnost prihvatawe poziva

AKTIVNOSTI ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ELEMENTI KULTURE

♦ {kolski autobus ♦ u~enici u uniformama ♦ tradicionalna pesmica: The wheels on the bus

TEMA

slu{awe i ponavqawe recitovawe i pevawe izvr{avawe naredbi postavqawe pitawa odgovarawe na pitawa igre poga|awa crtawe i bojewe izrada materijala za igru izvo|ewe dijaloga opisivawe slike povezivawe slika u pri~u

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PESMICE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hello, Mary, hello, Mary…. The ink is black We go to school The Wheels on the Bus London bridge

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta 'fle{'-kartice poster aplikacije tabla, kreda, bojice lopta, raznobojni baloni, kartonska rolna, lutka, avion, automobil~i} IGRE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I can see a … Snakes and ladders London bridge Simon says Number game Colour game Flashcard game Touch the… Teachers

9


UNIT 1 – Welcome to school Revision: 1. Expressions: Hello… Good morning… How are you? Good bye… May I…? I’m sorry…; Here you are. Thank you. Please. 2. Commands 3. What’s your/his/her name? My/his/her name is XXX. 4. How old are you? is he/she? I’m… He/she is … 5. What are you? is he/she? 6. What is…Who is… Where is…? (people, toys and classroom objects) It’s a… This is… 7. Colours; 8. Numbers 1–20; 9. Songs and rhymes: London bridge 10. Games:Simon says; Touch the…; Teachers; Colour games; Number games; Flashcard games; Guessing games. New items: 1. Language: Absent / Present (roll call), Welcome, everybody, gym, hall, computer room, notebook, upstairs, find. 2. Story: Buddy and the book ♦ Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? ♦ He runs into the hall. Where is Jill? ♦ He runs upstairs. Where is Jill? ♦ He opens the classroom door. Where is Jill? ♦ Here she is! He gives the book to Jill. ♦ Jill is happy. The teacher is happy, too. Everybody loves Buddy. 3. Dialogues ♦ A new pupil Mary: Hello! I am a new pupil. My name is Mary. Jill: My name is Jill. Mary: I’m eight. How old are you Jill? Jill: I’ eight, too. ♦ Off to school Mother: Hurry up! Take your books! The bus is here. Jill & Chris: All right, Mum. ♦ Jill’s book Teacher: Where is your English book, Jill? Jill: I’m sorry, Miss. It’s not here. Teacher: Is it in your bag? Jill: No, it, isn’t. Teacher: Is it at home? Jill: Yes, it is! ( I don’t know.) 10


4. Songs : ♦ The ink is black, the paper’s white, Together we learn to read and write. ♦ Hello Mary! Hello Mary! How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. And how are you? And how are you? ♦ The wheels on the bus go round and round, Round and round, round and round, The wheels on the bus go round and round, All day long. 5. Rhymes: ♦ We go to school to read and play, To draw and write and run, We go to school to read and play, And have a lot of fun.

Welcome to school 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song

AKTIVNOSTI ♦ making badges with names ♦ touring round school premises

PREZENTACIJA ♦ This is the gym. This is the hall. This is the library. This is the toilet. This is the... This is the computer room.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, hello (Easy 1)

MATERIJAL ♦ strips of paper for badges; cassette Easy 1. PO^ETAK ^ASA: Decu do~ekajte u u~ionici s osmehom i muzikom. Pustite pesmicu Hello, hello… ( kaseta Easy 1) ili sami pevajte. Ohrabrite decu da Vam se pridru`e. Pitajte decu na materwem jeziku da li znaju jo{ neku pesmicu na engleskom. Pustite decu, ako to `ele, da slede}ih pet minuta recituju ili pevaju na engleskom, pojedina~no ili horski. Recite: Welcome to school. Welcome to the English class. I ¥m happy to see you. i prevedite. PREDSTAVITE SE DECI: I am your new teacher. My name is XXX. i recite im kako da Vas zovu: Miss, Mrs. + prezime, Sir ili samo imenom. Napi{ite }irilicom svoje ime na tabli. IZRADA BEXEVA: Poka`ite deci ceduqu ( ili bex ) s Va{im imenom i prika~ite je na bluzu. Podelite deci samolepqive ceduqice i zaposlite nekoliko u~enika da Vam poma`u oko podele. Podsetite decu da svaki put ka`u: Here you are. i Thank you. Recite: Write your name on the paper. 11


Proverite da li su u~enici razumeli da treba da napi{u svoje a ne Va{e ime. Dok deca pi{u, {etajte po u~ionici i obra}ajte se deci ~itaju}i imena sa ceduqa: Hello, Vera, Hello, Dejan. Hello, Ana… Ohrabrite ih da uzvrate pozdrav: Hello, XXX. Poka`ite kako da zalepe bex na majicu ili xemper. Recite deci da bexeve sa~uvaju za slede}i ~as, da ih zalepe na karton i ukrase ili da naprave nove za doma}i zadatak. OBILAZAK [KOLSKIH PROSTORIJA: Objasnite deci, na materwem jeziku, da }ete zajedno obi}i sve va`ne prostorije u {koli i da }e nau~iti kako se koja naziva na engleskom. Upozorite ih da budu tihi. Prilikom obilaska obja{wavajte i prevodite ako smatrate da je potrebno: This is a classroom. This is a classroom, too. This is a toilet. This is a toilet for boys. This is a toilet for girls. This is the gym. Gym. Gym. It ¥s big. This is the school hall. Hall. Hall. This is the library. Library. Library. This is the computer room. This is the teachers’ room. This is the (Principal’s) office. The (Principal’s) office. Ako je direktor u kancelariji i ako je upoznat s akcijom, pokucajte i recite deci: Let’s say Good morning to the Principal. Otvorite vrata na trenutak, mahnite i recite: Good morning, Sir / Mrs.XXX. Obilazak {kole ne bi trebalo da traje du`e od 10 minuta i da obavezno bude u dogovoru sa nadle`nim osobqem u {koli. Prilikom povratka u u~ionicu ponovite nazive prostorija. ZAVR[ETAK ^ASA: Pitajte decu na materwem jeziku da li su zapamtili naziv neke prostorije. Podsetite ih i podstaknite da horski ponove nove re~i za Vama. Otpevajte zajedno sa decom pesmu koju svi znaju, koju su pevali na po~etku ~asa. Podsetite decu da na slede}i ~as donesu Slikovnicu, Radnu svesku i uxbenik Easy 2. Welcome to school 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ music ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Ball game ♦ Simon says ♦ Touch the….

PONAVQAWE I PREZENTACIJA Hello everybody! Welcome to school! I am ….My name is… Is everybody present? Who is absent? What’s your / his / her name? Look at your new book! Open it! What is this? … It’s a doll, a bus, a girl, a boy, a school, a dog, a book. What is this? This is the gym/ hall/library...

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, Mary, Hello, Mary How are you? How are you? Very well, thank you, Very well, thank you. And how are you? And how are you?

MATERIJAL Book (p. 6–7); cassette or CD; toys: a rag doll, a soft ball; poster (Unit 1)

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hi, children. Good morning! How are you? Poka`ite da o~ekujete odgovor i pomozite deci ako vidite da oklevaju: Good morning, Miss. Very well, thank you. Ponovite pozdravqawe tri, ~etiri puta. 12


+ PESMA. ^as po~iwe pesmom sa kasete, Hello, Mary…, koju deca slu{aju dok se sme{taju i vade Slikovnicu i Radnu svesku. Recite: Listen to the song! Tra`ite da Vam u~enici poka`u bexeve: Show me your badges. i da ih prika~e na svoje bluze: Stick your badge on your T/shirt, jumper, jacket….Kru`ite po u~ionici, od u~enika do u~enika, ~itajte imena na bexevima i pevajte: Hello, Mary… Zamenite Mary s imenima dece na bexevima... Pomozite prvim u~enicama da samostalno otpevaju odgovor: Very well…. Posle pet, {est u~enika tra`ite da sada u~enici horski pevaju Vama a Vi sami odgovarate. Prethodno napi{ite svoje ime na tabli. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Ponovite pozdrav, mahnite i ra{irite ruke: Hello, boys and girls. Hello, pupils. Welcome to the English class. Pitajte decu i prevedite: Is everybody present? Pogledajte upitno i nastavite: Yes? No? Recite i prevedite: Let’s see who is absent. Objasnite deci da }ete ~itati imena i svako ~ije je ime prozvano mora da ustane i ka`e: Present! Ako se niko ne javi, recite: Absent! prvi put sami, a zatim dva, tri puta horski sa decom. Uve`bajte horski sa decom: Present! Absent! 2. IGRA. Recite: Let’s play Simon says – stand up. Sit down, i igrajte igru dva, tri minuta. Ako su deca zaboravila igru, objasnite im na materwem jeziku da smeju da poslu{aju komandu samo ako ~uju: Simon says. 3. Poka`ite svoj bex i ponovite: My name is XXX. Zatim pitajte nekoliko u~enika: What’s your name? 4. Prozovite po dva u~enika da izvedu kratak dijalog: What’s your name? My name is ZZZ. And, what’s your name? My name is YYY. Ohrabrite decu da Vas isto pitaju. 5. IGRA. Ball game. Uzmite loptu, bacite je jednom u~eniku i recite: My name is XXX. What’s your name? Objasnite da onaj ko uhvati loptu mora da odgovori na pitawe, a zatim da baci loptu drugu i da ga isto pita. 6. Poka`ite lutku. Pitajte: What’s this? Sa~ekajte odgovor: A doll. Recite: Yes. It’s a doll. It’s a doll. Pitajte lutku: What’s your name? i odgovorite izmewenim glasom: My name is Molly. Obratite se deci pokazuju}u lutku: Her name’ s Molly. Recite deci da Vam horski odgovore na pitawe: What’s her name? Kru`ite od deteta do deteta, ~itajte imena sa bexeva i predstavqajte decu: Her name’s Mira. His name’s Petar. Zatim pitajte u~enike za drugove i drugarice koji sede pored wih: What’s her name? What’s his name? 7. PESMA. Pustite kasetofon ili otpevajte: Hello, Mary… a zatim ime Mary mewajte imenima dece u razredu. Poku{ajte da ohrabrite decu da samostalno otpevaju odgovor: Very well…. 8. POSTER. Poka`ite poster, imenujte poznate predmete: It’s a doll, a bus, a girl, a boy, a school, a dog, a book, a door, a window, a desk, a chair, a board. Postavqajte pitawa: What’s this? What colour is… obnovite nazive poznatih predmeta i boja: red, blue, green. 9. IGRA. Touch the… Prozovite nekoliko puta po dva, tri u~enika da iza|u do postera i izdajte naredbe: Touch the bus/dog/school/book/bag. Touch something red/green/blue. U~enik koji prvi ta~no izvr{i naredbu, osvaja poen za svoju grupu. U~enici mogu da se takmi~e ko }e pre dodirnuti predmete u u~ionici: Touch the door/window/desk/chair/board. 10. SLIKOVNICA (str. 6–7). Poka`ite Slikovnicu, pitajte: What’s this? Sa~ekajte odgovor: A book. i nastavite: Yes. It’s a book. Ponovite pitawe i tra`ite da horski odgovore: It’s a book. Poka`ite korice i pitajte: What’s the name of the book? Pomozite im da odgovore i ponove neko13


liko puta: Easy Two. Pitajte ih na materwem jeziku da li se se}aju {ta zna~i easy i ponovite da }e im i ove godine biti lako da nau~e mnogo novih stvari na engleskom. Recite: Open your books! Look at the picture. Ponovite nazive prostorija u {koli. 11. PESMA. Otpevajte zajedno sa decom: Hello, Mary. Hello, Mary. How are you?... i zavr{ite ~as. Good bye, children. Poka`ite da o~ekujete odgovor: Good bye, XXX/Miss/Sir

Welcome to school 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ game

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ London bridge ♦ Ball game ♦ Simon says ♦ Touch the…. ♦ Acting

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–10 ♦ Colours: red, blue, green, yellow, white, black. ♦ This is Mary. She is a new pupil. ♦ Dialogue : A new pupil Mary: Hello! I ¥m a new pupil. My name’s Mary. What’s your name? Jill: Hi! My name’s Jill. Mary: I’m eight. How old are you? Jill: I’m eight, too.

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black, The paper’s white, Together we learn, To read and write. ♦ Hello, Mary, Hello, Mary, ♦ London bridge is falling down

MATERIJAL Book (p. 4–5); Workbook (p. 5); cassette or CD; toys: a soft ball, chalk

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hi, children. Good morning! How are you? Poka`ite da o~ekujete odgovor: Good morning, Miss. Very well, thank you. How are you? Odgovorite: Fine, thanks. Ponovite pozdravqawe tri, ~etiri puta.

+ PESMA. Otpevajte sa decom: Hello, Mary… Poka`ite u~enika ~ije }ete ime pevati, mewaju}i Mary wegovim imenom. Ohrabrite decu da samostalno odgovaraju. Bacite loptu prvom u~eniku i pitajte: What’s your name? Ohrabrite decu da se dobacuju loptom, odgovaraju i postavqaju isto pitawe. Pitajte decu i prevedite: Is everybody present? Let’s see who is absent. Prozovite decu i insistirajte da svako glasno ka`e: present ili svi zajedno: absent ako je neko odsutan. 14


PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 4–5). Poka`ite svoju Slikovnicu i recite: This is my Book. Nastavite: Show me your Books, please. Pitajte nekoliko u~enika: What’s this? What’s the name of the book? Recite: Open your books at page 4–5. Pokazujte i postavqajte pitawa: Look at this girl. What’s her name? Look at this boy. What’s his name? Show me the new girl. What’s her name? Look at the dog. What’s his name? What colour is the bus/the dog/Mary’s hair/Jill’s hair? Poma`ite u~enicima da odgovore: Her/His name is Jill/Chris…It’s red/ white / black … 2. IGRA. Touch the number. Recite: Let’s write numbers on the board. Pustite dva u~enika na tablu i recite im da redom pi{u brojeve od 1 do 10 po Va{em diktatu. Ohrabrite ceo razred da diktira brojeve zajedno sa Vama. Pro~itajte brojeve zajedno sa decom nekoliko puta. Let’s play. Prozovite druga dva u~enika i igrajte igru. Recite: Touch number 5! Touch number 8! .... U~enik koji prvi dodirne ta~an broj, osvaja poen za svoju grupu. Uzmite lutku Molly i razgovarajte: What’s your name? Izmenite glas: My name’s Molly. How old are you, Molly? Izmenite glas: I’m eight. Proverite da li su u~enici razumeli razgovor. Obra}ajte se deci redom i pitajte: Hi, YYY. How old are you? 3. DIJALOG. A new pupil. Izaberite dvoje dece da ponove razgovor: What’s your name? My name’s.... How old are you? I’m eight. Otvorite Slikovnicu na~as i poka`ite Jill, Danny i Mary: Jill is eight. Danny is eight, too. Mary is eight, too. Podelite razred na dve grupe. Svi de~aci su Danny , a devoj~ice su Mary. Objasnite da Danny i Mary razgovaraju. Rukom poka`ite kada de~aci a kada devoj~ice treba da ponavqaju za Vama: M: Hello! I’m a new pupil. My name’s Mary. What’s your name? D: Hi! My name’s Danny. M: I’m eight. How old are you? D: I’m eight, too. Recitujte neku poznatu razbrajalicu i izaberite dvoje dece da izvedu dijalog kao Danny i Mary ili Mary i Jill. 4. IGRA I PESMA. London bridge. Pustite kasetu (Easy 1) ili otpevajte. Pitajte decu da li znaju tu igru. Objasnite kako se igra: Stand up, children. Stand in twos. Hold your hands. Make a bridge. Izaberite u~enika: YYY, walk under the bridge. Pustite kasetu ili pevajte i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. 5. RADNA SVESKA (str. 5). Poka`ite svoju Radnu svesku: This is my Workbook. Pitajte nekoliko u~enika: Where is your workbook? Here. Recite: Show me your workbooks, please. Open your workbooks at page …What is this? Pomozite deci da odgovore: It’s a book/notebook/pencil/pencil-box/ ruler. Izbrojte predmete horski: Let’s count the books…. Objasnite koje nalepnice treba da zalepe u kvadrati}e iznad istih slika i da za doma}i zadatak oboje istom bojom iste slike a ostale po `eqi. 6. PESMA. The ink is black. Pustite kasetofon. Nacrtajte na tabli fla{icu mastila:This is ink. The ink is black. Poka`ite list papira: This is paper. The paper’s white. Recite: Touch something black/white. Pustite decu da ustanu ako treba da izvr{e naredbu. Ohrabrite decu da ponove : Repeat! The ink is black. The paper’s white. Pokretom ruke poka`ite i prevedite: Together we learn to read and write. Recite deci da ponove prvo horski, zatim grupno i na kraju pojedina~no istu re~enicu. Podelite razred na ~etiri grupe. Prva grupa ponavqa: The ink is black. Druga: The paper’s white. Tre}a: Together we learn. ^etvrta: to read and write. Kru`ite u~ionicom i oslu{kujte izgovor. Pustite kasetofon. Recite: Listen! Pustite kasetofon ponovo. Pevajte i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. 7. DIJALOG. A new pupil. Izaberite dva u~enika i ponovite dijalog izme|u Jill i Mary ili Danny i Mary. 15


8. IGRA. Simon says: Read! Simon says: Write! 9. PESMA. The ink is black… Ponovite pesmu horski sa decom i zavr{ite ~as. Recite i prevedite: The lesson is over. Good bye, children. Ohrabrite decu da otpozdrave: Good bye, Miss/Sir. Welcome to school 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ music ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Ball game ♦ Acting

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–20 ♦ Colours: red, blue, green, yellow, white, black, brown, pink, ♦ The bus is red. ♦ Good morning. I’m sorry. I’m late. ♦ Dialogue: A new pupil ♦ Dialogue: Off to school Mother: Hurry up, children! Take your books! The bus is here! Jill and Chris: All right, Mum.

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black... ♦ Hello, Mary, Hello, Mary,

MATERIJAL Book (p. 4–5, 6–7); Workbook (p. 6); poster (Unit 1); cassette or CD, ¥Blu-Tack’ & cut-outs: bus, school, books, Mary, Jill, Mother; toys: a soft ball.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hi, children. Good morning! How are you? Poka`ite da o~ekujete odgovor: Good morning, Miss. Very well, thank you. How are you? Odgovorite: Fine, thanks. Ponovite pozdravqawe tri, ~etiri puta. PESMA. Otpevajte zajedno sa decom Hello Mary... Prozovite decu: Let’s see who is present! Insistirajte na glasnom izgovarawu present i absent. Recite: Let’s count the girls/boys. Brojte zajedno sa decom. One, two….twenty. TPR Izdajte naredbe: Stand up! Sit down! Write! Read! Knock! Jump! Run! Play ball! Play Football! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. DIJALOG. A new pupil. Pitajte: Who wants to be Jill? Mary? Danny? Sa~ekajte da se deca sama jave: May I be Danny?... Ponovite dijalog dva puta. 2. Izi|ite na trenutak iz u~ionice, pokucajte i u|ite. Recite i prevedite: I’m sorry, I’m late. Izaberite u~enika, pokazujte i izdajte naredbe i prevodite ako je potrebno: Stand up, YYY. Go to the door. Hurry up. Open the door. Go out. Knock. Kada dete pokuca, ohrabrite u~enike da horski glasno ka`u: Come in. Pomozite detetu da ka`e: Good morning. I’m sorry, I’m late. Recite i prevedite: 16


It’s all right. Sit down. Podsetite decu da ne zaborave da se izvinu kada zakasne. Pitajte: Who wants to go out and knock? Podsetite decu da moraju da ka`u: May I…? Ako se javi vi{e u~enika, pustite da u parovima izvr{avaju naredbe i da izgovore: Good morning. I’m sorry, I’m late. Ohrabrite ostalu decu da horski sa Vama izdaju naredbe. 3. PESMA. The ink is black… Pustite kasetu ili otpevajte pesmu. Podelite razred na ~etiri grupe. Svaka grupa peva po jedan red uz Va{u pomo}. Pustite kasetu ponovo i ohrabrite decu da pevaju uz kasetu celu pesmu. Pevajte bez kasete ubrzavaju}i ritam. 4. SLIKOVNICA (str. 4–5). Ispri~ajte kako Jill i Chris idu u {kolu autobusom. Jill and Chris go to school by bus. Poka`ite sliku {kolskog autobusa u Slikovnici: Look at the school bus. Pitajte i poma`ite deci da daju pune odgovore: What colour is it? It’s red. Who is this girl? It’s Mary. How old is she? She’s eight. Poka`ite de~aka: What’s his name? His name’s Danny. How old is he? He’s eight, too. 5. DIJALOG. Off to school. Opi{ite situaciju. Crtajte na tabli dok pri~ate ili na tablu postavqajte aplikacije: Jill, Chris, Mother, school, bus, books. Proveravajte da li deca razumeju o ~emu pri~ate, prevodite ako vidite da je potrebno. It is morning. Jill and Chris are going to school. The bus is here. Mother says: Hurry up, children. Take your books. The bus is here. Children say: All right, Mum. Obratite se deci: Let’s play. I am Mother. Who wants to be Chris? Jill? Sa~ekajte da se deca sama jave: May I be Danny?...Prva dva puta Vi igrate ulogu majke, a zatim izaberite dete kojem }ete pomo}i da preuzme ulogu. 6. SLIKOVNICA (str. 6–7). Poka`ite Slikovnicu. Look at your books. This is my school. This is the gym. This is the hall. This is the classroom. Ohrabrite decu da ponove za Vama. 7. IGRA I PESMA. Ball game. Po~nite da pevate Hello, Mary... Bacite loptu u~eniku koji treba da odgovori. Objasnite da loptu vrati Vama kada otpeva svoj deo. Prihvatite loptu i kratko recite: Fine, thanks. Bacajte loptu i pevajte tri, ~etiri puta. ^itajte imena sa bexeva. Ohrabrite decu da pevaju horski sa Vama. Izvedite dva u~enika koji }e se dobacivati loptom i pevati. 8. RADNA SVESKA (str. 5 i 6). Tra`ite da Vam deca poka`u doma}i zadatak. Open your workbooks. Show me your homework! Kru`ite po u~ionici i pohvalite decu: Very good! Well done. Nice colours. Good work. Podignite svoju Radnu svesku i dok okre}ete stranu, govorite deci: Turn the page. Look at this page. This is a classroom. You may read in the classroom. You may not sleep in the classroom. Objasnite im da za doma}i zadatak pove`u s u~ionicom i oboje sve {ta sme da se radi u u~ionici a da precrtaju ono {to ne sme. Colour what you may do and cross out what you may not do in the classroom. 9. DIJALOG. Off to school. Podelite uloge. Izaberite u~enike razbrajalicom: One potato, two potato… (Easy 1) i ponovite dijalog dva puta. 10. PESMA. The ink is black… Otpevajte zajedno pesmu i zavr{ite ~as. Recite i prevedite:. The lesson is over. Hurry up! Take your books. Good bye, children. Ohrabrite decu da otpozdrave: Good bye, Miss/Sir. 17


Welcome to school 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ music ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Flash-card game: Guess the card ♦ Acting ♦ Drawing

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Colours: red, blue, green, yellow, white, black. ♦ Dialogue: A new pupil ♦ Dialogue: Off to school ♦ Dialogue: Jill’s book Teacher: Where is your book, Jill? Jill: I’m sorry, Miss. It’s not here. Teacher: Is it in your bag? Jill: No, it isn’t. Teacher: Is it at home? Jill: Yes, it is. ( I don’t know.)

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black... ♦ Hello, Mary, Hello, Mary, ♦ We go to school, to read and play. To draw and write and run. We go to school, to read and play. And have a lot of fun.

MATERIJAL Book (p. 8); Workbook (p. 6); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ & cut-outs: Mary, Jill, Danny, Chris, Mother; flash-cards: Read. Write. Sleep. Eat. Drink. Play football. Run. Draw.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hi, children. Good morning! How are you? Poka`ite da o~ekujete odgovor: Good morning, Miss. Very well, thank you. How are you? Odgovorite: Fine, thanks. PESMA. Hello, Mary…Zamenite sa: Hello, children. Ma{ite rukom u znak pozdrava i ohrabrite decu da ma{u. TPR. Izdajte naredbe deci. Stand up, children. Jump. Clap. Sit down. Eat. Drink. Stand up. Play football. Sit down. Sleep.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str. 6). Open your workbooks, please. Show me your homework. Kru`ite po u~ionici, gledajte zadatke, hvalite decu: Very good. Nice colours. Komentari{ite ilustracije. Yes, you may not play football /sleep/ eat in the classroom. You may read/write/sing in the classroom. Ponovite opis i tra`ite da deca ponavqaju za Vama: Repeat, please. 2. PESMA. The ink is black… Pustite kasetofon i ohrabrite decu da horski pevaju. Proverite da li razumeju pesmicu. Pitajte: Who wants to sing? Pustite decu da individualno ili u grupama pevaju. 18


3. IGRA. Guess the card! Fle{-kartice. Poka`ite i imenujte fle{-kartice: Read. Write. Sleep. Eat. Drink. Play football. Run. Draw. Deca ponavqaju za Vama. Pokazujte kartice jo{ jednom i ohrabrite decu da ih samostalno imenuju. Recite: Let’s play! i poka`ite nali~je jedne kartice. Recite i prevedite: Hurry up! Guess the card. Deca redom poga|aju: Eat! Sleep!.. U~enik koji pogodi karticu Vas zamewuje u igri, tj. pokazuje nali~je kartica. 4. RECITACIJA. We go to school... Pustite kasetu ili odrecitujte celu recitaciju. Recitujte uz pokret i gestikulaciju. Pitajte u~enike da li su ne{to razumeli. Recitujte jo{ jednom, red po red i prevodite: We go to school to read and play, – To draw and write and run, – We go to school to read and play, – And have a lot of fun. Recite: Repeat, please. Recitujte i gestikulirajte ponovo, red po red. Deca gestikuliraju i ponavqaju za Vama horski. Podelite razred u ~etiri grupe. Recitujte i gestikulirajte ponovo. Svaka grupa ponavqa po jedan red uz gestikulaciju. Recite: Who wants to say the rhyme? i poma`ite u~eniku koji se javio da smostalno recituje. Ponovite recitaciju horski sa decom jo{ jednom. 5. Pitajte nekoliko u~enika na preskok: What’s your name? How old are you? Zatim pitajte decu pored wih: What’s her/his name? How old is she/he? 6. DIJALOG. A new pupil. Postavite aplikacije dece (Mary, Jill, Danny) na tablu i recite: Mary is a new pupil. Let’s act! Podelite uloge (Mary and Jill / Mary and Danny) skandiraju}i razbrajalicu: One potato… Izvedite dijalog dva puta. 7. CRTAWE. Pitajte: Who wants to draw a bus? Pustite da svako ka`e: May I? i nacrta autobus na tabli. Sva deca crtaju istovremeno, samo grube konture autobusa, bez detaqa! Izbrojte autobuse: Let’s count the buses. Deca horski broje: One, two… 8. DIJALOG. Off to school. Na tablu pored nacrtanih autobusa postavite aplikacije: Mother, Jill, Chris. Recite: Here is the bus. Let’s act! Podelite uloge i ponovite dijalog. 9. RECITACIJA. We go to school. Ponovite recitaciju horski sa decom. 10. Pitajte nekoliko u~enika i prevedite ako smatrate da je potrebno:Where is your English book? Deca pokazuju svoje Slikovnice: Here! Nastavite sa pitawima: Where is your football? Doll? Teddybear? Car? Pomozite deci da odgovore: I’m sorry, Miss. It’s not here. Pitajte i pokazujte: Is it in your bag/ your pocket/ my bag/ my pocket? Poma`ite deci da daju pun odgovor: No, it isn’t. Yes, it is. 11. SLIKOVNICA (str. 8). Poka`ite svoju Slikovnicu. Open your books, please. Uputite decu da prate sliku. Look at Jill, Mary and Danny. This is the teacher. Show me Mary’s English book! Deca pokazuju: Here. Nastavite: Show me Danny’s English book! Here. Where is Jill’s English book? Pomozite deci da odgovore: It’s not here. Okrenite stranu: Look at page 4–5. Where is Jill’s English book? Poka`ite psa sa kwigom kako tr~i za autobusom: HERE! Vratite se na stranu 8 i prepri~ajte dijalog: The teacher asks: Where is your English book, Jill? Jill says: I’m sorry, Miss. It’s not here. The teacher asks: Is it in your bag? Jill says: No, it isn’t. The teacher asks: Is it at home? Jill says: Yes, it is. (ili I don’t know.) Deca samo slu{aju i gledaju u sliku. 12. RECITACIJA. We go to school. Ponovite recitaciju horski sa decom. 13. Recite deci da donesu olovke u boji na slede}i ~as. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up! Take your books. Good bye, children. Ohrabrite decu da otpozdrave: Good bye, Miss/Sir. 19


Welcome to school 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ balloon game ♦ number chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Balloon game ♦ I can see… ♦ Touch and repeat ♦ Acting

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–20 ♦ Colours: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white. ♦ Dijalogue: Off to school ♦ Dialogue: Jill’s book Teacher: Where is your book, Jill? Jill: I’m sorry, Miss. It’s not here. Teacher: Is it in your bag? Jill: No, it isn’t. Teacher: Is it at home? Jill: Yes, it is. ( I don’t know.)

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black... ♦ We go to school, to school

MATERIJAL Book (p. 4, 5); Workbook (p. 7); cassette or CD; crayons or balloons: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white; ¥Blu-Tack’ & cut-outs: Mary, Jill, Danny, Chris, Mother; flashcards: Read. Write. Sleep. Eat. Drink. Play football. Run. Draw.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hello, children. How are you? Poka`ite da o~ekujete odgovor: Very well, thank you. Pitajte i prevedite ako je potrebno: Is everybody present? Who is absent? Deca sama odgovaraju: YYY is absent PESMA. The ink is black…Pustite kasetu i pevajte sa decom. IGRA. Dobacujte deci balone u raznim bojama. Dete koje uhvati balon ponavqa boju za Vama. Red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white. Skandirajte brojeve, prvi put sami a zatim deca horski skandiraju sa Vama: ONE, TWO – three, four, five. SIX. SEVEN – eight, nine, ten. ELEVEN, TWELVE – thirteen, fourteen, fifteen. SIXTEEN, SEVENTEEN – eighteen, nineteen, twenty.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA 1. KASETA. Recite: Listen to the dialogue. Pustite dijalog Jill’s book sa kasete. Pitajte u~enike da li su razumeli. Poka`ite ilustraciju u Slikovnici (str. 8). Pustite kasetu jo{ jednom. 20


2. Pitajte nekoliko u~enika, na preskok: Where is your English book? Ako je potrebno, pomozite deci da odgovore: It’s here. 3. DIJALOG. Jill’s book. Podelite razred na dve grupe: Jill i Teacher . Recite deci da grupno ponavqaju za Vama. Podelite uloge i poma`ite deci da izvedu dijalog. Da biste ukqu~ili de~ake, zamenite Jill sa Danny ili de~ak preuzima ulogu Teacher. 4. RECITACIJA. We go to school… Ponovite recitaciju horski. Ako se vi{e dece javi, pustite da recituju u mawim grupama. 5. DIJALOG. Off to school. Recitujte razbrajalicu i podelite uloge. Ponovite dijalog dva puta. 6. Pokazujte balone i uputite decu da jedni drugima lan~ano postavqaju pitawe: What colour is the balloon? Pomozite kada vidite da dete okleva s odgovorom. It’s white/yellow…. 7. RADNA SVESKA (str. 7). Poka`ite svoju Radnu svesku. Recite: Open your workbooks. What can you see? Ohrabrite decu da ka`u: I can see numbers. I can see balloons. Poka`ite svoje olovke u boji: Look at my crayons. Let’s count the crayons. Horski sa decom brojte olovke: 1, 2, 3, 4, 5....Where are your crayons? Deca pokazuju i odgovaraju: Here! 8. BOJEWE PO DIKTATU. Let’s colour the balloons. Number one – red. Number two – orange. Number three – yellow. Number four – green. Number five – blue. Number six – violet. Number seven – pink. Number eight – brown. Number nine – black. Number ten – white. Diktirajte polako, svaki put kada imenujete boju, poka`ite olovku te boje. Objasnite deci da mogu da oboje samo deli} balona, a da kod ku}e zavr{e ostalo. This is your homework. Poka`ite brojeve od 1 do 20, recite deci da ih spoje i da oboje kako `ele sliku koju dobiju spajawem brojeva. 9. IGRA. Touch and repeat. Imenujte i pi{ite brojeve od 1 do 20 na tabli ili postavite kartice sa brojevima. Pokazujte kartice redom, a u~enici individualno redom izgovaraju po jedan broj. Podelite razred u dva tima. Izvedite dva u~enika, predstavnike timova, da se takmi~e: Touch the number and repeat. Izgovarajte glasno: Ten. Fifteen. Two... Mewajte predstavnika tima posle tri broja da bi vi{e dece u~estvovalo u igri. Poen za svoj tim osvaja u~enik koji brzo i ta~no imenuje broj. 10. DIJALOG. Jill’s book. Recite i prevedite: Let’s act. Podelite uloge i ponovite dijalog. 11. SLIKOVNICA (str. 4, 5). Poka`ite svoju Slikovnicu. Open your books at page 4. Prevedite ako je potrebno. Gledajte u ilustraciju, pokazujte i pitajte decu: What can you see? Pomozite im da odgovore: I can see a bus. I can see Mary/Jill/Danny/Chris/Jane/a dog/the school/a book… 12. PESMA. Zavr{ite ~as pesmom. The ink is black… Pozdravite decu na uobi~ajen na~in. 21


Welcome to school 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ number chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ acting ♦ I can see…

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–20 ♦ Colours: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white ♦ Dialogues: A new pupil Off to school Jill’s book ♦ Story: Buddy and the book 1. Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? 2. He runs into the hall. Where is Jill? 3. He runs upstairs. Where is Jill?

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black… ♦ Hello, Mary, Hello, Mary, ♦ We go to school The wheels on the bus go round and round, Round and round, round and round, The wheels on the bus go round and round, All day long.

MATERIJAL Book ( p. 4–5; p. 9); Workbook (p. 7; p. 8); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ & cut-outs: a bus, a dog, a book, Jill, Mary, Danny, Chris, Jane.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in. Pitajte: Who is absent? Prozovite u~enike i slu{ajte da svako izgovori: Present. PESMA. Hello, Mary (children)... Otpevajte deci i tra`ite da Vam odgovore. Zatim se obra}ajte pojedina~no u~enicima, ostala deca Vam se pridru`uju: Hello, YYY… Skandirajte brojeve, prvi put sami a zatim deca horski skandiraju sa Vama: ONE, TWO – three, four, five. SIX, SEVEN – eight, nine, ten. ELEVEN, TWELVE – thirteen, fourteen, fifteen. SIXTEEN, SEVENTEEN – eighteen, nineteen, twenty. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Pitajte u~enike na preskok: What’s your name? How old are you? Nastavite sa pitawima pokazuju}i na decu koja su ve} odgovarala. What’s his/her name? How old is he/she? Pomozite u~enicima da daju pune odgovore. Postavite aplikacije (Jill, Mary, Danny, Chris, Jane) na tablu. Postavqajte ista pitawa: What’s his/her name? How old is he/she? Postavite aplikaciju psa. Pitajte: What is this? What’s his name? Objasnite da Buddy zna~i „drugar“. 2. DIJALOG. A new pupil. Izaberite dva u~enika da izvedu dijalog. 22


3. PESMA. The ink is black... Otpevajte horski s u~enicima. Izvedite dva u~enika da zajedno pevaju pesmu. 4. DIJALOG. Off to school. Izaberite tri u~enika da izvedu dijalog. 5. Poka`ite igra~ku ili crte` autobusa. Pitajte: What’s this? What colour is it? Poka`ite to~ak. This is a wheel. A wheel. Deca ponavqaju. Recite: Let’s count the wheels. Deca horski broje. Pokazujte kako se to~kovi okre}u i govorite: The wheels go round and round. Round and round. Round and round. Deca horski ponavqaju. 6. PESMA. The wheels on the bus... Pustite kasetu ili otpevajte pesmicu i pokazujte. Pitajte u~enike da li su razumeli. Prevedite ako je potrebno. Pustite kasetu ili otpevajte ponovo. Pokazujte i izgovarajte: The wheels on the bus... Gestikulirajte... go round and round... Gestikulirajte …all day long. Deca horski a zatim grupno ponavqaju za Vama re~i pesme i gestikuliraju. Podelite razred na dve ili tri grupe. Ponovo pustite kasetu i ohrabrite decu da pevaju. 7. DIJALOG. Mary’s book. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 8. SLIKOVNICA (str. 4–5). Poka`ite ilustraciju u Slikovnici: Look at the picture. Open your books. Pitajte: Who can see Jill’s book? Where is Jill’s book? Deca pokazuju i odgovaraju: It’s here! 9. IGRA. I can see... Poka`ite strip na strani 9. Open your books. Look at page 9. Pitajte decu {ta vide: What can you see? Pomozite da {to vi{e dece izgovori: I can see Jill/ Chris/ the teacher/children / the door /a book/ a dog/Buddy… 10. PRI^A. Buddy and the book. Recite: Look at the picture and listen. Glumite i gestikulirajte dok izgovarate: Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? He runs into the hall. Where is Jill? He runs upstairs. Poka`ite i prevedite. Where is Jill? Listen and repeat. U~enici horski ponavqaju za Vama. Podelite razred. Jedna grupa ponavqa opis: Here is Buddy with Jill’s book. dok druga ponavqa pitawe: Where is Jill? 11. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu ili otpevajte. Ohrabrite decu da pevaju sa Vama i da rukama pokazuju kako se to~kovi okre}u. Kada izgovore: All day long,. podi`u i {ire ruke. 12. RADNA SVESKA (str. 7). Poka`ite svoju Radnu svesku i recite: Open your workbooks, please. Show me your homework. Kru`ite po u~ionici, pregledajte zadatke, hvalite radove i postavqajte pitawa: What is this? What colour is your dog, YYY? What colour is your dog, ZZZ?...What colour is the balloon – ONE?TWO?... 13. RADNA SVESKA (str. 8). Poka`ite svoju Radnu svesku i recite: Look at page 8. This is your homework. Look at the snake. This is a big snake. Poka`ite nalepnice za stranu 4. Look at the stickers. Pokazujte i imenujte nalepnice predmeta i boja. Deca horski ponavqaju za Vama. Objasnite deci da za doma}i zadatak prazna poqa na zmiji popune nalepnicama. Stick them on the snake. 14. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da horski pevaju i gestikuliraju. Zavr{ite ~as na uobi~ajen na~in. 23


Welcome to school 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ TPR ♦ Chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Simon says ♦ I can see…. ♦ Where is your book?

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–20 ♦ Colours: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white ♦ Dialogue: Jill’s book ♦ Story: Buddy and the book 1. Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? 2. He runs into the hall. Where is Jill? 3. He runs upstairs. Where is Jill? 4. He opens the classroom door. Where is Jill? 5. Here she is! He gives the book to Jill. 6. Jill is happy. The teacher is happy, too. Everybody loves Buddy.

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black… ♦ We go to school... ♦ The wheels on the bus

MATERIJAL Book (p. 9); Workbook (p. 8, 9); poster (Unit 1); cassette or CD; cut-outs: a dog, a book.

' ZAGREVAWE Pozdravite i prozovite decu na uobi~ajen na~in. TPR. Izdajte naredbe: Stand up! Go to school! Sit down! Read! Write! Draw! Stand up! Play ball! Run! PESMA. The ink is black. Pustite kasetu i pevajte zajedno sa decom. Skandirajte brojeve, prvi put sami a zatim deca horski skandiraju sa Vama: ONE, TWO – three, four, five. SIX, SEVEN – eight, nine, ten. ELEVEN, TWELVE – thirteen, fourteen, fifteen. SIXTEEN, SEVENTEEN – eighteen, nineteen, twenty. PONAVQAWE I PREZENTACIJA 1. POSTER. Poka`ite poster: Look at the poster. Postavqajte pitawa i ponovite nazive {kolskih predmeta i igra~aka. What is this? It’s a pencil/a book/a notebook/a school bag/a chalk/a car/a doll…. 2. IGRA. I can see… Deca redom imenuju sve {to vide na posteru. Look at the poster, children. Let’s play. What can you see? Razred mo`e da se podeli u dve ili vi{e grupa. Za svaku ta~no izgovorenu re~enicu grupa dobija poen. Pobe|uje grupa koja „vidi“ vi{e. 3. RECITACIJA. We go to school... Recitujte uz pokret zajedno sa decom. Podelite razred. Svaka grupa recituje i pokazuje deo recitacije. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite mawe grupe da recituju zajedno. 24


4. PRI^A. Slikovnica (str. 9). Poka`ite svoju Slikovnicu. Open your books. Look at the pictures and repeat. Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? He runs into the hall. Where is Jill? He runs upstairs. Where is Jill? U~enici prate slike i horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. Podelite razred u mawe grupe. Grupe redom ponavqaju po jednu re~enicu. Izvedite dvoje dece i pomozite im da opi{u prve tri slike stripa. Jedno dete opisuje, drugo ponavqa: Where is Jill? 5. DIJALOG: Off to school. Podelite uloge i ponovite dijalog. 6. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da horski pevaju i gestikuliraju. Deca uz gestikulaciju pevaju horski, po grupama i po `eqi pojedina~no. 7. IGRA. Where is your book? Jedan u~enik Vam daje svoju kwigu koju sakrivate dok je u~enik van u~ionice. U~enik kuca, ulazi, svi zajedno ga pitate: Where is your book? U~enik gleda po u~ionici i ima prava tri puta da pita: Is it here? Ostali u~enici horski odgovaraju: No, it isn’t. ili Yes, it is. Recitujte razbrajalicu, izaberite u~enika i igrajte igru dva, tri puta. 8. DIJALOG: Jill’s book. Podelite uloge i ponovite dijalog. 9. PRI^A. Slikovnica (str. 9). Ponovo poka`ite Slikovnicu. Let’s read the story. Where is Buddy? Open your books. Look at the pictures. Pokazujte i govorite: He opens the classroom door. Where is Jill? Here she is! Buddy gives the book to Jill. Jill is happy. The teacher is happy, too. Everybody loves Buddy. Look at the pictures, listen and repeat. Ponovite pri~u. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. Podelite razred u dve ili vi{e grupa. Svaka grupa ponavqa po jednu re~enicu. 10. IGRA. Simon says: Jump! Run! Read! Write! 11. RADNA SVESKA (str. 8). Poka`ite svoju Radnu svesku. Open your workbooks to page 8. Show me your homework, please. Kru`ite u~ionicom, pogledajte doma}e zadatke, hvalite radove. Postavqajte pitawa: What is this? What colour is this? 12. RADNA SVESKA (str. 9). Poka`ite ise~ene karte i talone. Look at my cards with numbers. Look at my counters. It’s for a game called Snakes and Ladders on page 8. Prevedite. Objasnite da je to za igru na strani 8. Look at page 9. Doma}i zadatak je da iseku karte i talone na strani 9 i da ih oboje po `eqi. 13. PRI^A. Slikovnica (str. 9). Deca gledaju u Va{u Slikovnicu i ponavqaju horski za Vama svaku re~enicu. 14. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da horski pevaju i gestikuliraju. Zavr{ite ~as na uobi~ajen na~in.

25


Welcome to school 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ TPR ♦ Where is your book? ♦ Snakes and ladders.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers 1–20 ♦ Colours: red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white ♦ Dialogue: Jill’s book ♦ Story: Buddy and the book

+ PESME I RECITACIJE ♦ The ink is black… ♦ Hello Mary, Hello Mary.., ♦ The wheels on the bus ♦ We go to school

MATERIJAL Book (p. 9); Workbook (p. 8); poster (Unit 1); cassette or CD; cut-outs: Jill, Mary, Danny, teacher, Mother; toys: balloons; Evaluation test 1.

' ZAGREVAWE Pozdravite i prozovite decu na uobi~ajen na~in. Otpevajte zajedno: Hello, Mary…. TPR. Izdajte naredbe: Stand up! Go to school! Sit down! Read! Write! Draw! Stand up! Play ball! Run! Recite deci da }ete na ovom ~asu da se igrate, pevate, glumite i takmi~ite. KASETA: Pustite kasetu (Unit 1) Listen to the English children! Prekidajte i proveravajte da li deca razumeju. Ohrabrite decu da pevaju uz kasetu. REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. POSTER. Postavqajte pitawa i obnovite nazive predmeta i igra~aka: What’s this? U~enici redom odgovaraju: It’s a … Pomozite im ako oklevaju s odgovorom. 2. IGRA. Teachers. Postavite na sto balone svih boja. Imenujte boje dok postavqate balone: Red. Green….Who wants to be the teacher? U~enici se javqaju: May I? Izvedite u~enika koji }e postaviti tri ista pitawa: What colour is this balloon? It’s red/ blue… 3. PESMA. The ink is black… Deca pevaju horski. Pitajte: Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite celu grupu da peva. 4. RECITACIJA. We go to school... Izvedite ~etiri, pet u~enika da zajedno recituju uz gestikulaciju. 5. IGRA. TPR. Podelite razred na dve grupe. Jedna grupa izdaje naredbe drugoj gledaju}i u fle{-kartice koje Vi pokazujete: Read! Write! Jump! Play football! Stand up! Sit down! Sleep! 6. DIJALOG. Jill’s book. Postavite na tablu aplikacije (Jill, teacher, book) i podsetite decu na dijalog. Where is Jill’s book? Who wants to act? Podelite uloge i izvedite dijalog. 26


7. PRI^A. Buddy and the book. Poka`ite strip. Ispri~ajte pri~u. Podelite razred u ~etiri grupe i recite im da }e pobediti ona grupa koja opi{e najvi{e slika. Pustite decu da se dogovore, mogu da biraju svog predstavnika ili da svako iz grupe ka`e po re~enicu. 8. IGRA. Snakes and Ladders. Radna sveska (str. 8). Poka`ite svoju Radnu svesku (str. 8), karte i talone. Objasnite deci da svako prome{a svoje karte i da ih stavi na klupu. Objasnite da okre}u po jednu kartu i da pomeraju talon za onoliko poqa koliko pi{e na karti. Moraju da imenuju poqe na koje stanu. Ako pogre{e, vra}aju se na po~etak. Pobednik je onaj ko prvi do|e do glave zmije. Let’s play the game. Show me your cards. Deca igraju u grupama od ~etvoro ili vi{e. Svako pomera talone na svojoj zmiji. Recite deci da ~uvaju karte i talone u xepu u Radnoj svesci. 9. EVALUACIJA. Podelite deci testove sa crte`ima. Recite im da pa`qivo slu{aju kasetu (ili Vas) i da samo stavqaju znak : za ono {to je pogre{no i znak ; za ono {to je ta~no. 1. This is a car. : 2. Chris is a boy. ; 3. Jill is a new pupil. : 4. Mary is eight ; 5. Buddy is a cat. : 6. Buddy gives the book to Jill. : 7. This is number nine. ; 8. The car is here. : 9. The teacher is in the classroom. ; 10. The paper’s black. : 10. Tra`ite od dece da Vam daju Radne sveske koje }ete pregledati i vratiti slede}eg ~asa. Ne zaboravite da svaku stranu u de~jim sveskama parafirate, stavite pe~at ili nacrtate cveti} ili sli~no. May I have your workbooks, please? Thank you. 11. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da horski pevaju i gestikuliraju. Zavr{ite ~as na uobi~ajen na~in.

27


Unit 2 – Hello, friends! CIQNI JEZIK

LEKSIKA

♦ Have you got….? Yes, I have. No, I haven’t. ♦ Has he/she got....? Yes, he/ she has. No, he/she hasn’t. ♦ How many…have you got? ♦ My best friend is… ♦ I’m playing. We are playing. ♦ He/She’s playing. ♦ Can you help me? Show me..,please ♦ Let’s play… Who wants to play…? ♦ Where is …? It’s in /on/ under/behind ♦ It’s autumn/winter/spring/ summer. ♦ It’s warm/cold/hot/ windy/ snowing/raining.

throw, catch, hide, windy, raining, autumn, winter, spring, summer, left, right, behind, hide and seek, leap, frog, hop scotch, Lego bricks, butterfly,

FUNKCIJE

AKTIVNOSTI

♦ predstavqawe drugih ♦ tra`ewe i davawe informacija o posedovawu ♦ poziv na aktivnost ♦ prihvatawe poziva ♦ opisivawe aktivnosti ♦ molba za uslugu ♦ zahvaqivawe ♦ imenovawe godi{wih doba ♦ opisivawe vremenskih prilika ♦ iskazivawe prostornih odnosa

on, in, under, cold, hot, warm have , do, like, get, talk, come, play, skip, ride a bike, roller skate, friend, bike, swing, game, seesaw, skipping rope, fish, bird,

♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

ELEMENTI KULTURE ♦ u~tivi izrazi: May I…? Please. Here you are. Thank you. ♦ pomagawe drugovima ♦ {ta se radi u u~ionici a {ta u dvori{tu i parku

28

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PESMICE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hello, my friend… Skipping rope… It’s a colour… Make new friends… It’s autumn…

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta fle{-kartice poster aplikacije i ¥blue tack’ tabla, kreda bojice povez za o~i lopta, raznobojni baloni IGRE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Follow the leader Hot seat Guessing games Simon says… Number games Colour games Flashcard games


UNIT 2 – Hello, friends Revision: 1. Activities and games in the park (playground, classroom, house). 2. What are you /is he/ is she/ am I doing? 3. Have you got...? Has he/she got...? 4. How many ....... have you got? 5. Who is your best friend? 6. in, on, under 7. Games: Colour games, Number games; Flashcard games; Guessing games; Teachers; Pantomime 8. Songs and rhymes ( Easy 1): Ring a ring of roses, Roses are red, violets are blue.., New items: 1. Seasons: sring, summer, autumn, winter 2. Vocabulary: behind, catch, butterfly, fall, hop-scotch, hide and seek, leap-frog, Lego bricks 3. Story: 1. Buddy sees a buttrefly. 2. He jumps to catch it. 3. The butterfly flies away and Buddy runs to catch it. 4. The butterfly flies to the river. Buddy runs to catch it. 5. Buddy falls into the river. 6. Buddy is in the water. The butterfly is happy. 4. Dialogues: ♦ In the park: Chris: Who wants to play ¥Hide and seek?’ Children: I do! I do! I do! Jill: Hurry up and hide. One, two, three........twenty. Here I come! *** ♦ Danny wants to make a kite: Danny: Let’s make a kite. Jill: Great! ( Super!) Mary: We can fly it. It’s windy today. *** ♦ Mary’s homework: Mary: Can you help me? Jill: Yes, of course. What is it? Mary: This is not easy. 2 + 6 – 2... Danny: Oh, it is easy. Look! 2 + 6 = 8. 8 – 2 = 6 Mary: Thank you, Danny. 5. New songs: ♦ Hello, my friend! How are you? Shake right hand! Left hand, too, Turn around and shake a booga-loo! ♦ Make new friends, but keep the old, One is silver, the other gold. 29


6. Rhymes: ♦ Skipping rope is lot of fun. One, two, three four! Here I come! Right foot hop, left foot hop. Turn around like a top. ♦ It’s a colour (number, toy). You can’t see. Which one is it? You tell me! ♦ It’s autumn, old leaves are falling, It’s winter, white snow is here, It’s spring, new leaves are growing, It’s summer, holiday’s near.

Hello, friends 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ action song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Teachers ♦ Simon says

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Jill, Mary, Danny, Chris and Jane are friends. ♦ Have you got a…? Yes, I have. No, I haven’t. ♦ Here you are. Thank you. ♦ Who wants to…? ♦ Turn left! Turn right!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello my friend. How are you? Shake right hands, left hands, too, Turn around and shake a booga-loo! ♦ Ring a ring of roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! ♦ We all fall down.

MATERIJAL Book (p. 10–11); Workbook (p. 11); cassette or CD; flash-cards: playing ball /riding a bicycle/standing/sitting/jumping/running/ reading/writing/ sleeping; toys: ball, doll, car, train, plane, balloon, kite, teddy-bear.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Who is absent? Is YYY/ZZZ present? Ohrabrite decu da ka`u: XXX is absent. Yes, he is. No, he isn’t. PESMA I IGRA. Ring a ring of roses. Recite: Listen to the song. Pustite kasetu (Easy 1) ili otpevajte Ring a ring of roses. Uputite decu: Make four circles. Poka`ite i prevedite ako je potrebno. Pevajte i igrajte zajedno sa decom. Ako deca ne znaju pesmu, pevajte samo Vi uz kasetofon. Recite: Go to your places and sit down. Take out your books. 30


PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 10–11). Open your workbooks. Look at the picture. Poka`ite svoju Slikovnicu. What can you see? Kru`ite u~ionicom, pitajte i pokazujte: Who is this? Deca gledaju u svoje Slikovnice i odgovaraju pojedina~no: This is Mary. This is Jill. This is Danny. This is Chris. This is Jane. Uputite u~enike da pitaju druga do sebe: Who is this? Nastavite: Jill, Mary… are friends. Jill, Mary and Danny are friends. Prevedite ako je potrebno. Poka`ite neku fotografiju: Look at this photo. I have a friend, too. This is my friend. Her/His name is ZZZ.. Kru`ite u~ionicom i pitajte nekoliko u~enika na preskok: Have you got a friend? What’s his/her name? Pomozite deci da odgovore: Yes, I have. His/her name is NNN. 2. IGRA. Question chain. Svaki u~enik pita druga pored sebe, koji odgovara i pita slede}eg: Have you got a friend? What’s his/her name? 3. PESMA. Hello, friends…Pustite kasetu. Izvedite jenog u~enika i pustite kasetu ponovo. Pevajte, mahnite rukom na: Hello, my friend. How are you? Rukujte se desnom rukom na: Shake right hands, zatim levom rukom na: left hands, too. Okrenite se i uputite dete da se okrene na: Turn around. Protresite rukama na: Shake a booga-loo. Recite deci da booga-loo zna~i ¥tra, la, la’. Podignite desnu ruku, recite: Right hand! Podignite levu ruku, recite: Left hand! Deca podi`u ruke i ponavqaju za Vama. Izgovarajte red po red pesmice. Deca ponavqaju za Vama prvo horski, zatim podeqeni po grupama. Uputite u~enike da stanu u dva reda i da se okrenu jedni prema drugima: Make two lines. Face one another! Pustite kasetu i ohrabrite decu da pevaju, ma{u, rukuju se i okre}u. 4. Podelite igra~ke nekolicini u~enika: Here you are. Podsetite decu da ka`u: Thank you. Poka`ite svoju igra~ku i recite: Look, I have a ball. Pitajte u~enike redom: Have you got a..? Pomozite u~enicima da ka`u:Yes, I have. No, I haven’t. Recite i prevedite ako je potrebno: Give the toy to your friend? Uputite ih da obavezno ka`u: Here you are. Thank you. Ponovo pitajte decu redom: Have you got a …? 5. IGRA.Teachers. Pitajte: Who wants to be the teacher? Izaberite u~enika da pita nekoliko drugova: Ask your friends: Have you got a ….? 6. PESMA. Hello, friends… Pustite kasetu i ponovite pesmu. Ohrabrite decu da pevaju. 7. Poka`ite desnu ruku i recite: Right hand! Poka`ite levu ruku i recite: Left hand. Recite i poka`ite: Turn left! Turn right! 8. IGRA. Simon says: Turn left! Turn right! 9. RADNA SVESKA (str. 11). Podelite Radne sveske koje ste pregledali. Zaposlite nekoliko u~enika da Vam poma`u: Can you help me? Can you give out the workbooks? Prevedite ako je potrebno. Thank you. Recite: Open your workbooks, please. Look! This is a big bicycle. Let’s count the children. One, two,…ten…..Prozivajte u~enike: XXX, count the boys….YYY, count the girls. ZZZ, count the children. Poka`ite na{e junake: This is Jill. Pitajte: Who is this boy? This is Chris. Okrenite stranu 7 (Unit 1) i recite da 10 poqa na biciklu oboje istim bojama kao 10 balona koje dr`i pas. Ponovite boje. One is red. Two is orange….Objasnite da za doma}i zadatak oboje sliku i da poku{aju da prepoznaju Jill, Chris….This is your homework. 10. PESMA. Hello, friends. Recite: Stand up, children. Let’s sing! Shake hands with your friend and turn around! Uputite decu da se rukuju sa drugovima pored sebe. Pustite kasetu, pevajte sa decom. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Take your books. Bye, bye. 31


Hello, friends 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Ball game ♦ Simon says ♦ Flash-card game.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What are you doing? I’m…. We are…. ♦ What is he/she doing? He is skateboarding. ♦ This is the school yard. The children are playing. ♦ A girl is playing hopscotch. A boy is standing and looking. A boy is playing basketball. A girl is standing and looking. ♦ Two boys and a girl are playing leapfrog. ♦ Have you got a …? Yes, I have. No, I haven’t. ♦ What colour is it? It’s…

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, my friend, How are you? ♦ We go to school… ( Unit 1) ♦ The wheels on the bus…. (Unit 1)

MATERIJAL Book (p. 10–11) ; Workbook (p. 12); cassette or CD; toys: a soft ball; poster (Unit 1); flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding; cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu i pitajte: Who is absent? TPR. Izdajte naredbe i pokazujte: Turn left! Turn right! Turn around.

+

PESMA. Hello, my friend. Recite: Stand up, children. Let’s sing. Shake hands with your friend and turn around! Pustite kasetu i pevajte sa decom. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 10–11). Pogledajte kroz prozor u~ionice. Pozovite decu da pogledaju kroz prozor i recite: This is the school yard. Poka`ite svoju Slikovnicu: Open your workbook. Look at this picture. The children are playing. This is the school yard, too. Pitajte: What is this? Deca horski odgovaraju: This is the school yard. Nastavite opisivawe: A girl is playing hopscotch. A boy is standing and looking. A boy is playing basketball. A girl is standing and looking. 2. Prozovite u~enika. Izdajte naredbu i pitajte: Play basketball. What are you doing? Ako u~enik okleva, pomozite da odgovori: I’m playing basketball. Prozovite drugog u~enika i ponovite: Play hop scotch. What are you doing? I’m playing hop scotch. 3. Izvedite dva u~enika i dobacujte se loptom. Recite ostalima: Look! WE are playing ball. WE are playing ball. Ohrabrite decu da ponove dok se igrju: WE are playing ball. WE are playing ball. Izvedite jo{ tri, ~etiri u~enika i recite: Play ball! Pitajte: What are you doing? Pomozite da svi u glas ka`u: We are playing ball. 32


4. SLIKOVNICA (str. 10–11). Vratite se na Slikovnicu i pitajte: What is this? Who is playing basketball? Who is playing hopscotch? A boy is playing basketball. A girl is playing hop scotch. Nastavite s opisivawem: Two boys and a girl are playing leapfrog. Ponovite: Two boys and a girl are playing leapfrog. Deca prvo horski a zatim po grupama ponavqaju za Vama. Ponovite opis cele slike. Deca horski ponavqaju svaku re~enicu. 5. RECITACIJA. We go to school... Ponovite recitaciju horski, po grupama i pojedina~no. 6. IGRA. Guess the card. Pokazujte fle{-kartice i imenujte ih. Deca horski ponavqaju za Vama. Look, listen and repeat. He is skateboarding. He is skateboarding. He/she is swinging. She/he is skipping. She/he is riding a bike. She/he is seesawing. Stavite jednu karticu iza le|a i recite: Guess! What is he/she doing? Deca individualno ili po timovima poga|aju: She/he is skipping. Recite: No, she isn’t. Yes, she is.... U~enik koji pogodi skriva kartu i igra se nastavqa. 7. Izvedite po tri u~enika. Izdajte naredbe i pitajte: Jump! What are you doing? Skip! What are you doing? Play hopscotch! What are you doing? Pomozite da odgovore: We are jumping… 8. RADNA SVESKA (str. 11). Open your workbooks. Show me your homework. Kru`ite u~ionicom, pregledajte zadatke, pohvalite radove: Well done. Very good. Very nice. Postavqajte pitawa: Where is Jill? Where is Danny?.... What is she doing? What is he doing? What is Maggie doing?..... What colour is Number 5?... Dok pregledate zadatke, recite deci da razgovaraju na engleskom. Talk to your friend in English! What colour is number 8? It’s brown… 9. Pitajte decu redom: Have you got a bike? a ball? What colour is it? 10. RADNA SVESKA (str. 12). Poka`ite i govorite: Look at this page. This is a park. Where is Jill? Where is Danny? Where is Jane?....Poka`ite tabak sa nalepnicama: Look at the stickers. He is skateboarding. He is swinging. She is skipping. She is riding a bike. A boy and a girl are seesawing. Objasnite deci da za doma}i zadatak oboje park i da zalepe nalepnice i uvedu decu u park. This is your homework. Colour the park. Stick the stickers and take the children to the park. 11. PESMA. Hello, my friend. Pustite kasetu ili pevajte sa decom i rukujte se sa decom: Stand up, children. Let’s sing and shake hands! 12. SLIKOVNICA (str. 10–11). Poka`ite Slikovnicu i recite: Look, listen and repeat! Deca gledaju u Slikovnice i horski ponavqaju za Vama. This is the school yard. A girl is playing hop scotch. A boy is playing basketball. Two boys and a girl are playing leapfrog. 13. PESMA. The wheels on the bus…. Otpevajte pesmu zajedno sa decom i zavr{ite ~as. The lesson is over. Hurry up! Take your books. Good bye. Insistirajte na odgovoru: Good bye, Miss. 33


Hello, friends 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ conversation ♦ song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ TPR ♦ Show me…. ♦ Who is hiding…

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Have you got a…? Yes, I have. No, I haven’t ♦ Who is playing…? A boy is playing… ♦ The children are playing hide and seek. The children are hiding. Jane is hiding.. Mary is hiding. Chris is hiding. Danny is hiding... Buddy is hiding, too. Jill is counting. ♦ Dialogue: In the park Chris: Who wants to play hide and seek? Children: I do! I do! I do! Jill: Hurry up and hide. One… two… three …….. twenty! Here I come!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Skipping rope is lots of fun. One, two, three, four! Here I come! Right foot hop, left foot hop, ♦ Turn around like a top. ♦ Hello, my friend…. ♦ We go to school ... ( Unit 1 )

MATERIJAL Book (p. 10–11, p. 12–13); Workbook (p. 12); cassette or CD; flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding, playing basketball, playing hopscotch, playing leapfrog; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary, a tree, a bush, a bench, a dog.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Good morning, children. How are you? Obra}ajte se u~enicima pojedina~no: How are you, XXX? ... Pitajte nekoliko u~enika pojedina~no: What’s your name? How old are you?...

