Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 7 ÚÀª•§1, 2011, Œ¸±˜¬ı±1

1

7

..............................................................................................................................................

ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±˝◊√ Œ¬Û±˝√√1 ø√√˚˛±1 ø¬ı:±Úøˆ¬øM√√fl¡ fl¡±1Ì ¢∂œ

˚« ¬Û‘øÔªœ1 ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ›‰¬1Ó¬ Ôfl¡± ¤È¬± Úé¬Sº ¸”˚« ’±1n∏ ˝◊√˚˛±fl¡ Œfl¡f fl¡ø1 ‚”1± ÚȬ± ¢∂˝√1 ¸˜ø©ÜÀfl¡ Œ¸Ã1Ê√·Ó¬ Œ¬ı±À˘º Œ¸Ã1Ê√·Ó¬Ó¬ ÚȬ± ¢∂˝√1 ά◊¬Ûø1 ά◊¬Û¢∂˝√, øfl¡Â≈√˜±Ú ø˙˘1 È≈¬fl≈¡1±, Ò”˜Àfl¡Ó≈¬ ’±ø√ Ô±Àfl¡º Œ¸Ã1Ê√·Ó¬1 ÚȬ± ¢∂˝√ ∆˝√√ÀÂñ√ ¬ı≈Ò, qSê, ˜—·˘, ¬Û‘øÔªœ, ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬, ˙øÚ, ˝◊√ά◊À1Ú±Â√, ŒÚ¬Û‰≈¬Ú ’±1n∏ õ≠≈ÀȬ±º ¬ı≈Ò, qSê, ¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬ ’±1n∏ ˙øÚ ¤˝◊√ ‰¬±ø1Ȭ± ¢∂˝√ ’±ø˜ ¬Û‘øÔªœ1 ¬Û1± ‡±˘œ ‰¬fl≈¡À1 Œ√ø‡¬ıÕ˘¬ ¬¬Û±›“º ¤˝◊√ ¢∂˝√Àfl¡˝◊√Ȭ± ŒÊ√…±øÓ¬ø¬ı«:±Úœ¸fl¡À˘ ¬ıU ˝√√±Ê√±1 ¬ıÂ√11 ’±·À1¬Û1± Ê√±øÚøÂ√˘º øfl¡c ˝◊√ά◊À1Ú±Â√, ŒÚ¬Û‰≈¬Ú ’±1n∏ õ≠≈ÀȬ± ¢∂˝√fl¡ Œ·ø˘˘›Àª ”√1¬ıœÌ ’±øª©®±1 fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ ŒÊ√…±øÓ¬ø¬ı«:±Úœ¸fl¡À˘ ’±øª©®±1 fl¡ø1øÂ√˘º ŒÊ√…±øÓ¬ø¬ı«:±Úœ¸fl¡À˘ Œ¸Ã1Ê√·Ó¬Ó¬ √˙˜ ¢∂˝√1 ’øô¶Q1 fl¡Ô± ∆fl¡ÀÂ√º Ó¬Ô±ø¬ÛÀȬ± Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ±Àª ¤˝◊√ √˙˜ ¢∂˝√ÀȬ±fl¡ ¤' Ú±À˜À1 Ú±˜fl¡1Ì fl¡ø1ÀÂ√º ¸”˚« ˝√√í˘ ¸fl¡À˘± ˙øMê√1 ˜”˘ ά◊»¸º ¸”˚«˝◊√ ’±˜±fl¡ Œ¬Û±˝√√1, Ó¬±¬Û ’±1n∏ ˙øMê√ ø√À˚˛º ø˝√√µ≈¸fl¡À˘ ¸”˚«fl¡ ëŒ√ªÓ¬±í ø˝√√‰¬±À¬Û ·Ì… fl¡À1º Ÿ¬ø¯∏-˜≈øÚ¸fl¡˘Àfl¡ Òø1 ’±˜±1 ¬ıUÀÓ¬ õ∂Ó¬–¶ß±Ú fl¡ø1 ˙øMê√

¸”

 ¬Û±ÚœÀ˚˛

ø˙˘ é¬˚˛ fl¡1± õ∂øSê˚˛±ÀȬ± õ∂fl‘¡øÓ¬1 ¬ı≈fl≈¡Ó¬ ’˝√√1˝√√ ¸•Û±√Ú ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ¸±·11 ŒÏ¬ÃÀª ά◊¬Ûfl”¡˘ ’=˘1 ¬Û±˝√√±1Ó¬ ‡≈µ±˜±ø1 Ôfl¡±1 Ù¬˘Ó¬ Œ¸˝◊√ ’=˘À¬ı±11 ø˙˘±‡GÀ¬ı±1 S꘱i§À˚˛ é¬˚˛ Œ˚±ª± Œ√‡± ˚±˚˛º ¬ı1¯∏≈Ì1 Ù¬˘ÀÓ¬± ¬Û¬ı«Ó¬¬Û±˝√√±11 ø˙˘ é¬˚˛ ˚±˚˛º ·Î¬ˇ ø˝√√‰¬±À¬Û ’±Ò± Œ˝√√"√1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ¸¬ı«¸±Ò±1Ì ¬ı1¯∏ ≈ Ì Ó¬ ¬Û“ ± ‰¬ øÚ˚≈ Ó ¬ ¬ı1¯∏ ≈ Ì 1 ŒÈ¬±¬Û±˘ ¬ÛÀ1º ø˝√√‰¬±¬Û˜ÀÓ¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± ŒÈ¬±¬Û±À˘˝◊√ ¤fl¡ ¬ı·«˝◊√ø= ¤À˘fl¡±Ó¬ ¤fl¡ øfl¡À˘±¢∂±˜ ›Ê√Ú1 ˆ¬1 ø√ ¬ÛÀ1º ¬ı1¯∏≈Ì1 ŒÈ¬±¬Û±˘ ¬Ûø1 ’±˜±1 Œ‰¬±Ó¬±˘ ’±ø√Ó¬ ¸1n∏ ¸1n∏ ·“±Ó¬ Œ˝√√±ª± Œ√À‡“±º Œ¸˝◊√√À1√ ¬Û±˝√√±1¬Û¬ı«Ó¬1 ›¬Û11 ¬ ø˙˘± ‡GÀ¬ı±1ÀÓ¬± ¬ı1¯∏≈Ì1 ŒÈ¬±¬Û±À˘ S꘱i§À˚˛ é¬˚˛ fl¡ø1 Ô±Àfl¡º ˝◊√˚˛±1 ¬ı±À√› õ∂fl¡±G ø˙˘± ‡GÀ¬ı±11 ˜±Ê√Ó¬ ٱȬÀ¬ı±1ÀÓ¬± ¬Û±Úœ Ê√˜± ∆˝√√ Ô±Àfl¡ ’±1n∏ Œ¸˝◊√

