Page 1

www.z angak. am

¹1 | 2014

Ուսում նական գրքերի լ րահոս Զանգակ հրատարակչության ուսում նական, մեթոդական և ուսում նաօժանդակ գրքերը ներկայացնող պարբերական

­ՋԱՆ­ՆԻ ՌՈ­ԴԱ­ՐԻ

ՉԻ­Պ Ո­Լ Ի­Ն ՈՅԻ ԱՐ­Կ ԱԾ­Ն Ե­Ր Ը www.zangak.am/9789939682044 ISBN՝ 9789939682044 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 14,8x21­սմ • Է­ջերի քանակը՝ 224 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Գինը՝ 3200 ֌

Ի

­ ա­լա­ցի գրող Ջան­նի Ռո­դա­րի­ի տ եր­կե­րը հա­վա­սա­րա­պես գրա­ վում են թե՛ մա­նուկ­նե­րին, թե՛ մեծե­րին: Նրա զվար­ճա­լի ու ան­սո­վոր պատ­մու­ թյուն­նե­րը կեր­պարանա­փո­խում են մեզ ծա­նոթ ի­րե­րի աշ­խար­հը և այդ­ պի­սով փո­խում մեր վե­րա­բեր­մուն­քը մի­մյանց ու աշ­խար­հի նկատ­մամբ: «Չի­պո­լի­նոյի ար­կած­նե­րը» երկը իր ան­սո­վոր եր­գի­ծան­քով, լեզ­վա­կան մի­տում­նա­վոր շե­ղում­նե­րով ընթեր­ ցո­ղին ո­ւղղ­ված կոչ է՝ սթափ­վել կաշ­

կանդ­ված, հար­մար­վո­ղա­կան մտա­ ծե­լա­կեր­պից, լի­նել ա­վե­լի ճկուն ու հե­ ռա­տես, ճիշտ կողմ­նո­րոշվել այն պա­ հե­րին, ե­րբ բա­րո­յա­կան բոլոր հենա­ սյու­ նե­ րը խարխլված են: Այս ստեղ­ ծա­գոր­ծու­թյան գոր­ծող անձանց ա­նուն­նե­րը (Չի­պո­լի­նո՝ Սոխուկ, սինյոր Պո­մի­դո­րո, իշ­խան Լի­մո­նե), զվար­ճա­լի լի­նե­լուց բա­ցի, խո­սում են նրանց ա­ռանձ­նա­հա­տուկ բնա­վո­րու­ թյան ու պահ­ված­քի մա­սին: Ի­րա­կան ու երևա­կա­յա­կան աշ­խարհ­նե­րը մեկ­ տեղ­վում են, ար­դյուն­քում ծն­վում է բա­ցա­ռիկ նուրբ ու դի­պուկ հու­մոր: Մր­գե­րի ու բան­ջա­րե­ղեն­նե­րի այս զվարթ աշ­խար­հում ճամ­փոր­դե­լուց հե­տո ըն­թեր­ցողն ան­համ­բեր կս­պա­ սի Ռո­դա­րի­ի մյուս եր­կերին: Շու­տով լույս կտես­նի «Ջել­սո­մի­նոն խա­բե­ բա­նե­րի աշ­խար­հում» ստեղ­ծա­գոր­ ծու­թյան հայե­րեն թարգ­մա­նու­թյու­նը:

Ջան­նի Ռո­դա­րի (1920–1980) Ջան­նի Ռո­դա­րին ծն­վել է հյու­սի­սային Ի­տա­լիայում: Նա 10 տա­րե­կան է­ր, ե­րբ հայ­րը մա­հա­ցավ։ Ջաննիին և նրա եր­ կու եղբայր­նե­րին մե­ծաց­րել է մայ­ րը։ Ապագա գրողը ճե­մա­րան է հա­ճա­խել և 17–ա­մյա տա­րի­քում ստա­ցել ու­սուց­չի ո­րա­կա­վո­րում, ո­րից հե­տո դա­սա­վան­դել է գյու­ղա­կան դպ­րոց­նե­րում:

