Page 1

4

·“±ª1 ¸≈1鬱1 ¶§±Ô«Ó¬ ‰¬1fl¡±À1 ·“±›1鬜 ¬ı±ø˝√√Úœfl¡ &1n∏Q ø√˚˛fl¡

5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TET&ª±˝√√±È¬œ ’±1n∏ øά¬ıËn∏·Î¬ˇ1 ¬Û1± ¤Àfl¡ ¸˜˚˛ÀÓ¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ [&ª±˝√√±È¬œ ¸—¶®1Ì˚Guwahati RNI Regn.No.-ASSASS/2006/20964 ADINOR SOMBAD VOL-V, No.-307Total

Page 12 Price

Edition]

õ∂døÓ¬

www.adinorsombad.in e-mail : sambadadin@gmail.com, adinassam@yahoo.com

5.00 ¬Û=˜ ¬ıÂ√1, ¸—‡…± 307 19 ˆ¬±√ 1933 ˙fl¡ ¬˜„√√˘¬ı±1, 6 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ 2011 Tuesday, 6 September 2011 ˜”˘… – 5.00 Ȭfl¡±

ŒÚÓ‘¬QÓ¬ fl¡—À¢∂Â√œ, ¸˝√√À˚±·œ1 ˆ¬”ø˜fl¡±Ó¬ ’±1鬜 øÂ√øGÀfl¡È¬1±Ê√-˜±øÙ¬˚˛±1±ÀÊ√ fl¡˘—øfl¡Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ fl¡—À¢∂Â√1 ˙±¸Úfl¡±˘

·Õ·1 ¬Û”√ø˘ÀÓ¬ ‰¬ø˘ÀÂ√ &G±fl¡1 ¸—¢∂˝√ ’øˆ¬˚±Ú ˙ø√˚˛±1

¬Û1± Ò≈¬ı≈1œÕ˘ ≈√Ú«œøÓ¬-w©Ü±‰¬±11 ŒÊ√±ª±1 &ª±˝√√±È¬œÓ¬ ά◊¬Û±˚˛≈Mê√-¤Â√ ¤Â√ ø¬Û1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬ı…Ô«Ó¬± 59·1±fl¡œ ø˙é¬fl¡fl¡ ¬ı“Ȭ± õ∂√±Ú fl¡ø1 ø˙鬱˜Laœ

’¸˜Ó¬ ø˙鬱fl¡ 1±Ê√ÚœøÓ¬1 ˘·Ó¬ ¤fl¡±fl¡±1 ˝√√í¬ıÕ˘ ø√˚˛± Ú˝√√í¬ı í751 ¬Û1±˝◊√ ’¸˜1 ø˙鬱Ê√·Ó¬Ó¬ ˜”˘…À¬ı±Ò1 ’ªé¬˚˛ ‚øȬÀÂ√ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – 1±Ê√ÚœøÓ¬1 Ú±·¬Û±˙Ó¬ ¬ıµœ ∆˝√√ fl¡flƒ¡¬ıfl¡±˝◊√ Ôfl¡± ø˙鬱 ¬ı…ª¶ö±fl¡ ¬Û˚«±˚˛SêÀ˜ ˜≈Mê√ fl¡1± ˝√√í¬ı 1±Ê√ÚœøÓ¬1 õ∂ˆ¬±ª1 ¬Û1±º 1±Ê√…1 ˆ¬±ø· ¬Û1± ø˙鬱 ¬ı…ª¶ö±fl¡ ¬Û≈Ú1n∏7¡¡¡œøªÓ¬ fl¡1±1 Œ‰¬©Ü±À1 Œfl¡Ó¬À¬ı±1 8 ¬Û‘ᬱÓ

