Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 8 Œ˜í√, 2012, ˜„√√˘¬ı±1

9

Ùˬ±—fl¡˝◊√Ê√ ˝√í˘±G Ùˬ±k1 ÚÓ≈¬Ú 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√í˘±Gfl¡ ’øˆ¬ÚµÚ :±¬ÛÚ ø¬ıù´1 ’±·˙±1œ1 ŒÚÓ¬±1 Œ¬Ûø1Â√, 7 Œ˜í– ¬Ùˬ±k1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ Ùˬ±—fl¡˝◊√Ê√ ˝√í˘±Gfl¡ ’øˆ¬ÚµÚ :±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√ ø¬ıù´1 ’±·˙±1œ1 ŒÚÓ¬±¸fl¡À˘º ’±À˜ø1fl¡±1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ¬ı±1±fl¡ ’í¬ı±˜±,√ Ê√±˜«±Ú Œ‰¬Àk˘1 ¤À?˘± ˜Àfl¡«˘ ’±1n∏ ø¬ıËøȬÂ√ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ŒÎ¬øˆ¬√ Œfl¡À˜1n∏ÀÚ ˝√í˘±Gfl¡ ’øˆ¬ÚµÚ :±¬ÛÚ fl¡À1º øÚ¬ı«±‰¬Ú1 Ù¬˘±Ù¬˘ Œ‚±¯∏̱1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ˜±øfl«¡Ú 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ¬ı±1±fl¡ ’í¬ı±˜±˝◊√ ŒÙ¬±Ú fl¡ø1 qÀˆ¬‰¬Â√± :±¬ÛÚ fl¡ø1 ˝√í˘±Gfl¡ fl¡˚˛ Œ˚ Œ√˙‡Ú1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡±˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±À˜ø1fl¡± ’±¢∂˝√ œº ŒÓ¬›“1 ‰¬1fl¡±À1 Ùˬ±k1 ∆¸ÀÓ¬ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ’±1n∏ ¸≈1鬱 ¸•Ûfl«¡œ˚˛ õ∂Ó¬…±˝3√ ±Ú1 Œé¬SÓ¬ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬± fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1 ¬ı≈ø˘› ά◊À~‡ fl¡À1º ’í¬ı˜±˝◊√ ˝√í˘±Gfl¡ Œ˝√√±ª±˝◊√ Ȭ ˝√√±Î¬◊Â√Õ˘ ’±˜LaÌ Ê√ÀÚ±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’˝√√± ˜±˝√√Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± Ú±ÀȬ± ¬ı±ø˝√√Úœ1 ¸øij˘Ú ’±1n∏ øÊ√-8 ¸øij˘ÚÕ˘ ’±˜LaÌ Ê√Ú±˚˛º Ê√±˜«±Ú Œ‰¬Àk˘1 ˜Àfl«¡À˘ ˝√í˘±Gfl¡ 1±©Ü™¬ÛøÓ¬1 √±ø˚˛Q ¢∂˝√ Ì1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¬ı±ø˘«Ú w˜ÌÕ˘ ’±˜LaÌ Ê√Ú±˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 Ê√±˜«±Ú 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ŒÊ√±ª±ø‰¬˜ ·±Î¬◊fl¡ ’±1n∏ Œ¬ı˘øÊ√˚˛±˜1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ ˝◊√ ø˘’í øά 1n∏À¬Û±Àª ˝í˘±Gfl¡ qÀˆ¬26√± :±¬ÛÚ fl¡À1º

Œ√˙Õ˘ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’Ú±1 õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬

Œ¬Ûø1Â√, 7 Œ˜í– Ùˬ±k1 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬ ’‚È¬Ú ‚Ȭ±˝◊ Œ√˙‡Ú1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ Ê√˚˛˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘ Ùˬ±—fl¡˝◊√Ê√ ˝√í˘±ÀGº fl¡±ø˘ øÚ˙± Œ‚±¯∏̱ fl¡1± Ù¬˘±Ù¬˘Ó¬ ˝√í˘±ÀG Œ√˙‡Ú1 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ øÚfl¡í˘±Â√√ Â√±fl«√íÊœfl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º ά◊À~‡…, ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀȬ± ˙±¸Úfl¡±˘1 ¬ı±À¬ı 1±©Ü™¬ÛøÓ¬ ¬Û√1 õ∂±Ô«œ Œ˝√√±ª± Â√±fl«¡íÊ√œfl¡ ˝√í˘±ÀG ¤fl¡ ø¬ı˙±˘ Œˆ¬±È¬1 ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º ≈√À˚˛±·1±fl¡œ õ∂±Ô«œ1 ˜±Ê√Ó¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬¡Z√øiZÓ¬± Œ˝√√±ª± Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± øÚ¬ı«±‰¬ÚÓ¬ 109 ˙Ó¬±—˙ Œˆ¬±È¬ ˘±Àˆ¬À1 ˝√í˘±G Ê√˚˛ ˝√√˚˛º ˝◊√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Â√±fl«¡íÊ√œÀ˚˛ ˘±ˆ¬ fl¡1± Œˆ¬±È¬1 ¬Ûø1˜±Ì ˝√√í˘ 48.1 ˙Ó¬±—˙º 2001 ‰¬Ú1 ¬Û1± 2008 ‰¬ÚÕ˘Àfl¡ È≈¬À~ ‰¬˝√√11 Œ˜˚˛1 ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√ fl¡1± ˝√í˘±ÀG ά◊Mê√ ‰¬˝√√1‡ÚÀÓ¬ øÚÊ√1 ø¬ıÊÀ√˚±˛ ~±¸ ¬Û±˘Ú fl¡À1º ø¬ıÊ√˚˛ ¸±¬ı…ô¶ fl¡ø1 ˝í˘±ÀG È≈¬À~ ‰¬˝√√1Ó¬ øÚÊ√1 ø¬ı˙±˘ ¸˜Ô«fl¡1 ’±·Ó¬ fl¡˚˛, ëŒ√˙‡ÚÕ˘ ’±˙±1 ¬ıÓ¬1± fl¡øϬˇ˚±˛ ˝◊√ ’±øÚ ˜˝◊√ ·ø¬ı«Ó¬ºí 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬ øÚ¬¬ı«±ø‰¬Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ˝√í˘±ÀG fl¡˚˛ Œ˚ Ùˬ±k1 ¸fl¡À˘± Ú±·ø1fl¡Àfl¡ ¤Àfl¡Î¬±˘

