Page 1

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 13 ¤øõ∂˘√, 2012, qfl≈¡1¬ı±1

...ÒÀÚ ¸±øÊ√ ø√˚˛± ˘±˝√√1œ ··Ú± ¬ıø˝√√ Ó¬“±Ó¬1 ¬Û±Ó¬Ó¬ ¬ı±›“, ¬Û±›“ øfl¡ Ú±¬Û±›“ Œ‰¬Ú±˝◊√ À1 ¬ı±Ó¬ø1 ά◊˘øÓ¬-ά◊ˆ¬øÓ¬ ‰¬±›“ ...

¤ø√Ú1 ø¬ıÀ˙¯∏ ’±Úµ ’±1n∏ ˜±‚Ó¬ ¬Û±˝◊√ ¸±˜1±1 ’±Úµº ¤˝◊√ ’±Úµ õ∂fl‘¡øÓ¬1 ’±Úµ, Ê√œªÚfl¡ ά◊¬Û˘øt ’±1n∏ ά◊¬ÛÀˆ¬±· fl¡1±1 ’±Úµº ¤˝◊√ ’±Úµ fl‘¡ø¯∏Ê√œªœ ’¸˜œ˚˛±˝◊√ Ú‘Ó¬…-·œÓ¬1 ˜±Ò…À˜À1 õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ¤˝◊√ ’±Úµ˝◊√ ¬ıí˝√√±·fl¡ ¤fl¡ ¸≈fl¡œ˚˛± ¬Ûø1‰¬˚˛ õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ø‡øÚÀÓ¬ ¸≈Ò±fl¡F ˆ¬À¬” ÛÚ√±1

1¬ıœÚ ‰¬±—fl¡±fl¡Ó¬œ1

¬ıí˝√√±·

¬ı1Õ√ø‰¬˘± ∆˝√√ ‰≈¬ø˘ Œ˜ø˘ ’±ø˝√√˘± ø‰¬Ú ∆Ô ·í˘± ¬ı±È¬‰¬í1±1 ‚1ÀȬ± ˆ¬±ø„√√... ˜≈˝√”Ó«¬ÀÓ¬ Œ√À‡“± fl≈¡ø˘ ¤Ê√Úœ ∆˝√√ ¬ı≈fl≈¡Ó¬ Œ¸±˜±˝◊√ ¬ıø˝√√˘± º

√œ¬Û fl¡˜˘ ˙˝◊√fl¡œ˚˛±1

Ó≈¬ø˜ ¬ıí˝√√±· ’±1n∏ ¤˜≈øͬ ¸À¬Û±Ú

˝√√+√˚˛±Úµ ˆ¬”¤û±1

¬ı¸ôL ά◊»¸ª

¬ı¸ôL ’±ø˝√√˘ õ∂fl‘¡øÓ¬À˚˛› ¸˘±À˘ Œ˜±È¬ õ∂fl‘¡øÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ’ôL–¸N± ·Ó¬±Ú≈·øÓ¬fl¡ Ú±˝◊√ ˘1‰¬1 ’±ø˝√√ ’±ÀÂ√ ∆· ’±ÀÂ√ ¤Àfl¡˝◊√ 1+¬Û ¤Àfl¡˝◊√ ˘±ªÌ… Ú˝√√˚˛ øÚ˚˛˜1 ˘1‰¬1 ˜±Ú≈˝√1À˝√√ ∆˝√√ÀÂ√ øfl¡∑ ø¬ıU ’±ÀÂ√ fl¡íÓ¬∑ ¬ıÊ√±1Ó¬ Ú≈‚”À1 Œ‰¬À1fl¡œ Ú±˝◊√ ‡Èƒ¬‡Èƒ¬ ˜±Àfl¡±1 ˜±Ó¬ Ú≈qÀÚ± ŒÏ¬“fl¡œ1 Â√±¬ıº ø‰¬1± ø˜˘Ó¬ ø¬Ûͬ±, ¸±µ˝√√ ¬ıÊ√±1Ó¬ ø¬ıUª±Ú‡ÀÚ± Œ˘±fl¡1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ¤˚˛±˝◊√ ŒÚøfl¡∑ ’¸˜œ˚˛±1 ¬ı¸ôL ά◊»¸ª ø¬ıUÓ¬ Ú±˝◊√ ‰¬±˝√√1 Œ·±g ø¬ıUÀÓ¬± ¬Ûø1˘ ’±øˆ¬Ê√±Ó¬…1 Œ·±g Ô±øfl¡¬ıÕ· Ê√±ÀÚ± ø¬ıU1 øÚÊ√¶§Ó¬±

¤˝◊√À¬ıø˘ Ó≈¬ø˜ ¬ıí˝√√±· ˝√√íÀ˘ ˜˝◊√ ¶§õüø¬ı˘±¸œ Œ˝√√±G± ø‰¬È¬œ ’Ô¬ı± Ù¬í1Â√íÚ±1 ·±Î¬ˇœÓ¬ ‚”ø1˜ ª±˝√/ ª±˝/ ŒÂ√•Û≈ fl¡1± ‰≈¬ø˘Ó¬ ŒÓ¬±˜±1 ŒÚÀ‚1œ Œ‡±¬Û±... ’±øÙˬfl¡±1 Ê√—‚˘Ó¬ fl¡À¬ÛÃÙ≈¬˘ ø¬ı‰¬±ø1¬ıÀ˘í Úfl¡í¬ı± ¬ıí˝√√±· Ú±ø˝√√À˘... fl¡À¬ÛÃÙ≈¬˘ Ú≈Ù≈¬À˘ ¬ı≈fl≈¡Ó¬º

’±À1... Ó≈¬ø˜ ¬ıí˝√√±· ˝√√í¬ı± ¤˝◊√À¬ıø˘ ¬ıϬˇ˜Ô≈ø1 1„√√œ Œ1ˆ¬˘Ú1 1—√√À¬ı±1 ŒÓ¬±˜±1 ›“ͬӬ, Ú‡Ó¬ ˜˝◊√ Œ˚ ≈√À‚«±1 Œõ∂ø˜fl¡ ˝√√í˜ ˘Ó¬±ø˙˘1 Ó≈¬ø˜ ¬ıí˝√√±· ˝√√íÀ˘ ¤˝◊√¬ı±1// ŒÙ¬±Ú –

¬Û1œé¬±·±1Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¬Û1œé¬± Œ˚Ú ¤È¬± ø·øÚø¬Û·À˝√√ Ô±øfl¡¬ıÕ· Ê√±ÀÚ±∑ ø¬ıU1 ˜±Ò≈˚«Ó¬± Œ¸±˜±¬ıÕ· ŒÚøfl¡∑ ŒÓ¬øÓ¬˚±¬ı± Ó¬º ŒÙ¬±Ú –

ø¬ıU ¬ı≈ø˘À˘˝◊√ õ∂øÓ¬Ê√Ú ’¸˜œ˚˛±1 õ∂±Ì-˜Ú Ú±ø‰¬ ά◊Àͬ ’±ÚµÓ¬º ’¸˜ÀÓ¬˝◊√ Ô±fl¡fl¡, ’±À˜ø1fl¡±ÀÓ¬˝◊√ Ô±fl¡fl¡ øfl¡•§± ’±Ú Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ¢∂˝√√ÀÓ¬˝◊√ Ô±fl¡fl¡º ø¬ıU1 ˘·Ó¬ ’¸˜œ˚˛±1 ¸•Ûfl«¡ ¬ı≈Ê√±¬ı ŒÚ±ª±1±º ¤fl¡ ’Ô«Ó¬ ¤È¬± ’Ú≈ˆ¬ª1 Ú±˜º