¬Û±ÚœÀ1 ø˙˘ fl¡È¬± ¬ÛXøÓ¬ ¬Û±ÚœÀ¬ı±1 ˙œÓ¬Ó¬ ¬¬ı1Ù¬Õ˘ ¬Ûø1ÌÓ¬ ˝√ í √ À ˘ ¬Û±Úœ1 ’±˚˛ Ó ¬Ú ¬ı±ÀϬˇ º ¤ÀÚ√À1 ’±˚˛Ó¬Ú ¬ı±øϬˇÀ˘ ø˙˘± ‡GÀ¬ı±1Ó¬ õ∂‰¬G ‰¬±¬Û ¸‘ø©Ü ˝√√˚˛º ¤ÀÚ√À1 ¸‘ø©Ü Œ˝√±ª± ‰¬±À¬Û ¤Àfl¡±È¬± õ∂fl¡±G ø˙˘fl¡ È≈¬fl≈¡1±-È≈¬fl≈¡1Õfl¡ ˆ¬±ø„√√ ø√¬ı ¬Û±À1º ∆¬ı Ôfl¡± ¬Û±ÚœÀ˚˛ ø˙˘ é¬˚˛ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˚ÀÔ©Ü ¸˜˚˛ ˘˚˛º ¬Û±Úœ1 Œ¸“±Ó¬1 õ∂Àfl¡±¬Û1 ›¬Û1Ó¬ ø˙˘± ‡GÀ¬ı±11 é¬˚˛ øÚˆ¬«1 fl¡À1º ’øÓ¬À¬ı·œ Œ¸“±Ó¬ ∆˝√√ Œ¬ı±ª± ¬Û±ÚœÀ˚˛ ø˙˘À¬ı±1 ¸˝√√ÀÊ√ é¬˚˛ fl¡ø1¬ı ¬¬Û±À1º ¬Û±Úœ1 fl¡øÌfl¡±À¬ı±11 Ó¬œ¬ıË ‡≈µ±Ó¬ ø˙˘1 fl¡øÌfl¡±À¬ı±1 ˝◊√ ÀȬ±1 ¬Û1± ø¸ÀȬ± ¤1±˝◊ √ ˚±˚˛ º ø˙˘1¬ fl¡øÌfl¡±À¬ı±1 ¬Û±Úœ1 fl¡øÌfl¡±Ó¬Õfl¡ ˚ø√› Œ¬ıøÂ√ ŒÊ√±1Ó¬ ’±¬ıX ∆˝√√ Ô±Àfl¡, Ó¬Ô±ø¬Û ¬Û±ÚœÀ˚˛ S꘱i§À˚˛ ø˙˘ é¬˚˛ øÚ˚˛±˚˛º ø˙˘ é¬˚˛ øÚ›ª± õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ά◊¬Ûø1 fl‘¡øS˜ ά◊¬Û±À˚˛À1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ¬Û±Úœ1 ’øÓ¬ ø˜ø˝√√ ’±1n∏ øé¬õ∂ ·øÓ¬1 Œ¸“ ± Ó¬fl¡ ’±øÊ√ fl ¡±ø˘ Ȭ±Ú ¬ıd fl¡±øȬ¬ıÕ˘ ¬ı…ª˝√√±1Ó¬ ˘À·±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ˙s√1 ·øÓ¬Ó¬Õfl¡ ≈√&Ì ·øÓ¬Ó¬ ¬Û±Úœ1 Œ¸“±Ó¬fl¡ ’øÓ¬ ¸1n∏ ø¬ıg±1 ˜±ÀÊ√ø√ ά◊2‰¬ ‰¬±¬ÛÓ¬ ¬Û±1 fl¡ø1 ø√À˘, Œ¸˝◊√ ¬Û±Úœ1 Œ¸“±ÀÓ¬ ¤ø‰¬È¬±˝◊√ø˘Ú Œ·Â√1 √À1 Œ˘±˝√√± ’±ø√ fl¡±øȬ¬ı ¬Û±À1 [˙s1 ·øÓ¬ õ∂øÓ¬ ŒÂ√Àfl¡GÓ¬ 332 ø˜È¬±1]º ¤ÀÚ√À1, 몱Ȭ±1 ŒÊ√Ȭí ø√ fl¡È¬±1 õ∂Ô± ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ øˆ¬øM√ √ Ó ¬ ‰¬ø˘ ˘±ø·ÀÂ√ º õ∂øÓ¬ ¬ı·« ø ˜ø˘ø˜È¬±1Ó¬ 71 ¬Û1± 42 øfl¡À˘±¢∂±˜ ‰¬±¬ÛÓ¬ ¬Û±Úœ1 Œ¸“±Ó¬ ÚÀÊ√±˘1 ˜±ÀÊ√ø√ ¬Ûͬ±¬ı ¬Û±ø1À˘À˝√√ fl¡øÍ¬Ú ¬ıd fl¡±øȬ¬ı ¬Û1± 鬘Ӭ±1 몱Ȭ±1 ŒÊ√È¬í ¸‘ø©Ü ˝√√í¬ıº ¤ÀÚ Ò1Ì1 ά◊2‰¬ ‰¬±¬Û1 ¬Û±Úœ1 ŒÊ√Ȭ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡À1“±ÀÓ¬ ¸±Ò±1Ì ¬Û±Úœfl¡ øÙ¬åI◊±1 fl¡ø1 ¸•Û”Ì« øÚfl¡± fl¡ø1 ˘í¬ı ˘·±Ó¬ ¬ÛÀ1º ø˚ÀȬ± ÚÀÊ√±˘1 ˜±ÀÊ√ø√ ¬Û±Úœ1 Œ¸“±Ó¬ ¬ÛÀͬ±ª± ˝√√˚˛, Œ¸˝◊√ ÚÀÊ√±˘1 ¬ı…±¸ 0.007 1 ¬Û1± 0.005 Œ‰¬ø∞I◊ ø ˜È¬±1º ¤ÀÚ ÚÀÊ√ ± ˘1 ˜±ÀÊ√ ø √ ø˜øÚȬӬ 1ø˘È¬±1Õfl¡ ¬Û±Úœ ¬Û±1 ∆˝√√ ˚±˚˛º ª±È¬±1 ŒÊ√ È ¬ fl¡±øȬ— ¬ÛXøÓ¬ ¸¬ı«õ∂ÔÀ˜ ’±À˜ø1fl¡±Ó¬ ά◊æ√±ªÚ ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬Û‘øÔªœ1 ¬ıU Œ√˙Ó¬ ¤˝◊√ ¬ÛXøÓ¬ õ∂‰¬˘Ú ∆˝√√ÀÂ√º

Œ¸Ã1Ê√·Ó¬ ’±1n∏ ¸” ˚«

¬¬Û±¬ı1 ¬ı±À¬ı ¸”˚«fl¡ ¶ú1Ì fl¡À1º ’±˜±1 Œ˚±· ˙±¶aÓ¬ ¸”˚« õ∂±Ì±˚˛±˜1 fl¡Ô± ά◊À~‡ ’±ÀÂ√º ø˚À˚˛˝◊√ Ú˝√√›fl¡, ¸”˚« ’±˜±1 Œ¸Ã1Ê√·Ó¬1 ˜”˘ Úé¬Sº ¸”˚«1 ’ø¬ı˝√√ÀÚ ’±˜±1 ¬Û‘øÔªœ1 ¸fl¡À˘± Ê√œª Ê√œ˚˛±˝◊√ Ôfl¡± ’¸yªº ¸”˚« ˝√√±Ó¬œ¬ÛøȬ, Ó¬±1fl¡±1±Ê√…1 ¤È¬± ˜Ê√˘œ˚˛±Ò1Ì1 Úé¬Sº ¸”˚« ¬Û‘øÔªœ1 ¬Û1± 150 ø˜ø˘˚˛Ú øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ”√1Q ’±ÀÂ√º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı…±¸ 1,400,00 øfl¡À˘±ø˜È¬±1º ’Ô«±» ¬Û‘øÔªœ1 ¬ı…±¸1 109 &Ì Œ¬ıøÂ√º ¸”˚«˝◊√ ¤fl¡ ŒÂ√Àfl¡GÓ¬ 250 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 Œ¬ıÀ·À1 ˝√√±Óœ¬ÛøȬ, Ó¬±1fl¡±1±Ê√…1 ¤fl¡ øÚø«√©Ü ¬ÛÀÔÀ1 ¬Ûø1w˜Ì fl¡À1º ¸”˚«˝◊√ øÚÊ√1 fl¡é¬¬ÛÔÓ¬ ¤¬Û±fl¡ ¸•Û”Ì« ‚”ø1¬ıÕ˘ 32,000 ’±À˘±fl¡¬ı¯∏« ¸˜˚˛ ˘˚˛º ¤˝◊√