˝◊√—1±Ê√œ ˜±Ò…˜1 ¬ø¬ı√…±˘˚˛1 ¢∂±¸Ó¬ ˜±Ó¬‘ˆ¬±¯∏±1 ø¬ı√…±˘˚˛ 1±Ê√…¬Û±˘ ¬Û±È¬Ú±˚˛fl¡ ©Ü ± Ù¬ ø1¬ÛíÈ« ¬ ±1, &ª±˝√ √ ± Ȭœ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ëø˙鬱˝◊√ ¸±˜±øÊ√fl¡ fl≈¡-¸—¶®±1 ’±ø√1 ¬Û1± ˜≈Mê√ fl¡ø1 ’±˜±fl¡ ¤fl¡ ¸ˆ¬…, ¸≈-¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ˜±Úª fl¡ø1 ·øϬˇ ŒÓ¬±À˘º Ó¬±1 fl¡±1ÀÌ ø˙é¬fl¡1 ¶ö±Ú ’ø¡ZÓ¬œ˚˛º øfl¡c ’±øÊ√1 ø˙鬱 &̱Rfl¡ ÚÕ˝√√ ¸—‡…±˜”˘fl¡ ∆˝√√ÀÂ√º Â√¬ıÂ√11 ¬Û1± ∆‰¬Ò… ¬ıÂ√1 ¬ı˚˛¸ ¬Û˚«ôL õ∂±Ôø˜fl¡ ø˙鬱 ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡ Œ˝√√±ª±1 fl¡±1ÀÌ ¸—‡…±Ó¬ ø¬ı√ … ±˘˚˛ ¶ö ± ¬ÛÚ1 ’±ª˙…fl¡Ó¬± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ ˝◊√ ˚˛±1 ˘·ÀÓ¬ ˝√√±Ê√±1 ˝√√±Ê√±1 ø˙é¬fl¡ øÚ˚≈øMê√1 ’±ª˙…fl¡ ˝√√í¬ıºíñ¤˝◊√ ˜ôL¬ı… ’¸˜1 1±Ê√…¬Û±˘ Ê√±Úfl¡œ ¬ı~ˆ¬ ¬Û±È¬Ú±˚˛fl¡1º 8 ¬Û‘ᬱÓ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – fl¡—À¢∂Â√ ˙±¸Úfl¡±˘Ó¬ øÂ√øGÀfl¡È¬, Œ‰¬fl¡À·íȬ ’±1n∏ ˜±øÙ¬˚˛±1±ÀÊ√ ˆ¬˚˛—fl¡1 1+¬Û Ò±1Ì fl¡ø1ÀÂ√º ˙ø√˚˛±1 ¬Û1± Ò≈¬ı≈1œÕ˘ Œ‰¬Ãø√À˙ ‰¬ø˘ÀÂ√ ’¬ı±Ò ˘≈FÚº Œfl¡ª˘ ‰¬1fl¡±11 ¤ÀÊ√∞I◊1+¬Ûœ ¤fl¡±—˙ √±˘±˘ ’±1n∏ ’±1鬜1 õ∂Ó¬…é¬ ¸˝√√À˚±·Ó¬ ¬ıÂ√1 ¬ıÂ√1 Òø1 ‰¬ø˘ ’±ø˝√√ÀÂ√ Œ‰¬fl¡À·íȬ-øÂ√øGÀfl¡È¬º ø˙ª¸±·1 øÊ√˘±1 Ú±øÊ√1±Ó¬ ŒÓ¬˘ ’±1n∏ õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ Œ·Â√ øÚ·˜ [‰¬˜≈Õfl¡ ’í ¤Ú øÊ√ ø‰¬]1 ˘·ÀÓ¬ ˜±À‚«ø1Ȭ±, ø˘Î≈¬1 fl¡˚˛˘± ‡øÚ1 ά◊¬Ûø1 Ò≈¬ı≈1œ øÊ√˘±1 ¿1±˜¬Û≈1 ’±1n∏ ¬ıø'1˝√√±È¬Ó¬ Œ‚±‰¬À‡±1 ø¬ı¯∏˚˛±1 ¸˝√√À˚±·Ó¬ fl¡—À¢∂Â√œÀ˚˛ ’Õ¬ıÒ ÒÚ Î¬◊¬Û±Ê«√ÚÓ¬ ¬ı…ô¶ Œ˝√√±ª±1 &1n∏Ó¬1 ’øˆ¬À˚±· ά◊øͬÀÂ√º Ó¬≈√¬Ûø1 Â√±·˘œ˚˛± Œ‰¬√fl¡À·íȬӬ Œ·±˘fl¡·? ¸˜ø©Ü1 fl¡—À¢∂Â√ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ’±¬ı≈ Ó¬±À˝√√1 Œ¬ı¬Û±1œ õ∂Ó¬…鬈¬±Àª Ê√øάˇÓ¬ 8 ¬Û‘ᬱÓ