ŒÎ¬±À˘À1 ¬ı±øg ¸˜”˝√ ¸˜¸…±fl¡ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±˝◊√ Œ√˙‡Úfl¡ ¸˜¸…±˜≈Mê√ fl¡ø1¬ıº ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ Œ√˙‡Ú1 Ÿ¬Ì Ó¬Ô± ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ≈√1±¬ı¶ö± ’±1n∏ ø¬ıù´Ó¬ ˝◊√˚±˛ 1 fl”¡È¬ÕÚøÓ¬fl¡ ¸•Ûfl«¡1 Œé¬SÓ¬ ÚªøÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬1 ˆ¬”ø˜fl¡± ˘é¬Ìœ˚˛ ˝√√í¬ıº ˝√í˘±G1 Ê√˚˛ ¸≈øÚø(Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ’·ÌÚ Ê√Ú¸±Ò±1ÀÌ Ùˬ±k1 ÚªÊ√±·1Ì1 ¤fl¡ ά◊À~‡À˚±·… ͬ±˝◊√ ë øά ˘± Œ¬ı©Ü±˝◊√˘íÓ¬ ¸˜±ÀªÓ¬ ˝√√˚˛ ’±1n∏ ø¬ıÊ√À˚˛±~±¸ ¬Û±˘Ú fl¡À1º ¶úÓ«¬¬ı…, ¬ı“±›¬ÛLöœ ŒÚÓ¬± Ùˬ±—fl¡˝◊√Ê√ ø˜A±1À˘ÀG 1981 ‰¬Ú1 ¬Û1± 1995 ‰¬ÚÕ˘ Œ√˙‡Ú1 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı √˘ÀȬ±1 ¬Û1± ˝í˘±ÀG ¬Û≈Ú1 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√í˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÚÊ√1 ¬Û1±Ê√˚˛ ¶§œfl¡±1 fl¡ø1 Â√±fl«¡íÊ√œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ŒÙ¬±Ú1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ÚªøÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬fl¡ qÀˆ¬26√± :±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√º Â√±fl«¡íÊ√œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ øÚÊ√1 ¸˜Ô«fl¡¸fl¡˘fl¡ ÒÚ…¬ı±√ :±¬ÛÚ fl¡À1 ’±1n∏ fl¡˚˛ Œ˚ ø¡ZÓ¬œ˚˛¬ı±11 ¬ı±À¬ı øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√í¬ıÕ˘ ŒÓ¬›“ ¬Û”Ì« Œ‰¬©Ü± ‰¬˘±˝◊√øÂ√˘º

˝√√±˝◊√fl¡˜±G1 ’±˜LaÌ õ∂Ó¬…±‡…±Ú ¬ı¸≈g1± 1±ÀÊ√1 1±Ê√¶ö±Ú ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÓ¬ √˘œ˚˛ ¸—fl¡È¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ , 7 Œ˜í – 1±Ê√¶ö±Ú ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ˜±Ê√Ó¬ ’±1y Œ˝√√±ª± √˘œ˚˛ ¸—‚±Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘ ’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√º ˚±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀÊ√ø¬Û √˘fl¡ ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ ¸—fl¡È¬Ó¬ Œ¬Û˘±˝◊√ ÀÂ√º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ‡¬ı1 ’Ú≈¸ø1 õ∂±Mê√Ú ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬Ô± 1±Ê√¶ö±Ú1 ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 ŒÚSœfl¡ ¬Û±È«¬œ ˝√√±˝◊√fl¡˜±ÀG ÚÓ≈¬Ú ø√~œÕ˘ ‰¬˜Ú Ê√±ø1 fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› ŒÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ Œ¸˚˛± ¬ı±1•§±1 õ∂Ó¬…±‡…±Ú fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡…, ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ŒÊ√…ᬠŒÚÓ¬± &˘±¬ı ‰¬±µ fl¡±È¬±ø1˚˛±1 õ∂ô¶±øªÓ¬ Œ˘±fl¡ Ê√±·1Ì ˚±S±1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 1±ÀÊ√˝◊√ √˘Ó¬…±·1 ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1øÂ√˘º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 õ∂¬ıœÌ ŒÚÓ¬± ¤˘ Œfl¡ ’±√ª±øÚ, 1±Ê√Ú±Ô ø¸— ’±1n∏

√˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ÚœøÓ¬Ú ·±Î¬ƒfl¡±1œÀ˚˛ 1±ÀÊ√1 ∆¸ÀÓ¬ ŒÙ¬±ÀÚÀ1 fl¡Ô± ¬Û±øÓ¬ÀÂ√º 1±ÀÊ√fl¡ ¬Û1ªÓ«¬œ ’±À˘±‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ÚÓ≈¬Ú ø√~œÕ˘ ’±ø˝√√¬ıÕ˘ √˘1 Ù¬±˘1 ¬Û1± øÚŒ√«˙ ø√˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º ά◊À~‡… 1±ÀÊ√1 ¸˜Ô«ÚÓ¬ ’Ú… 6 Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛Àfl¡› √˘Ó¬…±·1 ˆ¬±¬ı≈øfl¡ õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ¸”S˝◊√ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ’Ú≈¸ø1 1±Ê√¶ö±Ú ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 79 Ê√Ú ø¬ıÒ±˚˛fl¡1 60 ·1±fl¡œÀ˚˛ √˘Ó¬…±·1 ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º ¸”SÀȬ±Àª ˘·ÀÓ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡À1 Œ˚ 1±ÀÊ√ 1 ¬õ∂¬ı˘ ’±¬ÛøM√ √ ¸ÀN› fl¡±È¬±ø1˚˛±˝◊√ õ∂ô¶±øªÓ¬ Œ˘±fl¡Ê√±·1Ì ˚±S± 9 Œ˜í1 ¬Û1± ’±1y fl¡ø1¬ı ¬¬ı≈ø˘ ˝◊√26√± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º

˜˜Ó¬±fl¡ ¸±é¬±» ˜±øfl«¡Ú ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ¸ø‰¬¬ı ø˝√√˘±1œ øflv¡∞I◊Ú1

˘ÀéƬÃ, 7 Œ˜í– ˘ÀéƬÃ1 ˜≈‡… ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± ø¬ıÀÚ±√ Œfl¡ ’±˚«1 ˝√√Ó¬…±1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ø‰¬ ø¬ı ’±À˚˛ õ∂±Mê√Ú ˜≈‡… ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛± ¤ Œfl¡ qflv¡±fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1ÀÂ√º 1±©Ü™œ˚˛ ¢∂±˜… ¶§±¶ö… ’øˆ¬˚±Ú1 ÒÚ¸˜”˝√1 qflv¡±˝◊√ ¬fl¡1± ¬ı…±¬Ûfl¡ Œ‡ø˘À˜ø˘1 Ó¬Ô… 1±Ê√Uª±ˆ¬±Àª ’±˚«˝◊√ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ¸Àµ˝√√ fl¡ø1À˚˛˝◊√ õ∂±Mê√Ú ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛±Ê√ÀÚ ¤˝◊√ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1øÂ√˘º ø‰¬ ø¬ı ’±À˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ’Ú≈¸ø1 ’Ú… ¤Ê√Ú õ∂±Mê√Ú ˜≈‡… ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛±fl¡ ø¬ı ø¬Û ø¸„√√1 ˝√√Ó¬…± fl¡±GÀÓ¬± qflv¡± Ê√øάˇÓ¬ ’±ÀÂ√º ά◊À~‡…, ’±˚«fl¡ 2010 ‰¬Ú1 ’À"√√±¬ı1 ˜±˝√√Ó¬ ø¬ıfl¡±˙ Ú·1Ó¬ õ∂±Ó¬–w˜Ì fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ø¬ı ø¬Û ø¸„√√fl¡ Œ·±˜øȬ Ú·1Ó¬ ˝√√Ó¬…± fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º ά◊À~‡… Œ˚ 1±©Ü™œ˚˛ ¢∂±˜… ¶§±¶ö… ’øˆ¬˚±Ú1 Œfl¡À˘—fl¡±ø1Ó¬ ø˘5 Ôfl¡±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ø‰¬ ø¬ı ’±À˚˛ Œ˚±ª± ¬ıÂ√1 qflv¡±fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1øÂ√˘º ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤˘±˝√√±¬ı±√ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘À˚˛ qflv¡±fl¡ Ê√±ø˜Ú õ∂√±Ú fl¡ø1øÂ√˘º Ó¬≈√¬Ûø1 ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«1 27 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛‡ÀÚ ≈√À˚˛±·1±fl¡œ ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛±1 ˝√√Ó¬…±1 Ó¬√ôL ‰¬˘±¬ıÕ˘ ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√fl¡ øÚÀ«√˙ ø√øÂ√˘º

Ê√ij – 12, ’±·©Ü, 1954 Ê√ij ¶ö±Ú – 1À˚˛˘ ø‰¬È¬œ 1979 ‰¬ÚÓ¬ Â√íø‰¬À˚˛ø˘©Ü √˘Ó¬ Œ˚±·√±Ú 1988 ‰¬ÚÓ¬ fl¡í1œÊ√1 ¬Û1± ¸±—¸√ øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ 1997 ‰¬ÚÓ¬ √˘1 ŒÚÓ¬± ø˝√√‰¬±À¬Û øÚÒ«±ø1Ó¬º

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√1 ˜±Ê√Ó¬ ‰¬œÚÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤fl¡ 1¬ıȬ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ øÚÊ√1 fl¡±˚«√é¬Ó¬± Œ√‡≈ª±˝◊√ÀÂ√ ¤È¬± 1¬ıÀȬ