fl¡±˘ÀÂ√±ª±fl¡ ¤fl¡ ëfl¡Â√ø˜fl¡ ¬ı¯∏«í Œ¬ı±À˘º ¸”˚« 75Ì ˝√√±˝◊√ EÀÊ√Ú ’±1n∏ 25Ì

ø˝√√ø˘˚˛±˜ Œ·ÀÂ√À1 ·øͬӬº ¸”˚«fl¡ ¤È¬± ¬ı‘˝√ » ˝√√±˝◊√ EÀÊ√Ú ¬ıí˜ ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º fl¡±1Ì ˝◊√ ˚˛±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ øÚά◊øflv¡˚˛ ¸—À˚±Ê√Ú ø¬ıøSê˚˛± ’Ú¬ı1Ó¬ ¸—‚øÓ¬Ó¬ ∆˝√√ Ô±Àfl¡º Ù¬˘Ó¬ õ∂‰≈¬1 Ó¬±¬Û, Œ¬Û±˝√√1 ’±1n∏ ˙øMê√ øÚ·«Ó¬ ˝√√˚˛º ¤˝◊√ fl¡±1ÀÌ ¸”˚«fl¡ øÚά◊øflv¡˚˛ ˙øMê√1 ˆ¬“1±˘ ¬ı≈ø˘Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º ’±ø˜ Œ√‡± ¸”˚«1 1„√√± ¬Û‘ᬈ¬±·ÀȬ±fl¡ ٬Ȭíø¶ÛÀ˚˛1 Œ¬ı±À˘º ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¯∏ûÓ¬± 6,000 øά¢∂œ Œ‰¬˘ø‰¬˚˛±Â√º øfl¡c ¸”˚« ’ô¶ ˚±¬ı1 ¸˜˚˛Ó¬ ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¯∏ûÓ¬± 15,000,000 øά¢∂œ Œ‰¬˘ø‰¬˚˛±Â√º ¸”˚«1 ¬Û‘ᬈ¬±·Ó¬ øfl¡Â≈√˜±Ú fl¡˘± √±· ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ À¬ı±1fl¡ Œ¸Ã1fl¡˘—fl¡ Œ¬ı±À˘º ¸”˚«1 ¬Û‘ᬈ¬±·1 ¬Û1± õ∂;ø˘Ó¬ ø˙‡± øfl¡Â√≈˜±Ú øÚ·«Ó¬ ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ø˙‡±ø¬ı˘±fl¡1 ά◊2‰¬Ó¬± õ∂±˚˛ 1,000,000øfl¡À˘±ø˜È¬±1º ¸”˚«ÀȬ± ά◊√˚˛ ˝√√í¬ı1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±1n∏ ’ô¶ Œ˚±ª±1 ¸˜˚˛Ó¬ ά±„√√1 Œ√À‡“± ’±1n∏ ø√ÚÀȬ±1 ¬ı±fl¡œ ¸˜˚˛Ó¬ ¸1n∏ Œ˚Ú ’Ú≈˜±Ú ˝√√˚˛º ’±‰¬˘ÀÓ¬, ¤˝◊√ ÀȬ± ˆ¬”˘ Ò±1̱º ˝◊√ ˚˛±1 fl¡±1Ì Î¬◊√˚˛ ’±1n∏ ’ô¶ ˚±¬ı1 ¸˜˚˛Ó¬ ¸”˚«…ÀȬ± ’±ø˜ ‡±˘œ ‰¬fl≈¡À1 ˆ¬±˘Õfl¡ ‰¬±¬ı ¬Û±À1“± ’±1n ∏¬ı±fl¡œ ¸˜˚˛Ó¬ ’±ø˜ ‡±˘œ ‰¬fl≈¡À1 ˆ¬±˘ Ò1ÀÌ ˘é¬… fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1“±º

∆Ê√ª ˆ¬À1˝◊√ ˝√√í¬ı ˆ¬øª¯∏…»¬ ˜±Úª Ê√±øÓ¬1 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… ’±1n∏ ˙øMê√1 ά◊»¸  ·Â√-·Â√øÚ ¬ı± ∆Ê√ª ˆ¬11 ¬Û1± ¬ıUÀÓ¬± 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… õ∂dÓ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛ ’±1n∏ ¬Û‘øÔªœ1 ø¬ıøˆ¬iß Œ√˙Ó¬ Ú±Ú± Ò1Ì1 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… õ∂dÓ¬ fl¡ø1 Ôfl¡±› ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ıù´1 ¸ij≈‡Ó¬ ’±øÊ√ ø¬ıøˆ¬iß ¬ı…ª˝√√±˚« ^¬ı… õ∂dÓ¬1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Ú Œ˝√√±ª± Ú±Ú±ø¬ıÒ Œfl“¡‰¬± ¸±˜¢∂œ1 ’ˆ¬±Àª Œ√‡± ø√ÀÂ√º ¤˝◊√ Œfl“¡‰¬± ¸±˜¢∂œÀ¬ı±1 õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ˜””˘1 ¬Û1± ’±˝√√1Ì fl¡1± ˝√√˚˛ ¬ı± fl‘¡øS˜ ά◊¬Û±À˚˛À1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1±º ¬Û‘øÔªœ ¬Û‘á¬Ó¬ 2,50,0001 ¬Û1± 3,00,000˜±Ú ø¬ıøˆ¬iß ø¬ıÒ1 ·Â√-¬ıÚ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ¬Û‘øÔªœ1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôLÓ¬ ·Ê√± ¤˝◊√ ·Â√-¬ıÚÀ¬ı±11 ¬Û1± ’ÀÚfl¡ ^¬ı… ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º ¬ıU ·Â√-¬ıÚ ’±ÀÂ√ ø˚À¬ı±11 ø¬ıøˆ¬iß ’—˙Ó¬ 5-10 ˙Ó¬±—˙ ¬Û˚«ôL ˝√√±˝◊√ Eífl¡±¬ı«Ú Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬Û√±Ô« Ô±Àfl¡º ¬ıU ·Â√¬ıÚ1 ¬Û1± ¸≈·øg ŒÓ¬˘, fi¯∏Ò, Œ©Üí1˘, ¤˘fl¡í˝√√˘, Œ1øÊ√Ú, ŒÙ¬øȬ¤ø‰¬√, ¤©Ü±1, ˜˜, Ȭ±1À¬ÛÚȬ±˝◊√ Ú ’±1n∏ ¬ıU ˝√√±˝◊√ Eífl¡±¬ı«Ú ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º 1¬ı1 ·Â√1 ¬Û1± 1¬ı1, Œ˘ÀȬ' ’±ø√ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ¬ıÚ¶ÛøÓ¬ ŒÓ¬˘ ’±1n∏ ¬ıÚ¶ÛøÓ¬ ø‚“ ¬ıUÀÓ¬± ά◊øæ√√1 ŒÓ¬˘1 ¬Û1±

øÊ√1 ˚≈· ø¬ı:±Ú1 ˚≈·º ø¬ı:±Ú1 Ú Ú Î¬◊æ√±ªÀÚ ˜±Ú≈˝√1 Ê√œªÚ ’±1n∏ ˜±Úª ¸˜±Ê√‡Ú ’øˆ¬Úª1+À¬Û õ∂ˆ¬±øªÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º õ∂fl‘¡øÓ¬fl¡ ¬ı≈Ê√±1 Œ‰¬©Ü±Ó¬, õ∂fl‘¡øÓ¬fl¡ ¬ı˙ fl¡1± ’±1n∏ fl¡±˜Ó¬ ˘À·±ª±1 Œ‰¬©Ü±Ó¬ ˜±Ú≈À˝√√ ’Ó¬œÊ√1¬ Û1± ’±øÊ√ ¬Û˚«…ôL ˚ÀÔ©Ü ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ’øÓ¬ ¸”Ñ ’Ì≈Ê√œª ¤È¬±1¬Û1± ˜˝√√±ø¬ıù´1 ’¸—‡… ¢∂˝√ Úé¬SÕ˘Àfl¡ ˜±Ú≈˝√1 ‘√ø©Ü õ∂¸±ø1Ó¬ ˝√√í˘º ˚≈À· ˚≈À· ø¬ı:±Úœ1 ’˝√√1˝√√ õ∂À‰¬©Ü±1 ¬ı˘Ó¬ ’±øÊ√1 ¸ˆ¬… ˜±Ú≈˝√ø‡øÚ ¬ıM«√˜±Ú ¸≈õ∂øÓ¬øá¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ı:±Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ø¬ı¯∏˚˛1 ≈√¬ı«±1 ’¢∂·øÓ¬À˚˛ ˜±ÚªÊ√±øÓ¬fl¡ øfl¡ ø√ÀÂ√ Ó¬±1 ‡øÓ¬˚˛±Ú Œ˘±ª± ¸˝√√Ê√º øfl¡c ø¬ı:±Úfl¡ ¬ı≈Ê√±1, ‰¬‰«¬± fl¡1±1 ’±1n∏ fl¡±˜Ó¬ ˘À·±ª±1 ¤È¬± ˜±Úø¸fl¡Ó¬± ·øϬˇ ŒÓ¬±˘± ø¸˜±Ú ¸˝√√Ê√ Ú˝√√˚˛º ø¬ı:±Ú-õ∂˚≈øMê√ø¬ı√…±1 ά◊ißøÓ¬À˚˛ ’±øÊ√ øÚÌ«˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û1± ∆˝√√ÀÂ√ ¤Àfl¡±‡Ú Œ√˙1 ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ’±1n∏ ¸±˜±øÊ√fl¡ ά◊ißøÓ¬1 ô¶1º ·Àª¯∏̱·±11 ø¬ı:±Ú ’±øÊ√ ˜±Úª ¸˜±Ê√‡Ú1 ˜±Ê√Õ˘ Œ¸±˜±˝◊√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˝◊√ά◊À¬1±¬Û1 ÚªÊ√±·1Ì1 fl¡±˘ÀÂ√±ª±1 ¬Û±Â√1 ¬Û1±˝◊√ ¤˝◊√ fl¡Ô± ¬Ûø1©®±1 ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˚La1 ’±·˜ÀÚ ÚÓ≈¬Ú ÚÓ≈¬Ú ø‰¬ôL±1 ά◊Àij¯∏ ‚Ȭ±À˘º Ê√œªÚÀȬ± ¸≈µ1Õfl¡ ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ fl¡1±1 fl¡±1ÀÌ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¸≈ø¬ıÒ±ø‡øÚ ’±˝√√1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ı:±Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ’±ø˝√√˘±1 ά◊æ√±ªÚ ˝√√í¬ı˝◊√ ˘±ø·ÀÂ√º ø‰¬ôL±1 ¬Ûø1¸1 ¬ı±øϬˇÀÂ√º ‘√ø©Ü1 ¬Ûø1øÒ õ∂¸±ø1Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û‘øÔªœ‡Úfl¡ ¤‡Ú ¬ı‘˝√» ·±“›1+À¬Û ø‰¬ôL± fl¡ø1¬ı ¬Û1± ’ª¶ö± ¤È¬± ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ∆¬ı:±øÚfl¡ ø¬ıfl¡±˙1 ·øÓ¬ Ó¬œ¬ıË Œ˝√√±ª±1 ˘À· ˘À· ¸ˆ¬…Ó¬±1 ·øÓ¬› Ó¬œ¬ıËÓ¬1 ∆˝√√ÀÂ√º ·øÓ¬À˚˛˝◊√ Ê√œªÚº Ê√c1 ø¬Ûøͬ1 ά◊øͬ ˚±Ó¬±˚˛±Ó¬ fl¡1± ’Ó¬œÊ√1 ’‚1œ ˜±Ú≈˝√ ’±øÊ√ ’øÓ¬À¬ı·œ ά◊1±Ê√±˝√√±Ê√,

