Page 1

7

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 15 Œ˜í√√ 2012, ¬˜„√√˘¬ı±1

’Ô«ø¬ı:±ÀÚ ’±ÀÚ ’ÀÚfl¡ ¸≈À˚±·

˝◊√ ¶≈®˘œ˚˛± ô¶1Ó¬ ’Ô«ÚœøÓ¬ ¤øȬ¬ ¬Û‘Ôfl¡ ø¬ı¯∏˚˛ ø˝√√‰¬±À¬Û ¤øÓ¬˚˛±› ¬ÛϬˇ±1 ¬ı…ª¶ö± Ú±˝◊√ º Œ¸À˚˛ ˝√√±˝◊√ ¶≈®˘ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛øȬ1 &1n∏Q ¬ı≈øÊ√ ¬Û±¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘› ¸•xøÓ¬ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛1 &1n∏Q ø√ÀÚ ø√ÀÚ ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ ά±Mê√1, ˝◊√ ø?øÚ˚˛±ø1— ¬ÛøϬˇ¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± ŒÚ±À¬Û±ª± ø¬ı:±Ú1 Â√±SÂ√±Sœ¸fl¡À˘› ¤˝◊√ ø¬ı¯∏˚˛Ó¬ Œ˜Ê√1 ∆˘ ¬ÛøϬˇ¬ıÕ˘ ∆˘ÀÂ√º Œ√˙1 ø¬ıøˆ¬iß ’=˘Ó¬ Ôfl¡± Ú±˜œ-√±˜œ fl¡À˘Ê√Ó¬ Ú±˜ˆ¬øÓ«¬ fl¡ø1ÀÂ√Õ·º ø¬ı¯∏˚˛ ø˝√√‰¬±À¬Û¬ ’Ô«ÚœøÓ¬1 &1n∏Q ’øÒfl¡º ¸˜¢∂ ø¬ıù´Ó¬ ø˚À¬ı±1 ø¬ıøˆ¬iß ø¬ı¯∏˚˛Õ˘ ’ø¶ö1Ó¬± ’±1n∏ Ú±Ú± Ò1Ì1 ¸˜¸…±˝◊√ Œ√‡± ø√ÀÂ√ Ó¬±1 ‚±˝◊√ fl¡±1Ì ¬Û˚«±À˘±‰¬Ú± fl¡ø1 ‰¬±À˘ Œ√‡± ˚±˚˛ Œ˚ ˝◊√ ˚˛±1 Œ¬ıøÂ√ˆ¬±À·˝◊√ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡º Œ¸À˚˛À˝√√ ˆ¬øª¯∏…Ó¬ Ê√œªÚ ·øϬˇ¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ¬ıU¸˜˚˛Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ά◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡ ô¶1Ó¬ ’±˜±1 õ∂±˚˛À¬ı±1 ø¬ı√…±˘˚˛, ˜˝√±ø¬ı√…±˘˚˛, Ê≈√øÚ˚˛1 fl¡À˘Ê√ÀÓ¬ ’Ô«ÚœøÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛ ∆˘ ¬ÛϬˇ±1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ¶ß±Ó¬fl¡ ô¶1Ó¬

˝√√±

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 silk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

’Ô«ÚœøÓ¬1 ¬Û±Â√ ’±1n∏ Œ˜Ê√1 ¬Û±Í¬…Sê˜ ¢∂˝√√Ì1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· ά◊ißÓ¬˜±Ú1 fl¡À˘Ê√ÀÓ¬ ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ Œ˜Ê√1 Œ˘±ª±1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ¶ß±Ó¬fl¡ ô¶1Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Œ˜Ê√1Ó¬ ˆ¬±˘ ø1Ê√±åI◊ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1À˘ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ¬ÛϬˇ±1 ¸≈À˚±· Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ’±˜±1 ˝◊√ ˚˛±1 &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛, øά¬ıËn∏·Î¬ˇ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛, ’¸˜ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ’±ø√Ó¬ ’Ô«ÚœøÓ¬ ’Ò…˚˛Ú1 ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ÚÓ≈¬Ú ø√~œÓ¬ Ôfl¡± ë˝◊√ øG˚˛±Ú ¶≈®˘ ’¬ıƒ ˝◊√ fl¡Úø˜fl¡Â√íÓ¬ ά◊2‰¬ ø˙鬱 ’±1n∏ ·Àª¯∏̱1 ¸≈À˚±· ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ’Ô«ÚœøÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛1 ø˙鬱 ’±1n∏ ·Àª¯∏̱1 Œé¬SÓ¬ ¤˝◊√ ø˙鬱˚˛Ó¬ÀÚ ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ô¶1Ó¬ Œ¬ıÂ√ ¸≈Ú±˜ ’Ê«√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸˜Ô« ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ø‡øÚÀÓ¬ ˜Ú fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± fl¡Ô±ÀȬ± ˝√√í˘ ñ ’Ô«ÚœøÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛ ’Ò…˚˛Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ı‰¬±ø1À˘ ’±À¬Û±Ú±1 ·øÌÓ¬1 :±Ú ‡≈À¬ı˝◊√ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º ¸•xøÓ¬ ¸fl¡À˘± Œé¬SÀÓ¬, ¸fl¡À˘± ô¶1ÀÓ¬ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ’±ø˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤Àfl¡√À1 ø˙鬱1 Œé¬SÀÓ¬±, ¬Û±Í¬…Sê˜1 Œé¬SÀÓ¬±º ¸˜˚˛1 ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ ¬Û±Í¬…Sê˜À1± ¸±˘-¸˘øÚ ∆˝√√ÀÂ√º ’±·ÀÓ¬ ·øÌÓ¬ ŒÚ±À˝√√±ª±Õfl¡À˚˛± ’Ô«ÚœøÓ¬ ¬ÛøϬˇ¬ı ¬Û1± ∆·øÂ√˘º ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ± ¬ıU¸˜˚˛Ó¬ ¬Û±ø1º øfl¡c ’Ô«ÚœøÓ¬1 ø˚À¬ı±1 ¸”S Œ¸˚˛± ·øÌÓ¬ Ô±øfl¡À˘ ¬ı± ·øÌÓ¬1 :±Ú Ô±øfl¡À˘ ’±¬Û≈øÚ ¸˝√√ÀÊ√ ¸˜±Ò±Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı, ¬ı≈øÊ√ ¬Û±¬ıº ¸±Ò±1Ì ¬ıœÊ√·øÌÓ¬1 ¬Û1± ’±1y fl¡ø1 ά◊2‰¬ô¶1œ˚˛ Œfl¡˘fl≈¡˘±Â√Õ˘Àfl¡ ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ Œ˜Ê√1 ∆˘ ¬ÛϬˇ±¸fl¡˘fl¡ ’±ª˙…fl¡ ˝√√˚˛º Ó¬≈√¬Ûø1 ά◊2‰¬ô¶1Ó¬ ’Ô«ÚœøÓ¬1 ˘·Ó¬ ·øÌÓ¬ ’±1n∏ ¬Ûø1¸—‡…± ø¬ı:±Ú1 ˘·ÀÓ¬˝◊√ øÚ˚˛ø˜Ó¬ ά◊ͬ±-¬ı˝√√± fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº Œ¸À˚˛ ’±¬Û≈øÚ ˚ø√ ˆ¬øª¯∏…ÀÓ¬ ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ Œ˜Ê√1 ∆˘ ¬ÛøϬˇ˜ ¬ı≈ø˘ ˆ¬±ø¬ıÀÂ√ ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ’±À¬Û±Ú±1 ’Ô«ÚœøÓ¬1 ø¬ı¯∏˚˛1 ˘·ÀÓ¬ ·øÌÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ±›¬ ’Ò…˚˛Ú1 ¬ı±À¬ı 1±ø‡¬ıº Ó¬≈√¬Ûø1 ¶ß±Ó¬fl¡ ’±1n∏ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ô¶1Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ’Ô«ÚœøÓ¬1 ˆ¬±˘ ’¸˜œ˚˛± øfl¡Ó¬±¬Û Ú±¬Û±¬ı ¬Û±À1º øfl¡c ˝◊√ —1±Ê√œÓ¬ ’±¬Û≈øÚ ’Ê√¶⁄

