Page 1

NOWE CZASY WYDAWNICTWO NASZE-UK.EU (@) 2013 WYDANIE NA LIPIEC 2013

EGZEMPLARZ BEZP#ATNY MIESI!CZNIK O WYDARZENIACH NA WYSPACH BRYTYJSKICH, W POLSCE I NA "WIECIE

POLSKIE CENTRUM MEDYCZNE W LONDYNIE WWW.MED-POL.CO.UK T. 0 20 72 47 82 18

Polonijne Centrum Rehabilitacji i Fizykoterapii

Trener Osobisty - Andrzej w Manchesterze Rejestracja tel. 0161 707 1983

CO W TYM WYDANIU? WAKACJE NA TENERYFIE PORADY TRENERA PERSONALNEGO SESJA BUDUAROWA WAKACYJNA MODA GINEKOLOG RADZI


P o ls k a P r z y c h o d n i a M an c h es ter - E c c les

p ed i atr a lar y n g o lo g d er m ato lo g en d o k r y n o lo g 482 - 484 Liverpool Road lek ar z r o d z i n n y M30 7HZ (SatNav M30 7HE) m as aży s ta, r eh ab i li tan t g i n ek o lo g , p o ło żn i k , p r o w ad z en i e c i ąży c h i r u r g i a p las ty c z n a, p o w i ęk s z an i e b i u s tu p s y c h i atr a, p s y c h o lo g , p s y c h o an ali ty k p u lm o n o lo g i a i n d s z c z ep i en i a 7 n a 22: 00 n y z c ja lo g o p ed a c : 00 a 8 r t s R ej e c h ir u r g an d r o lo g (leczenie bezpłodności mężczyzn, problemy ze współżyciem, erekcją lub wytryskiem)

R T G k latk i p i er s i o w W y k o n ju em y b W y k o n ju B

d en ty s ta i m p lan to lo g p r ot ety k b ot ok s w y b i elan i e z ęb ó w

ej , uk ad an em y ad an

ład u k o s tn eg o , g ło w y i a U S G b r z uc h a i n er ek E K G s er c a, s p i r o m etr i ę i a d la k i er o w c ó w D V L A S z k o ła R o d z en i a

P ełen z es taw b ad ań b i o c h em i c z n y c h d la c i ężar n y c h w c en i e w i z y ty

N auk

R ez o n an s M ag n L ab o r ato r i um M R ab ato w a K ar ta R i p o c z ątk o w e d la r

ety ed y o d z o d z

c z n c z n in n ic ó w

y e a

www.Polska-Przychodnia.eu 0161 707 19 83 / 079 55 280 69 0


NASZE-UK.EU

SPIS TRE"CI

WWW. WST!PNIAK

WST!PNIAK

D!UGO ROZMY"LA!EM I KOMBINOWA!EM CZYM BY SI# Z WAMI DRODZY PA$STWO PODZIELI% W TYM NUMERZE. JAKO &E PE!NI# ZAST#PSTWO ZA NASZEGO NACZELNEGO I NIE DO KO$CA CZUJ# SI# W TEJ ROLI NIE PRZYCHODZI MI TO !ATWO, ST'D PROSZ# O WYROZUMIA!O"% :)

PRZEPIS KULINARNY WYDARZENIA NA BIE$%CO WAKACJE NA TENERYFIE STARCIA W LONDYNIE

TERAZ JU& NIKT NIE ODRABIA PRACY DOMOWEJ, NIE PRZYGOTOWUJE SI# DO ROBIENIA ZDJ#%. &ADNE DZIECKO, NIE MA ZADANE NAUCZENIE SI# NA PAMI#% WIERSZA CZY OPRACOWANIE POKAZU PRZE(ROCZY...

SESJA BUDUAROWA TRENER OSOBISTY RADZI

TERAZ WSZYSCY MAJ' DO WYKONANIA PROJEKTY... KA&DY STA! SI# ARCHITEKTEM W!ASNEJ WIEDZY GDZIE PROJEKTY PROWADZ' GO DO ZDOBYWANIA ZALICZE$.

WYWIAD NUMERU ROBIMY PRAWO JAZDY W UK AIRBUS WALCZY GINEKOLOG RADZI WAKACYJNA MODA MAKIJA$ "LUBNY W 2013 WIZYTOWNIK

K U E Z S A N

MY"L# &E JEDNA CIEKAWOSTKA, WSZYSTKIM NAS SI# NASUWA NA MY"L... PAMI#TACIE JAK KILKA, KILKANA"CIE MO&E DLA NIEKTÓRYCH, LAT TEMU, KIEDY MIELI"MY NAUCZY% SI# CZEGO", ZROBI% CO" W SZKOLE LUB PRZYGOTOWA% CO" NA KOLEJNE SPOTKANIE, LEKCJ#, ZAJ#CIA... KIEDY" TO PO PROSTU BY!O NAZWANE TAK JAK DANA CZYNNO"% MIA!A ZOSTA% WYKONANA.

MECHANIZM WKUWANIA, KTÓRY NAS M#CZY!, ALE BY! CO B'D( SKUTECZNY W SWOICH REZULTATACH, ZOSTA! ZAST'PIONY, OPRACOWANIAMI ZAGADNIE$ W SPOSÓB METODYCZNY I U!O&ONY... CZY TO (LE? NIEKTÓRZY WIDZ' W TYM MO&LIWO"% AKTYWNEGO ROZWOJU OSOBOWO"CI DZIECKA, CZ!OWIEKA W DANEJ DZIEDZINIE. I TE& MAJ' RACJ#. JA OSOBI"CIE UWA&AM TO ZA STRAT# CZASU GDY& OPRACOWANIA S' DLA TYCH KTÓRZY SAMI NIE CHC' PRZEJ"% PRZEZ SZCZEGÓ!Y BO ALBO ICH NIE ZNAJ' ALBO NIE CHC' ICH W TYM MOMENCIE PRZEKAZA%. MOIM ZDANIEM JEST TO BOL'CY NAS WSZYSTKICH PROBLEM OBNI&ENIA POZIOMU EDUKACJI ALE CÓ&... JAK TO MAWIAJ' "TAKIE CZASY". DLATEGO NA KONIEC CHCIA!BYM PODKRE"LI% WAG# JAK' PE!NI' W DZISIEJSZEJ EDUKACJI NASZYCH / WASZYCH DZIECI NA EMIGRACJI POLSKI SZKO!Y, SZCZEGÓLNIE TE KTÓRE PAMI#TAJ' CZASY G!#BOKIEJ KOMUNY, BO ONE MOG' DA% DZIECIOM WI#CEJ NI& MAJ' NA EMIGRACJI NA CO DZIE$. MICHA! DYBOWSKI

W!dzona Bas"atka Sa!atka z w"dzonym twarogiem, fet# selerem naciowym oraz sosem winnym Oto nasz przepis numeru na 3 minutow# sa!atk" o wdzi"cznej nazwie W W"dzona Bas!atka. Sa!atka ta jest czym$ nowym i powsta powsta!a oficjalnie w 2012 roku w Polsce z chwil# pokazania si" na runku serka - w"dzonego w twarogu w sklepach sieci Lidl. Pilos produkuje wiele cudownych produktów ale ten mo mo%emy $mia!o nazwa& ich najwi"kszym osi#gni"ciem... oczywi$cie dl a tych wszystkich którzy nie s# uczuleni na nabia!.... Ale dalej! Do Naszej Bas!atki dla 4 osób potrzebowa& b"dziemy 1 opakowanie twarogu w"dzonego (250g), 3 $redniej d!ugo$ci selery naciowe, pó! opakowania serka feta (najlepiej tego z mlekowyity) oraz g"sty sos winny- balsamiczny o smaku

REDAKCJA WWW.NASZE-UK.EU E-MAIL: REDKACJA@NASZE-UK.EU wydawnictwo Nasze-UK.eu (C) 2013 ZESPÓ# REDAKCYJNY: REDAKTOR NACZELNY: RAFA! KO!ODZIEJSKI

SK!AD GRAFICZNY: DYBOWSKI’S DESIGN & PHOTOGRAPHY DZIA! TECHNICZNY: PRZEMYS!AW PRZESTRZELSKI DZIA! REKLAMY: T.0161 211 0052 DZIA! WIADOMO"CI: M.0782 793 2048 KSI#GOWO"$: NINA MARIKOVA KOREKTA: ANNA POP!AWSKA SK!AD GRAFICZNY: M.P.D.

borówki ameryka'skiej skiej lub cytrynowy ( w zale%no$ci od gustu ), równie% dost"pny pny w Lidlu. . Wszystko nale%y nale%y poci#&, pomiesza& a nast"pnie udekorowa& sosem. Obiecujemy %e e b"dziecie b cz"sto atki je%eli tylko jeste$cie jeste$$cie zwolennikami w"dzonki. w wraca& do tej sa!atki Sk"adniki (do sa!atki dla 4 osób): • • • •

TWRÓG W(DZONY - 250 g - £2.50 SER FETA 100g - £1.49 SELER NACIOWY 3-4 )ODYGI - £0.80 G(STY SOS BALSAMICZNY - £1.69

Czas przygotowania prepisu: 3 MIN Koszt przygotowania: w proporcji do ilo$ci zu%ytych sk!adników nie przekroczy nam £4 za tak# porcj". Polecamy serdecznie.