¸—¸œ˚˛ øÚ¬ı«±‰¬Ú ¬ıÊ«√Ú fl¡ø1¬ı øÂ√ø1˚˛±1 Ê√Ú·ÀÌ√

fl¡˘fl¡±Ó¬± , 7 Œ˜í – øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œÀ1 ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ’˝√√± ˜±øfl«¡Ú ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ¸ø‰¬¬ı ø˝√√˘±1œ øflv¡∞I◊ÀÚ ’±øÊ√ ¬Ûø(˜¬ı—·1 ˜≈‡… ˜Laœ ˜˜Ó¬± Œ¬ıڱʫ√fl¡¸±é¬±» fl¡À1º ˜±øfl«¡Ú ¸ø‰¬¬ı·1±fl¡œÀ˚˛ ˜˜Ó¬±1 Ê√œªÚÀÊ√±1± ¸—¢∂±˜1 ø¬ı¯∏À˚˛ qøÚÀ˚˛˝◊√ ¬ı—·fl¡Ú…±·1±fl¡œfl¡ ¸±é¬±» fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı…¢∂ ∆˝√√ ¬Ûø1øÂ√˘ ¬ı≈ø˘ ¬ı…Mê√ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡…, ˜˜Ó¬± Œ¬ıڱʫ√œ ’±1n∏ ø˝√√˘±1œ øflv ¡ ∞I◊ Ú fl¡ Ȭ±˝◊ √ ˜ Â√ Œ˜·±øÊ√ Ú 1 ¡Z±1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ø¬ıù´1 ¤˙·1±fl¡œ õ∂ˆ¬±ª˙±˘œ ¬ı…øMê√1 Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ ’ôLˆ¬«≈Mê√ fl¡ø1øÂ√˘º Ó¬≈√¬Ûø1 ¬ı±—˘±À√˙1 ¬Û1± Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛±Õfl¡ ’±ø˝√√ fl¡˘fl¡±Ó¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª± ø˝√√˘±1œÀ˚˛ øÓ¬ô¶±ÕÚ1 ¬Û±Úœ ˘·ÀÓ¬ õ∂Ó¬…é¬ ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ø¬ıøÚÀ˚˛±· ¸µˆ¬«Ó¬ ˜˜Ó¬±1 ∆¸ÀÓ¬ ’±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ˆ¬¬ı± ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ≈√À˚˛±·1±fl¡œ ŒÚSœ1 ˜±Ê√Ó¬ Œ˝√√±ª± ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ¤ÀÚfl≈¡ª± Œfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ’±À˘±‰¬Ú± Ú˝√√í˘º ά◊À~‡…, ¸±é¬±Ó¬1 ¬Û”À¬ı« ˜˜Ó¬± Œ¬ıڱʫ√œÀ˚˛ ¶Û©Ü fl¡ø1 ø√øÂ√˘ Œ˚ ˜±øfl«¡Ú ¸ø‰¬¬ı·1±fl¡œ1 ∆¸ÀÓ¬ õ∂Ó¬…é¬ ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ø¬ıøÚÀ˚˛±· ’±1n∏ øÓ¬ô¶± ∆Ú1 ‰≈¬øMê√1 ›¬Û1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ’±À˘±‰¬Ú± Úfl¡À1º fl¡˘fl¡±Ó¬±1 ¬Û1± ÚÓ≈¬Ú ø√~œÕ˘1±›Ú± Œ˝√√±ª± ø˝√√˘±1œÀ˚˛ ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ ¬ıø˝√√–¬Ûø1S꘱ ø¬ıˆ¬±·1 ˜Laœ ¤Â ¤˜ fl‘¡¯û±1 ∆¸ÀÓ¬ ø˜ø˘Ó¬ ˝√√í¬ıº

˝√√Ó¬…±Ó¬¬ ’øˆ¬˚≈Mê√ ˜≈‡… ¶§±¶ö… ø¬ı¯∏˚˛±fl¡ Œ¢∂5±1 ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊√1

‰¬˜≈Õfl¡ Ùˬ±—fl¡˝◊√Ê√ ˝√√í˘±G

Œ‰¬À∞C˘ Ê√±ˆ¬±Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ Úª˜ ˙øÓ¬fl¡±1 ¬ıÀ1± ¬ı≈≈√1 ˜øµ1Ó¬ ¬ı≈X ¬Û”øÌ«˜± ά◊¬Û˘Àé¬ õ∂±Ô«Ú±1Ó¬ ˜≈˝√”Ó«¬Ó¬ Œ¬ıÃX øˆ¬é≈¬

