Page 1

10

¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ 20 ¤øõ∂˘,¬√√ 2012, qfl≈¡1¬ı±1

ø1‰¬±—

’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 ¸—·œÓ¬Ó¬ ÚÓ≈¬ÚQ ¬ı˝√√ÀÚÀ1

1 ·œÓ¬1 ˜≈øMê√

 ’¸˜1 ¸—·œÓ¬1 Œé¬S‡ÚÓ¬ ¸“‰¬± ’Ô«Ó¬ øfl¡Â√≈√ ÚÓ≈¬ÚQ ¬ı˝√√ÀÚÀ1 ˜≈øMê ˘±ˆ¬ fl¡ø1À˘ ÚÓ≈¬Ú ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı ëø1‰¬±—í1 ¸—·œÀÓ¬º &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¬ı±˜≈̜՘√±˜ø¶öÓ¬ 1À˚˛˘ ø1ÀÊ√kœ1 Œõ∂鬱·‘˝√ Ó¬ ’±À˚˛±øÊ√Ó¬ ¤fl¡ ·±yœ˚«¬Û”Ì« ’Ú≈ᬱÚÓ¬ 1±Ê√…‡Ú1 ¸—·œÓ¬Àõ∂˜œ1 ¬ı±À¬ı ˜≈fl¡ø˘ fl¡ø1 ø√˚˛± ˝√˚˛ ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú ·œÓ¬¸˜”˝√ º ˜±Ú¸ ¬ı1n∏ª±˝◊√ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡1± ëø1‰¬±—í Â√ø¬ı‡Ú1 ¸—·œÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1ÀÂ√ ˚Ó¬œÚ ˙˜«± ’±1n∏ ’øÚ1n∏X ¬ı1n∏ª±˝◊√ º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú1 ·œÓ¬¸˜”˝√ Ó¬ fl¡F√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡Fø˙äœ Ê≈√ø¬ıÚ ·±·«, 1±Ê√ÀÊ√…±øÓ¬ Œfl“¡±ª1, ø√é≈¬ ’±1n∏ Ê≈√¬ıø˘À˚˛º

˝√√˘œÎ¬◊ά1 ©Ü±Ô√±˜ ©Ü±˝◊√˘Ó¬ Â√˘˜±Ú1

fl¡ Â√˘˜±Ú «Àfl¡ √˙ ¬Û≈Ú1  ≈√«√±ôL ¬ı ˘· ¬Û± ©Ü±1í1 ë¤fl¡‰¬Ú ÛÓ¬ 1+¬

12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567

·œÓ¬À¬ı±11 fl¡Ô± ø√·ôL ˆ¬±1Ó¬œ1º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ Â√ø¬ı‡Ú1 ˙œ¯∏«fl¡ ·œÓ¬ÀȬ±Ó¬ 1±Ê√ÀÊ√…±øÓ¬ Œfl“¡±ª11 ˘·ÀÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ˆ¬±Àª ¬ı…ª˝√√±1 fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ Ú±˝◊√ ÀÊ√ø1˚˛±1 fl¡Fø˙äœ ¬ı¬ı ’˜”À˘±fl¡º Â√√ø¬ı‡Ú1 ¸—·œÓ¬1 ά◊Àij±‰¬Úœ ’Ú≈ᬱÚÓ¬ ¸˜±·˜ ‚ÀȬ 1±Ê√…‡Ú1 ¬ıU Ú¬ıœÚ-õ∂¬ıœÌ ø˙äœ Ó¬Ô± fl¡˘±-fl≈¬˙˘œ1º ‰¬˘ø2‰¬S Œé¬S‡Ú1 ∆¸ÀÓ¬ ø¬ı·Ó¬ ¬ıU ¬ıÂ√1 Òø1 Ê√øάˇÓ¬ ∆˝√√ Ôfl¡± ¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ fl¡˜«œ¸fl¡À˘ ¤fl¡ ’ôL1—· ’±˘±¬ÛÀÓ¬± ø˜ø˘Ó¬ ˝√√˚˛º ά◊Mê ’±˘±¬ÛÓ¬ ÚÓ≈¬Ú Â√ø¬ı‡Ú1 ø¬ıøˆ¬iß ø√˙1 ˘·ÀÓ¬ ¸±•xøÓ¬fl¡ ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 Œé¬S‡Ú1 ø¬ı¯∏À˚˛› ’±À˘±‰¬Ú± fl¡1± ˝√√˚˛º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ 1n∏¬ıœ øˆ¬Â√Ú1 Œ¬ıÚ±1Ó¬ ëø1‰¬±—í Ú±˜1 ¤˝◊√ ÚÓ≈¬Ú Â√ø¬ı‡Ú õ∂À˚±Ê√Ú± fl¡ø1ÀÂ√ ¬Û~ªœ ¬ı1n∏ª±˝◊√ º ø¬ı√≈…» ‰¬SêªÓ«¬œ, ø√·ôL ˝√√±Ê√ø1fl¡±, øÚø˙Ó¬± Œ·±¶§±˜œ, 1ø?ª˘±˘ ¬ı1n∏ª±Àfl¡ ’±ø√ fl¡ø1 Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡1± õ∂±˚˛ ¸fl¡À˘± ø˙䜸fl¡˘ ά◊Mê ’Ú≈ᬱÚÀȬ±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ Ô±Àfl¡º

