Page 1

¬ÛÔ±ø˘¬ Û±˝√√±1Ó¬ ¬ı‘˝√» Ú√œ¬ı±g ¸±˜¢∂œ øÚ1œé¬Ì Œfl¡f ¶ö±¬ÛÚ &ª±˝√√±È¬œ-øά¬¬ıËn∏·Î¬ˇ, ¬¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1, 26 ¤øõ∂˘√√, 2012

ø¬ıù´Ú±ÔÓ¬ øˆ¬øά’í Â√ø¬ı ë˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬1 ˆ≈ ˘í ά◊Àij±‰¬Ú

¬ı±Ó«¬± Ê≈øÚ˚˛1 ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊˚ Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬±11 ¬Û √‡±˘œ

¬Û˘±˝√√1Ȭ±1œÓ¬ ø¬ı˙±˘ fl‘¡¯∏fl¡ ¸˜±À1±˝√√1 ¸±˜1Ìœ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡± ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1,¬ ı1À¬ÛȬ±, 25 ¤øõ∂˘¬ – fl¡±˜1+¬Û ¢∂±˜… øÊ√˘±1 ¬ıÀfl¡± ¸˜ø©Ü1 ¬Û˘±˝√√1Ȭ±1œÓ¬ 24 ¤øõ∂˘Ó¬ ¤fl¡ fl‘¡¯∏fl¡ ¸˜±À1±˝√√ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ¶ö±Úœ˚˛ 1Ú— ¬Û˘±˝√√1Ȭ±1œ ¶≈®˘ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl‘¡¯∏fl¡ ¸˜±À1±˝√√1 24 ¤øõ∂˘1 ¬Û≈ª± 8 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ıÀfl¡± ˜˝√√fl≈¡˜±1 fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛± Œ˝√√±À˜ù´1 fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡ø1 fl¡±˚«¸”‰¬œ1 qˆ¬±1y fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 8.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ ·“±›¬ı≈Ϭˇ± ¸1À¬ı˙ ’±˘œ ’±1n∏ ¸˜±Ê√Àª¸fl¡ Ó¬ø˝√√1n∏øVÚ ˜G˘1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ ¸˜±ÊÀ¸ª±˜”˘fl¡ fl¡±˜ fl¡1± ˝√√˚˛º ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±Ó¬ ’ª¸1õ∂±5 ø˙é¬fl¡ ’±˘˝√√±Ê√ Ê√˚˛Ú±˘ ’±À¬ıø√Ú, ’±˘˝√√±Ê√ ˝√√ø¬ı¬ı1 1˝√√˜±Ú ’±1n∏ ∆Ê√Ú¬Û≈11 ˝◊√ôL±Ê√ ’±˘œ

¬Û1±˜±øÌfl¡1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ ¬ı‘é¬À1±¬ÛÌ fl¡1± ˝√√˚˛º ¬Û≈ª± 9.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ¢∂±˜À¸ªfl¡ ’±¶®1 ’±˘œ ˜G˘, ø˙é¬fl¡¡Z˚˛ fl≈¡Ó≈¬¬ıά◊øVÚ, ¶§1+¬Û ’±˘œ ’±1n∏ ’±Ê√·1 ’±˘œ1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ õ∂øÓ¬øÚøÒ ¸ˆ¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º 10 ¬ıÊ√±Ó¬ Ú·1À¬ı1± ¸˜¬ı±˚˛ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±s≈1 ‰≈¬Ù≈¬1 ’±˘œ ’±˝√√À˜,√ ’±s≈˘ ’±ø˘˜, ˝√√±˘˝√√±Ê√ ˝√√±ÀÓ¬˜ ’±˘œ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±fl¡Ó¬ ’±˘œ1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ Œ¸Î¬◊Ê√ Œ˙±ˆ¬±˚±S± ά◊ø˘›ª± ˝√√˚˛º ‡±À˜1œÊ√±Ú Ê√˘À26√√ õ∂fl¡ä1 Œ¸ÃÊ√Ú…Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl‘¡¯∏fl¡ ¸˜±À1±˝√√1 ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡À1 õ∂fl¡äfl¡ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± ¶ö±Úœ˚˛ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ ά◊À˜√ ’±˘œ ¸1fl¡±À1º ‡±À˜1œ Ê√˘À26√√ õ∂fl¡ä1 ¸•Û±√fl¡ ’±s≈˘ ¬ı±ÀÓ¬ÀÚ

õ∂øÓ¬À¬ı√Ú ¬Û±Í¬ ’±1n∏ ¶ú±1fl¡-¬ÛS õ∂√±Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Ú·1À¬ı1± ø¬ı˜˘± õ∂¸±√ ‰¬ø˘˝√√± fl¡À˘Ê√1 õ∂¬ıMê√± ·ÀÌ˙ ‰¬f √±À¸ ά◊À¡Z±ÒÚœ ˆ¬±¯∏Ì ø√À˚˛º fl‘¡¯∏fl¡ ¸˜±À1±˝√√1 ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±Ó¬ 1±Ê√…1 fl‘¡ø¯∏˜Laœ Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ˜≈‡… ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 1±Ê√…1 fl‘¡ø¯∏ ‡Gfl¡ ¸¬ı«±øÒfl¡ &1n∏Q ø√ 1±Ê√… ‰¬1fl¡±À1 Œfl¡¬ı±È¬±› ¬ı±ô¶ª˜≈‡œ fl¡±˚«¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì fl¡1± ¬ı≈ø˘ øÚÊ√1 ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ ά◊À~‡ fl¡À1º ‰¬1fl¡±1œ ’“±‰¬øÚ1 ¡Z±1± fl‘¡¯∏fl¡¸fl¡˘ ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬ Œ˝√√±ª±Ó¬ ˙œÀ‚Ë˝◊√ ’¸˜Ó¬ ¤fl¡ ÚÓ≈¬Ú fl‘¡ø¯∏ ø¬ıõ≠ª1 ¸”‰¬Ú± Œ˝√√±ª±1 ¸y±ªÚ± ¬ı…Mê√ fl¡À1 ˜Laœ Úœ˘˜øÌÀ¸Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√º√ ¸ˆ¬±Ó¬ ’¸˜ õ∂À√˙ fl¡—À¢∂Â√1 ¸•Û±√fl¡ Ê√˚˛ôL √±À¸ ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 1±Ê√…1 ’Ú…±Ú…