øfl¡Ó¬±¬Û ¬Û±¬ıº ’±Àfl¡Ã ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ˆ¬±˘√À1 ¬ı≈øÊ√ ¬Û±¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ’±¬Û≈øÚ Œfl¡ª˘ ¬Û±Í¬…Sê˜1 øfl¡Ó¬±¬Û1 ά◊¬Ûø1 Œ1Ù¬±À1= ¬ı≈fl¡, Ê√±ÀÌ«˘ ˝◊√ Ó¬…±ø√› ¬ÛøϬˇ¬ı ¬˘±ø·¬ıº ’Ô«ÚœøÓ¬1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬, ø˚À¬ı±1Ó¬ ˝◊√ ÚÀά', Œù´˚˛±1, ø Œˆ¬˘≈Àª‰¬Ú ’¬ıƒ 1+ø¬Û ’±ø√1 fl¡Ô± ¬ÛøϬˇ¬ıÕ˘ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ ŒÓ¬ÀÚÀ¬ı±1 ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬1 ˘·ÀÓ¬± ¸—¶Û˙« 1±ø‡¬ı ¬Û±À1º ¤˝◊√ À¬ı±1 ¬ÛøϬˇÀ˘˝◊√ ’±¬Û≈øÚ ¬Û1œé¬±Ó¬ Œ¬ıøÂ√ Ú•§1 ¬Û±¬ı ¬ı± ¤˝◊√ À¬ı±1 ¬Û1œé¬±Ó¬ ’±ø˝√√¬ı Œ¸˚˛± Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√ À¬ı±1 ¬Û1œé¬±Ó¬ Ú±ø˝√√¬ı ¬Û±À1 , øfl¡c ’±À¬Û±Ú±fl¡ ø¬ı¯∏˚˛ÀȬ± ˆ¬±˘√À1 ¬ı≈øÊ√ Œ¬Û±ª±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ıº ’±Àfl¡Ã ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 ô¶1Ó¬ ˚ø√ ’±¬Û≈øÚ ø¬ıÀ√˙œ Ê√±ÀÌ«˘

’Ô¬ı± Œfl¡±ÀÚ± õ∂ø¸X ’Ô«ÚœøÓ¬ø¬ı√ ·Àª¯∏̱-¬ÛS ¬ÛÀϬˇ, ’±¬Û≈øÚ ¤˝◊√ ¬ø¬ı¯∏˚˛1 ¬ıU fl¡Ô± Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1¬ıº fl¡íÓ¬ øÚ˚≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬Û±ø1 ’Ô«ÚœøÓ¬¸˝√√ ¶ß±Ó¬fl¡ ’±1n∏ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· ˘í1±-ŒÂ√±ª±˘œÀ˚˛ ø˙é¬fl¡Ó¬±Àfl¡ ¬ı‘øM√√ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬ı±øÂ√ ˘˚˛º fl¡À˘Ê√Ó¬ ø˙é¬fl¡Ó¬± fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ ¬ıÓ«¬˜±Ú ŒÚ‰¬ÀÚ˘ ¤ø˘øÊ√ø¬ıø˘È¬œ ŒÈ¬©Ü ’Ô¬ı± fl¡ø1¬ı Œ‡±ÀÊ√ Œ¸˝◊√ fl¡¸˘1 ¤È¬± Œ¸ª±1 ˜ÀÚ±¬ı‘øM√√ ÚÔfl¡±ÀȬ± ≈√ˆ«¬±·…Ê√Úfl¡ ˝√√í¬ıº

