Page 1

RAPORT ROCZNY spółki Małkowski-Martech S.A. za rok obrotowy 2012

Konarskie, 31 maja 2013 r.


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

SPIS TREŚCI PISMO ZARZĄDU EMITENTA.................................................................................................................... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE ................................................................................................................. 4 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA ..................................................................................................... 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK OBORTOWY 2012 (od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) ............................................................................................................................................................. 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBORTOWYM 2012 (od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) ............................................................................................................... 7 OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ........................................................................ 8 INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” ... 9

2


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

PISMO ZARZĄDU EMITENTA

Szanowni Akcjonariusze, oddaję w Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki Małkowski-Martech w 2012 roku, w którym staraliśmy się konsekwentnie realizować założoną wcześniej strategię rozwoju. Sytuacja jaka wystąpiła na rynku budowlanym, który jest głównym odbiorcą naszych produktów odbiła się istotnie na naszej Spółce. Mimo pogarszającej się koniunktury udało się uzyskać jednak porównywalne do ubiegłorocznych przychody ale niestety zanotowaliśmy pierwszą w historii stratę w wysokości 2.190 tys. PLN. Zapewniam Państwa, że sytuacja ta ciąży nam niezmiernie i zrobimy wszystko aby w roku 2013 odwrócić tą sytuację o czym świadczą chociażby wyniki osiągnięte przez Spółkę w pierwszym kwartale 2013. Znacznie poprawiła się rentowność a przed wszystkim płynność finansowa co gwarantuje kontynuację działalności Spółki Małkowski-Martech S.A. W poniższym Raporcie Rocznym znajdą Państwo szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej Spółki za rok obrotowy 2012. Jestem przekonany, że dotychczas wypracowana marka, podjęte projekty, oraz zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki Małkowski-Martech w nowe realizacje, tworzą podstawy do wzrostu wartości firmy począwszy od 2013 roku i przyczynią się do jej dalszego rozwoju. Z poważaniem,

………………………………… Zenon Małkowski Prezes Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.

3


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

stan na dzień

stan na dzień

stan na dzień

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

PLN'000

PLN'000

EUR’000

EUR’000

10 638 354,15

12 828 870,42

2 602 209,81

2 904 562,22

0,00

0,00

stan na dzień

Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

7 355 507,37

6 137 011,70

1 799 204,39

1 389 470,14

595 064,25

1 069 384,92

145 556,54

242 117,58

Zobowiązania długoterminowe

7 272 384,85

7 585 032,45

1 778 872,08

1 717 313,99

Zobowiązania krótkoterminowe

11 019 806,11

8 221 418,34

2 695 515,41

1 861 397,02

okres od 01.01.2012

okres od 01.01.2011

okres od 01.01.2011

31.12.2012

31.12.2011

okres od 01.01.2012 31.12.2012

PLN'000

PLN'000

EUR’000

EUR’000

31.12.2011

1 303 874,16

1 254 687,99

312 409,95

303 057,41

27 884 181,71

28 790 987,46

6 681 086,28

6 954 176,82

-685 426,28

3 212 326,77

-164 229,03

775 905,60

-1 645 177,49

3 246 301,52

-394 186,67

784 111,86

Zysk / strata brutto

-2 576 518,27

2 504 152,81

-617 337,14

604 853,22

Zysk / strata netto

-2 190 516,27

2 003 606,81

-524 850,55

483 951,31

Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk / strata na sprzedaży Zysk / strata na działalności operacyjnej

W przypadku pozycji bilansowych przeliczonych na EURO zastosowano średni kurs NBP z danego dnia bilansowego. W przypadku pozycji z rachunku zysków i strat przeliczonych na EURO zastosowano średnią ze średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego. Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2012 r. - 1 EUR = 4,0882 PLN Kurs EURO dla pozycji bilansowych na dzień 31.12.2011 r. - 1 EUR = 4,4168 PLN Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2012 r. – 1 EUR = 4,1736 PLN Kurs EURO dla pozycji z RZiS za okres 01.01-31.12.2011 r. – 1 EUR = 4,1401 PLN

4


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

Zarząd spółki Małkowski-Martech S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

…………………………………… Prezes Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.

Zarząd spółki Małkowski-Martech S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

…………………………………… Prezes Zarządu spółki Małkowski-Martech S.A.

5


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK OBORTOWY 2011 (od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.)

Załącznik

6


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBORTOWYM 2011 (od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.)

Załącznik

7


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Załącznik

8


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” W roku obrotowym 2011 Emitent stosował następujące „Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

LP.

ZASADA

1.

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

2.

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

KOMENTARZ

TAK z wyłączeniem komunikacji internetowej oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania ich na stronie internetowej.

TAK

TAK

Raporty były publikowane w systemie EBI i na stronie firmowej w zakładce Relacje Inwestorskie

Sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności są publikowane w formie raportów bieżących i informują o sytuacji, perspektywach funkcjonowaniu Emitenta Adres strony internetowej to www.malkowski.pl .

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

W 2012 r. na stronie internetowej Emitenta znajdował się dokładny opisy działalności Emitenta, nie było jednak określenia, z której działalności Emitent uzyskuje najwięcej przychodów

9


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

TAK ale tylko członków zarządu

Szczegółowy opis rynku Emitenta został opisany w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Życiorysy członków Zarządu znajdują się na stronie Emitenta w zakładce „Firma – Władze spółki”.

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

Dwóch członków Rady Nadzorczej jest jednocześnie akcjonariuszami a kolejny członek rady nadzorczej jest spokrewniony z akcjonariuszami. Informacja o tym znajduje się na stronie firmy w zakładce „Firma”.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

TAK

Znajdują się Emitenta.

TAK

Zarys planów znajduje się na stronie Emitenta w zakładce „Firma – Strategia rozwoju”

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

NIE

Emitent nie publikował prognozy na 2012 rok.

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

TAK

Informacja znajduje się na stronie zakładka „Firma – Struktura akcjonariatu”

TAK

Dane te zostały uzupełnione na stronie internetowej Emtienta w zakładce Kontakt: Joanna Sobkowiak jso@malkowski.pl

TAK

Emitent publikuje raportu bieżące i okresowe na stronie www.newconnect.pl oraz odnośniki do tych raportów na stronie firmowej

TAK

W 2012 praktykę .

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

na

stronie

3.11. (skreślony) 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów

stosowano

10


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r. okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w Spółce w 2012. NIE DOTYCZY

3.15. (skreślony) 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Wykazane wystąpiło

zdarzenia

nie

NIE DOTYCZY

TAK

NIE DOTYCZY

Wykazane zdarzenia wystąpiło. Żaden akcjonariusz nie zarejestrował się na ZWZA za 2011. Wykazane wystąpiło

zdarzenia

nie

TAK

Informacje o Autoryzowanym Doradcy znajdują się na 13 stronie dokumentu informacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Emisja akcji” W listopadzie 2011 zrezygnowano z usług Autoryzowanego Doradcy.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

TAK

Animatorem akcji emitenta jest PKO Bank Polski

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

NIE

Emitent nie zamieszczał w ciągu ostatnich 12 m-cy dokumentu informacyjnego.

TAK

Strona

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

3.22. (skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej

korporacyjna

11

jest


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r. powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

czytelna i na aktualizowana.

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

5.

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

7.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

8.

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

bieżąco

Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim a ponadto podstawowe informacje na temat działalności Emitenta są dostępne na stronie w języku angielskim i rosyjskim. W dedykowanej Spółce sekcji relacji inwestorskich na stronie www.GPWInfoStrefa.pl znajdują się aktualne informacje na temat Emitenta i występujących zdarzeń korporacyjnych. Emitent zrezygnował z usług autoryzowanego doradcy

NIE

Emitent zrezygnował z usług autoryzowanego doradcy NIE

Emitent zrezygnował z usług autoryzowanego doradcy NIE

12


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r.

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

10.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

11.

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

12.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

13.

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

13a.

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez

NIE

NIE

TAK

NIE

Ze względu na zapisy dotyczące poufności umów, przedmiotowe dane nie są publikowane. Emitent zrezygnował z usług autoryzowanego doradcy

Członkowie RN i zarządu brali udział w obradach walnego zgromadzenia.

Emitent zrezygnował z usług autoryzowanego doradcy

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w raportowanym okresie. NIE DOTYCZY

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w raportowanym okresie. NIE DOTYCZY

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w raportowanym okresie.

NIE DOTYCZY

13


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r. sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

14.

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

15.

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w raportowanym okresie. NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Emitent w okresie raportowym nie publikował raportów miesięcznych, ponieważ ta praktyka stanowiła jedynie rekomendacje. Aktualnie Emitent wdraża stosowanie tej praktyki.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

16.

16a.

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w raportowanym okresie.

NIE

TAK

W przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego dotyczącego zakresu

14


Raport Roczny spółki Małkowski-Martech S.A. za okres 2012 r. Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 17.

stosowanych Dobrych Praktyk, Emitent będzie publikował informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

(skreślony)

15


Małkowski-Martech S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres. Elementy sprawozdania w następującej kolejności:

finansowego

zostały

przedstawione

w

niniejszym

dokumencie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 778 731,87 złotych. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie: 2 190 518,27 złotych. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 2 190 518,27 złotych. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 51 096,73 złotych. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Konarskie, dnia 29.03.2013 roku

1


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu

21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r. b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik. c. Numer Regon Spółki: 006372010. d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611. e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585. Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010. Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu. f.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:  A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.  B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.  C Usługi montażu. Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

2


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe roczne stawki amortyzacyjne: Dla wartości niematerialnych i prawnych:  Koszty zakończonych prac rozwojowych  Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi  Wartość firmy  Inne wartości niematerialne i prawne

10 do 20 20 20 20

Dla środków trwałych:  Budynki i budowle  Urządzenia techniczne i maszyny  Środki transportu  Pozostałe środki trwałe

2,5 do 4,5 10 do 30 14 do 20 20 do 25

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.2001 r. b. Inwestycje o charakterze trwałym Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe c. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji. d. Zapasy Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. e. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. f.