õ∂±ôL1 ˘·ÀÓ¬ ¬ıÀfl¡± ¸˜ø©Ü1 fl‘¡¯∏fl¡1 ά◊»¬Û±ø√Ó¬ ¸±˜¢∂œ1 ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬ıÊ√±1 ˜”˘… ˘±ˆ¬1 ¬ı±À¬ı ¸˜ø©Ü1 ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√Ó¬ ëfl¡íã ©ÜÀ1Ê√í ¶ö±¬ÛÚ1 Œ¬Û±¯∏fl¡Ó¬± fl¡À1º ¸ˆ¬±Ó¬ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛± ø√˘œ¬Û fl≈¡˜±1 ¬ı1±, ¬ıÀfl¡± ˜˝√√fl≈¡˜± fl‘¡ø¯∏ ø¬ı¯∏˚˛± Œ˝√√±À˜ù´1 fl¡ø˘Ó¬±, Ú·1À¬ı1± ‰¬Sê1 ¤øά’í Œ˝√√À˜Ú √±¸, Ú·1À¬ı1± ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ˜±¬ı±1fl¡ ’±˘œ ’±˝√√À˜√, õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ ˜≈Â√ø˘˜ ’±˘œ, ’±s≈˘ ¬ı±ø1fl¡, ’±s≈˘ fl¡V≈Â√, ŒÂ√±˝√√1±¬ı ’±˘œ õ∂˜≈À‡… Œfl¡˝◊√¬ı±Ê√ÀÚ± ·Ì…-˜±Ú… ¬ı…øMê√ ’øÓ¬øÔ ø˝√√‰¬±À¬Û ˆ¬±· ˘˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ‡±À˜1œ Ê√˘À26√√ õ∂fl¡ä1 Ú±˜Ó¬ ’±¬ıø∞I◊◊Ó¬ ’ªø˙©Ü ÒÚ ˙œÀ‚Ë Œ˜±fl¡˘±˝◊√ ø√¬ıÕ˘ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬fl¡ √±¬ıœ Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛º

Œ˝√√±Ê√±˝◊√ øÊ√˘± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸—¶ö± ·Í¬Ú

Ú˚˛√±Ó¬ ’˝◊√˘ ˝◊√øG˚˛±Ú ø˘ø˜ÀȬά1 fl¡À¬Û«±À1Ȭ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ά◊2‰¬¬Û√¶ö ø¬ı¯∏˚˛±¬ı·«1 ∆¸ÀÓ¬ ¬ıÚ ’±1n∏ ¬Û=±˚˛Ó¬˜Laœ 1øfl¡¬ı≈˘ UÀÂ√˝◊√Ú

4 ˜±À˝√√ ¸g±Ú ŒÚ±˘±˘ ·±Î¬ˇœ‰¬±˘fl¡ øÊ√Ó≈¬1

ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, Ú˘¬ı±1œ, 25 ¤øõ∂˘¬ – 1±Ê√…‡ÚÓ¬ ˝√√Ó¬…±, ø˝√√—¸±, ¬ı˘±»fl¡±11 √À1 ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 ‰¬Sê1 õ∂Àfl¡±¬Û ¬ı‘øX ¬Û±˝◊√ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ Ú˘¬ı±1œ ’±1鬜1 fl¡¬ı˘Ó¬ ¬ÛÀ1 ¤·1±fl¡œ ≈√Ò«¯«∏ ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 ‰¬Sê1 ¸√¸…º Ú˘¬ı±1œ ¸√1 Ô±Ú±1 ’±1鬜À˚˛ fl¡±ø˘ õ∂√œ¬Û ¬ı˜«Ú [34] Ú±˜1 ¤·1±fl¡œ ·±Î¬ˇœÀ‰¬±1 ‰¬Sê1 ≈√Ò«¯«∏ ¸√¸…fl¡ øÚÊ√1 øÊ√•ú±Õ˘ ’±ÀÚº ά◊À~‡… Œ˚ ø¬ı·Ó¬ 2011 ‰¬Ú1 30 øάÀ‰¬•§11 ¬Û1± Ú˘¬ı±1œ ά◊√˚˛¬Û≈11 øÊ√Ó≈¬ Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª± [28] Ú±˜1 ˚≈ªfl¡Ê√Ú AS-01-AP2395 Ú•§11 ¤åI◊í·±Î¬ˇœ¸˝√√ ¸g±Ú˝√√œÚ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ø¸ø√Ú± øÊ√Ó≈¬ ‚11 ¬Û1± ›˘±˝◊√ ø˚ ·í˘ ’±øÊ√Õ˘ ‚”ø1 ’˝√√± Ú±˝◊√º ά◊Mê√ ø√Ú± ¬Û≈ª± õ∂√œ¬Û ¬ı˜«Ú ’±1n∏ ¬ı„√√±˘œ ˜≈Â√ø˘˜ ¸•x√±˚˛1 ≈√Ê√Ú ˚≈ªÀfl¡ øÊ√Ó≈¬ Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª±1 ά◊Mê√ ·±Î¬ˇœ‡Ú øù´˘„√√Õ˘ ¬ıÚÀˆ¬±Ê√ Œ‡±ª±1 ά◊ÀVÀ˙… ˆ¬±1±Õ˘ øÚÀ˚˛º øÊ√Ó≈¬1 ˘·Ó¬ ˚±˚˛ Ú˘¬ı±1œ Œ¸±Ì¬Û≈11 ˜‘≈√˘ ¬∆¬ı˙… Ú±˜1 ˚≈ªfl¡Ê√Ú º ø¬ÛÂ√Ó¬

¤fl¡ Ê√±Ú≈ª±1œ1 ø¬ı˚˛ø˘ õ∂±˚˛ 3.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÊ√Ó≈¬1 ¬ıg≈ ˜‘≈√À˘ ‚1Õ˘ ά◊ˆ¬øÓ¬ ’±ø˝√√ øÊ≈√Ó¬1 ø¬ÛÓ‘¬˜±Ó‘¬fl¡ ¤˝◊√ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛ Œ˚ øfl¡Â≈√˜±Ú ’ø‰¬Ú±Mê√ Œ˘±Àfl¡ øÊ√Ó≈¬fl¡ ·±Î¬ˇœÓ¬ ά◊ͬ±˝◊√ ¬ı1±¬Û±Úœ1 ø√˙Õ˘ ∆˘ ˚±˚˛ ’±1n∏ Ó¬±ÀÓ¬˝◊√ ŒÓ¬›“fl¡ [˜‘≈√˘] Úœ‰¬±Ê√±Ó¬œ˚˛ ^¬ı… ‡≈ª±˝◊√ ’À‰¬Ó¬Ú ’ª¶ö±Ó¬ ¬ÛÔÓ¬ Œ¬Û˘±˝◊√ ∆Ô ˚±˚˛º ˜‘≈√˘1 ¬Û1± ¤˝◊√ fl¡Ô± Ê√±øÚ¬ı ¬Û1±1 ˘À· ˘À· øÊ√Ó≈¬1 ‚1Ó¬ ˝√√±˝√√±fl¡±1 ˘±À·º ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ÛÓ‘¬À˚˛ Ú˘¬ı±1œ ¸√1 Ô±Ú±Ó¬ ¤‡Ú ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡À1º ’±1鬜À˚˛ 1˚˛12 Ú•§1Ó¬ ¤øȬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ √Gø¬ıøÒ ’±˝◊√Ú1 420˚˛328˚˛365˚˛34 Ú•§1 Ò±1±1 ’ÒœÚÓ¬ ‚Ȭڱ1 Ó¬√ôL ‰¬˘±˚˛º ¤˝◊√ ‚Ȭڱ1 Ó¬√ôL ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ˜˝√√±Ú·1œ1 ø√Â√¬Û≈1 ’±1n∏ ¬ÛåI◊Ú¬ıÊ√±1 Ô±Ú±˝◊√ ¤fl¡ Œ˜±fl¡«√˜± ¸µˆ¬«Ó¬ õ∂√œ¬Û ¬ı˜«Úfl¡ Œ¢∂5±1 fl¡ø1 ŒÊ√í˘-˝√√±ÀÊ√±Ó¬Õ˘