’±˘-fl¡±˝◊√√±1 ˜≈1¬ı3œ ’±˘-Ê√ª±ø˝√√ø1 ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÀÓ¬ ’±ÀÂ√ –¬ ø˝√√˘±1œ øflv¡∞I◊Ú fl¡˘fl¡±Ó¬±, 7 Œ˜í – ’±˘-fl¡±˝◊√√±1 ÚÓ≈¬Ú ˜≈1¬ı3œ ’±˝◊√˜±Ú ’±˘ Ê√ª±ø˝√√ø1 ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬ ’±RÀ·±¬ÛÚ fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ‰¬±=˘…fl¡1 Ó¬Ô… õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ’±À˜ø1fl¡±1 ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ¸ø‰¬¬ı ø˝√√˘±1œ øflv¡∞I◊ÀÚº øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± w˜Ì¸”‰¬œÀ1 ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ’˝√√± ˜±øfl«¡Ú ¸ø‰¬¬ı·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˘fl¡±Ó¬±Ó¬ ’±øÊ√ ¤fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1Ó¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ’±À˜ø1fl¡±1 ŒÚÃ-¬ı±ø˝√√Úœ1 ø¬ıÀ˙¯∏ Œ·±È¬ ‰¬œÀ˘ ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«1 2 Œ˜íÓ¬ ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬ ’øˆ¬˚±Ú ‰¬˘±˝◊√ ¤¬ıȬ±¬ı±√1 ¬ı±¸·‘˝√Ó¬ ˘±ÀάÚfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1øÂ√˘º ˘±ÀάÚ1 ˜‘Ó≈¬…1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 ˜≈1¬ı3œ1 √±ø˚˛Q ’±˘-Ê√ª±ø˝√√ø1À˚˛ ¢∂˝√Ì fl¡ø1øÂ√˘º ø˝√√˘±1œÀ˚˛ fl¡˚˛ñ ë’±ø˜ ’±˘-fl¡±˝◊√√±fl¡ ¸•Û”Ì«

øÚ–À˙¯∏ fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±À1“±º ’±ø˜ ø¬ıù´±¸ fl¡À1“± Œ˚ Ê√ª±ø˝√√ø1 ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÀÓ¬ ’±ÀÂ√ºí 2008 ‰¬Ú1 ˜≈•§±˝◊√1 ¸La±¸¬ı±√œ ’±Sê˜Ì1 fl¡Ô± ά◊À~‡ fl¡ø1 ˜±øfl«¡Ú ¸ø‰¬¬ı·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ ’±Sê˜Ì1 ˜±©Ü±1 ˜±˝◊√G ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1øÂ√˘ ˘¶®1-˝◊√√∆Ó¬¬ı±1 ¬õ∂øӬᬱ¬Ûfl¡ ˝√√±øÙ¬Ê√ Â√˚˛œÀ√º ά◊À~‡… Œ˚ ’±À˜ø1fl¡±˝◊√ Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ Â√˚˛√œ√1 ˜”11 ›¬Û1Ó¬ 10 ø˜ø˘˚˛Ú ’±À˜ø1fl¡±Ú ά˘±1 ’±1n∏ ¬˝√√±øÙ¬Ê√ ’±s≈˘ 1˝√√˜±Ú ˜±ø!¡1 ›¬Û1Ó¬ 2 ø˜ø˘˚˛Ú ’±À˜ø1fl¡±Ú ά˘±1 ¬Û≈1¶®±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º ø˝√√˘±1œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˜«”˘1 Œé¬SÓ¬ √œ‚√√˘œ˚˛± ¸˜˚˛ ˘±ø·¬ı ¬Û±À1º øfl¡c ¤ø√Ú Ú˝√√˚˛ ¤ø√Ú ¸La±¸¬ı±√ √˜Ú ˝√√í¬ı˝◊√º

Œ˚˛À˜ÚÓ¬ ø¬ı˜±Ú ’±Sê˜ÌÓ¬ ’±˘-fl¡±˝◊√√±1 ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ‰¬±Ú±, 7 Œ˜í – ’±À˜ø1fl¡±1 ø¬ı˜±Ú ¬ı±ø˝√√ÚœÀ˚˛ Œ˚˛À˜ÚÓ¬ ‰¬À˘±ª± ¤fl¡ ’±Sê˜ÌÓ¬ ’±˘-fl¡±˝◊√√±1 ≈√Ê√Ú ≈√Ò«¯∏« ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º õ∂fl¡±ø˙Ó¬ Ó¬Ô… ’Ú≈¸ø1, Œ˚˛À˜Ú1 √øé¬Ì-¬Û”¬ı ’=˘1 ‰¬±¬ıª± ’=˘Ó¬ ‰¬À˘±ª± ¤˝◊√ ’±Sê˜ÌÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ¸La±¸¬ı±√œ ≈√Ê√Ú Ù¬±˝√√√-’±˘ fl≈¡ª±‰¬í ’±˘ ’ª±˘øfl¡ ’±1n∏ ŒÓ¬›“1 ˆ¬øÓ¬Ê√± Ù¬±À˝√√√ ’±˘ ’±fl¡√±˜º ά◊À~‡…,

¤˝◊√ ≈√Ò«¯∏« ¸La±¸¬ı±√œÊ√ÀÚ ¤ÀÎ¬Ú Ê√±˝√√±Ê√¬ıµ1Ó¬ ’±À˜ø1fl¡±1 ŒÚìı±ø˝√√Úœ1 ›¬Û1Ó¬ 2002 ‰¬ÚÓ¬ ’±Sê˜Ì ‰¬˘±˝◊√øÂ√˘º ŒÓ¬øÓ¬˚˛±1 ¬Û1± ¸La±¸¬ı±√œÊ√Úfl¡ ŒÊ√í˘Ó¬ 1‡± ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› Œ˚˛À˜Ú õ∂˙±¸ÀÚ 2007 ‰¬ÚÓ¬ fl≈¡ª±‰¬ífl¡ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√øÂ√˘º fl≈¡ª±‰¬í˝◊√ ’±À˜ø1fl¡±1 ŒÚìı±ø˝√√Úœ1 ›¬Û1Ó¬ ’±Sê˜Ì ‰¬À˘±ª±1 Ù¬˘Ó¬ 17 Ê√Ú ’±À˜ø1fl¡±Ú ∆¸Ú…