Środki pieniężne

4


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. g. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: - koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie, - koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów, - koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów, - koszty niezakończonych prac rozwojowych, - aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

5


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

i.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy. j.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. k. Instrumenty finansowe W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

6


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia. l.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż: - bram przesuwnych p. poż, - bram opuszczanych p. poż, - bram rozwieranych p. poż, - bram rozsuwanych p. poż, - bram segmentowych p. poż, - bram rolowanych p. poż, - bram dymoszczelnych p.poż, - bram wahadłowych p.poż, - drzwi p.poż, - kurtyn p. poż, - kurtyn dymowych, - osprzętu elektrycznego do w/w produktów - usług montażowych w/w produktów Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

7


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: - złom, - materiały dla kooperantów. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

8


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Nota

Rok bieżący

Rok poprzedni

1 2-7 2 3 6 17 8-10 9 10 21, 30 30 -

16 858 846,56 842 345,29 257 542,84 584 802,45 15 668 331,46 15 150 790,20 2 109 692,00 9 843 657,26 2 216 212,34 643 701,68 337 526,92 517 541,26 7 906,81 7 906,81 7 906,81 7 906,81 340 263,00 340 263,00 -

16 552 651,86 736 441,16 132 187,54 604 253,62 15 739 359,70 15 318 102,30 1 734 700,00 10 081 254,46 2 459 757,47 634 653,17 407 737,20 363 557,40 57 700,00 32 810,00 32 810,00 32 810,00 32 810,00 44 041,00 44 041,00 -

9


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OGÓŁEM

12 919 885,31 11 4 313 385,25 2 363 662,77 1 050 002,29 848 693,66 51 026,53 16,18-20 7 355 507,37 20 16 18 7 355 507,37 16 7 301 501,87 7 301 501,87 42 347,71 18 11 657,79 19 12-15 595 064,25 595 064,25 13 14 15 595 064,25 595 064,25 22 655 928,44 29 778 731,87

13 172 596,99 4 733 661,31 1 899 353,79 1 803 221,17 817 571,21 213 515,14 6 137 011,70 6 137 011,70 6 127 188,02 6 127 188,02 9 823,68 1 069 384,92 1 069 384,92 525 417,40 525 417,40 543 967,52 543 967,52 1 232 539,06 29 725 248,85

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

10


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie

Nota

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA OGÓŁEM

Rok bieżący

24-28 10 638 354,15 24 804 040,00 25 11 923 877,66 26 27 100 952,76 - 2 190 516,27 19 140 377,72 29,31 227 516,00 31 173 492,00 22 055,00 22 055,00 31 969,00 31 969,00 33,34-35 7 272 384,85 7 272 384,85 34 7 086 572,96 35 34 185 811,89 32 11 019 806,11 11 009 195,08 34 4 364 956,88 35 158 285,85 4 421 398,95 4 421 398,95 335 169,11 1 455 771,04 264 310,05 9 303,20 10 611,03 23 620 670,76 620 670,76 620 670,76 29 778 731,87

Rok poprzedni 12 828 870,42 804 040,00 9 920 270,85 100 952,76 2 003 606,81 16 896 378,43 309 882,00 263 272,00 14 641,00 14 641,00 31 969,00 31 969,00 7 585 032,45 7 585 032,45 7 452 483,68 132 548,77 8 221 418,34 8 210 429,13 2 441 781,70 132 204,97 4 555 109,55 4 555 109,55 141 128,59 633 477,34 298 100,81 8 626,17 10 989,21 780 045,64 780 045,64 780 045,64 29 725 248,85

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

11


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) G. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) L. PODATEK DOCHODOWY M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Nota

Rok bieżący

Rok poprzedni

43-45 46 47 48 49 50 51 52 -

27 884 181,71 27 369 126,60 85 810,11 429 245,00 28 569 607,99 1 303 874,16 12 072 793,08 6 314 380,63 708 371,24 5 478 855,16 1 227 149,35 1 089 408,47 374 775,90 685 426,28 587 598,19 30 521,31 386 304,02 170 772,86 1 547 349,40 1 106 849,81 440 499,59 1 645 177,49 86 207,24 21 799,56 64 407,68 1 017 548,02 829 935,68 187 612,34 2 576 518,27 2 576 518,27 386 002,00 2 190 516,27

28 790 987,46 27 344 204,41 1 281 272,65 165 510,40 25 578 660,69 1 254 687,99 10 616 837,20 6 474 848,17 528 729,24 4 711 570,94 1 015 846,38 868 124,43 108 016,34 3 212 326,77 246 298,33 210,00 169 374,88 76 713,45 212 323,58 8 271,35 108 581,77 95 470,46 3 246 301,52 67 699,70 3 716,44 17 409,40 46 573,86 809 848,41 630 909,32 13 459,96 165 479,13 2 504 152,81 2 504 152,81 500 546,00 2 003 606,81

-

-

-

-

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

12


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenie (z tytułu) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wniesienie gruntów b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Rok bieżący

Rok poprzedni

12 828 870,42 12 828 870,42 804 040,00 804 040,00 9 920 270,85 2 003 606,81 2 003 606,81 2 003 606,81 -

10 770 601,61 10 770 601,61 804 040,00 804 040,00 8 847 194,99 1 073 075,86 1 108 413,86 992 413,86 -

11 923 877,66 -

35 338,00 9 920 270,85 -

13


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

-

100 952,76 126 952,76 126 952,76 100 952,76 100 952,76 2 190 516,27 2 190 516,27 10 638 354,15 10 638 354,15

-

126 952,76 126 952,76 126 952,76 26 000,00 26 000,00 100 952,76 100 952,76 2 003 606,81 2 003 606,81 12 828 870,42 12 828 870,42

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

14


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania

-

-

2 190 516,27 2 319 156,66 1 303 874,16 58 433,04 989 773,82 30 521,31 378 588,00 420 276,06 1 218 495,67 849 131,71 417 235,74 24 903,19 128 640,39

Rok poprzedni

-

-

118 756,00 118 756,00 1 426 984,74 1 426 984,74

-

-

1 308 228,74 2 448 592,58 1 923 175,18 525 417,40 1 217 907,50 365 910,72 79 344,00 931 340,78 1 230 685,08 51 096,73 543 967,52 595 064,25 375 671,11

-

-

2 003 606,81 490 392,83 1 254 687,99 60 345,50 823 306,25 8 061,35 93 240,00 1 051 677,49 2 622 138,42 2 403 777,24 1 294 553,62 44 750,63 1 513 213,98 32 730,33 32 730,33 1 252 894,12 59 963,43 1 207 318,69 14 388,00 14 388,00 14 388,00 1 220 163,79 1 028 039,47 80 662,00 755 042,46 192 335,01 1 273 660,13 429 128,79 81 570,59 762 960,75 245 620,66 47 429,53 529 347,99 576 777,52 220 817,30

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

15


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Wyszczególnienie Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: – nabycie – przemieszczenie wewnętrzne – inne Zmniejszenia, w tym: – likwidacja – aktualizacja wartości – sprzedaż – przemieszczenie wewnętrzne – inne Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia, w tym: – likwidacja – sprzedaż – przemieszczenie wewnętrzne – inne Umorzenie na koniec okresu Wartość netto na początek okresu Wartość netto na koniec okresu Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

266 204,04 145 403,70

42 716,62 0,00

853 987,29 92 228,92 92 228,92

0,00 0,00

145 403,70 0,00

0,00

0,00

0,00

411 607,74 134 016,50 20 048,40 0,00

42 716,62 42 716,62

0,00

0,00

946 216,21 249 733,67 111 680,09 0,00

154 064,90 132 187,54 257 542,84 37%

42 716,62 0,00 0,00 100%

361 413,76 604 253,62 584 802,45 38%

0,00 0,00 0,00 0%

0,00

Razem 1 162 907,95 237 632,62 92 228,92 0,00 145 403,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 540,57 426 466,79 131 728,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 195,28 736 441,16 842 345,29 40%

16


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Wyszczególnienie Wartość brutto na początek okresu Zwiększenia, w tym: – nabycie – przemieszczenie wewnętrzne – inne Zmniejszenia, w tym: – likwidacja – aktualizacja wartości – sprzedaż – przemieszczenie wewnętrzne – inne Wartość brutto na koniec okresu Umorzenie na początek okresu Zwiększenia – amortyzacja – inne Zmniejszenia, w tym: – likwidacja – sprzedaż – przemieszczenie wewnętrzne – inne Umorzenie na koniec okresu Wartość netto na początek okresu Wartość netto na koniec okresu Stopień zużycia od wartości początkowej (%)

Grunty własne

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

1 734 700,00 374 992,00 374 992,00

10 820 136,96 35 443,46 35 443,46

4 031 014,74 351 293,27 351 293,27

1 235 562,12 294 406,95 294 406,95

566 542,93 36 932,58 36 932,58

0,00

0,00

6 263,65

341 289,62

0,00

6 263,65

341 289,62

2 109 692,00 0,00 0,00

10 855 580,42 738 882,50 273 040,66 273 040,66

4 376 044,36 1 571 257,27 592 332,91 592 332,91

1 188 679,45 600 908,95 199 629,24 199 629,24

603 475,51 158 805,73 107 142,86 107 142,86

0,00

0,00

3 758,16

255 560,42

0,00

3 758,16

255 560,42

2 159 832,02 2 459 757,47 2 216 212,34 49%

544 977,77 634 653,17 643 701,68 46%

0,00 1 734 700,00 2 109 692,00 0%

1 011 923,16 10 081 254,46 9 843 657,26 9%

265 948,59 407 737,20 337 526,92 44%

Razem 18 387 956,75 1 093 068,26 1 093 068,26 0,00 0,00 347 553,27 0,00 0,00 347 553,27 0,00 0,00 19 133 471,74 3 069 854,45 1 172 145,67 1 172 145,67 0,00 259 318,58 0,00 259 318,58 0,00 0,00 3 982 681,54 15 318 102,30 15 150 790,20 21%

17


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych Lp. 1 2

Wyszczególnienie Środki trwałe własne Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu Razem

Wartość na koniec Wartość na początek okresu okresu 17 984 102,40 1 149 369,34 19 133 471,74

17 228 870,50 1 159 086,25 18 387 956,75

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych Grunty własne – wartość 2 109 692,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie występują 4.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie występują 5.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp. 1 2

6.

