Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 29 Ê≈√Ú, 2011,¬¬¬ı≈Ò¬ı±1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

9

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±1¡ ¸˜fl¡é¬ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1“± – ¬Û±øfl¡ô¶±Ú ˝◊√ Â√˘±˜±¬ı±√, 28 Ê≈√Ú – ˆ¬±1Ó¬1 ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 1±©Ü™ Ó¬Ô± ¬Û1•Û1±·Ó¬ˆ¬±Àª ˙Sn∏ ¬ı≈ø˘ ·Ì… fl¡1± ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±1 ¸˜fl¡é¬ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1ºñ ¤˝◊√ Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« ˜ôL¬ı… Œfl¡±ÀÚ± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ŒÚÓ¬± ¬ı± ˙œ¯∏«¶ö±Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±1 Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√ ˜ôL¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ÀÂ√ ¶§˚˛— ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 õ∂øÓ¬1鬱 ˜Laœ Œ‰¬ÃÒ≈1œ ’±˝√√˜√ ˜≈‡È¬±À1º ˜≈‡È¬±11 ˜ÀÓ¬ ˚ø√ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¸Ú±1 ¸˜fl¡é¬ ˝√√í¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡ø1 ˆ¬±1Ó¬1 √À1 ’¶a-˙¶a Sê˚˛ fl¡À1, ŒÓ¬ÀôL Œ√˙‡ÀÚ Ó¬±1 ¬ı…˚˛ ¬ı˝√√Ú fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ ˝◊√ ˚˛±Àfl¡± fl¡˚˛ Œ˚ ˆ¬±1Ó¬1 ’Ô«ÚœøÓ¬ ¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬Õfl¡ 6-7 &ÀÌ ¬ı‘˝√ »º ˆ¬±1Ó¬1 ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ Œ˘ÚÀ√ÀÚ± ¸La±À¸ Ê≈√1n∏˘± fl¡1± Œ√˙‡ÚÓ¬Õfl¡ 5-6 &ÀÌ Œ¬ıøÂ√ ¬ı≈ø˘ õ∂øÓ¬1鬱 ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛º ˆ¬±1Ó¬-¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ˚≈X fl¡ø1¬ı ¬Û1± 鬘Ӭ± 20-22 ø√Ú ’±øÂ√˘º øfl¡c ¬ıÓ«¬˜±Ú ˆ¬±1ÀÓ¬ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ’¶a-˙¶a Sê˚˛ fl¡1±1 Ù¬˘Ó¬ Œ√˙‡ÀÚ 45 ø√Ú ¬Û˚«ôL ˚≈X ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’øÓ¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ˜ôL¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛√ ¬Û±fl¡-õ∂øÓ¬1鬱 ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛º ŒÓ¬›“ ˘·ÀÓ¬ ˝◊√ ˚˛±Àfl¡± fl¡˚˛ Œ˚ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ˝◊√ ˜±Ú ø√ÚÕ˘Õfl¡ ˚≈X ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡¬ı ¬Û1±Õfl¡ ¸é¬˜ Ú˝√√˚˛º ˜≈‡È¬±À1 øÚÊ√1 ˜ôL¬ı…Ó¬ ˝◊√ ˚˛±Àfl¡± fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ≈√À˚˛± Œ√˙1 ˜±Ê√1 ø¡Z¬Û±øé¬fl¡ ¸•Ûfl¡« ά◊ißÓ¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√ Ì fl¡ø1ÀÂ√ ’±1n∏ ’±À˘±‰¬Ú±¸˜”À˝√√± ˘±À˝√√ ˘±À˝√√ ’±1y ∆˝√√ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ ˆ¬±1Ó¬-¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¸•Ûfl«¡ ˜≈•§±˝◊√ ’±Sê˜Ì1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’øÒfl¡ Œ˙±‰¬Úœ˚˛ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ¸La±¸ø¬ıÀ1±Òœ ˚≈X ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1‡±1 ¬ı±À¬ı Œ√˙‡Ú1 ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ ¬ı±1n∏Õfl¡À˚˛ ’±‚±Ó¬ ¬Ûø1ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ’±˜±1 ¬Û”¬ı«1 ¬ı±Ó¬ø1Ó¬ ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… õ∂fl¡±˙ ¬Û±˝◊√ ÀÂ√º

Œ˘±fl¡¬Û±˘ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡1 ·Gœ1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ

õ∂·øÓ¬1 ¬ı±À¬ı ˆ¬±1Ó¬fl¡ ÚÓ≈¬Ú ø¬ıM√ √ œ ˚˛ ¸—¶® ± 11 õ∂À˚˛ ± Ê√ Ú – ’±À˜ø1fl¡± Ê√ ˚ ˛ ± ˘ø˘Ó¬±1 ¸˜Ô« Ú ’øÒfl¡ ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ õ∂fl¡ä 2012 ‰¬ÚÓ¬ ø¬ıù´ w˜Ì1 õ∂døÓ¬ ‰¬À˘±ª±Ó¬ ¬ı…ô¶ ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ëÊ√±—&1±ñ √… Ê√œ¬ÛƒÂ√œ øõ∂k/í

øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ

˝◊√Â√˘±˜±¬ı±√√∏, 28 Ê≈√Ú – ˙øMê√1 ¬ıøÒ«Ó¬ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛Ó¬±1 õ∂øÓ¬ ˘é¬… 1±ø‡ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ’±1n∏ ’øÒfl¡ ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ õ∂fl¡ä ¶ö±¬ÛÚ1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º Œ√˙‡Ú1 ¬õ∂Ò±Ú ˜Laœ ˝◊√ά◊Â√Ù≈ ¬ 1±Ê√± ø·˘±ÚœÀ˚˛ ¤˝◊√ ø¸X±ôL1 fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ 鬘Ӭ± ¸•Û”Ì1« +À¬Û ˙±øôL¬Û”Ì« fl¡±˜-fl¡±Ê√Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√í¬ıº ¤fl¡ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sêfl¡ ¸À•§±øÒ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√Ú±˚˛ Œ˚ Œ√˙‡Ú1 ˙øMê√1 ά◊»¬Û±Ú√

ª±øù´√∏—ȬÚ√, 28 Ê≈√Ú – ˆ¬±1Ó¬1 ˜≈^±¶£¬œøÓ¬1 ˝√√±1 ≈√Ȭ± ’—fl¡ ø¬ıø˙©Ü ¸—‡…±Õ˘ ¬ı‘øX Œ¬Û±ª±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±À˜ø1fl¡±1 Œfl¡±¯∏±·±1 ¸ø‰¬¬ı øȬ˜íÔœ ŒÊ√˝◊√ÔÚ±À1 ¤fl¡ ¸Ó¬fl«¡¬ı±Ìœ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ Œ˚ ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ıM√√œ˚˛ ¬ı…ª¶ö± õ∂À˚˛±Ê√ÚÓ¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ¬Û”1ͬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ’±1n∏ ø¬ıfl¡˙1 ·øÓ¬ ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ Œ√˙‡Úfl¡

ª±øù´—ȬÚ, 28 Ê≈√Ú – ˜≈^±¶£¬œøÓ¬À˚˛ Ê√Ú¸±Ò±1Ì1 ›¬Û1Ó¬ ˜±Ò˜±1 Œ˙±ÀÒ±ª±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ıM√√˜Laœ õ∂̪ ˜≈‡±Ê«√œÀ˚˛ ¶§œfl¡±1 fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ˜≈^±¶£¬œøÓ¬À˚˛ ˆ¬±1Ó¬1 ’Ô«ÚœøÓ¬1 õ∂øÓ¬ ¤fl¡ ¬ı‘˝√» õ∂Ó¬…±˝3√±Ú1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ¬ˆ¬±1Ó¬ ’±1n∏ ’±À˜ø1fl¡±1 fl¡¬Û«íÀ1Ȭ ŒÚÓ¬±¸fl¡˘1 ¤fl¡ ∆¬ıͬfl¡fl¡ ¸À•§±øÒ ø¬ıM√√˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ ¸˜¸…± ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ¤fl¡ ¬ı‘˝√» ¸˜¸…± ∆˝√√ÀÂ√ ˜≈^±¶£¬œøÓ¬ ’±1n∏ ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏«Ó¬ ˜≈^±¶£¬œøÓ¬1 ˝√√±1 6.5 ˙Ó¬±—˙Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ Œ˝√√±ª±1 ’±˙—fl¡± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ά◊2‰¬ ¬Û˚«±˚˛1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ õ∂øÓ¬øÚøÒ¬ı·«fl¡ ŒÚÓ‘¬Q ø√ Œ˚±ª± Œ¸±˜¬ı±À1 ¬ª±øù´—ȬÚÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª± ˜≈‡±Ê«√œ1 ˜ÀÓ¬ ˜≈^±¶£¬œøÓ¬1 Œ˝√√“‰¬±˝◊√ ¤Àfl¡1±À˝√√ ¤fl¡¬ ·ˆ¬œ1 ¸˜¸…±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› ˆ¬±1ÀÓ¬ ø¬ıfl¡±˙1 Œé¬SÓ¬ ά◊À~‡À˚±·… ά◊iß˚˛Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ıM√√˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ ø‰¬ ’±˝◊√ ’±˝◊√ ’±1n∏ ª±øù´—ȬÚ1 ¬ıËn∏øfl¡—Â√ ˝◊√Úø©ÜøȬά◊ÀȬ ˚≈Ȭœ˚˛±ˆ¬±Àª ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ∆¬ıͬfl¡‡Úfl¡ ¸À•§±øÒ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ˆ¬±1Ó¬Ó¬ ø¬ıfl¡±˙1 ¬Û”Ì« ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√ ’±1n∏ Œ√˙‡ÚÓ¬ Ê√˜± ’±1n∏ ø¬ıøÚÀ˚˛±·1 ˝√√±1 Ó≈¬˘Ú±˜”˘fl¡ˆ¬±Àª ά◊2‰¬º ‰¬1fl¡±À1 ¢∂˝√Ì fl¡1± ø¬ıøˆ¬iß ·Í¬Ú˜”˘fl¡ ¸—¶®±À1 ¸˜˚˛Ó¬ Œ√˙‡ÚÓ¬ ¤fl¡ ø¬ıøÚÀ˚˛±·√ ’Ú≈fl” ˘ ¬Ûø1Àª˙ ·Ï¬ˇ ø√¬ıñø˚ ø¬ıù´1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1 ø¬ıøÚÀ˚˛±·fl¡±1œfl¡ ’±fl¡¯∏«Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ ˜≈‡±Ê«√œÀ˚˛ ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡À1º