1948 թ. Ռո­դա­րին կո­մու­նիս­տա­կան ամսագ­ րի լրագ­ րող էր և սկ­ սեց ման­ կա­ կան գր­քեր գրել։ 1950 թ. դար­ձավ Հ­ռո­մում տեղա­կայ­ված «Իլ Պի­ո­նե­րե» ման­կա­կան շա­բա­թա­թեր­թի գլ­խա­վոր խմ­բա­գիր։ 1970 թ. Ռո­դա­րին ստա­ցավ ­Հանս Քրիս­տի­ան Ան­դեր­սե­նի ան­վան մր­ցա­ նակ,  այ­նու­հետև լայն ճա­նա­չում ձեռք բերեց որպես 20–րդ դա­ րի լա­ վա­ գույն ման­կա­գիր­նե­րից մե­կը։

­Մա­նո­ւե­լա Սան­տի­նի (նկարազարդող) ­ ա­նո­ւե­լա Սան­ Մ տի­ նին ծնվել է Ի­տա­լիայի Ջեսի քա­ղա­քում 1975 թ.: 2000 թ. ա­ վար­ տել է Բոլոնիայի Գե­ղար­վես­տ ի ա­կ ա­դե­մի­այի նկար­չու­թյան բա­ժի­նը՝­ պաշտ­պա­նե­լով թեզ՝ ման­կա­կ ան նկա­ր ա­զար­դում­ նե­ ր ի վերաբերյալ: Նա ձեռք է բե­րել նաև վեբ–դի­զայ­ների մաս­նա­գ ի­տու­թյուն Բո­լո­նի­այի Ալդինի Վա­լե­րի­ա­նի ի­նս­տի­տու­ տում: Սան­տի­նին նկար­չու­թյուն և ա­ն ա­տո­մի­ա է դա­սա­վան­դել «Նոր Է­լոիզ» դպ­րո­ցում: Մշ­տա­ պես կատա­րել է ման­կա­կան նկա­ րա­զար­դում­ներ՝ ար­ժա­նա­նա­լով մր­ցա­նակ­նե­րի ու պատ­վոգ­րերի: «Չիպոլինոյի արկածները» ստեղ­ծ ա­գ ործության  նկարա­ զարդում­ները նրա հերթա­կան հետաքրքիր աշխատանքներից են: Մա­նո­ւե­լա Սան­տի­նին ապրում և աշ­խա­տում է Ֆե­ռե­րա­յում: Համագործակցում է բազ­ մա­ թիվ  հայտ­նի  հրա­տա­րակ­­չու­ թյուն­ն երի  հետ:  Ի­տ ա­լ ի­ա յի տար­բեր քա­ղաք­նե­րում ե­րե­խա­ նե­րի համար կազ­մա­կեր­պում ու վարում է նկար­ չա­ կան դաս­ ընթաց­ներ:


www.za ngak .am ԱՐ­ՏԱԿ ՄՈՎ­ՍԻ­ՍՅԱՆ

10 ՀԱՅ Ա­Կ Ա­Ն Ա­Վ ՈՐ ԱՐ­Ք Ա­Ն ԵՐ www.zangak.am/9789939680378 ISBN՝ 9789939680378 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 22x30,5­ սմ • Է­ջերի քանակը՝ 104 • Կ ­ ազմը՝ կոշտ 

Զ

Գինը՝ 6500 ֌

ան­գակ հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը, կար­ևո­րե­լով հայա­գի­տու­թյու­ նը հան­րա­մատ­չե­լի դարձ­նե­լու գոր­ծը, հրա­տա­րա­կել է «10 հայ ա­կա­նա­վոր ար­քա­ներ» պատ­կե­րա­զարդ գիր­քը: Շարքի ա­ռա­ջին հրա­տա­րա­կու­թյու­նը ե­ղել է «Արևմ­տյան Հա­յաս­տա­նի 10 ո­ւխտա­վայ­րեր»-ը, ի­սկ վեր­ջերս լույս է տե­սել «10 հայ ա­կա­նա­վոր թա­գու­ հի­ներ» գիր­քը:

Ար­տակ Մով­սի­սյան

Պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու

Ներ­կա­յումս ՀՀ ԳԱԱ Ար­ևե­լա­գի­տու­թյան ի­նս­տի­տու­տի ա­վագ գի­տաշ­խա­տող է։ 1998 թվա­կա­նից դա­սա­խո­սում է Եր­ևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում. հայոց պատ­ մու­թյան ամ­բի­ո­նի դո­ցենտ է։ Հե­ղի­նակ է շուրջ ե­րեք տաս­նյակ գի­տա­կան հոդ­ված­ նե­րի:

Հե­ղի­նակն իր նա­խա­բան–խոս­քում նշում է այն հիմ­նա­կան դր­դա­պատ­ճա­ռը, որ հա­սու­ նաց­րել է այս գր­քի ստեղծ­ման ան­հրա­ժեշ­տու­թյու­նը.