Œõ∂1Ì fl¡À1º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ≈√Ò«¯«∏ ’¬Û1±Òœ õ∂√œ¬Û &ª±˝√√±È¬œ1 Œfl¡fœ˚˛ fl¡±1±·±1Ó¬ fl¡±1±¬ı±¸ ‡±øȬ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ 23 ¤øõ∂˘Ó¬ Ú˘¬ı±1œ1 ’±1鬜À˚˛ ά◊Mê√ Œ·±‰¬1 ¸µˆ¬«Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ1 ¬Û1± ’±øÚ 24 ¤øõ∂˘Ó¬ Ú˘¬ı±1œ1 ˜≈‡… Ú…±ø˚˛fl¡ G±Òœ˙1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ ˝√√±øÊ√1 fl¡À1±ª±˚˛º Ú˘¬ı±1œ1 ’±√±˘ÀÓ¬ ’¬Û1±ÒœÊ√Úfl¡ ¸±Ó¬ ø√Ú1 ’±1鬜 øÊ√•ú±Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡À1º ά◊Mê√ Œ·±‰¬1 ¸µˆ¬«Ó¬ Ú˘¬ı±1œ Ô±Ú±1 Ó¬√ôLfl¡±1œ ø¬ı¯∏˚˛± ø√˘œ¬Û fl≈¡˜±1 ˝√√±Ê√À„√√ ’¬Û1±ÒœÊ√Ú1 ›¬Û1Ó¬ ŒÊ√1± ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√ ’±1n∏ ά◊Mê√ ‚Ȭڱ1 õ∂fl‘¡Ó¬ 1˝√√¸… Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’˝√√±1 ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ¤˝◊√ ¬Û˚«ôL ·±Î¬ˇœ ’±1n∏ øÊ√Ó≈¬ Œ¬ıÊ√¬ı1n∏ª±1 q—¸”S ŒÚ±À˘±ª±Õ˘ ˘é¬… fl¡ø1 ¤˚˛± ˝√√Ó¬…±fl¡±G ¬ı≈ø˘ ¸Àµ˝√√ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ’±1鬜 Ó¬Ô± ¤fl¡±—˙ Œ˘±Àfl¡º ’±1鬜 ¸”ÀS Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ’±È¬fl¡±ÒœÚ õ∂√œ¬Û1 ‚1 õ∂Ô˜ ’ª¶ö±Ó¬ Ó¬±˜≈˘¬Û≈11 ¬ı&ø1˝√√±È¬œÓ¬ ’±øÂ√˘ ˚ø√› ¬Û1ªÓ«¬œ ¸˜˚˛Ó¬ 1˝√√±1 ‰≈¬Ó¬œ˚˛±¬Û±1±Ó¬ øÚ·±øÊ√Õfl¡ Ô±øfl¡¬ıÕ˘ ˘˚˛º

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, fl¡±fl¡œ, 25 ¤øõ∂˘¬ – Œ˝√√±Ê√±˝◊√ ·Î¬ˇfl¡±õI◊±Úœ ø¬ıˆ¬±·1 ¬Ûø1√˙«Ú ¬ı„√√˘±Ó¬ Œ˝√√±Ê√±˝◊√ ˜˝√√fl≈¡˜±1 Œõ∂Â√ ¸—¶ö±1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ Œ˝√√±Ê√±˝◊√1 ŒÊ√…ᬠ¸±—¬ı±ø√fl¡¸fl¡˘1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡¸fl¡˘1 ¸≈1鬱 ’±1n∏ øÚ1±¬ÛM√√±1 ¶§±Ô«Ó¬ ˜˝√√fl≈¡˜±ÀȬ±1 ¸fl¡À˘± Œõ∂Â√ flv¡±¬ı1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ Œ˝√√±Ê√±˝◊√ øÊ√˘± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸—¶ö± ·Í¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º Œ˝√√±Ê√±˝◊√ øÊ√˘± ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¸—¶ö±1 fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√˚˛ ¬ı‘˝√M√1 Œ˝√√±Ê√±˝◊√ ˜˝√√fl≈¡˜±1 ŒÊ…√ᬠ¸±—¬ı±ø√fl¡ øÚ1?Ú ŒÂ√1±›·œ ’±1n∏ ˚≈ª ¸±—¬ı±ø√fl¡ ø√˘œ¬Û ˙˜«±º ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±1n∏ ¸±—¬ı±ø√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√˚˛ SêÀ˜ ˙…±˜˘ 1±˚˛ ’±1n∏ ˜√Ú √M√º ά◊¬Û¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√˚˛ ¸±1±—·Ò1 1±Ê√±, Œ˝√√±ÀÂ√˝◊Ú ’±˝√√À˜√ ’±1n∏ ¸˝√√fl¡±1œ ¸•Û±√fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√˚˛ ˚≈ª ¸±—¬ı±ø√fl¡ Œ·ÃÓ¬˜ fl¡±fl¡øÓ¬º ά◊Mê√ fl¡ø˜È¬œ‡Ú1 ά◊¬ÛÀ√©Ü± ø˝√√‰¬±À¬Û øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ ˝√√˚˛ Œ˝√√±Ê√±˝◊√ Œõ∂Â√ flv¡±¬ı1 õ∂±Mê√Ú ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± Œ˝√√±Ê√±˝◊√1 ¬Û1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ 1±˝◊√Ê√1 ¬Û”√ø˘1 ¸•Û±√fl¡ 1?Ú ˙˜«±º

ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, Ò≈¬ı≈1œ, 25 ¤øõ∂˘¬ – Œ˚±ª± ¬ıÂ√1À¬ı±11 √À1 ¤˝◊√À¬ıø˘› Ò≈¬ı≈1œ Œfl¡fœ˚˛ 1„√√±˘œ ø¬ıU ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊À√…±·Ó¬ øÓ¬øÚø√Úœ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 Ò≈¬ı≈1œ ‰¬˝√√11 1Ê√± õ∂ˆ¬±Ó¬ ‰¬f ¬ı1n∏ª± Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ fl¡ø1¬ıÕ˘ Œ˘±ª± ∆˝√√ÀÂ√ ’¸˜œ˚˛±1 ’øÓ¬Õfl¡ ’±√11 ¬ı±¬ÛøÓ¬¸±À˝√√±Ú 1„√√±˘œ ø¬ıUº Œ˚±ª± 13 ¤øõ∂˘Ó¬ ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ ¸ø˜øÓ¬À˚˛ Œfl¡fœ˚˛ 1„√√±˘œ ø¬ıU1 õ∂Ô˜ ø√Ú±1 fl¡±˚«¸”‰¬œ ¸•Ûiß fl¡À1 ’±1n∏ ’˝√√± 26, 27 ¤øõ∂˘Ó¬ 1„√√±˘œ ø¬ıU ά◊˘˝√√-˜±˘À˝√√À1 ¬Û±˘Ú fl¡1±1 fl¡±˚¸”‰¬œ ¢∂˝√Ì fl¡À1 ά◊√ƒ˚±¬ÛÚ ¸ø˜øÓ¬À˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ Œ˚±ª± 13 ¤øõ∂˘Ó¬ ’Ô«±» Œfl¡fœ˚˛ 1„√√±˘œ ø¬ıU ά◊√ƒ˚±¬ÛÚ1 fl¡±˚«Sê˜øÌfl¡± ˜ÀÓ¬ Œ¸˝◊√ø√Ú± ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ÛÓ¬±fl¡± &ª±˝√√±È¬œ1 ›√±˘¬ı±Sê±Ó¬ ¬’±1鬜À˚˛ Œ¢∂5±1 ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡À1 ø¬ıU ά◊√ƒ˚±¬ÛÚ ¸ø˜øÓ¬1 fl¡1± ˜‘ij˚˛ fl¡È¬fl¡œ1 øÓ¬øÚ ’¬Û˝√√1Ìfl¡±1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ¸≈Úœ˘ √M√º ¬Û≈ª± 9.15 ¬ıÊ√±Ó¬ ¶ú‘øÓ¬ Ó¬¬Û«Ì fl¡À1 ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú Î¬◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬Û±‰≈¬ Œ·±¬Û±˘ ‰¬SêªÓ«¬œÀ˚˛º ¬Û≈ª± 9.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ‰¬˝√√1‡Ú1 ø¬ı¯≈ûÀÊ√…±øÓ¬ ¸—‚˝◊√ ø¬ıU ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ¬ı„√√±˝◊√·“±›, 25 ¤øõ∂˘ – ¬ı„√√±˝◊√·“±ª1 ’±1鬜À˚˛ ˚≈ªfl¡ ≈√Ê√Úfl¡ Œ¸±Ò±-Œ¬Û±Â√± fl¡1±Ó¬ øfl¡Â≈√ U“‰¬ø1 ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡À1º ¬Û≈ª± 11 ø¬ıøˆ¬iß ˜øµ1 ¸±-¸±˜¢∂œ ‰≈¬ø1 fl¡±˚«1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ≈√Ê√Ú ¸±˜¢∂œ› ά◊X±1 fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º ά◊X±1fl‘¡Ó¬ ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ¶≈®˘-fl¡À˘Ê√œ˚˛± Â√±SŒ‰¬±1fl¡ ¬ı„√√±˝◊√·“±› ’±1鬜À˚˛ ’±È¬fl¡ fl¡ø1ÀÂ√º ¬Û1ø˝√√ ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√ ˙±˘¬ı±Úø¶öÓ¬ ˝√√ø1 ˜øµ11 ’±øÂ√˘º ά◊X±1 Â√±Sœ1 ˜±Ê√Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1± ˝√√˚˛ ˜”˘…Ó¬ Sê˚˛ fl¡ø1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß ¬ı±˝√√ÀÚÀ1 ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, ¬ı„√√±˝◊√·“±›, 25 ¤øõ∂˘¬ øÚ˙± 7.30 ¬ıÊ√±Ó¬ øÚά◊ ¬ı„√√±˝◊√·“±› È≈¬Úœ˚˛±¬Û±1 ’=˘Ó¬ fl¡1± ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ˜øµ11 ø¬ıøˆ¬iß ¬ı±‰¬Ú-¬ıÓ«¬Ú ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˜”˘fl¡ Œ‡˘Ú±Ú± ͬ±˝◊√Õ˘ Œõ∂1Ì fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√ ˚ø√› – ø‰¬1±— øÊ√ ˘ ±1 ά◊ ¬ Û-’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ¸Àµ˝√√Ê√Úfl¡ˆ¬±Àª ‚”ø1 Ù≈¬1± ’ª¶ö±Ó¬ ’±1鬜À˚˛ ’±È¬fl¡ ’±ø√› ’±øÂ√˘º ά◊À~‡… Œ˚ ¬ı„√√±˝◊√·“±› ‰¬˝√√11 ø¬ıøˆ¬iß ŒÒ˜±ø˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ ’˝√√± 26 ¤øõ∂˘1 ’±øÊ√ ’±1鬜1 Ó¬±˘±‰¬œÓ¬ Œ‰¬±1±— Œ˘±˝√√± ˝◊ √ f Úœ˘ ¬ı1n∏ ª ±1 ŒÚÓ‘ ¬ QÓ¬ ’±1鬜1 ¤øȬ fl¡1± ˚≈ ª fl¡ ≈ √ Ê √ Ú ˝√ √ í ˘ ˙fl≈ ¡ ô L ˘± fl¡˘Úœ1 ˜±øÌfl¡ ‰¬SêªÓ« ¬ œ ˜øµ1Ó¬ õ∂ ± À˚˛ ‰≈ ¬ ø1 fl¡±˚« ¸—‚øȬӬ ∆˝√ √ ’±ø˝√ √ À Â√ ˚ø√ › ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ¬ı…ª¸±˚˛1 ¸±µ˝√√ Œ‡±ª± ¬ı±ø˘ Ó¬˘ ˚±˚˛º √À˘ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ¤‚±1˜±Ú ¬ıÊ√±Ó¬ [18] ’1n∏ fl¡±Â√±1œ¬ÛAœ1 fl¡±Ú±˝◊√ ¸±˝√√± [22]º Œ‰¬±1fl¡ ’±È¬fl¡ fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±1鬜 ¸é¬˜ Œ˝√√±ª± Ú±øÂ√˘º Œ˙±ˆ¬±˚±S±1 qˆ¬ ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡ø1¬ı ά±—Ó¬˘± ¬ıÊ√±11 Œ·±˘±¬Û ‰¬f ˚±√ª Ú±˜1 Ó¬±ÀÓ¬±Õfl¡ ’±ù´˚«Ê√Úfl¡ ø¬ı¯∏˚˛ Œ˚ Ê√sfl‘¡Ó¬ Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ’øÓ¬ø1Mê√ ’±1鬜 Œ˘±˝√√± Œ¬ı¬Û±1œ ¤Ê√Ú1 ‚1Ó¬ Ó¬±˘±‰¬œ Œ˘±1 ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√ ªfl«¡ù´¬Û1 ¬Û1± ’±1 ø¬Û ’Òœé¬fl¡ õ∂˙±ôL √M√˝◊√º ¬Û≈ª± 10.45 ¬ıÊ√±Ó¬ õ∂√˙«Úœ1 ¡Z±1 ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1¬ı ¤ÀÙ¬ Œ˚±·±Ú Ò1± ¬ı≈ø˘ Œ¬ı¬Û±1œÊ√ÀÚ ‰¬˘±˚˛º ’±1鬜1 Ó¬±˘±‰¬œ1 ¸˜˚˛Ó¬ øÊ√˘± ¢∂±À˜±iß˚Ú˛ õ∂fl¡ä ¸=±˘fl¡ õ∂fl¡±˙ fl¡1±Ó¬ øÚά◊ ¬ı„√√±˝◊√·“±›ø¶öÓ¬ Œ¬ı¬Û±1œÊ√Ú1 ·‘˝√1 ¬Û1± Œ¬Û±g fl≈¡˝◊√KI◊˘ fl¡Úfl¡ ˙˜«±º ¬Û≈ª± 11 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± Œ1í˘Àª ªfl«¡ù´¬ÛÀȬ±1 ¬Û1± Œ˚ ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ± ˜±Ú Œ1í˘1 ¸±˜¢∂œ ά◊X±1 ˝√√˚˛º Œ˘±˝√√± øÓ¬øÚ ¬ıÂ√11 ¬Û1± 9 ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸1 Œ1í˘Àª ¸±˜¢∂œ ‰≈¬ø1 ∆˝√√ ’±ÀÂ√ Œ¸˚˛± Œ¬ı¬Û±1œÊ√ÀÚ Î¬◊X±1 Œ˝√√±ª± Œ1í˘Àª ø˙q1 ˜±Ê√Ó¬ ’±1y fl¡1± ˝√√í¬ı ø¬ıU ά◊√„√±˝◊√ ø√ÀÂ√º ˘·ÀÓ¬ ø˚ÀȬ± Œ1í˘Àª ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√ øÚά◊¬ı„√√±˝◊√·“±›ø¶öÓ¬ Œ1í˘Àª ˜˚˛Ú± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±º ¸øg˚˛± 6 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ıfl«¡ù´¬Û1 ¬Û1± ’±1 ø¬Û ¤ÀÙ¬ Œ‰¬±1±—ˆ¬±Àª ªfl«¡ù´¬ÛÕ˘ ¬ı„√√±˝◊√·“±›¬ı±¸œÀ˚˛ Œ·Ã1ª fl¡À1 õ∂˚˛±Ó¬ ¸≈Ò±fl¡F ά– ˆ¬”À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±1n∏ Ó¬±fl¡ Œ1í˘Àª ά¬ı± øÚ˜«±Ì ’±øÚ ŒÓ¬›“fl¡ ø√ ∆Ô ˚±˚˛ ¬ı≈ø˘ ø¬ıÀ©£¬±1fl¡ Œ¸“±ª1Ìœ ˜=1 ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡ø1¬ı øÊ√˘± fl¡±1‡±Ú±Õ˘ 1+¬Û±ôLø1Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ˜ôL¬ı… ø√À˚˛º ’±1鬜À˚˛ Œ1í˘1 ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ õ∂√œ¬Û ‰¬f ¸±˜¢∂œ¸˜”˝√ Ê√s fl¡ø1 ∆˘ Œ˚±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß √˘, ¸—·Í¬ÀÚ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ ’±ø˝√√ÀÂ√ ˙±Õ˘À˚˛º øÚ˙± 7¬ ¬ıÊ√±1 ¬Û1± Œ¸˝◊√ ªfl¡«ù´¬ÛÀȬ±1 øÚ1±¬ÛM√√±1 √±ø˚˛QÓ¬ Œ¬ı¬Û±1œ ˚±ªÀfl¡± ’±È¬fl¡ fl¡ø1 øÚÀ˚˛º Œ·±ª±˘¬Û1œ˚˛± ·œÓ¬1 ˙1±˝◊√ ’±·¬ıϬˇ±¬ı ‡…±Ó¬Ú±˜± ø˙äœ 1ø˝√√˜± fl¡ø˘Ó¬±º ά◊À~‡… Œ˚ Œ‰¬±1±— Œ˘±1 ¬ı…ª¸±˚˛ fl¡ø1 Ôfl¡± Œ‡±√ øÚ1±¬ÛM√√±1鬜À˚˛ Ó¬±fl¡ Ò√ı—¸1 ŒÓ¬ÀÚ√À1 ’˝√√± 27 ¤øõ∂˘ ’Ô«±» ø√˙Õ˘ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ øÚ¬ıÕ˘ fl≈¡_±À¬ı±Ò ’˝√√± Œ·±¬Û±˘ ‰¬µ ˚±√Àª Œ1í˘1 ˜±øȬÀÓ¬ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 Œ˙¯∏ø√Ú± ¬Û≈ª± 9 ¬ıÊ√±Ó¬ Úfl¡1±Ó¬ ¸¬ı«ÀS Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛±1 ¸‘ø©Ü ·‘˝√ ¸±øÊ√ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’˝√√±1 ˘·ÀÓ¬ Â√±S-Â√±Sœ1 ˜±Ê√Ó¬ õ∂Àùü±M√√1 Œ1í˘Àª ø¬ıˆ¬±·1 ¤fl¡±—˙ fl¡˜«œ Ó¬Ô± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ Œ‰¬±1±— Œ¬ı˝√√± ¬ıg fl¡1±1 ¬ı±À¬ı õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±, ≈√¬Û1œ˚˛± ¬ı±1 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ1í˘ ø¬ıˆ¬±·1 ›‰¬1Ó¬ √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÚ ªfl«¡ù´¬Û1 øÚ1±¬ÛM√√±1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ø¬ıU fl≈“¡ª1œ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± ’±1n∏ ø¬ı˚˛ø˘ fl¡ø1ÀÂ√º ªfl«¡ù´¬ÛÀȬ±1 ø˚¸fl¡˘ fl¡˜«œ Œ1í˘Àª ¸≈ 1 鬱 ¬ı±ø˝√ √ Ú œ1 fl¡˜« œ 1 ˘·Ó¬ 4.30 ¬ıÊ√±Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ¬ı“Ȭ± Œ‰¬±1±— Œ˘±1 Œ¬ı˝√√±1 ‰¬Sê1 ˘·Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ø˜øÓ¬1±ø˘ ¬Û±øÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß ¬ÛLö ± À1 ‰≈ ¬ ø1 fl¡1± ø¬ıÓ¬1Ìœ Ó¬Ô± ˜≈fl¡ø˘ ¸ˆ¬±º Œ¸˝◊ √ ¸ fl¡˘fl¡ ø‰¬Ú±Mê√ fl¡ø1 ά◊ø‰¬Ó¬ ˙±øô¶ Œ1í˘1 Œ˘±1 ¸±˜¢∂ œ 1 Œ‰¬±1±— Œ¬ı˝√ √ ± ‰¬˘±˝◊ √ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬Q fl¡ø1¬ı øÊ√˘± ¬Ûø1¬ı˝√√Ì ø¬ıø˝√ √¬ıÕ˘› √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√ ’±ø˝√ √ À Â√ º Œ˘±˝√ √ ± Œ¬ı¬Û±1œÊ√ Ú 1 ›‰¬1Ó¬ ø¬ı¯∏˚˛± Ó¬Ô± Œfl¡fœ˚˛ ø¬ıU ά◊√ƒ˚±¬ÛÚ &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ø¬ıøˆ¬iß √±¬ıœ1 ¸˜Ô«ÚÓ¬ ¸À√à ’¸˜ Œ·±‡«± Â√±S ¸Lö±1 1±Ê√ˆ¬ªÚ Œ‚1±› fl¡±˚«¸”‰¬œ1 ¤fl¡ ’—˙ ¸À‰¬Ó¬Ú ˜˝√√À˘º Œ‰¬±1±—ˆ¬±Àª ’Ú± ¸±˜¢∂ œ ¸˜” ˝ √ ’øÓ¬ fl¡˜ ¸ø˜øÓ¬1 ά◊ ¬ Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Œ·ÃÓ¬˜ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

