Page 1

ø¬ı À˙ ¯∏

5

&ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, ˜„√√˘¬ı±1, 13 ŒÂ√ÀõI◊•§1√, 2011

TET-õ∂døÓ¬ Œ˚±ª± ¸—‡…±1 ø¬ÛÂ√1 ¬Û1±

’ˆ¬…±¸1 ¬ı±À¬ı ’±ø˝√√« õ∂Àùü±M√√1

‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛±Ó¬ 1±Ê√œª ·±gœ ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡1Ì ’“±‰¬øÚÓ¬ ¬ı…±¬Ûfl¡ ≈√Ú«œøÓ¬ – øͬfl¡±√±11 ø¬ı1n∏ÀX Ô±Ú±Ó¬ Œ·±‰¬1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛±, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – √1— øÊ√˘±1 ‡±1n∏À¬ÛȬœ˚˛± Ú·11 øÚfl¡È¬ªÓ«¬œ ¬Ûø(˜ ¬ı±˝√√±¬ı±1œ ·“±ªÓ¬ ‰¬ø˘ Ôfl¡± 1±Ê√œª ·±gœ ∆¬ı≈…√øÓ¬fl¡1Ì ’“±‰¬øÚ1 fl¡±˜Ó¬ øͬfl¡±√±11 ø¬ı1n∏ÀX ’øÚ˚˛˜1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂±5 ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ ¬Ûø(˜ ¬ı±˝√±√¬ı±1œ ·“±ªÓ¬ ’“±‰¬øÚÀȬ±1 ¬ı±ÀÊ√Ȭ ˜ÀÓ¬ ¤È¬± øÚø«√©Ü ¸œ˜± øÚÒ«±1Ì1 øˆ¬øM√√Ó¬ øͬfl¡±√±1 Ê√±i߱Ӭά◊øVÀÚ

¤fl¡ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡1Ì1 fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ˘±ø·ø¢√ ˚ø√› øͬfl¡±√±1Ê√ÀÚ øÓ¬øÚ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ¤À˘fl¡±1 fl¡±˜ fl¡À1º øfl¡c ’“±‰¬øÚÀȬ±1 ·±˝◊√ά ˘±˝◊√Ú ˜ÀÓ¬ 1 øfl¡À˘±ø˜È¬±1Ó¬ ø˚ ¬Ûø1˜±Ì ˙øMê√1 Œ¬∏Ck٬혫±1 Ô±Àfl¡, Œ¸˝◊√ Œ¬∏Ck٬혫±À1 øÓ¬øÚ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ¤À˘fl¡±Ó¬ ø¬ıÊ≈√˘œ¬ı±øÓ¬1 ¸—À˚±· ø√˚˛±Ó¬ ø¬ı≈√…» Œ˚±·±Ú1 ˆ¬±1¸±˜…Ó¬±

Œfl¡øÓ¬˚˛±› 1鬱 fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ˚ø√› øͬfl¡±√±1Ê√ÀÚ ’=˘ÀȬ±1 ¸1˘ õ∂fl‘¡øÓ¬1 ≈√‡œ˚˛± Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ¬Û1± Ȭfl¡± ά◊»Àfl¡±‰¬ ∆˘ øÓ¬øÚ øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ͬ±˝◊√1 ≈√‡œ˚˛± ¬Ûø1˚˛±˘1 ø¬ı≈√…» Œ˚±·±Ú Ò1±Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ø¬ıÊ≈√˘œ¬ı±øÓ¬ ¤Àfl¡¬ı±À1 Ú;√˘± ∆˝√√ÀÂ√º ’øÓ¬ fl¡˜ Œ¬Û±˝√√1 Œ˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı ø¬ı≈√…» Œ˚±·±Ú ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ’gfl¡±1±Â√i߈¬±Àª˝◊√ 1±øÓ¬ fl¡È¬±˝◊√ÀÂ√ 1±˝◊√ÀÊ√º

’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬, ¬ıÓ«¬˜±Ú Œ¬∏Ck٬혫±1ÀȬ± ø¬ıfl¡˘ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ øͬfl¡±√±1Ê√Ú1 ’øÚ˚˛˜ Ó¬Ô± ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬1 √±ø˚˛Q˝√√œÚ fl¡±˜1 Ù¬˘Ó¬ ≈√Àˆ¬«±· ˆ¬≈ø·ÀÂ√ øÚ1œ˝√√ 1±˝◊√ÀÊ√º 1±˝◊√ÀÊ√ ˝◊√˚˛±1 ø¬ı1n∏ÀX Ó¬√ôL˜À˜« ά◊¬Û˚≈Mê√ ¬ı…ª¶ö± ˘í¬ıÕ˘ ’˘¬ÛÀÓ¬ √1— øÊ√˘± 1±Ê√œª ·±gœ ∆¬ı≈√…øÓ¬fl¡1Ì õ∂fl¡ä1 ’±1鬜fl¡ øͬfl¡±√±1Ê√Ú1 ø¬ı1n∏ÀX Œ·±‰¬1 Ó¬À1º

Œõ∂ø˜fl¡±˝◊√ ’ª¶ö±Ú fl¡1± Œõ∂ø˜fl¡1 ·‘˝√ Œ‚1±› fl¡ø1À˘ ˜ø˝√√˘± ¸≈1鬱 ¸ø˜øÓ¬À˚˛

’øά’í ø‰¬øά ëø˜Í¬± ø˜Í¬± ˜Úí1 ά◊Àij±‰¬Úœ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ø¬ıø˙©Ü ø˙äœ ‡À·Ú ˜˝√√ôL¸˝√√ ’Ú…±Ú…¸fl¡˘