’±

∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ø¬ıøˆ¬iß ·Â√-·Â√øÚ1 &øȬ1 ¬Û1±› ˜”˘…ª±Ú ŒÓ¬˘ øÚ©®±˙Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ·Â√·Â√øÚ1 ¬Û1± Ú±Ú± ¬ÛXøÓ¬1 ’±˘˜Ó¬ Ó“¬±1, ¤˘fl¡í˝√√˘, ¤ÀÂ√øȬfl¡¤ø‰¬√ά, Ú±Ú± õ∂fl¡±11 Œ‰¬øÚ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Œ¬Û∞I◊íÊ,√ Œ˝√√'íÊ√ ’±ø√, õ∂íøȬÚ, ø˘·øÚÚ ’±ø√ ’øÓ¬ Ê√øȬ˘ ¬ıUÀ˚±·œ ^¬ı… ’±ø√ øÚ©®±˙Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ∆Ê√ª 1±¸±˚˛øÚfl¡ ¬ÛXøÓ¬1 ’±˘˜Ó¬ ·Â√-¬ıÚ1 ŒÂ√˘≈˘íÊ√ø‡øÚ1 ¬Û1± fl¡˜¬Ûí©Ü ¸±1, fl¡±¬ı«Ú-ά±˝◊√ -’'±˝◊√ ά Œ·Â√ ’±1n∏ ø˜ÀÔ˝◊√ Ú, ˝◊√ÀÔÚ ’±ø√ 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı…À¬ı±1 ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º ¬ı˱øÊ√˘ ’±ø√ Œ√˙Ó¬ ∆Ê√ª ˆ¬11 ¬Û1± øfl¡i§Ú ¬ÛXøÓ¬À1 õ∂dÓ¬ fl¡1± ¤˘fl¡í˝√√˘1 ¡Z±1± ˜È¬1-·±Î¬ˇœ ‰¬À˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√º ˜≈ͬÀÓ¬ ∆Ê√ª ˆ¬11 [∆Ê√ª ˆ¬1 ¬ı≈ø˘ fl¡›“ÀÓ¬ ά◊øæ√√1 ø˙¬Û±1 ¬Û1± ¬Û±Ó¬Õ˘Àfl¡ Ò1± ∆˝√√ÀÂ√] ¬Û1± ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ øˆ¬øM√√Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… ’±1n∏ ˙øMê√ ά◊»¬Û±√Ú1 Œé¬SÓ¬ ¸˜¢∂ ø¬ıù´Ê≈√ø1 ·Àª¯∏̱ ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ÚÓ≈¬Ú ÚÓ≈¬Ú ¬ÛXøÓ¬1 ά◊X±ªÚ ˝√√í¬ı˝◊√ ˘±ø·ÀÂ√º ∆Ê√ª ˆ¬À1˝◊√ ˆ¬øª¯∏…»¬ ˜±Úª Ê√±øÓ¬1 ¬ı±À¬ı õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛ ¸fl¡À˘± 1±¸±˚˛øÚfl¡ ^¬ı… ’±1n∏ ˙øMê√1 ά◊»¸ ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘ Ò±1̱ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º

Œ1øά’í, ŒÈ¬ø˘øˆ¬Â√Ú ˝◊√Ó¬…±ø√1 ˘·Ó¬ ’±øÊ√ ’±˜±1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ˝◊√∞I◊±1ÀÚȬí1 √À1 ¬ı…ª¶ö±º ’øÓ¬ √é¬ ¤˝◊√ õ∂‰¬±1 ¬ı…ª¶ö± ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ˝√√í¬ı ˘±ø·ÀÂ√ fl‘¡øS˜ ά◊¬Û¢∂˝√1 ¡Z±1±, ø˚ÀȬ± ’±øÊ√1 ø¬ı:±ÚÀ1 ’ª√±Úº fl‘¡øS˜ ά◊¬Û¢∂˝√1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ Œ˚±·±À˚±· ¬ı…ª¶ö±1 ά◊ißøÓ¬ Œ˝√√±ª±1 ˘À· ˘À· ¬ıÓ¬11 ¬Û1ªÓ«¬Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛› ’±·Ó¬œ˚˛± ‡¬ı1 ø√¬ı ¬Û1±ÀÓ¬± ¸yª ∆˝√√ÀÂ√º fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 õ∂˚≈øMê√À˚˛ ¬Û‘øÔªœ1 Œ‰¬À˝√√1±˝◊√ ¸˘±˚˛ ø√¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ fl¡í¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±Ú1 ά◊ißøÓ¬, ∆Ê√ª-õ∂˚≈øMê√1 ’¢∂·øÓ¬ ÚÓ≈¬Ú ÚÓ≈¬Ú ø‰¬øfl¡»¸± ¬ÛXøÓ¬1 ’±øª©®±1 ˝◊√Ó¬…±ø√À˚˛ ’±øÊ√1 ¬Û‘øÔªœ ’±À˘±øάˇÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º Ê√œª±Ì≈1 ¡Z±1± ¸‘ø©Ü Œ˝√√±ª± Œ¬ı˜±11 Ê√œª±Ì≈ ø‰¬Ú±Mê√fl¡1Ì ’±ø√ ’øÓ¬ ¸±Ò±1Ì fl¡Ô±º ø‰¬øfl¡»¸± ø¬ı:±ÀÚ ’±øÊ√ ¬Û‘øÔªœ‡ÚÓ¬ ø¬ı1±Ê√ fl¡1± Ú±Ú±ø¬ıÒ ¸—S걘fl¡ Œ1±·1 √1ª ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ø√˚˛±ÀÓ¬ 鬱ôL Ôfl¡± Ú±˝◊√, õ∂øÓ¬À¯∏Òfl¡ ¬ı…ª¶ö±1 ά◊ißøÓ¬1 ¡Z±1± ˜±Úª ¸˜±Ê√‡Úfl¡ √œ‚«±˚˛≈ fl¡ø1ÀÂ√º ’e ¸—¶ö±¬ÛÚ1 √À1 fl¡±˜À¬ı±À1± ¸±Ò±1Ì Œ˚Ú ˘·± ∆˝√√ÀÂ√º ∆Ê√ª-õ∂˚≈øMê√1 ’¸±˜±Ú… õ∂À˚˛±· fl¡ø1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√ ˙¸…1 ά◊¬Ûfl¡±1œ fl¡œÈ¬-¬ÛÓ¬e ’±1n∏ ά◊ißÓ¬ Ê√±Ó¬1 Ê√œªÊ√cº fl¡˘±fl¡¯∏Ì« fl¡ø1 ά◊ißÓ¬Ê√±Ó¬1 ·Â√1 ¸‘ø©Ü fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬ıœÊ√ ¸—1é¬ÌÀ1± ÚÓ≈¬Ú ÚÓ≈¬Ú  õ∂˚≈øMê√ ¬ı±ø˝√√1 fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ά◊iÓß ¬Ê√±Ó¬1 Ê√œª1 ¸“‰¬ 1±ø‡¬ı1 ¬ı±À¬ı› ¬ı…ª¶ö± ›˘±˝◊√ÀÂ√º ¤˝◊√À¬ı±11 ¬Û1± ¸˜”˝√œ˚˛± ¶§±¶ö… ’±1n∏ Ê√œªÊ√·Ó¬‡Ú1 ¤È¬± ά◊ißÓ¬ ’ª¶ö±1 ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º fl¡fl«¡È¬À1±· ’±øÊ√1 √À1 ”√1±À1±·… Œ¬ı˜±11 ø‰¬øfl¡»¸± ¸yª ∆˝√√ÀÂ√º Ó¬Ô±ø¬Û õ∂fl‘¡øÓ¬À˚˛ ’±˜±fl¡ 1í¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú±˝◊√º ¤˝◊√άÂ√1 √À1 Œ1±· ¤øÓ¬˚˛±› ’±˜±1 ¬ı±À¬ı õ∂Ó¬…±˝3√±Ú ∆˝√√ ’±ÀÂ√º õ∂fl‘¡øÓ¬fl¡ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±¬ı ¬Û1± fl¡±˜ fl¡1±Ó¬Õfl¡ ¤øÓ¬˚˛± õ∂fl‘¡øÓ¬1 ˘·Ó¬ ¸˝√√À˚±ø·Ó¬±1À˝√√ ’Ó¬…ôL Ê√1n∏1œ õ∂À˚˛±Ê√Ú ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º Ú√œÓ¬ ¬ı±g ø√ Ê√˘ø¬ı≈√…» ’±˝√√1Ì fl¡1±, ¬ıÓ¬±˝√√1 ˙øMê√ fl¡±˜Ó¬ ˘À·±ª±, õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ˝◊√gÚ1 ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ¤˝◊√À¬ı±1