˜±Ú≈˝√ ¸±˜±øÊ√fl¡ õ∂±Ìœ Œ˝√√±ª± ¬ı±À¬ı˝◊√ ’Ó¬œÊ√À1 ¬Û1± ’Ô«±» ˝◊√øÓ¬˝√√±À¸ Ϭ≈øfl¡ ŒÚ±À¬Û±ª± ø√ÚÀ1 ¬Û1± ˜±Ú≈À˝√√ ¸˜±Ê√ ¬Û±øÓ¬ ¬ı¸¬ı±¸ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ’±ø√˜ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· Œ˘±Àfl¡˝◊√ fl‘¡ø¯∏1 ›¬Û1Ó¬ øÚˆ¬«1˙œ˘ ’±øÂ√˘º ·øÓ¬Àfl¡ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ fl‘¡ø¯∏ fl¡±˚« ’±1n∏ ά◊»¬Û±√Ú ¬ı‘øX1 ¬ı±À¬ı Ú±Ú± ά◊¬Û±˚˛ ’ª˘•§Ú fl¡ø1øÂ√˘ ’±1n∏ Œ¸À˚˛ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 Ê√œªÚÓ¬ õ∂fl‘¡øÓ¬ 1±Ê√…˝◊√ ’øÒfl¡ &1n∏Q ¬Û±˝◊√øÂ√˘º ·øÓ¬Àfl¡ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ õ∂fl‘¡øÓ¬1 ’Ú…Ó¬˜ ·1±fl¡œ ˝◊√f, ¸”˚«, ¬ı1n∏Ì Œ√ªÓ¬±, ¬Û‘øÔªœ ’±ø√fl¡ ’Ô±«» õ∂fl‘¡øÓ¬ 1±Ê√…1 ø˚À¬ı±1 ά◊¬Û±√±Ú1 ¬Û1± ά◊¬Ûfl‘¡Ó¬ ∆˝√√øÂ√˘ Œ¸˝◊√À¬ı±11 ¸cø©Ü1¬¬ı±À¬ı Ú±Ú± Ò1Ì1 ά◊»¸ª ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡ø1øÂ√˘º ά◊»¸ª ˙sÀȬ±1 ’Ô«˝◊√ ∆˝√√ÀÂ√ ˜±Ú≈˝√fl¡ ά◊»¸±ø˝√√Ó¬ fl¡1±, ˜±Ú≈˝√1 õ∂øÓ¬ ˜±Ú≈˝√fl¡ |X±˙œ˘ fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±, ’±ÚµÓ¬ ˜Ó¬˘œ˚˛± fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±, ά◊¡Z≈√X fl¡ø1 ŒÓ¬±˘±, fl‘¡ø¯∏õ∂Ò±Ú Œ√˙ ø˝√√‰¬±À¬Û ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏« Ó¬Ô± ’¸À˜± ά◊»¸ª ’Ú≈ᬱÚ1 Œ√˙º ¬Û1•Û1±·Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Ê√œªÚÀ¬ı±ÒÓ¬ Ÿ¬Ó≈¬ ’±1n∏ ά◊»¸ª ¸—¶‘®øÓ¬1 ˜˝√√œ1+¬Û ø˝√√‰¬±À¬Û ’±øÊ√› ’±˜±1 ˜±Ê√Ó¬ õ∂ª±˝√√˜±Ú ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ¤˝◊√ Œ˘±fl¡ ά◊»¸ªÀ¬ı±À1 ¸˜±Ê√1 Œfl¡±ÀÚ± ¤‡Ú ¸±˜±øÊ√fl¡ Œ˘±fl¡õ∂Ô±fl¡ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡ø1À˘› ˝◊√˚˛±1 ˜±ÀÊ√ø√ ¬ıøµÓ¬ ˝√√˚˛º Ÿ¬Ó≈¬ ’±1n∏ ˜±Úª1 ¶§˚˛— õ∂fl¡±˙ñ ’±fl¡¶Û˚˛Ú fl≈¡¸≈ø˜Ó¬– ¸˝√√ fl¡±1˙±‡±– ø¬ıô¶±1˚˛Ì ¬Û1ˆ¬‘Ó¬¸… ¬ı‰¬±—ø¸ ø√é≈¬ ¬ı±˚˛≈ø¬ı«¬ı±øÓ¬ ˝√√+√˚˛øÚ ˝√√1iß±1±Ú±— Úœ˝√√±1 ¬Û±Ó¬øª·˜±» ¸≈ˆ¬À·± ¬ı¸ÀôLº [Ÿ¬Ó≈¬ ¸—˝√√±1] ά◊»¸ª1 ¸—:± øÚ1+¬ÛÌ fl¡ø1 Œ˘±fl¡ ¸—¶‘®øÓ¬ø¬ı√ ’±1 øά ø¶úÔ-¤ ∆fl¡ÀÂ√ Œ˚ Ó¬±»¬Û˚« ¬ı˝√√Ú fl¡1± ø¬ıÀ˙¯∏ ¸˜˚˛ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’Ú≈ᬱÚ1 Œ¬ÛÃÚ–¬Û≈øÚfl¡Ó¬±˝◊√ ά◊»¸ªº õ∂‰¬œÚfl¡±˘Ó¬ Ÿ¬Ó≈¬˚: õ∂‰¬˘Ú ’±øÂ√˘ñ ˚íÓ¬ ¬ı¸ôL1 ’±·˜ÚÓ¬ ∆¬ıù´À√¬ı ˚±·, ¬ı¯∏«±Ó¬ ¬ı1n∏Ì õ∂‚±Ó¬ ∆¬ıø√fl¡ ¸±ø˝√√Ó¬…˝◊√ ¤˝◊√ fl¡Ô±1 õ∂˜±Ì ø√À˚˛º ’¸˜1 õ∂‰¬ø˘Ó¬ ¤ÀÚ fl‘¡ø¯∏øˆ¬øM√√fl¡ ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ά◊»¸ª ˜”˘Ó¬– øÓ¬øÚȬ±º Œ¸˚˛± ˝√√í˘ fl‘¡ø¯∏1 ’±1yøÌ1 ¬ıÓ¬1Ó¬ ¬ÛÓ¬± ¬ıí˝√√±· ø¬ıU ¬ı±Ï¬ˇøÚ1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ÛÓ¬± fl¡±øÓ¬ ø¬ıU ’±1n∏ ¸±˜1øÌ1 ¬ıÓ¬1Ó¬ ¬ÛÓ¬± ˜±‚ ø¬ıU ¤ÀÚ fl‘¡ø¯∏˜≈‡œ ά◊»¸ª1 ˜”˘ ά◊»¸ ˝√√í˘ ’±Úµº ¬ıí˝√√±·Ó¬ Œ¬Û±ª±1 ’±˙±1 ’±Úµ, fl¡±øÓ¬Ó¬ Ú˚˛Ú Ó‘¬ø51

¤Àfl¡‡ÀÚ˝◊√ ’±fl¡±˙, ¤Àfl¡Ê√ÀÚ˝◊√ ŒÊ√±Ú¸‡œ ˚ø√› Ù¬±&Ú1 ¬ıÓ¬±À˝√√ ’±Î¬◊˘ Ú˘·±˚˛√ øÂ√—·±¬Û≈11 ·±ˆ¬1n∏1 Œ‡±¬Û±º ˝◊√ ˚˛±Ó¬ Ú±À˝√√ ¬ıí˝√√±·, Ú≈Ù≈¬À˘ Ú±˝√√1-fl¡À¬Ûú ŒÏ¬±˘-Œ¬Û“¬Û±, ŒÏ¬“fl¡œ1 ˜±Ó¬ ¤fl¡ ¸À¬Û±Ú ˜±ÀÔ“±º ¬ıÊ√±À1‚±ÀȬ, ø‰¬√Ȭœ¬ı±Â√Ó¬ Œ˜±¬ı±˝◊√ ˘1 ø1—ÀȬ±Ú, øȬøˆ¬ Œ‰¬ÀÚ˘, ¤Ù¬ ¤˜Ó¬ ¬ı± 1±øÓ¬ ¬ıÊ√±1 ¸±˜ø1 Ϭ˘—Ϭ¬Û—Õfl¡ ’˝√√± &ÀÌù´1 fl¡fl¡±˝◊√ øȬ1 ˜≈‡ÀÓ¬± Ú≈qÀÚ± ø¬ıU·œÓ¬º Ó¬Ô±ø¬Û ˝◊√ —1±Ê√œ ¤øõ∂˘ ˜±˝√√ ¬Û±À˘˝◊√ ’±ø˜ ά◊»Ù≈¬ø~Ó¬ ∆˝√√ ά◊Àͬ“±, کܱ˘øÊ√fl¡ ∆˝√√ ¬ÛÀ1“±º ά◊˘±˝√√ÀÓ¬ ’±˜±1 ˜ÚÀȬ±Àª ά◊1± ˜±À1 ’±˝◊√ 1 Œ√˙Õ˘º øÂ√—·±¬Û≈11 ¬ıÓ¬1 ˜±˚˛±˜˚˛œº ¸“‰¬±˝◊√ ˝◊√ ˚˛±À1 ¬ıÓ¬1 ˘È¬1-¬ÛȬ1º ¤øÓ¬˚˛± ˚ø√ ·± ¬Û≈ø1 øÚ˚˛± 1í,√ ¤øÓ¬˚˛± √¬ı±ø¬ÛȬ± ¬ı1¯∏≈̺ ¤øÓ¬˚˛± ˚ø√ Œ·±˜±-·yœ1 ¬Ûø1Àª˙, ˜≈˝√ ”Ó«¬√ÀÓ¬ ’±Àfl¡Ã ¸±·1œ˚˛ ¬ıÓ¬±˝√√1 Œfl¡±À¬ı ά◊1n∏ª±˝◊√ øÚ¬ı Œ‡±ÀÊ√ ‚11 ˜”Ò‰¬º ø¬ıù´±¸ fl¡ø1¬ıÕ˘ fl¡øÍ¬Ú Œ˚ 365 ø√Ú1 24 ‚∞I◊±˝◊√ ¸˜˚˛-’¸˜˚˛ Ú±˝◊√ Œ˚øÓ¬˚˛±˝◊√ ˜Ú ˚±˚˛√ ŒÓ¬øÓ¬˚˛±˝◊√ fl≈¡ø˘1 ø¬ıÚøÚ, ά±„√√1 ŒÊ√±À¬Û±˝√√± ·Â√ ¤ÀÊ√±¬Û±1 Ó¬˘Ó¬ ’±¬Û≈øÚ ¤‡ÀôLfl¡ ∆1 ø√À˘˝◊√ fl≈¡ø˘1 fl≈¡-fl≈¡ qøÚ¬ı˝◊√ qøÚ¬ıº ˆ¬·ª±Ú1 ’ôL1 Ê≈√À1±ª± ¸‘ø©Üº ‚11 ¬ı±ø˝√√1 ›˘±À˘˝◊√ ¸√±˚˛ fl¡±Ì‡Ú øÔ˚˛ fl¡ø1 1±À‡“±ñøfl¡Ê√±øÚ ›‰¬1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ±¬ı±˝◊√ ’¸˜œ˚˛±Ó¬ fl¡Ô± ¬Û±ÀÓ¬˝◊√ º Œ¬Û1±•§≈À˘È¬1‡ÚÓ¬ Œfl“¡‰≈¬ª±ÀȬ±1 ∆¸ÀÓ¬ øfl¡Ê√±øÚ Œ√À‡±Àª Ȭ±Àª˘‡Ú1 ¸˘øÚ ¤‡Ú ·±À˜±‰¬√±º øÂ√—·±¬Û≈1Ó¬ ¬ı±—˘±À√˙œ Ú±·ø1fl¡ ¬ıUÓ¬ Ôfl¡± Œ˝√√Ó≈¬ Œfl¡˝◊√ ¬ı±¬ı±À1± ͬ· ‡±˝◊√ À“√±º