øÓ¬˝√√±1 fl¡±1±·±1Ó¬ Œ©Üø˘Ú

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ√∏√, 28 Ê≈√Ú – ¤˜±˝√√Ó¬Õfl¡ ’øÒfl¡ ¸˜˚˛1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˆ¬±Ó‘¬fl¡ Œ√ø‡ Uflƒ¡Ufl¡±˝◊√ fl¡±øµ ¬Ûø1˘ øά ¤˜ Œfl¡1 ¸±—¸√ fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡º øά ¤˜ Œfl¡1 ¸—¸√œ˚˛ √˘1 ŒÚÓ¬± øȬ ’±1 ¬ı±˘≈ ’±1n∏ ¸±—¸√ ¤Àfl¡ ¤Â√ ø¬ıÊ√˚˛Ú1 ¸íÀÓ¬ øά ¤˜ Œfl¡1 ¸±—¸√ Œ©Üø˘Ú øÓ¬˝√√±1 fl¡±1±·±1Ó¬ fl¡±ø˘ ’±À¬ıø˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√˚˛º ŒÓ¬›“ ˆ¬¢üœ fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡1 ¸íÀÓ¬ ˜ø˝√√˘± fl¡±1±·±1 fl¡é¬Ó¬ õ∂±˚˛ ’±Ò± ‚∞I◊± ¸˜˚˛ fl¡È¬±˚˛º Œ©Üø˘ÀÚ Œ˙¯∏¬ı±11 ¬ı±À¬ı fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡fl¡ Œ˚±ª± 24 Œ˜íÓ¬ ø‰ ¬ø¬ı ’±˝◊√1 ø¬ıÀ˙¯∏ ’±√±˘Ó¬Ó¬ ˘·

¬Û±˝◊√øÂ√˘ ’Ô«±» 2-øÊ√ Œfl¡À˘—fl¡±ø1Ó¬ ’±È¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ‰¬±ø1ø√Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˆ¬±Ó‘¬fl¡ Œ˙¯∏¬ı±11 ¬ı±À¬ı ˘· ¬Û±˝◊√øÂ√˘ fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡À˚˛º øÚÊ√1 ˆ¬¢üœ1 ά◊¬Ûø1 Œ©Üø˘ÀÚ øά ¤˜ Œfl¡1 ’Ú… ¤·1±fl¡œ¬ ¸√¸… ¤ 1±Ê√± ’±1n∏ 2-øÊ√ Œfl¡À˘—fl¡±ø1Ó¬¬ ’øˆ¬˚≈Mê√ ’Ú… ¤·1±fl¡œ ¬ı…øMê√ fl¡À˘˝◊√·Ú±1 øȬøˆ¬ ¬Ûø1‰¬±˘Ú ¸=±˘fl¡ ˙±1√ fl≈¡˜±1Àfl¡± ¸±é¬±» fl¡À1º fl¡±1±·±1 fl¡Ó‘¬« Ûé¬1 ˜ÀÓ¬ ˆ¬±Ó‘¬ˆ¬¢üœ ≈√À˚˛±·1±fl¡œÀ˚˛˝√◊ Ó¬±ø˜˘Ó¬ fl¡Ô± ¬Û±ÀÓ¬ ’±1n∏ Œ©Üø˘Ú1 fl¡Ô±Ó¬ fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡À˚˛ ˜”1 ≈√ø¬Û˚˛±˝◊√ ˚±˚˛º

