Page 1


Νοέμβριος 2011 Αμακοιμώζεις Νοεμβρίοσ Σθ Δευτζρα 31 Οκτωβρίου 2011 το Νθπιαγωγείο μασ δανείςτθκε από το Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ τθ μουςειοςκευι «Ο κφκλοσ του ψωμιοφ» θ οποία περιζχει όλα τα απαραίτθτα εργαλεία για το μάηεμα του ςιταριοφ. Ο δανειςμόσ τθσ μουςειοςκευισ κακϊσ και θ επίςκεψθ τθσ διαιτολόγου κ Λζνασ Λογοκζτθ καλφπτουν εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ που υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του Οκτϊβρθ και του Νοζμβρθ από τουσ μικροφσ μακθτζσ. ΢τισ 31 Οκτωβρίου 2011 κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των Αγγλικϊν οι μικροί μακθτζσ κα γνωρίςουν ικθ και ζκιμα που βιϊνουν οι άνκρωποι ςτον κόςμο κατά τθ διάρκεια του Halloween. Σθν Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2011 το Εκπαιδευτιριο κα παραμείνει κλειςτό λόγω τθσ εορτισ του Πολιοφχου τθσ πόλθσ μασ Αγίου Μθνά. Σα νιπια κα παρακολουκιςουν τθν εορταςτικι εκδιλωςθ για τθν επζτειο του Πολυτεχνείου που κα πραγματοποιιςουν οι μακθτζσ τθσ ΢τ’ τάξθσ, τθν Πζμπτθ 17 Νοεμβρίου. Σο πρόγραμμα του Εκπαιδευτθρίου τθν θμζρα αυτι κα εκτελεςτεί κανονικά. Μετά από ενδιαφζρον που ζδειξαν γονείσ για εκπαιδευτικά και κατάλλθλα παιδαγωγικά παιχνίδια προςχολικισ θλικίασ, το Ηάννειο Εκπαιδευτιριο ςε ςυνεργαςία με εταιρίεσ που ζχουν χρόνια εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό ποιοτικϊν παιχνιδιϊν για μικρά παιδιά, ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να επιλζξετε παιχνίδια για τα παιδιά ςασ, που δεν κα βρείτε ςτο εμπόριο, και τα προτείνουν εκπαιδευτικοί. Για πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν κ. Ελζνθ Λευκαδίτθ.

Σσγκεμηρώζεις γομέωμ Θ επόμενθ ατομικι ςυνάντθςθ με τθ Νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ με ςτόχο τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ τθσ μακθςιακισ πορείασ και τθσ προόδου των νθπίων είναι τθν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011.

Εκπαιδεσηικές επιζκέψεις ΢τισ 31 Οκτωβρίου Παγκόςμια Θμζρα Αποταμίευςθσ, τα νιπια ενθμερϊκθκαν για τθ ςπουδαιότθτα τθσ αποταμίευςθσ και προμθκεφτθκαν κουμπαράδεσ από το Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο ανοίγοντασ τραπεηικό λογαριαςμό.


Θ προγραμματιςμζνθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ «Ο κφκλοσ του ψωμιοφ» το οποίο καλφπτει ςτόχουσ που αφοροφν το κζμα «Η διατροφή μασ» κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2011. Σθν Σρίτθ 22 Νοεμβρίου 2011 τα νιπια κα πραγματοποιιςουν τθν 4θ εκπαιδευτικι τουσ επίςκεψθ. Με αφορμι τα 100 χρόνια από τθ γζννθςθ του Οδυςςζα Ελφτθ το Ιςτορικό Μουςείο Κριτθσ ςχεδίαςε ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ζχει ωσ κζμα τθν ποίθςθ με τίτλο «Το φωτόδεντρο ή αλλιϊσ …Poet-tree». Σα παιδιά κα αςχολθκοφν με τθν ιδζα τθσ ποίθςθσ ωσ προςωπικισ και ξεχωριςτισ ζκφραςθσ. Επίςθσ, κα ζρκουν ςε επαφι με ποιιματα του Οδυςςζα Ελφτθ όπωσ και άλλων ποιθτϊν και κα ακοφςουν ςθμαντικζσ μελοποιιςεισ πριν και μετά τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ ςτο Μουςείο.

