Page 1

¬Ó¬È√ÂŒ ]3[ 6-7 ,2-6 ¡fl±¬ˆíÚ˛˚¬Îøí1 1G◊¬Î±1 ˛˚œ¬ÓZ¡ø ˘À±¬Ù√ ◊˝ º1À¡fl ¶ô±1Û¬ 1Úø√±ı¬ ˜¬Ó 4 1 ¬Ó˘‡Œ Ú‡¤ Ú±’ œ·—¸ 1ªÀíı¬±§•√Êø √ÊÀÛ¬Œ 1±G˛˚À˘ø -√±¬ˆ ·ø±˘ ·˘ ¬ÓÀ¸∆ 1¡flvı¬Œ ±1±¡fl ∏n1±’ Ú√ÂÀ±ª 1˛˚À√Êøí1 ¬Èø≈˚ 1¬‰˘øÛ¬ º1À¡fl ¶ô±1Û¬ ¡fl±®¶˘√Êí1 ±√Ê¡fl˘ø¤ 4-6 ,1-6 ±¬ÈÀ¬Èø≈˚ ªÀíı¬±§•√Êø-¬Ó1±¬ˆ Ú±’ 1¬Ó1±¬ˆ c¡flø º˛˚√ ˝ œ˛˚√Ê ¬Ó¬È√ÂŒ ÚÀ«˜ı¬ª√Œ ª√À˜±¸Œ ªÕ≈˘‡Œ œ¡fl±1·¤ √ ◊˝¡flŒ œ·—¸ 1Ú±Û¬±√Ê 1À˜±¸ Ú±˚¬ˆø’ 1Ú±Û¬±√Ê-¬Ó1±¬ˆ º·ø±˘ ·˘ 11ø¡fl√ÂøÚø

¬Î'˜ø 1ڬ΢§•√ ◊˝◊¬Î – Ú√≈Ê 82 ,ÚG˘ 1Àœ·—¸ ¬Ó·√êMø…ı¬ ¬Ó±‡±˙ √ƒ˘ı¬±¬Î √ÂÀ1ø¡fl ˙ªÀ∂õ ¬ÓG◊¬Î±1 ˛˚œ¬Ó¬‘Ó ¬ÓÀ¸∆ 1±G˛˚À˘ø ±¡fl1±¬Ó :¬ˆø’ 1¬Ó1±¬ˆ ˘À±¬Ù√ ◊˝ º¬ÓøÛ¬”¬ˆ ˙√ ˝À˜ ∏n1±’ √ÊÛ¬Œ 1√ ˝ø±ı¬ ±1Û¬ 1±‡±˙ √ƒ˘ı¬±¬Î 1∏¯∏n1≈Û¬ ºÚ«˜ı¬ª√Œ ª√À˜±¸Œ 1¬Ó1±¬ˆ √ÂÀ√ ˝∆ ˙√ ˝À˜ ¬Ó±‡±˙ ¬Î'˜ø 1À±ı¬˜±¸Œ œ·—¸ Ú±˛˚√Âø±1 1“›¬ÓŒ ˛˚À¬ÓøÛ¬”¬ˆ ˛˚œ¬ÓZ¡ø ¬ÓÀ¸∆ 1±ÚÚø√¬ˆŒ ±Ú˘ø√¤ ¬Èø≈˚ 1±˛˚˘ø™Ü©À’ ¬ÓÚ‡˘‡Œ 1G◊¬Î±1 ±˛˚√Âø±Ü©±Ú¤ ∏n1±’ √±√ ˝ Ú¬ÙÀÜ©ø

1√˝ø±ı¬ ª√À˜±¸Œ ,¬Óø·∂¢’ 1¬ÓøÛ¬” ˆ-√ÊÛ¬Œ ¬Óڬ΢§•√◊˝◊¬Î ¬Èø≈˚ Ú±˛˚«ı¬ø±√Â-k±¬ËÙ 1Úø√±ı¬ ¬á∏¯ ±¬ÈÀ¬Èø≈˚ ¬Î±ÚÚŒ ∏n1±’ ±Eí˘ ˘¡flÀ√ ◊˝±˜ 7 - 6 , 6 - 4 , 6 - 3 ¬Ó¬Ó±√ ˝ 1í¡fl√ÊøÚ˜√Êø √˝∆ 1¬Ó1±¬ˆ º˛˚√˝ ¬Ó√Êø±1Û¬ ¬Ó¬È√ÂŒ ]5[ œ·—¸ 1“›¬ÓŒ √ÊÛ¬Œ ±1¡fl ¬ˆ±˘ ¬Óø·∂¢’ ¬Î±ÚÚŒ ¬Èø≈˚ 1Úø√±ı¬ ˛˚œ¬Ó¬‘Ó ¬ÓÀ¸∆ 1¡flvı¬Œ ∏n1±’ ¡flÚøí¬Èı¬|Œ ±Ú1ø±¬È¡flŒ ,¡fl√ÊøÚ˜√Êø 1√ʱ˜ 1Ú√¬ȱª 1±Ô√ ˝ø ,√ÂÚ¬‰ø¬È±√ ˝ √Âí1 ˘À±¬Ù√◊˝ ºı¬í√˝ Úœ‡≈ji¸ 1±¬ÈÀ¬Èø≈˚ œ˛˚√Êı¬ø ı¬í√˝ Úœ‡≈ji¸ √◊˝±ÚÚø√¬ˆŒ ∏n1±’ ¬ÓøÛ¬”¬ˆ ¡fl±1í¬È≈ı¬ ¡fl1ø¤ ¬Èø≈˚ √Â∏n1±˘ı¬Œ-±¡fl1ø˜À±’ º1±¬ˆí√¬Ȭˆí· ±·˘’ ∏n1±’

¬Ó1±¬«È±ª±¡flŒ √¬Ùø¬«Îø±˜ ,1±1±¬Î¬ÙŒ -√«Â±Ú±1 11√Âı¬ ±ª±˚Œ ¬Ó˘‡Œ 1G◊¬Î±1 «Ô¬≈Ó¬‰ 1ø¡fl ¶ô±1Û¬ ¡fl√¬«Îø±ı¬ √±˜¬È Û¬±’ 1Úø√±ı¬ ˜˙√ √ÂÀ1ø¡fl ˙ªÀ∂õ ¬Ó˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù √ÂÀ¬Ùø ªÕ≈˘‡Œ 1±¡fl1ø˜À±’ º√¬Ùø¬«Îø±˜ -7 ¡fl√¬«Îø±ı¬ 1Úø√±ı¬ ¬á∏¯ 1…√ʱ1Ì· ¡fl¬‰Œ º1À¡fl ¶ô±1Û¬ ¬Ó¬È√ÂŒ 4 - 6 , 4 - 6 , 6 1´ùı¬ø ¬Ó˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù 1±¬«È±ª±¡flŒ √ÂÀ¬Ùø¬«Îø±˜ Úœ‡≈ji¸ 1˘±¬Î±Ú ˘¬ÙÀ±1 ªÕ≈˘‡Œ —Ú ¡fl¤ ¡flíC∏¬Û¬ ˘¬ÎŒ Ú¬Èø±˜ Ú±ª√≈Ê 1À±ı¬˜±¸Œ ºı¬í√ ˝ √ÂÀ1ø¡fl ˙ªÀ∂õ ¬Ó1±¬«È±ª±¡flŒ 1ø¡fl ¶ô±1Û¬ ¡flíC∏¬Û¬ ¬ÓÚ‡˘‡Œ 1G◊¬Î±1 «Ô¬≈Ó¬‰ º˘±¬Î±Ú ,]4˚7[ 6-7 ,6-3 ,]6˚8[ 6-7 ˘ À ± ¬ Î ± Ú