õ∂±Mê√Ú ˜Laœ √ø˘Ó¬1 ŒÚSœ ˜±˚˛±ªÓ¬œ1 ø¬ı˘±¸œ Ê√œªÚ1 ’ôL˝√√œÚ fl¡±ø˝√√Úœ Ú≈1Ê√±˜±˘, ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¤Ú±˜”˘1 ø¬ı1n∏ÀX ø√Â√¬Û≈1 Ô±Ú±Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ¤Ê√±˝√√±1 ©ÜÙ¬± ¬ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – 1±Ê√…1 Ê√˘ø¸=Ú ø¬ıˆ¬±·Ó¬ ¸—‚øȬӬ ≈√Ú«œøÓ¬’øÚ˚˛˜Ó¬ Ê√øάˇÓ¬ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬À˚±· fl¡ø1 õ∂±Mê√Ú Ê√˘ø¸=Ú˜Laœ Ú≈1Ê√±˜±˘ ¸1fl¡±1 ’±1n∏ ø¬ıˆ¬±·ÀȬ±1 õ∂±Mê√Ú ’í ¤Â√ øά Ó¬Ô± fl¡—À¢∂Â√ ø¬ıÒ±˚˛fl¡ ¤Ú±˜”˘ ˝√√fl¡1 ø¬ı1n∏ÀX ’±øÊ√ ø√Â√¬Û≈1 Ô±Ú±Ó¬ ¤Ê√±˝√√±1 √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√ ¬1±øÊ√…fl¡ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛º Ê√˘ø¸=Ú˜Laœ ά±– ’ÀÒ«µ≈ fl≈¡˜±1 Œí√˝◊√ ’˘¬ÛÀÓ¬ ø¬ıˆ¬±·ÀȬ±1 ¬Û”¬ı«1 ’í ¤Â√ øά ¤Ú±˜”˘ ˝√√fl¡1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ 270 Œfl¡±øȬ Ȭfl¡±1 Œfl¡À˘—fl¡±ø1 ¸—‚øȬӬ ∆˝√√øÂ√˘ ’±1n∏ ŒÓ¬›“ √≈˜±˝√√ ¬¬Û”À¬ı«˝◊√ ¤˝◊√ ø¬ı¯∏À˚˛ ˜≈‡… 8 ¬Û‘á¬±Ó ˜Laœfl¡ ’ª·Ó¬

¤À˚±1 Œ‰¬ÀG˘ øfl¡øÚ¬ıÕ˘Àfl¡± ˚±fl¡ õ∂À˚˛±Ê√Ú ˝√√˚˛ ø¬ıÀ˙¯∏ ø¬ı˜±Ú ¬ı±¸ˆ¬ªÚ1 ¬Û1± ˜≈‡… ˜Laœ1 fl¡±˚«±˘˚˛Õ˘ Œfl¡ª˘ ˜≈‡… ˜Laœ1 ¬ı±À¬ı ø¬ıÀ˙¯∏ ¬ÛÔ