øÚ˝√√Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘º Œ˚˛À˜Ú1 ¤·1±fl¡œ ¸≈1鬱 ø¬ı¯∏˚±˛ ˝◊√ õ∂fl¡±˙ fl¡À1 Œ˚ ¸La±¸¬ı±√œÀ˚˛ ·±Î¬ˇœÀ1 ∆· Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ¬ı±˚˛≈ ’±Sê˜Ì ‰¬˘±˝◊√øÂ√˘º Ó¬≈√¬Ûø1 fl≈¡ª±‰¬ífl¡ ¤Ù¬ ø¬ı ’±À˚˛ ˜í©Ü ¬ª±À∞I◊ά ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º ˝◊√˚˛±À1±¬Ûø1 ’±À˜ø1fl¡±1 ·‘˝√ ø¬ıˆ¬±À· 2010 ‰¬ÚÓ¬ fl≈¡ª±‰¬ífl¡ ë’±ôLÊ«√±øÓ¬fl¡ ¸La±¸¬ı±√œí ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º

ά±˜±¶®±‰¬, 7 Œ˜í – øÂ√ø1˚˛±1 ¸±˜ø1fl¡ ˙±¸Ú1 øÚá≈¬1Ó¬±1 ¬ıø˘ Œ˝√√±ª± Ê√Ú·ÀÌ Œ√˙‡ÚÓ¬ ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˝√√±ª± ¸—¸√1 øÚ¬ı«±‰¬Ú ¬ıÊ«√Ú fl¡1±1 ¬Û”Ì« ¸y±ªÚ±˝◊√ Œ√‡± ø√ÀÂ√º Œ√˙¬ı±¸œ1 ˜ÀÓ¬ ¤˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú ¤fl¡ ˆ¬≈ª± ’±1n∏ øÚ¬ı«±‰¬Ú1 Ù¬˘Ó¬ Œ√˙‡Ú1 ¸±˜ø1fl¡ ŒÚÓ¬± ¬ı±Â√±1-’±˘- ’±√±√1 鬘Ӭ±1 Œfl¡±ÀÚ± Œ˝√√1ÀÙ¬1 Ú˝√√í¬ıº øÂ√ø1˚˛±1 ‰¬1fl¡±1œ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜ ëøÂ√ø1˚˛±Ú ’±1¬ı øÚά◊Ê√ ¤ÀÊ√kœíÓ¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ’Ú≈¸ø1 ¬Û≈ª± 7 ¬ıÊ√±1 ¬Û1±˝◊√ Œˆ¬±È¬¢∂˝√Ì ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º øÚ¬ı«±‰¬Ú1 ¬ı±À¬ı ¸˜¢∂ ά±˜±¶®±‰¬1 1±Ê√¬ÛÔÓ¬ ¬Ûí©Ü±1-Œ¬ıÚ±À1À1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ õ∂‰¬±1 ‰¬À˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ Œ√˙‡Ú1 øÚ¬ı«±‰¬Úœ õ∂øSê˚˛± ¸•Û”Ì« ¸Àµ˝√√Ê√Úfl¡ ¬ı≈ø˘ ’±‡…± ø√ÀÂ√ ø¬ıÀ1±Òœ √˘ ëøÂ√ø1˚˛±Ú ŒÚ‰¬ÀÚ˘ fl¡±Î¬◊øk˘í ’±1n∏ ëŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œfl¡±’øΫ¬ÀÚ‰¬Ú ¬ıάœ Ù¬í1 ŒÎ¬˜íÀSêøȬfl¡ Œ‰¬? ˝◊√ Ú øÂ√ø1˚˛±í˝◊√ º ø¬ıÀ1±Òœ √˘ ≈√Ȭ±˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú ¬ı˚˛fl¡È¬ fl¡1±À1± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ øÂ√ø1˚˛±1

¸øSê˚˛ õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œÀ˚˛ ¸—¸√Ó¬ ¤‡Ú ëø¬ıfl¡äí ø¬ıÀ1±Òœ √˘1 ‰¬1fl¡±1 ·Í¬Ú1 √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ¤˝◊√ ø¬ıÀ1±Òœ √˘Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ õ∂øÓ¬¬ı±√fl¡±1œ ¬Ûø1¯∏√1 ¸√¸…¸fl¡˘fl¡ ¶ö±Ú ø√˚˛±À1± √±¬ıœ Ê√Ú±˚˛√º øÂ√ø1˚˛±Ú ŒÚ‰¬ÀÚ˘ fl¡±Î¬◊øk˘1 ˜≈‡¬Û±S ¬ı±‰¬˜± fl¡íά˜±øÚÀ˚˛

fl¡˚˛ Œ˚ ¸±˜ø1fl¡ õ∂˙±¸ÀÚ øÚ1œ˝√√ Ê√Ú¸±Ò±1Ìfl¡ ˝√√Ó¬…± fl¡ø1 Ôfl¡± ¸˜˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ¤˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú ˜≈Àͬ› ø¬ıù´±¸À˚±·… Ú˝√√˚˛º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ¤˚˛± ·ÌÓ¬±øLafl¡ ¬ı…ª¶ö±1 õ∂øÓ¬ fl¡1± ¤fl¡ Ó¬±ø26√˘…À˝√√º ά◊À~‡… Œ˚ Œ√˙‡Ú1¬250‡Ú ¸—¸√1 ’±¸Ú1 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ øÚ¬ı«±‰¬Ú ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º