8 2 ,ÚG˘ – Ú√≈Ê 1ڬ΢• § √˝◊¬◊Î 1±¬«È±ª±¡flŒ ¬Ó˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù ˙ªÀ∂õ √ÂÀ1ø¡fl œ˛˚√Êı¬ø Û¬±¬Ó‡ø ڬ΢§•√ ◊˝◊¬Î ¡flÕ1±ı¬˛˚√ ¬Ó˘‡Œ 1G◊¬Î±1 «Ô¬≈Ó¬‰ º1±1±¬Î¬ÙŒ 1±√Êí1 1±˛˚√Âø±1 ˛˚Àœ¡fl±1·±¡fl1±¬Ó 1G˘À1±√Ê√ ◊˝√≈ -6 ,3-6 ]7˚5[ 7-6 ¡ fl œ Ú √ Ê ≈ ˛ ˚ ˘ √ ◊ ˝ ‡ À ˜ ø Ú‡¤ Ú±’ º1À¡fl ¶ô±1Û¬ ¬Ó¬È√ Œ 3 - 6 , 3

˘À±¬Î±Ú ˘À1ø¡fl ±Ì∏¯±‚Œ ˘ø≈ı¬ ö¶≈¸ ¡fl√ÊÚø ¬Ó¬È√ÂŒ 4-6 º1À¡fl ¶ô±1Û¬ ,…‡~À◊¬Î 1±Ú◊I∞ø√«ÊÀ±’ XÀ∏n1ı¬ø 1íC∏¬Û¬ ¬Ó1ø¬ˆ ¬ÓÚ‡˘‡Œ ¡flÕ±˛˚ı¬Œ œ¬«Óª1Û¬ ı¬À±ı¬ 1±˚ñ˛˚√ ˝ 5±∂õ¬Ó±‚±’ º˘√Âø√ø ±‡√Œ √ ◊˝±¬Ó˛˚(Úø’ ¬Ó˘‡Œ ∏n1±’ ö¶≈¸ ¡flÀ√ÊÚø ¡flÕ±˛˚œ¬Ó√ ˝˙Œ …˙Àª’ ˘ø≈ı¬ ı¬˘ø‡Œ XÀ∏n1ı¬ø 1√¬Ùø ¬Ó1±¬«È±ª±¡flŒ º√ÂÀ1ø¡fl ±Ì∏¯±‚Œ

Ú√¬‰ø¬Îø 11±˛˚±Û•±’ – Ú√≈Ê 82 ,Ú◊¬Î±¬È√ÊËı¬ø √◊˝1ÀµÀÚ±’ ¡flÚ¬«Óª1øÛ¬ 1¬ÓøXÛ¬ ◊¬Î¬ˆø1ø ¬Óø±˜ ¬Ó±˜ ¬éÀÛ¬ı¬ø 1±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ √ÂÀ˘∆ Úø±˜ ±1Û¬ 1±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ ºªÀ±¬ÈÀ˘√ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ ±√˝’ ¡flÕ±1¡flÚ √MøÛ¬±’ ¬Ó±‡1 √◊˝±1¬Ó±“’ 1±¡flC∏¬Œ ˘ı¬ º√ ◊˝±˛˚Gø√ ◊˝ ˜œ¬È √ÂÀ˘∆ Úø±˜ ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ ∏n1±’ ¬‰˜Œ Ü©¬ÈŒ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ 1À±ı¬˜±¸Œ ¡fl˘”˜±¬Ó…Ò±ı¬ √¤ 1±’ ¬Îø ◊¬Î√◊˝ ¬Ó±˛˚œÚ√ø¤ ¬á…√ÊŒ Ú√ʤ 1˘√ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1¡fl ªÀ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ 1±¡flC∏¬Œ ˚Œ ˛˚¡fl 1À±¬È¡flÀêSø ∏n1±’ √ÂÀ√˝∆ ˘±¬ˆ ¬Óø’ ¬Ó±‡1 √◊˝±1¬Ó±“’ Ì1±¡fl 1√±ı¬ı¬ø √◊˝ªÀ±¬ÈÀ√◊˝¤ ¬ÓS¬éŒ 1¬Ó1±¬ˆ ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ √◊˝¤ ¬ÓÀ«ı¬”Û¬ ¬ÓÀ1±¬ˆ º˘√Âø±’ 1ø¡fl √ MøÛ¬±’ √ ◊˝˛˚À±√¸ ¬ÓS¬éŒ 1·±˛˚À∂õ

±˛˚Gø√◊˝ ˜œ¬È œ‡≈¸ ¬ÓÚ¬«Óª1øÛ¬ 1√¤ 1±’ ¬Îø ◊¬Î√◊˝ 1±˛˚√ø 1À±˘ı¬ ±¬È¤ ˘ı¬ ±ÚÀ˛˚¡flø ,˘√Âø√˝ø±’ ¬Ó±˛˚√◊˝ Úø‡ø¬Óø·∂¢’ 1±¬ÈÀ˘ı¬ ¬Ó√ÂÛ¬ø º˛˚√ ˝ ±ª›˘ø◊¬Î ‡ø√≈Ê ¬Ó˛˚±√ ˝¸ 1±1˜À¡flŒ Ú±Û¬Œ √◊˝¬ÓÀ√ÂÛø¬ 11±˛˚±Û•±’ ±¬ÈÀ±1˜À¡flŒ ¬ÓS¬éÀÚÀ¬ÓŒ ,¡flÀ±Ô±Ú ¬≈Ó√ ˝À˚ø ¬ÓÚ√ ◊˝±˘ ¡fl¬Íø¸ ±¬ÈÀ±ª±˘Œ Lô±X¸ø ¬Ó˛˚±√ ˝¸ 1±1˜À¡flŒ ˚Œ ˘√Âø±’ √MøÛ¬±’ ±¬ÈÀ˛˚œ¬ÓZ¡ø 1¬Ó1±¬ˆ º˛˚√˝Ú ±¬Ó¬‰2◊¬Î 1±˛˚√◊˝ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1Û¬ ˘ı¬ ¬Ó√¬‰¬ÈÛ¬ø 1 ± … √  ı ¬ ø √ ê M ø ≈˚ ∂ õ ± ¬ È ¤ › ± ˛˚ ¬ Ó ø ¡ fl Œ ª À ± ¬ ˆ ¡ fl ¬ Í ø ¸ √˝±¬Óı¬ √Âøı¬Œ ¬ÓÀ·˘ º1ø±ª±ÚŒ ı¬‡ø√≈Ê ¬Ó˛˚±√˝¸ ∏n1±’ 1À±Û¬ ı¬1ø¡fl Úø˘¸ ¡fl¬Óø· 1˘ı¬ ˘À˘øı¬ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±˛˚√ø ±¬È¤ ˘ı¬ kÀ◊¬Î±ı¬ ±ª±√˝Œ »±¬Í√˝ ˘ø˜À˘ø‡Œ ¬ÓS¬éŒ 1±¬Ó¬‰2◊¬Î ˘Õ±ª±Û¬Œ Û•±Ü© º1À±Û¬ ı¬1ø¡fl