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – øfl¡˜±Ú ø¬ı˘±¸œ ˝√√í¬ı ¬Û±À1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡¸fl¡˘º ÚœøÓ¬øÚᬠ1±Ê√ÚœøÓ¬1 õ∂øÓ¬ ø¬ıù´±¸œ 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡ ¤øÓ¬˚˛±› ŒÚ±À˝√√±ª± Ú˝√√˚˛ ˚ø√› ÚœøÓ¬øÚá¬Ó¬±fl¡ ¤fl¡±¯∏1œ˚˛± fl¡ø1 ∆¬ıÒ-’Õ¬ıÒ Î¬◊¬Û±À˚˛ 鬘Ӭ±1 ’¬Û¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1 ÒÚ Î¬◊¬Û±Ê«√Ú fl¡1± 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡1 ¸—‡…± ‰¬˜fl¡õ∂√ˆ¬±Àª ¬ı‘øX ¬Û±¬ı Òø1ÀÂ√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ 1±Ê√ÚœøÓ¬Ó¬º ¬Ûø1ø¶öøÓ¬ ¤ÀÚ ¬Û˚«±˚˛Ó¬ ά◊¬ÛڜӬ ∆˝√√ÀÂ√ Œ˚ ά◊M√1 õ∂À√˙1 ¬Û1± ¤·1±fl¡œ 1±Ê√ÚœøÓ¬Àfl¡ ¬Û‰¬µ1 øÚø√«©Ü Œ¬ıËG1 ¤À˚√±1 Œ‰¬ÀG˘ ’±øÚ¬ıÕ˘ ά◊M√1 õ∂À√˙1 ¬Û1± ˜≈•§±˝◊√Õ˘Àfl¡ ¤‡Ú ø¬ıÀ˙¯∏ ø¬ı˜±Ú Œõ∂1Ì fl¡ø1 Œfl¡˝◊√Ȭ±˜±Ú ‚∞I◊±1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¸—¢∂˝√ fl¡ø1øÂ√˘ ¤À˚±1 Œ‰¬ÀG˘º ¶§±ˆ¬±øªfl¡ÀÓ¬ ’Ú≈À˜˚˛ øfl¡˜±Ú ø¬ı˘±¸œ ˝√√í¬ı ¬Û±À1 Œ¸˝◊√·1±fl¡œ 1±Ê√ÚœøÓ¬fl¡º ˜≈•§±˝◊√1 ¬Û1± ¤À˚±1 Œ‰¬ÀG˘ fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ 8 ¬Û‘á¬±Ó ’±øÚ¬ıÕ˘ ˘ÀéƬÃ1 ¬Û1± ˜≈•§±˝◊√Õ˘ ¤‡Ú ‡±˘œ ø¬ı˜±Ú Œõ∂1Ì fl¡1± ¤˝◊√·1±fl¡œ

Œ1±˜1 ¸•⁄±È¬ ÚœÀ1±1 ˆ¬”ø˜fl¡±Ó¬ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 fl¡±G±1œ 

ά– ¸˜œ1 ‡±Ú1 øÚÀ«√˙Ó¬ ’¸˜1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ¸—·Í¬ÚÀȬ± ¬Ûø1‰¬±ø˘Ó¬ ˝√√í˘ øfl¡˚˛∑ ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀȬ± ˆ¬±¯∏± ’±Àµ±˘Ú1 ¸”‰¬Ú± ˝√√í¬ı 1±Ê√…Ó¬/

