Page 1

11 ¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 4 Œ˜í√,√ 2012 ¬qfl≈¡1¬ı±1 ¬Û“±‰¬ ˜±˝√√Õ˘ ¬ı±ø˝√√1 ¿¸Lö ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 3 Œ˜í – ˆ¬ø11 ’±‚±Ó¬1 ¬Û1± ¸•Û”Ì«1+À¬Û ’±À1±·… ˘±ˆ¬ Úfl¡1± ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¬Û‰¬¬ı˘±1 ¤Â√ ¿¸Lö ¬Û1ªÓ«¬œ ¬Û“±‰¬ ˜±˝√√Õ˘ Œ‡˘¬ÛÔ±1Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ıº ˝◊√—À˘G1 ø¬ı1n∏ÀX ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«1 ŒÈ¬©Ü ˙‘—‡˘±Ó¬ ¬ˆ¬±· Œ˘±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ˆ¬ø11 ’±‚±Ó¬Ó¬ ˆ¬≈ø·øÂ√˘ Œ¬Û‰¬¬ı˘±1·1±fl¡œº ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÓ¬›“ ’±˚˛≈À¬ı«ø√fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±1 ’±|˚˛ ˘˚˛ ˚ø√› ά◊¬Û˙˜ ˘±ˆ¬ Úfl¡1±Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú

˘·«±È¬1 ά◊M√1¸≈ø1 ¬ı±Â√øÚ1 ’ÀÔ« 6 Œ˜íÓ¬ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ∆¬ıͬfl¡ ˜≈•§±˝◊√, 3 Œ˜í – ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ øSêÀfl¡È¬ ¬Ûø1¯∏,√ ‰¬˜≈Õfl¡ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ˙œ¯∏« fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ø¬ı¯∏˚˛± ˝√√±1nÚ ˘·«±È¬1 ¤·1±fl¡œ Œ˚±·… ά◊M√1±øÒfl¡±1œ ¬ı±Â√øÚ1 ˘é¬…À1 ’˝√√± 6 Œ˜íÓ¬ ˜≈•§±˝◊√Ó¬ ¤fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡ø1ÀÂ√ ¸—¶ö±ÀȬ±Àªº ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ’Ò…é¬ ˙±1√ ¬Û±ª±11 ŒÚÓ‘¬Q1 ά◊Mê√ ¬ı±Â√øÚ¬Û¬ı«Ó¬ Œ·±˘fl¡œ˚˛ ø¬ı¯∏˚˛± ¸g±Úfl¡±1œ Œ·±È¬ ¤·√Ú ŒÊ√G±À1 ¬ı±øÂ√ ά◊ø˘›ª±

‰¬±ø1·1±fl¡œ ¬ı…øMê√1 ¤·1±fl¡œfl¡ ¸—¶ö±ÀȬ±1 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ √±ø˚˛Q¬Û”Ì« ¬Û√ÀȬ± ’±·¬ıÀϬˇ±ª± ˝√√í¬ıº ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¸—¶ö±ÀȬ±1 Ó¬1Ù¬1 ¬Û1± õ∂±Ô«œÀfl¡˝◊√·1±fl¡œ1 Ú±˜ 1±Ê√Uª± fl¡1± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ˚ø√› ø¬ıÀ˙¯∏ ¸”S1 ¬Û1± Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ˝◊√—À˘G øSêÀfl¡È¬ Œ¬ı±Î«¬1 ˙œ¯∏« fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ŒÎ¬øˆ¬√ fl¡ø˘˚˛±1 ’±1n∏ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 øSêÀfl¡È¬ ŒÊ√ÀÚ1˘ Œ˜ÀÚÊ√±1 ŒÎ¬ˆ¬ ø1‰¬±Î«¬Â√Ú1 Ú±˜ ά◊Mê√

’±˝◊√ ø¬Û ¤˘1 ¬Û˝◊√∞I◊ Ó¬±ø˘fl¡±

¬Û≈Ú1 ¤À˘±À¬ÛøÔfl¡ ø‰¬øfl¡»¸± ˘í¬ıÕ˘ ’±·¬ı±øϬˇÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ’±‚±Ó¬1 ¬Û1± ά◊¬Û˙˜ ˘±ˆ¬1 ¬ı±À¬ı ¿¸Lö1 ≈√Ȭ±Õfl¡ ’À¶a±¬Û‰¬±1 fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ˝√√í¬ıº ˝◊√ø¬ÛÀÚ ¿¸Lö ’±À1±·… ∆˝√√ Ú≈ͬ±Ó¬ ‰¬ø˘Ó¬ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ øÂ√Ê√ÚÀȬ±Ó¬ ŒÓ¬›“1 ’ø¬ı˝√√ÀÚ˝◊√ Œ‡ø˘¬ı ˘±ø·¬ı 1±Ê√¶ö±Ú 1À˚˛˘ƒÀÂ√º

√ ˘ ø√~œ ŒÎ¬˚˛±1Àάøˆ¬˘ƒÂ√ fl¡˘fl¡±Ó¬± Ú±˝◊√Ȭ 1±˝◊√ά±Â«√ ˜≈•§±˝◊√ ˝◊√øG˚˛±ÚƒÂ√ øfl¡—Â√ ¤fl¡±√˙ ¬Û?±¬ı√√ Œ‰¬iß±˝◊√ Â≈√¬Û±1 øfl¡—Â√√ 1À˚˛˘ Œ‰¬À˘?±Â«√ ¬ı±—·±˘≈1n∏ 1±Ê√¶ö±Ú 1À˚˛˘ƒÂ√ ¬Û≈ÀÌ ¬ª±ø1˚˛Â«√ ŒÎ¬!¡±Ú ‰¬±Ê«√±Â«√