¤Ù¬“±øfl¡ ·œÓ¬ ˜ÚÕ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ ë¬ıí˝√√±· ˜±ÀÔ“± ¤øȬ Ÿ¬Ó≈¬ Ú˝√√˚˛ Ú˝√√˚˛ ¬ıí˝√√±· ¤øȬ ˜±˝√√ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 ˝◊√ ’±˚˛≈¸ Œ1‡± ·√Ì Ê√œªÚ1 ˝◊√ ¸±˝√√º ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 fl¡±1ÀÌ ¬ıí˝√√±· ¤øȬ Ÿ¬Ó≈¬ Ú˝√√˚˛º ¤øȬ ˜±˝√√ Ú˝√√˚˛, ˝◊√ Œ˚Ú ’¸˜œ˚˛±1 ¤fl¡ ’Ù≈¬1ôL ˙øMê√ ˆ¬±G±1º Œ·±ÀȬ˝◊√ ¬ıí˝√√±· ˜±˝√√ ŒÊ√±Ú ’±1n∏ ŒÊ√±Ú±fl¡fl¡ ¸±é¬œ fl¡ø1 fl‘¡ø¯∏Ê√œªœ ’¸˜œ˚˛±˝◊√ ¬ı±√…1 ŒÂ√Àª ŒÂ√Àª Ú±À‰¬√ ’±1n∏ ·œÓ¬ ·±˚˛√º fl¡±À1±¬ı±1 Ê√œªÚÓ¬ Œ˚ÃªÚ 1±ø· ˘±ø·À˘ ¬ıí˝√√±·1 Ú ¬Û±ÚœÀ1 ·± Ò≈˝◊√ ÚÓ≈¬Ú Ê√œªÚ1 ¬Û±Ó¬øÚ Œ˜À˘º 1„√√±˘œ ¬ı± ¬ıí˝√√±· ø¬ıUfl¡ ¸±Ó¬ ˆ¬±·Ó¬ ˆ¬±· fl¡1± ˝√√˚˛º ¤˝◊√ ¸±Ó¬ø¬ıU1 ˆ¬±·À¬ı±1 ∆˝√√ÀÂ√ ·1n∏ ø¬ıU, ˜±Ú≈˝√ ø¬ıU, Œ·±“¸±˝◊√ ø¬ıU, Œ‰¬ÀÚ˝√√œ ø¬ıU, ˜±˝◊√fl¡œ ø¬ıU, 1„√√±˘œ ø¬ıU ’±1n∏ Œ‰¬1± ø¬ıUº ø¬ıUÓ¬ ŒÏ¬±˘, Œ¬Û“¬Û±, Ȭfl¡±, ··Ú±, ¬ı“±˝√√œ, ¸≈Ó≈ø˘, ¬ıœÌ ’±ø√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬˘Ó¬ ¤˝◊√ ¬ı±√…˚La1 ø¬ı¯∏À˚˛ ’±À˘±‰¬Ú± ά±ø„√√ Òø1¬ıÕ˘ Œ‰¬©Ü± fl¡1± ˝√√í˘º ŒÏ¬±˘ – ’±ø√˜ ’ª¶ö±Ó¬ ’¸˜1 ›Ê√± Ï≈¬˘œ˚˛±˝◊ √’±˜, fl“¡Í¬±˘, ‰¬±˜ õ∂ˆ¬‘øÓ¬ ·Â√ fl¡±øȬ Ȭ≈fl≈¡1± fl¡ø1 ∆˘ Ó¬±1 ˜±Ê√ˆ¬±· ŒÙ“¬±À¬Û±˘± fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ Ó¬±1 ≈√À˚˛±È¬± ˜”1 Â√±À˘À1 Ϭ±øfl¡ ŒÏ¬±˘ øÚ˜«±Ì fl¡ø1øÂ√˘º ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ’±ÀÂ√ ëë¤È¬± ’±À˜À1 ¤È¬± ‰¬±À˜À1 ¬ı“±˝√√1 ˜±ø1 ¸±øÊ√ ŒÏ¬±˘ ¬ı±›““º ’±Àfl¡Ã ˜±ø‡1 ˜”À1 fl¡±øȬ ŒÏ¬±˘øȬ ¬ıÚ±À˘± ø¬Û¬Û1± ‰¬±À˘À1 ‰¬±À˘“± ŒÊ√˘≈fl¡1 ‰¬±À˘À1 ¬ı1øȬ Ȭ±øÚÀ˘“± Ù¬ø1„√√1 ŒÍ¬À„√√À1 ¬ı±À˘“±º ¤˝◊√ fl¡±Í¬1 ŒÏ¬±˘ ¤øȬ øάø„√√Ó¬ ›À˘±˜±˝◊√ Ú¬ıÊ√±À˘ Œ˚Ú ’¸˜œ˚˛±1 ¬ı±¬ÛøȬ¸±À˝√√±Ú ø¬ıUøȬ ’¸•Û”Ì« ∆˝√√ 1˚˛º ’¸˜1 ŒÏ¬±˘ Œfl¡˝◊√¬ı± õ∂fl¡±11º Œ˚ÀÚ¬ı1ÀϬ±˘, ŒÏ¬¬Û±ÀϬ±˘, ¸1n∏ÀϬ±˘ ¬ı± ø¬ıUÀϬ±˘ ˝◊√Ó¬…±ø√º ø¬ıUÀϬ±˘ √œ‚À˘ 45 ŒÂ√–ø˜– ’±1n∏ ¬ı˝√√À˘ õ∂±˚˛ 30 ŒÂ√–ø˜– ¬ı± Ó¬±ÀÓ¬±Õfl¡ øfl¡Â≈ √Œ¬ıøÂ√ Œ˝√√±ª± õ∂À˚˛±Ê√Úº ˝◊√˚˛±1 ˜±ø1À1 ¬ıÀÊ√±ª± Œ¸“±Ù¬±˘1 ’—˙ ·1n∏1 Â√±À˘À1 ’±1n∏ ¬¬ı“±›Ù¬±˘1 ’—˙ Â√±·˘œ1 Â√±À˘À1 ŒÂ√±ª±º ø¬ıU ŒÏ¬±˘1 Ó¬±˘œÓ¬ Ôfl¡± fl¡±È¬øÚ ‰¬±˜1±‡Úfl¡ ¬ıUÀÓ¬ Œ˜À‡˘± Œ¬ı±À˘º ¤˝◊√ Ó¬±ø˘ Ȭ±øÚ¬ıÕ˘ ¬ıøV« ¬ı± ¬ı1øÓ¬ ˘À·±ª± ˝√√˚˛º ¬ı1øÓ¬ øϬ˘± Œ˝√√±ª± Œ¬ı˚˛±º ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ’±ÀÂ√ñ ëŒÏ¬±À˘À1 ¬ı1øÓ¬ øϬ˘± ‹ Ï≈¬˘œ˚˛± ŒÏ¬±˘À1 ¬ı1øÓ¬ øϬ˘± fl¡±ø˘À1 ¬Û1± ˆ¬±ÀÓ¬ Ú±˝◊√ø√fl¡˚˛± fl“¡fl¡±˘1 fl¡±‰≈¬øȬ øϬ˘±ºí ŒÏ¬±˘1 Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬±Ó¬ ’±À˝√√±˜ ¶§·«À√ά◊¸fl¡˘1 ’ª√±Ú ’Ú¶§œfl¡±˚«º ŒÏ¬±˘1 ˜±ø˘Ó¬±Ó¬ ’±ÀÂ√ ëëfl¡ø˘˚≈À· ˝◊√f¬ı—˙œ 1Ê√± Ú±ø˜ ˚±˚˛º Œ¸±ÒÚ ›Ê√±˝◊√ ŒÏ¬±˘ ¬ıÊ√±˚˛º ’±øÚÀ˘ Ú˜±˝◊√ººíí ά◊Ê√øÚÓ¬ ‚±˝◊√ ŒÏ¬±˘1 ‚±È¬1 ¸—‡…± ŒÂ√Ãø¬ı3Â√‡Úº ø¬ıUÓ¬˘œÓ¬ ŒÏ¬±˘1 ˜±ÀÓ¬ Ú±‰¬Úœ¸fl¡˘fl¡ ø1ø„√√˚˛±˝◊√ ˜±ÀÓ¬º ŒÏ¬±˘Ó¬ ‰¬±¬Û1 ¬Û1±1 ˘À· ˘À·˝◊√ ‡±¬ıÕ˘ ¬ı±øϬˇ Œ˘±ª± ˆ¬±Ó¬¬ fl“¬±˝√√œÀÓ¬ Œ¬Û˘±˝◊√ ∆Ô Ú±‰¬Úœ Ú±ø‰¬¬ıÕ˘ Ϭ±¬Ûø˘ Œ˜À˘º ŒÏ¬±˘1 ˜±Ó¬ qøÚ Ú±‰¬Úœ ˜Ó¬˘œ˚˛± Œ˝√√±ª± ˜ÚÀȬ± ŒÏ¬±˘1 ŒÂ√Àª 1±˝◊√-Ê√±˝◊√ fl¡ø1 Ó¬±À˘ Ó¬±À˘ Ú±ø‰¬ ά◊Àͬº ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ¤˝◊√ fl¡Ô±1 ά◊À~‡Ú ¤ÀÚÕfl¡À˚˛ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ñ