PARTNERZY: Zdj%cia: MnB-Photography.eu, Fotolia, Shutterstock, Getty Images, OmnisPress Photo Agency, TVN Nak&ad: 5000 egzemplarzy

:


WYDARZENIA WIELKA BRYTANIA

Najnowsze doniesienia bada# naukowców s$ szokuj$ce Gorsze ni% bierne palenie Dym papierosowy znikaj#cy w powietrzu zaraz po powstaniu okazuje si" mie& negatywny wp!yw na ludzkie DNA. W rzeczywisto$ci nie znika on bezpowrotnie, a unosi si" do atmosfery, stale oddzia!uj#c na ludzi. Google zamiast spisu powszechnego Brytyjski rz#d rozwa%a wykorzystanie mechanizmów wyszukiwarki Google do uzyskiwania informacji o mieszka'cach UK. W porównaniu do kosztownego spisu powszechnego, wspó!praca urz"dników z gigantem z Mountain View mo%e by& du%o ta'szym *ród!em uzyskiwania danych. Ro%nie zatrudnienie na platformach wiertniczych O 9 proc. wzros!a w 2012 roku liczba osób pracuj#cych na platformach wiertniczych na brytyjskim szelfie. Spo$ród 57 tys. wszystkich pracowników niemal po!owa przebywa!a na morzu przynajmniej 100 dni w roku.

Rz$d zapowiada kolejne oszcz!dno%ci Wydatki rz#du Wielkiej Brytanii w roku obrachunkowym 2015/2016 zmniejsz# si" o kolejne 11,5 mld funtów – og!osi! w Izbie Gmin minister finansów George Osborne. B"dzie to szósty z rz"du rok g!"bokich ci"& od zwyci"stwa torysów w wyborach w 2010 roku.

POLSKA

Bruksela zaniepokojona informacjami o pods"uchach

Trybuna" Konstytucyjny rozstrzyga na korzy%' Polaków za granic$!

Komisja Europejska jest zaniepokojona informacjami o tym, %e brytyjski wywiad pods!uchiwa! mi"dzynarodowe rozmowy telefoniczne i inwigilowa! internautów. Wys!a!a list do brytyjskiego rz#du z pro$b# o wyt!umaczenie si" z tej sprawy. Wyja$nie' domaga si" tak%e rz#d Niemiec. Otrzyma"a 14 mln funtów odszkodowania za wypadek samochodowy! W s#dzie w Londynie zapad! wyrok zatwierdzaj#cy najwy%sze w historii odszkodowanie za utrat" zdrowia. Gdzie jest tania &ywno%'? Z oblicze' ekspertów Eurostatu wynika, %e mamy najta'sz# %ywno$& w Europie. Polakom jad#cym na objazdowe wakacje po Europie najbardziej op!aca!oby si" zabra& ze sob# wa!ówk". Do Szwajcarii z mielonk#, z twarogiem do Grecji. Tragiczna %mier' Polaka. (wi!towa" swoje urodziny 26-letni Polak z Handsworth zgin#! w wypadku po $wi"towaniu swoich urodzin, gdy pojazd, którym kierowa! uderzy! w lamp" uliczn#. Chwile grozy na lotnisku – silnik samolotu eksplodowa". Na pok!adzie by!o ponad 300 pasa%erów!

Photography

www.FindMePhotographer.co.uk

o7849 259 678 Planowanie Wesel Kooradynacja Wesel Fotografia Ślubna Videofilmowanie Makijaże Ślubne Albumy i Obrazy

David Gauke zapewni!, %e zmiany wejd# w %ycie w ci#gu najbli%szych dwóch lat.

Do gro*nie wygl#daj#cego zdarzenia dosz!o w poniedzia!ek na lotnisku w Manchesterze. Podczas próby wzbicia si" w powietrze, silnik samolotu eksplodowa!. Glasgow: Zagin$" 22-letni Polak 16 czerwca zagin#! Jacek Bengsch. Rodzina oraz Fundacja Itaka prosz# wszystkie osoby, które widzia!y zaginionego, o kontakt. Nowe ulgi podatkowe dla ma"&e#stw Brytyjski rz#d chce wspiera& tradycyjny model rodziny – dzi"ki nowej uldze podatkowej ka%da rodzina ma zaoszcz"dzi& rocznie do 150 funtów. Minister ds. podatków

Ta#ce pana ministra Minister ds. imigracji, Mark Harper z!ama! nog" podczas ta'czenia na stole w londy'skim Soho.

Zawieszenie wyp!acania renty socjalnej na okres wyjazdu zagranicznego jest niezgodne z konstytucj# orzek! Trybuna! Konstytucyjny. Seria fa"szywych alarmów bombowych Seria ewakuacji w szpitalach, prokuraturach, s#dach, urz"dach. Anonimowe e-maile o – jak zapewni! szef MSW – fa!szywych !adunkach wybuchowych postawi!y w stan gotowo$ci policj" w co najmniej kilkunastu miastach: Warszawie, Katowicach, Gliwicach, D#browie Górniczej, Sosnowcu, Koszalinie, Ostro!"ce, Jeleniej Górze, Krakowie. Najdotkliwiej konsekwencje alarmów odczuwaj# szpitale, bo kompletnie destabilizuj# opiek" nad pacjentami. Polska czwarta w Europie pod wzgl!dem atrakcyjno%ci inwestycyjnej Polska zaj"!a 4. miejsce w Europie i 14. na $wiecie pod wzgl"dem atrakcyjno$ci inwestycyjnej – wynika z raportu ONZtowskiej konferencji ds. Handlu i Rozwoju. Badanie pokaza!o kryzys w globalnych bezpo$rednich inwestycjach zagranicznych. Brutalny gwa"t w Ko"obrzegu. 64-latek zgwa"ci" dziecko, chcieli go ukamienowa' S#d Okr"gowy w Koszalinie podejrzewa, %e 64-latek zgwa!ci! 9-letni# dziewczynk". Pod domem podejrzanego zgromadzi! si" kilkudziesi"cioosobowy t!um, który chcia! wymierzy& m"%czy*nie sprawiedliwo$&. Niewiele zabrak!o, a dosz!oby do linczu. Polska wymiera. To b!dzie najgorszy rok w powojennej historii? W pierwszych czterech miesi#cach 2013 r. urodzi!o si" zaledwie 121 tys., a zmar!y a% 142 tys. Polaków. W tym roku prawie na pewno zanotujemy ujemny przyrost naturalny. Tak *le nie by!o od o$miu lat, a mo%e by& jeszcze gorzej!

WSZYSTKIE ARTYKU!Y POCHODZ' Z PORTALU NASZE-UK.EU, KTÓRYCH (RÓD!A PODANE S' BEZPO"REDNIO W ARTYKU!ACH. DODATKOWE INFORMACJE NT. (RÓDE! WIADOMO"CI PODANE S' W STOPCE REDAKCYJNEJ GAZETY.


NASZE-UK.EU

WWW.

+WIAT

Koniec z daniami z mikrofalówki w restauracjach? Francja przyj!"a niezwyk"$ ustaw! To mo%e by& prawdziwa rewolucja w $wiatowym restauratorstwie. Izba ni%sza parlamentu przeg!osowa!a ustaw", na mocy której francuskie restauracje b"d# musia!y informowa& klientów, czy danie zosta!o przygotowane na miejscu, czy te% zwyczajnie odgrzane.

