Page 1

1

¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ, 19 ¤øõ∂˘√√, 2012, ¬¬ı‘˝√¶ÛøÓ¬¬ı±1

10

’øÓ¬ ¬ı≈øÒ1 øάø„√Ó¬ Ê√1œ ¬Ûª ≈ ± q˝◊√ άø◊ ͬ ˆ¬ø∞I◊À˚˛ ˝√√±Ó¬Ó¬ ˘˚˛ Œ¬Û©Ü-¬ı±Ë Â√ fl¡À˘À·È¬ Œ‡±ª±1 ’±˙±Ó¬ ˆ¬ø∞I◊ Û≈ª±˝◊√ άÀ◊ ͬ Ù¬±©Ü«

Ó¬±fl¡

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

¬1±Î¬±11 ø¬ı¯∏À˚˛ Ê√±Ú±ÀÚ∑

ά±1 ¤ø¬ıÒ ˝◊√À˘"™√øÚfl¡ ˚Laº ˚±1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ∆· Ôfl¡± ¬ı± ¤Àfl¡ ͬ±˝◊√Ó¬ ∆1 Ôfl¡± ¬ıd1 ¶ö±Ú øÚÌ«˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º 1±Î¬±11 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ¬ıd ¤È¬± øfl¡˜±Ú ”√1Ó¬ ’±ÀÂ√ ¬ı± øfl¡˜±Ú ›¬Û1Ó¬ ’±ÀÂ√ ’±1n∏ øfl¡˜±Ú Œ¬ı·Ó¬ ∆· √’±ÀÂ√ ¬ı± ά◊ø1 ’±ÀÂ√ñ ¤˝◊√ fl¡Ô±À¬ı±1 Ê√±øÚ¬ı ¬Û±ø1º øÚÀ‰¬˝◊√ ¸1n∏ Œ¬Û±fl¡ ¤È¬±1 ¬Û1± ¬Û¬ı«Ó¬ ’±fl¡±1 ¬ıdÕ˘Àfl¡ 1±Î¬±11 ¡Z±1± ¬‘¬Û˚«À¬ıé¬Ì fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º 1±Î¬±1 ˚LaÀȬ±Àª ø√Ú-1±øÓ¬ ¸fl¡À˘± ¸˜˚˛ÀÓ¬ ˆ¬±˘-Œ¬ı˚˛± ø˚Àfl¡±ÀÚ± ¬ıÓ¬1ÀÓ¬ fl¡±˜ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º Œ¸À˚˛À˝√√ 1±Î¬±11 ¡Z±1± ’±fl¡±˙Ó¬ ¬ıU ›¬ÛÀ1ø√ ά◊ø1 Œ˚±ª± ά◊1±Ê√±˝√√±Ê√ ¤Àfl¡±‡ÚÓ¬ ¶ö±Ú, ·øÓ¬À¬ı· ’±1n∏ øfl¡˜±Ú ά◊2‰¬Ó¬±Ó¬ ∆· ’±ÀÂñ√ ¤˝◊√ ¸fl¡À˘± øÚÌ«˚˛ fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º ’øÓ¬ Œ¬ı˚˛± ¬ıÓ¬1Ó¬ ¸±·1œ˚˛ Ú±ø¬ıfl¡¸fl¡À˘± Ê√±˝√√±Ê√ ¸±·11 ˜±ÀÊ√ø√ ¸≈fl¡˘À˜ ˚±¬ıÕ˘ 1±Î¬±11 ¸˝√√±˚˛ ˘√˚˛º 1±Î¬±1 ˚LaÀȬ± √1fl¡±1 ’Ú≈˚±˚˛œ ¸1n∏-ά±„√√1 fl¡ø1 ∆Ó¬˚˛±1 fl¡ø1¬ı ¬Û±ø1º õ∂ÀÓ¬…fl¡ 1±Î¬±1 ˚LaÀÓ¬ ¤Àfl¡±È¬± Œ¬∏Ckø˜È¬±1 ’±1n∏ ¤ÀKI◊Ú± Ô±Àfl¡º 1±Î¬±11 ¬Û1± øÚ1œé¬Ì fl¡1± ¬ıdÀȬ±Õ˘ Œ1øά’í Ó¬1e ˚±˚˛ ’±1n∏ Œ¸˝◊√ Ó¬1e õ∂øÓ¬Ù¬˘Ú ∆˝√√ ¬Û≈Ú1 ‚”ø1 ’±À˝√√º ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ’±ø˜ ¬ıdÀȬ±1 ’±fl¡±1 øȬøˆ¬1 ¬Û«±Ó¬ Œ√ø‡¬ıÕ˘ ¬Û±›“º ¬ı1¯∏≈Ì ¬ıÓ¬1, ø¬ıÊ≈√˘œ-ŒÏ¬À1fl¡øÚ1 ¬ıÓ¬1, fl≈¡“ª˘œÀ1 ’±ª1± ¬ıÓ¬1 ’±ø√ ¸fl¡À˘±√ ¸˜˚˛ÀÓ¬ 1±Î¬±1 ˚La˝◊√ fl¡±˜ fl¡À1 ¬ı±À¬ı ø¬ı˜±Ú, Ê√±˝√√±Ê√ ’±ø√Ó¬ ¤˝◊√ ˚La Œ¬ıøÂ√Õfl¡ ¬ı…ª˝√√±1 ˝√√˚˛º

