Page 1

11

¤ø√Ú1 ¸—¬ı±√, &ª±˝√√±È¬œ-øά¬ıËn∏·Î¬ˇ, 11 Ê≈√˘±˝◊√ ,√ 2012 ¬ı≈Ò¬ı±1

1±øÂ√˚˛±1 õ∂Ô˜·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ¬ÛÓ¬±fl¡±¬ı±˝√√fl¡ ˝√√í¬ı Â√±1±¬Û투±

’ø˘ø•Ûfl¡1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ’ª¸1 ˘í¬ı &1¬ı±' ø¸— ¸±g≈Àª ¸±g≈1 ’ÒœÚÓ¬ ¬ıœÀÊ√f ø¸À„√√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¬Û√fl¡ ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ≈√Ȭ± √˙fl¡ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ıø'— √˘1 õ∂ø˙é¬fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û Œ¸ª± ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ’˝√√± &1¬ı±' ø¸— ¸±g≈Àª ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡1 ø¬ÛÂ√ÀÓ¬˝◊√ ’ª¸1 ¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ıº õ∂ø˙é¬fl¡·1±fl¡œ1 ’ÒœÚÀÓ¬˝◊√ ¬ıœÀÊ√µ1 ø¸À„√√ ‰¬±ø1¬ıÂ√11 ¬Û”À¬ı« ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¬ıË? ˘±ˆ¬ fl¡ø1 ˆ¬±1Ó¬Õ˘ Œ·Ã1ª fl¡øϬˇ˚˛±˝◊√ øÂ√˘º 59 ¬ıÂ√1œ˚˛± õ∂ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ øÂ√øÚ˚˛1 1±©Ü™œ˚˛ ¬ıø'— √˘1 õ∂ø˙é¬fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û õ∂Ô˜ øÚ˚≈øMê√ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘ 1993 ‰¬ÚÓ¬º ¸±g≈Àª Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ ’ª¸11 fl¡Ô± Ê√Ú±˝◊√ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ¤·1±fl¡œ ¸≈‡œ õ∂ø˙é¬fl¡ ø˝√√‰¬±À¬Û ’ª¸1 ¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı ˚ø√À˝√√ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¬ı'±1¸fl¡À˘ ’±·cfl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ 2008 Ó¬Õfl¡

’øÒfl¡ ˆ¬±˘ õ∂√˙«Ú fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º ¬ı˚˛À¸ 60 ¬ıÂ√1Ó¬ ˆ¬ø1 ø√¬ı1 Œ˝√√±ª±1 ¬ı±À¬ı ŒÓ¬›“ õ∂ø˙é¬fl¡1 ¬Û1± ’ª¸1 ˘í¬ı ¬ı≈ø˘› Ê√Ú±˚˛√ º ¸˜¢∂ Œfl¡ø1˚˛±1 ŒÓ¬›“ ’±Úµ ∆˘ fl¡±˜ fl¡ø1À˘ ’±1n∏ ¤·1±fl¡œ ¸≈‡œ ¬ı…øMê√ ø˝√√‰¬±À¬Û˝◊√ ’ª¸1 ˘í¬ı ¬ı≈ø˘ ŒÓ¬›“ fl¡˚˛º ά◊À~‡… ¬Û?±¬ı1 õ∂ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ õ∂ø˙é¬fl¡ Œfl¡ø1˚˛±1 ’±1y fl¡ø1øÂ√˘ 1978 ‰¬ÚÓ¬º ˆ¬±1Ó¬1 ’øÓ¬ Œ˙±‰¬Úœ˚˛ ’ª¶ö±1 ¬Û1± ¬ıø'— ¬ıU ά◊iߜӬ Œ˝√√±ª± ¸±g≈Àª ŒÓ¬›“1 Œfl¡ø1˚˛±1Ó¬ õ∂Ó¬…é¬ fl¡ø1ÀÂ√º ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ø‡Ó¬±¬Ûõ∂Ó¬…±˙œ Œ‡˘≈Õª¸fl¡˘1 Ú±˜ Œ¸±Ò±Ó¬ õ∂ø˙é¬fl¡·1±fl¡œÀ˚˛ fl¡˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“1 Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œ ¸±Ó¬Ê√Ú ¬ı'±11 ›¬Û1ÀÓ¬˝◊√ ø¬ıù´±¸ ’±ÀÂ√º

’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Â√±øÚ˚˛±fl¡ ¸—· ø√¬ı ˜±Ó‘¬ Ú±øÂ√˜±˝◊√ ˜À¶®±, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – 1±øÂ√˚˛±1 õ∂Ô˜·1±fl¡œ ’ø˘ø•Ûfl¡1 ˜ø˝√√˘± ¬ÛÓ¬±fl¡± ¬ı±˝√√fl¡ ˝√√í¬ı ˜±ø1˚˛± Â√±1±¬Û투±º ˜„√√˘¬ı±À1 1±©Ü™œ˚˛ ’ø˘ø•Ûfl¡ fl¡ø˜È¬œÀ˚˛ ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± ˜±ø1˚˛± Â√±1±¬Û투±˝◊√ 1±øÂ√˚˛±1 ¬ÛÓ¬±fl¡± ¬ı˝√√Ú fl¡ø1¬ı ¬ı≈ø˘ øÚø(øÓ¬ õ∂√±Ú fl¡ø1ÀÂ√º 1±øÂ√˚˛± ’ø˘ø•Ûfl¡ fl¡ø˜È¬œ1 fl¡±˚«¬ı±˝√√œ ¬ıíΫ¬1 ¤‡Ú ¸ˆ¬±1 ’ôLÓ¬ fl¡ø˜È¬œ‡Ú1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ ’±À˘±'ÀÊ√G±1 Á≈¡fl¡Àˆ¬ fl¡˚˛ Œ˚ Â√±1±¬Û투±˝◊√À˚˛˝◊√ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ 1±øÂ√˚˛±1 ¬ÛÓ¬±fl¡± ¬ı˝√√Ú fl¡ø1¬ıº ŒÓ¬›“ Â√±1±¬Û투±fl¡ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 ¸fl¡À˘± ’—˙¢∂˝√Ìfl¡±1œ1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬˝◊√ ’øÒfl¡ ˜”˘…ª±Ú ¬ı≈ø˘› fl¡˚˛º ˝◊√Ù¬±À˘ Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ Œ¢∂GÀù≠˜1 ‰¬±ø1›È¬± ø‡Ó¬±¬Û ’øÒfl¡±1œ ø˝√√‰¬±À¬Û ¬Ûø1·øÌÓ¬ Œ˝√√±ª± Â√±1±¬Û투±˝◊√ ’øÙ¬ø‰¬À˚˛˘ Œª¬ıÂ√±˝◊√ȬӬ ø˘ø‡ÀÂ√ Œ˚ ŒÓ¬›“ Œfl¡ø1˚˛±11 õ∂Ô˜ ’ø˘ø•Ûfl¡‡Ú1 ¬ı±À¬ı ’øÓ¬ Œ1±˜±ø=Ó¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º

˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘

16 ø√Ú

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± Â√±øÚ˚˛± ø˜Ê«√±fl¡ ¤·1±fl¡œ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û ¸—· ø√¬ı ˜±Ó‘¬ Ú±øÂ√˜± ø˜Ê«√±˝◊√º ˜„√√˘¬ı±À1 ¸¬ı«ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ŒÈ¬øÚÂ√ ¸—¶ö±˝◊√ Â√±øÚ˚˛± ø˜Ê«√±1 ˜±Ó‘¬ Ú±øÂ√˜± ø˜Ê«√±fl¡ ’±·cfl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜ø˝√√˘± ŒÈ¬øÚÂ√ √˘1 Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º ¸—¶ö±ÀȬ±Àª Œ˚±ª± 1 Ê≈√˘±˝◊√Ó¬ ¤‡Ú fl¡±˚«¬ı±˝√√œ fl¡ø˜È¬œ1 ¸ˆ¬±Ó¬ ¤˝◊√ ø¸X±ôL ˘˚˛º ά◊À~‡… Œ˚, Ú±ø˜± ø˜Ê«√±˝◊√ ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı«› ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ˜ø˝√√˘± Ȭœ˜1 Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û ŒÙ¬Î¬fl¡±¬Û ’±1n∏ ¤øÂ√˚˛±Ú Œ·˜Â√Ó¬ ’—˙¢∂˝√Ì fl¡ø1øÂ√˘º ¸—¶ö±ÀȬ±Àª ¤fl¡ ø¬ı:ø5Ó¬ ˜„√√˘¬ı±À1 Ê√Ú±˝◊√ Œ˚ Ú±øÂ√˜± ø˜Ê«√±1 ¬Û”¬ı«ÀÓ¬ Ôfl¡± ’øˆ¬:Ó¬±øˆ¬øM√√fl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘› ŒÓ¬›“Àfl¡˝◊√ Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û Œõ∂1Ì1 ø¸X±ôL ¸—¶ö±˝◊√ ∆˘ÀÂ√º ŒÓ¬›“fl¡ Â√±øÚ˚˛± ’±1n∏ 1n∏ù¨œ1 Œ˜ÀÚÊ√±1 ø˝√√‰¬±À¬Û √±˚˛Q ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º ø¬ı:ø5ÀȬ±Ó¬ ˘·ÀÓ¬ Œfl¡±ª± ˝√√˚˛ Œ˚ ŒÓ¬›“ ’ø˘ø•Ûfl¡ øˆ¬À˘Ê√Ó¬ Ôfl¡±ÀȬ± ˆ¬±1Ó¬1 Œ‡˘≈Õª ≈√·1±fl¡œ1 ¬ı±À¬ı ¸≈ø¬ıÒ± ˝√√í¬ı øfl¡˚˛ÀÚ± ŒÓ¬›“ Œ‡˘≈Õª1 ˜±Úø¸fl¡ ’±1n∏ ˙±1œø1fl¡ õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛Ó¬±ø‡øÚ ¬ı≈øÊ√ ¬Û±˚˛º

˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ø‰¬È¬œ1 ∆¸ÀÓ¬ ¬Û“±‰¬¬ıÂ√1Õ˘ ‰≈¬øMê√¬ıX ˜±Úø‰¬øÚ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ø‰¬È¬œ flv¡±¬ı1 ∆¸ÀÓ¬ ÚÓ≈¬Ú ‰¬≈øMê√Ó¬ ¸±é¬ø1Ó¬ fl¡ø1ÀÂ√ flv¡±¬ıÀȬ±1 Œ˜ÀÚÊ√±1 1¬ı±ÀÈ«¬± ˜±Úø‰¬øÚÀ˚˛º flv¡±¬ıÀȬ±1 ˘·Ó¬ ˜±Úø‰¬øÚ1 ‰≈¬øMê√ Œ˚±ª± Œ˜í ˜±˝√√Ó¬ ¸˜±5 ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› Œ˜ÀÚÊ√±1·1±fl¡œÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 flv¡±¬ıÀȬ±Àª Œ¸±˜¬ı±À1 ¤fl¡ ø¬ı:ø5Ó¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1± ˜ÀÓ¬ ŒÓ¬›“À˘±Àfl¡ ˜±Úø‰¬øÚÀ˚˛ ¬Û≈Ú1 flv¡±¬ıÀȬ±1 ∆¸ÀÓ¬ ‰≈¬øMê√¬ıX Œ˝√√±ª±Ó¬ ¸≈‡œ ∆˝√√ÀÂ√º ˜±Úø‰¬øÚ1 ‰≈¬øMê√ 2017 ‰¬Ú1 ¢∂œÉfl¡±˘Õ˘Àfl¡ ¬ı‘øX fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√¬Ù¬±À˘ ‰≈¬øMê√1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ˜±Úø‰¬øÚÀ˚˛ flv¡±¬ıÀȬ±1 Œª¬ıÂ√±˝◊√ȬӬ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ flv¡±¬ıÀȬ±1 ∆¸ÀÓ¬ ¬Û≈Ú1 ‰≈¬øMê√¬ıX ∆˝√√ ŒÓ¬›“ ά◊»Ù≈¬ø~Ó¬ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ŒÓ¬›“1 ˜ÀÓ¬ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ø‰¬È¬œ ¤È¬± ’øÓ¬ ˆ¬±˘ flv¡±¬ıº ˝◊√˚˛±1 ¶§M√±øÒfl¡±1œ, ’Ò…é¬, ¬ıíΫ¬ ’±1n∏ fl¡±˚«fl¡1œ √˘Àfl¡ Òø1 Œ‡˘≈Õª¸fl¡˘ ’øÓ¬ ˆ¬±˘ ¬ı≈ø˘ 47 ¬ıÂ√1œ˚˛± ˝◊√Ȭ±˘œ1 õ∂±Mê√Ú Ù¬1ª±Î«¬ ˜±Úø‰¬øÚÀ˚˛ fl¡˚˛º ά◊À~‡…, ˜±Úø‰¬øÚ1 ¬Û”¬ı«1 ¸˜˚˛ÀÂ√±ª±Ó¬ flv¡±ªÀȬ±Àª 35 ¬ıÂ√11 ’ôLÓ¬ ¤Ù¬ ¤ fl¡±¬ÛÓ¬ ¸±Ù¬˘… ’Ê«√Ú fl¡ø1øÂ√˘º