Najpopularniejsze linie lotnicze na %wiecie Stowarzyszenia Mi"dzynarodowego Transportu Lotniczego IATA og!osi!o statystyki za rok 2012, z których wynika, %e Ryanair jest nie tylko liderem w przewozach mi"dzynarodowych, ale równie%, %e przewozi wi"cej mi"dzynarodowych pasa%erów ni% EasyJet i British Airways liczone razem. Chorwacja wkracza do Unii Europejskiej. Czy rozwinie si! gospodarczo? Chorwacja 1 lipca stanie si" 28. cz!onkiem Unii Europejskiej. Kraj ten jest nam, Polakom, bliski nie tylko dlatego, %e rocznie wyje%d%a tam na wakacje ponad pó! miliona naszych rodaków, ale tak%e i z historycznych wzgl"dów. Edward Snowden ponownie znikn$". Gdzie podziewa si! autor przecieku na temat PRISM? Edward Snowden, autor przecieku na temat programu PRISM, realizowanego przez ameryka'sk# Narodow# Agencj" Bezpiecze'stwa znów zapad! si" pod ziemi". Wed!ug informacji medialnych by!y wspó!pracownik NSA dolecia! do Moskwy, a stamt#d chce si" przedosta& na Kub" lub do Ekwadoru. NASA postanowi"a odkry' wszystkie asteroidy zagra&aj$ce Ziemi Nowoczesne urz#dzenia obserwatoriów kosmicznych, pozwalaj# wyszukiwa& coraz nowsze, wcze$niej nieznane asteroidy. Mimo to NASA zaprasza wszystkich zainteresowanych do pomocy w wykrywaniu asteroid. S!u%y temu program Grand Challenge.

SPORT

Tottenham chce wyda' fortun! na

transfery

Wzmocnienie si!y ataku jest jednym z podstawowych celów Andre Villas-Boasa. Portugalczyk ma dwóch zawodników, którzy mog# znacznie poprawi& si!" ra%enia Tottenhamu.

Obro#ca Manchesteru City w Maladze? Malaga blisko wzmocnienia linii defensywnej. Nowym zawodnikiem rewelacji ubieg!orocznej edycji Ligi Mistrzów ma zosta& Aleksandar Kolarov. Liga Mistrzów: przed losowaniem panowie spokojni, panie boj$ si! grupy %mierci W pi#tek wieczorem polskie zespo!y poznaj# przeciwników w fazie grupowej Champions League. Na rywali czekaj# trzy m"skie ekipy i dwie kobiece. Formu"a 1: Vettel chce walczy' o zwyci!stwo na torze Silverstone Lider klasyfikacji generalnej mistrzostw $wiata Formu!y 1 Niemiec Sebastian Vettel

(Red Bull) zapowiada, %e 30 czerwca w najbli%szym wy$cigu o Grand Prix Anglii interesuje go zwyci"stwo. Apetyt na najwy%sze

miejsce na podium ma tak%e kilku innych zawodników.

Andriej Arszawin wróci" do Zenitu Sankt Petersburg Zenit Sankt Petersburg poinformowa! w oficjalnym komunikacie, %e sfinalizowa! transfer reprezentanta Rosji, Andrieja Arszawina. 32-letni napastnik podpisa! dwuletni kontrakt. Mark Webber odchodzi z Formu"y 1 Australijczyk Mark Webber po zako'czeniu obecnego sezonu po%egna si" z Formu!# 1. Kierowca Red Bull Racing og!osi!, %e w 2014 roku przyst#pi do sportowego programu koncernu Porsche, który zak!ada start w wy$cigu Le Mans 24 godziny.


WAKACJE NA TENERYFIE W odró)nieniu od poprzedniego artyku&u z kwietniowego wydania naszego magazynu teraz napisz% co* bardzo pozytywnego bo miejsce, do którego si% wybra&em by&o zdecydowanie bardziej pozytywne. Tym razem wybra&em si% z )on+ na wycieczk% ale na Teneryf%. hotelowej, Patrz+cc po ludziach którzy pochodz+ z wysp

przy pla)owych butików albo jest

kanaryjskich mam wra)enie )e dla nich czas

prowadzona, albo pracuj+ w niej Polacy.

p&ynie na relaksie i odpoczynku. To wniosek

Dotyczy to równie) restauracji. Polskich

z poprzednich eskapad. Jednakowo), jad+c

turystów te) sporo, gdzie najwi%ksz+

na Teneryf%, tylko niespe&na w po&owie,

koncentracj% zaoobserwowali*my przy

mog&em zgodzi, si% z tym wcze*niejszym

atrakcjach turystycznych. Wynika&oby z tego

stwierdzeniem. Dlaczego tak jest? Otó)

)e chyba lubimy zwiedza, :) Z pocz+tkiem

wyspa ta jest ogromna, a dok&adniej

ilo maja, ilo*,

nawi%ksza z

Hiszpa Hiszpa-skich

ca&ego

turystów, z

archipelagu

kontynentu,

wysp

zwi% zwi%kszy&a si%

kanaryjskich ,

dos& dos&ownie o

co powoduje,

300%.

)e )yje yje na niej znaczna ilo*,

Ciekawostk Ciekawostk+

mieszka-ców,

jest to )e w

która

pierwszej chwili

niekoniecznie

zaskoczy zaskoczy&a

ma cokolwiek

mnie ich

zwi+zanego

przyja.przyja ze

turystyk+ lub

Szkotami bo wszedzie by&y by

rolnictwem. Na wyspie funkcjonuj+

flagi szkockie! Ale, po zasi+gni%cu zasi+gni% j%zyka,

przedsi%biorstwa gazowo - olejowe,

wyt&umaczono mi, )e taka sama flaga jest

podstacja rafineryjna, biura dealerów

flag+ wyspy. Oczywi*cie etymologia i kolory

samochodowych (szczególnie wybija si% tam

minimalnie si% ró)ni+ ale krzy) jest taki sam,

Audi) oraz &+cznie ponad 220tys

)a gdzie biel krzy)a

mieszka-ców / rezydentów. St+d

osadzona jest na

po&owicznie mo)na tylko uzna, )e

niebieskiej toni

mieszka-cy s+ bardzo zrelaksowani... wida,

wody.

czarnego kwarcu, w ró)nych proporciach oczywi*cie. brudz , inne nie... ale Jedne pla)e brudz+, generalnie kto by si% tam tym przejmowa& kiedy s&onca nie brakuje. Oto najwi%ksza pla)a - Playa De Las Americas mieszcz+ca si% w Los Christianos, natomiast ta pla)a ze z&otm piachem to Playa de las Teresitas. Uprzedzi, jednak musz%, )e na ca&ej wyspie jest bardzo wietrzenie i mo)na si% &atwo za&atwi, je)eli przesadzimy z negli)owaniem w momencie braku s&o-ca... znacie to na pewno :) O samym s&o-cu... kiedy patrzy si% na wysp% jest tak kilka szczególnych punktów które oddzielaj+ pó&noc od po&udnia wysokimi szczytami górskimi. Z tego te) powodu, zachmurzenie po stronie pó&nocnej, jak równie)/ilo*, opadów jest 10 krotnie wi%ksze ni) na po&udniu. Wida, to po ro*linno*ci. Pó&noc to zielone wzgórza, pola uprawne, a po&udnie to bardziej Mars przeci%ty autostrad+. /Z tego te)/powodu nale)y powa)nie rozwa)y,, mo)liwo*, posiadania auta, je)eli b%dziecie na pó&nocnowschodniej stronie wyspy jako, )e s&onca mo wam mo)e brakowa i brakowa, b% b%dziecie chcieli

podzia&y spo&eczne, szczególnie w stolicy wyspy - Santa Cruz de Tenerife, jak równie)

Niewiele jest

przepych i bogactwo w sklepach i centach

piaszczystych

handlowych, których nie brakuje zarówno

pla) (bo w

we wspomnianej wcze*niej stolicy jak

sumie mo)e 6

równie) przy pla)owych kurortach.

&+ du)ych, na ca&+

pojecha na pojecha, po&& po po&udnie. Zreszt Zreszt+ wybranie si si% na po po&udnie w okre okre*lone

wysp%) z tego Dominacja i wp&yw turystów z Europy

prawie

wschodniej, szczególnie rosji, jest ogromy.

wszystkie s+ na

50% napisów w o*rodkach

po&udniowym

wypoczynkowych jest po Hiszpa-sku i

zachodzie, a aby piach by& z&oty... có) jest

Rosyjsku. Oczywi*cie nie brakuje Anglików

tylko jedna :), powy)ej stolicy wyspy.

i.... nas :) Spora cz%*, zarowno obs&ugi

Pozosta&e pla)e to kombinacja z&oto,

miejsce nie gwarantuje s&onca, natomiast szczególnie

s&onecznym

obszarem i stosunkowo niedaleko od Santa Cruz de Tenerife i pó&nocy jest Las Caletillas.


NASZE-UK.EU

WWW.