ëëŒÏ¬±˘¬ ıÊ√±À˘ fl¡À1 øÒÚ ±› ±› ˜‘√—À· fl¡ø1ÀÂ√ √±› fl¡±È¬øÚ ¸”Ó¬±˝◊√ ’±˜øÚ fl¡ø1ÀÂ√º ø¬ı√±˝◊√ √ø√˚˛± ‚1Õ˘ ˚±›“ ’±Àfl¡Ã ëëŒÏ¬±˘1 ‰¬±¬Û1 ˜±ø1 Ï≈¬√˘œ˚˛± ›˘±À˘ ¬ıø˝√√ ∆¬ı ’±øÂ√À˘± Ó“¬±Ó¬, ŒÈ¬±À¬Û±˘±1 Œ¸µ”1 ŒÈ¬±¬Û±˘±ÀÓ¬ Ô±øfl¡À˘ ‡±¬ıÕ˘ Ú˝√√íÀ˘ ˆ¬±Ó¬ºí ŒÏ¬±˘1 ŒÂ√Àª ŒÂ√Àª Ú±‰¬Úœ1 ˘·Ó¬ Ï≈¬˘œ˚˛±˝◊√ Œõ∂˜ øÚÀ¬ı√ÀÚ± fl¡ø1øÂ√˘º øfl¡Â≈√˜±Ú ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ˝◊√˚˛±1 øÚ√˙«Ú Œ¬Û±ª± ˚±˚˛ñ ëëŒÏ¬±˘ ˆ¬±À˘ fl¡ø1 ¬ı±ø¬ı¬Œ˜±1 Ï≈¬˘œ˚˛± ŒÏ¬±À˘ ˆ¬±À˘ fl¡ø1 ¬ı±ø¬ı ŒÏ¬±À˘ ˆ¬±À˘ fl¡ø1 ŒÚ¬ı±¬ı ˘±ø·À˘ Ú±fl¡øȬ øÂ√ø·¬ı ‰¬±ø¬ıº ’±Àfl¡Ãñ ëŒÏ¬±˘Ó¬ ‰¬±¬Û1 ˜±ø1 Ï≈¬˘œ˚˛± ›˘±À˘ fl¡±1 ‚11 Ú±‰¬Úœ Ú±À‰¬√, ›‰¬1 ‰¬±ø¬Û ‰¬±ø¬Û Ú±ø˝√√ø¬ı Ú±‰¬Úœ ˝√√±Ó¬Ó¬ ŒÏ¬±˘1 ˜±ø1 ’±ÀÂ√º Ê√Úø¬ıù´±¸ ˜ÀÓ¬ Ï≈¬˘œ˚˛± ›Ê√±˝◊√ ŒÏ¬±˘1 ˜±Ó¬Ó¬ ≈√©Ü õ∂fl‘¡øÓ¬1 ˜±Ú≈˝√1 fl≈¡-fl¡˜« fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1±Õfl¡ ¬ı±øg 1±À‡º Œfl¡ª˘ ¤À˚˛ Ú˝√√˚˛ñ Ú±‰¬Úœ1 ŒÏ¬±˘1 ŒÂ√ª1 Ú±À‰¬±Ú, ˆ¬ø11 ·ø1¬ÛøÚ, ¬ı“±˝√√œ1 ¸≈˜Ò≈1 ¸≈1Ó¬ ¸≈Ó≈¬ø˘1 Ò√ıøÚÓ¬ ’±1n∏ Œ¬Û“¬Û±1 ˜Ú-õ∂±Ì Ê≈√1n∏ª± ˘˝√√1Ó¬ ¬Û‘øÔªœ ¸·ˆ¬«± ˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ø¬ıù´±¸ fl¡À1º ŒÏ¬±˘1 ˜±Ó¬Ó¬ ·‘˝√¶ö1 ‚1 ’¬Û±˚˛-’˜e˘ ”√1 ˝√√˚˛º ŒÏ¬±˘1 Ò√ıøÚÓ¬ õ∂fl‘¡øÓ¬ Œ√ªœ1 Ê√œªÚ-Œ˚ÃªÚ Ê√±À· ¬ı≈ø˘ ø¬ıù´±¸ ’±ÀÂ√ øfl¡c ’±˝√√±1-˙±›Ú ˜±˝√√Ó¬ ŒÏ¬±˘ ¬ıÊ√±À˘ Ò±Ú ¬ÛÓ¬±Ú ˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ ’±Ú ¤È¬± ø¬ıù´±À¸± ’±˜±1 ˜±Ê√Ó¬ Œ√‡± ˚±˚˛º Œ¬Û“¬Û± – ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ¬ıÀÊ√±ª± ˜í˝√√1 ø˙„√√1 Œ¬Û“¬Û±øȬ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 ’±Ú ¤ø¬ıÒ Œ˘±fl¡¬ı±√…º ¤˝◊√ Œ¬Û“¬Û± Œfl¡˝◊√¬ı±ø¬ıÀÒ± ’±ÀÂ√, Œ¸˝◊√À¬ı±1 ˝√√í˘ 1±˜ ø˙„√√±, 1Ìø˙„√√±, ‡— ø˙„√√±º ˜1± ˜í˝√√1 ø˙„√√1 ’±·1 ’—˙Ó¬ 6 ˝◊√ø= √œ‚˘ Ú˘ ¬ı± ø¬ıÊ≈√˘œ ¬ı“±˝√√1 ‰≈¬„√√±Ó¬ Ù≈¬È¬± fl¡ø1 ¸—À˚±· fl¡ø1 ˜≈ÀSê Ù≈¬ø√ ¬ıÀÊ√±ª± ’¸˜œ˚˛± ø¬ıU·œÓ¬ ’±1n∏ ø¬ıU Ú‘Ó¬…1 ’¬Ûø1˝√√±˚« ¸—·Ó¬ ¬ı±√…º ¤˝◊√ ˜í˝√√1 ø˙„√√1 Œ¬Û“¬Û±øȬ ∆˝√√ÀÂ√ ø¬ıU1 ’±Úµ-ά◊26√±¸1 ˜Ò≈1 ’±1n∏ ’øÓ¬ Ê√Úøõ∂˚˛ ˘·1œ˚˛±º ¤˝◊√ Œ¬Û¬Û“± øÚ˜«±Ì fl¡1±Ó¬ ¬ı≈ª± fl¡È¬±1œ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ’±ÀÂ√ ñ øfl¡À˝√√À1 fl¡±øȬø˘ Œ¬Û“¬Û± ‹ ¸˜Úœ˚˛±

