Page 1


Φεβροσάριος 2012 Αμακοιμώζεις Φεβροσαρίοσ Δανειςτική Βιβλιοθήκη Ο μινασ Φεβρουάριοσ κα ςθμάνει τθν ζναρξθ τθσ Δανειςτικισ Βιβλιοκικθσ του Νθπιαγωγείου μασ. Κάθε Παραςκευή πζντε παιδιά κα μποροφν να δανειςτοφν όποιο βιβλίο κζλουν από τθ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ! Μαηί με το βιβλίο κα παίρνουν και ζνα φφλλο εργαςίασ που κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν το Σαββατοκφριακο ςτο ςπίτι τουσ. Τα νιπια που δανείηονται κάποιο βιβλίο ζχουν υποχρζωςθ να το επιςτρζφουν τη Δευτζρα ςτο ςχολείο μαηί με το φφλλο εργαςίασ. Τςικνοπζμπτη Στισ 16 Φεβρουαρίου 2012 κα πραγματοποιθκεί το κακιερωμζνο αποκριάτικο πάρτυ ςτθν αυλι του Εκπαιδευτθρίου. Οι μακθτζσ κα ζρκουν ςτο Σχολείο με τα ςχολικά λεωφορεία, μεταμφιεςμζνοι με τισ αποκριάτικεσ ςτολζσ τουσ. Τθν θμζρα αυτι, αφιερωμζνθ ςτο Τριϊδιο, δε κα γίνουν μακιματα και τα παιδιά κα απολαφςουν μια διαςκεδαςτικι μζρα με παιχνίδι, μουςικι, διαγωνιςμοφσ και χορό! Σθμειϊνουμε ότι οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρουν μαηί τουσ χαρτοπόλεμο και αφροφσ κακϊσ επίςθσ και επικίνδυνα αξεςουάρ (ςπακιά, όπλα κ.α.) Όλα τα νιπια κα ςχολάςουν ςτισ 14:30, ανεξάρτθτα από το κακθμερινό τουσ δρομολόγιο. Τα ςχολικά λεωφορεία κα πραγματοποιιςουν ζνα μεςθμβρινό δρομολόγιο, το Α’ μεςθμβρινό ςτισ 14:30, μόνο για τα παιδιά του Νθπιαγωγείου.

Τθν Παραςκευι 17 Φεβρουαρίου 2012 ςασ προςκαλοφμε ακόμα μια φορά ςτο κατάςτθμα παιχνιδιϊν ELC ςτο κζντρο του Ηρακλείου για να εκφραςτοφμε κεατρικά, να αυτοςχεδιάςουμε και να δραματοποιιςουμε μια αποκριάτικθ ιςτορία!! Με τραγοφδια και παιχνίδια κα απολαφςουμε ζνα πρωτότυπο και δθμιουργικό απόγευμα μαςκαρεμζνοι…

Προαιρεηικές δραζηηριόηηηες Το πρόγραμμα «Παραμυθοεξερευνήςεισ» για το μινα Φεβρουάριο κα πραγματοποιθκεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012.


Εκπαιδεσηικές δράζεις «Το ψάρι που προςπαθεί» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςυναιςκθματικισ αγωγισ με τίτλο «Το ψάρι που προςπαθεί» ξεκίνθςε να υλοποιείται ανεξάρτθτα από τον προγραμματιςμό των κεματικϊν προςεγγίςεων που δουλεφουμε. Μζχρι ςτιγμισ το ενδιαφζρον των νθπίων αποδεικνφει ότι ζνα τζτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διαπραγματεφεται τόςο δφςκολα νοιματα και ζννοιεσ όπωσ τα ςυναιςκιματα, κεντρίηει τθν προςοχι τουσ γιατί χρθςιμοποιεί εναλλακτικοφσ και καινοτόμουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ όπωσ τθν ομαδοςυνεργατικι, τθ κεατρικι ζκφραςθ, τθ δραματοποίθςθ με τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ ςε μορφι κοφκλασ. Σθμειϊνουμε ξανά ότι ςκοπόσ του είναι θ ςυναιςκθματικι ανκεκτικότθτα των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ. Στοχεφει ςτο να εφοδιάςει τα παιδιά με τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ϊςτε να διαχειρίηονται εποικοδομθτικά τισ κακθμερινζσ μικρζσ ανατροπζσ ι ματαιϊςεισ με απϊτερο ςκοπό τθν ψυχικι υγεία τουσ. Στθν 3θ ενότθτα δραςτθριοτιτων κα γνωρίςουμε τουσ κφκλουσ τθσ ςυμπεριφοράσ: 1. Λειτουργικόσ και Δυςλειτουργικόσ.

