Page 1


Ιαμοσάριος 2012 Αμακοιμώζεις Ιαμοσαρίοσ Η Ιδιοκτηςία, η Διεφιυνςη, οι Εκπαιδευτικοί και το προςωπικό του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου ςασ εφχονται ολόψυχα

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα και πολλθ αγάπη!!! Τθν Πζμπτθ 26 Ιανουαρίου 2012 οι μικροί μακθτζσ του Προνθπιαγωγείου και του Νθπιαγωγείου μασ κα κόψουν τθ Βαςιλόπιτα για το 2012! Ο τυχερόσ ι θ τυχερι που κα βρει το φλουρί κα κερδίςει………

Σσγκεμηρώζεις γομέωμ Ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ των ατομικϊν ςυναντιςεων επαναπροςδιορίςτθκε. Το νζο πρόγραμμα των ατομικϊν ςυναντιςεων είναι το εξισ: 23/01/2012 21/03/2012 30/05/2012

3θ ατομικι (θμζρα Δευτζρα) 4θ ατομικι ομαδικι ςυνάντθςθ για τον απολογιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου

Κατά τθ διάρκεια τθσ 3θσ ατομικισ ςυνάντθςθσ γονείσ και νθπιαγωγοί κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κουβεντιάςουν για τθ ςυμπεριφορά των νθπίων ςτο Προνθπιαγωγείο κακϊσ και για τθ μακθςιακι τουσ πρόοδο. Παράλλθλα κα ανακοινωκοφν και κα ςυηθτθκοφν τα αποτελζςματα από τθ φωνολογικι αξιολόγθςθ που πραγματοποίθςαν οι ςυνεργάτεσλογοκεραπευτζσ του Εκπαιδευτθρίου.

Προαιρεηικές δραζηηριόηηηες Το πρόγραμμα «Παραμυιοεξερευνθςεισ» για το μινα Ιανουάριο κα πραγματοποιθκεί το ΢άββατο 14 Ιανουαρίου 2012.


Εκπαιδεσηικές δράζεις Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εβδομάδασ του μινα τα νιπια κα ζχουν τθν ευκαιρία να φτιάξουν τθ δικι τουσ Βαςιλόπιτα για το 2012 δουλεφοντασ ομαδικά με τθν κακοδιγθςθ των Νθπιαγωγϊν τουσ. Η ςυγκεκριμζνθ βιωματικι-εκπαιδευτικι δράςθ ζχει ωσ ςτόχο τα παιδιά να δθμιουργιςουν κάτι από τθν αρχι, μόνα τουσ. Αυτενεργϊντασ μακαίνουν ότι δεν πρζπει να τα κεωροφμε όλα δεδομζνα και ζτοιμα. Φυςικά κα υπάρχει και το φλουρί για κάποιο τυχερό παιδί το οποίο κα κερδίςει ζνα δϊρο ζκπλθξθ και κα δεχτεί τισ ευχζσ όλων μασ για μια καλι και δθμιουργικι χρονιά!

Μήμσμα ζηημ οικογέμεια Σο παιδί, το παιχνίδι και η μάιηςη Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ παιδικισ θλικίασ είναι θ ανάπτυξθ, θ μάκθςθ και το παιχνίδι. Τα παιδιά επενδφουν όλθ τουσ τθν προςοχι και τθν ενζργεια ςτο παιχνίδι απλοφςτατα γιατί και τα ίδια τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι μζςα από το παιχνίδι μακαίνουν για τουσ εαυτοφσ τουσ, για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και για το φυςικό κόςμο. Με το παιχνίδι προάγονται θ δθμιουργικότθτα, θ κινθτικότθτα, θ γνωςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Κακϊσ παίηουν τα παιδιά, επιλφουν προβλιματα και αλλθλεπιδροφν με άλλα άτομα. Καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτά και τισ δεξιότθτζσ τουσ. Το παιχνίδι είναι πολφτιμο για τα παιδιά γιατί: Αξιοποιεί τθν ενζργειά τουσ. Αποτελεί φυςικι δραςτθριότθτα και ςυςτατικό τθσ παιδικισ θλικίασ. Τα βοθκά να κατανοιςουν τον κοινωνικό κόςμο. Τα βοθκά να αναπτυχκοφν κοινωνικά. Τα βοθκά να αναπτφξουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ. Τα βοθκά να διαχειρίηονται τα ςυναιςκιματα και τουσ φόβουσ τουσ. Τα βοθκά να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ μάκθςθ.


Θεμαηολογία Ιαμοσαρίοσ Σου Γενάρη το φεγγάρι μοιάζει ςαν μαργαριτάρι!