Cruz na pla)% do Los Christianos zajmuje oko oko&o 45-55 Wa minut autem. Wa)n+ )ecz )ecz+ o które nale)y pami pami%ta,, to je)eli kto* ma l%k wysoko*ci to nie nale nale)y obje obje)dza, wyspy od zachodu a to dlatego )e czeka czeka, was b%dzie ponad 40km przeja przeja)d)ka po Jest to miejsce z hotelem, w którym uda&o nam si% znale., zakwaterowanie i wy)ywienie podczas rzeczonej wycieczki. Jedzenia do bólu, a ceny rewelacyjne. Hotel ma co prawda 4 gwiazdki za rozmiar i dost%p do us&ug, si&ownia, ownia, baseny, animatorzy, sala

górskich serpentynach i drodze zawieszonej na

drogami i autostradami wi%c auto to najlepszy sposób transportu i najta-szy bo 1 litr paliwa na Teneryfie (2013) to 1.05 EURO. Op&aty za autostrady s+ ju) wliczone w wynajem auta jak równie) pe&ne

wynagradzaj wynagradzaj+ stresy przejazdu.

zu)yty. Je)eli to wam nie przeszkadza

Wi% Wi%kszo*, mijanek jest na uprzejmo*, i

to czysto*, i higiena to domena tego

uwaga! po drogach je je)d)+ normalne

miejsca a nazwya si% on Catalonia

autobusy wi wi%, cz%sto trzeba wycofywa,

Punta del Rey... ale wracaj+c do s&onca, onca,

by zrobi zrobi, im miejsce.

to w&a*nie w tym miejscu jest szczyt którego obecno*, powoduje

Co zwiedza zwiedza,... stolica ma do

przemieszczanie si% chmur znad

zaoferowania co najmniej kilkna kilkna*cie

pólnocy wokó& tej miejscowo*ci i tym

atrakcji w postaci ko ko*cio&ów,

samym od godziny 11:00-12:00 wszelkie

monumentalnych budowli miejskich,

ci%)kie chmury s+ wsz%dzie do oko&a aa ubezpieczenie OC

w tej miejscowo*ci nie ma normalnej -

i AC. Na autostradach nie brakuje ukrytych

piaszczystej pla)y...

kamer wi%c limit pr%dko*ci to 120 km/h je)eli nie chcecie niemi&ej niespodzianki w

Je)eli z jakiego* by innego powodu, czy to

postaci rozmowy z Guarda Civil lub Polizia

braku s&onca, piachu czy jeszcze czego*

Locale albo jeszcze gorzej z Polizia

innego, zale)a&oby wam na

Nationale... bo s+ tam a) 3 s&u)by

przemieszczaniu si%, to

Wyj+tkiem jest miejscowo*, Candelaria w regionie o nazwie Guimar - gdzie mi%*ci si% przepi%kna Chrze*cija-ska Bazylika (z 1392 roku z przepi%knym widokiem na ocean i placem patronów Wysp Kanaryjskich, na którym zbieraj zbieraj+ si% organizowane ss+ pokazy

wzi+,. My zamówili*my

s&u s&u)b ratunkowych.

pojazd w firmie

Oczywi Oczywi*cie szlak przez

AutoReisen (firma

po po&udniowe zbocza gór

pochodz+ca z Wysp

usiany jest malowniczymi

Kanaryjskich) i za Forda

budynkami i ruinami,

Focusa / Seata Ibiz%, na

które mo mo)na zobaczy,.

ca&y tydzien pobytu,

W sezonie deszczowym

zap&acili*my tylko 74

nie brakuje równie równie)

EURO. Auto odbiera si%

licznych wodospadów

bezpo*rednio z lotniska

wokó wokó& drogi...

bez )adnych transferów,

strony :). Ca&a wyspa jest przeszyta

placów, fontany itp. W miasteczkach u turystycznych raczej tego nie u*wiadczymy.

pielgrzymi, tury tury*ci i

naprawd% auto warto

2 osoby, mia& kosztowa, 88 EURO w dwie

uprzedzam... jest blisko kraw kraw%dzi i czasem

Za to krajobrazy i pejza pejza)e

taneczn+ itd, itp... ale jest troszk% ju)

dojazd do naszej miejscowo*ci z lotniska, za

obowi+zkowy atrakcji aczkolwiek

miejscami pozostawia wiele do )yczenia.

WiFi w lobby i restauracj%, sal%

który nota bene, za

podziwianiem takich widoków , jest to punkt

bez zabaziecze zabaziecze- a jako*, dróg górskich

TV, bryd)owa, sklepiki, bar, bezp&atne

nie nie nad Las Caletillas. Tylko uwaga,

skalnych zboczach. Oczywi*cie dla osób zainteresowanych

podobno :) Na mundurowe. Wyrywkowe kontrole

pó&noczno - zachodniej cz cz%*ci wyspy odnosi

trze.wo*ci kierowcóe to standard, wi%c nie

si% wra)enie )e drogi którymi si% je.dzie

pijemy jak prowadzimy, co jest oczywiste

schowane s+ w chmurach. Oczywi*cie

przecie) ;) Przejechanie z pólnocy z Santa

klasycznym miejsce do odwiedzenia s+


WAKACJE NA TENERYFIE wsz%dzie opisywane Wuklan - Volcano El

rowery lub quady na podró) przez

w 1492 kiedy Krzysztof Kolumb wykorzysta&

Teide, który zim+ spoczywa pod gub+ czap+

piaszczyst% tereny wyspy, polata, polata na

j+ jako swoj+ ostatni+ przysta- przed

*niegu, jak równie) pobliski

paralotni w

wyruszeniem na przekroczenie oceanu

dla wulkanu park Narodowy

tandemie, lub na

atlantyckiego. Po prostu na miejscu nie

Teide. No i du)o wi%cej... cej... w

spadochronie za

sposób si% nudzi,.

sumie atrakcji turystycznych w

&odzi &odzi+ motorow+,

oficjalnym przewodniku Trip

wsi wsi+*, na prom i w

Jedzenie jest przepyszne. Na miejscu jest

Advisor znajdziecie chyba

ci+gu 30 minut

kilka ciekawych upraw, ale znaczna cz%*,

oko&o 166.

dotrze dotrze, na

po)ywienia przyp&ywa na statkach z

malute malute-k+ wysepk%

Hiszpanii lub okolicznego Maroka.

Czas z rodzin+ poza pla)+, )+,

o nazwie La

Klasyczne s+ oczywi*cie owoce morza,

hotelowymi rozrywkami

Gomera,

których spo)ywa si% na wyspie ogromne

mo)na sp%dzi, w jednym z

ilo*ci. Hotelowe restauracje wydaj+ si%

czterech miejsc. Na wyspie

gotowa, nieco lepiej ni) miejskie

zjaduj+ si% dwa parki z

jad&odajnie :) Ceny s+ zupe&nie

rozrywek wodnych oraz

umiarkowane, zarówno koszt wycieczek jak i

dwa rezerwaty dzikiej

atrakcji s+ przyzwoite. Dlatego te) z ca&+

przyrody z czego jeden to

odpowiedzialno*ci+ mog% poleci, Pa-stwu

bardziej klasyczne Zoo a

Teneryf% jako miejsce godne odwiedzenia.

drugi to *wiat wody z

Fantastyczna lokalizacja wyspy pozwala

delfinami, orkami i lwami

zobaczy, nie tylko pustynne krajobrazy

morskimi mimo i) nazywa

która

ecie przelecie, si% si% parkiem papug. Mo)ecie

mia&a

helikopterem, poje.dzie, gokartami,

znaczenie

przejecha, si% kolejk+ linow+, wynaj+,

Unit A Canalside John Gilbert Way Trafford Park M17 1AH MANCHESTER tel. 0161 877 57 21 fax 0161 332 62 37

po&udnia jak równie) zielone bogactwo ro*linno*ci na pó&nocy.0 Hammel

Godziny pracy hurtowni pon 7-16 wto 8-17 sr 12-17 czw 7-16 pi 7-16 sob 8-12

www.agafoodltd.co.uk


!"!#$%&'&()*&+!,!-./0&12!34&5((&677 !"!#$%&(&'&$/.-&84&89&12:,!/3%:!;& :;-70/%7!:04&<.=.<&<0/-10&5((&*1/ Starcia na reprezentacyjnych ulicach Londynu Trwaj!ce kilka godzin utarczki policji i antykapitalistów w centrum Londynu sko"czy#y si$ aresztowaniem 32 osób. T&umy ludzi wysz&y na ulice stolicy Wielkiej Brytanii protestuj+c przeciw szczytowi G8 w Irlandii i ogólnie kapitalizmowi. Starcia mia&y miejsce w reprezentacyjnych, centralnych, dzielnicach Londynu. Protestuj+cy wyszli na ulice tamuj+c ruch i pikietuj+c. Mi%dzy innymi pod biurem ameryka-skiej

korporacji zbrojeniowej Lockheed Martin demonstranci skandowali "zbrodniarze wojenni!". Wznosili te) okrzyki nawo&uj+ce do ataków na siedziby ró)nych du)ych korporacji i banków, oraz pot%piaj+ce G8, którego szczyt odb%dzie si% w przysz&ym tygodniu w Irlandii. To fasada corporatokracji, zorganizowanej dla kleptokratów. Chodzi tylko o zarobienie wi%kszych ilo*ci pieni%dzy i podzielenie *wiata tak, aby bogaci byli bardziej bogaci - oznajmi& jeden z demonstrantów. - Przejmujemy ulice. Chcemy pokaza, wszystkim, )e kapitalizm wyzyskuje wi%kszo*, - krzycza& inny. Policja ruszy&a na t&um i próbowa&a aresztowa, cz%*, bardziej agresywnych osób, co doprowadzi&o do przepychanek i gonitw po

ulicach. Policjanci w rynsztunku do t&umienia zamieszek biegali za krzycz+cymi grupkami demonstrantów nawet po Oxford Street, g&ównej ulicy handlowej Londynu. Jak odnotowuje agencja Reutera, wprawia&o to w os&upienie turystów. Ostatecznie zatrzymano 32 osoby.