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1 ¶§fl¡œ˚˛Ó¬± 1鬱 fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı ¬Û≈Ú1 ;ø˘ ά◊øͬ¬ı 1±Ê√…º ’¸˜œ˚˛± Ê√±øÓ¬1-¸±ø˝√√Ó¬…1 Œ·Ã1ª˜˚˛ ˝◊√øÓ¬˝√√±¸fl¡ Ú¸…±» fl¡ø1¬ı1 ¬ı±À¬ı Œfl¡fœ˚˛ ‰¬1fl¡±À1 ‰¬À˘±ª± Œ·±¬ÛÚ ¯∏άˇ˚La1 ’—˙œ√±1 ∆˝√√ÀÂ√ ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±º ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¤ÀÚ ø¶öøÓ¬ õ∂ÀÓ¬…fl¡·1±fl¡œ ’¸˜œ˚˛±1 ¤fl¡ ’øˆ¬˙±¬Û1+À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√º ’¸˜ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¤ÀÚ Ê√±øÓ¬ø¬ıÀ¡Z¯∏œ fl¡±˚«Sê˜øÌfl¡±˝◊√ 1±Ê√…Ó¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ÀȬ± 8 ¬Û‘ᬱÓ

’Õ¬ıÒ Ú±·ø1fl¡fl¡ ‰¬˜øÊ√ ˘í¬ıÕ˘ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ¬ı±Ò… fl¡1fl¡

¬ı±—˘±À√˙À1 ¸¬ı«Ú˙œ˚˛± ‰≈¬øMê√1 Ù¬˘Ó¬ ¸¬ı«±øÒfl¡ é¬øÓ¬¢∂ô¶ 1±Ê√… ˝√√í¬ı ’¸˜ ˜≈‡… ˜Laœ-õ∂Ò±Ú ˜Laœfl¡ fl¡Àͬ±1 ¸fl¡œ˚˛øÚ ø¬ıÀÊ√ø¬Û ŒÚÓ¬± ¸¬ı«±Úµ1

¬ı±—˘±À√˙fl¡ ’¸˜1 ˆ¬”ø˜ ø√˚˛±1 ø¸X±ôL1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ’·¬Û1 ’ª¶ö±Ú Ò˜«‚Ȭ

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛÈ«¬±1 &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ë˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ· ˚ø√ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ’¸˜1 ¸ôL±Ú ˝√√˚˛ ’±1n∏ õ∂Ò±Ú ˜Laœ ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸— ˚ø√ ¸“‰¬±Õfl¡À˚˛ ’¸˜1 õ∂øÓ¬øÚøÒ ˝√√˚˛, ŒÓ¬ÀôL ≈√À˚˛±Ê√ÀÚ˝◊√ ¬ı±—˘±À√˙ w˜Ì1 ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À˙fl¡ ·Ó¬±˝◊√ ø√˚˛±1 ¬Ûø1ªÀÓ«¬ ’¸˜Ó¬ øÔÓ¬±ø¬Û Œ˘±ª± ¬ı±—˘±À√˙œ ’Ú≈õ∂Àª˙fl¡±1œ¸fl¡˘fl¡ ‰¬˜øÊ√ ˘í¬ıÕ˘ ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛± 8 ¬Û‘ᬱÓ

‰¬1fl¡±1fl¡ Â√ø˝√√√ ˜‘Ó¬ ¬ı≈ø˘ fl¡¬ı1 ø√˚˛± Œ˜À˝√√1n∏Ú ŒÚÂ√±fl¡ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¸fl¡œ˚˛øÚ ’¸˜1 ¤fl¡ ˝◊√ø= Ê√œªÀôL ά◊X±1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ˜±øȬ› ø√¬ı ŒÚ±ª±ø1¬ı ŒÂ√ÀõI◊•§1 – ˜‘Ó¬ ¬ı≈ø˘ ¬Ûø1˚˛±˘1 ¬ı±—˘±À√˙fl¡ Œ˘±Àfl¡ fl¡¬ı1 ø√˚˛± Œ˜À˝√√1n∏Ú ŒÚÂ√±

