Page 1

10

¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ 27 ¤øõ∂˘,¬√√ 2012, qfl≈¡1¬ı±1

Ê√íÚ‰¬ ˜˝√√˘œ˚˛±1 ÚÓ≈¬Ú Â√ø¬ı

˜˝√√±¸˜1 ‘√˙…¢∂˝√√Ì ¬Û”Ì«·øÓ¬Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ¶ö±Úœ˚˛ 1±˝◊√ÀÊ√ ø√˝√± Ú±˜ ’±1n∏ ø¬ıUÚ±‰¬ ¬Ûø1Àª˙Ú fl¡À1º ˜U1» ’Ú≈ᬱÚÀÓ¬ Ê√Úøõ∂˚˛ Œfl¡ÃÓ≈¬fl¡ ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ’Ó≈¬˘ ¬Û±‰¬øÚÀ˚˛ ˚ÀÔ©Ü ˝√√“±ø˝√√1 Œ‡±1±fl¡ Œ˚±·±˚˛º ˜U1Ó¬1 ø¬ÛÂ√ø√Ú±‡Ú1 ¬Û1±˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı ë˜˝√√±¸˜1í1 ¬Û”Ì«·øÓ¬Ó¬ √‘˙…¢∂˝√Ì1 fl¡±˜ ’±1y ˝√√˚˛ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Ê√íÚ‰¬ ˜˝√√˘œ˚˛±1 Ê√ij¶ö±Ú ¤˝◊√ øάÀõ≠±˜√√± ·“±ªÓ¬º ¬ıÚ ¸—1é¬Ìfl¡ ∆˘ ¤˝◊√‡Ú ¤‡Ú ά◊ÀV˙…Ò˜«œ Â√ø¬ı ˝√√íÀ˘› √˙«fl¡1 ˜ÀÚ±1?Ú1 ¬ı±À¬ı Œ1±˜±=, ¸—‚±Ó¬ ¤fl¡‰¬Ú, fl¡À˜Î¬œ ¸fl¡À˘± Ô±øfl¡¬ıº 1±Ê√… ‰¬1fl¡±11 ¬ıÚ ø¬ıˆ¬±·1 ¤‰¬±˜ ≈√Ú«œøÓ¬¬Û1±˚˛Ì ø¬ı¯∏˚˛±-fl¡˜«‰¬±1œ1 õ∂Ó¬…é¬ ¬Û‘á¬À¬Û±¯∏fl¡Ó¬±Ó¬ ¬ıÚÊ√ ¸•Û√1 Ò√ı—¸˚: ‰¬˘±˝◊√ Œfl¡±øȬ Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ˘≈FÚ fl¡ø1 ’˝√√±1 ά◊¬Ûø1 fl¡±Í¬1 Œ‰¬±1±— fl¡±1¬ı±1 fl¡1±

Ê√œ‰¬˜-2 1

Â√±Úœ ø˘˚˛ÀÚ

 2011

‰¬ÚÓ¬ 뉬±À˝√√¬ı ø¬ıø¬ı ’±1n∏ Œ·—©Ü±1í Ú±˜1 Â√ø¬ı‡Ú ¬Û≈Ú1 øÚ˜«±Ì1 ¬ı±À¬ı ø‰¬ôL±-‰¬‰«¬± fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ø¶úÔ Œ˜±‰¬Ú ø¬Ûflƒ¡‰¬±1Ó¬ 1±U˘ ø˜S˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú õ∂À˚±Ê√Ú± fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±·¬ı±øϬˇÀÂ√º Â√ø¬ı‡Ú1 Ú±˜ 1‡± ˝√√í¬ı 뉬±À˝√√¬ı ø¬ıø¬ı fi1 Œ·—©Ü±1 ø1Ȭ±Ú«Â√íº Â√ø¬ı‡Ú1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1¬ı øȬ˜±—q Ò≈˘œ˚˛±˝◊√º ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Ò≈˘œ˚˛±1 ˜≈•±§ ˝◊√1 ¬Ûø(˜ ’±Àg1œ1 ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú1 ˜U1ÀÓ¬± ∆˝√√ ˚±˚˛º ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√±øÚ¬ı ø√˚˛± ˜ÀÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú fl¡±ø˝√√Úœ ¬Û”¬ı«1 fl¡±ø˝√√ÚœÀfl¡ ’Ú≈¸1Ì fl¡ø1 øÚ˜«±Ì fl¡1± ˝√í¬ıº øÊ√˜œ ŒÂ√±1ø·À˘˝◊√ ¬Û≈Ú1 뉬±À˝√√¬ıí1 ‰¬√ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘À˚˛ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√Ú±˚˛º ˝◊√˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘1 Ò≈˘œ˚˛±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ 뉬±À˝√√¬ı ø¬ıø¬ı fi1 ø1Ȭ±Ú«Âí√Ó¬ ¤˝◊√ ≈√·1±fl¡œ ÚÓ≈¬Ú ’øˆ¬ÀÚÓ¬±-’øˆ¬ÀÚSœfl¡ Œ√‡± ˚±¬ıº ’øˆ¬ÀÚSœ Œ‰¬±˝√√± ’±˘œ ‡±Ú ’±1n∏ ˝◊√1Ù¬±Ú ‡±ÀÚ› Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ıº