«XX դա­ րա­վեր­ջին կր­կին ան­կա­ խա­ցած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­ պետու­ թյունն այ­սօր ու­նի հնա­րա­վո­ րու­թյուն՝ ­վե­ րա­կանգ­ նե­լու հայոց պե­տա­կա­ նու­թյան ան­ցյա­ լի փա­ռա­վոր ա­վանդ­ նե­րը: Դա հնա­րա­ վոր է մի­այն ան­ցյա­ լի հե­րո­ սա­կան ո­գու և ի­դե­ալ­նե­րի վերա­կերտ­մամբ: Դրա հա­մար ժո­ղովր­դին և ա­ռա­ ջին հեր­թին նոր սերն­դին ան­հրա­ ժեշտ են հե­րոս­ներ, հե­րո­ սա­կան ի­դե­ալ­ներ»:

2

Գրքի երկրորդ հրա­ տա­ րակ­ությունն է՝ լրամշակված և վերաձևավորված: Հրատարակվել են նաև գրքի ռու­սե­րեն ու ան­գլե­րեն տար­բե­րակ­նե­րը: Ներ­կա­յաց­ված տա­սը հայ ա­կա­նա­վոր ար­քա­ նե­րի ը­նտ­րու­թյան հիմ­ նա­կան սկզ­բուն­քը հեղի­ նա­ կի համար ե­ ղել է այն, որ նրանք ոչ միայն զգա­լի հետք են թո­ղել մեր պատ­ մու­թյան մեջ, այլ նաև ի­րենց կեր­պ ա­ր ով  օ­ր ի­ն ա­կ ե­լ ի են այս­ օրվա սերնդի դաս­ տիա­րա­կու­թյան համար: Գիր­քը հա­գե­ցած է նկար­ նե­րով, ո­րոնք ա­ռա­վել ընկա­լե­լի ու տե­սա­նե­լի են դարձ­նում վաղ ան­ցյա­լի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը:


www.z angak. am Նորույթ

ՖՐԵՆՍԻՍ ՍՔՈԹ ՖԻՑՋԵՐԱԼԴ

ՄԵԾՆ ԳԵԹՍԲԻ www.zangak.am/9789939682259 ISBN՝ 9789939682259 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 12x20 սմ­ • Է­ջերի քանակը՝ 216 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Գինը՝ 2200 ֌

Ա

­ ե­րի­կյան գրակա­նու­թյունն մ անհնար է պատ­կե­րաց­ նել առանց «Մեծն Գեթսբի» վե­ պի: Ֆից­ջե­րալ­դի այս գլուխ­գոր­ ծոցը հա­մար­վում է ա­մե­րի­կյան գրա­կա­նու­թյան «ջա­զի դա­րը» բնո­րո­շող ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն: Այդ  ժամա­ն ա­կ աշրջա­ն ը,  որ ը­նդ­գր­կում է Ա­ռա­ջին աշ­խար­ հա­մ ար­տ ի ա­վար­տ ից մինչև 1930–ա­կանների Մեծ ճգ­նա­ժա­ մի տա­րի­նե­րը, իր ան­վա­նու­մը ստա­ցել է հենց Ֆից­ջե­րալ­դի կող­մից: Վե­պ ի գոր­ծ ո­ղու­թ յու­ն ը տեղի է ունե­ ն ում Նյու Յոր­ ք ում՝ Լոնգ Այլենդում, 20–րդ դա­ րի