SESJA BUDUAROWA - IDEALNY PREZENT DLA M#1CZYZNY SESJA BUDUAROWA - CO TO JEST? Czym s+ takie zdj%cia? Sesja buduarowa to subtelne, ale intymne zdj%cia kobiety wykonane g&ównie we wn%trzach sypialnianych, ale i w pi%knych salonach czy wn%trzach &azienek. /W zale)no*ci od/preferencji- zdj%cia mog+/przybra,/charakter subtelnej erotyki w bieli.nie (oczywi*cie tej seksownej), albo dla bardziej odwa)nych kobiet - równie) aktów. JAK WYBRA% FOTOGRAFA? Sesja buduarowa wymaga ogromnej subtelno*ci fotografa,/pi%knych/wn%trz/i odpowiedniego/przygotowania/modelki modelki (makija), fryzura, stroje). Tak+ modelk+ mo)e zosta,, ka)da kobieta, bez wzgl%du na wiek czy rozmiar. Zadaniem fotografa jest uchwycenie kobieco*ci, seksapilu. Przed wybraniem odpowiedniego fotografa warto sprawdzi, jego dotychczasowe porfolio. Najlepiej polecam tych fotografów,/którzy/ju) wykonywali tego typu zdj%cia lub maj+ do*wiadczenie w wykonywaniu aktów. Dzi%ki temu b%dziesz mog&a oceni, czy taki typ buduarowej sesji Ci odpowiada./Niestety, przy tego typu sesjach mo)e zosta, zatracona granica pomi%dzy seksapilem a/wulgarno*ci+/ dlatego polecam oddanie si% w prawdziwe fachowe/r%ce. Fotograf kobieta czy/m%)czyzna - ten wybór pozostawiam Tobie. Na rynku na pewno znajdziesz zarówno kobiety jak i m%)czyzn

fotografów,/którzy/wykonuj+ sesje buduarowe. Moja opinia jest jednak taka - najlepiej wybra, dobrego fotografa,/którego/zdj%cia/b%d+/Ci si% podoba,, bez wzgl%du na jego p&e,. Wa)ne te) s+ aspekty prawne. Je*li nie masz ochoty, by Twoje zdj%cia widnia&y na0 internetowej stronie fotografa, mo)esz to zastrzec w umowie, któr+ warto podpisa, przed sesj+. JAK PRZYGOTOWA$ SI# DO SESJI? Na pewno warto/omówi, j+ dok&adnie z fotografem, fotografem,/opowiedzie,/o swoich oczekiwaniach. Dobry fotograf b b%dzie móg& doradzi,, czy Twoje pomys pomys&y s+ mo)liwe do realizacji. Kolejny krok to/ustalenie miejsca. Przyj%&o si%, )e sesje buduarowe organizowane s+ g&ównie w sypialni kobiety fotografowanej (fotografowie uwa)aj+, )e dzi%ki temu kobieta czuje si% swobodniej)./Je*li/jednak z jaki* wzgl%dów nie chcesz zdj%, u siebie - najlepiej jest wtedy wynaj+, pokój w hotelu. Dzi%ki temu b%dziesz mog&a mie, wp&yw na wn%trza. Je*li jednak nie odpowiada Ci powielanie tego typu scen - mo)na zorganizowa, sesj% w &ó)ku ustawionym np. w lesie! Oczywi*cie polecam wtedy znajome i raczej bardzo ustronne miejsca ;) Nast%pna sprawa - to ca&y Twój/wizerunek. Mo)e w tym Ci pomóc stylistka, która dobierze

akcesoria do sesji, ustali stylizacje - od strojów po/makija)/i fryzur%. Je*li chcesz si% porz+dnie przy&o)y, do sesji - warto skorzysta, z takich fachowców, którzy/pomog+/Ci poczu, si% pi%knie przed obiektywem. Ostatni i kluczowy element to/dobór strojów/- to przede wszystkim te, które maj+ sprawi,, )e b%dziesz si% czu&a kobieco i seksownie. / NAJCZ#"CIEJ WYKORZYSTYWANE DO TAKIEJ SESJI S': • szpilki, • seksowne gorsety, • koszulki nocne, • komplety koronkowej bielizny, • pasy do po-czoch i rajstopy samono*ne, • bi)uteria, • seksowne szlafroczki, • *wietnie mo)e si% te) sprawdzi, zestaw/s&odkiej/lolitki - podkolanówki, wielka bluza narzeczonego, albo jego koszula, która b%dzie seksownie rozpi%ta. • Warto tak)e pomy*le, o/stylizacji takiej sesji/wtedy &atwiej b%dzie przemy*le, wszystkie aspekty przygotowa- - pocz+wszy od Twojego wizerunku na wyborze miejsca sesji sko-czywszy. Sesj% mo)ecie wystylizowa, na lata 20 (czy ogólnie retro), pin up girl, glamour, etc. www.MnB-Photography.eu 0161 211 0052


WWW.PBONLINE.CO.UK


TRENER OSOBISTY RADZI 7 szybkich sposobow na schudniecie bez g"odzenia si!. 1. )wicz minimum 3 razy w tygodniu. Roz!ó% treningi tak by nie by!o wi"cej ni% 2 dni przerwy pomi"dzy nimi. Przyk!adowo PON-+R-PT. 2. INTERWA*Y/TRENING METABOLICZNY: ,wiczenia powinne by& na tyle intensywne %e nie b"dziemy w stanie kontynuowa& ich powyzej 2 minut. W praktyce za$ najlepiej sprawdza si" intensywno$& tak wysoka %e cwiczenie wytrzymamy do ok 40 sekund. ,wiczenia te poza nadaniem naszym mi"$niom naturalnych kszta!tów, aktywuj# metabolizm na ok 48h co jest równoznaczne z dwudniowym przyspieszeniem spalania kalorii nawet gdy nie pracujemy/nie &wiczymy. Patrz Punkt 1. 3. )wiczenia które jeste%my w stanie wytrzymac przez d"u&szy szy czas, np 5-60 minut, zwane AEROBAMI (ang. “CARDIO”), co prawda spalaj# t!uszcz uszcz ale nie chroni# przed efektem jo-jo, czyli szybkim nawrotem oty!osci. Czas spalania t!uszczu uszczu w tych cwiczeniach nie jest d!ugi. ugi. Przykladowo w czasie godzinnego biegu t!uszcz zaczyna pali& sie mocno po ok 20 minutach I konczy sie palic zaraz po zaprzestaniu cwiczenia, w tym przypadku po 1 godzinnym biegu mozemy oczekiwac 40-50 min spalania t!uszczu, co nie dorównuje sposobowi z punktu 2. 4. Jedyny HORMON ktory moze “otworzy' drzwi” do ot"uszczania si! to INSULINA. Wszelkie produkty ktore podwy%szaj# insulin" powinne by& wi"c unikane. S# to g!ównie w"glowodany. Je$li kto$ jest BARDZO oty!y lub pragnie SZYBKICH rezultatów – wówczas nalezy wyeliminowac WSZELKIE w"glowodany z diety, !#cznie z miodem I owocami , nie wspominaj#c o chlebie, p!atkach zbo%owych I s!odyczach . Zapotrzebowanie na witaminy, minera!y I b!onnik itp pokrywac z warzyw I suplementów multiwitaminowo-mineralnych . Aby dodatkowo zwi"kszy& wra%liwo$& insulinow# (co jest po%#dane), nale%y zaopatrze& sie w supplement omega-3 (tzw “fish oil”) oraz dobrym zwyczajem by!oby uzycie cynamonu “gdzie popadnie”, smaczna jest np herbatka cynamonowa. 5. KORTYZOL – budz$cy nas ze snu “hormon stresu” potrafi “pociagn#&” za sob# insulin", co powoduje %e tak%e potrafi nas ot!u$ci&. Jego nadmiar manifestuje si" jako oty!o$& brzuszna, która jest najbardziej niebezpiecznym rodzajem rozmieszczenia tkanki t!uszczowej. Podwyzszenie Kortyzolu jest pozytywne wczesnie rano, ale w ci#gu dnia