¤

Úfl¡1±Õfl¡ ¬Ûø1 Ôfl¡± Œ√ø‡À˘, ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ø˙˚˛±˘ÀȬ±1 ¸±˝√√ ¬ı±øϬˇ˘ ’±1n∏ Œ˝√√±ª± Œ˝√√±ª± fl¡ø1 Ó¬±1 ˘·1œ˚˛±À¬ı±1fl¡ ˜±øÓ¬À˘º ˘·1 ø˙˚˛±˘À¬ı±1 ’˝√√±Ó¬ ø¸ ¬ı±‚ÀȬ± ¬ıÒ fl¡1± ¬ı≈ø˘ ·¬ı« fl¡ø1 fl¡íÀ˘ñ ë댉¬±ª±, ˜˝◊√ ¬ı±‚ÀȬ± Œfl¡ÀÚÕfl¡ ˜±ø1À˘“±º ’±øÊ√1 ¬Û1± ˜˝◊√ ¤˝◊√ ˝√√±ø¬ı√√1 1Ê√±º Œ˜±1 fl¡Ô± ˜ÀÓ¬ ¸fl¡À˘± ‰¬ø˘¬ı±º Ú˝√í√À˘ ¬ı±‚ÀȬ±1 √À1˝◊√ ’ª¶ö± ˝√√í¬ıº ø¸ø√Ú±1 ¬Û1±

˝√√œ1± Ó¬œ‡±Ó¬Õfl¡ Ȭ±ÚÀÚ∑

˚±≈√fl¡1œ ¬Û≈Ó¬˘± Œ˚±ª± ¸—‡…±1 ø¬ÛÂ√1 ¬Û1±

¸˜˚˛Ó¬ ¤‡Ú ˝√√±ø¬ıÓ¬ ¤È¬± ¬ı1 ≈©Ü ø˙˚˛±˘ ’±øÂ√˘º ¤ø√Ú±‡Ú ø¸ ˝√√±ø¬ı1 ˜±Ê√Ó¬ ¤È¬± ˜1± ¬ı±‚ Œ√‡± ¬Û±À˘º õ∂ÔÀ˜ ø¸ ˜1± ¬ı±‚ÀȬ± Œ√ø‡ ¬ı1 ˆ¬˚˛ ‡±À˘º ˜1± ŒÚ Ê√œ˚˛± Òø1¬ı ŒÚ±ª±ø1 øfl¡Â≈√ ¸˜˚˛ ¤È¬± ŒÊ√±À¬Û±˝√√±1 ’“±1 ∆˘ ˘≈fl¡±˝◊√ Ô±øfl¡˘º Œ˚øÓ¬˚˛± ˜1± ¬ı±‚ÀȬ±1 ›‰¬À1À1 ¬ı±µ1 ¤È¬± &ø‰¬ ·í˘ ’±1n∏ ¬ı±‚ÀȬ±Àª ˘1‰¬1

