Smo slovenci ljubosumni?

Page 3

12 | 13 |

Ko se bla­go lju­bo­sum­je med part­ner­je­ma pre­le­vi v agre­si­jo, muč­no tr­plje­nje, po­ sta­ne sko­raj pa­to­loš­ko, po­tem je nuj­no, da se obr­ne­ta po stro­kov­no po­moč. so nas vzga­ja­li, kakš­ne pred­sta­ve smo si ustva­ri­li o lju­be­zni, med­se­boj­nih raz­ mer­jih ... A­me­riš­ki psi­ho­log Nan­do Pe­lu­si je pos­ tre­gel z za­ni­mi­vo raz­la­go izvo­ra lju­bo­ sum­ja. Psi­ho­log je pre­pri­čan, da ima­mo v svo­jem te­le­su in mi­slih že sto­let­ja dol­ go za­pis o uspeš­nem pre­ži­vet­ju in par­je­ nju in ta­ko kot v ne­an­der­tal­skih ča­sih tu­di zdaj ču­va­mo svo­je­ga part­ner­ja. Ker je bi­la živ­ljenj­ska do­ba na­ših pred­ni­kov ta­ko krat­ka in so bi­li zmen­ki red­ki, so si lah­ko le ob red­kih pri­lož­no­stih izbra­li še eno dru­ži­co. Za­to so se men­da do po­ tan­ko­sti izu­ri­li v lju­bo­sum­no­sti (se­ve­da so zna­li pre­ti­ra­va­ti) in se zaš­či­ti­li pred nez­ve­sto­bo svo­je­ga part­ner­ja, saj je bi­la kon­ku­ren­ca res moč­na. Med part­ner­je­ma, ki se lju­bi­ta Še da­nes ne­za­ved­no pri­ča­ku­je­mo, da bo naš part­ner zvest le nam. In ta­ko ne bo pri­za­de­ta na­ša čast. A žal ni ved­no ta­ko. So ljud­je, ki se zna­jo do­be­sed­no pre­fi­nje­no obna­ša­ti do nas­prot­ne­ga spo­la, in to sa­mo za­to, da pri svo­jem part­ner­ju vzbu­di­jo lju­bo­sum­je in ta­ko do­bi­jo potr­di­tev, da jih ima rad, da jih lju­bi. Po mne­nju mno­gih re­sor­nih stro­ kov­nja­kov je to vr­sta psi­ho­loš­ke­ga na­si­ lja, ki si ga ne­ma­lo­krat naš part­ner res ne za­slu­ži. S ta­kim po­čet­jem bolj ško­ du­je­mo svo­je­mu odno­su. Ali ne? Vseh vr­st nas je, mor­da pa ko­mu go­de ... Za­kaj je lju­bo­sum­je kot ne­ga­tiv­no čust­ vo med za­kon­ce­ma ta­ko škod­lji­vo, smo