20–ա­կ աննե­ր ին։  Պատ­մ ո­ղ ը՝ առա­ջին դեմ­քով հան­դես ե­կող Նիք Քա­ րավեյը, վե­ պը սկ­ սում է մի խորհր­դից, ո­րն ի­րեն ժա­մա­ նա­ կին տվել է հա­ րուստ հայրը, այն է՝ չդա­տել ու­րիշ մարդ­ կանց, ով­քեր չու­նեն իր ա­ռա­վե­ լու­թ յուն­ն ե­ր ը։ Այս խորհր­ դ ին հետ­ևելը Նի­քի սո­վո­րու­թյունն է, բայց բա­ցա­ռու­թյուն է Գեթս­բին։ Ֆից­ջե­րալ­դը ներ­կա­յաց­նում է եր­կու զու­գա­հեռ պատ­մու­թյուն՝ Գեթս­բի­ի ող­բեր­գա­կան սե­րը և «Ա­մե­րի­կյան ող­բեր­գու­թյու­նը», ո­րը նկա­րա­գիրն է Բեն­ջա­մին Ֆրանք­լի­նի՝ «­ժա­մա­նա­կը փող է» հայտ­նի ա­սույ­թը դա­վա­նող, հոգե­զուրկ, մի­այն ցոփ ու շվայտ կյան­քի հետ­ևից վա­զող մարդ­ կանց կյան­քի: Վեր­ջ ին տաս­ն ա­մ յակ­ն ե­ր ում ան­գ լի­ա­լե­զու ե­ր կր­ն ե­ր ում այս վե­պը միջ­նա­կարգ դպ­րոց­նե­րի ու հա­մալ­սա­րան­նե­րի գրա­կա­ նու­թյան ծրագ­րե­րի պար­տա­դիր ըն­թեր­ցա­նու­թյան ցան­կում է: Վե­պը 20–րդ դա­ր ում ան­գ լե­

րե­ն ով գր­ված 100 լա­վա­գույն գր­քե­ր ի ցան­կ ում զբա­ղեց­ր ել է ե­ր կ­ր որդ տե­ղ ը: ­Վե­պի կեն­սագ­րու­թյու­նը շատ հա­րուստ է: Մինչ օ­րս ու­նե­ցել է ա­վե­լի քան 600 հրա­տարակու­ թյուն՝ ա­մե­նա­տար­բեր լե­զու­նե­ րով: Վե­պի հի­ման վրա նկա­րա­ հան­ վել է 6 ֆիլմ: 2012 թ. Լոն­ դո­նի «Քինգս Հեդ» թատ­րո­նում բե­մադր­վել է «Մեծն Գեթս­բի» մյու­զիք­լը, ի­սկ 2013 թ. «Լիդ­սի Գրանդ» թատ­րո­նում՝ հա­մա­նուն բա­լե­տը: «­Զ ան­գակ» հրա­տ ա­ր ակ­չու­ թյու­ն ը, ո­ր ո­շ ե­լով վե­ր ահ­ր ա­տ ա­ րա­կ ել «­Մեծն Գեթս­բ ի» վե­պ ը, կար­ևո­ր ել է և՛ թարգմանա­կ ան արժե­քը, և՛ արտա­քին ձևա­վո­ րումը: 1925 թ. տպագր­ված վե­պը ներ­ կա­յա­ցել է հենց այս ար­տա­հայ­ տիչ շա­պի­կով՝­ կա­պույտ ֆոնին եր­ևա­ցող աչ­քեր, որ կախ­ված են ար­դյու­նա­բե­րա­կան քա­ղա­քի լույ­ սե­րի վրա:

Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդ (1920–1980) Ծնվել է Մի­նե­սո­թա նա­հան­գի Սենթ Փոլ քա­ղա­ք ում՝  ա­պ ա­ հով­ված իռ­լան­դա­ցի կաթո­լիկ­նե­րի ընտա­ նի­ք ում:  Սո­վորել  է հայտ­նի ուսում­նական հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում, ի­նչ­պես, օ­րի­ նակ՝­ Սենթ Փո­լի ա­կա­դե­մի­ա­յում և Փրիս­թո­նի հա­մալ­սա­րա­նում: Ու­սա­նե­լու ընթաց­քում ար­դեն ձևա­վոր­վում է նրա՝ գրող դառ­նա­լու ե­րա­զան­քը: Նրա ա­ռա­ ջին վե­պը՝ «Դրախ­տի այս կող­մը» (1920),