1±Ú ’±·¬ıϬˇ±˝◊√ ¤Ú ¬¬Û±1±Ú±øˆ¬È¬±Ú±˝◊√√º ’±˘˝√√œ √˘ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ∆˝√√ 70 1±Ú1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ 5Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 Ê√≈ÀÚ˝◊√√ ‡±ÀÚ ’±1n∏ øÓ¬øÚȬ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ √‡˘ fl¡À1 Â√±˚˛œ√ ’±Ê√˜À˘º ˝◊√Ù¬±À˘ ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˝◊√øÚ—Â√ ’±1y fl¡ø1 27 1±ÚÓ¬ 1Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√ÀÂ√ ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚº ŒÓ¬ÃøÙ¬fl¡ ›˜1 ¬ı…øMê√·Ó¬ ˜±S 4 1±ÚÀÓ¬˝◊√ Ú≈ª±Ú fl≈¡˘±ÀÂ√Àfl¡1±1 ¬ı˘Ó¬ ’±Î¬◊Ȭ ˝√√˚˛º øÚ±ôLÓ¬ Œ¬ıȬ Òø1 ’±ÀÂ√ ¬˜˝√√•ú√ ˝√√±øÙ¬Ê√ [8] ’±1n∏ ’±Ê√˝√±1 ’±˘œÀ˚˛ [6]º ¬Û±øfl¡ô¶±ÀÚ ˝√√±Ó¬Ó¬ 9Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Ôfl¡± ’ª¶ö±Ó¬ 84 1±ÚÓ¬ ø¬ÛÂ√¬Ûø1 ’±ÀÂ√º

Ȭά◊ÚȬÚ, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ‰¬fl≈¡1 ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ øSêÀfl¡È¬1 ¬Û1± ’ª¸1 ˘í¬ı ˘·± ˝√√í˘ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ά◊˝◊√Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1 ˜±fl«¡ ¬ı±Î¬◊‰¬±À1º Â√˜±1ÀÂ√Ȭ1 ø¬ı1nÀX È≈¬1 Œ·˜Ó¬ Œfl¡˝◊√¬ı±¬ı±À1± ’±‚±Ó¬1 ¸ij≈‡œÚ Œ˝√√±ª± ¬ı±Î¬◊‰¬±À1 ‰¬fl≈¡1 ’À¶a±¬Û‰¬±1 fl¡1±¬ı ˘·±› ˝√√˚˛º ˜„√√˘¬ı±À1 √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ’øÒÚ±˚˛fl¡ ø¶úÀÔ ¤È¬± ø¬ı:ø5Ó¬ ¤˝◊√ fl¡Ô± Ê√Ú±˚˛º 35 ¬ıÂ√1œ˚˛± ά◊˝◊√Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1·1±fl¡œÀ˚˛ √øé¬Ì ’±øÙˬfl¡±1 ∆˝√√ 147‡Ú ŒÈ¬©Ü Œ‡ø˘øÂ√˘º ¬ı“±› ‰¬fl≈¡Ó¬ ’±‚±Ó¬õ∂±5 Œ˝√√±ª± ¬ı±Î¬◊‰¬±1fl¡ øÓ¬øÚ‚∞I◊±ÀÊ√±1± ’À¶a±¬Û‰¬±1 fl¡1± ˝√√˚˛ ˚ø√› ‰¬fl≈¡1 ‘√ø©Ü˙øMê√ fl¡ø˜ ∆·ÀÂ√ ά◊˝√◊Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1·1±fl¡œ1º ¬ı±Î¬◊‰¬±À1 555Ȭ± ά◊˝◊√Àfl¡È¬1 ¬ÛÓ¬Ú ‚Ȭ±˝◊√ ø¬ıù´ ’øˆ¬À˘À‡± fl¡ø1øÂ√˘º ŒÓ¬›“1 ’ª¸11 ø¬ÛÂ√Ó¬ √˘ÀȬ±1 ά◊¬Û-’øÒÚ±˚˛fl¡ ¤ø¬ı øά øˆ¬ø~˚˛±À«√ ά◊˝◊√Àfl¡È¬fl¡œ¬Û±1 ø˝√√‰¬±À¬Û √±ø˚˛Q Œ˘±ª±1 ¸y±ªÚ±º