‰¬±À˝√√¬ı ø¬ıøª fi1 Œ·—©Ü±1 ø1Ȭ±Ú«Â√

’±ø˜11 ’±Àª·

¸±Ò±1Ì ˜±Ú≈˝√1 ≈√‡˘·± ’ª¶ö±1 fl¡Ô± qøÚÀ˘ fl¡±Àµ±ÚÓ¬ ˆ¬±ø„√√ ¬ÛÀ1 ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ø˜– ¬Û±1ÀÙ¬"√√‰¬øÚ©Ü ’±ø˜1‡±Úº ≈√‡œ˚˛± ˜±Ú≈˝√1 ≈√‡1 fl¡Ô± qÚ±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ŒÓ¬›“À˘±fl¡fl¡ ¸±b√LÚ± ø√˚˛±1 ¸˜˚˛Ó¬ ’±ø˜À1 øfl¡ fl¡í¬ı ˘±À· ¬ı± øfl¡ Œfl¡±ª± ά◊ø‰¬Ó¬ Œ¸˝◊√ ¸•ÛÀfl«¡ ¬ıU¬ı±1 ˆ¬±ø¬ı ˘˚˛º ≈√‡œ˚˛± Œ˘±fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡Ô± ¬ÛÓ¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±ø˜À1 øÚÊ√1 Œ˙±fl¡ ¸±˜ø1¬ı ŒÚ±ª±À1 ’±1n∏ ’øÓ¬ ’±Àªø·fl¡ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ά◊À~‡… Œ˚ øȬ øˆ¬ ù´í ë¸Ó¬…À˜ª Ê√˚˛ÀÓ¬í1 ‘√˙… ¢∂˝√Ì1 ¬ı±À¬ı ’±ø˜À1 Œ√˙1 ’øÓ¬ øˆ¬Ó¬1n∏ª± ’=˘1 √ø1^ Œ˘±fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡Ô± ¬ÛÓ¬±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ øÚÊ√ ¬ıv·Ó¬ ’Ú≈ˆ¬ª õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ¤ÀÚ√À1ñ ëù´íÀȬ±1 ¬ı±À¬ı ˜˝◊√ ¬ıUÀfl¡˝◊√Ȭ± ¤ø¬ÛÂ√ά1 ‘√˙…¢∂˝√Ì fl¡ø1À“√±º √ø1^ Œ˘±fl¡¸fl¡˘1 ∆¸ÀÓ¬ ø˜ø˘ ∆· ˜˝◊√ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ’ˆ¬±ª1 ‡±-‡¬ı1 ˘›“ÀÓ¬ øÚÊ√1 ’|n∏ ¸•§1Ì fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1± ∆˝√√À“√±ºí

 2004

‰¬Ú1 ø˝√√Ȭ Â√ø¬ı ëŒ1‰¬í ¬Û≈Ú1 √˙«fl¡1 ›‰¬1Õ˘ ’±ø˝√√ ’±ÀÂ√º ’˘¬ÛÀÓ¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√ ëŒ1‰¬í1 øÚ˜«±Ó¬±˝◊√ º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ 2000 ‰¬ÚÓ¬ √˙«fl¡1 ¸˜±√1 ˘±ˆ¬ fl¡1± ëŒ1‰¬í1 ¬Û1ªÓ«¬œ ø‰¬fl≈¡Àªk ’ø‰¬À1˝◊√ øÚ˜«±Ì fl¡1± ˝√√í¬ıº Â√ø¬ı‡Ú1 Ú±˜ ø√˚˛± ˝√√í¬ı ëŒ1‰¬-2íº ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘˝◊√ ëŒ1‰¬-2í1 fl¡±˜ ’±1y fl¡ø1 ’˝√√± ÚÀª•§1 ˜±˝√√Ó¬ Â√ø¬ı‡Ú √˙«fl¡1 ˜±Ê√Õ˘ ά◊ø˘˚˛±˝◊√ ø√˚˛±1 fl¡Ô± ’±øÂ√˘ ˚ø√› ¤øÓ¬˚˛±› Œ¸˚˛± ¸yª Ú˝√√í¬ıº øfl¡˚˛ÀÚ±, Œ1‰¬-2í1 ’øˆ¬ÀÚÓ¬±-’øˆ¬ÀÚSœ¸fl¡˘1 ¸˜˚˛ øÚø˜˘±1 ¬ı±À¬ı Â√ø¬ı‡Ú1 ù≈´øȬ— ’±1y fl¡ø1¬ı ¬Û1± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ º ’ªÀ˙… ëŒ1‰¬-2í 2013 ‰¬Ú1 ’±1yøÌÀÓ¬ ˜≈øMê√ ¬Û±¬ı ¬ı≈ø˘ øÚ˜«±Ó¬±˝◊√ ¬ı…Mê√ fl¡À1º ëŒ1‰¬-2í1 ȬœÀ˜ Ê√ÀÚ±ª± ’Ú≈¸ø1 ’˝√√± ¬ıÂ√11 25 Ê√±Ú≈ª±1œÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú ˜≈øMê√ ø√˚˛±1 fl¡Ô±º ëŒ1‰¬-2í1 ȬœÀ˜ ’±Àfl¡Ã Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˜ÀÓ¬ ¤fl¡‰¬Ú ÔËœ˘±1 Â√ø¬ı ëŒ1‰¬-2íÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı Â√˝◊√ Ù¬ ’±˘œ ‡±Ú, Ê√Ú ’±¬ı˱˝√√±˜, √œø¬Ûfl¡± ¬Û±Î≈¬fl¡Ú, ø¬ı¬Û±˙± ¬ı¸≈, ’øÚ˘ fl¡±¬Û≈1 ’±1n∏ ’±˜œ˙± Œ¬ÛÀȬÀ˘º