+

PESMA. Hello, my friend… Otpevajte pesmu zajedno sa decom. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Postavqajte fle{-kartice na tablu i imenujte ih: He is playing basketball... Pokazujte kartice i pitajte u~enike redom: What is she/he doing?....Kad u~enik ta~no odgovori, predajte mu karticu. Po{to ste razdelili kartice, uputite u~enike da svako poka`e svoju karticu ostalima i da pita: What is she/he doing?... Ostali u~enici odgovaraju u horu: He/she is… 2. SLIKOVNICA (str. 10–11). Ponovite opis slike: This is the school yard. A girl is playing hopscotch. A boy is playing basketball. Two boys and a girl are playing leapfrog. Deca horski ponavqaju za Vama. Postavqajte pitawa pokazuju}i sliku: What is this? Who is playing hopscotch? What is a girl doing? What is a boy doing? What are two boys and a girl doing?… Deca pojedina~no odgovaraju. Poma`ite deci ako vidite da oklevaju s odgovorom. 3. RECITACIJA: We go to school… Ponovite recitaciju horski i pojedina~no. 34


4. Poka`ite vija~u:This is a skipping rope. Pitajte u~enike redom: Have you got a skipping rope? Yes, I have. No, I haven’t. 5. RECITACIJA: Skipping rope… Pustite kasetu. Deca samo slu{aju. Poka`ite vija~u, ili crte` vija~e, gestikulirajte, recitujte i prevodite: Skipping rope is lots of fun… One, two, three, four… Here I come… Right foot hop, left foot hop… Turn around like a top. Ponovite recitaciju. Deca ponavqaju red po red horski a zatim po grupama. 6. TPR. Izdajte naredbe. Stand up! Skip! Jump! Play basketball! Play football! Stop! Sit down! 7. RECITACIJA: Skipping rope… Pustite kasetu. Ponovite recitaciju. Deca ponavqaju za Vama red po red horski, zatim po grupama i na kraju nekoliko u~enika individualno. 8. Postavqajte na tablu aplikacije i govorite: This is a tree. This is a bush. This is a bench. This is a park! Pokazujte i ponovite. Ohrabrite decu da horski ponavqaju za Vama. Postavite aplikacije dece u park i recite: The children are playing in the park. 9. IGRA. Show me… Izvodite u~enike do table: Show me the bench/the bush/the dog/Mary… Pomozite u~enicima koji pokazuju da ka`u: This is Mary/ Chris/ a dog, …. 10. SLIKOVNICA (str. 12–13). Open your books to page 12. Look at the picture. What can you see? Pustite decu da spontano nabrajaju sve {to im je poznato. I can see a girl, two boys, a tree, a dog… Nastavite opisivawe: This is a park. This is a bench. This is a bush. This is a tree. This is a schoolbag. Pitajte: Who is playing in the park? Deca prepoznaju likove i odgovaraju: Jill, Mary, Danny… Nastavite opisivawe i prevodite: The children are playing hide and seek. The children are hiding. Look! Mary is hiding. Danny is hiding. Jane is hiding. Chris is hiding. Buddy is hiding, too. Jill is counting. 11. RECITACIJA: Skipping rope… Pustite kasetu. Ponovite recitaciju. Deca ponavqaju za Vama red po red horski, zatim nekoliko u~enika individualno. 12. DIJALOG. In the park. Pustite kasetu. Pitajte decu {ta su razumela. Ponovo pustite kasetu, pauzirajte i obja{wavajte: This is Chris. This is Jill. Podelite razred u grupe. Jedna grupa ponavqa za Vama: Who wants to play hide and seek? Svi zajedno uzvikuju: I do! I do! I do! Druga grupa ponavqa: Hurry up and hide. One, two, …twenty! Here I come! Ponovite grupno jo{ jednom. 13. RADNA SVESKA (str. 12). Poka`ite svoju Radnu svesku i recite: Show me your homework. Kru`ite u~ionicom, hvalite zadatke i postavqajte pitawa: Who is skipping? Who is swinging? Who is riding a bike? Who is skateboarding? Who is seesawing? 14. RECITACIJA: Skipping rope… Recitujte, ska~ite zajedno sa decom i zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up. Take your books. Good bye!

35


Hello, friends 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ conversation ♦ song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Guess the colour ♦ Flash-card gam

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ colours ♦ Has she/he got a …? Yes, she/he has. No, she/he hasn’t. ♦ Where is..? Who is..? ♦ Chris is hiding in the bush. Jane is in the tree. Buddy is hiding in the schoolbag. Mary is hiding under the bench. Danny is hiding behind the tree. ♦ A girl is playing computer games. A boy and a girl are dancing. A boy and a girl are making a kite. A boy and a girl are playing with Lego bricks. Two girls are playing with a doll. ♦ Dialogue: In the park

+ PESME I RECITACIJE ♦ Skipping rope… ♦ Hello my friend… ♦ It’s a colour you can’t see. ♦ Which one is it, you tell me.

MATERIJAL Book (p. 12–13); Workbook (p. 13); cassette or CD; flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding, playing basketball, playing hopscotch, playing leapfrog; ¥Blu-Tack’ and cutouts: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary; toys or pictures: a doll, a kite, Lego bricks, a toy computer, coloured balloons or crayons.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Good morning, children. How are you? Pitajte: Who is absent? Obra}ajte se u~enicima pojedina~no: How are you, XXX?

+ PESMA: Hello, my friend… Recite: Stand up, please. Let’s sing and shake hands! Otpevajte horski i gestikulirajte. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Pokazujte, imenujte i postavqajte fle{-kartice na tablu: He is riding a bike. He is skateboarding…. 2. IGRA. Flash-card game. Sklonite jednu karticu, podignite je i poka`ite nali~je. Recite: Guess! What is he/she doing? Deca redom poga|aju: He/she is riding a bike… U~enik koji pogodi mo`e da Vas zameni u sklawawu kartice. 3. RECITACIJA: Skipping rope… Pustite kasetu. Ohrabrite decu da se pridru`e i horski recituju. Izaberite tri, ~etiri u~enika da zajedno skaku}u i recituju. 4. [etajte po u~ionici, pokazujte i govorite: Look. XXX is sitting behind you. ZZZ is sitting behind YYY. Ako deca sede raspore|ena u polukrug: The wall is behind you. The window is behind XXX. The 36


door is behind YYY. Pitajte nekoliko u~enika: Who is sitting behind YYY? What is behind XXX? Pomozite im da odgovore. 5. SLIKOVNICA (str. 12–13). Open your books, please. This is a park. The children are playing hide and seek. Ohrabrite decu da ponavqaju za Vama. Postavqajte pitawa: Who is counting? Who is ON the tree? Who is hiding IN the bush? Who is hiding UNDER the bench? Who is hiding IN the hole? Who is hiding BEHIND the tree? Deca gledaju u Slikovnicu, prepoznaju likove i odgovaraju prvo horski a zatim pojedina~no. 6. IGRA. Hiding. Jedan u~enik zatvara o~i, stavqa ruke na o~i i okre}e se prema zidu. Birate u~enika koji }e se sakriti iza vrata ( police, panoa itd.). Pitate glasno i u~enici za Vama ponavqaju: Who is hiding behind the door? U~enik zatvorenih o~iju poga|a tri puta: XXX is hiding behind the door. 7. Postavite aplikacije dece na tablu. Podelite u~enicima aplikacije igra~aka i recite da ih stave na tablu: Chris HAS a computer. Danny HAS Lego bricks. Jill HAS a kite. Mary HAS a doll. Jane HAS a balloon. Pokazujte i pitajte: Has Chris got a computer? Has Jane got Lego bricks?.... Pomozite u~enicima da horski odgovore: Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 8. Podelite razred na grupe od ~etvoro, petoro dece. Dajte svakoj grupi po igra~ku ili crte` igra~ke. Recite: Play with this doll! Play computer games! Play with Lego bricks! Play with this kite. Play with balloons! Opisujte {ta koja grupa radi: Look, ZZZ, XXX and YYY are playing with a doll. NNN and MMM are playing computer games……..Recite: Stop playing. May I have my toys? Podsetite decu da ka`u: Here you are. Uzvratite: Thank you. 9. RADNA SVESKA ( str. 13). Poka`ite i govorite: Look at this page. This is a children’s room. Where are the children?… Poka`ite tabak s nalepnicama: Look at the stickers. A girl is playing computer games. A boy and a girl are dancing. A boy and a girl are making a kite. A boy and a girl are playing with Lego bricks. Two girls are playing with a doll. Objasnite deci da za doma}i zadatak oboje sobu i da zalepe nalepnice i uvedu decu u sobu. This is your homework. Colour the room. Stick the stickers. 10. RECITACIJA I IGRA. It’s a colour… Poka`ite raznobojne balone ili olovke i ponovite boje. Bacajte balone deci, imenujte boju i ohrabrite dete koje hvata balon da ponovi boju: It’s blue… Sakrijte jedan balon (olovku) iza le|a i recitujte: It’s a colour you can’t see. Which one is it, you tell me! Prevedite ako je potrebno. Deca poga|aju: It’s red.... Ponovite recitaciju: It’s a colour...you can’t see… Which one is it….you tell me. Deca ponavqaju za Vama deo po deo horski dva puta, a zatim pojedina~no. Pitajte: Who wants to play? Izaberite dete koje }e da sakriva balon i igrajte igru. 11. SLIKOVNICA (str. 12–13). Look at your books. Pitajte decu redom: What is this? Deca odgovaraju:…a bush,…a tree…a bag…a bench. Nastavite sa pitawima: Who is playing hide and seek? Who is counting? Who is hiding in the bush? Who is hiding in the bag? Who is hiding in the tree? Who is hiding behind the tree? Who is hiding under the bench?.... 12. DIJALOG: In the park… Pitajte: Who wants to play hide and seek? Podelite uloge Chris, Jill, children i ponovite dijalog dva, tri puta. 13. PESMA. Hello, my friend… Recite: Let’s sing and dance! Pustite kasetu i igrajte i pevajte zajedno sa decom. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up. Take your books. Good bye,children! Sa~ekajte odgovor: Good bye, Miss/Sir. 37


Hello, friends 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ conversation ♦ song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Question chain ♦ Pantomime

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Has she/he got a …? Have you got a …? ♦ What’s he/she doing? ♦ What am I doing? You are….. ♦ Dialogue: In the park ♦ Dialogue: Danny wants to make a kite. Danny: Let’s make a kite. Jill: Super! Mary: We can fly it. It’s windy today. ♦ What’s the weather like? It’s windy/ sunny/cold/hot.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, my friend… ♦ The wheels on the bus

MATERIJAL Book (p. 12–13); Workbook (p. 13, p. 14); cassette or CD; flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding, playing basketball, playing hopscotch, playing leapfrog; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary; toys or pictures: a kite.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Good morning, children. How are you? Obra}ajte se u~enicima pojedina~no: How are you, XXX?... Pitajte: Who is absent?

+

PESMA. Hello, my friend…

TPR. Put your finger ON your nose! Put your finger UNDER your nose! Put your finger BEHIND your ear. Put your finger in your hair! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Postavqajte aplikacije Jill, Chris, Danny, Jane, Mary na tablu i govorite: Jill has a friend. His name is Danny. Chris has a friend. Her name is Jane. Danny has a friend. Her name is Mary. Postavqajte pitawa: Has Jill/Danny/Chris… got a friend? What’s her/his name? Pomozite deci da odgovore. 2. IGRA. Teachers. Pitajte: Who wants to be the teacher? Podsetite decu da ka`u: May I? U~enik postavqa po tri pitawa svojim drugovima. Have you got a friend? cat ? dog? 3. Ostavite aplikacije Jill, Danny, Mary na tabli. Pitajte: Who wants to draw a kite? U~enik crta zmaja na tabli pored dece. Ispri~ajte pri~u, pokazujte i gestikulirajte: Jill, Mary and Danny are friends. They are playing. Danny wants to make a kite. It’s windy. They can fly the kite. Ponovite pri~u. Pitajte decu {ta su razumela. Prevedite ako je potrebno. 38


4. Pitajte glasno i prevedite: What’s the weather like? Recite: Let’s see! Pogledajte kroz prozor i recite: It’s windy/not windy. Ponovite pitawe i ohrabrite u~enike da horski odgovore: It’s windy/not windy. 5. DIJALOG: Danny wants to make a kite. Pustite kasetu. Deca slu{aju. Pustite kasetu ponovo i pokazujte aplikacije na tabli. Pitajte decu {ta su razumela. Podelite razred na tri grupe. Izgovarajte uloge: Let’s make a kite!… Super!… We can fly it… It’s windy today. Deca po grupama ponavqaju za Vama. Ponovite jo{ dva puta. Izaberite predstavnike grupa, Danny, Jill, Mary, i recite: Let’s act! Deca u po~etku izvode dijalog uz Va{u pomo}. 6. IGRA.Question chain. Have you got a friend? What’s his/her name? Pitajte prvog u~enika koji odgovara i pita u~enika do sebe. 7. SLIKOVNICA (str. 12–13). Look at your books. Ponovite opis slike kroz pitawa: What is this? Who is playing hide and seek? Who is counting? Who is hiding in the bush? Who is hiding in the schoolbag? Who is hiding in the tree? Who is hiding behind the tree? Who is hiding under the bench?.... 8. Pokazujte, postavqajte fle{-kartice na tablu i imenujte ih: He is skateboarding… Izvedite u~enika da pokazuje kartice i pita drugove: What is he/she doing? 9. IGRA. Pantomime. Izvodite jednu aktivnost sa „fle{-kartica“. Recite i prevedite: Guess. What am I doing? Pomozite deci da ka`u: You are playing hopscotch… Deca prvo poga|aju horski a zatim individualno. U~enik koji pogodi {ta radite preuzima Va{u ulogu i igra se nastavqa. 10. Pogledajte kroz prozor. Pitajte: What’s the weather like? Pomozite ako vidite da deca oklevaju s odgovorom: It’s windy/not windy. 11. DIJALOG: Danny wants to make a kite. Izaberite Danny, Jill, Mary, i recite: Let’s act! Deca izvode dijalog uz Va{u pomo}. 12. RADNA SVESKA (str. 13). Poka`ite svoju Radnu svesku. Show me your homework! Kru`ite u~ionicom, hvalite radove i postavqajte pitawa: Who is making a kite? Who is playing computer games? Who is playing with a doll? Who is playing with Lego bricks? Who is dancing? Prihvatite kratke odgovore: A girl…A girl and a boy… 13. RADNA SVESKA (str. 14). Look at this picture. Postavqajte pitawa i pokazujte: Who is this? Who is playing in the park? Who is flying a kite? Deca prepoznaju likove i odgovaraju: This is Jill… Jill is playing in the park.. Mary is flying a kite.. Objasnite deci da oboje crte` i da me|u nalepnicama prona|u zmajeve i zalepe ih na odgovaraju}a mesta. This is your homework. Colour the picture. Find Jill’s, Mary’s and Danny’s kites and stick them on the picture. 14. PESMA. The wheels on the bus…Pustite kasetu i pevajte zajedno sa decom. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up. Take your books. Good bye,children! Sa~ekajte odgovor: Good bye, Miss/Sir. 39


Hello, friends 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ conversation ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Colour game ♦ Number game ♦ Math

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ colours ♦ numbers ♦ Dialogue: Danny wants to make a kite ♦ Dialogue: Mary’s homework Mary: Can you help me? Jill: Yes, of course. What is it? Mary: This is not easy. Two plus six minus two…. Danny: Oh, it is easy. Look! Two plus six is eight. Eight minus two is six. Mary: Thank you, Danny.

+ PESME I RECITACIJE ♦ It’s a colour... ♦ Hello, my friend… ♦ We go to school ( Unit 1 )

MATERIJAL Book (p. 14); Workbook (p. 14); cassette or CD; number cards: 1–20 ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary; toys or pictures: a kite, balloons or crayons.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pogledajte kroz prozor. Pitajte: What’s the weather like? Pomozite da u~enici horski odgovore: It’s windy/not windy. Pitajte: Is everybody present? Who is absent? Deca horski odgovaraju. TPR. Izdajte naredbe: Touch something red. Touch something green…

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RECITACIJA I IGRA. It’s a colour ... Poka`ite balone ili olovke razli~itih boja, sklonite jednu i ponovite recitaciju i igru. Deca prvo horski a zatim individualno poga|aju. U~enik koji pogodi boju, sklawa balon ili olovku i igra se nastavqa. 2. RADNA SVESKA (str. 14). Poka`ite svoju Radnu svesku: Open your workbooks. Show me your homework. Kru`ite u~ionicom, pregledajte i hvalite radove. Postavqajte pitawa: Has Mary got a red kite? Has Mary got red hair? What colour is Mary’s kite?… Mary’s hair? …Jill’s kite?...Jill’s hair? …..Danny’s kite?....Danny’s hair? Deca individualno odgovaraju: Yes, she/he has. No, she/he hasn’t. It’s black….red…. 3. 40

+ PESMA I IGRA. Hello my friend… Recite: Let’s sing and dance. Pustite kasetu i pevajte i igrajte sa decom.


4. DIJALOG: Danny wants to make a kite. Stavite aplikacije (Jill, Mary, Danny) na tablu i nacrtajte zmaja. Recite: Danny, Jill and Mary are playing. Danny wants to make a kite. It’s windy. Let’s act! Podelite uloge i ponovite dijalog dva puta. Poma`ite deci. 5. Crtajte leptira na tabli: Look. I’m drawing a butterfly. Prevedite. Odglumite da Vam je potrebna pomo}. Pogledajte u~enike i recite: Can you help me? This is NOT easy. Ponovite i prevedite. U~enike koji se jave da pomognu ohrabrite da ka`u: Yes, of course. Pozovite u~enike da crtaju leptire na tabli. Posmatrajte i ponavqajte: This is NOT easy. Pohvalite crte`e: What a lovely butterfly! Very nice! This is a beautiful butterfly. 6. RECITACIJA. We go to school… Ponovite recitaciju prvo horski a zatim u~enici recituju individualno, uz Va{u pomo} ako je potrebno. 7. IGRA. Number cards. Imenujte kartice sa brojevima od 1 do 20 i podelite ih u~enicima. Deca zatim redom pokazuju kartice i izvikuju brojeve. Recite u~enicima da razmene kartice ili da ih daju drugovima koji ih nisu dobili. Igra se nastavqa dok svaki u~enik ne dobije karticu. 8. IGRA. Maths. Recite: Who wants to play with numbers? Napi{ite zadatke na tabli. Izvedite tri, ~etiri u~enika na tablu. Pitajte decu: Can you do this? Ohrabrite decu da glasno sa Vama re{avaju zadatke. 9. SLIKOVNICA (str. 14). Poka`ite svoju Slikovnicu. Open your books. Look at this picture. Postavqajte pitawa: What can you see? I can see Mary… I can see numbers. I can see… Ispri~ajte pri~u: Mary is doing maths homework. It’s not easy… 10. DIJALOG. Mary’s homework. Pustite kasetu i recite: Listen to Mary, Jill and Danny. Pitajte u~enike {ta su razumeli. Pustite kasetu ponovo. Podelite razred na tri grupe, Mary, Jill, Danny. U~enici po grupama ponavqaju uloge za Vama: Can you help me?...Yes, of course… What is it?… This is not easy… Two plus six minus two… Oh, it IS easy… Look!… Two plus six is eight… Eight minus two is six… Thank you, Danny! Ponovite. Recite: Let’s act! Izaberite predstavnike grupa i pomozite deci da izvedu dijalog. Podelite uloge i ponovite dijalog. 11. PESMA. The wheels on the bus… Pustite kasetu i pevajte zajedno sa decom. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up. Take your books. Good bye, children! Sa~ekajte odgovor: Good bye, Miss/Sir.

41


Hello, friends 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Ball game ♦ Follow the leader ♦ Hot seat.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Have you got…? ♦ Who has the…? He has …. ♦ Dialogue: Danny wants to make a kite ♦ Story: Buddy and a butterfly Buddy sees a butterfly. He jumps to catch it. The butterfly flies away. Buddy runs to catch it.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Make new friends, But keep the old, One is silver, And the other gold. ♦ Hello my friend… ♦ Out goes the cat… (Easy 1 – Unit 2)

MATERIJAL Book (p. 15); cassette or CD; flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding, playing basketball, playing hopscotch, playing leapfrog; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary, a dog; toys or pictures: a cat, a dog, a ball, a doll, a bike, a book, a pencil, a skipping rope, a car, a plane, a pencil-box.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Is everybody present? Who is absent? + PESMA. Hello, my friend. Pitajte: Who wants to sing? Izvedite sve u~enike koji `ele da pevaju zajedno. TPR. Run. Jump. Skip! Fly! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Postavite aplikaciju Jill na tablu i pitajte: What’s her name? Has she got a dog? Postavite aplikaciju psa i pitajte: What’s his name? What colour is Buddy? U~enici odgovaraju pojedina~no. 2. SLIKOVNICA (str. 15). Poka`ite svoju Slikovnicu. Open your books! Poka`ite sliku i pitajte: What can you see? Deca pojedina~no nabrajaju: I can see a dog, a butterfly, a bush, a fish. Nastavite sa pitawima: Where is the butterfly? What colour is the butterfly? Who is flying? Who is jumping? Poka`ite prve tri slike i ispri~ajte pri~u: Look at the pictures and listen to the story. Buddy sees a butterfly. He jumps to catch it. The butterfly flies away. Buddy runs to catch it. Ponovite i pitajte u~enike {ta su razumeli. Prevedite ako je potrebno. Ponovite i ohrabrite decu da horski ponavqaju za Vama. Podelite razred u ~etiri grupe. Svaka grupa ponavqa po jednu re~enicu za Vama dva puta. Izaberite predstavnike grupa da poka`u sliku i ponove svoje re~enice. Ponovite nekoliko puta. 3. IGRA. Ball game. Bacite loptu u~eniku i recite: Catch the ball, Marko. Objasnite deci da bacaju loptu drugovima i da govore: Catch the ball, XXX. Dok deca igraju lopte, pitajte: What are you 42


doing? Pomozite da horski odgovore dva, tri puta: We are playing ball? Prekinite igru: Stop playing, please! Pitajte: Who has the ball? Pogledajte kod koga je lopta i ohrabrite decu da horski odgovore: Marko has the ball. 4. Poka`ite ne{to srebrno, boju, lan~i} ili prsten i recite: This is silver. This is silver. Poka`ite ne{to zlatno i recite: This is gold. This is gold. Postavite aplikacije Jill, Mary, Danny na tablu i recite: Jill has two friends. Mary is a new friend. Danny is old. Poka`ite i ponovite: Silver… gold… new… old. Prevedite. Deca horski ponavqaju za Vama. 5. PESMA. Make new friends. Pustite kasetu. Listen to the song. Pitajte u~enike {ta su razumeli. Recitujte i prevedite. Pustite kasetu ponovo. Recitujte. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. Make new friends… But keep the old… For one is silver… And the other gold. Podelite razred u ~etiri grupe. Svaka grupa ponavqa po re~enicu. Izaberite predstavnike grupa da redom ponove svoje re~enice. Ponovite nekoliko puta sa novim predstavnicima grupa. 6. PESMA. Hello, my friend… Izvedite ~etvoro dece da pevaju, rukuju se i igraju. 7. SLIKOVNICA (str. 15). Ponovite pri~u prve tri slike. Deca ponavqaju horski za Vama. Open your books. Look at Buddy and the butterfly! Listen and repeat. Izaberite ~etiri u~enika da pokazuju slike i ponavqaju po jednu re~enicu. 8. IGRA. Follow the leader. Deca staju u red iza Vas i imitiraju Va{e pokrete. Stand in a line behind me! Follow me! Jump like a dog! Fly like a butterfly! Catch the butterfly! Skip! Left foot – hop! Right foot – hop! Turn around! Fly to your place! Sit down! 9. RECITACIJA. Make new friends. Pustite kasetu. Listen to the rhyme. Recitujte deo po deo. Deca horski ponavqaju za Vama. 10. IGRA. Hot seat. Recitujte razbrajalicu: Out goes the cat, out goes the rat, out goes the lady with a big green hat! Izaberite u~enika da sedne na stolicu ispred svih i da odgovara na pitawa. Postavite aplikacije ili crte`e na tablu, a cat, a dog, a ball, a doll, a bike, a book, a pencil, a skipping rope, a car, a plane, a pencil-box… Postavite prvo pitawe: Have you got a cat? Yes, I have. No, I haven’t. U~enici gledaju aplikacije na tabli i postavqaju isto pitawe. Posle ~etiri-pet pitawa drugo dete seda na stolicu i odgovara na pitawa. 11. Pogledajte kroz prozor. What’s the weather like? Deca sa Vama horski odgovaraju: It’s windy/not windy. Nastavite: Yes, it’s windy/ not windy and it’s cold/ not cold. 12. DIJALOG. Danny wants to make a kite. Recite: Danny wants to make a kite! Let’s act. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 13. PESMA. Make new friends. Ponovite horski pesmicu i pitajte: Who wants to sing the song? Ako se javi vi{e u~enika: May I?, pustite ih da zajedno pevaju. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Hurry up. Take your books. Good bye, children! Sa~ekajte odgovor: Good bye, Miss/Sir. 43


Hello, friends 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ song ♦ number chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ TPR ♦ Listen for your season

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ numbers ♦ colours ♦ Have you got…….? ♦ How many….. have you got? Story: Buddy and a butterfly 1. Buddy sees a butterfly. 2. He jumps to catch it. 3. The butterfly flies away. Buddy runs to catch it. 4. The butterfly flies to the river. Buddy runs to catch it. 5. Buddy falls into the river. 6. Buddy is in the river. The butterfly is happy.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Make new friends.. ♦ Hello, Mary…( Unit 1 ) ♦ It’s autumn, old leaves are falling, It’s winter, white snow is here, It’s spring, new leaves are growing, It’s summer, holiday’s near.

MATERIJAL Book (p. 15); Workbook (p. 15); cassette or CD; Poster: Unit 2; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Danny, Mary, a kite; pictures: a tree in autumn, a tree in winter, a tree in spring, a tree in summer; crayons.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Hello, children. Good morning. How are you today? + PESMA. Hello, Mary… Obra}ajte se deci pojedina~no i poka`ite da o~ekujete odgovor: Very well, thank you… Recite: Let’s count. Skandirajte brojeve. Ohrabrite decu da Vam se pridru`e: ONE, TWO, THREE… four, five… SIX, SEVEN, EIGHT… nine, ten… twenty PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Poka`ite i ponovite sve pojmove: This is a football. This is a skipping rope. This is a doll. This is a bike… Recite: I have two footballs. I have five dolls. I have MANY Lego bricks. I have ten balls… Pitajte decu redom: Have you got a doll? U~enik odgovara: Yes, I have. Pitajte: How many dolls have you got? Ako je odgovor: No, I haven’t., nastavite sa pitawem Have you got a ...? dok ne dobijete potvrdan odgovor … Ohrabrite decu da Vam postave ista pitawa. 2. IGRA. Question chain. Pitajte prvo dete i prevedite ako je potrebno: How many new friends have you got? Uputite decu da lan~ano odgovaraju i postavqaju isto pitawe. 3. PESMA. Make new friends. Otpevajte pesmu svi zajedno. Pitajte: Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika: May I?, pustite ih da pevaju zajedno. 44


4. SLIKOVNICA (str. 15). Open your books. Look at Buddy and the butterfly! Listen and repeat. Ponovite pri~u, prve tri slike. Buddy sees a butterfly. He jumps to catch it. The butterfly flies away. Buddy runs to catch it. Deca ponavqaju horski za Vama. Poka`ite i opi{ite slede}e tri slike. The butterfly flies to the river. Buddy runs to catch it. Buddy falls into the river. Buddy is in the river. The butterfly is happy. Podelite razred u pet grupa. Svaka grupa ponavqa svoju re~enicu po dva puta. 5. TPR. Izaberite dva u~enika: Come here, XXX. You are Buddy. Come here, YYY. You are the butterfly. Stavite stolicu u jedan ugao u~ionice i ozna~ite deo u~ionice gde je reka. This is a bush. This is a river. Listen and act. Pri~ajte pri~u od po~etka. Dok pri~ate, leptir be`i a pas ga juri. Na kraju pas pada u reku a leptir ma{e krilima i smeje se. 6. Pogledajte kroz prozor: What’s the weather like? Deca prvo horski a zatim pojedina~no odgovaraju na isto pitawe. It’s windy. It’s cold. Nastavite: Yes, it’s cold. It’s autumn. It’s autumn. Prevedite. 7. RECITACIJA. It’s autumn… Nacrtajte ~etiri drveta na tabli. Mo`ete da donesete ~etiri pripremqene slike. Poka`ite prvo drvo s opalim li{}em, recite i prevedite: It’s autumn, old leaves are falling. It’s autumn, old leaves are falling. Deca ponavqaju za Vama. Drugo drvo je sa snegom: It’s winter, white snow is here. It’s winter, white snow is here. Deca ponavqaju. Tre}e drvo je puno li{}a: It’s spring, new leaves are growing. It’s spring, new leaves are growing. Deca ponavqaju. ^etvrto drvo i sunce iznad drveta: It’s summer, holiday’s near. It’s summer, holiday’s near. Deca ponavqaju. Pustite kasetu i dok deca slu{aju, pokazujte crte`e/slike. Ponovite recitaciju i ohrabrite decu da horski ponavqaju. Izvedite ~etiri u~enika da pokazuju slike dok recitujete. 8. IGRA. Listen for your season. Poka`ite crte`e ~etiri drveta, ~etiri godi{wa doba. Look! Autumn. Winter. Spring. Summer. Four seasons. Prevedite. Deca ponavqaju za Vama. Podelite razred. Deca stoje u ~etiri reda licem okrenuti prema Vama. Odredite ime svakom redu: Spring. Summer. Autumn. Winter. Prozivajte redove. Deca moraju da ~u~nu ~im ~uju ime svog reda. Kad prozovete drugu grupu, prva grupa ustaje i tako redom. Dete koje pogre{i, vra}a se na mesto i seda. Pobe|uje red u kojem je posle dva minuta ostalo najvi{e u~enika. Zajedno sa decom brojte preostale u~enike. ^estitajte. Congratulations! Summer is the champion! 9. DIJALOG: Danny wants to make a kite. Stavite aplikacije Jill, Danny, Mary, a kite na tablu. Recite: Danny wants to make a kite. Let’s act. Podelite uloge i izvedite dijalog. 10. RADNA SVESKA (str. 15). Poka`ite svoju Radnu svesku. Open your workbooks. What is this? Let’s colour the butterfly. Pustite decu da boje leptira nekoliko minuta. Dok deca boje, kru`ite i postavqajte pitawa: Have you got crayons? How many crayons have you got? What colour is this crayon? Recite deci da zavr{e bojewe kod ku}e i da iseku i zalepe leptira. Poka`ite im gotovu igra~ku. This is your homework. Colour the butterfly, cut it and paste it. Look at my butterfly! 11. PESMA. Make new friends… Otpevajte zajedno pesmu i zavr{ite ~as. 45


Hello, friends 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ colour game ♦ Have you got a….?

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What are you doing? I’m.. We are… ♦ What am I doing? You are… ♦ What is he/she doing? He/she is… ♦ Have you got..? How many have you got? ♦ Has she/he got…? ♦ Dialogue: Mary’s homework ♦ Story: Buddy and the butterfly

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello my friend ♦ It’s a colour…. ♦ Skipping rope ... ♦ Make new friends… ♦ It’s autumn…

MATERIJAL Book (p. 12–13); cassette or CD; Poster: Unit 2; flash-cards: riding a bike, skipping, swinging, seesawing, skateboarding, playing basketball, playing hopscotch, playing leapfrog; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Danny, Jane, Mary, a dog, a kite; pictures: a tree in autumn, a tree in winter, a tree in spring, a tree in summer; crayons; Evaluation test 2.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Hello, children. How are you today? Is everybody present? Who is absent?

+

PESMA. Pevajte i igrajte zajedno sa decom: Hello, my friend....

Recite da }ete na ovom ~asu da se igrate, pevate, glumite, takmi~ite i re{avate zadatke. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Podelite razred na dve grupe, flowers and butterflies. Podela na iste grupe ostaje do kraja ~asa. Izvedite predstavnike grupa da poka`u i imenuju po tri predmeta: This is a seesaw. This is a swing…Ta~na re~enica donosi poen grupi. Vodite evidenciju na tabli i sa~uvajte je do kraja ~asa. 2. IGRA. Izvedite predstavnike grupa da postave jedan drugom po dva pitawa: Have you got a bike? a ball? a kite?... Ta~na re~enica donosi poen grupi. Vodite evidenciju na tabli. 3. RECITACIJA I IGRA. It’s a colour you can’t see… Poka`ite bojice i imenujte ih horski: Red, orange, yellow, green, blue, violet, pink, brown, black, white. Stavite bojice na sto. Izvedite predstavnike grupa da dva puta pitaju i poga|aju boju. Predstavnik prve grupe sakriva bojicu i zajedno sa svojom grupom govori: It’s a colour you can’t see. Which one is it, you tell me. Predstavnik druge grupe poga|a: It’s blue… Ta~na re~enica donosi poen grupi. Vodite evidenciju na tabli. 4. RECITACIJA. Skipping rope… Deca recituju horski. Pitajte: Who wants to say the rhyme. Ako se javi vi{e u~enika: May I?, izvedite ih da zajedno recituju. 46


5. IGRA. Flash-cards. Pokazujte kartice i imenujte ih: He is riding a bike. She is skipping. He is skateboarding… Izvedite predstavnike grupa da postave po dva pitawa jedan drugom: What is he/she doing? Ta~no pitawe i ta~an odgovor donose po poen. Vodite evidenciju na tabli. 6. SLIKOVNICA (str. 12–13). Look at your books! Hurry up and tell me! Razred je podeqen u grupe. Postavqajte pitawa: Who is playing hide and seek? Who is on the tree? Who is hiding behind the tree? Who is hiding in the hole? Who is hiding under the bench? Who is counting? Prvi ta~an odgovor donosi grupi poen. Vodite evidenciju na tabli. 7.

+ PESMA. Make new friends. Otpevajte pesmu zajedno sa decom. Pitajte: Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite ih da pevaju zajedno.

8. IGRA. Number game. Pokazujte kartice sa brojevima od 1 do 20. U~enici, jedan za drugim izgovaraju broj. Ponovite dok svako dete ne do|e na red. Postavite kartice na tablu. Izvedite predstavnike grupa da po Va{em diktatu napi{u po tri broja. Hurry up! Write the numbers. Prvi ta~no napisan broj donosi poen grupi. Vodite evidenciju na tabli. 9. DIJALOG. Mary’s homework. Postavite aplikacije (Jill, Danny, Mary) na tablu i recite: Mary’s homework is not easy. Let’s act! Podelite uloge i izvedite dijalog. Poma`ite deci. 10. RECITACIJA. It’s autumn… Poka`ite crte`e drve}a i horski ponovite recitaciju. Izvedite ~etiri u~enika da pokazuju slike dok recitujete. Izvedite predstavnike grupa. Izgovarajte re~enice bez reda. Predstavnici grupa moraju da poka`u koje godi{we doba opisujete. Prvi ko poka`e pravi crte` donosi poen svojoj grupi. Vodite evidenciju na tabli. 11. PRI^A. Buddy and the butterfly. Poka`ite strip i ispri~ajte pri~u. Deca se takmi~e u pri~awu pri~e. Za svaku ta~nu re~enicu grupa osvaja poen. Vodite evidenciju na tabli. Saberite poene i proglasite pobednika. Congratulations, Butterflies! You are the champions! 12. EVALUACIJA. Podelite deci testove sa crte`ima. Recite im da pa`qivo slu{aju kasetu ( ili Vas) i da stavqaju znak : za ono {to je pogre{no i znak ; za ono {to je ta~no. 1. She is playing hopscotch. : 2. He is jumping. ; 3. I’m hiding behind a bush. : 4. We are under the bench. ; 5. The butterfly is on the bush. ; 6. The pencil is in the pencil box. ; 7. He has two friends. : 8. They are flying a kite. ; 9. It’s sunny and warm. ; 10. I have four balls. : 13. Tra`ite od dece da Vam daju Radne sveske koje }ete pregledati i vratiti slede}eg ~asa. Ne zaboravite da svaku stranu u de~jim sveskama parafirate, ili stavite pe~at ili nacrtate cveti} ili sli~no. May I have your workbooks, please? Thank you. Zavr{ite ~as na uobi~ajen na~in.

47


Unit 3 – A happy family CIQNI JEZIK

LEKSIKA

♦ This is my mother, father, sister, brother, grandma, grandpa, aunt, uncle. ♦ She has two daughters and one son. ♦ She has brown hair and.. ♦ He is a doctor/an architect/a teacher. ♦ He is tall. He is not tall. What’s your telephone number? My telephone.. ♦ What’s the matter? He is ill. Don’t worry! ♦ What a lovely day! ♦ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

sad, ill, all right, architect, doctor, parents,daughter, son, aunt, uncle, picnic, badminton, at, wash, see, love, walk, read, watch TV, sleep, go shopping, listen to music, play badminton, small, tall, little, big, long, short, lovely, happy,, family, mother, father, sister, brother, baby, grandma, grandpa, house

FUNKCIJE

AKTIVNOSTI

♦ predstavqawe ~lanova porodice ♦ opisivawe likova ♦ imenovawe delova tela ♦ izra`avawe brige ♦ opisivawe emocija ♦ molba za uslugu ♦ zahvaqivawe ♦ opisivawe zajedni~kih aktivnosti ♦ opisivawe vremenskih prilika ♦ imenovawe dana u nedeqi ELEMENTI KULTURE

♦ tradicionalna pesmica: Hot cross bun.

48

♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PESMICE ♦ How many people in your house?... ♦ When do we go to school?... ♦ What day is it?.... ♦ Hot cross buns…

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta fle{-kartice poster aplikacije i ¥blue tack’ tabla, kreda bojice povez za o~i lopta, raznobojni baloni IGRE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Guessing games Pantomime Simon says… Question chain Colour game Flashcard game Listen for…!


UNIT 3 – A happy family Revision 1. Family members 2. Description of people: hair, eyes, height. She is tall. She has big blue eyes and blond hair. 3. What are you/ they/we doing? What is she/he doing? 4. Have you got…? Has she/he got...? 5. How many.....have you got? 6. Songs and rhymes: This is the father…, Two little eyes..., Sammy Thumb..., 7. Games: Simon says; Colour game; Question chain; Flashcard game;Pantomime New items 1. Days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday 2. Vocabulary: doctor, architect, parents, aunt, uncle, angry, sad, at 3. How many …. are there? There are ten boys. There is one teacher. 4. Expressions: What’s the matter? Don’t worry. 5. Story: Buddy is sad. He is ill. The doctor comes. He gives Buddy some pills. The children give Buddy him some milk. Buddy is happy again. 6. Dialogues: On a picnic

Mother: What a lovely day for a picnic! Father: It ¥s so sunny and warm. Chris: We can play badminton. Jill: We can eat sandwiches. Maggie: I like that!

A telephone call Chris: Hello, Dad. Chris speaking. Please, come home quickly! Father: What’s the matter, Chris? Chris: Buddy is ill! Father: Don’t worry. I’m coming at 5 o’clock. 7. New rhymes: How many people in your house? A father, a mother, a sister, a brother. There’s one more, now let me see! Yes, of course, that must be me. **** When do you go to school? I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, too. I like the school, don’t you? **** What day is it? It’s Saturday ( Sunday), I see my friends, I rest and play, I do not go to school today. 49


8. New songs:

Hot cross buns, hot cross buns, One a penny, two a penny! Hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons, One a penny, two a penny! Hot cross buns.

A happy family 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Rhyme ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ TPR ♦ Jill’s family

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Look at my family tree. This is my mother, father, sister, brother. ♦ My mother’s name is Linda. My father’s name is John. My brother’s name is Chris. My sister’s name is Maggie. ♦ We are a big, happy family. ♦ My parents have two daughters and one son. ♦ How many brothers (sisters) have you got? ♦ What’s your brother’s /his/her name? ♦How old is your sister/ he/she?

+ PESME I RECITACIJE ♦ I love my mother, I love my father, I love my sister, I love my brother, I love them all and they love me, Everyone can see. ( Easy 1, Unit 3) ♦ Make new friends...(Unit 2) How many people in your house? A father, a mother, a sister, a brother, There’s one more, now let me see! Yes, of course. That must be ME!

MATERIJAL Book ( p. 16–17 ); Workbook (p.17); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Maggie, mother, father.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Hello, children. Is everybody present? Who is absent? Izbrojte zajedno: Let’s count the boys! One, two,… Let’s count the girls! One, two, … RECITACIJA. Podsetite u~enike na recitaciju koju su u~ili u prvom razredu: I love my mother, I love my father… Pitajte {ta su razumeli. Ponovite i prevodite ako je potrebno. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Pitajte nekoliko u~enika: Have you got a brother/sister? What’s his/her name? How old is he/she?… 2. TPR. Izdajte naredbe i prevedite: Hands up pupils who have a brother! two brothers! two sisters! one sister! 3. Recite: I have one sister. I have no brothers. Pitajte nekoliko u~enika: How many sisters/brothers have you got? Izvedite dva u~enika da pitaju jedan drugog: How many sisters/brothers have you got? I have two sisters… I have no brothers. 50


4. Nacrtajte drvo na tabli. Pitajte: What’s this? What am I drawing? Recite: Let’s make a family tree. Let’s make Jill’s family tree. Uzimajte aplikacije Jill, Chris, Maggie, mother, father, grandfather, grandmother, i stavqajte jednu po jednu na drvo i govorite: This is Jill. This is her brother, her sister and her parents. Her mother’s name is Linda. Her father’s name is John. Linda and John are Jill’s parents. Mother and father are parents. This is a big, happy family. Jill, Chris and Maggie are children. Linda and John are parents. They have two daughters and one son. Jill and Maggie are Linda’s daughters. Chris is Linda’s son. Look at Linda’s parents. Pitajte nekoliko u~enika: Who are Jill’s parents? Deca odgovaraju: Linda and John. Who are Linda and John? Deca odgovaraju: Jill’s parents. 5. SLIKOVNICA (str. 16–17). Open your books to page 16. Look at Jill’s family tree. Pitajte: Where is Jill’s mother/father/sister/brother? What’s his/her name? Show me Jill’s parents. Who are Linda and John? 6. TPR. Izdajte naredbe i prevedite: Hands up pupils who two sisters! one brother! two brothers! no brothers! no sisters! ten friends! one friend! 7. RECITACIJA. How many people in your house? Pustite kasetu ili recitujte. Pitajte decu {ta su razumela. Ponovite red po red i prevedite. Ponovite i ohrabrite decu da ponavqaju za Vama horski red po red: How many people in your house?… A father, a mother, a sister, a brother… There’s one more… Let me see!… Yes, of course… That must be ME. 8. Pitajte nekoliko u~enika i prevedite ako je potrebno: How many people in your house? Objasnite deci da treba da navedu sve ~lanove porodice sa kojima zajedno `ive. A father, a mother, a sister, a brother,..two sisters…. 9. RECITACIJA. How many people in your house? Ponovite recitaciju horski. 10. RADNA SVESKA. Podelite Radne sveske koje ste pregledali. Zaposlite nekoliko u~enika da Vam poma`u: Can you help me? Can you give out the workbooks? Prevedite ako je potrebno. Zahvalite se deci: Thank you. 11. RADNA SVESKA (str. 17). Open your workbooks. This is a big happy family. This is Jill’s family. Objasnite deci da oboje certe` i da prona|u i zalepe odgovaraju}e nalepnice. This is your homework. Colour the picture, find the stickers and stick them on this page. 12. IGRA. Jill’s family. Podelite razred na vi{e grupa. Svakoj grupi dajte po dve ili tri aplikacije (Jill, Chris, Maggie, mother, father). ^lanovi grupe se dogovaraju. Predstavnik grupe, ili svako iz grupe, pokazuje aplikaciju, govori {ta zna o toj osobi i stavqa je na porodi~no stablo na tabli: This is Jill./ She is eight. /She has a brother./She is Linda’s daughter./ She is John’s daughter… This is Chris./ He is Linda’s son… Za svaku ta~nu re~enicu grupa dobija poen. Vodite evidenciju na tabli. ^estitajte pobednicima: Congratulations! You are the champions! (You won!) 13. RECITACIJA. How many people in your house? Ponovite recitaciju horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. Hurry up, take your books. Bye, bye, children! Bye, bye, Miss/Sir. 51


A happy family 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Jill’s family tree ♦ TPR ♦ How many people in your house? ♦ Colour game

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What’s the weather like? It’s cold… ♦ Look at my family tree. This is my mother, father, sister, brother. ♦ My parents have two daughters and one son. ♦ We are a big, happy family. ♦ I have two grandmothers and two grandfathers. ♦ This is my aunt. This is my uncle. ♦ How many aunts/uncles have you got? ♦ What’s your aunt’s/uncle’s name? ♦ Has she got brown hair? ♦ colours

+ PESME I RECITACIJE ♦ It’s autumn… (Unit 2) ♦ Hello my friend… (Unit 2) ♦ It’s a colour… (Unit 2) ♦ How many people in your house?

MATERIJAL Book (p. 16–17); Workbook (p. 17); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Maggie, mother, father, grandfather, grandmother, aunt, uncle; toys: balloons.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Is everybody present? Who is absent? Pogledajte kroz porozor i pitajte: What’s the weather like? Pozovite nekoliko u~enika do prozora i pomozite im da odgovore: It’s windy/not windy/cold/hot! Nastavite: Yes, it’s cold and windy. It’s autumn. RECITACIJA. It’s autumn... Pustite kasetu ili recitujte zajedno sa decom. REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. IGRA. A family tree. Pitajte: Who wants to draw a tree! May I? Dok u~enik crta, podelite aplikacije, sve osim aunt & uncle. Deca govore po re~enicu i stavqaju aplikacije na stablo. This is Jill. This is Jill’s grandmother/ grandfather/ mother /father/ brother/sister. 2. Izvedite nekoliko u~enika do table i svakom postavite pitawe ili izdajte naredbu: Show me Jill’s parents/grandmother/grandfather/sister/brother. Who are Linda and John? Who are Jill’s parents? Who is Linda’s son? How many sons has Linda got? How many daughters has Linda got? 3. Stavite aplikacije aunt, uncle na porodi~no stablo na tabli. This is Jill’s aunt. Prevedite. She is Linda’s sister. This is Jill’s uncle. Prevedite. He is John’s brother. Pitajte: Who is this? 52


Pitajte nekoliko u~enika: Have you got an aunt/an uncle? Have you got two… aunts/uncles? What’s your aunt’s/uncle’s/ mother’s/father’s/sister’s/brother’s name? 4. TPR. Izdajte naredbe: Hands up pupils who have a brother! two brothers! two sisters! one sister! one aunt! two uncles! two grandmothers! two grandfathers. 5. SLIKOVNICA (str. 16–17). Open your books at page 16. Look at Jill’s family tree. Listen to Jill! Pustite kasetu. This is my family tree… Deca slu{aju i prate likove u Slikovnici. Pitajte decu {ta su razumela. 6. Postavqajte pitawa na preskok: Has Jill got a brother? What’s his name? How old is he? How many grandfathers/grandfathers has Jill got? How many sisters has Jill got? Who is Linda/John? How many daughters/sons has Linda/John got? Has Linda got a sister? How many aunts has Jill got? Prihvatajte kratke odgovore. 7. PESMA. Hello my friend. Pitajte: Who wants to sing the song? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite ih da zajedno pevaju i igraju. 8. RECITACIJA. How many people in your house? Recitujte zajedno sa decom. Podelite razred na dve grupe. Jedna grupa pita, druga odgovara. 9. IGRA. How many people in your house? Pet u~enika pravi krug. Jedan u~enik je u krugu i obra}a se ostalima ovim pitawem. Deca odgovaraju ta~no nabrajaju}i ~lanove svoje porodice. A mother, a father... There’s one more… 10. RADNA SVESKA (str. 17). Show me your homework, please! Kru`ite u~ionicom, gledajte i hvalite zadatke. Pitajte decu na preskok: Who is this? Has he/she got red hair? 11. IGRA. It’s a colour you can’t see… Obnovite boje. Poka`ite raznobojne olovke (balone, kola`-papir) i imenujte boje zajedno sa decom. Izaberite dete, stavite mu povez na o~i i poka`ite ostalima boju koju treba da pogodi u~enik zavezanih o~iju. Svi zajedno recitujte: It’s a colour you can’t see… U~enik tri puta poga|a: It’s black….No, it isn’t….. It’s yellow?.... Yes, it is. 12. RECITACIJA. How many people in your house? Ponovite recitaciju horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. Hurry up, take your books. Bye, bye, children! Bye, bye, Miss/Sir.

53


A happy family 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ conversation ♦ rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Flash-card game ♦ What’s her name? ♦ Pantomime

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What are they doing? They are shopping. He is cooking. He is washing up. He is cleaning the house. ♦ This is my mother. My mother has blue eyes and blond hair. My father has brown eyes and brown hair. My brother has brown eyes and brown hair, too. My sister has blue eyes and blond hair. I have blue eyes and red curly hair. ♦ My mother is at work. She is an architect. ♦ My father is at work. He is a doctor. ♦ My brother is at school. He is a pupil. ♦ My sister is at home. She isn’t a pupil.

+ PESME I RECITACIJE ♦ It’s autumn…(Unit 2) ♦ Skipping rope…(Unit 2) ♦ How many people in your house? ♦ Hot cross buns, hot cross buns, One a penny, two a penny, Hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons, One a penny, two a penny, Hot cross buns.

MATERIJAL Book (p. 19); Workbook (p. 20); cassette or CD; Poster: Unit 3; flash-cards: shopping, cooking, washing up, cleaning the house, watching TV, playing ball, reading, talking.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Is everybody present? Who is absent? Pogledajte kroz porozor i pitajte: What’s the weather like? Is it cold? Is it windy? Is it sunny? Pozovite nekoliko u~enika do prozora i pomozite im da odgovore: It’s windy/not windy/cold/sunny/not sunny. Nastavite: Yes, it’s cold and windy. It’s not sunny. It’s autumn. RECITACIJA. It’s autumn... Odrecitujte horski. Izaberite ~etvoro dece. Svako recituje po jedan red. Poma`ite ako vidite da oklevaju. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. IGRA. What is he doing? Poka`ite i imenujte fle{-kartice. Ohrabrite decu da ponavqaju za Vama. Pokazujte kartice ponovo, jednu za drugom i pitajte decu redom. Sklonite sve kartice osim jedne koju podi`ete nali~jem prema deci. Recite: Guess! What is he/she doing? Deca poga|aju tri puta: He is reading!... He is talking… He is watching TV!…Odgovarate: No, he isn’t. Uputite decu da pitaju:What is he doing? Odgovarate: He is washing up! i pokazujete karticu. 2. RADNA SVESKA (str. 20). Open your workbooks. Look at the picture. Ponovite aktivnosti: Shopping. Cooking. Washing up. Cleaning the house. Za doma}i zadatak deca moraju sama da odrede ko obavqa radwe. Tell me! Who is shopping? Mother, father, sister or brother? Who is cooking? Mother, father…? Who is washing up?.... Who is cleaning the house?… Objasnite da prona|u nalepnice i da po `eqi 54


zalepe pored svake aktivnosti jednu ili vi{e figura. This is your homework. Find the stickers of mother, father and the children and stick them on this page. 3. IGRA. Pantomime. Poka`ite ponovo fle{-kartice i ponovite aktivnosti. What is he doing? He is reading… Sklonite kartice, izvodite jednu od aktivnosti i recite: Guess! What am I doing? Deca poga|aju: You are washing up… U~enik koji pogodi izlazi i glumi. 4. RECITACIJA. Skipping rope is… Odrecitujte prvo horski sa decom. Pitajte: Who wants to say the rhyme and skip? Ako se javi vi{e u~enika, svi izlaze ispred table, grupno recituju i gestikuliraju. 5. SLIKOVNICA (str. 19). Open your books at page 19. Pokazujte i govorite: This is Jill’s mother. She’s an architect. She’s at work. Prevedite i ponovite. This is Jill’s father. He’s a doctor. He’s at work. Prevedite i ponovite. Recite i ponovite: I am a teacher. I’m at work, too. You are pupils. You are at school. 6. IGRA. How many people in your house? Pet u~enika pravi krug. Jedan u~enik je u krugu i obra}a se ostalima ovim pitawem. Deca odgovaraju ta~no nabrajaju}i ~lanove svoje porodice. A mother, a father... There’s one more… 7. Pustite kasetu. Recite: Listen to Jill! This is my mother. My mother has blue eyes and blond hair… Pitajte u~enike koliko su razumeli. 8. PESMA. Hot cross buns. Pustite kasetu ili otpevajte pesmu. Nacrtajte na tabli zemi~ke sa krsti}em na sredini. Recite: A bun. Buns. Hot cross buns. Poka`ite nov~i}. Recite: A penny. A penny. Ponovo otpevajte pesmu. Pitajte u~enike koliko su razumeli. Prevedite. Izgovarajte red po red. U~enici horski ponavqaju za Vama. 9. IGRA. What’s her name? Na tabli, da deca ne vide, }irilicom napi{ite ime nekog u~enika. Prekrijte ime papirom. Objasnite u~enicima da moraju da pogode kako se zove u~enik koga opisujete. She is a pupil. She has long brown hair and blue eyes./ He is a pupil. He has short black hair and brown eyes… Deca slu{aju i poku{avaju da prepoznaju i pojedina~no poga|aju: Her/his name’s XXX.... 10. SLIKOVNICA (str. 19). Look at your books. Postavqajte pitawa i poma`ite deci da odgovore. Who is this? This is Jill’s mother. Where is she? She’s at work. What is she? She’s an architect. Who is this? This is Jill’s father. Where is he? He’s at work. What is he? He’s a doctor. 11. PESMA. Hot cross buns. Pustite kasetu ili otpevajte pesmu. Podelite razred u pet grupa. Ponovite re~i pesme. Svaka grupa ponavqa za Vama po jednu re~enicu. Pustite kasetu ponovo. Ohrabrite u~enike da pevaju. 12. Zavr{ite ~as. Hurry up. Take your books. The lesson is over. Good bye, children. Have a nice day. Prevedite.

55


A happy family 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Listen for your season (Unit 2) ♦ Question chain.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Four seasons ♦ What’s the weather like? It’s sunny and warm. It’s cloudy. It’s raining. ♦ What a lovely day! ♦ What is he/she doing? ♦ What day is it? It’s Sunday… ♦ Dialogue: A picnic Mother: What a lovely day for a picnic! Father: It’s so sunny and warm! Chris: We can play badminton. Jill: We can eat sandwiches. Maggie: I like that!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hot cross buns… ♦ It’s autumn. ♦ What day is it? It's Saturday ( Sunday), I see my friends, I rest and play, I do not go to school today..

MATERIJAL Book (p. 18); Workbook (p. 19); cassette or CD; flash-cards: shopping, cooking, washing up, cleaning the house, watching TV, playing ball, reading, talking.

' ZAGREVAWE Recite i prevedite: What a lovely day! Ponovite nekoliko puta! Ohrabrite decu da ponove za Vama. Pozdravite decu. Pitajte: Is everybody present? Who is absent? TPR. Listen for your season. Poka`ite crte`e ~etiri drveta, ~etiri godi{wa doba. Look! Four seasons! Autumn. Winter. Spring. Summer. Prevedite. Deca ponavqaju za Vama. Podelite razred u ~etiri reda i igrajte igru. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RECITACIJA. It’s autumn. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite ~etvoro da svako recituje po jednu re~enicu. 2. Pokazujte fle{-kartice i pitajte decu na preskok: What is he/she doing? Pomozite im ako oklevaju s odgovorom. 3. RADNA SVESKA (str. 20). Open your workbooks, please! Show me your homework. Kru`ite, gledajte zadatke, hvalite decu i postavqajte pitawa: Who is shopping? Who is cooking? Who is washing up? Who is cleaning the house? Pomozite deci da odgovore dok gledaju u svoje zadatke. Mother is shopping. Father is cooking. Mother and the children are cleaning the house… 4. RADNA SVESKA (str. 19). Look at this page! Pitajte: What can you see? Ispri~ajte pri~u zajedno sa decom: Who is this? This is a happy family, Mr. and Mrs. Harris, the children and the dog. They are going on a picnic. What’s the weather like? It’s sunny and warm. Parents and the children are playing. What are they playing? Badminton. Look. They are eating. What are they eating? Sandwiches. Look! What’s the weather like? Look at the clouds! It’s cloudy. Recite i prevedite: Let’s see what happens 56


next! Find the sticker! What’s the weather like? It’s raining. Look! They are hiding under a tree. Recite i prevedite: Bad luck! This is your homework. Colour the pictures and stick the sticker. Recite deci da oboje likove kao na nalepnici. 5. RECITACIJA.What day is it? Pustite kasetu. Pitajte decu {ta su razumela. Recitujte i prevodite… It’s Saturday. Recitujte ponovo… It’s Sunday. Podelite razred u ~etiri grupe. Svaka grupa ponavqa po re~enicu dva puta. 6. DIJALOG. A picnic. Pustite kasetu. Listen to the happy family! Pitajte decu {ta su razumela. Podelite uloge: mother, father, Jill, Chris, Maggie. Izgovarajte uloge. Mother: What a lovely day for a picnic!…. Father: It’s so sunny and warm!… Chris: We can play badminton… Jill: We can eat sandwiches… Maggie: I like that! (sandwiches!) Deca ponavqaju za Vama. Ponovite. Izaberite nove u~enike i ponovite dijalog. 7. RECITACIJA. What day is it? Ponovite recitaciju. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu dva puta. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Pomozite u~eniku da samostalno recituje. 8. SLIKOVNICA (str. 18). Open your books and look at page 18. What can you see? Hot cross buns. Who is shopping? Sons and daughters. Let’s sing the song! 9. PESMA. Hot cross buns… Pustite kasetu ili otpevajte zajedno sa decom. 10. IGRA. Question chain. Recite: Brown eyes ( green eyes / blue eyes), come here! Deca prilaze u grupama prema boji o~iju. Poka`ite na sebe i recite: I have brown eyes, and you? Svako dete odgovara i pita druga do sebe: I have… Ako imate vremena, ponovite igru sa: Brown hair ( curly hair / blond hair / long hair / short hair), come here! 11. Izvedite dva u~enika da razgovaraju. Have you got long (short/brown/black) hair? No, I haven’t. I have short hair./ Yes, I have. I have long hair. 12. RECITACIJA. What day is it? Recitujte zajedno sa decom. Zavr{ite ~as. Hurry up, take your books. The lesson is over. Good bye, children. Have a nice day. Prevedite. A happy family 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ How many…are there? ♦ How many people in your house? ♦ Simon says ♦ Listen for your day!