˜±Úª ¸ˆ¬…Ó¬±Ó¬ ø¬ı:±Ú1 Ê√˚˛˚±S±

¸‘ø©Ü ˝√√˚˛ñ ˚±1 Ù¬˘Ó¬ ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚ ¬Û1˜±Ì≈ Œfl¡fÀȬ±1 ¬Û1± ’“±Ó¬ø1 ˚±¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡À1º ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚø¬ı˘±fl¡ ¤È¬± fl¡é¬1 ¬Û1± [˝◊√À˘fl¡¬∏CÚÀ¬ı±1 ‚”ø1 Ù≈¬1± ¬ı±È¬ÀȬ±fl¡ fl¡é¬¬ÛÔ Œ¬ı±À˘] ’±Ú ¤È¬± fl¡é¬Õ˘ ˚±¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ øfl¡Â≈√˜±Ú øÚ˚˛˜ ˜±øÚ ‰¬ø˘¬ı ˘·± ˝√√˚˛ [¬ıí1í1 ¸”S] ’±1n∏ ø¸˝√√“ÀÓ¬ øfl¡Â≈√ ˙øMê√ ¤ø1 ø√À˚˛º ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√ÀÓ¬± ¤˝◊√ ‚ȬڱÀȬ± ‚ÀȬº ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú1 ˘·Ó¬ ’ø'ÀÊ√Ú ˘· ˝√√›“ÀÓ¬ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√1 ¤È¬± ’Ì≈ ά◊ÀM√√øÊ√Ó¬ ˝√√˚˛º ˝◊√ ’±Àfl¡Ã ’±·1 ’ª¶ö±Õ˘ ‚”ø1 ’±À˝√√“±ÀÓ¬ ø˚ ˙øMê√ ¤ø1 ø√¬ı ˘·± ˝√√˚˛ Œ¸˝◊√ ˙øMê√À˚˛˝◊√ ’±ø˜ Œ¬Û±˝√√1 ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Û±›“º ˜ÚÓ¬ õ∂ùü ˝√√í¬ı ¬Û±À1ñ ŒÊ√±Ú±fl¡œ

¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚ Œfl¡ÀÚÕfl¡ ά◊ÀM√√øÊ√Ó¬ ˝√√˚˛∑ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú1 ¤È¬± ’Ì≈ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ê√ Ú±˜1 ¤ÚÊ√±˝◊√Ú1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ øά˝√√±˝◊√E ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1ÚÕ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ ˝√√˚˛º ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú ’±1n∏ ’±1n∏ øά˝√√±˝◊E ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú1 1±¸±˚˛øÚfl¡ ·“±ÔøÚ1 ¬Û1± ¤È¬± fl¡Ô± Œ‡± ˚±˚˛ Œ˚ ˝◊√˚˛±Ó¬ Ú±˝◊√¬∏CíÀÊ√Ú, ’ø'ÀÊ√Ú ’±1n∏ Â√±˘Ù¬±11 ¬Û1˜±Ì≈ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ ¬Û1˜±Ì≈¸˜”˝√Ó¬ Ôfl¡± ∆Ê√øªfl¡ ’Ì≈À¬ı±À1 ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ‘√˙…˜±Ú ’=˘Ó¬ ¤ø¬ıÒ Î¬◊M√1Ì ø√À˚˛º ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œé¬SÓ¬ ATP, Mg ’±˚˛Ú ’±1n∏ ’√√•°Ê√±Ú1 ’±ª˙…fl¡º ATP1 fl¡±˜ ∆˝√√ÀÂ√ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 ¸øSê˚˛fl‘¡Ó¬ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú [L] ·Í¬Ú fl¡1± ’±1n∏ ¬Û±˝◊√À1± Ù¬Â√À٬Ȭ˜≈Mê√ fl¡1±º ¤˝◊√ øSê˚˛± ≈√Ȭ± ô¶1Ó¬ ˆ¬·±¬ı ¬Û±ø1- õ∂Ô˜ ô¶1Ó¬ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬1±˝◊√˘ ¤Àά√Ú±˝◊√À˘È¬ õ∂dÓ¬ ˝√√˚˛º ά◊»À¸‰¬fl¡ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ê√1 [E] ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ’ø'ÀÊ√Ú1 ˘·Ó¬ øSê˚˛± fl¡ø1 ά◊ÀM√√øÊ√Ó¬ ’ª¶ö±Ó¬ Ôfl¡± øά˝√√±˝◊√E ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú õ∂dÓ¬ ˝√√˚˛º ø¡ZÓ¬œ˚˛ ô¶1Ó¬ øά˝√√±˝◊√E ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú ø¶öÓ¬±ª¶ö±Õ˘ ‚”ø1 ’±À˝√√“±ÀÓ¬ ˙øMê√ Œ¬Û±˝√√1 ˙øMê√ ø˝√√‰¬±À¬Û ¤ø1 ø√À˚˛º

˜‘≈√˘ ŒÎ¬fl¡±

ø¬ı:±Ú1 ø¬ı¶ú˚˛fl¡1 øfl¡Â≈√ Ó¬Ô…

¬ıÂ√À1 7.5 ˘±‡ Œ˘±fl¡1 Œ√˝√Ó¬ fl¡œÈ¬Ú±˙fl¡ fi¯∏Ò1 ø¬ı¯∏øSê˚˛± ˝√√˚˛ ’±1n∏ Ó¬±À1 ˝√√±Ê√±1˜±Ú Œ˘±fl¡1 ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º  ¬Ûø1Àª˙1 ˆ¬±1¸±˜… 1鬱 fl¡ø1¬ıÕ˘ ∆ˆ¬˚˛±˜Ó¬ ˜≈ͬ ˜±øȬ1 ˙Ó¬fl¡1± 33 ˆ¬±· ’±1n∏ ¬Û±˝√√±1Ó¬ ˙Ó¬fl¡1± 60 ˆ¬±· ¬ıÚ±=˘ Ô±øfl¡¬ı ˘±À· øfl¡c¬ ¤˝◊√ ’ª¶ö± ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ fl¡íÀÓ¬±Àª˝◊√ Ú±˝◊√º  2050 ‰¬Ú ˜±ÚÓ¬ ¬ı±˚˛≈˜G˘Ó¬ fl¡±¬ı«Ú ά±˝◊√’'±˝◊√ά1 ¬Ûø1˜±Ì ¬ıÓ«¬˜±Ú1 ≈√&Ì ˝√√í¬ı ’±1n∏ ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ¬Û‘øÔªœ1 ά◊¬Ûø1ˆ¬±·1 ά◊M√±¬Û øÓ¬øÚ øά¢∂œ Œ‰¬˘ø‰¬˚˛±Â√  õ∂øÓ¬