Œ1‰¬-2

ÚÀª•§11 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ Ê√±Ú≈ª±1œÓ¬À˝√√ Â√ø¬ı ‚1Õ˘

 ¬ı˘œÎ¬◊ά1

Ó¬±1± ˙—fl¡1 ’±1n∏ ø¬ıø˙©Ü ¸—·œÓ¬ ø˙äœ øõ∂˚˛—fl¡± ˆ¬1±˘œÀ˚˛ fl¡F√±Ú fl¡1± ’±1n∏ Œfl¡ ø¬Û õ∂ά±fl¡‰¬ÀÚ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1 ά◊ø˘›ª± Œ1±˜±øKI◊ ·œÓ¬1 ø‰¬øά‡Ú ά◊Àij±‰¬Ú fl¡ø1 ø√˚˛± ˆ¬±¯∏ÌÓ¬ Œ‰¬ÃÒ≈1œÀ˚˛ ’¸˜œ˚˛± ·œÓ¬1

¶§fl¡œ˚˛Ó¬±1 õ∂øÓ¬ ¸À‰¬Ó¬Ú ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ¸ˆ¬±Ó¬ ˚˛≈Ô flv¡±ª1 fl¡±˚«fl¡1œ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ø·ø1˙ ŒÎ¬fl¡±˝◊√› ˆ¬±¯∏Ì ø√ Ó¬±1± ˙—fl¡11 ά◊ißøÓ¬Ó¬ flv¡±À¬ı ¸˝√√À˚±· ’±·¬ıϬˇ±˚˛ ¬ı≈ø˘ õ∂øÓ¬|n∏øÓ¬ ø√À˚˛º ˘é¬Ìœ˚˛ˆ¬±Àª 1„√√1 ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡Ó¬±1 ¬ı±È¬fl¡È¬œ˚˛± Ó≈¬ª±1±˜ ŒÎ¬fl¡±1 Ú±øÓ¬ ’±1n∏ √1„√√Ó¬ ¬ı1·œÓ¬1 õ∂¸±1Ó¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ˆ¬”ø˜fl¡± Œ˘±ª± fl¡ø¬ıÓ¬± fl≈¡˜±1œ ˜±Ê≈ √ŒÎ¬fl¡±1 ¬Û≈S Ó¬±1± ˙—fl¡À1 ’¸˜ ’±˝◊√ά˘Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1 ø¬ıÀ˙¯∏ ¬Û±1√ø˙«Ó¬± Œ√‡≈ª±˚˛º Œ˜±1 øõ∂˚˛± Ó¬±1± ˙—fl¡11 õ∂Ô˜ ¬ı±Ìœ¬ıX 1+¬Ûº ø‰¬øά‡Ú ά◊Àij±‰¬ÚÓ¬ ’“±Ó¬ ÒÀ1 ¸—·œÓ¬ ø˙äœ ’±1n∏ Ó¬±1± ˙—fl¡11 ø¬ÛÓ‘¬ õ∂ˆ¬±Ó¬ ˙˝◊√fl¡œ˚˛±˝◊√º

Úª fl≈¡˜±1 √±À¸ ø‰¬S¢∂˝√√Ì fl¡1± ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú1 ’Ú…±Ú… ’øˆ¬Ú˚˛ ø˙äœ ˝√√í˘ ’±fl¡±˙¡Zœ¬Û, ¸≈˜Ú √À˘, ’Ú≈¬Û ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ’±˝◊√ ˜œ ¬ı1n∏ª±, ¬Û±øfl¡Ê√± Œ¬ı·˜, ¸ø¬ıÓ¬± Œ√ªœ, ¬Û≈©Û ø˜‰¬—, Ê√≈ø˘ ˝◊√ !¡±, øÙ¬À1±Ê√ Œ¬Û&, fl¡À˘Ú Ȭ±˝◊√ √, ’˝◊√ ¬ı1±˜ ¬Û±À˚˛— ’±ø√º ˜≈‡… ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡1+À¬Û ’±ÀÂ√ ø1ÀÓ¬±»¬Û˘ ¬ı1√Õ˘º ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ˝√√í˘ Ù¬±øΫ¬Ú±G ’±1n∏ ¸≈˜Úº ¸±Ê√¸7¡¡¡± ’Ú±ø˜fl¡± ¬Û±—ø·„√√1º ’1n∏̱‰¬˘ ’±1n∏ ’¸˜1 ø˜ø‰¬—¸fl¡À˘ √ø¤û-¬Û˘ ’Ô«±» ‰¬f-¸”˚«1 ¸ôL±Ú ¬ı≈ø˘ ø¬ıù´±¸ fl¡1±1 fl¡Ô±Àfl¡ ¤fl¡ ˜Ú¬Û1˙± fl¡±ø˝√√ÚœÀ1 √±ø„√√ Ò1±1 ά◊¬Ûø1 ¤˝◊√ ø¬ıù´1 ˜±Úª Ê√±øÓ¬1 ¸fl¡À˘± Ò˜«ÀÓ¬ Œ˚ ‰¬f-¸”˚«1 ’¸œ˜ õ∂ˆ¬±ª ’±ÀÂ√ Œ¸˚˛± ¤˙ ø˜øÚȬ ∆√‚«…1 ˝◊√ —1±Ê√œ Â√ø¬ı‡Ú1 õ∂√˙«Ú fl¡1± ˝√√í¬ıº ’˝√√± ’±·©Ü ˜±˝√√1 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œ‰¬k1 fl¡ø1 Â√ø¬ı‡Ú ˝◊√ øG˚˛±Ú Œ¬ÛÀÚ±1±˜±Õ˘ ¬Ûøͬ˚˛±¬ıÕ˘Àfl¡± ¬Ûø1‰¬±˘Àfl¡ ø‰¬ôL± fl¡ø1ÀÂ√º