SêíÀªøÂ√˚˛± ’íÀ¬ÛÚÓ¬ øflv¡Ê√±Ú1 ’¢∂·øÓ¬

˘Â√ ¤À?˘Â√Ó¬ øÓ¬øÚ õ∂‡…±Ó¬ Œ‡˘≈Õª Œfl¡ø‰¬ Œ˜øÔά◊Ê√, Œflv¡í Œ˜øÔά◊Ê√1 ∆¸ÀÓ¬ ø˘GÀÂ√ ˆ¬Ú [˜±Ê√Ó¬]

›˜±·, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ¤ øȬ ø¬Û È≈¬Ú«±À˜∞I◊ SêÀªøÂ√˚˛± ’íÀ¬ÛÚÓ¬ ’¢∂·øÓ¬ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¸5˜ ¬ı±Â√øÚ1 ŒÈ¬øÚÂ√ Œ‡˘≈Õª ˜±øÈ«¬Ú øflv¡Ê√±ÀÚº Œ¸±˜¬ı±À1 õ∂Ô˜ 1±Î¬◊G1 Œ˜‰¬Ó¬ ù≠투±øfl¡˚˛±1 Œ‡˘≈Õª øflv¡Ê√±ÀÚ øάÀÙ¬øG— Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ’±˘Ê√±Ê√ Œ¬ıÀάøÚfl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º Œ‡˘‡ÚÓ¬ 6-2, 6-2 ŒÂ√ȬӬ Ê√˚˛œ ˝√√˚˛ ˜±øÈ«¬Ú øflv¡Ê√±Úº ˝◊√Ù¬±À˘ È≈¬Ú«±À˜∞I◊‡Ú1 ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Ê√˚˛œ ∆˝√√ÀÂ√ 1±øÂ√˚˛±1 ª±˝◊√ãfl¡±Î«¬õ∂±5 Œ‡˘≈Õª ¤øHˆ¬ fl≈¡Ê√ÀÚȬÂ√투±˝◊√º fl≈¡Ê√ÀÚȬÂ√투±˝◊√ õ∂Ô˜‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ Œ¶Û˝◊√Ú1 ŒÎ¬øÚÀ˚˛˘ ˜≈ÚÊ√ øά˘± Ú±ˆ¬±fl¡ 6-3, 5-7, 7-6 [5] ŒÂ√ȬӬ ¬Û1±ô¶ fl¡À1º È≈¬Ú«±À˜∞I◊‡ÚÓ¬ ø¡ZÓ¬œ˚˛ 1±Î¬◊GÓ¬ õ∂Àª˙ fl¡1± øflv¡Ê√±ÀÚ Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1¬ıÕ˘ ˝√√íÀ˘ Ê√±˜«±Úœ1 ˜±øÔ˚˛±Â√ ¬ı±ø‰¬—·±1fl¡ ¬Û1±ô¶ fl¡ø1¬ı ˘±ø·¬ıº

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

ŒÙ¬Î¬±1±11 ¬Û1ªÓ¬«√œ ˘é¬… ’ø˘ø•Ûfl¡¬ ¶§Ì«

ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú Ê√˚˛1 ¬øÛÂ√Ó¬ ¤˝◊√ ¬ı±1 ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¶§Ì« Ê√˚˛1 ˘é¬… Â≈√˝◊√ Ê√±1À˘G1 ŒÈ¬øÚÂ√ Ó¬±1fl¡± 1íÊ√±1 ŒÙ¬Î¬±1±11º Œ√›¬ı±À1 ’øˆ¬À˘‡ ¸—‡…fl¡ ¸5˜¬ı±1Õ˘ ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú1 øÂ√—·˘Â√1 ø‡Ó¬±¬Û √‡˘ fl¡1±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ¤fl¡ ¸±é¬±»fl¡±1Ó¬ ŒÙ¬Î¬±1±À1 fl¡˚˛ Œ˚ ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú Ê√À˚˛ ŒÓ¬›“fl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ ’±Rø¬ıù´±¸ ¬ıϬˇ±˝◊√ ÀÂ√º ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ŒÓ›“¬ ¶§Ì« ˘±ˆ¬ fl¡1±1 ˘é¬… 1±ø‡ÀÂ√º ¬ıÓ«¬˜±Ú ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ ’Ú≈˙œ˘ÚÓ¬ Ú±ø˜¬ı ¬ı≈ø˘ ά◊À~‡ fl¡ø1 30 ¬ıÂ√1œ˚˛± Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œÀ˚˛ Ê√Ú±˝◊√

Œ˚ ŒÓ¬›“ ’ø˘ø•Ûfl¡1 ø¬ÛÂ√Ó¬À˝√√ ø¬ı|±˜ ˘í¬ıº 28 Ê≈√˘±˝◊√ 1 ¬Û1± ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ŒÈ¬øÚÂ√ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬Û ’±1y Œ˝√√±ª±1 ¬Û”À¬ı« øfl¡Â≈√ ‰¬±¬Û ˘í¬ı ˘·± ˝√√í¬ı ¬ı≈ø˘› ŒÙ¬Î¬±1±À1 Ê√Ú±˝◊√ º ά◊À~‡…, ø¬ı·Ó¬ øfl¡Â≈√ø√Ú Òø1 ø¬Ûøͬ1 ø¬ı¯∏1 ¬ı±À¬ı ¸˜¸…±Ó¬ ˆ¬”ø·øÂ√˘ ˚ø√› ά◊˝◊√ •§˘Î¬ÚÓ¬ ’fl¡ÀÚ± ’¸≈ø¬ıÒ± ŒÚ±À¬Û±ª±Õfl¡ ¸˜¢∂ È≈¬Ì«±À˜∞I◊ Œ‡ø˘ ø‡Ó¬±¬Û ’Ê«√Ú fl¡À1 ŒÙ¬Î¬±1±À1º ŒÙ¬Î¬±1±À1 Œ√›¬ı±À1 Ù¬±˝◊√ ÀÚ˘Ó¬ ø¬ıËÀȬ˝◊√ Ú1 ¤Gœ ˜±À1fl¡ ˝√√1n∏ª±˝◊√ ¸5˜¬ı±1Õ˘ ά◊˝◊√ •§˘Î¬Ú1 Œ‰¬ø•Û˚˛Ú ˝√√˚˛º