— Ú ø √ ◊ ˝ ± √ Ê ¬ ŒÙ¬ù´√Ú øÎ

ª± Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú √˙fl¡ Òø1 ŒÙ¬ù´√Ú ˝◊√G±©Ü™œÀ˚˛ ¤fl¡ ¬ı‘˝√» ¬ıÊ√±1 √‡˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬Û‘øÔªœ1 ‰¬Ó≈¬Ô« ¬ı‘˝√» ø˙ä ˝√√í˘ ŒÙ¬ù´√Ú ø˙äº ¤˝◊√ ŒÙ¬ù´√Ú ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘ ’±ø˜ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ fl¡±À¬Û±1, ¸±Ê√-À¬Û±Â√±fl¡ ’±ø√Àfl¡ ¬ı≈ÀÊ√“±º øfl¡c ’±‰¬˘ÀÓ¬ ¤˝◊√ ŒÙ¬ù´√Ú ˙sÀȬ±1 ˘·Ó¬ ¤fl¡ άÊ√Ú˜±Ú ¬ı‘øM√√ ¸±À„√√±1 ‡±˝◊√ ’±ÀÂ√ ø˚À¬ı±1 ά◊»¬Û±√Ú, ¬ıÊ√±1, ø¬ıSêœ, øάÊ√±˝◊√øÚ—, õ∂‰¬±1 ’±ø√ ø¬ıøˆ¬iß fl¡±˜1 ˘·Ó¬ Ê√ø1Ó¬º ’±øÊ√ 10-15 ¬ıÂ√1˜±Ú1 ¬Û1± ŒÙ¬ù´√Ú øάÊ√±˝◊√Ú±À1 ˚ÀÔ©Ü ¸Ù¬˘Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ¸≈À˚±· ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ıÕ˘› ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ¬ı±À¬ı˝◊√ ¤˝◊√ Œé¬S‡ÚÓ¬ ø¬ıøÚÀ˚˛±· fl¡ø1¬ıÕ˘ ›˘±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ¬ı‘˝√» ¬ı‘˝√» õ∂øÓ¬á¬±Ú Ó¬Ô± ¬ı…øMê√º Ù¬˘Ó¬ ŒÈ¬'Ȭ±˝◊√˘Àfl¡ Òø1 ¬Ûø1Ò±Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ¸±-¸±˜¢∂œ1 ˜±Ú ˚ÀÔ©Ü Î¬◊ißÓ¬ Œ˝√√±ª± ¬Ûø1˘øé¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ¸•xøÓ¬ ŒÙ¬ù´√Ú1 Ê√·Ó¬‡ÚÓ¬ ˆ¬±1ÀÓ¬ ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ¬ıÊ√±1 √‡˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º ’±˜±1 Œ√˙1 ά◊ißÓ¬ ˜±Ú1 ¬Û±È¬ [ ], ¬Û1•Û1±·Ó¬ Œ˝√√G˘≈˜1 ∆Ó¬˚˛±1œ ¸±Ê√-Œ¬Û±Â√±fl¡, ø¬ıøˆ¬iß 1„√√1, ø¬ıøˆ¬iß øάÊ√±˝◊√Ú1 fl¡±À¬Û±1 ’±ø√À˚˛ ø¬ıÀ√˙1 ¬ıÊ√±1Ó¬ ˚ÀÔ©Ü ¸˜±√1 ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸±Ê√-Œ¬Û±Â√±Àfl¡ øfl¡Â≈√≈¬ø√Ú1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¬Û‘øÔªœ1 ¬õ∂±˚˛ õ∂øÓ¬‡Ú Œ√˙1 ŒÙ¬ù´√Ú øάÊ√±˝◊√Ú±11 fl¡±˜-fl¡±Ê√ÀÓ¬± õ∂ˆ¬±¬ı Œ¬ÛÀ˘±ª± Œ√‡± ∆·ÀÂ√º ŒÙ¬ù´√Ú øάÊ√±˝◊√øÚ„√√1 ≈√Ȭ± ˜”˘ Œé¬S ˝√√í˘ øάÊ√±˝◊√Ú fl 1± ’±1n∏ ά◊»¬Û±√Ú fl¡1±º ’±À¬Û±Ú±1 ˚ø√ ŒÙ¬ù´√Ú1 Ê√·Ó¬‡ÚÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1¬ı1 ˜Ú Ô±Àfl¡º ’±¬Û≈øÚ ˚ø√ øÚÊ√Àfl¡ ¤˝◊√ Œé¬S‡ÚÓ¬ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√ ŒÓ¬ÀÚ˝√√íÀ˘ ø˙鬱·Ó¬ ’˝«√Ó¬±, ¬Û≈øÔ·Ó¬ ø˙鬱 Ó¬Ô± ¬ı…ª˝√√±1, fl¡Ô±-fl¡±GÀ¬ı±1 ø˙fl¡±1 ˘·ÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 fl¡˜ ¬Ûø1˜±ÀÌ ˝√√íÀ˘› ’±Ú øfl¡Â≈√˜±Ú √é¬Ó¬±› Ôfl¡± ’±ª˙…fl¡º õ∂Ô˜ fl¡Ô± ˝√√í˘ ’±À¬Û±Ú±1 ¸‘Ê√Úœ ˙øMê√ Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº fl¡äÚ± ˙øMê√À1 øάÊ√±˝◊√øÚ„√√1 Œé¬SÓ¬ ÚÓ≈¬ÚQ ’√±øÚ¬ı ¬Û±ø1¬ı ˘±À·º Ó¬±Àfl¡ ’±¬Û≈øÚ ’“±øfl¡ Œ√‡≈ª±¬ı ¬Û±ø1¬ı ˘±À·º ’±Àfl¡Ã ’±¬Û≈øÚ ¤Ê√Ú ˆ¬±˘ ’±øÈ«¬©Ü√ Ú˝√√íÀ˘› ø¬ıøˆ¬iß 1—, 1„√√1 ¬ı…ª˝√√±1, Œfl¡ÀÚÒ1Ì1 1— ¤Àfl¡˘À· ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1À˘ ˆ¬±˘ ˘±ø·¬ı ˜±ÀÚ fl¡˘±¸≈˘ˆ¬ ˜Ú ¤È¬± Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº ¤˝◊√ fl¡˘±¸≈˘ˆ¬ ˜ÚÀȬ±fl¡ ’±¬Û≈øÚ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1¬ı ˘±À·º ’±Ú ’±Ú Œé¬S1 √À1 ŒÙ¬Â√Ú1 Ê√·Ó¬‡ÚÀÓ¬± øÚÀÓ¬Ã Ú Ú ŒÈ¬fl¡ÀÚ±˘íøÊ√1 õ∂À˚˛±· ‚øȬÀÂ√º Œfl¡ª˘ Œ¸À˚˛ Ú˝√√˚˛ ŒÙ¬ù´√Ú1 Ê√·Ó¬‡ÚÓ¬ øÚÀӬà ¬Ûø1ªÓ«¬Ú ˝√√í¬ı ˘±ø·ÀÂ√º ¤˝◊√ Œé¬S‡ÚÓ¬ øÚÊ√Àfl¡ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1À˘ ¤˝◊√ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú¸˜”˝√1 ø¬ı¯∏À˚˛› ˆ¬±˘√À1 Ê√±øÚ¬ı ˘±ø·¬ıº Œ¸À˚˛ ’±¬Û≈øÚ ŒÙ¬ù´√Ú ¸•§Àg ¸•Û”Ì« ¸À‰¬Ó¬Ú ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ¬ıÓ«¬˜±Ú ˚≈·Ó¬ ŒÙ¬ù´√Ú øάÊ√±˝◊√ Ú±11 ‰¬±ø˝√√√± ø√Úfl¡ø√ÀÚ ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ø¬ıøˆ¬iß ¬ı¶a ά◊À√…±·¸˜”À˝√√› ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ά◊»¬Û±√ÚÓ¬ ÚÓ≈¬Ú õ∂˚≈øMê√ Œfl¡Ã˙˘ ¬õ∂À˚˛±· fl¡ø1ÀÂ√º Œ¸˝◊√ ά◊ÀVÀ˙ øÚÀ˚˛±· fl¡ø1ÀÂ√ ŒÙ¬ù´√Ú õ∂˚≈øMê√1 √é¬ fl¡˘±-fl≈ ¡ ˙˘œfl¡º ˆ¬±1Ó¬1 ˝√√±˚˛√1±¬ı±√, ’±˝√√À˜√±¬ı±√, ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, fl¡˘fl¡±Ó¬± ’±ø√ ͬ±˝◊√ Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì1 ά◊ißÓ¬ õ∂˚≈øMê√ Œfl¡Ã˙˘ Ôfl¡± ŒÙ¬ù´√Ú øάÊ√±˝◊√øÚ„√√1 ø˙鬱˚˛Ó¬Ú ’±ÀÂ√ º