Εκπαιδεσηικές δράζεις Θ Διευκφντρια του Νθπιαγωγείου κ Ελζνθ Λευκαδίτθ μετά από ζρευνα και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα υλοποιιςει με τα παιδιά του Νθπιαγωγείου ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςυναιςκθματικισ αγωγισ με τίτλο «Το ψάρι που προςπαθεί» το οποίο κα διαρκζςει ζωσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Θ προςχολικι θλικία είναι μια ιδανικι ευκαιρία για τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων όπωσ θ εμπιςτοςφνθ, το ικοσ, θ ελπίδα, θ εντιμότθτα, θ επιμονι, οι διαπροςωπικζσ ικανότθτεσ, θ προςαρμοςτικότθτα, το κάρροσ, θ αιςιοδοξία και οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Θ υλοποίθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ μζςα ςτο ςχολείο προςφζρει ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να βελτιωκοφν ςτα εξισ: 1. Να κατανοοφν, να εντοπίηουν και να περιγράφουν με μεγαλφτερθ ευκολία τθ ςκζψθ τουσ 2. Να εξθγοφν τα κετικά και τα αρνθτικά γεγονότα που ςυμβαίνουν 3. Να εκφράηουν αρνθτικά και κετικά ςυναιςκιματα με ακριβι λεκτικι διατφπωςθ 4. Να αναφζρουν περιςςότερεσ ςυμπεριφορζσ με ςτοιχεία αυτοκυριαρχίασ 5. Να αντιδροφν εποικοδομθτικά ακόμα και αν θ διάκεςι τουσ είναι αρνθτικι Σα νιπια παράλλθλα με τα διακεματικά προγράμματα που κα πραγματοποιοφν κάκε μινα κα υλοποιοφν και δφο οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ.


Οι εκπαιδευτικοί του Ηαννείου Εκπαιδευτθρίου γνωρίηουν πολφ καλά πωσ ακόμθ και τα καλφτερα εκπαιδευτικά προγράμματα δε μακαίνουν ςτα παιδιά μόνο να μετροφν και να λζνε τθν αλφάβθτο. Ζτςι λοιπόν, ςτο Ηάννειο Νθπιαγωγείο και Προνθπιαγωγείο κεωροφμε απαραίτθτο να προςφζρουμε ςτα παιδιά ζνα ποιοτικό πρόγραμμα το οποίο κα τα εμπνεφςει να δθμιουργιςουν, να ανακαλφψουν και να επιτφχουν. Μετά από αξιολόγθςθ, κα εντάξουμε ςτο κακθμερινό πρόγραμμα των μικρϊν μακθτϊν δραςτθριότθτεσ που κα ζχουν ςτόχο τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν και κα ενιςχφουν κακζνα από τουσ οχτϊ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ που ευνοοφν τισ ατομικζσ διαφορζσ, ςφμφωνα με τθ κεωρία του Howard Gardner. Κατά τθ διάρκεια, επίςθσ, τθσ ςχολικισ χρονιάσ τα νιπια κα αςχολθκοφν με τα παρακάτω προγράμματα: πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα: Παιδί και βιβλίο - βιβλιοταξίδια περιβαλλοντικό πρόγραμμα με κζμα: Θ γθ και το διάςτθμα