¸√±˚˛ ‰¬fl≈¡À˘± ŒÈ¬±Àfl“¡± ’í Œ‰¬Ú±˝◊√ ’í ¬ıø˘˚˛± fl¡ø1ø˘ Œ˜±fl¡ºíí ¬Û‘øÔªœÓ¬ ¤ÀÚ ¸≈1-˘˝√√1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ı ¬Û1± ¬ı±√…˚La Ú±˝◊√ ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ fl¡í¬ı ¬Û±ø1º Œ¸À˚˛ ¤ÀÚÒ1Ì1 Œ¬Û¬Û“±1 ˘˝√√À1 Œ˚êڱ ·±ˆ¬1n∏ ¬ı˙ fl¡À1, ˚±1 ˜±Ó¬Ó¬ Ô±øfl¡¬ı ŒÚ±ª±ø1 Ú±‰¬Úœ1 ˜ÚÀȬ± fl¡íÕ˘ ˚±›““ øfl¡ fl¡À1“± ˘±À·ºíí Œ˘±fl¡-¸—¶‘®øÓ¬1 ·Àª¯∏fl¡¸fl¡À˘ fl¡˚˛ Œ˚ Œ¬Û“¬Û±1 ˘˚˛-¸≈1Ó¬ Ú±‰¬Úœ1 ˝√√+√˚˛Ó¬ ˘˝√√1 ŒÓ¬±À˘º ··Ú± – ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 ¤fl¡ øÚÊ√¶§ ¬ı±√…˚La ∆˝√√ÀÂ√ ··Ú±º ··Ú±1 ˜±Ó¬ Œ¬ı—Œˆ¬fl≈¡˘œ1 ˜±Ó¬fl¡ ’Ú≈fl¡1Ì fl¡ø1 ά◊»¬ÛøM√√ ∆˝√√ÀÂ√º ··Ú± ≈√ø¬ıÒ, ¤ø¬ıÒ ˘±˝√√1œ ··Ú± ’±1n∏ ’±Úø¬ıÒ 1±˜ÒÚ ··Ú± º ¬ı-‰≈¬„√√± Ú±˝◊√¬ı± ά◊M√1 √øé¬ÌÙ¬±À˘ Ôfl¡± ¬Û”1ͬ ¬ı“±˝√√1 1í√ ¬Û1± ¬Ù¬±˘ÀȬ±1 ’±·ø˘1 ¬Û1± ··Ú± ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ά◊˙±˝√√ ’±1n∏ ˝√√±Ó¬1 Œfl¡Ã˙˘1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ øÊ√ˆ¬±‡Ú fl“¡¬Û±˝◊√ ¸≈˜Ò≈1 Œ¬ı±˘ øÚ·«Ó¬ fl¡ø1 ¬ıÀÊ√±ª± ˝√√˚˛º ’Ó¬œÊ√Ó¬ ŒÎ¬fl¡±-·±ˆ¬1n∏Àª ¸‚ÀÚ ø˜˘±-ø˜‰¬± fl¡1± ¸yª¬Û1 Ú±øÂ√˘ ’±1n∏ Œfl¡øÓ¬˚˛±¬ı± ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ Œõ∂˜ øÚÀ¬ı√Ú fl¡À1“±ÀÓ¬ Ò1± ¬Ûø1 ˙±øô¶1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ∆˝√√øÂ√˘º Œ¸À˚˛À˝√√ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ··Ú± Œ‡±Ê√±1 ‰¬À˘À1 ’±›¬Ûfl¡œ˚˛±Õfl¡ Œõ∂˜ ¬ı…Mê√ fl¡ø1øÂ√˘ ¤ÀÚÕfl¡ñ Œ˚±ª±ÀȬ± ø¬ıUÀÓ¬ ··Ú± ‡≈øÊ√À˘± ¤˝◊√ Œ¬ıø˘› øÚø√˘± ¸±øÊ√ ŒÓ¬±˜±1 ··Ú± ’±˜±Àfl¡± Ú±˘±À· ø√˚˛±À· ø¸Ê√Úœfl¡ ¸±øÊ√º ¬ıU fl¡©ÜÀ1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ··Ú± õ∂ÔÀ˜ ˆ¬±˘À¬Û±ª± ˜1˜œÊ√Úœfl¡ ά◊¬Û˝√√±1 ø√À˚˛ ’±1n∏ ˜1˜œÊ√Úœ› ˆ¬±˘À¬Û±ª±Ê√ÚœÕ˘ ¬ı≈ø˘ Ó“¬±Ó¬1 ¬Û±È¬Ó¬ ¬ıø˝√√ Ù≈¬˘±˜ ø¬ıUª±Ú ¬ı˚˛º ∆¬ı Ôfl¡± ¸˜˚˛ÀÓ¬ øõ∂˚˛Ê√ÚÕ˘ ˜ÚÓ¬ ¬Ûø1 ˜ÀÚ ˜ÀÚ ··Ú± ¬ıÊ√±˝◊√ ˜Úfl¡ ¸±ôLÚ± ø√À˚˛ ¤ÀÚÕfl¡À˚˛ ÒÀÚ ¸±øÊ√ ø√˚˛± ˘±˝√√1œ ··Ú± ¬ıø˝√√ Ó¬±“Ó¬1 ¬Û±Ó¬Ó¬ ¬ı±“›, ¬Û±›“ øfl¡ Ú±¬Û±›“ Œ‰¬Ú±˝◊√À1 ¬ı±Ó¬ø1 ά◊˘øÓ¬ ά◊ˆ¬øÓ¬ ‰¬±›“º √1±‰¬˘ÀÓ¬ ··Ú± ˜ø˝√√˘±1 ¬ı±√… øfl¡c ¸˜˚˛1 Œ¸±Ó¬Ó¬ ˘±À˝√√ ˘±À˝√√ ¬Û≈1nÀ¯∏› ¬ıÊ√±¬ıÕ˘ Òø1À˘º ˜ø˝√√˘±˝◊√ ¬ıÀÊ√±ª± ··Ú±fl¡ ˘±˝√√1œ ··Ú± ’±1n∏ ¬Û≈1n∏À¯∏ ¬ıÀÊ√±ª± ··Ú±fl¡ 1±˜ÒÚ ··Ú± Œ¬ı±À˘º ≈√øȬ ¬Û±Ó¬˘ ›“ͬ1 ¬Û1˙Ó¬ ¸Ê√œª ∆˝√√ ά◊ͬ± ··Ú±‡ÀÚ õ∂fl¡±˙