ø¬ıÊ√˚˛±fl¡ ά◊ˆ¬øÓ¬ Òø1À˘ ‰¬1fl¡±À1

˙±¸ÚÓ¬ Ô±Àfl¡“±ÀÓ¬ ø¬ıÀÊ√ø¬ÛÀ˚˛ øÚÀÊ√ øfl¡ ¬ı…ª¶ö± ∆˘øÂ√˘ ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ’¸˜Ó¬ ¬ı±—˘±À√˙œ ’Ú≈õ∂Àª˙fl¡±1œ1 ¸—‡…± ¬ı‘øX ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ¸—¬ı±√ ˜±Ò…˜Ó¬ õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ø¬ıÀÊ√ø¬Û1 ά◊¬Û-¸ˆ¬±ÀÚSœ, ¸±—¸√ ø¬ıÊ√˚˛± ‰¬SêªÓ«¬œ1 ˜ôL¬ı…1 ¸µˆ¬«Ó¬ Ó¬œ¬ıË õ∂øÓ¬øSê˚˛± õ∂fl¡±˙ fl¡ø1ÀÂ√ ˜≈‡… ˜Laœ1 Œõ∂Â√ ά◊¬ÛÀ√©Ü± ¬Û—fl¡Ê√ ¬ı1±˝◊√º ’¸˜Ó¬ Œ˚±ª± ¤È¬± √˙fl¡Ó¬ ¬ı‘øX Œ¬Û±ª± Ê√Ú¸—‡…±1 15 ˙Ó¬±—˙˝◊√ ’¸˜1 Œ˘±fl¡ Ú˝√√˚˛ ¬ı≈ø˘ Œ˚±ª± 2 ŒÂ√ÀõI◊•§1Ó¬ ¤‡Ú ¸—¬ı±√ Œ˜˘Ó¬ ¸±—¸·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡1± ¬ıMê√¬ı… ¸•Û”Ì« ˜ÀÚ¸Ê√± ’±1n∏ ¤Àfl¡¬ı±À1 øˆ¬øM√√˝√œÚ 8 ¬Û‘á¬±Ó ¬ı≈ø˘ ˜≈‡… ˜Laœ1 Œõ∂Â√ ά◊¬ÛÀ√©Ü± ¬ı1±˝◊√ ˜ôL¬ı… fl¡ø1ÀÂ√º

Ú±˜1 ˚≈ªÓ¬œ·1±fl¡œfl¡ ’±øÊ√ Ê√œªÀôL ά◊X±1 fl¡1± ‚Ȭڱ˝◊√ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±ÀÓ¬ Ó¬œ¬ıË ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡… Œ˚ fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 ≈√˝◊√ Ú— Ò≈ø˝√√·“±ª1 ’±s≈˘ Ê√ø˘˘1 fl¡Ú…± Œ˜À˝√√1n∏Ú ŒÚÂ√± Œ˚±ª± 29 ¤øõ∂˘1 ¬Û1± øÚÀ‡±Ê√ ∆˝√√ ’±øÂ√˘º ¤Àfl¡ ¸˜˚˛ÀÓ¬ ˜˝√√±Ú·1œ1 ¬Û1± øÚÀ‡±Ê√ ∆˝√√øÂ√˘ 1+¬Û±˘œ 1—ø¬Û 8 ¬Û‘á¬±Ó Ú±˜1 ¤·1±fl¡œ

©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ« ¬ ±1, &ª±˝√ √ ± Ȭœ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1– ˆ¬±1Ó¬1 õ∂Ò±Ú ˜Laœ ¬Î¬– ˜ÚÀ˜±˝√√Ú ø¸„√√1 ŒÚÓ‘¬QÓ¬ ’±·cfl¡ ¬ı±—˘±À√˙Õ˘ ˚±¬ı ˘·± √˘ÀȬ±1 ¸˝√√À˚±·œ ’¸˜1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ ’¸˜1 ˜±øȬ ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ¤ø1 ø√¬ı ¬ı≈ø˘ Œfl¡±ª± fl¡Ô±¯∏±1 ’øÓ¬ ≈√ˆ¬«±·…Ê√Úfl¡º ’¸˜1 ˜±øȬ ¤fl¡ ˝◊√ø=› ¬ı±—˘±À√˙fl¡ 8 ¬Û‘ᬱÓ