-

-

Προφορικι Επικοινωνία Να κατανοιςουν το νόθμα του αλλθγορικοφ λόγου τθσ παροιμίασ «Του Γενάρθ το φεγγάρι μοιάηει ςαν μαργαριτάρι!» Να κατανοιςουν απλζσ μορφζσ τθσ μεταφορικισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ και να παίξουν με αινίγματα που αναφζρονται ςτο χρόνο Να διθγθκοφν με τθ ςωςτι χρονικι ςειρά τα γεγονότα που ζηθςαν τισ θμζρεσ των Χριςτουγζννων Γραφι και Ανάγνωςθ Να απολαφςουν τθν ακρόαςθ ποιθμάτων και παραμυκιϊν Μακθματικά Να γνωρίςουν τθν αρίκμθςθ των μθνϊν 1οσ, 2οσ κτλ., και να δθμιουργιςουν μια λίςτα ςτθν οποία κα αναγράφονται οι μινεσ και οι αφξοντεσ αρικμοί τουσ Να οργανϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τουσ αρικμοφσ Να κάνουν ομαδοποιιςεισ, ταξινομιςεισ και ςειροκετιςεισ Περιβάλλον Να διαγράψουν με το δάχτυλό τουσ πάνω ςτο χάρτθ τθ διαδρομι που ακολοφκθςαν από τον τόπο που μζνουν ζωσ τον τόπο που επιςκζφκθκαν τισ γιορτζσ των Χριςτουγζννων Να γνωρίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των Αλκυονίδων θμερϊν Να μιλιςουν για τισ φάςεισ του φεγγαριοφ Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να ηωγραφίςουν, χωριςμζνα ςε μικρζσ ομάδεσ, ςε 12 καρτζλεσ τα χαρακτθριςτικά του κάκε μινα και να δθμιουργιςουν το θμερολόγιο τθσ τάξθσ. Να εκφραςτοφν με τον αυτοςχεδιαςμό, το διάλογο και τθν κίνθςθ και να αποδϊςουν με το δικό τουσ τρόπο το μφκο τθσ Αλκυόνθσ Να δραματοποιιςουν το ποίθμα «Δϊδεκα μινεσ ακλθτζσ» Να πειραματιςτοφν με διάφορα υλικά και να δραματοποιιςουν παραμφκια Πλθροφορικι Να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ και εικόνεσ με τισ φάςεισ του φεγγαριοφ


Ο χειμϊνασ -

Προφορικι Επικοινωνία Να ενκαρρφνονται να διθγοφνται και να περιγράφουν Να ςυηθτιςουν για τα καιρικά φαινόμενα του χειμϊνα Να βελτιϊςουν και να εμπλουτίςουν τον προφορικό τουσ λόγο Να ςυηθτιςουν για τα μζτρα προφφλαξθσ των ανκρϊπων από το κρφο Γραφι και Ανάγνωςθ Να γράψουν τα ονόματα των ςυμμακθτϊν και των φίλων τουσ που γιορτάηουν τον Ιανουάριο Να απολαφςουν τθν ανάγνωςθ παραμυκιϊν και ποιθμάτων για το χειμϊνα Μακθματικά Να κατανοοφν απλζσ χωροχρονικζσ ςχζςεισ Να οργανϊςουν το μθνιαίο θμερολόγιο του Ιανουαρίου Να μετροφν χρθςιμοποιϊντασ αυκαίρετεσ ι ςυμβατικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ Να κάνουν ομαδοποιιςεισ, ταξινομιςεισ και ςειροκετιςεισ Περιβάλλον Να γνωρίςουν τθν αντίκεςθ τθσ εποχισ από το Νότιο ςτο Βόρειο Ημιςφαίριο Να προβλθματιςτοφν για το πϊσ τα ηϊα και τα φυτά αντιμετωπίηουν το χειμϊνα Τα παιδιά ενκαρρφνονται να «διαβάηουν» χάρτεσ Δθμιουργία και Ζκφραςθ Να πειραματιςτοφν με διάφορα υλικά Να δραματοποιιςουν παραμφκια Να απολαφςουν ακοφςματα κλαςςικισ μουςικισ Να δθμιουργιςουν κολάη με κζμα το χειμϊνα Πλθροφορικι Να εκτελζςουν παιχνίδια εξερεφνθςθσ και να κινοφν το ποντίκι χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λογιςμικό Να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τα χιονοδρομικά κζντρα τθσ Ελλάδασ


Διαιτολόγιο Ιανουαρίου ΗΜΕΡΑ

ΚΤΡΙΩ΢

΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ

ΨΩΜΙ

΢ΑΛΑΣΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

Τρίτη 03/01

κοτόπουλο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 04/01

αρακάς λεμονάτος

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 05/01

μακαρόνια

μοσχαρίσιος κιμάς

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 09/01

φακές

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Τρίτη 10/01

μπιφτέκι

κριθαράκι

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Τετάρτη 11/01

μπριάμ

φέτα

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

ρύζι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

τυρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 12/01 Παρασκευή 13/01

ψαρονέφρι ψητό μακαρόνια κόκκινη σάλτσα

Δευτέρα 16/01

φασολάδα

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 17/01

μπιφτέκι μοσχαρίσιο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 18/01

αρακάς λεμονάτος

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Πέμπτη 19/01

κοτόπουλο γιουβέτσι

κριθαράκι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Παρασκευή 20/01

σπανακόρυζο

γιαούρτι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 23/01

φασολάκια λαδερά

πατάτες

ολικής αλέσεως

λάχανο καρότο

φρούτο

Τρίτη 24/01

μακαρόνια

μοσχαρίσιος κιμάς

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τετάρτη 25/01

σπανακόρυζο

γιαούρτι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

ψαρονέφρι ψητό μακαρόνια κόκκινη σάλτσα

Λαχανικά βραστά

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

τυρί

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Δευτέρα 30/01

φασολάδα

φέτα

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Τρίτη 31/01

κοτόπουλο

πιλάφι

ολικής αλέσεως

ντομάτα αγγούρι

φρούτο

Πέμπτη 26/01 Παρασκευή 27/01

Επικοινωνώ (προνήπιο) - Ιανουάριος 2012  

Επικοινωνώ (προνήπιο) - Ιανουάριος 2012