˜≈ Í ¬ Œ˜‰¬ 10 10 9 10 10 10 10 10 9

˜~˚≈“Ê√ ¸—¶ö±1 ·±øÙ¬˘øÓ¬

’√…±ø¬Û øˆ¬Â√± Œ¬Û±ª± Ú±˝◊√ ·œøÓ¬fl¡±˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ◊√, 3 Œ˜í – ø√~œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ˝√√ô¶À鬬ÛÓ¬ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ Œ˚±ª±1 ¸y±ªÚ± Œ√‡± ¬Û±À˘› ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜~˚“≈Ê√ ¸—¶ö±1 ·±øÙ¬˘øÓ¬1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ’ø˘ø•Ûfl¡ ¤fl¡ ¸À¬Û±Ú ∆˝√√À˚˛˝◊√ 1í¬ı Œ√˙1 ’Ú…Ó¬˜ õ∂øÓ¬ˆ¬±˙±˘œ ˜ø˝√√˘± ˜~˚≈“Ê√±1n∏ ·œøÓ¬fl¡± Ê√±‡11º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ˘GÚ øÙ¬ÚÀ˘GÓ¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ ø√Ú ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡1 ’øôL˜ÀȬ± Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œ ˝◊√Àˆ¬∞I◊Ó¬ øˆ¬Â√± ¸•Û”Ì« ŒÚ±À˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı˝◊√ ¤øÓ¬˚˛±Õ˘ ˚±¬ı ¬Û1± Ú±˝◊√ õ∂ø¸X ˜~˚≈Ê “ √±1n∏·1±fl¡œº ˝◊√˚±˛ 1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ·œøÓ¬fl¡±1 ¬ı±ø˝√√À1 ¬ı±fl¡œ √˘ÀȬ± ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ…˝◊√ Œ√˙‡ÚÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√Õ·º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜~˚≈Ê “ √ ¸—¶ö±ÀȬ±Àª Œ˚±ª± 24 ¤øõ∂˘ÀÓ¬˝◊√ ·œøÓ¬fl¡±1 øˆ¬Â√±1 ¬ı±À¬ı ’±À¬ı√Ú Ê√ÀÚ±ª± ¬ı≈ø˘ √±˚˛ ¸±ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º øfl¡c õ∂fl¡‘ Ó¬ Œé¬SÓ¬ 19 ¤øõ∂˘Ó¬ ’˘fl¡± ŒÓ¬±˜1fl¡ ˝√√1n∏ª±˝◊√ ’ø˘ø•Ûfl¡ Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œÓ¬ õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬± øÚø(Ó¬ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬± ·œøÓ¬fl¡±fl¡ √˘ÀȬ±Ó¬ Œ˘±ª± Ú±øÂ√˘ ¸—¶ö±ÀȬ±Àªº ø¬ÛÂ√Ó¬ ·œøÓ¬fl¡± ø√~œ ά◊2‰¬ Ú…±˚˛±˘˚˛1 ¡Z±1¶ö Œ˝√√±ª±Ó¬ Ú…±˚˛±˘˚˛‡ÀÚ ŒÓ¬›“fl¡ √˘Ó¬ ’ôLˆ¬≈M« ê√ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸—¶ö±ÀȬ±fl¡ øÚÀ«√˙ ø√À˚˛º 12345678901234567890123456789012

84

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Ê√˚˛ 8 6 5 5 4 4 4 4 2

¬Û1±Ê√˚˛ 2 3 4 5 5 5 6 6 6

¬Û˝◊√ ∞I◊ 16 13 10 10 9 9 8 8 5

¬ı±Â√øÚÓ¬ ά◊øͬÀÂ√º ˝◊√ø¬ÛÀÚ ’±Ú ≈√·1±fl¡œ õ∂±Ô«œ1 Ú±˜ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ ˚ø√› ’±Í¬ ¬ıÂ√1 Òø1 ˝◊√—À˘G øSêÀfl¡È¬ Œ¬ı±Î¬«1 ˙œ¯∏« fl¡±˚«¬ı±˝√√œ1 √±ø˚˛QÓ¬ Ô±øfl¡ ¸±Ò±1Ì õ∂˙±¸Úœ˚˛ Ó¬Ô± Œ˜ÀÚÊ√À˜∞I◊ √é¬Ó¬±1 ¬Ûø1‰¬˚˛ ø√˚˛± ŒÎ¬øˆ¬√ fl¡ø˘˚˛±À1˝◊√ Œ˚±·…Ó¬˜ õ∂±Ô«œ ø˝√√‰¬±À¬Û ‰¬ø‰«¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ŒÎ¬ˆ¬ ø1‰¬±Î«¬Â√ÀÚ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ŒÊ√ÀÚÀ1˘ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û ¸≈‡…±øÓ¬À1 fl¡±˚«øÚ¬ı«±˝√√ fl¡ø1 ’±ÀÂ√ ˚ø√› ¬ı±øÌÊ√… Ó¬Ô± ø¬ıM√√œ˚˛ ø√˙Ó¬ ŒÓ¬›“1 ’˝√√«Ó¬± ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ ¸œø˜Ó¬º ά◊À~‡…, ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1

ø1À˚˛˘ ˜±ø^√1 ˘±-˘œ·± ø‡Ó¬±¬Û √‡˘

ŒÚȬ 1±ÚÀ1Ȭ Ÿ¬¬1.037 ø¬ı˘¬ı±›√√, 3 Œ˜í – ¤ÔÀ˘øȬfl¡ ø¬ı˘¬ı±›fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 Ÿ¬¬0.632 &1n∏Q¬Û”Ì« ˘±-˘œ·± Ù≈¬È¬¬ı˘1 ø‡Ó¬±¬Û ’Ê«√Ú fl¡ø1ÀÂ√ ø1À˚˛˘ ˜±ø^À√º ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ‰¬Ó≈¬Ô«¬ı±11 ¬ı±À¬ı ¤˝◊√ ¬-0.187 -¬0.280 -¬0.029 -¬0.446 -¬0.061 -0.127 -¬0.545

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

’±øÊ√1 Œ‡˘

Œ‰¬iß±˝◊√ Â≈√¬Û±1 øfl¡—Â√ ¬ıÚ±˜ ŒÎ¬!¡±Ú ‰¬±Ê«√±Â«√

¸˜˚˛ – ¸øg˚˛± 8 ¬ıÊ√±Ó ¶ö±Ú – ¤˜ ¤ ø‰¬√±•§1˜ Œ©Üøά˚˛±˜, ¬¬Œ‰¬iß±˝◊√

ø‡Ó¬±¬Û √‡˘1 ’±˙± ’ôL Œ¬Û˘±˝◊√ ¬ı≈Ò¬ı±À1 ø¬ı˘¬ı±›Ó¬ ˜±ø^À√ 3-0 ·í˘Ó¬ ø¬ı˘¬ı±›fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 32Ó¬˜ ’øˆ¬À˘‡¸—‡…fl¡ ‚1n∏ª± ø‡Ó¬±¬Û √‡˘ fl¡À1º õ∂Ô˜±Ò«1 ¬Û1± 10Ê√Úœ˚˛± ∆˝√√ ¬Û1± ¤ÔÀ˘øȬfl¡ ø¬ı˘¬ı±› √˘ÀȬ±fl¡ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬˝◊√ √˜Ú fl¡ø1 16 ø˜øÚȬÀÓ¬˝◊√ ’¢∂·øÓ¬ ˘˚˛º ·?±À˘± ø˝√√&À˚˛˝◊√Ú1 ¤È¬± ˙øMê√˙±˘œ ù´ÀȬÀ1 Ê√íÂ√ ˜ø1ÚÀ˝√√±1 √˘ÀȬ±Àª ’¢∂·øÓ¬ ˘˚˛º ’±˘˝√√œ √˘ÀȬ±1 ∆˝√√ ’±ÚÀȬ± ·í˘ fl¡À1 Œ˜Â√±È¬ ’øÊ√À˘º ˝◊√Ù¬±À˘ ˘±-˘œ·±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¸À¬ı«±2‰¬ ·í˘fl¡±1œ Œ˝√√±ª±1 fl‘¡øÓ¬Q ˘±ˆ¬ fl¡À1 Ù¬1ª±Î¬« øSêø©Ü˚˛±ÀÚ± 1íÚ±Àã±Àª √˘1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ÀȬ± ·í˘ fl¡À1º 1íÚ±Àã±Àª Œ˜Â√œ1 46Ȭ± ·í˘1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ 44Ȭ± ·í˘ fl¡ø1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¸À¬ı«±2‰¬ ·í˘√±Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ˝√√˚˛º ά◊À~‡… ø1À˚˛˘ ˜±ø^À√ ˘±-˘œ·±Ó¬ ‰¬ø˘Ó¬ øÂ√Ê√ÚÓ¬ ˜±S ≈√‡Ú Œ·˜Ó¬À˝√√ ¬Û1±ô¶ ∆˝√√ÀÂ√º √˘ÀȬ±1 ·?±À˘± ø˝√√&À˚˛˝◊√ÀÚ ˘±-˘œ·±Ó¬ 22Ȭ± ’±1n∏ fl¡ø1˜ ¬Œ¬ıÚÀÊ√˜±˝◊√ 20Ȭ± ·í˘ fl¡ø1ÀÂ√º