‰¬±ø1 øÓ¬ª± ¸—·Í¬Ú1 ’±Àµ±˘Ú1 fl¡±˚«¸”‰¬œ ¶öø·Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ õ∂øÓ¬øÚøÒ, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – Œ˚±ª± øfl¡Â√≈ø√Ú Òø1 ø¬ıøˆ¬iß ¸˜¸…± ¸˜±Ò±Ú1 √±¬ıœÓ¬ ¸À√à øÓ¬ª± Â√±S ¸Lö±, ¸À√à øÓ¬ª± ˚≈ª-Â√±S ¬Ûø1¯∏√, ¸À√à øÓ¬ª± ¸≈1鬱 ¸ø˜øÓ¬ ’±1n∏ ¸À√à øÓ¬ª± ˜ø˝√√˘± ¸—¶ö±˝◊√ ‰¬˘±˝◊√ Ôfl¡± ’±Àµ±˘Ú1 fl¡±˚«¸”‰¬œ ¸±˜ø˚˛fl¡ˆ¬±Àª ¶öø·Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º ˜ø1·“±› øÊ√˘± ά◊¬Û±˚˛M≈ ê√1 ’±˜LaÌSêÀ˜ ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ ¸≈À1˙ ‰¬f ˙˜«±, ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ øÊ√»˜˘ √À˘ ’±1n∏ ‰¬±ø1 øÓ¬ª± ¸—·Í¬Ú1 ŒÚÓ¬±¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√ fl¡±˚«±˘˚˛Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤fl¡ ’±À˘±‰¬Ú±1 Ù¬˘|n∏øÓ¬Ó¬ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Œ‚±ø¯∏Ó¬ ’±Àµ±˘Ú1 fl¡±˚«¸”‰¬œ¸˜”˝√ ¶öø·Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º øÓ¬ª± ¸—·Í¬ÚÀfl¡˝◊√Ȭ±˝◊√ ¬ıUÀfl¡˝◊√Ȭ± √±¬ıœ ά◊O±¬ÛÀÚÀ1 ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ˜Ò… ’¸˜ ¬ıgÀfl¡ Òø1 Œfl¡˝◊√¬ı±È¬±› fl¡±˚«¸”‰¬œ 1+¬Û±˚˛Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ Œ1í˘ ’ªÀ1±Ò, 19 ŒÂ√ÀõI◊•1§ Ó¬ 36 ‚∞I◊œ˚˛± ˜Ò… ’¸˜ ¬ıg ¬Û≈Ú1 Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1øÂ√˘º øÓ¬ª± ¸—·Í¬ÚÀfl¡˝◊√Ȭ±˝◊√ ¤fl¡ Œõ∂Â√ ¬ı±Ó«¬±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ øÊ√˘± õ∂˙±¸ÀÚ øÓ¬ª± Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ¶§±Ô« Ê√øάˇÓ¬ ά◊O±ø¬ÛÓ¬ ¸˜¸…±¸˜”˝√ ¸˜±Ò±Ú1 ¬ÛÔ 1‰¬Ú±1 ¬ı±À¬ı ¤¸5±˝√√1 ¸˜˚˛ ˘˚˛ ’±1n∏ ¤fl¡ ø¸X±ôLÓ¬ ¶§±é¬1 fl¡À1 ’øÓ¬ø1Mê√ ά◊¬Û±˚˛M≈ ê√ ¸≈À1˙ ‰¬f ˙˜«±, ’±1鬜 ’Òœé¬fl¡ øÊ√»˜˘ √À˘ ’±1n∏ ‰¬±ø1 øÓ¬ª± ¸—·Í¬Ú1 ŒÚÓ‘¬¬ı‘µ˝◊√º

˜ø1·“±› øÊ√˘± ’·¬Û1 ¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸ˆ¬± õ∂øÓ¬øÚøÒ, ˜ø1·“±›, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ’¸˜ ·Ì ¬Ûø1¯∏√1 ˜ø1·“±› øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ¤‡Ú ¸±—·Í¬øÚfl¡ ¸ˆ¬± ’±øÊ√ ˜ø1·“±› ·±gœˆ¬ªÚÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆˝√√ ˚±˚˛º ’·¬Û1 ˜ø1·“±› øÊ√˘± ¸ø˜øÓ¬1 ˆ¬±1õ∂±5 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ≈√À·«ù´1 Œ˜øÒ1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ’±1n∏ õ∂±Mê√Ú ˜Laœ ¬ı≈¬ı≈˘ √±À¸ ά◊À¡Z±ÒÚ fl¡1± ¸ˆ¬±‡øÚÓ¬ øÊ√˘±‡Ú1 90‡Ú ’±=ø˘fl¡1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬¸•Û±√fl¡¸fl¡À˘ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡À1º ’·¬Û ŒÚÓ¬± ˘é¬œõ∂¸±√ ˜˝√√ôL, ¬ıœÀ1ù´1 Œ˜øÒ, fl¡˜1n∏˘ UÀÂ√˝√◊Ú, ø¬ıø1ø= fl≈¡˜±1 ˙˜«±Àfl¡ Òø1 ŒÚÓ¬±¸fl¡À˘ ˆ¬±1¯∏ÌÓ¬ √˘œ˚˛ Œˆ¬±È¬ ¸≈√Ï‘ ¬ˇ fl¡1±1 ›¬Û1Ó¬ ¬ıMê√¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛º √˘œ˚˛ ¸±—·Í¬øÚfl¡ Œˆ¬øȬ1 ˙øMê√˙±˘œ fl¡1±1 Œfl¡˝◊√¬ı±È¬±› &1n∏Q ¬Û”Ì« õ∂ô¶±ª ¢∂˝√Ì fl¡1± √˘œ˚˛ ¸ˆ¬±Ó¬ ˙œÀ‚Ë øÊ√˘±‡Ú1 ’±=ø˘fl¡ ¸ø˜øÓ¬, ª±Î«¬ ¸ø˜øÓ¬¸˜”˝√ ·Í¬Ú1 ›¬Û1ÀÓ¬± &1n∏Q ’±À1±¬Û fl¡1± ˝√√˚º˛