¸fl¡À˘±Àª 1Ê√± ¬ı≈ø˘ ˜±øÚ ˘íÀ˘º øfl¡c Œ¬ıÀ‰¬1± ø˙˚˛±˘ÀȬ±Àª Œ¬ıøÂ√ ø√Ú 1±Ê√Q fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘º ¤ø√√Ú ˝√√±ø¬ıÓ¬ Ê≈√˝◊√ ˘±ø·˘º ¸fl¡À˘±Àª 1Ê√±1 ’±·Ó¬ ø¸˝√√“Ó¬1 ø¬ı¬Û√1 fl¡Ô±º fl¡íÀ˘ ’±1n∏ 1鬱1 ά◊¬Û±˚˛ ø¬ı‰¬±ø1À˘º ŒÓ¬øÓ¬˚˛± ø˙˚˛±˘ÀȬ±Àª ’˝√√—fl¡±1Ó¬ ·e±ÀȬ±¬Û ∆˝√√ fl¡À˘ – ëŒÓ¬±˜±À˘±Àfl¡ ¤Àfl¡± ø‰¬ôL± Úfl¡ø1¬ı±º ˝◊√˚˛±Ó¬ Œ˜±1 ¬ı±ø˝√À1 ’±Ú Œfl¡±ÀÚ± Œ¸±˜±¬ı ŒÚ±ª±À1º ˜˝◊√ Ô±Àfl“¡±ÀÓ¬ ŒÓ¬±˜±À˘±fl¡fl¡ Œfl¡±ÀÚ› ¤Àfl¡± fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±À1º ˜˝◊√ ¤øÓ¬˚˛±˝◊√ Ó¬±fl¡ ¤À¸fl¡± ø√˜í ¬ı≈ø˘ ø¸ ¬ıœ1√À¬Û« Ê“√ø¬Û˚˛±˝◊√ ¬Ûø1˘º ˘À· ˘À· Œ¬ıÀ‰¬1± ø˙˚˛±˘ÀȬ± Ê≈√˝√◊Ó¬ ¬Û≈ø1 ˜ø1 Ô±øfl¡˘º ˝◊√˚±˛ Àfl¡ ë’øÓ¬ ¬ı≈øÒ1 øάø„√Ó¬ Ê√1œíº

˘≈A±ø¬ÛÀ˚˛ Ú±fl¡Ó¬ ≈√‡ ¬Û±À˘ ˚ø√› ˜ÀÚ ˜ÀÚ ˆ¬±ø¬ıÀ˘ ë뤽◊√ÀȬ±À1 fl¡±À1±¬ı±fl¡ ˜Ê√± ø√¬ı ¬Û±ø1˜ºíí