Œ·˝◊√˘1 Ú1˜ ø¶öøÓ¬ – Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘Õ˘ ›ˆ¬Ó¬±1 ’±˙± ˜í˝√√±ø˘, 3 Œ˜í¬ – ¬ıÂ√1ÀÊ√±1± ¬ı±√ø¬ı¬ı±√1 ’ôL Œ¬Û˘±˝◊√ ’ªÀ˙¯∏Ó¬ Œª©Ü ˝◊√øGÊ√ Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘Õ˘ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê≈√ ∆˝√√ÀÂ√ ø¬ıÀ¶£¬±1fl¡ Œ¬ıȬÂ√À˜Ú øSêÂ√ Œ·˝◊√ ˘º Œfl¡ø1ø¬ı˚˛±Ú Œ¬ıȬÂ√À˜Ú·1±fl¡œÀ˚˛ ’±øÊ√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ ŒÓ¬›“ ˝◊√ øÓ¬˜ÀÒ… ˝◊√ —ø˘Â√ fl¡±Î¬◊∞I◊œ √˘ Â√˜±1ÀÂ√Ȭ1 ∆¸ÀÓ¬ ‰≈¬øMê√ õ∂Ó¬…±˝√√±1 fl¡ø1ÀÂ√ ’±1n∏ ˝◊√ —À˘G1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ’±·cfl¡ øÓ¬øÚ‡Ú ¤ø√Úœ˚˛± ’±1n∏ ¤fl¡˜±S øȬ-20‡Ú1 ¬ı±À¬ı Œfl¡ø1ø¬ı˚˛±Ú √˘Õ˘ øÚÊ√Àfl¡ õ∂Àé¬¬Û fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ’øÓ¬ ø¬ıÚÀ˚˛À1

ø¬ıù´1 ¸¬ı±« øÒfl¡ ά¬◊ ۱ʫ√Úfl¡±1œ √˘ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±

¬ı±ø‰¬«À˘±Ú±√√, 3 Œ˜í – SêœÎ¬ˇ±Àé¬SÓ¬ ø¬ıù´1 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ ά◊¬Û±Ê«√Úfl¡±1œ Œ‡˘≈Õª ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú± Ù≈¬È¬¬ı˘ flv¡±¬ı1 Ó¬±1fl¡±¸fl¡˘º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¶ÛíøȬ«— ˝◊√À∞I◊ø˘ÀÊ√k õ∂øӬᬱÚ1 ¤fl¡ ¸˜œé¬±Ó¬ õ∂fl¡±˙ Œ¬Û±ª± ˜ÀÓ¬ ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 õ∂Ô˜ √˘1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ ¸5±˝√√Ó¬ ·Àάˇ 1010,160 ¬Û±Î¬◊G ˘±ˆ¬ fl¡À1º ˝◊√Ù¬±À˘ Œ‰¬ø•Û˚˛ÚÂ√ ˘œ·1 õ∂øÓ¬¡ZiZœ Œ‰¬˘Â√œ √À˘ ¸5±˝√√Ó¬ ·Àάˇ 79,197 ¬Û±Î¬◊GÓ¬Õfl¡ ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ‰¬Ó≈¬Ô« Œ|ᬠά◊¬Û±Ê«√Úfl¡±1œ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√—ø˘Â√ øõ∂ø˜˚˛±1 ˘œ·1 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ ά◊¬Û±Ê«√Úfl¡±1œ √˘ ø˝√√‰¬±À¬Û ø¬ıÀ¬ıø‰¬Ó¬ ∆˝√√ÀÂ√ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ø‰¬È¬œÀ˚˛º ˘œ·‡Ú1 ˙œ¯∏«Ó¬ Ôfl¡± √˘ÀȬ±1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ ¸5±˝√√Ó¬ 86,280 ¬Û±Î¬◊√GÕfl¡ ¬˘±ˆ¬ fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ˘±˘œ·1 ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ά◊¬Û±Ê«√Úfl¡±1œ √˘ ø˝√√‰¬±À¬Û ¸˜œé¬±ÀȬ±Ó¬ ø1À˚˛˘ ˜±ø^À√ ¶ö±Ú ¬Û±˝◊√ÀÂ√º √˘ÀȬ±1 Ó¬±1fl¡±¸fl¡À˘ ¸5±˝√√Ó¬ ·Àάˇ 90859 ¬Û±Î¬◊√GÕfl¡ ˘±ˆ¬ fl¡À1º ’±Ú ¤È¬± Ê√Úøõ∂˚˛ √˘ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ά◊Ú±˝◊√ÀȬά1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ ¤˝◊√ ø√˙1 ¬Û1± ¤fl¡±√˙ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º √˘1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ 63,514 ¬Û±Î¬◊GÕfl¡ ˘±ˆ¬ fl¡À1º ά◊À~‡… Œ˚ ˆ¬±1Ó¬1 ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ Œ‡˘± øÓ¬øÚȬ± √˘ ˙œ¯∏« 50Ȭ± ¶ö±Ú1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ ’ôLˆ¬≈M« ê√ ∆˝√√ÀÂ√º 36 Ú•§1Ó¬ Ôfl¡± fl¡˘fl¡±Ó¬± Ú±˝◊√Ȭ 1±˝◊√αÂ√1« Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ 48,560 ¬Û±Î¬◊G ˘±ˆ¬ fl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˜≈•±§ ˝◊√ ˝◊√øG˚˛±ÚÀ 39¶ö±ÚÓ¬ Ô±øfl¡ 48,263∆fl¡ ˘±ˆ¬ fl¡À1 ’±1n∏ ¬Û≈ÀÌ ª±ø1˚˛Â√« √À˘ 44,745 ∆fl¡ ·Àάˇ ¸5±˝√√Ó¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1 50Ó¬˜ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√º

