Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 10 ¤øõ∂˘√√ 2012, ¬˜„√√˘¬ı±1

√ ˙ ¬Ûø1‰¬±˘Ú±1 ˜”˘ ±ø˚˛Q ¢∂˝√Ì fl¡À1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ¬ı…øMê√¸fl¡À˘º ’±¬Û≈øÚ ˚ø√À˝√√ Œ√˙ ¬Ûø1‰¬±˘Ú±1 Œé¬SÓ¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬À1 ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ ¬Û1œé¬±1 ¬õ∂±1øyfl¡ ’±1n∏ ˜”˘ [Main] ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ˘·ÀÓ¬ ¸±é¬±»fl¡±1ÀÓ¬± ’±À¬Û±Ú±1 õ∂√˙«Ú ά◊¬Û˚≈Mê√ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ’ªÀ˙… Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ¬õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±1 ͬ±˝◊√Ó¬ ø‰¬øˆ¬˘ Â√±øˆ«¬Â√ ¤¬ÛøȬøȬά◊ά ŒÈ¬©Ü ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 fl¡Ô± ’±øÂ√˘ ˚ø√› ˜”˘¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Ó¬±ø˘fl¡± ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±Àfl¡ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1º ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¡Z±1± ’±˜±1 ¬õ∂±Ô«œ¸fl¡À˘ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬À1 ˜≈‡… øÓ¬øÚȬ± ¬Œé¬S ˝√√í˘ ˝◊√øG˚˛±Ú ¤Î¬ø˜øÚÀ©Ü™øȬˆ¬ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú ¬Û≈ø˘‰¬ Â√±øˆ«¬‰¬ ’±1n∏ ˝◊√øG˚˛±Ú Ù¬À1˝◊√Ú Â√±øˆ«¬‰¬ ’±1n∏ Ó¬±1 ¬Û±Â√ÀÓ¬ ’±À˝√√ ¢∂n¬Û ë¤í ’±1n∏ ¢∂n¬Û ëø¬ıí 1 ¬Û√¸˜”˝√º ¢∂n¬Û ë¤í1 Œ¸ª±¸˜”˝√ – ˝◊√˚˛±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±À˝√√ ˝◊√øG˚˛±Ú Œ¬Û±À©Ü˘ ¤G ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ¤fl¡±Î¬◊∞I◊Â√ ’±1n∏ øÙ¬Ú±k Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú ’øάȬ ¤G ¤fl¡±Î¬◊∞I◊Â√ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ1øˆ¬øÚά◊

Œ√

Â√±øˆ«¬‰¬, fl¡±©Ü˜Â√ ¤G Œ‰¬ÀKC˘ ¤'‰¬±˝◊√Ê√ øάÀÙ¬k ¤fl¡±Î¬◊∞I◊Â√ Â√±øˆ«¬‰¬ [˝◊√Úfl¡±˜ ŒÈ¬'], ˝◊√øG˚˛±Ú ’1ÀάÚk ŒÙ¬"√√ø1Ê√ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ¬Û±À©Ü˘ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú ø‰¬øˆ¬˘ ¤fl¡±Î¬◊∞I◊Â√ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ1í˘Àª Œ¬∏CøÙ¬fl¡