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με θζμα: Η γη και το διάςτημα Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο ςε ςυνεργαςία με τθ ΜΟΥΣΑ, πολιτιςτικό ςχιμα εκπαιδευτικϊν παροχϊν, κα πραγματοποιιςουν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2012 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εκπαιδευτθρίου προγράμματα μουςειακισ αγωγισ με κζμα «Το παρελθόν μασ μιλά». Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά κα εξοικειϊςουν τα νιπια ςτο μουςειακό χϊρο μζςα από μια πρωτοποριακι εκπαιδευτικι μζκοδο. Βαςίηονται ςε μπαουλάκια, ςτον τφπο τθσ μουςειοςκευισ, με πλθροφοριακό υλικό, όπωσ αντίγραφα μουςειακϊν αντικειμζνων, αντικείμενα και εργαλεία δεξιοτεχνίασ, παιχνίδια, υλικό δραςτθριοτιτων και χριςθ οπτικοακουςτικϊν θλεκτρονικϊν μζςων. Η μεκοδολογία των προγραμμάτων ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ και τθσ εμψυχωτικισ διδαςκαλίασ. Η ιςτορία τθσ ηωισ είναι γραμμζνθ ςτισ πζτρεσ. Κάποτε ιταν φυτά και ηϊα και ςιμερα είναι ορυκτά. Τα παιδιά κα μάκουν τθ διαδικαςία απολίκωςθσ, το τι πλθροφορίεσ μασ δίνει το απολίκωμα για τθ ηωι ςτθ γθ. Θα περιεργαςτοφν και κα μάκουν για τα αρχαιότατα κρθτικά απολικϊματα, τα θφαιςτειογενι και άλλα πετρϊματα, κα πραγματοποιιςουν εικονικι ζκρθξθ μικρογραφικοφ θφαιςτείου, κα μάκουν για τουσ απολικωμζνουσ δεινόςαυρουσ και κα παίξουν με ποικίλα παιχνίδια, επιτραπζηια, επιδαπζδια και παηλ. Τζλοσ κα μάκουν για τουσ παλαιανκρωπολόγουσ για τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου, μεταμφιεηόμενοι ςαν πρωτόγονοι, ηωγραφίηοντασ βραχογραφίεσ και ακολουκϊντασ ίχνθ των προγόνων μασ. Τθν Τετάρτθ 1 Φεβρουαρίου 2012 τα νιπια κα παρακολουκιςουν το πρόγραμμα μουςειακισ αγωγισ «Τα μυςτικά τησ γησ».


Εκπαιδεσηικές επιζκέψεις Τθν τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου τα νιπια κα επιςκεφτοφν ζνα Φυτϊριο ςτθν πόλθ του Ηρακλείου. Θα ζχουν τθ δυνατότθτα να περιθγθκοφν ςτον κιπο απολαμβάνοντασ τον κφκλο των αλλαγϊν ςτθ φφςθ. Θα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςουν με εξειδικευμζνα άτομα ςτθ γεωπονία για κζματα που αφοροφν τθν οικολογία. Τζλοσ, όλα τα παιδιά κα φυτζψουν μικρά γλαςτράκια με διαφορετικά φυτά για να μελετιςουν ςτο ςχολείο τθν πορεία τθσ ανάπτυξισ τουσ ζωσ τθν Άνοιξθ. Μήμσμα ζηημ οικογέμεια