¬ı±øϬˇ¬ıº  ’øÓ¬˜±S± ø˙Àä±À√…±· Ôfl¡± ‰¬˝√√1¸˜”˝√ Ó¬ ˙Ó¬fl¡1± 80 ˆ¬±· ˜±Ú Œ˘±Àfl¡ ø¬ıøˆ¬iß õ∂fl¡±11 ù´±¸À1±· ’±1n∏ ˝√√+√À1±·Ó¬ ˆ¬”ø·¬ı ˘·±Ó¬ ¬ÛÀ1º  ø¬ı:±Úœ¸fl¡À˘ fl¡1± ·ÌÚ± ’Ú≈¸ø1 ¬Û‘øÔªœ1 ˆ¬1, 6,000,000,000, 000,000,000,000,000 øfl¡À˘±¢∂±˜º ¬ıÓ¬«˜±Ú ¬Û‘øÔªœÓ¬ ˜±Ú≈˝√1 ¸—‡…± ¬ı±øϬˇ ∆· ’±ÀÂ√º ¤˝◊√√À1 ˜±Ú≈˝√1 ¸—‡…± ¬ı±øϬˇ ∆· Ô±øfl¡À˘ 3530 ‰¬ÚÓ¬ Œfl¡ª˘ ˜±Ú≈˝√1 ˆ¬À1˝◊√ ¬Û‘øÔªœ1 ˆ¬11 ¸˜±Ú ˝√√í¬ıÕ·º

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

’±fl¡ø¶úfl¡ˆ¬±Àª ’±øª©®±1 ∆˝√√øÂ√˘ ø˜Í¬± ^¬ı… Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú

˘í1±1 ¬Û1± ¬ı≈Ϭˇ±Õ˘Àfl¡ ¸fl¡À˘±Àª fl¡˜-Œ¬ıøÂ√ ¬Ûø1˜±ÀÌ ø˜Í¬± ¬ıd ‡±˝◊√ ˆ¬±˘ ¬Û±˚˛º &1 ¬ı± Œ‰¬øÚÓ¬Õfl¡› ’ÀÚfl¡ &ÀÌ ø˜Í¬± ¬ıd ø¬ıÀÒ˝◊√ ∆˝√√ÀÂ√ Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Úº Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú Œ‰¬øÚÓ¬Õfl¡ 450 &Ì ’±1n∏ Œ˜ÃÓ¬Õfl¡ 550 &Ì Œ¬ıøÂ√ ø˜Í¬±º ’ªÀ˙… Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ø˜Í¬± ^¬ı… Ú˝√√˚˛º ø¬ı:±Úœ¸fl¡À˘ ¤Ú-õ∂¬Ûø' Ú±˜1 ’±Ú ¤ø¬ıÒ ø˜Í¬± ^¬ı… õ∂dÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√ñ ø˚ Œ‰¬øÚÓ¬Õfl¡ ‰¬±ø1 ˝√√±Ê√±1 &ÀÌ ø˜Í¬±º øfl¡c ’±‰¬ø1Ó¬ fl¡Ô± ¤À˚˛ Œ˚ ¤˝◊√ ≈√À˚˛±ø¬ıÒ ø˜Í¬± ^¬ı… ¤ÀÚ ¤fl¡ ¬Û√±Ô«1 ¬Û1± ∆Ó¬˚˛±1œñ ø˚ Œfl¡ª˘ ø¬ı¯∏±Mê√˝◊√ Ú˝√√˚˛, ά◊»fl¡È¬ øÓ¬Ó¬± ’±1n∏ ≈√·«g˜À˚˛±º ¤˝◊√ ¬Û√±Ô«ø¬ıÒ ’±Ú ¤Àfl¡± Ú˝√√˚˛, ’±˜±1 ¸fl¡À˘±À1 ¬Ûø1ø‰¬Ó¬ ’±˘fl¡±Ó¬1±º ¤˝◊√ ’±˘fl¡±Ó¬1± ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ˝√√˚˛ fl¡˚˛˘±1 ¬Û1±º ø¬ı:±Úœ¸fl¡À˘ ’±˘fl¡±Ó¬1±1 ¬Û1± ¸≈·øg ^¬ı… ’±ø√ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1ÀÂ√º ≈√·1±fl¡œ ’±À˜ø1fl¡±Ú ø¬ı:±Úœ Ù¬˘¬ı±·« ’±1n∏ 1±˜ÀÂ√ÀÚ ˝√√¬¬Ûƒøfl¡ÚÂ√ ˝◊√√ά◊øÚˆ¬±ø«√ȬœÓ¬ ’±˘fl¡±Ó¬±11 ›¬Û1Ó¬ ·Àª¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º ’ªÀ˙… Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú ’±øª©®±11 Œé¬SÓ¬ Ù¬˘¬ı±·«1 Ú±˜ Œ˘±ª±À˝√√ ά◊ø‰¬Ó¬º Ù¬˘¬ı±À·« ø˜Í¬± ¬ıd ‡±˝◊√ ¬ı1 Œ¬ı˚˛± ¬Û±˝◊√øÂ√˘º ŒÓ¬›“ ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±1 ‚1Ó¬ Œ¬Ûø˚˛— Œ·©Ü ø˝√√‰¬±À¬Û ’±ø˝√√øÂ√˘ ’±1n∏ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œfl¡ Œfl¡±ÀÚ± ‡±√…ÀÓ¬ ø˜Í¬± ¬ıd ø√¬ıÕ˘ ˜±Ú± fl¡ø1øÂ√˘º Ó¬Ô±ø¬Û 1879 ‰¬ÚÓ¬ ¤ø√Ú ’‚È¬Ú ‚øȬ˘º ’±Úø√Ú±1 √À1 Œ¸˝◊√ø√Ú±› Ù¬˘¬ı±À·« Œ˘¬ıíÀ1Ȭ1œ1 ¬Û1± ’±ø˝√√ ˆ¬±˘√À1 ˝√√±Ó¬-˜≈‡ Ò≈˝◊√ ‡±¬ıÕ˘ ¬ıø˝√√ÀÂ√º øfl¡c Œ‡±ª± ¬ıd ˜≈‡Ó¬ ø√À˚˛˝◊√ ŒÓ¬›“ ø‰¬»fl¡±1 fl¡ø1 ά◊øͬ˘º ŒÓ¬›“1 ˆ¬±¬ı ˝√√í˘ ˜±Ú≈˝√·1±fl¡œÀ˚˛ ’±øÊ√ ‡±√…Ó¬ Œ‰¬øÚ øfl¡˚˛ ø˜˝√√˘±À˘ ¬ı±1n∏∑ ’±È¬±˝◊√Àfl¡˝◊√ø¬ıÒ ‡±√…˝◊√ ø˜Í¬±º ŒÓ¬›“ ˜±Ú≈˝√·1±fl¡œ ¬Û±À1˜±ÀÌ ·±ø˘ ¬Û±ø1À˘, ’±Úøfl¡ ‡„√√Ó¬ ŒÓ¬›“ Œ‡±ª± ¬ı±‰¬ÀÚ± ¬ˆ¬±ø„√√ Œ¬Û˘±À˘º ˝◊√Ù¬±À˘ ˜±Ú≈˝√·1±fl¡œÀ˚˛ Ù¬˘¬ı±·«1 ‡±√…Ó¬ ’˘À¬Û± Œ‰¬øÚ Ú±˝◊√ ø√˚˛± ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘º ¤˝◊√¬ı±1 Ù¬˘¬ı±À·« øÚÊ√Àfl¡ øÚÀÊ√ õ∂ùü fl¡ø1À˘, ŒÓ¬›“1 ˝√√±Ó¬Ó¬ øfl¡¬ı± ø˜Í¬± ¬ıd ˘±ø· ’±øÂ√˘ÀÚøfl¡ñ ˚±1 ¬ı±À¬ı ‡±√…À¬ı±1 ø˜Í¬± ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º Ù¬˘¬ı±À·« ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ˝√√±Ó¬ ≈√‡Ú ˆ¬±˘Õfl¡ Ò≈˝◊√ ˘íÀ˘º øfl¡c ˝◊√ øfl¡ ’±‰¬ø1Ó¬, ŒÓ¬›“1 ’±„≈√ø˘À¬ı±1 Œ¬ıøÂ√Õfl¡À˝√√ ø˜Í¬± ∆˝√√ ¬Ûø1˘º ¤˝◊√¬ı±1 ŒÓ¬›“1 ¸Àµ˝√√ ˝√√í˘ Œ˚ Œ¸˝◊√ø√Ú± fl¡1± ¬Û1œé¬±-øÚ1œé¬±Ó¬ øÚ(˚˛ ¤ÀÚ ¤ø¬ıÒ ^¬ı…1 ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂñ√ ˚±1 ¶§±√ ø˜Í¬±º ŒÓ¬›“ Œ√Ã1˜±ø1 ∆· Œ˘¬ıíÀ1Ȭ1œÓ¬ Œ¸±˜±˘Õ· ’±1n∏ Œ¸˝◊√ø√Ú± ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ¸fl¡À˘± ø¬ıÒ ^¬ı… ‰¬±øfl¡ ‰¬±¬ıÕ˘ Òø1À˘º Ó¬±1 ˜±Ê√Ó¬ Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú Ú±˜1 ø˜Í¬± ^¬ı…ø¬ıÒ ›˘±˝◊√ ¬Ûø1˘º Ù¬˘¬ı±À·« ø˚ ø¬ı¯∏˚˛1 ›¬Û1Ó¬√ ·Àª¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘, Ó¬±Ó¬ Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú ’±ø¬ı©®±11 fl¡Ô± Ú±øÂ√˘º Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘· ¬Û1œé¬±-øÚ1œé¬±1 ˜±Ê√Ó¬À˝√√ ’±fl¡ø¶úfl¡ˆ¬±Àª Œ‰¬flƒ¡fl¡±ø1Ú ’±øª©®‘Ó¬ ˝√√í˘º