ø‰¬øˆ¬˘ Â√√±øˆ«¬‰¬ ¬ı± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬± Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ1í˘Àª ¤fl¡±Î¬◊∞I◊Â√ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ1í˘Àª ¬Û±1‰¬ÀÚ˘ Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú ˝◊√ÚÙ¬1À˜‰¬Ú Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú øάÀÙ¬k ˝◊√À©ÜȬ, ˝◊√øG˚˛±Ú Œ¬∏Cά Â√±øˆ«¬‰¬, ˝◊√øG˚˛±Ú fl¡À¬Û«±À1Ȭ ˘ Â√±øˆ«¬‰¬ ’±ø√º ¢∂n¬Û ëø¬ıí Â√±øˆ«¬‰¬ – Œfl¡fœ˚˛ ˙±ø¸Ó¬ ’=˘ ’±1n∏ ’±Ú ’±Ú Â√±øˆ«¬‰¬1 ¬ı±À¬ı Ôfl¡± øάÀÙ¬k ŒÙ¬±À‰«¬Â√-ø‰¬øˆ¬˘ Â√±øˆ«¬‰¬ ¤G ø‰¬øˆ¬˘-¬Û≈ø˘‰¬ Â√±øˆ«¬‰¬ ’˝«√Ó¬± – ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı Ú”…ÚÓ¬˜ ¶ß±Ó¬fl¡ ˝√√í¬ı ˘±À·º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ ˝√√íÀ˘˝◊√ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º Ó¬≈√¬Ûø1 ¬ı˚˛¸ ˝√√í¬ı ˘±À· 21 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 30 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬¬1Ó¬º ˜Ú fl¡ø1¬ı ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ˜≈ͬÀÓ¬ ‰¬±ø1¬ı±1 ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı ¬Û±ø1¬ıº ·øÓ¬Àfl¡ ¤¬ı±1 ≈√¬ı±1 ø¬ıÙ¬˘ ˝√√íÀ˘ ¬¬Û≈Ú1 ˆ¬±˘√À1 Œ˚±-Ê√± ‰¬˘±À˘ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı± ‰¬Ó≈¬Ô«¬ı±1Ó¬ ˆ¬±˘ Ù¬˘±Ù¬˘ Œ√‡≈ª±1 ¸≈À˚±· Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ’±À¬ı√Ú1 ¸˜˚˛Ó¬ Œ‰¬ÀKC˘ ø1S≈ê˝◊√ȬÀ˜∞I◊ øÙ¬ ©Ü±•Û1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬Û=±˙ Ȭfl¡±1 ˜±‰≈¬˘ ø√¬ı ˘±À·, ’ªÀ˙… ’Ú≈¸”‰¬œÓ¬ Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÊ√±øÓ¬, ˜ø˝√√˘±, ˙±ø11œfl¡ ˆ¬±Àª ’鬘 Œ˘±Àfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ˜±‰≈¬˘ ø√¬ı Ú±˘±À·º ˜”˘ ¬Û1œé¬±1 ˜±‰≈¬˘ 100 Ȭfl¡±º ¬Û1œé¬±1 ø¬ı¯∏À˚˛ øõ∂ø˘ø˜ÀÚ1œ ¬ı± õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬± – ¤˚˛± ¤fl¡ ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬±º ˝◊√˚˛±Ó¬ ¸±Ò±1Ì :±Ú ’±1n∏ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¤È¬± ø¬ı¯˚˛1 ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ’˝√√±¬ı±11 ¬Û1± Œfl¡ª˘ ¤¬ÛøȬøȬά◊ά ŒÈ¬©Ü ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¡Z±1±˝◊√ ˜”˘¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı õ∂±Ô«œ ¬ı±Â√øÚ1 fl¡1± ˝√√˚˛º Œ˜˝◊√Ú ¬ı± ˜”˘ ¬Û1œé¬± ˝◊√˚˛±Ó¬ Ô±Àfl¡ Ú ‡Ú õ∂ùü fl¡±fl¡Ó¬ ’±1n∏ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú± Ò˜«œº õ∂øÓ¬‡ÚÀ1 ˜≈ͬ ¸˜˚˛ øÓ¬øÚ‚∞I◊±Õfl¡º õ∂Ô˜ fl¡±fl¡Ó¬ – ¸—ø¬ıÒ±Ú1 ¶§œfl‘¡Ó¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¤È¬± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˆ¬±¯∏±º ˝◊√˚˛±Ó¬ ˝◊√—1±Ê√œÀfl¡± ’ôLˆ≈¬Mê«√ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ˜≈ͬ Ú•§1 – 300¼ ø¡ZÓ¬œ˚˛ fl¡±fl¡Ó¬ – ˝◊√—1±Ê√œ ø¬ı¯∏˚˛1 – ˜≈ͬ Ú•§1 300 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ fl¡±fl¡Ó¬ – 1‰¬Ú± 200 Ú•§11 ‰¬Ó≈¬Ô« ’±1n∏ ¬Û=˜ fl¡±fl¡Ó¬ – ¸±Ò±1Ì :±Ú1º õ∂øÓ¬‡ÚÀÓ¬ 300 Ú•§1Õfl¡º ¯∏á¬, ¸5˜, ’©Ü˜ ’±1n∏ Úª˜ õ∂ùü fl¡±fl¡Ó¬Ó¬¬ Ô±Àfl¡ – ø˚Àfl¡±ÀÚ± ≈√Ȭ± ø¬ı¯∏˚˛1 õ∂ùü [ø˚ ≈√Ȭ± ø¬ı¯∏˚˛ ¬Û1œé¬±Ô«œÀ˚˛ ’¬Û‰¬ÀÚ˘ ø¬ı¯∏˚˛ ø˝√√‰¬±À¬Û ˘í¬ı ø¬ı‰¬±À1]º õ∂øÓ¬‡Ú fl¡±fl¡Ó¬À1 ˜≈Í Ú•§1 300¼ õ∂Ô˜ ’±1n∏ ø¡ZÓ¬œ˚˛ õ∂ùü fl¡±fl¡Ó¬ ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙鬱ôL ¬Û˚«±˚˛1 ’±1n∏ øÚø(Ó¬ˆ¬±Àª ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ¸≈À˚±· ˚Àԩܺ Ó¬≈√¬Ûø1 ά◊M√1-¬Û”¬ı«±=˘1 ’¸˜fl¡ ¬ı±√ ø√, ¬ı±fl¡œÀfl¡˝◊√‡Ú 1±Ê√…1 ¬ı±À¬ı õ∂Ô˜ ¬õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬ ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡ Ú˝√√˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ’¬Û‰¬ÀÚ˘ ø¬ı¯∏˚˛¸˜”˝√1 Ó¬±ø˘fl¡±Ó¬ ¤ÀÚ ¬ıU ø¬ı¯∏˚˛ ’±ÀÂ√ ø˚À¬ı±1 fl¡ø•§ÀÚ‰¬Ú ø˝√√‰¬±À¬Û ˘í¬ı ŒÚ±√ª±1±º ˜±ÀÚ Ò1± Ó≈¬ø˜ 1±Ê√ÚœøÓ¬ ø¬ı:±Ú ’±1n∏ ˝◊√∞I◊±1ÀÚ‰¬ÀÚ˘ ø1À˘‰¬Ú

Œ¬ı—fl¡1 ‰¬±fl¡ø11 õ∂Àùü±M√√1 1±©Ü™œ˚˛fl‘¡Ó¬ Œ¬ı—fl¡1 ø¬ıøˆ¬iß ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ¬ıU ¸˜˚˛Ó¬ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¤ÀÚ ¬Û1œé¬±1 Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú Ú˜≈Ú±1 õ∂Àùü±M√√1 Œ˚±ª± ¸—‡…±Ó¬ ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ∆˝√√øÂ√˘º ¤˝◊√¬ı±À1± ŒÓ¬ÀÚ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú õ∂Àùü±M√√1 Ó¬˘Ó¬ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ’±¬Û≈øÚ ¤ÀÚ õ∂ùü ’ˆ¬…±¸ fl¡ø1 ‰¬±¬ı ¬Û±À1º Directions (1-5) : Study the following information carefully and answer the questions given below : Following are the conditions for selecting a Manager-Finance in an organization.The candidate must (i) be a graduate in any discipline with at least 50% marks. (ii) have completed Post Graduate Degree/Diploma in Management with specialization in Finance with at least 65% marks (iii) have post qualification work experience of at least 4 years in the finance department of an organization, (iv) be at least 26 years and not more than 36 years as on 01.12.2011. In the case of a candidate who fulfils all the conditions except(a) at (ii) above, but has secured at least 60% marks in post-graduate degree/diploma in management with specialization in Finance and at least 70% marks in Graduation, his/her case is to be referred to DGM-Finance. 0 at (iii) above, but has post qualification work experience of at least two years as Assistant Finance Manager, his/her case is to be referred to GM-Finance. In each question below, details of one candidate are provided. You have to take one of the following courses of action based on the conditions given above and the information provided in each question and mark the number of that course of action as your answer. You are not to assume anything other than the information provided in each question. All these cases are given to you as on 01.12.2011. Mark answer (1) If the candidate is to be selected. Mark answer (2) if the data provided are inadequate to take a decision. Mark answer (3) if the candidate is not to be selected. Mark answer (4) if the case is to be referred to DGM-Fi nance. , Mark answer (5) if the case is to be referred to GMFihance. Now read the information provided in each question and mark your answer accordingly. Ans : 1.1, 2.1, 3.4, 4.5, 5.3,