Ù¬‰¬1 ¬ ø ’ ¬ı' -øÚfl¡±‰ ø˝√ ‰¬±¬Û

17 ø√ÚÓ¬

˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-21 100Œfl¡±øÈ ¸—¢∂˝√√

’øˆ¬ÀÚSœ ¿À√ªœÀ˚˛ Ó¬±ø˜˘ Â√ø¬ı ë˜≈ÚE≈ ˜≈øά‰≈¬íÓ¬ 1Ê√Úœfl¡±ôL1 ˜±˝√√œ˜±fl¡1 ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1øÂ√˘º Œ¸˝◊√ ¸˜˚˛Ó¬ ¿À√ªœ1 ¬ı˚˛¸ ’±øÂ√˘ ˜±S 13 ¬ıÂ√1º

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¬ı±Ìœ¬ıX1 ˝◊√øÓ¬˝√√±¸ ¸•Ûfl«¡Ó¬ ¬ıMê√¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ¸ˆ¬±‡Ú ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 õ∂±Mê√Ú Î¬◊¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ÷ø^Â√ ’±˘œÀ˚˛ ’¸˜œ˚˛± ¸—·œÓ¬1 ¬Ûø(˜œ˚˛± õ∂ˆ¬±À¬ı Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—·œÓ¬1 ¶§fl¡œ˚˛Ó¬± ŒÚ±À˝√√±ª± fl¡1± ¬ı≈ø˘ ˜Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ø¬ıø˙©Ü ¸—·œÓ¬: ¡ZœÀÊ√f Œ˜±˝√√Ú Œ√ª˙˜«±˝◊√ Ó¬±1± ˙—fl¡11 ·œÓ¬1 ¶§fl¡œ˚˛Ó¬±1 ˙˘±· ˘˚˛º ά◊Àij±‰¬Úœ ¸ˆ¬±Ó¬ ˆ¬±¯∏Ì ø ˜≈Mê√fl¡F fl¡±fl¡Ó¬1 ˜≈‡… ¸•Û±√fl¡ ¡ZœÀ¬ÛÚ Œfl“¡±ªÀ1 fl¡˚˛ Œ˚ ¬Û“±‰¬˙ ¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı« ˙—fl¡1œ ¸—¶‘®øÓ¬1 õ∂¸±11 ¸˜˚˛Ó¬ ’¸˜Ó¬ ‰¬˘± ˆ¬±¯∏±1 ¬Ûø1ªÓ«¬Ú Œ˝√√±ª±1 √À1 ’¸˜1 Œ˘±fl¡¸—·œÓ¬ÀÓ¬± ¬Ûø1ªÓ«¬Ú1 ¬ı± ˘±ø·ÀÂ√º øfl¡c ø˙䜸fl¡À˘ Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬1

 Œ˚±ª± 14 ¤øõ∂˘Ó¬ øÚÊ√1±¬Û±1Ó¬ Ôfl¡± ¸≈Ò±fl¡F ά– ˆ¬”À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ ¬∏C±˝◊√À¬ı˘ Œ‰¬ÀÚ˘ Â√퉬±˝◊√øȬ ’±1n∏ √ø¤û ¬Û˘ Ù¬±Î¬◊ÀG‰¬Ú ¤G ø1Â√±‰«¬ Œ‰¬KI◊±11 ˚≈Ȭœ˚˛± õ∂À˚±Ê√Ú±Ó¬ ë√ø¤û¬Û˘– √… ¤À‰¬k ’¬ıƒ ø˝√√ά◊À˜Úí Ú±˜1 ¤‡Ú ÚÓ≈¬Ú ˝◊√—1±Ê√œ Â√ø¬ı1 qˆ¬ ˜U1» ∆˝√√ ˚±˚˛º ¬Ûø1‰¬±˘Ú±Ó¬ ’±ÀÂ√ ‰¬˘ø2‰¬S ’±1n∏ Ò±1±¬ı±ø˝√√fl¡1 ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ά±– ˆ¬”À¬Ûf fl¡±˜±Úº fl¡±ø˝√√Úœ, ø‰¬SڱȬ…› ŒÓ¬›“ øÚÀÊ√ ø˘ø‡ÀÂ√º ˜U1»¬ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ Ú±ø1fl¡˘ ˆ¬„√√±1 ά◊¬Ûø1 Œfl¡À˜1±Ó¬ ˜±˘…±¬ÛÌ« fl¡À1 ά– ˆ¬”À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ¤fl¡˜±S ¸ôL±Ú øÚά◊˚˛fl«¡ øÚª±¸œ ŒÓ¬Ê√ ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ º ˚˙¶§œ fl¡Fø˙äœ ¸˜1 ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ Œfl¡À˜1±1 Â≈√˝◊√ ‰¬ ’Ú fl¡À1º ˜≈˝√ ”1Ó¬Ó¬ Œflv¡¬Ûø©Üfl¡ ø√À˚˛ Â√ø¬ı‡Ú1 ˜≈‡… ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ø1ÀÓ¬±»¬Û˘ ¬ı1√Õ˘À˚˛º ˜U1»¬ ¸•Ûiß Œ˝√√±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ë√ø¤û¬Û˘ √… ¤À‰¬k ’¬ıƒ ø˝√√ά◊À˜Úí1 ‘√˙…¢∂˝√√Ì fl¡1± ˝√√˚˛ ά– ˆ¬”À¬ÛÚ ˝√√±Ê√ø1fl¡±1 ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬º ‘√˙…¢∂˝√√ÌÓ¬ ’—˙ ˘˚˛ ŒÓ¬Ê√ ˝√√±Ê√ø1fl¡± ’±1n∏ ά±– ˆ¬”À¬Ûf fl¡±˜±À˘º