Ο γραμματιςμόσ ςτο Νηπιαγωγείο Ιςτορικά, κεωρθτικοί και φιλόςοφοι ζχουν τονίςει τθ ςθμαςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ για τθν πρϊτθ μάκθςθ και ανάπτυξθ του γραμματιςμοφ. Η ανάπτυξθ του γραμματιςμοφ προζρχεται από το ίδιο το παιδί, το οποίο, υποςτθριηόμενο από τισ αλλθλεπιδράςεισ του με τουσ ενιλικεσ, αποκτά επίγνωςθ του περιβάλλοντόσ του και προςπακεί να αντλιςει νόθμα από το γραπτό λόγο που το περιβάλει ιδθ από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του. Σε όλα τα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ του το παιδί βρίςκεται ςε μια διαδικαςία κατάκτθςθσ του γραπτοφ λόγου, ςυνειδθτοποιϊντασ τθ λειτουργία του και, παράλλθλα, τθ λειτουργία των ςυμβόλων, χρθςιμοποιϊντασ όλεσ τισ μορφζσ τθσ γλϊςςασ, ανάγνωςθ, γραφι, ομιλία και ακρόαςθ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ όςο πιο πολφ τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με βιβλία και όςο πιο νωρίσ γίνεται αυτό, τόςο μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ ζχουν να γίνουν καλοί αναγνϊςτεσ. Γι’ αυτό είναι ανάγκθ να δίνονται ςτα παιδιά πολλά βιβλία, όπωσ και να ενκαρρφνονται να ανακαλφψουν τθ δομι και το περιεχόμενο των βιβλίων. Ο ενεργόσ αναγνϊςτθσ χρθςιμοποιεί ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ για να διευκολφνει τθ δθμιουργία νοιματοσ. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ περιλαμβάνουν ερωτιςεισ, ενεργοποίθςθ προθγοφμενων γνϊςεων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ςφνκεςθ, γνϊςθ του πϊσ λειτουργοφν οι λζξεισ κ.α. Η χριςθ τζτοιων ςτρατθγικϊν βοθκά τα παιδιά να γίνουν μεταγνωςτικοί αναγνϊςτεσ. Οι ιςτορίεσ ζχουν δφναμθ, είναι αναγκαίεσ για τθ ηωι των παιδιϊν και καλλιεργοφν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. Σφγχρονο Νθπιαγωγείο


Θεμαηολογία Φεβροσαρίοσ

- Ο Φλεβάρησ κι αν φλεβίςει…καλοκαίρι θα μυρίςει -

-

Προφορικι Επικοινωνία Να ζρκουν ςε επαφι με τθ λαϊκι παράδοςθ για το Φεβρουάριο Να ψυχαγωγθκοφν με ιςτορίεσ για το Φεβρουάριο Να ςυηθτιςουν για το πϊσ οι άνκρωποι με τθ φανταςία τουσ προςπακοφν να δϊςουν εξθγιςεισ ςε διάφορα φαινόμενα Γραφι και Ανάγνωςθ Να γράψουν όπωσ μποροφν τα λαϊκά ονόματα του Φλεβάρθ Να παρζμβουν κατά τθν αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ του Φλεβάρθ, κάνοντασ υποκζςεισ για τθ ςυνζχεια και το τζλοσ τθσ ιςτορίασ Να ερμθνεφςουν τον αλλθγορικό λόγο των παροιμιϊν Μακθματικά Να οργανϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τουσ αρικμοφσ αλλά και για άλλεσ μακθματικζσ ζννοιεσ, με αφορμι ςχετικζσ αναφορζσ ςτισ ιςτορίεσ του Φλεβάρθ Να κάνουν ομαδοποιιςεισ, ταξινομιςεισ και ςειροκετιςεισ Περιβάλλον Να παρατθριςουν τισ πρϊτεσ αλλαγζσ ςτα κλαδιά των δζντρων με το τζλοσ του Χειμϊνα Να επιςκεφκοφν ζνα κερμοκιπιο και να πάρουν πλθροφορίεσ για τουσ ςπόρουσ των λουλουδιϊν Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να ηωγραφίςουν ςκθνζσ από τθν ιςτορία του Φλεβάρθ Να δραματοποιιςουν τθν ιςτορία του Φλεβάρθ Πλθροφορικι Να γράψουν το μινα Φεβρουάριο ςτο πλθκτρολόγιο Να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο γράφοντασ τα λαϊκά ονόματα του Φλεβάρθ