’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ øfl¡ øfl¡ Œé¬SÓ¬ øÚ˚≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬Û±ø1∑

Œ˚±

¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¡Z±1± øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ õ∂˙±¸øÚfl¡ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡À˘ øÊ√˘± øˆ¬øM√√Ó¬, ˜˝√√fl≈¡˜± øˆ¬øM√√Ó¬, ¬ıvfl¡ øˆ¬øM√√Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√ œÌ« Œ˝√√±ª±1 ¬Û±Â√Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß øÚ˚≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º Œ˚ÀÚ – ’øÓ¬ø1Mê√ ¸˝√√fl¡±1œ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√, ˜˝√√fl≈¡˜±, øÊ√˘± Ó¬Ô… ø¬ı¯∏˚˛± ’±ø√º ’±Àfl¡Ã ŒÊ√…á¬Ó¬±, øÚᬱ ’±1n∏ fl¡˜«√é¬Ó¬±1 øˆ¬øM√√Ó¬ øÊ√˘± ø¬ı¯∏˚˛±·1±fl¡œ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ õ∂˙±¸øÚfl¡ Œ¸ª±1 ¬ı±À¬ı› ˜ÀڱڜӬ ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˝◊√ ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ õ∂˙±¸øÚfl¡ Œ¸ª±1 ¬Û1œé¬±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¬Û±¬ı ¬Û1± ’±Ú Œfl¡Ó¬À¬ı±1 Œ|Ìœ1 ‰¬±fl¡ø1 ’±ÀÂ√º Œ˚ÀÚ – |˜ ø¬ı¯∏˚˛±, ’±¬ıfl¡±1œ ’Òœé¬fl¡, øÊ√˘± ¬Ûø1¬ı˝√√Ú ø¬ı¯∏˚˛±, |˜ ¬Ûø1√˙«fl¡, ’±¬ıfl¡±1œ ¬Ûø1√˙«fl¡, fl¡1 ø¬ı¯∏˚˛±, ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛±, fl¡1 ¬Ûø1√˙«fl¡, ¸˜¬ı±˚˛ ¬Û?œ˚˛fl¡, øÚÀ˚˛±· ø¬ı¯∏˚˛± ’±ø√Àfl¡ Òø1 õ∂±˚˛ 11 Ȭ± &1n∏Q¬Û”Ì« ø¬ıˆ¬±·1 ¬ı±À¬ı øÚ˚≈øMê√1 ¬ı…ª¶ö± fl¡1± ˝√√˚˛º ‰¬±fl¡ø11 Œé¬SÓ¬ ¤˝◊√ ø‡øÚÀÓ¬ ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı õ∂-¬ÛS ¬Û”1Ì fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±À¬Û±Ú±1 ˆ¬±˘ ˘·± Œ¬ı˚˛± ˘·± ¬ı± ’±À¬Û±Ú±1 ˜ÀÚ ø¬ı‰¬1± ‰¬±fl¡ø1ÀȬ±1 õ∂øÓ¬ Ôfl¡± ’¢∂±øÒfl¡±1 (preference) Ê√Ú±¬ı ¬Û±1±º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ’±¬Û≈øÚ ¬Û1œé¬± ø√˚˛±1 ’±·ÀÓ¬ øfl¡˜±Ú Ò1Ì1 ‰¬±fl¡ø1 ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ¤˝◊√ ‰¬±fl¡ø1À¬ı±1Ó¬ Œfl¡ÀÚÒ1Ì1 fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ˘·± ˝√√˚˛, ¸±-¸≈ø¬ıÒ± Œfl¡ÀÚ, ¬ÛÀ√±ißøÓ¬1 ¸≈ø¬ıÒ± øfl¡ ’±ø√ fl¡Ô±À¬ı±1 Ê√±øÚ ˘í¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Œ¸˝◊√ ¬ı±À¬ı ’±ª˙…fl¡ ˝√√íÀ˘ ’±À¬Û±Ú±1 ø‰¬Ú±øfl¡ ŒÓ¬ÀÚ Œfl¡±ÀÚ±