ŒÙ¬v Â√À¬ıfl¡ ¬ı˘œÎ¬◊ά

Ó¬±1±˙—fl¡1-øõ∂˚˛—fl¡±1 Œ1±˜±ø∞I◊fl¡ ·œÓ¬1 ø‰¬øά ά◊Àij±‰¬Ú

 Œ˚±ª± 12 ¤øõ∂˘Ó¬ ˜„√√˘Õ√ ˝◊√ ˚˛≈Ô flv¡±¬ı1 댘±1 øõ∂˚˛±í Ú±˜1 ¤‡Ú ’±Ò≈øÚfl¡ ·œÓ¬1 ’øά’í ø‰¬øά ά◊Àij±‰¬Ú fl¡À1 ø¬ıø˙©Ü ·œøÓ¬fl¡±1 õ∂ˆ¬±Ó¬ Ú±1±˚˛Ì Œ‰¬ÃÒ≈1œÀ˚˛º ˜„√√˘Õ√1 ά◊œ√˚˛˜±Ú ø˙äœ

˝◊√—1±Ê√œ Â√ø¬ı ë√ø¤û¬Û˘ – √± ¤À‰¬k ’¬ıƒ ø˝√√ά◊À˜Úí1

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

’±·ÀÓ¬ ’±Ú fl¡±˜Ó¬ ˝√√±Ó¬ øÚø√À˚˛  ¤øÓ¬˚˛± Â√±Úœ ø˘˚˛Ú ‡≈¬ı ¬ı…ô¶º ø¬ı· ¬ıÂ√1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬ ¬ı˘œÎ¬◊άӬ õ∂Àª˙ fl¡ø1 ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜1 ‘√ø©Ü ’±fl¡¯∏«Ì fl¡1± Â√±Úœ ø˘˚˛Ú1 ˝√√±Ó¬Õ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ ¤‡Ú1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±Ú‡Ú Â√ø¬ı, ˝◊√ÀȬ±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ø¸ÀȬ± ø¬ı:±¬ÛÚº Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ Â√±Úœ ¬ı…ô¶ ’±ÀÂ√ ¬Û”Ê√± ˆ¬±È¬1 ëÊ√œ‰¬˜2’í Ú±˜1 Â√ø¬ı‡Ú1 fl¡±˜Ó¬º ˝◊√˚˛±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ Â√±Úœ1 ˝√√±Ó¬Ó¬ ’±ÀÂ√ ¤fl¡Ó¬± fl¡±¬Û≈11 ë1±ø·Úœ ¤˜ ¤˜ ¤Â√-2’íº Ó¬≈√¬Ûø1 ‡¬ı1 ›˘±˝◊√ÀÂ√ Ê√?œ1 ø1À˜fl¡ÀÓ¬± ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı Â√±ÚœÀ˚˛º øfl¡c ¤˝◊√ ¸fl¡À˘± fl¡±˜1 ’±·Ó¬ Â√±ÚœÀ˚˛ ’±·¶ö±Ú ø√ÀÂ√ ëÊ√œ‰¬˜-2’1 fl¡±˜Ó¬º ëÊ√œ‰¬˜2’í Â√ø¬ı‡Ú1 fl¡±˜Ó¬ ¸•Û”Ì« ˜ÀÚ±øÚÀª˙ fl¡ø1¬ı Â√±ÚœÀ˚˛º ˜Àά˘ Ó¬Ô± ’øˆ¬ÀÚSœ Â√±ÚœÀ˚˛ Ê√œ‰¬˜-2’1 fl¡±˜ Œ˙¯∏ fl¡ø1 ’Ú… fl¡±˜Ó¬ ˝√√±Ó¬ ø√¬ıº ’˘¬ÛÀÓ¬ Â√±Úœ ø˘˚˛ÀÚ Â√ø‰¬À˚˛˘ ŒÚȬªøfl«¡— Â√±˝◊√Ȭ ëÈ≈¬˝◊√Ȭ±1í1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ ¤˝◊√ ¬ıMê√¬ı… ’±·¬ıϬˇ±˚˛º ŒÓ¬›“ fl¡˚˛ 븕xøÓ¬ ˜˝◊√ Ê√œ‰¬˜-2’1 fl¡±˜Ó¬ ¬ı…ô¶ ’±À“√±º ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú1 fl¡±˜ Œ˙¯∏ Úfl¡1±Õfl¡ ˜˝◊√ ’±Ú Â√ø¬ı1 fl¡±˜Ó¬ ˝√√±Ó¬ øÚø√›“ºí