øȬ˜íÔœÀ˚˛ ¤˝◊√√À1 øÚÊ√1 ˜ôL¬ı… õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ˆ¬±1Ó¬1 ø¬ıM√√˜Laœ õ∂̪ ˜≈‡±Ê«√œ ’±1n∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ¬ı·«1 ¬ı±À¬ı Œ¸±˜¬ı±À1 ¤fl¡ ∆Ú˙Œˆ¬±Ê√1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1 øȬ˜íÔœÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ≈√À˚˛± Œ√˙1 ø¡Z-¬Û±øé¬fl¡ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡-¬ı±øÌøÊ√…fl¡ ’±1n∏ fiÀ√…±ø·fl¡ ¸•Ûfl«¡ ’øÒfl¡ ¸≈‘√Ϭˇ fl¡1±˝◊√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬õ∂Ò±Ú Î¬◊ÀV˙… ˝√√í¬ıº

˜≈^±¶£¬œøÓ¬ ˆ¬±1Ó¬1 ’Ô«ÚœøÓ¬Õ˘ ¬ı‘˝√» õ∂Ó¬…±˝3√±Ú – ¬õ∂̪ ˜≈‡±Ê«√œ

õ∂À˚˛±Ê√ÚÓ¬Õfl¡ fl¡˜ ∆˝√√ ¬Û1± ¬ı±À¬ı Œ√˙1 ¶§Ô1« ¬ı±À¬ı ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ ˙øMê√ õ∂fl¡ä1 øÚ˜«±ÌÓ¬ &1n∏Q ø√¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ø·˘±ÚœÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ Ê√Ú±˚˛ Œ˚ ¤ÀȬ±ø˜fl¡ ¤Ú±Ê«√œ fl¡ø˜Â√ÀÚ 2030 ‰¬Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 8,800 Œ˜·±ª±È¬ ¬Û±1˜±Ìøªfl¡ ˙øMê√1 ά◊»¬Û±√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ õ∂dÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ø·˘±ÚœÀ˚˛ ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡À1 Œ˚ ’øÒfl¡ ¬Û1˜±Ìøªfl¡ ˙øMê√ õ∂fl¡ä ¶ö±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ı fl¡ø˜Â√ÀÚ 2030 ‰¬Ú1 ø¬ÛÂ√Õ˘› ‘√ø©Ü øÚÀé¬¬Û fl¡ø1¬ıº

ˆ¬±Ó‘¬1 ¸ij≈‡Ó¬ Uflƒ¡Ufl¡±˝◊√ fl¡±øµÀ˘ fl¡±øÚÀ˜±øÁ¡À˚˛

ø¬ıM√√œ˚˛ ¸—¶®±11 õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√º ˆ¬±1Ó¬ ’±1n∏ ’±À˜ø1fl¡±1 ø¡Z-¬Û±øé¬fl¡ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ¸•Ûfl«¡1 ¬Û”Ì« ¸y±ªÚ±1 fl¡Ô± ¬ı…Mê√ fl¡ø1 øȬ˜íÔœÀ˚˛ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ ˜˝√√˘fl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’Ô«ÚœøÓ¬1 ø¬ıfl¡±˙1 ¬ı±À¬ı ¬Û1ªÓ«¬œ õ∂Ê√ij1 ¸—¶®±1 ¬ı‘øX fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±˝3√±Ú Ê√Ú±˚˛º ø‰¬ ’±˝◊√ ’±˝◊√ ’±1n∏ ¬ıËn∏øfl¡—Â√ ˝◊√Úø©ÜøȬά◊ÀȬ ˚≈Ȭœ˚˛±ˆ¬±Àª ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤fl¡ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890

ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬¬ øÂ√—&11 ˆ¬”ø˜

ά◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘˚˛1 fl¡±¯∏ ‰¬±ø¬ÛÀÂ√ Ȭ±È¬±

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 28 Ê≈√Ú – ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬¬ øÂ√—&11 ˆ¬”ø˜ fl‘¡¯∏¸fl¡˘fl¡ ¬Û≈Ú1 ‚”1±˝◊√ ø√¬ıÕ˘ ¬ı—· ‰¬1fl¡±À1 ¢∂˝√Ì fl¡1± ø¸X±ôLfl¡ ¶öø·Ó¬ 1±ø‡¬ıÕ˘ Ȭ±È¬±1 ’±À¬ı√Ú‡Ú fl¡˘fl¡±Ó¬± ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛Ó¬ ‡±ø1Ê√ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ȭ±È¬± ¢∂nÀ¬Û ’±øÊ√ ά◊‰¬‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘˚˛1 fl¡±¯∏ ‰¬±À¬Ûº ά◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘À˚˛ Ȭ±È¬±1 ’±À¬ı√Ú‡Ú1 ›¬Û1Ó¬ ’˝√√± ¬ı≈Ò¬ı±À1 qÚ±øÚ ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº ά◊À~‡…, Ȭ±È¬±˝◊√ øÂ√—&1Ó¬ ŒÚÚí ·±Î¬ˇœ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ 997 ¤fl¡1 ˆ¬”ø˜ ˘œÊ√Ó¬ ∆˘øÂ√˘º ˜˜Ó¬± Œ¬ıڱʫ√œ1 ‰¬1fl¡±À1 ¤˝◊√ ˆ¬”ø˜1 400 ¤fl¡1 fl‘¡¯∏fl¡¸fl¡˘1 ¬Û≈Ú1 ‚”1±˝◊√ ø√¬ıÕ˘ ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡À1º ¤˝◊√ ¸—Sê±ôLÓ¬ ’˘¬ÛÀÓ¬ ¬ı—· ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±Ó¬ ¤‡Ú ø¬ıÀÒ˚˛fl¡ÀÓ¬± ’Ú≈À˜±√Ú Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛º