’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ Œ¸ª± ¬Û1œé¬± ¸fl¡À˘± 1±Ê√…ÀÓ¬ 1±øÊ√…fl¡ ¬õ∂˙±¸Ú ¬ı…ª¶ö± Òø1 1±ø‡¬ı1 ¬ı±À¬ı Œfl¡Ó¬À¬ı±1 ø¬ı¯∏˚˛±1 õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛º ø¬ıøˆ¬iß ‰¬1fl¡±1œ ø¸X±ôL ¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±1n∏ ¤ÀÚ ø¸X±ôL¬¸˜”˝√ õ∂À˚˛±·1 Œé¬SÓ¬ õ∂˙±¸Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡À˘ &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ”¬ø˜fl¡± ¢∂˝√√Ì fl¡À1º 1±Ê√…‡Ú1 ά◊iß˚˛Ú-ά◊ißøÓ¬ Ó¬Ô± ’¢∂·øÓ¬1 ˚ÀÔ©Üø‡øÚ øÚˆ«¬1 fl¡À1 ¤˝◊√ õ∂˙±¸øÚfl¡ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 ›¬Û1Ó¬º ¤Ù¬±À˘ õ∂˙±¸øÚfl¡ √±ø˚˛Q ’±1n∏ ’±ÚÙ¬±À˘ ’±ˆ¬…ôL1œÌ øÚ1±¬ÛM√√±1 √±ø˚˛Qº ¤˝◊√ fl¡±˜Ó¬ ’±ÀÂ√ ¸ij±Ú, õ∂øÓ¬¬ÛøM√√ , √1˜˝√√± ’±ø√› ˆ¬±˘, ˘·ÀÓ¬ ’±ÀÂ√ ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ±º ˝◊√ õ∂˙±¸Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘fl¡ ¬ı±øÂ√ ˘í¬ı1 ¬ı±À¬ı ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ¤øȬ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1º ¸fl¡À˘± 1±Ê√…À1 øÚÊ√¶§ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±· ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ¤˝◊√ ’±À˚˛±À· øÚÊ√ øÚÊ√ 1±Ê√…1 ¬ı±À¬ı ¤øȬ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ ¬Û1œé¬±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¤ÀÚ õ∂˙±¸øÚfl¡ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘fl¡ ¬ı±Â√øÚ fl¡À1º ¤˝◊√ õ∂˙±¸øÚfl¡ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 √±ø˚˛Q ’øÓ¬ ·Ò”1º ¤Àfl¡± ¤Àfl¡±‡Ú ‰¬1fl¡±1œ ’±“‰¬øÚ ø˚˜±ÀÚ˝◊√ ˆ¬±˘ Ú˝√√›fl¡ øfl¡˚˛ Œ¸˝◊√ ’±“‰¬øÚ1 ¬ı±ô¶¬ı 1+¬Û±˚˛Ú ˚ø√ ’±˙±Ú≈1+¬Û Ú˝√√˚˛, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝√√íÀ˘ Ó¬±1 ¬Û1± ¸˜±Ê√1 ά◊ißøÓ¬ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1º ¤˝◊√ 1+¬Û±˚˛Ì1 Œé¬SÀÓ¬ õ∂˙±¸Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 ˆ”¬ø˜fl¡± &1n∏Q¬Û”Ì« ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ¤˝◊√ ø‡øÚÀÓ¬ ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ¸≈é¬ õ∂˙±¸Úœ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±1 õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛Ó¬± Ú≈˝◊√ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º Governance ¬ı± ˙±¸Ú ¬ı…ª¶ö±1 ˜±Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ¬ı± ô¶11 ∆¸ÀÓ¬ ø˝√√Ó¬±fl¡±—鬜¸fl¡˘1 ’±˙±-’±fl¡±—‡…± øÚø¬ıάˇˆ¬±Àª Ê√ø1Ó¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ ¤˝◊√ ‰¬±fl¡ø1Ó¬ ø˚¸fl¡À˘ Œ˚±·√±Ú

¤

ø¬ı¯∏˚˛±1 ›‰¬1Õ˘ ˚±¬ı› ¬Û±À1 ŒÓ¬øÓ¬˚˛± fl¡±˜1 ø¬ı¯∏À˚˛ ¤øȬ ¶Û©Ü Ò±1̱ ˝√√í¬ıº

√1˜˝√√± ’±ø√ ¤ÀÚÀ¬ı±1 ‰¬±fl¡ø1Ó¬ √1˜˝√√± Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ± Œ¬ıÂ√ ˆ¬±˘º ’±1yøÌÀÓ¬ Œ˜±È¬±˜≈øȬ ˆ¬±Àª 8000 Ȭfl¡± √1˜˝√√± ˝√√í¬ı ¬Û±À1º ˝◊√ ˚˛±1 ά◊¬Ûø1 ¸˜À˚˛ ¸˜À˚˛ ‰¬1fl¡±À1 ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ø¬ıøˆ¬iß ¬ı±Ú‰¬ ’±1n∏ ’Ú…±Ú… ¸±-¸≈ø¬ıÒ± Œ˚ÀÚ – ˜1·œ˚˛± ¬ı±Ú‰¬, ˜˝√√±Ú·1 ¬ı±Ú‰¬, w˜Ì ¬ı±Ú‰¬, ·‘˝√ ¬ı±Ú‰¬ ’±ø√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º

Œfl¡±ÀÚ ø√¬ı ¬Û±À1 ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı1 ¬ı±À¬ı