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ numbers 1–20 ♦ How many girls are there? There are twelve girls. ♦ How many teachers are there? There is one teacher. ♦ When do you go to school? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ♦ Dialogue: A picnic

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hot cross buns ♦ How many people in your house… ♦ What day is it today? ♦ When do you go to school? I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, too. I like the school, don't you?

MATERIJAL Workbook (p. 18); cassette or CD; toys: 2 balls, 5 toy cars, 1 doll,18 Lego bricks. 57


' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: What a lovely day for English! Pogledajte kroz prozor: What’s the weather like? Sunny? Warm? Pomozite deci da ka`u: It’s sunny/not sunny/ warm/not warm. Pitajte: Is everybody present? Yes? No? Who is absent? TPR. Stand up, blue eyes! Stand up, brown eyes! Stand up, black eyes! Stand up, green eyes! Blue eyes, skip! Brown eyes, clap! Black eyes, knock! Green eyes, jump!

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Tra`ite od dece igra~ke koje su donela i stavite ih na sto. May I have your toys, please? Brojte zajedno sa decom. Let’s count the cars! One, two… Recite: There are five cars. Repeat, please! There are five cars. U~enici ponavqaju. Ponovite : Let’s count the balls! One, two…There are two balls. Repeat, please!... Pozovite decu do stola da broje igra~ke: XXX, count the Lego bricks! Kad dete izbroji igra~ke, pitajte: How many Lego bricks are there? Pomozite da samostalno odgovori: There are fifteen bricks. 2. Ponovite 1. ta~ku s predmetima kojih nema na stolu. Let’s count the tigers(cats, lions, crocodiles)! There are NO tigers. How many tigers are there? There are NO tigers. 3. Ponovite 1. ta~ku s igra~kom koja je jedina na stolu: Let’s count the dolls! One! There’s one doll. How many dolls are there? There’s one doll. 4. IGRA. How many people in your house? Pet u~enika pravi krug. Jedan u~enik je u krugu i obra}a se ostalima ovim pitawem. Deca odgovaraju ta~no nabrajaju}i ~lanove svoje porodice. A mother, a father... There’s one more… 5. RECITACIJA.What day is it? Ponovite recitaciju horski dva puta. Prvo... Saturday zatim ... Sunday. 6. DIJALOG. A picnic. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 7. RADNA SVESKA (str. 19). Open your workbooks. Show me your homework, please. Kru`ite, gledajte zadatke i hvalite radove. Pokazujte slike i postavqajte pitawa. Poma`ite deci da odgovore. Who is this? Jill’s family. What’s the weather like? It’s sunny. What are they doing? They are playing badminton. What are they eating? They are eating sandwiches. What’s the weather like? It’s cloudy. What’s the weather like? It’s raining. What are they doing? They are hiding under a tree. 8. Recite dva puta: You do not go to school on Saturday and Sunday. Upitno pogledajte decu, pitajte i prevedite: When do you go to school? Pustite decu da na materwem jeziku nabroje dane kada idu u {kolu. Nastavite i prevedite: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Repeat, please! Monday… Tuesday… Wednesday… Thursday… Friday. 9. RECITACIJA. When do you go to school? Pustite kasetu i recite: Listen to the rhyme. Pitajte decu {ta su razumela. Recitujte. Deca horski ponavqaju za Vama svaki red. Podelite razred u grupe. Deca po grupama ponavqaju za Vama. 10. Pitajte: How many days are there? Let’s count! Izgovarajte dane u nedeqi i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. Za svaki izgovoreni dan pi{ite brojeve od 1 do 7 na tabli. Ponovite pitawe i poka`ite brojeve na tabli. How many days are there? Pomozite deci da odgovore: There are seven days. 58


11. IGRA. Listen for your day. Igra se isto kao Listen for your season (4. ~as). Podelite razred. Deca stoje u sedam redova licem okrenuta prema Vama. Odredite ime svakom redu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Prozivajte redove. Deca moraju da ~u~nu, ~im ~uju ime svog reda. Kad prozovete drugu grupu, prva grupa ustaje i tako redom. Dete koje pogre{i vra}a se na mesto i seda. Pobe|uje red u kojem je posle dva minuta ostalo najvi{e u~enika. Zajedno sa decom brojte preostale u~enike. ^estitajte. Congratulations! Thursday is the champion! 12. PESMA. Hot cross buns. Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. Good bye, children. Have a nice day. See you on Wednesday (Thursday…). Prevedite.

A happy family 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Action song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Telephones

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ How many days are there? ♦ What day is it today? ♦ When do you go to school? ♦ Where is your mother? father? aunt?... ♦ Dialogue: A picnic ♦ Dialogue: A telephone call Chris: Hello, Dad. Chris speaking. Please come home quickly! Father: What’s the matter, Chris? Chris: Buddy is ill. Father: Don’t worry. I’m coming at five o’clock..

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, my friend (Unit 2) ♦ What day is it? ♦ When do you go to school? ♦ Hot cross buns…

MATERIJAL Book (p. 18); Workbook (p. 18); cassette or CD; toys: 2 telephones.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: What a lovely day for English!

+

PESMA I IGRA. Hello my friend. Recite: Let’s sing, shake hands and dance! Pevajte i igrajte zajedno sa decom. Pitajte: Is everybody present? Yes? No? Who is absent? Pitajte za u~enika koji je odsutan: Where is XXX? Is he/she at home? What’s the matter? Is he/she ill? Prevedite. Postavqajte ista pitawa za sve u~enike koji su odsutni. 59


PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 18). Open your books at page 18. Look at the picture!. Postavqajte pitawa i poma`ite deci da pojedina~no odgovaraju: What can you see? I can see Jill’s mother. I can see Jill’s father. Who is this? This is Jill’s mother… Where is Jill’s mother? She’s at work. What is she? She ¥s an architect. Where is Jill’s father. He’s at work. What is he? He’s a doctor. Prihvatite kratke odgovore. 2. IGRA.Question chain. Pitajte prvog u~enika u redu i pomozite mu da odgovori: Where is your mother? She’s at home. She’s at work. U~enik odgovara i pita druga do sebe. Ako u razredu ima dece bez majke, izbegavajte ovo pitawe! Zamenite mother sa father, uncle, aunt. 3. RADNA SVESKA (str. 18). Open your workbooks! Postavqajte pitawa i poma`ite deci da odgovore. Who is this? Chris. His father. John. Where is he? At work. How many telephones are there? There are two telephones. Can you see the telephone number? Can you read the telephone number? What is the telephone number? It’s TWO –TWO – O – EIGHT –THREE – THREE. Who is talking? Father and Chris. Recite deci da za doma}i zadatak oboje sliku i da u ramu napi{u svoj broj telefona. This is your homework. Colour the picture and write your telephone number. 4. IGRA. A telephone call. Pitajte: Who wants to talk on the telephone? Dajte jedan telefon igra~ku u~eniku, drugi je na stolu kod Vas. Okre}ite broj glasno: Two… Razgovarajte. Hello, Ana. XXX speaking. How are you? Dete odgovara. Very well, thank you. Nastavite. Come to school quickly. Prevedite. Dete odgovara. All right. Good bye. Good bye. Ponovite razgovor sa nekoliko u~enika. 5. RECITACIJA. What day is it today? Recitujte prvo horski a zatim u~enici koji `ele recituju samostalno. 6. DIJALOG. A picnic. Izvedite dvoje dece da nacrtaju drvo i sunce na tabli. Jill’s family is going on a picnic. Come here, XXX and YYY. Draw the sun. Draw a tree. Prevedite. Na kraju dijaloga ista deca crtaju oblak i ki{u. Draw a cloud. Draw rain. Prevedite. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 7. RECITACIJA.When do you go to school? Recitujte prvo horski a zatim u~enici koji `ele recituju samostalno. Poma`ite u~enicima kad zastanu i obratite pa`wu na izgovor. 8. Pitajte nekoliko puta: How many days are there? U~enici pojedina~no odgovaraju: There are seven days. Recite: Let’s repeat the days: Monday... Tuesday..., Wednesday..., Thursday..., Friday, Saturday..., Sunday. Ohrabrite u~enike da glasno ponavqaju. Recite dva puta:Today is Wednesday( Thursday…). Deca ponavqaju. Pitajte: What day is it today? Pomozite deci da pojedina~no odgovore. 9. DIJALOG. A telephone call. Poka`ite Radnu svesku. Look at the picture. Chris is talking to his father. Pustite kasetu. Listen to Chris and his father! Pitajte decu {ta su razumela. Ponovo pustite kasetu. Zaustavqajte kasetu i prevodite. Podelite razred u dve grupe, Chris and father. Izgovarajte po re~enicu. Grupe ponavqaju za Vama. Izvedite dva u~enika: XXX, you are Chris. YYY, you are father. Dajte deci telefone da razgovaraju uz Va{u pomo}. Ponovite dva puta. 10. PESMA. Hot cross buns. Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. Good bye, children. Have a nice day. See you on Monday (Tuesday…). Prevedite. 60


A happy family 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Simon says

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What’s the matter? ♦ He is ill. ♦ They are making house. ♦ What’s your telephone number? My telephone number is… ♦ Story: Buddy is ill. 1. Buddy is sad. 2. He is ill. 3. The doctor comes.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hot cross buns…. ♦ Hello, Mary... (Unit 1)

MATERIJAL Book (p. 20, p. 21); Workbook (p. 18); cassette or CD; toys: 2 telephones.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: What a lovely day for English!

+

PESMA. Hot cross buns. Recite: Let’s sing! Pevajte zajedno sa decom.

Pitajte: Is everybody present? Yes? No? Who is absent? Pitajte za u~enika koji je odsutan: Where is XXX? Is he/she at home? What’s the matter? Is he/she ill? Prevedite. Postavqajte ista pitawa za sve u~enike koji su odsutni. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str. 18). Poka`ite svoju Radnu svesku i napisan broj telefona u ramu. Recite dva puta i napi{ite broj na tabli: My telephone number is 12 98 0 67. Tra`ite da Vam poka`u svoje zadatke i broj telefona. Open your workbooks. Show me your homework, please. Pitajte nekoliko u~enika na preskok: What’s your telephone number? Gledajte u Radnu svesku u~enika i pomozite mu da pro~ita i odgovori: My telephone number is… 2. Ohrabrite nekoliko u~enika da pitaju jedan drugog: What’s your telephone number? 3. Poka`ite telefone: Who wants to talk on the telephone? Dajte telefon u~eniku i razgovarajte: Hello, XXX speaking. How are you? Very well, thank you. 4. Kru`ite i gledajte doma}e zadatke. Postavqajte pitawa i pomozite deci da odgovore: Who is this? Chris. What’s his telephone number? Who is this? Father. What is he? He’s a doctor. What is Chris? He’s a pupil. What is Jill? She’s a pupil? What’s Jill’s mother. She’s an architect. 5. IGRA. Question chain. U~enici pitaju jedan drugog i odgovaraju redom: What’s your telephone number? 6. DIJALOG. Telephone call. Pustite kasetu. Deca slu{aju. Pitajte decu {ta su razumela. Pustite kasetu ponovo. Prekidajte posle svake re~enice. Listen and repeat! Deca horski ponavqaju. Dajte 61


deci telefone, podelite uloge: XXX, you are father. YYY you are Chris. Pomozite deci da izvedu dijalog. 7. SLIKOVNICA (str. 20). Open your books at page 20. What can you see? Parents, children and the dog. Mother, father, Jill, Chris, Maggie and Buddy ….What are they doing? They are making house for Buddy. 8. Poka`ite Slikovnicu i ispri~ajte pri~u. Pustite kasetu. Pitajte u~enike {ta su razumeli. Recite: Look at your books, listen and repeat! Ponovite prve tri re~enice. Deca ponavqaju za Vama horski. Podelite razred u tri grupe. Ponovite pri~u. Deca ponavqaju po grupama. Buddy is sad… Buddy is ill… The doctor comes. 9. DIJALOG. Telephone call. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 10. SLIKOVNICA (str. 21). Pri~a. Buddy is ill. Poka`ite prve tri slike i pitajte: Who is sad? Who is ill? Who comes? Deca uz Va{u pomo} horski odgovaraju: Buddy is sad. Buddy is ill. The doctor comes. 11. PESMA: Hello, Mary… Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. Hurry up. Take your books. The lesson is over. See you on Friday… Bye, bye!

A happy family 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Drawing ♦ Simon say

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Monday, Tuesday, Wednesday… ♦ How many days are there? There are... ♦ Story: Buddy is ill 1. Buddy is sad. 2. He is ill. 3. The doctor comes. 4. He gives Buddy some pills. 5. The children give Buddy some milk. 6. Buddy is happy again

+ PESME I RECITACIJE ♦ What day is it? ♦ When do you go to school? ♦ How many people in your house…

MATERIJAL Book (p. 21); Workbook (p. 21); cassette or CD; toys: 2 telephones.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: What a lovely day for English! Pitajte: Is everybody present? Yes? No? Who is absent? Pitajte za u~enika koji je odsutan: Where is XXX? Is he/she at home? What’s the matter? Is he/she ill? 62


TPR. Podelite razred. Deca stoje u sedam redova licem okrenuta prema Vama. Odredite ime svakom redu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Prozivajte redove. Deca podi`u ruke uvis kad ~uju svoj dan i spu{taju ih ~im prozovete slede}i. Horski ponovite dane u nedeqi.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RECITACIJA: What day is it? Ponovite recitaciju horski. Izvedite dva u~enika. Jedan u~enik samo pita: What day is it? Drugi recituje pesmicu do kraja. 2. Jo{ jednom ponovite dane u nedeqi. Pitajte decu na preskok i pomozite im da odgovore: How many days are there? There are seven days. 3. RECITACIJA: When do you go to school? Ponovite recitaciju horski. Izvedite dva u~enika. Jedan u~enik samo pita: When do you go to school? Drugi recituje pesmicu do kraja uz Va{u pomo} ako je potrebno. 4. DIJALOG. A telephone call. Podelite uloge, dajte telefone deci i pomozite im da izvedu dijalog. 5. IGRA. Question cain. Izvedite deset u~enika koji pitaju i odgovaraju u nizu pokazuju}i svoje brojeve telefona u Radnim sveskama. What’s your telephone number? My telephone number is… 6. SLIKOVNICA (str. 21). Pokazujte prve tri slike i ohrabrite decu da govore sa Vama: Buddy is sad. He is ill. The doctor comes. Pokazujte slede}e tri slike i pri~ajte: He gives Buddy some pills. The children give Buddy some milk. Buddy is happy again. Prevedite. Ponovite. Podelite razred u tri grupe. Svaka grupa ponavqa po re~enicu dva puta. Pustite kasetu. Ponovite pri~u od po~etka. Deca horski ponavqaju svaku re~enicu. Izvedite {est u~enika. Svako pokazuje po jednu sliku u Slikovnici i izgovara po re~enicu. 7. CRTAWE: Who wants to draw? Pustite nekoliko u~enika da crtaju. Draw Buddy’s house! Dok deca crtaju, pitajte ostale: What are they doing? What are they drawing? Pomozite im da odgovore: They are drawing. They are drawing Buddy’s house. 8. RADNA SVESKA (str. 21). Look at this face. Okre}ite sliku i pitajte. Is he sad? Is he happy? Open your workbooks at page 5. This is your homework. Colour the face. Cut out and paste his eyes and mouth. Make a happy face. Make a sad face. Prevedite. 9. RECITACIJA: How many people in your house… Ponovite recitaciju horski. Izvedite dva u~enika. Jedan u~enik samo pita: How many people in your house? Drugi recituje pesmicu do kraja. 10. SLIKOVNICA (str. 21). Pri~a. Buddy is ill. Izvedite {est u~enika. Svaki u~enik pokazuje po jednu sliku u Slikovnici i uz Va{u pomo} izgovara re~enicu. 11. IGRA. Simon says drink milk! Simon says eat sandwiches! Posledwa naredba: Simon says take your books! Zavr{ite ~as:The lesson is over. Good bye, children. See you on Monday… 63


A happy family 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Days in a week. ♦ Who is this? ♦ How many… are there? ♦ I have blue eyes… ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ mother, father, sister, brother, grandpa, grandma, aunt, uncle ♦ Days in a week ♦ How many… are there? There is… There are… ♦ I have blue eyes… ♦ He is sad/happy/ill. ♦ Dialogue: A picnic ♦ Story: Buddy is ill

+ PESME I RECITACIJE ♦ How many people in your house? ♦ Hot cross buns ♦ What day is it? ♦ When do you go to school?

MATERIJAL Book ( p. 21); Workbook (p. 21); cassette or CD; flash-cards: playing badminton/cooking /shopping/watching TV/washing up/ cleaning the house; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: 1 bush, 2 trees, 4 cars, 2 sandwiches, 3 clouds, 1 ball.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte za u~enika koji je odsutan: Where is XXX? Is he/she at home? What’s the matter? Is he/she ill? Recite da }ete na ovom ~asu da se igrate, pevate, glumite, takmi~ite i re{avate zadatke. Skandirajte dane u nedeqi: Monday, Tuesday… Wednesday, Thursday… Friday, Saturday… and… pqesnite rukama! … SUNDAY! Ponovite dva puta zajedno sa decom. Recite: I don’t go to school on Sunday. I go on a picnic. REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. IGRA. Days in a week. Podelite razred u dve grupe: ¥leaves’ and ¥flowers’. Predstavnici grupa se takmi~e u nabrajawu dana u nedeqi. Poen se dobija za ta~no izgovoren dan. Vodite evidenciju na tabli. 2. Pitajte u~enike na preskok i pomozite da odgovore: How many days are there? There are seven days. 3. IGRA. How many… are there? Stavite aplikacije na tablu: Jedna grupa pita drugu: How many… are there?… There are… There is… Svako ta~no pitawe i ta~an odgovor donose poen. 4. RECITACIJA: When do you go to school? Recitujte sa decom prvo horski a zatim u~enik koji se javi recituje samostalno. 64


5. IGRA. Who is this? Izlaze po dva predstavnika svake grupe, pokazuju porodi~no stablo u Slikovnici i postavqaju jedni drugima pitawe: Who is this? Ista osoba ne sme da se poka`e dva puta. Svaki ta~an odgovor donosi poen. 6. RECITACIJA: How many people in your house.. Ponovite recitaciju horski. Izvedite dva u~enika. Jedan u~enik samo pita: How many people in your house? Drugi recituje pesmicu do kraja. 7. IGRA. I have blue eyes and brown hair. Ustaje po jedan u~enik iz svake grupe i opisuje sebe. Ponovite tri puta. Za svaku ta~nu re~enicu grupa osvaja poen. 8. RECITACIJA: What day is it? Recitujte prvo horski a zatim samostalno recituje u~enik koji `eli. 9. DIJALOG. A picnic. Recite: I go on a picnic on Sunday. Jill, her brother, her sister and her parents are on a picnic. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 10. RADNA SVESKA (str. 21). Show me your homework. Kru`ite, gledajte zadatke i postavqajte pitawa na preskok. Pomozite deci da odgovore ako oklevaju: What is this? This is a happy face. This is a sad face. Has he got brown/blue/green eyes? Yes, he has. No, he hasn’t. 11. PRI^A. Buddy is ill. Slikovnica (str. 21). Poka`ite strip i ispri~ajte pri~u. Deca se takmi~e u pri~awu pri~e. Za svaku ta~nu re~enicu grupa osvaja poen. Vodite evidenciju na tabli. 12. EVALUACIJA. Podelite deci testove sa crte`ima. Recite im da pa`qivo slu{aju kasetu ( ili Vas) i da stavqaju znak : za ono {to je pogre{no i znak ; za ono {to je ta~no. 1. She is happy. : 2. I go on a picnic on Monday. : 3. There are seven days. ; 4. This is Jill’s grandpa. ; 5. This is Jill’s aunt. : 6. She has three daughters. : 7. They have one son. ; 8. Buddy is ill. ; 9. There is one house. ; 10. It is cloudy. ; 13. Tra`ite od dece da Vam daju Radne sveske koje }ete pregledati i vratiti slede}eg ~asa. Ne zaboravite da svaku stranu u de~jim sveskama parafirate, stavite pe~at ili nacrtate cveti} ili sli~no. May I have your workbooks, please? Thank you. 14. Zavr{ite ~as na uobi~ajen na~in.

65


Unit 4 – We are happy CIQNI JEZIK

LEKSIKA

♦ Happy birthday! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! ♦ Do you like…? Yes, I do. No, I don’t. ♦ Does he/she like..? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. ♦ How many months are there? There are twelve months. ♦ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ♦ When is your birthday? In January.

Easter, Easter eggs, Easter bunny, rabbit, basket, tray, skis, skates, snowflake, bring, say January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. let, buy, wish, merry, cold, hot, birthday, Christmas, New Year, Santa Claus, Christmas tree, present, candle, tree, star, bell, ribbons, sweets, snowman, snowball, sledge

FUNKCIJE

AKTIVNOSTI

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

~estitawe praznika imenovawe praznika primawe i davawe poklona izra`avawe `eqe tra`ewe usluge zahvaqivawe pozivawe na zajedni~ku aktivnost ♦ opisivawe zajedni~kih aktivnosti ♦ opisivawe vremenskih prilika ♦ imenovawe meseci u godini

♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

ELEMENTI KULTURE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

66

tradicionalne pesmice: Jingle bells We wish you… Humpty Dumpty Twinkle, twinkle uskr{wa jaja i ~okoladni ze~i}i u vrtu

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PESMICE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Jingle bells We wish you a Merry… Twinkle, twinkle Humpty Dumpty… Five Easter eggs… Snowflakes flying… I’m so happy

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta, fle{-kartice poster aplikacije i ¥blue tack’ tabla, kreda bojice kartonska kutija ukrasi za jelku lopta, raznobojni baloni, sitne igra~ke IGRE

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Guessing games Pantomime Simon says… Question chain Bingo True/False Magic box…!


UNIT 4 – We are happy Revision ♦ Do you…? Yes, I do. No, I don’t. ♦ Does he/she…? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. ♦ I like… I don’t like… ♦ What are you doing? I ’m sledging, making a snowman… (activities in winter) ♦ Expressions: Merry Christmas, Happy New year, Happy birthday… ♦ What’s the weather like? It’s cold / snowing / raining. ♦ How much is it? It’s 5 £. ♦ Songs, rhymes and chants: Happy birthday, We wish you a merry Christmas, Jingle bells, Oranges, lemons, apples and plums, tell me… ♦ Games: Magic bag, Question chain, I can see a … New items 1. Language: – Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. – Good afternoon! Good night! Congratulatios! Happy Easter! – £, Easter, bunny, cookies, snowflakes, basket, tray 2. Story: Buddy and Easter eggs ♦ Buddy wants to find Easter eggs for his friends. ♦ He finds a red egg on the tray for Jill. ♦ He finds a yellow egg in the basket for Mary. ♦ He finds a blue egg under the tree for Jane. ♦ He finds a green egg behind the bush for Maggie. ♦ He finds a chocolate bunny in the box for his friend Mimi. 3. Dialogues: ♦ Shopping Shop assistant: Good afternoon! Can I help you? Jill and Chris: It’s Mum’s birthday. We want to buy a present. Shop assistant: Here is a lovely book.( pen, cap ) Chris: How much is it? Shop assistant: £ 5. Five pounds. (’paundz) Jill and Chris: Here you are. 1, 2, 3, 4, 5. Five pounds. Shop assistant: Thank you. Children: You’re welcome! Bye, bye. *** ♦ Christmas Maggie: What’s mummy doing? Jill: She is waiting for Santa Claus! Maggie: Santa Claus and presents? Jill: Yes. Now, go to sleep! Maggie: OK. Good night! ♦ Easter

*** Jill: I’m so happy. Easter is in April. Mary: I like Easter eggs. Jill: I like chocolate bunnies and cookies. 67


4. Songs: ♦ Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall; All the King’s horses and all the King’s men, Couldn’t put Humpty together again. (traditional) ♦ Twinkle, twinkle little star, How I wonder what you are. ♦ I’m so happy, I’m so happy, Hear me sing! Hear me sing! All the bells are ringing, All the bells are ringing. Ting-a-ling-a-ling! Ting-a-ling-a-ling! ♦ 10 Easter eggs are on the tray, 10 Easter eggs are on the tray, 1 Easter egg rolls away, 9 Easter eggs are on the tray. 9 Easter eggs are on the tray… 5. Rhymes: ♦ Snowflakes flying, snowflakes flying, Snowflakes flying high! Snowflakes falling, snowflakes falling, Snowflakes from the sky! ♦ How many presents are under the Christmas tree? One for mother, one for father, One for sister, one for brother. Wait! There’s one more! Now let me see! Yes, of course. That’s for ME. ♦ I want to buy a car, I want to buy a train, I want to buy a bus, I want to buy a plane.

68


We are happy 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Rhyme ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Number game ♦ Shopping ♦ Dialogue: Shopping

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ I like presents. ♦ Do you like…? Yes, I do. No, I don’t. ♦ What do you like? I like…I don’t like… ♦ Here you are. Thank you.

+ PESME I RECITACIJE ♦ I want to buy a car, I want to buy a train, I want to buy a bus, I want to buy a plane.

♦ Dialogue: Shopping. S. Assistant: Good afternoon. Can I help you? Jill & Chris: We want to buy a present for Mum. S. Assistant: Here’s a lovely pen for your Mum. Chris: How much is it? S. Assistant: £5 (pounds). Jill & Chris: Here you are.1, 2, 3, 4, 5 pounds. S. Assistant: Thank you. Bye, bye. Jill & Chris: Good bye. MATERIJAL Book ( p. 22, 23); cassette or CD; toys: a box (a jar), a rag doll, a ball a doll, a kite, a car, a plane, a train, a pen… ¥Blu-Tack’ and cut-outs: coins or paper money, price tags.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Who is absent? Where is he/she? At home? What’s the matter? Pitajte: How many girls/boys are there? Zajedno sa decom izbrojte prisutne. Let’s count. One, two… ten. There are ten girls… TPR. Izdajte naredbe: Stand up boys with brown eyes. Stand up girls with blue eyes. Stand up girls with brown hair… PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Poka`ite i imenujte sitne igra~ke, bombone ili wihove sli~ice. Deca horski ponavqaju. Kako ih pokazujete, stavqajte ih u kutiju ili providnu teglu na stolu. Kada se nakupi do dvadeset sitnica, poka`ite kutiju/teglu i recite. Look at the box. There are many toys. They are presents. Presents. Presents. I like presents. Proverite da li deca razumeju. 2. IGRA. Number game. How many? Podelite razred u ~etiri tima. Stavite na sto kutiju/teglu napuwenu poznatim sitnicama. Pitajte: How many presents are there? Deca se dogovaraju i predstavnik svakog tima glasno poga|a i pi{e broj na tabli. There are 12 presents. Ispraznite kuti69


ju na sto, i zajedno sa decom prebrojte sadr`inu. Tim koji je pogodio osvaja poen. ^estitajte pobednicima: Congratulations! Well done! 3. Dok su igra~ke na stolu, prozivajte u~enike da imenuju po tri koje prepoznaju: Name three toys on the table! U~enici ih pokazuju i stavqaju u kutiju. This is a car. This is a pencil… 4. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like presents? Yes, I do. Izvedite u~enika da pita tri druga isto pitawe. Pokazujte igra~ke i postavqajte u~enicima pitawa na preskok: Do you like the Barbie doll? the Action man? the Superman? Lego? Monopoly? the kite ? the ball? the teddy-bear?… Pomozite u~enicima koji oklevaju da odgovore: Yes, I do. No, I don’t. 5. Pogledajte u kutiju/teglu i recite: I like presents. Izvadite igra~ku i poka`ite: I like this doll. Izvedite nekoliko u~enika redom da izaberu {ta vole: What do you like? Ako ta~no ka`e {ta voli, dete mo`e da zadr`i igra~ku. I like this car. 6. Rasporedite igra~ke na stolu i na svaku stavite ceduqu sa cenom od 1 do 20. Recite: This is a shop. Uzmite krpenu lutku Molly i odglumite prodavca i kupca. Can I help you? – I want to buy a car. How much is it? – 6 pounds. 7. DIJALOG. Shopping. Pozovite u~enika da pruzme ulogu prodavca: Come here, XXX. You are the shop assistant. Who wants to go shopping? Jedan za drugim u~enici dolazi do stola. I want to buy a doll. – How much is it? – 5 pounds. 8. Recitacija. I want to buy a car… Look and listen to the rhyme! Pustite kasetu ili recitujte i pokazujte {ta `elite da kupujete. Podelite razred na ~etiri grupe. Pokazujte ~etiri igra~ke redom i recitujte. I want to buy a car…I want to buy a train… I want to buy a bus… I want to buy a plane. Svaka grupa ponavqa za Vama po jedan red. Pokazujte igra~ke redom i ohrabrite decu da grupno recituju bez Vas. Ohrabrite ceo razred da horski recituje dok pokazujete igra~ke. Pitajte: Who wants to say the rhyme? – May I? Ako se javi vi{e u~enika, izvedite ih do table da zajedno recituju. 9. SLIKOVNICA (str. 22, 23). Pokazujte, postavqajte pitawa i poma`ite deci da odgovore. Open your books! Look at the picture. What is this? – A shop. Who is in the shop? – Jill and Chris are in the shop. Who is shopping? – Jill and Chris are shopping. Who is this? – A shop assistant. What can you see? – I can see a book… a doll… a pen. Opi{ite situaciju. Jill and Chris are shopping. They want to buy a present for Mum. Ponovite i ohrabrite decu da horski ponove za Vama. 10. DIJALOG. In the shop. Pustite kasetu ili odglumite dijalog pokazuju}i likove na slici. Podelite razred na tri grupe. Jill. Chris. Shop assistant. Svaka grupa ponavqa svoju ulogu za Vama. Pore|ajte igra~ke na sto i recite: This is a shop. Izaberite tri u~enika i pomozite im da odglume situaciju u prodavnici. 11. RECITACIJA. I want to buy a car. Odrecitujte horski a zatim pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, izaberite ~etvoro da ka`u po jednu re~enicu. 12. Zavr{ite ~as. Good bye, children. Have a nice day. See you on Monday (Tuesday…). 70


We are happy 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song and dancing

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ TPR ♦ Stand up, January!

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a Christmas tree. This is a bell, a star, a candle. This is Santa Claus. ♦ Merry Christmas! ♦ What’s the weather like? It’s cold… ♦ I like winter! Do you like winter? Yes, I do. No, I don’t. ♦ Do you like presents?.. ♦ There are twelve months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Jingle bells (Easy 1 – Unit 4) ♦ How many presents under the Christmas tree? One for mother, one for father, One for sister, one for brother. Wait! There's one more! Now let me see! Yes, of course. That's for ME.

MATERIJAL Workbook (p. 23); cassette or CD; poster – New Year; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: stars, candles, Santa Claus, Christmas tree, bells, sledge, snowman.

' ZAGREVAWE Dok deca ulaze u u~ionoicu pustite kasetu (Easy 1 – Festivals: Jingle bells). Pitajte decu da li se se}aju pesme i u kojoj prilici se ona peva. Pustite kasetu ponovo, pevajte i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. Recite: Hold your hands, make two circles and dance. Deca igraju u krug i pevu{e dva minuta. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Poka`ite i opi{ite poster: This is a Christmas tree. This is a bell… a candle… a star… a ball… a present… Santa Claus… Grandma… Grandpa… Jill… Chris… Maggie… It’s Christmas. Deca horski ponavqaju za Vama. Izvedite nekoliko u~enika do postera. Show me Santa Claus! Show me a candle!… Deca se takmi~e ko }e prvi da poka`e imenovan predmet. 2. TPR. Nacrtajte veliku jelku na tabli i zalepite komadi}e ¥Blu-Tack’ gume na jelku. Svakom detetu dajte aplikaciju. Izdajte naredbe, sporo a zatim br`e: .....Stand up, bells! Run Santa Claus! Jump candles! Clap, stars!… 3. Pitajte nekoliko u~enika: What have you got? I have a bell. Kada u~enik odgovori, izdajte naredbu: Put it on the tree! Ohrabrite sve u~enike da pri|u i zalepe aplikacije na jelku. Dok deca lepe aplikacije, pustite ponovo pesmu Jingle bells. Poka`ite jelku i ponovite: It’s Christmas. Merry Christmas! Ohrabrite decu da uzvrate: Merry Christmas. Proverite da li deca razumeju o kojem se prazniku radi. 71


4. Pogledajte kroz prozor i pitajte: What’s the weather like? Ohrabrite decu da ka`u: It’s cold. Nastavite: Yes, it’s cold. It’s winter. I like winter. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like winter? Do you like cold weather? Do you like hot weather? Pomozite im da odgovore: Yes, I do. No, I don’t. 5. IGRA. Lan~ano pitawe. Do you like winter? Prekinite igru posle odgovora deset u~enika. 6. Ponovite: It’s cold. It’s winter. It’s January. Napi{ite brojeve od 1 do 12 na tabli. Recite: There are twelve months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Dodirujte brojeve redom dok nabrajate mesece u godini. Proverite da li su deca razumela. Ponovite po dva puta naziv svakog meseca. Deca ponavqaju za Vama. 7. Izvedite dvanaest u~enika da stanu ispred 12 brojeva na tabli. Ponovite mesece i redom pokazujte na decu i brojeve. Ponovite polako mesece i ohrabrite da svako dete pored table dva puta izgovori svoj mesec. Izvedite drugih dvanaest u~enika i ponovite aktivnost. Ako je razred mawi, deca samo mewaju mesta ispred brojeva. 8. PESMA. Jingle bells. Pustite kasetu ili pevajte i ohrabrite decu da horski pevaju. 9. Ponovite mesece. Deca horski ponavqaju za Vama. 10. IGRA. Stand up, January! Izvedite 12 u~enika do table ispred brojeva i ponovite aktivnost 7. Kada u~enik izgovori svoj mesec, seda na pod. Izdajte naredbe: Stand up, January! Stand up, February!… U~enici redom ustaju. 11. Poka`ite poster i recite: It’s Christmas. Merry Christmas, children. Poka`ite poklone na posteru. Look at the presents. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like presents? 12. Zalepite slike ili aplikacije sitnih igra~aka ispod jelke koja je nacrtana na tabli. Here are lovely Christmas presents, a doll, a ball, a car, a book… I like this book! Pitajte nekoliko u~enika redom. What present do you like? U~enik dolazi do table i pokazuje: I like this ball. Skinite sli~icu i dajte je detetu. Here you are. Thank you. Kada ostane 5 poklona ispod jelke, pitajte decu: How many presents are under the tree? Izbrojte poklone zajedno sa decom. There are five presents. 13. RECITACIJA. How many presents… Recitujte polako i pokazujte poklone ispod jelke. Recitujte ponovo i ohrabrite decu da horski ponavqaju svaki red za Vama. Po{to je recitacija vrlo sli~na recitaciji How many people are in your house (Unit 3), deca }e mo}i samostalno da je reprodukuju. 14. RADNA SVESKA (str. 23). Open your Workbooks at page 23. Postavqajte pitawa: What can you see? Who is this?… Objasnite deci da za doma}i zadatak oboje crte`, da prona|u poklone me|u nalepnicama i da zalepe po jedan pored svake osobe. This is your homework. Colour the picture, find the presents and stick them on this page. 15. Otpevajte horski Jingle bells i zavr{ite ~as. Good bye, children. See you on Wednesday (Thursday…). Have a nice day! 72


We are happy 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Say the month ♦ Touch the number. ♦ Question chain. ♦ Dialogue-listening

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Numbers ♦ Months ♦ How many months are there? ♦ When is New Year’s Day. In January. ♦ When is your birthday? In June. ♦ What present do you like? I like… ♦ Dialogue: Christmas Maggie: What's mummy doing? Jill: She is waiting for Santa Claus! Maggie: Santa Claus and presents? Jill: Yes. Now, go to sleep! Maggie: OK. Good night!

+ PESME I RECITACIJE ♦ We wish you a Merry Christmas (Easy 1 – Unit 4) ♦ How many presents…?

MATERIJAL Book ( p. 24); Workbook (p. 23); cassette or CD; flash-cards: sleeping, sitting, standing, reading, writing, singing, toys: a rag doll …. ¥Blu-Tack’ and cut-outs: oranges, lemons, apples, plums.

' ZAGREVAWE Dok deca ulaze u u~ionoicu pustite kasetu (Easy 1 – Unit 4: We wish you a Merry Christmas). Pitajte decu da li se se}aju pesme i u kojoj prilici se ona peva. Prozovite decu, pitajte: Who is absent? Where is he/she? What’s the matter? Is he/she ill?

+ Pesma. We wish you a Merry Christmas. Pustite kasetu ponovo, pevajte i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. Recite: Stand up, shake hands with your friends and sing. Deca se kre}u po u~ionici, rukuju se i pevu{e dva minuta. Obra}ajte se deci pojedina~no: Do you like this song? Pomozite im da odgovore. Podelite razred u tri grupe. Svaka grupa peva po jedan red: We wish you a Merry Christmas, i kona~no svi zajedno: And a Happy New Year. Ponovite pesmu nekoliko puta. Recite i pitajte: New Year’s Day is in January. When is New Year’s Day? U~enici horski odgovaraju: In January.

' ZAGREVAWE 1. Recitujte razbrajalicu (Easy 1– Unit 2) Out goes the cat, out goes the rat, out goes the lady with a big, green hat! i izaberite u~enika da pi{e na tabli brojeve od 1 do 20, dok ostali zajedno sa Vama diktiraju. Stand up, XXX. Listen and write numbers on the board. 73


2. Izvedite drugog u~enika i izdajte naredbu: Circle and read all the numbers! 3. IGRA. Touch the number. Izvedite slede}eg u~enika: Touch number 12. How many months are there? Pomozite u~eniku da odgovori. There are twelve months. 4. Izgovarajte nazive meseci. Deca horski ponavqaju svaki mesec. Ponovite i uputite decu da redom pojedina~no ponavqaju za Vama. Nastavite dok svako dete ne ponovi po jedan mesec. Obratite pa`wu na izgovor. 5. IGRA. Say the month! Recite: Stand up, listen and repeat when you hear ¥Say’. Proverite da li su deca razumela pre nego {to po~nete igru. Deca ponavqaju naziv meseca samo kada ~uju komandu: Say March! Ako izgovorite mesec bez komande Say, deca moraju da }ute. Ko pogre{i seda, tj. ispada iz igre. Igru mo`ete da igrate sa celim razredom ili razredom podeqenim u timove. Posle par minuta prekinite igru. Pobe|uje tim u kojem najve}i broj u~enika stoji. 6. Recite: My birthday is in May. Uzmite lutku Molly i razgovarajte: When is your birthday? Lutka odgovara: In January. Ponovite razgovor dva puta. Proverite da li deca razumeju. Obra}ajte se u~enicima na preskok: When is your birthday? 7. IGRA. Question chain. U~enici pitaju jedni druge u nizu: When is your birthday? Obratite pa`wu na izgovor birthday (b% :Tdei). Pomozite ako primetite da deca oklevaju s odgovorom. Ako dete odgovori da mu je ro|endan teku}eg meseca, ~estitajte: Happy birthday! 8. SLIKOVNICA (str. 24). Napi{ite broj 24 na tabli. Open your books at page 24. Look at this picture. Opi{ite sliku. It’s Christmas. The children are sleeping. Mummy and Daddy are waiting for Santa Claus. Santa has presents for everybody. There are many presents. The presents are under the tree. Postavqajte pitawa i poma`ite ako deca oklevaju da odgovore. Is it Christmas? Who is sleeping? Who is waiting for Santa Claus? Who has presents for everybody? How many presents are there? Where are the presents? Prihvatajte kratke odgovore. 9. RECITACIJA. How many presents…? Ponovite recitaciju horski a zatim nekoliko puta deca recituju pojedina~no. 10. Recite: I like presents. I like books. Pitajte nekoliko u~enika: What present do you like? Pomozite ako u~enik okleva s odgovorom. I like a doll… a car… a plane… a ball. 11. DIJALOG. Christmas. Recite: Look at the book and listen. Pustite kasetu. U~enici slu{aju dijalog dva puta. Pitajte, pokazujte likove u Slikovnici i poma`ite deci da odgovore: Who is talking? – Maggie and Jill. Who is not sleeping? – Maggie. Who is waiting for Santa Claus? – Mummy. Who has presents for everybody? – Santa Claus. Pustite kasetu jo{ jednom. 12. RADNA SVESKA (str. 23). Open your workbooks. Show me your homework! Kru`ite u~ionicom, pregledajte i hvalite zadatke. Postavqajte pitawa na preskok: What present has Jill (Chris, Maggie, Mummy…) got? 13. PESMA. We wish you a Merry Christmas. Pustite kasetu i ohrabrite decu da horski pevaju. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Friday. Have a nice day. Good bye! 74


We are happy 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ True/false ♦ Dialogue-acing out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What is she/he doing? He is skating/ skiing/sledging/making a snowman/ throwing snowballs ♦ This is a snowflake. ♦ Do you like…? ♦ Does he/she like…? ♦ What does he/she like? He/she likes… ♦ Dialogue: Christmas

+ PESME I RECITACIJE ♦ Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are! ♦ Snowflakes flying, snowflakes flying, snowflakes flying high. Snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes from the sky.

MATERIJAL Book (p. 24, p. 25); Workbook (p. 24); cassette or CD; flash-cards: skiing, sledging, skating, throwing snowballs, snowman ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skis, a sledge, skates.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu: Hello, children. How are you? Pogledajte kroz prozor i pitajte: What’s the weather like? Pomozite deci da odgovore: It’s cold/warm/sunny/cloudy. Ponovite pitawe nekoliko puta. Podelite razred na ~etiri grupe. Skandirajte nazive meseci i tap{ite ritmi~ki: January, February, March… April, May, June… Svaka grupa ponavqa po tri meseca. Ponovite nekoliko puta i mewajte grupama redosled ponavqawa. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 24). Napi{ite broj 24 na tabli. Open your books at page 24. Look at your books and listen. Pustite dijalog sa kasete. Pitajte i poma`ite deci da kratko odgovore. Who is talking? – Jill and Maggie. Who is sleeping? – Chris. Who is waiting for Santa Claus? – Mummy. Who has presents for everybody? – Santa Claus. Is it Birthday or Christmas. – It’s Christmas. 2. DIJALOG. Christmas. Podelite razred u dve grupe, Maggie and Jill. Ponovite dijalog. Svaka grupa ponavqa za Vama svoju repliku. What’s Mummy doing? …… She is waiting for Santa Claus …… Santa Claus and presents? …… Yes. Now go to sleep …… OK. Good night! 3. PESMA. Twinkle, twinkle… Nacrtajte zvezdu na tabli ili poka`ite i dr`ite visoko podignutu svetlucavu zvezdu, ukras za jelku. Pustite kasetu s ovom skra}enom verzijom pesme, pevu{ite i okre}ite podignutu zvezdu. Pevajte sami nekoliko puta mewaju}i ritam pesme, od brzog i glasnog do sporijeg i sasvim tihog. Objasnite deci zna~ewe pesme. 75


4. DIJALOG. Christmas. Ponovite dijalog s razedom podeqenim u dve grupe. Napravite malu scenografiju. Po dve spojene stolice predstavqaju krevete. Iz odgovaraju}ih grupa izaberite Maggie i Jill. Ohrabrite decu da uz Va{u pomo} odglume dijalog. Da biste ukqu~ili de~ake, zamenite Jill sa Chris. 5. PESMA. Twinkle, twinkle… Podelite razred u tri grupe. Recitujte. Svaka grupa ponavqa po deo stiha. Twinkle, twinkle, little star…… How I wonder…… what you are. Deca ponavqaju nekoliko puta grupno a zatim pojedina~no. Otpevajte pesmu i ohrabrite decu da pevaju sa Vama. 6. Pokazujte i opisujte fle{-kartice. He is skiing. He is sledging. She is skating. (She is throwing a snowball. She is making a snowman). Deca ponavqaju za Vama. Pokazujte kartice i pitajte decu na preskok: What is he/she doing? 7. SLIKOVNICA (str. 25). Napi{ite broj 25 na tabli. Open your books at page 25. Look at the picture. What can you see? Ohrabrite decu da redom nabrajaju poznate stvari na slici. I can see Jill… I can see a sledge… Danny is skiing… 8. Opi{ite sliku. Deca ponavqaju opis za Vama. It’s winter. It’s snowing. This is a snowflake. This is a star. This is a snowman. This is a snowball. Chris is skating. Danny is skiing. Mary and Maggie are sledging. 9. RECITACIJA. Snowflakes flying… Izvedite nekoliko u~enika na tablu. Draw a snowflake! Pogledajte kroz prozor, pozovite decu da pogledaju. Look at the sky. It’s high. It’s blue. Recitujte i gestikulirajte. Ohrabrite decu da ustanu i gestikuliraju dok ponovo recitujete. 10. IGRA. True/False. Look at the picture and listen. Objasnite deci da tap{u kad ka`ete ta~nu re~enicu. Kada pogre{ite, deca di`u ruke i ma{u. Opisujte sliku i namerno gre{ite. It’s winter. It’s raining. It’s snowing. Chris is sledging. Chris is skating. Danny is skating. Danny is skiing. Maggie and Mary are sleeping… Podelite razred u dve grupe. U~enici koji pogre{e izlaze ispred table i kontrili{u tok igre. Pobe|uje grupa koja po zavr{enom opisivawu ima najvi{e u~enika. 11. PESMA. Twinkle, twinkle… Otpevajte zajedno dva puta. 12. Poka`ite kartice i pitajte decu na preskok: Do you like to sledge? ski? skate? 13. Izvedite de~aka i devoj~icu i postavite im ista pitawa. Pitajte ostale pokazuju}i na de~aka a zatim na devoj~icu: Does he like to ski?… Does she like to skate?… Pomozite im da odgovore: Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. 14. Dok su deca kod table pitajte ostale i pomozite im da odgovore. What does he like? – He likes to ski. What does she like? – She likes to sledge. 15. RADNA SVESKA (str. 24). Open your workbooks at page 24. This is your homework. Colour the picture. Join the children and the presents. See what Jane likes. See what Chris likes… 16. PESMA. Twinkle, twinkle… Otpevajte pesmu dva puta i zavr{ite ~as. Hurry up. Take your books. The lesson is over. Good bye. See you on Monday. 76


We are happy 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant ♦ Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Dialogue-acting out ♦ Hot-Cold ♦ Humpty Dumpty ♦ Dialogue-listening

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Do you like…? What do you like? ♦ Does she like…? What does she like? ♦ What is he/she doing? ♦ Dialogue: Christmas ♦ Dialogue: Easter Jill: I’m so happy. Easter is in April. Mary: Me too. I like coloured eggs! Jill: I like chocolate bunnies and cookies.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Twinkle, twinkle.. ♦ Snowflakes flying… ♦ Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the King’s horses and all the King’s men, Couldn’t put Humpty together again.

MATERIJAL Book (p. 26); Workbook (p. 24); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skates, skis, a sledge, a doll, a football, picture of a wedding.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu i pri~ajte. Ohrabrite u~enike da horski odgovaraju. Hello. How are you? It’s a lovely day. It’s a lovely day for English. I like English. Do you like English? Recitacija. Snowflakes flying… Recitujte, gestikulirajte i pozovite decu da „lete“ i „padaju“ kao pahuqice. You are little snowflakes. Listen and act. Podelite razred na ~etiri grupe. Skandirajte nazive meseci i tap{ite ritmi~ki: January, February, March… April, May, June… Svaka grupa ponavqa po tri meseca. Ponovite nekoliko puta i mewajte grupama redosled ponavqawa.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str. 24). Open your workbooks. Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke. Postavqajte pitawa na preskok. Look at your homework! Does Jill like skis? Does Maggie like a doll? Does Chris like…? – Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. What present does Jill/ Maggie/ Chris/ Jane/ Danny/ Mary like? – He/She likes a doll/skates… 2. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher? Ask three questions: What does Jane (Chris, Jill…) like? 3. DIJALOG. Christmas. Napravite malu scenografiju i ponovite dijalog dva puta. 4. PESMA. Twinkle, twinkle. Otpevajte pesmu zajedno sa decom. 77


5. SLIKOVNICA (str. 26). Napi{ite broj 26 na tabli. Open your books at page 26. Look at the picture. Postavqajte pitawa i pomozite deci da odgovore. What can you see? I can see a cake/ eggs/… Grandma/ Jill/Maggie/… What is Grandma making? – She’s making a cake. Who is helping Grandma? – The children are helping Grandma. 6. PESMA. Humpty Dumpty. Pustite kasetu. Listen to the song. Dok deca slu{aju pesmu, nacrtajte zid na tabli. Nacrtajte jaje na ivici zida. Pitajte decu na materwem jeziku {ta }e se desiti kada jaje padne sa zida. Objasnite da je pesma o jajetu koje je palo sa zida. Pustite kasetu ponovo. Recitujte red po red. Deca ponavqaju za Vama horski. Humpty Dumpty sat on the wall……Humpty Dumpty had a great fall…. All the King’s horses…….and all the King’s men….couldn’t put Humpty….. together again. Podelite razred u dve grupe. Svaka grupa naizmeni~no ponavqa po red. Pustite kasetu ponovo. 7. IGRA. Hot-Cold. Let’s play a game. Let’s find the red egg! Jedan u~enik izlazi iz u~ionice dok se crveno jaje ne sakrije. Kada u|e u u~ionicu, svi horski pitaju: Where is the egg? Kada se pribli`ava skrivenom jajetu, svi u~enici horski uzvikuju: ¥Hot! Hot!….’. Kada se udaqava, svi ponavqaju: ¥Cold! Cold!…’. U~enik koji traga mora da prona|e jaje pre nego {to ostali deset puta uzastopno ne ponove istu re~. Cold! ili Hot! Jaje ne bi trebalo sakrivati na nedostupna mesta. Ako prona|e jaje, u~enik bira ko }e ga zameniti u igri. 8. SLIKOVNICA (str. 26). Pitajte da li znaju koji je praznik kada se farbaju jaja. Opi{ite sliku. There are many Easter eggs on the table. It’s Easter! Easter. Grandma is making a cake. The children are helping Grandma… There are many cookies on the table. Look at the chocolate bunnies. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. 9. SLIKOVNICA (str. 26). Postavqajte pitawa i pomozite deci da odgovore: Who is making a cake? Who is helping Grandma? How many eggs are on the table? How many cookies are on the table? How many Easter bunnies are on the table? 10. IGRA. Humpty Dumpty. Izvedite 10 u~enika. Deca sedaju na pod i rukama obuhvataju kolena. Dok slu{aju pesmu i pevu{e, klate se napred-nazad sve br`e. Ako se preture na bok, vra}aju se u prvobitan polo`aj ne pu{taju}i ruke sa kolena. Ispada iz igre onaj ko pusti kolena pre isteka pesme. 11. Razgovarajte sa decom: Do you like Easter eggs? Do you like Chocolate bunnies? Do you like cookies? 12. DIJALOG. Easter. Listen to Jill and Mary. Pustite kasetu. Pitajte decu da li razumeju o ~emu se radi. Podelite razred na dve grupe, Jill i Mary. Ponovite dijalog. I’m so happy. Easter is in April… Me too. I like coloured ( Easter) eggs… I like chocolate bunnies and cookies. Deca grupno ponavqaju uloge. 13. PESMA. Humpty Dumpty. Pustite kasetu ili pevajte i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e sa Vama. 14. Recite deci da na slede}i ~as donesu olovke u boji. Zavr{ite ~as. Good bye. The lesson is over. See you on Wednesday. Have a nice day. 78


We are happy 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant ♦ Geme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Whispers ♦ Dialogue: acting out ♦ Teachers ♦ Humpty Dumpty.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What colour…? ♦ Months ♦ Happy Easter. ♦ When is Easter? Easter is in April. ♦ Dialogue: Easterl

+ PESME I RECITACIJE ♦ Snowflakes flying… ♦ Humpty Dumpty… ♦ I’m so happy, I’m so happy, Hear me sing! Hear me sing! All the bells are ringing, All the bells are ringing. Ting-a-ling-a-ling! Ting-a-ling-a-ling!

MATERIJAL Book (p. 26); Workbook (p. 25); cassette or CD; crayons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Easter eggs, chicks, bunnies, flowers, a basket, a tray.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pogledajte kroz prozor i pitajte i poma`ite u~enicima da odgovore. What’s the weather like? – It’s cold/snowing/raining/sunny… Nastavite s pitawima: Do you like snow/rain/ sunny weather/ cold weather? – Yes, I do. No, I don’t. RECITACIJA. Snowflakes flying… You are little snowflakes. Listen and act. Deca gestikuliraju dok recitujete. Podelite razred na ~etiri grupe. Skandirajte nazive meseci i tap{ite ritmi~ki: January, February, March…April, May, June… Svaka grupa ponavqa po tri meseca. IGRA. Whispers. Podelite razred u tri ili ~etiri reda. Prvom u~eniku u svakom redu {apnite naziv jednog meseca. (January… March… August…). U~enici {apu}u istu re~ jedan drugom do kraja reda. Posledwi u~enik u svakom redu glasno ponavqa re~. Poen se osvaja za ta~no ponovqenu re~.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 26). Napi{ite broj 26 na tabli. Open your workbooks at page 26. Look at the picture. Postavqajte pitawa i poma`ite deci da daju pune odgovore. Who is making a cake? Who is making cookies? Who is helping Grandmother? How many Easter eggs are there? How many chocolate bunnies are there? How many cakes are there? 79


2. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher? U~enik koji ka`e May I? izlazi i postavqa tri pitawa. Look at the picture in your book and ask three questions beginning with ¥Who is…’ 3. SLIKOVNICA (str. 26). Look at the picture! It’s Easter. There are many Easter eggs. There are red eggs, blue eggs, green eggs… Deca ponavqaju za Vama. Recite: Happy Easter! Happy Easter! Ohrabrite decu da ponove Happy Easter! nekoliko puta. 4. DIJALOG. Easter. Listen to Jill and Mary. Pustite kasetu. Podelite razred u dve grupe, Jill i Mary. Ponovite dijalog: I’m so happy. Easter is in April… Me too. I like coloured(Easter) eggs… I like chocolate bunnies and cookies. Deca grupno ponavqaju uloge. Izaberite dvoje dece i pomozite im da izvedu dijalog. Ukqu~ite de~ake. Ulogu Jill preuzima de~ak Chris. 5. PESMA. I’m so happy. Pustite kasetu. Podelite razred u tri grupe. Recitujte red po red pesme. Deca po grupama ponavqaju. I’m so happy, I’m so happy... Hear me sing! Hear me sing!… All the bells are ringing, All the bells are ringing. Svi zajedno ponavqaju: Ting-a-ling-a-ling! Ting-a-ling-aling! Ponovite dva puta. Pustite kasetu ponovo. Pevajte i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. 6. Ponovite boje. Postavqajte aplikacije raznobojnih jaja na tablu: This is a red egg… Pitajte: What colour is this egg?... 7. IGRA. Humpty Dumpty. Pustite kasetu ili pevajte. Izvedite 10 u~enika. Deca sedaju na pod i rukama obuhvataju kolena. Dok slu{aju pesmu i pevaju, deca se klate napred-nazad sve br`e. Ako se preture na bok, vra}aju se u prvobitan polo`aj ne pu{taju}i ruke sa kolena. Ispada iz igre onaj ko pusti kolena pre isteka pesme. 8. Pitajte i pomozite im da odgovore: When is Easter? What do you say on Easter? 9. RADNA SVESKA (str. 25). Open your workbooks at page 25. Look at the picture. Take your crayons. Colour the eggs with numbers. Number one – red. Number two – orange. Number three – yellow. Number four – green. Number five – blue. Number six – violet. Number seven – pink. Number eight – brown. Number nine – black. Number ten – white. Diktirajte polako, svaki put kada imenujete boju, poka`ite olovku te boje. Objasnite deci da samo obele`e jaje odgovaraju}om bojom, a da kod ku}e zavr{e ostalo. This is your homework. Colour the picture and find the eggs, bunnies and chickens. 10. Recite: I like chocolate eggs. I like red eggs. Pitajte nekoliko u~enika: What colour of eggs do you like? 11. PESMA. I’m so happy. Pustite kasetu. Podelite razred u tri grupe. Pevajte red po red pesme. Deca po grupama pevaju. I’m so happy, I’m so happy… Hear me sing! Hear me sing! … All the bells are ringing. All the bells are ringing. Svi zajedno pevaju: Ting-a-ling-a-ling! Ting-a-ling-a-ling! Ponovite dva puta. Pustite kasetu ponovo. Pevajte i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. 12. Zavr{ite ~as. Hurry up! Take your books. The lesson is over. Good bye. See you on Friday. Have a nice day! 80


We are happy 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Eggs in the basket ♦ Listen and show ♦ Five Easter eggs…

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ in, on, under, behind ♦ colours ♦ Dialogue: Easter ♦ Story: Buddy and Easter eggs 1. Buddy wants to find Easter eggs for his friends. 2. He finds a red egg on the tray for Jill. 3. He finds a green egg in the basket for Mary. 4. He finds a blue egg under the tree for Jane. 5. He finds a yellow egg behind the bush for Maggie. 6. He finds a chocolate bunny in the box for his friend Mimi.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Humpty Dumpty ♦ I’m so happy… 5 Easter eggs are on the tray, 5 Easter eggs are on the tray, 1 Easter egg rolls away, 4 Easter eggs are on the tray. 4 Easter eggs are on the tray…

MATERIJAL Book (p. 26, 27); Workbook (p. 25, p. 26); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: A red egg, a yellow egg, a blue egg, a green egg, a bunny, a chick, a cookie, a bell, a star, a candle, a sledge, a snowman, skates, Santa Claus, a basket, a tray.