·˝√√¬Û≈1Ó¬ ¸¬Û« √—˙ÚÓ¬ ˜ø˝√√˘±1 ˜‘Ó≈¬… õ∂øÓ¬øÚøÒ, ·¬˝√√¬Û≈1, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ·˝√√¬Û≈1 ˜˝√√fl≈¡˜±1 Œfl¡±øfl¡˘± ‰¬±ø1’±ø˘1 ¸˜œªÓ«¬œ Ú±˝√√1øÌÓ¬ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±fl¡ ¤Î¬±˘ ø¬ı¯∏±Mê√ ¸¬Û«˝◊√ √—˙Ú fl¡1±Ó¬ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œ1 ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º Ú±˝√√1øÌ ·“±ª1 Ú±1±˚˛Ì ¬Û±Í¬fl¡1 ¬ÛPœ ø¬ı˜˘± ¬Û±Í¬Àfl¡ [ 50] ¬Û≈ª± 9.20 ¬ıÊ√±Ó¬ ¬ÛÔ±1Ó¬ ‰¬ø1 Ôfl¡± ˝√√“±˝√√ ø¬ı‰¬±ø1 ˚±›“ÀÓ¬ ø¬ı¯∏±Mê√ ¸¬Û«˝◊√ √—˙Ú fl¡À1 ˚ø√› ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œ ’±ø˝√√ øÚÊ√ ·‘˝√Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√˚˛º ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œfl¡ Ó¬Ó¬±ÕÓ¬˚˛±Õfl¡ Œfl¡ÀȬ˘±1 Œfl¡Ôƒø˘fl¡ ø˜Â√Ú ˝√√±¶ÛÓ¬±˘Õ˘ øÚÀ˚˛ ˚ø√› ø‰¬øfl¡»¸Àfl¡ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œfl¡ ˜‘Ó¬ ¬ı≈ø˘ Œ‚±¯∏̱ fl¡À1º Ó¬Ô±ø¬Û› ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±Àfl¡ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œfl¡ ¬Û≈Ú1 Ê√œøªÓ¬ fl¡1±1 ’±˙±Ó¬ ˜‘Ó¬À˝√√ÀȬ± Œ‰¬±Ó¬±˘ÀÓ¬ 1±ø‡ Œ¬ıÊ√ ø¬ı‰¬±ø1 Ϭ±¬Ûø˘ Œ˜ø˘ÀÂ√º

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, fl¡˘·±øÂ√˚˛±, Œfl¡±øfl¡˘±, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ¬ı„√√±˝◊√·“±› øÊ√˘±1 Œfl¡±øfl¡˘± ’±1鬜 ‰¬fl¡œ1 ¤À˘fl¡±ÒœÚ Œfl¡±øfl¡˘± 2˚˛ ‡G¬Û±˜¬Û±1± ·“±ªÓ¬ √œ‚«ø√ÚÀ1 ¬Û1± ¤·1±fl¡œ Œõ∂ø˜fl¡±˝◊√ Œõ∂ø˜fl¡1 ‚1Ó¬ ’ª¶ö±Ú fl¡1±Ó¬ ¤√˘ ˜ø˝√√˘±˝◊√ ’±øÊ√ Œõ∂ø˜fl¡1 ‚1 Œ‚1±› fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ’±øÊ√ ¬õ∂±˚˛ ŒÎ¬1 ¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı« ·“±›‡Ú1 ’±øÊ√Ê≈√˘ ˝√√fl¡1 ¬Û≈S Ê√±Ù¬1 ’±˘œ [26]-¤ ¤Àfl¡‡Ú ·“±ª1 Â√±˜‰≈¬˘ ˝√√fl¡1 fl¡Ú…± Ú”1 Ú±˝√√±1 [19]fl¡ Œõ∂˜1 Â√˘Ú± Ó¬Ô± ø¬ı˚˛±1 õ∂À˘±ˆ¬ÀÚÀ1 øÚÊ√ ·‘˝√Õ˘ ’±ÀÚº øfl¡c ø¬ı˚˛±Ó¬ Ê√±Ù¬1 ’±˘œ1 ¬ø¬ÛÓ‘¬˜±Ó‘¬À˚˛ ’˜±øôL ∆˝√√ Ê√±Ù¬1fl¡ Œfl¡Ã˙À˘À1 ‚11 ¬Û1± ¸≈”√1 ˜ø̬Û≈1Õ˘ Œ‡ø√ ¬Ûøͬ˚˛±˚˛º Œõ∂ø˜fl¡± Ú”1 Ú±˝√√±À1 ø¸ø√Ú±1 ¬Û1± ’±øÊ√ ¬Û˚«ôL Ê√±Ù¬11 ‚1ÀÓ¬˝◊√ ’ª¶ö±Ú fl¡ø1 ’±ÀÂ√º ‚Ȭڱ ¸—Sê±ôLÓ¬ Ú”1 Ú±˝√√±11 ø¬ÛÓ‘¬À˚˛ Œfl¡¬ı±È¬±› Œ·±‰¬1 ’±√±˘Ó¬Ó¬ 1n∏Ê√≈ fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› Œ·±¬ÛÚ ¬ı≈Ê√±¬ı≈øÊ√1 ¬ı±À¬ı ’±1鬜À˚˛ ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ Œfl¡±ÀÚ± ø¬ı˝√√œÓ¬ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√Ì Úfl¡1±Ó¬ Ú±˝√√±11 ¬Ûø1˚˛±À˘ ¬ı1À¬ÛȬ±À1±Î¬Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ 똱ڪ Œ¸ª± ˜ø˝√√˘± ¸≈1鬱 ¸ø˜øÓ¬í1 fl¡±¯∏ ‰¬±À¬Ûº Œ¸˝◊√˜À˜« ’±øÊ√ ¬Û≈ª± 10 ¬ıÊ√±Ó¬ ¸ø˜øÓ¬1 ¸ˆ¬±ÀÚSœ ’±1n ¸•Û±ø√fl¡± SêÀ˜ Œ1ø¬ıÚ± Œ¬ı·˜, ’±ÀÚ±ª±1±∏ Œ¬ı·˜1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ 9 Ê√Úœ˚˛± ¤øȬ À˘ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√Ê√1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ Ê√±Ù¬1 ’±˘œ1 ‚1 Œ‚1±› fl¡À1º ø¬ÛÂ√Ó¬ ά◊Mê√ ¶ö±ÚÀÓ¬˝◊√ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ Œ˜˘Ó¬ ¤˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œõ∂ø˜fl¡ Ê√±Ù¬À1 Ú”1 Ú±˝√√±1fl¡ ¬ÛPœ ø˝√√‰¬±À¬Û ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ı ¬ı≈ø˘ ¸˜˚˛¸œ˜± ¬ı±øg ø√À˚˛º