˘≈A±ø¬ÛÀ˚˛ ¬Û≈Ó¬˘±ÀȬ± ”√1Õ˘ √ø˘˚˛±˝◊√ ŒÊ√±¬Û±˝√√±1 ’“±1 ∆˘ ˜ÀÚ ˜ÀÚ ‰¬±˝◊√ Ô±øfl¡˘º ˝√√œ1± õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ Ó¬œ‡±Ó¬Õfl¡À˚˛ Ú˝√√˚˛, ’±Ú ¸fl¡À˘± ¬Û√±Ô«Ó¬Õfl¡ Ȭ±Úº ˝√√œ1± ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ Ȭ±Ú ¬ıd ¬ı≈ø˘ Ê√Ú±Ê√±Ó¬º Ȭ±Ú ¬ıd1 ›¬Û1Ó¬ ¸±Ò±1ÌÀÓ¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± √±· ’±ø√ ˘·±¬ı ŒÚ±ª±ø1º Ȭ±Ú ¬ıdÀ1 Ó¬±Ó¬Õfl¡ Œfl¡±˜˘ ¬ıdfl¡À˝√√ fl¡±øȬ¬ı ¬Û±ø1º Œ¸À˚˛À˝√√ fl“¡±‰¬ fl¡±øȬ¬ıÕ˘ ˝√√œ1± ¬ı…ª˝√±1 fl¡1± ˝√√˚˛º Ó¬œ‡± ˝√√í˘ Œ˘± ’±1n∏ fl¡±¬ı«Ú1 ¸—ø˜|ÌÓ¬ ∆Ó¬˚˛±1 Œ˝√√±ª± ¬ıdº ˝√√œ1± Ó¬œ‡±Ó¬Õfl¡ Œfl¡˝◊√¬ı±&ÀÌ fl¡øͬں

¬ıí˝√√±·1 ¬ıÓ¬1± ¬ı˝√√±·Ó¬ Ù≈¬˘ Ù≈¬À˘º

¬Û≈Ó¬˘±ÀȬ±Àª ˘í1±Ê√ÚÀfl¡± ¤fl¡ Œ‚±‰¬ ˜±ø1 ø√À˘º ’±¸/ ˘í1±Ê√ÀÚ fl¡±øµ ø√À˘º ŒÓ¬ÀÚÀÓ¬ ˜±˚˛±¬ıœ ’±ø˝√√ Ó¬±Ó¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ˜La ˜±øÓ¬À˘º

’˘¬Û ¬Û±Â√Ó¬ Œfl¡˝◊√Ê√Ú˜±Ú ˘í1± ’±ø˝√√ ¬Û≈Ó¬˘± Œ√ø‡ ëë¬ı±– ˝◊√˜±Ú Ò≈Úœ˚˛± ¬Û≈Ó¬˘±íí ¬ı≈ø˘ Ó≈¬ø˘ ˘íÀ˘º

’±1n∏ ’±ÀÂ√

˜±Â√1 fl¡Ô±

Â√ΩÚ±˜1 ’“±11

’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√øÓ¬…fl¡

 ¬Û‘øÔªœ1 ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ¸1n∏ ˜±Â√ Œ·±ø¬ı¬º ¬20 ˝√√±Ê√±1 ¤ÀÚ ˜±Â√ ˘· ˘·±À˘À˝√√ 1 øfl¡À˘±¢∂±˜ ˝√√˚˛º

 ’øÚ1n∏X fl¡È¬fl¡œñ ˜≈ÚœÚ ¬ı1fl¡È¬fl¡œ

 ’±È¬±˝◊√Ó¬Õfl¡ ά±„√√1 ˜±Â√ ë˝√√±„√√1íº ˝√√±„√√11 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ά±„√√1 ˜±Â√ ˝√√í˘ ë©Ü±1 øÊ√›Ú«º ¤È¬±1 ›Ê√Ú 600 øfl¡À˘±¢∂±˜º