Œ©ÜȬ Œ˘Àˆ¬˘ ¤ø˘øÊ√ø¬ıø˘È¬œ ŒÈ¬©ÜÓ¬ ά◊M√ œÌ« ˝√√í¬ı ˘±À·º ’±Àfl¡Ã ŒÚ‰¬ÀÚ˘ Œ‰¬•Û˘ Â√±Àˆ«¬Ó¬ ’Ô«ÚœøÓ¬1 Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ øÚ˚≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬Û±À1º ¤Àfl¡√À1 ø1Ê√±ˆ«¬ Œ¬ı—fl¡1 Ê≈√øÚ˚˛1 ˝◊√ fl¡Úø˜©Ü, øÂ√√øÚ’í1 ˝◊√ fl¡Úø˜©Ü ’±ø√ ¬Û√Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¬ı±À¬ı› ’Ô«ÚœøÓ¬Ó¬ Œ˜Ê√1 Ôfl¡± Œ˜Ò±ªœ ¶ß±Ó¬fl¡ ’Ô¬ı± ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 õ∂±Ô«œfl¡ øÚ˚≈øMê√ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ø¬ıøˆ¬iß fl¡À¬Û«±À1Ȭ ’øÙ¬‰¬ [’ªÀ˙…, ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ˝◊√ —1±Ê√œÓ¬ ˆ¬±˘ √‡À˘± ‡≈À¬ı˝◊√ õ∂À˚˛±Ê√Ú] ’±ø√Ó¬ øÙ¬Ú±økÀ˚˛˘ ¤øÂ√À©Ü∞I◊1 ‰¬±fl¡ø1 ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º ’±Àfl¡Ã ø¬ıøˆ¬iß ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ¸—·Í¬Ú Œ˚ÀÚ – ø¬ıù´ Œ¬ı—fl¡, ˝◊√ ∞I◊±1ÀÚ‰¬ÀÚ˘ ˜øÌȬ1œ Ù¬±G [’±˝◊√ ¤˜ ¤Ù¬ International Monitory Fund), ˝◊√ ά◊ÀÚÀ¶®±, ˝◊√ ∞I◊±1ÀÚ‰¬ÀÚ˘ Œ˘¬ı±1 ’1À·Ú±˝◊√ ÀÊ√‰¬Ú ’±ø√Ó¬ Œ˜Ò±ªœ ¸fl¡À˘ øÚ˚≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬Û±À1º ÚÓ≈¬¬ı± ¤˝◊√À¬ı±1 ¸—¶ö±1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂ÀÊ√"√Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸≈ø¬ıÒ± ¬Û±¬ı ¬Û±À1º ¤˝◊√À¬ı±11 ά◊¬Ûø1 ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬Û˚«±˚˛1 ¬õ∂Àª˙ ¬Û1œé¬± ø√¬ı ¬Û±ø1º Œ˚ÀÚ ñ ˝◊√øG˚˛±Ú ˝◊√fl¡Úø˜fl¡ Â√±øˆ«¬‰¬ (Indian Economic Service ¸—Àé¬À¬Û IES)º ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« ˝√√í¬ı ¬Û±ø1À˘ Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±11 fl‘¡ø¯∏, ¬ı±øÌÊ√… ’±ø√ ˜La̱˘˚˛Ó¬ ‰¬±fl¡ø1 ¬Û±¬ı ¬Û±ø1º ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ Œ√˙1 ’Ú…±Ú… ’=˘1 ˘·ÀÓ¬ ’±˜±1 ˝◊√˚˛±ÀÓ¬± ¬ıUÊ√±øÓ¬fl¡ Œfl¡±•Û±ÚœÀ¬ı±À1 ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ Œ¬ı—Àfl¡À1 ˆ¬ø1 ¬Ûø1ÀÂ√º ¤˝◊√À¬ı±1 Œ¬ı—fl¡ÀÓ¬± øÙ¬Ú±k ¸—Sê±ôLœ˚˛ fl¡±˜1 ¬ı±À¬ı ’Ô«ÚœøÓ¬1 Â√±S-Â√±Sœfl¡ øÚ˚≈øMê√ ø√˚˛± ˝√√˚˛º ¤Àfl¡√À1 ø¬ıøˆ¬iß ¬ıœ˜± Œfl¡±•Û±ÚœÀ1 ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬ıÊ√±1 ˜≈‡1 ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ¤ÀÚÀ¬ı±1 ¬ıœ˜± Œfl¡±•Û±ÚœÀ˚˛› ’Ô«ÚœøÓ¬1 Â√±S-Â√±Sœfl¡ øÚ˚≈øMê√1 Œé¬SÓ¬ ’¢∂±øÒfl¡±1 øÀ˚˛º ø¬ıøˆ¬iß 1±©Ü™œ˚˛fl‘¡Ó¬ Œ¬ı—Àfl¡› ¬ıÓ«¬˜±Ú ’Ô«ÚœøÓ¬ø¬ı√ øÚ˚≈øMê√ ø√À˚˛º ·Àª¯∏̱À1± ’À˘‡ ¸≈À˚±· ’±ÀÂ√º ¤˜ ø¬ı ¤ ’±ø√1 √À1 ¬Û±Í¬…Sê˜ fl¡1±À1± ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√º ˜≈ͬÀÓ¬ ¸≈ø¬ıÒ± ’±ÀÂ√ ñ Œfl¡ª˘ øÚÊ√Àfl¡ ¤˝◊√ ¸≈ø¬ıÒ± ˘í¬ı ¬Û1±Õfl¡ ά◊¬Û˚≈Mê√ ø˝√√‰¬±À¬Û ·øϬˇ Ó≈¬ø˘¬ı ˘±ø·¬ıº ’±¬Û≈øÚ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± Ú”…ÚÓ¬˜ ¶ß±Ó¬fl¡ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ’±Àfl¡Ã ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˙¯∏±ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ¸fl¡À˘› ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ ¬Û1œé¬± ø√¬ı ¬Û±ø1¬ı±º Œfl¡ª˘ ¸±é¬±»fl¡±11 ¸˜˚˛Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¬Û1œé¬±1 Ù¬˘±Ù¬˘ Œ‚±ø¯∏Ó¬ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ’Ô«±» Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 õ∂˜±Ì-¬ÛS ŒÓ¬›“1 Ôfl¡±ÀȬ± øÚÓ¬±ôL˝◊√ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º

¬ı˚˛ ¸ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ‰¬±¬ı± ˚±ÀÓ¬ ’±À¬Û±Ú±1 ¬ı˚˛¸ 21 ¬ıÂ√11 ¬Û1± 36 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Ô±Àfl¡º ’ªÀ˙… Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± Œé¬SÓ¬ ¬ı˚˛¸ Œ1˝√√±˝◊√ 1 ¬ı…ª¶ö± ’±ÀÂ√º ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 õ∂±Ô«œ1 Œé¬SÓ¬ 5 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸ Œ1˝√√±˝◊√ 1 ¬ı…ª¶ö± ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ Ù¬±˘1 ¬Û1± ‰¬±¬ıÕ˘ ·íÀ˘ ¤·1±fl¡œ ’Ú≈¸”ø‰¬Ó¬ Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 õ∂±Ô«œÀ˚˛ 41 ¬ıÂ√1Õ˘Àfl¡ ’¸˜ ’¸±˜ø1fl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ ’ªÓ¬œÌ« ˝√√í¬ı ¬Û±À1º õ∂±Mê√Ú ∆¸øÚfl¡1 ¬ı±À¬ı› ≈√¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸ Œ1˝√√±˝◊√ 1 ¬ı…ª¶ö± ’±ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ ŒÓ¬ÀÚ õ∂±Ô«œÀ˚˛ 38 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸Õ˘Àfl¡ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± ø√¬ı ¬Û±À1º ¤Àfl¡√À1 ˙±1œø1fl¡ˆ¬±Àª õ∂øÓ¬¬ı√gœ õ∂±Ô«œ1 Œé¬SÀÓ¬± øfl¡Â≈√ Œ1˝√√±˝◊√ 1 ¬ı…ª¶ö± ’±ÀÂ√º