Wyszczególnienie Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby Razem

Wartość w roku bieżących

Wartość w roku poprzednim

517 541,26

363 557,40

517 541,26

363 557,40

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły

18


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.

Wyszczególnienie

Nieruchomości

1. Wartość na początek okresu a) Zwiększenia, w tym: – nabycie – aport – aktualizacja wartości – inne b) Zmniejszenia, w tym: – sprzedaż – aport – aktualizacja wartości – inne Przemieszczenia 2. Wartość na koniec okresu

8.

Wartości niematerialne

Długotermin. aktywa fin. JP

Długotermin. aktywa fin. JnP

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

32 810,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 903,19

0,00

24 903,19 0,00

0,00

0,00

7 906,81

0,00

Razem 32 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 903,19 0,00 0,00 0,00 24 903,19 0,00 7 906,81

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują 9.

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie występują 10.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły 11.

Lp.

1. a)

b)

2. 3.

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Wyszczególnienie

Wartość na początek okresu Zwiększenia, w tym: – nabycie – aport – aktualizacja wartości – inne Zmniejszenia, w tym: – sprzedaż – aport – aktualizacja wartości – inne Przemieszczenia Wartość na koniec okresu

Krótkotermin. aktywa finans. JP

Krótkotermin. aktywa fin.JnP

Inne inwestycje krótkoterminowe

Razem

525 417,40

0,00

525 417,40

0,00

42 915,60

0,00 0,00

0,00

42 915,60 568 333,00 542 923,47

42 915,60 0,00 0,00 0,00 42 915,60 568 333,00 542 923,47 0,00 17 409,40 8 000,13 0,00 0,00

0,00 0,00

17 409,40 8 000,13 0,00

0,00

0,00

19


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

12.

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują 13.

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp. Wyszczególnienie 1. Wartość na początek okresu a) Zwiększenia, w tym: – nabycie – aport – aktualizacja wartości – inne b) Zmniejszenia, w tym: – sprzedaż – aport – aktualizacja wartości – inne 2. Przemieszczenia 3. Wartość na koniec okresu

14.

Lp. 1.

Udziały

Inne papiery wartościowe

Akcje

0,00

0,00

0,00

0,00

525 417,40 42 915,60

42 915,60 568 333,00 542 923,47

Udzielone pożyczki

Inne krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 525 417,40 42 915,60 0,00 0,00 0,00 42 915,60 568 333,00 542 923,47 0,00 17 409,40 8 000,13 0,00 0,00

17 409,40 8 000,13 0,00

0,00

0,00

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Wyszczególnienie Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Razem

Wartość na koniec Wartość na początek okresu okresu 595 064,25 595 064,25

543 967,52 543 967,52

20


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. Lp.

1.

2. 3.

16.

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług. Wyszczególnienie

Wartość na początek okresu

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek Anabud Bramservice Celtis Poż-System Stermet Stołoski Emar-Instal Inter-Profil Tom-Raf Alpine Hydrobudowa Investa Megaron Fazbud TBS Sakowski Remaxbud RN Group

Razem

Zwiększenia

Wartość na koniec okresu

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

123 735,34

1 106 849,81

295,20

1 230 289,95

0,00 350,37

17 835,00 1 918,00

1 420,08 8 000,00 0,00 14 749,99 1 459,92 4 299,28

14 249,16

307 029,54 600 838,36 31 672,50 100 799,75 61 488,00 295,20

295,20 47 011,43 17 168,57

123 735,34

1 106 849,81

295,20

17 835,00 350,37 1 918,00 1 420,08 8 000,00 14 249,16 14 749,99 1 459,92 4 299,28 307 029,54 600 838,36 31 672,50 100 799,75 61 488,00 0,00 47 011,43 17 168,57 0,00 0,00 1 230 289,95

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie występują 17.

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.

Wyszczególnienie

1. 2. 3.

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

18.

Wartość na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek ZNTK

9 760,00 9 760,00

0,00

0,00

Razem

9 760,00

0,00

0,00

Wartość na koniec okresu 0,00 0,00 9 760,00 9 760,00 0,00 9 760,00

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły

21


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

19.

Lp. 1. a) b) 2. a) b) c) d)

20.

Lp. 1 2

Struktura należności krótkoterminowych

Wyszczególnienie

Wartość na koniec roku

Od jednostek powiązanych 0,00 z tytułu dostaw i usług 0,00 inne 0,00 Od pozostałych jednostek 7 355 507,37 z tytułu dostaw i usług 7 301 501,87 do 12 miesięcy 7 301 501,87 powyżej 12 miesięcy 0,00 z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 42 347,71 inne 11 657,79 dochodzone na drodze sądowej 0,00 Razem 7 355 507,37 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem

Należności bieżące

Należności przeterminowane do 6 miesięcy

Należności Należności przeterminowane przterminowane od 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 851 289,49 5 851 289,49 5 851 289,49 0,00

2 299 616,08 2 299 616,08 2 299 616,08

0,00 0,00

0,00 0,00

5 851 289,49

2 299 616,08

0,00

0,00

Wartość na początek okresu 44 041,00 0,00 44 041,00

Zwiększenia 296 222,00 0,00 296 222,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00

Wartość na koniec okresu 340 263,00 0,00 340 263,00

22


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

21.

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie Ubezpieczenia rozliczane w czasie Wstępne opłaty leasingowe Opłaty patentowe, licencyjne Opłata za wydanie gwarancji Koszty roku przyszłego Umowy długoterminowe Prace rozwojowe pozostałe Razem

Wartość na początek okresu 52 517,38 10 463,50 82 026,74 28 142,02 -2 650,08 397 121,26 654 006,80 10 911,44 1 232 539,06

Zwiększenia 70 885,26 94 707,37 0,00 2 650,08

31 992,92 168 242,71

Zmniejszenia 70 044,75 10 463,50 64 797,30 19 749,95 28 930,11 397 121,26 145 403,70 40 335,68 193 985,61

Wartość na koniec okresu 53 357,89 0,00 111 936,81 8 392,07 -28 930,11 0,00 508 603,10 2 568,68 655 928,44

23


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

22.

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp. 1 2 a) b) -

Wartość na początek okresu

Wyszczególnienie Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Dotacja na środki trwałe

23.

0,00 0,00

159 374,88 159 374,88 159 374,88

0,00

0,00

0,00

780 045,64

0,00

159 374,88

Wartość na koniec okresu 0,00 620 670,76 620 670,76 620 670,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620 670,76

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.

Wyszczególnienie

1. 2. 3. 4. 5.

Marcin Małkowski Magdalena Małkowska - Pośpiech Renata Małkowska Dariusz Dorczyński Pozostali-rozproszeni Razem

24.

Zmniejszenia

780 045,64 780 045,64 780 045,64

krótkoterminowe

Razem

Zwiększenia

Ilość posiadanych akcji / udziałów

Udział w kapitale Kapitał podstawowy Wartość nominalna podstawowym na na koniec okresu koniec okresu

3 421 453,00 2 900 000,00 660 000,00 500 000,00 558 947,00 8 040 400,00

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

342 145,30 290 000,00 66 000,00 50 000,00 55 894,70 804 040,00

-

42,6% 36,1% 8,2% 6,2% 7,0% 100,0%

Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 25.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 26.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 27.

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp. 1. 2.

Wyszczególnienie Kapitał zapasowy Razem

Wartość -2 190 516,27 0,00 -2 190 516,27

24


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28.

L.p

1. 2. a) b) 3. a) b) -

Zakres zmian stanu rezerw

Wyszczególnienie Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Rezerwy na urlopy niewykorzystane Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Rezerwy na naprawy gwarancyjne Rezerwy na zobowiązania ogółem

Wartość na początek okresu

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Wartość na koniec okresu

263 272,00

4 410,00

94 190,00

173 492,00

14 641,00

22 055,00

14 641,00

0,00

22 055,00

0,00 14 641,00 14 641,00 31 969,00 0,00 31 969,00 31 969,00 309 882,00

0,00 22 055,00 22 055,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14 641,00 14 641,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26 465,00

108 831,00

0,00

0,00 22 055,00 22 055,00 31 969,00 0,00 31 969,00 31 969,00 227 516,00

25


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

29.

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

1. a) b) c) 2. a) b) c) 3. a) b) c) 4. a) b) c)

Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Zwiększenia, w tym odniesionych na wynik finansowy Jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON Odpisy aktualizujące należności Rezerwy na urlopy ZUS zapłacony w 2012 z 11 i 12 2011 Wycena walut Wycena bilansowa zobowiązań Strata odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Zmniejszenia odniesionych na wynik finansowy jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON Wycena walut Aktualizacja należności Rezerwy na urlopy niewykorzystane Rezerwy na naprawy gwarancyjne Likwidacja spółki zależnej Płace +ZUS wypłacone w 2009 z 122008 ZUS zapłacony w 2009 z 112008 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

Wartość 44 041,00 44 041,00

296 663,00 296 663,00 157 170,00 1 408,00 17 760,00 176,00 56,00 120 093,00 0,00 0,00 441,00 441,00 441,00

0,00 0,00 340 263,00 340 263,00 0,00 0,00

26


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30.

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.

Wyszczególnienie

1. a) b) c) 2. a) b) c) 3. a) b) c) 4. a) b) c)

Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Zwiększenia, w tym odniesionych na wynik finansowy Amortyzacja odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Zmniejszenia odniesionych na wynik finansowy Wycena bilansowa funduszy Wycena należności Leasing Wycena zobowiązań Umowy długoterminowe odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

Wartość 263 272,00 263 272,00

4 410,00 4 410,00 4 410,00 0,00 0,00 94 190,00 94 190,00 3 308,00 1 408,00 13 777,00 244,00 75 453,00 0,00 0,00 173 492,00 173 492,00 0,00 0,00

27


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) Wartość na koniec roku

Lp.