' ZAGREVAWE Pesma. I’m so happy… Pozdravite decu i zajedno otpevajte pesmu. TPR. Jump like a bunny! Fly like a bird! Walk like a cat! Sniff (poka`ite) like a dog! Poka`ite sliku ili aplikacije s ofarbanim jajima i recite: It’s Easter. Happy Easter, children! Ohrabrite decu da odgovore: Happy Easter! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. IGRA. Eggs in the basket. Nacrtajte na tabli veliku korpu i veliku tacnu. This is a basket. This is a tray. Zalepite ¥blue-tack’ gumom aplikacije jaja na tablu. Podelite razred u dva tima. Predstavnici timova izlaze i izvr{avaju naredbe. Put a red egg in the basket. Put a green egg on the tray... Poen timu donosi u~enik koji prvi ta~no izvr{i naredbu. 2. DIJALOG. Easter. Izaberite Jill i Mary. Ponovite dijalog: I’m so happy. Easter is in April… Me too. I like coloured(Easter) eggs… I like chocolate bunnies and cookies. 3. SLIKOVNICA (str. 26). Napi{ite broj 26 na tabli. Open your workbooks at page 26. Look at the picture… Postavqajte pitawa i poma`ite deci da daju pune odgovore. Who is making a cake? 81


Who is making cookies? Who is helping Grandmother? How many Easter eggs are there? How many chocolate bunnies are there? How many cakes are there? 4. PESMA. Humpty Dumpty. Otpevajte pesmu horski sa decom. 5. RADNA SVESKA (str. 25). Open your workbooks. Show me your homework. Kru`ite, gledajte zadatke, hvalite radove, razgovarajte i postavqajte pitawa: Let’s count the eggs. How many eggs are there? Let’s count the bunnies. How many bunnies are there? How many chicks are there? What colour are the eggs?… 6. Stavite 5 jaja na tacnu koja je nacrtana na tabli ili stavite nekoliko plasti~nih obojenih jaja na tacnu. Pitajte: How many Easter eggs are on the tray? Slonite sa table ili otkotrqajte jedno jaje. Recite: One Easter egg rolls away. Pitajte: How many eggs are on the tray? Nastavite dok tacna ne ostane prazna: No Easter eggs are on the tray. 7. RADNA SVESKA (str. 26). This is your homework. Find the stickers and make three bingo cards. Let’s see the stickers. Poka`ite deci stranu s nalepnicama i imenujte svaku dva puta. A red egg, a yellow egg, a bunny, a chick, a cookie, a bell, a star, a candle, a sledge, a snowman, skates, Santa Claus. Stavqajte slike ili aplikacije istih predmeta na tablu i pitajte u~enike redom: What’s this? Poka`ite Va{e popuwene bingo kartice. Recite deci da donesu i ~etiri dugmeta ili kartonska kruga da biste mogli da igrate igru Bingo. 8. PESMA. Ten Easter eggs… Pustite kasetu. Pitajte decu da li razumeju. 9. SLIKOVNICA (str. 27). Napi{ite broj 27 na tabli. Open your books at page 27. Look at Buddy and Easter eggs. Listen to the story. Pustite kasetu ili pri~ajte. Buddy is in the garden. Buddy wants to find Easter eggs for his friends. He finds a red egg on the tray for Jill. He finds a green egg in the basket for Mary. He finds a blue egg under the tree for Jane. He finds a yellow egg behind the bush for Maggie. He finds a chocolate bunny in the box for his friend Mimi. 10. Postavqajte pitawa. Pokazujte sli~ice ili igra~ke predmeta koje pas nalazi u vrtu i pomozite deci da odgovore: Who wants to find Easter eggs? – Buddy wants to find Easter eggs. What does he find for Jill/ Mary..? – A red egg. A green egg… What does he find for Mimi? A chocolate bunny. Na kraju pitajte: Where is Buddy? – In the garden. 11. IGRA I PESMA. Five Easter eggs. Objasnite deci da }e glumiti jaja koja se kotrqaju sa tacne. Izvedite 5 u~enika da sednu sklup~ani na pod. Pustite kasetu. Deca slu{aju i klate se napred-nazad. Kod dela pesme 1 Easter egg rolls away,, poka`ite ko treba da se otkotrqa i ode na mesto. 12. IGRA. Listen and show. Slikovnica (str. 27) Look at the pictures. Listen and show. Izvedite u~enika sa kwigom ispred table. U~enik pokazuje sliku koju opisujete. Ostali slu{aju i kontroli{u da li dete pokazuje odgovaraju}u sliku. Promenite raspored re~enica da biste deci dr`ali pa`wu. 13. SLIKOVNICA (str. 27). Look at the pictures. Listen and repeat. Podelite razred u {est grupa. Svaka grupa ponavqa po re~enicu. 14. PESMA. I’m so happy. Otpevajte pesmu zajedno sa decom. 15. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. See you on Monday. Have a nice weekend. Objasnite da je weekend kraj nedeqe. 82


We are happy 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Chant ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Five Easter eggs.. ♦ Dialogues: acting out ♦ Bingo

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Months ♦ Do you like…? What do you like? ♦ Does she /he like…? What does she/he like? ♦ Who is …ing? ♦ What is she/he doing? ♦ Dialogue: Christmas ♦ Dialogue: Easter ♦ Story: Buddy and Easter eggs

+ PESME I RECITACIJE ♦ Snowflakes flying… ♦ We wish you a Merry Christmas ♦ I’m so happy ♦ Twinkle, twinkle.. ♦ Five Easter eggs.. ♦ Humpty Dumpty

MATERIJAL Book (p. 24, 25, 26); Workbook (p. 26); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: A red egg, a yellow egg, a blue egg, a green egg, a bunny, a chick, a cookie, a bell, a star, a candle, a sledge, a snowman, skates, Santa Claus, a basket, a tray.

' ZAGREVAWE Razgovarajte sa decom: It’s cold /warm. It’s snowing /raining. Do you like cold/ warm weather? Do you like snow/rain? RECITACIJA. Snowflakes flying… Recitujte i gestikulirajte zajedno sa decom. Skandirajte nazive meseci tiho pa sve glasnije. January, February… Kada ka`ete April (ako je Uskrs u aprilu), glasno recite: Happy Easter! Nastavite sve glasnije. Kada do|ete do decembra, glasno recite: Merry Christmas! Happy New Year!

+

PESMA. We wish you a Merry Christmas… Otpevajte pesmu zajedno sa decom.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 24). Napi{ite broj 24 na tabli. Open your workbooks at page 24. It’s Christmas. Podelite razred u dve grupe. What can you see? Svaka grupa pet puta naizmeni~no imenuje {ta vidi. Ukoliko imenuju stvar koja je ve} pomenuta, gube poen. 2. SLIKOVNICA (str. 24). Opi{ite sliku. Deca ponavqaju horski. It’s Christmas . The children are sleeping. Mummy and Daddy are waiting for Santa Claus. Santa has presents for everybody. There are many presents. The presents are under the tree. Pitajte decu na preskok: Do you like presents? What do you like? 83


3. DIJALOG. Christmas. Napravite malu scenografiju. Po dve spojene stolice predstavqaju krevete. Recite: Let’s act. Izaberite Maggie i Jill. Ohrabrite decu da uz Va{u pomo} odglume dijalog. Ako de~ak `eli da glumi, zamenite Jill sa Chris. 4. PESMA. Twinkle, twinkle… Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika, pevaju pesmicu zajedno. 5. SLIKOVNICA (str. 27). Napi{ite broj 27 na tabli. Open your workbooks at page 27. Look, listen and repeat. Pustite kasetu ili ispri~ajte pri~u. Deca prate slike i horski ponavqaju svaku re~enicu. 6. SLIKOVNICA (str. 26). Napi{ite broj 26 na tabli. Open your workbooks at page 26. It’s Easter. Podelite razred u dve grupe. What can you see? Svaka grupa pet puta naizmeni~no imenuje {ta vidi. Ukoliko imenuju stvar koja je ve} pomenuta, gube poen. 7. SLIKOVNICA (str. 26) Opi{ite sliku. Deca ponavqaju horski. It’s Easter! There are many Easter eggs on the table. Grandma is making a cake. The children are helping Grandma. There are many cookies on the table. Look at the chocolate bunnies. 8. Pitajte decu na preskok. Does Jill/Mary like Easter eggs? What does Jill/Mary like? 9. DIJALOG. Easter. Zalepite na tablu aplikacije obojenih jaja, ze~i}a i kola~i}a. Recite: It’s Easter. Let’s act. Podelite uloge Mary i Jill ili Danny i Chris. Ohrabrite decu da uz Va{u pomo} odglume dijalog. 10. IGRA I PESMA. Five Easter eggs. Izvedite 5 u~enika da sednu sklup~ani na pod. Pustite kasetu. Deca slu{aju i klate se napred-nazad. Kod dela pesme One Easter egg rolls away, poka`ite ko treba da se otkotrqa i ode na mesto. 11. RADNA SVESKA (str. 26). Show me your homework. Proverite da li svi imaju popuwene kartice. Ponovite pojmove koji se pojavquju na karticama. Postavite slike ili lepite aplikacije na tablu i govorite zajedno sa decom: Look, listen and repeat. A red egg. A candle. Santa Claus. Skates. A sledge… 12. IGRA. Bingo. Objasnite deci da dugmi}ima ili talonima pokrivaju predmete na karticama koje imenujete. Recite kojom karticom prvo igraju. Ko prvi pokrije sve predmete, glasno vi~e BINGO! Svih 12 slika ili aplikacija dr`ite u ruci i imenujte polako i glasno jednu po jednu. Kada je imenujete, postavite je na tablu. Dajte deci vremena da pokriju slike. Pobednik ~ita svoju karticu a svi proveravaju da li su predmeti koje ~ita na tabli. 13. RADNA SVESKA (str. 27). Open your workbook at page 27. This is your homework. Colour the basket and cut it out. Colour the tray with eggs, bunnies, chicks and flowers and cut it out. Put the tray into the basket and play. Dok govorite, pokazujte gotovu igra~ku. 14. PESMA. Humpty Dumpty. Pustite kasetu i pevajte zajedno sa decom. 15. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Wednesday. Have a nice day. Bye, bye! 84


We are happy 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Whispers. ♦ Bingo. ♦ Months ♦ Questions and answers ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Months ♦ Do you like…? What do you like? ♦ Does she like…? What does she/he like? ♦ What are you doing? ♦ What is he/she doing? ♦ Dialogue: Shopping ♦ Story: Buddy and Easter eggs

+ PESME I RECITACIJE ♦ I’m so happy ♦ Twinkle, twinkle ♦ How many presents…? ♦ Humpty Dumpty ♦ Five green bottles

MATERIJAL Book (p. 27); Workbook (p. 26, 27); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: A red egg, a yellow egg, a blue egg, a green egg, a bunny, a chick, a cookie, a bell, a star, a candle, a sledge, a snowman, skates, Santa Claus.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu i zajedno otpevajte I’m so happy. Recite da }ete na ovom ~asu da se igrate, pevate, glumite, takmi~ite i re{avate zadatke. Skandirajte nazive meseci zajedno sa decom, tiho, a zatim sve glasnije: January, February.... REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. IGRA. Whispers. Podelite razred u dve grupe, ¥bunnies’ i ¥chicks’. Grupe formiraju dva reda. Prvom u~eniku u svakom redu {apnite naziv jednog meseca (January… March… August…). U~enici {apu}u istu re~ jedan drugom do kraja reda. Posledwi u~enik u redu glasno ponavqa re~. Poen se osvaja za ta~no ponovqenu re~. Vodite evidenciju na tabli. 2. Pitajte: How many months are there? – There are twelve months. Grupa dobija poen za ta~an odgovor. 3. IGRA. Months. Predstavnici grupa se takmi~e u naizmeni~nom nabrajawu meseci u godini. Poen se dobija za ta~no izgovoren mesec u nizu. 4. Recite: It’s January. It’s New Year. Happy New Year! Deca horski uzvra}aju: Happy New Year! 5. PESMA. Twinkle, twinkle. Who wants to sing? Svi u~enici koji se jave izlaze i pevaju zajedno. 6. RECITACIJA. Ponovite recitaciju horski. Izvedite dva u~enika. Jedan u~enik samo pita: How many presents are under the Christmas tree? Drugi recituje pesmicu do kraja. 85


7. Pitajte decu na preskok i pomozite im da odgovore ako oklevaju. When is Christmas? New Year’s Day? Easter? Your birthday? 8. IGRA. Questions and answers. Dve grupe se takmi~e u postavqawu pitawa. Jedna grupa postavqa drugoj po dva pitawa. When is your birthday? Poen se dobija za ta~no pitawe i ta~an odgovor. 9. Ponovite predmete koji se nalaze na Bingo karticama. Postavqajte slike ili aplikacije na tablu i pitajte decu iz svake grupe naizmeni~no: What’s this? – A bell. A red Egg. Skates. A sledge… 10. IGRA. Bingo. Radna sveska (str. 26). Odigrajte igru dva puta. Poen dobija grupa iz koje u~enik popuni karticu i vikne: Bingo. Vodite evidenciju na tabli. 11. RADNA SVESKA (str. 27). Show me your homework. What colour is your basket? – It’s red… What is in your basket? – Eggs, bunnies, flowers… Ohrabrite u~enike da se igraju i postavqaju ista pitawa. 12. Obratite se deci: Happy Easter! U~enici horski uzvra}aju: Happy Easter! 13. PRI^A. Buddy and Easter eggs. Slikovnica (str. 27). Poka`ite strip i ispri~ajte pri~u. Dve grupe se takmi~e u pri~awu pri~e. Za svaku ta~nu re~enicu grupa osvaja poen. Vodite evidenciju na tabli. 14. EVALUACIJA. Radna sveska (str. 56). Let’s do the test. Recite da pa`qivo slu{aju kasetu ili Vas i da obele`e {ta je ta~no :, a {ta pogre{no;. 1. New Year is in January. ; 2. There are twelve months. ; 3. I go to school in July and August. : 4. Santa Claus gives birthday presents. : 5. We have a Christmas tree for Easter. : 6. We have red eggs and chocolate bunnies for Easter. ; 7. I make a snowman in winter. ; 8. We say Happy New Year in June. : 9. I sledge in February. ; 10. Easter is in December. : 15. PESMA. Twinkle, twinkle. Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. Good bye!

86


Unit 5 – Home sweet home CIQNI JEZIK ♦ Where do you live? I live in London. ♦ What's your address? My address is 10 Park street. ♦ There are many shops in my street. A supermarket, a sweet shop, a shoe shop, a book shop, a toy shop. ♦ My house is near the park. ♦ I can clean the windows... ♦ This is a room, a kitchen, a bathroom, a living room, a hall , my bed, my chair, a cooker, a fridge ♦ Where do you…? I wash my hands in the bathroom. ♦ What’s the time? lt’s 5 o’clock. • At what time do you get up? I get up at seven o’clock. FUNKCIJE ♦ imenovawe prostorija u stanu ♦ imenovawe name{taja ♦ prepoznavawe prostornih odnosa ♦ imenovawe aktivnosti u razli~itim prostorijama. ♦ imenovawe svakodnevnih aktivnosti ♦ tra`ewe i davawe informacija o hronolo{kom vremenu (puni sati)

LEKSIKA toy shop, sweet shop, shoe shop, book shop, supermarket, cinema soap, comb, toothbrush near, not near, empty, naughty, can, can’t, into wake up get up, go to bed, cook, eat, clean, brush, learn, sleep in, on, under, behind home, room, kitchen, bathroom, living room bed, bath, sofa, cooker, fridge, vase, flower, clock, o’clock.

AKTIVNOSTI ♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

ELEMENTI KULTURE ♦ tradicionalne pesmice: This is the way Here we go round the sun… ♦ zajedni~ki rad u ku}i

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta, fle{-kartice poster aplikacije i ¥blue tack’ tabla, kreda ¥blue tack’ i aplikacije name{taja: sto, stolica, krevet, sofa, lampa, vaza, televizor, {poret, fri`ider, kada ♦ crte`i: prostorija u ku}i ♦ sat od kartona

PESMICE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Wake me, shake me… Two beds, a table… This is my street How many rooms… This is the way… Here we go round the sun…

IGRE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Guessing games Pantomime Simon says… True/False Snakes and ladders Musical chairs

87


UNIT 5 – Home, sweet home Revision ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

This is my house. This is my room, the kitchen. the bathroom, the living room, the hall. This is my bed. That is my chair. This is a sofa, a table, a bath, a cooker, a fridge. Where is the fridge? In the kitchen. Where is …? On/In/Under… I sleep in my room. I eat in the kitchen. I wash my face and hands in the bathroom. I watch TV in the living room. Where do you wash your hands? In the bathroom. Where do you…? In the… What’s the time? It’s one o’clock? At what time do you get up? I get up at seven o’clock? At what time do you go to bed? Where do you live? I live in … street. Expressions: Happy birthday! Yummy! Let’s play! Songs and rhymes: This is the way I wash my hands…, here we go round the sun…,Oranges, lemons, apples and plums…

New Items 1. Language: – What’s your address? My address is 10 Park Street; – into, near, not near, a sweet shop, a book shop, a shoe shop, toy shop, a supermarket, a party, empty, wake up, make the beds, clean the windows. – Can you..? Yes, I can. No, I can’t. 2. Story: Naughty cat! ♦ The window is open and the cat jumps into the house. ♦ Buddy runs into the living room. The cat is not there. ♦ Buddy runs into the bathroom. The cat is not there. ♦ Buddy runs into the bedroom. The cat is not there. ♦ Buddy runs into the kitchen. What?! The cat is on the table eating fish. ♦ But, Buddy is late. The plate is empty. Naughty cat! 3. Dialogues: ♦ A birthday party

♦ Morning

88

Chris: Can you come to my birthday party? Jane: Yes, I can. When? Chris: On Saturday? Jane: What time? Chris: At five o’clock. Jane: Fine. See you on Saturday!

Mother: Wake up, Jill! It’s seven o’clock. Jill: Good morning, Mummy. Where is Chris? Mother: He is in the bathroom. He’s brushing his teeth! Jill: Hurry up, Chris! I want to wash my hands and face. Mother: Yes, Jill! Brush your teeth and comb your hair, too. Jill: Of course, Mummy.


♦ Saturday

Mother: It’s Saturday. Let’s do some housework. Father: I can clean the windows. Chris: I can clean the bathroom. Jill: I can make the beds. Mother: I can make a nice cake. Maggie: Can I help you, Mummy? Mother: Oh, no. You can’t. You can play with Buddy.

4. Songs: ♦ Wake me, shake me, Don’t let me sleep too long, Got to go to school today, And sing this happy song. (help my Mum/see my friends…… clean my room/ ride a bike/comb my hair)

5. Rhymes: ♦ How many rooms are in your house? A kitchen, a bathroom, a bedroom, a living room… There’s one more room, You know it all! Yes, of course. That is the HALL! ♦ This is my house, I live here. This is my street, The park is near. (school, supermarket, book shop …) ♦ Two beds, one table and two chairs, A book-shelf and a box. A shelf with books, a box with toys, To play with girls and boys. 89


Home, sweet home 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant ♦ Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Drawing

PONAVQAWE I PREZENTACIJA + PESME I RECITACIJE ♦ Days in a week ♦ When do we go to school? (Unit 3) ♦ This is a street. This is a house. There are four ♦ Sally go round the sun, windows. There is one door. This is a roof. This is a Sally go round the moon, chimney. Sally go round the chimney pots, On a Saturday afternoon. (Easy 1) ♦ This is a toy shop, a book shop, a sweet shop, a shoe shop, a supermarket. ♦ This is my street, I live here. ♦ The park is near. The school is not near. This is my house, ♦ Where do you live? I live in … street. The park is near ♦ What’s your address? My address is 10 … street. MATERIJAL Book (p. 28, 29); Workbook (p. 29); cassette or CD; toys: Poster: Easy 1-My home; ¥Blu-Tack’ and cutouts.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: Who is absent? Where is he/she? At home? What’s the matter? Skandirajte horski dane u nedeqi. Monday, Tuesday, Wednesday….Na Sunday svi podi`u ruke i tap{u.

+

RECITACIJA. Recitujte zajedno When do we go to school? (Unit 3)

Pitajte u~enike na preskok: Do you go to school on Monday? Tuesday? …

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Nacrtajte kostur ku}e na tabli. Izvedite dva u~enika i recite. Draw four windows. Draw two doors. Pitajte u~enike na preskok: How many windows are there? How many doors are there? 2. Preuzmite crtawe na tabli. I’m drawing a roof. A roof. This is a chimney. A chimney. Repeat! Deca horski ponavqaju za Vama. This is the sun. This is the moon. 3. Izbri{ite ono {to ste nacrtali. Prozivajte u~enike. Come here, XXX. Draw a roof. Come here, YYY. Draw a chimney. … Kada je crte` zavr{en, otpevajte deci pesmu: Sally go round the sun… (Easy 1). Pitajte u~enike da li se se}aju pesme od pro{le godine. 90


4. SLIKOVNICA (str. 28, 29). Napi{ite na tabli broj 28. Open your books at page 28. What can you see? What number is the house? How many houses are there? 5. Opi{ite sliku. Look at the picture. This is a street. This is a house. This is a book shop. This is a sweet shop. This is a toy shop. This is a shoe shop. This is a supermarket. Jill lives in this street. Jill lives in this house. The park is near Jill’s house. Objasnite near, not near. Pored ku}e na tabli brzim potezima nacrtajte park. Na udaqenom kraju table brzim potezima nacrtajte {kolu. The school is not near Jill’s house. 6. Pitajte i pomozite deci da pravilno odgovore: How many shops are there? – There are five shops. How many parks are there? – There is one park. 7. Podelite razred u dva tima. Pokazujte Slikovnicu i postavqajte po jedno pitawe timovima naizmeni~no. What is this?... Who lives in this street? Who lives in this house? What is near Jill’s house? What is not near Jill’s house? Deca gledaju u svoje Slikovnice i odgovaraju. 8. Poka`ite sliku ili fotografiju neke zgrade ili ku}e i recite. This is my house. I live here. I live in (naziv mesta). Pitajte u~enike redom i pomozite im da odgovore. Where do you live? – I live in… 9. IGRA. Question chain. Where do you live? – I live in… 10. RECITACIJA. This is my street. Recitujte i pokazujte Slikovnicu. Ohrabrite decu da ponavqaju za Vama svaku re~enicu. This is my street. I live here. This is my house. The park is near. Recitujte ponovo. Deca ponavqaju po dve re~enice. Pustite kasetu. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, recituju grupno. 11. Recite dva puta: My address is 18 Knez Mihailova street. Napi{ite }irilicom svoju adresu na tabli (18, Knez Mihailova). Objasnite ako deca ne razumeju. Ponovite svoju adresu. Pitajte decu: What’s your address? Pomozite im da odgovore i pi{ite na tabli prva dva-tri odgovora. Recite deci da za slede}i ~as napi{u svoju adresu u Radnoj svesci. 12. RECITACIJA. This is my street. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, recituju grupno. 13. RADNA SVESKA (str. 29). Napi{ite na tabli broj 29. Open your workbooks. Look at the children. Jane wants to buy a book. Find the shop. Find the sticker. This is your homework. Colour the picture, find the stickers and stick them. Poka`ite svoju popuwenu stranu. Objasnite da staze koje vode prema prodavnicama popune razli~itim bojama. 14. PESMA. Sally go round the sun… Podsetite decu na pesmicu koju su u~ili u prvom razredu. Pustite kasetu. Ohrabrite decu da pevu{e. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. See you on Monday. Have a nice day. 91


Home, sweet home 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Chant ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Show me ♦ Dialogue - listening and acting out ♦ Flash-card game: Can you…?

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom ♦ Months in a year ♦ When is your birthday? My birthday is in… ♦ Can you ski? Yes, I can. No, I can’t. ♦ Dialogue: A birthday party Chris: Can you come to my birthday party? Jane: Yes, I can. When? Chris: On Saturday. Jane: What time? Chris: At five o’clock. Jane: Fine. See you on Saturday!

+ PESME I RECITACIJE ♦ This is my street ♦ Happy birthday ♦ How many rooms are in your house? A kitchen, a bathroom, a bedroom… There’s one more room. You know it all. Yes, of course. That is the HALL!

MATERIJAL Book (p. 30, 31); Workbook (p. 29); cassette or CD; toys: Poster: Easy 1-My home; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: flash-cards: ski, skate, sledge, make a snowman, play hopscotch, play football, play basketball …

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte: What’s the weather like? Do you like rain/snow/ cold weather/warm weather? It’s February ( March). It’s cold. Skandirajte nazive meseci. TPR. Izdajte naredbe: Run to the board! Clap three times! Stand on your left foot! Touch your left foot! Jump like a bunny! Fly like a bird! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str. 29). Show me your homework. Kru`ite u~ionicom, gledajte i hvalite radove i razgovarajte sa decom: Who wants to buy a book? Show me the book shop! … Show me the toy shop…the sweet shop… Tra`ite da Vam deca poka`u ispisanu adresu u Radnoj svesci i pitajte nekoliko u~enika: What’s your address? 2. RECITACIJA. This is my street. Ponovite recitaciju horski, a zatim nekoliko u~enika recituju samostalno. 3. Poka`ite poster i ponovite poznate pojmove. This is a house. This is a window. .A door. The ceiling. The floor. This is a kitchen. A hall. A living room. A bathroom. A bedroom. U~enici ponavqaju horski i pojedina~no. 92


4. Pitajte: How many rooms are there? Zajedno sa decom prebrojte prostorije na posteru. Let’s count. 1, 2, 3, 4, ...There are … rooms. 5. RECITACIJA. How many rooms are in your house?… Recitujte i pokazujte prostorije na posteru. Recitujte red po red. Deca horski ponavqaju za Vama. How many rooms are in your house?… A bedroom, a kitchen, a bathroom, a living room… There’s one more room… You know it all… Yes, of course… That is the HALL! Deca }e ovu recitaciju lako mo}i da reprodukuju samostalno, po{to je vrlo sli~na prethodno uvedenim: How many people are in your house?(Unit 3) i How many presents are under the tree? ( Unit 4) 6. IGRA. Show me. Podelite razred u dva tima. Izvodite po dva predstavnika tima da se takmi~e. Show me the kitchen… the bedroom… the door… Poen osvaja u~enik koji prvi poka`e predmet na posteru. 7. Na isti na~in ponovite poznate delove name{taja. This is a sofa, a table, a chair, a fridge, a cooker,a tub… 8. SLIKOVNICA (str. 30, 31). Napi{ite broj 30 na tabli. Open your books at page 30. Look at the picture. What can you see? Timovi se takmi~e u nabrajawu poznatih predmeta. I can see a … 9. Pitajte decu redom i pomozite im da odgovore. Can you see a kitchen? a bedroom? a bathroom? a sofa? a table? a fridge?.... Yes, I can. Pitajte daqe i pomozite deci da odgovore: Can you see two kitchens? ten cookers? five lamps? No, I can’t. 10. RECITACIJA. How many rooms are in your house? Recitujte zajedno sa decom i pokazujte prostorije na posteru. 11. SLIKOVNICA (str. 30, 31). Napi{ite na tabli broj 30. Look at page 30. Look at Chris. Can you see Chris? It’s his birthday. Happy birthday Chris! Ohrabrite decu da ~estitaju ro|endan. Happy birthday Chris! Nastavite. This is a birthday party. I love birthday parties. My birthday is in June. Obratite se nekolicini u~enika: When is your birthday? Pomozite deci da odgovore: My birthday is in... Obratite pa`wu na izgovor birthday. 12. DIJALOG. A birthday party. Pustite kasetu. Listen to Chris and Jane. Pitajte u~enike da li su razumeli o ~emu se radi… Podelite razred u dve grupe, Chris i Jane. Ponovite dijalog. Deca ponavqaju uloge za Vama. Can you come to my birthday party? – Yes, I can. When? – On Saturday. – What time? – At five o’clock. – Fine. See you on Saturday. 13. DIJALOG. A birthday party. Izvedite dva u~enika i pomozite im da izvedu dijalog. Otpevajte horski Happy birthday! u~eniku koji je glumio slavqenika. 14. IGRA. Can you..? Poka`ite fle{-kartice i postavite nekoliko pitawa. Can you ski? skate? play football?… Podelite razred u dva tima. Recite deci da }ete pokazivati kartice a da oni redom Vama postavqaju pitawa. Timovi se takmi~e. Poen se osvaja za ta~no postavqeno pitawe. 15. RADNA SVESKA (str. 30). Napi{ite na tabli broj 30. This is your homework. Look at the pictures. It’s a birthday party. Colour the picture Circle what is different in the two pictures. 16. RECITACIJA. How many rooms are in your house? Recitujte horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. see you on Monday. Have a nice day. 93


Home, sweet home 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ Chant ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Teachers ♦ Flash-card game ♦ Dialogues

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom ♦ Months in a year ♦ When is your birthday? My birthday is in.. ♦ Can you ski? Yes, I can. No, I can’t. ♦ Dialogue: A birthday party. ♦ What are you doing? ♦ What is he/she doing? ♦ Dialogue. Morning. Mother: Wake up, Jill. It’s seven o’clock. Jill: Good morning, Mummy. Where is Chris? Mother: He is in the bathroom. He’s brushing his teeth. Jill: Hurry up, Chris! I want to wash my hands and face! Mother: Yes, Jill! Brush your teeth and comb your hair, too. Jill: Of course, Mummy!l

+ PESME I RECITACIJE ♦ I’m so happy ( Unit 4) ♦ This is my street ♦ Happy birthday ♦ How many rooms are in your house?

MATERIJAL Book (p. 30, 31); Workbook (p. 30, p. 31); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: flash-cards: sleeping, washing hands, washing face, brushing teeth, combing hair, singing, dancing, eating, drinking.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: I’m so happy today! + PESMA. Otpevajte zajedno pesmu: I’m so happy. Skandirajte nazive meseci. TPR. Izdajte naredbe i pokazujte: Sleep! Wake up! Wake up! Wake up! Prote`ite se i trqajte o~i. Wash your hands! Wash your face! Wash your hair! Wash your ears! Brush your teeth! Comb your hair! Izdajte naredbe ponovo bez pokazivawa. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Razgovarajte sa decom. I’m so happy today. I’m going to a birthday party. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like birthday parties? Pokazujte fle{-kartice i pitajte u~enike na preskok: Do you sing/dance/play/eat cookies/drink juice at birthday parties? 94


2. IGRA. Question chain. When is your birthday? Igru ograni~iti na desetak u~enika u nizu. 3. DIJALOG. A birthday party. Recite. Chris’s birthday party is on Saturday. Let’s act! Recitujte razbrajalicu dva puta i izaberite dvoje dece da uz Va{u pomo} odglume dijalog. Oranges, lemons, apples and plums. Tell me when your birthday comes! U~enik na koga je do{ao red izlazi i odgovara: My birthday is in (April)…Recite: OK. You are Chris… 4. PESMA. Happy birthday,… to you Chris. Kada se zavr{i dijalog, deca horski pevaju slavqeniku. 5. Pitajte decu na preskok. How old is Chris? How old is Jill? How old are you? 6. Izvedite dvoje dece da pitaju jedan drugog: How old are you? 7. RECITACIJA. How many rooms are in your house? Izvedite dva u~enika. Jedan pita: How many rooms are in your house? Drugi nabraja prostorije u svojoj ku}i i recituje do kraja. Poma`ite deci ako je potrebno. 8. SLIKOVNICA (str. 30, 31). Napi{ite na tabli broj 30. Open your books. Look at the picture. Postavqajte pitawa. Where is Mummy/Daddy? U~enici pojedina~no odgovaraju, … in the kitchen… in the living room… 9. IGRA. Teachers. Recitujte razbrajalicu i izaberite u~enika da nastavi sa pitawima: Where is Jill/Chris/Jane/Danny/Buddy…? … in the hall… in the bathroom… in the garden… 10. Pokazujte i imenujte fle{-kartice. He is brushing his teeth/washing his hands/washing her face/combing her hair… Deca ponavqaju za Vama. Pokazujte kartice i pitajte u~enike redom: What is he/she doing? 11. IGRA. Flash-card game. Podelite razred u dva tima. Pokazujte nali~je kartice i recite: Guess! What is he/she doing? Predstavnici timova naizmeni~no poga|aju. DIJALOG. Morning. Nacrtajte sat na tabli i recite: It’s seven o’clock. Listen to Jill and Mummy. Pustite kasetu. Pitajte decu da li znaju o ~emu se radi. Podelite razred u dve grupe, Jill i Mother. Svaka grupa ponavqa svoju ulogu za Vama. Wake up, Jill. It’s seven o’clock… Good morning, Mummy. Where is Chris?… He is in the bathroom… He’s brushing his teeth… Hurry up, Chris! I want to wash my hands and face!..... Yes, Jill! Brush your teeth and comb your hair, too... Of course, Mummy! 12. Napravite malu scenografiju. Dve spojene stolice predstavqaju krevet. Izaberite i Chris. Odredite deo u~ionice :This is a bathroom. Recite: Jill go to your bed and sleep. Chris, go to the bathroom and wash your hands and face. Glumite Mother i poma`ite devoj~ici da odglumi Jill. Izaberite nove „glumce“ i ponovite dijalog jo{ dva puta. 13. RADNA SVESKA (str. 30). Napi{ite na tabli broj 30. Show me your homework. Podelite razred u dva tima. Jedni su zadu`eni za prvu a drugi za drugu sliku. Where is Maggie sitting? Prvi tim odgovara: On the floor. Drugi tim: On the chair. How many candles are there? There are ten candles… There are eight candles… 14. RADNA SVESKA (str. 31). Napi{ite na tabli broj 31. This is your homework. Look at this house. The rooms are empty. Empty. Find the stickers and stick them in them in the empty rooms. You can draw what you want in the rooms! Proverite da li deca razumeju. 15. RECITACIJA. This is my street. Poka`ite strane 30, 31 u Slikovnici i recitujte horski. Zavr{ite ~as. See you on Tuesday. Have a nice day. Good bye. 95


Home, sweet home 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Simon says ♦ Dialogues: acting out.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom, a living room, a garden ♦ This is a sofa, a fridge, a cooker, soap, a toothbrush, a bath, a comb, a table a chair… ♦ What is in the bathroom? A bath, a comb… ♦ Where do you eat? In the kitchen… ♦ What is he/she doing? ♦ Dialogue: A birthday party. ♦ Dialogue. Morning.

+ PESME I RECITACIJE ♦ This is the way (Easy 1) ♦ This is my street ♦ Happy birthday ♦ How many rooms are in your house? ♦ Wake me, shake me, Don’t let me sleep too long. Got to go to school today, And sing this happy song!

MATERIJAL Book (p. 30, 31); Workbook (p. 31); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: 3 beds. 1 sofa, 4 chairs, a fridge, a cooker, a TV set, a computer, a lamp, a bath, soap, a comb, a toothbrush, 5 books, 1 lamp; flash-cards: sleeping, washing hands, washing face, brushing teeth, combing hair, singing, dancing, eating, drinking, watching TV, reading, playing football.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu.

+

PESMA. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte.This is the way I wash my hands… (Easy 1). Pitajte decu da li se se}aju pesme. Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e i gestikuliraju. Ukqu~ite {to vi{e poznatih aktivnosti u pesmu... I comb my hair… I brush my teeth… I wash my hair… TPR. Sleep! Wake up! Wash your hands! Wash your face! Wash your hair! Wash your ears! Brush your teeth! Comb your hair! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. DIJALOG. Morning. Napravite malu scenografiju, izaberite Jill i Mother i pomozite u~enicima da izvedu dijalog. Ponovite dva puta. 2. PESMA. Wake me, shake me. Pustite kasetu. Proverite koliko deca razumeju. Pustite kasetu, pevajte i gestikulirajte i recite deci da tap{u u ritmu pesme. Recitujte red po red. Deca ponavqaju za Vama horski, zatim podeqeni u 4 grupe i na kraju nekoliko u~enika pojedina~no. Wake me, shake me…, Don’t let me sleep too long… Got to go to school today…, And sing this happy song! 3. Postavqajte pitawa: Where do you wash your hands/ brush your teeth/comb your hair? U~enici pojedina~no odgovaraju. I… in the bathroom. Prihvatite kratke odgovore u po~etku. 96


4. Pokazujte fle{-kartice i pitajte: Where do you sleep/eat/drink/watch TV/play football…? U~enici pojedina~no odgovaraju. I… in the bedroom. I… in the kitchen… 5. PESMA. Wake me, shake me. Pustite kasetu. Podelite razred u ~etiri grupe. Svaka grupa peva po jedan red. 6. DIJALOG. A birthday party. Recitujte razbrajalicu: Oranges, lemons, apples and plums,… i izaberite Jane i Chris da odglume dijalog uz Va{u pomo}. 7. PESMA. Happy birthday. Zajedno sa decom pevajte slavqeniku. 8. SLIKOVNICA (str. 30, 31). Napi{ite na tabli broj 30. Opi{ite sliku.It’s Chris’s birthday. Father is in the living room. He is counting the glasses. Mother is in the kitchen. She is making a birthday cake. Jill is in the bathroom. She’s combing her hair. Chris is in the hall. He’s welcoming (waiting for) his friends. Maggie is in the garden. She’s running. Buddy is in the garden. He’s playing with his friend. Podelite razred u ~etiri grupe. Svaka grupa ima zadatak da ka`e po dve re~enice u vezi sa slikom. Prva grupa … about the living room… Druga:… about the kitchen … Tre}a: ..about the bathroom… ^etvrta… about the hall… 9. Nacrtajte na tabli konture ku}e. Podelite na pet prostorija.This is a bathroom, a bedroom, a living room, a kitchen, a hall. Pored crte`a lepite aplikacije gumom ‘Blu-Tack’ i imenujte ih. A chair, a table, a fridge, soap, a toothbrush, a bath, a comb, a lamp, a cooker, a sofa, books … Skidajte aplikacije i pitajte decu: Where can I put the soap? comb? bath? toothbrush?TV? chair?.... Deca prvo horski a zatim pojedina~no odgovaraju: In the bathroom/kitchen…Aktivnost ne bi trebalo da traje du`e od 5 minuta. 10. IGRA. Simon says. Brush your teeth! Comb your hair! Wash your hands! 11. Nastavite aktivnost 10. Postavqajte pitawa: What can I put in the living room? bedroom? kitchen? bathroom?hall? Deca daju uputstva a Vi stavqate aplikacije. 12. RADNA SVESKA (str. 31). Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite radove i postavqajte pitawa: What is in the kitchen? living room? bathroom? bedroom? hall? Izvedite u~enika da poka`e ostalima svoj doma}i zadatak i da opi{e jednu prostoriju. Who wants to show his homework to the class? What is in the kitchen? Poma`ite u~eniku ako okleva. 13. PESMA. Wake me, shake me. Pustite kasetu. Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. see you on Thursday. Have a nice day.

97


Home, sweet home 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Put the… ♦ Flash-card game ♦ How many rooms are in your house? ♦ Pantomime

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What’s your address? My address is 15… Street. ♦ Where is the comb/cooker/bed? In the bathroom/kitchen/bedroom… ♦ Where do you wash your face? In the bathroom… ♦ What is he/she doing? He/She is cleaning the…/ making the bed/ making a cake/ helping… ♦ Dialogue. Morning.

+ PESME I RECITACIJE ♦ This is the way (Easy 1) ♦ This is my street ♦ How many rooms are in your house? ♦ Wake me, shake me,

MATERIJAL Book (p. 32); Workbook (p. 31); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: 3 beds. 1 sofa, 4 chairs. a fridge, a cooker, a TV set, a computer, a lamp, a bath, soap, a comb, a toothbrush, 5 books, 1 lamp; flash-cards: sleeping, washing hands, washing face, brushing teeth, combing hair, singing, dancing, eating, drinking, watching TV, reading, playing football.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte. Wake me, shake me… Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e i gestikuliraju. …. TPR. Sleep! Wake up! Wash your hands! Wash your face! Wash your hair! Wash your ears! Brush your teeth! Comb your hair! PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Nacrtajte na tabli konture ku}e. Podelite „ku}u“ na pet prostorija. This is a bathroom, a bedroom, a living room, a kitchen, a hall. Pored crte`a lepite aplikacije gumom ¥Blu-Tack’ i imenujte ih horski sa decom. A chair, a table, a fridge, soap, a toothbrush, a bath, a comb, a lamp, a cooker, a sofa, books … 2. IGRA. Put the… Izvodite po dva u~enika i izdajte naredbe. Put the soap in the bathroom. Put the cooker in the kitchen… Deca se takmi~e ko }e pre da izvr{i naredbu. Igra ne bi trebalo da traje du`e od tri minuta. 3. RADNA SVESKA (str. 31). Napi{ite broj 31 na tabli. Open your workbooks at page 31. Look there is a toothbrush in my bathroom. What is there in your bathroom? kitchen? living room? bedroom? 98


hall?… Prozivajte decu da poka`u Radne sveske i opi{u po jednu prostoriju. There is a bath, a toothbrush, a comb in my bathroom…. 4. RECITACIJA. How many rooms are in your house? Recitujte prvo horski a zatim pojedina~no. Podsetite decu na igru How many people are in your house?(Unit 1) 5. Igra. How many rooms are in your house? Jedno dete se obra}a drugom sa ovim pitawem. Dete odgovara, recituje do kraja i ta~no nabraja prostorije u svojoj ku}i. A bedroom, my room, a kitchen… There’s one more room…… 6. Recite: My address is 19 … Street. Napi{ite }irilicom adresu na tabli. Pitajte nekoliko u~enika: What’s your address? Izvedite dvoje dece da razgovaraju. My address is… What’s your address? 7. RADNA SVESKA (str. 32). Napi{ite na tabli broj 32. Open your workbooks at page 32. Can you see the snake? Can you see the ladders? What can you see? Svaki u~enik imenuje po jednu stvar na zmiji. I can see a bedroom… a bathroom… a kitchen… a hall… This is your homework. Colour the picture for the game. 8. Pokazujte fle{-kartice aktivnosti i govorite: I wash my face in the bathroom, I brush my teeth in the bathroom. I comb my hair… I wash my hands… Pokazujte kartice ponovo i pitajte dva tri u~enika: Where do you wash your hands? Prihvatite kratak odgovor: .. In the bathroom. Okre}ite kartice i recite u~enicima da oni Vas pitaju, jedan po jedan. Ask me! Dok odgovarate, namerno pogre{ite nekoliko puta. I brush my teeth in the bedroom! Oops! In the bathroom. 9. DIJALOG. Morning. Napravite malu scenografiju, izaberite Jill i Mother i pomozite u~enicima da izvedu dijalog.. 10. SLIKOVNICA (str. 32). Napi{ite na tabli broj 32. Open your books. Look at page 32. Postavqajte pitawa. Deca spontano odgovaraju. Prihvatite kratke odgovore. What can you see? Where is Mother/father/Chris/ Jill/Maggie? 11. SLIKOVNICA (str. 32). Opi{ite sliku. It’s Saturday. The family is at home. Father is in the living room. He’s cleaning the window. Chris is in the bathroom. He’s cleaning the bathroom. Jill is in the bedroom. She’s making the bed. Mother is in the kitchen. She’s making a cake. Maggie is in the kitchen, too. She’s helping Mummy. 12. IGRA. Pantomime. Look! What am I doing? Name{tajte krevet, perite prozor, perite pod, mutite tortu. Deca poga|aju: You are cleaning the window!... Prihvatite skra}ene re~enice... cleaning the window!... 13. PESMA. Wake me, shake me… Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. see you on Friday. Have a nice day.

99


Home, sweet home 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ Chant ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Drawing ♦ Musical chairs ♦ Snakes and ladders

PONAVQAWE I PREZENTACIJA + PESME I RECITACIJE ♦ Days in a week ♦ This is the way (Easy 1) ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom ♦ Wake me, shake me, ♦ How many… are there? There are two chairs. There ♦ Two beds, one table and two chairs, is one table. A book-shelf and a box. A shelf with books, a box with toys, ♦ What is he/she doing? He/She is cleaning the../ To play with girls and boys. making the bed/ making a cake/ helping… ♦ Dialogue. Saturday Mother: It’s Saturday. Let’s do some housework. Father: I can clean the windows. Chris: I can clean the bathroom. Jill: I can make the beds. Mother: I can make a nice cake. Maggie: Can I help you, Mummy? Mother: Oh, no. You can’t. You can play with Buddy. MATERIJAL Book (p. 32); Workbook (p. 32); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Maggie, mother, father; flash-cards.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu.

+

PESMA. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte. Wake me, shake me… Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e i gestikuliraju… Skandirajte dane u nedeqi. Recite: It’s Friday today. Pitajte : What day is it today? TPR. Let’s do some housework. Clean the floor! Clean the windows! Make your bed! Make a cake!

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Pitajte nekoliko u~enika: How many days are there in a week? What are they? Ponovite horski sedam dana u nedeqi. Na Sunday svi podi`u ruke i tap{u. Zatim svaki u~enik redom izgovara po jedan dan. U~enik koji izgovara Sunday podi`e ruke, tap{e i izlazi do table. 100


2. Kada zavr{ite nabrajawe dana, zadu`ite u~enike kod table da crtaju na tabli: Draw two beds. Draw one table! Draw two chairs! Draw a box. Dok deca crtaju, postavqajte pitawa u~enicima na preskok: What is XXX drawing?… How many beds/chairs/… are there? Nacrtajte policu s kwigama. This is a bookshelf. 3. RECITACIJA. Two beds, two chairs… Recite: Look and listen. Pustite kasetu ili recitujte i pokazujte: Two beds, one table and two chairs… A bookshelf and a box… A shelf with books, a box with toys… To play with girls and boys. Izvedite dva u~enika do table da pokazuju dok ponovo recitujete. Uputite decu da ponavqaju red po red za Vama. 4. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher? Ask three questions …How many…are there? U~enik pokazuje crte`e na tabli i postavqa pitawa. Pomozite deci da daju pune odgovore. Podsetite ih… There are two… There is one… 5. RECITACIJA. Two beds, two chairs… Recitujte i ohrabrite decu da horski recituju. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Izvedite u~enika koji `eli samostalno da recituje i poma`ite mu. 6. RADNA SVESKA (str. 32). Show me your homework. Izvedite u~enika da poka`e svima svoj doma}i i zajedno sa decom imenujte predmete. Let’s see what is on the snake. A bath… a table… a cooker… a bedroom… a sofa… a fridge… 7. IGRA. Snakes and ladders. Podsetite decu na pravila igre. Let’s play! U~enici igraju u parovima ili u grupama od ~etvoro. Ograni~ite igru na 5 minuta. Kru`ite, gledajte doma}e zadatke, slu{ajte i ispravqajte po potrebi. 8. PESMA. Wake me, shake me… Pevajte pesmu horski i gestikulirajte. 9. IGRA. Musical chairs. Musical chairs. Pustite kasetu sa poznatom pesmicom. Postavite pet stolica u krug i pozovite petoro dece da sednu. Objasnite igru. Kad muzika po~ne, deca ustaju i igraju u krug oko stolica. Dok deca igraju, sklawate jednu stolicu. Iznenada prekidate muziku. Deca moraju da sednu. U~enik koji ne uspe da zauzme stolicu, ispada iz igre.Ponovo pu{tate muziku i sklawate stolicu. Pobednik je u~enik koji zauzima zadwu stolicu. 10. SLIKOVNICA (str. 32). Napi{ite na tabli broj 32. Look at page 32. Postavqajte pitawa: Where is mother/father/Chris/Jill/Maggie? U~enici individualno odgovaraju. What is father/mother/… doing? 11. DIJALOG. Saturday .Listen to our English friends. Pustite kasetu. Pitajte decu da li su razumela. Pitajte: Who is speaking? Zalepite na tablu gumom ¥Blu-Tack’ aplikacije mother, father, Jill… Pustite kasetu ponovo i pokazujte ko govori. Skinite aplikacije i podelite ih deci. You are father. You are mother… Listen carefully and repeat… Pu{tajte i zaustavqajte kasetu ili govorite. It’s Saturday. Let’s do some housework… I can clean the windows… I can clean the bathroom… I can make the beds… I can make a nice cake. …Can I help you, Mummy?… Oh, no. You can’t. You can play with Buddy. Deca ponavqaju svoje uloge. 12. PESMA. This is the way I wash my hands… Prekinite pesmu naglo, pogledajte na sat, recite kao za sebe: What’s the time? Oh. It’s ten o’clock! Zavr{ite ~as. Hurry up, children Take your books. The lesson is over. Bye, bye! See you on Monday. 101


Home, sweet home 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ Chant ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Drawing ♦ Snakes and ladders.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Days in a week ♦ Where do you live? I live in…. ♦ There are many shops. ♦ What’s the time? It’s five o’clock ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom ♦ How many… are there? There are two chairs. There is one table. ♦ I can clean… ♦ What is he/she doing? He/She is cleaning the…/ making the bed/ making a cake/ helping… ♦ Dialogue. Saturday ♦ Story: Naughty cat! 1. The window is open.The cat jumps in. ( into the house). 2. Buddy runs into the living room. The cat is not there. 3. Buddy runs into the bathroom. The cat is not there. 4. Buddy runs into the bedroom. The cat is not there. 5. Buddy runs into the kitchen. What?! The cat is on the table eating fish. 6. Buddy is late. The plate is empty!... Naughty cat!

+ PESME I RECITACIJE ♦ This is the way (Easy 1) ♦ What day is it? (Unit 3) ♦ Wake me, shake me, ♦ This is my street ♦ Two beds, one table and two chairs

MATERIJAL Book (p. 32 p. 33); Workbook (p. 33); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Maggie, mother, father; flash-cards: washing hands, washing face, brushing teeth, combing hair, singing, dancing, skiing, skating.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte. Wake me, shake me… Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e i gestikuliraju… Skandirajte dane u nedeqi. Recite: It’s Friday today. Pitajte: What day is it today? TPR. Let’s do some housework. Clean the floor! Clean the windows! Make your bed! Make a cake! 102


PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Govorite i gestikulirajte: Look. I can clean the board/ clean my shoes… Poka`ite dve, tri fle{-kartice, I can brush my teeth,wash my face/ make a cake… Pokazujte kartice i uputite decu da pojedina~no nastave. 2. Skandirajte horski dane u nedeqi. Deca zatim lan~ano nabrajaju dane. 3. RECITACIJA. What day is it? It’s Saturday… Pitajte: Who wants to say the rhyme? Deca pojedina~no ili grupno recituju dva puta. 4. DIJALOG. Recite: It’s Saturday. Podelite aplikacije. You are Mother. You are Jill… Let’s act! Pomozite deci da odglume dijalog. Ponovite dva puta. 5. SLIKOVNICA (str. 32). Napi{ite na tabli broj 32. Look at page 32. Postavqajte pitawa: Where is…? What is Jill/Chris… doing? 6. SLIKOVNICA (str. 33). Napi{ite na tabli broj 33. Look at page 33. Can you see Buddy? Can you see the cat? What can you see? Ohrabrite decu da spontano ka`u na engleskom {ta sve vide. Listen to the story! Pustite kasetu. Proverite da li su deca sve razumela. Pri~ajte pri~u. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. The window is open… The cat jumps in. (into the house)… Buddy runs into the living room. The cat is not there… Buddy runs into the bathroom. The cat is not there… Buddy runs into Jill’s room. The cat is not there… Buddy runs into the kitchen. What?! The cat is on the table eating fish… Buddy is late. The plate is empty!… Naughty cat! 7. RECITACIJA. Two beds, one table and two chairs. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Deca pojedina~no ili grupno recituju dva puta. 8. Postupno crtajte sat na tabli. Krenite od kruga. Pitajte: What am I drawing? Deca poga|aju: A ball. A balloon. A cat. Crtajte kazaqke:...brojeve. Recite: I’m drawing a clock. A clock. Look! It’s a clock! What’s the time? ... Pomozite deci da odgovore. Bri{ite i crtajte malu kazaqku i mewajte pune sate. What’s the time? Ohrabrite decu da horski odgovaraju: It’s two/three… o’clock. 9. SLIKOVNICA (str. 33). Napi{ite na tabli broj 33. Look at page 33. Can you see the clock? Where is the clock? Is it in the kitchen? … What’s the time? 10. RADNA SVESKA (str. 33). This is your homework. Colour the clock. Cut out the clock. Cut out the hands. Fix the hands with a toothpick. Objasnite i poka`ite napravqen sat. 11. Okre}ite kazaqke na satu koji ste pokazali i pitajte dva, tri u~enika: What’s the time? Predajte sat jednom u~eniku da okre}e kazaqke i pita svoje drugove. 12. TPR. Izdajte naloge. Stand up. Wash your hands. Wash your face. Brush your teeth. Sit down. Clap. Put your books in your bags. Clap. The lesson is over. Zavr{ite ~as. See you on Tuesday. 103


Home, sweet home 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ True/False ♦ Question chain ♦ Dialogue ♦ Snakes and ladders.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Days in a week ♦ Where do you live? I live in… ♦ There are many shops. ♦ What’s the time? It’s five o’clock ♦ This is a kitchen, a bathroom, a bedroom ♦ How many… are there? There are two chairs. There is one table. ♦ I can clean… ♦ What is he/she doing? He/She is cleaning the…/ making the bed/ making a cake/ helping… ♦ Dialogue. Saturday ♦ Story: Naughty cat

+ PESME I RECITACIJE ♦ Wake me, shake me ♦ This is my street ♦ Two beds, one table and two chairs

MATERIJAL Book (p. 28, 29, p. 33); Workbook (p. 33); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Jill, Chris, Maggie, mother, father; flash-cards: getting up, going to bed, going to school, watching TV.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte. Wake me, shake me… Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e i gestikuliraju… TPR. Sleep! Wake up ! It’s seven o’clock. Wash your hands. Wash your face! brush your teeth. Go to school. It’s eight o’clock. Go to sleep. It’s ten o’clock!

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 33). Napi{ite na tabli broj 33. Look at your books. What is open? Who jumps in? Who runs into Jill’s room?... 2. IGRA. True/False. Pri~ajte pri~u. Deca tap{u kada ka`ete ta~nu re~enicu. Kada pogre{ite, di`u ruke i ma{u. 3. Listen to the story. Pustite kasetu ili ponovite pri~u. Pitajte: Who wants to tell the story? Izvedite 6 u~enika. Svako dete pokazuje po jednu sliku i uz Va{u pomo} izgovara po jednu ili dve re~enice. 104


4. Postavqajte pitawa u vezi sa stripom: Who is in the bedroom/bathroom/kitchen? What is Jill/Chris/ Mother… doing? What’s the time? Deca individualno odgovaraju. Prihvatite kratke odgovore. 5. RADNA SVESKA (str. 33). Show me your homework. Izvodite decu da poka`u svoje satove, nameste kazaqke i pitaju drugove: What’s the time? Hvalite radove: What a lovely clock. Very nice… 6. PESMA. Wake me, shake me. Who wants to sing ? U~enici pevaju individualno ili u malim grupama. 7. Pokazujte fle{-kartice i govorite: I get up at 6 o’clock. I go to bed at 9 o’clock. I watch TV at 7 o’clock. Okre}ite kartice i pitajte decu: At what time do you get up/go to school… U~enici odgovaraju individualno. 8. SLIKOVNICA (str. 28, 29). Napi{ite na tabli broj 28. Look at page 28. Postavqajte pitawa: How many shops are there? How many parks are there? Where is the park? Near? Not near? Who lives in this house? U~enici odgovaraju individualno. 9. IGRA. Question chain. Recite i pitajte prvog u~enika. I live in… Where do you live? 10. RECITACIJA. This is my street. Ponovite recitaciju horski. Pitajte: Who wants to say the rhyme? U~enici recituju individualno i pokazuju sliku u Slikovnici. 11. DIJALOG. Saturday. Podelite aplikacije Jill, Chris, Mother… i pomozite deci da odglume. 12. Pitajte: Can you make a cake? Can you make cookies? Can you clean the window in your house? Proverite da li deca znaju {ta ih pitate. Deca odgovaraju individualno. Yes, I can. No, I can’t. 13. IGRA. Snakes and ladders. Open your workbook at page 32. Podsetite decu na pravila igre. Let’s play! U~enici igraju u parovima ili u grupama od ~etvoro. Ograni~ite igru na 5 minuta. 14. RECITACIJA. Two beds, one table and two chairs. Ponovite recitaciju horski. Pitajte: Who wants to say the rhyme? U~enici recituju individualno. 15. Recite: It’s 11 o’clock. The lesson is over. See you on Wednesday. Bye, bye. Have a nice day.

105


Home, sweet home 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Poster game ♦ What’s the time? ♦ Question chain ♦ Pantomime ♦ Dialogue ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Where do you live? I live in London. ♦ What’s your address? My address is 10 Park Street. ♦ There is…There are… ♦ book shop, toy shop, sweet shop, shoe shop, supermarket ♦ room, bedroom, living room, bathroom, kitchen, hall ♦ bed, table, chair, sofa, clock, lamp, TV, cooker, fridge, bath, soap, comb ♦ What’s the time? It’s five o’clock. ♦ I get up at 7 o’clock. I wash my hands/ wash my face/brush my teeth/comb my hair. ♦ Can you…? Yes, I can. No, I can’t. ♦ What is he/she doing? He/She is cleaning the…/ making the bed/ making a cake/ helping… ♦ Dialogue. Saturday ♦ Story: Naughty cat

+ PESME I RECITACIJE ♦ This is the way I wash my hands ♦ How many rooms are in your house? ♦ Two beds, one table and two chairs ♦ Wake me, shake me

MATERIJAL Book (p. 33); Workbook (p. 33 ); cassette or CD; Poster: My home ¥Blu-Tack’ and cut-outs: bed, table, chair, sofa, clock, lamp, TV, cooker, fridge, bath, soap, comb, flash-cards: getting up, going to bed, going to school, watching TV.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom. This is the way I wash my hands… Pitajte u~enike na preskok: Where do you wash your hands? U~enici horski odgovaraju: In the bathroom. TPR. Sleep! Wake up ! It’s seven o’clock. Wash your hands. Wash your face! brush your teeth. Go to school. It’s eight o’clock. Go to sleep. It’s ten o’clock! 106


REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. IGRA. Poster game. Podelite razred u dva tima, ¥butterflies’ i ¥cats’. Predstavnici timova izlaze naizmeni~no, pokazuju i imenuju poznate stvari. This is a kitchen. This is a bath. This is a living room… Ista stvar ne sme da se imenuje dva puta. Poen se osvaja za ta~nu re~enicu. Vodite evidenciju na tabli. 2. RECITACIJA. How many rooms are in your house? Predstavnik jednog tima pita u~enika iz drugog tima koji nabraja prostorije u svojoj ku}i i recituje do kraja. 3. Gumom ¥Blu-Tack’ postavite aplikacije na tablu i imenujte ih horski. A bed, a table,a chair, a sofa, a clock, a lamp, a TV, a cooker, a fridge, a bath, a soap, a comb. 4. Nacrtajte na tabli konture prazne sobe. Izvedite predstavnika prvo jednog pa drugog tima da nameste sobu, tj. zalepe aplikacije. This is a kitchen/bathroom… What can you see in a kitchen/bathroom? Dok postavqa aplikacije, u~enik mora da ih imenuje. A table, a chair… 5. RECITACIJA. Two beds, one table and two chairs. Po jedan predstavnik tima izlazi i individualno recituje. Poen timu donosi u~enik koji recituje bez gre{ke. 6. Postavite po dva pitawa svakom timu: How many chairs/beds/tables/lamps… are in your room? 7. IGRA. What’s the time? Poka`ite sat igra~ku iz Radne sveske namestite kazaqke i recite: It’s two o’clock. Okrenite sat nali~jem prema deci, promenite vreme i pitajte: What’s the time? U~enik koji pogodi koliko je sati, osvaja poen. 8. Recite: I get up at six o’clock. Pitajte u~enike na preskok: At what time do you get up? 9. IGRA. Pantomime. Guess. What am I doing? Perite ruke, umivajte se, perite zube, ~e{qajte se. Takmi~e se dva tima, ¥butterflies’ i ¥cats’. Deca poga|aju pojedina~no: (You are) washing your hands… Prihvatajte i skra}ene re~enice. Odgovarajte: No, I’m not… Yes, I am combing my hair! Poen za tim osvaja u~enik koji ispravno izgovori aktivnost. 10. DIJALOG. Saturday. Recite: It’s Saturday. Podelite aplikacije. You are Mother. You are Jill… Let’s act! Pomozite deci da odglume dijalog. 11. PRI^A. Naughty cat! Slikovnica (str. 33). Look at your books. Ponovite pri~u zajedno sa decom. Timovi se takmi~e u pri~awu pri~e. Svaka ta~na re~enica donosi poen. 12. EVALUACIJA. Radna sveska (str. 57). Let’s do the test! Recite deci da pa`qivo slu{aju i da obele`e ta~nu ; i pogre{nu : re~enicu. 1. I sleep in the bathroom. : 2. The cooker is in the hall. : 3. We eat in the kitchen. ; 4. This is a living room. ; 5. My address is 10 Park Street. ; 6. There is bookshelf in my room. ; 7. I get up at five o’clock. : 8. Jill is combing her hair. : 9. The toothbrush is under the bath. ; 10. Maggie can clean the window. : 13. Pokupite Radne sveske. May I have your workbooks, please? Thank you. 14. PESMA. Wake me, shake me… Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. See you on Thursday. Bye, bye. Have a nice day. 107


Unit 6 – Let’s eat! CIQNI JEZIK ♦ l am hungry. l am thirsty. ♦ l like…. l don’t like …. ♦ Can l have a glass of water, please? ♦ Here you are. Thank you. ♦ What do you like to drink? l like milk. ♦ What do you like to eat? l like pizza. ♦ Here is a pizza for you. ♦ What’s for breakfast? ♦ What’s for lunch? ♦ What’s for dinner? ♦ Have a sandwich. No, thank you. ♦ Do you want some soup? Yes, please. ♦ This is too hot/cold ! ♦ Wash your hands before you eat.