√1—√√ øÊ√˘±Ó¬ ø˙q1 ‡±√…1 Ú±˜Ó¬ ¬ı‘˝√» Œfl¡À˘—fl¡±ø1 õ∂øÓ¬øÚøÒ, øÂ√¬Û±Á¡±1, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ‰¬1fl¡±À1 ø˙q1 ˙±1œø1fl¡-˜±Úø¸fl¡- ∆˙øé¬fl¡ ø¬ıfl¡±˙1 ¬ı±À¬ı ·“±Àª ·“±Àª ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f ¶ö±¬ÛÚ fl¡ø1 ¬Û≈ø©Üfl¡1 ‡±√…Àfl¡ Òø1 ø¬ıøˆ¬iß Ò1Ì1 ¸±˜¢∂œ ø¬ıÓ¬1Ì1 ø˚ ’“±‰¬øÚ ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ, Œ¸˚˛± õ∂˝√¸ÚÓ¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ıÀ˙¯∏Õfl¡ √1— øÊ√˘±Ó¬ ¸˜±Ê√ fl¡˘…±Ì ø¬ıˆ¬±À· ’—·Úª±Î¬ˇœ Œfl¡f¸˜”˝√1 Ú±˜Ó¬ ·øϬˇ Ó≈¬ø˘ÀÂ√ ¤‡Ú ¬ı‘˝√» ¬ıÊ√±1º ¤˝◊√ ¬ıÊ√±11 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ øÊ√˘± ¸˜±Ê√ fl¡˘…±Ì ø¬ıˆ¬±·1 ø¬ı¯∏˚˛±-fl¡˜«‰¬±1œ¸fl¡À˘ ¸—˝√√Ó¬ ø˙q ά◊iß˚˛Ú õ∂fl¡ä ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ø˙q1 ‡±√… õ∂√±Ú1 Ú±˜Ó¬ øÚø¬ı«À‚Æ ¬‰¬˘±˝◊√ÀÂ√ ˘≈FÚº ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ øÊ√˘±‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ¶ö±ÚÓ¬ Ôfl¡± ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f¸˜”˝√ ¬Û˚«À¬ıé¬Ì fl¡ø1À˘˝◊√ Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’±ø˝√√¬ı ˘≈FÚ1 ø‰¬Sº ά◊À~‡… Œ˚ ‰¬1fl¡±11 ·±˝◊√ά-˘±˝◊√Ú ’Ú≈¸ø1 ’—·Úª±Î¬ˇœ Œfl¡fÓ¬ øÚÀ˚˛±øÊ√Ó¬ fl¡˜«œ ’±1n∏ ∏¸˝√√±ø˚˛fl¡±¸fl¡À˘ ø˙q1 ά◊¬Ûø1 ·ˆ¬«ªÓ¬œ ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘1 ˜±Ê√Ó¬ ¬Û≈ø©Üfl¡1 ‡±√… ø˝√√‰¬±À¬Û ˜±˘Àˆ¬±· fl¡˘, ·±‡œ1, fl¡Ìœ, ’±À¬Û˘, ‰¬±Î¬◊˘, √±˝◊√˘, ø˜Í¬±ÀÓ¬˘ ’±ø√ Œ˚±·±Ú Òø1¬ı ˘±À·º Ó¬≈√¬Ûø1 ·± ŒÒ±ª± ‰¬±À¬ı±ÚÀfl¡ Òø1 ’±Ú ’±Ú ’±Ú≈¯∏—ø·fl¡ ø¬ıøˆ¬iß ¬ıd› ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f¸˜”À˝√√ ø˙q ’±1n∏ ·ˆ¬«ªÓ¬œ ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘fl¡ Œ˚±·±Ú Ò1±1 fl¡Ô± ·±˝◊√ά-˘±˝◊√ÚÓ¬ ¶Û©Üˆ¬±Àª ά◊À~‡ ’±ÀÂ√º øfl¡c ’—·Úª±Î¬ˇœ Œfl¡f¸˜”˝√1 fl¡˜«œ ’±1n∏ ¸˝√√±ø˚˛fl¡±¸fl¡À˘ ·±˝◊√ά-˘±˝◊√Ú ˆ¬ø1À1 Œ˜±˝√√±ø1 ¤ÀÚ ¸±˜¢∂œ Sê˚˛1 ¬ı±À¬ı ’±¬ıø∞I◊ÚÓ¬ ÒÚ ˝√√1˘≈fl¡œ fl¡1± ¬ı≈ø˘ &1n∏Ó¬1 ’øˆ¬À˚±· ά◊O±¬ÛÚ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ øÊ√˘±‡Ú1 ’øÒ√fl¡±—˙ ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f√ ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√