ø¬ıù´ ø˝√√µ≈ ¬Ûø1¯∏√1 ’¸˜ ¬ıgÓ¬ ’‰¬˘ 1±Ê√… ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, &ª±˝√√±È¬œ, 5 ŒÂ√ÀõI◊•§1√ – ˆ¬±1Ó¬-¬ı±—˘±À√˙1 ¸≈√œ‚« 60 ¬ıÂ√1ÀÊ√±1± ¸œ˜± ø¬ı¬ı±√ øÚ©ÛøM√√1 ¬ı±À¬ı ’¸˜1 ˜≈‡… ˜Laœ Ó¬1n∏Ì ·Õ·À˚˛ õ∂À˚˛±Ê√ÚÓ¬ ’¸˜1 ø¬ı¬ı√˜±Ú ˆ¬”-‡G ¬ı±—˘±À√˙fl¡ ¤ø1 ø√¬ı ¬ı≈ø˘ fl¡1± Ó¬±»¬Û˚«¬Û”Ì« ˜ôL¬ı…1 õ∂øÓ¬¬ı±√Ó¬ ø¬ıù´ ø˝√√µ≈ ¬Ûø1¯∏√ ’±1n∏ ¬ıÊ√1— √À˘ ’±˝3√±Ú Ê√ÀÚ±ª± ’¸˜ ¬ıgÓ¬ ’±øÊ√ 1±Ê√…1 ø¬ıøˆ¬iß õ∂±ôL1 ˘·ÀÓ¬ &ª±˝√√±È¬œ ˜˝√√±Ú·1œÀÓ¬± Ê√ÚÊ√œªÚ ’‰¬˘ ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ’ªÀ˙… ¬ıg1 ¤˝◊√ 8 ¬Û‘á¬±Ó ///