˘íÀ˘ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¤Î¬ø˜øÚÀ©Ü™‰¬Ú ˘í¬ı ŒÚ±√ª±1±º fl¡˜±‰«¬ ’±1n∏ ¤fl¡±Î¬◊ÚÀȬøk ˘íÀ˘ Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ˘í¬ı ŒÚ±√ª±1± Œ¸˝◊√√À1 ¤ÚÀÔ˱¬Û˘øÊ√ ’±1n∏ Â√ø‰¬’íø˘Ê√, ·øÌÓ¬ ’±1n∏ ¬Ûø1¸—‡…±ø¬ı:±Ú, fl‘¡ø¯∏ ø¬ı:±Ú ’±1n∏ ¤øÚÀ˜˘ ˝√√±Ê√À¬ıfœ ¤G Œˆ¬ÀȬ1œÚ±1œ Â√±À˚˛k, Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ ¤G ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¤Î¬ø˜øÚÀ©Ü™‰¬Ú, ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1„√√1 ≈√Ȭ± ø¬ı¯∏˚˛ ¤Àfl¡˘À· ˘í¬ı ŒÚ±ª±1±, ¤øÚÀ˜˘ ˝√√±Ê√À¬ıfœ ¤G Œˆ¬ÀȬ1œÚ±1œ Â√±À˚˛k ¤G Œ˜øάÀfl¡˘ Â√±À˚˛kº ˜”˘ ¬Û1œé¬±1 ¬Û±Â√Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛ ¬Û±1‰¬ÀÚ˘ ˝◊√∞I◊±1øˆ¬Î¬◊º ˝◊√˚˛±Ó¬ Ô±Àfl¡ 300 Ú•§1º ¤˝◊√ ¬Û±1‰¬ÀÚ˘ ˝◊√∞I◊±1øˆ¬Î¬◊ ¬ı± ¸±é¬±»fl¡±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ø˙鬱ԫœ1 ¬ı…øMê√Q Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… ø√˙¸˜”˝√ Œ‰¬±ª± ˝√√˚˛º ø˚Àfl¡±ÀÚ± ά◊ißøÓ¬˙œ˘ 1±©Ü™ ’±1n∏ ¸˜±Ê√1 õ∂·øÓ¬1 ô¶y ˝√√í˘ Ó¬±1 õ∂˙±¸fl¡¸fl¡˘º 1±©Ü™fl¡ ά◊ißøÓ¬ ’±1n∏ ¶§øÚˆ«¬1Ó¬±1 ø√˙Õ˘ ’±&ª±˝◊√ ø√˚˛±1 ¬Ûø1fl¡äÚ± fl¡1± ’±1n∏ Œ¸˝◊√ ¬Ûø1fl¡øäÓ¬ ˘é¬…Õ˘ ’±·¬ıϬˇ±1 ¸øͬfl¡ ¬ÛÔ øÚ¬ı«±‰¬Ú fl¡1±˝◊√ ˝√√í˘ õ∂˙±¸fl¡¸fl¡˘1 ‚±˝◊√ fl¡±˜º Œ¸À˚˛À˝√√ 1±Ê√Ó¬La, ·ÌÓ¬La, õ∂Ê√±Ó¬La, fl¡íÀÓ¬±Àª˝◊√ õ∂˙±¸fl¡¸fl¡˘1 ˜˚«±√± ’¶§œfl¡±1 fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º ’±Ò≈øÚfl¡ ø¬ıù´Ó¬ ø¬ı:±Úœ ’±1n∏ õ∂˚≈øMê√ø¬ı√¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ¸≈√é¬ õ∂˙±¸fl¡¸fl¡˘Àfl¡± 1±©Ü™ øÚ˜«±Ì1 ¤Àfl¡±Ê√Ú ø¬ıø˙©Ü fl¡±ø1fl¡11+À¬Û ·Ì… fl¡1± ˝√√˚˛º Œ¸À˚˛À˝√√ ¤˝◊√ õ∂˙±¸fl¡¸fl¡˘fl¡ øÚ¬ı±«‰¬Ú õ∂øSê˚˛±› ˚ÀÔ©Ü fl¡øͬں Œfl¡˝◊√ Ȭ±˜±Ú ˜ÚÓ¬ 1±ø‡¬ı˘·œ˚˛± fl¡Ô± [1] ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª± ¬Û1œé¬±Ó¬ Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú ø¬ı¯∏˚˛ ¤Àfl¡˘À· ˘í¬ı ŒÚ±ª±ø1º fl¡Ô±ÀȬ± ˜Ú fl¡ø1 ˆ¬±˘√À1 ¸±Ê≈√ Œ˝√√±ª± õ∂À˚˛±Ê√Úº ø¬ı¯∏˚˛Àfl¡˝◊√Ȭ± ’±·ÀÓ¬ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º [2] õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±1 õ∂ùü ¬ıdøÚᬠÒ1Ì1, øfl¡c ˜≈‡… ¬Û1œé¬±1 õ∂ùüÀ¬ı±1 ·Ó¬±Ú≈·øÓ¬fl¡Ò1Ì1, ’Ô«±» 1‰¬Ú±Ò˜«œ ˝√√˚˛º [3] ˆ¬±¯∏± ø¬ı¯∏˚˛fl¡ õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬1 ¬ı±ø˝√√À1 ’±ÚÀ¬ı±1 ø¬ı¯∏˚˛1 ¬Û1œé¬± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—ø¬ıÒ±Ú1 ’©Ü˜ ’Ú≈¸”‰¬œˆ≈¬Mê√ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¤È¬± ˆ¬±¯∏±Ó¬ ø√¬ı ¬Û±ø1º [4] ˆ¬±¯∏± ø¬ı¯∏˚˛1 ’Ô¬ı± ˝◊√—1±Ê√œ ˆ¬±¯∏±1 õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬1 õ∂ùü1 ˜±Ú ˜±Ò…ø˜fl ô¶11º ¤˝◊√ ≈√‡Ú õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬1 Ú•§1 ’ªÀ˙… SêÀ˜±ißøÓ¬1 Œé¬SÓ¬ Ò1± Ú˝√√˚˛º ’ªÀ˙… ¤˝◊√À¬ı±1 õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬1 Œé¬SÓ¬ ’±À˚˛±À· ¤øȬ Ú”…ÚÓ¬˜ Ú•§1 øͬfl¡ fl¡ø1 ø√À˚˛º [5] 1‰¬Ú±, ¸±Ò±1Ì ’Ò…˚˛Ú ’±1n∏ ‹ø26√fl¡ ø¬ı¯∏˚˛1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬1 Ú•§11 øˆ¬øM√√Ó¬ Œ˜Ò±-Ó¬±ø˘fl¡± õ∂dÓ¬ fl¡1± ˝√√˚˛º ø˘ø‡Ó¬ ¬Û1œé¬±Ó¬ ¸Ù¬˘ Œ˝√√±ª±¸fl¡˘fl¡ Œ˜Ãø‡fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1Õ˘ ’±˜LaÌ Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛º Œ˜Ãø‡fl¡ ¸±é¬±»fl¡±11 ¬ı±À¬ı øÚÒ«±ø1Ó¬ Ú•§1 300º [6] ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬± ˚ø√› ˜”˘Ó¬– ¤fl¡ ‰¬±fl¡ø1øˆ¬øM√√fl¡ ¬Û1œé¬±, Ó¬Ô±ø¬Û ˝◊√˚˛±1 ˘·Ó¬ Â√±S Ê√œªÚ1 ∆˙øé¬fl¡ ø¬ı¯∏˚˛1 ¤fl¡ øÚ·”Ϭˇ ¸•Ûfl«¡ ’±ÀÂ√º [7] ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 õ∂ùü¸˜”˝√ ¬ıdøÚᬠ’±1n∏ 1‰¬Ú±Ò˜«œ,