LEKSIKA ice cream, pancakes, honey, apple pie, strawberry, bacon, cheese, chicken, hamburger, market, sweet, quiet angry, tomorrow hungry, thirsty eat, drink, cook, plate, cup, glass, fork, spoon, knife breakfast, lunch, dinner water, milk, tea, juice, sweet, sugar, bread, toast, butter, jam, eggs, meat, sausages, fish, chips, salad, pizza vegetables, fruit potato, tomato, carrot apple, banana, orange, lemon, plum

FUNKCIJE ♦ imenovawe prehrambeih namirnica, vo}a i povr}a ♦ imenovawe obroka ♦ imenovawe pribora za jelo ♦ izra`avawe ose}awa gladi i `e|i ♦ izra`avawe dopadawa i nedopadawa ♦ tra`ewe informacija o hrani ♦ nu|ewe hrane ♦ prihvatawe i odbijawe ponude

AKTIVNOSTI ♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

ELEMENTI KULTURE ♦ tradicionalna pesmica: I’m a little teapot… ♦ pona{awe za stolom

108

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta, fle{-kartice poster tabla, kreda ¥blue tack’ i aplikacije hrane jabuka, {qiva, limun, pomoranxa, banana, jagoda, ♦ crte`i: vo}a i povr}a ♦ igra~ke: tawir, ~a{a, {oqa, ka{ika, no`, viqu{ka.

PESMICE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fish and chips… Toast and butter… A glass of juice I’m a little teapot… Polly put the kettle on…

IGRE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Guessing games Fruit basket Simon says… Question chain Bingo True/False


UNIT 6 – Let’s eat! Revision: ♦ I’m hungry. I’m thirsty ♦ I like fruit. I don’t like coffee. ♦ Can I have a sandwich, please? ♦ Here you are. – Thank you. ♦ Fruit: apple, plum, banana, orange, lemon. ♦ Vegetables: tomato, potato, carrot ♦ Basic food and drinks: bread, butter, jam, meat, salad, milk, water, juice, tea, coffee ♦ Rhymes and songs: Polly put the kettle on… ♦ Games: Fruit basket New items: 1. Language: – Do you want some …? – Yes, please. No, thank you. – Have some soup! Thank you. No, thank you. – I like tea with milk. I like it with lemon. – It’s too cold/hot. – pancakes, biscuits, ice cream, apple pie, honey, strawberry, bacon, soup – tomorrow, quiet, angry 2. Story: Naughty children! 1. Chris and Jill are in the supermarket. Buddy is in the bag. 2. They want to buy apples. Buddy is quiet. 3. They want to buy bread. Buddy is quiet. 4. They want to buy potatoes. Buddy is quiet. 5. They want to buy meat. Buddy jumps out. 6. The lady is angry. “Out with your dog! No dogs in the supermarket! Naughty children!” 3. Dialogues: ♦ At the market

♦ Lunch

Mother: Let’s buy some apples. Chris: Oh, mummy, please, make an apple pie today! Mother: I can make it tomorrow. Tomorrow is Sunday. Chris: Super! I can help you.

Chris: This soup is too hot! I can’t eat it. Jill: I like hot soup. I don’t like cold soup. Mother: Stop it, children! No talking at the table!

♦ At the restaurant

Waiter: Good evening. Chris: Can I have a big hamburger, please? Jill: I want fish and chips, please. Maggie: Soup, soup, I want soup! Mother: Meat and salad, please. Father: Chicken and potatoes for me, please. 109


4. Songs ♦ Toast and butter, eggs and bacon, Fish and chips and cheese, If you’re hungry, if you like it, Say, ¥Yes, please!’ ♦ A glass of juice, a cup of tea, A glass of water, too. I’m not thirsty, I’m not thirsty. No, thank you! ♦ I’m a little teapot, short and stout, Here’s my handle, here’s my spout, When I see a teacup, hear me shout, “Tip me up and pour me out”. 5. Rhymes: ♦ Fish and meat, fish and meat, Wash your hands before you eat. ♦ I like cookies, I like cakes, I like everything my mum makes.

110


Let’s eat! 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Fruit basket ♦ Teachers ♦ Dialogue: listening and acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Fruit: apple, orange, lemon, strawberry, banana, plum. ♦ Vegetables: potato, tomato, carrot. ♦ Do you like…? I like … I don’t like… ♦ What do you like ? ♦ I like apple pie. ♦ Tomorrow is Sunday. ♦ Dialogue: At the market ♦ Mother: Let’s buy some apples. ♦ Chris: Oh, Mummy! Please, make an apple pie today! ♦ Mother: I can make it tomorrow. Tomorrow is Sunday. ♦ Chris: Super. I can help you.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hot cross buns..(Unit 3) ♦ I like cookies, I like cakes, I like everything my mum makes.

MATERIJAL Book (p. 34, 35); Workbook (p. 35); cassette or CD; toys: plastic fruit – 2 apples, 2 oranges, 2 lemons, 2 strawberries, 2 bananas, 2 plums; Poster: Food; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: apple, orange, lemon, strawberry, banana, plum, potato, tomato, carrot; Pictures: toast and butter, eggs and bacon, fish and chips, cheese.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Otpevajte zajedno: Hot cross buns. Podsetite decu i poka`ite im stranu 18 u Slikovnici Look at the buns! Do you like buns? How many buns are there? TPR. Sleep! Wake up! Wash your hands! Wash your face! Brush your teeth! Comb your hair! Let’s eat!

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Look at the poster. Mother, Jill and Chris are at the market. At the market. What can you see? Proverite koliko pojmova deca znaju. Deca spontano nabrajaju {ta im je poznato. Poka`ite i imenujte vo}e, deca horski ponavqaju za Vama. This is fruit. Apples, oranges, … 2. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher? Dajte u~eniku aplikacije vo}a da ih postavqa na tablu i pita svoje drugove redom: What’s this? An apple, an orange… 111


3. IGRA. Fruit basket. Izvedite 6 parova u~enika. Svakom paru dajte istu vo}ku. Kada predajete vo}ku, u~enik mora da je imenuje ili da ponovi naziv za Vama. Decu rasporedite da stanu u dva reda licem okrenuta jedni prema drugima.Trinaesti u~enik stoji izme|u dva reda. Kada ka`ete ¥oranges’, deca sa pomoranxama mewaju mesta. Trinesti u~enik za to vreme tr~i da zauzme slobodno mesto. U~enik koji je izgubio mesto, ispada iz igre a zamewuje ga neko iz razreda. Igrajte 5 minuta. 4. SLIKOVNICA (str. 34, 35). Napi{ite broj 34 na tabli. Open your books at page 34. Look at the numbers! 1,2,3,4,5,6! Look at the colours. Yellow, blue, red, green! Look at all the food. Can you see fruit? What fruit is on yellow 1? Yellow one! Poka`ite svoju Slikovnicu i proverite da li deca razumeju {ta tra`ite od wih. Podsetite decu na nazive povr}a. What is on red 4? 5? 6? Look! Vegetables. Vegetables. A potato. A tomato. A carrot. 5. Podelite deci aplikacije povr}a. Recite deci da ustanu i da poka`u drugovima {ta imaju. Pitajte ostale: Who has a carrot/potato/tomato? 6. Nacrtajte na tabli jabuku. Nacrtajte pored jabuke okruglu pitu. This is an apple pie. Prevedite. Razgovarajte sa decom. I can make an apple pie. Can you make an apple pie? Can your mother/father make an apple pie? I don’t like apple pie. Hands up pupils who like apple pie! Hands up pupils who don’t like apple pie. 7. DIJALOG. Ponovo poka`ite poster. Listen to Mother and Chris! Pustite kasetu. Pitajte decu koliko su razumela. Objasnite ili prevedite ¥tomorrow’. Ponovite dijalog. Deca horski ponavqaju za Vama svaku re~enicu. Let’s buy some apples… Oh, Mummy! Please, make an apple pie today!… I can make it tomorrow... Tomorrow is Sunday… Super. I can help you. Podelite razred u dve grupe, Chris i Mother. Ponovite dijalog jo{ jednom. Deca grupno ponavqaju za Vama. 8. Napravite malu scenografiju. Stavite plasti~no vo}e i povr}e na klupu. Look at the fruit and vegetables at the market. Who wants to buy some fruit and vegetables? Who wants to go to the market? Recitujte razbrajalicu i izaberite dvoje dece da uz Va{u pomo} odglume dijalog. Ponovite sa novim „glumcima“ dva puta. 9. PESMA. Hot, cross buns. Otpevajte pesmu horski. Postavite na tablu aplikacije: Pokazujte i pitajte decu na preskok: Do you like buns/cookies/ honey/ cakes? Recite: I like cookies. I like buns. I like cakes. I like everything. Objasnite pokretom ili prevedite. Pitajte u~enike redom: What do you like? Podsti~ite decu da daju pun odgovor: I like... 10. RECITACIJA. I like cookies…Pustite kasetu. Proverite da li u~enici razimeju. Recitujte. Deca horski ponavqaju za Vama. Podelite razred u tri grupe. Deca po grupama ponavqaju svaki red. I like cookies… I like cakes… I like everything my mum makes. 11. RADNA SVESKA (str.35). Open your workbooks at page 35. Can you see fruit and vegetables? This is your homework! Find, count and colour fruit and vegetables, Write how many there are! Proverite da li u~enici razumeju, poka`ite popuwenu radnu svesku i objasnite ponovo ako je potrebno. 12. RECITACIJA. I like cookies… Ponovite horski recitaciju. Izvedite tri u~enika da recituju uz Va{u pomo}, svako po jedan red. Ponovite dva puta. Recitujte jo{ jednom horski i zavr{ite ~as. Good bye, children. See you tomorrow! Oops! Not tomorrow! No, not tomorrow! Prevedite. See you on Wednesday. 112


Let’s eat!

2. ~as ' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ Imperatives + What are you doing? ♦ Days in a week

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ My food. ♦ Dialogue: acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Sweets and drinks: Chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water. ♦ Food: Bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, meat, fish ♦ Do you like…? What do you like to eat/drink? ♦ I’m eating… I’m drinking… ♦ What is sweet? Honey, sugar, cake… ♦ Do you want,,? Yes, please. ♦ Today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. ♦ Dialogue: At the market.

+ PESME I RECITACIJE ♦ I like cookies, I like cakes.. ♦ Toast and butter, eggs and bacon, ♦ Fish and chips and cheese, ♦ If you’re hungry, if you like it, ♦ Say, ¥Yes, please’.

MATERIJAL Book (p. 34, 35); Workbook (p. 35); cassette or CD; toys: plastic fruit or pictures – 2 apples, 2 oranges, 2 lemons, 2 strawberries, 2 bananas, 2 plums, potato, tomato, carrot; Poster: Food; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, meat, fish.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recitujte zajedno: I like cookies, I like cakes… Izdajte naloge i pitajte decu pojedina~no: Wash your hands! What are you doing, XXX? I’m washing my hands… Wash your face! What are you doing, YYY?... Eat! What are you doing, ZZZ?... Drink! What are you doing, NNN? Recite i odmah pitajte nekoliko u~enika:Today is Wednesday. What day is it today? Zajedno sa decom ponovite dane u nedeqi: Let’s repeat the days. Monday,… PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Ponovite nazive vo}a i povr}a. Izvedite tri u~enika da se takmi~e u brzom pronala`ewu vo}a i povr}a na posteru. Show me a potato!… Imenujte i poka`ite ostalu hranu i pi}e. Look! This is chocolate, ice cream, a biscuit, a biscuit, a biscuit, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, bacon, bacon, sandwich, pizza, meat, fish… U~enici horski ponavqaju za Vama. Pokazujte hranu na posteru i postavite nekoliko pitawa na preskok. What ‘s this? Deca individualno odgovaraju. Bacon. A biscuit. 113


2. SLIKOVNICA (str. 34, 35). Napi{ite broj 34 na tabli. Open your books at page 34. Look at the numbers! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Look at the colours! Yellow, blue, red, green! Look at all the food. Can you see meat? What is on blue 1? What is on blue 4? 5? 6? Look! Meat Fish… Deca individualno odgovaraju. 3. IGRA. My food. Podelite razred u ~etiri tima, yellow, blue, red, green. Svaki tim imenuje hranu ozna~enu odgovaraju}om bojom u Slikovnici. Poen osvaja tim koji uspe da nabroji sve ove prehrambene artikle bez gre{ke. 4. Podelite deci aplikacije hrane. Izdajte nalog: Eat and drink! Deca glume da jedu ili piju. Pitajte nekoliko u~enika: What are you eating/dinking? Poma`ite da daju pun odgovor. I’m eating a sandwich… I’m drinking milk… Recite deci da slobodno {etaju po u~ionici i da pitaju jedni druge. What are you eating/dinking? Aktivnost traje 5 minuta. 5. Nacrtajte na tabli ~etiri tezge. Prozivajte decu po grupama da pomo}u gume ¥Blu-Tack’ stavqaju aplikacije na tezge. Come and put apples, oranges, plums… tomatoes here! Meat, fish, bacon, pizza… Here! Bread, butter, cheese… Here! Water, milk, juice. Here! Kada deca popune tezge, divite se: I like this market. What lovely food at the market! Aktivnost traje 5 minuta. 6. DIJALOG. At the market. Recitujte razbrajalicu, izaberite dvoje dece da uz Va{u pomo} izvedu dijalog. 7. RECITACIJA. I like cookies… Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e dece, izlaze po troje i recituju, svako po red. 8. Pitajte decu i prevedite ako je potrebno: What is sweet? Deca individualno nabrajaju po jednu slatku namienicu. Honey, sugar, cookies, chocolate, bananas. 9. Recite i gestikulirajte: I am hungry! I am hungry! I want eggs and bacon. I like eggs and bacon. Proverite da li deca razumeju. Izvedite u~enika do table i pitajte: Are you hungry? Prihvatite skra}eni odgovor: Yes. No. Pitajte: Do you want eggs and bacon? Kada u~enik ka`e I do, recite i prevedite: Yes, please. Dete ponavqa. 10. PESMA. Toast and butter. Poka`ite slike. Toast and butter. Eggs and bacon. Fish and chips. Cheese. Pustite kasetu. Proverite koliko su deca razumela. Pustite kasetu ponovo. Recitujte red po red. Toast and butter… eggs and bacon… fish and chips and cheese… If you’re hungry… if you like it… say, yes please! Deca horski ponavqaju za Vama. 11. RADNA SVESKA (str. 35). Napi{ite broj 35 na tabli. Open your workbooks at page 35. Show me your homework! [etajte, gledajte i hvalite zadatke i postavqajte pitawa. Prvo ve`bajte jedninu: How many carrots/bananas/ lemons are there? There is one carrot. Ve`bajte mno`inu: How many apples/oranges/ strawberries… are there? There are five apples. 12. PESMA. Toast and butter. Pustite kasetu. Pevajte i ohrabrite decu da pevu{e. Zavr{ite ~as. See you tomorrow. No! Not tomorrow. Tomorrow is Thursday. See you on Friday. Bye, bye! 114


Let’s eat! 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Food ♦ Dialogue: listening and acting out. ♦ Simon says

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Are you hungry? Yes, I am. No, I’m not. ♦ At what time do you have breakfast/lunch/dinner? ♦ I have breakfast/lunch/ dinner at … o’clock. ♦ Do you like…? What do you like to eat/drink? ♦ She’s cooking. He’s making salad. ♦ Dialogue: Lunch Mother: Let’s have lunch children! Chris: I can’t eat this soup. It’s too hot! Jill: I like hot soup. He likes cold soup! Yuck! Mother: Stop it, children. No talking at the table!

+ PESME I RECITACIJE ♦ I like cookies, I like cakes.. ♦ Toast and butter…,

MATERIJAL Book (p. 36, 37); Workbook (p. 36); cassette or CD; toys: plastic food or pictures – fish and chips, toast and butter, eggs and bacon, a cup of milk; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, meat, fish, chips, salad, soup.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i govorite: Good morning. How are you? It’s a lovely day today. It’s Friday .It’s a lovely day for English, isn’t it? + PESMA. Clap if you like fish and chips! Jump if you like toast and butter! Knock if you like eggs and bacon. Hands up if you like cookies! Hands up if you like cakes!

+

RECITACIJA. I like cookies, I like cakes. Recitujte prvo horski a zatim deca koja `ele recituju individualno. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Recite i gestikulirajte: I am hungry! I am hungry! Pitajte Are you hungry? Pomozite u~eniku da odgovori: Yes, I am. Poka`ite detetu igra~ke ili crte`e hrane i pitajte: Do you want toast and butter?... Ohrabrite dete da ka`e: Yes, please. Predajte detetu crte` i recite da ponudi druga do sebe. Ask your friend! 2. IGRA. Question chain. Are you hungry?... Prvih nekoliko u~enika uz Va{u pomo}, a zatim deca samostalno odgovaraju i pitaju drugove do sebe i predaju im crte` hrane koji ste dali prvom 115


u~eniku. Are you hungry?... Do you want toast and butter?… Posle pet u~enika promenite hranu (crte`) koja kru`i. 3. PESMA. Toast and butter… Ponovite recitaciju horski a zatim nekoliko u~enika recituje individualno uz Va{u pomo}. 4. Poka`ite kartonski sat ili crtajte na tabli i govorite: I have breakfast at 7 o’clock. Proverite da li u~enici razumeju. Pitajte u~enike: At what time do you get up/have breakfast? U~enici odgovaraju individualno. 5. Recite i poka`ite slike ili crte`e: This is my breakfast. Toast and butter and juice. I have toast and butter and coffee for breakfast. 6. PESMA. Toast and butter… Recitujte prvo horski a zatim nekoliko u~enika individualno. 7. Pomerajte kazaqku na satu i uve`bajte: I have breakfast at 7 o’clock… I have lunch at 2 o’clock… I have dinner at 8 o’clock. Deca ponavqaju prvo horski a zatim inividualno. 8. RADNA SVESKA (str.36). Napi{ite broj 36 na tabli. Open your workbooks at page 36. Look at the clock. Dr`ite Radnu svesku u ruci, pokazujte i govorite. Breakfast at 7 o’clock…. Lunch at 2 o’clock… Dinner at 8 o’clock… Look at the food. Toast, butter and honey, eggs and bacon and milk for breakfast….. What’s for lunch?… What’s for dinner? …. This is your homework! Draw at what time you have breakfast, lunch and dinner. Put stickers of food for breakfast, lunch and dinner. Poka`ite deci popuwenu stranu i proverite da li znaju {ta treba da rade. 9. IGRA. Food. Slikovnica (str. 34, 35). Napi{ite 34 na tabli. Open your books at page 34. Let’s play! Podelite razred u dva tima. U~enici individualno jedni drugima postavqaju pitawa i odgovaraju. What’s Blue 3? – A biscuit! 10. SLIKOVNICA (str. 36, 37). Napi{ite broj 36 na tabli. Look at your books. What can you see? Postavqajte pitawa. Prihvatajte kratke odgovore. What is this? – A kitchen? Who is cooking? – Mother. Who is making salad? – Father. Who is helping? – Chris. Who is giving water to Buddy? – Jill. Who is playing? – Maggie. 11. DIJALOG. Lunch. Pustite kasetu. Listen to Mother, Chris and Jill! Proverite koliko deca razumeju. Who is talking? Who is having lunch? What is hot? Who doesn’t like hot soup? Who likes hot soup? Podelite razred u tri grupe, Father, Jill, Chris. Izgovarajte dijalog. Grupe ponavqaju svoje uloge, re~enicu po re~enicu. Let’s have lunch, children… This soup is too hot… I can’t eat it… I like hot soup… He likes cold soup. Yuck!… Stop it, children… No talking at the table. Ponovite. Iz svake grupe po jedno dete ponavqa ulogu. 12. PESMA. Toast and butter… Otpevajte pesmu horski. Zavr{ite ~as. Bye, bye, children. See you on Monday! Have a nice day! 116


Let’s eat! 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Fruit basket ♦ Dialogue: acting out.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Are you thirsty? Yes, I am. No, I’m not. ♦ What do you like to drink? I like water. ♦ At what time do you have breakfast/lunch/dinner? ♦ I have breakfast/lunch/ dinner at …o’clock. ♦ She’s cooking. He’s making salad. ♦ I’m eating.. I’m drinking… ♦ Dialogue: Lunch

+ PESME I RECITACIJE ♦ I like cookies, I like cakes.. ♦ Toast and butter… ♦ A glass of juice, a cup of tea, A glass of water, too. I’m not thirsty. I’m not thirsty. No, thank you!

MATERIJAL Book (p. 36, 37); Workbook (p. 36); cassette or CD; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, meat, fish, soup, salad.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i govorite: Good morning. How are you? It’s a lovely day today. It’s Friday. It’s a lovely day for English, isn’t it? TPR. Clap if you like orange juice! Jump if you like milk! Knock if you like water. Hands up if you like tea!

+

RECITACIJA. I like cookies, I like cakes. Recitujte prvo horski a zatim deca koja `ele recituju individualno. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Recite i gestikulirajte: I am thirsty! I am thirsty! Pitajte: Are you thirsty? Pomozite u~enicima da individualno odgovaraju: Yes, I am… No, I’m not. Poka`ite u~eniku igra~ku, {oqu ili ~a{u pi}a i pitajte: Do you want a glass of water/a cup of tea/ a glass of juice?... Ohrabrite dete da ka`e: Yes, please. ili No, thank you. Predajte detetu crte` i igrajte igru. 2. IGRA. Question chain. Are you thirsty?... Prvih nekoliko u~enika uz Va{u pomo}, a zatim deca samostalno odgovaraju i pitaju drugove do sebe i predaju im ~a{u/{oqu koju ste dali prvom u~eniku. Are you thirsty?... Do you want a glass of milk?… Posle pet u~enika promenite ~a{u koja kru`i. 3. PESMA. A glass of juice. Pustite kasetu. Dok slu{ate pesmu pokazujte ~a{u i {oqu i gestikulirajte. Recitujte pesmicu. A glass of juice, a cup of tea… A glass of water, too… I’m not thirsty… I’m 117


not thirsty… No, thank you! Deca horski ponavqaju za Vama svaki red. Podelite razred u tri grupe. Recitujte. Deca grupno ponaqaju. Pustite kasetu ponovo. Ohrabrite decu da pevu{e. 4. Recite i pitajte u~enike na preskok: I like to drink water. What do you like to drink? 5. IGRA. Fruit basket. Umesto vo}a, koristite nazive napitaka. Poka`ite i ponovo imenujte zajedno sa decom: A cup of tea. A glass of milk. A glass of water. A glass of juice. Izaberite ~etiri para u~enika, dajte svakom paru iste igra~ke i igrajte igru.( Let’s eat! – 1. ~as, ta~ka 1.) 6. DIJALOG. Lunch. Pustite kasetu. Ponovite pitawa da proverite koliko deca razumeju. Napravite malu scenografiju. Zaposlite decu da Vam poma`u. Na izdvojenu klupu stavite meso, salatu, supu, pribor za jelo. Oko klupe postavite 5 stolica. Izaberite „glumce“, Mother, Father, Jill, Chris, Maggie. Deca sedaju za sto i uz Va{u pomo} izvode dijalog. Ponovite dva puta sa drugim „glumcima“. 7. PESMA. A glass of juice. Pustite kasetu ili pevajte, pokazujte ~a{u i {oqu i gestikulirajte. Pevajte ponovo sporije. Ohrabrite decu da pevaju horski. Pitajte: Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika, podelite ih u dve grupe i poma`ite im. Jedna grupa peva i nudi pi}e, druga grupa odgovara. 8. SLIKOVNICA (str. 36, 37). Napi{ite 36 na tabli. Look at page 36. Listen! Pustite kasetu. Deca slu{aju i gledaju u Slikovnicu. Opi{ite sliku ponovo: It’s Sunday. It’s time for lunch. The family is in the kitchen. It’s 2 o’clock. Mother is cooking. Father is making salad. Chris is helping. Maggie is playing. Jill is giving water to Buddy. Postavqajte pitawa. What’s the time? Who is cooking/ helping/…? U~enici individualno odgovaraju. Poma`ite deci i ne insistirajte na dugim odgovorima. 9. RADNA SVESKA (str. 31). Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke. Pitajte nekoliko u~enika i pomozite im da odgovore: At what time do you have breakfast/lunch/dinner? Ohrabrite u~enike da pokazuju doma}e i da pitaju jedni druge: At what time do you have breakfast/lunch/dinner? Pitajte nekoliko u~enika: What do you have for breakfast/lunch/dinner? Pogledajte doma}i zadatak i pomozite u~eniku ako okleva sa odgovorom. 11. PESMA. Toast and butter. Pitajte: Who wants to sing? Ako se javi vi{e u~enika izvedite ih da pevaju zajedno. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Hurry up! Go home and have lunch. Bye, bye!

118


Let’s eat! 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Food ♦ Dialogue: acting out.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Are you thirsty? Yes, I am. No, I’m not. ♦ What do you like to drink/eat best? I like to drink milk best. ♦ They are hungry! ♦ What are they doing? They are eating. ♦ At what time do you have breakfast/lunch/dinner? ♦ I have breakfast/lunch/dinner at … o’clock. ♦ Good evening! ♦ Dialogue: At the restaurant ♦ Waiter: Good evening! ♦ Chris: Can I have a big hamburger, please? ♦ Jill: I want fish and chips, please. ♦ Maggie: Soup, soup, I want soup! ♦ Mother: Meat and salad, please. ♦ Father: Chicken and potatoes for me, please.

+ PESME I RECITACIJE ♦ I like cookies, I like cakes… ♦ Toast and butter…. ♦ A glass of juice, a cup of tea… ♦ Fish and meat, fish and meat, ♦ Wash your hands before you eat!

MATERIJAL Book (p. 34, 35); Workbook (p. 37); cassette or CD; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs or pictures: meat and salad , chicken and potatoes, fish and chips, hamburger, soup; Mother, Father, Jill, Chris, Maggie.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i govorite: Good morning. How are you? I am very hungry today! I want a big sandwich! Pitajte nekoliko u~enika: Are you hungry? What do you want? – A banana, please. Podsetite dete da ka`e please. Kada dete ka`e {ta `eli, dajte mu igra~ku ili crte`: Here you are! TPR. It’s seven o’clock. Time for breakfast, children! Stand up! Wash your hands! Sit down! Eat a sandwich! Drink milk! Stand up! Wash your hands! ... It’s eight o’clock! Take your books! Go to school!

+

PESMA. A glass of juice… Pevajte prvo horski a zatim deca koja `ele pevaju individualno. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. IGRA. Food. Slikovnica (str. 34, 35). Napi{ite 34 na tabli. Open your books at page 34. Let’s play! What is red 3? Podelite razred u dve grupe. Deca odgovaraju individualno. Za svaki ta~an odgovor tim dobija poen. Igrajte igru i ponovite nazive hrane i pi}a. 119


2. Pogledajte u tabelu s hranom u Slikovnici i recite: I like to eat ice cream best. Pitajte nekoliko u~enika da ka`u {ta sa tabele najvi{e vole. Look at your book! What do you like to eat best? Objasnite zna~ewe best. Izvedite dva u~enika i pomozite im da razgovaraju: What do you like to eat best? – I like to eat … best 3. PESMA. Toast and butter… Who wants to sing? U~enici individualno pevaju. 4. Ponovite 2. ta~ku i ve`bajte: What do you like to drink best? 5. PESMA. A glass of juice… Who wants to sing? U~enici individualno pevaju. 6. RADNA SVESKA (str. 37). Napi{ite 37 na tabli. Open your workbooks at page 37. Look at our friends. They are at school. They are hungry. They are eating and drinking. Objasnite u~enicima, na materwem jeziku, da su u Engleskoj deca u {koli od 9 do 16, i da imaju veliku pauzu da se odmore, igraju i jedu. Svako dete nosi kutiju sa hranom kada po|e od ku}e. Postavqajte pitawa: What is Chris/Danny/Jane/Jill/Mary doing? Deca samostalno odgovaraju. He/she is eating/drinking. Nastavite sa pitawima i poma`ite deci da samostalno odgovore. What is Chris eating? – He is eating an apple… This is your homework! See what the children are eating and find Jill’s( Jane’s….) box. Colour the picture and colour the boxes in different colours. Objasnite deci na materwem jeziku {ta da urade. Poka`ite ve} obojenu stranu. 7. Postavite na tablu i imenujte aplikacije ili crte`e hrane: meat and salad , chicken and potatoes, fish and chips, hamburger, soup. Who is hungry? Are you hungry, XXX? Yes, I am. Poka`ite izbor hrane na tabli. What do you want? Pomozite deci da izaberu. A hamburger, please. Fish and chips, please… Nastavite dok ne podelite sve crte`e. Recite deci: Eat your food! Pitajte svakog posebno: What are you eating, XXX?… I’m eating a hamburge…. Vratite crte`e na tablu. 8. DIJALOG. At the restaurant. Pustite kasetu. Pitajte u~enike da li su razumeli. It’s time for dinner! Listen and see who is talking! Pustite kasetu ponovo i postavqajte figure Mother, Father, Jill, Chris, Maggie na tablu iznad hrane koju naru~uju. Kod uvoda Good evening! stavite maramu, krpu ili list hartije preko ruke, uzmite olovku i blok u ruke i glumite kelnera. Pitajte decu da li znaju gde se odvija razgovor. Recite: At the restaurant. Restaurant. Podelite razred u 6 grupa, 6 uloga. Izgovarajte po re~enicu dijaloga. Good evening!… Can I have a big hamburger, please?…I want fish and chips, please… Soup, soup, I want soup!…Meat and salad, please…Chicken and potatoes for me, please. Svaka grupa ponavqa svoju ulogu. Iz svake grupe izdvojte po „glumca“ da stane kod table ispod hrane i lika koji glumi. U~eniku koji je kelner, dajte blok i olovku i stavite mu maramu preko ruke. U~enici uz Va{u pomo} ponavqaju uloge. 9. RECITACIJA. Fish and meat... Pustite kasetu ili recitujte i gestikulirajte: Fish and meat, fish and meat, wash your hands before you eat! Proverite da li deca razumeju. Objasnite zna~ewe before. Pitajte nekoliko u~enika: Do you wash your hands before you eat? Podelite razred u dve grupe. Jedna grupa ponavqa Fish and meat... , druga Wash your hands... 10. Ponovite novu recitaciju horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. See you tomorrow. Oh, no. Not tomorrow. See you on Monday! Good bye. Have a nice day. 120


Let’s eat! 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ What is he/she eating? ♦ Dialogue: acting out.

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What is he/she doing? ♦ What colour… ♦ At home. At school. At the market. At work. At the restaurant. ♦ Dialogue: At the restaurant

+ PESME I RECITACIJE ♦ A glass of juice, a cup of tea… ♦ Fish and meat...... ♦ I’m a little teapot, short and stout, Here’s my handle, here’s my spout. When I see a teacup, hear me shout, “Tip me up and pour me out’’.

MATERIJAL Workbook (p. 37); cassette or CD; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs or pictures: meat and salad , chicken and potatoes, fish and chips, hamburger, soup; Mother, Father, Jill, Chris, Maggie.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i govorite: Good morning. How are you? I am very hungry today! I want a big sandwich! Pitajte nekoliko u~enika: Are you hungry? TPR. Show me your hands! Wash your hands! Wash your hands before you eat!…

+ RECITACIJA. Fish and meat… Recitujte prvo horski a zatim deca koja to `ele, recituju individualno. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. IGRA. What is he eating? Poka`ite i imenujte aplikacije ili crte`e hrane: bread, cheese, bacon, eggs, meat, chicken, chips. Recitujte razbrajalicu i izvedite do table u~enika koji kri{om uzima {ta `eli, okre}e se prema tabli i pravi se da jede. Pitajte ostale. What is he/she eating? U~enici individualno poga|aju. He is eating meat!... U~enik koji pogodi, izlazi do table i igra se nastavqa. 2. RADNA SVESKA. (str. 37). Show me your homework! Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke. Uputite decu da razgovaraju sa drugom pored sebe. Ask your friend: “What is Chris/Danny/Jill/… eating?” Dok gledate zadatke, oslu{kujte, ispravqajte i poma`ite. Nastavite da dajete uputstva. Ask your friend: “What colour is Danny’s/Mary’s/Jill’s/… lunch box?” Slede}e pitawe. “What is in Mary’s/ Chris’s/Jane’s/… lunch box?“ Ostavite deci po dva minuta za svako pitawe. 3. RECITACIJA. Fish and meat… Recitujte zajedno sa decom. 4. IGRA. Question chain. Deset u~enika u nizu pitaju i odgovaraju: Are you hungry? – Yes, I am… No, I’m not. 5. DIJALOG. At the restaurant. Zaposlite decu i zajedni~ki napravite malu scenografiju. Izdvojte klupu, rasporedite 5 stolica. Dajte deci pribor za jelo, vaznu sa cve}em (ako imate u u~ioni121


ci), figure glavnih likova, aplikacije ili crte`e hrane i govorite gde {ta da stave na sto. Put the plates/glasses/vase/flowers on the table! Put meat and salad, chicken and potatoes, fish and chips, hamburger, soup on the board. Put figures of Mother/Father/Jill/… on the board near the food. Podelite uloge i pomozite „glumcima“ da izvedu dijalog. 6. RADNA SVESKA. (str.3 8). Napi{ite 38 na tabli. Look at page 38. Razgovarajte sa decom. What can you see?-Mother, father… Is the family at the market? – No! At school? – No! At home? – No! At work? – No! At the restaurant? – Yes! Deca prepoznaju situaciju i spontano odgovaraju. 7. RADNA SVESKA (str. 38). Ponovite {ta ko jede i na ~asu zalepite nalepnice. Let’s see what Chris is eating?- A hamburger. Let’s find the sticker! Let’s stick the hamburger on Chris’s plate… Popunite celu sliku. This is your homework. Colour the picture! 8. PESMA. A glass of juice… Otpevajte pesmu horski a zatim deca, koja to `ele, pevaju individualno. 9. PESMA. I’m a little teapot… Nacrtajte ~ajnik na tabli ili poka`ite igra~ku. Pustite kasetu i pokazujte dok deca slu{aju. Here’s my handle… Here’s my spout. Ukratko objasnite deci zna~ewe pesmice. 10. PESMA I IGRA. Stavite jednu ruku na bok a drugu ispru`ite sa savijenom {akom. Recite: I’m a little teapot. Recitujte i gestikulirajte. ...Short and stout… Malo se spustite. Kod zadwe re~enice se zawi{ite levo-desno i savijte se na stranu pru`ene ruke, kao da se sipa iz ~ajnika. Recite deci da ustanu. I’m a little teapot. You are little teapots. Stand up. Put your left hand here. Put your right hand up like this! Pustite kasetu ponovo. Deca slu{aju i zajedno sa Vama gestikuliraju. 11. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. See you on Friday. Have a nice day. Drink a lot of tea! Prevedite. Let’s eat! 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Hot seat ♦ Dialogue

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What is he/she doing/eating/drinking? ♦ Do you like..? What do you like? ♦ Are you hungry/thirsty? ♦ What colour… ♦ Tea with lemon. Tea with milk. ♦ Dialogue: At the restaurant

+ PESME I RECITACIJE ♦ A glass of juice, a cup of tea… ♦ Toast and butter ♦ Fish and meat...... ♦ I’m a little teapot, short and stout, Here’s my handle, here’s my spout. When I see a teacup, hear me shout, “Tip me up and pour me out”.

MATERIJAL Book (p. 38); Workbook (p. 38, p. 39); cassette or CD; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs or pictures: Mother, Father, Jill, Chris, Maggie, meat and salad , chicken and potatoes, fish and chips, toast and butter, eggs and bacon, cheese, hamburger, soup, chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, apple, orange, lemon, strawberry, banana, plum, potato, tomato, carrot. 122


' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i govorite: Good morning. How are you? I am very thirsty today! I want a cup of tea! A cup of English tea with milk! Objasnite deci na materwem jeziku da Englezi piju ~aj sa mlekom. Pitajte nekoliko u~enika: Are you thirsty?

+

PESMA. I’m a little teapot… Pustite kasetu. Gestikulirajte i ohrabrite decu da i oni prate Va{e pokrete. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 38). Napi{ite 38 na tabli. Open your books at page 38. What can you see? Deca spontano odgovaraju. A teapot. A cup. What colour is the teapot/cup? Poka`ite ilustraciju u kwizi i govorite: This is a little teapot. Short and stout. Here’s the handle. Here’s the spout. 2. PESMA. I’m a little teapot.. Gestikulirajte i recitujte red po red. I’m a little teapot, short and stout… Here’s my handle... here’s my spout... When I see a teacup... hear me shout “Tip me up… and pour me out”. Deca prvo horski a zatim u mawim grupama ponavqaju za Vama. Pustite kasetu, pevajte i gestikulirajte. 3. IGRA. Question chain. Deset u~enika u nizu pitaju i odgovaraju: Are you thirsty? – Yes, I am… No, I’m not. 4. Pitajte u~enike na preskok: Do you like tea? Do you like tea with milk? Do you like tea with lemon? What do you like to drink? 5. Postavite aplikacije hrane na tablu poka`ite i recite: I like fish. I don’t like meat. Look at the food. Tell me what you like and what you don’t like. Svaki u~enik izgovara po dve re~enice.I like… I don’t like… 6. IGRA. Hot seat. Postavite stolicu ispred dece, sedite i recite u~enicima da svako ima prava da postavi po jedno pitawe u vezi sa hranom na tabli. Posle svakog pitawa skinite aplikaciju sa table. Look at the board and ask me: Do you like…? 7. PESMA. A glass of juice… Otpevajte pesmu horski a zatim deca koja to `ele, pevaju individualno. 8. RADNA SVESKA (str. 38). Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke, postavqajte pitawa na preskok: Is this a kitchen/bathroom/school/ restaurant? Where is the family? Uputite decu da pitaju drugove pored sebe: What is Jill/Mother/… eating? Dok gledate zadatke, oslu{kujte, ispravqajte i poma`ite kada je potrebno. 9. PESMA. Toast and butter… Otpevajte pesmu horski. 10. Izdajte nalog: Children, eat! Kada deca po~nu da jedu, recite: Stop! Wash your hands before you eat! 11. RECITACIJA. Fish and meat… Recitujte horski i gestikulirajte. 12. DIJALOG. At the restaurant. Napravite malu scenografiju, podelite uloge i ohrabrite decu da samostalno izvedu dijalog. 13. RADNA SVESKA (str. 39). Napi{ite 39 na tabli. Open your workbooks at page 39. This is your homework. Colour and cut out two plates. Poka`ite popuwene tawire u Radnoj svesci. Stick the stickers of the food you like on this plate. Stick the stickers of the food you don’t like on this plate. proverite da li deca razumeju {ta treba da urede. 14. PESMA. I’m a little teapot..Pustite kasetu. Recite deci da ustanu i svi zajedno gestikulirajte i pevu{ite. Zavr{ite ~as. The lesson is over Good bye, children. See you on Monday. I’m going home to drink tea with milk! Prevedite. 123


Let’s eat! 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Songs

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ TPR ♦ Do you like…? ♦ Dialogue ♦ Story: listening and retelling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Days in a week ♦ What can you buy at the …? I can buy.. ♦ Do you like..? What do you like? ♦ Are you hungry/thirsty? ♦ Dialogue: At the market ♦ Story: Naughty children! ♦ Chris and Jill are in the supermarket. Buddy is in the bag. ♦ They want to buy apples. Buddy is quiet. ♦ They want to buy bread. Buddy is quiet. ♦ They want to buy potatoes. Buddy is quiet. ♦ They want to buy meat. Buddy jumps out. ♦ The lady is angry. “Out with your dog! No dogs in the supermarket! Naughty children!”

+ PESME I RECITACIJE ♦ A glass of juice, a cup of tea… ♦ I like cookies… ♦ Fish and meat… ♦ I’m a little teapot…

MATERIJAL Book (p. 39); Workbook (p. 39); cassette or CD; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥Blu-Tack’ and cut-outs or pictures: Mother, Chris, apple, orange, lemon, strawberry, banana, plum, potato, tomato, carrot.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu na uobi~ajen na~in i razgovarajte sa wima: Good morning. How are you? Are you thirsty? Do you want a cup of English tea? Do you want a cup of English tea with milk? Do you want a glass of water? Deca spontano horski odgovaraju.

+ +

PESMA. A glass of juice… Otpevajte pesmu horski a zatim deca koja to `ele, pevaju individualno.

PESMA. I’m a little teapot… Pustite kasetu ili pevajte. Gestikulirajte i ohrabrite decu da pevu{e i prate Va{e pokrete. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Poka`ite slike i ponovite nazive prodavnica. What’s this? A shoe shop, a bookshop, a toy shop, a supermarket. Pitajte: Do you like to go shopping? What can you buy at the shoe shop/book shop/toy shop? Deca spontano horski odgovaraju. Pitajte: What can you buy at the supermarket? Pokazujte aplikacije ili slike namirnica redom. Deca individualno odgovaraju: I can buy meat.I can buy apples. I can buy bread. I can buy butter… 124


2. Razgovarajte sa decom: Do you go to the supermarket with mummy/daddy? Do you go to the supermarket every day/on Monday/on Tuesday/….on Saturday/ on Sunday? Do you go to the supermarket with your cat/dog/bird? 3. SLIKOVNICA (str. 39). Napi{ite 39 na tabli. Open your books at page 39. Look at the pictures. Postavqajte pitawa: Is this a toy shop/shoe shop/bookshop/ restaurant? What is this? Who is in the supermarket? Where is Buddy? Deca horski spontano odgovaraju. 4. PRI^A. Naughty children! Pustite kasetu. Listen to the story and look at the pictures. Proverite da li su deca razumela pri~u. Ponovite sa decom pri~u kroz pitawa i odgovore. Deca uz Va{u pomo} horski odgovaraju. Where are Jill and Chris? Who is in the bag? What do they want to buy? (Ponovite pitawe za svaku sliku.) Who is quiet? (Objasnite quiet, ponovite pitawe za svaku sliku.) Who jumps out of the bag? Who is angry? Who is naughty? 5. DIJALOG. At the market. Nacrtajte na tabli tezgu. Stavite aplikacije vo}a i povr}a na tezgu. Pored tezge stavite figure Mother i Chris. Look! Mother and Chris are at the market. Who wants to act? Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 6. RECITACIJA. I like cookies… Deca recituju prvo horski a zatim dva, tri puta individualno. 7. PRI^A. Naughty children! Look at your books, children. Listen and repeat! Ispri~ajte pri~u ponovo. Chris and Jill are in the supermarket… Buddy is in the bag......They want to buy apples… Buddy is quiet… They want to buy bread… Buddy is quiet.... They want to buy potatoes.... Buddy is quiet…They want to buy meat… Buddy jumps out....The lady is angry… “Out with your dog!… No dogs in the supermarket!… Naughty children!” Deca horski ponavqaju svaku re~enicu. 8. TPR. Hands up if you like meat! Hands up if you like fish! Hands up if you like apples!... Shake your head if you don’t like carrots! Shake your head if you don’t like ice cream! Shake your head if you don’t like apple pie! 9. RADNA SVESKA (str. 39). Show me your homework! Izvodite u~enike sa tawirima do table. Deca pokazuju svima tawire i govore {ta vole a {ta ne vole. Dovoqno je da imenuju i poka`u po jednu stvar u svom tawiru. I like ice cream. I don’t like soup. 10. IGRA. Do you like…? Podelite razred u dva tima. U~enici poku{avaju da saznaju {ta wihovi drugovi iz suprotnog tima vole, tj. koju hranu imaju u tawirima. Deca kriju tawire od u~enika iz suprotnog tima. Pitawa i odgovori su individualni. Svaki potvrdan odgovor donosi poen za tim koji postavqa pitawe. Do you like pizza? U~enik kome je pitawe upu}eno, gleda u svoj tawir i ako je pizza u tawiru, odgovara: Yes, I do. 11. PESMA. I’m a little teapot. Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e horski i da gestikuliraju. Let’s sing and act! 12. PRI^A. Naughty children! Open your books and look at Buddy at the supermarket! Ponovite pri~u kroz pitawa i odgovore. Poma`ite deci da inividualno odgovaraju. Pustite kasetu jo{ jednom. Listen to the story! 13. RECITACIJA. Fish and meat… Recitujte horski i zavr{ite ~as. The lesson is over! See you tomorrow. No! Not tomorrow. See you on Wednesday! Good bye! 125


Let’s eat! 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Poster game ♦ Dialogue ♦ Who is faster?

REKAPITULACIJA I EVALUACIJA ♦ What is he/she doing/eating/drinking? ♦ Do you like..? What do you like? ♦ Are you hungry/thirsty? ♦ What colour… ♦ Tea with lemon. Tea with milk. ♦ Dialogue: At the restaurant

+ PESME I RECITACIJE ♦ A glass of juice, a cup of tea… ♦ Toast and butter ♦ Fish and meat...... ♦ I’m a little teapot, short and stout…

MATERIJAL Book (p. 39); Workbook (p. 37); cassette or CD; Poster: Food; toys: glasses, cups, plates, spoons; ¥BluTack’ and cut-outs or pictures: Mother, Father, Jill, Chris, Maggie, meat and salad , chicken and potatoes, fish and chips, toast and butter, eggs and bacon, cheese, hamburger, soup, chocolate, ice cream, biscuits, milk, juice, water, bread, butter, cheese, bacon, sandwich, pizza, apple, orange, lemon, strawberry, banana, plum, potato, tomato, carrot.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu.

+

PESMA. I’m a little teapot… Pustite kasetu i pevajte i gestikulirajte sa decom. TPR. Sleep! Wake up! Wash your hands! Wash your face! Brush your teeth! Eat! Drink!

REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. IGRA. Poster game. Podelite razred u dva tima – ¥apples’ i ¥plums’. Poka`ite poster i pitajte: What can you buy? Predstavnici timova izlaze i pokazuju i govore {ta mogu da kupe. I can buy apples. Ista stvar ne sme da se pomene dva puta. Poen se osvaja za ta~nu re~enicu. Vodite evidenciju na tabli. 2. DIJALOG. At the market. Poka`ite likove na posteru. Look! Mother and Chris are at the market. Let’s act! Podelite uloge i ohrabrite decu da smostalno izvedu dijalog. 3. RECITACIJA. I like cookies… Po jedan predstavnik tima recituje individualno. Poen timu donosi u~enik koji recituje bez gre{ke. 4. IGRA. Who is faster? Stavite od 10 do 15 aplikacija hrane na tablu. Izvodite po dvoje dece, predstavnike timova da se takmi~e u prepoznavawu namirnica i brzini. Kada imenujete namirnicu, u~enici se takmi~e ko }e pre da je uzme. Objasnite pravila na materwem jeziku. A sandwich! 126


An apple! An orange! Chocolate! Tea! Milk! Bread! Dete odlazi na mesto s aplikacijom a zamewuje ga drug iz tima. Poen osvaja tim koji na kraju igre ima vi{e aplikacija. 5. RECITACIJA. Fish and meat… Po jedan predstavnik tima recituje individualno. Poen timu donosi u~enik koji recituje bez gre{ke. 6. Vratite aplikacije na tablu. Izvedite po jednog predstavnika svakog tima. Pitajte: What do you like to eat? U~enik koji nabroji i poka`e vi{e stvari osvaja poen za svoj tim. 7. PESMA. Toast and butter… Otpevajte pesmicu horski. 8. DIJALOG. At the restaurant. Napravite malu scenografiju. Podsetite decu na situaciju u restoranu i stavite na tablu figure i odgovaraju}e crte`e ili aplikacije hrane ispod svake figure. Podelite uloge i ohrabrite decu da samostalno izvedu dijalog. 9. PRI^A. Naughty children! Slikovnica (str. 39). Ponovite pri~u. Postavqajte pitawa. Predstavnici timova individualno odgovaraju. Za svaki ta~an odgovor tim dobija poen. Zatim se timovi takmi~e u pri~awu pri~e. Svaka ta~na re~enica donosi poen. Saberite poene i ~estitajte pobednicima. Congratulation ¥apples’! You are the champions! 10. EVALUACIJA. Open your workbooks at page 58. Let’s do the test number 6! Recite deci da slu{aju i da obele`e ta~nu ; i pogre{nu : re~enicu. 1. Father is drinking water. ; 2. Mother is eating bread and butter. : 3. Ice cream is too hot. : 4. Jill likes fish and chips. ; 5. A tomato is red. ; 6. Chris likes eggs and bacon. : 7. This is an apple. ; 8. Buddy doesn’t like meat. : 9. Maggie drinks milk for breakfast. ; 10. There are two plums and three strawberries. : 11. Pokupite Radne sveske. Ne zaboravite da ih vratite slede}eg ~asa. Pregledajte i parafirajte svaki doma}i zadatak. 12. PESMA. I’m a little teapot… Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte sa decom.

127


Unit 7 – Get dressed! CIQNI JEZIK ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Put on your jacket! Take off your shoes! I’m cold/hot. I’m wearing a red T-shirt/jeans/ jumper/ pyjamas/socks/cap/skirt, dress/sneakers/shoes. He’s wearing a… His cap is nice/ not nice. It’s too big/small. I like this jumper. I don’t like this T-shirt. Do you like to wear jeans? I have three caps. Jill’s dress is pink…

LEKSIKA gloves, sandals, boots, fingers, umbrella tidy, tidy up

wear, put on , take off head, shoulders, knees, toes, new, old T-shirt, shirt, sweatshirt, skirt, dress, jacket, jumper, cap, trousers, jeans, shorts, pyjamas, socks, shoes, sneakers

FUNKCIJE ♦ imenovawe radwi u vezi sa ode}om ♦ imenovawe odevenih predmeta ♦ opisivawe ode}e ♦ identifikacija posedovawa ♦ izra`avawe stava u vezi s ode}om ♦ uo~avawe primernosti ode}e za razli~ite vremenske prilike ♦ izra`avawe ose}awa hladno}e i toplote ♦ imenovawe delova dela ♦ tra`ewe dozvole ♦ zahvaqivawe

AKTIVNOSTI ♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

ELEMENTI KULTURE ♦ tradicionalne pesmice: Head and shoulders I have 10 little fingers ♦ briga o urednosti ode}e

128

TEMA

MATERIJAL ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta, fle{-kartice poster tabla, kreda ¥Blu-Tack’ i aplikacije hrane jabuka, {qiva, limun, pomoranxa, banana, jagoda, ♦ crte`i ode}e i obu}ea ♦ igra~ke ♦ krpena lutka, bojice

PESMICE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I have 10 little… Where is my ...? Head and shoulders… Big jumpers… T-shirts…

IGRE ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Clothes call I can see.. Have you got a..? Clothes basket Drawing dictation


UNIT 7 – Get dressed! Revision: ♦ Put on… Take off… ♦ I like to wear… I don’t like to wear… ♦ I’m wearing…. ♦ It’s nice/not nice…It’s too big/too small….old/new ♦ Jill’s dress is pink. ♦ head, shoulders, knees, toes, hands, fingers, ♦ T-shirt, skirt, dress, jumper, cap, jeans, shorts, pyjamas, socks, shoes, sneakers ♦ Songs and rhymes: Head and shoulders, knees and toes… New items 1. Vocabulary: – I wear sandals in summer. I wear boots in winter. – I have an umbrella for the rain. – What What a mess!! It’s nice and tidy! – sandals, gloves, clothes, blouse, umbrella, pretty, cupboard, tidy, tidy up. 2. Story: Nice and tidy 1. Jill and Chris want to tidy up the room. Buddy wants to help. 2. He finds a pink T-shirt under the bed. 3. He finds blue sneakers behind the door. 4. He finds a red jumper on the chair. 5. He finds a yellow cap in the toy box. 6. Good dog! The room is nice and tidy now. 3. Dialogues: ♦ A cold day Mother: It’s cold today. Put on your cap and gloves! Chris: NO! I HATE this cap! Mother: Then you can’t go out! ♦ What a mess! Chris: I can’t find my red jumper! Jill: I can’t find my white jacket! Maggie: My cap! Where’s my cap! Mum: Oh, children. What a mess! ♦ A party

Jill: I’m going to Jane’s party today! Mum: You can wear your new dress. Jill: I want to wear your yellow jumper, mummy! Mum: Oh, no. It’s too big for you. Jill: No, it isn’t. I like big jumpers!

4. Songs: ♦ Where’s my jacket, where’s my cap, Where’s my jumper red? Your jacket’s here, your jumper’s there, Your cap is on your head! 129


♦ T-shirts white and t-shirts blue, T-shirts old and t-shirts new, T-shirts big and t-shirts small, I like my T-shirts all! 5. Rhymes: ♦ Big jumpers, small jumpers, Jumpers new and old, I have many, I wear many, The winter’s very cold! ♦ I have 10 little fingers, I have 10 little toes, I have 2 eyes, 2 ears, And just one little nose.

Get dressed! 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ I can see….. ♦ Hot / Cold ♦ Dialogue: listening and acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose ♦ Spring, summer, autumn, winter ♦ It’s cold/ /hot. ♦ Take off…! Put on…! ♦ skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, jumper, sneakers, shorts, T-shirt, dress, jacket, sandals, boots, gloves ♦ What is he/she wearing? He/she is wearing… ♦ Dialogue: A cold day Mother: It’s cold today. Put on your cap and gloves! Chris: NO! I HATE this cap. Mother: Then you can’t go out!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Head and shoulders (Easy 1)

MATERIJAL Book (p. 40, 41); Workbook (p. 41); Cassette or CD; Poster: Clothes; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: figures of Chris and Mother. 130


' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Podelite Radne sveske. Pustite kasetu ili pevajte i gestikulirajte Head and shoulders… Pitajte decu da li se se}aju pesme. Pokazujte i govorite: Look! Head! Shoulders! Knees! Toes! Prevedite Toes! da deca ne bi shvatila da pokazujete cipele. Eyes! Ears! Mouth! Nose! Ponovite i uputite decu da ponavqaju za Vama. TPR. Izdajte naloge Touch your head! Touch your shoulders! Touch your knees! Touch your toes! Nacrtajte na tabli konture osobe s izra`enim u{ima, o~ima, ustima, nosem, ramenima, kolenima, prstima na nogama. Izvodite u~enike na tablu i recite im da kredom precrtaju ono {to ka`ete. Govorite redom kao u pesmici. Head! Shoulders!…

+

PESMA. Head and shoulders… Pustite kasetu i ohrabrite decu da pevu{e i gestikuliraju. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Uzmite xemper ili jaknu, Va{u ili de~iju, izvedite u~enika, predajte mu jaknu i pokretom poka`ite: Put on this jumper! Zatim poka`ite i recite: Take off the jumper! Ponovite sa nekoliko u~enika. Izvedite dva tri-puta po dvoje dece. Jedan u~enik izdaje naloge a drugi se obla~i i svla~i. 2. Pitajte nekoliko u~enika: Where’s your jacket/jumper? Dete pokazuje: It’s here! Recite Take it off! ili Put it on! ve} prema tome gde je xemper. 3. POSTER. Poka`ite poster, imenujte poznate odevne predmete. Nekoliko puta ponovite predmete koje deca do sada nisu u~ila. Look at the clothes. Clothes. Clothes. A skirt, a jumper, a blouse, a dress, a jacket, a shirt, a T-shirt, socks, shoes, jeans, sneakers, shorts, sandals, sandals, sandals! boots, boots, boots! gloves, gloves, gloves! Deca horski ponavqaju za Vama. Pokazujte predmete na posteru, postavqajte pitawa na preskok. What’s this? Deca odgovaraju individualno ili horski. A jumper!... Jeans… 4. IGRA. I can see… Podelite razred u dve grupe. Predstavnici grupa naizmeni~no imenuju po jedan odevni predmet na posteru. Pobe|uje grupa koja je imenovala vi{e predmeta. I can see sneakers. I can see a jumper… 5. DIJALOG. A cold day. Stavite na tablu figure Chris i Mother. Nacrtajte sneg kako pada. Recite: It’s snowing! It’s cold. Pustite kasetu. Listen to Chris and Mother! Proverite da li su deca razumela. Podelite razred. Devoj~ice su Mother, a de~aci Chris. Ponovite dijalog. Deca horski ponavqaju uloge. It’s cold today… Put on your cap and gloves!… NO! I HATE this cap… Then you can’t go out! Odglumite i prevedite HATE. Prevedite then (ðen) i obratite pa`wu na izgovor! Pustite kasetu ponovo. Izvedite de~aka i devoj~icu da uz Va{u pomo} odglume situaciju. 6. SLIKOVNICA (str. 40, 41). Napi{ite 40 na tabli. Open your books at page 40. Ponovite sa decom godi{wa doba. Pokazujte slike: Look at the flowers! The sun is shining. It’s spring. It’s hot. It’s summer… It’s raining. It’s autumn… It’s snowing. It’s winter. Pokazujte slike i skandirajte zajedno sa decom nekoliko puta. Spring! Summer! Autumn! Winter! .... Izvedite dva, tri u~enika da pokazju slike i skandiraju. 7. IGRA. Hot/Cold . Recite: Let’s play! Who wants to find my gloves? Prevedite ako primetite da deca ne razumeju. Podsetite u~enike na pravila igre. Izaberite u~enika koji izlazi dok Vi s ostalom decom sakrivate rukavice. 131


8. SLIKOVNICA (str. 40). Poka`ite prvu sliku. It’s spring. The sun is shining. Poka`ite odevne predmete oko slike i na devoj~ici. Jill is wearing a skirt, a blouse, a jumper, shoes and socks. Ponovite. Pitajte u~enike da nabroje {ta Jill ima na sebi. What is Jill wearing? Ponovite postupak i za de~eka. What is Chris wearing? 9. SLIKOVNICA (str. 41). Poka`ite drugu sliku.It’s summer. It’s hot… Ponovite ta~ku 7. i uve`bajte {ta deca nose leti. 10. RADNA SVESKA (str. 41). Napi{ite 41 na tabli. Look here! It’s cold. Look here! It’s hot. This is your homework Colour the picture. Find the stickers of clothes for cold weather and for hot weather and stick them on this page. Proverite da li su deca shvatila {ta im je zadatak. Poka`ite popuwenu stranu. 11. Izvedite devoj~icu ispred table i pitajte: What is she wearing? She is wearing? U~enici individualno nabrajaju po jednan odevni predmet. Izvedite de~aka ispred table i ponovite postupak. What is he wearing? 12. Zavr{ite ~as. The lesson is over! See you on Monday! Bye, bye! Have a nice day!

Get dressed! 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song ♦ TPR ♦ Drawing

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ I can see….. ♦ Dialogue: acting out ♦ Say, cold! Say, hot!

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ What’s the weather like? It’s cold… ♦ I’m cold. I’m hot. ♦ Take off…! Put on…! ♦ spring, summer, autumn, winter ♦ skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, jumper, sneakers, shorts, T-shirt, dress, jacket, sandals, boots, gloves, umbrella. ♦ Clothes for hot/cold weather. ♦ Who is wearing…? ♦ He/she is wearing a blue jumper… ♦ I’m wearing a …. ♦ Dialogue: A cold day

+ PESME I RECITACIJE ♦ Head and shoulders …. ♦ Where’s my jacket, where’s my cap, Where’s my jumper red? Your jacket’s here, your jumper’s there, Your cap is on your head.

MATERIJAL Book (p.40, 41); Workbook (p. 41); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, sneakers, shorts, T-shirt, sandals, dress, jacket, umbrella, boots, gloves. 132


' ZAGREVAWE Pozdravite decu. What’s the weather like? The sun is shining… It’s hot…It’s raining…. It’s cold… Recite i glumite prema tome kakvo je vreme: I’m hot. I’m cold. Idite od deteta do deteta i pitajte: Are you hot/cold? Pomozite deci da odgovore. Yes, I am. No, I’m not.

+

PESMA. Head and shoulders… Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom.