Wyszczególnienie

1. a) b) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, w tym: pozostałe Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych pap. wart. inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na poczet dostaw zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. z tytułu wynagrodzeń inne Razem

32.

0,00 0,00 0,00 11 009 195,08 4 364 956,88 0,00 158 285,85 4 421 398,95 4 421 398,95 0,00 335 169,11 0,00 1 455 771,04 264 310,05 9 303,20 11 009 195,08

Zobowiązania bieżące

Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy

Zobowiązania Zobowiązania przeterminowane przterminowane od 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 102 669,93 4 364 956,88

1 003 094,74

11 060,13

0,00

132 204,97 3 540 954,68 3 540 954,68

1 003 094,74 1 003 094,74

11 060,13 11 060,13

0,00

335 169,11 0,00 1 455 771,04 264 310,05 9 303,20 10 102 669,93

1 003 094,74

11 060,13

0,00

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych Lp. 1. 2. -

Wyszczególnienie Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek kredyty bankowe inne Zobowiązania długoterminowe ogółem

Wartość bilansowa Wymagalne powyżej Wymagalne powyżej Wymagalne powyżej na koniec okresu 1 roku do 3 lat 3 lat do 5 5 lat 0,00 7 272 384,85 7 086 572,96 185 811,89 7 272 384,85

0,00 917 633,33 731 821,44 185 811,89 917 633,33

0,00 731 821,44 731 821,44

0,00 5 622 930,08 5 622 930,08

731 821,44

5 622 930,08

28


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33.

Lp. 1. 2.

34.

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Wartość bilansowa na koniec okresu

Wyszczególnienie Kredyty bankowe PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. BZ-WBK SA-obrotowy BZ-WBK SA-obrotowy Pożyczki Razem

Wymagalne do 1 roku

11 451 529,84 7 452 483,68 2 005 770,50 1 993 275,66 0,00 11 451 529,84

4 364 956,88 365 910,72 2 005 770,50 1 993 275,66 0,00 4 364 956,88

Wymagalne powyżej Wymagalne powyżej Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat 3 lat do 5 5 lat 731 821,44 731 821,44

731 821,44 731 821,44

5 622 930,08 5 622 930,08

0,00 731 821,44

0,00 731 821,44

0,00 5 622 930,08

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje 35. Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki Wyszczególnienie PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. hipoteka DB-PBC SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa BZ WBK SA zastaw rejestrowy na zapasach BZWBK SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa BZWBK SA - hipoteka Razem

Wartość bilansowa na koniec okresu 7 452 483,68 230 771,11 6 000 000,00 144 900,00 2 200 000,00 16 028 154,79

29


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

36.

Zobowiązania warunkowe.

Lp. 1. 2. -

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa na koniec okresu

Wobec jednostek powiązanych

0,00

Wobec pozostałych jednostek DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek BZ WBK SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek

1 027 767,00 500 000,00 382 867,00

Razem

1 027 767,00

144 900,00

-

37.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują 38.

Przeciętne zatrudnienie

Lp. 1. 2. 3.

39.

Wyszczególnienie Stanowiska robotnicze Pracownicy obsługi Stanowiska kierownicze Razem

Rok bieżący

Rok poprzedni 57 32 6 95

45 29 4 78

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły 40.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.

30


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp. 1. 2. 3. 4. -

Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów Bramy Drzwi Pozostałe Przychody netto ze sprzedaży usług Montaż drzwi i bram Serwis i naprawy Pozostałe Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży materiałów Materiały różne Przychody netto ze sprzedaży razem

42.

Rok bieżący 25 005 527,23 24 619 313,61 25 422,62 360 791,00 2 363 599,37 890 320,14 1 231 736,65 241 542,58 368 541,50 60 703,50 60 703,50 27 798 371,60

Rok poprzedni 24 800 572,85 24 423 421,04 286 097,11 91 054,70 2 543 631,56 1 327 204,97 1 053 861,56 162 565,03 96 000,00 69 510,40 69 510,40 27 509 714,81

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Lp. 1. 2. 3. 4. -

43.

Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów Polska Kierunek wschodni Kierunek zachodni Przychody netto ze sprzedaży usług Polska Przychody ze sprzedaży towarów Polska Przychody ze sprzedaży materiałów Polska Przychody netto ze sprzedaży razem

Rok bieżący 25 005 527,23 24 885 891,98 119 635,25 0,00 2 363 599,37 2 363 599,37 368 541,50 368 541,50 60 703,50 60 703,50 27 798 371,60

Rok poprzedni 24 800 572,85 24 351 841,69 236 975,98 211 755,18 2 543 631,56 2 543 631,56 96 000,00 96 000,00 69 510,40 69 510,40 27 509 714,81

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły 44.

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Lp. 1. 2. 3. 4.

Wyszczególnienie

Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty - podatek akcyzowy 5. Wynagrodzenia 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7. Pozostałe koszty rodzajowe Koszty rodzajowe ogółem Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Rok bieżący

Rok poprzedni

1 303 874,16 12 072 793,08 6 314 380,63 708 371,24

1 254 687,99 10 616 837,20 6 474 848,17 528 729,24

5 478 855,16 1 227 149,35 1 089 408,47 28 194 832,09 374 775,90

4 711 570,94 1 015 846,38 868 124,43 25 470 644,35 108 016,34

31


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

45.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych Lp. Wyszczególnienie 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne - Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności - Rozwiązanie rezerw - Róznice inwentaryzacyjne - Refaktury i pozostała sprzedaż - Przedawnienie - Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne ogółem

46.

Rok bieżący

Rok poprzedni

30 521,31 118 756,00

210,00 210,00

-88 234,69 386 304,02 170 772,86 295,20 14 641,00 122 326,82

169 374,88 76 713,45 28 441,55 22 877,00 6 016,59

33 509,84 587 598,19

19 378,31 246 298,33

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych Lp. Wyszczególnienie 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna) 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - odpisy aktualizujące wartość należności 3. Inne koszty operacyjne - PFRON - Darowizny - Rezerwy na urlopy - Różnice inwentaryzacyjne - Koszt refakturowanych mediów - Pozostałe Pozostałe koszty operacyjne ogółem

Rok bieżący

Rok poprzedni 0,00 0,00

8 271,35 32 520,33

0,00

-40 791,68

1 106 849,81 1 106 849,81 440 499,59 50 831,00 0,00 22 055,00 309 207,36

108 581,77 108 581,77 95 470,46 34 947,00 26 550,85 14 641,00 2 477,25

58 406,23 1 547 349,40

16 854,36 212 323,58

32


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47.

Struktura przychodów finansowych Lp. 1. 2. a) b) 3. 4. 5. -

48.

49.

Wyszczególnienie Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Odsetki od śr na kontach bankowych Odsetki od nieterminowych zapłat Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Wycena jedn. Funduszu AEGON Wycena TFIGO Inne Saldo różnic kursowych bieżących Inne Wycena bilansowa walut Przychody finansowe ogółem

Rok bieżący

Rok poprzedni

0,00 21 799,56 0,00 21 799,56 21 442,02 357,54 0,00 0,00

0,00 3 716,44 0,00 3 716,44 2 375,81 1 340,63 0,00 17 409,40

0,00 64 407,68 58 433,04

17 409,40 46 573,86 13 457,84 18 778,82 14 337,20 67 699,70

5 974,64 86 207,24

Struktura kosztów finansowych Lp.

Wyszczególnienie

1. a) b) 2. 3. 4. -

Odsetki od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Od kredytów i inne Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Utrata wartości jedn.funduszu AEGON Inne Saldo wyceny bilansowej Opłaty faktoringowe Pozostałe Koszty gwarancji Saldo różnic kursowych bieżących Koszty finansowe ogółem

Rok bieżący 829 935,68 0,00 829 935,68 829 935,68 0,00 0,00 0,00 187 612,34 412,32 83 521,74 49 962,40 22 850,95 30 864,93 1 017 548,02

Rok poprzedni 630 909,32 0,00 630 909,32 630 909,32 0,00 13 459,96 13 459,96 165 479,13 -4 770,73 75 316,96 21 129,56 73 803,34 809 848,41

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

33


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50.

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Kursy średnie NBP dzień 31 grudnia 2012 wynoszą: - 1 EUR = 4,0882 zł - 1 LTL = 1,1840 zł - 1 GBP = 5,0119 zł. 51.

Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły 52.

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

34


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

53.

Rozliczenie głównych pozycji różniących dochodowym od wyniku finansowego brutto

podstawę

Lp.