¬ÓÀ“√˝Lô˛˚√Ê «ı¬À”Û¬ 1¡flÛ•ø˘ø’

1±ı¬Ò≈ı¬ 1102 √,√¬Ú√≈Ê 92 ,ˇ¬Î·∏nËı¬¬Îø-œ¬È±√˝±ª& ,√±ı¬—¸ 1Ú√ø¤

11

√ÊGø√◊˝ Ü©ªŒ-¬Ó1±¬ˆ

˛ ˚ œ ¬ Ó ± √ Ê – Ú √ ≈ Ê 8 2 ,œ¬‰±1¡fl ±1Û¬ 1œ˜¬ÎÀ±¡fl¤ ¬È¡flÀêSø √ÂÀ1ø¡fl «Ì”Û•¸ ˜êS…¬Í±Û¬ ¡fl¬é˙ø∂õ Ú˜À√ƒ¬Èı¬Œ ¬á…√ÊŒ 1Ú±¶ô¡flø±Û¬ ›«ı¬À”Û¬ 1±˛˚√ ◊˝ ºÚÀ±‡ √ÂÚø◊¬Î√ ◊˝ ˛˚Àı¬ø ¬‰ø Û¬ø ˛˚Àœ¡fl±1·Ú˜À√ƒ¬Èı¬Œ 1˛˚±«˚Û¬ —Ú ¡fl¤ ±1¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ «Ì”Û•¸ ˜êS…¬Í±Û¬ ¡fl¬é˙ø∂õ 1±ª±√ ˝Œ ¡fl¬é˙ø∂õ º√ÂÀ1ø¡fl ±ı¬Ô’ ¡flÕ±¡flÔÚ ±Úä¡fl1øÛ¬ ˜êS…¬Í±Û¬ ¡flÕ±1¡flÚ Ì√ ˝∂¢ ±1À¸ª’ ±˘‡Œ ˚Œ ˛˚¡fl ÚÀ±‡ 1ø¡fl «Ì”Û•¸ √ ◊˝±¬È±˛˚À√≈ ±ª±√ ˝Œ ¡fl¬é˙ø∂õ ∏n1±’ ı¬À±ı¬ 1˛˚¬ˆ◊¬Î º˛˚∏¯ı¬ø ¡flÔ‘Û¬ ºÚ√ʱ˛˚À∂õ 1Ú±: ·˘Àı¬Œ ·˘Àı¬Œ 1±¬È¡flÀêSø ˘±¬ˆ ˚Œ ˛˚√ ˝Ú ±¬ÈÀ√ ◊˝¤ ı¬1ø¡fl ̬é˙ø∂õ 1À√˘±¬ˆ √ ◊˝˘Àí√ ˝ 1¬È¡flÀêSø ¬ÓÀ˜ 1“›¬ÓŒ ºı¬1ø±Û¬ …Ô¬Ó ±˛˚œ¬Ó√ ˝˙Œ Úø˘¸ ˜˛˚Úø √ ˝≈Ú±˜ ∏n1±’ ı¬À±ı¬ 1ı¬Úø±√Ê √ ◊˝¤ “›¬ÓŒ ı¬À±ı¬ 1±Ú˘±¬‰1øÛ¬ º√ÂÀ1ø¡fl ˜êS…¬Í±Û¬

1Ú±‡ √ÂÚø◊¬Î√◊˝ ˜êS…¬Í±Û¬ ¡fl¬é˙ø∂õ

¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1¡ fl ¬È◊¬Î±’ ¡ fl˛˚√Êı¬ø œ˘1≈˜ ¬ÓÜ©¬ÈŒ Ú‡˛˚œ¬ÓZ¡ø 1√ÊGø√ ◊˝ Ü©ªŒ ∏n1±’ ¬Ó1±¬ˆ «Ôœ¬Ó¸ ¬Ó¸ø~◊¬Î ˘∆ ¡fl˘Û¬f¬‰ 1±’

ı¬À±ı¬ 1±1¡fl X∏¯øÚø í1±Ú±1ë ¡fl¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ±Ú¬‰±˘À±˜¸ 11±®¶±¬ˆ±·

¬‰ø √ ◊˝±’ 1±1¡fl X∏¯øÚø 1±Ú±1 ±1Û¬ 1¬È¡flÀêSø ±˛˚œÚ√ø¤ – Ú √ ≈ Ê 8 2 ,œ~√ø Ú¬≈ÓÚ ˘œÚ≈¸ ¡fl˛˚±ÚÒø’ Ú√êM±∂õ 1¬Ó1±¬ˆ √ÂÀ1ø¡fl ±Ú¬‰±˘À±˜¸ ¡flLô±X¸ø 1¬‰ø «˜À˜ Lô±X¸ø ±ª±˘Œ ˛˚Àœ¬È˜ø¡fl œ√ ˝±ı¬«˚±¡fl 1¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ ,…‡~À◊¬Î º1À±®¶±¬ˆ±· ºı¬1ø±ª±ÚŒ ı¬í˘ ˛˚±√ ˝¸ 1√«Â±Ú±1 Ú±˜¬«Óı¬ ¬ÓÚ±ö¶ 1Ú˜À√ƒ¬Èı¬Œ 5±∂õ¬Ó±‚±’


±¬Ó¬‰2¬Î 1±˛˚√ ˝ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1Û¬ ˘ı¬ ¬Ó√¬‰¬ÈÛ¬ø 1 ± … √  ı ¬ ø √ ê M ø ≈˚ ∂ õ ± ¬ È ¤ › ± ˛˚ ¬ Ó ø ¡ fl Œ ª À ± ¬ ˆ ¡ fl ¬ Í ø ¸ √˝±¬Óı¬ √Âøı¬Œ ¬ÓÀ·˘ º1ø±ª±ÚŒ ı¬‡ø√≈Ê ¬Ó˛˚±√˝¸ ∏n1±’ 1À±Û¬ ı¬1ø¡fl Úø˘¸ ¡fl¬Óø· 1˘ı¬ ˘À˘øı¬ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±˛˚√ø ±¬È¤ ˘ı¬ kÀ◊¬Î±ı¬ ±ª±√˝Œ »±¬Í√˝ ˘ø˜À˘ø‡Œ ¬ÓS¬éŒ 1±¬Ó¬‰2◊¬Î ˘Õ±ª±Û¬Œ Û•±Ü© º1À±Û¬ ı¬1ø¡fl