Â√±S-Â√±Sœ ’ø¬ı˝√√ÀÚº ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ά◊ͬ± ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ ¤‰¬±˜ ≈√Ú«œøÓ¬¢∂ô¶ fl¡˜«œ ’±1n∏ ¸˝√√±ø˚˛fl¡±˝◊√ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛±fl¡ Œ˜ÀÚÊ√ fl¡ø1 Œfl¡ª˘ fl¡±·ÀÊ√-¬ÛS˝◊√ Â√±S-Â√±Sœ1 ¸—‡…± Œ√‡≈ª±˝◊√ÀÂ√ ˚ø√› Œ·±¬ÛÀÚ ¬Û1œé¬± fl¡ø1À˘˝◊√ Œ·±˜1 Ù“¬±fl¡ ∆˝√√ ¬Ûø1¬ı ˝◊√˚˛±1 fl≈¡-fl¡œøÓ«¬º øÊ√˘±‡Ú1 ¬Û”¬ı ˜„√√˘Õ,√ ¬Ûø(˜ ˜„√√˘Õ√ ’±1n∏ øÂ√¬Û±Á¡±1 ¸—˝√√Ó¬ ø˙q ά◊iß˚˛Ú õ∂fl¡ä ø¬ı¯∏˚˛±¸fl¡˘1 Œfl¡À˘—fl¡±ø11 fl¡±ø˝√√Úœ ¤À‡±¬Û ‰¬í1±º ’±Ú Ú±˘±À· øÊ√˘±‡Ú1 ¸√1 ˜„√√˘Õ√ ‰¬˝√√1Ó¬ Ôfl¡± 72Ȭ± ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f Œfl¡ÀÚ ¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√, Œ¸˝◊√ÀȬ± ˘é¬… fl¡ø1À˘ ¸—øù≠©Ü ø‰¬ øά ø¬Û ’í1 fl¡˜«1 Ú˜≈Ú± ›˘±˝◊√ ¬Ûø1¬ıº ŒÓ¬ÀÚ√À1 425Ȭ± ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡f Ôfl¡± øÂ√¬Û±Á¡±11 ¸—˝√√Ó¬ ø˙q ά◊iß˚˛Ú õ∂fl¡äÀÓ¬± ø˙q1 ‡±√… ’±1n∏ ¸±-¸“Ê≈√ø˘ õ∂√±Ú1 Ú±˜Ó¬ ¸—‚øȬӬ ∆˝√√ÀÂ√ ¤fl¡ ¬ı‘˝√» Œfl¡À˘—fl¡±ø1º 1±Ê√Uª±ˆ¬±Àª Œ¬Û±ª± ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ ˝◊√˚˛±1 ˝√√±Ê√ø1fl¡±¬Û±1±, ¬ı1À√Ã˘&ø1, Œ‚“±1±¬ı±g±, ·1n∏‡“≈øȬ, ¸±ÀÚ±ª±, fl≈¡1n∏ª±, Î≈¬˜≈øÚ‰¬fl¡œ, ¬¬ı≈Ϭˇ±, ¬ı…±¸¬Û±1±, Œ¬ı±Ú˜±Á¡±, ¸1±¬ı±1œ, Ó≈¬1±˝◊√ ’±1n∏ ¬ıϬˇ˜¬Û≈1 ·“±› ¬Û=±˚˛Ó¬Ó¬ Ôfl¡± Œfl¡˝◊√¬ı±È¬±› ’—·Úª±Î¬ˇœ1 Œfl¡fÓ¬ ø¬ıˆ¬±·œ˚˛ ¬Û˚«À¬ıé¬fl¡ ’±1n∏ ø‰¬ øά ø¬Û ’í·1±fl¡œ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ fl¡˜«œ ’±1n∏ ¸˝√√±ø˚˛fl¡±¸fl¡À˘ Ê√±ø˘˚˛±øÓ¬À1 ‰¬˘±˝◊√ÀÂ√ ø˙q1 ‡±√… ˘≈FÚº ’ªÀ˙… ¤˝◊√ ¸˜¢∂ Œfl¡À˘—fl¡±ø1ÀȬ±1 Œé¬SÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ø¬ıÚµ fl≈¡˜±1 ˙˝◊√fl¡œ˚˛±1 Úœ1ª ˆ¬”ø˜fl¡±˝◊√ 1±˝◊√Ê√1 ˜±Ê√Ó¬ ¸Àµ˝√√ ¬ıϬˇ±˝◊√ Ó≈¬ø˘ÀÂ√ ˚ø√› ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ¤fl¡ øé¬õ∂ ¬ı…ª¶ö± ¢∂˝√ Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ø¬ıÒ±˚˛fl¡·1±fl¡œfl¡ 1±˝◊√ÀÊ√ √±¬ıœ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√º

˘±˝√√1œ‚±È¬Ó¬ ¬ı±Â√ ≈√‚«È¬Ú± ’±˝√√Ó¬ 31

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, ˘±˝√√1œ‚±È¬, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ˘±˝√√1œ‚±È¬Ó¬ ¬Û1ø˝√√ ¸øg˚˛± ¸—‚øȬӬ ¤fl¡ ¬ÛÔ ≈‚«È¬Ú±Ó¬ fl¡À˜› 31Ê√Ú Œ˘±fl¡ ’±˝√√Ó¬ ˝√√˚˛º ’±˝√√Ó¬¸fl¡˘1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ 14Ê√Ú ¬Û≈1n∏¯∏, 11·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ’±1n∏ 6øȬ ø˙q ’±ÀÂ√º ˝◊√˚˛±À1 9Ê√Ú1 ’ª¶ö± ¸—fl¡È¬Ê√Úfl¡º ‚Ȭڱ1 ø¬ıª1Ìœ ˜ÀÓ¬ Ú·“±ª1 ¬Û1± ˆ¬”1±·“±› ’øˆ¬˜≈À‡ ’±ø˝√√ Ôfl¡± 709 ˚±Sœ¬ı±˝√√œ ¬ı±Â√‡Ú1 Œ¸“±Ù¬±˘1 ‰¬fl¡± ¤È¬±1 ø¬ıÊ≈√øÓ¬1 Ù¬˘Ó¬ ≈√‚«È¬Ú±ÀȬ± ¸—‚øȬӬ ˝√√˚˛º Ù¬˘Ó¬ ·±Î¬ˇœ‡Ú ¬ı·˘œ¬Û±1±1 ¤‡Ú ¬ÛÔ±1Ó¬ ¬ı±·ø1 ¬ÛÀ1º ¬ı±Â√‡Ú ¬ı±·ø1 ¬Û1±1 Ù¬˘Ó¬ Ó¬±Ó¬ Ôfl¡± 60Ê√Ú ˚±Sœ fl¡Ô˜ø¬Û õ∂±Ì 1鬱 ¬ÛÀ1º ¬ı±Â√ ≈√‚«È¬Ú±ÀȬ±Ó¬ &1n∏Ó¬1ˆ¬±Àª ’±˝√√Ó¬ Œ˘±fl¡Àfl¡˝◊√Ê√Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’±ÀÂ√ Â√√ø˝√√≈√˘ ˝◊√Â√˘±˜, fl≈¡V≈Â√ ’±˘œ, UÀÂ√˝◊√Ú ’±˘œ, ˜øÌ1n∏˘ ˝◊√Â√˘±˜, ˝√√Ê√1Ó¬ ’±˘œ, Â√±˝√√±1 ‡±Ó≈¬Ú, Ê√ø˜˘ ‡±Ó≈¬Ú, Ê≈√ø˜˚˛± ’Ê≈√, ˘¬ı±˝◊√ ≈√1 ø˜Ú±1± ‡±Ó≈¬Ú ’±ø√º