ά◊1n∏„√± ά◊1n∏„√± ˘±À·º ¬ı±˝√√œ – ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬-Ê√ÚÊ√±øÓ¬1 ˜±Ê√Ó¬ ¬ı“±˝√√œ1 ¤‡Ú ¸≈fl¡œ˚˛± ’±¸Ú ’±ÀÂ√º ø¬ıøˆ¬iß ∆√‚«… ’±1n∏ ø¬ıøˆ¬iß ’±fl‘¡øÓ¬1 ¬ı““±˝√√œ ø¬ıøˆ¬iß ·œÓ¬Ó¬ ¬ı…ª˝√√±1 ∆˝√√ ’±ø˝√√ÀÂ√º ø¬ıUÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ¬ı“±˝√√œ1 ∆√‚«… ¤Ù≈¬È¬ ’±1n∏ ˝◊√˚˛±1 Ù¬≈Ȭ± ¸±Ó¬È¬±º ø¬ıÊ≈√˘œ ¬ı“±À˝√√À1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ˝◊√˚˛±1 ¤È¬± ˜”¬1Ó¬ øÔ˘± ˜±ø1 Œ˘±ª± ˝√√˚˛º ά◊À~‡… ¬Œ˚ øÔ˘±1 ¸±˜±Ú… ¬Û±fl¡ ¤È¬± 1±À‡, ˚±ÀÓ¬ ˝◊√˚˛±1 ˜±ÀÊ√ø√ ά◊˙±˝√√ øÚ·«Ó¬ ˝√√˚˛º ¸±Ó¬È¬± ø¬ıg±1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ¤È¬± ø¬ıg± øÔ˘± ˜1±1 ¸±˜±Ú… ›‰¬1Ó¬ ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ¬ı±fl¡œÀfl¡˝◊√Ȭ± øfl¡Â≈√ ”√1Ó¬ ¸˜±Ú ¸˜±Ú ”√1Qfl¡ ¬ı…ªÒ±ÚÓ¬ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1± ˝√√˚˛º øÔ˘± ˜1± ’—˙1 ›‰¬1Ó¬ Ôfl¡± ø¬ıg± ’—˙Ó¬ ˜≈À‡À1 Ù≈¬ª±˝◊√ ¬ı“±˝√√œ1 ¸5¶§1 ά◊»¬Ûiß fl¡1± ˝√√˚˛º ¬ı“±˝√√1 ¬ı±“˝√œfl¡ ˜≈1n∏˘œ ¬ı≈ø˘› Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º ˚ø√› ¬ı±“˝√œ ’±1n∏ ˜≈1n∏˘œ1 ˜±Ê√Ó¬ ¬Û±Ôfl«¡… ’±ÀÂ√º ’¸˜œ˚˛±1 ø˝√√˚˛±1 ’±˜Í≈¬ ¬ı±¬ÛøÓ¬¸±À˝√√±Ú ø¬ıUÓ¬ Œ·±ª± ·œÓ¬À¬ı±1Ó¬ ¬ı“±˝√√œ1 ά◊À~‡ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ø¬ıUÓ ø¬ıUª± ŒÎ¬fl¡±˝◊√ ·±˚˛√ ¤ÀÚÕfl¡ ¬ı“±˝√√À1 ’±·ÀÓ¬ ¬ı“±˝√√œ ¬ı±˝◊√ ’±øÂ√À˘“± ˙±U ’±˝◊√1 qÚfl¡ø˝√√ ¬ı≈ø˘ ˙±U ’±˝◊√ qøÚÀ˘ ø˜ø‰¬fl¡±˝◊√ ˝√√“±ø˝√√À˘ ŒÊ“√±ª±˝◊√ ŒÒÀ˜˘œ˚˛± ¬ı≈ø˘ ¸≈Ó≈¬ø˘ – ’Ó¬œÊ√ÀÓ¬ ˜±Ú≈À˝√√ ˝√√±ø¬ı-¬ıÚ fl¡±øȬ ¬Ûø1©®±1 fl¡ø1 fl‘¡ø¯∏ fl¡ø1¬ı ˘±ø·øÂ√˘ ’±1n∏ ˝◊√Ê√ÀÚ ø¸Ê√ÀÚfl¡ ¸““≈Uø1˚˛±˝◊√ ¸—Àfl¡Ó¬ ø√øÂ√˘º ¸yªÓ¬– ¤˝◊√ ¸≈Uø1À1 ά◊ißÓ¬ ¸—¶®1Ì ¸≈Ó≈¬ø˘º ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ¸≈Ó≈¬ø˘1 ’±fl‘¡øÓ¬ ŒÈ¬Àfl¡ø˘1 øÚø‰¬Ú±º ˝◊√˚˛±1 ·±Ó¬ ¤È¬± ¸±˜±Ú… ά±„√√1 ’±1n∏ ≈√Ȭ± ¸1n∏ ¸1n∏ ø¬ıg± Ô±Àfl¡º ά±„√√1 Ù≈¬È¬±Ó¬ Ù≈¬ø√ ’±1n∏ ¸1n∏ Ù≈¬È¬± ≈√Ȭ± ’±„≈√ø˘ ¬ı≈˘±˝◊√ SêÀ˜ Ò√ıøÚ ’±1n∏ ˘˝√√11 ¸‘ø©Ü fl¡1± ˝√√˚˛º ¸≈Ó≈¬ø˘1 øÓ¬øÚȬ± õ∂fl¡±1 ’±˜±1 ˜±Ê√Ó¬ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º Œ¸˝◊√Àfl¡˝◊√Ȭ± ˝√√í˘ ¬ıȬ˘ ¸≈Ó≈¬ø˘, ‰¬1±˝◊√ ¸≈Ó≈¬ø˘, ’±1n∏ fl“¡±ø‰¬ ¸≈Ó≈¬ø˘º ¬ıœÌ –

ø¬ıUÓ¬ ¬ı…ª˝√√+Ó¬

¬ı±√…˚La

›‰¬1Ó¬ ∆·À˝√√ ·˜ ¬Û±›“ ŒÂ√–√ ’¸˜œ˚˛± Ú˝√√˚˛, ¬ı±—˘±Ó¬À˝√√ fl¡Ô± ¬Û±øÓ¬ÀÂ√º Œ¸Ã-ø¸ø√Ú± ˝◊√ ˚˛±À1 ¤fl¡˜±S ø˝√√µœ ¤Ù¬ ¤˜ Œ‰¬ÀÚ˘Ó¬ 93.31 ’±1 ŒÊ√Ê√ÚœÀ˚˛ ¤øõ∂˘ ˜±˝√√Ó¬ ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ø¬ıøˆ¬iß Î¬◊»¸ª-¬Û±¬ı«Ì1 fl¡Ô± fl¡›“ÀÓ¬ ’¸˜1 ø¬ıU1 fl¡Ô±› fl¡íÀ˘º ¸±Ó¬ ¸±·1 ”√1Ó¬ ’¸˜ Ú±˜ÀȬ± qøÚÀ˚˛ ¬ı≈fl≈¡‡Ú øfl¡¬ı± ø‰¬ø1—Õfl¡ ·í˘º ’±˜±1 ø¬ıUª±Ú‡Ú1 fl¡Ô± ÚÕfl¡ ŒÚ±ª±ø1À˘“±º ˜”˘… ¬ı≈øÊ√ Œ¬Û±ª±Ê√Ú1 ‘√ø©ÜÓ¬ ˝◊√ ˚˛±1 ˜±Ú ά◊√±˚˛ ÿÒ√ı«Ó¬º Œ˜±1 ¤¬Û±È«¬À˜∞I◊Ó¬ ¤ø√Ú Œ√ø‡øÂ√À˘“± ¤‡Ú Ù≈¬˘±˜ ·±À˜±‰¬√±º øÚÊ√1 ‰¬fl≈¡ ≈√Ȭ±Àfl¡˝◊√ ø¬ıù´±¸ fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±øÂ√À˘“±º ø˘Ùƒ¬ÀȬ±1 Â≈√˝◊√ Â√ÀȬ± øȬø¬Û ø√, ¬ı±È¬ ‰¬±˝◊√ ’±ÀÂ√“±º 22 Ú— ˜˝√√˘±1 ¬Û1± ˝√√ͬ±» ‰¬fl≈¡ ¬Ûø1˘ 25 Ú— ˜˝√√˘±Ó¬ ·±À˜±‰¬± ¤‡Úº ·±ÀȬ± øfl¡˚˛ Ê√±ÀÚ± ø˙˚˛ø1 ά◊øͬ˘º ˜ÚÀȬ±fl¡ ˜Ú±¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘“±º

ø¬ıU1 ’Ú≈ˆ¬ª

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 88766-08908 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 I.C.U 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 98549-84223 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

5

’˘—fl‘¡Ó¬± Œ·±¶§±˜œ fl¡1± ˜Ú1 fl¡Ô±À¬ı±11 õ∂øÓ¬26√ø¬ı ¤ÀÚÕfl¡À˚˛ ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ Ù≈¬øȬ ά◊øͬÀÂ√º øfl¡À˝√√À1 fl¡±øȬø˘ Œ¬Û“¬Û± ¬ı“±˝√À1 ¤‰¬±ø1 √¬ı≈ª± fl¡È¬±1œ Ó¬±Àfl¡ ∆˘ fl¡±øȬÀ˘± Œ¬Û¬Û“±º ’±Àfl¡Ã Œ¬Û“¬Û±øȬ ¬ıÊ√±¬ı1 øÓ¬øÚøȬ ’±„≈√ø˘ ˜±Ê√À1 ’±„≈√ø˘ ˘À1 ’±˜±À1 Ú±‰¬Úœ ˝√√±ø˘ÀÂ√ Ê√±ø˘ÀÂ√ Ȭ±fl≈¡1œ ‚”1±ø√ ‚”À1 fl¡í˘œ ˜í˝√√1 ø˙À„√√À1 øÚ˜«±Ì fl¡1± ¬Œ¬Û“¬Û± ’øÓ¬ ά◊M√˜ ¬ı≈ø˘ Ê√Úø¬ıù´±¸ ’±ÀÂ√º ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ¤ÀÚÕfl¡ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛º ë댬ۓ¬Û±øȬ Œ¬Û“¬Û±øȬ 1˝√√Õ√ Œ¬Û“¬Û±øȬ fl¡í˘œÕ√ ˜í˝√√À1 ø˙— ¬ıÊ√±À˘ ¬ıÊ√±ø¬ı ˆ¬±˘Õfl¡ ¬ıÊ√±ø¬ı Ù≈¬˘±˜ ˝√“¬±‰¬øȬ ø√˜ºíí ¤˝◊√ fl¡í˘œ˚˛± Œ¬Û“¬Û±øȬ1 ˜±Ó¬Ó¬ Ú±‰¬Úœ 1í¬ı ŒÚ±ª±À1 ’±1n∏ ˜Ú 1±˝◊√-Ê√±˝◊√ fl¡1± fl¡Ô±› ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ¸≈µ1Õfl¡ ά◊À~ø‡Ó¬ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ñ ë뤽◊√À¬ıø˘ ’±UÒ±Ú ¬Û±ÚœÀ˚˛ ˜±ø1À˘ ’˝√√±À¬ıø˘ ’±UÒ±Ú ¬Û±˜, ˜í˝√√1 ø˙„√√1 Œ¬Û“¬Û±øȬ ¬ıÚøfl¡˚˛±˝◊√ ’±ÀÚ±Õ· ŒÓ¬±˜±1 ˙¬ÛÓ¬ ø¬ıUÕ˘ ˚±˜º Œ¬Û“¬Û±1 õ∂±Ì¶Û˙«œ ˜±Ó¬Ó¬ ˚±≈√fl¡1œ Œ˜±˝√√Úœ ˙øMê√ øÚø˝√√Ó¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√, ’±ÀÂ√ ø˜Í¬± ø˜Í¬± ˘·± ˘˝√√1 fl¡ø˘Ê√±Ó¬ ¶ÛµÚ Ê√À·±ª± ¸≈1, ’±ÀÂ√ Ú±‰¬Úœ1 ’|n∏ ø˜˘Ú1 ¬ı≈fl≈¡ ˆ¬„√√± ’Ó‘¬5 fl¡±˜Ú± ¬ı±¸Ú±ñ ë댬ۓ¬Û±1 ˜±ÀÓ¬ ¬ı≈fl≈¡ ˆ¬±À„√√