˝√√Ó¬…±1 ¸Àµ˝√√ ’±1鬜1

¬ı„√√±˝◊√·“±ªÓ¬ ’±1鬜1 ¡Z±1± Ò‘Ó¬ ≈√˝◊√ Œ‰¬±1 ά±—Ó¬˘±Ó¬ Œ1í˘1 Œ‰¬±1±—

¸±˜¢∂œ¸˝√√ ¤Ê√Úfl¡ ’±È¬fl¡

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¬ı¯∏«Ó¬ ά◊˘≈¬ı±1œ ’±=ø˘fl¡ 1„√√±˘œ ø¬ıU ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¸—¬ı±√√±Ó¬±,¬ ı1À¬ÛȬ±, 25 ¤øõ∂˘¬ – ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ 1±Ê√˝√ ‰¬Sê1 ά◊˘≈¬ı±1œ1 ά◊˘≈¬ı±1œ ’±=ø˘fl¡ 1„√√±˘œ ø¬ıU ¸øij˘ÀÚ Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊˘≈¬ı±1œ ’±=ø˘fl¡ ˚≈ªfl¡ ¸—‚ ’±1n∏ ¬Û≈øÔˆ¬“1±À˘ 1962 ‰Ú1 ¬Û1± ’=˘ÀȬ±1 ∆˙øé¬fl¡, ¸±˜±øÊ√fl¡, ’±1n∏ ’Ô«ÕÚøÓ¬fl¡ ø¬ıfl¡±˙Ó¬ &1n∏Q¬Û”Ì« ˆ¬”ø˜fl¡± ¢∂˝√Ì fl¡ø1 ’˝√√±1 ˘À· ˘À· ˝◊√˚˛±1 ά◊À√…±·Ó¬ ’±=ø˘fl¡ ø¬ıU ¸øij˘Ú‡Ú ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1 50 ¬ıÂ√1 Œ·Ã1Àª±;˘ ¤fl¡ ˝◊√øÓ¬˝√√±¸ 1‰¬Ú± fl¡ø1ÀÂ√º Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬1 ˝◊√øÓ¬˝√√±¸fl¡ ¸˜‘X fl¡1±1 ˚±S±Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± fl¡±À˘ Ô˜øfl¡ ŒÚ±À1±ª± ¬ı‘˝√M√1 ά◊˘≈¬ı±1œ 1±˝◊√Ê√1 øõ∂˚˛Ó¬˜ ’Ú≈á¬±Ú Î¬◊˘≈¬ı±1œ

øÚ À˚˛± ·

˙œÀ‚Ë ’¸˜Ó¬ ·øϬˇ ά◊øͬ¬ı ÚÓ≈¬Ú fl¡‘ø¯∏ ø¬ıõ≠ª

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘, 25 ¤øõ∂˘¬ – ø¬ıø˙©Ü ڱȬ…fl¡±1 Ó¬1n∏Ì ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±1 fl¡±˘Ê√˚˛œ ڱȬ ë˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬1 ¬ˆ¬≈˘í1 ’±Ò±1Ó¬ Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡Fø˙äœ ˜±Ú¸ ˆ¬±·ªÓ¬œÀ˚˛ øÚ˜«±Ì fl¡1± ë˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬1 ¬ˆ¬≈˘í Ú±˜À1˝◊√ øÚ˜«±Ì fl¡1± øˆ¬øά’í Â√ø¬ı‡Ú fl¡±ø˘ ¤fl¡ ·±yœ˚«¬Û”Ì« ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ά◊¬Û˘Àé¬ ø¬ıù´Ú±Ô ˜˝√√fl≈¡˜± ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± ¬Û≈ÀÌ…ù´1 √À˘1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¸ˆ¬±Ó¬ øˆ¬øά’í ø‰¬øά‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ıù´Ú±Ô ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 1¸±˚˛Ú ø¬ı:±Ú ø¬ıˆ¬±·1 ’Ò…±¬Ûfl¡ 1±Ì± ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ º ·œøÓ¬fl¡±1 ÒËn∏ªÀÊ√…±øÓ¬ 1±Ê√À‡±ª±˝◊√ ά◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± fl¡1± ¸ˆ¬±Ó¬ ø‰¬øά‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1 ’Ò…±¬Ûfl¡ ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ ¤‡Ú ڱȬfl¡fl¡ ‰¬˘ø2‰¬S1 1+¬Û ø√˚˛±ÀȬ± õ∂˙—¸±1 Œ˚±·… ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 ˜±Ú¸ ˆ¬±·ªÓ¬œÀ˚˛ ¤ÀÚ ¸±˝√√¸œ ¬Û√Àé¬À¬ÛÀ1 ¸±˜±øÊ√fl¡ ˜”˘…À¬ı±Ò1 ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡À1º ¸•xøÓ¬ ¬ıÊ√±1Ó¬ ¸ô¶œ˚˛± ø¬ıU·œÓ¬1 øˆ¬ø‰¬øά ¸˝√√Ê√˘ˆ¬… ∆˝√√ ¬Û1±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ë˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬1 ˆ≈¬˘í øˆ¬øά’í Â√ø¬ı‡ÀÚ ¬ı…±¬Ûfl¡ ¸“˝√ ±ø1 ˘±ˆ¬ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡À1 ά◊Àij±‰¬fl¡ ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ º ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ڱȬ…fl¡±1 Ó¬1n∏Ì ˙˝◊√ fl¡œ˚˛±˝◊√ ¤˝◊√ ڱȬfl¡‡Ú 1‰¬Ú± fl¡1±1 õ∂±˚˛ 25 ¬ıÂ√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¬ıÓ¬fl«¡Õ˘ ’˝√√±ÀȬ± ¸˜œ‰¬œÚ Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… fl¡ø1 ڱȬfl¡‡Ú ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıøˆ¬iß Í¬±˝◊√ Ó¬ ˜=¶ö Œ˝√√±ª± ¬ı≈ø˘ fl¡˚˛º ¸ˆ¬±Ó¬ ’±1鬜 ø¬ı¯∏˚˛± 1±Àfl¡˙ Œ1±Â√Ú, ø‰¬øfl¡»¸fl¡ ά±– 1?Ú ·Õ·, øÚ1?Ú ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ’øˆ¬ÀÚÓ¬± Ê≈√À˘Ú ˆ¬”¤û±˝◊√ ≈√¯∏±1 fl¡˚˛º ά◊Àij±‰¬Úœ ¸ˆ¬±Ó¬ ø¬ıù´Ú±Ô ‰¬±ø1’±ø˘ ’±1鬜 Ô±Ú±1 ˆ¬±1õ∂±5 ø¬ı¯∏˚˛± ˜Ô≈1± ¬ı1fl¡±fl¡Ó¬œ, ˜±Ú¸ ˆ¬±·ªÓ¬œ Ó¬Ô± ¬Ûø1˚˛±˘¬ı·«¸˝√√ ¬ıU ø¬ıø˙©Ü Œ˘±fl¡ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