˜˝√√±Ú·1œÀÓ¬± ¬Ûø1˘ ¬ıg1 õ∂ˆ¬±ª

Ú·“±ªÓ¬ ¬ıg1 õ∂ˆ¬±ª

CLARIFICATION ABOUT ALLEGED ANOMALIES IN IRRIGATION DEPARTMENT, ASSAM DURING MY TENURE AS OFFICER-ON SPECIAL DUTY, IRRIGATION DEPARTMENT, ASSAM. Allegations of financial anomalies, violation of departmental norms, issue of work orders without requisite approval during my tenure as Officer-on-Special Duty, Irrigation Department, Assam have been published/telecast in various print and electronic media from the last 3-4 days. In this regard, I would like to bring to light all facts and events relating to the same for information of the people of Assam. Govt. of Assam had submitted proposal for inclusion of 100 Nos of Minor Irrigation Schemes with an estimated cost of Rs.667.64 crores for inclusion under A.I.B.P. (Accelerated Irrigation Benefit Programme) vide letter no. IGN (W) 2009/156 dated 4.5.2010. On receipt of the proposal, Govt. of India had intimated to the Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam vide letter no. 10-4/2010-MI/241 dated 18.5.2010 that necessary correction has been made in the proposal and an amount of Rs.48.60 crores as first instalment has been recommended for release to the Finance Wing. On persuasion of the same, it was seen that Additional Central Assistance amounting to Rs.167.00 crores earmarked in the State Plan by the Planning Commission had wrongly been allotted to Flood Management Programme under the same Ministry. The matter was brought to the notice of the Hon’ble Chief Minister, Assam who had in turn communicated the same to the Deputy Chairman, Planning Commission. The then Hon’ble Minister, Irrigation, Assam had also moved the Planning Commission for necessary correction as well as enhancement of the allocation to the tune of Rs.450.00 crores. Accordingly, the Planning Commission had enhanced the A.I.B.P. ceiling for Assam to the tune of Rs.401.00 crores in the month of March, 2011. However, due to imposition of Model Code of Conduct due to impending elections in Assam, the first installment against the new schemes could not be released. On receipt of letter no. 10-4/2010-MI/241 dated 18.5.2010 from Govt. of India confirming acceptance of the schemes, the Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam had moved the Planning & Development Department, Assam for concurrence of the schemes for accordance of Administrative Approval (A.A.). On receipt of concurrence, the then Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam had accorded Administrative Approval for 67 Nos. of schemes. On receipt of Administrative Approval, tender was floated in phases. After necessary Technical Sanction, work was allotted to the contractors. The undersigned had allotted works of value between. Rs 1.00 crore to Rs.2.00 crore as per financial power. Works of value above 2 crores were allotted by the former and present Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam. Due to change in financial year, Govt of India had pursued the Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam vide letter no. 10-4/2010/MI/ 307 dated 22.6.2011 for placing demand for fund against these 100 Nos of Minor Irrigation Schemes and furnishing of fresh budgetary allocation certificate. In this letter, it has been clearly mentioned that Planning Commission had enhanced the A.I.B.P. ceiling for Assam in the month of March, 2011 when the Model Code of Conduct was in force due to impending Assembly Election As works amounting to Rs.102.314 crores has only been allotted after accordance of Administrative Approval/Technical Sanction/Concurrence, by the former and present Secretary to the Govt. of Assam, Irrigation Department, Assam as well as myself, the question of violation of departmental norms does not arise. Moreover, as the amount earmarked as first installment against the 100 Nos of schemes (Rs.48.60 crores) are yet to be received by the Govt of Assam, hence, allegations of misappropriation of Rs.270.00 crores are completely false and baseless and do not stand ground on the basis of facts. As Officer-on-Special Duty, Irrigation Department, Assam, I was entrusted to oversee works of minor irrigation schemes under A.I.B.P. of Lower Assam, Nagaon and Barak Valley areas only. Works of other areas as well as under other programmes were looked after by Chief Engineer (Minor irrigation), Irrigation Department, Assam. At the field level, works were supervised by the Executive Engineer and payments were made as per demand placed by them. The allegations levelled against me are politically motivated just to tarnish my image and cause damage to my political career. Further, during my entire service period, no allegation of corruption could ever be substantiated. The massive increase in Irrigation potential from November, 2007 to February, 2011 through revival of defunct schemes as well as implementation of new schemes during my tenure as Chief Engineer and subsequently Officer-on-Special Duty, Irrigation Department, Assam is a testimony to my performance. Never has in the history of the department, so much irrigation potential had been created within such a span of time.

Sd/ANAMUL HAQUE M.L.A., (SONAI), ASSAM

p1-5  

Œ1±˜1 ¸•⁄ ± Ȭ ÚœÀ1±1 ˆ¬” ø ˜fl¡±Ó¬ ’¸˜ ¸±ø˝√ √ Ó ¬… ¸ˆ¬±1 fl¡±G±1œ í751 ¬ Û 1±˝◊ √ √ ’¸˜1 ø˙é¬ ± Ê√ · Ó¬ Ó ¬ ˜” ˘ …À¬ ı ±Ò1 ’ªé¬ ˚ ˛ ‚øȬ À...

p1-5  

Œ1±˜1 ¸•⁄ ± Ȭ ÚœÀ1±1 ˆ¬” ø ˜fl¡±Ó¬ ’¸˜ ¸±ø˝√ √ Ó ¬… ¸ˆ¬±1 fl¡±G±1œ í751 ¬ Û 1±˝◊ √ √ ’¸˜1 ø˙é¬ ± Ê√ · Ó¬ Ó ¬ ˜” ˘ …À¬ ı ±Ò1 ’ªé¬ ˚ ˛ ‚øȬ À...

Advertisement