˘

’±øÊ√ ¸±Ò±1Ì ‚Ȭڱ, ¬Û1˜±Ì≈ ˙øMê√1 ¬ı…ª˝√√±1 ’±øÊ√ ’¬Ûø1˝√√±˚«º ˙øMê√1 ά◊»¬Û±√Ú ’±1n∏ ¬ı…ª˝√√±1 ¸Ù¬˘ˆ¬±Àª fl¡ø1¬ı ¬Û1±ÀÓ¬ ˜±ÚªÊ√±øÓ¬1 ά◊ißøÓ¬ øÚˆ¬«1 fl¡ø1ÀÂ√º ¬Û1˜±Ì≈ ˙øMê√ ˆ¬øª¯∏…»¬ ˜±Úª¸˜±Ê√1 ¬ı±À¬ı ˙øMê√1 ¤fl¡˜±S ά◊»¸ Œ˝√√±ª±1 ¶ö˘ ŒÚ±À˝√√±ª± Ú˝√√˚˛º øfl¡c ˝◊√˚˛±1 ¸øͬfl¡ ¬ı…ª˝√√±1 Ú˝√√íÀ˘ ˜±Úª¸˜±Ê√fl¡ Ò√ı—¸ ∆˝√√ Œ˚±ª±À1± ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√º ø¬ı:±Ú1 ’¢∂·øÓ¬À˚˛ ˜±Ú≈˝√fl¡ ˜ÚÀȬ±1 ¸•ÛÀfl«¡› ’Ò…˚˛ÚÓ¬ 1Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ’gø¬ıù´±¸, fl≈¡¸—¶®±1 ’±ø√1 ˜”˘ ά◊»¸Ó¬ ’±‚±Ó¬ ˝√√±øÚ¬ı ¬Û±ø1ÀÂ√ ø¬ı:±ÀÚº øfl¡c ø¬ı:±ÀÚ ¤ÀÚ ¤È¬± ¬ıd ’±øª¶®±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ ˚±1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ¸fl¡À˘± ˜±Ú≈˝√1 ˜±Ê√Ó¬ ˜Ú≈¯∏…Q õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º ø¬ıøˆ¬iß ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ¸±-¸1?±˜1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1 Ê√œªÚ1 ˜±Ú ά◊ißÓ¬ fl¡1±Ó¬ ø¬ı:±ÀÚ ø√˚˛± ’ª√±Ú ’±ø˜ ¸fl¡À˘± ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’Ú≈ˆ¬ª fl¡À1±“º øfl¡c ø¬ı:±Ú1 ¤˝◊√ ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ’±øª©®±1 ¸˜”˝√1 ·1±fl¡œ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ¸•Û√˙±˘œ Œ√˙À¬ı±1º õ∂fl‘¡øÓ¬1 ˘·Ó¬ ¸—¢∂±˜ fl¡ø1 Ê√œ˚˛±˝◊√ Ôfl¡± ≈√‡œ˚˛± Œ√˙À¬ı±1Ó¬ ˝◊√˚˛±1 õ∂ˆ¬±ª ¸œø˜Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ÒÚœÀ√˙1 ˝◊√26√±Ú≈˚±˚˛œ ≈√‡œ˚˛± Œ√˙À¬ı±11 ø‰¬ôL±-‰¬‰«¬±, Ê√œªÚ Ò±1Ì1 ˜±Ú ’±1n∏ ’¢∂·øÓ¬ øÚø˜«Ó¬ ˝√√í¬ıÕ˘ Òø1ÀÂ√º ’Ó¬…±Ò≈øÚfl¡ ¸±-¸Ê≈√ø˘ ’±1n∏ ¸•Û√À¬ı±1 ∆˘ ¤‰¬±˜ ˜±Ú≈À˝√√ ’±Ú ¤‰¬±˜ ˜±Ú≈˝√fl¡ ˝√√œÚ ¬ı± Ó¬˘‡±¬Û1 ¬ı≈ø˘› ˆ¬±ø¬ı¬ı ¬Û1± ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸À˚˛ ø¬ı:±Ú1 ά◊æ√±ªÚ ’±1n∏ ’ª√±Ú1 ø˝√√‰¬±¬Û fl¡ø1À˘ ¤˝◊√ fl¡Ô±À¬ı±À1± õ∂±¸øefl¡ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ’gø¬ıù´±¸, fl≈¡¸—¶®±1 ’±1n∏ ’¬Û≈ø©Ü1 ’ª¸±Ú ‚Ȭ±˝◊√ ¬ı±ô¶øªfl¡ ø‰¬ôL±‰¬‰«¬±À1 ά◊ißÓ¬ ˜±Ú1 Ê√œªÚ Ò±1Ì fl¡1±Ó¬ ˜±Úª¸˜±Ê√fl¡ ø¬ı:±Ú1 ’ª√±Ú¸˜”À˝√√ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Œ¸À˚˛ ¤˝◊√ ’ª√±Ú¸˜”˝√ ¸˜¢∂ ˜±ÚªÊ√±øÓ¬1 ¸•ÛøM√√ ¬ı≈ø˘ ¸±¬ı…ô¶ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ø¬ı:±Ú1 ‰¬‰«¬± ¸±¬ı«Ê√ÚœÚ fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ˘±ø·¬ıº ˝◊√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ı:±Ú1 ¬ıÀ˘À1 ¬ı˘œ˚˛±Ú ∆˝√√ ˜±Ú≈À˝√√ õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ˆ¬±1¸±˜… ø¬ıÚ©Ü fl¡ø1¬ı ¬Û1± fl¡±À˜± ¬ıUÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¸˜1±¶a ’±˝√√1Ì1 õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1 ’ªÓ¬±1̱ ∆˝√√ÀÂ√, õ∂fl‘¡øÓ¬fl¡ ø¬ıªÓ«¬Ú1 fl¡Ô±À¬ı±1ÀÓ¬± ˝√√ô¶Àé¬¬Û fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± ‰¬ø˘ÀÂ√º ¤˝◊√À¬ı±11 Ù¬˘Ó¬ ¸‘ø©Ü ∆˝√√ÀÂ√ õ∂”√¯∏Ì1 ¸˜¸…±º ¤˝◊√ ¸•ÛÀfl«¡ &1n∏Q¸˝√√fl¡±À1 ¬ı…ª¶ö± Œ˘±ª±1 øÚÓ¬±ôL õ∂À˚˛±Ê√Ú ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ıù´ ¸‘ø©Ü1 1˝√√¸… Œˆ¬√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ά◊√…Ó¬ Œ˝√√±ª± ˜±ÚªÊ√±øÓ¬1 ø¬ı:±Ú1 ’ª√±Ú1 õ∂˙øô¶ Œ·±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¸˜¢∂ ˜±Úª1 fl¡˘…±Ì1 Œ‰¬©Ü±Ó¬ ø¬ı:±Úfl¡ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1±1 fl¡±1ÀÌ ¸—fl¡ä¬ıX ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ’Ú…Ô± ¸‘ø©Üfl¡Ô± ø‰¬ôL± fl¡À1±ÀÓ¬˝◊√ Ò√ı—¸À˝√√ ’ª˙…y±ªœ ∆˝√√ ¬Ûø1¬ıº