26, 27 ¤øõ∂˘Ó¬ Ò≈¬ı≈1œÓ¬ ά◊ƒ˚±¬ÛÚ ˝√√í¬ı 1„√√±˘œ ø¬ıU

5

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ¬ı±µ1À√ª±, 25 ¤øõ∂˘ – ¸À√à ’¸˜ Â√±S ¸Lö±1 Œfl¡fœ˚˛ ¸ø˜øÓ¬1 ’±˝3√±ÚÓ¬ ’¸˜1 26Ȭ± Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÊ√±øÓ¬ Œ·±á¬œ1 Â√±S ¸—·Í¬Ú1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ ˘ø‡˜¬Û≈1 øÊ√˘±1 ø¬ıøˆ¬iß ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±˝◊√ Œ·1n∏fl¡±˜≈‡Ó¬ øÚ˜«±Ì ∆˝√√ Ôfl¡± ¬ı‘˝√» Ú√œ¬ı±g1 ¸±˜¢∂œ ¸1¬ı1±˝√√ fl¡ø1 Ôfl¡± ¬∏C±fl¡ ¸Lö±˝◊√¡√ øÚ1œé¬Ì fl¡ø1 ’±ÀÂ√ ø¬ı·Ó¬ Ê√±Ú≈ª±1œ ˜±˝√√1 ¬Û1±˝◊√º øÊ√˘±‡Ú1 õ∂øÓ¬‡Ú ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±˝◊√ øÚÊ√ øÚÊ√ ’±=ø˘fl¡Ó¬ ¬Û±˘ ¬Û±øÓ¬ 1±©Ü™œ˚˛ ‚±˝◊√¬ÛÔ1 fl¡±¯∏Ó¬ øÚ1œé¬Ì ‰¬fl¡œ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ’˝√√1˝√√ øÚÊ√1 √±ø˚˛Q ¬Û±˘Ú fl¡ø1 ∆·ÀÂ√º Œ˚±ª± 22 ¤øõ∂˘1 ¬Û1± Œ‡1±Ê√‡±Ó¬¬ ’±=ø˘fl¡ Â√±S ¸Lö±˝◊√ ¬ÛÔ±ø˘ ¬Û±˝√√±1Ó¬ øÚ1œé¬Ì Œfl¡f ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ¬∏C±fl¡¸˜”˝√ øÚ1œé¬Ì fl¡ø1 ∆·ÀÂ√º

30·1±fl¡œ

ŒÊ√…ᬠ¬ı…øMê√À1 ά◊ÀM√√±˘Ú ˝√√í¬ı 30‡Ú ¬ÛÓ¬±fl¡±

’±=ø˘fl¡ 1„√√±˘œ ø¬ıU ¸øij˘Ú ’±1n∏ ˝◊√˚˛±1 ¤fl¡ ’Ú…Ó¬˜ ά◊À√…±Mê√± ά◊˘≈¬ı±1œ ’±=ø˘fl¡ ˚≈ªfl¡ ¸—‚ ’±1n∏ ¬Û≈øÔˆ¬“1±À˘ 30 ‰¬íÓ¬ 2, 3, 4, 5, 14, ’±1n∏ 16 ¬ıí˝√√±·Õ˘ ø¬ıøˆ¬iß fl¡±˚«¸”‰¬œÀ1 Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¬ı¯∏«øȬ ά◊ƒ√˚±¬ÛÚ fl¡ø1ÀÂ√º 30 ‰¬íÓ¬1 ø√Ú±‡Ú ¤fl¡ ’·Ó¬±Ú≈·øÓ¬fl¡ fl¡±˚«¸”‰¬œ1 ’ôL·«Ó¬ ’=˘ÀȬ±1 30 ·1±fl¡œ ŒÊ√…ᬠ¬ı…øMê√1 ¡Z±1± 30 ‡Ú ø¬ıU ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡À1º ¤˝◊√ fl¡±ˇ˚«¸”‰¬œ1 ά◊ÀM√√±˘fl¡ ’±øÂ√˘ Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¸˜±À1±˝√√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Ó¬Ô± ˚≈·˘ ˝√√±˝◊√¶≈®˘1 õ∂±Mê√Ú õ∂Ò±Ú ø˙é¬fl¡ fl¡Úfl¡ ‰¬f ¬ıÀάˇ±º 2 ¬ıí˝√√±·1 ¬Û1± ¬5 ¬ıí˝√√±·Õ˘ ’=˘ÀȬ±1 ø¬ıøˆ¬iß

¬ı˚˛¸1 Œ˘±fl¡ Ó¬Ô± Â√±S-Â√±Sœ1 ˜±Ê√Ó¬ Œ‡˘ŒÒ˜±ø˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’˝√√± 14 ¬ıí˝√√±·, 27 ¤øõ∂˘1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¸˜±À1±˝√√1 ˜”˘ fl¡±˚«¸”‰¬œ¸˜”˝√º fl¡±˚«¸”‰¬œ ’Ú≈¸ø1 27 ¤øõ∂˘1 ¬Û≈ª± 7 ¬ıÊ√±Ó¬ Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ŒÓ¬±1Ì‡Ú Î¬◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1¬ı ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬± ¸˜ø©Ü1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ˝√√±¬ı≈˘ ‰¬SêªÓ«¬œÀ√Àªº ¬Û≈ª± 8 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı ˘·± ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ Œ˙±ˆ¬±˚±S±1 ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡ø1¬ı ‰¬Sê ø¬ı¯∏˚˛± ˜ÀÚ±Ê√ fl≈¡˜±1 ø‰¬fl¡±1œ˚˛±˝◊√º 15 ¬ıí˝√√±·, 28 ¤øõ∂˘Ó¬ 30 ·1±fl¡œ ŒÊ√…ᬠ¬ı…øMê√1 ¡Z±1± ¸—‚1 30‡Ú ¬ÛÓ¬±fl¡± ά◊ÀM√√±˘Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº

˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ¬ı‘é¬À1±¬ÛÌ fl¡±˚«¸”‰¬œ, 9 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± Ú-¬Û≈1øÌ1 ¸—À˚±· ’±1n∏ ¸•§Ò«Ú±1 ˘·ÀÓ¬ ŒÏ¬fl¡œ˚˛±Ê≈√ø˘ ά◊iß˚˛Ú ‡G1 ŒÊ√…ᬠά◊iß˚˛Ú ø¬ı¯∏˚˛± ¸≈øÊ√Ó¬ ¬ı±·˘±1œÀ√Àª ά◊˘≈¬ı±1œ ’±=ø˘fl¡ ˚≈ªfl¡ ¸—‚ ’±1n∏ ¬Û≈øÔˆ¬“1±˘1 ˜≈‡¬ÛS‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ¤Àfl¡ ø√Ú±‡Ú 11 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ë¢∂±˜… ¬Û≈øÔˆ¬“1±˘ ’±1n∏ ¸±˜±øÊ√fl¡ ά◊iß˚˛ÚÓ¬ ˝◊√˚˛±1 õ∂ˆ¬±ªí ˙œ¯∏«fl¡ ¤fl¡ ’±À˘±‰¬Ú±‰¬Sêº ¤˝◊√ ’±À˘±‰¬Ú±-‰¬Sê‡Ú ¸=±˘Ú± fl¡ø1¬ı ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 øÊ√˘± ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”˝√1 ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1√˙«fl¡ ø√·ôL 1±˚˛ø‰¬˚˛±1œÀ˚˛º ’±À˘±‰¬Ú±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı √1— ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1

’ª¸1õ∂±5 ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬Û”ÀÌ«ù´1 Ú±Ô, ø˙„√√1œ ά◊2‰¬ ˜±Ò…ø˜fl¡ ø¬ı√…±˘˚˛1 ø¬ı¯∏˚˛ ø˙é¬fl¡ õ∂ˆ¬±fl¡1 ¬ı˜«Ú, ’±1n∏ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú ¸•Û±√fl¡ 1?Ú ˜˝√√ôLÀ√Àªº ø√Ú1 2.30 ¬ıÊ√±1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı Ê√ÚÀ·±á¬œ˚˛ ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ¸˜±À1±˝√√º ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡ø1¬ı Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ ’±Úµ õ∂fl¡±˙ øÓ¬ª±1œÀ˚˛º ¸øg˚˛± ¸±Ó¬ ¬¬ıÊ√±1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¬ıÌ«±Ï¬… ¸±—¶®‘øÓ¬fl¡ ¸øg˚˛±‡Ú ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡ø1¬ı ø¬ıø˙©Ü± ’Ú±Ó“¬±1 ø˙äœ ≈√·«±˜˚˛œ ¬ı1±˝◊√º Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¸˜±À1±˝√√1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ õ∂˜≈À‡… ¸•Û±√fl¡ Ó¬Ô± ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±˝◊√ ¸¬ı«ÀÓ¬±õ∂fl¡±À1 1±˝◊√Ê√1 ¸˝√√À˚±· ’±1n∏ ά◊¬Ûø¶öøÓ¬ ’±È¬±˝◊√À¬ı±1 ’Ú≈ᬱÚÓ¬ fl¡±˜Ú± fl¡ø1ÀÂ√º