≈√˝◊√ Ò1Ì1 ˝√√˚˛º [8] ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±1 ¤fl¡-ŒÎ¬1 ¬ıÂ√11 ’±·À1 ¬Û1±˝◊√ ˜≈‡… ¬Û1œé¬±1 ‹ø26√fl¡ ø¬ı¯∏˚˛¸˜”˝√1 ’Ò…˚˛Ú ’±1y fl¡1± ά◊ø‰¬Ó¬º ˜≈‡… ¬Û1œé¬±1 ¸fl¡À˘± ø¬ı¯∏˚˛1 õ∂ùüÀÓ¬˝◊√ ˆ¬±¯∏±1 ˚ÀÔ©Ü Œ˜1À¬Û“‰¬ Ô±Àfl¡ ’±1n∏ õ∂ùüÀ¬ı±11 ˜±Ú ¶ß±Ó¬fl¡ ’ڱ«√ ô¶11 ˝√√˚˛º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±1 Ù¬˘±Ù¬˘ ’±1n∏ ˜≈‡… ¬Û1œé¬±1 ˜±Ê√Ó¬ øÓ¬øÚ ˜±˝√√ ˜±ÚÀ˝√√ ¸˜˚˛ Ô±Àfl¡º Œ¸À˚˛ õ∂±1øyfl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ¬Û±Â√Ó¬À˝√√ ˜≈‡… ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ¬ÛϬˇ±-qÚ± fl¡ø1˜, ¤ÀÚ ˜ÀÚ±ˆ¬±¬ıfl¡ ø¬ıµ≈˜±S õ∂|˚˛ ø√˚˛± ά◊ø‰¬Ó¬ Ú˝√√˚˛º [9] ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê≈√ ˝√√›“ÀÓ¬ Œfl¡±ÀÚ øfl¡˜±Ú øfl¡Ó¬±¬Û ¬ÛøϬˇÀÂ√ Œ¸˝◊√ÀȬ± ά±„√√1 fl¡Ô± Ú˝√√˚˛, Œfl¡±ÚÀfl¡˝◊√‡Ú øfl¡Ó¬±¬Û ˆ¬±˘Õfl¡ ¬ÛøϬˇÀÂ√ Œ¸˝◊√ÀȬ±À˝√√ ά±„√√1 fl¡Ô±º [10] ¬Û1œé¬±1 ¬Û”¬ı«1 õ∂ùüfl¡±fl¡Ó¬¸˜”˝√ ˆ¬±˘Õfl¡ ˚≈øfl¡˚˛±˝◊√ Œ‰¬±ª± ά◊ø‰¬Ó¬º ¸˜˚˛Ó¬ ¤Àfl¡È¬± õ∂ùüÀfl¡ Œfl¡Ã˙À˘À1 ‚”1±˝◊√-¬Ûfl¡±˝◊√ fl¡1± ˝√√˚˛º [11] õ∂ùü1 ά◊M√1¸˜”˝√ ˚Ô±¸yª ¸˝√√Ê√ ’±1n∏ ¸1˘ Œ˝√√±ª± ’±ª˙…fl¡º Ó¬≈√¬Ûø1 ø¬ıøˆ¬iß Â√ø¬ı, Ó¬±ø˘fl¡± ’±ø√› ˚Ô±¶ö±ÚÓ¬ ø√¬ı ˘±À·º [12] ø¬ı·Ó¬ ¬ıÂ√1À¬ı±11 ø¬ıøˆ¬iß ¸±•xøÓ¬fl¡ ø¬ı¯∏˚˛1 ¬ı±¬ı±Ó¬ø1-õ∂¬ıg ’±ø√ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 1‡± ά◊ø‰¬Ó¬ ’±1n∏ Ó¬±1 ˜±ÀÊ√ ˜±ÀÊ√ ¤˝◊√À¬ı±1 ø¬ıÀù≠¯∏Ì fl¡ø1 Œ˘‡±1 ’ˆ¬…±¸ fl¡1± ά◊ø‰¬Ó¬º [13] ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ª˘˜±S Ó¬Ô…¸˜”˝√ Ê√±øÚÀ˘˝◊√ Ú˝√√í¬ı, Œ¸˝◊√À¬ı±11 ¬Û1± ¤fl¡ ¸≈-øÚø«√©Ü ø¸X±ôL› ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ˘±ø·¬ıº [14] ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬ı±À¬ı ¤fl¡ ·ˆ¬œ1 ’±1n∏ ¬ı…±¬Ûfl¡ õ∂døÓ¬1 õ∂À˚˛±Ê√Úº ¬Û1œé¬±1 ¤¬ıÂ√1˜±Ú ’±·ÀÓ¬˝◊√ ¸•Û”Ì« ¬Û±Í¬…Sê˜ Œ˙¯∏ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ ’øÒfl¡ ¸≈Ù¬˘ ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º Ó¬≈√¬Ûø1 ¬Û1œé¬±1 øÓ¬øÚ ˜±˝√√˜±Ú1 ’±·À1 ¬Û1±˝◊√ &1n∏Q¬Û”Ì« ø¬ı¯∏˚˛À¬ı±1 ‡≈øȬ¬-Ú±øȬ ˜±ø1 ¬ÛϬˇ± ’±ª˙…fl¡º ’±À¬ı√Ú1 øÚ˚˛˜ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú ø¬ı‰¬±ø1 Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ øάÀ‰¬•§1Ê√±Ú≈ª±1œ ˜±˝√√Ó¬ ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß ˙œ¯∏«¶ö±Úœ˚˛ ¸—¬ı±√¬ÛSÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ 뤘õ≠˚˛À˜∞I◊ øÚά◊Ê√íÓ¬ ¤˝◊√ ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙ ˝√√˚˛º ø¬ı:±¬ÛÚ ’Ú≈¸ø1 øÚø«√©Ü ’±ø˝«√1 ’±À¬ı√Ú õ∂-¬ÛS ¬Û”1Ì fl¡ø1 ’±À˚˛±·1 ÚÓ≈¬Ú ø√~œ¶ö fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ ¬Ûøͬ˚˛±¬ı ˘±À·º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙1 ¬Û±Â√Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 ¬ı±À¬ı õ∂±Ô«œfl¡ ¤˜±˝√√1 ¸˜˚˛ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ¤Ê√Ú õ∂±Ô«œÀ˚˛ ‰¬±ø1¬ı±11 Œ¬ıøÂ√ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ø√¬ı ŒÚ±ª±À1º ˘’±˜±1 Œ√˙1 õ∂±˚˛ ¸fl¡À˘±À¬ı±1 ά±„√√1 ‰¬˝√√1ÀÓ¬˝◊√ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ø√˚˛±1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ’¸˜1 &ª±˝√√±È¬œ ’±1n∏ Œ˚±1˝√√±È¬Ó¬ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ø√˚˛±1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’Ú…±Ú… Ó¬Ô…±ø√1 ¬ı±À¬ı Œ˚±·±À˚±·1 øͬfl¡Ú± – Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, NEW DELHI 110 011.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 standard 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Curriculam Viete 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (font) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (form) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