Μήμσμα ζηημ οικογέμεια Ανάπτυξη κοινωνικοςυναιςθηματικϊν δραςτηριοτήτων ςτο Νηπιαγωγείο Σο Νθπιαγωγείο είναι ο χϊροσ όπου οι αλλθλεπιδράςεισ είναι ςυνεχείσ, ςε μια προςπάκεια να ενταχκοφν τα παιδιά ομαλά ςτο περιβάλλον τθσ τάξθσ, μζςα ς’ ζνα κλίμα αποδοχισ και αγάπθσ. Αποτελεί επίςθσ ζνα χϊρο αςφάλειασ, ςτον οποίο τα παιδιά είναι ελεφκερα να εξερευνιςουν τον κόςμο γφρω τουσ αλλά και να ανακαλφψουν το «εςωτερικό περιβάλλον των ςυναιςκθμάτων» τουσ, κάνοντασ μια πρϊτθ προςπάκεια κατανόθςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ των ανκρϊπινων ςχζςεων. Θ Νθπιαγωγόσ προςπακεί να εντάξει τα παιδιά ςτθν ομάδα, κακϊσ τότε χτίηεται θ ζννοια του «εμείσ» και ξεκωριάηει αυτι του «εγϊ».το παιδί κα παραμερίςει τον εγωκεντριςμό του και κα ενταχκεί ςτθν ομάδα κζτοντασ κοινοφσ ςτόχουσ και κατακτϊντασ τουσ με προςπάκεια. ΢τθν αρχι θ κοινι δράςθ δεν κα ζχει κετικά αποτελζςματα, κακϊσ το κάκε παιδί δρα ατομικά, αδιαφορϊντασ για τουσ γφρω του. ΢ιγά ςιγά όμωσ κα αρχίςουν να ςχθματίηονται ομάδεσ με πιο ουςιαςτικοφσ δεςμοφσ. Θα αναπτυχκοφν ςυμπάκειεσ, προτιμιςεισ και φιλίεσ. Θ ομάδα γίνεται πιο ενεργθτικι, θ ςυνεργαςία δεδομζνθ, υιοκετοφνται ςτόχοι, προτείνονται τρόποι επίλυςθσ προβλθμάτων.


Σο παιδί με τθν είςοδό του ςτο Νθπιαγωγείο κα κατακτιςει τθν αυτοπεποίκθςθ που χρειάηεται για να αυτονομθκεί και να ορκοποδιςει ςε ζνα περιβάλλον όπου δεν ςκζπτονται, δεν ενεργοφν και δεν αιςκάνονται οι υπόλοιποι όπωσ αυτό. Θ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων και θ ευαιςκθτοποίθςθ είναι ζνασ ουςιαςτικόσ λόγοσ που τα παιδιά φοιτοφν ςτο Νθπιαγωγείο, κακϊσ κα μπορζςουν ςταδιακά να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των ςυναιςκθμάτων ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Μζςα από τθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που προκαλείται ςτα παιδιά μζςα ςτθν τάξθ, κα μπορζςουν να κατανοιςουν πωσ τα ζντονα ςυναιςκιματα, μασ προκαλοφν ςφγχυςθ και πωσ ο ζλεγχόσ τουσ είναι ςίγουρα μεγάλθ πρόκλθςθ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Είναι ςθμαντικό μζςα από τθν ομάδα να μπορζςουν να ανταποκρίνονται ουςιαςτικά, με ευαιςκθςία και ςυμπόνια ςτα προβλιματα των άλλων, να αναγνωρίηουν τα ςυναιςκιματά τουσ και κυρίωσ να τα εκφράηουν χωρίσ φόβο και ςυςτολι, αλλά πάντα με κετικό τρόπο. Σα παιδιά κα μάκουν να αντιμετωπίηουν το ςυνομιλικό τουσ κετικά, ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ ομάδασ, και όχι ανταγωνιςτικά. Σα παιδιά είναι μζλθ μιασ ομάδασ όπου αλλθλεπιδροφν, ςυγκροφονται, αξιολογοφν, αναπτφςςουν φιλίεσ, προβλθματίηονται, αγαποφν, προςαρμόηονται ςε νζεσ καταςτάςεισ, αποβάλουν τον εγωκεντριςμό τουσ, μοιράηονται, ςυγχωροφν, μακαίνουν να ςζβονται τουσ άλλουσ και τα δικαιϊματα τουσ, αιςκάνονται αςφαλι μακριά από το ςπίτι τουσ, ςτθν καινοφρια κοινότθτα όπου τϊρα ανικουν. Μζςα ςτο Νθπιαγωγείο, με προγράμματα και δραςτθριότθτεσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ μποροφμε να αξιοποιιςουμε κάκε ευκαιρία για να βοθκιςουμε τα παιδιά να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ και να τα ενκαρρφνουμε να εξερευνοφν τθ διαδικαςία του «δοφναι και λαβείν». Κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ των παιδιϊν ςτο Νθπιαγωγείο, μακαίνουν για τισ ςυνζπειεσ τθσ ευαιςκθςίασ και τθσ ςκλθρότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ και του ανταγωνιςμοφ, τθσ φιλίασ και τθσ ευγνωμοςφνθσ, τθσ ςυγγνϊμθσ και τθσ αγάπθσ.