¬’±À¬ı√Ú Œfl¡ÀÚ√À1 fl¡ø1¬ı ˘±À·∑ ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· ¬Û1œé¬±1 ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ ’±À¬ı√Ú fl¡ø1¬ı ˘±À·º ˝◊√ ˚˛±1 ¬ı±À¬ı ’±¬Û≈øÚ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬1 ˘·Ó¬ ¸—¶Û˙« 1±ø‡À˘˝◊√ ˝√√í˘º ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬1 Œ˚±À·ø√ ø¬ı:±¬ÛÚ õ∂fl¡±˙ fl¡À1±ÀÓ¬ ’±À¬ı√Ú1 ¬ı±À¬ı øÚø«√©Ü õ∂¬ÛS1 ’±ø˝«√ fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ ø√˚˛± Ô±Àfl¡º ’±À¬ı√Úfl¡±1œÀ˚˛ ¬ı±Ó¬ø1fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ ø√˚˛± õ∂-¬ÛS1 ’±ø˝«√ 1 ∆¸ÀÓ¬ ¤Àfl¡ ’Ô¬ı± ŒÓ¬ÀÚÒ1Ì1 õ∂-¬ÛS ¸—¢∂˝√√ fl¡ø1 øÚø«√©Ü øÚ˚˛˜±ª˘œ ¬Û”1Ì fl¡ø1 øÚø«√©Ü ¸˜˚˛-¸œ˜±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±À˚˛±·1 fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ ¬Ûøͬ˚˛±¬ı ˘±À·º ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· Œ‚±¯∏̱ Úfl¡1± ¬Û˚«ôL øÚø(Ó¬ˆ¬±Àª ¬Û1œé¬± Œfl¡øÓ¬˚˛± ˝√√í¬ı Œ¸˚˛± Ê√Ú±¬ı ŒÚ±ª±ø1º ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ’¸˜ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±· ’±1n∏ Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 ˜±Ê√Ó¬ ¬Û±Ô«fl¡… ’±ø˝√√ ¬ÛÀ1º øfl¡˚˛ÀÚ± Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±À· øÚ˚˛ø˜Ó¬ˆ¬±Àª ¸˜À˚˛ ¸˜À˚˛ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡À1º ¤˝◊√ ¬Û1œé¬± Œfl¡øÓ¬˚˛± ˝√√í¬ı Œ¸˚˛± ¸fl¡À˘±À1 ’±·Ó¬œ˚˛±Õfl¡ Ê√Ú± Ô±Àfl¡º Œfl¡ª˘ Œfl¡fœ˚˛ Œ˘±fl¡À¸ª± ’±À˚˛±·1 Œé¬SÀÓ¬ Ú˝√√˚˛, ’Ú…±Ú… 1±Ê√…1 Œé¬SÀÓ¬± ά◊√±˝√√1Ì ¶§1+À¬Û ¬Ûø(˜ ¬ı—·, ’hõ∂À√˙ ’±ø√ 1±Ê√…Ó¬ øÚø«√©Ü ¸˜˚˛˜ÀÓ¬ ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√˚˛º Œ¸À˚˛ ˚ÀÔ©Ü ¸—‡…fl¡ Â√±SÂ√±SœÀ˚˛ øÚÀ˚˛±·1 ¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡À1º ¸˜À˚˛ ¸˜À˚˛ ¤˝◊√ ¬Û1œé¬±À¬ı±1 ’Ú≈øá¬Ó¬ Ú˝√√íÀ˘ Œfl¡Ó¬À¬ı±1 õ∂±Ô«œ ¬ıø=Ó¬ ˝√√˚˛º fl¡±À1±¬ı±1 ˝√√˚˛ÀÓ¬± ¬ı˚˛À¸˝◊√ ¬Û±1 ∆˝√√ ˚±˚˛º ·øÓ¬Àfl¡ ŒÓ¬ÀÚ Ò1Ì1 øfl¡Â≈√¸—‡…fl¡ Œ˚±·… õ∂±Ô«œ ¬ıø=Ó¬ ˝√√˚˛º ¬Û1œé¬± ¸˜À˚˛ ¸˜À˚˛ ’Ú≈øá¬Ó¬ ŒÚ±À˝√√±ª±À1± ˚ÀÔ©Ü fl¡±1Ì ’±ÀÂ√º ¬ıU ¸˜˚˛Ó¬ Œ√‡± ˚±˚˛ ¬ı±‰¬øÚÓ¬ ά◊ͬ± õ∂±Ô«œ¸fl¡˘fl¡ øÚ˚≈øMê√ ø√¬ı1 ¬ı±À¬ı ¬Û√¬ıœ1 ¸—‡…± ’øÓ¬ fl¡˜ ˝√√˚˛º Ù¬˘Ó¬ øfl¡Â≈√¸—‡…Àfl¡ ‰¬±fl¡ø1 ŒÚ±À¬Û±ª±Õfl¡ ¬ıU ø√Ú Ô±øfl¡¬ı ˘·± ˝√√˚˛º ¬Û√¬ıœ1 ¸—‡…± ¸√±˚˛ ¤Àfl¡ Ú˝√√˚˛º ¬ıU¸˜˚˛Ó¬ ’±Àfl¡Ã ≈√˝◊√ ¤fl¡ ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ¤È¬±› ¬Û√¬ıœ Ú±Ô±Àfl¡º Ó¬≈√¬Ûø1 ¤ÀÚÀ˚˛› ¬Û√¬ıœ1 ¸—‡…± ¤Àfl¡¬ı±À1 fl¡˜º ë’¸˜ õ∂˙±¸Úœ˚˛ Œ¸ª± ¸Lö±í1 (Assam Civil Service Association ¸—Àé¬À¬Û (ACSA) ˜ÀÓ¬ ’±˜±1 1±Ê√…Ó¬ ¬ÛÀ√±ißøÓ¬1 ¸±-¸≈ø¬ıÒ± ¤Àfl¡¬ı±À1 fl¡˜, Œ¸˝◊√ ¬ı±À¬ı› ‡±˘œ ¬Û√1 ¸—‡…± fl¡˜º ¤È¬± fl¡Ô± øͬfl¡, øfl¡c ø˚ fl¡±1ÌÀÓ¬˝◊√ Ú˝√√›fl¡ fl¡˜¸—‡…fl¡ ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ˝√√íÀ˘› ¬Û1œé¬± øÚ˚˛ø˜Ó¬ˆ¬±Àª ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±ÀÓ¬± ’±ª˙…fl¡º ’ªÀ˙…, ¤˝◊√ ø‡øÚÀÓ¬ ¤È¬± &1n∏Q¬Û”Ì« fl¡Ô± ˝√√í˘ ’±˜±1 1±Ê√…‡Ú1 ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ά◊iß˚˛Ú1 ˝√√±1 ’Ú…±Ú… 1±Ê√…1 Ó≈¬˘Ú±Ó¬ ¤Àfl¡¬ı±À1 fl¡˜º ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ά◊iß˚˛Ú1 ˝√√±1 鬜õ∂ ˝√√íÀ˘ fl¡±˜-fl¡±Ê√ ¬ı±øϬˇ¬ıº ¤Àfl¡√À1 ø¬ıøˆ¬iß ¬Û˚«±˚˛1 ‰¬±fl¡ø1 ¬ı±fl¡ø11 ¸—‡…±› ¬ı±øϬˇ¬ı ’±1n∏ Ù¬˘Ó¬ øÚ˚≈øMê√1 ¸—‡…±› ¬ı±øϬˇ¬ıº Sê˜˙–