˜±˚˛±ªÓ¬œ ‰¬1fl¡±1 øάø„√√Õ˘Àfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ Œ¬Û±Ó¬ ∆·ÀÂ√ – ø√ø¢´Ê√˚˛ ø¸— Œ¸±ÀÚˆ¬^±√∏√, 28 Ê≈√Ú – ά◊M√1 õ∂À√˙1 ˜±˚˛±ªÓ¬œ ‰¬1fl¡±1 øάø„√√Õ˘Àfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ Œ¬Û±Ó¬ ‡±˝◊√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ’øˆ¬À˚±· fl¡—À¢∂Â√1 ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ø√ø¢´Ê√˚˛ ø¸„√√1º Œ˚±ª± Œ¸±˜¬ı±À1 fl¡—À¢∂Â√1 ¸±Ò±1Ì

¸•Û±√fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ˚ø√ fl¡—À¢∂Â√ ά◊M√1 õ∂À√˙∏Ó¬ 鬘Ӭ±Õ˘ ’±À˝√,√ ŒÓ¬ÀôL ≈√Ú«œøÓ¬Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ Ôfl¡±¸fl¡˘1 ø¬ı1n∏ÀX ά◊ø‰¬Ó¬ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ’±1n∏ Œ√±¯∏œ¸fl¡˘fl¡ fl¡±1±·±1Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ıº ά◊M√1

¬Û±øfl¡ô¶±ÚÓ¬ Œ^±Ì ’±Sê˜ÌÓ¬ 20Ê√Ú ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬

˝◊√Â√˘±˜±¬ı±√√∏, 28 Ê≈√Ú – ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 √øé¬Ì ª±øÊ√ø1ô¶±Ú Ê√ÚÊ√±Ó¬œ˚˛ ’=˘Ó¬ ’±À˜ø1fl¡±˝◊√ Œ˚±ª± Œ¸±˜¬ı±À1 ‰¬À˘±ª± ≈√Ȭ± Œ^±Ì ’±Sê˜ÌÓ¬ 20Ê√Ú ¸Àµ˝√√˚≈Mê√ ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º õ∂Ô˜ÀȬ± ¤‡Ú ¬ı±˝√√Ú1 ›¬Û1Ó¬ fl¡1± ˝√√˚˛ñ ˚íÓ¬ 8Ê√Ú ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ √øé¬Ì ª±øÊ√ø1ô¶±ÚÀ1 ˜±ÚȬ˝◊√ ’=˘Ó¬ fl¡1± ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀȬ± Œ^±Ì ’±Sê˜ÌÓ¬ 12Ê√Ú ¸La±¸¬ı±√œ øÚ˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ’±À˜ø1fl¡±1 Œ^±ÀÌ ŒÓ¬˝√ø√1fl¡-˝◊√-Ó¬±ø˘¬ı±Ú ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ˜≈1¬ııœ ˝√√øfl¡˜≈~˝√√ Œ˜˝√√Â≈√√1 ‚øÚᬠ’±√±˜ ‡±Ú ˘≈fl¡±˝◊√ Ô±øfl¡¬ı ¬Û1± ¶ö±Ú¸˜”˝√Ó¬ ‰¬±ø1Ȭ±Õfl¡ ø˜Â√±˝◊√˘ øÚÀé¬¬Û fl¡À1º