õ∂¸—· – ’˜¸1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ˝√√ô¶±ôL1

’¸˜-¬ı±—˘±À√˙ ¸œ˜±ôL w˜Ì fl¡ø1À˝√√ õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1¬ı ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±˝◊√ &ª±˝√√±È¬œ, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ˆ¬±1Ó¬1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ ’±1n∏ ’¸˜1 ˜≈‡… ˜LaœÀ˚˛ ’¸˜1 Ò≈¬ı≈1œ ’±1n∏ fl¡ø1˜·? øÊ√˘±1 ’ôL·«Ó¬ ˆ¬±1Ó¬-¬ı±—˘±À√˙ ¸œ˜±ôL1 Œfl¡±ÀÚ± Œfl¡±ÀÚ± ’=˘ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ¬˝√√ô¶±ôL1 fl¡1± ‡¬ıÀ1 ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±fl¡ ˜˜«±˝√√Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√º ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜Õ˘ ¬Œõ∂1Ì fl¡1± ¤fl¡ ¸—¬ı±√ ø¬ı¬ı‘øÓ¬Ó¬ ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬1—¬ı— ŒÓ¬1±— ’±1n∏ õ∂Ò±Ú ¸•Û±√fl¡ ά– ¬Û1˜±Úµ 1±Ê√¬ı—˙œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ’¸˜1 Ê√Ú¸±Ò±1Ì, ø¬ıÒ±Ú¸ˆ¬±, Œ˘±fl¡¸ˆ¬±, 1±Ê√…¸ˆ¬±fl¡ ¸•Û”Ì« ’gfl¡±1Ó¬ 1±ø‡ ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±À1 ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ¸œ˜±ôLÓ¬ Ôfl¡± ’¸˜1 ¬ıU ¤À˘fl¡± ˝√√ô¶±ôL1 fl¡1±1

‡¬ıÀ1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±fl¡ ˝√√Ó¬¬ı±fl¡ fl¡ø1ÀÂ√º ¸ˆ¬±˝◊√ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Œ¸˝◊√ ’=˘1 √“±øÓ¬ fl¡±¯∏1œ˚˛± ˙±‡± ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¬Û1± Œ¬Û±ª± ‡¬ı1 ’Ú≈¸ø1 ˜±øȬø‡øÚ ¬ı±—˘±À√À˙ ˘í¬ı ˚ø√› Œ¸˝◊√ ’=˘1 ˜±Ú≈˝√ø‡øÚ Œ¸˝◊√ Œ√À˙ ¢∂˝√Ì Úfl¡À1º Ù¬˘Ó¬ Œ¸˝◊√ ˜±Ú≈˝√ø‡øÚ ¬Û≈Ú1 ’¸˜ÀÓ¬ ˆ¬·Úœ˚˛± Œ˝√√±ª±1 ’±˙—fl¡± ¸Ó¬…Ó¬ ¬Ûø1ÌÓ¬ Œ˝√√±ª±1 ¬ÛÔÓ¬º ¤˝◊√ ¸˜¢∂ ‚Ȭڱ ¬Û˚«À¬ıé¬Ì ’±1n∏ ¸g±Ú fl¡ø1 ’øÓ¬˙œÀ‚Ë ¤fl¡ ¬õ∂øÓ¬À¬ı√Ú ¬Œõ∂1Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸ˆ¬±1 ø˙˘‰¬1 ’±=ø˘fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛1 ¸˝√√fl¡±1œ ¸•Û±√fl¡ ¸?œª fl≈¡˜±1 Œ˜øÒ1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ¤øȬ √À˘ fl¡ø˜1·? ¬Ûø1w˜Ì fl¡ø1¬ıº ¬Û±Ô1fl¡±øµ ˙±‡± ¸ˆ¬±fl¡

¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ¸Ófl¡« √ø‘ ©Ü 1±ø‡¬ıÕ˘ ˜”˘ ¸ˆ¬±˝◊√ √±ø˚˛Q õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º fl¡ø1˜·? øÊ√˘±1 fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√fl¡ ¸√¸… ’ø1øÊ√» √±¸&5±, øÊ√˘± ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±s≈Â√ Â√±M√√±1, ø˙˘‰¬1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 fl¡1n∏̱fl¡±ôL ˙˜«±, ¬ıœ1n∏ ¬ıάˇ±, ÚÀ·Ú ¬ıÀά±ˇ ’±1n∏ fl¡±Â√±1 øÊ√˘±1 ¸•Û±√fl¡ ‰¬fÀ˜±˝√√Ú 1±Ê√¬ı—˙œfl¡ õ∂øÓ¬øÚøÒ √˘1 ¸√¸… ø˝√√‰¬±À¬Û ¸ˆ¬±˝◊√ √±ø˚˛Q ø√ÀÂ√º ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ¬1—¬ı— ŒÓ¬1±„√√1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±Ú ¤øȬ √À˘ Ò≈¬ı≈1œ-¬ı±—˘±À√˙1¡ ¸œ˜±ôL w˜Ì fl¡1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬À˝√√ ¸ˆ¬±˝◊√ ¤˝◊√ ¶Û˙«fl¡±Ó¬1 ø¬ı¯∏˚ø˛ Ȭ1 ¸µ«ˆ¬Ó¬ ’¸˜1 1±˝◊√Ê√fl¡ õ∂fl¡‘ Ó¬ Â√ø¬ı‡Ú Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√ ¸ˆ¬±1 ø¶öøÓ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1¬ıº