- Οι Απόκριεσ -

Προφορικι Επικοινωνία Να ςυηθτιςουν για τθν Αποκριά, να μεταφζρουν δικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτθν τάξθ Να ενθμερωκοφν για τα ζκιμα τθσ Αποκριάσ Να ψυχαγωγθκοφν με ιςτορίεσ που ςχετίηονται με τισ Απόκριεσ και τθν Κακαρι Δευτζρα Γραφι και Ανάγνωςθ Να γράψουν μια πρόςκλθςθ για ζνα αποκριάτικο πάρτυ Να γράψουν όπωσ μποροφν το όνομα τθσ αποκριάτικθσ ςτολισ τουσ Να αναγνωρίςουν οικείεσ λζξεισ που ςχετίηονται με τισ Απόκριεσ μζςα ςε κείμενα Μακθματικά Να γνωρίςουν ζναν άλλο τρόπο μζτρθςθσ του χρόνου από τθν Κακαρι Δευτζρα μζχρι τθν Εβδομάδα του Πάςχα Να κάνουν ομαδοποιιςεισ, ταξινομιςεισ και ςειροκετιςεισ Περιβάλλον Να γνωρίςουν ζκιμα και παραδόςεισ για τισ Απόκριεσ Να αναηθτιςουν και να εντοπίςουν ςτο χάρτθ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ που διοργανϊνουν Καρναβάλι Να γνωρίςουν το ζκιμο του χαρταετοφ Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να καταςκευάςουν χαρταετοφσ, μάςκεσ και καπζλα Να δθμιουργιςουν το κολάη για τισ Απόκριεσ Να αποδϊςουν με κινιςεισ αποκριάτικα τραγοφδια Πλθροφορικι Να αναηθτιςουν εικόνεσ από τα Καρναβάλια τθσ χϊρασ μασ Να ηωγραφίςουν με τα εργαλεία ςχεδίαςθσ μια αποκριάτικθ εικόνα

Η γη, το διάςτημα και οι πλανήτεσ -

Προφορικι Επικοινωνία Να ςυηθτιςουν για τισ ςκζψεισ που ζχουν για τουσ πλανιτεσ και το διάςτθμα Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ Να ςυμμετζχουν ςε μια ςυηιτθςθ παίρνοντασ το λόγο ο ζνασ από τον άλλο Να ςυηθτιςουν ςχετικά με τουσ ςειςμοφσ και το πϊσ προκαλοφνται Να ενθμερωκοφν για τα θφαίςτεια και τθν επίδραςι τουσ ςτον κόςμο γφρω μασ Να μάκουν παρεμβαίνουν και να προτείνουν ι να κάνουν υποκζςεισ για τθ ςυνζχεια των ιςτοριϊν που διαβάηουν και το τζλοσ τουσ