’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œ Œ˜‰¬Ó¬ ’—˙ Ú˘íÀ˘ ŒÂ√Ãø ˜ø˝√√˘±˝◊√

337 1±ÚÓ¬ õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√ Ê√±ø˜Ú ¬Û±À˘ ø¬Û—fl¡œ õ∂˜±øÌÀfl¡ ¸±˜ø1À˘ ¿˘—fl¡±˝◊√

¬Û±À~Àfl¡À˘, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – øÔÂ√±1± Œ¬ÛÀ11± ’±1n∏ øȬ ¸˜œ1±¬ıœ1±1 SêÀ˜ 75 ’±1n∏ 73 1±Ú1 ¸˝√√±˚˛Ó¬ ¬Û±øfl¡ô¶±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Ó¬Ô± ’øôL˜ ŒÈ¬©Ü‡ÚÓ¬ õ∂Ô˜ ˝◊√øÚ—Â√Ó¬ 337 1±Ú ¸—¢∂˝√ fl¡ø1ÀÂ√ ¿˘—fl¡±˝◊√√º ø¡ZÓ¬œ˚˛ø√Ú± ¬ı1¯∏≈Ì1 ¬ı±À¬ı ¬Ûø1Ó¬…Mê√ ∆˝√√ Ôfl¡± Œ˜Â√‡ÚÓ¬ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ ø√Ú± ‚1n∏ª± √˘ÀȬ±Àª 3371±ÚÓ¬ ¸fl¡À˘± ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˚˛√º ˝◊√øÚ—ÀȬ±1 õ∂Ô˜ø√Ú± 44 1±ÚÀÓ¬˝◊√ ¿˘—fl¡±˝◊√ øÓ¬øÚȬ±Õfl¡ ά◊˝◊√Àfl¡È¬ Œ˝√√1n∏ª±˝◊√øÂ√˘º Œ¬ÛÀ11± ’±1n∏ ¸˜œ1±¬ıœ1±1 ά◊¬Ûø1 ˝◊√øÚ—Â√ÀȬ±Ó¬ 75

‰¬fl≈¡1 ’±‚±Ó¬1 ¬ı±À¬ı ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ øSêÀfl¡È¬1 ¬Û1± ’ª¸1 ˜±fl¡« ¬ı±Î¬◊‰¬±11

fl¡˘fl¡±Ó¬±, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – 25 ø√Ú Ú…±ø˚˛fl¡ øÊ√•ú±Ó¬ fl¡ÀȬ±ª±1 ø¬ÛÂÓ¬ Ê√±ø˜Ú ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ¤øÂ√˚˛±Ú Œ·˜Â√1 ¶§Ì«Ê√˚˛œ ¤Ô˘œÈ¬ ø¬Û—fl¡œ õ∂˜±øÌÀfl¡º ά◊À~‡… Œ˚ ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±fl¡ ¬ı˘±»fl¡±1 fl¡1±1 ’øˆ¬À˚±·Ó¬ 14Ê≈√ÚÓ¬ ’±1鬜À˚˛ 30 ¬ıÂ√1œ˚˛± ¤Ô˘œÈ¬·1±fl¡œfl¡ fl¡1±˚˛M√ fl¡À1º ø¬Û—fl¡œ1 ›¬Û1Ó¬ ’Ú± ¤˝◊√ ’øˆ¬À˚±À· ˝◊√øÓ¬˜ÀÒ… ¸˜¢∂ Œ√˙ÀÓ¬ ‰¬±=˘…1 ¸‘ø©Ü fl¡ø1ÀÂ√º ¤·1fl¡±œ ˜ø˝√√˘± ¤Ô˘œÈ¬ ø˝√√‰¬±À¬Û ¸≈√œ‚« fl¡±˘ ˆ¬±1Ó¬1 ∆˝√√ Œ‡ø˘ ’˝√√± ø¬Û—fl¡œ õ∂fl‘¡Ó¬ÀÓ¬ ¤Ê√Ú ¬Û≈1n∏¯∏À˝√√ ¬ı≈ø˘ øÚ˚«±øÓ¬Ó¬± ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œÀ˚˛ ’Ú± ’øˆ¬À˚±·1 ø¬ÛÂ√Ó¬ õ∂ùü ά◊O±ø¬ÛÓ¬ ∆˝√√ÀÂ√ ¤Ô˘œÈ¬·1±fl¡œ1 ø˘—·fl¡ ∆˘º ø¬Û—fl¡œ1 ø˘—· øÚÒ«±1Ì1 ¬ı±À¬ı ’±Úøfl¡ ŒÓ¬Ê√1 Ú˜≈Ú±› ¸—¢∂˝√ fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√º ’øˆ¬À˚±·fl¡±1œ ˜ø˝√√˘±·1±fl¡œ1 ’øˆ¬À˚±· ˜ÀÓ¬ ø¬Û—fl¡œfl¡ ’±1鬜À˚˛ Ú…±ø˚˛fl¡ øÊ√•ú±Ó¬ 1±À‡º ˜„√√˘¬ı±À1 ¬ı±1±Â√Ó¬ fl¡íÀÈ«¬ ø¬Û—fl¡œfl¡ Ê√±ø˜Ú ø√À˚˛º fl¡íÀÈ«¬ ø¬Û—fl¡œ1 ›¬Û1Ó¬ ’±1n∏ ’øÒfl¡ Ó¬√ôL1 ¬ı±À¬ı ¬Ûø(˜¬ı—· ‰¬1fl¡±11 ›‰¬1Ó¬ Ù¬±˝◊√˘ √±ø‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ά◊À~‡…, ø¬Û—fl¡œÀ˚˛ 2006 ‰¬Ú1 ŒÎ¬±˝√√± ¤øÂ√˚˛±Î¬Ó¬ 4×400 ø˜È¬±1 1œÀ˘Ó¬ ¶§Ì« ’±1n∏ 2006 ‰¬ÚÓ¬¡ Œ˜˘¬ıíÚ« fl¡˜ÚÀª˘Ô Œ·˜Â√Ó¬ ¤Àfl¡ ˝◊√Àˆ¬∞I◊Ó¬ 1+¬Û ˘±ˆ¬ fl¡À1º 2006 ‰¬Ú1 Â√±Ù¬ Œ·˜Â√Ó¬ ø¬Û—fl¡œÀ˚˛ øÓ¬øÚȬ±Õfl¡ ¶§Ì« ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√˘º