˙œ¯∏« fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ø¬ı¯∏˚˛±·1±fl¡œ1 ¬ı±À¬ı ø¬ıM√√œ˚˛ Ó¬Ô± ¬ı±øÌøÊ√…fl¡ :±Ú Ôfl¡±ÀȬ± øÚÓ¬±ôL˝◊√ ’±ª˙…fl¡ ø˚À˝√√Ó≈¬ ¸—¶ö±ÀȬ±1 ¤˝◊√ ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ¸fl¡À˘± ø√˙ ŒÓÀª“˝◊√ Œ‰¬±ª±ø‰¬Ó¬± fl¡À1º õ∂øÌÒ±ÚÀ˚±·… ¸±é¬±»fl¡±1ÀȬ±Ó¬ ˙±1√ ¬Û±ª±11 ά◊¬Ûø1 ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬1 ά◊¬Û±Ò…é¬ ¤˘±Ú ’±˝◊√ Ê√±fl¡ ’±1n∏ ˆ¬±1Ó¬, ˝◊√ —À˘G Œª©Ü ˝◊√ øGÊ√ ’±1n∏ ¶®È¬À˘G øSêÀfl¡È¬ Œ¬ı±Î«¬1 ’Ò…é¬ SêÀ˜ ¤Ú ¿øÚª±¸Ú, ·±˝◊√ ˘Â√ flv¡±fl¡«, Ê≈√ø˘˚˛±Ú ˝√√±À∞I◊ ’±1n∏ Œfl¡˝◊√ ˜ ’ø˘ˆ¬±1 ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±øfl¡¬ıº

˜˝◊√ ‰≈¬øMê√ õ∂Ó¬…±˝√√±11 ø¬ı¯∏À˚˛ Â√˜±1ÀÂ√È¬Õ˘ ¤fl¡ ¬ÛS Œõ∂1Ì fl¡ø1À“√±º 1À˚˛˘ Œ‰¬À˘?±Â«√ ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ∆¸ÀÓ¬ ‰¬ø˘Ó¬¬ øÂ√Ê√Ú1 ‰≈¬øMê√ ’ôL ¬Û1±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ˜˝◊√ Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘Õ˘ õ∂Ó¬…±ªÓ«¬Ú ‚Ȭ±¬ı ø¬ı‰¬±À1“±ºñ Œ·˝◊√ À˘ fl¡˚˛º ¶úÓ«¬¬ı…, ¤fl¡ Œ1øά’í ¸±é¬±»fl¡±1Ó¬ Œfl¡ø1ø¬ı˚˛±Ú Œ¬ı±Î«¬1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡ø1 ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏«1 ¤øõ∂˘1 ¬Û1±˝◊√ Ê√±Ó¬œ˚˛ √˘ÀȬ±1 ¬Û1± ¬ı±ø˝√√1Ó¬ ’±ÀÂ√ øSêÂ√ Œ·˝◊√ ˘º

øÚÊ√ √˘ ¬Û?±¬ı ˝◊√À˘Àˆ¬Ú1 Œ˜‰¬1 ¸˜˚˛Ó¬ √˙«fl¡1 Œ·˘±1œÓ¬ ά◊ø¡Z¢ü ¬ı˘œÎ¬◊ά ’øˆ¬ÀÚSœ õ∂œøÓ¬ øÊ√∞I◊±

¬Û√ ¤1±1 ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ˜±1±Àά±Ú±1 Î≈¬ª±˝◊√◊ , 3 Œ˜í – Î≈¬¬ı±˝◊√ø¶öÓ¬ ’˘-’±Â√˘ flv¡±¬ı1 õ∂ø˙é¬fl¡1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ’±ÀÊ√«ø∞I◊Ú±1 øάÀ˚˛À·± ˜±1±Àά±Ú±˝◊√ õ∂ø˙é¬fl¡ ¬Û√ Ó¬…±· fl¡1±1 ˆ¬±¬ı≈øfl¡ ø√ÀÂ√º ’˝√√± øÂ√Ê√ÚÓ¬À˝√√ ‰≈¬øMê√ ’ôL ¬Ûø1¬ı˘·œ˚˛± õ∂ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ flv¡±¬ıÀȬ±1 fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬fl¡ Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ Œ˚ flv¡±¬ıÓ¬ ˚ø√ ά◊ißÓ¬˜±Ú1 ÚÓ≈¬Ú Œ‡˘≈Õª Œ˘±ª± Ú˝√√˚˛, ŒÓ¬ÀôL ¬Û√ Ó¬…±· fl¡ø1¬ıº ø¬ı·Ó¬ ˜±˝√√Ó¬ ’±ÀÊ√«ø∞I◊Ú±1 øfl¡—¬ı√øôL·1±fl¡œÀ˚˛ ¶ö±Úœ˚˛ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜fl¡ Ê√Ú±˝◊√øÂ√˘ Œ˚ ’˘-’±Â√˘1 ¸=±˘Àfl¡ flv¡±¬ıÀȬ± ˙øMê√˙±˘œ fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ÚÓ≈¬Ú Œ‡˘≈Õª ’ôLˆ¬≈«Mê√ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ fl¡Ô± ø√ÀÂ√º

Ê√À˚˛À1 ’±˙± ¸Ê√œª ¬Û?±¬ı1 ’ÔÀ˘ ·í˘ Œ·˝◊√˘1 71

¬ı±—·±˘≈1n∏, 3 Œ˜í– ˙øMê√˙±˘œ õ∂øÓ¬¡ZiZœ 1À˚˛˘ Œ‰¬À˘?±Â«√ ¬ı±—·±˘≈1n∏fl¡ ‰¬±ø1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬Ó¬ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1 ‰¬ø˘Ó¬ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘Ó¬ ’±˙± ¸Ê√œª fl¡ø1 1±ø‡ÀÂ√ øfl¡—Â√ ˝◊√À˘Àˆ¬Ú ¬Û?±À¬ıº ¤˝◊√ Ê√À˚˛À1 √˘ÀȬ±Àª √˝√‡Ú Œ˜‰¬1 ¬Û1± ˜≈ͬ √˝√ ¬Û˝◊√KI◊ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1 ¬Û˝◊√KI◊ Ó¬±ø˘fl¡±1 ‰¬Ó≈¬Ô«Õ˘ ά◊iߜӬ ∆˝√√ÀÂ√º ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ¤˜ ø‰¬iß±¶§±˜œ Œ©Üøά˚˛±˜Ó¬ ¬ı≈Ò¬ı±À1 øÚ˙± ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ ¬ı±—·±˘≈1n∏ √˘ÀȬ±Àª Œ·˝◊√ ˘1 71 ’±1n∏ ø¬ı1±È¬ Œfl¡±˝√√˘œ1 45 1±Ú1 ¸˝√√±À˚˛À1 ¬Û“±‰¬ ά◊˝◊√ Àfl¡È¬Ó¬ ¬Û?±¬ıfl¡ 159 1±Ú1 ˘é¬… ¬ı±øg ø√À˚˛º 42 ¬ı˘1 ˝◊√ øÚ—Â√ÀȬ±Ó¬ Œ·˝◊√ À˘ 6 Ȭ± ¬ı±Î¬◊G±1œ ’±1n∏ 4Ȭ± ’ˆ¬±1 ¬ı±Î¬◊G±1œ Œfl¡±¬ı±˚˛º ¬Û?±¬ı1 ’±Ê√˝√ ±1 Œ˜˝√√˜≈À√ 4 ’ˆ¬±1Ó¬ 20 1±Ú ø√ øÓ¬øÚȬ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ˘˚˛º õ∂¬ıœÌ fl≈¡˜±À1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ˘±ˆ¬ Úfl¡ø1À˘› ‰¬±ø1 ’ˆ¬±1Ó¬ ‡1‰¬ fl¡À1 ˜±ÀÔ“± 8 1±Úº õ∂Ó≈¬…M√√1Ó¬ ŒÎ¬øˆ¬√ ˝√√±Â√œ ŒÚÓ‘¬Q±ÒœÚ ¬Û?±À¬ı 19.5 ’ˆ¬±1Ó¬ 6Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ ø¬ıÊ√˚˛ ˘é¬…Ó¬ ά◊¬ÛڜӬ ˝√√˚˛º ¤Ú ∆‰¬ÚœÀ˚˛ 50, ŒÎ¬øˆ¬√ ˝√√±Â√œÀ˚˛ 45 ’±1n∏ ˜Ú¡Zœ¬Û ø¸À„√√ 43 1±Ú1 ¬ı1„√√øÌ Œ ˚ ± · ± ˚ ˛ º ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ¤ ø¬ı Œ˜fl¡Àά±Ú±Àã ≈√Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ ˘˚˛º ¬Û?±¬ı √˘ÀȬ±1 ¬Û±øfl¡ô¶±Úœ Œ¬Û‰¬¬ı˘±1 ’Ê√˝√±1 Œ˜˝√√˜≈√fl¡ ëŒ˜Ú ’¬ıƒ √… Œ˜‰¬í1 ¸ij±Ú ø√˚˛± ˝√√˚˛º