’1n∏À̱√˚˛ ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬í1±1 ¸±ø˝√√Ó¬… ∆¬ıͬfl¡ õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Ê√±Ê√ø1, 12 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ˆ¬±¯∏±-¸±ø˝√√Ó¬…-¸—¶‘®øÓ¬1 ‰¬‰«¬± ’±1n∏ ’Ú≈˙œ˘Ú1 ˜≈fl¡ø˘ ˜= ’1n∏À̱√˚˛ ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬í1±1 26 ¸—‡…fl¡ ¸±ø˝√√Ó¬… ∆¬ıͬfl¡‡Ú 11 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ˝√√˚˛¬ı1·“±› Œ˝√√±ø˜’íÀ¬ÛøÔfl¡ fl¡À˘Ê√ Œõ∂鬱·‘˝√Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√˚˛º ‰¬í1±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬, ø¬ıø˙©Ü ·äfl¡±1 ˆ¬À^ù´1 1±Ê√À‡±ª±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬QÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ∆¬ıͬfl¡1 ’±1yøÌÀÓ¬ ø¬ıø˙©Ü ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡, ¸˜±À˘±‰¬fl¡ ά– õ∂w√±√ fl≈¡˜±1 ¬ı1n∏ª±, ˜= ’±1n∏ ‰¬˘ø2‰¬S Ê√·Ó¬1 õ∂øÓ¬ˆ¬±ª±Ú ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ø¬ıSê˜ ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ø¬ıø˙©Ü ø˙äœ õ∂Ìøª1±˜ ¬ı1n∏ª±, õ∂±Mê√Ú ¸±—¸√ ’±Ó¬±Î¬◊1 1˝√√˜±Ú1 ø¬ıÀ˚˛±·Ó¬ ·ˆ¬œ1 Œ˙±fl¡ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º Ó¬±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ‰¬í1±1 ¸•Û±√fl¡ ά– ¸√±Úµ ¬Û±À˚˛À„√√ ά◊ÀV˙… ¬ı…±‡…± ’±1n∏ ø¬ı·Ó¬ ∆¬ıͬfl¡1 fl¡±˚« ø¬ıª1Ìœ ¬Û±Í¬ fl¡À1º ≈√fl≈¡ø1À1± ’øÒfl¡ Œ˘‡fl¡-Œ˘ø‡fl¡±, ¸±ø˝√√Ó¬…±Ú≈1±·œ1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ fl‘¡¬Û±ø¸g≈ ’øÒfl¡±1œ, fl≈¡¸≈˜ fl≈¡˜±1œ ¬ı1±, ά– ¸√±Úµ ¬Û±À˚˛—, ˜‘≈√¬ÛªÚ ¬ı1±˝◊√ õ∂¬ıg ¬Û±Í¬ fl¡À1º fl¡ø¬ı 1±U˘ Œ√ª ¬ı1√Õ˘, ά◊¬Û±¸Ú± ˆ¬1¡Z√±Ê√, ¤˜ ˝◊√ø^Â√ ’±˘œ, ø¬ıÊ√Ú ¬Û±Ó¬1, fl¡±fl¡ø˘ ¬ı1n∏ª±, fl¡ø¬ıÓ¬± ¬ı1±, ά◊»¬Û˘ fl≈¡˜±1 ¬ı1±, ‰¬f ˙˝◊√fl¡œ˚˛±˝◊√ fl¡ø¬ıÓ¬± ¬Û±Í¬ fl¡ø1 ’±À¬ıø˘ÀȬ± Ê√œ¬Û±˘ fl¡ø1 ŒÓ¬±À˘º ’ª¸1õ∂±5 ’Ò…é¬ √øÒÀ˜±˝√√Ú ¬ı1±1 ëÓ¬±À˜±˘-¬Û±Ìí ˙œ¯∏«fl¡ 1¸-1‰¬Ú±˝◊√ Œ|±Ó¬±-1±˝◊√Ê√fl¡ ˚ÀÔ©Ü ’±À˜±√ ø√À˚˛º ¸±ø˝√√Ó¬…±Ú≈ᬱÚ1 ¸±˜ø¢∂fl¡ ¸˜œé¬± ’±·¬ıϬˇ±˚˛ ø¬ıø˙©Ü fl¡ø¬ı ¤˜ ˝◊√ø^Â√ ’±˘œÀ˚˛º