TPR. Izdajte naloge: Pupils wearing jeans stand here! Skirts, stand here! Dresses, stand here! T-shirts, stand there! Jumpers, stand here! Grupi{ite decu na ~etiri, pet mesta u u~ionici. CRTAWE. Izdajte naloge grupama: Skirts! Draw skirts on the board!... Sva deca iz grupe dolaze do table i crtaju. Ako ima prostora, prozivajte po dve grupe da zajedno crtaju. Kad zavr{e, vra}aju se na mesto. Thank you. Go to your place! Prozivajte svaku grupu redom. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Poka`ite ne{to na sebi i recite: I’m wearing shoes. Pitajte nekoliko u~enika: What are you wearing? Dovoqno je da u~enik navede jednu stvar. I’m wearing a T-shirt. 2. IGRA. Question chain. U~enici u nizu pitaju jedan drugog i odgovaraju. What are you wearing? I’m wearing… Ako je mnogo u~enika u razredu, odredite koji red }e da izvodi aktivnost. 3. SLIKOVNICA (str. 40, 41). Napi{ite 40 na tabli. Open your books at page 40. Ponovite godi{wa doba. Ponovite sliku prole}a i leta. What season is it? – Spring/summer… What’s the weather like? – The sun is shining. It’s warm/hot… What is Jill wearing? Pomozite u~enicima da individualno odgovaraju. 4. SLIKOVNICA (str. 41). Look at page 41! It’s raining. It’s autumn. This is an umbrella! Umbrella!… It’s cold. It’s winter.Jill is wearing boots. Boots! Chris is wearing boots. Ponovite postupak 8 sa prethodnog ~asa i uve`bajte {ta deca nose u jesen i zimi. 5. DIJALOG. A cold day. Stavite figure Chris i Mother na tablu. Nacrtajte sneg. Podelite uloge i pomozite deci da odglume situaciju. 6. Pesma. Where’s my jacket... Pustite kasetu ili pevajte, pokazujte i gestikulirajte. Uzmite kapu i kod zadweg stiha stavite je prvom u~eniku na glavu. Recitujte deo po deo: Where’s my jacket... where’s my cap... Where’s my jumper red?… Your jacket’s here… your jumper’s there… Your cap is on your head. Deca horski a zatim u mawim grupama ponavqaju za Vama. Pevajte ponovo i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. Podelite razred na dve grupe. Jedna grupa pita kroz pesmu, druga grupa odgovara. 7. RADNA SVESKA (str. 41). Show me your homework! Kru`ite po u~ionici, gledajte i hvalite zadatke. Obra}ajte se u~enicima pojedina~no. Show me the clothes for cold weather… Show me the clothes for hot weather. Deca pokazuju i nabrajaju. A cap, a jumper, a jacket… A T-shirt, jeans, sandals… Izvedite nekoliko u~enika da poka`u zadatke i nabroje ode}u za toplo ili hladno vreme. 8. IGRA. Say cold! Say hot! Objasnite u~enicima da }ete nabrajati ode}u i obu}u. Deca moraju pa`qivo da gledaju u Radnu svesku. Kada pomenete ono {to se nosi kad je hladno, svi horski vi~u COLD!, Kada pomenete ono {to se nosi kada je toplo, svi horski vi~u HOT! U~enici koji pogre{e, ispadaju iz igre i izlaze do table da kontroli{u ostale. 9. PESMA. Where’s my jacket… Pustite kasetu ili pevajte. Ohrabrite decu da Vam se pridru`e. 133


10. Imenujte tri stvari koje imate na sebi. Look! I’m wearing a blouse, a jumper and a skirt. Izvedite nekoliko u~enika da ka`u {ta nose. What are you wearing? Pomozite ako u~enici oklevaju. 11. Pogledajte po u~ionici {ta ko ima na sebi i postavqajte pitawa. Who is wearing a red T-shirt? Poka`ite dete u crvenoj majici i recite: XXX is wearing a red T-shirt. Deca horski ponavqaju za Vama. Postavqajte pitawa i tra`ite individualne odgovore. Who is wearing a ...? XXX is wearing a… Ponovite sve boje i {to vi{e odevnih predmeta istim postupkom. 12. PESMA. Where’s my jacket… Pevajte zajedno sa decom i zavr{ite ~as. See you tomorrow. No. Not tomorrow. See you on Wednesday. Bye, bye!

Get dressed! 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Drawing

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Can you find...? ♦ Dialogue: listening and acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Colours ♦ Seasons ♦ It’s cold/hot. ♦ I’m cold. I’m hot. ♦ on, in, under, behind ♦ He/she is wearing a blue jumper… ♦ I’m wearing pink socks. ♦ Take off…! Put on…! ♦ Dialogue: A cold day ♦ Dialogue: What a mess! Chris: I can’t find my red jumper! Jill: I can’t find my white jacket. Maggie: My cap! Where is my cap?! Mother: Oh, children. What a mess!!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Head and shoulders … ♦ Where’s my jacket, where’s my cap…

MATERIJAL Book (p.42, 43); Workbook (p. 42); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, sneakers, shorts, T-shirt, sandals, dress, jacket, umbrella, boots, gloves.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. What’s the weather like? The sun is shining… It’s hot… It’s raining… It’s cold… Recite i glumite prema tome kakvo je vreme: I’m hot. I’m cold. Idite od deteta do deteta i pitajte: Are you hot/cold? Pomozite deci da odgovore. Yes, I am. No, I’m not. 134


TPR. Izdajte naloge i ponovite boje: Pupils wearing red socks, stand here! Blue socks, stand here! Yellow socks, stand here! White socks, stand here! Green socks, stand there! Grupi{ite decu na ~etiri, pet mesta u u~ionici. Recite: Who wants to count yellow socks? Jedan u~enik broji. Pitajte: How many yellow socks are there? – There are… yellow socks. U~enici individualno odgovaraju. Ponovite pitawa i za druge boje. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Postavqajte aplikacije ode}e na tablu i imenujte ih. A red jumper. A white T-shirt. A green dress… 2. IGRA. Can you find…? Izvodite u~enike u paru na tablu da prepoznaju i poka`u: Can you find the red jumper? Deca se takmi~e i pokazuju predmet: It’s here! Ponovite igru sa nekoliko odevnih predmeta. 3. Izvedite dva u~enika da pitaju jedan drugog o ode}i na tabli: What’s this? – A pink dress… A white cap… 4. Pogledajte po u~ionici kako je ko obu~en i pitajte: Who is wearing a yellow T-shirt? U~enici individualno odgovaraju: XXX is wearing a yellow T-shirt. Ponovite pitawe sa {to vi{e odevnih predmeta i boja. 5. SLIKOVNICA (str. 42, 43). Napi{ite 42 na tabli. Open your books at page 42. Who is in the room? – Jill, Chris, Maggie, Mother… What can you see? – I can see a red jumper. I can see a white cap… Pustite u~enike da spontano opisuju {ta vide. 6. SLIKOVNICA (str. 42, 43). Postavqajte pitawa. Where is the red jumper? – On the chair. U~enici individualno odgovaraju. Pomozite im ako oklevaju. Where is the white jacket? – On the bed.. Where is the pink T-shirt? Under the bed. Where are the white sneakers? Behind the door... Poka`ite orman i pitajte: What is in the cupboard? In the cupboard. – Blue socks… Red gloves… Recite nekoliko puta i prevedite: What a mess! What a mess! 7. PESMA. Where’s my jacket, where’s my cap… Pustite kasetu ili pevajte. Gestikulirajte. Pevajte ponovo i ohrabrite decu da pevaju horski sa Vama. 8. DIJALOG. What a mess!. Pustite kasetu. Recite: Look at your books and listen! Pitajte u~enike da li su razumeli o ~emu se radi. Stavite na tablu figure dece i majke. Izgovarajte dijalog i svaki put uzmite u ruke figuru ~iju ulogu izgovarate. Podelite razred u ~etiri grupe, Mother, Chris, Jill, Maggie.. Svaka grupa ponavqa svoju ulogu za Vama. I can’t find my red jumper!… I can’t find my white jacket… My cap! Where is my cap?!… Oh, children. What a mess! Ponovite dva puta. 9. DIJALOG. What a mess! Napravite malu scenografiju. Pobacajte na klupu i stolicu slike ili aplikacije ode}e ili de~ju ode}u ako je na ~iviluku. Dajte deci figure likova i na taj na~in podelite uloge. Majka stoji pored vrata, deca sede na podu ili na klupi pored razbacane ode}e. Pomozite deci da odglume situaciju. Ponovite sa novom postavom „glumaca“ ako imate vremena. 10. PESMA. Where’s my jacket, where’s my cap… Otpevajte pesmicu horski a zatim, u~enici koji `ele, pevaju individualno. 11. RADNA SVESKA (str. 42). Napi{ite 42 na tabli. Open your workbooks at page 42. This is your homework. Poka`ite popuwenu stranu u Radnoj svesci. Colour the picture. Find girls’ clothes and draw lines to this cupboard. Find boys’ clothes and draw lines to this cupboard. Objasnite u~enicima da treba da pove`u stvari za devoj~ice sa jednim ormanom, a stvari za de~ake sa drugim. 135


12. PESMA. Head and shoulders… Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom. Zavr{ite ~as. See you on Friday. Bye, bye! Have a nice day.

Get dressed! 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Drawing ♦ Teachers ♦ Dialogue: acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ ays in a week ♦ Fingers, toes, eyes, ears, knees, hands, shoulders, head, mouth, nose, hair ♦ Colours ♦ What colour is…? Red. ♦ T-shirt, jumper, skirt, blouse, dress, jacket, socks, shoes, jeans, shirt, sneakers, shorts, sandals. ♦ Clothes for boys/girls ♦ Where is…? On, in, under, behind. ♦ Dialogue: What a mess!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Head and shoulders (Easy 1) ♦ Where’s my jacket, where’s my cap, ♦ I have 10 little fingers, I have 10 little toes, I have 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, And just one little nose

MATERIJAL Book (p. 42, 43); Workbook (p. 42, p. 43); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, sneakers, shorts, T-shirt, dress, jacket, gloves.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Pitajte se i glumite kao da ste zaboravili: Today is… Today is… Children, what day is it today? What day is it tomorrow? How many days are there? Deca spontano horski odgovaraju: Seven. Ponovite zajedno sa decom dane u nedeqi. Let’s repeat! Monday, Tuesday… TPR. Izdajte naloge: Touch your ears! Touch your toes! Put one finger on your nose. Put one finger on your head! Put ten fingers on your knees! Put one finger on your mouth.! Put one finger in your hair!

+

PESMA. Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom.Head and shoulders… PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. CRTAWE. Crtajte figuru lutke u etapama. Po~nite od glave – polukrug, kva~ica za uvo, oko, pun krug… Svaki put pitajte: What am I drawing? Deca spontano poga|aju. A ball! A car!… Zaokru`ite glavu i recite. This is a head! Izvodite decu na tablu da dopune crte`. Poma`ite 136


ako „crta~i“ ne razumeju {ta treba da nacrtaju. Come here, XXX. Draw the nose!… Come here ZZZ. Draw the mouth! Draw the hair… Draw five fingers on each hand!… Draw five toes on each foot. What is he/she drawing? Hair! Fingers!… Toes!… Dok je crtawe u toku, pitajte u~enike da individualno odgovaraju: What is XXX drawing? Mouth!… Hair!… Ponovite i uve`bajte nazive delova tela i lica. Aktivnost mo`e da traje 10 minuta. 2. RECITACIJA. I have 10 little fingers… Pustite kasetu. Dok zajedno slu{ate kasetu, pokazujte na sebi. Proverite da li su deca rasve razumela. Recitujte red po red i pokazujte delove tela na lutki. I have 10 little fingers……I have 10 little toes……I have 2 eyes……2 ears……1 mouth……And just one little nose. Deca horski ponavqaju i pokazuju delove tela. Izvedite 6 u~enika i pomozite im da svako poka`e deo tela i ponovi deo pesmice. Ponovite nekoliko puta dok svi u~enici ne do|u na red da recituju. 3. SLIKOVNICA (str. 42, 43). Napi{ite 42 na tabli. Open your books at page 42. Look! What What a mess!! Postavqajte pitawa: Where is the T-shirt? Where is the jacket? Where is the cap? Where are the gloves? Where are the socks? Where are the sneakers? Deca individualno odgovaraju. Under the bed! On the chair… 4. IGRA. Teachers. Slikovnica (str. 44, 45). Who wants to be the teacher? Ask 3 questions: Where is the… U~enik gleda u Slikovnicu i postavqa pitawa. Deca individualno odgovaraju. 5. SLIKOVNICA (str. 42, 43). Ponovite boje. Look at your books. What colour is the cap/ jacket/t-shirt/jumper?… What colour are the socks/sneakers/gloves? Deca individualno odgovaraju. White! Red! ... 6. PESMA. Where’s my jacket… Otpevajte pesmicu horski a zatim izvedite dva u~enika. Jedan u~enik peva prvi deo, drugi odgovara. Ponovite. 7. DIJALOG. What a mess!. Napravite malu scenografiju kao na prethodnom ~asu. Podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. 8. RADNA SVESKA (str. 42). Show me your homework. Gledajte i hvalite zadatke i postavqajte pitawa: What’s for boys? What’s for girls? Uputite decu da upore|uju svoje doma}e i da pitaju jedan drugog: What colour is …? Dok kru`ite, oslu{kujte, ispravqajte i poma`ite. 9. RADNA SVESKA (str.43). Napi{ite 43 na tabli. Look at page 43. It’s a little girl ( Maggie/ clown). Can you see 10 fingers? 10 toes? 2 eyes?… This is your homework. Draw the lines and colour the picture. Poka`ite deci zavr{en crte`. Recite im da dok kod ku}e boje figuru, mogu da ponavqaju novu recitaciju. 10. RECITACIJA. I have 10 little fingers… Let’s say the rhyme! Look at your workbooks! Recitujte i ohrabrite decu da recituju sa Vama i da prate crte` u Radnim sveskama. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Tuesday. Good bye, Have a nice day! 137


Get dressed! 5. ~as

' ZAGREVAWE • Conversation • TPR • Rhyme

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Hot seat ♦ Dialogue: acting out ♦ Clothes basket

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ I’m cold. Are you cold? Yes, I am. ♦ skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, jumper, sneakers, shorts, T-shirt, sandals, dress, jacket, ♦ Do you like to wear…? ♦ What do you like to wear? ♦ Take off…! Put on…! ♦ Dialogue: A cold day ♦ Dialogue: A party Jill: I’m going to Jane’s party today. Mother: You can wear your new dress. Jill: I want to wear your yellow jumper, mummy! Mother: It’s too big for you! Jill: I LOVE big jumpers.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Where’s my jacket, where’s my cap.. ♦ I have 10 little fingers…

MATERIJAL Book (p. 44); Workbook (p. 43); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: skirt, jumper, blouse, socks, shoes, jeans, shirt, sneakers, shorts, T-shirt, sandals, dress, jacket, umbrella, boots, gloves.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. What’s the weather like? The sun is shining… (It’s hot… It’s raining… It’s cold…) Recite i glumite prema tome kakvo je vreme: I’m hot. I’m cold. Pitajte nekoliko u~enika: Are you hot/cold? Pomozite deci da odgovore. Yes, I am. No, I’m not. Izdajte nalog prema odgovoru deteta: Put on your jacket! Take off your jacket. TPR. Izdajte naloge: Touch your ears! Touch your toes! Put one finger on your nose. Put one finger on your head! Put ten fingers on your knees! Put one finger on your mouth! Put one finger in your hair!

+ RECITACIJA. I have 10 little fingers… Recitujte, gestikulirajte i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str.43). Open your workbooks. Show me your homework! Kru`ite po u~ionici, gledajte i hvalite zadatke. Show me 10 little fingers. …10 little toes… 2 ears… Postavqajte pitawa: Who is this? What is she/he wearing? What colour is …? 138


2. RECITACIJA. I have 10 little fingers… Ponovite recitaciju horski a zatim u~enici koji `ele recituju individualno. 3. Postavite aplikacije ode}e i obu}e na tablu i imenujte ih zajedno sa decom. Pitajte dva, tri u~enika: Do you like to wear jeans/ T-shirts/big jumpers/small jumpers/ yellow dress? – Yes, I do. No, I don’t. 4. IGRA. Hot seat. Sedite ispred razreda i recite da svako mo`e da Vas pita: Do you like to wear…? Pitawa su vezana za aplikacije na tabli. 5. Recite i poka`ite na tabli delove ode}e: I like to wear big T-shirts. Pitajte nekoliko u~enika: What do you like to wear? U~enici individualno odgovaraju. I like to wear… 6. Izvedite u~enika, dajte mu svoj xemper ili jaknu i recite. Put it on! Pogledajte dete na trenutak, kao da procewujete kako mu stoji jakna i recite: Oh, it’s too big for you! Take it off! Izvedite drugo dete i ponovite. Izaberite u~enika koji preuzima Va{u ulogu i nudi jaknu drugom detetu. 7. DIJALOG. A party. Postavite figure Mother i Jill na tablu. Stavite aplikacije pored wih, `uti xemper i haqinicu.Postavqajte pitawa: What’s her name? Her name is Jill… How old is she? She is eight. Has she got a brother/sister/friend? Pustite kasetu. Listen to Mother and Jill. Proverite da li su deca razumela. Podelite razred na dve grupe Mother i Jill. Izgovarajte uloge. Grupe ponavqaju za Vama. I’m going to Jane’s party today...You can wear your new dress......I want to wear your yellow jumper, mummy!.....It’s too big for you!......I LOVE big jumpers. Izaberite Mother i Jill. Deca uz Va{u pomo} izvode dijalog. Ponovite sa drugim „glumcima“. Da biste ukqu~ili de~ake, ulogu Mother zamenite sa Father. 8. PESMA. Where’s my jacket…? Pevajte prvo horski a zatim u parovima. Jedno dete pita Where’s my ... a drugo odgovara. 9. IGRA. Clothes basket. Izaberite ~etiri para u~enika, dajte im slike ili aplikacije odevnih predmeta i igrajte igru isto kao Fruit basket (Unit 6). 10. SLIKOVNICA (str. 44). Napi{ite 44 na tabli. Look at the picture! Podignite Slikovnicu, pokazujte likove i postavqajte pitawa. Who is this? How old is he? What’s her name? How old is she? What is Jill wearing? What is Jane wearing? ... Deca odgovaraju inividualno. Opi{ite sliku.This is Jane’s party. It’s very funny. The children are playing. Nastavite opisivawe zajedno sa decom. Jill is wearing a... Napravite pauzu, poka`ite i sa~ekajte da deca zavr{e re~enicu... a yellow jumper. It’s too... gestikulirajte... too big. Danny is wearing a....sa~ekajte da deca ka`u … a jacket. It’s too ... pauza ... too big. Jane is wearing a ... pauza..a dress. It’s too ... pauza ... big. Chris is wearing a ...pauza... a jumper. It’s too ... gestikulirajte... too small. Mary is wearing a ... pauza... a cap. It’s too ... pauza... too small. 11. RECITACIJA. I have 10 little fingers… Recitujte i gestikulirajte prvo horski a zatim u~enici koji `ele recituju individualno. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Thursday. Good bye. Have a nice day. 139


Get dressed! 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Dialogue: acting out ♦ Simon says ♦ Who has…?

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Have you got…? ♦ Who has…? ♦ Do you like…? ♦ What colour…? ♦ big-small, new-old ♦ Sneakers, shoes, socks, sandals…trousers, jeans, shorts, skirt….T-shirt, dress, jumper, jacket….gloves, cap. ♦ He/she is wearing a blue jumper… ♦ Take off…! Put on…! ♦ Dialogue: A party

+ PESME I RECITACIJE ♦ Where’s my jacket, where’s my cap… ♦ I have 10 little fingers…, ♦ Big jumpers, small jumpers, Jumpers new and old, I have many, I wear many, The winter is very cold.

MATERIJAL Book (p. 44); Workbook (p.44,); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Sneakers, shoes, socks, sandals…trousers, jeans, shorts, skirt…T-shirt, dress, jumper, jacket…gloves, cap.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Razgovarajte sa decom: I’m going to a party today. Do you like parties? I wear my blue dress when I go to a party. What do you wear when you go to a party? Ohrabrite u~enike da spontano odgovaraju: My red blouse/T-shirt… Pomozite im ako ne znaju re~ na engleskom.

+

PESMA. Where’s my jacket…? Otpevajte prvo horski a zatim u parovima dva puta.

Podelite deci aplikacije ili slike odevnih predmeta: Sneakers, shoes, socks, sandals… trousers, jeans, shorts, skirt… T-shirt, dress, jumper, jacket… gloves, cap. Postavqajte pitawa: Have you got a skirt/sneakers a blouse/a dress/ trousers/a jumper? – Yes, I have. No. I haven’t. …What colour is your…? – Red. Pink… What colour are your…? Blue. White. Pomozite deci ako oklevaju. Deca zadr`avaju aplikacije/slike neko vreme. Put the cut-outs/pictures on your desk!

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. DIJALOG. A party. Podsetite decu na sadr`aj dijaloga. Jill is going to a party. She wants to wear mummy’s yellow jumper. It’s too big for her. Jill likes big jumpers. Who wants to act? Podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. Ponovite dva puta. 140


2. Postavqajte pitawa: Do you like big/small/new/old jumpers? Do you like warm jumpers? Proverite da li deca razumeju re~ warm. Deca individualno odgovaraju. Ohrabrite u~enike da Vama postavqaju ista pitawa. 3. IGRA. Simon says. Put on your jumper! Take off your jumper! Poka`ite deci kako da gestikuliraju obla~ewe i svla~ewe xempera. 4. Pitajte u~enike na preskok: Have you got a yellow/red/blue.. jumper? Ohrabrite decu da Vama postavqaju ista pitawa. 5. RECITACIJA. Big jumpers, warm jumpers… Pustite kasetu. Proverite koliko su deca razumela. Recitujte. Deca horski ponavqaju za Vama. Big jumpers, small jumpers... Jumpers new and old... I have many, I wear many... The winter is very cold. Podelite razred u ~etiri grupe. Recitujte ponovo. Svaka grupa ponavqa po jedan red. 6. SLIKOVNICA (str. 44). Napi{ite 44 na tabli. Open your books at page 44. Postavqajte pitawa. Who is this? How old is he? What’s her name? How old is she? What is Jill wearing? What is Jane wearing? Ponovite opis slike zajedno sa decom kao prethodnog ~asa. Tra`ite „dobrovoqce“ da ka`u po tri re~enice o slici. Who can say three sentences? Prevedite. Poma`ite „dobrovoqcima“. 7. IGRA. Who has…? Deca na klupama imaju aplikacije/slike odevnih predmeta koje zbog igre moraju da skriju od drugova. Ciq igre je da odabrani u~enik pogodi ko ima odre|eni predmet. U~enik ima prava da postavi samo tri pitawa: Have you got…, ZZZ? Ako pogodi, u~enik bira ko nastavqa igru. Ako ne pogodi, dete kod koga je tra`eni predmet pokazuje svima predmet: I have a jacket! i nastavqa igru. Recitujte razbrajalicu, izaberite u~enika i zapo~nite igru pitawem: Who has the trousers? Ceo razred skandira tri puta: Who has the trousers? Prekinite igru posle 5 minuta i pokupite aplikacije. May I have my cut-outs/pictures, please? – Here you are! – Thank you. 8. RECITACIJA. Big jumpers, warm jumpers… Recitujte. Deca horski ponavqaju za Vama. Izvedite nekoliko puta po ~etiri u~enika i pomozite im da izgovore po jedan stih. Recitujte ponovo celu pesmicu i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. 9. RADNA SVESKA (str. 44). Napi{ite 44 na tabli. Look at page 44. Ponovite sa decom odevne predmete koji se nalaze na slici. Let’s see what this is! Look, listen and repeat! Sneakers, shoes, socks… Poka`ite popuwenu stranu. This is your homework. Colour the picture and draw what you like. Objasnite da u praznim poqima treba da nacrtaju po jedan odevni predmet po svojoj `eqi. 10. DIJALOG. A party. Podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. Ukqu~ite de~ake. De~ak glumi oca. 11. RECITACIJA. I have 10 little fingers. Recitujte horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. See you tomorrow. No. Not tomorrow. Tomorrow is Friday. See you on Monday. Have a nice day Bye, bye. 141


Get dressed! 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Who has…? ♦ Dialogue: acting out ♦ Take the cap! ♦ Story: listening and repeating

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Take off… ! Put on…..! ♦ Let’s tidy up…! ♦ It’s tidy. It’s not tidy. ♦ In, on, under, behind. ♦ Who has…? Have you got..? I have.. ♦ What do you want? I want to ….! ♦ Dialogue: What a mess! ♦ Story: Nice and tidy 1. Jill and Chris want to tidy up the room. Buddy wants to help. 2. He finds a pink T-shirt under the bed. 3. He finds blue sneakers behind the door. 4. He finds a red jumper on the chair. 5. He finds a yellow cap in the toy box. 6. Good dog! The room is nice and tidy now.

+ PESME I RECITACIJE ♦ I have 10 little fingers…, ♦ Where’s my jacket, where’s my cap… ♦ Big jumpers, warm jumpers...

MATERIJAL Book (p. 42, 43; p. 45); Workbook (p.44,); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Sneakers, shoes, socks, sandals… trousers, jeans, shorts, skirt…T-shirt, dress, jumper, jacket… gloves, cap.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: Let’s count the fingers! Let’s count the toes! Deca spontano horski broje.

+ RECITACIJA. I have 10 little fingers… Recitujte, gestikulirajte i ohrabrite decu da Vam se pridru`e. TPR. Izdajte naloge: Take off your jackets/jumpers! Put your jackets on the table! Put your bags under the table! Deca prilaze i stavqaju svoje stvari na katedru. Pogledajte u neurednu gomilu stvari i recite: What a mess!! What a mess!! Let’s tidy up the mess! Objasnite pokretima ili prevedite. Let’s tidy up! Let’s tidy up the mess! Come and take your bags! Come and take your jumpers/jackets! Put on your jumpers/jackets! Deca sklawaju stvari. Pqesnite rukama zadovoqno i recite: Look! The table is nice and tidy! Tidy! Tidy! I like it tidy! The table is nice and tidy! Pitajte nekoliko u~enika: What is nice and tidy? 142


PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 42, 43). Poka`ite Slikovnicu i pitajte: Is this room tidy? No, it isn’t. It’s not tidy. Poka`ite u Slikovnici urednu dnevnu sobu na strani 22 (Unit 4). Pitajte: Is this room tidy? Yes, it is. It is tidy. [etajte po u~ionici, pronalazite uredne i neuredne sveske, kwige... i postavqajte isto pitawe. Deca individualno odgovaraju. It’s tidy. It’s not tidy. 2. SLIKOVNICA ( str. 42, 43). Poka`ite Slikovnicu ponovo i podsetite decu na situaciju. What a mess!! Postavite nekoliko pitawa. Where is…? Where are…? Deca individualno odgovaraju.– In the…. On the…. Under the…. Behind the… 3. PESMA. Where’s my jacket…? Otpevajte prvo horski a zatim u parovima dva puta. 4. DIJALOG. What a mess!… Napravite malu scenografiju, podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. 5. PRI^A. Nice and tidy. Slikovnica (str. 45). Napi{ite 45 na tabli. Look at page 45. Postavite par pitawa. Who is this? What’s his/her name? Poka`ite prvu sliku. Is this room tidy? Deca spontano odgovaraju. No! Recite: Jill and Chris want to tidy up the room! Proverite da li deca razumeju. Look at the pictures and listen to the story! Pustite kasetu. Proverite da li deca sve razumeju. Look at the pictures, listen and repeat! Ponovite pri~u. Deca horski ponavqaju svaku re~enicu. Jill and Chris want to tidy up the room... Buddy wants to help... He finds a pink T-shirt under the bed... He finds blue sneakers behind the door... He finds a red jumper on the chair... He finds a yellow cap in the toy box... Good dog! ... The room is nice and tidy now. 6. Stavite aplikacije ode}e na sto. Pozovite decu da pri|u i tra`e ono {to `ele da obuku. Come here! What do you want to wear? Pomozite ako neko dete okleva. I want to wear a skirt! Podelite sve aplikacije. 7. IGRA. Who has…? (6. ~as, aktivnost 7 ) Ograni~ite igru na dva minuta. 8. RADNA SVESKA (str. 44). Show me your homework! Kru`ite, gledajte zadatke i pitajte u~enike za predmet koji su samostalno nacrtali. What is this? What colour is it? Do you like to wear…? 9. IGRA. Take the cap! Radna sveska (str. 44). Objasnite deci da je igra ista kao Snakes and ladders. Ko prvi stigne do kape, obave{tava ceo razred: I have the cap! Deca igraju u parovima ili u grupama od ~etvoro. Take your cards and counters and play with your friends! Ograni~ite igru na 10 minuta. Dok deca igraju, kru`ite po u~ionici, kontroli{ite i poma`ite. 10. RADNA SVESKA (str.45). Look at page 45.This is your homework. Colour and cut out the figures and clothes. Poka`ite deci obojene i ise~ene predmete. 11. RECITACIJA. Big jumpers… Ponovite recitaciju prvo horski a zatim pomozite u~enicima da recituju individualno. Zavr{ite ~as. The lesson is over. Have a nice day! See you on Wednesday. Good bye! 143


Get dressed! 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song ♦ Drawing

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Dialogue: acting out ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Count the…! How many… are there? ♦ Colours ♦ Do you like..? ♦ Have you got….? How many ….have you got? ♦ It’s cold/hot. What is he/she wearing? ♦ Story: Nice and tidy

+ PESME I RECITACIJE ♦ Head and shoulders…, ♦ Big jumpers, small jumpers, ♦ T-shirts white and T-shirts blue, T-shirts old and T-shirts new, T-shirts big and T-shirts small, I like my T-shirts all.

MATERIJAL Book (p. 45); Workbook (p. 45); cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Sneakers, shoes, socks, sandals… trousers, jeans, shorts, skirt… T-shirt, dress, jumper, jacket… gloves, cap.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Razgovarajte sa decom: It’s a lovely day! It’s a lovely day for English. Do you like English? Do you like English songs? Deca spontano horski odgovaraju. + PESMA. Head and shoulders… Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom. CRTAWE. Izvodite grupe od pet, {est u~enika na tablu da crtaju. Ukqu~ite svu decu. Draw a small T-shirt! Draw a very small T-shirt! Draw a big T-shirt! Draw a very big T-shirt! Ako je mogu}e, dajte deci krede u boji. Jedna grupa dece crta a slede}a grupa boji majice. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Izdajte naloge i pitajte: Look at the board! Count the small T-shirts! How many are there?... Count the big T-shirts. How many are there? Ako ste obojili majice pitajte: What colour is this T-shirt? ... Deca individualno odgovaraju. 2. PESMA. T-shirts white and T-shirts blue... Pustite kasetu i pokazujte majice na tabli. Recitujte i pokazujte. Deca horski ponavqaju za Vama. T-shirts white and T-shirts blue... T-shirts old and T-shirts new... T-shirts big and T-shirts small... I like my T-shirts all. Podelite razred u ~etiri grupe. Recitujte ponovo. Deca grupno ponavqaju. 3. Postavite nekoliko pitawa: Have you got a red/white/blue.. T-shirt/jumper/ jacket/blouse/dress? How many T-shirts/jackets.. have you got? Pomozite deci da individualno odgovaraju. 4. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher? Ako se javi vi{e u~enika, svako izlazi i postavqa po tri pitawa drugovima: Have you got…? Poka`ite deci aplikacije. Svaki u~enik postavqa pitawa o razli~itim odevnim predmetima. 5. RECITACIJA. Big jumpers… Recitujte horski a zatim nekoliko u~enika recituje individualno. 6. DIJALOG. What a mess!… Napravite malu scenografiju, podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. 144


7. PRI^A. Nice and tidy. Slikovnica (str. 45). Open your books at page 45! Pokazujte slike redom i ponovite pri~u kroz pitawa i odgovore: Who wants to tidy up the room?... Who wants to help?... Who finds a pink T-shirt under the bed?... Who finds a ….? What is nice and tidy? Deca, uz Va{u pomo}, prvo odgovaraju horski a zatim individualno. Ponovite pri~u sa pauzama. Pokazujte aplikacije i poka`ite da o~ekujete da deca sama dopune re~enicu. He finds a… (poka`ite majicu)… under… (poka`ite krevet). Zamewujte {to vi{e re~i aplikacijama i kada je mogu}e, gestikulacijom: in… on… under… behind. 8. Izvedite 6 u~enika sa Slikovnicama. Svako dobija zadatak da poka`e po jednu sliku i da ka`e jednu re~enicu. Poma`ite i zapo~iwite re~enice. Ponovite aktivnost i ukqu~ite {to vi{e u~enika. 9. RADNA SVESKA (str. 45). Show me your homework! Let’s play! Objasnite deci da moraju da obuku decu u odgovaraju}u ode}u: Put the clothes on Jill and Chris. Kada deca zavr{e, uputite decu da upore|uju svoje lutke i da pitaju jedni druge: It’s cold. What is Jill /Chris wearing? It’s hot. What is Jill/Chris wearing? Prekinite aktivnost posle 10 minuta. 10. PESMA. T-shirts white and T-shirts blue... Pevajte i ohrabrite decu da pevaju sa Vama. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Friday!. Good bye!

Get dressed! 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Who is faster? ♦ Poster game….. ♦ Simon says ♦ Question chain ♦ Dialogue ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Put on.. Take off… ♦ I’m cold/hot. ♦ Head, hair, mouth, nose, eyes, ears, fingers, toes, knees. ♦ skirt, jumper, blouse, jeans, shirt, jumper, sneakers, shorts, T-shirt, dress, jacket, sandals, socks, shoes, boots, gloves ♦ He/she is wearing a … ♦ I’m wearing a …. ♦ Do you wear a cap/gloves in winter? ♦ Dialogue: What a mess! ♦ Story: Nice and tidy

+ PESME I RECITACIJE ♦ Where’s my jacket, where’s my cap… ♦ I have 10 little fingers…, ♦ Big jumpers, warm jumpers, ♦ T-shirts white and T-shirts blue....

MATERIJAL Book (p. 47); Workbook (p. 44); cassette or CD; Poster: Clothes ¥Blu-Tack’ and cut-outs: Sneakers, shoes, socks, sandals… trousers, jeans, shorts, skirt… T-shirt, dress, jumper, jacket…gloves, cap. 145


' ZAGREVAWE Pozdravite decu. What’s the weather like? The sun is shining… ( It’s hot…It’s raining…. It’s cold… ) Recite i glumite prema tome kakvo je vreme: I’m hot. I’m cold. Pitajte nekoliko u~enika: Are you hot/cold? Pomozite deci da odgovore. Yes, I am. No, I’m not. Izdajte nalog prema odgovoru deteta: Put on your jacket! Take off your jacket. TPR. Izdajte naloge: Touch your ears! Touch your toes! Put one finger on your nose. Put one finger on your head! Put ten fingers on your knees! Put one finger on your mouth! Put one finger in your hair! REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. RECITACIJA. I have 10 little fingers… Gestikulirajte i recitujte horski a zatim u~enici koji `ele recituju individualno. 2. IGRA. Who is faster? Podelite razred u dva tima, ¥socks’ i ¥shoes’. Gumom ¥Blu-Tack’ postavite aplikacije odevnih predmeta na tablu i imenujte ih horski. Sneakers, shoes, socks, sandals… trousers, jeans, shorts, skirt… T-shirt, dress, jumper, jacket… gloves, cap. Izvodite po dvoje dece, predstavnike timova da se takmi~e u prepoznavawu odevnih predmeta i brzini. Kada imenujete predmet, u~enici se takmi~e ko }e pre da ga uzme. Dete odlazi na mesto s aplikacijom a zamewuje ga drug iz tima. Poen osvaja tim koji na kraju igre ima vi{e aplikacija. Vodite evidenciju na tabli. 3. PESMA. Where’s my jacket, where’s my cap…? Deca pevaju horski a zatim u paru. Predstavnik jednog tima po~iwe pesmu pitawem. Predstavnik drugog tima odgovara. 4. IGRA. Poster game. Predstavnici timova izlaze naizmeni~no, pokazuju {ta vide. I can see white sneakers. I can see a blue T-shirt. I can see a red T-shirt. I can see yellow socks. I can see pink socks… Isti predmet ne sme da se ponavqa. Poen se osvaja za ta~nu re~enicu. Vodite evidenciju na tabli. 5. Recite: I like to wear jeans. Pitajte po tri, ~etiri u~enika svakog tima: What do you like to wear? 6. IGRA. Simon says. Take off your jacket. Put on your jacket. Igru prekinite posle dva minuta. Poen osvaja tim koji po isteku vremena ima vi{e u~enika u igri. 7. Opi{ite {ta imate na sebi: Look! I’m wearing a dress. Pitajte dva tri u~enika: What are you wearing? 8. IGRA. Question chain. Pitawe What are you wearing? kru`i kroz ceo razred. Dovoqno je da u~enici navedu jedan odevni predmet. Svaki ta~an odgovor donosi poen timu. 9. RECITACIJA. Big jumpers, small jumpers… Recitujte horski a zatim deca koja `ele recituju individualno. 10. Pitajte u~enike na preskok: Do you wear a jumper/cap in winter? Do you wear gloves/boots/sandals in winter? Do you wear sandals in summer? 11. DIJALOG. What a mess!… Napravite malu scenografiju, podelite uloge i pomozite deci da odglume dijalog. 12. PRI^A. Nice and tidy. Slikovnica (str. 45). Ponovite pri~u zajedno sa decom. Svaki tim ima zadatak da ka`e po jednu re~enicu o svakoj slici. Svaka ta~na re~enica donosi poen. Saberite poene i ~estitajte pobednicima. Congratulations ¥shoes’! You are the champions! 146


13. EVALUACIJA. Radna sveska (str. 59). Let’s do the test! Recite deci da slu{aju i da obele`e ta~nu ; i pogre{nu : re~enicu. 1. Jane is wearing a dress. : 2. I wear sandals in summer. ; 3. This cap is too big. ; 4. This room is nice and tidy. : 5. There is a T-shirt on the bed. : 6. Her jumper is too small. : 7. Chris is wearing a jacket. ; 8. Jill likes to wear jeans. ; 9. Buddy finds socks behind the door. : 10. I wear boots in winter. ; 14. Pokupite Radne sveske. May I have your workbooks, please? Thank you. 15. PESMA. T-shirts white‌ Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Friday. Bye, bye.

147


Unit 8 – My world CIQNI JEZIK I’m going to the cinema. I’m going to see a cartoon. I’m going to the seaside. I’m going to swim. l go to school by bus.( by car, on foot/walk) Animals: a hen, a cow, a sheep, a horse, a pig… an elephant, a parrot, a lion, a tiger, a camel, a monkey, a bear, a crocodile, a seal. A cat says meow. I like a monkey best. FUNKCIJE ♦ imenovawe objekata u bli`oj i {iroj okolini ♦ uo~avawe pravila pona{awa u saobra}aju ♦ prepoznavawe saobra}ajnih znakova ♦ izra`avawe namera i planova ♦ identifikacija doma}ih i divqih `ivotiwa ♦ opisivawe doma}ih i divqih `ivotiwa ♦ izra`avawe stava u vezi sa `ivotiwama ♦ prepoznavawe onomatopeje ELEMENTI KULTURE ♦ tradicionalne pesmice: Who’s afraid of the big bad wolf..? ♦ Round and round the village…

148

LEKSIKA cinema, circus, bus stop, traffic lights, clown, wolf, pet, seal, village, seaside, mountain, careful, swim, fast, slow, funny, dangerous city, farm, street, river, cow, horse, pig, duck, hen, chick, sheep, zoo, monkey, elephant, camel, tiger, lion, camel, crocodile, parrot

TEMA

AKTIVNOSTI

MATERIJAL

♦ slu{awe i ponavqawe ♦ recitovawe i pevawe ♦ postavqawe i odgovarawe na pitawa ♦ igre poga|awa ♦ crtawe i bojewe ♦ izrada materijala za igru ♦ izvo|ewe dijaloga ♦ povezivawe zvu~nog materijala s ilustracijom ♦ povezivawe slika u pri~u

PESMICE ♦ Who’s afraid of the big bad wolf..? ♦ Round and round the village…. ♦ Traffic lights… ♦ How many animals are in the Zoo… ♦ Ha, ha, ha…

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Slikovnica Radna sveska kasetofon, kaseta, poster fle{-kartice: bioskop, banka, cirkus, {kola, prodavnica, zoolo{ki vrt ♦ ¥blue tack’ i aplikacije doma}ih i divqih `ivotiwa ♦ igra~ke: pli{ane i plasti~ne `ivotiwe ♦ tabla, kreda

IGRE ♦ Flies, flies…! ♦ What am l? l have a long nose… ♦ Colour dictation


UNIT 8 – My world Revision: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Where do you live? – I live in London. What’s your address? – My address is 10 Park Street. There are many cars and buses in the street. I go to school by bus/by car/on foot. I walk to school. Where is the supermarket? It’s near…not near… my house. Do you like animals? Which animal do you like best? I like…best. Animals: hen, cow, sheep, horse, pig…..monkey, tiger, lion, elephant, parrot, crocodile, camel. Where does a monkey live? In the jungle. Where does a pig live? On a farm.

New items 1. Vocabulary: – We’re going to the circus. I’m going to the cinema. – We’re going to see the animals. I’m going to see a cartoon. – Lucky you! Be careful! I’m afraid/not afraid! – seaside, mountains, village, circus, cinema, seal wolf, bus stop, traffic lights, cross the street 2. Story: Buddy is careful 1. The children and Buddy are in the street. 2. There are many cars and buses. 3. The children want to cross the street. 4. Look! The red light is on! Buddy barks! Stop! 5. Look! The yellow light is on! Buddy barks! Wait! 6. Look! The green light is on. Buddy barks! Come on! Go! Cross the street! 3. Dialogues: ♦ Going to the circus

Father: We’re going to the circus on Sunday. Children: Super! Father: We’re going to see the clowns and lions and elephants and monkeys. Jill: I want to see the crocodiles. Chris: Silly girl! The crocodiles are in the Zoo. Not in the circus!

♦ Going to the cinema Chris: I’m going to the cinema tomorrow. Jill: Can I go too? Chris: I’m going to see a cartoon. Do you like cartoons? Jill: No, I don’t. Chris: Then you are not going! ♦ Going to the seaside Mary: I’m going to the village this summer! Jane: I’m going to the mountains! Jill: I’m going to the seaside. Mary: Can you swim? Jill: Yes, I can. Mary: Lucky you! 149


4. Songs: ♦ Round and round the village, (3 times) As we have done before. Shake hands with your partner,(3 times) As we have done before. ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf, The big bad wolf, the big bad wolf? Who’s afraid of the big bad wolf? Tra-la—la-la—laaa. We’re not afraid of the big bad wolf, The big bad wolf, the big, bad wolf. We’re not afraid of the big, bad wolf, Tra-la—la-la—laaa. 5. Rhymes: ♦ Traffic lights can talk! Stop! says red! Don’t walk! Wait! says yellow! Don’t walk! Turn left! Turn right! Go! says the green light! ♦ How many animals are in the Zoo? A lion, a tiger and a kangaroo, An elephant, a camel and a parrot, too. Wait! There’s one more, Now let me see. Yes, there’s a monkey in the tree.

150


My world 1. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Song ♦ TPR

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ It’s an animal…. ♦ Crossing the street ♦ Dialogue: listening and repeating

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a circus. This is a clown. ♦ Look at the animals, An elephant, a parrot, a lion, a tiger, a camel, a monkey, a bear, a seal. ♦ Do you like animals? ♦ Which animal do you like best? ♦ Careful. Not careful. ♦ Look at the traffic lights. Red! Yellow! Green! ♦ Dialogue: Going to the circus Father: We’re going to the circus on Sunday. Children: Super! Father: We’re going to see the clowns and lions and elephants and monkeys! Jill: I want to see the crocodiles! Chris: Silly girl! The crocodiles are in the Zoo. Not in the circus!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Ha, ha, ha, he, he, he My little brown monkey… (Easy 1)

MATERIJAL Book (p. 46, 47); Workbook (p. 47); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: figures of Father, Chris, Jill, Maggie; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; red, yellow and green cardboard circles.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Podelite Radne sveske. Pevajte i pokazujte igra~ku, sliku ili aplikaciju majmuna. Ha, ha, ha… Pitajte decu da li se se}aju pesme. Pokazujte i govorite: Look at the monkey! He is very funny! What colour is the monkey? – Brown. Who is funny? – The monkey.

+

PESMA. Ha, ha, ha… Pustite kasetu, pevajte i ohrabrite decu da Vam se pridru`e.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Postavqajte aplikacije na tablu i imenujte `ivotiwe. This is a lion, a tiger, an elephant, a parrot, a camel, a monkey, a bear, This is a seal. A seal. Pokazujte `ivotiwe i horski ponavqajte: A lion, a tiger… a seal. Ponovo pokazujte jednu po jednu aplikaciju na tabli. Deca redom individualno imenuju `ivotiwe. Kri{om sklonite jednu `ivotiwu i igrajte igru. 151


2. IGRA. It’s an animal... Podsetite decu na igru ¥It’s a colour you can’t see…’ Recitujte: It’s an animal you can’t see, which one is it, you tell me! Deca individualno poga|aju: A camel. A bear… Dete koje pogodi mo`e da sakrije aplikaciju koju `eli. Prekinite igru posle 5 minuta. 3. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like animals? Recite i poka`ite aplikaciju na tabli: I like a monkey best. Izdajte nalog i pitajte: Show me! Which animal do you like best? Kada dete poka`e `ivotiwu na tabli, pomozite mu da odgovori. Ukqu~ite {to vi{e u~enika u aktivnost. 4. SLIKOVNICA (str. 46, 47). Napi{ite 46 na tabli. Open your books at page 46. What can you see? – A street. A car. A bus. A shop. Jill, Chris,… Deca spontano horski nabrajaju poznate stvari. Nastavite s pitawima: Who is standing in the street? – Jill, Chris, Maggie… Look . This is a traffic light. A traffic light. A traffic light. What colour is it? – Red. Deca horski odgovaraju. Nastavite sa opisivawem. This is a cinema. A cinema. This is a circus. A circus. Look at the clown. The clown. The clown. He is very funny. The animals are in the circus. Can you see animals in the circus? What can you see? Deca individualno nabrajaju `ivotiwe: I can see a lion. I can see a tiger…. Ispravqajte decu: I can see an elephant. 5. PESMA. Ha, ha, ha… Pustite kasetu ili pevajte. Pokazujte majmuna i ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. 6. Oko aplikacija na tabli nacrtajte veliki krug a iznad kruga {atru. Nacrtajte semafor i zalepite crveni krug/balon. Pitajte nekoliko u~enika: Do you like to go to the circus? Obratite se razredu: Who likes to go to the circus? Deca spontano di`u ruke: I like… Uhvatite dva u~enika za ruke i povedite ih u cirkus: Come on! We’re going to the circus! Ponovite nekoliko puta dok polako sa decom idete prema tabli/cirkusu. Kada stignete na metar do table, viknite: STOP! i poka`ite semafor. Look at the traffic light! What colour is it? – Red. Deca horski odgovaraju. Ostavite decu na trenutak, recite: Wait here! Skinite zeleni krug, stavite `uti. Uhvatite decu za ruke i ponovite: We’re going to the circus! Kada deca zakora~e, recite: WAIT! Look at the traffic light! What colour is it? Kona~no, stavite zeleni krug, ponovite: We’re going to the circus! i „pre|ite ulicu“. Ponovite sa {to vi{e u~enika. Zadu`ite jednog u~enika da mewa svetla na semaforu. 7. DIJALOG. Going to the circus. Recite: Listen carefully! Jill, Chris and Daddy are talking. Pustite kasetu. Proverite koliko su deca razumela. Podelite razred na tri grupe, Jill, Chris, Father. Ponovite dijalog. We’re going to the circus on Sunday........ Super!.......... We’re going to see... the clowns... and lions... and elephants... and monkeys!.........I want to see the crocodiles!.......... Silly girl!.. The crocodiles are in the Zoo... Not in the circus! Deca grupno ponavqaju uloge za Vama. 8. RADNA SVESKA (str. 47) Look at your workbooks! Poka`ite Va{u Radnu svesku. Look! What is this? – A street. A traffic light. A car. A bike. A bus…Two boys. Two girls. Deca spontano horski odgovaraju. Let’s see who is careful and who is not careful! Careful and not careful! Prevedite. Idite od deteta do deteta: Show me who is not careful. Show me who is careful. – This boy. This girl…… Is this careful or not careful? – Not careful… Deca gledaju i pokazuju. This is your homework. Colour everything CAREFUL in blue. Colour NOT CAREFUL in red. Proverite da li deca razumeju {ta treba da urade. Poka`ite obojenu sliku. 9. Recite: We’re going to the circus! Ponovite aktivnost 6. 10. DIJALOG. Pustite kasetu. Listen carefully! Deca samo slu{aju. Pitajte: Who is going to the circus? – Father, Jill, Chris and Maggie are going to the circus. Pomozite deci da odgovore individualno. 152


11. PESMA. Ha, ha, ha… Pustite kasetu ili pevajte i zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Monday. Bye, bye. Have a nice day. Recite deci da na slede}i ~as donesu najmawu igra~ku `ivotiwe koju imaju. My world 2. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Pantomime

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Where are you going? ♦ Dialogue: repeating and acting out ♦ Guess! What is it?

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Who has a…? ♦ I have a…? ♦ Where are you going? ♦ We are going to the circus.. ♦ I’m going to the shoe shop. ♦ I’m going to buy new shoes. ♦ An elephant, a parrot, a lion, a tiger, a camel, a monkey, a bear, a seal. ♦ Do you like animals? ♦ Dialogue: Going to the circus

+ PESME I RECITACIJE ♦ Ha, ha, ha, he, he, he My little brown monkey… (Easy 1) ♦ Traffic lights can talk! Stop! says red! Don’t walk! Wait! says yellow! Don’t walk! Turn left! Turn right! Go! says the green light!

MATERIJAL Book (p. 46, 47); Workbook (p. 47, p. 48); Cassette or CD; Toys: plastic lion, tiger, bear…; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: figures of Father, Chris, Jill, Maggie; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; Pictures or flash-cards: school, bookshop, toy shop, shoe shop, supermarket, park, circus.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Tra`ite da Vam poka`u igra~ke koje su doneli. Show me your toy animals. Who has a tiger/lion/monkey..? Show it! Ako neko ima `ivotiwu koju niste radili, recite naziv na engleskom. Pitajte {to vi{e u~enika da individualno odgovore: What have you got? – I have a bear… Recite deci da opona{aju svoje `ivotiwe: Show me what monkeys/elephants/ tigers/…do. Deca glume po grupama. Svi koji imaju majmune zajedno opona{aju majmuna, i tako redom dok svi u~enici ne prika`u svoje `ivotiwe. U obzir dolazi i pokret i onomatopeja. Aktivnost traje 5 minuta.

+

PESMA. Ha, ha, ha… Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom.

PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. Pore|ajte na tablu slike {kole, prodavnica, cirkusa... i imenujte ih horski sa decom. This is a circus, a school… Nacrtajte semafor i postavite crveni krug. This is a traffic light. It’s red. 153


2. IGRA. Where are you going? Izvodite po troje, ~etvoro dece i recite da odaberu gde }e da idu. Pitajte i pomozite da pravilno odgovore. Where are you going? – We’re going to the park. Kada su deca blizu table, recite: Stop! Look at the traffic light. What colour is it? – Red. Stavite zeleni krug na semafor i propustite decu da pro|u. Ponovite sa nekoliko grupa dece. 3. RECITACIJA. The traffic lights… Pustite kasetu ili recitujte. Pokazujte svetla na semaforu i gestikulirajte. Proverite koliko su deca razumela. Ponovite recitaciju. Deca prvo horski a zatim grupno ponavqaju za Vama. Traffic lights can talk!......Stop! says red! Don’t walk!.......Wait! says yellow! Don’t walk!..... Turn left! Turn right!..........Go! says the green light! 4. SLIKOVNICA (str. 46, 47). Napi{ite 46 na tabli. Look at your books! Postavqajte pitawa: Where are the animals? How many animals are in the circus? – There are… ……. How many buses/cars/bikes/ girls/boys are in the street? – There are… How many traffic lights are in the street? – There is one traffic light. Deaca uz Va{u pomo} individualno odgovaraju. 5. DIJALOG. Going to the circus. Nacrtajte cirkusku {atru. U {atru postavite aplikacije lion, elephant, monkey. Pored {atre postavite figure Father, Chris, Jill, Maggie. Podelite razred na tri grupe. Izgovarajte uloge. Deca grupno ponavqaju za Vama. Napravite malu scenografiju. Oko klupe postavite ~etiri stolice. Iz svake grupe izaberite „glumca“ i devoj~icu koja glumi Maggie i ni{ta ne govori. Rasporedite decu oko stola. Recite: Father and the children are talking! Pomozite deci da odglume dijalog. Ponovite dva puta. 6. Recite i poka`ite: I’m going to the shoe shop on Saturday. I’m going to buy new shoes. Proverite da li deca razumeju. Postavite slike raznih objekata. Prozivajte u~enike redom. Svako mo`e da odabere gde }e i}i u subotu.Where are you going on Saturday? Pomozite deci da daju pun odgovor. 7. RADNA SVESKA (str. 47). Show me your homework. Kru`ite, gledajte zadatke i komentari{ite. Uputite decu da jedan drugom pokazuju zadatke i govore: This girl is careful . This boy is not careful. 8. RADNA SVESKA (str. 48). Look at page 48. A lion likes to eat meat. A tiger likes to eat meat. An elephant likes to eat fruit and vegetables. A seal likes to eat fish. A bear likes to eat honey. A camel likes to eat grass… What does a monkey like to eat? – Bananas. This is your homework. Colour the picture and find the stickers of food for the animals. Give the animals what they like to eat. Objasnite na materwem jeziku i poka`ite Va{u Radnu svesku sa zalepqenim nalepnicama. 9. RECITACIJA. The traffic lights. Ponovite recitaciju. Deca horski ponavqaju. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, recituju u parovima uz Va{u pomo}. 10. IGRA. Guess! What is it? Postavite aplikacije `ivotiwa na tablu. Opi{ite jednu i opona{ajte je. It is very, very big. It has a long, long, long nose. It is grey. It likes to eat fruit and vegetables. It walks like this! What is it? – It’s an elephant. Deca poga|aju individualno. It is very funny. It is brown. It likes to swing and jump. It likes to eat bananas. What is it? – It’s a monkey. Dete koje pogodi ima prava da bira `ivotiwu koju }e ostali poga|ati. 11. RECITACIJA. The traffic lights… Recitujte, gestikulirajte i pokazujte svetla na semaforu. Deca horski ponavqaju i gestikuliraju. Izvedite troje dece, dajte im krugove u boji, crveni, `uti i zeleni. Recite da su oni svetla na semaforu i da moraju da opomiwu pe{ake. Svi zajedno po~nite recitaciju. Pomozite deci koja individualno recituju. 12. PESMA. Ha, ha, ha… Pevajte i gestikulirajte zajedno sa decom i zavr{ite ~as. The lesson is over. Bye, bye. See you on Wednesday. 154


My world 3. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Game

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Follow the leader ♦ What’s this? ♦ Dialogue: acting out ♦ Dialogue: Listening and repeating

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a mountain. A river. A village. ♦ Grandma and grandpa live in the village. It is spring. Mother, father and the children go there every spring. Look! Chris is eating apples. Maggie is swinging. Grandfather is with Maggie. Grandmother is sitting under the tree. Jill is swimming. Mother and father are fishing. ♦ Do you like animals? ♦ Dialogue: Going to the circus ♦ Dialogue: Going to the cinema Chris: I’m going to the cinema tomorrow. Jill: Can I go too? PLEASE, Chris! Chris: I’m going to see a cartoon. Do you like cartoons? Jill: No, I don’t! Chris: Then you are not going

+ PESME I RECITACIJE ♦ Ha, ha, ha, he, he, he My little brown monkey… (Easy 1) ♦ Traffic lights can talk!

MATERIJAL Book (p. 48, 49); Workbook (p. 48, p. 49); Cassette or CD; Poster: Unit 8 – Easy 1; Picture cards or pictures: cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; circus, Zoo, park, cinema.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Razgovarajte sa decom. How are you today? Are you warm/hot/ cold? Have you got a jumper? Put it on! Take it off! IGRA. Follow the leader. Pozovite decu da naprave duga~ak red. Stanite na ~elo kolone. Recite: We are elephants/monkeys/tigers/parrots…! Imitirajte razne `ivotiwe hodom, pokretom i zvukom. Kre}ite se izme|u redova i oko klupa. Deca vas prate i imitiraju. Aktivnost traje dva-tri minuta PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. POSTER. Poka`ite poster, imenujte poznate doma}e `ivotiwe. Look at the animals! A cow, a horse, a pig, a sheep, a hen, a chicken, a cat, a dog, a duck, a bird, a butterfly. Nekoliko puta ponovite pojmove koje deca do sada nisu u~ila. Look at the poster. This is a village. A village. This is a mountain. A mountain. This is a river. Deca horski ponavqaju za Vama. Pokazujte predmete na posteru i 155


postavqajte pitawa na preskok. What’s this? Deca odgovaraju individualno ili horski. A mountain… A river… 2. IGRA. What’s this? Ceo razred formira red ispred postera. Svako mora da poka`e i imenuje ne{to na posteru. Ista stvar ne sme da se ponavqa. This is a cow. This is a mountain… U~enici koji pogre{no imenuju `ivotiwu ili predmet, ispadaju iz igre, ostaju pored postera i poma`u Vam da kontroli{ete igru. Ostali nastavqaju imenovawe do posledweg poznatog predmeta i u~enika. Ako u~enici zastanu, poka`ite predmet, `ivotiwu, pojam koju nisu jo{ imenovali a koju bi trebalo da znaju. Deca mogu da imenuju sve na posteru: a girl, a boy, a house, a window, a door, a tree, a flower…… Aktivnost traje 10 minuta. 3. SLIKOVNICA (str. 48, 49). Napi{ite 48 na tabli. Look at your books. What can you see? – I can see… Deca spontano horski govore {ta vide. Postavqajte pitawa: Who is sitting under the tree? Who is swinging? Who is eating? Who is swimming? Deca individualno odgovaraju. 4. SLIKOVNICA (str. 48, 49). Look at the picture and listen carefully! Opi{ite sliku. Grandma and grandpa live in the village. It is spring. Mother, father and the children go there every spring. Look! Chris is eating apples. Maggie is swinging. Grandfather is with Maggie. Grandmother is sitting under the tree. Jill is swimming. Mother and father are fishing. 5. Pitajte nekoliko u~enika na preskok: Do you like animals in the village? Pokazujte slike/fle{ kartice sa doma}im `ivotiwama i pitajte: Do you like horses/cows/ducks…? Uputite u~enike da nastave da postavqaju pitawa i da odgovaraju dok Vi pokazujete kartice. 6. RECITACIJA. Traffic lights can talk! Nacrtajte semafor na tabli. Recitujte horski. Pitajte: Who wants to say the rhyme? Ako se javi vi{e u~enika, izlaze ispred table i recituju zajedno. 7. DIJALOG. Going to the circus. Napravite malu scenografiju, izaberite „glumce“ i ponovite dijalog. 8. RADNA SVESKA (str. 48). Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke. Postavqajte pitawa. Who likes to eat meat/grass/fish/ bananas/grass /honey..? – A lion. A camel... Deca individualno odgovaraju i pokazuju. 9. RADNA SVESKA (str. 49). Look at page 49. What can you see? – A cow. A sheep… Deca spontano horski nabrajaju. Pitajte i prevedite ako je potrebno. Who gives us milk/cheese? – A cow. A sheep. Who gives us wool? A sheep! Who gives us eggs? – A hen. A duck. This is your homework. Colour the animals. Look at the stickers. Find what the animals give us. Stick the stickers near the animals. 10. Pokazujte slike/fle{-kartice i govorite: I like to go to the park. I like to go to the Zoo. I like to go to the circus. I like to go to the cinema. I like films and cartoons. Proverite da li deca razumeju cartoons i prevedite ako treba. Ponovite, postavite slike na tablu i pitajte u~enike na preskok: Where do you like to go? 11. DIJALOG. Going to the cinema. Listen carefully to Chris and Jill! Pustite kasetu. Proverite koliko su deca razumela. Ponovite dijalog. I’m going to the cinema tomorrow……..Can I go too?..... PLEASE, Chris!.......I’m going to see a cartoon…….. Do you like cartoons?......... No, I don’t!........ Then you are not going! U~enici ponavqaju horski za Vama. Ponovite. 12. PESMA. Ha, ha, ha… Zavr{ite ~as. The lesson is over. Good bye. See you on Friday. Have a nice day. 156


My world 4. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Animal sounds ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Question chain ♦ Name the animal ♦ Dialogue: repeating and acting out

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Dialogue: Going to the cinema ♦ Who says Moo, moo…? A cow ♦ Who gives us wool? A sheep. ♦ It’s a cow/ horse/ pig/sheep/hen/ chicken/ cat/dog/duck/bird/butterfly/ wolf. ♦ I like a dog best. ♦ I’m afraid. I’m not afraid. ♦ I’m going to the cinema tomorrow. ♦ Dialogue: Going to the cinema.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Traffic lights can talk! ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf, The big bad wolf, the big bad wolf? Who’s afraid of the big bad wolf? Tra, la—la, la—laaa. We’re not afraid of the big bad wolf, The big bad wolf, the big, bad wolf. We’re not afraid of the big, bad wolf, Tra, la—la, la—laaa.

