Page 1

Univerza v Novi Gorici Visoka šola za umetnost


Lokacija šole: Palača Alvarez, Via Diaz 5, Gorica, Italija Poštni naslov: Univerza v Novi Gorici Visoka šola za umetnost, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica Fotografije: na ovitku - snemanje videospota za skupino As Winter Falls v Tržiču/Monfalconu; zadaj - vaje iz fotografije na dvorišču palače Alvarez; na tej strani zgoraj - diplomska naloga Mateja Lukežič; uvod v mokrokoloidni postopek fotografije z Borutom Peterlinom; spodaj - interaktivna instalacija vŠUM; utrinek iz zadnje letne razstave v ljubljanskih prostorih; desno - mednarodna delavnica dokumentarnega filma z režiserjem prof. Rajkom Grlićem v Benetkah. Avtorji fotografij: Metod Blejec, Urška Djukić, Miha Godec, Mateja Lukežič, Eva Mastnak, Borut Peterlin s študenti, Peter Purg, Tina Smrekar, Miha Šubic, David Verlič, Sebastjan Vodušek. Naslov: Univerza v Novi Gorici Visoka šola za umetnost Založnik: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina, Nova Gorica | Leto izida: 2013 Oblikovanje, priprava in tisk: A-media d. o. o., Šempeter pri Gorici | Število natisnjenih izvodov: 1500 Brezplačna publikacija. Publikacija je financirana iz javnih sredstev.


VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST Dekan: prof. Boštjan Potokar Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična šola. Prisegamo na oseben pristop in konkretne delovne izkušnje, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje. Temeljne dejavnosti šole prečijo raznolika polja umetnosti in širijo njene rabe, od kreativnih industrij preko specifičnih interakcij z znanostjo in tehnologijami, vse do interdisciplinarnih medijsko-produkcijskih kontekstov. V številnih mednarodnih partnerskih mrežah se študentje udeležujejo različnih delavnic in seminarjev ter Erasmus in drugih izmenjav.


Študent je na prvem mestu.

.. mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Študenta cenimo kot samostojno in kreativno osebnost, ki se razvija v skupini in skupnosti. Z

Diplomanti programov obeh stopenj bodo lah-

inovativnimi pristopi v pedagoških, raziskovalnih

ko delovali kot člani interdisciplinarnih kreativnih

in tudi produkcijskih procesih spodbujamo samo-

skupin v medijskih (TV, svetovni splet, elektron-

stojno kreativno in akademsko delo študentov,

sko in tiskano časopisje) in drugih produkcijskih

ki jih vodi odprta skupina strokovnih sodelavcev.

hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih

Mentorje in goste izbiramo skrbno, odločata tako

birojih, galerijah, muzejih, arhivih, prireditvenih

njihova odličnost v sodobni praksi kot tudi aka-

prostorih ipd., skratka tam, kjer se ukvarjajo s pro-

demska prepoznavnost. To zagotavlja visoko kako-

dukcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije,

vost in aktualnost znanj in veščin, ki jih posredu-

grafičnih uporabniških vmesnikov, animacije, ani-

jemo študentom. Projektno delo in produkcijsko

miranega filma in animirane grafike, spletnih in

povezovanje v zunajšolskih in tudi mednarodnih

drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ali kjer našteto uporabljajo kot sekundarna, predstavitvena sredstva. Diplomanti z bolj izraženim individualnim kreativnim potencialom se bodo preizkušali kot samozaposleni v kulturi, avtorji na področju sodobne umetnosti, avtorji filmov in animiranih filmov, samostojni fotografi ali avtorji spletnih, interaktivnih in večpredstavnih izdelkov oziroma projektov. V programih ... ne programiramo. Razen če si tega želite.