¬Û≈ø˘‰¬ øά¬Û±È«¬À˜∞I◊, ’¸˜1 øÚÀij±Mê√ ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√ñ√ fl¡] ¬Û√1 Ú±˜ – Ê≈√øÚ˚˛1 ¤øÂ√Â√ÀȬ∞I◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 60Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Ȭ±˝◊√ø¬Û— ’±1n∏ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1Ó¬º ‡] ¬Û√1 Ú±˜ – Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬±1 ¬Û√1 ¸—‡…± – 10Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ˝√√±˝◊√¶≈®˘ ø˙鬱ôL ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ Œ©ÜÚí¢∂±Ù¬œ1 øάõ≠˜±õ∂±5º ¬ı˚˛¸ – 181 ¬Û1± 38 ¬ıÂ√11 øˆ¬Ó¬1Ó¬º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú± – ’±1鬜 ά◊¬Û˜˝√√±¬Ûø1√˙«fl¡ [A] ά◊˘≈¬ı±1œ, &ª±˝√√±È¬œ, ’¸˜ ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 18 Œ˜í¬, 2012

’Ò…±¬Ûfl¡1 ¬Û√ ‡±˘œ 

&ª±˝√√±È¬œ1 ˘ø˘Ó¬ ‰¬f ˆ¬1±˘œ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ‡±˘œ Œ˝√√±ª± øÚÀ•ß±Mê√ ø¬ı¯∏˚˛1 ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ¬¬Û√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±Àª√Ú ¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º 1º ¬Û√1 Ú±˜ – ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ø¬ı¯∏˚˛ – ø˙鬱 ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±œÓ¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ ø¬Û ¤˝◊√‰¬ øά˚ŒÚȬ˚Œù≠Ȭ õ∂±5 ¬ı˚˛¸ – 38 ¬ıÂ√1Ó¬Õfl¡ ›¬Û11 ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº 2º ¬Û√1 Ú±˜ – ¸˝√√fl¡±1œ ’Ò…±¬Ûfl¡ ø¬ı¯∏˚˛ – ’¸˜œ˚˛± ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ¶ß±Ó¬Àfl¡±M√√1 øά¢∂œ1 ˘·ÀÓ¬ ø¬Û ¤˝◊√‰¬ øά˚ŒÚȬ˚Œù≠Ȭ õ∂±5º ¬ı˚˛¸ – 38 ¬ıÂ√1Ó¬Õfl¡ ›¬Û11 ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ’±Àª√Ú ¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú± – ’Ò…é¬, ˘ø˘Ó¬ ‰¬f ˆ¬1±˘œ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ˜±ø˘·“±›, &ª±˝√√±È¬œ-11 ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 1 Œ˜í¬, 2012

&ª±˝√√±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ø¬ıøˆ¬iß ¬Û√ ‡±˘œ &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 øÚÀ•ß±Mê√ ø¬ı¯∏˚˛1 ¬Û√¸˜”˝√1 ¬ı±À¬ı ά◊¬Û˚≈Mê√ õ∂±Ô«œ1 ¬Û1± ’±À¬ı√Ú¬ÛS ø¬ı‰¬1± ∆˝√√ÀÂ√º ¬Û√¸˜”˝√– 1º ¬Û√1 Ú±˜ – Ù¬í1À˜Ú ¬Û√1 ¸—‡…± – 1Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ˝◊√À˘ø"™√Àfl¡˘˚˝◊√À˘"™√øÚfl¡˚Œ˜fl¡±øÚÀfl¡˘ ˝◊√ø?øÚ˚˛±ø1„√√1 øάõ≠혱º 2º ¬Û√1 Ú±˜ – ø˘È¬±À11œ ¤øÂ√Â√ÀȬKI◊˚õ∂n∏Ù¬ 1œÎ¬±1 ¬Û1 ¸—‡…± – 1Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛±˚˝◊√—1±Ê√œ ˆ¬±¯∏±Ó¬ √‡˘ Ô±øfl¡¬ı ˘±ø·¬ıº 3º ¬Û√1 Ú±˜ – ¤fl¡±Î¬◊KI◊Â√ ¤øÂ√Â√ÀȬKI◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 5Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ¬ı±øÌÊ√…1 ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº 4º ¬Û√1 Ú±˜ – ˘íª±1 øάøˆ¬Ê√Ú ¤øÂ√Â√ÀȬKI◊ ¬Û√1 ¸—‡…± – 10Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ø˚Àfl¡±ÀÚ± ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº 5º ¬Û√1 Ú±˜ – Œ©Ü±1 fl¡œ¬Û±1˚fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 Ȭ±˝◊√ø¬Û©Ü ¬Û√1 ¸—‡…± – 7Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – ø¬ı:±Ú ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº 6º ¬Û√1 Ú±˜ – Œ˘¬ıÀ1Ȭí1œ ¤øÂ√Â√ÀȬKI◊˚fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 Ȭ±˝◊√ø¬Û©Ü ¬Û√1 ¸—‡…± – 8 Ȭ± ’˝√«Ó¬± – ø¬ı:±Ú ˙±‡±1 ¶ß±Ó¬fl¡ Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 ¸•Û”Ì« :±Úº 7. ¬Û√1 Ú±˜ – fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 Ȭ±˝◊√ø¬Û©Ü ¬Û√1 ¸—‡…± – 6Ȭ± ’˝√√«Ó¬± – Ú”…ÚÓ¬˜ Œ˜ø¬∏Cfl¡ ¬Û1œé¬±Ó¬ ά◊M√œÌ« Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±11 øάõ≠혱º ¬ı˚˛¸ – ¸fl¡À˘± õ∂±Ô«œÀ1˝◊√ ¬ı˚˛¸ 18Ó¬ ∆fl¡ fl¡˜ ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1º ’±À¬ı√Ú-¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 øͬfl¡Ú±– ¬Û?œ˚˛fl¡, &ª±˝√√±È¬œ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ &ª±˝√±È¬œ-14 ’±Àª√Ú ¬ÛS Ê√˜± ø√˚˛±1 ’øôL˜ ø√Ú – 4 Œ˜í, 2012

p5-25  

’Ò…±¬Ûfl¡1 ¬Û√ ‡±˘œ ¬ Û Ô±ø˘¬ Û±˝√ √ ± 1Ó¬ ¬ ı ‘ ˝ √ √ » Ú√ œ ¬ ı ±g ¸±˜¢∂ œ øÚ1œé¬ Ì Œfl¡ f ¶ö ± ¬ Û Ú &ª±˝√ √ ± Ȭœ-øά¬¬ıË n ∏ · άˇ...