Προαιρετικζσ δραςτηριότητεσ Εργαςτήρι Έκφραςησ Σο πρόγραμμα του Εργαςτθρίου Ζκφραςθσ ςυνεχίηεται με αμείωτο το ενδιαφζρον των μικρϊν μακθτϊν. Οι εικαςτικζσ δθμιουργίεσ κακϊσ και ο μαγικόσ κόςμοσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ καλλιεργεί τθν αιςκθτικι τουσ και τουσ προςφζρει δυνατότθτεσ για ζκφραςθ με δθμιουργία.

Παραμυθοεξερευνήςεισ Θ Νθπιαγωγόσ και Προϊςταμζνθ του Ηαννείου Νθπιαγωγείου, Κ Λευκαδίτθ Ελζνθ, οργανϊνει το πρόγραμμα αυτό για όςουσ το επικυμοφν ζνα ΢άββατο το μινα. Αυτό το μινα το πρόγραμμα «Παραμυθοεξερευνήςεισ» κα πραγματοποιθκεί το ΢άββατο 26 Νοεμβρίου 2011. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ παρακαλϊ επικοινωνιςτε με τθ Γραμματεία του ΢χολείου. Αυτι τθ φορά μπορείτε να καλζςετε και αγαπθμζνουσ ςασ φίλουσ για να απολαφςετε μαηί τισ περιπζτειεσ ενόσ ιρωα μζςα ςε κάποιο παραμφκι!!

Θεμαηολογία Νοεμβρίοσ - Το Φθινόπωρο Προφορικι Επικοινωνία - Να μάκουν για το Φκινόπωρο - Να εκφράςουν τισ παρατθριςεισ τουσ και να αναπτφξουν ςτοιχειϊδθ επιχειρθματολογία για τθν αλλαγι τθσ φφςθσ το Φκινόπωρο - Να εμπλουτίςουν τον προφορικό τουσ λόγο - Να εκφράςουν ςυναιςκιματα - Να αςχολθκοφν με παιχνίδια λεξιλογίου Γραφι και Ανάγνωςθ - Να γράψουν όπωσ μποροφν τουσ μινεσ του Φκινοπϊρου - Να αναγνωρίςουν γράμματα που υπάρχουν ςτα ονόματά τουσ, ςτα ονόματα των μθνϊν - Να εντοπίςουν κοινά γράμματα ςτουσ μινεσ του Φκινοπϊρου - Να αντιςτοιχιςουν τισ ςωςτζσ καρτζλεσ περιγραφισ του καιροφ με τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ - Να απολαφςουν φκινοπωρινζσ ιςτορίεσ - Να γράψουν το αλφαβθτάρι του Φκινοπϊρου Μακθματικά - Να αντιλθφκοφν ζννοιεσ όπωσ πάνω-κάτω-δίπλα-μπροσ-πίςω-μζςα-ζξω - Να ομαδοποιιςουν τα φροφτα του φκινοπϊρου με βάςθ διάφορα χαρακτθριςτικά


-

-

Να περιγράψουν με τθ ςωςτι ςειρά το ταξίδι μιασ ςταγόνασ Να ταξινομιςουν ςωςτά τισ εικόνεσ με τον κφκλο του νεροφ Να γνωρίςουν το ςχιμα του κφκλου Περιβάλλον Να κατανοιςουν ότι κάκε εποχι ζχει τρεισ μινεσ Να ξεχωρίςουν τα φκινοπωρινά από τα άλλα φροφτα Να καλλιεργιςουν τισ αιςκιςεισ τουσ Να παρατθριςουν το άμεςο περιβάλλον τουσ και να εντοπίςουν τισ αλλαγζσ του Να αντιλθφκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ του καιροφ με τα προϊόντα που παράγονται ςτθ φφςθ το φκινόπωρο Να μάκουν για τον κφκλο του νεροφ Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να μάκουν τα χρϊματα του Φκινοπϊρου Να αναπτφξουν τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ Να δθμιουργιςουν κολάη με φκινοπωρινά και βροχερά κζματα Να διαςκεδάςουν και να εκφραςτοφν μζςα από δραματοποιιςεισ Να δθμιουργιςουν το μουςικό όργανο τθσ βροχισ Να γνωρίςουν ζργα μεγάλων ηωγράφων Πλθροφορικι Να βρουν ςτο διαδίκτυο φκινοπωρινζσ εικόνεσ Να γράψουν ςτον υπολογιςτι τα ονόματα των μθνϊν του Φκινοπϊρου