մի­ան­գա­մից մեծ համ­բավ է նվա­ճում, և Ֆից­ջե­րալ­դին սկ­սում են տպա­գրել ա­մենա­հայտ­նի ամ­սագ­րե­րում: 1924 թ. Ֆից­ջե­րալ­դը տե­ղա­փոխ­ վում է Ի­տա­լի­ա, ա­պա՝ Ֆրան­սի­ա, որ­տեղ էլ ծա­նո­թա­նում է Հե­մինգուեյի հետ: Փա­րի­զում նա ա­վար­տում է «­Մեծն Գեթս­բի» վե­պը: Շու­տով գրո­ղի կյանքում ֆի­նան­ սա­կան դժ­վա­րու­թյուն­ներ են ծագում: Բա­ցի այդ, նրա կնոջ ա­ռող­ջա­կան վիճակն է վատ­ թա­ րա­ նում, և նա աստի­ճա­նա­բար խե­լա­գար­վում է:

1934 թ. Ֆից­ջե­րալ­դը գրում է «­Գիշերն ա­նույշ է» վե­պը, ո­րը մե­ծ ­մա­սամբ ի­նքնա­կեն­սագ­րա­կան է. իր և հի­վանդ կնոջ քայ­քայ­վող ըն­տա­նի­քի պատ­մու­ թյան հետ­քն ա­կն­հայտ է այդ վե­պում: 1937 թ. Ֆից­ջե­րալ­դը որ­պես սցե­նա­ րիստ սկ­սում է աշ­խա­տել Հո­լի­վու­դում և ե­րեք տար­վա ըն­թաց­քում գրում է մի շարք պատմ­վածք­ներ ու հոդ­ված­ներ, ի­նչ­պես նաև «­Վեր­ջին մագ­նատ» վեպը, ո­րը մնում է ա­նա­վարտ մո­տա­ լուտ մահ­վան պատ­ճա­ռով: Հեղինակ է 150 պատմ­վածքի և 4 վեպի:

3


www.za ngak .am Նորույթ

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ՓԱԼԻԿՅԱՆ, ՆԻՆԱ ՀՈԲՈՍՅԱՆ

ՔԻՄԻԱ 9–րդ դասարանի ավարտական քննության ուղեցույց և թեստերի ժողովածու www.zangak.am/9789939682662 ISBN՝ 9789939682662 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24­ սմ • Է­ջերի քանակը՝ 40 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Նպատակն է ծանոթացնել 2013–2014 ուստարում «Քիմիա» առար­ կայի 9–րդ դասարանի ավարտական քննության թեստերի կառուց­ վածքին և բովանդակությանը: Ժողովածուում ներառված են ուղեցույց և թեստերի նմուշ­ օրինակներ, որոնք՝ Գինը՝ 900 ֌

Նորույթ

 կօգնեն աշակերտնե­րին ավար­­ տական քննու­թյանն արդյու­նա­ վետ նա­խա­պատ­րաստ­վելու,

 կկողմ նորոշեն ուսուցիչ­ն ե­ րին` համա­պ ատասխան ձևով ուսուցումը կազմակերպելու:

ԼԻԴԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ՓԱԼԻԿՅԱՆ

ՔԻՄԻԱ 5 + 2 ԹԵՍՏ

2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ www.zangak.am/9789939682693 ISBN՝ 9789939682693 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24 սմ­ • Է­ջերի քանակը՝ 96 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Գինը՝ 1700 ֌

Թեստերը կազմվել են քիմիայի 2013 թ. և 2014 թ. պետա­ կան ավարտական և միաս­նական քննությունների առա­ջա­­դրանքների շտեմա­ րան­ ների I–III մասերի առա­ ջադրանքներից:  Ներկայացված թեստերը կառուց­վածքով և բովան­դա­ կությամբ լիովին համապա­ տաս­ խանում են 2014 թ. «Պե­