¬ı±À˚˛±Î¬±È¬±1 ø¬ıø¬ıÒ fl¡Ô±

fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡À1±ÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 õ∂Ô˜ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝¬ı ¤‡Ú øÚ‡“Ó¬ ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ¬ı± ’±R¬Û?œ1º ’±øÊ√fl¡±ø˘ ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ø‰¬ øˆ¬ [ ], ø1øÊ√ά◊˜ Ú±À˜À1› ¬Ûø1ø‰¬Ó¬º ø˚Àfl¡±ÀÚ± Ò1Ì1 ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1±Õfl¡ ¤‡Ú ’±√˙« ø‰¬øˆ¬ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1±ÀȬ± ¸yª Ú˝√√˚˛º øfl¡˚˛ÀÚ± ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı Ó¬Ô…1 ‰¬±ø˝√√√± ’±1n∏ ¬Û√ ’Ú≈˚±˚˛œ ¬Ó¬Ô…1 ¸±˘¸˘øÚ fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ˝√√˚˛º ’ªÀ˙…, ’±À¬Û±Ú±1 ¸≈ø¬ıÒ± ’Ú≈˚±˚˛œ ’˝«√ Ó¬±’øˆ¬:Ó¬± ˝◊√ Ó¬…±ø√ ˜”˘ ˜”˘ Ó¬Ô… ¸•§ø˘Ó¬ ¤Àfl¡±‡Ú ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1 ŒÔ±ª± ά◊ø‰¬Ó¬º ˝◊√ ˚˛±Ó¬ õ∂±Ô«œ1 ø˚ Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ’˝«√ Ó¬± ø˘ø‡ Ôí¬ı ˘±À·º Œfl¡±ÀÚ±Ò1Ì1 ¸±˜±øÊ√fl¡ fl¡±˜Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ’Ô¬ı± Œ¬ÛÂ√±√±1œ ¬ı± ¸±˜±øÊ√fl¡ ’Ú≈ᬱÚ1