‹ù´˚« ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ÚÓ≈¬Ú Eœ˜ ·±˘« – Œ˝√√˜± ˜±ø˘Úœ Ȭ1À∞I◊±,√∏√, 28 Ê≈√Ú – ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ëEœ˜ ·±˘«í ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘˝◊√ ’±øÊ√› ˜ÚÕ˘ ˆ¬±ø˝√√ ’±À˝√√ ’¬Û”¬ı« ¸≈µ1œ Œ˝√√˜± ˜±ø˘Úœ1 Â√ø¬ı‡Úº ¬ı˘œÎ¬◊άӬ ¬Û√±¬Û«Ì fl¡ø1À˚˛˝◊√ ¸˝√√¶⁄ ’Ú≈1±·œ1 ˝√√+√˚˛Ó¬ ’±À˘±Î¬ˇÚ ¸‘©Ü fl¡1± Œ˝˜√√± ˜±ø˘Úœfl¡ ∆˘À˚˛ øÚ˜«±Ì fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘ ëEœ˜ ·±˘«í Â√ø¬ı‡Úº ¬ı˘œÎ¬◊ά1 õ∂fl‘¡Ó¬ Eœ˜ ·±˘«·1±fl¡œÀ˚˛˝◊√ ’˘¬ÛÀÓ¬ ¤fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1Ó¬ ¬ı…Mê√ fl¡À1 Œ˚ ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ÚÓ≈¬Ú Eœ˜ ·±˘« ∆˝√√ÀÂ√ ‹ù´˚« 1±˚˛º ¬ıÓ«¬˜±Ú 62 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸ÀÓ¬± øÚÊ√1 ¶§±¶ö…-Œ¸Ãµ√˚«fl¡ ¬ıU˘±—À˙ Òø1 1±ø‡¬ıÕ˘ ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Œ˝√√˜± ˜±ø˘ÚœÀ˚˛ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ’±·Ó¬ ¬ı…Mê√ fl¡À1 Œ˚ ŒÓ¬›“ ¬ıU¬ı±1 ∆fl¡ÀÂ√ Œ˚ ‹ù´˚« 1±˚˛ ¤·1±fl¡œ

Eœ˜ ·±˘« ’±1n∏ ˜˝√√±Ú ’øˆ¬ÀÚSœº ’±Úøfl¡ ‹ù´˚« ¤·1±fl¡œ Eœ˜ ·±˘«Ó¬Õfl¡› ’øÒfl¡ ¬ı≈ø˘ ∆fl¡ ¬ı˘œÎ¬◊ά√1 ¬õ∂¬ıœÌ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“fl¡ Eœ˜ ·±˘«1 ø‡Ó¬±¬ÛÀȬ± Ê√Ú¸±Ò±1Ì ’±1n∏ ¸—¬ı±√-˜±Ò…À˜ õ∂√±Ú fl¡ø1À˘º Œ˝√√˜± ˜±ø˘ÚœÀ˚˛ øÚÊ√1 ’Ó¬œÓ¬1 fl¡Ô± ¶ú1Ì fl¡ø1 fl¡˚˛ Œ˚ Ê√Ú¸±Ò±1Ì ’±1n∏ ¸—¬ı±√˜±Ò…À˜ ŒÓ¬›“fl¡ Eœ˜ ·±˘« ¬ı≈ø˘ ¸À•§±Ò√Ú fl¡ø1¬ı ÒÀ1 ’±1n∏ Œ¸˝◊√√À1˝◊√ ŒÓ¬›“ ÚÓ≈¬Ú Ú±À˜À1 Ê√Úøõ∂˚˛ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º øfl¡c ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œ1 ˜ÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú1 õ∂ÀÓ¬…fl¡ ˚≈ªÓ¬œÀ˚˛ ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±·1±fl¡œ Eœ˜ ·±˘«º fl¡Ú…± ˝◊√Â√± Œ√ά◊˘fl¡Õ˘ øÚ˜«±Ì fl¡1± ëŒÈ¬˘ ø˜ ’í ‡≈√±í Â√ø¬ı‡Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˝√√±ª± ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛1 ’Ú≈ᬱÚÀȬ±Ó¬ Œ˝√√˜± ˜±ø˘Úœ1 ¶§±˜œ ÒÀ˜«f› ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ’±øÂ√˘º ¸±—¬ı±ø√Àfl¡ ÒÀ˜«fÀfl¡± ŒÓ¬›“1 ëø˝√√-Œ˜Úí ˝◊√À˜Ê√1 ø¬ı¯∏À˚˛ õ∂ùü fl¡À1º ÒÀ˜«f˝◊√ õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ fl¡˚˛ Œ˚ ’±øÊ√1 ø√Ú1 õ∂øÓ¬Ê√Ú ˘í1± ëø˝√√-