ø1˚˛±Ò, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ¬õ∂Ô˜¬ı±1Õ˘ ˝◊√Â√˘±˜ ’ø˘ø•Ûfl¡ Œ‡˘±1 ¬ı±À¬ı ’Ú≈˜øÓ¬ õ∂√±Ú Œ√˙‡Ú1 ˜ø˝√√˘±¸fl¡À˘º Œ√˙‡Ú1 ¤‡Ú ¬Û≈1n∏¯∏ ¤Ô˘œÀȬ Œ¬∏Cfl¡, Œ√Ã1 ’±1n∏ ˘±ˆ¬ fl¡ø1ÀÂ√ ˚ø√› ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘±˝◊√› ˆ¬±· Œ˘±ª± Ú±øÂ√˘º ˝◊√Ù¬±À˘ Œ‰¬Ãø√ ¤·1±fl¡œ ˜ø˝√√˘± ¤Ô˘œÀȬ› Œ˚±·…Ó¬± ·øÓ¬Àfl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ Œ√˙‡Ú1 Œfl¡ª˘ ’Ú…˝√√±ÀÓ¬ ˜ø˝√√˘± Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘ ŒÚ±À˘±ª±1 ¬ı±À¬ı ’±ôL–1±©Ü™œ˚˛ ’ø˘ø•Ûfl¡ ά◊À~‡…, Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ ˘GÚÓ¬ Ôfl¡± Œ‰¬Ã√œ ’ø˘ø•Ûfl¡1 Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œ Œ˜‰¬Ó¬

Ò˜«œ ¬1±©Ü™ Œ‰¬Ã√œ ’±1ª1 ˜ø˝√√˘±¸fl¡˘fl¡ fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘ ˚ø√› Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Ú fl¡1± Ú±˝◊√ ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬Ó¬ õ∂fl¡±˙ Œ˝√√±ª± ˜ÀÓ¬ Œ√˙‡Ú1 ˆ¬±À1±ÀM√√±˘ÚÓ¬ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ Œ˚±·…Ó¬± ¤˝◊√ øÓ¬øڛȬ± Œ‡˘Ó¬ Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Ú1 ¬ı±À¬ı ’±1¬ı1 ¤·1±fl¡œ ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ Ê√ÀÚ±ª± ˜ÀÓ¬ ’Ê«√Úfl¡±1œ Œ˜‰¬Ó¬ ’—˙ ¢∂˝√Ì fl¡1± Ú±øÂ√˘º ¬Û≈1n∏¯∏ Œ‡˘≈Õª¸fl¡À˘À˝√√ ’—˙ ˘í¬ıº Œ˚±·…Ó¬± ’Ê«√Úfl¡±1œ Œ˜‰¬Ó¬ ’—˙ fl¡ø˜È¬œ1 õ∂ùü1 ˜≈‡±˜≈‡œ ˝√√í¬ı ˘±ø·¬ıº ø¬ı¯∏˚˛±˝◊√ õ∂Ô˜¬ı±1Õ˘ Œ√˙‡Ú1 ˜ø˝√√˘±˝◊√ ’—˙ ˘í¬ı ¬Û±ø1¬ı ¬ı≈ø˘ Ê√Ú±˝◊√øÂ√˘º

˙øÚ¬ı±À1 ëÂ√±—˝√√±˝◊√ Œ˙ÚUª±íÓ¬ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı E·ƒ¬ı±˝◊√ Â√±—˝√√±˝◊√, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ëÂ√±—˝√√±˝◊√ Œ˙ÚUª±í flv¡±¬ıÓ¬ ’—˙¢∂˝√Ì1¡ ¬ı±À¬ı ’˝√√± ˙øÚ¬ı±À1 ‰¬œÚÕ˘ ’±ø˝√√¬ı Ù≈¬È¬¬ı˘ Ó¬±1fl¡± øάøάÀ˚˛1 E·ƒ¬ı±º E·ƒ¬ı±˝◊√ ‰¬œÚ1 ˙œ¯∏« flv¡±¬ıÀȬ±1 ∆¸ÀÓ¬ 20, 14 ‰¬ÚÕ˘Àfl¡ ‰≈¬øMê√¬ıX Œ˝√√±ª±1 fl¡Ô± Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ Œ‚±¯∏̱ fl¡ø1ÀÂ√º Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛±Õfl¡ flv¡±¬ıÀȬ±Àª ¤fl¡ ø¬ı:ø5À˚±À· Ê√Ú±˝◊√ÀÂ√ Œ˚ ’˝√√± ˙øÚ¬ı±À1 ’±˝◊√ˆ¬1œ fl¡í©Ü1 Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œ ‰¬œÚÓ¬ ά◊¬Ûø¶öÓ¬ ˝√√í¬ıø˝√√ ’±1n∏ ’±À¬ıø˘Õ˘ Œ¬ı˝◊√øÊ√— Œ·±ª±Ú1 ø¬ı1n∏ÀX flv¡±¬ıÀȬ±1 ˝√√í¬ı ˘·± ¤‡Ú Œ˜‰¬Ó¬ ŒÓ¬›“1 ¬ıg≈ ’Ú≈1±·œ¸fl¡˘fl¡