’±À˜ø1fl¡±1 ’¬Û˝√√+Ó¬1 øˆ¬øά’í ˜≈fl¡ø˘ ’±˘-fl¡±˝◊√√±1 ˝√√—fl¡—, 7 Œ˜í¬ – ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¬Û1± ’±˘-fl¡±˝◊√√±˝◊√ ’¬Û˝√√1Ì fl¡1± ’±À˜ø1fl¡±Ú Ú±·ø1fl¡ ª±À1Ú Î¬◊˝√◊ÚÀ©ÜÚ1 ¤fl¡ øˆ¬øά’í ¸La±¸±¬ı±√œ ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√ÀÂ√º ά◊À~‡…, ά◊˝√◊ÚÀ©ÜÚfl¡ ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª Œ˚±ª± ¬ıÂ√11 ’±·©Ü ˜±˝√√ÀÓ¬ ’¬¬Û˝√√1Ì fl¡ø1 øÚøÂ√˘º 1ø˜øÚȬ 40ŒÂ√¬Àfl¡G ∆√‚…« 1¤˝◊√ øˆ¬øά’íÀȬ±Ó¬ ά◊˝√◊ÚÀ©ÜÀÚ ’±À˜ø1fl¡±1 1±©Ü¬™ ÛøÓ¬ ¬ı±1±fl¡ ’í¬ı±˜±fl¡ ŒÓ¬›“1 ˜≈øMê√1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ ¸—·Í¬ÚÀȬ±1 √±¬ıœ ˜±øÚ ˘í¬ıÕ˘ ’Ú≈À1±Ò Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ά◊˝√◊ÚÀ©Ü˝√◊Ú1 ˜≈øMê√1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ ’±˘fl¡±˝◊√√±˝◊√ 1993‰¬ÚÓ¬ ªã« Œ¬∏Cά Œ‰¬∞I◊±11 Œ¬ı±˜± ø¬ıÀ¶£¬±1ÌÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ ¸La±¸¬ı±√œ ›˜1 ’±s≈˘ Œ1˝√√˜±Ú, 1±˜øÊ√ ˝◊√ά◊‰¬≈ Ù¬, ’±1 Â√±˚˛œ√ ŒÚ±À‰¬˝◊√1fl¡ ˜≈øMê√ ø√¬ıÕ˘ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º ’±À˜ø1fl¡±1 fl¡ÚÂ√±˘ÀȬkœ ŒÊ√ ˝◊√ ’ø©ÜÚ ¤Â√íø‰¬À˚˛‰¬Ú1 1±©Üœ™ ˚˛ ¸=±˘fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√ fl¡1± ά◊˝√◊ÚÀ©Ü˝√◊Úfl¡ øˆ¬øά’íÀȬ±Ó¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Úœ Œ¬ı˙-ˆ¬”¯±∏ À1 ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ˝√√˚º˛ øˆ¬øά’íÀȬ±Ó¬ ά◊˝√◊ÚÀ©Ü˝√◊ÀÚ ¬Ûø1˚˛±˘¬ı·«fl¡ ¬õ∂fl¡±˙ fl¡À1Œ˚ ŒÓ¬›“ ¬ıÓ«¬˜±Ú ¸•Û”Ì« ¸≈¶ö ’ª¶ö±Ó¬ ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ¸—·Í¬ÚÀȬ±Àª ŒÓ¬›“fl¡ ¬Ûø1‰¬˚«± fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ά◊˝√◊ÚÀ©Ü˝√◊ÀÚ ’¬Û1˝√√1Ì1 ’±·1¬Û1±˝◊√ ˝√√±“ ¬Û±Úœ, ά◊2‰¬ 1Mê√‰¬±¬Û ’±1n∏ ˝√√+√À1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ’±øÂ√˘º

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

·±Î¬ˇœ øfl¡Ú±1 ’±·ÀÓ¬ ¬Û±øfl¡«„√1 ͬ±˝◊√ øfl¡Úfl¡

Œ¬ı˝◊√øÊ√—, 7 Œ˜í– ¬’±·Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¬Û±øfl¡«„√1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘ ¤øÓ¬˚˛±À1 ¬Û1± fl¡±1 øfl¡øÚ¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ı Â√±—˝√√±˝◊√¬ı±¸œÀ˚˛º ‰¬œÚ1 Â√±—˝√√±˝◊√1 õ∂˙±¸ÀÚ ¬Û±øfl«¡— ŒÚ±À˝√√±ª± Ú±·ø1fl¡1 ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ fl¡±1 øfl¡Ú±1 Œé¬SÓ¬ øÚÀ¯∏Ò±:± ’±À1±¬Û fl¡ø1ÀÂ√º Â√±—˝√√±˝◊√ ’±1鬜À˚˛ Ê√ÀÚ±ª± ’Ú≈¸ø1 fl¡±1 øfl¡Ú±1 ’±·ÀÓ¬ Ú±·ø1fl¡¸fl¡À˘ ‰¬1fl¡±1fl¡ ·±Î¬ˇœ ŒÔ±ª±1 ¬ı±À¬ı