 몱À∞I◊άí,

øfl¡fl¡

ëά±¬ı±—í ’±ø√ Â√ø¬ı1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ √˙«fl¡1 ˜±Ê√Ó¬ ¤fl¡‰¬Ú ©Ü±1 ø˝√√‰¬±À¬Û ¸≈fl¡œ˚˛± ¶ö±Ú √‡˘ fl¡1± ’øˆ¬ÀÚÓ¬± Â√˘˜±Úfl¡ ¬Û≈Ú1 √˙«Àfl¡ ˘· ¬Û±¬ı ¤·1±fl¡œ ≈√«√±ôL ë¤fl¡‰¬Ú ©Ü±1í ø˝√√‰¬±À¬Ûº ø˙ø1˙ fl≈¡µ±1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± ’±1n∏ ‰¬±øÊ√fl¡ Ú±ø√άˇ±˘±1 ¬Û1ªÓ«¬œ Â√ø¬ı ëøfl¡fl¡íÓ¬ ¤fl¡‰¬Ú ©Ü±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Â√˘˜±Úfl¡ √˙«Àfl¡ ’±Àfl¡Ã ¤¬ı±1 ¸≈fl¡œ˚˛± ˝◊√ À˜Ê√ÀÓ¬ Œ√ø‡¬ıÕ˘ ¬Û±¬ıº ’˘¬ÛÀÓ¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ∆·ÀÂ√ √øé¬Ì ˆ¬±1Ó¬1 ëøfl¡fl¡í Â√ø¬ı‡Ú ø˝√√µœÓ¬ øÚ˜«±Ì fl¡ø1¬ıÕ˘ ›˘±˝◊√ ÀÂ√ õ∂À˚±Ê√fl¡ ‰¬±øÊ√√ Ú±ø√άˇ±˘±˝◊√ º ˝◊√ ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ Â√˘˜±Ú ‡±Ú1 ¤fl¡‰¬Ú ©Ü±˝◊√ ˘1 ’±Ú ¤øȬ fl¡Ô± Œ¬Û±˝√√1Õ˘ ’±ø˝√√ÀÂ√º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ˝√√˘œÎ¬◊ά1 Ê√Úøõ∂˚˛ ¤fl¡‰¬Ú ©Ü±1 Ê√±‰¬Ú ©Ü±Ô±˜1 ’Ú≈1±·œ Â√˘˜±Úº ˝√√˘œÎ¬◊ά1 ¤˝◊√ ¤fl¡‰¬Ú ©Ü±1·1±fl¡œ¬ ©Ü±∞I◊1 õ∂øÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ≈√¬ı«˘Ó¬± ’±ÀÂ√ ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ’øˆ¬ÀÚÓ¬±Ê√Ú1º Ê√±‰¬Ú ©Ü±Ô√√±˜Ó¬ ¤fl¡‰¬ÀÚ Â√˘˜±Úfl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ’Ú≈õ∂±øÌÓ¬ fl¡À1º Œ¸À˚˛À˝√√ ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ Â√˘˜±Ú1 ¤fl¡‰¬ÚÓ¬ ˝√√˘œÎ¬◊ά1 ’øˆ¬ÀÚÓ¬±·1±fl¡œ1 õ∂ˆ¬±ª ¶Û©Üº Â√˘˜±Ú ¬Û1ªÓ«¬œ Â√ø¬ıÀÓ¬± Ê√±‰¬Ú ©Ü±Ô√±˜ ©Ü±˝◊√À˘À1 Œ√‡± ˚±¬ı ¬ı≈ø˘ õ∂À˚±Ê√fl¡ ‰¬±øÊ√√ Ú±ø√άˇ±˘±˝◊√ ¬ı…Mê√ fl¡ø1ÀÂ√º õ∂À˚±Ê√fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ ˘·ÀÓ¬ fl¡˚˛ Œ˚ ëøfl¡fl¡í √øé¬Ì ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Â√ø¬ı1 ’±Ò±1Ó¬ øÚ˜«±Ì fl¡1± ˝√√í¬ı ˚ø√› fl¡±ø˝√√Úœ1 ά◊¬Û¶ö±¬ÛÚ ’±1n∏ fl¡±ø1fl¡1œ ø√˙Ó¬ ø˝√√µœ ëøfl¡fl¡í ¸•Û”Ì« ¸≈fl¡œ˚˛± ˝√√í¬ıº