Ob koncu vsakega semestra študentje tradicionalno predstavijo svoje delo na semestrski oz. letni razstavi, v prvi vrsti sebi in svojim kolegom ter učiteljem, nenazadnje pa tudi bližnjim in javnosti

V sklopu vertikale programov, triletnega Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) ter novega dvoletnega magistrskega Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja), študentje krožijo v okoljih in

4

okoljih študentu že med študijem priskrbita dra-

nosilnih modulih animacije, fotografije, (video)

gocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih

filma, novih medijev, scenografskih prostorov in

projektih. Študent že med študijem pridobiva po-

sodobnih umetniških praks, v novem programu

vezave in delovne izkušnje ter razvija reference na

druge stopnje se gibljejo tudi med partnerskimi

izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča ....

univerzami med Gorico, Reko in Gradcem.


Zgoraj: druga izvedba delavnice Prva Podaja z Metodom Blejcem je dodobra razburkala kreativno razmišljanje; spodaj: utrinek iz prve semestrske razstave v novih prostorih

Lokacija, lokacija, lokacija

Kotiček za zgodovino

Po sodelovanju pri oživljanju zgodovinskega

Visoka šola za umetnost je bila ustanovljena leta

Fužinskega gradu (1994-2004) in soočenjem z

2008, nastala je na podlagi petnajstletnih izkušenj

novodobnim podhodom Bežigrajskega dvora

Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, ki je izo-

(2004-2012), takrat še kot Šola Famul Stuart v Lju-

braževala z dvo- in troletnimi programi na podro-

bljani, zdaj kot Visoka šola za umetnost Univerze

čjih digitalnih medijev, ambienta, restavratorstva,

v Novi Gorici nadaljuje interakcijo z bližnjo in dalj-

kiparstva in keramike. Z novo šolo pa razvijanje

no okolico v Gorici. Novi prostori Visoke šole za

inovativnih načinov podajanja znanj in veščin prek

umetnost se nahajajo v palači Alvarez v središču

praktičnih primerov in kontekstualnih projektov

Gorice, matična stavba Univerze v Novi Gorici pa

nadaljujemo in nadgrajujemo.

je oddaljena le dober kilometer.

5


Nosilni modul I ANIMACIJA 6 ECTS 1. letnik 60 ECTS

Nosilni modul I VIDEOFILM 6 ECTS

Nosilni modul I FOTOGRAFIJA 6 ECTS

DIGITALNI PRAKTIKUM I 16 ECTS

KREATIVNI PRAKTIKUM I 8 ECTS

2. letnik 60 ECTS

Izbrani nosilni modul II ANIMACIJA /ali/ VIDEOFILM /ali/ FOTOGRAFIJA /ali/ NOVI MEDIJI 14 ECTS IZBIRNE VSEBINE I 8 ECTS DIGITALNI PRAKTIKUM II 10 ECTS

KREATIVNI PRAKTIKUM II 8 ECTS

KREATIVNI PRAKTIKUM III 4 ECTS

IZBIRNE VSEBINE II 10 ECTS

Nosilni modul I NOVI MEDIJI 6 ECTS SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE 4 ECTS ZGODOVINA IN TEORIJA UMETNOSTI IN MEDIJEV I 8 ECTS

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE II 10 ECTS

ZGODOVINA IN TEORIJA UMETNOSTI IN MEDIJEV II 10 ECTS

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE III 10 ECTS

3. letnik 60 ECTS

DIGITALNI PRAKTIKUM III 6 ECTS Izbrani nosilni modul III delo v modulu (4 ECTS) in diplomsko delo (16 ECTS) ANIMACIJA /ali/ VIDEOFILM /ali/ FOTOGRAFIJA /ali/ NOVI MEDIJI /ali/ SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE - D 20 ECTS

6

ZGODOVINA IN TEORIJA UMETNOSTI IN MEDIJEV III 10 ECTS


Visokošolski strokovni študijski program DIGITALNE UMETNOSTI IN PRAKSE (1. stopnja)