√◊˝±’ ¬Ó«¬ˆµ¸ 1¬ÓøXÛ¬ ◊¬Î¬ˆø1ø Ú√¬‰ø¬Îø – Ú√≈Ê 82 ,ÚG˘ 1G˘À—√◊˝ √ÂÀ√˝∆ œ‡≈¸ ¬Óø’ ¬ÓLô±X¸ø ±ª±˘Œ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø ±1Û¬ 1√˝±˜ ±√˝’ º¡fl¡≈fl 1±Ü©˘À¤ ¡fl˛˚±ÚÒø’ 1˘√ ±˛˚œÚ√ø¤ 1±√˝ª…ı¬ ¬ÓøXÛ¬ √◊˝¤ ¬Ó±˘‡—‘˙ 1G˘À—√◊˝ XÀ∏n1ı¬ø 1¬Ó1±¬ˆ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±˛˚√ø ˙√«ÀÚø ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ı¬À±ı¬ 1±1¡fl ¬ÓLô±X¸ø √◊˝¤ 1¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ˚Œ ˛˚¡fl ˛˚Àœ¡fl±1·¡fl˛˚±ÚÒø’ n∏1±’ Ü©¬ÈŒ ±˘À¡fl¸ 1√◊˝±’ ¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ºœ‡¸≈ ˛˚À±¬‰¸“ › “ ¬ÓŒ ¡flÀ¡≈fl ¬Ó«¬ˆµ¸ 1±1¡fl ¡fl˘”˜±¬Ó…Ò±ı¬ ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ ¬Ó±˛˚œÚ√ø¤ ¡flÒø’ ·À±˛˚À∂õ √ÂÀ¤ 1±’ ¬Îø ˚Œ ¸±´ùı¬ø 1“›¬ÓŒ ˚Œ ˛˚¡fl «Ì”Û¬Q∏n1& ¬Óø’ ±¬ÈÀ˚øñ1À¡fl ˛˚±√˝¸ ¬Ó±˛˚√ø Lô±X¸ø Xq ¡flÀ¡≈fl «ı¬À”Û¬ 1±˛˚œÚ√ø¤ Ú‡˜Ô∂õ XÀ∏n1ı¬ø 1±¡fl—˘¿ º˛˚∏¯ı¬ø ±¬ÈÀ±ª±Û¬Œ Lô±X¸ø Xq ˘À¡fl¸ªÕ≈˘‡Œ ˜ø±’ë ñ˚˛¡fl √◊˝˜ º¡fl›√˝ √◊˝1À¬Ó¬ˆø ±ı¬ ¡fl›√˝ √◊˝1À√˝ø±ı¬ ±˛˚¸Œ ±“1À±¬‰ı¬ø

¡fl˘”˜±¬Ó…Ò±ı¬ √¤ 1±’ ¬Îø ¬Î√ ˝ ¬Ó±˛˚œÚ√ø¤ ¬á…√ÊŒ Ú√ʤ 1˘√ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1¡fl ªÀ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ 1±¡flC∏¬Œ ˚Œ ˛˚¡fl 1À±¬È¡flÀêSø ∏n1±’ √ÂÀ√˝∆ ˘±¬ˆ ¬Óø’ ¬Ó±‡1 √◊˝±1¬Ó±“’ Ì1±¡fl 1√±ı¬ı¬ø √◊˝ªÀ±¬ÈÀ√◊˝¤ ¬ÓS¬éŒ 1¬Ó1±¬ˆ ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ √◊˝¤ ¬ÓÀ«ı¬”Û¬ ¬ÓÀ1±¬ˆ º˘√Âø±’ 1ø¡fl √ MøÛ¬±’ √ ◊˝˛˚À±√¸ ¬ÓS¬éŒ 1·±˛˚À∂õ

ÚG˘ – Ú√≈Ê 82 ,√ ◊˝±§•≈˜ 1±¬«‰±’ 1˜¸’ «ı¬À”Û¬ 1¡flÛ•ø˘ø’ 1Ú±˜´ùı¬ø ı¬±Û¬ 1À±√¡fl≈˘±¬Ó Lô˛˚√Ê Lô˛˚√Ê ±Òı¬ø≈¸ √ ◊˝¤ 1Ú±˜´ùı¬ø º±Òı¬ø≈¸ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ √êM«≈¬ˆLô’ 1±√¡fl≈˘±¬Ó ¬ˆ±˘ ªÀ±¬ÈÀ˘√ œ1±¬«‰±’ ∏¯∏n1≈Û¬ ڬͷ—¸ ¡flÚ√ʬˆ±˘’ ±¬È¤ ı¬1ø¡fl ¡flÛ•ø˘ø’[ ±1Û¬ 1◊¬Î¡flø √Êø í’ ¬Ó˙ø±…¬Ó∂õ ¡fl√Û¬ º]Ü©ªÀ¡≈fl ãí· ¡fl±¬ÈÀ˘√ œ1±¬«‰±’ ∏¯∏n1≈Û¬ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ 1¬Óød∂õ «ı¬À”Û¬ 1¡flÛ•ø˘ø’ ÚG˘ ,±Òı¬ø≈¸-±¸ ,˘ø√≈Ê“¸ 1Ú±˜´ùı¬ø ı¬À±ı¬ √ ◊˝¤ 1À±ı¬˘√ „˜ ˘ø≈ı¬ ı¬√ø ¡fl¬é˙ø∂õ º√ÂÀ1ø¡fl ±Ì∏¯±‚Œ ªÀ±¬ÈÀڬͷ—¸ ˛˚œ¬Ó1±¬ˆ 1¡fl—1Œ «Ô¬≈Ó¬‰ 1´ùı¬ø ,1±√¡fl≈˘±¬Ó Lô˛˚√Ê √ÂÀ±’ ¬Ó±¬ÈÀ˘√ ˘U±1 ∏n1±’ ˛˚±1 Û¬œ√Ì∏n1¬Ó …‡≈˜ 1±¬ÈÀڬͷ—¸ ºœ√«Ê±Úı¬Œ 1¬Ó1±¬ˆ ±Ô¬Ó ±˛˚∏¯ı¬ø œ√ ˝±ı¬«˚±¡fl Ú1Àœı¬ ªÕ≈˘‡Œ œ¡fl√ ˝ Ú√êM±∂õ

¡flÀ¡≈fl ˘À±Ú√Ê ˜¬Ó·±§¶ ¡fl√¤ 1±’ ¬Îø ◊¬Î√◊˝ ¬ÓÀ“√˝Lô˛˚√Ê «ı¬À”Û¬ 1¡flÛ•ø˘ø’ ±Òı¬ø≈¸ 1Ú±˜´ùı¬ø ı¬1ø¡fl ¬ˆ±˘