4

տա­կան ավարտական և միասնա­կ ան քննու­թ յունների ուղեցույց»–ի պահանջներին: Հաշվի առնելով Հայաստա­նում գործող հայկական դպրոց­ ների ռուսե­րենով ուսուցմամբ դասա­ րանների, ռուսական դպրոց­ ների շրջանավարտ­ների և ուսու­ ցիչների ցանկությունը՝ ձեռնար­ կում ընդգրկված են ռուսերեն թարգմանված երկու թեստ:


www.z angak. am ԳՈՒՐ­ԳԵՆ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ, ՎԱ­ՀԱԳՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ­

Դպրոցական օլիմպիադաներ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ www.zangak.am/9789939682228 ISBN՝ 9789939682228 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24­ սմ • Է­ջերի քանակը՝ 448 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Ս

ույն ժողովածուն բաղկացած է 4 մա­ս ից, որ­տ եղ ներ­կ ա­ յաց­ված են՝

1.

Գինը՝ 6500 ֌

Լիարժեք օգ­նու­թյուն աշ­խար­հագ­րու­ թյան օ­լիմ­պի­ա­դա­նե­րին պատ­րաստ­ վող ա­շա­կերտ­նե­րին և նրանց ուսու­ ցիչ­նե­րին

տար­բեր պար­բե­րա­կան­նե­ րում հրա­տա­րա­կված աշխարհա­ գրության նյու­թե­րը՝ դպ­րո­ցա­ կան օ­լիմ­պի­ա­դա­նե­րի հար­ցե­րը, խն­դիր–ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րը  և դրանց լուծ­ման մե­թո­դի­կան, 2. վերջին 15 տա­րի­նե­րի Եր­ևան քա­ղա­քի տա­րած­քային, ի­նչ­պես նաև մար­զային և հան­րա­պե­տա­ կան փու­լե­րի, Ե­ՊՀ՝ վեր­ջին տարի­ նե­րի աշ­խար­հագ­րու­թյան օ­լիմ­ պիա­դա­նե­րի հար­ցա­թեր­թե­րը,

3. հարցաթերթերի առա­ ջա­ դրանքների պա­տաս­խան­ները, 4. երաշ­խա­վոր­ված գրա­կա­ նու­թյան ցանկ ի­նչ­պես օ­լիմ­ պիա­դա­նե­րի տար­բեր փու­լե­րին նա­խա­պատ­րաստ­վե­լու, սո­վո­ րող­նե­րի գի­տե­լիք­նե­րը ստու­ գե­լու, այն­պես էլ մի­աս­նա­կան քն­նու­թյուն­նե­րին նա­խա­պատ­ րաստ­վե­լու հա­մար:

ՍՈ­ՆԱ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

ՅՈՒՐՕՐԻՆԱԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ 4–րդ դասարան www.zangak.am/9789939681627 ISBN՝ 9789939681627 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24 սմ­ • Է­ջերի քանակը՝ 128 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Ձեռ­նար­կը հաս­ցե­ագր­ված է 4–րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­ նե­րին և դաս­վար­նե­րին:

Գինը՝ 1800 ֌

Այն ընդգր­ կում է խա­ ղային, տրա­մա­բա­նա­կան, հետա­քրք­րաշարժ առա­ջա­ դրանք­նե­րով քար­տեր: ­ ­Գիր­քը կզար­գաց­նի ա­շա­ կեր­տի մտա­ծո­ղու­թյու­նը, սեր կա­ռա­ջաց­նի մա­թե­մա­տի­ կայի նկատ­մամբ: 5


www.za ngak .am Նորույթ

ՎԱՐԴԱՆ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 5 ԹԵՍՏ

Պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ www.zangak.am/9789939682709 ISBN՝ 9789939682709 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24­ սմ • Է­ջերի քանակը՝ 112 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Գինը՝ 1800 ֌

Այս օրինակները կազմվել են «Հայոց պատմություն. 2014 թ. պետա­կ ան ավար­տ ա­կ ան և միաս­ն ական քննու­թ յուն­ն երի թես­տային  առա­ջադրանք­ ների շտե­մ ա­ր ան»–ի առա­ջ ին, երկրորդ և երրորդ գրքերի հիման վրա: Ժողովածուում տեղ գտած նմուշ­օրինակները համապա­ տաս­խա­նում են 2013 թ. «Հայոց պ ա տ­մ ո ւ­թ յ ո ւ ն .  պ ե­տ ա­կ ա ն ավար­տա­կան և միասնա­կան