ø˝√√˜±^œ ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±

1Àfl¡È¬ ˜˝√√±fl¡±˙˚±Ú ˝◊√Ó¬…±ø√1 ·1±fl¡œº ˜±Ú≈À˝√√ ’±øÊ√ ˆ¬±ø¬ı¬ı ¬Û±ø1ÀÂ√ ’Ú… ¢∂˝√Ó¬ ∆˝√√ ¬ı±¸ fl¡1±1 fl¡Ô±º ’±fl¡±˙Ó¬ ·Àª¯∏̱·±1 ¬Û±øÓ¬À˚˛˝◊√ Ôfl¡± Ú±˝◊√ , ø‰¬ôL± fl¡ø1ÀÂ√ ˜˝√√±fl¡±˙Ó¬ õ∂À˜±√ w˜Ì1 ¬ı±À¬ı Ú·1 ¬ÛÓ¬±1 fl¡Ô±º ˜˝√√±fl¡±˙ w˜Ì ¤øÓ¬˚˛± ¸±Ò±1Ì ‚Ȭڱº ’øÓ¬ ά◊ißÓ¬ Œ˚±·±À˚±· ¬ı…ª¶ö±, ˚±Ó¬±˚˛±Ó¬ ¬ı…ª¶ö±, ¶§±¶ö… ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’øÓ¬ ά◊2‰¬ô¶11 ·Àª¯∏̱, ∆Ê√ª-õ∂˚≈øMê√1 ¸Ù¬˘ õ∂À˚˛±· ’±1n∏ ˙øMê√ ’±˝√√1Ì1 Ú Ú õ∂À‰¬©Ü± ’±1n∏ õ∂˚≈øMê√À˚˛ Ê√œªÚ ’±øÊ√ õ∂ˆ¬±øªÓ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ’ˆ¬±ªÚœ˚˛ˆ¬±Àªº

Éfl¡±˘1 ’±g1 1±øÓ¬ øÒø˜fl¡-Ò±˜±fl¡Õfl¡ ;ø˘ ˝◊√Ù¬±À˘-ø¸Ù¬±À˘ Œ√Ãø1 Ù≈¬1± ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±À¬ı±1 ’±˜±1 ’ø‰¬Ú±øfl¡ Ú˝√√˚˛º ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª± Ú±˜ÀȬ± ¤È¬± ¶ö±˚˛œ Ú±˜À˝√√º ͬ±˝◊√ ø¬ıÀ˙À¯∏ ˝◊√˚˛±1 Ú±À˜± ø¬ıøˆ¬iß ˝√√˚˛º ά◊√±˝√√1Ì ¶§1+À¬Û ø¬ı˝√√±1, ά◊M√1 õ∂À√˙Ó¬ Ê√·Ú≈, Ó¬±1±¬ı±øA ˝◊√Ó¬…±ø√ Ú±À˜À1 Ê√Ú±Ê√±Ó¬º ’g±1 1±øÓ¬ ά◊ø1 Ù≈¬1± ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±À¬ı±1 Œ√ø‡À˘ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ Œfl¡ÃÓ”¬˝√√˘ Ê√±À·, ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±˝◊√ øfl¡˚˛ Œ¬Û±˝√√1 ø√À˚˛∑ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ¬Û±˝√√1 ¸•§Àg ’±øÊ√˘Õfl¡ Œfl¡±ÀÚ± qX ø¬ı:±Úøˆ¬øM√√fl¡ Ó¬N ø√¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√º ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√1 ¬Û1± ›À˘±ª± Œ¬Û±˝√√1fl¡ Ê√œøªÓ¬¡ ¬ı± ˙œÓ¬˘ Œ¬Û±˝√√1 ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º ¢∂œÉfl¡±ø˘ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±˝◊√ ’±g±1 1±øÓ¬ Œ˚ÃøÚfl¡ ¸•§g1 Œ˝√√Ó≈¬ ø¬ı¬Û1œÓ¬ Œ˚ÃøÚfl¡ Ò˜«œ˚˛ ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±fl¡ ¤˝◊√ Œ¬Û±˝√√11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ’±fl¡¯∏«Ì fl¡À1º ø¬ıøˆ¬iß ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√1 ¬Û1± ›À˘±ª± Œ¬Û±˝√√À1± ¤Àfl¡ Ú˝√√˚˛º fl¡±1Ì Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘· ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ¬Û±˝√√11 Ó¬1—· ∆√‚«…› Œ¬ıÀ˘· Œ¬ıÀ˘·º ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª±1 Œ√˝√1 ¬Û1± Œ¬Û±˝√√1 ›À˘±ª±1 ˜”˘ fl¡±1Ì ∆˝√√ÀÂ√-˝◊√˚˛±1 Œ√˝√Ó¬ ‚Ȭ± 1±¸±˚˛øÚfl¡ øSê˚˛±Ó¬ ’ø'ÀÊ√Ú1 ¸—À˚±Ê√Úº ŒÊ√±Ú±fl¡œ ¬Û1n∏ª± Œ√˝√Ó¬ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ 1±¸±˚˛øÚfl¡ ¬Û√±Ô« Ô±Àfl¡º ¤˝◊√ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ú ’ø'ÀÊ√Ú˚≈Mê√ ∆˝√√ Œ¬Û±˝√√1 ¸‘ø©Ü fl¡À1º ¤˝◊√ øSê˚˛±Ó¬ ˘≈ø‰¬ÀÙ¬ø1Ê√ Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ ’Ì≈‚ȬÀfl¡± Ô±Àfl¡º ¤øÓ¬˚˛± õ∂ùü ˝√√í˘- ¤˝◊√ 1±¸±˚˛øÚfl¡ øSê˚˛± ¸—‚øȬӬ Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±ø˜ Œ¬Û±˝√√1 Œfl¡ÀÚÕfl¡ ¬Û±›“∑  õ∂ÀÓ¬…fl¡ ¬Û±Ó«¬ øfl¡Â≈√˜±Ú é≈¬^±øÓ¬é≈¬^ Œ˜Ãø˘fl¡ fl¡øÌfl¡±À1 ·øͬӬº ¤˝◊√ Œ˜Ãø˘fl¡ fl¡øÌfl¡±À¬ı±1 ∆˝√√ÀÂ√ õ∂Ò±Ú ∆fl¡ ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚ, ¬õ∂íÈ¬Ú ’±1n∏ øÚά◊¬∏CÚº ¤˝◊√ øÓ¬øÚø¬ıÒ Œ˜Ãø˘fl¡ fl¡øÌfl¡±1 ά◊¬Ûø1 ’±1n∏ ¬ıUÀÓ¬± Œ˜Ãø˘fl¡ fl¡øÌfl¡± ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ øÓ¬øÚø¬ıÒ fl¡øÌfl¡± ¸fl¡À˘± ¬Û√±Ô«1 ¬Û1˜±Ì≈1 ¬ı±À¬ı ¤Àfl¡º ˜±ÀÔ±Ú ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√±Ô«1 ¬Û1˜±Ì≈Ó¬ ˝◊√˝√“Ó¬1 ¸—‡…± øˆ¬Ú øˆ¬Úº øfl¡c ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬Û√±Ô«1 ¬Û1˜±Ì≈ÀÓ¬ ˝◊√À˘flƒ¡¬∏CÚ ’±1n∏ õ∂í¬∏CÚ1 ¸—‡…± ¸˜±Úº õ∂íÈ¬Ú ’±1n∏ øÚά◊¬∏CÚ Ô”¬Û¬Û±øÓ¬ ¬Û1˜±Ì≈ Œfl¡fÀȬ± ·Í¬Ú fl¡À1 ’±1n∏ ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚø¬ı˘±fl¡ ¤˝◊√ ¬Û1˜±Ì≈ Œfl¡f1 ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ‚”ø1 Ù≈¬À1º ˝◊√À˘fl¡¬∏CÚø¬ı˘±fl¡ ¬Û1˜±Ì≈ Œfl¡f1 ‰¬±ø1›Ù¬±À˘ ‚”ø1 Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ ¤È¬± ’¬ÛÀfl¡øffl¡ ¬ı˘1

p7-6  

¢∂ œ ¸” &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 7 ÚÀª•§1,2011, Œ¸±˜¬ı±1 7 1 ˜‘  ≈ √ ˘ ŒÎ¬fl¡± ø˝√ √ ˜ ±^œ ˙˝◊ √ √ fl ¡œ˚˛ ± fl¡±˘ÀÂ√ ± ª±fl¡ ¤fl¡ ëfl¡Â√ ø ˜...