Language II : English Passage 4 Long age there was a poor brahmin named Krishna. He couldnot find enough work to do. Sometimes, he and his family had to go without food. At last Krishna decided to leave his village in search of work. Early next morning, he left the house. He walked the whole day until he came to a thick jungle. He was tired, thirsty and hungry. While looking around for water to drink, he found a well. He went to the well and looked in. There he saw a jaguar, a monkey, a snake and a man. They had all fallen into the well. “O, noble brahmin “the jaguar called out to him, “Please help me out, so that I can go back to my family.” “But you are a jaguar”, said Krishnan. “How do I know you will not kill me?” “Don’t be afraid of me, I promise I will not do you any harm.”, replied the jaguar. Krishnan reach into the well and pull out the jaguar. The jaguar thanked him and said, ‘‘I am Shersing. I live in a cave in the mountains. I shall be most delighted if I can repay my debt to you someday.” Krishnan then heard the monkey calling out to him from the well. The brahmin at once pull the monkey out. the monkey thanked at brahmin. “ If you are ever in need of food, just drop in at my place below that big mountain. Bali is my name.” Now the snake called out to him for help. “Help you!” exclaimed Krishnan. “You are a snake. What if you bite me?” I shall never bite you,” said the snake. So Krishnan pulled the snake out of the well. The snake said, “Remember, if you are ever in any difficults, just call out my name Naagesh and whenever you are, I shall find you.” The jaguar, the monkey and the snakes took leave of the Brahmin. But before they left, they spoke to him about the man in the well. “Please donot help him,” said Shersing. “If you do, said Naagesh, “You will be trouble yourself.” As soon as they left, the man in the well began to call out for help. Krishnan felt sorry for the man and pulled him out of the well. “Thank you for your kindness”, said the man. “I am Seth Ghanashyam Das. I am a gold smith. If you are ever need my help, don’t hesitate to visit my humble house near the city.” The goldsmith tehn left for home. After sometime, the brahmin continued his journey. But he couldnot find any work. He then remember Shersing, Bali, Naagesh and Seth Ghanashyam Das. He thought it was time to seek their help. He first went to Bali. The monkey was overjoyed to see him. He gave him warm welcome and offered him some really delicious fruits. The brahmin told him how grateful he was. Now Krishnan went to see Shersing, the jaguar. As soon as Shersing saw Krishnan coming, he ran out to welcome him. He gave Krishnan a beautiful gold necklace and other precious jewellery. Krishnan thanked Shersing for the jewellery and parted. His journey had at last brought him luck, he thought. He would be able to sell the ornaments for a good price. But who could help him to sell the ornaments? He then remembered Seth Ghanashyam Das. He went to him, “The goldsmith was glad to see Krishnan. “I have come to ask for your help,” said Krishnan. Here are some ornaments. Please give me a good price for them.” Seth Ghanashyam Das took the jewellery and examined it carefully. “I Shall certainly help you”, he said. “But let me show them to another goldsmith. Please wait here, I will be right back.” He then went out with the ornaments. Seth at one rushed to the palace of the king. He said, “A man brought these ornaments to me and asked me to sell them. But they are the ornaments I made for the Prince who is missing.” “Who is this man?” “Where is he?” thundered king. This rogue must have murdered my little Prince and robbed his jewels!”.”He is a brahmin named Krishnan, Your Majesty”, replied the goldsmith and he is in my house. The king called his most dearest soldiers. “Arrest the brahmin who is in the goldsmith’s house and throw him into darkest dungeon of the kingdom,” roared the king. The kings guard stormed into the goldsmith’s house and seized Krishnan. Krishnan was thrown into a dark dungeon to wait his execution. He then remembered the words of Naagesh, the snake. So, he called out to him. Suddenly, almost like magic, Naagesh slitherid his way down a narrow window into the dingy cell. ‘‘O Lord!” hissed Naagesh, “How did you manage to get yourself arrested?” Krishnan cried and told the snake what happened. “I have a plan.” hissed Naagesh, “I shall creep into the Queens room and bite her,” said Naagesh. “She will faint. No matter what they do, she will remain asleep. The poison will remain in her body untill you placed your hand on her forehead,” explained Naagesh. He then left Krishnan and went to palace and bit the Queen. The Queen fainted. The sad news spread all over the kingdom. Vaidas came from far and near, but their medicines had no effect. No one could revive the Queen. Finally, the king declared that anyone who could cure the Queen would be handsomely rewarded. Many people went to the palace but all of them failed. ‘‘I can cure the Queen”, Krishnan told the guards. At once they took him to the palace and the king took him to the Queen. Krishnan sat beside the Queen and placed his hand on her forehead. Soon, she opened her eyes and sat up. The king was enjoyed and shed tears of happiness. He embraced Krishnan and thanked him. ‘‘Your Majesty’’, said Krishnan. “I was sent to prison for a crime I didnot commit.” Krishnan told the king whole story. The king was fuming with rage when he heard what the Goldsmith had done. He at once had the goldsmith arrested. The king then presented Krishnan with a large house and a thousand of gold. Krishnan sent for his family and they all lived happily ever after. 24. Why did Krishnan go to meet Seth Ghanashyam Das? 1) As he thought that Seth Ghanashyam Das could help him in selling the ornaments gifted to him by Shersing. 2) As Krishnan was extremely fond of Seth Ghanashyam Das. 3) As he knew that Ghanashyam Das had contact with the king which could prove to be beneficial. 4) None of these. 25. What did Seth Ghanshyam Das tell the king about Krishnan. 1) That Krishna had brought tafe ornaments. 2) That Krishnan had brought those ornaments for selling which had been made for the missing Prince. 3) That Krishnan had killed the Pricne. 4) That Krishnan was an honest man. 26. What did Bali do after seeing Krishnan at his house? 1) He welcome Krishnan to his house. 2) He gave Krishnan directions to Shersing house. 3) He offerd fruits to Krishnan. 4) Only 1 and 3. 27. Why did Krishnan decide to leave his village? 1) As he couldnot find much work in his own village and his family had to starne sometimes because of it. 2) As his family had requested him to do so. 3) As his village people had asked him to leave their village and look for work somewhere else. 4) As he wanted to search for food in a village different from his own. Ans : 24 (1), 25 (2), 26 (4), 27 Sê˜˙–

’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ˝√√ô¶±ôL11 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ &ª±˝√√±È¬œ Œõ∂Â√ flv¡±¬ıÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ¤fl¡ ¸—¬ı±√ Œ˜˘Ó¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡fl¡ ά◊ÀVø˙… ¬ı‘˝√M√1 ’¸˜œ˚˛± ˚≈ª˜=1 õ∂‰¬±1 ¸ø‰¬¬ı ά•§1n∏ ¬ı1±

˙±ôLÚ≈ Œfl¡Ãø˙fl¡ ¬ı1n∏ª± ’±1n∏ õ∂œøÓ¬˜± Œfl¡Ãø˙fl¡ ¬ı1n∏ª±1 ëMASTER

TET-·±˝◊√ άí1

Œ¸ÃÊ√Ú…Ó¬

p5-12  

‰¬ ± ø1 øÓ¬ ª ± ¸—·Í¬ Ú 1 ’±Àµ±˘Ú1 fl¡±˚« ¸ ” ‰ ¬ œ ¶ö ø ·Ó¬ ˘±˝√ √ 1 œ‚±È¬Ó¬ ¬ı±Â√ ≈ √ ‚ « È ¬Ú± ’±˝√ √ Ó ¬ 31 ·˝√ √ ¬ Û ≈ 1 Ó¬ ¸¬ Û « √ —...