˘· fl¡ø1¬ıº ’ªÀ˙… ˙øÚ¬ı±À1 Œ˜‰¬‡ÚÓ¬ E·ƒ¬ı±˝◊√ ’—˙¢∂˝√√Ì Úfl¡À1º E·ƒ¬ı±˝◊√ flv¡±¬ıÀȬ±1 ∆˝√√ ’˝√√± 25 Ê≈√˘±˝◊√ Ó¬ ˜±ÚÀ‰¬©Ü±1 ˝◊√ ά◊Ú±˝◊√ ÀȬά1¡ ø¬ı1n∏ÀX õ∂Ô˜‡Ú õ∂œøÓ¬ Œ˜‰¬ Œ‡ø˘¬ıº ά◊À~‡… Œ˚ Œ‰¬˘Â√œ flv¡±¬ı1 ¬õ∂±Mê√Ú Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œfl¡ flv¡±¬ıÀȬ±Àª õ∂øÓ¬ ¸5±˝√√Ó¬ ¬ı‘˝√ » ¬Ûø1˜±Ì1 ’Ô«1 ø¬ıøÚ˜˚˛Ó¬ ‰≈¬øMê√Ó¬ ¶§±é¬1 fl¡1±˝◊√ ÀÂ√º flv¡±¬ıÀȬ±Àª 34 ¬ıÂ√1œ˚˛± Ó¬±1fl¡±·1±fl¡œfl¡ õ∂øÓ¬ ¸5±˝√√Ó¬ 200,000 ’ø˘ø•Ûfl¡1 ¸“±ÀÓ¬±1Ó¬ ’—˙¢∂˝√√Ì fl¡ø1¬ı˘·œ˚˛± ’À©Ü™ø˘˚˛±1 ø˜À˘Úœ ¶®À˘?±1,’À©Ü™ø˘˚˛±1 Œ·±ã fl¡í©ÜÓ¬ ¬Û±Î¬◊G õ∂√±Ú fl¡ø1¬ıº

ŒÙ¬ˆ¬±ø1Ȭ Â√±˝◊√Ú± ’ø˘ø•Ûfl¡1 ø‡Ó¬±¬Û1 ’Ú…Ó¬˜ √±¬ıœ√±1

ά◊˝◊√i§˘Î¬Ú ŒÈ¬øÚÂ√1 ¬Û≈1n∏¯∏ øÂ√—·Â˘Â√1 Ù¬±˝◊√À˘Œ˜Â√ ά◊¬ÛÀˆ¬±· fl¡1±1 ¸˜˚˛Ó¬ ¬ÛPœ øˆ¬À"√√±ø1˚˛±1 ∆¸ÀÓ¬ ŒÎ¬øˆ¬√¬ Œ¬ıfl¡˝√√±˜

ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 10 Ê≈√˘±˝◊√ – ≈√Ȭ± √˙fl¡1 ’ôLÓ¬ ’±·cfl¡ ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ˆ¬±1Ó¬1 ù´±È¬˘±1¸fl¡À˘ ¬Û√fl¡ fl¡øϬˇ˚˛±¬ı ¬ı≈ø˘ ’±˙±¬ı±√œ ˆ¬±1Ó¬º ˘GÚ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ’—˙ ˘í¬ı˘·œ˚˛± ¬Û“±‰¬Ê√Ú ù´±È¬˘±À1 ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ’ôLÓ¬ øÓ¬øÚȬ± ˝√√íÀ˘› ¬Û√fl¡ fl¡øϬˇ›ª±1 ¸y±ªÚ±º ˆ¬±1Ó¬1

’±·˙±1œ1 Œ‡˘≈Õª Â√±˝◊√Ú± ŒÚ˝√√ª±À˘ Ù¬˜« ‚”1±˝◊√ Œ¬Û±ª±Ó¬ Â√±˝◊√Ú±fl¡ ∆˘ ’øÒfl¡ ’±˙±¬ı±œ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√ Œ√˙¬ı±¸œº ø¬ıù´1 5Ú— ¶ö±Ú1 Œ‡˘≈Õª Â√±˝◊√Ú±˝◊√ Œ˚±ª± ˜±˝√√Ó¬ ≈√Ȭ±Õfl¡ ˙œ¯∏« ø‡Ó¬±¬Û √‡˘ fl¡ø1ÀÂ√º ·øÓ¬Àfl¡ ’ø˘ø•Ûfl¡ÀÓ¬± ‰¬œÚ1 Œ‡˘≈Õªfl¡ Â√±˝◊√Ú±˝◊√ õ∂Ó¬…±˝3√±Ú Ê√Ú±¬ı ¬¬Û1±Õfl¡ ¸±Ê≈√ ∆˝√√ÀÂ√ ¬ı≈ø˘ ˆ¬¬ı± ∆˝√√ÀÂ√º ˝◊√Ù¬±À˘ ˜ø˝√√˘± ά±¬ı˘Â√1 ˚≈øȬ ;±˘± &A± ’±1n∏ ’øù´Úœ Œ¬Û±Ú±m± ’±1n∏ ø˜'ά ά±¬ı˘Â√Ó¬ ˆ¬±ø˘˚˛±ˆ¬œøȬ˘ øάÊ≈√1 ∆¸ÀÓ¬ ;±˘±1 ˚≈øȬ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ŒÙ¬ˆ¬±ø1Ȭ ˝√√í¬ıº øfl¡c ¬Û≈1n∏¯∏1 øÂ√—·˘Â√Ó¬ ¬Û±1n∏¬Û±ø~ fl¡±˙…¬Û1 Œé¬SÓ¬ Œ¸˝◊√ ¤Àfl¡˝◊√ ˜ôL¬ı…