MATERIJAL Book (p. 48, 49); Workbook (p. 49); Cassette or CD; Poster: I live here; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly, wolf; flash-cards: circus, Zoo, park, cinema, village.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Recite: Moo…Moo! What is it? Sa~ekajte decu da horski odgovore. Ako deca pogode na materwem jeziku, prevedite: A cow! Stavite sliku ili aplikaciju na tablu. Nastavite sa: Baa .... Baa! Quack….Quack! Meow…Meow! Woof….Woof! Cluck….Cluck! Glumite vuka, recite nekoliko puta dubokim glasom Woof….Woof! Poka`ite sliku vuka It’s a wolf! Glumite da ste upla{eni: I’m afraid. I’m afraid! Prevedite ako je potrebno. Usmerite sliku vuka prema deci. Woof….Woof! Woof….Woof! Pitajte: Who’s afraid of the big, bad wolf? Proverite da li deca razumeju. Pustite decu da spontano odgovore I am! da dignu ruke. Idite od deteta do deteta, usmerite vuka, Woof….Woof! i recite detetu da ponovi: I’m afraid! ili I’m not afraid!

+

PESMA. Who’s afraid of the big, bad wolf? Pustite kasetu ili pevajte. Deca samo slu{aju. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Poka`ite jednu po jednu sliku/karticu sa doma}im `ivotiwama. Look! Uputite decu da gledaju u kartice i da Vam individualno postavqaju pitawa: Do you like hens/ chickens/ horses/…? Posle desetak pitawa poka`ite jednu karticu i recite: I like a horse best? Obratite se nekolicini u~enika: And you? Which animal do you like best? 2. IGRA. Question chain. Which animal do you like best? Deset u~enika u nizu odgovaraju na pitawe i pitaju slede}eg druga. 157


3. Postavite slike/kartice na tablu. Uputite decu da prilaze i tra`e karticu koju `ele. Umesto Vas, jedan u~enik deli kartice. Insistirajte na dijalogu: May I have a cow, please?... Here you are…. Thank you. 4. Izvedite u~enika da postavqa pitawe: Who has a horse? U~enik koji ima odgovaraju}u karticu javqa se i pokazuje je: I have a horse. 5. Poka`ite ponovo sliku ili igra~ku vuka. Look, this is a wolf. Stavite vuka na tablu ili sto. Gestikulirajte i glumite: I’m afraid. I’m afraid. Proverite da li deca razumeju. Ponovite: I’m afraid. This wolf is big. This wolf is bad. Pitajte decu: Are you afraid of the big, bad wolf? Deca horski odgovaraju. Yes. No. Pokazujte slike drugih `ivotiwa: Are you afraid of a cow/horse/bird/dog/ cat/…? Deca horski odgovaraju. 6. PESMA. Who’s afraid of the big, bad wolf? Pustite kasetu. Pevajte i gestikulirajte. Pitajte decu da li im je pesma poznata. Recitujte. Deca horski ponavqaju: Who’s afraid of the big, bad wolf?... Tra, la—la, la—laaa. We’re not afraid of the big bad wolf….. Tra, la—la, la—laaa. Podelite razred u dve grupe. Recitujte ponovo. Jedna grupa ponavqa pitawe, druga grupa odgovor. Izaberite jednog u~enika koji }e da ponovi pitawe. Cela druga grupa odgovara. Ponovite sa nekoliko u~enika. Pustite kasetu. Ohrabrite decu da pevaju ili pevu{e. 7. Poka`ite i imenujte fle{-kartice: circus, Zoo, park, cinema, village. Recite dva puta i poka`ite karticu: I’m going to the cinema tomorrow. Pitajte nekoliko u~enika: Where are you going tomorrow? To the Zoo? To the circus? To the park? To the cinema? To the village? Pomozite deci da daju pun odgovor. Kada u~enik odgovori I’m going to the circus, pitajte: Do you like clowns? Nastavite sa odgovaraju}im pitawima ….to the park. Do you like flowers?...to the Zoo. Do you like animals?....to the cinema. Do you like cartoons?...to the village. Do you like fishing? 8. SLIKOVNICA (str. 48, 49). Open your books at page 48. Postavqajte pitawa na koja u~enici odgovaraju individualno. Who is fishing/swimming/eating apples/swinging/sitting under the tree/sitting on the window/sleeping? Pomozite u~enicima da daju pun odgovor. 9. DIJALOG. Going to the cinema. Listen carefully to Chris and Jill! Pustite kasetu. Ponovite dijalog. U~enici ponavqaju horski za Vama. Izaberite „glumce“ i pomozite im da ponove dijalog. Ponovite dva puta. 10. RECITACIJA. Traffic lights can talk! Nacrtajte semafor. Postavite crveni, `uti i zeleni krug. Look at the traffic lights. Red!Stop!....Yellow!Wait!.....Green! Look left! Look right! Go! Recitujte pesmicu horski a zatim individualno. 11. IGRA. Name the animal. Postavqajte aplikacije `ivotiwa na tablu. Deca ih redom individualno imenuju. Dete koje pogre{i ili ne zna naziv `ivotiwe, ispada iz igre, ide do table i kontroli{e ostale. Nastavite dok svi u~enici ne do|u na red. 12. RADNA SVESKA (str.49). Show me your homework. Kru`ite, gledajte zadatke, postavqajte pitawa na koja deca individualno kratko odgovaraju. What does a cow/sheep/hen/duck give us? – Milk! Cheese! Wool! Eggs! Uputite decu da razgovaraju sa drugom do sebe:What’s this? – A cow. Milk. A sheep. Cheese…..What colour is your cow/duck/sheep/hen? – Brown and white. Black and white….. 13. PESMA. Who’s afraid of the big, bad wolf? Pustite kasetu. Pevajte i gestikulirajte. Ohrabrite decu da pevaju sa Vama. Zavr{ite ~as. Good bye. The lesson is over, See you tomorrow. Oops. Not tomorrow. I’m going to the village tomorrow. See you on Monday. 158


My world 5. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Animal sounds ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Hot/Cold ♦ Teachers ♦ Question chain. ♦ Dialogue: listening and repeating

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Who says Moo, moo…? A cow ♦ Who gives us wool? A sheep. ♦ There is one… There are three… ♦ Can you…? Yes, I can. No, I can’t ♦ I’m afraid. I’m not afraid. ♦ I like to go to the village/seaside/ mountains. ♦ Dialogue: Going to the cinema. ♦ Dialogue: Going to the seaside Jane: I’m going to the mountains this summer. Mary: I’m going to the village. Jill: I’m going to the seaside. Mary: Can you swim? Jill: Yes, I can. Mary: Lucky you!

+ PESME I RECITACIJE ♦ Ha, ha, ha… ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf,

MATERIJAL Book (p. 50); Workbook (p. 50); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: figures of Jane, Mary, Jill; cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; flash-cards: circus, Zoo, park, cinema, village, seaside, mountains.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Re|ajte aplikacije doma}ih `ivotiwa na tablu i postavqajte pitawa. Who says moo, moo / quack, quack / woof, woof / meow, meow / baa, baa? Who gives us milk/cheese/eggs/wool? Deca kratko horski odgovaraju. Poka`ite sliku vuka It’s a wolf! Woof… Woof! Woof… Woof! Pitajte: Who’s afraid of the big, bad wolf? Idite od deteta do deteta, usmerite vuka, Woof… Woof! i recite detetu da ponovi: I’m afraid!

+ PESMA. Who’s afraid of the big, bad wolf? Pevajte horski a zatim podelite razred u dve grupe. Jedna grupa peva pitawe a druga odgovor. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. SLIKOVNICA (str. 50). Napi{ite 50 na tabli. Look at your books. I can see a big, bad wolf. What can you see? – I can see a … Svaki u~enik imenuje po jednu `ivotiwu. Let’s count the animals? Deca horski broje. Postavqajte pitawa na koja u~enici individualno odgovaraju. How many ani159


mals are there? How many pigs/hens/chickens are there? – There are ….How many horses/cows/sheep /wolves are there? – There is one… Insistirajte na There are …. i There is one… 2. Poka`ite sliku vuka: Who’s afraid of the big, bad wolf? Deca individualno odgovaraju: I’m afraid. I’m not afraid. 3. IGRA. Cold/Hot. Recitujte razbrajalicu Eeny, Meeny, Miny Moe… Catch the tiger by his toe….If he screams, let him go… Eeny, Meeny, Miny, Moe. i odredite dete koje }e tra`iti vuka. Kada dete iza|e, sakrijte sliku ili igra~ku vuka. Dete ulazi, svi zajedno ponavqate nekoliko puta : Find the wolf! Igrajte igru tri minuta. Recitujte razbrajalicu svaki put kada birate u~enika za igru. 4. Poka`ite slike: Look! Village. Seaside. Mountains. Repeat! Village. Seaside. Mountains. Pokazujte slike jednu za drugom, mewajte redosled. Deca horski ponavqaju. Recite i pitajte decu pojedina~no. I like to go to the village. Do you like to go to the village?... I like …… Do you like to go to the seaside? ….I like….Do you like to go to the mountains? Uzmite i ostale kartice circus, Zoo, park, cinema. Poka`ite deci nali~je slike i recite: I like to go to the… to the… to the… Deca horski a zatim individualno poga|aju seaside! circus! i zavr{avaju re~enicu. 5. IGRA. Teachers. Who wants to be the teacher. Recitujte razbrajalicu ako se javi vi{e u~enika. Eeny, Meeny… Dajte u~eniku slike da umesto Vas ponovi aktivnost 4 sa tri kartice. 6. DIJALOG. Going to the cinema. Podelite uloge i pomozite deci da izvedu dijalog. 7. RADNA SVESKA (str. 50). Napi{ite 50 na tabli. Look at your workbooks. Pokazujte sliku u radnoj svesci i postavqajte pitawa. Deca odgovaraju individualno. Who is this? Has she got a brother? What’s his name? Who is this? Has he got a sister? What’s her name? How old is she? How old is Mary/Jill/Maggie..? Kru`ite po u~ionici, obra}ajte se deci: Show me the seaside. Show me the mountains. Show me the village. This is your homework. Colour the picture. Find where the children are going. Proverite da li deca razumeju. 8. Razgovarajte sa decom. Can you see a wolf at the seaside? Can you see a wolf in the village? Can you see a wolf in the mountains? – No, I can’t. Yes, I can. Mewajte `ivotiwe i ponavqajte pitawa. 9. PESMA. Who’s afraid…? Podelite razred u dve grupe. Jedna grupa peva pitawe, druga odgovor. 10. DIJALOG. Going to the seaside. Postavite slike village, seaside, mountains i aplikacije Jane, Mary, Jill na tablu. Listen carefully! Jane, Jill and Mary are talking. Pustite kasetu. Dok deca slu{aju pokazujte odgovaraju}e aplikacije i slike. Proverite koliko su deca razumela. Prevedite: Lucky you! Ponovite dijalog. I’m going to the mountains this summer…..I’m going to the village……I’m going to the seaside…….Can you swim?.....Yes, I can……Lucky you! Deca ponavqaju svaku re~enicu. Pustite kasetu ponovo. Deca samo slu{aju. 11. IGRA. Question chain. Can you swim? Odredite niz od deset u~enika da odgovore na pitawe i pitaju druga do sebe. 12. Recite. Stand up! Swim! You are fish! Jump! You are monkeys! Jump! Clap your hands! Thank you. 13. PESMA. Ha,ha,ha… Otpevajte pesmu horski i zavr{ite ~as.The lesson is over. Good bye. Have a nice day. 160


My world 6. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Guessing animals ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Question chain

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Have you got a ..?Yes, I have. No, I haven’t. ♦ What have you got? I have a … ♦ Animals: domestic and wild ♦ Dialogue: Going to the circus ♦ Dialogue: Going to the seaside

+ PESME I RECITACIJE ♦ Traffic lights can talk! ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf, ♦ Round and round the village, (3x) As we have done before. Shake hands with your partner,(3x) As we have done before.

MATERIJAL Workbook (p. 50); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; Pictures or flash cards: circus, Zoo, park, cinema, village, seaside, mountains.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Gestikulirajte, glumite i govorite izmewenim, dubokim glasom: I am big. I am brown. I’m not afraid of the big, bad wolf. I like to eat honey. What am I? Deca horski poga|aju. Imitirajte nekoliko `ivotiwa. Koristite poznatu leksiku. I am small. I like to drink milk. I’m afraid of the big, bad wolf. I say, Meow, meow, I am small. I like to eat bananas. I like to jump. I’m afraid of the big bad wolf.

+

PESMA. Who’s afraid …? Otpevajte pesmu zjedno sa decom. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Stavite slike i ozna~ite polovinu table koja predstavqa Zoo dok druga polovina predstavqa village. Na svakom delu nacrtajte talase, vodu. This is water. Podelite deci nalepnice `ivotiwa. Svako mora da ka`e {ta ima i da stavi `ivotiwu gde ona pripada. What have you got? – I have a …Put it in the Zoo or In the village. Uzmite svoju nalepnicu i poka`ite. I have a seal. Stavite foku u vodu u deo koji predstavqa Zoo. Svako dete koje do|e do table dobija komadi} gume ¥BluTack’, i lepi `ivotiwu na odre|eno mesto na tabli. 2. PESMA. Who’s afraid …? Pevajte i zamenite the big, bad wolf sa the big, bad lion… the big, bad tiger…..the big, bad elephant… the big, bad monkey. 3. DIJALOG. Going to the circus. Podsetite decu na dijalog. Father and the children are going to the circus on Sunday. Izaberite „glumce“ i pomozite da odglume dijalog. 4. IGRA. Teachers. Recitujte razbrajalicu Eeny, Meeny, Miny Moe… i izvedite dete da pokazuje `ivotiwe i pita tri druga: What’s this? Ponovite tri-~etiri puta. 161


5. RADNA SVESKA (str.50). Show me your homework. Kru`ite, gledajte i hvalite zadatke. Postavqajte pitawa i pomozite deci da odgovore individualno. Who is going to the mountains? – Jane is going to the mountains. Danny is going to the mountains….. Who is going to the village? – Mary is going to the village……Who is going to the seaside? – Jill is going to the seaside. Chris is…Maggie is.. 6. DIJALOG. Going to the seaside. Postavite slike village, seaside, mountains i aplikacije Jane, Mary, Jill na tablu. Izgovarajte uloge i pokazujte slike i aplikacije. Deca horski ponavqaju za Vama. Izaberite „glumce“, dajte svakom u ruke odgovaraju}u sliku, village, seaside, mountains. Pomozite deci da odglume situaciju. Ponovite dva puta. 7. Recite i pitajte nekoliko u~enika: I’m going to the mountains in summer? Where are you going in summer? Proverite da li deca razumeju i pomozite da daju ppun odgovor. I’m going to the village. I’m going to the mountains. 8. IGRA. Question chain. Where are you going in summer? Odredite niz od deset u~enika da odgovore na pitawe i pitaju druga do sebe. 9. Pitajte decu redom: Have you got a cat/dog/fish/bird? Svaki put kad odgovore pozitivno, recite: Lucky you! Nastavite s pitawima: What’s your cat’s/dog’s name? How old is she/he? Where is your dog/cat? 10. Izvedite dva u~enika da razgovaraju: Have you got a dog? – Yes, I have./ No, I haven’t. And you? – Yes, I have./No, I haven’t. 11. Pesma.Round and round the village…. Recite:Hold your hands. Make a big circle. Listen to the song. Go round and round the classroom. Pustite kasetu. Deca igraju u krug. Kod druge strofe, poka`ite deci da treba da se rukuju. Deca se vra}aju na mesto. Recitujte pesmicu. Deca ponavqaju horski svaki stih. Round and round the village,...... As we have done before........Shake hands with your partner....... As we have done before. Ponovite dva puta. Izvedite ~etiri u~enika. Pustite kasetu ponovo. Deca igraju u krug i rukuju se. 12. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Tuesday. Good bye. Have a nice day.

162


My world 7. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ TPR ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Animal basket ♦ Teachers ♦ Dialogue: acting out ♦ Story: listening and repeating

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Who is careful/not careful? ♦ Who is going to the seaside? ♦ Can you…? Yes, I can. No, I can’t. ♦ Animals: wild and domestic ♦ Dialogue: Going to the seaside ♦ Story: : Buddy is careful 1. The children and Buddy are in the street. 2. There are many cars and buses. 3. The children want to cross the street. 4. Look! The red light is on! Buddy barks! Stop! 5. Look! The yellow light is on! Buddy barks! Wait! 6. Look! The green light is on. Buddy barks! Come on! Go! Cross the street.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Round and round the village ♦ Traffic lights can talk! ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf,

MATERIJAL Book (p. 51); Workbook (p. 51); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; Pictures or flash cards:, village, seaside, mountains.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. What day is it today? Monday! Who is absent today? Where is he/she? What’s the matter? Is he/she ill? TPR. Stand up! Put your hands up high. Clap! Put your hands down! Touch your toes! Jump into the water! Swim! Shake hands with your partner! Hold your hands! Make a big circle! Listen to the song! Dance round the classroom.

+

PESMA. Round and round the village.... Pustite kasetu. Deca samo igraju. PONAVQAWE i PREZENTACIJA

1. Nacrtajte semafor. What’s this? – A traffic light! Pokazujte crveni, `uti i zeleni krug. What does the red light say? – Stop!... What does the yellow light say? – Wait! ….What does the Green light say? – Look left, look right! Go! Pomozite deci da odgovore idividualno. 163


2. RECITACIJA. Traffic lights can talk! Recitujte prvo horski a zatim individualno. 3. PRI^A. Buddy is careful. Slikovnica (str. 51). Napi{ite 51 na tabli. Look at page 51. Postavite par pitawa. What is this? – A street. What can you see in the street? – A bus, a car, a house. Deca spontano horski odgovaraju. Poka`ite prvu sliku. Who is walking? Deca spontano odgovaraju.: Jill and Chris and Buddy…. What is this? – A traffic light. Look at the pictures and listen to the story! Pustite kasetu. Proverite da li deca sve razumeju. Pitajte: Who is careful? – Buddy…. Who is not careful? – Jill and Chris. Proverite da li deca razumeju. 4. PRI^A. Buddy is careful. Look at the pictures, listen and repeat! Pri~ajte pri~u. The children and Buddy are in the street……There are many cars and buses…….The children want to cross the street. …..Look! The red light is on!.....Buddy barks! Stop! …..Look! The yellow light is on!..... Buddy barks! Wait!... Look! The green light is on… Buddy barks! Come on!.... Go! Cross the street. Deca horski ponavqaju za Vama. 5. Pitajte ponovo: Who is careful? – Buddy is careful… Is Chris careful? – No, He isn’t.....Is Jill careful? – No, she isn’t. Deca horski odgovaraju. Obra}ajte se deci pojedina~no. Proverite da li razumeju pitawe. Are you careful in the street? – Yes. 6. IGRA. Animal basket. Izvedite ~etiri para u~enika. Podelite deci slike ili aplikacije `ivotiwa i igrajte igru isto kao Fruit basket. 7. Postavite aplikacije `ivotiwa na tablu i postavite dva-tri pitawa: Can you see a tiger/elephant/duck in the village/Zoo? – Yes, I can. No, I can’t. Deca odgovaraju individualno. 8. IGRA. Teachers. Recitujte razbrajalicu, Eeny, Meeny, Miny Moe…, izaberite u~enika koji postavqa pitawe tri puta: Can you see a….in the Zoo? Ponovite nekoliko puta. 9. PESMA. Who’s afraid…? Pevajte zajedno sa decom.Podelite razred. Jedna grupa pita, druga odgovara. Pevajte ponovo. Izvedite troje dece. Jedno dete peva pitawe, drugo dvoje odgovaraju. 10. RADNA SVESKA (str. 50). Napi{ite 50 na tabli. Look at your workbooks. Who is going to the village?- Mary. Who is going to the mountains? – Jane. ..Who is going to the seaside? – Jill. Deca odgovaraju individualno. 11. DIJALOG. Going to the seaside. Izaberite „glumce“ i dajte im slike village, mountains, seaside. Pomozite deci da izvedu dijalog. 12. PESMA. Round and round the village... Izvedite ~etvoro dece da pevaju i igraju. Ponovite nekoliko puta ako imate vremena. 13. Zavr{ite ~as. The lesson is over. See you on Thursday. Good bye. Have a nice day. 164


My world 8. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song

AKTIVNOSTI I IGRE ♦ Teachers ♦ Hot seat ♦ Dialogue: acting out ♦ Story telling

PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ Animals: wild and domestic ♦ This ia a kangaroo. ♦ Can you…? ♦ Have you got a ...? ♦ Do you like…? ♦ Where are you going in summer? ♦ Dialogue: Going to the seaside ♦ Story: Buddy is careful ♦ Evaluation test 8.

+ PESME I RECITACIJE ♦ Traffic lights can talk! ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf? ♦ Round and round the village…. ♦ How many animals are in the Zoo? A lion, a tiger and a kangaroo, An elephant, a camel and a parrot, too. Wait! There’s one more. Now, let me see. Yes, there’s a monkey in the tree.

MATERIJAL Book (p. 51); Workbook (p. 51); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs: cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; kangaroo; Pictures or flash cards: village, seaside, mountains.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Podelite deci aplikacije `ivotiwa. Vodite ra~una da svako dete dobije aplikaciju. Obratite se deci: Who has a tiger?: Kada se u~enik javi: I have a tiger., pitajte: What does he like to eat? – He likes to eat meat. Pomozite da u~enik da pun odgovor. Pitajte {to vi{e u~enika.

+ PESMA. Who’s afraid of the big, bad wolf? U~enik koji ima aplikaciju vuka peva pitawe a ceo razred odgovara. PONAVQAWE i PREZENTACIJA 1. RADNA SVESKA (str. 51). Napi{ite 51, 52 na tabli. Look at your workbooks. This is a Zoo. Look at the animals on page 51 and on page 52. How many animals are there? – There are seven animals. What animals can you see? – A lion, a tiger… Poka`ite gotovu kwi`icu. Look. This is your homework. Colour the animals in the Zoo and make a little book. Svakom detetu na kraju ~asa isecite i predajte ovu stranu, po{to }ete Radne sveske zadr`ati i pregledati test i sve prethodne zadatke. 2. RECITACIJA. How many animals are in the Zoo? Pustite kasetu. Listen to the rhyme! Dok deca slu{aju recitaciju, pokazujte kako da sklope kwi`icu, i kako da iz we „~itaju“. Recitujte. How many animals are in the Zoo?... A lion, a tiger and a kangaroo,... An elephant, a camel and a parrot, too... Wait! There’s one more... Now, let me see... Yes, there’s a monkey... in the tree. Deca ponavqaju svaki stih. 165


3. DIJALOG. Going to the seaside. Izaberite „glumce“ i dajte im slike village, mountains, seaside. Pomozite deci da izvedu dijalog. Ukqu~ite de~ake. Umesto Jill, Jane, izaberite Chris, Danny. 4. PESMA. Round and round the village... Izvedite nekoliko puta grupe od po ~etiri u~enika da pevaju i igraju. 5. IGRA. Teachers. U~enici koji to `ele, izlaze i uz Va{u pomo} postavqaju po tri pitawa koja se odnose na `ivotiwe, ku}ne qubimce: Have you got a cat/dog/bird/fish? What’s his/her name? Where is your…? 6. PRI^A. Buddy is careful. Slikovnica (str. 51). Look at your books and listen to the story. Pustite kasetu. Postavqajte pitawa. Who is in the street? How many cars and buses are there? Who wants to cross the street? U~enici horski odgovaraju uz Va{u pomo}. Podelite razred u {est grupa. Ponovite pri~u. Svaka grupa ponavqa po jednu re~enicu. Izvedite po jednog u~enika iz svake grupe. Deca izlaze ispred table sa Slikovnicama i svako opisuje po jednu sliku. Poma`ite im kad oklevaju. Pohvalite decu na kraju. This is a nice story. Thank you very much. 7. RECITACIJA. Traffic lights can talk! Recitujte horski a zatim individualno. 8. IGRA. Hot seat. Recite deci da mogu da Vas pitaju {ta god `ele u vezi sa `ivotiwama. Predlo`ite pitawa koja po~iwu sa: Do you like…? Have you got a…? What colour is a …? Igra traje 5 minuta. 9. EVALUACIJA. Open your workbooks. Let’s do the test! Recite deci da slu{aju i da obele`e ta~nu ; i pogre{nu : re~enicu. 1. I’m going to the mountains in summer. : 2. This is a horse. : 3. Mother and father are fishing. ; 4. A cat says Moo, moo. : 5. A bear likes to eat honey. ; 6. This cow is in the Zoo. : 7. There are two buses and one car in the street. ; 8. The traffic lights are blue, pink and white. : 9. This boy is not careful. ; 10. Jill is swimming, ; 10. Pokupite Radne sveske. May I have your workbooks, please! Thank you. Zavr{ite ~as: The lesson is over. Go home and play with your animals! See you on Friday. Good bye. Have a nice day.

166


My world 9. ~as

' ZAGREVAWE ♦ Conversation ♦ Song PONAVQAWE I PREZENTACIJA ♦ This is a…. ♦ What colour is a …? ♦ I like a lion best. ♦ I’m going to the seaside…. ♦ Dialogue: Going to the seaside ♦ Story: Buddy is careful

AKTIVNOSTI I IGRE

+ PESME I RECITACIJE ♦ Hello, my friends…(Unit 2) ♦ How many animals are in the Zoo? ♦ Traffic lights can talk! ♦ Who’s afraid of the big, bad wolf, ♦ Round and round the village

MATERIJAL Book (p. 51); Workbook (p. 51); Cassette or CD; ¥Blu-Tack’ and cut-outs cow, horse, pig, sheep, hen, chicken, cat, dog, duck, bird, butterfly; elephant, parrot, lion, tiger, camel, monkey, bear, crocodile, seal; Pictures or flash cards: village, seaside, mountains.

' ZAGREVAWE Pozdravite decu. Vratite deci radne sveske. Pohvalite radove. Razgovarajte s decom. Prevodite ako je potrebno. How are you today? The school year is over. Are you happy? Are you sad? I’m happy. I’m going to the mountains in July. Where are you going? Deca horski i individualno spontano odgovaraju.

+ PESMA. Hello, my friends… Podsetite decu, otpevajte pesmu i ohrabrite ih da pevaju i da se rukuju sa drugom do sebe. REKAPITULACIJA i EVALUACIJA 1. RECITACIJA. How many animals are in the Zoo? Tra`ite da deca poka`u kwi`ice koje su napravili. Show me your little books. Let’s read! Recitujte, okre}ite strane kao da ~itate i uputite decu da rade isto. U~enici }e vrlo lako reprodukovati recitaciju koja je sli~na sa recitacijama koje su prethodno u~ili How many people… How many presents… How many rooms…? 2. IGRA. Who is faster? Postavite aplikacije `ivotiwa na tablu. Podelite razred u dva tima ¥parrots’ i ¥ducks’. Izvodite po dvoje dece, predstavnike timova da se takmi~e. Kada imenujete `ivotiwu, deca se takmi~e ko }e pre da je prepozna i skine sa table. U~enik odlazi na mesto s aplikacijom a zamewuje ga drug iz tima. Poen osvaja tim koji na kraju ima vi{e aplikacija. Vodite evidenciju na tabli. 3. Deca redom izlaze, imenuju aplikacije i stavqaju ih nazad na tablu. This is a lion, cow, monkey… 4. IGRA. What colour is a …? U~enici jednog tima postavqaju po tri pitawa drugom timu. Pitawa i odgovori su individualni. Za svako ta~no postavqeno pitawe i za svaki ta~an odgovor tim osvaja poen. 167


5. Postavite po tri pitawa svakom timu: Can you see a lion/cow/monkey in the village/Zoo/circus? Deca odgovaraju individualno i osvajaju poen za ta~an odgovor. 6. PESMA. Who’s afraid…? Jedan tim peva pitawe a drugi odgovor. 7. Recite i pitajte dva, tri u~enika. I like a monkey best? Which animal do you like best? 8. IGRA. Question chain. Which animal do you like best? Odredite niz od deset u~enika koji odgovaraju i pitaju druga do sebe. 9. DIJALOG. Going to the seaside. Izaberite „glumce“ i dajte im slike village, mountains, seaside. Pomozite deci da izvedu dijalog. Ukqu~ite de~ake. Umesto Jill, Jane, izaberite Chris, Danny. 10. RECITACIJA. Traffic lights can talk! Recitujte horski a zatim individualno. 11. PRI^A. Buddy is careful. Slikovnica (str. 51). Ponovite pri~u. Deca horski ponavqaju. Timovi se zatim takmi~e. Svaki tim ima zadatak da ka`e po jednu re~enicu o svakoj slici. Ta~na re~enica donosi poen. Saberite poene od po~etka ~asa i ~estitajte pobednicima. Congratulations ¥ducks’. You are the champions! 12. Postavite na tablu slike seaside, mountains, village. Recite i poka`ite: I’m going to the mountains in summer. Pitajte u~enike pojedina~no: Where are you going in summer? Poka`ite interesovawe. Postavqajte dodatna pitawa na engleskom i prevedite ako primetite da dete ne razume. What’s the name of the mountain?… Do you like to go there? Can you swim there? Can you see animals there? Is it near/not near? Are you going by car/bus?. 13. PESMA. Round and round the village. Uhvatite se za ruke i igrajte i pevajte sa decom. Zavr{ite ~as. Good bye, children. Have a nice holiday. See you in September.

168


DODATAK RADNA SVESKA Uputstvo za rad: U zavisnosti od veli~ine razreda, nastavnik }e sam odrediti koliko }e vremena posvetiti popuwavawu i bojewu Radne sveske na ~asu. U svakom slu~aju, ve}i deo Radne sveske }e deca popuwavati kod ku}e za doma}i zadatak. Na taj na~in }e Radna sveska slu`iti kao podsetnik i produ`eni kontakt sa jezikom koji deca u~e. Nastavnik bi trebalo da preporu~i deci da igraju i van u~ionice dru{tvene igre i igre poga|a-wa koje se nalaze u Radnoj svesci. Posle izrade testa, nastavnik skupqa Radne sveske i pa`qivo pregleda testove i sve zadatke koje su deca do tada uradila. Radne sveske se deci obavezno vra}aju narednog ~asa. Svi zadaci bi trebalo da budu parafirani. Navedeni primeri obrade svake strane su samo predlog autora, a nastavnik prema svom naho|ewu mo`e da ih skrati ili pro{iri. TEMA 1 – WELCOME TO SCHOOL! Strana 5.

Zadatak: Prona|i potpuno iste predmete. Zalepi nalepnice (√) u kvadrati} iznad istih predmeta i oboj ih istom bojom. Ciq: Utvr|ivawe leksike… a book… a pencil box… Uo~avawe sli~nosti i razlika.

Strana 6.

Zadatak: Prona|i aktivnosti koje se rade u u~ionici oboj ih. Pove`i aktivnosti s u~ionicom. Precrtaj aktivnosti koje ne treba raditi u u~ionici. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What is he/she doing? – He is writing….. He is sleeping….

Strana 7.

Zadatak: Slu{aj i oboj balone. 1 – red, 2 – orange, 3 – yellow, 4 – green, 5 – blue, 6 – violet, 7 – pink, 8 – brown, 9 – black, 10 – white. Pove`i brojeve od 1 do 20. Oboj sliku. Ciq: Listening comprehension. Utvr|ivawe brojeva i boja.

Strana 8.

Zadatak: Zalepi nalepnice predvi|ene za ovu stranu, u prazna poqa na zmiji. Ciq: Utvr|ivawe leksike, brojeva, boja. Priprema za igru Snakes and ladders.

Strana 9.

Zadatak: Oboj i ukrasi po `eqi a zatim iseci karte i talone. Ciq: Razvijawe kreativnosti. Priprema za igru Snakes and ladders.

. TEMA 2 – HELLO, FRIENDS! Strana 11.

Zadatak: Prona|i na{e junake i ka`i ko je koji broj. Kvadrate obele`ene brojevima oboj istim bojama kao balone na strani 7. Izbroj de~ake i devoj~ice. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work.Utvr|ivawe leksike i struktura. Who is number one? Who is this? What’s his/her name? His/her name is… 169


Strana 12.

Zadatak: Oboj park. Prona|i nalepnice s aktivnostima koje se odvijaju u parku i zalepi ih na ovu stranu. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What is he/she doing? He is skateboarding. What are they doing? They are seesawing…..

Strana 13.

Zadatak: Oboj sobu. Prona|i nalepnice s aktivnostima koje se obavqaju u ku}i i zalepi ih na ovu stranu. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Where are the children? In the room….. What is he/she doing? She is playing computer games. What are they doing? They are playing with Lego bricks…..

Strana 14.

Zadatak: Oboj park. Prona|i nalepnice odgovaraju}ih zmajeva i zalepi ih na ovu stranu. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Where are the children? In the park….. What are they doing? They are flying their kites…..

Strana 15, 16. Zadatak: Oboj, ukrasi i iseci leptira. Poka`i ga drugu do sebe i igrajte se. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Razvijawe kreativnosti. Look at my butterfly! Show me your butterfly! What colour is your butterfly?

TEMA 3 – A HAPPY FAMILY Strana 17.

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i nalepnice likova i zalepi ih na odgovaraju}a mesta. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Who is this? Jill’s mother… father… brother… sister…. What’s his name? His name is Chris…. How old is he? He is ten…..

Strana 20.

Zadatak: Pogledaj {ta radi ^i~a Gli{a. Prona|i nelepnice i pored ^i~a Gli{e zalepi nalepnicu osobe ili osoba koje u tvojoj ku}i obavqaju te aktivnosti. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. What is he/she doing? He is cooking….shopping….

Strana 19.

Zadatak: Oboj slike. Vidi kako se zavr{io izlet i prona|i nalepnicu. Zalepi nalepnicu. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Who is going on a picnic? Mother, father and the children….What’s the weather like? It’s sunny…It’s cloudy… It’s raining. What are they doing? Playing badminton….eating sandwiches….standing under the tree.

Strana 18.

Zadatak: Oboj sliku. Napi{i svoj broj telefona. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What is he doing? He is talking on the phone….. Who is talking on the phone? Chris and his father…. What’s your telephone number? 22280858.

Strana 21.

Zadatak: Oboj lice i delove lica. Iseci o~i i usta i zalepi ih na odgovaraju}a mesta. Od polo`aja usta i o~iju zavisi da li je klovn tu`an ili veseo. Ciq: Razvijawe kreativnosti. Utvr|ivawe leksike i struktura. Show me his eyes…. his ears… his mouth… his nose! Is he happy? Is he sad?

170


TEMA 4 – WE ARE HAPPY Strana 23.

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i me|u nalepnicama ro|endanske poklone. Zalepi poklon pored svakog ~lana porodice. Poka`i drugu i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What is for mummy? What is for daddy? What is for grandma? Does Maggie like dolls? Does mummy like flowers? How meny presents are for Jill?

Strana 24.

Zadatak: Oboj sliku. Prati linije i prona|i {ta ko `eli za ro|endan. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What does Jill want? What does Danny want?.....Jill wants roller skates…….Danny wants a football…

Strana 25.

Zadatak: Slu{aj i oboj jaja ozna~ena brojevima. Uporedi boje i brojeve i popuni svako poqe odgovaraju}om bojom. Ka`i {ta si na{ao u `buwu. Izbroj jaja i ze~i}e. Pogodi koji je praznik. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. Count the Easter eggs…Count the bunnies… Where are the Easter eggs? In the bush… Where are the chocolate bunnies? In the bush. Under the tree… Is it Christmas or Easter? Easter…… What do you say? Happy Easter!

Strana 26.

Zadatak: Zalepi po ~etiri nalepnice na svaku karticu. Poka`i drugu do sebe, uporedite kartice i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike. What’s this? It’s a bell…a star…a snowman…Santa Claus… Priprema za igru Bingo.

Strana 27.

Zadatak: Oboj, iseci i sklopi korpu. Oboj i iseci tacnu sa jajima, ze~i}ima i cve}em. Poka`i drugu, ~estitaj mu Uskrs i igrajte se. Ciq: Razvijawe kreativnosti. Igra. TEMA 5 – HOME, SWEET HOME

Strana 29.

Zadatak: Oboj sliku. Pogodi u koje radwe deca idu da kupe stvari koje `ele. Prona|i nalepnice i zalepi ih na odgovaraju}a mesta. Uporedi sliku sa drugom do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. Povezivawe proizvoda sa prodavnicama. Who wants to buy a book? Jane…..Where do you buy books? At the bookshop….

Strana 30.

Zadatak: Oboj slike. Prona|i 5 razlika. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What’s the time? It’s six o’clock. It’s five o’clock…..Where is Maggie sitting? On the floor. On the chair….What’s the weather like? It’s snowing. It’s raining.

Strana 31.

Zadatak: Pogledaj raspored soba u Slikovnici na stranama 32 i 33. Prona|i nalepnice name{taja i zalepi ih u odgovaraju}e prostorije. Nacrtaj {ta bi ti stavio u svaku prostoriju. Poka`i drugu, uporedite slike i razgovarajte. Ciq: Pair work.Utvr|ivawe leksike i struktura. What’s this? A cooker…… Where is the cooker? In the kitchen…..

Strana 32.

Zadatak: Oboj sliku.Poka`i drugovima i igrajte igru Snakes and ladders. Koristi karte i talone koje si napravio za stranu 8. 171


Ciq: Group work. Utvr|ivawe leksike. A hall. A living room. A sofa. A bathroom. A bath…. Strana 33.

Zadatak: Napi{i brojeve na satu. Oboj, ukrasi i iseci sat i kazaqke. Zaka~i kazaqke na sat pomo}u ~a~kalice. Slu{aj i postavi kazaqke na pravo mesto. Poka`i sat drugu do sebe. Pomeraj malu kazaqku i pitaj druga koliko je sati. Ciq: Razvijawe kreativnosti. Utvr|ivawe leksike i struktura. It’s one o’clock… What’s the time? It’s ten o’clock…. TEMA 6 – LET’S EAT!

Strana 35.

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i vo}e i povr}e i izbroj ga. U kockama napi{i koliko ~ega ima na slici. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What’s this? An apple.…How many apples are there? There are 10 apples….. What’s this? A carrot…. How many carrots are there? There is one carrot.

Strana 36.

Zadatak: Oboj hranu koju Xil jede za doru~ak, ru~ak i ve~eru. Nacrtaj hranu koju ti voli{ da doru~kuje{, ru~a{ i ve~era{. Nacrtaj malu kazaqku i poka`i u koliko sati jede{. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What’s the time? It’s seven o’clock….. What’s at seven o’clock? Breakfast……What’s for breakfast? Toast and butter, eggs and bacon and a cup of tea……What do you like to eat and drink for breakfast? I like.... At what time do you have breakfast? At ….. o’clock.

Strana 37.

Zadatak: Oboj sliku. Pogledaj dobro {ta ko jede i prona|i ~ija je koja kutija. Poka`i drugu do sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What is Chris eating? An apple…… Where is his lunch box? Here. What colour is his lunch box? It’s…. What’s the time? It’s one o’clock.

Strana 38.

Zadatak: Oboj sliku. Slu{aj pa`qivo {ta je ko naru~io i zalepi nalepnice hrane u prazne tawire. Ciq: Listening comprehension. Utvr|ivawe leksike i struktura. I want a big hamburger, please.…..Fish and chips, please. …..

Strana 39.

Zadatak: Oboj tawire. Prona|i nalepnice. U jedan tawir stavi hranu koju voli{ da jede{ a u drugi hranu koju ne voli{ da jede{. Iseci oba tawira i poka`i drugovima. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. I like….I don’t like…. TEMA 7 – GET DRESSED!

Strana 41.

172

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i nalepnice ode}e. Razvrstaj nalepnice sa ode}om za hladno i toplo vreme i zalepi na odgovaraju}a mesta na strani. Poka`i drugu pored sebe i razgovarajte. Ciq: Pair work. Utvr|ivawe leksike i struktura. What’s this? A jumper……What colour is it? It’s red…….What’s the weather like? It’s cold….What do you wear when it’s cold? A jacket, gloves, a jumper…..


Strana 42.

Zadatak: Oboj sliku. Pogledaj koja je ode}a za de~aka a koja za devoj~icu. Linijama pove`i ode}u i odgovaraju}i deo ormana. Poka`i drugovima i ka`i {ta je ~ije. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. Jill’s skirt. Jill’s jumper. Chris’s T-shirt. Chris’s jeans……

Strana 43.

Zadatak: Recituj i docrtaj sliku istim redom kao u recitaciji…. fingers…. toes… eyes…ears…nose. Recituj ponovo i oboj sliku istim redom kao u recitaciji. Ciq: Utvr|ivawe leksike i uve`bavawe recitacije.

Strana 44.

Zadatak: Oboj sliku. U praznim policama nacrtaj delove ode}e ili obu}e koje `eli{. Poka`i drugovima i igrajte igru kao Snakes and ladders. Koristi karte i talone sa strane 9 Ciq: Group work… Utvr|ivawe leksike. What’s this? A blouse…What colour…?

Strana 45.

Zadatak: Oboj likove i ode}u i isecii h. Slu{aj kakvo je vreme i obla~i lutke. Ciq: Razvijawe kreativnosti. Utvr|ivawe leksike i struktura. Listening comprehension. It’s winter. It’s cold…..It’s summer. It’s hot… It’s autumn… It’s raining….It’s spring… It’s warm. TEMA 8 – MY WORLD

Strana 47.

Zadatak: Pogledaj ko je pa`qiv a ko nije. Nepa`qive osobe oboj crvenom bojom a pa`qive plavom. Ostatak slike oboj kako `eli{. Ciq: Prepoznavawe pravila pona{awa na ulici i u saobra}aju. Utvr|ivawe leksike. Is he/she careful? No, he/she isn’t……What is this? A bus….., a car…. a traffic light….a bike….What colour is…? It’s red……

Strana 48.

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i nalepnice hrane i pored svake `ivotiwe zalepi nalepnice sa hranom koju ta `ivotiwa jede. Poka`i drugovima i reci {ta ko voli da jede. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. What does a lion like to eat? A lion likes to eat meat…A tiger likes to eat meat….A camel likes to eat grass. A seal likes to eat fish… A bear likes to eat honey. An elephant likes to eat fruit and vegetables.

Strana 49.

Zadatak: Oboj sliku. Prona|i nalepnice hrane i zalepi pored svake `ivotiwe ono {to od te `ivotiwe naj~e{}e koristimo. Ciq: Utvr|ivawe leksike i struktura. Who gives us eggs? A hen… A duck…..

Strana 50.

Zadatak: Oboj sliku. Prati linije i prona|i gde ko ide na letovawe. Poka`i drugu i razgovarajte. Ciq: Pair work.Utvr|ivawe leksike i struktura. Who is going to the seaside? Jill. Chris. Maggie. ….. Where is Mary going? To the village….Where is Jane going? She’s going to the mountains……

Strana 51.

Zadatak: Oboj, ukrasi i iseci crte`. Preklopi slike i napravi kwi`icu o zoolo{kom vrtu. Otvori kwi`icu i ‘’~itaj’’ na engleskom. Ciq: Igra. Utvr|ivawe leksike. Ponavqawe recitacije.

NB! Testovi koji ~ine sastavni deo Radne sveske nalaze na stranama 53, 55, 57,59,61,63,65,67. Ozna~eni su samo brojevima, simbolima i crte`ima, bez slova. 173


DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA ISE^CI IZ ^ASOPISA I CRTE@I Ise~ci slika iz ~asopisa, de~ji crte`i, razglednice, ~estitke, ambala`a raznih proizvoda i sve {to je u vezi s temom nastavne jedinice u~ini}e ~as dinami~nijim i probudi}e interesovawe dece. Nastavnik pre ~asa priprema kolekciju ise~aka i crte`a vezanih za temu lekcije. Mo`e da ih koristi kao aplikacije, da ih postavqa na tablu ili da ih deli deci i da izdaje naloge {ta sa wima da rade. Pri izboru materijala uvek treba voditi ra~una da crte`i budu primereni uzrastu dece, da budu dovoqno jasni i lako prepoznatqivi. Uve`bavawe i utvr|ivawe leksike, o`ivqavawe dijaloga i situacija bi}e umnogome olak{ani kori{}ewem raznovrsnih vizuelnih sredstava. Nastavnik mo`e da zadu`i u~enike da pripreme i donesu odre|ene crte`e ili predmete. Sve {to deca donesu na ~as, obavezno treba i koristiti na ~asu. De~ije crte`e treba postaviti na pano i skupqati ih do kraja godine.

IGRA^KE Igra~ke su vrlo va`no vizuelno sredstvo u nastavi jezika na ovom nivou. Nastavnik bi trebalo da ima jednu ili dve lutke/marionete, loptu i balone u boji. Deca mogu povremeno da donose odre|ene igra~ke na ~as, ali samo one koje nastavnik odredi. Svaki u~enik donosi samo po jednu, malu jednostavnu igra~ku. U~enici u toku ~asa mogu da razmewuju igra~ke, da ih upore|uju, broje, opisuju, igraju se i postavqaju na razna mesta po nalogu nastavnika ili drugova.

KOMUNIKACIJA U U^IONICI U komunikaciji s u~enicima koristite engleski jezik {to je vi{e mogu}e. Kada koristite nove fraze i izraze, ponovite ih nekoliko puta uz mimiku i gestikulaciju. Ako deca i tada ne razumeju poruku, prevedite je na materwi jezik i odmah jo{ jednom ponovite na engeskom. U~enici }e vrlo brzo prihvatiti jednostavne fraze i po~eti i sami da ih izgovaraju. Svakog dana uvodite po nekoliko novih fraza i ponavqajte ih vi{e puta u toku ~asa.

SPISAK UOBI^AJENIH RE^I I FRAZA POZDRAVQAWE Hello! Good morning! Good afternoon! Good evening! Good bye! Bye, bye! How are you? Have a nice day! See you on Monday. See you tomorrow! 174


IZVIWEWA I MOLBE Sorry! I’m sorry, I’m late. May I have ..., please? May I go to the toilet, please? Can we play.....?

POHVALE Good! Very good! Well done! Lovely! Super! Fine! What a lovely drawing! Yes, that’s right!

FRAZE U SLU@BI ORGANIZACIJE RADA NA ^ASU Sit down! Stand up! Listen! Listen to..! Listen and repeat! Look! Look at..! Put up your hand! Open your books! Open your workbooks! Show me...! Give me...! Make a line! Make a circle! Hold your hands!

Talk to your friend! Ask your friend..... Come here! Go to...! Who wants to...? Let’s sing! Let’s play! Do you understand? Speak up, please! Silence please!. Be silent! Quiet, please! Be quiet! Don’t talk! Stop talking!

ZAGREVAWE Svaki ~as bi trebalo da po~ne zagrevawem ili razmrdavawem. Ciq ove uvodne aktivnosti je da oslobodi i zainteresuje u~enike za ono {to sledi. Pored toga, zagrevawe doprinosi bu|ewu kreativnosti i ma{te, poboq{ava koncentraciju i memorisawe, podsti~e koordinaciju pokreta i ohrabruje imitaciju i kona~no vodi ka br`em usvajawu jezi~kih ve{tina, ponajvi{e slu{awa i razumevawa. Aktivnosti zagrevawa su uvek kolektivne i dinami~ne, ~esto ukqu~uju fizi~ko u~estvovawe, skandirawe, pevawe i recitovawe i ne traju du`e od pet minuta. One ne moraju da budu strogo vezane za gradivo koje se na istom ~asu obra|uje i ne moraju uvek da budu sazdane od poznatog jezi~kog materijala. Uz jasne, nekoliko puta ponovqene re~enice koje prate pokret i mimika, nastavnik bez prevo|ewa deci prenosi zna~ewe aktivnosti. Ponavqawem iz ~asa u ~as u~enici brzo usvajaju nove pojmove. Slede}i predlozi za aktivnosti zagrevawa mogu se po potrebi prilagoditi razli~itoj jezi~koj gra|i na razli~itim ~asovima. 175


1. Izgovarajte kratka uputstva i koristite „jezik u~ionice“ koji `elite da deca nau~e. U po~etku pokret i mimika prate uputstva. ^im primetite da deca sigurno i samostalno odgovaraju na uputstva, samo ih izgovarajte bez pokazivawa, na primer, ¥Stand up! Sit down! Come here! Go there!.Open your books/workbooks, please!’ 2. Podelite odeqewe u grupe. Recite deci: You are robots! izgovarajte uputstva koje deca izvr{avaju glume}i robote. Group ONE – go to the door! Group TWO – go to the window! Group THREE – Make a circle!... 3. Igrajte igru ¥Follow the leader!’ Deca prave red iza Vas i imitiraju Vas, na primer, ¥Jump! Walk like this! (na prstima), Walk like this! (mar{irajte), Walk like this! ( poskakujte) ..... 4. Tap{ite tri puta. Deca tap{u i uzvikuju: Three!’ Zatap{ite dva puta. Deca tap{u i uzvikuju: Two!’ Mewajte brojeve na preskok, ne vi{e od pet. Umesto tap{awa mo`ete pucketati prstima, kucati na vrata, pokazivati razli~it broj prstiju naruci. 5. Stanite sa decom u krug. Uzmite bilo koji predmet, koji se dodaje iz ruke u ruku uz re~i: ¥Give me the book, please.’ ¥Here you are.’ ¥Thank you.’ 6. Postavite aplikacije ili nacrtajte na tabli lopte, kocke, balone u raznim bojama. Skandirajte boje i pokazujte. Deca Vam se prodru`uju. Prvo skandirajte sporo a zatim sve br`e i br`e. ¥Red and yellow! Red and yellow! Blue! Blue! Blue!.... 7. Pokazujte igra~ke, aplikacije ili slike predmeta vezanih za istu temu: hrana, `ivotiwe, ode}a, igra~ke, {kolski pribor... i skandirajte. ¥Oranges!Apples! Oranges! Apples! Plums! Plums! Plums!… 8. Pustite kasetu sa muzikom. Recite deci Dance! Svaki put kada zaustavite muziku, glasno izgovarajte razli~ite stvari, na primer: Two sisters! A brother! Blue eyes! A cat!... Deca koja imaju stvari koje izgovarate sedaju na pod {to br{e mogu. 9. Deca pevaju ili recituju poznatu pesmicu u po~etku tiho, pa sve glasnije, ili sporo a zatim sve br`e. 10. Nacrtajte ili uzmite igra~ku, saobra}ajni znak STOP! Deca horski recituju ili pevaju poznatu pesmicu. Kada podignete znak STOP!, deca prestaju da pevaju. Kada spustite znak, u~enici nastavqaju ta~no gde su stali.

IGRE Sastavni deo svakog ~asa su jezi~ke igre. U~enici kroz igru nesvesno uve`bavaju strani jezik u kontekstu zabavnih, wima primerenih aktivnosti. Kroz igru se razvija takmi~arski duh, a `eqa za pobedom }e motivisati decu da ispravno i brzo reaguju na stranom jeziku. Svaka igra mora biti vremenski ograni~ena. Ve}i broj igara mo`e se igrati kolektivno, timski, u parovima ili pojedina~no. Pri birawu dece za igru uvek skandirajte neku razbrajalicu i tako izaberite u~enike koji prvi po~iwu igru. Na slede}em spisku su igre koje se naj~e{}e izvode uz mawe ili ve}e varijacije zavisno od teme koja se obra|uje. Nastavnik je uvek slobodan da modifikuje igru i prilagodi je potrebama razreda. 176


Unit 1: Welcome to school! ♦ TPR (Total Physical Response). Nastavnik izdaje naloge i prvo ih sam izvr{ava. Glasno ponavqa nalog nekoliko puta. Deca u po~etku imitiraju pokrete nastavnika. Kada deca ovladaju odre|enim vokabularom i steknu sigurnost, nastavnik samo izdaje naloge koje deca izvr{avaju. Clap your hands three times!.... Put your finger on your nose!.... ♦ Simon says… Nastavnik izdaje naloge. Simon says… Jump!... Deca izvr{avaju naloge samo kada ~uju Simon says… Ako reaguju kada ~uju samo Jump!..., deca moraju da miruju. ♦ I can see a book, I can see a book and a dog... Za ovu igru donesite „durbine“, tj., nekoliko kartonskih rolni od iskori{}enih papirnatih ubrusa. Mo`ete da donesete ve} pripremqenu, obojenu i ukra{enu rolnu a da u~enici za doma}i zadatak naprave sli~nu rolnu. Odredite sliku, poster ili deo u~ionice gde }e svi usmeriti durbine. Svaki u~enik imenuje predmet koji vidi ali ponavqa i predmete koje su u~enici pre wega videli. Predmeti se imenuju istim redosledom kako su pomenuti. Nastavnik po~iwe: I can see a pencil. U~enik: I can see a pencil and a book. Slede}i u~enik: I can see a pencil and a book and a pencil-box. itd. Broj predmeta koji se imenuju ograni~ite na 5. Igru nastavite s istom slikom ili durbin usmerite na drugi prizor. ♦ Snakes and ladders. U~enici igraju u parovima ili u grupama od ~etvoro. Svako koristi svoju Radnu svesku i svoj talon. Karte, koje su deca isekla iz Radnih svezaka, mogu da se pome{aju u jedan {pil ili svako dete zadr`ava svoj {pil od 19 karata. Igra~i redom podi`u kartu sa {pila i pomeraju svoj talon za odre|eni broj poqa. U~enik mora da imenuje poqe na koje je stao. Ako ne zna re~, vra}a se na poqe odakle je krenuo. Ako stane na poqe sa merdevinama, pewe se uz merdevine i ponovo imenuje poqe na koje je stao.. Pobednik je onaj u~enik koji prvi stigne do glave zmije. ♦ Number game. Buzz! Postavite kartice sa brojevima od 1 do 20 na tablu. ^itajte brojeve zajedno sa decom. Okrenite kartice 5, 10, 15 i 20 na nali~je. ^itajte glasno brojeve, a umesto okrenutih brojeva izgovarajte Buzz! Ponovite nekoliko puta horski a zatim deca ustaju i pojedina~no izgovaraju brojeve. Svako peto dete uzvikuje: Buzz! U~enik koji pogre{i seda na mesto. U kasnijim fazama, igru igrajte bez kartica na tabli. ♦ Number game. Dictation. Podelite razred u tri ili ~etiri tima. Tablu podelite na isti broj poqa. Izvedite predstavnike timova i diktirajte brojeve koje deca pi{u istovremeno – svako u svom poqu. Najbr`i u~enik koji ta~no napi{e broj osvaja poen za svoj tim. ♦ Number game. Listen for your number. Pripremite za svakog u~enika ceduqu sa krupno napisanim brojem od 1 do 20. Glasno izgovarajte brojeve, prvo po redu a zatim preko reda. U~enik ili u~enici koji imaju ceduqu sa pro~itanim brojem, ustaju, pokazuju ceduqe. U kasnijoj fazi u~enici pokazuju ceduqe i ponavqaju broj. U~enik koji pogre{i ispada iz igre ili dolazi do nastavnika i poma`e mu da kontroli{e tok igre. ♦ I spy with my little eye, something beginning with B / something green / something big… Nastavnik izgovara ovu re~enicu a u~enici poga|aju {ta je to {to nastavnik vidi. Nastavnik pre po~etka igre bira „svedoka“ i {apu}e mu {ta ostali treba da pogode. („book“) I spy with my little eye something beginning with B. U~enici redom poga|aju: Is it a bag? Is it a ball? Is it a board?… 177


Unit 2: Hello, friends! ♦ Guess the colour (number, toy): U~enik sa povezom oko o~iju poga|a boju (predmet, broj) koju su ostali u~enici odabrali. Pre nego {to se u~eniku stavi povez, pokazuju mu se stvari od kojih treba da pogodi jednu. Ako su u pitawu boje, mogu da poslu`e raznobojni baloni, olovke ili krede u boji. Ako je u pitawu broj, na tabli se napi{u brojevi i imenuju horski. Ceo razred u horu recituje: „It ’s a colour.You can’t see. Which one is it? You tell me!“ U~enik sa povezom poga|a: „It ’s red.“ Ako pogodi, u~enik ima prava da bira ko }e ga zameniti u igri. ♦ Hot seat. Nastavnik ili u~enik seda na stolicu ispred svih u~enika. Svako ima prava da mu (na engleskom jeziku) postavi pitawe koje `eli. Nastavnik obi~no predla`e na {ta bi pitawa trebalo da se odnose, ali nije obavezno da svi u~enici to po{tuju. Va`no je da svako dete samostalno pita ono {to ga interesuje. Igra se obi~no ograni~ava na 5 minuta. ♦ Pantomime. Izvodite jednu od aktivnosti sa fle{-kartica. Recite i prevedite: Guess. What am I doing? Pomozite deci da ka`u: You are playing hopscotch… Deca prvo poga|aju horski a zatim individualno. U~enik koji pogodi {ta radite preuzima Va{u ulogu i igra se nastavqa. ♦ Follow the leader. Deca staju u red iza Vas i imitiraju Va{e pokrete. Stand in a line behind me! Follow me! Jump like a dog! Fly like a butterfly! Catch the butterfly! Skip! Left foot – hop! Right foot – hop! Turn around! Fly to your place! Sit down! ♦ Teachers. Pitajte: Who wants to be the teacher? Izaberite u~enika da pita nekoliko drugova: Ask your friends: Have you got a …? ♦ Question chain. Svaki u~enik pita druga pored sebe, koji odgovara i pita slede}eg: Have you got a friend? What’s his/her name? ♦ Guess the card. Pokazujte fle{-kartice i imenujte ih. Deca horski ponavqaju za Vama. Look, listen and repeat. He/she is swinging. She/he is skipping. She/he is riding a bike. She/he is seesawing. Stavite jednu od kartica iza le|a i recite: Guess! What is he/she doing? Deca individualno ili po timovima poga|aju: She/he is skipping. Recite: No, she isn’t. Yes, she is.... U~enik koji pogodi skriva kartu i igra se nastavqa. ♦ Listen for your season. Poka`ite crte`e ~etiri drveta, ~etiri godi{wa doba. Look! Autumn. Winter. Spring. Summer. Four seasons. Prevedite. Deca ponavqaju za Vama. Podelite razred. Deca stoje u ~etiri reda licem okrenuta prema Vama. Odredite ime svakom redu: Spring. Summer. Autumn. Winter. Prozivajte redove. Deca moraju da ~u~nu ~im ~uju ime svog reda. Kad prozovete drugu grupu, prva grupa ustaje i tako redom. Dete koje pogre{i, vra}a se na mesto i seda. Pobe|uje red u kojem je posle dva minuta ostalo najvi{e u~enika. Zajedno sa decom brojte preostale u~enike. ^estitajte. Congratulations! Summer is the champion! ♦ Have you got a car? Izvedite deset u~enika ispred table. Podelite im sitne poznate predmete. Te predmete deca odmah sakrivaju iza le|a, tako da ih ostali ne vide. Pitajte razred: Who has a car? U~enici se direktno obra}aju deci s igra~kama: Have you got a car, Marko? Odgovor:Yes, I have. No, I haven’t. U~enik koji pogodi, uzima igra~ku ili osvaja poen za svoj tim, i igra se nastavqa. ♦ I have a car. Poka`ite, imenujte i stavite na sto sitne poznate predmete (pencil, crayon, pencil-box, book, rubber, ruler, ball, car, plane, doll, teddy-bear…). Zatvorite o~i, podignite jedan predmet, opipavajte ga i zatvorenih o~iju recite: I have a car. Zatvorenih o~iju birajte predmete nekoliko puta i namerno gre{ite. Pozovite decu da biraju predmete i poga|aju. U~enik koji pogodi {ta je uzeo, zadr`ava predmet ili donosi poen svom timu. 178


♦ Who has a car? Izvedite pet u~enika ispred table. Deca stavqaju ruke iza le|a. Jednom u~eniku kri{om stavite igra~ku u ruke. Pitajte razred: Who has a car? Deca redom pitaju: Has Marko got a car? Odgovarate:No, he hasn’t. Yes, he has. U~enik koji pogodi donosi poen svom timu.

