Page 3

ซำเหมาอยุธยา เยี่ยมคาราวะอาจารย์ปรีชา คนไทยคนแรกที่ปั่นจักรยานรอบโลก 417

6 -7 มิถุนายน 2552

สำหรับสมาชิกและผูร้ กั การปัน่ จักรยานซำเหมาแต่ตดิ ทีไ่ ม่มเี วลามากนักทริปนีเ้ ป็นทริปซำเหมาทีใ่ ช้เวลาไม่มากเพียงแค่2วันเท่านัน้ ระยะทางก็กำลัง พอดี พอเหมาะ ใกล้ๆกรุงเทพฯ ร่วมสัมผัสวิถชี วี ติ ชาวบ้านจากสวนรถไฟมุง่ สูพ่ ระนครศรีอยุธยา แบบง่ายๆ สไตล์นา้ หมี อีกทัง้ เป็นโอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะได้เข้าเยีย่ ม คาราวะอาจารย์ปรีชาพิมพ์พนั ธุสมาชิ ์ กกิตติมศักดิหนึ ์ ง่ เดียวของชมรมฯพร้อมกับได้รบั รับฟังเรือ่ งราวการเดินทางด้วยจักรยานไปเรียนทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาคนแรกของ ประเทศไทยที่ปั่นจักรยานรอบโลก เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 7:30 น. พบกันที่สวนรถไฟ หรือสวนวชิรเบญจทัศ กรุณารับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยก่อน ฟังสรุปเส้นทางและแนะนำเทคนิคต่างๆในการ ปั่นจักรยานแบบต่อเนื่องเป็นกลุ่ม 8:00น.ล้อหมุนออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิคแวะพักเป็นระยะสบายๆไม่เร่งรีบและชมทัศนียภาพสองข้างทางผ่านทีท่ า่ นอาจจะได้คน้ พบความฝันและความ จริงจากประสบการณ์การปั่นจักรยานที่หลากหลายบรรยากาศ 11:30 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน จอดรถจักรยานไว้ให้เป็นระเบียบ รับประทานอาหารกันตามอัธยาศัย ใครกินใครจ่าย (คกคจ.) แล้วไปนั่งกระเช้า ข้ามแม่น้ำชมความงดงามของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินออกเดินทางต่อไปในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา หากมีเวลา แวะเที่ยวชมวัดวาอารามเก่าแก่ที่สำคัญๆ 17:00 น. ปั่นเข้าที่พักโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ใจกลางเมืองอยุธยา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ปรีชาเปิดห้องเรียนอนุบาลซึ่งมีทั้งห้องพัดลม และห้องแอร์ให้พัก แยกห้องหญิง/ชาย หรือท่านใดชื่นชอบบรรยากาศส่วนตัว จะนำเต้นท์ไปกลางที่สนามก็ได้ อาหารเย็นแบบกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น (คกคจ.) 19:00 น. ร่วมรับฟังเรื่องเล่าการเดินทางด้วยจักรยานไปเรียนที่อเมริกาคนแรกของประเทศไทยที่ปั่นจักรยานรอบโลก และรับฟังโอวาทจากอาจารย์ปรีชา พิมพ์พันธุ์ เสร็จแล้วตั้งวงสภากาแฟเจ้าประจำ สนุกสนานเฮฮาสนทนาประชาชมรมฯ 21:00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 6:00 น. ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 7:00 น. กราบลาและขอบคุณอาจารย์ปรีชา พิมพ์พันธุ์ แล้วออกเดินทางแวะหาของอร่อยเมืองเก่าเป็นอาหารเช้า (คกคจ.) ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชม เมืองเก่า ได้เวลาอันสมควร เริ่มออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แวะทานอาหารกลางวันที่รังสิต (คกคจ.) 17:00 น.ถึงสวนรถไฟ ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน รายละเอียดทริป • ระยะทางไปกลับประมาณ 160 กม. อาจมากหรือน้อยกว่าได้ สะสมระยะทาง • ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 200 บาท • ชำระค่าทริปโดยเงินสดที่ชมรมฯ หรือจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบรรทัดทอง ในนาม พิชิต มงคล ศักดิ์รพงค์ เลขที่ 063-250311-5 แล้วกรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนมาที่ โทร -02 - 612 5511 หรือมาชำระที่ชมรมฯก็ได้ • เตรียมยางในอะไหล่ ชุดปะยาง(เผื่อไว้ได้หัดปะยาง) ครีมกันแดด หมวกกันกระแทก หมวกผ้า ไฟหน้า ไฟท้าย ถุงนอน ของใช้จำเป็นของแต่ละท่าน เงินสำหรับเป็นค่าอาหาร • เส้นทางลาดยางตลอด จักรยานอะไรก็มาได้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับกำลังของท่านแต่ควรจะมีความสามารถปั่นความเร็ว 20 กม.ต่อชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง • สมาชิกท่านใดจะแยกกลับก่อนไม่ว่าช่วงไหน ขอความกรุณาแจ้งผู้นำทริปหรือกรรมการทราบก่อนนะครับ จะได้ไม่เป็นกังวลว่าท่านไปอยู่ที่ไหน • นำทริปโดย น้าหมี และทีมงานดูแลอย่างประทับใจ • รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

03

พฤษภาคม 2552

ThaiCycingClub Journal  

May issu of Thai Cycling Journal.

ThaiCycingClub Journal  

May issu of Thai Cycling Journal.

Advertisement