fl¡±1±·±11 ¬Û1± ¬ı±ø˝√√1 ’±øÂÙ¬

˘GÚ√√, 3 Œ˜í – ¶ÛȬ øÙ¬ø'— Œfl¡À˘—fl¡±ø1Ó¬ ’øˆ¬˚≈Mê√ ∆˝√√ ¤¬ıÂ√1 fl¡±1±¬ı±¸1 ˙±øô¶1 ¸ij≈‡œÚ Œ˝√±ª± ¬Û±øfl¡ô¶±Úœ øSêÀfl¡È¬±1 ˜˝√√•ú√ ’±øÂ√ÀÙ¬ ’ªÀ˙¯∏Ó¬ ’±øÊ√ ¬Û≈ª± fl¡±1±·±11 ¬Û1± ˜≈øMê√ ˘±ˆ¬ fl¡À1º Â√±Î¬◊Ô-˝◊√©Ü ˝◊√—À˘G1 Œfl¡È¬±1¬ı±1œ fl¡±1±·±1Ó¬ ˙±øô¶1 ’øÒfl¡ fl¡±˘ ’Ô«±» Â√˜±˝√√ fl¡ÀȬ±ª± ˝◊√—À˘G1 ’±˝◊√Ú ’Ú≈¸ø1 ’±øÊ√ ŒÓ¬›“fl¡ ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√˚±˛ ˝√√˚º˛ ά◊À~‡…, 2010 ¬ı¯∏Ó« ¬ ˝◊√—À˘G1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ˘Î«¬Â√ ŒÈ¬©ÜÓ¬ ¸Ó¬œÔ« ˜˝√√•ú√ ’±˜œ1 ’±1n∏ Â√˘˜±Ú ¬ı±È¬1 ∆¸ÀÓ¬ ¶ÛȬ øÙ¬ø'— ¸—‚øȬӬ fl¡1± ’±øÂ√Ù¬1 ›¬Û1Ó¬ ’±˝◊√ ø‰¬ ø‰¬À˚˛ ø¬ı·Ó¬ ¬ı¯∏1« ŒÙ¬¬ıËnª∏ ±1œÓ¬ ¤fl¡ qÚ±øÚÀ˚±À· ’±ôL–1±©Üœ™ ˚˛ øSêÀfl¡È¬Ó¬ ¸±Ó¬¬ıÂ√Õ˘ øÚÀ¯∏Ò±:± Ê√±ø1 fl¡ø1øÂ√˘º

’±1鬜fl¡ ‚≈ø‰¬˚˛±˝◊√ ¤øÚ˙± ˘fl¡±¬ÛÓ¬ ˝◊√©Üíø1˘ ’íÀ¬ÛÚ1 ŒÂ√ø˜Ó¬ Â√±øÚ˚˛±fl¡È¬±À˘ ¿øÚª±¸Ú1 ¬Û≈S˝◊√ Ú≈1n∏øVÚ ’±˝√√À˜√ øSêÀfl¡È¬Ó¬ ø˙˘‰¬11 ø¬ı1n∏ÀX ¤Ú ¤Ù¬ Œ1í˘Àª1 ¤·1±fl¡œ Œ¬ıȬÂ√À˜Ú1 √˙«Úœ˚˛ ù´È¬