Wyszczególnienie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Zysk brutto Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: Reprezentacja Darowizny Odsetki budżetowe PFRON ZUS za X-XII 2012 zapłacony w 2013 Spisanie wierzytelności Odpisy aktualizujące należności Inne Wycena bilansowa zagranicznych aktywów Rezerwy zawiązane Amortyzacja-różnica między bil a podat Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI Zwiększenia kosztów podatkowych Amortyzacja-różnica między bil a podat Wynagrodzenia zawarte w pracach rozwojowych ZUS za 2011 - zapłacony w 2012 Leasing Przychody nie będące przychodami podatkowymi Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI Wycena bilansowa zagranicznych aktywów Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności Rozwiązanie rezerw Umowy długoterminowe Zwiększenia przychodów podatkowych Umowy długoterminowe Dochód /strata Odliczenia od dochodu Darowizny Podstawa opodatkowania Podatek według stawki 19% Odliczenia od podatku Podatek należny Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy Razem obciążenie wyniku brutto

54. Lp. 1.

opodatkowania

Rok bieżący

podatkiem

Rok poprzedni

-2 576 518,27 zł 1 954 505,25 zł 52 681,78 zł 0,00 zł 32 226,13 zł 50 831,00 zł 249 236,35 zł

2 504 152,81 zł 604 626,45 zł 33 895,24 zł 26 550,85 zł 7 985,09 zł 34 947,00 zł 155 760,96 zł

1 106 849,81 zł 88 740,51 zł 9 647,93 zł 22 055,00 zł 313 457,66 zł 28 779,08 zł 384 558,66 zł

21 343,77 zł 163 043,39 zł

0,00 zł 155 760,96 zł 228 797,70 zł 15 961,15 zł

408 376,90 zł 115 073,45 zł

14 641,00 zł 146 459,15 zł 523 450,35 zł

484 956,14 zł 28 779,08 zł 7 738,25 zł 28 440,55 zł 22 877,00 zł 397 121,26 zł 0,00 zł

1 024,95 zł 295,20 zł 14 641,00 zł 0,00 zł 397 121,26 zł 397 121,26 zł -625 411,57 zł 0,00 zł

2 100 372,77 zł 0,00 zł

-625 411,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 296 222,00 zł -89 780,00 zł -386 002,00 zł

2 100 372,00 zł 399 070,00 zł 0,00 zł 399 070,00 zł 4 946,00 zł 106 422,00 zł 500 546,00 zł

Wynagrodzenie biegłego rewidenta Wyszczególnienia Obowi ązkowe badani e rocznego sprawozdani a fi nansowego Suma

Wysokość wynagrodzenia 14 000,00 14 000,00

35


Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

55.

Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie wystąpiły 56.

Porównywalność danych

Dane są porównywalne 57.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy 58.

Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy 59.

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy 60.

Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy 61.

Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy 62.

Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy 63.

Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające

Nie wystąpiły

Konarskie 29.03.2013 miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych

36


Małkowski-Martech S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 1.

Dane informacyjne o jednostce

a) Nazwa: Od 09.03.2010: Małkowski-Martech S.A. b) Adres: Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik c) Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: Od 09.03.2010 - 0000350585 d) NIP: 123-00-29-611 e) Regon: 006372010 f) Nr PKD: 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. g)

Tabela 1. Akcjonariusze Spółki:

Lp.

Wyszczególnienie

1. 2. 3. 4. 5.

Marcin Małkowski Magdalena Małkowska - Pośpiech Renata Małkowska Dariusz Dorczyński Pozostali-rozproszeni Razem

Ilość posiadanych akcji / udziałów 3 421 453,00 2 900 000,00 660 000,00 500 000,00 558 947,00 8 040 400,00

Udział w kapitale Kapitał podstawowy Wartość nominalna podstawowym na na koniec okresu koniec okresu 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -

342 145,30 290 000,00 66 000,00 50 000,00 55 894,70 804 040,00

42,6% 36,1% 8,2% 6,2% 7,0% 100,0%

W ciągu roku sprawozdawczego formą prawną Spółki była spółka akcyjna i nie nastąpiła żadna zmiana w jej statusie. Dnia 21.01.2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników mocą uchwały przekształciło MałkowskiMartech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Sąd Rejonowy Poznaniu zarejestrował tą uchwałę dnia 09.03.2010 jednocześnie wykreślając z KRS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 2.

Podstawowe informacje o działalności Małkowski-Martech S.A.

a) Przedmiot działalności. Małkowski-Martech S.A. to jeden z głównych producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych na polskim rynku oraz lider innowacyjny i cenowy w obrębie branży ppoż. Prezesem firmy jest Zenon Małkowski, ceniony specjalista i znawca zabezpieczeń ppoż., pracujący w tej branży od 21 lat. W ofercie Spółki znajdują się: rozwierane, przesuwne, opuszczane, rozsuwane, segmentowe, kurtynowe, wahadłowe, rolowane a także przeciwpożarowe kurtyny okienne i klapy dymowe. Firma specjalizuje się także w montażu przejść transportowych i kurtyn dymowych. Produkty występują w wielu klasach odporności ogniowej: od EI-30 do EI-120, a nawet EW-180.

2


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 Produkty są niezwykle wytrzymałe i bardzo trwałe w eksploatacji. Osiągnięcie tych parametrów jest możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu Spółki w konstruowaniu i montażu bram przeciwpożarowych oraz nowoczesnemu sposobowi produkcji. Podstawowym brandem Spółki, obejmującym bramy przeciwpożarowe różnego typu, jest marka Marc. Głównym materiałem w produkcji tego typu bram jest utwardzona wełna mineralna oraz cienka blacha lakierowana, stanowiąca zewnętrzne pokrycie bramy (0,5mm). Wzmocnienie konstrukcji uzyskuje się za pomocą stalowych prętów znajdujących się wewnątrz materiału izolacyjnego. Dzięki nowej technologii zastosowane w poszczególnych elementach bram (przymykach, modułach drzwi czy słupach) płyty ognioochronne wzmacniają ich konstrukcję i podnoszą jeszcze parametry przeciwpożarowe. Proces produkcji nie wymaga zastosowania zaawansowanych technologii i podzielony jest na dwa strumienie: podstawowy, dający w efekcie gotowy wyrób i pomocniczy, przy którym wytwarza się elementy składowe i podzespoły wchodzące w skład wyrobu gotowego. Produkcja podstawowa polega na cięciu, frezowaniu i wierceniu twardej płyty wełnianej. Obrobioną wełnę okleja się okładzinami z blachy lakierowanej, a w jej wnętrzu osadza się wzmacniający stalowy pręt. Wcześniej blachę tę należy odpowiednio uformować poprzez proces cięcia, wycinania i gięcia.. Zastosowanie znormalizowanych szeroko dostępnych części konstrukcyjnych pozwala na znaczne obniżenie kosztów wykonania bramy i sprowadzenie ceny do poziomu ceny bramy „zwykłej”, co pozwala zoptymalizować wydatki na ochronę ppoż. inwestycji.

b) Rozwój. Od początku rozpoczęcia swojej działalności Spółka rozwijała się bardzo dynamicznie. Przedstawia to poniższy wykres nr 1. Rok 2012 okazał się jednakże okresem spowolnienia, uwarunkowanym problemami na rynku budowlanym. Wykres 1. Sprzedaż w latach 2002 do 2011.

W roku 2012 Spółka uzyskała nowe aprobaty na kilka produkowanych przez siebie produktów przeciwpożarowe bramy przesuwne, rozsuwane i opuszczane (Marc – P, R, O), bramy segmentowe (Marc-S) i kurtynowe (Marc – K). W produktach tych zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki którym uzyskano:  

pełną adaptowalność bramy do warunków na budowie możliwość wykonania bramy według projektu zakładającej 15 cm tolerancji wymiarów (szerokość i wysokość)

3


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012      

zwiększony ciężar bramy (dotyczy produktów z drzwiami) wynikający z zastosowania dodatkowych wzmocnień w obrębie drzwi w bramie dodatkowo wzmocniony profil drzwiowy brak zmian w prowadnicach i wózkach jezdnych stabilizacja balastu gwarantująca większą kulturę pracy bramy innowacyjny system sterowania bramami nowe napędy do bram

Dokonane zmiany były wynikiem kilkumiesięcznych prac całego zespołu konstrukcyjnego Spółki, który starał się znaleźć optymalne rozwiązania, idealnie odpowiadające na potrzeby rynku i spełniające wszystkie wymogi prawne, a także zapewniające maksymalne bezpieczeństwo. Spółka w 2012r. brała udział w realizacjach w zakresie biernych przegród przeciwpożarowych, między innymi, na takich obiektach jak: - Demuth Arena Ostróda, Centrum Konferencyjne Warmii i Mazur, - Stadion Narodowy w Warszawie, - budynek Dworca Głównego PKP w Poznaniu, - Teatr Wielki w Łodzi, - Galeria Olimpia w Bełchatowie, - Elektrociepłownia Siekierki. Zespół bram dla Centrum Konferencyjnego Areny Ostródy był jednym z największych przedsięwzięć Spółki w roku 2012. W hali wystawienniczej tego obiektu została zamontowana największa w Polsce ściana przeciwpożarowa, składającą się z 15 bram opuszczanych teleskopowych. Równie dużym przedsięwzięciem była realizacja na Stadionie Narodowym, która została zakończona w minionym roku zgodnie z założeniami. Nieznaczne przesunięcie finału prac związane było z poszerzeniem ich zakresu. Na obiekcie zamontowano blisko siedemdziesiąt produktów: bram rolowanych, dymoszczelnych, rozsuwanych, przesuwnych, opuszczanych, kurtynowych, dymowych oraz rolowanych krat stalowych. Pod koniec 2012r. rozpoczął się pierwszy etap wyposażania budynku Dworca Głównego PKP w Poznaniu w bierne zabezpieczenia ppoż. Obecnie trwa druga faza tej realizacji, zakładająca wyposażenie tego budynku w przeciwpożarowe bramy przesuwne, segmentowe i kurtyny dymowe. W celu zmniejszenia spadku obrotów w roku 2013 Zarząd podjął szereg działań przeciwdziałających temu zjawisku. Kontynuuje się politykę założoną w roku minionym czyli - kładzie duży nacisk na działania handlowe i niskobudżetowe działania marketingowe. Firma inwestuje także w rozwój i badania nad nowymi produktami. Ma to na celu: zwiększenie wachlarza rozwiązań produktowych Spółki i jeszcze precyzyjniejsze, niż do tej pory, odpowiadanie na potrzeby rynku. Własne rozwiązania dają możliwość przygotowywania produktów pod konkretne wymagania klienta, dostosowując się do oczekiwań biur projektowych, inwestorów i generalnych wykonawców, czyli głównych grup docelowych firmy. Obok szeroko zakrojonych działaniach na rynku polskim, Spółka kontynuuje politykę ekspansji na rynki wschodnie. W tym celu firma w 2012 roku zaprezentowała swoje rozwiązania na targach branżowych w Moskwie i Kijowie. Obie imprezy targowe, Interbud Expo i MosBuild 2012, udało się zrealizować przy wsparciu środków pozyskanych w ramach Działania 6.1. „Paszport do eksportu”. Kijowskie targi to największe na Ukrainie tego typu spotkanie dedykowane branży budowlanej. Na obu edycjach spotkań targowych firma zaprezentowała rozwiązania dedykowane branży budowlanej z rynków wschodnich. Dobór produktów poprzedzony był analizą rynku i weryfikacją potrzeb klientów. Stoiska zostały obudowane bramami na terenie firmy, a następnie przewiezione na miejsce ekspozycji i zmontowane. W Kijowie zaprezentowano: bramę opuszczaną, przesuwną, rolowaną oraz przeciwpożarową kurtynę okienną. Natomiast do tej grupy produktowej na targach moskiewskich dołączono jeszcze bramę segmentową. Każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z działaniem zaprezentowanych produktów i zasięgnięcia szerokiej informacji na temat całej oferty. W 4


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 roku bieżącym jest w planach kontynuacja rozwoju tego kierunku sprzedaży poprzez pozyskanie sieci partnerów i kontrahentów na terenie Rosji i Ukrainy. 3.