Vas vznemirja ustvarjanje gibljivih slik, torej

in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje,

filma, videa, animacije? Pripovedovanje zgodb

okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih

s pomočjo avdiovizualnih sredstev? Animiranje

umetnosti. Kombiniranje medijev in okolij, ki ga

risbe in predmetov? Snemanje, montiranje? Fo-

omogoča struktura programa, odpira široko polje

tografiranje? Ustvarjanje v Interaktivnih medi-

izbir bodočih poklicev, od avtorjev (v smislu av-

jih in medmrežju? Morda vas mika raziskovanje

torja celostnega umetniškega dela, animiranega

in svoboda eksperimentiranja, ki vam ju omo-

filma ali umetniške instalacije, fotografskega ali

goča sodobno umetniško ustvarjanje? Bi želeli,

spletnega projekta) do profesionalnih sodelav-

da kaj od tega postane vaš poklic? Prvosto-

cev interdisciplinarnih kreativnih skupin (kreator

penjski program Digitalne umetnosti in prakse

virtualnih prostorov, animacij za mobilno telefo-

vam ponuja prav to.

nijo ali interaktivnih aplikacij, video poročevalka za spletno TV, reporotažni, modni, industrijski

Nosilni izbirni moduli

fotograf, direktorica fotografije v video filmu, animator likov etc.)

Animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah) Videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video) Fotografija (avtorska, funkcionalna/scenska, reportažna) Novi mediji (kreativna raba novih tehnologij)

Visokošolski študijski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse traja tri leta, študent v vsakem letu zbere po 60 točk, do zaključka študija torej 180 točk ECTS. V program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicno maturo ali maturo ter uspešno opravili

Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritič-

preizkus umetniške nadarjenosti za študij na za-

nimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi

željenem programu.

7


Delavnica gradnje lutke za animirani film z avtorjem in producentom animiranih filmov Koljem Saksido

8

Animacija

Videofilm

Animacija kot medij povezuje slikarstvo, kipar-

Je skovanka, ki se vse pogosteje uporablja v is-

stvo, fotografijo in film v nove celote. Zato se

kanju novih poimenovanj. Le-ta so potrebna za-

modul povezuje z različnimi vsebinskimi sklopi in

radi sprememb, ki jih prinašajo nove tehnologije

v različnih fazah zahteva različne metode dela. Iz

in nove vsebine. V našem primeru poudari tudi

individualnega snovanja v kasnejših fazah preide

razliko: v modulu Videofilm je poudarek v smeri

v skupinsko delo, iz risanja na papir, oblikovanja

pripovedne zgradbe ter filmskega in TV okolja,

v materialu ali modeliranja z računalniškim orod-

druge razsežnosti videa kot izraznega medija pa

jem preide v fazo, ko uporablja isto tehnologijo

študent spoznava in razvija v kombinaciji z drugi-

kot videofilm.

mi moduli (npr. Sodobne umetniške prakse).


Študentje z ustvarjalnimi projekti »zavzemajo« nov urbani prostor - Gorico

Fotografija

Novi mediji

Fotografija je postala najbolj populističen medij

Kreativna raba novih tehnologij. Digitalni sovpad

današnjega časa, kar postavlja mladega človeka, ki

besedila, slike, zvoka, gibanja, med fizičnim in vir-

se želi profesionalno ukvarjati s fotografiranjem, v

tualnim. Od interakcije subjekta s kodo stroja do

zapleten položaj. Zgolj tehnično znanje in izpiljena

umreženega kolektiva na elektronskem vmesni-

izvedba izdelkov je že dolgo premalo za dobro in

ku. Raziskovanje včerajšnjih, današnjih in jutrišnjih

navdušujočo fotografijo. Vedno bolj je pomemb-

rab informacijsko-komunikacijskih naprav. Razvoj

na notranja, osebna, unikatna zgodba, ki jo mora

estetskih konceptov, kritičnih aplikacij in interak-

imeti ustvarjalec.

tivnih dogodkov. Od on- do off-line, in nazaj.