WYWIAD powinno spada&. Podnosz# go : Kawa, herbata, stress. A jako ze jest naszym naturalnym $rodkiem przeciwzapalnym, podnosz# go substancje prozapalne (jak produkty zawierajace przetworzone tluszcze roslinne, np olej czy margaryna). Obni%enie go na noc umo%liwia za$ni"cie. Mo%na tu sobie pomóc suplementem Magnezu (forma chelatowana, np Glicynian Magnezu), albo przez sole mineralne, tzw “magnesium flakes” ktore dodajemy do gor#cej k#pieli przed snem, po 20 minutach powinno nas to mocno uspokoi&, gdyz magnez wch!ania si" przez skór" ok 2 razy szybciej ni% przez przewód pokarmowy, nast"pnie tetoksyfikuje kortyzol.

Pola Po&pieszalska udzieli'a wywiadu Adamowi Siemie(czykowi przy okazji kolejnych spotka( w sprawie planowania kolejnych akcji WO"P i jewej ewentualnego udzia'u w imprezie w Londynie

6. SEN. Gdyby kto$ mnie zapyta! jak w najbardziej LENIWY sposób zrzuci& sade!ko bez zmian w diecie czy treningu (lub braku takowych) – powiedzia!bym by& 9 aby spac DU-O. Dla jednej osoby moze to by godzin, dla innej 12. Ale nie mniej dla optymalnych szybkich rezultatów. Sen powoduje stabilizacje gospodarki za$ reguluje metabolizm, I w hormonalnej, a to za konsekwencji pali nadmiar tt!uszczu. zosta!y spa!nione – nalezy spa& w Aby ów warunki zosta zupe!nie ciemnym pomieszczeniu, co stymuluje hormon snu - Melatonin". Melatonina za$ inicjuje ca!# sekwencj" zmian, prowadz#c mi"dzy innymi do podwy%szenia super-silnego spalacza t!uszczu jakim jest HORMON WZROSTU.

-Emigracja, co to znaczy? -Nigdy nie czu#am si$ emigrantk!. Londyn zawsze by# jak drugi dom. Ju% kiedy by#am ma#! dziewczynk! i przyjecha#am tu z mam! na pól roku, moja rodzina przewidzia#a, %e tu wróc$. Granice s! dla mnie liniami na mapie. Mo%e Polacy maj! inna mentalno&( ni% Anglicy, ale jako& bole&nie nie nie odczulam przeprowadzki, bo czuj$ si$ przede wszystkim cz#owiekiem, a nie Polk! czy Angielk!. '

7. JAKO() produktów. Wszelkie substancje wymy$lone przez Cz!owieka w ci#gu ostatnich stuleci I nie wyst"puj#ce w przyrodzie, np leki, konserwanty, pestycydy itp prawie zawsze rozstrajaj# nasz# gospodark" hormonaln#. Przyk!adowo rozpuszczony plastic (np kwa$ny napój z plastikowej butelki) przypomina budow# molekularn# ESTROGENY a te powoduj# ot!uszcxaznie si" ud, po$ladków, a u m"%czyzn powoduj# powi"kszenie sutków I tzw “man boobs”. Dobrym $rodkiem zaradczym jest zielona herbata, broku!y, I cynk. Zamiast jednak walczy& ze skutkami, wyeliminujmy przyczyny. Kupujmy mozliwie najmniej przetworzona zywno$&. Je$li problem stanowi cena zywno$ci z upraw ekologicznych tzw “organic”, nalezy sie zastanowi& czy inwestycja w chemiczne “%arcie” (celowo uzy!em tego okre$lenia) jest na prawd" dalekowzroczn# inwestycj#, powrót do zdrowia zawsze kosztuje wi"cej, nie tylko finansowo.

Andrzej WODYN Roszkowski dost!pny jest dla Pa#stwa w ka&d$ niedziel! w Polskim Centrum Rehabilitacji i Fitness w Eccles. Rejestracja przez Polsk$ Przychodni! tel. 07955 280 690

-WO"P – co dla ciebie znaczy idea tego przedsi)wzi)cia? -Dla mnie to ju% jest tradycja i co&, co zawsze wspieram ca#ym sercem. W oko#o-&wi!tecznej atmosferze jednoczymy si$, %eby pomóc. Pocz!wszy od wolontariuszy z puszkami, poprzez artystów, organizatorów,'a% do wszystkich ludzi którzy chc! wzi!( udzia#. WO)P jest &wietn! inicjatyw!, bo po przykuwa uwag$ równie% tych, którzy na co dzie" nie my&l! o potrzebuj!cych.'

-Londyn, dlaczego jeste& w'a&nie tu? Co daje ci to miasto? Czy zamierzasz tu pozosta*? -Jestem tu ju% 10 lat, tu mój syn chodzi do szko#y, tu s! moi przyjaciele. Miasto daje mi mnóstwo mo%liwo&ci, ogromn! dawk$ kultury i mo%liwo&( obcowania z histori!. Do Polski wracam cz$sto. Teraz w czasach tanich linii lotniczych kiedy w ci!gu 5 godzin mo%esz by( w rodzinnym polskim domu, to tak jak podró% z Warszawy do Katowic w dawnych czasach. Kocham Londyn, mieszkanie w miejscu, którego si$ nie kocha najbardziej na &wiecie to strata czasu. -Twoje credo artystyczne?+ -Spokój i jeszcze raz spokój. Na si#$ i na %yczenie mo%na pisa( wiersze do przedszkola i rzeczy wtórne, które po prostu powtarza wyuczony umys#. Jak ma sp#yn!( na cz#owieka wielka idea to najcz$&ciej kiedy si$ kompletnie zrelaksuje.' -Jak nie zwariowa*?+ -Znale*( par$ momentów dziennie dla siebie. +eby si$ zatrzyma(. Spojrze( na ksi$%yc od czasu do czasu i g#$boko odetchn!(. Pos#ucha( jak &piewaj! ptaki, poobserwowa( bawi!ce si$ dzieci czy te% paj!ka na &cianie produkuj!cego paj$czyn$. +adne z nich nie goni za pieni$dzmi, za lepszym samochodem, ale s! i robi! swoje - trzeba umie( pacyfikowa( swoje ego i czasem po prostu poczu(, %e si$ naprawd$ %yje. -Muzyka jest tym czym ,yjesz, czy tym z czego ,yjesz? -Moje %ycie jest jak film a moja muzyka to jak &cie%ka filmowa, to co gra mi w duszy. Nie tylko zajmuj$ si$ muzyk!, ale tak%e w#a&nie za#o%y#am z dwiema przyjació#kami organizacj$ K-9 Angels, która zajmuje si$ adopcjami psów z krajów gdzie s! najgorzej traktowane i w najwi$kszym niebezpiecze"stwie, przede wszystkim z Rumunii. Muzyka jest odzwierciedleniem moich prze%y( i przemy&le". W moim %yciu dzieje si$ teraz co& bardzo wa%nego, wi$c z pewno&ci! nied#ugo b$d$ o tym pisa(.'


BRYTYJSKIE PRAWO JAZDY -Co jest dla ciebie wa,ne: przekazanie pewnej estetyki muzycznej, bycie liderem, bycie na scenie, uczestnictwo w „dzianiu si)”, kreacja nazwiska, rozwijanie ró,nych stylów? -Dla mnie niezmiennie wa%ne jest to %eby pozosta( sob!, by( w zgodzie ze sob! i z lud*mi, zachowa( spokój, nie da( si$ sprowokowa( i pod!%a( swoj! drog!. Mój styl muzyczny, to jaka jestem na scenie, to po prostu skutek uboczny tego, co jest dla mnie naprawd$ wa%ne, patrz powy%ej. -Gdzie i kiedy rodzi si) muzyka? Co jest inspiracj-? -Nie jestem naukowcem, wi$c nie jestem w stanie szczegó#owo opisa( sk!d si$ bierze natchnienie. Mnie inspiruj! ludzie których kocham, cisza, pojedyncze zdania które kto& gdzie& rzuci w biegu i obija mi si$ o uszy oraz prawdziwe historie.' -Co jest wa,ne podczas wyst)pu przed publiczno&ci-? -Wrzucenie na luz, danie z siebie wszystkiego i przekazanie fajnej energii.' -Jak &rodowisko wp'ywa na twoje funkcjonowanie?