øÚÊ√1 ¤¬Û±È¬«À˜∞I◊Ó¬ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ’¸˜œ˚˛± ˜±Ú≈˝√ ’±ÀÂ√, ’±1n∏ ˜˝◊√ ·À˜˝◊√ Ú±¬Û±›“º ø˘Ùƒ¬È¬1 fl¡Ô± ¬Û±˝√√ø1 ø‰¬ø1À1 Œ‡±Ê√fl¡±øϬˇ 25 Ú— ˜˝√√˘± ¬Û±À˘“±À·º ˜ÚÓ¬ ¤È¬± ‡≈≈√ªøÚñ ø˚ ˝√í√¬ı Œ√‡± ˚±¬ı ¬ı≈ø˘ ˆ¬±ø¬ıÀ˚˛ ˆ¬À˚˛-˘±ÀÊ√ fl¡ø˘— Œ¬ı˘ÀȬ± ¬ıÊ√±À˘“±º 60 ¬ıÂ√1˜±Ú ¬ı˚˛¸œ˚˛± Œ˘±fl¡º ø¬ÛgÚÓ¬ ˝√√±Ù¬À¬Û∞I◊, ˝√√±Ó¬Ó¬ ˆ¬±À˚˛±ø˘Ú‡Ú ∆˘ ›˘±˝◊√ ’±ø˝√√˘º Œ√ø‡ ˘±ø·À˘ ¤˝◊√ Ê√Ú Œfl¡±ÀÚ±õ∂fl¡±À1 ’¸˜œ˚˛± ˝√√í¬ı ŒÚ±ª±À1º ø¬ı¬Û±„√√Ó¬ ¬Ûø1À˘“± ˜˝◊√º√ ˆ¬≈˘ Œfl¡±Í¬±1 fl¡ø˘— Œ¬ı˘ ¬ıÊ√±À˘“± ŒÚøfl¡∑ ˝◊√ —1±Ê√œÀÓ¬ ŒÓ¬›“fl¡ fl¡Ô±ø‡øÚ ¬ı≈Ê√±˝◊√ ø√À˘“± ˜˝◊√

ñ ’±·ø˘ ¬ı“±˝√√À1 ¬Û±È¬Ó¬ ¬ı±›“, ’±À˝√√ øfl¡ Ú±À˝ √‹ Œ˜±À1 ÒÚ Œ‰¬Ú±˝◊√ ‹ ø‰¬ø1 ¬Û±øÓ¬¬ ˜e˘‡Ú ‰¬√±›“ ¤˚˛±˝◊√ ˝√√í˘ ··Ú±1 ø¬ıÀ˙¯∏Qº Ȭfl¡± – Ȭfl¡± ≈√ø¬ıÒº ¤ø¬ıÒ ˝√√±Ó¬ Ȭfl¡±º ’±Úø¬ıÒ ˜±øȬ Ȭfl¡±º ˆ¬±˘ ¬Û”1ͬ Ê√±øÓ¬ ¬ı± ˆ¬˘≈fl¡± ¬ı“±˝√√1 ’±·ø√˘1 ¤¬Û±À¬ıÀ1 ≈√˝◊√ ¬ı± ’±ÕϬˇ Ù≈¬È¬ √œ‚˘œ˚˛±Õfl¡ ¸Ê√± Ȭfl¡±1 Ȭflƒ¡ Ȭflƒ¡ ˜±Ó¬ÀȬ±Àª fl¡í¬ı ŒÚ±ª±1±Õfl¡À˚˛ ø¬ıU ά◊ij±√Ú± Ϭ±ø˘ ø¬ıU1 ά◊»¸±˝√√ ≈√&ÀÌ ¬ı‘øX fl¡À1º ø¬ıU·œÓ¬À¬ı±11 ˜±ÀÊ√ø√ ¤˝◊√ fl¡Ô± ¸≈µ1Õfl¡ õ∂øÓ¬¬Ûiß ∆˝√√ÀÂ√ ¤ÀÚÕfl¡À˚˛ñ Ȭfl¡±1 ¸1n∏ ¸1n∏ ˜±ÀÓ¬ ¸˜Úœ˚˛± Ȭfl¡±1 ¸1n∏ ¸1n ˜∏±Ó¬ Ȭfl¡±1 ˜±ÀÓ¬ qøÚ ¬1í¬ıÀfl¡ ŒÚ±ª±À1“± ¤ø1 ˚±›“ Œ¬ÛȬÀ1 ˆ¬±Ó¬º ø¬ıUÓ¬˘œÓ¬ Ȭfl¡±øȬ Ú˝√√íÀ˘ Œ˚ ø¬ıU‡Ú ’¸•Û”Ì« Œ˚Ú ˝√√˚˛º ¤˝◊√ fl¡Ô± ø¬ıU·œÓ¬À¬ı±À1 õ∂øÓ¬¬Ûiß fl¡À1º fiÀ1 ·Â√ÀÓ¬ Œ˜Ã¬ı±À˝√√ ˘íÀ˘ fl¡fl¡±˝◊√ ¬Û±ø1 ø√˚˛± ‡±›““ ¬ı“±˝√√À1 Ȭfl¡±øȬ ¸±øÊ√ ø√˚˛± fl¡fl¡±˝◊√øȬ ø¬ıU ˜±ø1¬ıÕ˘ ˚±›“º ’±Àfl¡Ã, ¸1n∏ ø¬Ûø˘„√√±˝◊√ Ȭfl¡± ¸±øÊ√ ø√¬ı ø¬ıU ˜±ø1¬ıÕ· ˘±À· Ȭfl¡±øȬ Ú˝√√íÀ˘ ø¬ıUøȬ Ú≈qª±˝◊√

ŒÓ¬›“1 ‚11 fl¡ø˘— Œ¬ı˘ ¬ıÀÊ√±ª± fl¡±1ÌÀȬ±º Œ√‡±Ó¬ ŒÓ¬›“ ‰¬œÚ Œ√˙1 Œ˚Ú ˘±ø·˘º ˆ¬±1Ó¬¬ı¯∏«1 ’¸˜1 ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± Œ¬Û±ÚÂ√±ÀÓ¬˝◊√ ŒÓ¬›“ Œ˜±Õ˘ ˝√“¬±ø˝√√ ¤È¬± ˜±ø1 Ú˜¶®±1 ø√À˘ ’±1n∏ øÚÊ√1 Œfl¡±Í¬±Õ˘ ˜±øÓ¬ øÚÀ˘º øˆ¬Ó¬1Ó¬ øÚÊ√1 ∆‚ÌœÀ˚˛fl¡1 ˘·Ó¬ Œ˜±fl¡ ø‰¬Ú±øfl¡ fl¡1±˝◊√ ø√À˘ñ ëø√Ê√ ·±˝◊√ ˝◊√ Ê√ Ùˬ˜ Œ˝√√Àˆ¬Ú, ’±¸±˜íº Ó¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ∆fl¡ ·í˘ 6 ¬ıÂ√1 ’±·ÀÓ¬ fl¡1± ’¸˜ w˜Ì1 fl¡Ô±º fl¡±øÊ√1„√√± ¬ıÚ ˜À˝√√±»¸ª, fl¡˘±Àé¬S, ˜±Ê≈√˘œ,