‰¬±

¸√¸… ˝√√íÀ˘ Œ¸˚˛±› ø˘ø‡ Ôí¬ı ˘±À·º Ó¬≈√¬Ûø1 ’±¬Û≈øÚ Œ˚ÀÚÒ1Ì1 Ó¬Ô… ø˘ø‡ 1‡±ÀȬ± ά◊ø‰¬Ó¬ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±¬ı± ŒÓ¬ÀÚ Ó¬Ô…› ø˘ø‡¬ı ¬Û±1±º ¤ÀÚ√À1 ø˘ø‡ 1‡± ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ¬ı± ø‰¬øˆ¬fl¡ ëά±È¬±-Œ¬ıÂ√í1+À¬Û 1±ø‡ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ Ó¬Ô…1 ¬Û1±˝◊√ ‰¬±fl¡ø11 õ∂À˚˛±Ê√Ú ’Ú≈¸ø1 ¤Àfl¡±‡Ú ø‰¬øˆ¬ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º

ø‰¬øˆ¬1 ¸˜±ÀÚ˝◊√ &1n∏Q¬Û”Ì« ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ¤øÓ¬˚˛± ’±ø˝√√˘ ’±À¬ı√Ú ¬ÛS1 fl¡Ô±º ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ¬ı± ø‰¬øˆ¬1 ¸˜±ÀÚ˝◊√ &1n∏Q¬Û”Ì« ˝√√í˘ ’±À¬ı√Ú ¬ÛSº ’±À¬ı√Ú ¬ÛS1 ˘·Ó¬ ø˚À˝√√Ó≈¬ ’±¬Û≈øÚ ¤Àfl¡±‡Ú ø‰¬øˆ¬ ø√¬ı±˝◊√ , Œ¸À˚˛ ’±À¬ı√Ú¬ÛS‡ÚÓ¬ ¬Û≈Ú1 ¤Àfl¡ø‡øÚ fl¡Ô±Àfl¡ ø˘‡±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú Ú±˝◊√ º ’±À¬ı√Ú¬ÛS ¸—øé¬5ˆ¬±Àª ø˘ø‡ ’±À¬Û±Ú±1 ¤fl¡ ˝◊√ øÓ¬¬ı±‰¬fl¡ ˆ¬±¬ı˜”øÓ«¬ øͬfl¡ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº ¸±Ò±1̈¬±Àª ¤Àfl¡±‡Ú ’±À¬ı√Ú¬ÛSÓ¬ Ô±øfl¡¬ı˘·œ˚˛± fl¡Ô±Àfl¡˝◊√ Ȭ± ˝√√í˘ – [fl¡] ø˚ ¸—¶ö±Õ˘ ’±À¬ı√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ Œ¸˝◊√ ¬¸—¶ö±1 Ú±˜-øͬfl¡Ú± [‡] ˚±fl¡ ά◊ÀV˙… fl¡ø1 ø˘‡± ∆˝√√ÀÂ√ ŒÓ¬›“1 Ú±˜ ¬ı± ¬Û√¬ıœº [·] ’±À¬ı√Ú ¬ÛS1 ά◊ÀV˙… ¸•ÛÀfl«¡ Ó¬Ô…º [‚] øÚø«√©Ü ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ¬’±¬Û≈øÚ øÚÊ√Àfl¡ øfl¡√À1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±ø¬ı¬ıº ¸fl¡À˘± Ù¬±˘1 ¬Û1± ’±¬Û≈øÚ øfl¡√À1 øÚø«√©Ü ¸—¶ö±1 øÚø«√©Ü ‰¬±fl¡ø11 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ ˝√√í¬ı ¬Û±1± Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ øfl¡Â≈√ &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 Ó¬Ô…, ¤˚˛± øfl¡c ¤Àfl¡¬ı±À1 ¸—Àé¬À¬Û ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ¤Àfl¡±‡Ú ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ø˘À‡±ÀÓ¬ ø˚ø‡øÚ fl¡Ô±Õ˘