˚Ó¬œÚ ˙˜«±1 ¸—·œÓ¬, 1±Ê√¡Zœ¬Û1 fl¡Ô±À1

’—·1±À· ·±À˘ õ∂Ô˜ÀȬ± ∆¡ZÓ¬ fl¡F1 ·œÓ¬ ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ø˝√√‰¬±¬Û øÚfl¡±‰¬ 2012 1 ¸Ù¬˘ Â√ø¬ı1 Ó¬±ø˘fl¡±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í ¤Ù¬±À˘ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ Œ‡˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ Œ˚±ª± ¸5±˝√√Ó¬ Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’±ø˝√√øÂ√˘ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í º Â√ø¬ı‡Ú Â√øª‚1Õ˘ ’˝√√±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ¬ı±À¬ı ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú ˆ¬±˘ ¬ıÊ√±1 ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±øÂ√˘º øfl¡˚˛ÀÚ± √¸«fl¡¸fl¡À˘ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ ¬õ∂œøÓ¬1 ¬ı±À¬ı Â√ø¬ı‚1Õ˘ Ôø¬ı ‰¬±¬ıÕ˘ ’˝√√±1 ’±˙± Ó≈¬˘Ú±˜≈˘fl¡ ˆ¬±Àª fl¡˜ ’±øÂ√˘º øfl¡c ¸fl¡À˘±Àfl¡ ’±‰¬ø1Ó¬ fl¡ø1 ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í Àª ˆ¬±˘ ¬ıÊ√±1 √‡˘ fl¡ø1À˘º ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í ø˝√√Ȭº Â√ø¬ı‡ÀÚ õ∂Ô˜ ¸5±˝√1 ¸—¢∂˝√ fl¡À1 43 Œfl¡±øȬº ¤˝◊√ÒÀÚÀ1 ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘2í ¤ √‡˘ fl¡À1º 2012 ‰¬Ú1 ¸Ù¬˘ Â√ø¬ı1 Ó¬±ø˘Ó¬±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ ë’ø¢ü¬ÛÔº ά◊À~‡… Œ˚ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í fl¡À˜øά Â√ø¬ı‡Ú1 ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1ÀÂ√ Â√±øÊ√√ ‡±ÀÚº

Ù¬‰¬1 ¬ ø ’ ¬ı' -øÚfl¡±‰ 20121 ¸Ù¬˘ ø˝√ ‰¬±¬Û Â√ø¬ı1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±ÚÓ¬

 ¤Ù¬±À˘ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ Œ‡˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡±1 ˜±Ê√ÀÓ¬ Œ˚±ª±¸5±˝√√Ó¬ Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’±ø˝√√øÂ√˘ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í º Â√ø¬ı‡Ú Â√ø¬ı‚1Õ˘ ’˝√√±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ ‰¬ø˘ Ôfl¡± ¬ı±À¬ı ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ Â√ø¬ı‡ÀÚ ˆ¬±˘ ¬ıÊ√±1 ’±˙± fl¡ø1¬ı ¬Û1± Ú±øÂ√˘º øfl¡˚˛ÀÚ±, √˙«fl¡¸fl¡À˘ ’±˝◊√ ø¬Û ¤˘ ¬õ∂œøÓ¬1 ¬ı±À¬ı Â√ø¬ı‚1Õ˘ Â√ø¬ı ‰¬±¬ıÕ˘ ’˝√√±1 ’±˙± Ó≈¬˘Ú±˜≈˘fl¡ˆ¬±Àª fl¡˜ ’±øÂ√˘º øfl¡c ¸fl¡À˘±Àfl¡ ’±‰¬ø1Ó¬ fl¡ø1 ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í-¤ ˆ¬±˘ ¬ıÊ√±1 √‡˘ fl¡ø1À˘º ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í ø˝√√Ȭº Â√ø¬ı‡ÀÚ õ∂Ô˜ ¸5±˝√Ó¬ ¸—¢∂˝√√ fl¡À1 43 Œfl¡±øȬº ¤˝◊ √ ÒÀÚÀ1 ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í-¤ √‡˘ fl¡À1 2012 ‰¬Ú1 ¸Ù¬˘ Â√ø¬ı1 Ó¬±ø˘fl¡±1 ø¡ZÓ¬œ˚˛ ¶ö±Úº¬ ¤˝◊√ ¬ıÂ√11 ¸Ù¬˘ Â√ø¬ı1 Ó¬±ø˘fl¡±1 õ∂Ô˜¶ö±ÚÓ¬ ’±ÀÂ√ ë’ø¢ü¬ÛÔíº Î¬◊À~‡… Œ˚ ë˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2í fl¡À˜Î¬œ Â√ø¬ı‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1ÀÂ√ Â√±øÊ√√ ‡±ÀÚº