Â√±—˝√√±˝◊√ Ó¬ õ∂˙±¸Ú1 øÚÀ√«˙

¬Û±øfl«¡— ’±ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂˜±Ì ø√¬ı ˘±ø·¬ıº õ∂˙±¸ÀÚ ÚÓ≈¬Ú øÚ˚˛˜ Œfl¡øÓ¬˚˛±1 ¬Û1± õ∂À˚±Ê√… fl¡ø1¬ı Œ¸˝◊√ ¸•Ûfl«¡Ó¬ ’±À˘±‰¬Ú± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º ‰¬1fl¡±À1 ’±˙± ¬ı…Mê√ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ’“±‰¬øÚ1

Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ‰¬˝√√1‡ÚÓ¬ ø√Úfl¡øÀ√Ú ¬ı±øϬˇ ’˝√√± ˚±ÚÊ“√Ȭ Ó¬Ô± ¬Û±øfl«¡„√√1¡ ¸˜¸…±1 øfl¡Â≈√ ¬Ûø1˜±ÀÌ ˘±‚ª ˝√√í¬ıº Œ¬∏CøÙ¬fl¡ ’±1鬜1 ˜ÀÓ¬ ø¬ıÀ√˙1 ά◊iÓß ¬ ‰¬˝√√1¸˜”˝√1√ ¬Û±øfl«¡„√√1 鬘Ӭ± 51 ¬Û1± 10 ˙Ó¬±—˙˝◊√

Œ·À1Ê,√ ø¬ıø㸘”˝√Ó¬ ’±ÀÂ√º øfl¡c Â√±—˝√√±˝◊√Ó¬ ¤ÀÚ Ò1Ì1 ¬Û±øfl«¡„√√1 ¸≈ø¬ıÒ± ˜±S ¤fl¡ ˙Ó¬±—˙À˝√√º ‰¬1fl¡±11 ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ’±“‰¬øÚ ¢∂˝√Ì1 Ù¬˘Ó¬ ‰¬˝√√1‡Ú1 Ú±·ø1fl¡¸fl¡À˘ øÚÊ√± ¬ı±¸ˆ¬ªÚ¸˜”˝√Ó¬ ¬Û±øfl«¡„√√1 ¬ı±À¬ı ’øÒfl¡ ͬ±˝◊√ 1±ø‡¬ı ¬ı≈ø˘› õ∂˙±¸ÀÚ ’±˙± ¬ı…Mê√ fl¡À1º ά◊À~‡…, Â√±—˝√√±˝◊√Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ¶ö±Úœ˚˛ˆ¬±Àª ¬Û?œ˚˛Ú Œ˝√√±ª± fl¡±11 ¸—‡…± ≈√˝√◊ øÚ˚≈Ó¬º

¬Û?±¬ıÓ¬ Ê√œ¬Û¬∏C±fl¡1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ¸—‚¯∏«, 17 øÚ˝√√Ó¬ Œ˜±·± , 7 Œ˜í – ¬Û?±¬ı1 Œ˜±·± ‰¬˝√√1Ó¬ ’±øÊ√ øÚÀ‰¬˝◊√ ¬Û≈ª±ÀÓ¬ ¤‡Ú Ê√œ¬Û ’±1n∏ ¬∏C±fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª± ˜≈‡±˜≈ø‡ ¸—‚¯∏«1 Ù¬˘Ó¬ 17Ê√Ú Œ˘±fl¡ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º Œ˜±·± øÊ√˘±1 Œ√Ã˘Ó¬¬Û≈1 ·“±› øÚª±¸œ Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√ÀÚ Ú±Úí¶®1Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ ¬ÛøªS Ò±˜ √˙«Ú fl¡ø1 ‚1Õ˘ ›ˆ¬øÓ¬ ’±À˝√“√±ÀÓ¬ ≈√‚«È¬Ú±ÀȬ± ¸—‚øȬӬ ˝√√˚˛º ’±1鬜À˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ’Ú≈¸ø1 17Ê√Ú ˚±Sœ1 14√Ê√ÀÚ øÔÓ¬±ÀÓ¬ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛ ’±1n∏ ’Ú… øÓ¬øÚÊ√Ú1 ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Ó¬ ˜‘Ó≈¬… ‚ÀȬº ά◊À~‡… Œ˚ ‚Ȭڱ1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¬∏C±fl¡‡Ú1 ‰¬±˘fl¡Ê√ÀÚ ‚Ȭڱ¶ö˘œÀÓ¬ ¬∏C±fl¡‡Ú ¤ø1 ∆Ô ¬Û˘±˚˛Ú fl¡À1º ’±1鬜À˚˛ ‚Ȭڱ ¸µˆ¬«Ó¬ Ó¬√ôL ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º

p9-7  

˝√ √ Ó ¬…±Ó¬¬ ’øˆ¬˚≈ M ê√ ˜≈ ‡ … ¶§ ± ¶ö … ø¬ı¯∏ ˚ ˛ ± fl¡ Œ¢∂ 5 ±1 ø‰¬ ø¬ı ’±˝◊ √ √ 1 ‰¬˜≈ Õ fl¡ ÙË ¬ ±—fl¡˝◊ √ √ Ê √ ˝√ √ í ˘±G &ª±˝√ √ ±...