9


10

Kreativni praktikum

Modul zgodovinsko kritičnih vsebin

Risanje, kiparsko oblikovanje za animatorje, gra-

Primerjalna zgodovina umetnosti (likovna ume-

fično oblikovanje, vizualna dekonstrukcija, obliko-

tnost, glasba, literatura); zgodovina umetnosti

vanje luči in scenografija, scenaristika, konstrukcija

20. stoletja; zgodovinsko-kritične vsebine filma,

prizora, kreativna subverzija medijev. Velika izbira

animacije, fotografije in novih medijev, kritična

krajših vsebinskih sklopov, ki vezano na nosilne

teorija sodobnih umetnosti in medijev; kritični

module razkrivajo tehnike kreativnosti.

pogled in dialog.

Digitalni praktikum

Sodobne umetniške prakse

Računalnik kot orodje, vektorska grafika, video

Raziskovanje v kontekstih sodobnih umetniških

grafika, digitalna obdelava fotografije, video teh-

praks, od projektov v javnem prostoru do inti-

nologija, terenske snemalne vaje, digitalna mon-

mnih avtorskih del. Pogosto v sodelovanju z go-

taža video zapisov, video produkt in predvajanje,

stujočimi umetniki in zunanjimi organizacijami,

računalniško 3D modeliranje, spletne interakcije,

kar študentom omogoča večjo izbiro in raznoli-

umetnosti kode, oblikovanje zvoka, zvok in slika

kost izkušenj. V zaključnem letniku je to peti izbir-

v prostoru.

ni diplomski modul.

Urejanje fotografij za redno študijsko razstavo z Ano Sluga

Oblikovanje enostavne armature za lutko animiranega filma


Diplomski animirani film v 3D tehniki, Zadnje kosilo Miha Šubica

S procesom vŠUM je skupnost študentov in mentorjev gostovala v Kinu Šiška

11


1. semester JESEN

TEHNIKE V PRAKSI 6 ECTS

IZBIRE V PRAKSI 4 ECTS

DISKURZI V PRAKSI 4 ECTS

STUDIO 4 ECTS

TEHNIKE V PRAKSI 6 ECTS

IZBIRE V PRAKSI 4 ECTS

DISKURZI V PRAKSI 4 ECTS

STUDIO 4 ECTS

TEHNIKE V PRAKSI 4 ECTS

PRIPRAVA MAGISTRSKEGA DELA 6 ECTS

DISKURZI V PRAKSI 4 ECTS

NOSILNI MODUL 8 ECTS

1. letnik

30 ECTS

POT RAZVOJA 4 ECTS

STUDIO 4 ECTS

2. semester POMLAD 30 ECTS

3. semester JESEN

POT RAZVOJA 4 ECTS

NOSILNI MODUL 8 ECTS

NOSILNI MODUL 8 ECTS

2. letnik

30 ECTS

POT RAZVOJA 4 ECTS

4. semester POMLAD 30 ECTS

12

TEHNIKE V PRAKSI 4 ECTS MAGISTRSKO DELO PRAKTIト君I IN TEORETIト君I DEL 24 ECTS DISKURZI V PRAKSI 2 ECTS


Magistrski študijski program MEDIJSKE UMETNOSTI IN PRAKSE (2. stopnja)

Magistrski program Medijske umetnosti in prakse

dio« delavnicah spodbujajo napredovanje študen-

(120 ECTS) študentom ponuja specializacijo na

tov na izbranem področju skozi zasnovo in izved-

enem izmed področij (oziroma tudi med področji).

bo osrednjega praktičnega projekta. V dveh letih študija študent sodeluje v individualni izbiri krajših

Nosilni izbirni moduli

vsebin tako v kontaktnem kot tudi spletnem okolju, ter na specifičnih lokacijah v regiji. Program, ki je

Animacija

bil razvit v evropskem projektu ADRIART (//adriart.