˝√√±Î¬◊Â√Ù≈¬˘-2

 1±Ê√…‡Ú1

Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡Fø˙äœ ’—·1±· ˜˝√√ôL˝◊√ ’˘¬ÛÀÓ¬ ’±1y fl¡ø1À˘ ’Ú… ¤fl¡ ˚±S±º ø˙䜷1±fl¡œÀ˚˛ õ∂Ô˜¬ı±11 ¬ı±À¬ı fl¡F√±Ú fl¡À1 ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 ¤øȬ ∆¡ZÓ¬ fl¡F1 ·œÓ¬Ó¬º ÚÓ≈¬Ú ¤‡Ú Â√ø¬ı1 ¬ı±À¬ı ’˘¬ÛÀÓ¬ ˜≈•§±˝◊√Ó¬ ¬ı±Ìœ¬ıX fl¡1± ë¬Û‡œ ¬Û‡œ ˜Ú Œ˜±1í ˙œ¯∏«fl¡ ¤˝◊√ ·œÓ¬øȬÀ˚˛ ∆˝√√ÀÂ√ ’—·1±· ˜˝√√ôL1 õ∂Ô˜ÀȬ± ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 ë∆¡ZÓ¬ ·œÓ¬íº ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« Œfl¡±ÀÚ± ˜ø˝√√˘± fl¡Fø˙äœ1 ∆¸ÀÓ¬ ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı1 ·œÓ¬Ó¬ ’—·1±À· fl¡F√±Ú fl¡1± Ú±øÂ√˘º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ’—·1±· ˜˝√√ôL˝◊√ fl¡F√±Ú fl¡1± ¤˝◊√ ·œÓ¬øȬ ÚÓ¬≈Ú ’¸˜œ˚˛± Â√ø¬ı ë1í√1íº Â√ø¬ı‡Ú1 ¸—·œÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1ÀÂ√ ˜≈•§±˝◊√ ø¶öÓ¬ ’¸˜1 ¸—·œÓ¬ø˙äœ ˚Ó¬œÚ ˙˜«±˝◊√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ¤˝◊√ ø¬ıÀ˙¯∏ ·œÓ¬øȬ1 1‰¬Ú± Œ˘‡fl¡, ¸±—¬ı±ø√fl¡ 1±Ê√¡Zœ¬Û1º ¸—·œÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ ˚Ó¬œÚ ˙˜«±˝◊√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬

Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ ¤˝◊√ ·œÓ¬øȬÀ˚˛ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ˆ¬”ø˜fl¡± ¢∂˝√Ì fl¡ø1¬ıº ·œÓ¬øȬӬ ’—·1±·1 ∆¸ÀÓ¬ fl¡F√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ 1+¬ÛÀÊ√…±øÓ¬À˚˛º ·œÓ¬øȬ1 ·±˚˛fl¡œ1 ˘·ÀÓ¬ ¸≈1 ’±1n∏ fl¡Ô±˝◊√ ¸˝√√Ê√ÀÓ¬ Œ|±Ó¬±fl¡ ’±fl¡ø¯∏«Ó¬ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ¸—·œÓ¬ ¬Ûø1‰¬±˘fl¡Ê√ÀÚ ’±˙± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡À˚±·… Œ˚ ë¬Û‡œ ¬Û‡œ ˜Ú Œ˜±1í ˙œ¯∏«fl¡ ·œÓ¬øȬ1 ˘·ÀÓ¬ Â√ø¬ı‡Ú1 ¬ı±À¬ı ’±Ú ¤È¬± ·œÀÓ¬± 1‰¬Ú± fl¡ø1ÀÂ√ 1±Ê√ ¡ ZœÀ¬Ûº Œ·ÃÓ¬˜ ¬ı1n∏ ª ±˝◊ √ ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡1± ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú ¤˜ ø¬ı õ∂ά±fl¡‰¬√Ú1 Œ¬ıÚ±1Ó¬ õ∂À˚±Ê√Ú± fl¡ø1ÀÂ√ Œ˜Ã‰≈¬˜œ ¬ı1√Õ˘À˚˛º ά◊»¬Û˘ √±¸, ø√·ôL ˝√√±Ê√ø1fl¡±, ˜Ú±˘œ ¬ı1√Õ˘, ˆ¬·¬ı» õ∂œÓ¬˜, ¬ÛΩ1±· Œ·±¶§±˜œ, ˜≈Ú˜œ Ù≈¬fl¡Ú, ’1n∏gÓ¬œ, Ó¬¬ÛÚ ¬ı1√Õ˘ ’±ø√À˚˛ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡1± Â√ø¬ı‡Ú1 ¸—·œÓ¬ ˜≈fl¡ø˘ fl¡1± ˝√√í¬ı ¤˝◊√ ¬ıí˝√√±·ÀÓ¬º

ñ ˜ÀÚ±Ê√ ˝√√±Ê√ø1fl¡±

õ∂œøÓ¬1 Œ·±¬ÛÚ

’±ø˜11 ¡Z±1± Â√ø¬ı1 õ∂À˜±‰¬Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ’±¢∂˝√√œ ’Ú≈1±·