˜¬Ó…Ú’ 1±˛˚√ø Lô±X¸ø ¡fl¬Íø¸ √ÂÀ¤ 1±’ ¬Îø ñ±“ı¬À±¬ˆ íºÚ√ʱ˛˚À∂õ ±¬ÓÀ±ª±√˝Œ 1±√˝ª…ı¬ ¬ÓøXÛ¬ √◊˝¤ ¡flÀ¬Óø· º˛˚±Û¬◊¬Î ¬Ó√„¡fl—√˝ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ›NÀ¸ ±¬ÓÒø±1Àı¬ø 1¬Ó1±¬ˆ ,…‡~À◊¬Î 1±’ ¬Îø ¬ÓêS¬‰-±Ú¬‰±˘À±’ ¡fl¯∏«ø±ı¬ 1¡fl±˘À› “ ¬ÓŒ ¬Ó¬áøÚ≈’ √MøÛ¬±’ 1√◊˝±’ ¬‰ø ¬‰ø ı¬ø º1À¡fl Ì√˝∂¢ Lô±X¸ø 1±¬Ó…Ò±ı¬ √¤ ±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ √◊˝¤ ¬Ó±˘‡—‘˙ XÀ∏n1ı¬ø 1G˘À—√◊˝ ¡flc·±’ ¬ÓÀ˜ 1À±ı¬˜±¸Œ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ ›√ø˚ ˘√Âø±Ú ±Ô¡fl 1±1¡fl 1±√˝ª…ı¬ ±¬ÈÀ±1¡fl ·±˛˚À∂õ 1ø¡fl Ú¬«Óª1øÛ¬ √Â≈¡flø 1±¬ÈÀ¬ÓøXÛ¬ 1Ú±˜¬«Óı¬ ±1¡fl Ú¬«Óª1øÛ¬ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √◊˝±’ º1À¡fl ±¬Ó¡flÒ±ı¬…Ò±ı¬ c¡flø ,ı¬í√˝ 1±√˝ª…ı¬ íœ√Ê˘íÚ¡fl¬ÈŒ ¬ÈÛ¶-¬È√˝ë ¬Ó√¤ 1±’ ¬Îø 1±¡flC∏¬Œ ˘ı¬ ºı¬í√˝Ú ±1¡fl 1±√˝ª…ı¬ í1±¡flC∏¬Œ ˘ı¬ √◊˝±’ ¡flí√˝ë ·±˛˚À∂õ ¬Ó¤ 1±’ ¬Îø 1±ı¬ÀLô±X¸ø ◊¬Îvı¬ø¬Î ı¬ø ˘¤ ¬ÓÀ˜ ºı¬í√˝Ú ¡fl√Û¬ 1±¬ÈÀ˘√ ¬ÓÀ˜ 11±√ ˝Ú√ ◊˝¡≈fl√±1 ±¬Ó:¬ˆø’ ˛˚œÚ√ʱ˛˚À∂õ ı¬À±ı¬ 1˛˚√Ê ¡fl±¬ÈÀ˘√ S±˜ √,ÂÀ±’ ±¬Ó˜¬é¸ ∏n1±’ ªÀ±¬ˆ¬Óji¸Ú±:ı¬ø ¡fl¤ 1À√˘±¬ˆ ˛˚¡fl “›¬ÓŒ º1±¡fl1√ ±¬ÈÀ±1¡fl ¬Ód∂õ 1¬Óød∂õ √ ˝À˛˚À¸Œ ¡fl±¬ÈÀ˘√ ˚Œ ±Òı¬ø≈¸ 1Ú±˜´ùı¬ø ¡flÀ±˘À“›¬ÓŒ ı¬À±ı¬ ºı¬1ø¡fl ˛˚±√ ˝¸ ¬Ó±ª±√ ˝Œ ¬Ód∂õ √ø ¬Óßi◊¬Î ˙√ø ¡fl¸øÚ±˜ ¬ÓÀ·˘ ¡flÒø’ ¬ÓÀ·˘ 1¡fl¬é˙ø∂õ ˘Õı¬1ø¡fl ºı¬í√ ˝ ±˛˚√ø 1±√ÊíÛ¬'¤ 11√ ˝ø±ı¬

¬‰ø √ ◊˝±’ 1±1¡fl X∏¯øÚø 1±Ú±1 ±1Û¬ 1¬È¡flÀêSø ±˛˚œÚ√ø¤ – Ú √ ≈ Ê 8 2 ,œ~√ø Ú¬≈ÓÚ ˘œÚ≈¸ ¡fl˛˚±ÚÒø’ Ú√êM±∂õ 1¬Ó1±¬ˆ √ÂÀ1ø¡fl ±Ú¬‰±˘À±˜¸ ¡flLô±X¸ø 1¬‰ø «˜À˜ Lô±X¸ø ±ª±˘Œ ˛˚Àœ¬È˜ø¡fl œ√ ˝±ı¬«˚±¡fl 1¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ ,…‡~À◊¬Î º1À±®¶±¬ˆ±· ºı¬1ø±ª±ÚŒ ı¬í˘ ˛˚±√ ˝¸ 1√«Â±Ú±1 Ú±˜¬«Óı¬ ¬ÓÚ±ö¶ 1Ú˜À√ƒ¬Èı¬Œ 5±∂õ¬Ó±‚±’ LôÀ¬ÓŒ √,ÂÀ√ø gø±ı¬ ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ ˜˛˚Úø √ ◊˝ªÀ±¬ÈÀ√ ◊˝¸Œ √ø˚ ¬ÓÀ˜ 11±®¶±¬ˆ±· √ ◊˝¤ 1¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ “›¬ÓŒ ºÚ√ʱ˛˚À∂õ ±¬ÈÀ±ª±√ ˝Œ 1±¬ÍÀ¡fl ±¬ÓÀS¬éŒ 11±ã¬Ùø LôÀ¬ÓŒ , ˛˚√ ˝ √ø˚ √ ◊˝±˛˚¸Œ ˚Œ ˛˚À√ø ˙√ÀÛ¬◊¬Î ¡fl¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ √ ˝∆ J¬≈é ¬Óø’ ¬ÓLô±X¸ø ¡fl¤ ¬≈Ó√ ˝À˚ø ·À±˘ ı¬1ø¡fl X∏¯øÚø ±¬ÈÀ±ª±‡Œ œÚ±Û¬ ¬Óã¬Ùø ±¡flÀ˘¡fl¸1±˘ı¬ ¡fl˛˚±√√êMø˙ ı¬À±ı¬ 1¡fl±˘À“›¬ÓŒ ¬Óœ1±G◊¬Î±ı¬ ·À˘ ·À˘ 1±ª±√ ˝Œ ∏¯˙Œ 1±¬ˆ’ ±˛˚√øÚø ˘Õı¬±‡ œÚ±Û¬ ¡fl1±˘ı¬ ˚Œ ˛˚¡fl “›¬ÓŒ ¬ÓÀ·˘ º˛˚√ ˝ ±1Ò Ú±·±˚Œ ˛˚œÚÛ¬ √êM1ø¬Óø’ 1À√√ ◊˝¸Œ º±Ô¡fl ¡flÀ¤ ±˛˚√øÚø ˛˚±√ ˝¸ 1√«Â±Ú±1 ¡flÚ˜À√ƒ¬Èı¬Œ ∏n1±’ ˛˚Àœ¡fl±1·¡fl˛˚±ÚÒø’ Ú√êM±∂õ ˘ø≈ı¬ ·À±˘±Ú ı¬√ø ±¡flÀËı¬Œ √¡fl—Eø ∏n1±’ ªÕ≈˘‡Œ º˛˚À√ø ˙√ÀÛ¬◊¬Î ¡fl¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’

Ú'1ø ¬Ó√Û¬ 1¡fl¬é˙ø∂õ —ãø¬Ùø 1±˛˚˘ø™Ü©À’