Unit 3: A happy family ♦ How many people are in your house? (rhyme) Jedno dete se obra}a drugom sa ovim pitawem. Drugo dete odgovara i ta~no nabraja ~lanove svoje porodice. A father, a mother; There’s one more..... A father, a mother, two sisters; There’s one more... ♦ Listen for your day! (month!) Podelite razred. Deca stoje u sedam redova licem okrenuta prema Vama. Odredite ime svakom redu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Prozivajte redove. Deca moraju da ~u~nu, ~im ~uju ime svog reda. Kad prozovete drugu grupu prva grupa ustaje i tako redom. Dete koje pogre{i, vra}a se na mesto i seda. Pobe|uje red u kojem je posle dva minuta ostalo najvi{e u~enika. Zajedno sa decom brojte preostale u~enike. ^estitajte. Congratulations! Thursday is the champion!

Unit 4: We are happy! ♦ Humpty Dumpty. Deca sedaju na pod i rukama obuhvataju kolena. Dok pevaju, klate se napred–nazad, sve br`e i br`e. Ako padnu na bok, moraju da se vrate u prvobitan polo`aj ali da ne spu{taju ruke sa kolena. ♦ True/False. Look at the picture and listen. Opisujte sliku i namerno gre{ite. Objasnite deci da tap{u kad ka`ete ta~nu re~enicu. Kada pogre{ite deca di`u ruke i ma{u. U~enici koji pogre{e izlaze ispred table i kontrili{u tok igre. ♦ Five Easter eggs. Objasnite deci da }e glumiti jaja koja se kotrqaju sa tacne. Izvedite 5 u~enika da sednu sklup~ani na pod. Pustite kasetu. Deca slu{aju i klate se napred–nazad. Kod dela pesme 1 Easter egg rolls away poka`ite ko treba da se otkotrqa i ode na mesto. ♦ Bingo! U Radnim sveskama deca po svojoj `eqi lepe 16 nalepnica u 4 tabele. Deci treba objasniti da }e u igri koristiti tabelu koju nastavnik odredi. Nastavnik dva puta glasno ~ita pojmove koji se nalaze na nalepnicama. Deca prekrivaju talonima nalepnice na odre|enoj tabeli. Dajte deci vremena da pokriju slike. U~enik koji prvi pokrije sve nalepnice uzvikuje: Bingo! Pobednik ~ita svoju karticu a svi proveravaju da li su predmeti koje ~ita na tabli.Pobednik mo`e kasnije da preuzme ulogu nastavnika. Deca mogu kod ku}e da naprave dodatne kartice na kojima }e nacrtati pojmove ( boje, brojeve, igra~ke, ode}u, `ivotiwe, hranu) i rasporediti ih po `eqi. Nastavnik na prethodnom ~asu deci pokazuje u Radnoj svesci {ta treba nacrtaju. Ako su u pitawu boje, pokazuju se baloni na strani. ♦ Oranges, lemons, apples and plums, tell me when your birthday comes! Recitacija koju su deca prethodne godine nau~ila, sada se dopuwava odgovorom. Igra se kao lan~ano pitawe. U~enik se obra}a drugu pored sebe koji ta~no odgovara kada mu je ro|endan: In October. Aktivnost prekinuti posle pet,{est pitawa i nastaviti kasnije u toku ~asa. ♦ Hot – Cold: Ceo razred u~estvuje u birawu predmeta koji }e se sakriti. Jedan u~enik izlazi iz u~ionice dok se predmet ne sakrije. Kada u|e u u~ionicu, svi horski pitaju: Where is the…? Kada se pribli`ava skrivenom predmetu, svi u~enici horski uzvikuju: „Hot! Hot! ...“ Kada se udaqava 179


od predmeta, ponavqaju: „Cold! Cold!...“, U~enik koji traga mora da prona|e predmet pre nego {to ostali deset puta uzastopno ne ponove istu re~. Cold! ili Hot! Predmet ne bi trebalo sakrivati na nedostupna mesta. Ako pogodi, u~enik bira ko }e ga zameniti u igri. ♦ Whispers. Podelite razred u tri ili ~etiri reda. Prvom u~eniku u svakom redu {apnite re~enicu. ( It is cloudy. Buddy is ill. Mary’s eight. I go to school on Monday… U~enici {apu}u istu re~enicu jedan drugom do kraja reda. Posledwi u~enik u redu glasno ponavqa re~enicu. Ako je re~enica naredba, posledwi u~enik u redu je izvr{ava. (Go to the door! Go to the window! Touch the board! Jump! Clap!...) Tim koji ta~no izvr{i zadatak osvaja poen. ♦ Number game. How many? Podelite razred u ~etiri tima. Stavite na sto kutiju ili teglu napuwenu poznatim sitnicama. Pitajte: How many toys( pencils, chalks, rubbers, things) are there? Deca se dogovaraju i predstavnik svakog tima poga|a i pi{e broj na tabli. There are 12 pencils. Ispraznite kutiju na sto i zajedno sa decom prebrojte sadr`inu. Tim koji je pogodio osvaja poen. ♦ Say the month! Recite: Stand up, listen and repeat when you hear „Say“. Proverite da li su deca razumela pre nego {to po~nete igru. Deca ponavqaju naziv meseca samo kada ~uju komandu: Say March! Ako izgovorite mesec bez komande Say, deca moraju da }ute. Ko pogre{i seda, tj. ispada iz igre. Igru mo`ete da igrate sa celim razredom ili razredom podeqenim u timove. Posle par minuta prekinite igru. Pobe|uje tim u kojem najve}i broj u~enika stoji.

Unit 5: Home, sweet home! ♦ Musical chairs. Pustite kasetu sa poznatom pesmicom. Postavite pet stolica u krug i pozovite petoro dece da sednu. Objasnite igru. Kad muzika po~ne, deca ustaju i igraju u krug oko stolica. Dok deca igraju, sklawate jednu stolicu. Iznenada prekidate muziku. Deca moraju da sednu. U~enik koji ne uspe da zauzme stolicu, ispada iz igre. Ponovo pu{tate muziku i sklawate stolicu. Pobednik je u~enik koji zadwi ostane. ♦ What’s the time? Poka`ite sat igra~ku iz Radne sveske namestite kazaqke i recite: It’s two o’clock. Okrenite sat nali~jem prema deci, promenite vreme i pitajte: What’s the time? Tim koji pogodi koliko je sati, osvaja poen. ♦ True/False. Poka`ite i opi{ite poznatu sliku (strip, poster, prizor u u~ionici). Recite deci da pa`qivo gledaju sliku i slu{aju. Sklonite sliku i objasnite da }ete ponoviti re~enice. Ako izgovorite ta~nu re~enicu, deca treba da tap{u. Ako izgovorite pogre{nu re~enicu, deca podi`u ruke. Na primer, ponovite pri~u iz stripa. Deca gledaju u Slikovnice i prate ta~nu pri~u. Zatim deca zatvaraju Slikovnice i samo slu{aju. Buddy sees a butterfly.(true) He eats it. (false) The butterfly flies away. (true) Buddy sings a song. (false)… ♦ Oranges, lemons, apples and plums, tell me when your birthday comes! Recitacija koju su deca prethodne godine nau~ila, sada se dopuwava odgovorom. Igra se kao lan~ano pitawe. U~enik se obra}a drugu pored sebe koji ta~no odgovara kada mu je ro|endan: In October. Aktivnost prekinuti posle pet,{est pitawa i nastaviti kasnije u toku ~asa. ♦ Five little rabbits. Petoro dece, sa prstima iznad u{iju, ~u~i oko meta gde se nalaze ~etiri jaja u boji ( plasti~na ili nacrtana ). Dok ceo razred recituje, jedno po jedno dete uzima jaje i skaku}e na drugi kraj u~ionice. Peto dete, koje je ostalo praznih {aka, zavr{ava recitaciju: Come back rabbits! Come and play! 180


Unit 6 – Let’s eat! ♦ Odd one out. Pore|ajte na tablu i imenujte pet kartica ili slika pojmova od kojih ~etiri pripadaju istoj kategoriji a peta razli~itoj, na primer: A banana, an apple, a plum, a lemon and a shirt. Pitajte decu: What’s wrong? The shirt. U~enik koji prvi ta~no odgovori donosi poen svom timu ako igrate igru timski. ♦ Who is faster? Poka`ite, imenujte i stavite na pod deset slika ili kartica koje predstavqaju istu kategoriju (predmeti u u~ionici, igra~ke, `ivotiwe, ode}a, hrana, vo}e, pi}e, pribor za jelo, brojevi, boje, aktivnosti, ~asovnici sa razli~itim vremenom). Podelite razred u tri ili ~etiri tima. Predstavnici timova ~u~e pored kartica. Nastavnik imenuje karticu. U~enik koji podigne ta~nu karticu sa poda mo`e da je zadr`i. Druga grupa dece dolazi i igra se nastavqa dok se sve kartice ne podignu sa poda. Pobe|uje tim koji pokupi najvi{e kartica. ♦ Fruit basket. Izvedite 6 parova u~enika. Svakom paru dajte istu vo}ku. Decu rasporedite da stanu u dva reda licem okrenuti jedni prema drugima.Trinaesti u~enik stoji izme|u dva reda. Kada ka`ete npr. pomoranxa, deca sa pomoranxama mewaju mesta. Trinesti u~enik za to vreme tr~i da zauzme slobodno mesto. U~enik koji je izgubio mesto, ispada iz igre a zamewuje ga neko iz razreda.

Unit 7 – Get dressed! ♦ Who is faster? Poka`ite, imenujte i stavite na pod deset slika ili kartica koje predstavqaju istu kategoriju ( predmeti u u~ionici, igra~ke, `ivotiwe, ode}a, hrana, vo}e, pi}e, pribor za jelo, brojevi, boje, aktivnosti, ~asovnici sa razli~itim vremenom). Podelite razred u tri ili ~etiri tima. Predstavnici timova ~u~e pored kartica. Nastavnik imenuje karticu. U~enik koji podigne ta~nu karticu sa poda mo`e, da je zadr`i. Druga grupa dece dolazi i igra se nastavqa dok se sve kartice ne podignu sa poda. Pobe|uje tim koji pokupi najvi{e kartica. ♦ What do you like? Colours. Animals. Fruit. Toys. Food. Clothes. Games. Postavite poznate slike ili kartice jedne vrste na tablu. Pitajte decu redom: What … do you like best? ili What’s your favourite…? Kad u~enik odgovori, stavite znak (+) ispod slike. Na kraju prebrojte pluseve i recite: The pupils like….! ♦ Guess my card. Poka`ite i imenujte 10 slika ili kartica predmeta ili aktivnosti koje `elite da uve`bavate sa decom. Izdvojte jednu karticu, poka`ite nali~je i recite: Guess my card! Nacrtajte cvet sa 10 latica na tabli. It’s a cap!...No, it isn’t. Svaki put kada deca pogre{e bri{ite jedan deo cveta. Karticu poka`ite, imenujte i promenite ako u~enici ne uspeju da pogode {ta se na woj nalazi. U~enik koji pogodi karticu, preuzima ulogu nastavnika ili osvaja poen za svoj tim.

Unit 8 – My world ♦ Choo-choo train. U~enici stavqaju ruke na ramena deci ispred sebe i formiraju tri ili ~etiri reda, vozi}a. Ciq je da vozi} stigne do vrata, table, prozora ili drugog odre|enog ciqa. Nastavnik izdaje naredbe: Run! Jump! Hop! Left foot hop! Right foot hop! Walk with eyes closed! Deca izvr{avaju naredbe ali vode ra~una da se red ne prekine. Ako se red prekine, vra}a se na po~etno mesto. Poen dobija tim koji prvi stigne do ciqa. 181


♦ Pantomime. Podelite razred u ~etiri tima. Svakom timu dajte karticu koju ostali ne vide. Koristite kartice na kojima su predstavqene poznate aktivnosti ( running, sleeping, eating, jumping, riding a bicycle, skipping …) ili `ivotiwe (cat, dog, cow, bird, tiger, lion, monkey, elephant…). Ceo tim glumi {ta je na kartici. Poka`ite na tim koji prvi obja{wava svoju karticu i pitajte. What are they? ili What are they doing? Tim koji pogodi aktivnost ili `ivotiwu, osvaja poen. They are monkeys. they are tigers…They are skipping….. ♦ Stop! Don’t do that! Poka`ite kartice poznatih aktivnosti i postavite ih na tablu. Podelite razred na ~etiri tima. Timovi se dogovaraju koju aktivnost zajedno raditi. Recite: Start! Pustite da deca izvode aktivnost neko vreme a zatim recite: Stop! Don’t jump! Tim ~iju ste aktivnost pomenuli mora da se zamrzne. U suprotnom, ceo tim ispada iz igre. ♦ Guess! What animal am I? Poka`ite i imenujte slike `ivotiwa i dodajte jednu karakteristiku odre|enih `ivotiwa. This is a monkey. The monkey likes to eat bananas. This is an elephant. The elephant has big ears. This is a lion. The lion has big teeth. This is a giraffe. The giraffe has a long neck. This is a cow. The cow gives you milk. This is a sheep. The sheep says Baa-baa. This is a cat. The cat says meowmeow. This is a dog. The dog says Woof-woof. Ne igrajte sa vi{e od sedam kartica. Recite: I live in the Zoo. I have big teeth. What am I? Deca poga|aju. You are a lion! U~enik koji pogodi karticu, preuzima ulogu nastavnika ili osvaja poen za svoj tim. ♦ Fly, fly…: Pre po~etka igre, nastavnik pokazuje i imenuje sve {to mo`e da leti: bird, bee, butterfly, aeroplane, helichopter. Deca podi`u ruke u vis i ma{u kao da lete. Nastavnik upozorava u~enike da }e pomiwati i stvari koje ne lete, i da tada ruke moraju da budu na klupi. Ako se ma{e rukama kada se pomene predmet koji ne leti, gubi se poen ili se ispada iz igre. ♦ Traffic lights. Look out! Stop! Wait! Go! Nacrtajte na tabli semafor. Koristite ¥Blu-Tack’ i redom lepite crveni, `uti i zeleni krug na semafor i izgovarajte: Red light-stop! Yellow light-wait! Green light-go! Odredite prostor koji predstavqa kolovoz. S obe strane ulice stoje po ~etiri u~enika. Jedan u~enik je kod table i daje uputstva dok nastavnik mewa svetla na semaforu. Deca prelaze ulicu po uputstvima. ♦ Where is Danny going? Toy shop. Sweet shop. Book shop. Supermarket. School. Cinema. Hospital. Post office. Poka`ite, imenujte i postavite slike poznatih objekata na tablu. Stavite aplikaciju de~aka na tablu. Jednom u~eniku, „svedoku“, {apnite kuda je de~ak krenuo. Pitajte glasno: Where is Danny going? Deca poga|aju a „svedok“ odgovara. He’s going to school. No, he isn’t. Yes, he is. U~enik koji pogodi, postaje „svedok“, ili osvaja poen za svoj tim.

IGRE SA FLE[-KARTICAMA Iako u opisu ~asova EASY 2 igre sa fle{-karticama nisu mnogo zastupqene, svaki nastavnik }e na}i neku igaru prikladnu za uvo|ewe, uve`bavawe ili utvr|ivawe odre|enog jezi~kog materijala. Fle{-kartice se koriste u nastavi stranih jezika s u~enicima svih uzrasta i na svim nivoima, od pred{kolskog do akademskog. Uvo|ewe novog pojma. Podignite karticu tako da je svi u~enici vide. Jasno izgovorite {ta kartica ozna~ava. Tra`ite od u~enika da ponove. Ponovite postupak sa tri razli~ite kartice. Imenujte kartice jednu za drugom i ohrabrite decu da ponavqaju za Vama. Ponavqajte postupak nekoliko puta mewaju}i redosled kartica. U~enici ponavqaju prvo horski a zatim pojedina~no. Broj kartica se pove}ava ali ne bi trebalo uvoditi vi{e od pet istovremeno. 182


1. Dodirni karticu ! Prislonite ili gumom ¥Blu-Tack’ zalepite kartice na tablu. Prozivajte u~enike da prepoznaju i dodirnu karticu. Izdajte naloge. Touch the ball! bicycle! car! 2. KO JE BR@I? Kada se broj usvojenih pojmova pove}a, stavite vi{e kartica na tablu. Podelite razred u dva ili vi{e timova. Predstavnici timova izlaze i takmi~e se u brzini prepoznavawa. Kada izgovorite re~, u~enici moraju da dodirnu odgovaraju}u karticu. Br`i u~enik donosi poen svom timu. 3. POLAKO; POLAKO! Stavite jednu od poznatih kartica u kwigu i polako je izvla~ite. Ciq je da u~enici po konturama koje se pojavquju pogode {ta je na kartici. 4. GLUMIMO ! Pokazujte i imenujte kartice a deci recite da gestom ili mimikom poka`u ono {to vide. Zamenite uloge. Deca imenuju kartice koje Vi pokazujete, a Vi glumite. 5. ZA@MURI ! Postavite na tablu i imenujte nekoliko kartica. Deca ponavqaju za Vama. Kada su sve kartice na tabli, recite: Close your eyes! Dok deca `mure, brzo sklonite jednu karticu. Recite: Open your eyes! Deca poga|aju koja kartica nedostaje. 6. PONOVI AKO JE TA^NO! Postavite na tablu i imenujte nekoliko kartica Imenujte i dodirnite jednu karticu. Ako je naziv ta~an deca ga ponavqaju za Vama. Ako naziv nije ta~an, deca uzvikuju: No! ili Oops! ili Sorry. 7. [TA SMO ZAMISLILI? Podelite razred u dva tima. Pre nego {to postavite kartice na tablu, prvi tim bira karticu koju drugi tim treba da pogodi. Tim koji poga|a ima prava na tri pitawa. Timovi zatim mewaju uloge. 8. KOLIKO PAMTIMO? Postavite na tablu i imenujte nekoliko kartica. Deca ponavqaju za Vama. Okrenite kartice na nali~je. U~enici poku{avaju da nabroje sve kartice koje su videli. Stavite najvi{e osam kartica. 9. MI SMO KARTICE ! Podelite razred u ~etiri, pet grupa. Svaka grupa dobija karticu, lion, tiger, bird, mouse. Izdajte naloge koje deca grupno izvr{avaju. Lions, stand up! Tigers, clap! … 10. PANTOMIMA. Grupe od ~etiri, pet u~enika dobijaju po jednu karticu. Deca iz grupe mimikom i gestikulacijom poku{avaju da opi{u {ta je na kartici dok ostali u~enici poga|aju. 11. TO JE NA[A KARTICA! Podelite razred na levu i desnu stranu. Stavite po pet kartica na levu i pet na desnu stranu table. U~enicima pripadaju kartice koje su ispred wih. Imenujte kartice na preskok. Deca ustaju ~im ~uju naziv svoje kartice. U~enici koji pogre{e, ispadaju iz igre. 12. KARTICA U LANCU. Pru`ite karticu prvom u~eniku u nizu i postavite pitawe. U~enik odgovara, uzima karticu daje je drugu pored sebe i postavqa isto pitawe, i tako redom do kraja niza u~enika. Karticu mo`ete da promenite posle pet u~enika, na primer, uzmite karticu sleeping. What is he doing? – He is sleeping. ili Is he sleeping? – Yes, he is. Na sli~an na~in s razli~itim karticama uve`bavajte razne strukture: Is it a car? – Yes, it is. Have you got a ball? Yes, l have/ No l haven’t. Do you like bananas? – Yes, l do. / No, l don’t. 13. TRI KARTICE. Postavite na tablu i imenujte tri kartica Okrenite ih na nali~je i pomerajte ih da im promenite redosled. Imenujte jednu karticu. U~enik izlazi na tablu i odlu~uje se za jednu od tri kartice okrenute na nali~je. Ako pogodi, zadr`ava karticu koja se na tabli zamewuje drugom i igra se nastavqa. 14. POKVARENI TELEFON. Podelite razred u tri, ~etiri grupe. Poka`ite i imenujte kartice sa kojima }ete raditi. Izvedite grupu u~enika na tablu. Deca su licem okrenuta prema tabli. Prvom u~eniku u nizu poka`ite karticu i {apnite mu naziv kartice. Dete {apu}e istu re~ 183


drugu do sebe i tako do kraja niza. Zadwi u~enik u nizu glasno izgovara {ta je ~uo. Ako je re~ ta~na, grupa osvaja poen. Odabrana kartica je sve vreme okrenuta prema razredu, tako da je svi u~enici vide i mogu da kontroli{u igru. 15. KARTICA UQEZ. Postavite na tablu i imenujte pet kartica od kojih ~etiri pripadaju istoj kategoriji, na primer, apple, orange, giraffe, banana, plum. U~enici moraju da prepoznaju i da glasno imenuju karticu koja tu ne pripada: Giraffe! 16. POGODI [TA RADIMO! Postavite na tablu i imenujte nekoliko kartica sa poznatim aktivnostima. Jedan u~enik izlazi i staje le|ima okrenut prema tabli. Poka`ite ostalima karticu koju treba da opona{aju bez re~i, samo pokretom. U~enik ispred table gleda drugove i ima prava tri puta da poga|a o kojoj se kartici radi: You are sleeping! – NO! You are writing! – No! 17. BROJEVI I KARTICE. Poka`ite, imenujte i postavite na tablu pet od deset kartica koje su u igri. Iznad svake kartice napi{ite broj. Okrenite kartice na nali~je i promenite im mesta dok ih postavqate. Deca izgovaraju brojeve i poku{avaju da pogode {ta je na kartici., One – milk! Two – banana!..... Ko pogodi, uzima karticu koja se zamewuje drugom. 18. DODAJ KARTICU! Poka`ite i imenujte deset kartica. Podelite ih u~enicima koji staju u krug. Pustite muziku. Dok muzika svira, deca dodaju kartice u krug. Zaustavite muziku i imenujte jednu karticu. U~enik kod koga je kartica, pokazuje je ostalima i izlazi iz kruga. Ista igra mo`e da se ve`e sa imperativima, na primer, Tomato, jump! Apple, sit!’ itd. 19. ZAPAMTI REDOSLED! Poka`ite i imenujte pet kartica. Dajte u~eniku kartice i tra`ite da ih postavwa na tablu po Va{em nalogu. Ceo razred zatim horski imenuje kartice na tabli po istom redosledu. Kartice se zatim sklawaju i daju se drugom u~eniku koji mora da ih imenuje i postavi na tablu po istom reosledu. 20. BINGO. Postavite na tablu i imenujte deset kartica. Na tabli nacrtajte dve tablice sa 6 poqa. U svakom poqu nacrtajte ili postavite duplikate kartica koje ste ve} imenovali. Podelite razred na dve grupe. Predstavnici grupa dolaze do table i svako igra sa svojom tablicom. Deset kartica koje ste u po~etku imenovali, uzmite u ruke i okre}ite jednu za drugom i glasno imenujte. Predstavnici kod table skidaju ili precrtavaju na svojoj tablici, ono {to ~uju. Prvi u~enik koji precrta svojih 6 poqa na tablici uzvikuje BINGO! i donosi poen svojoj grupi.

PREPORUKE NASTAVNICIMA ♦ GOVORITE ENGLESKI! U~enicima se {to vi{e obra}ajte na engleskom jeziku. Nije neophodno da deca razumeju svaku pojedina~nu re~, ve} smisao poruke. ♦ PROVERAVAJTE RAZUMEVAWE! I kada Vam se ~ini da deca sve razumeju i kada ispravno reaguju, proverite da li znaju o ~emu je re~, ili samo automatski rade i govore ono {to znaju da od wih o~ekujete, ili mo`da imitiraju drugove. ♦ PLANIRAJTE SVAKI ^AS! Gradivo razbijajte na segmente koje }ete obra|ivati na isti na~in ne du`e od 5 minuta. Mewajte aktivnosti {to ~e{}e da biste odr`ali pa`wu dece. Pripremite unapred sve {to Vam je potrebno za ~as: igra~ke, bojice, makaze, postere, aplikacije, kartice, kasetofon i kasetu premotanu na pravom mestu. ♦ BUDITE ZABAVNI! Ukqu~ite {to vi{e jezi~kih igara i kontrolisanih fizi~kih aktivnosti. Koristite kasetofon na svakom ~asu. 184


♦ MOTIVI[ITE U^ENIKE! Razvijajte takmi~arski duh. Podelite razred u dve ili vi{e grupa kada su igre na programu. Vodite evidenciju o pobednicima. Nagradite pobednike aplauzom, pohvalom ili dozvolom da izvedu omiqenu aktivnost. ♦ ZAPOSLITE U^ENIKE! Tra`ite od dece da Vam poma`u u u~ionici: da dele, skupqaju igra~ke, slike i kartice; da pomeraju stolice, bri{u tablu, otvaraju i zatvaraju prozor i vrata. Sve naloge izdajete na engleskom jeziku. ♦ UKQU^ITE SVU DECU U RAD! Svakom detetu poklonite podjednaku pa`wu. Ne dozvolite da samo komunikativnija i slobodnija deca vode aktivnosti, odgovaraju i postavqaju pitawa. Svako dete mora da dobije priliku da u~estvuje u aktivnostima na ~asu. ♦ NE @URITE! Imajte strpqewa sa decom koja su stidqiva ili imaju mawe sluha za strani jezik. Ukqu~ite ih u horsko pevawe i recitovawe, crtawe na tabli, izvr{avawe naredbi. Ne insistirajte na preciznom odgovoru po svaku cenu. Ne ispravqajte decu beskrajno dugo i uporno. Drugog dana }e im mo`da lak{e i}i. ♦ [ETAJTE! Kru`ite po u~ionici i samo po potrebi sedite za katedru. Ostvarite li~ni kontakt sa decom. Idite od deteta do deteta s kraja na kraj u~ionice. ♦ KONTROLI[ITE DISCIPLINU! Stvorite veselu i razigranu atmosferu u u~ionici ali ne dozvolite da se deca preterano razigraju. ♦ PRILAGODITE OBIM GRADIVA! Ukoliko Vam se ~ini da ne mo`ete da pre|ete sve aktivnosti predvi|ene za odre|eni ~as, izbacite aktivnost koja se na prethodnim ~asovima vi{e puta ponavqala ili izbacite pesmicu ili igru koja oduzima vi{e vremena. Nije neophodno da se pre|e celo gradivo. U~ewe jezika je dugotrajan proces. Va`no je da u~enik oseti zadovoqstvo u u~ewu novog jezika i da usvojeno gradivo, ma koliko skromno bilo, mo`e da koristi u jednostavnoj komunikaciji. ♦ OSMISLITE PO^ETAK I KRAJ ^ASA! ^as po~nite i zavr{ite pesmom ili omiqenom aktivno{}u u~enika.

TRANSKRIPCIJA TEKSTOVA SA KASETE Unit 1: WELCOME TO SCHOOL S: speaker; T: teacher; M: Mary; J:Jill; C: Chris; D: Danny Children sing: London bridge is falling….. M: Hello! I’m a new pupil. My name’s Mary. Children: Welcome to school, Mary. Hi! I’m Jill! Hi! I’m Chris! Hi! I’m Danny! Hi! I’m Jane. S: Let’s see the school! This is a classroom. This is a classroom, too. This is a toilet for boys. This is a toilet for girls. This is the gym. It‘s big. This is the school hall. This is the library. This is the teachers’ room. S: Listen to the song!

Hello, Mary! Hello, Mary, How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. And how are you? And how are you? T: Is everybody present? Let’s count the pupils. One, two…twenty. Who is absent? Children: Jill is absent! sound of knocking 185


S: Jill is late! Teacher: Come in, please. Jill: Good morning. I’m sorry, I’m late. Teacher: It’s all right. Sit down. S; Listen to Mary and Jill! M: Hello! I’m a new pupil. My name’s Mary. J: Hi! My name’s Jill. M: I’m eight. How old are you Jill? J: I’m eight, too. S: Listen to the song! The ink is black, the paper’s white, Together we learn to read and write. S: Jill and Chris are going to school! Mother: Hurry up, children! Take your books. The bus is here. Children: All right, Mum. S: Listen to the rhyme: We go to school to read and play, To draw and write and run, We go to school to read and play, And have a lot of fun. S: Jill’s book is not on her desk T: Where is your English book, Jill? J: I’m sorry, Miss. It’s not here. T: Is it in your bag? J: No, it isn’t. T: Is it at home?

J: Yes, it is. S: Listen to the song! The wheels on the bus go round and round, Round and round, round and round, The wheels on the bus go round and round, All day long. J: This is my dog. His name’s Buddy. He’s brown. He’s three. Hi, Buddy! sound of barking T: Look at the pictures! Listen to the story! Here is Buddy and here is Jill’s book. Where is Jill? He runs into the hall. Where is Jill? He runs upstairs. Where is Jill? He opens the classroom door. Where is Jill? Here she is! He gives the book to Jill. Jill is happy. The teacher is happy, too. Everybody loves Buddy. T: Look, listen and see what is correct! 1. This is a car. : 2. Chris is a boy. ; 3. Jill is a new pupil. : 4. Mary is eight. ; 5. Buddy is a cat.: 6. Buddy gives the book to Jill : 7. This is number nine. ; 8. The car is here. : 9. The teacher is in the classroom.; 10. The paper’s black. :

Unit 2: HELLO, FRIENDS! S: speaker; T: teacher; M: Mary; J:Jill; C: Chris; D: Danny Children: HELLO, friends! S: Listen to the song! Hello my friend. How are you? Shake right hand, left hand, too. Turn around and shake a booga-loo! S: Listen to Mary and Danny! M: Have you got a friend, Danny? D: Yes, I have. 186

M: How many friends have you got? D: I have two friends. And you, Mary? M: I have many friends. T: Look at the picture! This is a school yard. The children are playing. A girl is playing hopscotch. A boy is standing and looking. A boy is playing basketball. A girl is standing and looking. Two boys and a girl are playing leapfrog. sound of ball bouncing


S: What are you doing? I’m skipping! S: Listen to the rhyme! Skipping rope is lots of fun. One, two, three, four, here I come. Right foot hop, left foot hop. Turn around like a top. S: Look at the picture! The children are playing hide and seek. The children are hiding. Buddy is hiding, too. Jill is counting. Chris is in the bush. Jane is on the tree. Buddy is in the schoolbag. Mary is under the bench. Danny is behind the tree. S: Chris wants to play hide and seek! C:Who wants to play hide and seek? Children: I do! I do! I do J: Hurry up and hide. One, two, three four, five, six, seven,.....twenty. Here I come! S: Let’s play! J: It’s a colour. You can’t see. Which one is it? You tell me! M: It’s a number. You can’t see. Which one is it? You tell me! D: It’s a toy. You can’t see. Which one is it? You tell me! S: Danny wants to make a kite! D: Let’s make a kite. J: Great! ( Super!) Mary: We can fly it. It’s windy today. sound of wind J: What’s the weather like? M: It’s windy and cold. J: Oh! I don’t like that! Look at the picture! A girl is playing computer games. A boy and a girl are dancing. A boy and a girl are making a kite. A boy and a girl are playing with Lego bricks. Two girls are playing with a doll. S: Listen to the song!

Make new friends, but keep the old, One is silver, the other gold. S: Jill, Danny and Mary are friends. Chris and Jane are friends. S: Mary’s homework is not easy! M: Can you help me? J: Yes, of course. What is it? M: This is not easy. 2 + 6 – 2... D:Oh, it IS easy. Look!2 + 6 = 8. 8 – 2 = 6 M: Thank you, Danny. S: Listen to the rhyme! It’s autumn, old leaves are falling, It’s winter, white snow is here, It’s spring, new leaves are growing, It’s summer, holiday’s near. Chant: Spring! Summer! Autumn! Winter! T: Spring is warm. Summer is hot. Autumn is windy! Winter is COLD! T: Look at the pictures! Listen to the story! Buddy sees a butterfly. He jumps to catch it. The butterfly flies away. Buddy runs to catch it. The butterfly flies to the river. Buddy runs to catch it. Buddy falls into the river. Buddy is in the river. The butterfly is happy. T: Look, listen and see what is correct! 1. She is playing hopscotch. : 2. He is jumping. ; 3. I’m hiding behind a bush. : 4. We are under the bench. ; 5. The butterfly is on the tree. ; 6. The pencil is in the pencil box. ; 7. He has two friends. : 8. They are flying a kite. ; 9. It’s sunny and warm. ; 10.It’s autumn. :

Unit 3: A HAPPY FAMILY S: speaker; T: teacher; M: Mary; J:Jill; C: Chris; D: Danny S: Listen! Mother, father, sister, brother, grandma, grandpa, aunt, uncle, S: This is Jill’s family J: Look at my family tree. This is my mother, father, sister, brother.

My mother’s name is Linda. My father’s name is John. My brother’s name is Chris. My sister’s name is Maggie. My parents have two daughters and one son. We are a big, happy family. S: Listen to the rhyme! 187


How many people are in your house? A father, a mother, a sister, a brother, There’s one more, now let me see! Yes, of course. That must be ME! J: My mother has blue eyes and blond hair. M: I have brown eyes and black hair. S: What’s the weather like? It’s sunny and warm. What’s the weather like? It’s cloudy and windy. sound of rain What’s the weather like? It’s raining. It’s cold. Bad luck! S: Let’s sing! Hot cross buns, hot cross buns, One a penny, two a penny, Hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons, One a penny, two a penny, Hot cross buns. S: Parents, children and the dog are on a picnic. Mother: What a lovely day for a picnic! Father: It’s so sunny and warm! C: We can play badminton. J: We can eat sandwiches. Maggie: I like that! And you, Buddy? sound of barking S: How many dogs are there? J: There is one dog. Chant: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday! (2x) T: How many days are there in a week? D: There are seven days.

S: Listen to the rhyme! What day is it? It’s Saturday. I see my friends, I rest and play, I do not go to school today. What day is it? It’s Sunday. I see my friends, I rest and play, 188

I do not go to school today. T: What a lovely day for English! S: Listen to the rhyme! When do you go to school? I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, too. I like the school, don’t you? D: What’s your telephone number? M: My telephone number is 12 98 0 67. M: Hello, Jill. Mary speaking! How are you? J: Very well, thank you. M: Come to school quickly. J: All right. Good bye. M: Good bye. sound of phone ringing S: Chris is calling his father C: Hello, Dad. Chris speaking! Please come home quickly! Father: What’s the matter, Chris? C: Buddy is ill. Father: Don’t worry. I’m coming at five o’clock. T: Look at the pictures! Listen to the story! Buddy is ill. He is sad. The doctor comes. He gives Buddy some pills. The children give Buddy some milk. Buddy is happy again. T: Look, listen and see what is correct! 1. She is happy. : 2. I go to school on Sunday. : 3. There are seven days. ; 4. This is Jill’s Grandpa. ; 5. This is Jill’s aunt. : 6. She has three daughters. : 7. They have one son.; 8. Buddy is ill. ; 9. There is one house.; 10. It is cloudy. :


Unit 4: WE ARE HAPPY S: speaker; T: teacher; SA: Shop assistant; M: Mary; J: Jill; C: Chris; D: Danny S: Listen to the rhyme! I want to buy a car, I want to buy a train, I want to buy a bus, I want to buy a plane. S: This is a shop. Jill and Chris are shopping. They want to buy a present for Mum. SA: Good afternoon. Can I help you? J&C: We want to buy a present for Mum. SA: Here’s a lovely pen for your Mum. C: How much is it? SA: 5 £, J&C: Here you are. 1,2,3,4, 5 pounds. SA: Thank you. Bye, bye.. J&C: Good bye. S: Let’s sing! ( sound of jingling) Children: Jingle bells….. S: It’s Christmas. Look at the Christmas tree. This is a star. This is a candle. This is a bell (sound of ringing). And this is Santa Claus.(deep voice Ho! Ho! Ho!) Merry Christmas! Merry Christmas! J: Santa Claus has presents for everybody. M: How many presents are under the Christmas tree? J: One for mother, one for father, One for sister, one for brother. Wait! There’s one more! Now let me see! Yes, of course. That’s for ME. D: What’s the weather like? C: It’s cold. It’s winter. It’s January. D: How many months are there in a year? C: There are tweve months. Children chant: January, February, March - April, May, June - July, August, September – October, November, December. M: New Year’s Day is in January! Children: Happy New Year! S: Let’s sing! Children: We wish you a Merry Christmas… S: Look! It’s Christmas. The children are sleeping. Mummy and Daddy are waiting for Santa Claus. Santa has presents for everybody.There are many presents. The presents are under the tree.

S: Listen to Jill and Maggie. Maggie: What’s Mummy doing? J: She’s waiting for Santa Claus! Maggie: Santa Claus and presents. J: Yes. Now, go to sleep! Maggie: OK. Good night! S: Listen to the song! Children: Twinkle, twinkle little star, How I wonder what you are. (2x) S: Look. It’s snowing! There are many snowflakes. M: Snowflakes flying, snowflakes flying, snowflakes flying high. Snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes from the sky. S: Look. This is a snowman. This is a snowball. Chris is skating. Danny is skiing. Jane is throwing a snowball. Jill is making a snowman. Maggie and Mary are sledging. J: Do you like to sledge, Danny? D: No, I don’t. I like to ski and skate. S: Let’s sing. I’m so happy (2x) Hear me sing! (2x) All the bells are ringing(2x) Ting-a-ling-a-ling!(2x) C: What month is it? M: It’s January. My birthday is in January. When is your birthday? C: In April. S: Easter is in April. Let’s sing! Children: Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the King’s horses and all the King’s men, Couldn’t put Humpty together again. J: I’m so happy. Easter is in April. M: Ne too. I like coloured eggs. J: I like chocolate bunnies and cookies. S: Listen to the song! Five Easter eggs are on the tray, (2x) One Easter egg rolls away, Four Easter eggs are on the tray…… S:Look! There are many Easter eggs on the table. It’s Easter. Grandma is making a cake. The children are helping Grandma. There are many cookies on the table. Look at the chocolate bunnies. 189


S:Listen to the story! Buddy is in the garden. Buddy wants to find Easter eggs for his friends. He finds a red egg on the tray for Jill. He finds a green egg in the basket for Mary. He finds a blue egg under the tree for Jane. He finds a yellow egg behind the bush for Maggie. He finds a chocolate bunny in the box for his friend Mimi. T: Listen, look and see what is correct! 1. New Year is in January. 2. There are twelve months.

3. I go to school in July and August. 4. Santa Claus gives birthday presents . 5. We have a Christmas tree for Easter. 6. We have red eggs and chocolate bunnies for Easter. 7. I make a snowman in winter. 8. We say Happy New Year in June. 9. I sledge in February. 10. Easter is in December.

Unit 5: HOME, SWEET HOME S: speaker; T: teacher; M: Mary; J: Jill; C: Chris; D: Danny S: Look! This is a street. This is a house. There are four windows. There is one door. This is the roof. This is the chimney. Children sing: Sally go round the sun, Sally go round the moon, Sally go round the chimney pots, On a Saturday afternoon. M: Look at the shops. This is a toy shop, a book shop, a sweet shop, a shoe shop, a supermarket. D: Where is the park? M: The park is near. D: Where is the school? M: The school is not near. S: Listen to the rhyme! This is my street, I live here. This is my house, The park is near D: Where do you live, Chris? C: I live in London. D: What’s your address? C: My address is 10 Park Street. S: Listen to Chris and Jane! C: Can you come to my birthday party? Jane: Yes, I can. When? C: On Saturday. Jane: At what time? C: At five o’clock. Jane: Fine. See you on Saturday? Children sing: Happy birthday to you.. Happy birthday to you, Chris… Children chant: Oranges, lemons, apples and plums, Tell me when your birthday comes! 190

Jane: In July! M: When is your birthday? J: My birthday is in April. S: Listen to the song! Wake me, shake me, Don’t let me sleep too long. Got to go to school today,(see my friends..) And sing this happy song! S: Jill is sleeping! Mother: Wake up, Jill. It’s seven o’clock. J: Good morning, Mummy. Where is Chris? Mother: He is in the bathroom. He’s brushing his teeth. J: Hurry up, Chris! I want to wash my hands and face! Mother: Yes, Jill! Brush your teeth and comb your hair, too. J: Of course, Mummy! S: Look! This is a kitchen, a bathroom, a bedroom, a living room, a garden… C&D: Let’s play! C: What can you see in the kitchen? D: A fridge, a cooker, a table and five chairs. C: What can you see in the bathroom? D: Soap, a toothbrush, a comb, a bath. M: How many rooms are in your house? J: A kitchen, a bathroom, a bedroom… There’s one more room. You know it all. Yes, of course. That is the HALL! S: Do you like housework?


Mother: It’s Saturday. Let’s do some housework. Father: I can clean the windows. Chris: I can clean the bathroom. Jill: I can make the beds. Mother: I can make a nice cake. Maggie: Can I help you, Mummy? Mother: Oh, no. You can’t. You can play with Buddy. S: Let’s sing! Jill sings: This is the way I make my bed….. Chris sings: This is the way I clean the floor.. Mother sings: This is the way I make a cake.. S: It’s Chris’s birthday. Father is in the living room. Mother is in the kitchen. She is making a birthday cake. Jill is in the bathroom. She’s combing her hair. Chris is in the hall. He’s waiting for his friends. Maggie is in the garden. She’s running. Buddy is in the garden. He’s playing with his friend. J: This is my room! Two beds, one table and two chairs, A book-shelf and a box. A shelf with books, a box with toys,

To play with girls and boys. S: Listen to the story. The window is open. The cat jumps in. Buddy runs into the living room. The cat is not there. Buddy runs into the bathroom. The cat is not there. Buddy runs into the bedroom. The cat is not there. Buddy runs into the kitchen. What! The cat is on the table eating fish. Buddy is late. The plate is empty!.... Naughty cat! T: Listen, look and see what is correct. 1. I sleep in the bathroom. : 2. The cooker is in the hall. : 3. We eat in the kitchen. ; 4. This is a living room. ; 5. My address is 10 Park Street. ; 6. There is bookshelf in my room. ; 7. I get up at five o’clock. : 8. Jill is combing her hair. : 9. The toothbrush is under the bath. : 10. Maggie can clean the window. ;

Unit 6: LET’S EAT! S: speaker; T: teacher; M: Mary; J: Jill; C: Chris; D: Danny S: Fruit, fruit! Sweet fruit! Apples, oranges, lemons, strawberries, bananas, plums. S: Mother and Chris are at the market. Mother: Let’s buy some apples. Chris: Oh, Mummy! Please, make an apple pie today! Mother: I can make it tomorrow. Tomorrow is Sunday. Chris: Super. I can help you. C: I like cookies, I like cakes, I like everything my mum makes. S: Vegetables! Vegetables! Potatoes, tomatoes, carrots. M: Do you like carrots? J: No, I don’t. I don’t like carrots M: What do you like? J: I like potatoes. Jill sings: Toast and butter, eggs and bacon, Fish and chips and cheese, If you’re hungry, if you like it, Say, ¥Yes, please’.

C: Are you hungry? D: Yes, I am. C: Do you want some biscuits. C: Yes, please. S: Food! Food! Nice food! An apple, an orange, a banana…a plum, a strawberry a lemon….. Chocolate, ice cream, biscuits…milk, juice, water….Meat. fish, soup….potato, tomato, carrot…Bread, butter, cheese…..bacon, pizza, a sandwich! M: Look at the numbers! 1, 2, 3, 4, 5, 6! J: Look at the colours! Yellow, blue, red, green! M: Let’s play! What is on blue 1? J: Chocolate! M: What is on blue 5? J: Juice! Mary sings: A glass of juice, a cup of tea, A glass of water, too. I’m not thirsty, I’m not thirsty, No, thank you! C: Are you thirsty? 191


D: No, I’m not. C: Do you want a glass of milk? D: No, thank you. S: It’s time for lunch! I am hungry! Mother: Let’s have lunch children! Chris: I can’t eat this soup. It’s too hot! Jill: I like hot soup. He likes cold soup! Yuck! Mother: Stop it, children. No talking at the table! M: At what time do you have breakfast? J: At seven o’clock! D: I have lunch at 2 o’clock. C: I have dinner at 8 o’clock. S: It’s Sunday. It’s time for lunch. The family is in the kitchen. It’s 2 o’clock. Mother is cooking. Father is making salad. Chris is helping. Maggie is playing. Jill is giving water to Buddy. Children: Fish and meat, fish and meat, Wash your hands before you eat! S: It’s time for dinner. Mother, father and the children are at the restaurant. Waiter: Good evening! Chris: Can I have a big hamburger, please? Jill: I want fish and chips, please. Maggie: Soup, soup, I want soup! Mother: Meat and salad, please. Father: Chicken and potatoes for me, please.

S: Listen to the song! I’m a little teapot, short and stout, Here’s my handle, here’s my spout. When I see a teacup, hear me shout, „Tip me up and pour me out“. S: Listen to the story! Chris and Jill are in the supermarket. Buddy is in the bag. They want to buy apples. Buddy is quiet. They want to buy bread. Buddy is quiet. They want to buy potatoes. Buddy is quiet. They want to buy meat. Buddy jumps out.( sound of barking ) The lady is angry. ’’Out with your dog! No dogs in the supermarket! Naughty children!’’ T: Listen, look and see what is correct! 1. Father is drinking water. ; 2. Mother is eating bread and butter. : 3. Ice cream is too hot. : 4. Jill likes fish and chips. ; 5. A tomato is red. ; 6. Chris likes eggs and bacon. : 7. This is an apple. ; 8. Buddy doesn’t like meat. : 9. Maggie drinks milk for breakfast. ; 10. There are two plums and three strawberries. :

Unit 7: GET DRESSED! S: speaker; T: teacher; M: Mary; J: Jill; C: Chris; D: Danny Children sing: Head and shoulders, knees and toes, Knees and toes.( twice) And eyes and ears and a mouth and a nose, Head and shoulders, knees and toes, Knees and toes! S: Look at the clothes. A skirt, a jumper, a blouse, a dress, a jacket, a shirt, a T-shirt, jeans, socks, shoes, sneakers, shorts, sandals, boots, gloves! S: Listen to Danny and Chris. D: I’m cold. I’m very cold. C: Put on your jumper! D: I’m hot now! C: Take off your jumper, Danny! S: Chris doesn’t like caps! Mother: It’s cold today. Put on your cap and gloves! 192

Chris: NO! I HATE this cap. Mother: Then you can’t go out! S: Look at the pictures! It’s spring. The sun is shining. It’s warm. Jill is wearing a skirt. It’s summer. It’s hot. Jill is wearing a dress. It’s autumn. It’s raining. Chris is wearing a jacket. It’s winter. It’s cold. Chris is wearing boots. S: Listen to the song! C: Where’s my jacket, where’s my cap, Where’s my jumper red? J: Your jacket’s here, your jumper’s there, Your cap is on your head. Children: Listen to Jill and Chris! J: Where is the white jacket? C: On the bed.


J: Where is the pink T-shirt? C: Under the bed. J: Where are the white sneakers? C: Behind the door. J: Where are the gloves? C: In the toy box. S: Look at the room! What a mess! Chris: I can’t find my red jumper! Jill: I can’t find my white jacket. Maggie: My cap! Where is my cap?! Mother: Oh, children. What a mess!! S: Listen to the rhyme: I have 10 little fingers, I have 10 little toes, I have 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, And just one little nose. S: Let’s play!Touch your ears! Touch your toes! Put one finger on your nose. Put one finger on your head! Put ten fingers on your knees! Put one finger on your mouth! Put one finger in your hair! S: Listen to Jane and Mary. Jane: Have you got a red T-shirt? M: Yes, I have. Jane: How many red T-shirts have you got? M: I have three red T-shirts. S: Jill likes big jumpers. Jill: I’m going to Jane’s party today. Mother: You can wear your new dress. Jill: I want to wear your yellow jumper, mummy! Mother: It’s too big for you! Jill: I LOVE big jumpers. S: Listen to Jill and Mary M: What do you like to wear?

J: I like to wear T-shirts and jeans. M: I don’t like jeans. I like skirts. S: Listen to the rhyme: Big jumpers, small jumpers, Jumpers new and old, I have many, I wear many, The winter is very cold. S: Listen to the story! Jill and Chris want to tidy up the room. Buddy wants to help. He finds a pink T-shirt under the bed. He finds blue sneakers behind the door. He finds a red jumper on the chair. He finds a yellow cap in the toy box. Good dog! The room is nice and tidy now. S: Listen to the song! T-shirts white and T-shirts blue, T-shirts old and T-shirts new, T-shirts big and T-shirts small, I like my T-shirts all. T: Listen, look and see what is correct! 1. Jane is wearing a dress. : 2. I wear sandals in summer. ; 3. This cap is too big. ; 4. This room is nice and tidy. : 5. There is a T-shirt on the bed. : 6. Her jumper is too small. : 7. Chris is wearing a jacket. ; 8. Jill likes to wear jeans. ; 9. Buddy finds socks behind the door. : 10. I wear boots in winter. ;

Unit 8: MY WORLD S: speaker; T: teacher; M: Mary; J: Jill; C: Chris; D: Danny Children sing: Ha, ha, ha, he, he, he My little brown monkey S: This is a circus. This is a clown. Look at the animals, An elephant, a parrot, a lion, a tiger, a camel, a monkey, a bear, a seal. J: Do you like animals? M: Yes, I do. J: Which animal do you like best? M: I like a seal best. S: Listen to the dialogue!

Father: We’re going to the circus on Sunday. Children: Super! Father: We’re going to see the clowns and lions and elephants and monkeys! Jill: I want to see the crocodiles! Chris: Silly girl! The crocodiles are in the Zoo. Not in the circus! M: Where are you going? J&C: We are going to the circus… 193


S: Listen to the rhyme! Traffic lights can talk! Stop! says red! Don’t walk! Wait! says yellow! Don’t walk! Turn left! Turn right! Go! says the green light! S: LIsten! A lion likes to eat meat. A tiger likes to eat meat. An elephant likes to eat fruit and vegetables. A seal likes to eat fish. A bear likes to eat honey. A camel likes to eat grass. What does a monkey like to eat? – Bananas. C: Let’s play! It is very, very big. It has a long, long, long nose. It is grey. It likes to eat fruit and vegetables. It walks like this! What is it? - It’s an elephant. S: Grandma and grandpa live in the village. It is spring. Mother, father and the children go there every spring. Look! Chris is eating apples. Maggie is swinging. Grandfather is with Maggie. Grandmother is sitting under the tree. Jill is swimming. Mother and father are fishing. S: Listen to Jill and Chris! C: I’m going to the cinema tomorrow. J: Can I go too? PLEASE, Chris! C: I’m going to see a cartoon. Do you like cartoons? J: No, I don’t! C: Then you are not going! J: Guess! Who gives us milk/cheese? – A cow. A sheep. Who gives us wool? A sheep! Who gives us eggs? – A hen. A duck. S: Look at the wolf! I’m afraaaaid! C: Who’s afraid of the big, bad wolf, The big bad wolf, the big bad wolf? Who’s afraid of the big bad wolf? Tra, la—la, la—laaa. J&M: We’re not afraid of the big, bad wolf, The big bad wolf, the big, bad wolf. We’re not afraid of the big, bad wolf, Tra, la—la, la—laaa. T: Moo…Moo! What is it? J: A cow! T: Baa ....Baa! What is it? J: A sheep. T: Quack…Quack! What is it? J: A duck. T: Meow…Meow! What is it? J: A cat. T: Woof….Woof! What is it? J: A dog T: Cluck….Cluck! What is it? J: A hen. J: Can you see a wolf at the seaside? C: No, I can’t. 194

J: Can you see a wolf in the mountains? C: Yes, I can. T: Who is going to the mountains? M: Jane is going to the mountains. S; Listen to Jane, Mary and Jill Jane: I’m going to the mountains this summer. Mary: I’m going to the village. Jill: I’m going to the seaside. Mary: Can you swim? Jill: Yes, I can. Mary: Lucky you! S: Let’s sing and dance! Round and round the village, (3x) As we have done before. Shake hands with your partner,(3x) As we have done before. S: Listen to the story! 1. The children and Buddy are in the street. There are many cars and buses. The children want to cross the street. Look! The red light is on! Buddy barks! Stop! Look! The yellow light is on! Buddy barks! Wait! Look! The green light is on. Buddy barks! Come on! Go! Cross the street. T: Who is careful? M: Buddy is careful. T: Is Chris careful? M: No, He isn’t. T: Is Jill careful? M: No, she isn’t. S: Listen to the rhyme! How many animals are in the Zoo? A lion, a tiger and a kangaroo, An elephant, a camel and a parrot, too. Wait! There’s one more. Now, let me see. Yes, there’s a monkey in the tree. T; Listen, look and see what is correct! 1. I’m going to the mountains in summer. : 2. This is a horse. : 3. Mother and father are fishing. ; 4. A cat says Moo, moo. : 5. A bear likes to eat honey. ; 6. This cow is in the Zoo. : 7. There are two buses and one car in the street. ; 8. The traffic lights are blue, pink and white. : 9. This boy is not careful. ; 10. Jill is swimming. ;


VOCABULARY NAPOMENA: Re~nik ukqu~uje re~i iz nastavnog materijala Easy 1 i Easy 2. Masnim slovima su istaknute nove re~i u uxbeniku Easy 2. U zagradi pored svake re~i je broj nastavne jedinice u kojoj se re~ prvi put pojavquje u Easy 1 i Easy 2. absent(1) bring(4) cook(6) all right(3) brother(3) cooker(5) am(1) brown(2) cookie(4) angry(6) brush(5) count(1) apple pie(6) bus stop (8) cow (8) apple(6) butter(6) crocodile (8) April(4) butterfly(2) cup(6) architect(3) buy(4) are(1) camel (8) at(3) camel(8) dad(3) August(4) can(5) daddy(3) aunt(3) can’t(5) dangerous(8) autumn(2) candle(4) daughter(3) car(1) December(4) careful(8) desk(1) baby(3) carrot(6) dinner(6) bacon(6) cat(1) do(2) badminton(3) catch(2) doctor(3) badminton(3) chair(1) dog(1) ball(1) chalk(1) banana(6) cheese(6) doll(1) basket(4) chick(8) door(1) bath(5) chicken(6) draw(1) bathroom(5) chips(6) dress(7) bed(5) Christmas tree(4) drink(6) behind(2) Christmas(4) duck(8) bell(4) cinema(5) big(3) circus (8) bike(2) city (8) Easter bunny(4) bird(2) classroom(1) Easter eggs(4) birthday(4) clean(5) Easter(4) black(2) clock(5) eat(6) blue(2) clown(8) eggs(6) board(1) cold(2) eight(1) book shop(5) colour(1) eighteen(1) book(1) comb(5) elephant(8) boots(7) come(1) eleven(1) boy(1) come(2) empty(5) bread(6) computer room(1) breakfast(6) everybody(1) cook(5) 195


family(3) farm(8) fast (8) father(3) February(4) fifteen(1) fingers(7) fish(2) fish(6) five(1) flower(5) fork(6) four (1) fourteen(1) Friday(3) fridge(5) friend(2) friend(2) fruit(6) funny(8)

game(2) get up(5) get(2) girl(1) glass(6) gloves(7) go shopping(3) go to bed(5) go(1) grandma(3) grandmother(3) grandfather(3) grandpa(3) green(2) gym(1)

hall(1) hamburger(6) happy(3) have(2) he(1) head(7) hen (8) her(1) 196

here(1) hide and seek(2) hide(2) his(1) home(5) honey(6) hop scotch(2) horse(8) hot(2) hot(4) house(3) hungry(6) hurry up(1)

I (1) ice cream(6) ill(3) in(2) in(5) into(5) is(1) it(1) jacket(7) jam(6) January(4) jeans(7) juice(6) July(4) jumper, cap, June(4) kitchen(5) kite(1) knees(7) knife(6)

leap frog(2) learn(5) left(2) Lego bricks(2) lemon(6) let(4) library(1) like(2) lion(8) listen to music(3)

little(3) living room(5) long(3) look(1) love(3) lovely(3) lovely(3) lunch(6)

March(4) market(6) may(1) May(4) meat(6) merry(4) mess(7) milk(6) Monday(3) monkey (8) mother(3) mountain(8) mum(3) mummy(3) my(1) name(1) naughty(5) near(5) New Year(4) new(7) nine(1) nineteen(1) no(1) not near(5) not(1) notebook(1) November(4)

o’clock(5) October(4) old(7) on(2) one(1) open(1) orange(2)


pancakes(6) parents(3) parrot (8) pencil(1) picnic(3) pig (8) pink(2) pizza(6) plane(1) plate(6) play(1) play(2) please(1) plum(6) potato(6) present(1) present(4) pupil(1) put on (7) pyjamas(7)

quiet(6)

rabbit(4) raining(2) read(1) red(2) repeat(1) ribbons(4) ride a bike(2) right(2) river (8) roller skate(2) room(5) rubber(1)

sad(3) salad(6) sandals(7) Santa Claus(4) Saturday(3) sausages(6) say(4) school bag(1)

school(1) scissors(1) seal(8) seaside(8) see(3) seesaw(2) September(4) seven(1) seventeen(1) she(1) sheep(8) shirt(7) shoe shop(5) shoes(7) short(3) shorts(7) shoulders(7) show(1) sister(3) sit down(1) six(1) sixteen(1) skates(4) skip(2) skipping rope(2) skirt(7) skis(4) sledge(4) sleep(3) slow(8) small(3) sneakers(7) snowball(4) snowflake(4) snowman(4) soap(5) socks(7) sofa(5) son(3) sorry(1) spoon(6) spring(2) stand up(1) star(4) strawberry(6) street(8) sugar(6)

summer(2) sun Sunday(3) supermarket(5) sweatshirt(7) sweet shop(5) sweet(6) sweets(4) swim(8) swing(2) take off(7)

talk(2) tall(3) tea(6) teacher(1) teddy-bear(1) ten (1) thank you(1) there(1) they(2) thirsty(6) thirteen(1) three(1) throw(2) Thursday(3) tidy up(7) tidy(7) tiger (8) toast(6) toes(7) toilet(1) tomato(6) tomorrow(6) toothbrush(5) touch(1) toy shop(5) traffic lights(8) tray(4) tree(4) trousers(7) T-shirt(7) Tuesday(3) twelve(1) twenty(1) two(1) 197


umbrella(7) uncle(3) under(2) under(5) upstairs(1)

vase(5) vegetables(6) very(1) village (8) violet (2)

198

wake up(5) walk(3) warm(2) wash(3) watch TV(3) water(6) we(2) wear(7) Wednesday(3) welcome(1) well(1) what(1) where(1) white(2)

window(1) windy(2) winter(2) wish(4) wolf (8) write(1) yellow(2) yes(1) you(1) your(1)

zoo (8)


Zorana Nenezi} EASY 2 Engleski jezik za 2. razred osnovne {kole Priru~nik za nastavnike Drugo izdawe, 2006. godina Izdava~ ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA Beograd, Obili}ev venac 5 Likovni urednik Branislav Nikoli} Lektor za srpski jezik Miroslava Ru`i}-Ze~evi} Korektor Qiqana Mitrovi} Grafi~ki urednik Sla|ana Manojlovi} Kompjuterska obrada „ADIMAR“ – Zemun Obim: 25 {tamparskih tabaka Format: 20,5 × 26,5 cm Rukopis predat u {tampu avgusta 2006. godine. [tampawe zavr{eno avgusta 2006. godine. [tampa „BUDU]NOST“ – Novi Sad

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

CIP

Priručnik 31719 Engleski jezik za 2. razred - Easy 2  

Engleski jezik za 2. razred osnovne škole - Easy 2