ŒÈ¬©Ü √˘Ó¬ Ú±˝◊√ ŒÊ√øÂ√ 1±˝◊√ά±1 Œ˚±·&1n1∏ fl¡±¯∏ ‰¬±ø¬ÛÀÂ√ ˙‰¬œÚ

Œªø˘—ȬÚ, 3 Œ˜í – Œª©Ü ˝◊√øGÊ√1 ø¬ı1n∏ÀX 25 Ê≈√˘±˝◊√1 ¬Û1± ’±1y ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ŒÈ¬©Ü ˙‘—‡˘±Õ˘ øÚά◊Êœ√À˘G1 15Ê√Úœ˚˛± ˜”˘ √˘1 ¬Û1± ¬ı±ø˝√√1 ˝√√í¬ı ˘·± ∆˝√ √ À Â√ Œ¬ıȬÂ√ À ˜Ú ŒÊ√ ø Â√ 1±˝◊ √ Î ¬±1º ¬ı‘˝√ ¶ÛøÓ¬¬ı±À1 øÚά◊Ê√œÀ˘G øSêÀfl¡ÀȬ Œ‚±¯∏̱ fl¡1± √˘ÀȬ±Ó¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú Ù¬˜«Ó¬ Ôfl¡± 1±˝◊√ά±À1 ¶ö±Ú ˘±ˆ¬ Úfl¡1±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˘±˝◊√Ú ’±¬ÛÓ¬ ¶ö±Ú ¬Û±˝◊√ÀÂ√ ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ øÚ˘ ª±·Ú±À1º øÚά◊Ê√œÀ˘ÀG Œª©Ü ˝◊√øGÊ√1 ø¬ı1n∏ÀX õ∂Ô˜‡Ú ŒÈ¬©Ü 25 Ê≈√˘±˝◊√1 ¬Û1± ¤ø∞I◊ & ª±Ó¬ ’±1y Œ˝√ √ ± ª±1 ¬ı±À¬ı ø¡ZÓ¬œ˚˛‡Ú 2 ’±·©Ü1 ¬Û1± øfl¡—©ÜÚÓ¬ ’±1y ˝√√í¬ıº ≈√‡Ú ŒÈ¬©Ü ˙‘—‡˘±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ √˘ÀȬ±Àª ¬Û“±‰¬‡Ú ¤ø√Úœ˚˛± ’±1n∏ ≈√‡Ú øȬ-20À1 ¸˜¢∂ ˙‘—‡˘±‡Ú ’ôL ¬Ûø1¬ıº øÚά◊Ê√œÀ˘G1 15Ê√Úœ˚˛± √˘ÀȬ±ñ 1íÂ√√ ŒÈ¬˝◊√˘1 [’øÒÚ±˚˛fl¡], Œ¬∏C∞I◊ ¬ıíåI◊, ά· Œ¬ıˉ¬Àª˘, øÎ¬Ú ¬¬ıËά◊Ú˘œ, ŒÎ¬øÚÀ˚˛˘ Ùv¬œÚ, ˜±fl«¡ ø·À˘¶Ûœ, ˜±øÈ«¬Ú &¬ÛøȬ˘, øSêÂ√ ˜±øÈ«¬Ú, Œ¬ıËGÚ Œ˜fl¡fl≈¡˘±˜, Ó¬1n∏Ì ŒÚÔ≈˘±, Sê·±1 ˆ¬±Ú øªfl¡, ŒÎ¬øÚÀ˚˛˘ ŒªA1œ, øÚ˘ ª±·Ú±1, ø¬ı ŒÊ√ ª±È¬ø˘—, Œfl¡Ú ά◊˝◊√ø˘˚˛±˜Â√Úº

Ú≈1n∏øVÚ ’±˝√√À˜√ ¬∏CÙ¬œ √‡˘1 ø√À˙ Œ1í˘Àª ¬©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíȬ«±1 &ª±˝√√±È¬œ√√, 3 Œ˜í – ø˙˘‰¬11 ø¬ı1n∏ÀX Ú≈1n∏øVÚ ’±˝√√À˜√ ¬∏CÙ¬œ1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘ Œ˜‰¬1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ø√Ú± 297 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬Ó¬ ’±ÀÂ√ ά◊M√1-¬Û”¬ı ¸œ˜±ôL Œ1í˘Àª √˘º ø˙˘‰¬11 õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√1 270 1±Ú1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’±øÊ√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√ ’±1y fl¡ø1 Œ1í˘Àª ø√Ú±ôLÓ¬ 4Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ 297 1±Ú1 ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡À1º ø˙˘‰¬11 ∆˝√√ õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√Ó¬ ¸À¬ı«±2‰¬ 64 1±Ú fl¡À1 ¸˜œfl¡ √±À¸º 47 1±Ú fl¡À1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1 1±Ê√¡Zœ¬Û √±À¸º √˘ÀȬ±Àª õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√Ó¬ 79 1±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 Ô±Àfl¡º Œ1í˘Àª √˘1 ∆˝√√ 91 1±Ú1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 5Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 ¶§1+¬Û˜ ¬Û≈1fl¡±˚˛¶ö˝◊√º 3Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 Œ˙‡1ÀÊ√…±øÓ¬ ¬ı˜«ÀÚ ’±1n∏ ≈√Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 ’1+¬Û √±À¸º õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√Ó¬ ά◊À~‡Úœ˚˛ 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡1± Œ1í˘Àª √À˘ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√ÀÓ¬± Œ‡˘ Œ˙¯∏ ˝√√í¬ıÕ˘ ¤È¬± ø√Ú ¬ı±fl¡œ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ ά◊À~‡Úœ˚˛ 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1ÀÂ√º ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√—øÚÂ√Ó¬ Ó¬±øÊ«√µ1 ø¸À„√√ 82 1±Ú ’±1n∏ ‰¬µÚ 1±ªÀȬ 76 1±Ú fl¡ø1ÀÂ√º 18 ’±1n∏ 17 1±ÀÚÀ1 ’¬Û1±øÊ√Ó¬ ’±ÀÂ√ ¬Û±1Àˆ¬Ê√ ’±øÊ√Ê√ ’±1n∏ ¶§1+¬Û˜ ¬Û≈1fl¡±˚˛¶öº ø˙˘‰¬11 ∆˝√√ 1Ȭ±Õfl¡ ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡ø1ÀÂ√ õ∂Ó¬œ˜ √±¸, ¸˜œfl¡ √±¸, ’ˆ¬˚˛ ˚±√ª ’±1n∏ Œfl¡Ãø˙fl¡ ø·ø1À˚˛º

˜≈•§±˝◊√, 3 Œ˜í – Œ√˝√1 ’±fl¡±1 ¸øͬfl¡ fl¡ø1 1±ø‡¬ıÕ˘ ¤˝◊√¬ı±1 Œ˚±·&1n∏ ø¬ı Œfl¡ ¤Â√ ’±À˚˛—·±11 fl¡±¯∏ ‰¬±ø¬ÛÀÂ√ Œ¬ıøȬ— ˜±©Ü±1 ˙‰¬œÚ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1º ¬ıÓ«¬˜±Ú ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘Ó¬ ¬ı…ô¶ Ôfl¡± Œ¬ıȬÂ√À˜Ú·1±fl¡œÀ˚˛ ¬Û≈ÀÌ ª±ø1˚˛Â√«1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ı‘˝√ ¶ÛøÓ¬¬ı±11 Œ‡˘‡Ú1 ¬Û”À¬ı« Œ˚±· ¬ı…±˚˛±˜1 ¤fl¡ õ∂ø˙é¬ÌÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º ŒÓ¬G≈˘fl¡±11 ‚øÚᬠ¤fl¡ ¸”S˝◊√ ¬ı≈Ò¬ı±À1 Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ ‚1nª±∏ ’±1n∏ ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ øSêÀfl¡È¬ ¸”‰¬œÓ¬ ’øÓ¬Õfl¡ ¬ı…ô¶ ˙‰¬œÀÚ øÚÊ√Àfl¡ ˚Ô±¸yª ø٬Ȭ 1±ø‡¬ıÕ˘ 93 ¬ıÂ√1œ˚˛± ø¬ıù´‡…±Ó¬ Œ˚±·&1n∏Ê√Ú1 fl¡±¯∏ ‰¬±ø¬ÛÀÂ√ ŒÓ¬G≈˘fl¡±1º ˜±˝√√Ó¬ øÓ¬øÚø√ÚÕfl¡ Œ˚±·±ˆ¬…±¸ fl¡1± Œ¬ıȬÂ√À˜Ú·1±fl¡œÀ˚˛ ¤fl¡1 ¬Û1± ŒÎ¬1 ‚∞I◊± Œ|̜Ӭ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