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123  ¬ı˘œÎ¬◊ά1 ’Ú…Ó¬˜ Ê√Úøõ∂˚˛ ù´±˝√√1n∏‡ ‡±Ú ’±1n∏ Ê≈√ø˝√√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ‰¬±›˘±1 ˚≈øȬ ¬Û≈Ú1 ¬Û«√±Ó¬ √˙«Àfl¡ ¬Œ√ø‡¬ıÕ˘ ¬Û±¬ıº 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ¬ı˘œÎ¬◊ ά1 Ê√Úøõ∂˚˛ ˚≈øȬ Ó¬Ô± ¬ı…øMê√·Ó¬ˆ¬±Àª ¤˝◊√ ¬ıg≈12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ¬ı±gªœ ¬ıU ¬ıÂ√1 Òø1 ¤Àfl¡˘À· fl¡±˜ fl¡1±1 ¬Û1± ’“±Ó¬ø1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ôfl¡±1 ¬Û±Â√Ó¬ ¬Û≈Ú1 ≈√À˚˛± ¤Àfl¡˘À· ¬Û«√±Õ˘ ’˝√√±1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ¬ı±Ó¬ø1À˚˛ ¸≈ fl¡œ˚˛±Õfl¡ ≈√À˚˛±·1±fl¡œ ’øˆ¬ÀÚÓ¬±-’øˆ¬ÀÚSœÀ˚˛ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ¬ı˘œÎ¬◊ Î ¬Ó¬ fl¡±˜ fl¡ø1 Ô±øfl¡À˘› Œ˚±ª± Œfl¡˝◊√ ¬ı±¬ıÂ√1 Òø1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ≈ √ À ˚˛ ± Ê√ Ú Àfl¡ √˙«Àfl¡ ¤Àfl¡˘À· Œ√‡±1¬ Œ¸Ãˆ¬±·… ‚Ȭ± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ú±øÂ√ ˘ º Œ˙˝√ √ Ó ¬œ˚˛±Õfl¡ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ù´±˝√√1n∏‡ ‡±Ú 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ’±1n∏ Ê≈ √ ø ˝√ √ ‰¬±›˘± ‰≈¬øMê√¬ıX ∆˝√√ÀÂ√ ¤øȬ ø¬ı:±¬ÛÚ1 ¬ı±À¬ıº 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ’ªÀ˙… ¤√ √ ˚ ˛ ± øfl¡ õ∂ øӬᬱÚ1 ø¬ı:±¬ÛÚ, Œ¸√˚˛± ¤øÓ¬˚˛±Õ˘ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Ê√ ± øÚ¬ı ¬Û1± Œ˝√√±ª± Ú±˝◊√ º 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

’±Àfl¡Ã ø¬ıÀ√˙ÀÓ¬± Ê√Úøõ∂˚˛ fl¡—·Ú± ù´±˝√√1n∏‡Ê≈√ø˝√√1 ˚≈øȬ  ¬ëŒ·—©Ü±1í,

Â√Ú ’¬ıƒ ‰¬«√±1Ó¬ ’Ê√˚˛-¸?˚˛  ¤fl¡‰¬Ú Ó¬Ô± fl¡À˜Î¬œ Â√ø¬ıÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛À1 ¸±Ù¬˘… ˘±ˆ¬ fl¡1± ’Ê√˚˛ Œ√ª·Ì ¬ıÓ«¬˜±Ú ¬ı…ô¶ ∆˝√√ ’±ÀÂ√ ëÂ√Ú ’¬ıƒ ‰¬«√±1í Ú±˜1 ¤‡Ú Â√ø¬ı1 ù≈´øȬ„√√Ó¬º ’Ê√˚˛1 ‚1n∏ª± õ∂ά±fl¡‰¬Ú ’±1n∏ øˆ¬˚˛±fl¡˜ 181 ˚≈Ȭœ˚˛± õ∂À˚±Ê√Ú±Ó¬ øÚø˜«Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú1 ø‰¬S¢∂˝√Ì ¬ıÓ«¬˜±ÀÚ ¬Û±øȬ˚˛±˘±Ó¬ ‰¬ø˘ ’±ÀÂ√º Œ1±˜±ø∞I◊fl¡ Â√ø¬ı‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1¬ı ’øù´Úœ ÒœÀ1º ’Ê√˚˛ Œ√ª·Ì1 ˘·ÀÓ¬ ’±Ú ¤È¬± ˜≈‡… ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı ¸?≈ ¬ı±¬ı±˝◊√º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ’øˆ¬ÀÚÓ¬± ≈√·1±fl¡œ1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ Ô±øfl¡¬ı Œ¸±Ì±é¬œ ø¸Úƒ˝√± ’±1n∏ Ê≈√ø˝√√ ‰¬±›˘±º ά◊À~‡…, ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú ŒÓ¬À˘& Â√ø¬ı ë˜˚«±√± 1±˜±iß±í1 ø1À˜fl¡º Â√ø¬ı‡ÀÚ 13 ÚÀª•§1Ó¬ ø‰¬S·‘˝√Ó¬ ˜≈øMê√ ¬Û±¬ıº