˜±øÙ¬˚˛±1 fl¡±ø˝√√Úœ› Â√ø¬ı1 fl¡±ø˝√√ڜӬ ¸øißøª©Ü fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ÛÀÂ√ ¤Ê√Ú ¸» ¬ıÚ ø¬ı¯∏˚˛± ’±1n∏ ¸˜±Ê√1 ø˝√√Ó¬ ø‰¬ôL± fl¡1± õ∂fl‘¡øÓ¬Àõ∂˜œ ˚≈ªfl¡ ¤·1±fl¡œÀ˚˛ ¬ıÚ ¸•Û√ Ò√ı—¸ fl¡1±¸fl¡˘1 ø¬ı1n∏ÀX ø˚ ¸±˝√√À¸À1 ˚≈“Ê√ ø√À˚˛ Œ¸˚˛± ˝√√í¬ı Â√ø¬ı‡Ú1 ˜”˘ ’±fl¡¯∏«Ìº ¸˜±Ê√1 ’ø˝√√Ó¬ ø‰¬ôL± fl¡1± Œ˘±Àfl¡ Œfl¡ª˘ ÒÚ1 fl¡Ô± ø‰¬ôL± fl¡ø1 Œ¸Î¬◊Ê√ ·Â√-¬ıÚ fl¡±øȬ ¤˝◊√ Ò1±Õ˘ ø¬¬ı¬Û√ ˜±øÓ¬ ’±øÚÀÂ√º Ù¬˘Ó¬ éøÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√ ˜±Úª Ê√±øÓ¬1º ¬Û‘øÔªœÓ¬ ·Â√ Ô±øfl¡À˘À˝√√ ˜±Ú≈˝√ Ô±øfl¡¬ıº ¤ÀÚ ¤fl¡ ¸Ê√±·Ó¬±1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1¬ıÕ˘Àfl¡ ¤øȬ ¬ıø˘á¬ fl¡±ø˝√√ÚœÀ1 ¸•Û”Ì« ˜ÀÚ±1?ÚÒ˜«œ Â√ø¬ı ø˝√√‰¬±À¬Û ë˜˝√√±¸˜1í øÚ˜«±Ì fl¡ø1ÀÂ√ Ê√íÚ‰¬ ˜˝√√˘œ˚˛±˝◊√º ¬ıÓ«¬˜±Ú ‰¬øÓ¬˚˛±, ŒÓ¬Ê√¬Û≈11 ø¬ıøˆ¬iß ’=˘Ó¬ ¬Û”Ì «·øÓ¬Ó¬ ‘√˙…¢∂˝√Ì1 fl¡±˜ ‰¬ø˘

˜U1Ó¬ ¸•Ûiß

12 ¬ıÂ√11 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˚˙¶§œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Êí√Ú‰¬ ˜˝√√˘œ˚˛±˝◊√ ¤‡Ú ÚÓ≈¬Ú ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ÀÂ√º Œ˚±ª± 15 ¤øõ∂˘1 ø¬ı˚˛ø˘ Œ¬ı˘± 1±˝◊√Ê√ ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬Àõ∂˜œ1 ά◊¬Ûø¶öøÓ¬Ó¬ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘±1 ‰¬øÓ¬˚˛±1 ά◊M√À1 8 øfl¡À˘±ø˜È¬±1 ”√Õ1Ó¬ ’ªø¶öÓ¬ øάÀõ≠±˜√√± ·“±ª1 ˙—fl¡1 ˜øµ1 õ∂±—·ÌÓ¬ ¸•Û”Ì« ’·Ó¬±Ú≈·øÓ¬fl¡ Ò1ÀÌ ø¸X±Ô« ŒÈ¬ø˘øÙ¬{j [ŒÓ¬Ê√¬Û≈1]1 ¡Z±1± õ∂À˚±øÊ√Ó¬ ë˜˝√√±¸˜1í1 qˆ¬ ˜U1»¬ ¸•Ûiß fl¡1± ˝√√˚˛º ø¬ıø˙©Ü ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ’1n∏Ì Ú±ÀÔ Œfl¡À˜1±Ó¬ ˜±˘…±¬ÛÌ« fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ ¸˜±Ê√fl¡˜«œ Œ¬ıÌœ˜±Òª ¬ı1± ’±1n∏ Ê√Úøõ∂˚˛ ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ’1n∏Ì ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√ ≈√ά±˘ Œ‰¬&Ú ·Â√1 ¬Û≈ø˘ Œ1±¬Û±Ì fl¡À1 ¶ú‘øÓ¬1 ¶§±é¬1 ø˝√√‰¬±À¬Ûº ø˙äœ, fl¡˘±-fl≈¡˙˘œfl¡ ’±√1øÌ Ê√ÀÚ±ª±1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬

 ¸≈√œ‚«

Ôfl¡± ˜˝√√±¸˜11 fl¡±ø˝√√Úœ, ø‰¬SڱȬ…, ¸—˘±¬Û ’±1n∏ ¸±˜ø¢∂fl¡ ¬Ûø1fl¡äÚ± √œ¬Ûfl¡ fl≈¡˜±1 Ú±Ô1º Â√ø¬ı‡Ú1 fl¡±˚«¬ı±˝√√œ õ∂À˚±øÊ√fl¡± ˝√√œ1± Œ·±˝“√±˝◊√º ë˜˝√√±¸˜1í1 ’øˆ¬Ú˚˛Ó¬ ’±ÀÂ√ √œÀÚ˙ √±¬¸, ’1n∏Ì Ú±Ô, ’¬1n∏Ì ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ’Ó≈¬˘ ¬Û±‰¬øÚ, ’±˝◊√˜œ ¬ı1n∏ª±, 1±Ó≈¬˘ √±¸, ‡›Â√Ú Ú±Ô, ø¬ıfl¡±˙ ˆ¬1¡Z±Ê√, Ê≈√Ú≈ ¬ı1n∏ª±, 1œÓ¬± ˜˝√√˘œ˚˛±, øÚÀ1±√ Œ‰¬ÃÒ≈1œ, ¬ıÌ«±˘œ Ú±Ô, ¸≈ˆ¬±¯∏ Œ˜±√fl¡, ˜≈fl≈¡˘ ˙˝◊√fl¡œ˚˛± ÒÚ ˆ¬1±˘œ 1±Ê√±, √œ¬Ûfl¡ fl≈¡˜±1 Ú±Ô ’±ø√ Œfl¡À˜1±1 ¸˝√√fl¡±1œ 1ø?Ó¬± ˜˝√√˘œ˚˛± ¸—·œÓ¬ ø√·ôL ˙˜«±1º Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ ˜≈ͬ Â√Ȭ± ·œÓ¬º ˝◊√˚˛±À1 ¤øȬ ’±˝◊√ÀȬ˜ Â√—º ˜˝√√±¸˜11 ·œÓ¬1 1‰¬Ú± √œ¬Ûfl¡ ¬fl≈¡˜±1 Ú±Ô1º¬ ·œÓ¬Ó¬ fl¡F ø√ÀÂ√ ˙±ôL± ά◊Ê√œ1, ¬ıø¬ıÓ¬± ˙˜«± ’±1n∏ √œ¬Ûfl¡ fl≈¡˜±1 Ú±ÀÔ º Â√ø¬ı1 ·œÓ¬1 ø‰¬S±˚˛Ú Ȭ±ª±„√√1 ά◊¬Ûø1 Ú±˝◊√øÚÓ¬±˘1 1±ÌœÀ‡Ó¬Ó¬ fl¡1±1 fl¡Ô±º ˜≈‡… ¸˝√√fl¡±1œ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û fl¡±˜ fl¡ø1ÀÂ√ õ∂̪ ˝√√±Ê√ø1fl¡±˝◊√º ¸˝√√fl¡±1œ ø1Ó≈¬¬ÛÌ« ˙˝◊√fl¡œ˚˛±º fl¡ø1’í¢∂±Ù¬œ fl¡ø1ÀÂ√ øÊ√øÚ ˜˝√√˘œ˚˛± Œ˚±·œÀ˚˛º 1+¬Û¸7¡¡¡± õ∂˙±ôL ¬ı1±1º ¸˝√√fl¡±1œ ¬ıfl≈¡˘ ¬ı1±º ŒÂ√øȬ—Â√Ó¬ ’±ÀÂ√ ˝√√±1±ÒÚ 1˚˛º ¬õ∂À˚±Ê√Ú± øÚ˚˛LaÌfl¡ ŒÊ√1œ ˜˝√√˘œ˚˛±º ˘±˝◊√˜ ˘±˝◊√Ȭ