vpra­ša­li pri­zna­ne­ga slo­ven­ske­ga psi­ho­lo­ ga dr. Jan­ka Mu­ska, pred­stoj­ni­ka oddel­ ka za psi­ho­lo­gi­jo Fi­lo­zof­ske fa­kul­te­te v Ljub­lja­ni: “Lju­bo­sum­nost je komp­leks ne­ga­tiv­nih emo­cij in mi­sli, ki jih ču­ti­ mo do lju­di, ki ogro­ža­jo na­še odno­se ali naš po­lo­žaj. V part­ner­skih odno­sih je lju­bo­sum­nost le do ne­ke me­re na­rav­ na, na pri­mer v zgod­njem, strast­nem obdob­ju lju­be­zni. Lju­bo­sum­nost, ki se raz­vi­je pri enem ali obeh part­ner­jih v te­ku part­ner­ske­ga odno­sa, pa sko­raj nuj­no po­ru­ši do­ber part­ner­ski odnos, če je traj­na in inten­ziv­na. Do­bre­ga part­ ner­ske­ga odno­sa ni mo­go­če gra­di­ti na ne­ga­tiv­nih čust­vih in na ne­za­u­pa­nju, lju­bo­sum­nost pa nuj­no pov­zro­či obo­je. Pri tem ni nič manj po­gub­na lju­bo­sum­ nost, ki sploh ni ute­me­lje­na.“ Mu­sko­va sta­nov­ska ko­le­gi­ca dr. Po­lo­na Mat­jan Štu­hec, spe­cia­list­ka kli­nič­ne psi­ho­lo­gi­je, ki tu­di de­la na Fi­lo­zof­ski fa­kul­te­ti, pa po­jas­nju­je: “Lju­bo­sum­je je škod­lji­vo čust­vo za­to, ker ima ele­men­te des­truk­tiv­no­sti ozi­ro­ma agre­siv­no­sti uni­če­val­no­sti in ker ga ti­sti, ki ga ču­ti, tež­ko kon­tro­li­ra. Obi­čaj­no je po­ve­za­no z ne­kon­tro­li­ra­ni­mi akci­ja­mi. Raz­log, ka­dar ni re­al­ne osno­ve (to je pri­sot­nost tret­je­ga v zve­zi), je ne­za­u­pa­nje, naj­prej va­se in za­ra­di te­ga še v part­ner­ja.“ Raz­li­ke med moš­ki­mi in žen­ska­mi Kdo je bolj lju­bo­su­men? Moš­ki ali žen­ske? Dr. Mu­sek stro­kov­no ute­me­ lju­je, da bolj kot za to, ka­te­ri od spo­lov

Pa­ri, ki ima­jo te­ža­ve z lju­bo­sum­jem, se po­na­va­ te­žav­no, po­seb­no ko part­ner ne zmo­re pre­pri­ča­ ka­že več lju­bo­sum­no­sti, gre za to, da pri moš­kih in žen­skah prev­la­du­je­ta raz­lič­ni obli­ki lju­bo­sum­no­sti. Moš­ki so men­da bolj kot žen­ske lju­bo­sum­ni na spol­no nez­ve­sto­bo. Moš­ki v več­ji me­ri kot žen­ske že­li­jo spol­no “mo­no­ po­li­zi­ra­ti“ part­ne­ri­co (kljub te­mu pa so v spol­nih odno­sih sa­mi bolj pro­mi­ skui­tet­ni). Žen­ske pa so bolj kot moš­ki lju­bo­sum­ne na emo­ci­o­nal­ne odno­se part­ner­ja in tež­je pre­na­ša­jo mi­sel, da se nji­hov part­ner čust­ve­no na­ve­zu­je na ne­ko­ga dru­ge­ga. Na­ta­ša Ri­ja­vec Klo­bu­čar, spe­cia­list­ka za­kon­ske in dru­žin­ske te­ra­pi­je, ki ima ve­li­ko izku­šenj pri sve­to­va­nju part­ner­ jem ali za­kon­cem, pa do­da­ja: “Kar se ti­če raz­li­ke med moš­kim in žen­sko, k nam pri­ha­ja­jo ta­ko lju­bo­sum­ni moš­ki kot lju­bo­sum­ne žen­ske s ‘prob­le­mom‘, da je lju­bo­sum­je šlo čez vse me­je nor­ mal­ne­ga, kri­te­ri­je nor­mal­no­sti pa do­ lo­ča vsak par po­se­bej - po­me­ni le, da ju je to za­če­lo to­li­ko mo­ti­ti, da sta se odlo­či­la poi­ska­ti po­moč.“ Ka­ko naj se obna­ša lju­bo­sum­ni part­ ner, da se bo zne­bil te­ga uni­ču­jo­če­ga čust­va? “Ve­li­ko je odvi­sno od nje­go­ve čust­ve­ne, oseb­nost­ne in so­ci­al­ne zre­lo­ sti. Že sa­mo po­jav­lja­nje lju­bo­sum­no­sti, če ni za­njo ja­snih do­ka­zov, je lah­ko znak čust­ve­ne la­bil­no­sti in niz­ke­ga sa­ mo­spoš­to­va­nja, kar sa­mo ote­ži re­še­va­ nje prob­le­mov, ki jih pri­na­ša lju­bo­sum­ je. Vse­ka­kor jih ni mo­go­če re­ši­ti brez te­me­lji­te­ga med­se­boj­ne­ga raz­go­vo­ra


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.