-Jest takie powiedzenie „Z kim przestajesz takim si$ stajesz”. Staram si$ o tym pami$ta(. Lubi$ ludzi, którzy lubi! ludzi i maj! pozytywne nastawienie do &wiata. Ludzie, którzy sporo mówi! o %yciu i swoich bli*nich w negatywny sposób to takie energetyczne wampiry, którym %ycz$ jak najlepiej, ale staram si$ trzyma( na dystans. Ceni$ ludzi spokojnych. Dla mnie wymiernikiem &wiadomo &wiadomo&ci i poziomu danej osoby jest to jak traktuj! s#abszych i zwierz$ta. zwierz$ta.' -Twoje artystyczne marzenie? -Za&piewa( ze Stingiem !!' -Na ile bycie muzykiem jest powo'aniem, a na ile rzemios'em? -Dla ka%dego w innych proporcjach. Nad talentem trzeba pracowa(, &miem nawet twierdzi(, %e jak si$ chce to z male"kiego talentu mo%na wypracowa( ca#kiem niez#y g#os. Mój przyjaciel &piewa# tak jakby mu s#o" na ucho nadepn!# ale (wiczy# codziennie g#os, nie poddawa# si$ i teraz &piewa w przedstawieniach teatralnych w Nowym Jorku. Jak nie ma powo#ania i si$ nie chce, to mo%na i najwi$kszy talent zaprzepa&ci(.' -Jakie masz plany na najbli,szy rok, gdzie w najbli,szym czasie mo,na zobaczy*? -Zapraszam na Londy"ski fina# WO)P 8 kwietnia! W styczniu by( mo%e b$dziemy z rodzin! kol$dowa( po Polsce, w lutym kolejny londy"ski koncert, w marcu &piewam w Szanghaju, a w kwietniu ju% mam nadziej$ pierwszy koncert w Warszawie.' Pola Pospieszalska przepytana przez Adama Siemie"czyka

Jak zrobi' prawo jazdy w UK? Jad#c do Anglii do pracy i nie posiadaj#c polskiego prawa jazdy, mo%emy si" o nie ubiega& po uko'czeniu 17-go roku %ycia. Egzamin sk!ada si" z dwóch cz"$ci: testu teoretycznego (w tym testu na percepcj") i testu praktycznego. Dopóki egzamin nie zostanie w ca!o$ci zdany kierowca b"d#cy w posiadaniu prawa jazdy tymczasowego (provisional licence), musi umie$ci& na samochodzie du%e czerowne „L” na bia!ym tle. Podczas jazdy musi mu towarzyszy& osoba, która uko'czy!a 21 lat i posiada prawo jazdy przynajmniej od 3 lat. Tymczasowe prawo jazdy sk!ada si" z dwóch cz"$ci, które na wezwanie policji kierowca musi okaza&. Otrzymanie prawa jazdy w Anglii jest stosunkowo proste i mo%na by $mia!o powiedzie&, %e znacznie prostsze ni% w Polsce. Po wys!aniu odpowiednich dokumentów (formularz D1), które dost"pne s# do wype!nienia na ka%dej poczcie, po oko!o miesi#cu otrzymujemy poczt# tymczasowe prawo jazdy. Po jego otrzymaniu mo%na w ka%dej chwili (w przeci#gu dwóch lat) przyst#pi& do egzaminu teoretycznego. Ustawowy czas oczekiwania na tymczasowe prawo jazdy wynosi 3 miesi#ce. Zazwyczaj sprawa za!atwiana jest w ci#gu 3-4 tygodni. Sk!ada si" on z dwóch cz"$ci: testu wielokrotnego wyboru (30 z 35 pyta' musi by& dobrze) i testu na percepcj", na który sk!ada si" sprawdzenie czy kandydat na kierowc" ma zdolno$& obserwacji, szybkiego reagowania, ocen" odleg!o$ci, przewidywanie sytuacji itp. W czasie testu praktycznego mamy do przejechania wcze$niej ustalon#, ale nie znan# przyst"puj#cemu do egzaminu tras" po mie$cie w czasie której egzaminator notuje nasze pomy!ki. Test jest oblany je$li egzaminator odnotuje powa%ne wykroczenie, niebezpieczn# jazd" lub wi"cej ni% 15 drobnych pomy!ek. Przed wyjazdem na miasto, egzaminator zadaje dwa pytania typu: prosz" sprawdzi& poziom oleju. Pomy!ka w tych pytaniach traktowana jest jako drobna pomy!ka z 15

Airbus A350 w'a&nie po raz pierwszy wystartowa' We francuskiej Tuluzie wystartowa& w&a*nie najnowszy Airbus A350. Ma by, konkurencj+ dla budz+cego ostatnio kontrowersje Dreamlinera. Maszyna wystartowa&a z pasa w siedzibie francuskiego koncernu, gdzie zosta&a

NASZE-UK.EU

WWW.

dozwolonych. Mo%e te% nas poprosi& o wykonanie jakiego$ manewru na placu manewrowym. Egzamin kosztuje oko!o 20-30 GBP. Po jego zdaniu prawo jazdy otrzymujemy na nasz adres poczt#. Najbardziej znane szko!y jazdy w Anglii to: AA, LDC i BSM. Radzimy skorzysta& w!a$nie z ich us!ug, gdy% dbaj# one o profesjonalizm swoich instruktorów, oferuj# wysoki standard us!ug i daj# gwarancj" zdania egzaminu pa'stwowego. Nie ma kursów teoretycznych, s# tylko jazdy z instruktorem. To on decyduje czy i kiedy kursant jest gotowy do zdania egzaminu praktycznego. Oczywi$cie, posiadacze tymczasowego prawa jazdy mog# si" równie% uczy& je*dzi& pod okiem innej osoby, posiadaj#cej pe!ne prawo jazdy. Ceny kszta!tuj# si" w okolicach 20 GBP za godzin" jazdy, ale szko!y oferuj# ró%nego rodzaju zni%ki.

Nowe, plastikowe polskie prawo jazdy jest wa%ne na terenie Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie – Anglii. Jednak%e stare, papierowe prawo jazdy b"dziemy musieli wymieni&. Przy zmianie prawa jazdy polskiego na angielskie wystarczy, %e z!o%ymy odpowiednie dokumenty (równie% formularz D1) dost"pne na ka%dej poczcie i pozostaje nam tylko czeka& oko!o 15 dni. Koszt takiej operacji to oko!o 40 GBP. Do takiej zmiany uprawnieni s# wszyscy Polacy przebywaj#cy w Anglii d!u%ej ni% 185 dni. Oczywi$cie, jako obywatele Unii Europejskiej mo%emy pos!ugiwa& si" polskim prawem jazdy, dopóki jest ono wa%ne. Do zmiany zobowi#zani s# tylko legalni rezydenci, którzy maj# na to trzy lata czasu. Do wymiany Prawa Jazdy zawodowego potrzebny b"dzie dodatkowy medical check=up czyli wype!nienie formularza D4 i wizyta u uprawnionego lekarza. Niestety badania z Polski nie s# honorowane. Badanie tego typu mo%na wykona& w Polskiej Przychodni w Manchesterze na Eccles. Koszt badania lekarskiego, wype!nienia formularza i raportu medycznego to oko!o £100 - £140 w zale%no$ci od specjlnych, dodatkowych uprawnie' jakie musz# by& niekiedy badane. Wi"cej informacji mo%ecie uzyska& dzwoni#c pod numer 01617071983

zbudowana. Pierwszy lot Airbusa A350 ma by by, krótki i pos pos&u)y do przetestowania podstawowych elementów technologii. Airbus A350 jest odpowiedzi odpowiedzi+ koncernu na zesz zesz&orocznego Dreamlinera konkurencyjnego Boeinga. Airbus, jak przekonuj+ producenci, ma by, o 8 procent ta-szy w eksploatacji od swojego konkurenta.