Konkurenci i substytuty.

Rynek zabezpieczeń ppoż. Jest specyficznym obszarem działania, który ze względu na konieczność posiadania specjalistycznych i kosztownych badań wyrobów, aprobat oraz certyfikatów, charakteryzuje się wysoką barierą wejścia. Rynek jest niezwykle niszowy i wymaga ciągłego monitorowania zmian prawnych w zakresie zabezpieczeń ppoż. oraz przystosowywania własnych produktów do obowiązujących założeń. Wszelkie nowopowstałe inwestycje i modernizowane budynki podlegają rygorystycznym wymogom prawa budowlanego, co jest bezpośrednio związane z wyposażaniem je w odpowiedni typ zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koniunktura rynku budowlanego ma więc bezpośredni wpływ na popyt na produkty ppoż. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzielą się na dwa podstawowe działy: - zabezpieczenia czynne (aktywne), - zabezpieczenia bierne (pasywne) Spółka swoją działalność opiera na drugim typie zabezpieczeń, specjalizując się w produkcji oddzieleń przeciwpożarowych. Ich specyfika wymusza jednak określony model działalności, oparty na kompleksowej obsłudze klientów, począwszy od doradztwa i konsultacji, poprzez zaprojektowanie oraz produkcję odpowiedniego rodzaju bramy przeciwpożarowej lub innej przegrody przeciwpożarowej, aż po dostawę, montaż i serwis zamontowanych produktów. Ze względu na przepisy obowiązujące na rynku wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej istnieją silne bariery wejścia w ten sektor: każdy produkt (wyrób budowlany) powinien posiadać certyfikat zgodności wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami właściwej normy lub aprobaty. Ponadto, oprócz wymagań wynikających z charakteru produktu, mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty związane z miejscem stosowania produktu, jak na przykład atesty higieniczne itp. Istotną częścią przewagi konkurencyjnej na tym rynku jest umiejętność jednoczesnego sprostania wymaganiom prawnym, zasadom certyfikacji i zapotrzebowaniu rynku budowlanego na tego typu produkty i usługi. Spółka jest liderem w segmencie produkcji bram przeciwpożarowych. Na swoje wyroby posiada wymagane aprobaty i certyfikaty, co daje gwarancję klientom, że produkt, który nabywają spełnia wszystkie niezbędne normy, a także zaspokaja w pełni ich potrzeby. Firma działa także w oparciu o System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, który stanowi dodatkowy sposób kontroli jakości produkowanych wyrobów.

Specyfika oferty produktowej firmy implikuje konieczność posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu dla każdego produktu, wydawanych na podstawie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Ze względu na różne sposoby formułowania tychże przepisów oraz stosowania różnych klasyfikacji wyrobów przez poszczególne kraje Wspólnoty Unia Europejska, zgodnie z zasadą o swobodnym przepływie towarów, podjęła działania w celu usunięcia barier technicznych uniemożliwiających handel określonymi towarami. Stąd powstała idea harmonizacji technicznej, której celem miałoby stać się ustalenie wspólnych specyfikacji technicznych wyrażonych metodycznie w jednolity sposób. Ze względu jednak na istnienie lokalnych rozwiązań i wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określenie wspólnych norm dla tego typu wyrobów stało się niezwykle trudne. Powoduje to częstą sytuację, w której przedsiębiorstwa, chcąc 5


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 sprzedawać swoje produkty, dla których nie ma wspólnych norm, muszą się starać o dopuszczenie dla nich na każdym rynku z osobna. Spółka posiada duże doświadczenie w uzyskiwaniu wymaganych dokumentów dopuszczających jej wyroby do obrotu. Należy podkreślić, iż certyfikacja wyrobów służących biernej ochronie przeciwpożarowej stanowi istotną barierę wejścia na dany rynek, stąd firma z doświadczeniem w zakresie certyfikacji wyrobów uzyskuje przewagę konkurencyjną polegającą na umiejętności przeprowadzania sprawnej procedury dopuszczającej do obrotu na innych rynkach. W tym zakresie firma pozyskała znaczną przewagę. Na tle konkurencji Spółkę wyróżnia ponadto doświadczenie w nietypowych, niejednokrotnie trudnych, realizacjach. Kompetentny zespół jest w stanie zrealizować praktycznie każdy projekt, co jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i niejednokrotnie ma wpływ na wybór przez klienta oferty Spółki . Na polskim rynku istnieje kilka firm, które są znaczącymi podmiotami w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Najważniejszymi konkurentami w tym sektorze są: Grupa Mercor S.A., Somati – System, Effertz, Domoferm, Hoermann oraz Novoferm.

4.

Sytuacja majątkowa i finansowa.

W latach 2007 do 2011 Spółka stosunkowo intensywnie inwestowała w rozwój zasobów materialnych. Pokazuje to wykres nr 2. Jak widać szczyt inwestycji w Spółce przypada na lata 2008 do 2009. Do najważniejszych inwestycji należy budowa zakładu produkcyjnego w Konarskie k/Kórnika oraz zakup maszyn i urządzeń współfinansowany ze środków unijnych. Począwszy od 2010 firma odczuła pozytywny skutek tych inwestycji. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i nowopowstałej powierzchni produkcyjnej możliwe było przyjęcie do realizacji większej liczby zamówień. Do najważniejszych inwestycji w 2012 należało: - zakup działki sąsiadującej z siedzibą Spółki; - odpylacz do stanowiska cięcia gipsów; - modernizacja pieca do badań ogniowych; - system do obsługi obiegu dokumentów; - samochody służbowe dla przedstawicieli regionalnych.

Wykres 2. Inwestycje w latach 2007 do 2011. 14 000 11 452

12 000 10 000 8 000 6 000

3 677

4 000 2 000

791

1 253

1 253

1 427

2010

2011

2012

0 2007

2008

2009

6


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 Na 2012 rok Zarząd nie opublikował prognozy wyników gdyż prognozowanie w warunkach drugiej fali kryzysu finansowego jest bardzo utrudnione. W tabeli 2 przedstawiono wskaźniki rentowności i wskaźniki efektywności. Wynika z niej, że wszystkie wskaźniki rentowności są ujemne ze względu na poniesioną stratę w roku 2012. Niekorzystnym zjawiskiem jest to, że Spółka poniosła stratę także na podstawowej działalności. Wskaźnik rotacji należności pogorszył się o 21 dni i wynosi 88 dni, natomiast wskaźnik rotacji zapasów wzrósł o 6 dni w stosunku do 2011. W wartościach bezwzględnych zanotowano istotny wzrost poziomu należności - o 1,2 mln PLN a zapasów spadek o 0,4 mln PLN. Na sfinansowanie działalności bieżącej spółka zaciągnęła w listopadzie 2011 w BZWBK S.A., który w wysokości 2 mln został uruchomiony na początku 2012. Głównym bankami z usług, których korzysta Spółka jest BZWBK SA oraz PKO BP. W BZWBK SA Spółka zaciągnęła kredyty obrotowe a w PKO BP SA kredyt inwestycyjny na budowę zakładu produkcyjnego w Konarskie koło Kórnika. Emitent nadal korzysta z linii gwarancyjnej w DB-PBC SA w wysokości 500 tys. PLN, a także w PZU w wysokości 2.500 tys. PLN i w Interrisk w wysokości 1.200 tys. PLN. Te dwie ostatnie linie są wykorzystane w niewielkim stopniu z powodu usztywnienia się ubezpieczycieli na świadczenie usług dla branży budowlanej i okołobudowlanej. Spółka uzyskała także nowy limit gwarancyjny w wysokości 500 tys. PLN w BZWBK SA. Na dzień bilansowy nie był wykorzystany.

Tabela 2. Wskaźniki rentowności i wskaźniki efektywności. WSKAŹNIKI Wyszczególnienie Wskaźniki rentowności Rentowność ze sprzedaży Rentowność zysku netto Rentowność kapitału własnego [ROE] Rentowność majątku trwałego [ROA] Wskaźniki efektywności Rotacja zapasów Rotacja należności Efektywność środków trwałych Efektywność aktywów ogółem

Sposób obliczania

31.12.2012

31.12.2011

zysk ze sprzedaży/ sprzedaż zysk netto/ sprzedaż zysk netto/ kapitał własny zysk netto/ środki trwałe

-

-

zapasy*365/ sprzedaż należności*365/ sprzedaż sprzedaż/ środki trwałe sprzedaż/ aktywa

-2%

11%

-8%

7%

-21%

16%

-13%

12%

-

-

59

53

88

61

1,65

1,74

0,94

0,97

Wskaźnik płynności bieżącej pogorszył się i wynosi 1,17 (zalecany 1,2 – 2). Po wyeliminowaniu zapasów z analizy wskaźnik płynności szybki wyniósł 0,78 i jest gorszy niż przed rokiem (zalecany 1). W wyniku tego powstawały w roku 2012 przeterminowane zobowiązania do dostawców. Wskaźnik zadłużenia wynosi 64% i jest wyższy od ubiegłorocznego. Wymagany wskaźnik powinien zawierać się w przedziale 57% - 67%.