Òœ1±Ê√ fl¡ø˘Ó¬±

’Ó¬œÓ¬ÀÓ¬ ø¬ıUÓ¬ ¬ıœÌ Ú±˜1 ¤ø¬ıÒ ¬ı±√… ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º &“˝◊√ ¬ı± Œˆ¬fl≈¡˘œ Â√±˘ ¤‡Ú 1í√Ó¬ qfl≈¡ª±˝◊√ Ú±ø1fl¡˘1 Œfl¡±À1±fl¡±À1 ˜≈‡Ó¬ Â√±Î¬◊Úœ fl¡ø1 Œfl¡˝◊√ά±˘˜±Ú ˜≈·±1 ¸≈Ó¬± Œ¬ıÀ˝√√˘±Ó¬ ¶ö±¬ÛÚ fl¡1±1 √À1 ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ¬ıœÌ ∆Ó¬˚˛±1 fl¡1± ˝√√˚˛º ˜”·± ¸≈Ó¬±Ó¬ Œ‚“±1±1 Ù¬±Ú1 ŒÚ±À˜±À1 Œ1ø¬Û ¸≈˜Ò≈1 Ò√ıøÚ Î¬◊»¬Ûiß fl¡1± ˝√√˚˛º ø¬ıU·œÓ¬Ó¬ ’±ÀÂ√ñ ŒÏ¬±˘1 ˜±Ó¬ qøÚÀ˘““± Œ¬Û“¬Û±1 ˜±Ó¬ qøÚÀ˘“± qÚ± Ú±˝◊√ ¬ıœÌÀ1 ˜±Ó¬ ¬ıœÌÀ1 ¤‰¬±øÓ¬ ¬ıÊ√±˝◊√ ø√˚˛± fl¡fl¡±˝◊√øȬ qøÚ ˚±›“ ¬ıœÌÀ1 ˜±Ó¬º ø¬ıU·œÓ¬¸˜”˝√ ’¸˜œ˚˛±1 ¬ı≈fl≈¡1¬ ˜±Ê√Ó¬ ά◊ͬ± ’±˙±-’±fl¡±—鬱1 ¬ı≈1¬ı≈1øÌ1 õ∂øÓ¬Ò√ıøÚº ˝◊√ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 1Àh 1Àh ’ôLøÚ«ø˝√√Ó¬ ¬ı±√…˚La1 ¸˜i§˚˛1 ∆Ú‡Úfl¡ ¶§fl¡œ˚˛ ˜˚«±√√± õ∂√±Ú fl¡ø1 øÊ√ø˘fl¡±˝◊√ ŒÓ¬±˘±1 ˘·ÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛± ¸—·œÓ¬ Ê√·Ó¬Àfl¡± ø¬ıøˆ¬iß Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ¸≈-¸˜i§˚˛Ó¬ ·Ï¬ˇ ∆˘ ά◊ͬ± ’¸˜œ˚˛± ¸˜±Ê√ Ê√√œªÚ1 √ø˘‰¬±‡Ú Ê√œ¬Û±˘ ’±1n∏ ¸˜‘X fl¡ø1ÀÂ√º ¤˝◊√ ø¬ıUøȬ ’¸˜œ˚˛±1 Ê√œªÚ1 ’¬Ûø1˝√√±˚« ’—·Ó¬ Œ˚ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√ ¤˝◊√ fl¡Ô± ¤Ù¬±øfl¡ ø¬ıU·œÓ¬1 ¡Z±1±˝◊√ fl¡í¬ı ø¬ıÂ√±ø1ÀÂ√“±ñ ø¬ıUøȬ ’±√11 ø¬ıUøȬ ¸±√11 ø¬ıUøȬ ’¸˜1 õ∂±Ì ¤ÀÚ±ª± ø¬ıUøȬ ¤ø1¬ı ˘±ø·À˘ Ú±Ô±Àfl¡ ’¸˜1 ˜±Ú ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 √±À¬Û±Ì¶§1+¬Û ø¬ıUøȬfl¡ ¤ø1 ’±ø˜ ’¸˜œ˚˛±˝◊√ ‹fl¡±øR…fl¡ ’¸˜1 fl¡äÚ± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1““±º

fl¡±˜±‡…± ˜øµ1, ’¸˜œ˚˛± Ó¬±À˜±˘-¬Û±Ì ’±1n∏ fl¡˘-¬ÛÂ√˘±1 fl¡Ô±›º ˝◊√ ˜±Ú ¸˘¸˘œ˚˛±Àfl¡ ∆fl¡ ·í˘ Œ˚Ú ŒÓ¬›“ Œ˚±ª±fl¡±ø˘À˝√√ ’¸˜1 ¬Û1± ’±ø˝√√ÀÂ√º ˝◊√ ˜±Ú ø√ÀÚ ˜ÚÓ ¸“±ø‰¬ 1‡± fl¡Ô±À¬ı±1 fl¡±À1±¬ı±fl¡ fl¡í¬ıÕ˘ ¸≈À˚±· Œ¬Û±ª±1 ’±Úµ ¤È¬± ŒÓ¬›“1 ˜≈‡Ó¬ Œ√‡± ∆·øÂ√˘º ˜˝◊√ ˝√√Ó¬¬ı±fl¡ ∆˝√√ ˜±ÀÔ“± ŒÓ¬›“1 ˜≈‡Õ˘ ‰¬±˝◊√ Ô±øfl¡À˘“±º Œ˙¯∏Ó¬ ·±À˜±‰¬√±‡Ú1 fl¡Ô± Œ¸±Ò±Ó¬ fl¡íÀ˘ñ ‚1Ó¬ Œ˝√√ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ’±˘˝√√œ ’±ø˝√√øÂ√˘ ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ Œ√‡≈ª±¬ıÕ˘ ’±øÊ√ ¤¬ıÂ√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¬ı±fl¡‰¬√1 ¬Û1± ά◊ø˘˚˛±Àº√ ¬ı±fl¡Â√Ó¬ ¬Û≈Ú1 Œ¸±˜±˝◊√ ŒÔ±ª±1 ’±·ÀÓ¬ ¤¬ı±1 1í√±˝◊√ ŒÔ±ª± ˆ¬±˘ ¬ı≈ø˘ fl¡íÀ˘º ’±ÚµÓ¬ ’±R˝√√±1± ∆˝√√ ˜˝◊√ ø¬ı√±˚˛ ˘íÀ˘“±º øÂ√—·±¬Û≈1Ó¬ Ôfl¡± ’¸˜œ˚˛±¸fl¡À˘ õ∂øÓ¬ ¬ıÂ√À1 ¤Àfl¡˘· ∆˝√√ Œˆ¬±·±˘œ ’±1n∏ 1„√√±˘œ ø¬ıU ά◊√ƒ˚±¬ÛÚ fl¡ø1 ’±ø˝√√Àº√ ø¬ıÀ√˙Ó¬ ’¸˜œ˚˛± ˜±Ú≈˝√ ˘· Œ¬Û±ª±1 ’±Úµ ¸œ˜±˝√√œÚ, Œ˚Ú Ê√œªÚÓ¬ ¬ıUø√Ú ø√ Œ˝√√1±˝◊√ Ôfl¡± ¬ıd ¤È¬± ø¬ı‰¬√±ø1 ¬Û±˝◊√ À“√±º ø¬ıU1 ø√Ú±‡Ú ˘·1 ¤Ê√Ú1 ∆¸ÀÓ¬ øάø„√√Ó¬ ·±À˜±‰¬√± ∆˘ Œ˜À¬∏C± Œ¬∏C˝◊√ ÚÓ¬ ά◊øͬ ¬ıU ’Ú≈ᬱÚÕ˘ ∆· Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ Œ¬∏C˝◊√ Ú1 ˚±SœÀ¬ı±À1 ‚”ø1 ‚”ø1 ‰¬±˚˛ñ ’±ø˜ ¬ı≈fl≈¡ Ù≈¬˘˝◊√ Ô±Àfl“¡±º ¬ıUÓ¬ ¸˜˚˛1 ¬Û1± ¤Àfl¡ÔÀ1 ‰¬±˝◊√ Ôfl¡± ‰¬±˝◊√ ÚœÊ√ ˜ø˝√√˘± ¤·1±fl¡œÀ˚˛ ¸≈ÀÒ“±-Ú≈¸≈ÀÒ“√±Õfl¡ ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ˘·1 ŒÂ√±ª±˘œÊ√ÚœÀ˚˛ ø¬Ûøg Œ˚±ª± ˜≈·±1 Œ˜À‡˘±-‰¬±√1À˚±1 Œ˚Ú ‰≈¬˝◊√ ‰¬±˝◊√ À˝√√ ˙±øôL ¬Û±À˘º ŒÓ¬›“ fl¡íÀ˘ñ ë˝◊√ Ȭ ˝◊√ Ê√ Œ‰¬± õ∂œøÓ¬ ¤G ˝◊√ ά◊øÚfl¡íº øfl¡˜±Ú Œ˚ Œ·Ã1ª ’Ú≈ˆ¬ª ∆˝√√øÂ√˘º

p5-12  

¬ı1Õ√ ø ‰¬˘± ∆˝√ √ ‰≈ ¬ ø˘ Œ˜ø˘ ’±ø˝√ √ ˘ ± ø‰¬Ú ∆Ô ·í˘± ¬ı±È¬‰¬í1±1 ‚1ÀȬ± ˆ¬±ø„√ √ . .. ˜≈ ˝ √ √ ” Ó « ¬ ÀÓ¬ Œ√ À ‡“ ± fl≈ ¡ ø˘ ¤Ê√ Ú œ ∆...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you