Ο Νοζμβρησ φζρνει το κρφο και… το Πολυτεχνείο Προφορικι Επικοινωνία - Να γνωρίςουν τα λαϊκά ονόματα του Νοεμβρίου (Κραςομθνάσ, Βροχάρθσ, Μεςοςπορίτθσ, ΢κιγιάτθσ) - Να απομνθμονεφςουν τισ παροιμίεσ για το Νοζμβρθ και να ερμθνεφςουν το περιεχόμενό τουσ - Να μάκουν τα γεγονότα τθσ 17θσ Νοεμβρίου - Να γνωρίςουν τα ςυνκιματα των φοιτθτϊν του Πολυτεχνείου Γραφι και Ανάγνωςθ - Να απολαφςουν τθν ιςτορία του Νοζμβρθ - Να γράψουν το ςφνκθμα «ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» - Να αναγνωρίςουν οικείεσ λζξεισ (Πολυτεχνείο, φοιτθτζσ) ςτα κείμενα, τισ αφίςεσ και το υπόλοιπο υλικό που ςυγκζντρωςαν - Να απομονϊςουν κάποια γράμματα και να προςπακιςουν να διαβάςουν τθ φράςθ «Εδϊ Πολυτεχνείο»


-

-

-

-

Μακθματικά Να οργανϊςουν το μθνιαίο θμερολόγιο του Νοζμβρθ Να εντοπίςουν τθ ςθμαντικι θμερομθνία του μινα, 17 Νοζμβρθ, και να υπολογίςουν, από οποιαδιποτε θμερομθνία επιλζξουν, τισ θμζρεσ που μεςολαβοφν μζχρι τθν θμερομθνία αυτι. Περιβάλλον Να γνωρίςουν ικθ και ζκιμα του κόςμου για το μινα Νοζμβριο Να ενδιαφερκοφν για το ιςτορικό γεγονόσ τθσ εξζγερςθσ του Πολυτεχνείου Να προςεγγίςουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μζςα από το ςχολιαςμό του κατάλλθλου εποπτικοφ υλικοφ Να εντοπίςουν ςτο χάρτθ τθν Ακινα, όπου ςυνζβθςαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να αναπαραςτιςουν το ραδιοφωνικό ςτακμό των φοιτθτϊν Να ακοφςουν και να μάκουν τραγοφδια που αποδίδουν ςτο πνεφμα του Πολυτεχνείου Πλθροφορικι Να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ για το Πολυτεχνείο ςτο διαδίκτυο

Τα ςυναιςθήματα Προφορικι Επικοινωνία - Να περιγράψουν τα ςυναιςκιματα τουσ για διάφορεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ τουσ - Να κατανοιςουν πότε κάποιοσ είναι χαροφμενοσ και πότε λυπθμζνοσ - Να ςυηθτιςουν πότε κάτι τουσ κάνει χαροφμενουσ και πότε λυπθμζνουσ - Να βελτιϊςουν και να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ - Να διακρίνουν τθ μεταφορικι χριςθσ τθσ γλϊςςασ Γραφι και Ανάγνωςθ - Να γράψουμε όπωσ μποροφμε καρτζλεσ ςυναιςκθμάτων για τον πίνακα με τα ςυναιςκιματα - Να αναγνωρίςουν γράμματα που υπάρχουν ςτα ονόματά τουσ, ςτισ καρτζλεσ των ςυναιςκθμάτων Μακθματικά - Να αντιςτοιχίςουν ςωςτά τισ καρτζλεσ των ςυναιςκθμάτων με τα ονόματά τουσ ςφμφωνα με το πϊσ νιϊκουν - Να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν και να ομαδοποιοφν με ζνα κριτιριο - Να μετριςουν πόςεσ καρτζλεσ ςυναιςκθμάτων ζφτιαξαν