ëŒÙ¬ù´Úí ’±ø√ Â√ø¬ı1 ’ˆ¬”Ó¬¬Û”¬ı« ¸Ù¬˘Ó¬±À1 ¸fl¡À˘±À1 ˜±Ê√Ó¬ Ê√Úøõ∂˚˛ ∆˝√√ ¬Û1± ¬ı˘œÎ¬◊ά1 Œ˚ÃÚ ’±À¬ı√Ú˜˚˛œ ’øˆ¬ÀÚSœ fl¡—·Ú± 1±Ì±ª±ÀȬ ŒÓ¬›“1 ¬ı…øÓ¬Sꘜ &Ì1 ¬ı±À¬ı ˙«fl¡1 ’ôL1 Ê√˚˛ fl¡ø1 ’±ø˝√√ÀÂ√º ’±Úøfl¡ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ ¸•xøÓ¬ ø¬ıÀ√˙ÀÓ¬± Ê√Úøõ∂˚˛Ó¬± ’Ê«√Ú fl¡ø1¬ıÕ˘ ¸é¬˜ ∆˝√√ÀÂ√º fl¡—·Ú±˝◊√ ∆˝√√ÀÂ√ ¤fl¡˜±S ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ’øˆ¬ÀÚSœñ ø˚ ˝◊√Ȭ±˘œ1 1±Ê√fl¡œ˚˛ Œ¬ıG ëȬάfl¡í1 ˜≈fl¡ø˘ ’Ú≈ᬱÚÕ˘ ’±˜øLaÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º õ∂øӬᬱ¬Ûfl¡ Ê√±À˚˛·í ŒÎ¬~± ˆ¬±À~1 ¡Z±1± ’±˜øLaÓ¬ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ ø¬ı‡…±Ó¬ ’άfl¡± Ê√±Àάˇ Ê√±À¢∂1 ’±1n∏ øÚfl¡˘ øfl¡Î¬À˜Ú1 ˘·Ó¬ øÚ˙±1 ’±˝√√±1 ¢∂˝√Ì fl¡À1º ’Ú≈ᬱÚÀȬ±1¬ ˘·Ó¬ ¸—·øÓ¬ 1±ø‡ fl¡fl¡ƒÀȬ˝◊√˘ ¬Û±È¬«œ1 ’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ˝√√˚˛º øÚflí˘ øfl¡Î¬À˜Ú1 √À1 Ê√Úøõ∂˚˛ Ó¬±1fl¡±1 ˘·Ó¬ ¤Àfl¡‡Ú ˜=ÀÓ¬ ˜Ó¬ ø¬ıøÚ˜˚˛1 ¸≈ø¬ıÒ± ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œ ’øÓ¬˙˚˛ ά◊»Ù≈¬ø~Ó¬º

˜≈øMê√1 ¬Û”À¬ı«˝◊√ ø¬ıÓ¬fl«¡Ó¬

ŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœ

¬ı˘œÎ¬◊ά1 Â√ø¬ı¸˜”˝√ ˜±ÀÊ√ ˜±ÀÊ√ ø¬ıÓ¬øfl«¡Ó¬ ∆˝√√ ¬ÛÀ1 fl¡±ø˝√√Úœ, ‰¬ø1Sfl¡ Œfl¡f fl¡ø1º Œ¬ıøÂ√ˆ¬±· Â√ø¬ıÀ˚˛ ø¬ıÓ¬fl«¡1 ¸ij≈‡œÚ ˝√√˚˛ ˝√√˘œÎ¬◊ά1 Â√ø¬ı¡ Úfl¡˘ fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ¤ÀÚ ø¬ıÓ¬fl«¡1 ¸ij≈‡œÚ ∆˝√√ÀÂ√ Â√±ø˝√√√ fl¡±¬Û≈1 ’±1n∏ øõ∂˚˛—fl¡± Œ‰¬±õ∂± ’øˆ¬ÚœÓ¬ ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí Ú±˜1 Â√ø¬ı‡Úº ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√ Œ˚ ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí1 fl¡±ø˝√√Úœ ¤‡Ú Ȭ±˝◊√ª±Ú Â√ø¬ı1 ¬Û1± Úfl¡˘ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º Ȭ±˝◊√ª±Ú Â√ø¬ı ëÔËœ Ȭ±˝◊√˜Â√í ’±1n∏ ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí1 ‚Ȭڱ ¤Àfl¡˝◊√ ¬ı≈ø˘ ˜ôL¬ı… õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ¸˜±À˘±‰¬fl¡¸fl¡À˘º ά◊À~‡… Œ˚ ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ øÓ¬øÚȬ± fl¡±ø˝√√Úœ ¸øißøª©Ü fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º 1910, 1960 ’±1n∏ 1912 ‰¬ÚÓ¬ øÓ¬øÚȬ± øˆ¬iß ¸˜˚˛1 ’±Ò±1Ó¬ ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí1 fl¡±ø˝√√Úœˆ¬±· ·Ï¬ˇ ∆˘ ά◊øͬÀÂ√º õ∂±˚˛ ¤Àfl¡˝◊√ fl¡±ø˝√√ÚœÀ1 øÚ˜«±Ì fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘ Ȭ±˝◊√ª±Ú Â√ø¬ı ëÔËœ Ȭ±˝◊√˜Â√íº 2005 ‰¬ÚÓ¬ ÔËœ Ȭ±˝◊√˜Â√ Â√ø¬ı‡ÀÚ ˜≈øMê√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º ’ªÀ˙… ëŒÓ¬ø1 Œ˜ø1 fl¡±˝√√±Úœí1 ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ fl≈¡Ú±˘ Œfl¡±˝√√ø˘À˚˛ ¤Àfl¡¯∏±À1 Ú±fl¡‰¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¤˝◊√ ’øˆ¬À˚±·º  ¬¬ı˘œÎ¬◊ά1