˜Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·, ŒÓ¬ÀÚ fl¡Ô±À¬ı±1 ˝√√í˘ – ø˘‡± fl¡±·Ê√1 ˜±Ú ( )º ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ø˘‡± fl¡±·Ê√‡Ú ¸√±˚˛ ά◊»fl‘¡©Ü ˜±Ú1 ¤Àfl¡ÀÊ√±‡1 ¬ı·± fl¡±·Ê√ Œ˝√√±ª± ’±ª˙…fl¡º ˆ¬±¯∏± ’±1n∏ ¬ı±fl¡…1 ·Í¬Úº ’±‡11 Ȭ±˝◊√ ¬Û1 Ò1Ì ñ Œfl¡ÀÚÒ1Ì1 ’±‡1 ø˘‡±1 ¬ı±À¬ı ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ ˆ¬±˘ Œ√ø‡ Œ¸˚˛± øÚø(Ó¬ fl¡1±º ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ’±1n∏ ø‰¬øˆ¬ øfl¡√À1 ¸Ê√±¬ı±º ¬Û±Â√¬ÛíÈ«¬ Â√±˝◊√ Ê√1 Ù¬ÀȬ± ø√¬ı˘·œ˚˛± ˝√√íÀ˘ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ¤Àfl¡Ò1Ì1 Ù¬ÀȬ± ø√¬ı±º Ó¬≈√¬Ûø1 Ù¬ÀȬ±1 Ó¬˘Ù¬±À˘ øÚÊ√1 Ú±˜ ø˘ø‡¬ıÕ˘ Ú±¬Û±˝√√ø1¬ıº Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 Ù¬ÀȬ±‡Ú ¤1±˝◊√ ·íÀ˘› ˚±ÀÓ¬ ·˜ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ Œ¸˝◊√ ‡Ú fl¡±1º ¸¬ı«À˙¯∏Ó¬ ’±À¬ı√Ú õ∂-¬ÛS ’±1n∏ ø‰¬øˆ¬‡Ú ¬Û≈Ú1¬ı±1 ¬ÛøϬˇ ‰¬±¬ıº øfl¡¬ı± ˆ≈¬˘ ∆1 ·í˘ ŒÚøfl¡ Ó¬±fl¡ ¸˜˚˛ Ô±Àfl¡±ÀÓ¬˝◊√ øͬfl¡ fl¡ø1 Œ˘±ª± ’øÓ¬ ’±ª˙…fl¡º ¤˝◊√ ¸fl¡À˘±ø‡øÚ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜Ú fl¡ø1¬ı, ’±À¬Û±Ú±1 ’±À¬ı√Ú¬ÛS ¸øͬfl¡ ͬ±˝◊√ Ó¬ ¸øͬfl¡ ¸˜˚˛Ó¬ ∆· ¬Û±˝◊√ ÀÂ√ÀÚ Ú±˝◊√ º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ÀÚÒ1Ì1 fl≈¡ø1˚˛±1 Â√±øˆ«¬‰¬1 Œ¸ª± Œ˘±ª± ’±ª˙…fl¡ Œ¸˚˛± øͬfl¡ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ı ’±¬Û≈øÚ øÚÀÊ√˝◊√ º ¬Ûí©Ü ¬ı'Ó¬ ø¬ı‰¬1± ’±À¬ı√Ú fl≈¡ø1˚˛±1À˚±À· ¬Ú¬Ûøͬ›ª±˝◊√ ˆ¬±˘º ¬ıU õ∂øӬᬱÀÚ ¤ÀÚ ’±À¬ı√Ú ¢∂˝√√Ì Úfl¡À1º Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ¸˜˚˛Ó¬ ’±À¬ıÚ√ ¬ÛS ¬Ûøͬ›ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸±é¬±»fl¡±11 ¬ı±À¬ı ˜Ó¬±1 ’±À· ’±À· õ∂±Ô«œÕ˘ ¸—¶ö±1 øÚø«√©Ü ’±À¬ı√Ú¬ÛS ¬Ûøͬ›ª± ˝√√˚˛º õ∂±Ô«œ1 ¬ı±À˚˛±Î¬±È¬± ¬ı± ø‰¬øˆ¬ Œ‰¬±ª±1 ø¬Û‰¬ÀÓ¬˝◊√ ¤ÀÚ ’±À¬ı√Ú¬ÛS ¬Ûøͬ˚˛±˚˛º ’±Àfl¡Ã Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ¸—¶ö±˝◊√ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ˘·ÀÓ¬ ’±À¬ı√Ú¬ÛS1 Œfl¡ÀÚfl≈¡ª± ˝√√í¬ı Ó¬±1 ¤fl¡ ’±ø˝«√ ø√ ø√À˚˛º ¤ÀÚÀ¬ı±1 Œé¬SÓ¬ ˜Ú fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± fl¡Ô±Àfl¡˝◊√ Ȭ± ˝√√í˘ – ¸—¶ö±˝◊√ ¬Ûøͬ›ª± ’±ø˝«√ 1 ¤fl¡ ¬ı± ¤fl¡±øÒfl¡ Ù¬ÀȬ±fl¡ø¬Û fl¡ø1¬ı ÚÓ≈¬¬ı± ø¬ı:±¬ÛÚÓ¬ ø√˚˛± ’±ø˝«√ 1 ’±À¬ı√Ú¬ÛS ˝√√˚˛ Ù¬ÀȬ±fl¡ø¬Û fl¡ø1¬ı Ú˝√√˚˛ ’±1n∏ ¤‡Ú øfl¡øÚ ˘í¬ıº õ∂ÔÀ˜ ¬Ù¬ÀȬ±fl¡ø¬Û fl¡1±‡Ú ¬Û”1Ì fl¡1fl¡º ø˚ ø˘ø‡Â√± Ó¬±fl¡ ¬Û≈Ú1œé¬Ì fl¡1±º øÚÀÊ√ ¸c©Ü ˝√√¬í¬ı ¬Û±ø1Â√±ÀÚ Ú±˝◊√ ˜Ú fl¡1fl¡º ¤øÓ¬˚˛± Ù¬ÀȬ±fl¡ø¬Û‡Ú ‰¬±˝◊√ ‰¬±˝◊√ ˜”˘ ’±À¬ı√Ú‡Ú ¬Û”1 fl¡1fl¡º Œfl¡±ÀÚ± fl¡±1ÌÀÓ¬ ’±À¬ı√Ú¬ÛS‡Ú ˆ≈¬˘Õfl¡ ’Ô¬ı± ˜ø‰¬ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ¬ı± ›¬Û1±-ά◊¬Ûø1Õfl¡ [’ˆ¬±11±˝◊√ øȬ—] øÚø˘ø‡¬ıº øÚÊ√1 √é¬Ó¬±1 fl¡Ô± ø˘ø‡¬ıÕ˘ ∆· ˆ≈¬˘ Ó¬Ô… Œfl¡øÓ¬˚˛±› ÚÊ√Ú±¬ıº ø¬ÛÂ√Ó¬ ¸±é¬±»fl¡±11 ¬ı±À¬ı ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√›“ÀÓ¬ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±À˝√√ øÚÊ√1 √é¬Ó¬± ˚ÀÔ©Ü ’±Rø¬ıù´±À¸À1 Ó≈¬ø˘ Òø1¬ı ¬Û±ø1¬ıº