õ∂√±Ú fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1º ’ªÀ˙… ˝◊√ÀG±ÀÚøÂ√˚˛±Ú ’íÀ¬ÛÚÓ¬ fl¡1±1 √À1 õ∂√˙«Ú fl¡ø1À˘ fl¡±˙…À¬Û ’ø˘ø•Ûfl¡ÀÓ¬± ’‚È¬Ú ‚ÀȬ±ª±1 ¸y±ªÚ± ’±ÀÂ√º ¤˝◊√¬ı±1 ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ Œ¬ıάø˜∞I◊Ú √˘ÀȬ±1 ˜”˘ Ó¬±1fl¡± ˝√√í¬ı Â√±˝◊√Ú± ŒÚ˝√√ª±˘º ¬ıÓ«¬˜±ÚÕ˘Àfl¡ 17‡Ú Œ˜Ê√1 È≈¬Ú«±À˜∞I◊1 ø‡Ó¬±¬Û ’Ê«√Ú fl¡1± Â√±˝◊√Ú±˝◊√ ø¡ZÓ¬œ˚˛¬ı±1Õ˘ ’ø˘ø•Ûfl¡ Œ‡ø˘¬ıº Â√±˝◊√Ú±˝◊√ ˝◊√˚˛±1 ¬Û”À¬ı« 2008 Œ¬ı˝◊√øÊ—¬ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ Œfl¡±ª±È«¬±1 Ù¬±˝◊√ÀÚ˘Ó¬ õ∂Àª˙ fl¡ø1øÂ√˘º ø˚ÀȬ± ’±øÂ√˘ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ù´±È¬˘±11 ¸¬ı±ÀÓ¬±Õfl¡ ά±„√√1 ¸±Ù¬˘…º Â√±˝◊√Ú± ŒÚ˝√√ª±˘ – ˝√√±˚˛√√1±¬ı±√1 22 ¬ıÂ√1œ˚˛± ù´±È¬˘±1 Â√±˝◊√Ú± ŒÚ˝√√ª±˘ øÚ–¸ÀµÀ˝√√ ø‡Ó¬±¬Ûõ∂Ó¬…±˙œ Œ‡˘≈Õªº Â≈√˝◊√Â√ ’íÀ¬ÛÚ ’±1n∏

˝◊√ÀG±ÀÚøÂ√˚˛±Ú ’íÀ¬ÛÚ Ê√˚˛1 ø¬ÛÂ√Ó¬ Â√±˝◊√Ú±˝◊√ ’øÒfl¡ ’±Rø¬ıù´±¸œ ∆˝√√ ¬Ûø1ÀÂ√º ˝◊√ÀG±ÀÚøÂ√˚˛±Ú ’íÀ¬ÛÚ1 √À1 Ù¬˜« ’¬ı…±˝√√Ó¬ 1±ø‡À˘ Â√±˝◊√Ú±˝◊√ ’ªÀ˙…˝◊√ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¬Û√fl¡ ¬Û±¬ıº ;±˘± &A± – ≈√Ȭ± øȬ˜ ˝◊√Àˆ¬∞I◊Ó¬ ˆ¬±1Ó¬fl¡ õ∂øÓ¬øÚøÒQ fl¡1± ;±˘± ˆ¬±1Ó¬1 õ∂Ô˜·1±fl¡œ ù´±È¬˘±1 Œ‡˘≈Õªº ˝◊√¬Ù¬±À˘ ø¬ıù´ Œ‰¬ø•Û˚˛Úøù´¬ÛÓ¬ ¬ıË? ˘±ˆ¬ fl¡1± ø˝√√‰¬±À¬Û ˆ¬±1Ó¬1 õ∂Ô˜·1±fl¡œ ù´±È¬˘±1 ;±˘±º øˆ¬ øάÊ≈√ – ά±¬ı˘Â√Ó¬ øˆ¬ øάÊ≈√ ø¬ıù´1 øˆ¬Ó¬1ÀÓ¬ ¤·1±fl¡œ Œ˘‡Ó¬ ˘í¬ı˘·œ˚˛± ù´±È¬˘±1º ø˜'ά ά±¬ı˘Â√Ó¬ ¡;±˘± &A±1 ∆¸ÀÓ¬ øˆ¬ øάÊ≈√Àª

ˆ¬±1Ó¬Õ˘ ¬Û√fl¡ ’Ú±1 ¸y±ªÚ±º ’øù´Úœ Œ¬Û±Ú±m± – ¬ı±—·±˘≈1n∏1 ù´±È¬˘±1 ’øù´Úœ Œ¬Û±Ú±m± ¤·1±fl¡œ ˙øMê√˙±˘œ Œ‡˘≈Õªº ¸≈ø¬ıÒ± ¬Û±À˘˝◊√ Œ¬Û±Ú±m± ø¬ı¬Û1œÓ¬ ¬Ûé¬1 ±±À¬ı ø¬ı¬Û1¡ fl¡±1Ì ∆˝√√ ¬ÛÀ1º ;±˘±Œ¬Û±Ú±m± ˚≈øȬ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ŒÙ¬ˆ¬±ø1Ȭ ˝√√í¬ıº

ADIN=11-10  

¸±g≈ 1 ’ÒœÚÓ¬ ¬ıœÀÊ√ f ø¸À„√ √ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√ ˘ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¬Û√ fl ¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ ø√ Ú ˘GÚ ¤ø√ Ú 1 ¸—¬ı±√ , &ª±˝√ √ ± Ȭœ-øά¬ıË n ∏ · άˇ...

ADIN=11-10  

¸±g≈ 1 ’ÒœÚÓ¬ ¬ıœÀÊ√ f ø¸À„√ √ ˘±ˆ¬ fl¡ø1øÂ√ ˘ ’ø˘ø•Ûfl¡Ó¬ ¬Û√ fl ¡ ’ø˘ø•Ûfl¡Õ˘ ø√ Ú ˘GÚ ¤ø√ Ú 1 ¸—¬ı±√ , &ª±˝√ √ ± Ȭœ-øά¬ıË n ∏ · άˇ...

Advertisement