¬¤¸˜˚˛1 ¬ı˘œÎ¬◊ά1 Ê√Úøõ∂˚˛ Ó¬Ô± Œ˜±˝√√˜˚˛œ ’øˆ¬ÀÚSœ, øά√•Û˘ ·±˘« õ∂œøÓ¬ øÊ√∞I◊◊± ¬ıÓ«¬˜±Ú ëøSêÀfl¡È¬1 ¬ı…ª¸±˚˛œí ø˝√√‰¬±À¬ÛÀ˝√√ Ê√Úøõ∂˚˛ ˚ø√› ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œ1 ¬ı…øMê√·Ó¬ Ê√œªÚ1 ¬ı±Ó¬ø1 ¤øÓ¬˚˛±› ¬ı±Ó¬ø11 ø˙À1±Ú±˜ √‡˘ fl¡À1º ¬ı…ª¸±˚˛œ ¬ıg≈ Ó¬Ô± Œõ∂˜±¶Û√ ŒÚÊ√ ª±øά˚˛±1 ¸íÀÓ¬ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ø¬ıÀ26√√ ‚Ȭ± õ∂œøÓ¬À˚˛ ’˘¬ÛÀÓ¬ ¸√1œ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ŒÓ¬›“ Œ·±¬ÛÚ Œfl¡±ÀÚ±¬ı± ¤Ê√Ú1 ¸íÀÓ¬ Œõ∂˜Ó¬ ’±¬ıX ∆˝√√ÀÂ√º ¤˝◊√ ¸µˆ¬«Ó¬ ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ñ ë˜˝◊√ fl¡±À1±¬ı±1 Œõ∂˜Ó¬ ¬Ûø1ÀÂ√“±º øfl¡c ¤˝◊√ fl¡Ô± fl¡±Àfl¡± Ê√Ú±¬ı ŒÚ±ª±À1“±º ¤˝◊ √ fl¡Ô± Œ·±¬ÛÚº ¸fl¡À˘±Àª ˆ¬±ø¬ıÀÂ√ ñ˜˝◊√ ¤øÓ¬˚˛± ’fl¡˘˙1œ˚˛±, øfl¡c ¤˝◊√ fl¡Ô± ¸“‰¬± Ú˝√√˚˛º Œ˜±1 Ê√œªÚÓ¬ ø¬ıÀ˙¯∏ ¤Ê√Ú ’±ÀÂ√, ’ªÀ˙… 1±Ê√Uª± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±1±Õfl¡ Œ·±¬ÛÚºíñ 37 ¬ıÂ√1œ˚˛± ’øˆ¬ÀÚSœ·1±fl¡œ1 ˜ÀÓ¬ ŒÓ¬›“1 ¬ı…øMê√·Ó¬ Ê√œªÚ ’±1n∏ Œ¬ÛÂ√±√±1œ Ê√œªÚfl¡ ∆˘ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…À˜ ’Ó¬…øÒfl¡ ά◊»¸≈fl¡Ó¬± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√º ëø¬ı˚˛± fl¡1±¬ı ˘±À· ’±1n∏ ¸ôL±Ú1 Œ¬Û±˝¬Û±˘ ø√¬ı ˘±À·, ¤˚˛± Œ¸±Úfl¡±À˘˝◊√ ˝√√í¬ıº í ñ õ∂œøÓ¬À˚˛12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 fl¡˚˛º

Œõ∂˜

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012  12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Ê√Úøõ∂˚˛ Â√ø¬ı øÚ˜«±Ó¬± ’Ú≈1±· fl¡±˙…À¬Û ŒÓ¬›“1 ¬Û1ªÓ«¬œ Â√ø¬ı¸˜”˝√1 õ∂À˜±‰¬Ú1 ¬ı±À¬ı ’±ø˜1‡±Úfl¡ ˘í¬ı ø¬ı‰¬±À1º øÚ˜«±Ó¬±·1±fl¡œÀ˚˛ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ 47 ¬ıÂ√1œ˚˛± ’±ø˜11 Âø¬ı õ∂À˜±‰¬Ú1 Ò±1̱ÀȬ± ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ’±fl¡¯∏«Ìœ˚˛º ø˚√À1 ’øˆ¬ÀÚÓ¬±Ê√ÀÚ øÚÊ√1 Â√ø¬ı¸˜”˝√ õ∂À˜±‰¬Ú fl¡À1, Œ¸˚˛± ’±Ú1 ¬ÛÀé¬ ¸yª Ú˝√√˚˛º fl¡íÓ¬ ’±1n∏ Œfl¡ÀÚÕfl¡ Â√ø¬ı ¤‡Ú1 ëõ∂˜í fl¡ø1¬ı ˘±À·, Œ¸˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ’±ø˜1 :±Ó¬º Œ¸À˚˛ øÚ˜«±Ó¬±·1±fl¡œÀ˚˛ ’±ø˜11 ¡Z±1± ŒÓ¬›“1 Â√ø¬ı¸˜”˝√ ˜±Àfl«¡øȬ— fl¡ø1¬ı ø¬ı‰¬±ø1ÀÂ√º ’±Úøfl¡ ’øˆ¬ÀÚÓ¬±Ê√ÀÚ ˚ø√ ¤˝◊√Àé¬SÓ¬ ’˘¬Û ¸˝√√±˚˛ Ó¬Ô± ¬Û1±˜˙« ’±·¬ıϬˇ±˚˛, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±› ŒÓ¬›“ ¸≈‡œ ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ıÕ˘ ø√À˚˛º ά◊À~‡… Œ˚ ’±ø˜1 ’±1n∏ ’Ú≈1±·1 ¡Z±1± øÚø˜«Ó¬ ëά◊άˇ±Úí, 댉¬È¬±Úí, ëŒÎ¬È¬¬ ·±˘« ˝◊√Ú ˝◊√À˚˛~ ¬ı≈Ȭí, 뢷±Úí, ëÓ¬±À1 Ê√˜œÚ ¬Û1í ’±1n∏ ëŒ√˘˝√√œ Œ¬ı˘œíŒ˚˛ ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ¸Ù¬˘ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º