‰¬±fl¡ø1 ›˘±˝◊√ ÀÂ√

øÊ√˘± ¢∂±˜œÌ ø¬ıfl¡±˙ ’øˆ¬fl¡1ÌÓ¬ øÚ˚≈øMê√ ˜ø1·“±›

øÊ√˘ ¢∂±˜œÌ ø¬ıfl¡±˙ ’Òœfl¡1ÌÓ¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±¸•Ûiß õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√ – 1] ¤fl¡ ŒSêøάÀȬά ˝◊√ø?øÚ˚˛±1 ¬Û√1 ¸—‡…± – 26Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ø‰¬øˆ¬˘ ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1„√√Ó¬ øάõ≠˜± ¬ı˚˛¸ – 18-43 ¬ıÂ√1 ¬Û√ – 2] ¤fl¡±Î¬◊∞I◊¬ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 94Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ¬ı±øÌÊ√… ˙±‡±Ó¬ ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ά◊M√œÌ«º ¬ı˚˛¸ – 21-35 ¬ıÂ√1 ¬Û√ – 3] fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1¬ ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 94Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ά◊2‰¬Ó¬˜ ˜±Ò…ø˜fl¡Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ õ∂±Ô«œ1 fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ’±1n∏ ˝◊√ ∞I◊±1ÀÚȬ1 :±Ú Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ¬ı˚˛¸ – 21-35 ¬ıÂ√1 õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ¬Ûøͬ›ª± Ó¬Ô± ø¬ıÓ¬— Ó¬Ô…1 ¬ı±À¬ı Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º sd/ Project director, DRDA: Marigaon, Assam & member Secretary, Selection Board

’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 12 ¤øõ∂˘¬, 2012

¸˝√√fl¡±1œ õ∂¬ıMê√±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±Ó¬ ¸5¢∂±˜ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª±

øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±¸•Ûiß õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ı¯∏˚˛ – ¬ı±—˘± ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± 2º ø¬ı¯∏˚˛ – ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Ú, Œ˘±fl¡ø¬ı√…±, Ú‘Ó¬N ’±1n∏ ø˝√√µœ ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ±Õfl¡ ’˝√√«Ó¬± – ¬õ∂±Ô«œ1 ˝◊√ά◊ øÊ√ ø‰¬À˚˛ øÚÒ«±1Ì fl¡1± ’˝√√«Ó¬± Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº õ∂±Ô«œÀ˚˛ ’Ú…±Ú… Ó¬Ô…1 ’±1n∏ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ¬ı±À¬ı Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ’Ò…é¬, ¸5¢∂±˜ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛, ά±fl¡ – ¸5¢∂±˜, øÊ√˘± – Ò≈¬ı≈1œ, ø¬ÛÚ-783 337 ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 21 ¤øõ∂˘¬, 2012

Œ¸Ú±Ó¬ øÚ˚≈øMê√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛

Œ¸Ú±1 ‡±˘œ Œ˝√√±ª± ˝√√±ø¬ı√˘√±1 ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ’˝√√«Ó¬±¸•Ûiß õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±Ô«œ1 ’˝√√«Ó¬± – ¢∂n¬Û ëXí- ø¬ı ¤ , ø¬ı ¤Î¬ ’Ô¬ı± ø¬ı ø¬ı ¤˚ø¬ı ¤Â√ ø‰¬ [’±˝◊√ øȬ], ø¬ı ¤Î¬ ’Ô¬ı± ¤˜ ¤ ¬ı± ¤ ¤Â√ ø‰¬ ¬ı± ¤˜ ø‰¬ ¤ ¬ı˚˛¸ – 20-25 ¬ıÂ√1º ’±¢∂˝√œ õ∂±Ô«œÀ˚˛ Ó¬˘1 øͬfl¡Ú±Ó¬ Œ˚±·±À˚±· fl¡ø1¬ı ¬Û±À1ñ HQ Rtg Zone, Shillong-793 001 ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 20 ¤øõ∂˘¬, 2012

¬ı1À¬ÛȬ± ¬ı±ø˘fl¡± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ¬Û √‡±˘œ ¬ı1À¬ÛȬ± ¬ı±ø˘fl¡± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 øÚÀ•ß±Mê√ ø¬ı¯˚˛1 õ∂¬ıMê√± ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± ø¬ı¯∏˚˛ – ¤fl¡±Î¬◊À∞I◊kœ ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú± – ’Ò…é¬, ¬ı1À¬ÛȬ± ¬ı±ø˘fl¡± ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛, ¬ı1À¬ÛȬ±- 781 301, ’¸˜

’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 12 ¤øõ∂˘¬, 2012

˝◊√øG˚˛±Ú Œ¬ı—fl¡Ó¬ øÚ˚≈øMê√ ˝◊√ øG˚˛±Ú Œ¬ı—fl¡1 ‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı

’˝√√«Ó¬± ¸•Ûiß ¬Û±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú ¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√1 Ú±˜ - ’øÙ¬‰¬±1 Œ¶Ûø‰¬À˚˛ø˘©Ü ’˝√√«Ó¬± - ø¬ı ˝◊√- ø¬ı ŒÈ¬fl¡ [øõ∂øKI◊— ŒÈ¬fl¡Úí˘Ê√œ] ’±À¬ı√Ú ’±1n∏ ’Ú…±Ú… ¸ø¬ıÀ˙¯∏ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ õ∂±Ô«œÀ˚˛ www.freshersworld.com ŒªªÂ√±˝◊√Ȭ ‰¬±¬ı ¬Û±À1º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 18 ¤øõ∂˘¬, 2012

p7-9  

Œ¸Ú±Ó¬ øÚ˚≈ ø Mê√ Ans : 1.1, 2.1, 3.4, 4.5, 5.3, ¸˝√ √ fl ¡±1œ õ∂¬ıMê√ ± 1 õ∂À˚˛ ± Ê√ Ú ˝◊ √ √ ø G˚˛ ± Ú Œ¬ı—fl¡Ó¬ øÚ˚≈ ø Mê√ ’±À¬ı√ Ú -¬ÛS Ê...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you