-

-

Περιβάλλον Να κατανοιςουν ότι και τα ηϊα ζχουν αιςκιματα Να κατανοιςουν τα ςυναιςκιματα των φίλων τουσ όταν ςυμβαίνει κάτι απρόοπτο ι όταν δεν ςυμφωνοφν όλοι ςε κάτι Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μοναδικότθτά τουσ και να εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ με τουσ άλλουσ και να τισ ςζβονται Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να δθμιουργιςουν ζναν πίνακα με τα ςυναιςκιματα και να τα μιμθκοφν Να ηωγραφίςουν εικόνεσ που τουσ προκαλοφν ςυγκεκριμζνα ςυναιςκιματα Πλθροφορικι Να γράψουν ςυναιςκιματα ςτον υπολογιςτι

-Ποίηςη Προφορικι Επικοινωνία - Να κατανοιςουν πότε ο ποιθτισ είναι χαροφμενοσ και πότε λυπθμζνοσ διαβάηοντασ το ποίθμα του - Να ςυηθτιςουν τισ απόψεισ τουσ για τα ποιιματα και να επιχειρθματολογιςουν - Να βελτιϊςουν και να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ - Να διακρίνουν τθ μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ Γραφι και Ανάγνωςθ - Να γράψουμε όπωσ μποροφμε ζνα ποιιμα για τθν ομάδα και τθν τάξθ μασ - Να αναγνωρίςουν γράμματα που υπάρχουν ςτα ονόματά τουσ, ςτισ καρτζλεσ των ςυναιςκθμάτων Μακθματικά - Να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν και να ομαδοποιοφν με ζνα κριτιριο - Να μετριςουν ςτίχουσ και ςτροφζσ των ποιθμάτων και πόςα ςε αρικμό διαβάςαμε Περιβάλλον - Να απολαφςουν τθν απαγγελία διάφορων ποιθμάτων - Να κατανοιςουν γιατί οι άνκρωποι γράφουν ποιιματα - Να νιϊςουν τα ςυναιςκιματα που δθμιουργοφνται με τθν ανάγνωςθ ποιθμάτων - Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μοναδικότθτα ςτον τρόπο γραφισ κάποιων ποιθτϊν και να εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτον τρόπο γραφισ ποιθμάτων Δθμιουργία και Ζκφραςθ - Να εικονογραφιςουν ποιιματα που διαβάςαμε και να τα δραματοποιιςουν Πλθροφορικι - Να ψάξουν ςτο διαδίκτυο μικρά ποιθματάκια


Διαιτολόγιο Νοεμβρίου ΗΜΕΡΑ

ΚΤΡΙΩ΢

΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ

ΨΩΜΙ

΢ΑΛΑΣΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Δευτέρα 31/10

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 01/11

κοτόπουλο γιουβέτσι

κριθαράκι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 02/11

φασολάκια λαδερά

πατάτες

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 03/11

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 04/11

καρμπονάρα

τυρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 07/11

φασολάδα

καρότα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 08/11

κοτόπουλο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 09/11

αρακάς λεμονάτος

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 10/11

μακαρόνια

μοσχαρίσιος κιμάς

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 14/11

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Τρίτη 15/11

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Τετάρτη 16/11

μπριάμ

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 17/11

ψαρονέφρι ψητό

πλιγούρι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 18/11

ψάρι ψητό

πατάτες

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 21/11

φασολάδα

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 22/11

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 23/11

αρακάς λεμονάτος

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 24/11

κοτόπουλο γιουβέτσι

κριθαράκι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 25/11

καρμπονάρα

τυρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 28/11

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 29/11

κοτόπουλο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 30/11

φασολάκια λαδερά

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Επικοινωνώ (νήπιο) - Σεπτέμβριος 2011  

Επικοινωνώ (νήπιο) - Σεπτέμβριος 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you