‰¬±fl¡ø1 ›˘±˝◊√ ÀÂ√

Ê≈øÚ˚˛1 ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊˚ Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬±11 ¬Û √‡±˘œ  ¬Û≈ø˘‰¬ øά¬Û±È«¬À˜∞I◊, ’¸˜1 øÚÀij±Mê√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ñ√ fl¡] ¬Û√1 Ú±˜ – Ê≈√øÚ˚˛1 ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 60Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Ȭ±˝◊√ø¬Û— ’±1n∏ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1Ó¬º ‡] ¬Û√1 Ú±˜ – Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬±1 ¬Û√1 ¸—‡…± – 10Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬œ1 øάõ≠˜±õ∂±5º ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1Ó¬º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú± – ’±1鬜 ά◊¬Û˜˝√√±¬Ûø1√˙«fl¡ [A] ά◊˘≈¬ı±1œ, &ª±˝√√±È¬œ, ’¸˜ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 18 Œ˜í¬, 2012

õ∂¬ıMê√±1¬ ¬Û√ ‡±˘œ ˝√√±˝◊√ ˘±fl¡±øµ1 ˘±˘± 1n∏À1˘ fl¡À˘Ê√1 øÚÀ•ß±Mê√

ø¬ı¯∏˚˛1 õ∂ªMê√± ¬Û√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√1 Ú±˜ – õ∂ªMê√± ¬Û√1 ¸—‡…± – 3Ȭ± ø¬ı¯∏˚˛¸˜”˝√ – 1±Ê√ÚœøÓ¬ ø¬ı:±Ú, ¬ı≈1?œ, ¬ı±—˘± ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ ŒÚȬ [NET]Œù≠È [SLET] õ∂±5 ¬ı˚˛¸ – 38 ¬ıÂ√11 Œ¬ıøÂ√ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ’±À¬ı√Ú¬ ÛS Ê√˜± ø√˚˛± øͬfl¡Ú± – ’Ò…é¬, ˘±˘± 1n∏À1˘ fl¡À˘Ê√, ˘±˘±, ˝√√±˝◊√˘±fl¡±øµ - 788163 ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 28Œ˜í,2012

Œ1í˘ÀªÓ¬ ‰¬±fl¡ø1  Œ1í˘ÀªÓ¬

‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀijMê√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú-¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜≈˝√ – [1] ¬Û√ 1 Ú±˜ – Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ¤G Œ˜È¬±˘±øÊ«√Àfl¡˘ ¤øÂ√‰¬ÀȬ∞I◊º ’˝√√«Ó¬± – õ∂±Ô«œ Œfl¡±ÀÚ± ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± 1¸±˚˛Ú ø¬ı:±Ú-õ∂±À˚˛±ø·fl¡ 1¸±˚˛Ú ø¬ı:±Ú1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œÒ±1œ ’Ô¬ı± ¤ ’±˝◊√ ø‰¬ øȬ ˝◊√ ’Ú≈À˜±ø√Ó¬ ¬õ∂øӬᬱÚ1 ¬Û1± Œ˜È¬±˘±Ê« √ - Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ˝◊ √ ø GÚœ˚˛ ± ø1„√ √ 1 øά¢∂œÒ±1œ ˝√√í¬ı ˘±À·º ¬Û√1 ¸—‡…±√√ – 156 Ȭ±º [2] ¬Û√1 Ú±˜ – Ê≈√øÚ˚˛1 Œfl¡ø˜Àfl¡˘ ¤G Œ˜È¬±Ú±øÊ«√Àfl¡˘ ¤øÂ√‰¬ÀȬ∞I◊º ’˝√√«Ó¬± – Œfl¡±ÀÚ± ¶§œfl‘¡øÓ¬õ∂±5 ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1± ¬Û√±Ô« ø¬ı:±Ú-1¸±˚˛Ú ø¬ı:±Ú1 ¶ß±Ó¬fl¡ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ¬Û√1 ¸—‡…± – 18 Ȭ±º

’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 5 Ê≈√Ú, 2012

&ª±˝√√±È¬œ1 ø√~œ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≈®˘Ó¬ ¬Û√ ‡±˘œ &ª±˝√√±È¬œ1

ø√~œ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≈®˘Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀ•ß±Mê√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ – 1º ¬Û√1 Ú±˜ – ø˙é¬fl¡ ø¬ı¯∏˚˛¸˜”˝√– ˝◊√—1±Ê√œ, ·øÌÓ¬, ø¬ı:±Ú, ¸˜±Ê√ ’Ò…˚˛Úº ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬fl¡˚ ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ 2º ¬¬Û√1 Ú±˜ – Œ¬∏Ck¬ÛÈ«¬ ˝◊√Ú‰¬±Ê«√ ’˝√√«Ó¬± – ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ 3º ¬¬Û√1 Ú±˜ – ˘±˝◊√À¬ıË1œ˚˛±Ú ’˝√√«Ó¬± – ˘±˝◊√À¬ıË1œ Â√±À˚˛k1 ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά√¢∂œº ’±À¬ı√Ú¬ ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú± – ’Ò…é¬, ø√~œ ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≈®˘, &ª±˝√√±È¬œ [øÓ¬1n∏¬ÛøÓ¬ ¬ı±˘±Ê√œ ˜øµ11 ›‰¬1Ó¬] &ª±˝√√±È¬œ- 35 ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 20Œ˜í,2012

p7-14  

’±À¬ı√ Ú -¬ÛS Ê√ ˜ ± ø√ ˚ ˛ ± 1 ’øô L ˜ ø√ Ú – 20Œ˜í,2012 ’±À¬ı√ Ú -¬ÛS Ê√ ˜ ± ø√ ˚ ˛ ± 1 ’øô L ˜ ø√ Ú – 28Œ˜í,2012 ’±À¬ı√ Ú -¬ÛS Ê√...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you