ëÊ√?œ1í1 Ê√˚˛± ˆ¬±≈√1œ1 1+¬ÛÓ¬  ¬Û≈1øÌ ø˝√√Ȭ Â√ø¬ı ëÊ√?œ1í1 ø1À˜fl¡ ˝√√í¬ı ÚÓ≈¬Ú ‘√ø©Üˆ¬—·œÀ1º ÚÓ≈¬ÚÕfl¡ ø1À˜fl¡ ˝√√í¬ı ˘·± ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú1 ˜≈‡… ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı Œ˜±˝√√˜˚˛œ ’øˆ¬ÀÚSœ øõ∂˚˛—fl¡± Œ‰¬±õ∂±˝◊√º Â√ø¬ı‡Ú ¬Ûø1‰¬±˘Ú± fl¡ø1¬ı ’¬Û”¬ı« ˘±ø‡˚˛±˝◊√º ¬Ûø1‰¬±˘fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√ÀÚ±ª± ’Ú≈¸ø1 Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ øõ∂˚˛—fl¡± Œ‰¬±õ∂±1 ‰¬ø1SÓ¬ ˜”˘Ó¬ Ê√?œ11 ˜≈‡… ’øˆ¬ÀÚSœ Ê√˚˛± ˆ¬±≈√1œÓ¬Õfl¡ ¸•Û”Ì« Œ¬ıÀ˘· ˝√√í¬ıº ¬Û≈1øÌ Ê√?œ1Ó¬ Ê√˚˛± ˆ¬±≈√1œÀ˚˛ ¤·1±fl¡œ ‡±1n∏ ¬ı…ª¸±˚˛œ1 ˆ¬”ø˜fl¡± fl¡ø1øÂ√˘º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬ ÚÓ≈¬Ú Ê√?œ1Ó¬ øõ∂˚˛—fl¡±˝◊√ ¤·1±fl¡œ ¸•Û”Ì« ’±Ò≈øÚfl¡ ˜ø˝√√˘±1 ‰¬ø1SÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ıº Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ øõ∂˚˛—fl¡±˝◊√ ’±À˜ø1fl¡±1 ¬Û1± ά◊ˆ¬øÓ¬ ’˝√√± fl¡±ÀÙ¬1 ·1±fl¡œ1 ‰¬ø1S fl¡ø1¬ıº Â√ø¬ı‡ÚÓ¬ øõ∂˚˛—fl¡±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ’øˆ¬Ú˚˛ fl¡ø1¬ı 1±˜‰¬1Ì ŒÓ¬Ê√±˝◊√º Ê√?œ11 ø1À˜fl¡ ø˝√√µœ1 ˘·ÀÓ¬ ŒÓ¬À˘& ˆ¬±¯∏±ÀÓ¬± Â√ø¬ı‡Ú øÚ˜«±Ì ˝√√í¬ıº ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… Â√ø¬ı‡Ú1 Ú±˚˛fl¡ ŒÓ¬Ê√±˝◊√ øõ∂˚˛—fl¡±fl¡ ŒÓ¬À˘& ˆ¬±¯∏± Œfl¡±ª±Ó¬ ¸˝√√±˚˛ fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ ’±ù´±¸ ø√ÀÂ√º ‡¬ı1 ’Ú≈¸ø1 ¤˝◊√ Â√ø¬ı‡Ú1 ¬ı±¬ı√ ˜”˘ Ú±˚˛fl¡ ŒÓ¬Ê√±1 ¸˜±Ú ¬Û±ø1|ø˜fl¡ øõ∂˚˛—fl¡± Œ‰¬±õ∂±Àfl¡± ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º Â√ø¬ı‡Ú1 ¬ı±¬ı√ øõ∂˚˛—fl¡±fl¡ 6 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡± ¬Û±ø1|ø˜fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ø√ÀÂ√º

øõ∂ ˚˛— fl¡±

p10-19  
p10-19  

Â√ Ú ’¬ıƒ ‰¬« √ ± 1 Ó¬ ¬ı' ’øÙ¬‰¬1 ø˝√√‰¬±¬Û-øÚ ’¸˜œ˚˛ ± Â√ ø ¬ı1 ¸—·œÓ¬Ó¬ ÚÓ≈ ¬ ÚQ ¬ı˝√ √ À ÚÀ1 ¬ı' ’øÙ¬‰¬Ó¬ ø˝√ √ ‰ ¬±¬Û øÚfl¡±‰¬ 2012 1 ¸...