‡≈άˇ± ñ ά±– ÚÀ·Ú √M√ ¤‡≈√ fl¡fl¡±˝◊√ À√ά◊ñ Úªfl¡±ôL ¬ı1n∏ª± fl¡±=Ú ¬ı1n∏ª±ñ ˆ¬≈¬ıÚÀ˜±˝√√Ú ¬ı1n∏ª± fl≈¡˜±1 ˜Ò≈¸”√Ú ñ ˜À˝√√˙ ‰¬f Œ·±¶§±˜œº Úœø˘˜ fl≈¡˜±1ñ Œ˝√√À˜Ú fl≈¡˜±1 ˙˜«± ˆ¬ª±Úµ ¬Û±Í¬fl¡ñά– ¬ı±Ìœfl¡±ôL fl¡±fl¡øÓ¬ ˙œ˘ˆ¬^ñ Œ1ªÓ¬œ Œ˜±˝√√Ú √M√ Œ‰¬ÃÒ≈1œ 1±¶ß± ¬ı1n∏ª±˚ ¬ıœÌ± ¬ı1n∏ª± ñ ά– ø¬ıø1ø= ¬fl≈¡˜±1 ¬ı1n∏ª± 1±Ì± Ó¬±˜≈˘œ ñ õ∂̪ Ó¬±˜≈˘œ Œ¸Ã1ˆ¬ fl≈¡˜±1 ‰¬ø˘˝√√± ñ ¸≈À1f Ú±Ô Œ˜øÒº

 ’±ø˜ ø˚À¬ı±1 ˜±Â√fl¡ Ê√±¬Û±Úœ fl¡±Õª ¬ı≈ø˘ fl¡›“ Œ¸˝◊√À¬ı±1 øfl¡c Ê√±¬Û±Ú1 ˜±Â√ Ú˝√√˚˛º ¤˝◊√À¬ı±11 Ú±˜ ëøȬ˘±ø¬Û˚˛± Œ˜±Ê√±ø•§fl¡±º fl¡Îƒ¬ ˜±Â√Ó¬ ˚fl‘¡Ó¬Ó¬ ø˚ ŒÓ¬˘ Œ¬Û±ª± ˚±˚˛, Ó¬±fl¡ ëfl¡Î¬ ø˘ˆ¬±1 ’˝◊√˘í ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛º

 ’©Ü ¬ıSê ñ fl¡˜˘±fl¡±ôL ˆ¬A±‰¬±˚« ¤øG

ά◊fl¡± Â√ø¬ıÓ¬ 1— fl¡1±, fl¡íÓ¬ øfl¡ 1— ø√¬ı± øÚÀÊ√˝◊√ ˆ¬±¬ı±

¬ı˝√√±·Ó¬ fl≈¡ø˘ Œfl¡ÀÓ¬fl¡œÀ˚˛ ˜±ÀÓ¬º ¬ı˝√√±·Ó¬ ¬ı1Õ√ø‰¬˘±˝◊√ Ϭ±¬Ûø˘ Œ˜À˘ ά◊1n∏ª±˝◊√ øÚÀ˚˛ ¬ıU ¬Û“Ê√± Œ¸À˚˛À˝√√ ¤˝◊√ ¬ı˝√√±·ÀÓ¬ fl¡±À1±¬ı±1 ˜ÚÓ¬ ¸≈‡ fl¡±À1±¬ı±1 ˜ÚÓ¬ ≈√‡