 Œ˚±ª± ¸5±˝√√Ó¬ Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’±ø˝√√øÂ√˘ ø¬ıSê˜ ˆ¬±È¬1 Œ˝√√Ȭ ©Ü±1œ Ú±˜1 Â√ø¬ı‡Úº ¤Àfl¡˘À· Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’±ø˝√√øÂ√˘ ¸≈øÊ√Ó¬ ‡1‰¬±1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú±À1 ëø¬ıøfl¡ ŒÎ¬±Ú±1íº ≈√À˚˛±‡Ú Â√ø¬ıÀ1 ¬ıÊ√±1 ’øÓ¬ ¸ÀôL±¯∏Ê√Úfl¡ Ú˝√√˚˛º ¸5±˝√√ÀȬ±1 Œ˙¯∏Ó¬ ø¬ıSê˜ ˆ¬±È¬ ëŒ˝√√Ȭ ©Ü±1œíÀ˚˛ ¸—¢∂˝√√ fl¡À1 6.5 Œfl¡±øÈ º ˝◊√ ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Œ˚±ª± ¸5±˝√√Ó¬ ˜≈øMê√ Œ¬Û±ª± ëøªøfl¡ ŒÎ¬±ÀÚ±1íÀÚ ¸—¢∂˝√√ fl¡À1 7 Œfl¡±øȬº ά◊À~‡… Œ˚ ≈√‡ÚÕfl¡ ÚÓ≈Ú Â√ø¬ı Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’˝√√±1 ¬Û±Â√Ó¬ ’±1n∏ ë’±˝◊√ ø¬Û ¤˘í Œ‡˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ¸≈µ1 ¬ıÊ√±1 √‡˘ fl¡ø1ÀÂ√ ë˝√√±Î¬◊Â√¬Ù≈¬˘ ˝√√íÀªº ‰¬±øÊ√√ ‡±ÀÚ› ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡1± ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘ ˝√√íÀª 17 ø√Ú1 ¸—¢∂˝√√ fl¡À1 100 Œfl¡±øȬº ’é¬˚˛ fl≈¡˜±1, Ê√Ú ’±¬ı˱˝√√˜, ’±øÂ√Ú ’±1n∏ ŒÊ√fl≈¡˘œÚ Ù¬±Ú«±ÀGÀÊ√ ˜”˘ ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡1± ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘ 2í 1 ¤˝◊√ ÒÚ ¸—¢∂À˝√√À1 Â√ø¬ı‡Ú õ∂À˚±Ê√fl¡ ‰¬±øÊ√√ Ú±ø√άˇ±˘±1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ˙¯∏ ¶ö±Ú ’øÒfl¡±1 fl¡ø1ÀÂ√º øfl¡˚˛ÀÚ± ‰¬±øÊ√√ Ú±ø√ά±˘±1 õ∂À˚±Ê√Ú±1 100 Œfl¡±øȬ ¸—¢∂˝√√1 ¤˝◊√ ‡ÀÚ˝◊√ ∆˝√√ÀÂ√ ’Ú…Ó¬˜ Â√ø¬ıº

’±Àfl¡Ã

˙œ˘±1 1+¬ÛÓ¬ Œfl¡È¬  ëȬœÂ√ ˜±1 ‡±Úí Â√ø¬ı1 ë˙œ˘± fl¡œ Ê√±ª±Úœí ¸œ¯∏«fl¡ ’±˝◊√ÀȬ˜ ·œÓ¬ÀȬ±1 Œ˚±À·ø√ ¬ı…±¬Ûfl¡ Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ˘±ˆ¬ fl¡1± ’øˆ¬ÀÚSœ Œfl¡È¬1œÌ± Œfl¡÷Ù¬fl¡ √˙«Àfl¡ ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ˘· ¬Û±¬ı ˙œ˘±1 1+¬ÛÓ¬º ˙œ˘±1 1+¬ÛÓ¬ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œfl¡ ¤˝◊√¬ı±1 Œ√‡± ˚±¬ı ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Ê√˚˛± ’±‡È¬±11¬ Ó¬Ô…ø‰¬SÓ¬º ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ¤˙ ¬ıÂ√11 ø¬ıøˆ¬iß Ó¬Ô… ’±˘˜ ∆˘ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ Ê√˚˛± ’±‡È¬±À1 ë˙œ˘± fl¡œ Ê√±ª±Úœ ˙œ¯∏«fl¡ ¤‡øÚ Ó¬Ô…ø‰¬S øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ›˘±˝◊√ÀÂ√º ëÊ√œÀµ·œ Ú± ø˜À˘·œ Œ√±ª±1±í Â√øªÓ¬ Œfl¡È¬1œÌ±1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡±˜ fl¡1± Ê√˚˛± ’±‡È¬±À1 ‰¬˘ø2‰¬S‡ÚÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛1 ¬ı±À¬ı øÚ¬ı«±‰¬Ú fl¡ø1ÀÂ√ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œfl¡º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ’øÓ¬ Œ¸±Úfl¡±À˘˝◊√ ë˙œ˘± fl¡œ Ê√ª±Úœí1 ’±1y ˝√√í¬ıº ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√±øÚ¬ı ø√˚˛± ˜ÀÓ¬ Ó¬Ô…‡øÚ ‘√˙…¢∂˝√Ì fl¡1± ˝√√í¬ı ˜≈•§±˝◊√Ó¬º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ë˙œ˘± fl¡œ Ê√±ª±Úœ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ıÕ˘ ¬Û±˝◊√ ά◊»Ù≈¬ø~Ó¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ ’øˆ¬ÀÚSœ Œfl¡È¬º ’˘¬ÛÀÓ¬ ¸±—¬ı±ø√fl¡1 ∆¸ÀÓ¬ Œ˝√√±ª± ¤fl¡ ¬ı±Ó«¬±˘±¬ÛÓ¬ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ë√˙«Àfl¡ Œ˜±fl¡ ˙œ˘±1 1+¬ÛÓ¬ ’±√ø1 ∆˘ÀÂ√º Œ¸À˚˛À˝√√ ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ë˙œ˘±í ˝í√√¬ıÕ˘ ¬Û±˝◊√ ˜˝◊√ ˚Àԩܬ ’±ÚøµÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√“±ºí

p10-26  

’±Àfl¡Ã ÚÀª•§ 1 1 ¬Ûø1ªÀÓ« ¬ Ê√ ± Ú≈ª±1œÓ¬ À ˝√ √ Â√ ø ¬ı ‚1Õ˘ ’±·ÀÓ¬ ’±Ú fl¡±˜Ó¬ ˝√ √ ± Ó¬ øÚø√ À ˚˛ ˜ U 1 Ó ¬ ¸ • Û i ß ¬ı' ’øÙ¬‰¬1 ø˝√√‰¬±...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you