Œ‰¬iß±˝◊√ ∏, 28 Ê≈√Ú – õ∂ô¶±øªÓ¬ Ê√Ú Œ˘±fl¡¬Û±˘ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡Ó¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ1 ’ôLˆ¬«≈øMê√fl¡1Ì1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 Ó¬±ø˜˘Ú±Î≈¬1 ˜≈‡… ˜Laœ ŒÊ√¬ Ê√˚˛±˘ø˘Ó¬±À˚˛± øÚÊ√1 ˜ôL¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º ˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œÀ˚˛ øÚÊ√1 ˜ôL¬ı…1 ¸˜Ô«ÚÓ¬ ˚≈øMê√ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ Ê√Ú Œ˘±fl¡¬Û±˘ ø¬ıÀÒ˚˛Àfl¡ ¬õ∂Ò±Ú ˜LaœÀfl¡± ˝◊√˚˛±1 ’ÒœÚÕ˘ ’±øÚÀ˘ ø¬ÛÂ√Õ˘ Œfl¡±ÀÚ± ∆¬ıÀ√ø˙fl¡ ˙øMê√À˚˛ ‰¬1fl¡±‡Úfl¡ ˆ¬—· fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬ı± ’1±Ê√fl¡Ó¬±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ıÀÒ˚˛‡Ú ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬¬Û±À1º ˜≈‡… ˜Laœ·1±fl¡œ1 ˜ÀÓ¬ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ ≈√Ú«œøÓ¬ õ∂øÓ¬À1±Ò ’±˝◊√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬º ·øÓ¬Àfl¡ ŒÓ¬›“1 Œfl¡±ÀÚ± ≈√–’±‰¬1Ì õ∂fl¡±˙ ¬Û±À˘ Œ¸˚˛± ø‰ ¬ø¬ı ’±À˚˛ Ó¬√ôL fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº øά ¤˜ Œfl¡1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡—À¢∂Â√1 ¸•Ûfl¡«fl ≈¬ı«˘ ∆˝√√ ¬Û1±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ Ê√˚˛±˘ø˘Ó¬±˝◊√ Œ˘±fl¡¬Û±˘ ø¬ıÀÒ˚˛fl¡Ó¬ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±1fl¡ ¸˜Ô«Ú fl¡1±ÀȬ± fl¡—À¢∂Â,√ ¤ ’±˝◊√ ¤ øά ¤˜ Œfl¡1 ø˜SÓ¬±Õ˘ Œ˚ ’±1n∏ Œ¬ıøÂ√ ¸˜˚˛ Ú±˚˛√, Ó¬±À1˝◊√ ˝◊√—ø·Ó¬ ¬ı˝√√Ú fl¡ø1ÀÂ√º

Œ˜Úíº ŒÓ¬›“À˘±fl¡ øÚÊ√1 ¶§±¶ö…fl¡Õ˘ ¸À‰¬Ó¬Úº ¸—¬ı±√-˜±Ò…˜ Ó¬Ô± Ê√ÚÓ¬±˝◊√ ÒÀ˜«ffl¡ ëø˝√√-Œ˜Úí ’±‡…± ø√˚±˛ 1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ ¸fl¡À˘±Àfl¡ ÒÚ…¬ı± :±¬ÛÚ fl¡À1º

õ∂À√˙1 Œ¸±ÀÚˆ¬^±Ó¬ ¤fl¡ ’Ú≈á±ÚÓ¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ø¸À„√√ fl¡˚˛ Œ˚ fl¡—À¢∂ÀÂ√ 鬘Ӭ±Õ˘ ’±ø˝√√À˘ ˜±˚˛±ªÓ¬œ ’±1n∏ ˜±˚˛±ªÓ¬œ1 ¸˝√√À˚±·œ¸fl¡˘1 ø¬ı1n∏ÀX Œ·±‰¬1 Ó¬ø1¬ıº w©Ü±‰¬±1œ¸fl¡˘1 õ∂fl‘¡Ó¬ ͬ±˝◊√ fl¡±1±·±1À˝√ √¬ı≈ø˘ ø¸À„√√ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛º ø¸À„√√ øÊ√˘±‡ÚÓ¬ ¤ÚƒÀ1·±1 fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛ÌÀÓ¬± ≈√Ú«œøÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· Ó≈¬ø˘ fl¡˚˛ Œ˚ ≈√Ú«œøÓ¬1 ∆¸ÀÓ¬ Ê√øάˇÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘fl¡ ’˝√√± 27 Ê≈√˘±˝◊√1 ’±·ÀÓ¬ øÚ˘ø•§Ó¬ fl¡ø1¬ı ˘±À·º ˜”˘…¬ı‘øX ¸•ÛÀfl«¡ ˜ôL¬ı…

’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ø√ø¢´Ê√˚˛ ø¸À„√√ fl¡˚˛ Œ˚ ¸±Ò±1Ì Ê√ÚÓ¬±fl¡ ¶§øô¶1 øÚù´±¸ ø√¬ıÕ˘ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 øÚÊ√±¬ı¬ıœ˚˛±Õfl¡ ¬Û√Àé¬¬Û ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ά◊À~‡…˘ Œ˚ ά◊M√1 õ∂À√˙Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú fl¡—À¢∂Â√ ’±1n∏ ˙±¸Ú±øÒøá¬Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ˜±Ê√Ó¬ Ó≈¬˜≈˘ ¬ı±fl-ø¬ıÓ¬G±1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ ’±ÀÂ√º 1±Ê√…‡Ú1 ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ Œ˙±‰¬Úœ˚˛ ∆˝√√ ¬Û1±1 √±¬ıœ fl¡ø1 fl¡—À¢∂ÀÂ√ ˜±˚˛±ªÓ¬œ ‰¬1fl¡±11 ¬Û√Ó¬…±·1 √±¬ıœÓ¬ ¸˜√À˘± ά◊ø˘˚˛±˝◊√ÀÂ√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ 1±Ê√…‡ÚÓ¬ 144 Ò±1± ¬ı˘ª» fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º