˜≈•§±˝◊√, 3 Œ˜í – ’Ó¬…øÒfl¡ ¸≈1±¬Û±Ú fl¡ø1 √±ø˚˛QÓ¬ Ôfl¡± ’±1鬜 fl¡øکܬı˘ ¤·1±fl¡œfl¡ ‚≈ø‰¬˚˛±˝◊√ ¤øÚ˙± ˘fl¡’±¬ÛÓ¬ fl¡È¬±À˘ ø¬ı ø‰¬ ø‰¬ ’±˝◊√1 ’Ò…é¬ ¤Ú ¿øÚª±¸Ú1 ¬Û≈S ’øù´ÀÚº ˜≈•§±˝◊√ ’±1鬜À˚˛ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ Œ¸±˜¬ı±À1 øÚ˙± ¬ıg≈1 ∆¸ÀÓ¬ ¬ı±f±1 ¤fl¡ ¬ı±1 Œ1©Ü≈À1∞I◊Ó¬ ¿øÚª±¸Ú1 ¬Û≈S ’øù´ÀÚ ’Ó¬…øÒfl¡ ˜√…¬Û±Ú fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±1n∏ ’øÒfl¡ ˜√ ø¬ı‰¬±À1º øfl¡c ¬¬ı±1 flÓ¬‘«¬Û鬽◊√ øÚ˙± ¬ıU ’¶§œfl¡±1 fl¡À1º ˝◊√˚˛±ÀÓ¬˝◊√ ’¸c©Ü Œ√ø1 Œ˝√√±ª±Ó¬ ˜√ ø√¬ıÕ˘

∆˝√√ õ∂±˚˛ 30 ˝√±√Ê√±1 Ȭfl¡±1 ø¬ı˘ ø√¬ıÕ˘ ’˜±øôL Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ’øù´ÀÚ fl¡˜«‰¬±1œ1 ∆¸ÀÓ¬ ˝√√Ó¬±˝√√øÓ¬ fl¡À1º fl¡Ó‘¬«¬Ûé¬1 ‡¬ı1 ’Ú≈¸ø1 Ó¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Œ˝√√±ª± ’±1鬜1 ∆¸ÀÓ¬ ’øù´ÀÚ Ó¬fl«¡Ó¬ ø˘5 Œ˝√√±ª±1 ˘·ÀÓ¬ ¤·1±fl¡œ fl¡øکܬı˘fl¡ ‚≈ø‰¬˚˛±˚˛º ˘À· ˘À· ’øù´Ú1 ø¬ı1n∏ÀX ¤øȬ Œ·±‰¬1 1n∏Ê≈√ fl¡ø1 ŒÓ¬›“fl¡ ˘fl¡±¬ÛÓ¬ ˆ¬1±˝◊√ Ô˚˛º ø¬ÛÂ√ø√Ú± ’Ô«±» ˜—„√√˘¬ı±À1 ¤‡Ú ¶ö±Úœ˚˛ ’±√±˘ÀÓ¬ ¿øÚª±¸Ú1 ¬Û≈S ’øù´Úfl¡ Ê√±ø˜Ú ø√À˚˛º

1øά˚Ú˛ 투± ˝◊√©Üíø1˘, 3 Œ˜í – Œ¬Û±Ú¬ÛȬœ˚˛± ŒÂ√ȬӬ Ê√À˚˛À1 ˝◊√©Üíø1˘ ’íÀ¬ÛÚ ŒÈ¬øÚÂ√1 ŒÂ√ø˜ ¬Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 ˝◊√ÀG±-’À©Ü™ø˘˚˛±Ú ˚≈øȬ Â√±øÚ˚˛± ø˜Ê«√± ’±1n∏ ¤Ú±©ÜøÂ√˚˛± 1øά˚˛Ú투±˝◊√º ’±øÊ√ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œfl¡±ª±È¬«±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ Â√±øÚ˚˛±1øά˚˛Ú투±˝◊√ ’±À˜ø1fl¡±1 Œ˜·±Ú Œ˜±åI◊Ú Œ˘øˆ¬ ’±1n∏ ø˘GÀ‰¬ ø˘ ª±È¬±Â√fl«¡ 6-0,6-4 ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º ¤fl¡¬Û鬜˚˛ Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ Â√±øÚ˚˛±-

¬Û≈Ú1 ’øˆ¬À˘‡ ·øϬˇÀ˘ ø˘˚˛íÀÚ˘ Œ˜Â√œÀ˚˛ ¬ı±ø‰¬«À˘±Ú±√√, 3 Œ˜í – Ù≈¬È¬¬ı˘ Ê√·Ó¬Ó¬ ’øˆ¬À˘‡ ·Ï¬ˇ±ˆ¬„√√±1 Ó¬±1fl¡± ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ø˘˚˛íÀÚ˘ Œ˜Â√œÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 ’øˆ¬À˘‡ ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√ øÂ√Ê√Ú±Ó¬ 68Ȭ± ·í˘ fl¡ø1º ˘±˘œ·± Ù≈¬È¬¬ı˘ ˘œ·Ó¬ ˜±˘±·±1 ø¬ı1n∏ÀX ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±˝◊√ 4-1 ·í˘Ó¬ Ê√˚˛œ Œ˝√√±ª± Œ‡˘‡ÚÓ¬ ≈√Ȭ±Õfl¡ ·í˘ fl¡ø1 Œ˜Â√œÀ˚˛ øÂ√Ê√ÚÓ¬ ¸À¬ı«±2‰¬ 68Ȭ± ·í˘√±Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ˝√√˚˛º Œfl¡•ÛÚά◊Ȭ ’Ú≈øá¬Ó¬ Œ‡˘‡ÚÓ¬ Ê√˚˛œ ˝√√íÀ˘› ˘±-˘œ·±1 ø‡Ó¬±¬Û √‡˘Ó¬ ¬ı…Ô« ˝√√˚˛ √˘ÀȬ±º ˝◊√Ù¬±À˘ ø1À˚˛˘ ˜±ø^À√ ¤˝◊√ ø‡Ó¬±¬Û √‡˘ fl¡1±1 ˘À·

˘À· ø1À˚˛˘ ˜±ø^√1 Ó¬±1fl¡± øSêø©Ü˚˛±ÀÚ± 1íÚ±Àã±Àª› ·í˘ fl¡ø1 ˘±-˘œ·±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¸À¬ı«±2‰¬¬ ·í˘√±Ó¬± ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ˝√√˚˛º ¬ı≈Ò¬ı±À1 ¬ı±ø‰«¬À˘±Ú±1 ø¬ı1n∏ÀX Œ‡˘‡ÚÓ¬ ˜±˘±·±˝◊√ ’±1yøÌÀÓ¬ ¤È¬± ˙øMê√˙±˘œ √˘ ø˝√√‰¬±À¬Û õ∂√˙«Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√øÂ√˘º fl¡±À˘Â√ ¬Û≈˚˛˘1 ·í˘1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ √˘ÀȬ±Àª ¸˜Ó¬±1 ·í˘ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º Œ‡˘‡ÚÓ¬ Œ¬ÛÚ±åI◊œ1 ¬Û1± Œ¬Û±ª± ·í˘ÀȬ± fl¡ø1À˚˛˝◊√ ’øˆ¬À˘‡ ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ˝√√˚˛º