¡fl¬é˙ø∂õ —ãø¬Ùø 1˘√ ¬È¡flÀêSø ˛˚œ¬Ó±√Ê 1±˛˚˘ø™Ü©À’ – Ú √ ≈ Ê 8 2 , « Ú í ı ¬ ˘ ˜ Œ ¬ˆÜ©ø 1±Û¬œ¡fl¬È¡flÀ√ ◊˝◊¬Î Ü©¬ÈŒ Ú√êM±∂õ 1±˛˚˘ø™Ü©À’ √ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl √êM≈˚Úø Û¬À±¬‰√ ˝ø Û¬À±¬‰√ ˝ø ¡fl¬é˙ø∂õ —ãø¬Ùø 1√±√«Ê±√ ڱ¡!¬ÎŒ 1˘¤ Û¬ø √ ◊˝±’ º¡flÚ'1ø ¡flÚ'1ø ±˛˚œ1√Âı¬ 7 5 ¬ Ó Ú ± ö ¶ 1 √ „ ˛ ˚ ¡ fl √ ◊ ˝ ± ˜ 1 ± ¡ fl 1 ø ˜ À ± ’ ± 1 ¡ fl Ì √ ˝ ∂ ¢ ˙ — ’ Ú‡˛˚√ ∏n1±’ Ü©¬ÈŒ Ú‡31 √˝∆ 1±˛˚˘ø™Ü©À’ º√ÂÀ√˝∆ ±˛˚√ø Ú±ö¶ ¬Ó±¬ÈÀ˘√ «ı¬À”Û¬ 1̘w ±¡fl¬ËÙø±’ ̬éø√ ∏n1±’ ±¡fl—˘¿ ¡flc·±’ ÚÀ'1ø ±˘‡Œ ±˛˚œÚ√ø¤ ÚÀ'1ø ±1¡fl Ì√ ˝∂¢ 1¸ª’ ±1Û¬ 1±˘‡Œ ¬ÓÚ¬‰ 8 8 9 1 º ı ¬ √  ø · ± ˚ Œ ¬ Ó ˘ √  ,√¢ªŒ Ô◊¬Î±√ ◊¬ÎÚø ˘√ ¡fl…√Êø±1 1±˛˚˘ø™Ü©À’ 1øÒ ¡flÀG˘Àœ√Ê◊¬ÎÚø …ÒÀ˜¬Óø√ ◊˝ ˜±¡fl Û¬À±¬‰√ ˝ø ¡fl¬é˙ø∂õ ¬Ó√—¡flø 1±Û¬√≈ √ ◊˝±ßi¬‰Œ ,í1√ ˝ø √±ı¬±1√√ ◊˝±√ ˝ 1˘¤ Û¬ø √ ◊˝±’ ¬ÓÀ˜ 1œ¡fl±1·¡fl¬é˙ø∂õ ±1Û¬ √ ˝∆ ¬ÓµøÚ±’ √ ˝∆ √êM≈˚Úø ¬Ó˘√ ˛˚œ¬Ó±√Ê º√ÂÀ1ø¡fl ̬é˙ø∂õ ¡fl±¬ÈÀ˘√ ±ª∏n1‚ º√ÂÀ1øÛ¬ √ ˝∆ ¬Ó=ø±˜±1Œ ¬Óø’ ¬Ó√êMø≈˚Úø √ ◊˝¤ “›¬ÓŒ º√ÂÀ1øÛ¬ √ ˝∆ œ√ ˝∂¢±’ “›¬ÓŒ ı¬À±ı¬ 1±˛˚√ø

˙À√Œ ¬Ó˘øjiø¸ ı¬1ø±Û¬ ı¬í˘ ·±¬ˆ ¬ÓÛ¬±¡fl´ùı¬ø 5102

¡fl√ ˝”˜¸˘√ ¬Ó˘øjiø¸ – Ú√≈Ê 82 ,±¬Ó±¡fl˘¡fl ±¬È¤ ı¬À±ı¬ 1±˘‡Œ ¬ÓÛ¬±¡fl´ùı¬ø 5 1 0 2 1Ú≈Û¬ √ÂÀ1ø¡fl ±Ì∏¯±‚Œ ±Ô¡fl 1±˛˚√ø ·±˚À≈¸ º]¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’[ ˘Àkø◊¬Î±¡fl ¬È¡flÀêSø ˛˚œ™Ü©±1–Lô±’ √ ◊˝±1¬Ó“±’ ¡fl√ ˝”˜¸˘√ ¬Ó˘øjiø¸ ¬ÓÚ¬‰ 5102 ±˛˚√ø ˘Õı¬1ø¡fl Ì√ ˝∂¢˙—’ √ ˝À¡fl˘√ ±¬È0 1 S±˜ ˘√Âø1ø¡fl Ì√ ˝∂¢ Lô±X¸ø ˛˚À¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ ˘ø≈ı¬ ı¬í√ ˝ ˘√Âø√ ˝∆ Ü©c¸’ ¬ÓLô±X¸ø √ ◊˝¤ ›√ø˚ ¬Ó˘øjiø¸ 1øÒ ¡flÀG˘À√ ˝ ,G˘À1±˛˚±’ -±Ú¬‰±˘À±’ ¡fl«∏¯ø±ı¬ 1¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ º√ ˝”˜¸˙√Œ 1ø¸≈Ú’ ±ª±˘Œ Lô±X¸ø 1À±ı¬˜±¸Œ ¬ÓêS¬‰ 1Ú¬‰ 5102 1À√ 1Û¬±¡fl´ùı¬ø 1Ú¬‰ 1102 ¡fl˘√ 1˙√Œ ¬Ó˘øjiø¸ ±¬È1ø±¬‰ ±¬ÓÀÛ¬±¡fl´ùı¬ø

±¬ÈÚø¬Óø ¡flÀ√ ˝ ˘≈Ú˜ø±’ √ ˝∆ 1±¬ÈÀ˘√ Û¬±˘±·Œ ¬ÓÀœ1Û¬ı¬ø 1±1¡fl 1í®¶ ˘í· ˘í· ¡flÕ±¬È¤ ÚÀ√ ◊˝√ÂÀU ˘±ı¬¡fl√ ◊˝ ∏n1±’ ¬Î±1À±¬ÈÛ¬À1ı¬ ¬ÓÀ±√˝Ú±’ º1À¡fl ±¬È¤ ÚÀVø◊¬ÎÚ˜ø±’ √ ˝∆ 1ı¬±¡vfl √¬«ÈíÛ¶ ˘í· ±¬È¤ ˛˚Àœ˘±’ ˘±Ú˜ ∏n1±’ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ Ú‡˘‡Œ 1√Êø±’ º1À¡fl ˘Õ√ ◊˝±¡fl º√ ◊˝±«˜˙ ¬Ó˘ø˘ œ1±¬Ù1Œ 1À¡fl ¬ÓÚ‡˘‡Œ ±˛˚œ·˘ı¬í√ ˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ œ1±ı¬˘¬≈Ù±˜±·Œ ı¬À±¡vfl √¬«ÈíÛ¶ ±˘√ „±˘ ¬ÓÀ¸∆ 1ı¬±¡vfl √¬«ÈíÛ¶ ¬Óø±…√ÊÀ1˜’ ºı¬í√ ˝ ‡ø≈˜±‡≈˜