ø√ÚÀȬ±1 Œù´˚˛±1 ¬ıÊ√±1 Œ˚ÃÚ Œfl¡À˘—fl¡±ø11 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ ¤˜1 ŒÚÓ¬±fl¡ ’±È¬fl¡ Œfl¡±ø‰¬√∏√, 28 Ê≈√Ú – ¬Û≈Ú1 ˘ø7¡¡¡Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√ÀÂ√ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜]º øfl¡Â≈√ø√Ú ¬Û≈À¬ı« Œfl¡1±˘±Ó¬ 100Ê√Ú Œ˘±Àfl¡ ¤·1±fl¡œ Ú±¬ı±ø˘fl¡± fl¡Ú…±fl¡ ¬ı˘±»fl¡±1 fl¡1±1 Œ·±‰¬1Ó¬ ’±1鬜1 ’¬Û1±Ò ˙±‡±˝◊√ ’±øÊ√ ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜]1 ¤·1±fl¡œ ¶ö±Úœ˚˛ ŒÚÓ¬±fl¡ Œ¢∂5±1 fl¡À1º Œfl¡1±˘±1 ¤1Ú±fl≈¡˘±˜ øÊ√˘±1 ¬Û≈ÀÔÚ fl≈¡1n∏Ê√1 ¶ö±Úœ˚˛ fl¡ø˜È¬œ1 ŒÚÓ¬± ’˘Î≈¬ Œfl¡ Œ˜øÔά◊fl¡ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± Œ¢∂5±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ’±1鬜1 ’¬Û1±Ò ˙±‡±˝◊√ Œ˚±ª± qfl≈¡1¬ı±À1 ø‰¬ ø¬Û ’±˝◊√ [¤˜]1 ˜±Á¡±ˆ¬±ÚÚ≈11 ’Ú… ¤Ê√Ú ¶ö±Úœ˚˛ ŒÚÓ¬±fl¡ Œ·±‰¬1ÀȬ±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ’±È¬fl¡ fl¡ø1øÂ√˘º ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ Œ·±‰¬1ÀȬ±1 ¸µˆ¬«Ó¬ ’±È¬fl¡ fl¡1± Œ˘±fl¡1 ¸—‡…± 42Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√º

Œfl¡±•Û±Úœ ˜ø˝√√f± ¤G ˜ø˝√√f± ø˘ø˜ÀȬά ¤˝◊√‰¬ øά ¤Ù¬ ø‰¬ Œ¬ı—fl¡ Ȭ±È¬± ˜È¬1Â√√ ˜±1n∏ø∏Ó¬ Â≈√Ê≈√øfl¡ ˝◊√øG˚˛± ø˘– ˝√√±Î¬◊øÂ√— ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊ Ù¬√±˝◊√ ÀÚk ’±˝◊√ ø‰¬ ’±˝◊√ ø‰¬ ’±˝◊√ Œ¬ı—fl¡ ø˘– ’±˝◊√ øȬ ø‰¬ ø˘– ø˝√√µ≈ô¶±Ú ø˘ˆ¬±1 ø˘ø˜ÀȬά ’í ¤Ú øÊ√ ø‰¬ ά◊˝◊√Àõ∂± ø˘– ¤Â√ ø¬ı ’±˝◊√ ˆ¬±1Ó¬œ ¤˚˛±1ÀȬ˘ ø1˘±À˚˛k ˝◊√G±ø©Ü™Ê√ ø˘– ø1˘±À˚˛k fl¡ø˜Î¬◊øÚÀfl¡‰¬Ú

˜”˘…

˝}√±¸˚¬ı‘øX

766.15 2403.80 1243.85 1306.60 731.90 1117.25 190.10 288.80 304.20 463.20 2860.35 376.60 1039.95 106.30

3.15 32.20 -7.50 40.70 18.35 5.95 -0.50 4.75 8.90 -0.70 65.30 -3.85 14.25 0.65

p9-28  

Œ˜Úíº ŒÓ¬›“ À ˘±fl¡ øÚÊ√ 1 ¶§ ± ¶ö … fl¡Õ˘ ¸À‰¬Ó¬Úº ¸—¬ı±√ - ˜±Ò…˜ Ó¬Ô± Ê√ Ú Ó¬±˝◊ √ √ ÒÀ˜« f fl¡ ëø˝√ √ - Œ˜Úí ’±‡…± ø√ ˚ ˛ ± 1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“...