˜±Ú¸ fl≈¡˜±1 ˙˜«± ’©Ü˜ Œ|Ìœ ¬ıËn∏fl¡˘±˝◊√Ú ¬Û±ø¬ıvfl¡ ¶≈®˘ &ª±˝√√±È¬œ

’±¬Û≈1n∏·œ˚˛± õ∂±Ìœ

Ú˘·±˝√√ø1 fl¡È¬ ˙œÓ¬, ά◊»fl¡È¬ ·1˜, ‡±√…1 ’ˆ¬±ª, ¤Ê√±Ó¬ õ∂±Ìœ1 ›¬Û1Ó¬ ’±Ú ¤Ê√±Ó¬ õ∂±Ìœ Œ˘±¬Û ¬Û±˚˛º ˜±Ú≈˝√1 ’Ó¬…±‰¬±1Ó¬ ¬Ûø1 Œ˘±¬Û Œ¬Û±ª± õ∂±Ìœ1 ¸—‡…±˝◊√ ¸1˝√√º ’Ó¬…±‰¬±11 Ù¬˘ÀÓ¬ ¬Û‘øÔªœ1 ¬ıUÀÓ¬± Ò≈Úœ˚˛± ‰¬1±˝◊√ ’±1n∏ Ê√c1 ¸—‡…± ¤ÀÚÕfl¡ fl¡ø˜ ’±ø˝√√ÀÂ√ Œ˚ ø¸ø¬ı˘±Àfl¡± ˝√√˚˛ÀÓ¬± fl¡ø˜ ’˝√√± ¤Ê√±Ó¬¡ Ê√c1 Ú±À˜˝◊√ ˝√√í˘ñ Ú˘·±˝√√ø1º ¤fl¡±˘Ó¬ Ú˘·±˝√√ø1 ’¸˜1 ¬Ûø(˜±=˘1¬ Û1± ’±1y fl¡ø1 ŒÚ¬Û±˘, ˆ”¬È¬±Ú, øÂ√øfl¡˜ ∆˝√√ ά◊M√1 õ∂À√˙Õ˘Àfl¡ Œ·±ÀȬ˝◊√ ’=˘ÀȬ±ÀÓ¬ ø¬ıô¶‘Ó¬¬ ∆˝√√ ’±øÂ√˘º øfl¡c ¬Û±Â√Õ˘ ø¸˝√√“Ó¬1 ¸—‡…± ˝◊√˜±Ú fl¡ø˜ ’±ø˝√√¬ıÕ˘ Òø1À˘ Œ˚ ˜±Ú≈À˝√√ Œ√‡± ŒÚ±À¬Û±ª± ˝√√í˘º õ∂±ÌœÊ√±Ó¬ ¤Àfl¡¬ı±À1 Œ˙¯∏ ˝√√í˘ ¬ı≈ø˘À˚˛˝◊√ ¸fl¡À˘±Àª Òø1 ˘íÀ˘º øfl¡c Œ¸Ãˆ¬±·…1 fl¡Ô± Œ˚ 1965 ‰¬Ú1 21 ŒÂ√ÀõI◊•§1 Ó¬±ø1À‡ ¤Â√ Œ√ª1±˚˛ Ú±˜1 ¤·1±fl¡œ ¬ıÚ ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ ˜±Ú¸ ’ˆ¬˚˛±1Ì…1 ˆ¬”¤û±¬Û±1± Ú±À˜ ͬ±˝◊√Ó¬ ¤È¬± Ú˘·±˝√√ø1 Œ√‡± ¬Û±À˘º Ó¬±1 ¬Û±Â√Ó¬ 1967 ‰¬ÚÓ¬ ’±1n∏ 1969 ‰¬ÚÓ¬ Œ¸˝◊√ ͬ±˝◊√ÀÓ¬ ’±1n∏ ≈√Ȭ± Ú˘·±˝√√ø1 Œ√‡± Œ¬Û±ª± ·í˘º Ú˘·±˝√√ø1 Ê√cø¬ıÒ Œ˚ Ê√œ˚˛±˝◊√ ’±ÀÂ√, ŒÓ¬øÓ¬˚˛±À˝√√ ˜±Ú≈À˝√√ ·˜ ¬Û±À˘º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˜ÀÓ¬ ¬ıÓ«¬˜±Ú ’¸˜1 øÓ¬øÚȬ± ’=˘Ó¬ Ú˘·±˝√√ø1 ’±ÀÂ√ ’±1n∏ ø˙˘‰¬1√ÀÓ¬± ’±ÀÂ√º