– Ú√≈Ê 8 2 ,±¬ÈÛ¬À1ı¬ ,Ú«˜ı¬ ˛˚?¸ ¬Ó˘ø¬‰ 1±öL¸ ±ˇ¬ÎœêS ±˘√Êø ±¬ÈÛ¬À1ı¬ f¡flÀ¬Èø ∏n1±’ ¸±√ f¬‰ Ú‡˘ 1«∏¯ı¬ íı¬øë ı¬±¡vfl–Lô±’ œÌ1ª±“¸Œ ¸±√ Ô±Ú ¬Ó±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ ˘ı¬¬È¬≈Ù Ú√ʬˆø¬Îø ı¬À±¡vfl —1ı¬ø-—1 √Âø¡≈fl±˛˚¡fl 2-5 ¡flı¬±¡vfl √¬«ÈíÛ¶ ¬Î±1À±¬ÈÛ¬À1ı¬ œ¬«Óª1Û¬ 1ø¡fl ¶ô±1Û¬ ¬ÓÚ±Òª…ı¬ 1˘í· ı¬ø ˛˚œÚ±ö¶ º√ÂÀ1ø¡fl ˙ªÀ∂õ ¬ÓG◊¬Î±1 ¬Ó¬áø≈Ú’ ¬Ó1±ÔÛ¬˘‡Œ ¤ √¤ ¬Îø -—1 √Âø¡≈fl±˛˚¡fl ¬ÓÚ‡˘‡Œ 1√Êø±’ 1ø¡fl Ú«˙√∂õ ˘‡Œ 1µ≈¸ ı¬À±¡vfl —1ı¬ø

¬ÓG◊¬Î±1 œ¬«Óª1Û¬ ı¬±¡vfl —1ı¬ø-—1 √Âø¡≈fl±˛˚¡fl

˘ı¬¬È¬≈Ù Ú√ʬˆø¬Îø íı¬øë ±¬ÈÛ¬À1ı¬

Û¬±¡fl´ùı¬ø 1Ú¬‰ 5102 ˚Œ 1À¡fl Ì√ ˝∂¢ œ1±¡flÚ√«Ê’ ±¬Ó…·±˚Œ ı¬À±ı¬ 1Ú‡◊I∞˜À±«Ú¬≈È ˚Œ …‡~À◊¬Î ºı¬í√ ˝ ±1¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ 1¬‰˜Œ Ú√ʱ˛˚À±’ GÀ˘Àœ√Ê◊¬ÎÚø ∏n1±’ ±˛˚˘ø™Ü©À’ …¸√¸ Û¬À+1«Ì”Û•¸ ¬ÓÚ‡◊I∞˜À±«Ú¬≈È ±˛˚œ·˘ı¬1ø¡fl 1˙√Œ ¬Ó˘øjiø¸ √À±ı¬ 11±ı¬À˘√ 1√ ˝”˜¸˙√Œ ,±¬Î±Ú±¡fl ,G˘À1±√ÚŒ ,G˘À1±˛˚±’ ˘√ 1Ì√ ˝∂¢˙—’ ¡fl√ ˝”˜¸˙√À…Ú’ ∏n1±’ ±˛˚Úø¡flŒ º˘√Âø√ ˝∆ ±1¡fl ±Ì∏¯±‚Œ ±Ô¡fl 1±‡1 ¬Ó1ı¬ø ±1Û¬ 1ø¸≈Ú’ Lô±X¸ø ±˛˚œ¬Ó√ ˝˙Œ 1¬‰ø ¬‰ø √ ◊˝±’ œ1±¡flÚ«√Ê’ ±¬Ó…·±˚Œ ¡fl√ ˝”˜¸˙√Œ ¬Ó˘øjiø¸ Ì√ ˝∂¢˙—’ ¬ÓÛ¬±¡fl´ùı¬ø √ø ˘Õı¬í˘ ·±¬ˆ¬ ¬Ó¬‰˜Œ 1Ú‡êS¬‰-±Ú¬‰±˘À±’ ºı¬í√ ˝ ±‡1 ¬ÓÛ¬±’ Ú√ ◊˝±˘ ºı¬í√ ˝ ±˛˚√ø ˘Õı¬1ø¡fl Lô±X¸ø ÚÀ‡√∏¯1øÛ¬ œ√ ˝±ı¬«˚±¡fl ±Ú√ø ˛˚œ¬ÓZ¡ø

8 2 ,œ¬È±√ ˝±ª& ,1±¬«ÈíÛ¬1ø ¬Ù±Ü© ˘Õ√ ◊˝±˘√≈Ê 62-01 ± √ ˝ ’ – Ú √ ≈ Ê ¬ÓÚ√ʱ˛˚À±’ 1±öL¸ ±˘√Êø 1≈Û¬˜‡ø˘ ˜¬Ó53 ı¬í√˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ ¬Ó1≈Û¬˜‡ø˘ fœ¬‰˙ ±˘√Êø–Lô±’ 1˛˚Úø√≈Ê-ı¬±√ ˘ı¬¬È¬≈Ù¬ œ¬ÙC∏¬ ª√Œ Ú√ ˝±˜Œ 1±öL¸ ˘ı¬¬È¬≈Ù ˜¸’ º◊I∞˜À±«Ú¬≈È Ú±ö¶ Ú‡1ø±¬‰ 11≈Û¬˜‡ø˘ ¬ÓڜҒ ,±¬‰ı¬Õ›±Ú ,1≈Û¬˜‡ø˘-«ÔÚ ¬Óœ√Úœ·ı¬ ∏n1±’ 1≈Û¬Ì˛˚±1±Ú ∏n1±’ ı¬í√ ˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ √ ˝”˜¸˘‡Œ ˘À√ ±¬È83 ¬ÓÚ‡◊I∞˜À±«Ú¬≈È 1±Ú√ø ˜Ô∂õ ºı¬1ø¡fl Ì√ ˝∂¢˙—’

˘ı¬ Ȭ≈Ù ±˘√Êø–Lô±’ ¬Ó1≈Û¬˜‡ø˘ 11·±¸ª˙ø ¬Ó˘‡Œ Ú‡1ø±¬‰ XÀ∏n1ı¬ø 1±˛˚√ „ø1 ,±¬ÈÛ¬À1ı¬ XÀ∏n1ı¬ø -«ÔÚ XÀ∏n1ı¬ø 1√Õ˘√ „˜ ,√Êø±˜ÒŒ XÀ∏n1ı¬ø 1±'±ı¬ ∏n1±’ 1≈Û¬˜‡ø˘ ¡flÕ±˛˚œ¬ÈÛ¬Ú±Û¬Œ ºı¬˘ø‡Œ √ ◊˝±˛˚√ø˙ ˙ªÀ∂õ ¬Ó˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù 1±¬«È±ª±¡flŒ √ÂÀ1ø¡fl ¬ˆ±˘ ±Òı¬ø≈¸ 1±1¡fl ,›±“·√ ◊˝±¸±·Œ ,œ¬È±√ ˝±ª& º˛˚ÀœÚ√Êı¬ø ∏n1±’ 1ø&˘±√› Ú‡˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù ˜ø√ÂŒ 1Ú‡◊I∞˜À±«Ú¬≈È 1±ª±√˝Œ ¬Ó√◊˝±˘√≈Ê 32 ∏n1±’ 22 ¬ Ó √ ◊ ˝ ± ˘ √ ≈ Ê 5 2 ˘ÚÀ√ ◊˝±¬Ù ¬ÓÀœ1Û¬ı¬ø ºı¬í√ ˝ ¬Ó¬áø≈Ú’