1øά˚˛Ú투±˝◊√ ‰¬±ø1Ȭ±Õfl¡ Œ¬ıËfl¡ ¬Û˝◊√∞I◊ ¬ı‰¬±˚˛º Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ ¶ö±Ú øÚø(Ó¬ fl¡1±1 ˘é¬…À1 ˚≈øȬÀȬ±Àª fl¡±Ê√±‡ô¶±Ú1 Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ¬ı±Â√øÚ1 ˚≈øȬ ˚˛±À1±ù≠±ˆ¬± ù´Àˆ¬Î¬ˆ¬± ’±fl¡ Œ·ø˘Ú± ˆ¬À¶®±¬ıÀ˚˛ˆ¬±1 ˜≈‡±˜≈ø‡ ˝√√í¬ıº

¸ÀôL±¯∏ ¬∏CÙ¬œ Ù≈¬È¬¬ı˘1 ¬ı±À¬ı ’¸˜ √˘ ‰”¬Î¬ˇ±ôL SêœÎ¬ˇ± õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, Ú·“±›, 3 Œ˜í– Ú·“±› SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1 ¸ˆ¬±fl¡é¬Ó¬ ’¸˜ Ù≈¬È¬¬ı˘ ¸Lö±˝◊√ ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ¤fl¡ Œõ∂Â√ Œ˜˘Ó¬ ¸Lö±1 ’Õ¬ıÓ¬øÚfl¡ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ ’—fl≈¡1 √M√˝◊√ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛ Œ˚ ά◊ø1¯∏…±Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± 66Ó¬˜ ¸ÀôL±¯∏ ¬∏CÙ¬œ Ù≈¬È¬¬ı˘ õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±1 ’¸˜ √˘1 ¬ı±Â√øÚ ø˙ø¬ı11 øÚ¬ı«±‰¬Ú ¬Û¬ı« ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¸±˜1øÌ ¬Ûø1ÀÂ√º ˜≈ͬ 62Ê√Ú Œ‡˘≈Õªfl¡ ’±˜LaÌ Ê√ÀÚ±ª± ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› 39Ê√ÀÚÀ˝√√ ’—˙ ¢∂˝√Ì fl¡ø1À˘º ¤˝◊√

Œ‡˘≈Õª¸fl¡˘1 ¬Û1± ˜”˘ √˘øÈ¬Õ˘ 20Ê√Ú Œ‡˘≈Õª ¬ı±Âø√Ú fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’fl¡Ó«¬‘Q√˙œ˘ˆ¬±Àª ’Ú≈¬Ûø¶öÓ¬ Ôfl¡± Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ 6 ˜±˝√√1 fl¡±1ÀÌ Œfl¡±ÀÚ± õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’¸˜ Ù≈¬È¬¬ı˘ ¸Lö±˝◊√ ø¸X±ôL ¢∂˝√Ì fl¡ø1ÀÂ√º øÚ¬ı«±ø‰¬Ó¬ Œ‡˘≈Õª¸fl¡˘ ˝√√í˘ ^±Ó¬·± ¬ıËp¡, ¸Ó¬œ˙, ≈√˘±˘ ·Õ·, Œ˝√√˜ôL fl≈¡˜±1 ¬ıËp¡, ˜ÀÚù´1 ˜≈Â√±˝√√±1œ øSø√¬ı ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ø¬ıõ≠ª Œ¸±À̱ª±˘, ø˙q1±˜ ‰≈¬Ó¬œ˚˛±, ŒÊ√…±øÓ¬¯∏

¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, 1±Ê≈√ Œfl“¡±ª1, ˜ÀÚ±Ê√ ¬ıÀάˇ±, ‰¬±ø¬ı1 ’±˘œ, øÚÓ≈¬ ڱʫ√±1œ, ¤Ù¬ ›ª±ø1, ø¬ıÊ√˚˛ ¬ı1À·±˝“√±˝◊√, ˜Úø√˘± Œ1—˜±˝◊√, Ê√˚˛ôL fl≈¡˜±1 ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, Â√±˚˛±1±˜ ¬ı¸≈˜Ó¬±1œ, ‡œÀ1±√ √±¸ ’±1n∏ ˜±Ú¸ Œ‰¬øÓ¬˚˛±º Œ©ÜG¬ı±˝◊√ ø¬ıõ≠ª fl≈¡G≈ ’±1n∏ ø˜KI◊≈ ¬ıÀάˇ±º √˘1 Œ˜ÀÚÊ√±1 1À˜˙ Ù≈¬fl¡Ú, õ∂ø˙é¬fl¡ Ó¬À‰¬Ú ¬ı1± ’±1n∏ øÙ¬øÊ√’íÀÔ1±¬Ûœ ø˝√√‰¬±À¬Û ˚±¬ı øά, øÚ¬Û±º √˘øȬ &ª±˝√√±È¬œ1 ¬Û1± 6 Œ˜íÓ¬ 1±›Ú± ˝√√í¬ıº õ∂±1øyfl¡ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ Œ‡˘

12 Œ˜íÓ¬ ø‰¬øfl¡˜1 ø¬ı¬ÛÀé¬, 14 Œ˜íÓ¬ √˜Ú-ø√ά◊ ’±1n∏ 16 Œ˜íÓ¬ ˝√√±ø1˚˛±Ú±1 ø¬ı¬ÛÀé¬ ’¸À˜ ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘ ø‰¬ ¢∂n¬Û Â√±øˆ¬«À‰¬Ê√ ά◊ø1¯∏…± ’±1n∏ Â√M√ œ˙·Î¬ˇ1 ø¬ı¬ÛÀé¬ õ∂øÓ¬¡ZøiZÓ¬±Ó¬ ’ªÓ¬√√œÌ« ˝√√í¬ı ¬Û±ø1¬ıº õ∂±1øyfl¡ Œ‡˘¸˜”˝√ ˆ¬≈¬ıÀÚù´1Ó¬ ’±1n∏ Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘ fl¡È¬fl¡Ó¬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ¸ˆ¬±Ó¬ õ∂√œ¬Û ˝√√±Ê√±ø1, õ≠±ªÚ ¬ı1n∏ª±Àfl¡ ’±ø √fl¡ø1 Ú·“±› SêœÎ¬ˇ± ¸Lö±1 ø¬ı¯∏˚˛¬ı¬ıœ˚˛±¸fl¡˘ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

p11-3  

ŒÈ¬©Ü √ ˘ Ó¬ Ú±˝◊ √ √ ŒÊ√ ø Â√ 1±˝◊ √ √ Î ¬±1 Ú≈ 1 n∏ ø VÚ ’±˝√ √ À ˜√ ¬ ∏ C Ù¬ œ √ ‡ ˘1 ø√ À ˙ Œ1í˘Àª ’√ … ±ø¬ Û øˆ¬  √ ± Œ¬ Û ±ª± Ú±...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you