Film

net), ponuja raznolike strokovne ter akademske iz-

Fotografija

kušnje ter priložnosti mreženja v akreditiranih par-

Novi mediji

tnerskih institucijah v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Scenski prostori Sodobne umetniške prakse

Prijava

Kandidati so vabljeni, da k programu pristopijo

Na program se lahko vpišejo kandidati z univer-

s projektno idejo oziroma jasnim ustvarjalnim

zitetno diplomo (180 ECTS) ter opravljenim pre-

interesom za specifični medij ali kreativno podro-

izkusom umetniške nadarjenosti za program Me-

čje. Študentje bodo v mednarodno omreženem

dijske umetnosti in prakse (vključuje motivacijsko

študijskem in produkcijskem okolju postopoma

pismo, portfelj ter biografijo). Potrdilo o umetniški

razvijali končni projekt in teoretsko nalogo, v te-

nadarjenosti velja samo za tekoče študijsko leto.

snem sodelovanju z mentorji, gostujočimi preda-

Kandidat ob prijavi na podlagi motivacijskega pi-

vatelji in drugimi študenti.

sma, predloženih izdelkov ter spoznavnega razgo-

Diskusije kolegov - študentov pred akademskimi

vora opredeli svojo projektno idejo oziroma jasni

komisijami in trans-disciplinarna interakcija v »Stu-

ustvarjalni interes za enega izmed nosilnih modulov.

13


Potek

Mobilnost

Skupaj z mentorji in študijskimi kolegi študent

Pomembne produkcijske, sodelovalne in komu-

v modulu Pot razvoja (Progress Track) diskutira

nikacijske izkušnje v medkulturnem in interdisci-

svoje izbire v programu in potek osrednjega av-

plinarnem okolju študent pridobiva skozi modul

torskega projekta ter reflektira svojo ustvarjalno

Studio pod mentorstvom priznanih strokovnjakov

osebnost. Ta mnogoteri proces je tesno povezan

in ustvarjalcev. Lokacijsko specifične in projektno

z izbranim Nosilnim modulom, kjer ga pri prido-

zasnovane eno- ali dvotedenske delavnice študen-

bivanju znanj in veščin izbranega področja ter na

tom nudijo povezovanje med različnimi področji

poti k zaključku osrednjega (magistrskega) praktič-

in ustvarjalnimi oziroma produkcijskimi vlogami.

nega projekta spremlja strokovni mentor.

Iz ponudbe vsaj šestih letno, se študent v okviru programa udeleži najmanj treh interdisciplinarnih

Izbirnost

delavnic na različnih lokacijah v širši regiji (Hrvaška, Italija, Avstrija, Slovenija…).

Vseskozi študent izbira izmed raznolike ponudbe krajših delavnic oziroma seminarjev znotraj pro-

Magistrsko delo

grama Medijske umetnosti in prakse. Tehnike v praksi dopolnjujejo in nadgrajujejo predvsem

Celoten študijski program je naravnan v smeri

tehnične veščine ter relevantna znanja; Diskurzi

realizacije osrednjega magistrskega praktičnega

v praksi nudijo zgodovinske, teoretske in kritiške

projekta na izbranem področju Nosilnega modu-

okvire in ozadja; Izbire v praksi pa študenta v pr-

la, ki ga podpira preplet zgoraj omenjenih izobra-

vem letu podpirajo pri samostojnem pridobivanju

ževalnih procesov. V navezavi na ta avtorski projekt

znanj, veščin in izkušenj tudi izven študijskega pro-

študent razvije in sestavi tudi teoretično nalogo

grama oziroma šole.

kot osrednji pisni izdelek študija, pri čemer ga podpira predmet Priprava magistrskega dela. Praktični projekt skupaj s teoretično nalogo študent predstavi pred kolegi in mednarodno komisijo.

14


Uvod v projekt Multitudne manifestacije Roga, v kontejnerju Roglab

Snemanje zvoka na mednarodni delavnici Komi탑a New Media Port na otoku Visu

15


Univerza v Novi Gorici | Visoka šola za umetnost Poštni naslov | Vipavska 13, 5000 Nova Gorica Lokacija šole | Via Diaz 5, Gorica, Italija +386 51 336 770 | +39 333 499 3533 info.vsu@ung.si //vsu.ung.si //ung.si

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici  

Brošura Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, januar 2013: o šoli, visokošolski strokovni program Digitalne umetnosti in prakse (1...