Ú˘·±˝√√ø1 Ú˘‡±·ø1 ’±ø√1 ˜±Ê√Ó¬ Ô±Àfl¡º Œfl¡±ÀÚ±Àª ’ªÀ˙… ¬ı1±·±˝√√ø1› Œ¬ı±À˘º ˝◊√˝√“Ó¬ ’±fl¡±1Ó¬ ŒÓ¬ÀÚ˝◊√ ¸1n∏º ›‡˝◊√ ¤Ù≈¬È¬À1± fl¡˜º √œÀ‚ ›Í¬11 ¬Û1± ø¬ı˙ ˝◊√ø=º ›Ê√ÚÓ¬ ‰¬±À1 øÓ¬øÚ1 ¬Û1± ‰¬±À1 ‰¬±ø1 øfl¡À˘±-¢∂±˜˜±Ú ˝√√í¬ıº Ú˘·±˝√√ø11 ·±1 ¬ı1Ì fl¡í˘±-˜≈·±º ¬ı≈fl≈¡ ’±1n∏ Œ¬ÛȬ1 Ù¬±˘1 1— 1„√√‰≈¬ª± ¬ı·±º fl¡±Ì ≈√‡Ú ¸1n∏º ŒÚÊ√ά±˘ ‰≈¬øȬº ˜≈‡‡Ú ¸•ú≈‡1¬ Ù¬±À˘ Œ‰¬À¬ÛȬ±º ˜Ó¬±ø¬ı˘±fl¡1 ›¬Û11 ’±1n∏ Ó¬˘1 fl≈¡fl≈¡1 “√±Ó¬Àfl¡˝◊√Ȭ± ŒÊ√±„√√± ’±1n∏ ’˘¬Û ¬ı±ø˝√√1Ù¬±À˘ ›À˘±ª± ›‡ Ú˘‡±·ø11 ˜±Ê√Ó¬ Ô±Àfl¡ fl¡±1ÀÌ ¤È¬± ¸1n∏ õ∂±ÌœÊ√±Ó¬ ¸Ó¬fl¡±˝◊√ Œ√‡± Œ¬Û±ª± Ȭ±Úº ¤Àfl¡±È¬± Ê√±fl¡Ó¬ ¬Û“±À‰¬±È¬±1 ¬Û1± fl≈¡ø1Ȭ±˜±ÚÕ˘Àfl¡ Ú˘·±˝√√ø1 Ô±Àfl¡º ˝◊√˝√“ÀÓ¬ ŒÚ±À‡±ª± ¬ıd› Ú±˝◊√º ’±˘≈, fl¡‰≈¬1 ¬Û1± ’±1y fl¡ø1 ŒÊ√ͬœ, ‰¬1±˝◊√ Œ¬Û±ª±ø˘Õ˘Àfl¡ ¸fl¡À˘± ‡±˚˛º √œ‚˘ fl≈¡fl≈¡1 “√±Ó¬Àfl¡˝◊√Ȭ±˝◊√ ˝◊√˝√“Ó¬1 õ∂Ò±Ú ’¶aº ˝◊√˝√“Ó¬1 ‘√ø©Ü˙øMê√ 鬜Ì, øfl¡c |ªÌ ˙øMê√ õ∂‡1º ¤È¬± ‡Î¬ˇ· Ôfl¡± ·“άˇ ’±1n∏ Œ¸±Ì±˘œ ˝√√Ú≈˜±Ú Ê√±Ó¬1 √À1 Ú˘·±˝√√ø1› ’±˜±1 1±Ê√…1 ¤fl¡ ’˜”˘… ¸•Û√º ·øÓ¬Àfl¡ ˝◊√˝√“Ó¬fl¡ ¸fl¡À˘± õ∂fl¡±11 1é¬Ì±À¬ıé¬Ì ø√˚˛± ’±˜±1 ¸fl¡À˘±À1 fl¡Ó«¬√¬ı…º

ά◊»

p10-18  

1± ά±1 ¤ø¬ıÒ ˝◊ √ √ À ˘"™ √ √ ø Úfl¡ ˚La º ˚±1 ¸˝√ √ ± ˚˛ Ó ¬ ø˚Àfl¡±ÀÚ± ∆· Ôfl¡± ¬ı± ¤Àfl¡ ͬ±˝◊ √ √ Ó ¬ ∆1 Ôfl¡± ¬ıd1 ¶ö ± Ú øÚÌ« ˚ ˛ Â√ Ω Ú±˜...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you