ı¬1ø¡fl ̬é˙ø∂õ 1À√˘±¬ˆ √ ◊˝˘Àí√ ˝ 1¬È¡flÀêSø ¬ÓÀ˜ 1“›¬ÓŒ ºı¬1ø±Û¬ …Ô¬Ó ±˛˚œ¬Ó√ ˝˙Œ Úø˘¸ ˜˛˚Úø √ ˝≈Ú±˜ ∏n1±’ ı¬À±ı¬ 1ı¬Úø±√Ê √ ◊˝¤ “›¬ÓŒ ı¬À±ı¬ 1±Ú˘±¬‰1øÛ¬ º√ÂÀ1ø¡fl ˜êS…¬Í±Û¬

√ÊGø√◊˝ Ü©ªŒ-¬Ó1±¬ˆ ¬ÓÜ©¬ÈŒ ª±¬ˆ’ 1¡fl«˙√

-¬Ó1±¬ˆ – Ú√≈Ê 82 ,√ ʱ¬ÎÀ±«ı¬±ı¬ ¬ÓÜ©¬ÈŒ Ú‡˛˚œ¬ÓZ¡ø 1√ÊGø√ ◊˝ Ü©ªŒ º√ÂÀ√ø ±‡√Œ ªÀ±¬ˆ’ 1¡fl«˙√ ˘‡Œ 1Ú√øÚø¬Óø ˜Ô∂õ 1ڇܩ¬ÈŒ ±¬È 5 3 4 , 7 S±˜ ı¬À±ı¬ 1·±¬ˆÀÛ¬◊¬Î º√ÂÀ√ ˝∆ œêSı¬ø √ ˝À¬È¡fl¬Èø ¡flÚø√∆ Ú‡¤ 1√ ʱ¬ÎÀ±«ı¬±ı¬ ¬ÓíÚ¬‰ÚŒ œ˘√ ◊˝¬ÎŒë ¬Ó¡fl±¡fl1ø¬Ó±ı¬ ¬ÓÚ√ø ˜Ô∂õ ¬ÓÀ˜ ±ª±Û¬Œ ˙±¡fl∂õ ¬ÓÚ√ø ˛˚œ¬ÓZ¡ø ,±¬È605,2 1±Ú√ø ˛˚œ¬Ó¬‘Ó ∏n1±’ 684,2 ¬È¡fl¬Èø ±¬È344,2 S±˜ ı¬À±ı¬ √ʱ¬ÎÀ±«ı¬±ı¬ º√ÂÀ√ ˝∆ œêSı¬ø ¬á…√ÊŒ œ¡fl±1·¤ 1±öL¸ ¬È¡flÀêSø √ ◊˝±˛˚∏¯ı¬ø Ú¬‰1À±Û¬í’ ¬È¡flÀêSø 1±¬ÈÀ˘√ ±ª∏n1‚ ¬ÓÀ˜ ±ª±ÚÀ√Ê 1¡fl«˙√ √ ◊˝ı¬À±ı¬ 1Ú«˙√∂õ ˘«ı¬√ ≈ º√ÂÀ˜ø¡fl 1¬ˆø

ªÚ ¬Ó1±¬ÓÀ±“¸ ?Ëı¬ 11±√¡fl≈˘±¬Ó

8 2 ,√∏ œ¬È±√ ˝±ª& ,1±¬«ÈíÛ¬1ø ¬Ù±Ü© ¬Ó1±µÀ√ ◊˝ 1˙√À∂õ …Ò˜ – Ú √ ≈ Ê 1˛˚Úø√≈Ê-ı¬±√ ˛˚œ™Ü©±1 ¬Ó¬áø≈Ú’ 1?Ëı¬ ¬Ó±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ 1±¬ÓÀ±“¸ ªÚ 1˜¸’ √ÂÀ1ø¡fl ¬ˆ±˘ ¡fl√Û¬ 1˜¸’ º1À±√¡fl≈˘±¬Ó ¡flı¬Œ 1±¬È˜ø 06 ˛˚Àœ¡fl±1·ªÕ≈˘‡Œ ˘ø≈ı¬ 1À¡fl ¬ˆ±˘ ±¬ÈÀ¡fl√Û¬ ¬Ó¡flí™Ü© ¸À±√ 1®¶±¬ˆ 1±√ÊÚÀ˜Œ ˜œ¬È º√ÂÀ√ø ˘Õı¬Úø±√Ê

1ı¬±¡vfl Û¬ ≈È…√ı¬∆ ¬ˆ±˘˛˚√Ê

8 2 ,›±“·Ú ,Lô√ ˝˜ ª√Œ fœ˙˙ 1±öL¸ ±ˇ¬ÎœêS ›±“·Ú √Êø±’ – Ú √ ≈ Ê Ú˜ø±’ ˘∏n1≈Ú[ ¬Ó1±ÔÛ¬˘‡Œ ˛˚œ¬Ó¬‘Ó ı¬±¡vfl–Lô±’ ]¬Ó˜±˛˚¬ÎøÜ©Œ ¬Ó±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ ˘ı¬¬È¬≈Ù 1œÌ|Œ ı¬±¡vfl Û¬ ≈ È…ı¬∆ 1À¡fl Ì√ ˝∂¢˙—’ ¬ÓÚ‡˘‡Œ ºı¬À±¡vfl ˘±ª√ ∏n1±’ ¬Ó˘í· 0-2 ı¬À±¡vfl Û¬ ≈È…ı¬∆ √ ˝∆ 1˘√ œ˛˚√Êı¬ø º1À¡fl ¬ˆ±˘˛˚√Ê ±√Ê1±¡fl¬ÎŒ ÚÛ¬À‘Ú 1À¡fl ˘í· ¬Óø±…√ÊÀÛ¬œ√ ∏n1±’ ]–˜ø54[ ˘‡Œ º]–˜ø 95[ √◊˝±¡fl¬ÎŒ √ ◊˝±1ı¬ ¬Ó?ø1 1À¡fl ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ 1À¡fl ˛˚±√ ˝¸ ¬ÓÚ√ ◊˝±˘ ,]¬á…√ÊŒ[ ¡≈fl≈˘ ∏n1±’ ±˛˚œ¡fl√ ◊˝˙ ¡fl√Ê—Û¬ Û¬À±¬‰√ ˝ø œ1±¬Ù1Œ «Ô¬≈Ó¬‰ º¸À±√ º√˜À√ ˝±’ 1±¡fl¬Èø¬Ù√ ◊˝ ¡flÀ±Ô

p11-28  

› ¬ S ‡ ˘ · À Ó ¬ õ ª õ ª Û Û ª Û Û õ ª ª Û ª ª ª Û Û ª õ ª Û ª ª ª Û Û Û Û õ Û Û õ ª Û ª Û Û õ ª Û õ õ Û Û Û õ ª õ ª õ Û Û ˘ À ˜ ø Î Î Î Î...