7


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 Tabela 3. Wskaźniki płynności i zadłużenia. WSKAŹNIKI Wyszczególnienie Wskaźniki płynności Płynność bieżąca Płynność szybka Wskaźniki zarządzania długiem Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik zdolności spłaty odsetek

5.

Sposób obliczania aktywa bieżące/ zobowiązania krót. (aktywa bieżące-zapasy) /zobowiązania krót. dług ogółem/ aktywa ogółem (zysk netto+odsetki+podatki) /odsetki

31.12.2012

31.12.2011 -

-

1,17

1,6

0,78

1,03

-

-

64%

57%

-2,1

5,0

Produkcja.

W wyniku dokonanych inwestycji zdolności produkcyjne Małkowski – Martech S.A. zwiększyły się znacznie i firma jest gotowa na wzrost popytu. Szacuje się, że obecne zdolności produkcyjne firmy wynoszą 30 mln złotych a przy zwiększeniu zatrudnienia mogą wynieść nawet 50 mln. Jednocześnie począwszy od końca III kwartału 2011 roku Spółka rozpoczęła wprowadzanie zmian w dziale produkcyjnym mające na celu poprawę wydajności i jakości produkcji oraz do przyśpieszenia czasu realizacji zleceń. Głównymi elementami nowej strategii jest wdrożenie elementów drogi Toyoty takich jak 5S czy Keizen. Zmiany te były kontynuowane w roku 2012 Planowane i zakończone inwestycje ściśle związane z badaniami i pracami rozwojowymi mogą dodatkowo zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu. Spółka posiada Certyfikat ISO 9001 nr ITB-007/J, który został przyznany firmie w zakresie projektowania, produkcji, montażu serwisu bram przeciwpożarowych. Nadany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej ważny do 13.04.2013. Spółka w 2012 borykała się z pewnymi problemami związanymi z wdrożeniem do produkcji wyrobów, na które uzyskano nowe aprobaty. W 2013 problemy te zostały rozwiązane. 6.

Zaopatrzenie

Głównymi materiałami niezbędnymi do produkcji bram MARC jest wełna mineralna grubości 60 i 100 mm oraz blacha lakierowana 0,5 do 0,7 mm. Chociaż Spółka od lat współpracuje z gronem wypróbowanych dostawców nie występuje niebezpieczeństwo uzależnienia od ich usług gdyż rynek tych wyrobów jest silnie konkurencyjny. Firma dostarczająca wełnę mineralną ma 11% udział w zakupach materiałów Spółki a dostawca blachy – 20%.. Następny dostawca, który dostarcza silniki wraz z osprzętem do nich posiada 8% udziału w zakupach materiałów. Pod koniec roku rozpoczęto poszukiwania nowych dostawców co przyniosło już w pierwszym kwartale 2013 wymierne korzyści dla Spółki. 7.

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia.

W roku 2012 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 99 osób i w stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiła zmiana.

8


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 8.

Badania i rozwój.

W roku 2012 kontynuowano rozpoczęte w 2010 projekty badawcze mające na celu stworzenie nowych, tańszych w produkcji, bardziej niezawodnych wyrobów. Już w 2012 zakończono badania i przyjęto do oferty handlowej dwa nowe wyroby, które zwiększą konkurencyjność Spółki zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się w kraju inwestycji w branży energetycznej. Nacisk kładziony na innowacyjność został zauważony i doceniony. Za swoje nowe produkty, bramę dymoszczelną MARC ZS i drzwi wahadłowe MARC WH, Spółka została wyróżniona dwoma Złotymi Medali Międzynarodowych Targów Budowlanych Budma 2012. Podobne wyróżnienie - Złoty Medal Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa Sawo 2012, otrzymała też przeciwpożarowa kurtyna okienna. Wyróżnienia te świadczą, nie tylko o właściwie obranym kierunku rozwoju przez firmę, ale także o wysokiej jakości tworzonych rozwiązań. Należy dodać, że Spółka wydzieliła z powierzchni hali produkcyjnej 300 m2 na dział badań i rozwoju, gdzie najlepsi fachowcy pod kierownictwem Prezesa Zarządu Zenona Małkowskiego testują nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. W 2012 zmodernizowano zakupiony rok wcześniej piec badawczy, który służy do wstępnego badania wyrobów. Weryfikacja produktów na miejscu, w firmie sprawia, że nie trzeba przeprowadzać tych badań na piecach certyfikowanych, co daje duże oszczędności. Wydatki na badania i prace rozwojowe były porównywalne do zeszłorocznych i wyniosły w 2012 1.050,0 tys. PLN. 9.

Czynniki ryzyka.

• Ryzyko związane z celami strategicznymi Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada przede wszystkim modernizację bram Marc-D, a w dłuższej perspektywie również innych oferowanych produktów. Ma to na celu unowocześnienie oferowanych produktów i zwiększenie pozycji konkurencyjnej Spółki. Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności firmy do adaptacji do zmiennych warunków branży budowlanej, w ramach której Spółka prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników wpływających na branżę budowlaną można zaliczyć: przepisy prawa, ceny nieruchomości, stosunek podaży i popytu, warunki atmosferyczne, możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje, sytuację na rynku pracy. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości zależą od zdolności Spółki do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. • Ryzyko utraty zaufania odbiorców Wykonywane przez Emitenta zlecenia, w szczególności zlecenia obejmujące wysoce specjalistyczne prace związane z instalacją przeciwpożarową, wiążą się z wieloma czynnikami mogącymi powodować opóźnienie w realizacji zlecenia lub jego nienależyte wykonanie. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zawinienia ze strony Spółki skutkującego wadliwym lub nieterminowym wykonaniem zlecenia, Emitent jest narażony na ryzyko utraty zaufania odbiorców, które w branży budowlanej, do której należy produkcja i instalacja biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci bram i drzwi przeciwpożarowych jest bardzo istotne. Utrata zaufania odbiorców może wiązać się z istotnym ograniczeniem portfela zamówień Spółki, co z kolei może przełożyć się w istotny sposób na osiągane w przyszłości przez Emitenta wyniki finansowe. • Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej. 9


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy członków Zarządu, w szczególności Prezesa Zarządu – Pana Zenona Małkowskiego oraz strategicznej kadry kierowniczej. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata którekolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wraz z odejściem któregokolwiek członka Zarządu lub strategicznej kadry kierowniczej Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. Ponadto część osób pochodzących z kluczowego kierownictwa jest współwłaścicielami Emitenta, co dodatkowo wpływa na minimalizację ryzyka ich odejścia. • Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych. Prognozy wyników finansowych na rok 2012 nie zostały podane do publicznej wiadomości gdyż istnieje zbyt duża liczba nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu Spółki, których podmiot nie jest w stanie przewidzieć. Powodem tej niepewności jest między innymi druga fala kryzysu, z którą boryka się obecnie rynek światowy. • Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której oferuje ona swoje produkty i usługi, będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej jej klientów. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych. • Ryzyko osłabienia koniunktury w branży budowlanej Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży budowlanej. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na najbliższe lata wskazują na stopniowe zwiększanie się dynamiki wzrostu w tej branży. Istnieje ryzyko, iż w przypadku przedłużającego się okresu spowolnienia gospodarczego w Polsce, a przez to i sytuacji w branży budowlanej, liczba podmiotów przeprowadzających inwestycje budowlane, dla których Emitent produkuje i instaluje bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci bram przeciwpożarowych, znacząco się zmniejszy co może wpłynąć na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. Nie ma ona wpływu na tendencje i cykle występujące w branży budowlanej. Zabezpieczenie przed tym ryzykiem następuje głównie poprzez dywersyfikację oferowanych przez Emitenta wyrobów oraz oferowanie wysokiej jakości produktów i usług, które nawet w czasach dekoniunktury są konkurencyjne i zapewniają odpowiednią sprzedaż. • Ryzyko sezonowości sprzedaży produktów Sprzedaż Emitenta jest silnie powiązana z sezonowością branży budowlanej, co objawia się m.in. wzrostem produkcji w okresie od lipca do grudnia oraz spadkiem zamówień i produkcji w okresie zimowym i wiosennym. Sezonowość ta jest typowa dla branży budowlanej i wynika z rodzaju prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej. W okresie zmniejszonej liczby zamówień na produkty, Spółka prowadzi bardziej zaawansowane prace rozwojowe nad technicznym ulepszeniem już oferowanych bram przeciwpożarowych oraz tworzeniem nowych produktów poszerzających skalę oferowanych usług. Na skutek tymczasowego przekwalifikowania pracowników, zwiększa się również ilość prac montażowych realizowanych przez nią. • Ryzyko niewypłacalności odbiorcy W związku z trudną sytuacją w części firm, spowodowanych spowolnieniem gospodarczym i wynikających z tego problemów z ich płynnością i wypłacalnością, istnieje ryzyko iż w przypadku 10