POLSKI GINEKOLOG RADZI Pierwsze tygodnie ci$&y pocz$tek nowego &ycia Czy wiesz, jak wygl#da rozwój zarodka od momentu jego pocz"cia? Tu% po zap!odnieniu w ciele kobiety i dziecka zachodzi szereg przemian. Zobacz, jak wygl#da pocz#tek ci#%y w ci#gu jej pierwszych kilkudziesi"ciu dni. Niewiele osób zdaje sobie z tego spraw", ale za pocz#tek ci#%y uznaje si" pierwszy dzie' nowego cyklu miesi"cznego. Wynika z tego, %e pierwsze 2 tygodnie ci#%y to czas jeszcze przed zap!odnieniem. To dlatego, %e z ka%dym cyklem menstruacyjnym organizm kobiety zaczyna si" przygotowywa& do ci#%y, aby w razie zap!odnienia móc zapewni& rozwijaj#cemu si" %yciu jak najlepsze warunki. 3 i 4 tydzie' ci#%y, czyli pierwsze 2 tygodnie po pocz"ciu, to okres licznych podzia!ów oraz w"drówki jaja p!odowego z jajnika do macicy. Jak wygl$da 1 i 2 tydzie# ci$&y? Za pocz#tek ci#%y uznaje si" pocz#tek nowego cyklu, czyli pierwszy dzie'

planowanego krwawienia. Od tej chwili ca!e cia!o kobiety przygotowuje si" na przyj"cie nowego %ycia. Po oczyszczeniu si" macicy z przero$ni"tej b!ony $luzowej (czego objawem jest menstruacja), rozpoczyna si" faza wzrostu $luzówki. Pod wp!ywem estrogenów komórki nab!onkowe intensywnie si" dziel#, równie% gruczo!y i naczynia ulegaj# powi"kszeniu. Ma to zapewni& jak najlepsze warunki do rozwoju zarodka, który nied!ugo powinien si" tu zagnie*dzi&. W jajniku natomiast w tym czasie dojrzewa komórka jajowa, która ma da& pocz#tek ma!emu cz!owiekowi. Nab!onek pochwy równie% zaczyna si" rozrasta&, aby u!atwi& stosunek maj#cy doprowadzi& do zap!odnienia. Oko!o 14 dnia zachodzi owulacja (uwolnienie do jajowodu dojrza!ej komórki jajowej). To kluczowy moment cyklu – je%eli w ci#gu 24 godzin do jajeczka dotr# plemniki, dojdzie do zap!odnienia.

intensywnie si" dzieli&. Po 30 godzinach od zap!odnienia ko'czy si" pierwszy podzia! w wyniku którego powstaj# 2 identyczne komórki. W po!owie 3 tygodnia organizm sk!ada si" ju% z 12-16 komórek. Przypomina wówczas owoc morwy. Pod koniec 3 tygodnia ci#%y z tej kulki komórek wyodr"bniaj# si" te, które utworz# zarodek oraz pozosta!e, a pozosta!e utworz# !o%ysko i b!ony p!odowe. W tym czasie jajo p!odowe zaczyna przemieszcza& si" w kierunku macicy. Jak wygl$da 4 tydzie# ci$&y?

Jak wygl$da 3 tydzie# ci$&y?

Na pocz#tku 4 tygodnia ci#%y, czyli w 8 dniu %ycia malucha rozpoczyna si" okres zarodkowy, który potrwa do ko'ca 10 tygodnia ci#%y. To niezwykle wa%ny czas dla rozwoju, poniewa% teraz powstan# wszystkie najwa%niejsze narz#dy. W po!owie 4 tygodnia zarodek dociera do macicy, a w 12 dniu od zap!odnienia ko'czy proces zagnie%d%ania (implantacja zarodka). Teraz czerpie energi" ju% tylko od matki. W mi"dzyczasie tworz# si" zawi#zki tkanek i narz#dów oraz wyodr"bnia si" cz"$& g!owowa. Po implantacji rozpoczyna si" tworzenie !o%yska. Dopiero pod koniec 4 tygodnia, czyli w momencie, kiedy powinien si" rozpocz#& kolejny cykl matka zaczyna odczuwa& pierwsze objawy ci#%y.

To pocz#tek %ycia nowego cz!owieka. W!a$nie dosz!o do po!#czenia komórki jajowej z plemnikiem w jajowodzie kobiety. To pierwsza komórka naszego dziecka, czyli zygota. Od tego momentu zaczyna

Je%eli chcesz zasi"gn#& wi"cej informacji na temat przebiegu ci#%y, zbada& si", Polskie Centrum Medyczne w Manchesterze - Polska Prywatna Przychodnia zaprasza serdecznie tel. 0844 209 2149

Nieod'-cznym element Twojego stroju najbli,szych wakacji :) Tegoroczne lato nie zaskakuje nas sza#ow! pogod!, ale kilka pi$knych pogodnych dni ju% za nami i kto wie by( mo%e b$dzie nam pisane skorzysta( jeszcze z kilku ciep#ych chwil:)

zupe&nie sportowe. "wietne propozycje mo)na spotka, w znanych sieciówkach jak H&M, ZARA, MANGO, TOP SHOP czy TK MAXX. Kilka funcików wydane na jedna par%, któr+ mo)esz potem *mia&o &+czy, z koszul+ lub tshertem by ka)dego dnia wygl+da, zaskakuj+co . A teraz kilka propozycji jakie uda&o mi sie znale., dla was.

Tego lata niemal)e obowi+zkowe jest posiadanie kilku par shortów;).

Powodzenia w poszukiwaniach i tworzeniu w&asnych stylizacji.

Mo)ecie &+czy, je w zestawy nieco

BD - http://dybosia.blogspot.com

WI,CEJ O PI-CE NO+NEJ NA WYSPACH ZNAJDZIESZ NA DENISCUP.CO.UK

bardziej eleganckie, takie na codzie- lub


MAKIJA1 "LUBNY

NASZE-UK.EU

WWW.

klientki:) Tak naprawd% w makija)u te podstawy si% nie zmieniaj+ jedyn+ zmienn+ kwesti+ s+ trendy, które obowi+zuj+ danego roku. 1) Kolorowy makija, Bardzo na topie s+ kolorowe makija)e , które cz%sto wspó&graj+ z kokorystyk+ wystroju sali weselej. Kolorowe oczy sprawiaj+, )e twarz nabiera blasku i staje si% wyrazista. W tym sezonie spotkamy rownie) wile m&odych pa-, które zachowaj+ niezwykle delikatny makija) oka natomiast bed+ si% bardzo wyró)nia&y kolorowym u*miechem :) 2) Smoky eyes Makija) do*, klasyczny a za razem zmys&owy. Opiera si% on g&ownie na ciemnych, wyra.nych odcieniach. Jest on bardzo cz%sto wybierany nie tylko z okazji *lubów ale rownie) na wszelkiego rodzaju bale. 3) Make up no Make

Makija, &lubny

up Makija) wyj+tkowo

Ju) od kilku tygodni trwa prawdziwie

delikatny, jedynie wydobywaj+cy

szalony sezon *lubów i wesel, mam

naturalne pi%kno. Do jego wykonania u)ywamy delikatnych

wi%c kilka opcji dla Pa-, które lada

odcieni pasteli, brzoskwini pami%taj+c o tym, )e g&ownie

dzie- stan+ na *lubnym kobiercu.

powinny by, to cienie matowe. Usta powinny rownie) nie

Trzeba zacz+, od tego, )e makija)

odbiega, kolorystyk+ od reszty makija)u i zachowa, jak

panny m&odej powinien by, idealny.

najbardziej naturalny kolor.

Oznacza to wi%c,)e musi by, on odpowiednio dobrany do urody panny

BD - http://dybosia.blogspot.com

m&odej oraz jej stroju. Kolejn+ spraw+ jest jego wykonanie musi by, on trwa&y i staranny. Sukcesem osoby wykonuj+cej taki makija) jest zadowolenie i u*miech

Oficjalne otwarcie najwi)kszego w ca'ym Greater Manchester Marketu Spo,ywczego KOPERNIK ju, w najbli,szy pi-tek 5tego Lipca 2013. Zapraszamy serdecznie.


TEL. 0161 795 6399 POLSKIE CENTRUM MEDYCZNE W LONDYNIE WWW.MED-POL.CO.UK T. 0 20 72 47 82 18 583 CHEETHAM HILL RD. MANCHESTER, M8 9JE

MECHANIKA POJAZDOWA „BACAR” W BURNLEY

STANLEY MILL BB10 1BH

SHACKLETON t. 078 659 655 08

Polskie Sklepy „u Werki” Burnley (BB10 1DY) oraz Accrington (BB5 1AR)

!"#$%"&"'()*#$%+,"-"#$%".*&/01#$%1"20($$1"#*"34566 77879":%;1<.**=">*?#@"AB66-C" D22=1/@":?$2?/E%<1 F1=1G*$5"6474"!6!"H!43

NASZE-UK - NOWE CZASY  

Polonijny miesięcznik informacyjny NASZEUK o wydarzeniach w Polsce, UK i na Świecie. Wydanie na Lipiec 2013. Magazyn darmowy Główne tamety...