-

-

Γραφι και Ανάγνωςθ Να διαβάςουν και να γράψουν τα ονόματα των πλανθτϊν Να ςυγκεντρϊςουν βιβλία και περιοδικά που αναφζρονται ςτουσ πλανιτεσ και να τα διαβάςουν Να παρακολουκιςουν τθν ομοιοκαταλθξία του ποιιματοσ «Η Αςτροναφτιςςα» και να ςυνειδθτοποιιςουν ςταδιακά το φωνθμικό χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ Μακθματικά Να μετριςουν τουσ πλανιτεσ Να βάλουν ςτθ ςωςτι τροχιά τουσ πλανιτεσ ςε μια προςομοίωςθ του διαςτιματοσ Να ομαδοποιιςουν τουσ πλανιτεσ ανάλογα με το χρϊμα τουσ και με το μζγεκόσ τουσ Να αντιςτοιχίςουν ζνα αςτζρι για κάκε παιδί Περιβάλλον Να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ γφρω από τθ γθ και τουσ πλανιτεσ Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ για το περιβάλλον μακαίνοντασ για τα θφαίςτεια Να ςυηθτιςουν για τθν κακοριςτικι φπαρξθ του ιλιου ςτθ ηωι μασ Να διαπιςτϊςουν ότι ο ιλιοσ είναι πθγι φωτόσ και κερμότθτασ Να ςυηθτιςουν με αφορμι τθν αφιγθςθ του λαϊκοφ παραμυκιοφ «Η Ποφλια και ο Αυγερινόσ» τθν προςπάκεια των ανκρϊπων να εξθγιςουν διάφορα φαινόμενα Να γνωρίςουν τα δεδομζνα για ζνα ταξίδι ςτο διάςτθμα Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ γφρω από το ςειςμό και το θφαίςτειο Να γνωρίςουν τουσ κομιτεσ και τουσ μετεωρίτεσ Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να φτιάξουν και να χρωματίςουν κατάλλθλα όλουσ τουσ πλανιτεσ Να ςχεδιάςουν και να κόψουν αςτζρια Να γνωρίςουν ζργα ηωγράφων που απεικονίηουν τθ νφχτα Να δραματοποιιςουν ζνα ταξίδι ςτο διάςτθμα Να αυτοςχεδιάςουν και να αποδϊςουν με κινιςεισ τθ φανταςτικι ηωι ςε πολιτείεσ του διαςτιματοσ Να μάκουν τραγοφδια που μιλοφν για τον ιλιο, το φεγγάρι και τα αςτζρια Να απολαφςουν τουσ ςτίχουσ του τραγουδιοφ «Το θλιακό λεωφορείο» και να το τραγουδιςουν Να μάκουν το παιδικό τραγοφδι «Το φεγγαράκι» Πλθροφορικι Να βρουν ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ και εικόνεσ για το διάςτθμα, τα διαςτθμόπλοια, τουσ πλανιτεσ και τουσ αςτροναφτεσ


Διαιτολόγιο Υεβρουαρίου ΗΜΕΡΑ Σετάρτη 01/02

ΚΤΡΙΩ΢ Αρακάς Λεμονάτος

΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ

ΨΩΜΙ

΢ΑΛΑΣΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Πατάτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 02/02

Κοτόπουλο Κοκκινιστό

Ρύζι

ολικής αλέσεως

πράσινη

φρούτο

Παρασκευή 03/02

Μακαρόνια Καρμπονάρα

Συρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 06/02

Φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σρίτη 07/02

Μπιφτέκι

Πατάτες

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Σετάρτη 08/02

Φασολάκια λαδερά

Φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 09/02

Μακαρόνια

Κόκκινη σάλτσα

ολικής αλέσεως

πράσινη

φρούτο

Παρασκευή 10/02

Ψάρι λεμονάτο

Πατάτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Δευτέρα 13/02

Φασολάδα

Φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σρίτη 14/02

Μπριάμ

Φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σετάρτη 15/02

΢πανακόρυζο

Γιαούρτι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 16/02

Ψαρονέφρι

Πατάτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 17/02

Μακαρόνια Καρπονάρα

Συρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 20/02

Ρεβύθια λεμονάτα

Συρί

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σρίτη 21/02

Ψάρι λεμονάτο

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σετάρτη 22/02

Φασολάκια λαδερά

πατάτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 23/02

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο

ρύζι

ολικής αλέσεως

πράσινη

φρούτο

Παρασκευή 24/02

Μακαρόνια

Κόκκινη σάλτσα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Δευτέρα 27/02

Φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Σρίτη 28/02

Μπριάμ

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Σετάρτη 29/02

Ψαρονέφρι

Πατάτα

ολικής αλέσεως

πράσινη

φρούτο

Επικοινωνώ - Νηπιαγωγείο - Φεβρουάριος 2012  
Επικοινωνώ - Νηπιαγωγείο - Φεβρουάριος 2012  

Επικοινωνώ - Νηπιαγωγείο - Φεβρουάριος 2012