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 realizacji zamówienia przez Emitenta, kontrahent okaże się nierzetelny lub w skrajnym przypadku niewypłacalny. Sytuacja taka może wpłynąć na zwiększenie kosztów i zmniejszenie wartości wyników finansowych Spółki, która zabezpiecza się przed tak niekorzystnym dla niej scenariuszem poprzez zawieranie umów faktoringowych. Wspomniane umowy są faktoringiem pełnym, co w 85% wartości wierzytelności zabezpiecza przed niewypłacalnością odbiorcy, umożliwia przedłużanie kontrahentowi spłaty należności bez konieczności dłuższego oczekiwania na zapłatę i powoduje otrzymanie zapłaty zaledwie kilka dni po otrzymaniu faktury. Niestety generalni wykonawcy nie są objęci systemem faktoringu. Dlatego Spółka dąży do rozciągnięcia odpowiedzialności za płatność także na inwestora, co umożliwia art. 647 kodeksu cywilnego. Emitent stara się także zamieniać zatrzymane przez generalnych wykonawców kaucje na gwarancje usunięcia wad i usterek zarówno bankowe jak i ubezpieczeniowe. Jest to coraz trudniejsze gdyż banki i firmy ubezpieczeniowe bardzo negatywnie postrzegają branżę budowlaną. • Ryzyko współpracy z podwykonawcami Firma przy realizacji projektów korzysta zarówno z własnych, przeszkolonych zespołów montażowych, jak i usług firm zewnętrznych. W związku z ograniczonym wpływem na jakość, profesjonalizm i terminowość wykonywania usług świadczonych przez podwykonawców istnieje ryzyko niewywiązania się ich z powierzonych prac w oczekiwanym terminie. Możliwe jest też wykonanie prac nierzetelnie lub niezgodnie ze standardami Spółki oraz ewentualnego wzrostu kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Niska jakość, niekompetencja lub nieterminowość firm zewnętrznych może wpływać negatywnie na jakość oferowanych przez Emitenta usług a w konsekwencji również na postrzeganie marki i wizerunku Spółki przez jej klientów. Emitent przywiązuje bardzo dużą wagę do szkoleń montażystów i przestrzegania przez nich odpowiednich norm obowiązujących w Spółce. Szkolenia te odbywają się kilka razy w ciągu roku i kończą się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu poświadczającego przejście szkolenia i uzyskania niezbędnych umiejętności. • Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów Realizowane przez Emitenta zlecenia wymagają znaczących nakładów materiałów budowlanych a w szczególności wełny mineralnej, blachy powlekanej i profili stalowych. Z uwagi na fakt wahań cen materiałów budowlanych i innych używanych w produkcji surowców, Spółka jest narażona na ryzyko nieprzewidzianego wzrostu cen wykorzystywanych czynników produkcji. W przypadku znaczącego wzrostu cen surowców, materiałów lub towarów, wykorzystywanych podczas produkcji bram przeciwpożarowych oraz ich montażu, istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej przez Spółkę działalności. Wzrost cen materiałów może spowodować również wzrost zarówno cen usług świadczonych przez Emitenta jak i jego produktów, co w konsekwencji może spowodować pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej. W celu zabezpieczenia przed powyższym ryzykiem Emitent prowadzi kalkulację cen realizacji poszczególnych zleceń w oparciu o aktualne i prognozowane ceny materiałów. Głównymi materiałami, które zakupuje Spółka to wełna mineralna, stal, osprzęt sygnalizacyjny oraz napędy do podnoszenia i opuszczania bram. W przypadku wzrostu niektórych kosztów materiałów, ze względu na silną pozycję rynkową, Spółka może przerzucić część kosztów na odbiorców końcowych swoich produktów bez znaczącej straty w ilości realizowanych kontraktów albo znaleźć innych dostawców co coraz częściej przynosi pożądany efekt. • Ryzyko związane z konkurencją Emitent działa na rynku produkcji i instalacji bram przeciwpożarowych, będących rodzajem biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Mniej więcej od 2011 roku widać wzmagającą się konkurencje w tej branży. Coraz więcej firm pokonuje barierę wejścia i zaczyna sprzedawać swoje wyroby na rynku. Jednocześnie wcześniejsi konkurenci zaczynają proponować wyroby, które do tej pory znajdowały się tylko w ofercie Spółki. W przypadku ewentualnego nasilenia konkurencji w branży istnieje ryzyko, iż Emitent może być zmuszony do podjęcia kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen świadczonych usług i sprzedawanych produktów. Działania tego typu mogą wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Emitenta i jego perspektywy rozwoju. Emitent nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów rentowności. Strategia Spółki koncentruje się 11


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty (w szczególności poprzez zwiększenie oferty produktów) i świadczenie wysokiej jakości usług elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta oraz oddziaływaniu na dostawców na dostawców i podwykonawców. • Ryzyko dopuszczenia wyrobów Emitenta do obrotu na rynkach zagranicznych Branża biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w sektorze bram ppoż. charakteryzuje się niezwykle dużą barierą wejścia związaną z koniecznością uzyskania dużej ilości niezbędnych zezwoleń i certyfikatów. Na rynku polskim, ze względu na duże doświadczenie w spełnianiu powyższych wymogów, Spółka nie ma problemów z wprowadzaniem do obrotu swoich produktów. Zagrożenie takie może się pojawić w przypadku zamiaru wprowadzenia produktów na rynki krajów spoza Unii Europejskiej, a w szczególności rynki krajów byłego ZSRR. Procedury dopuszczenia urządzeń przeciwpożarowych do obrotu na tym obszarze często nie są ujednolicone i jednoznacznie skodyfikowane, co powoduje dodatkowe koszty i możliwość niedopuszczenia do obrotu produktów Emitenta na danym rynku, lub znaczne opóźnienie w ich wprowadzeniu na rynek. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku zmian regulacji przeciwpożarowych w tych krajach, Emitent będzie zmuszony do ponownego uzyskania certyfikatów, lub nawet do wycofania sprzedawanych na tych rynkach produktów. Opóźnianie procesu dopuszczenia do obrotu, niewykonanie odpowiednich badań, konieczność spełnienia specyficznych wymagań rynku (regulacje prawne, normy zwyczajowe) może wpłynąć negatywnie na działalność firmy i uzyskiwane przez nią wyniki finansowe. Podmiot nie ma wpływu na obowiązujące w poszczególnych państwach regulacje i normy dotyczące biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W celu ograniczenia wpływu przedmiotowego ryzyka na działalność Emitenta, Spółka monitoruje na bieżąco przepisy i konieczne do uzyskania zezwolenia na wprowadzenie produktów do obrotu normy obowiązujące w państwach, o które Emitent zamierza poszerzyć swą działalność. • Ryzyko związane z korzystaniem z opatentowanych rozwiązań technicznych Firma nie posiada na własność wszystkich używanych w ramach prowadzonej działalności własności intelektualnych (w szczególności patentów i zgłoszeń patentowych). Możliwość korzystania z omawianych rozwiązań technicznych uzależniona jest od umów zawartych z wynalazcami niniejszych rozwiązań. Z uwagi na fakt stosowania obcych wynalazków w produktach o dużej wartości sprzedaży w strukturze przychodów Emitenta, istnieje ryzyko, iż w przypadku rozwiązania umowy z wynalazcą, zwiększenia kosztu możliwości korzystania z danego rodzaju wynalazku czy całkowitego rozwiązania umowy z posiadaczem patentu lub zgłoszenia patentowego, Emitent utraci możliwość produkcji istotnej części swoich wyrobów. W takim przypadku Spółka może narazić się na dodatkowe koszty lub w skrajnym przypadku utracić zdolność do efektywnego konkurowania na rynku bram przeciwpożarowych za pomocą jakości swoich produktów i być zmuszona do korzystania z innych, mniej efektywnych rozwiązań technicznych. Firma stara się ograniczyć przedmiotowe ryzyko poprzez kupowanie na własność części patentów z których korzysta oraz samodzielne prace nad nowymi rozwiązaniami technicznymi wykorzystywanymi w najnowszych produktach. Ponadto część wykorzystywanych w produkcji Emitenta rozwiązań technicznych znajduje się w posiadaniu znaczących akcjonariuszy Spółki, co minimalizuje prawdopodobieństwo utraty przez Emitenta możliwości wykorzystywania używanych w toku produkcji rozwiązań technologicznych. • Ryzyko nadmiernego zadłużenia przedsiębiorstwa Inwestycje Emitenta w 2008 r. i 2009 r., a w szczególności budowa nowej hali produkcyjnej, były znaczące i niezwykle kapitałochłonne. Emitent, aby sprostać wymogom kapitałowym powyższych projektów, zmuszony był do zaciągnięcia kredytu bankowego. Także przy tak znacznym wzroście sprzedaży Spółka musiała zaciągnąć w 2012 nowe kredyty obrotowe. W chwili obecnej Emitent w sposób terminowy spłaca swoje zobowiązania , jednak w przypadku przejściowych problemów Spółki (np. tymczasowe zmniejszenie przychodów) obecna struktura finansowania może wywołać doraźne opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych. Prawdopodobnie znalazłoby to swoje odzwierciedlenie w przyszłych wynikach finansowych Emitenta. Zdaniem Zarządu powyższe ryzyko minimalizowane będzie poprzez osiągnięcie począwszy od 2013 wyższej rentowności i 12


Małkowski - Martech S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za rok 2012 przyśpieszeniu konwersji gotówki, co obniża udział długu w strukturze bilansu przedsiębiorstwa i w znacznym stopniu zwiększa poziom płynności i wypłacalności Emitenta. • Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) Otoczenie prawne działalności Spółki charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian, przede wszystkim w kontekście dostosowywania prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej. W związku z prowadzoną polityką legislacyjną niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne danych zmian. Niejednoznaczność przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. • Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe.

10. Zarząd W ciągu 2012 roku nie nastąpiła zmiana w składzie zarządu Spółki i do dnia dzisiejszego jest czteroosobowy i działa w składzie : 1. 2. 3. 4.

Zenon Małkowski- prezes Dariusz Dorczyński –wiceprezes Sławomir Lubczyński-członek Marcin Małkowski- członek

Zarząd w trakcie minionego roku odbywał swe posiedzenia najczęściej dwa razy w miesiącu. Posiedzenia te były poświęcone ocenie bieżącej sytuacji spółki. Z początkiem 2013 roku Marcin Małkowski został na własną prośbę odwołany z pełnienia funkcji członka zarządu. Zarząd w swych pracach zwracał szczególną uwagę na szybkie przeprowadzanie i wdrażanie prac badawczych i rozwojowych na wdrażaniu nowych strategii i poszukiwaniu nowych rynków zbytu zwłaszcza za granicą.

13


Raport roczny Małkowski & Martech S.A. za rok 2012  
Raport roczny Małkowski & Martech S.A. za rok 2012  

Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 spółki Małkowski & Martech S.A. jednej z najbardziej innowacyjnych spółek z rynku NewConnect 2013

Advertisement