քննու­թյուն­ների ուղեցույց»-ով սահ­ման­ված սկզբունքներին և թես­տերի կազմ­ման պահանջ­ ներին: Բովանդակային առումով և բարդության աստիճանով թես­ տերը համապատասխանում են «Հայոց պատմություն. պետա­կան ավար­տական և միաս­նական քննու­թյունների ուղե­ցույց»–ով սահ­ման­ված Ա և Բ մակար­դակ­ ներին:

ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ԹՈ­ՐՈ­ՍՅԱՆ, ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ՉԻ­ԲՈՒԽ­ՉՅԱՆ

ՈՒ­Ս ՈՒ­Ց Ա­Ն ՈՂ ԳՐԱ­Վ ՈՐ ԱՇ­Խ Ա­Տ ԱՆՔ­Ն Ե­Ր Ը ՏԱՐ­Ր Ա­Կ ԱՆ ԴԱ­Ս Ա­Ր ԱՆ­Ն Ե­Ր ՈՒՄ Մայ­ր ե­ն ի III–IV դա­ս ա­ր ան­ն եր www.zangak.am/9789939680019 ISBN՝ 9789939680019 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17x24 սմ • Է­ջերի քանակը՝ 240 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Գինը՝ 2800 ֌

Գր­քում տր­ված են III–IV դա­սա­ րան­նե­րում գոր­ծած­վող գրա­վոր աշ­խա­տանք­նե­րի բո­լոր տե­սակ­ նե­րը՝ ար­տագ­րու­թյուն, թե­լա­ դրու­թ յուն,  փո­խ ադ­ր ություն, շարա­դրու­թյուն: Ներ­կ ա­յ աց­ված են դա­ս ա­ պլա­ն ի օ­ր ի­ն ակ­ն եր, ի­ս կ գրա­ վոր­ն ե­ր ի ա­ռ ան­ձ ին տե­ս ակ­

6

նե­ր ի հա­մ ար՝ աշ­խ ա­տ ան­ք ի կազ­մ ա­կ երպ­մ ան քայ­լա­շ ա­ րեր: ­ Ձեռ­նար­կը կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել տար­րա­կան դա­սա­րան­ նե­րի ու­սու­ցիչ­նե­րին, ի­նչ­պես նաև ա­շա­կերտ­նե­րին տա­նը ի­ն ք­ն ու­ր ույն  աշ­խ ա­տ անք­ն եր կա­տա­րե­լիս:


www.z angak. am ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱՆ, ՀԱՍ­ՄԻԿ Օ­ՀԱ­ՆՅԱՆ, Ա­ՆՈՒՇ ԽԱ­ՉԻ­ԿՅԱՆ

ԱՆԳ­Լ Ե­Ր ԵՆԻ ՔՐԵՍ­Տ Ո­Մ Ա­Տ Ի­Ա www.zangak.am/9789939680453 ISBN՝ 9789939680453 • Լե­զուն՝ անգ­լե­րեն • Է­ջերի քանակը՝ 272

• ­Չա­փսը՝ 14,5x20­ սմ • ­Կազմը՝ փափուկ 

Գ

ր­քում զե­տեղ­ված են ի­նչ­պես ծրագ­րային և դա­սագր­քե­ րում ներ­կա­յաց­ված ա­մե­րի­կյան ու ան­գլի­ա­կան հե­ղի­նակ­նե­րի, այնպես էլ այլ հե­ղի­նակ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ ծու­թյուն­ներ: Մի գր­քում միմյանց են հանդի­ պել ան­գլի­ա­լե­զու գրա­կա­նու­թյան կարևորա­գույն հե­ղի­նակ­նե­րից 24-ը՝

Գինը՝ 2500 ֌

Մարկ Տվեն Ֆրենկ Սթոք­թոն Նա­թա­նի­ել Հո­թորն Քեյթ Շո­պեն

Օ’­Հեն­րի

Ռո­բերտ Բըրնս Ջորջ Գոր­դոն Բայ­րոն

­ նա­րա­վո­րու­թյուն է տալիս Հ զար­գաց­նե­լու լեզ­վա­կան գի­ տե­լիք­նե­րը և ձեռք բե­րե­լու հա­րուստ բա­ռա­պա­շար:

Ա­մբ­րոզ Բիրս

Է­լե­ա­նոր Հ. Փոր­թեր Սթի­վեն Քրեյն

Համ­լին Գար­լանդ

Էդ­գար Ա­լան Պո

­Նա­խա­տես­ված է անգլե­ րե­նի դա­սա­րա­նա­կան և ա ր­տ ա­դ ա­ս ա­ր ա­ն ա­կ ա ն պա­րապ­մունք­նե­րի հա­մար:

Ջեք Լոն­դոն

Է­լիս Փար­քեր Բաթ­լեր Վա­շինգ­թոն Իր­վինգ

Է­դիթ Վար­թոն

Վի­լ յամ Սա­րո­յան

Է­մի­լի Դի­քին­սոն

Վի­լ յամ Շեքս­պիր

Չարլզ Դի­քենս

Ար­թուր Քո­նան Դոյլ

Ռա­դյարդ Քիփ­լինգ

Ջե­րոմ Ք. Ջե­րոմ

­ՆԱԻ­ՐԱ Ա­ՎԱ­ԳՅԱՆ, ԼԻ­ԼԻ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ, Ա­ՐՈՒՍ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

ՆԱ­Խ ԱՇ­Տ Ե­Մ Ա­Ր ԱՆ Քե­ր ա­կ ա­ն ա­կ ան վար­ժ ու­թ յուն­ն եր ան­գ լե­ր ե­ն ի շտե­մ ա­ր ա­ն ի ա­ռ ա­ջ ադ­ր անք­ն ե­ր ին նա­խ ա­պ ատ­ր աստ­վե­լու հա­մ ար www.zangak.am/9789939682235 ISBN՝ 9789939682235 • Լե­զուն՝ անգ­լե­րեն • Է­ջերի քանակը՝ 296

• ­Չա­փսը՝ 17x24 սմ • ­Կազմը՝ փափուկ 

Ընդգրկում է քե­րա­կա­նա­կան վար­ժու­թյուն­ներ՝ պա­տաս­խան­ նե­րով:

Գինը՝ 2500 ֌

Ընձեռում է անգ­ լե­ րե­ նի գործ­ նա­կ ան քե­ր ա­կ ա­ն ու­թ յան մեջ ի­նքնու­րույն հմտա­նա­լու հրա­շա­լի հնա­րա­վո­րու­թյուն:

Նախատեսված է մի­ջին և ա­վագ դպ­րո­ցի հա­մար՝ ԿԳՆ կող­մից սահ­ ման­ված ան­գլե­րե­նի ա­ռար­կա­յա­ կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րին համա­պա­ տաս­խան: 7


www.za ngak .am ԴԵՅ­ՎԻԴ ԳԼՈ­ՎԵՐ

Մա­թ ե­մ ա­տ ի­կ ա­կ ան ո­ր ո­ն ում ­ն եր Ա­Ռ ԵՂԾ­Վ ԱԾ­Ն Ե­Ր Ի ԹԱՆ­Գ Ա­Ր Ա­Ն Ը www.zangak.am/9789939680781 ISBN՝ 9789939680781 • Լե­զուն՝ ար­ևե­լա­հայե­րեն • ­Չա­փսը՝ 17,5x23 սմ • Է­ջերի քանակը՝ 48 • Կ ­ ազմը՝ փափուկ 

Ա

Գինը՝ 2100 ֌

յս գիրքը Ոսկե գանձը փրկելու արկածային պատ­մու­թյան միջո­ցով զար­ գաց­ նում է երեխա­ ների մաթե­ մա­տ ի­կ ա­կ ան  ունա­կ ություն­ ները: «Առեղծված­ների թան­ գա­րանը» «Մաթեմա­տիկա­կան որո­նում­ներ» շարքի գրքե­ րից

ատրաստվել է քերի լրահոսը պ գր ն կա ա մն ու ղմից. Ուս րակչության կո Զանգակ հրատա մար հա տառումների հարցերի և նկա յուն: թ ու գր լ մեր խմբա կարող եք դիմե . 49/2 ող պ սի ն, Կոմիտա Հասցե` ք. Երևա 23 25 28 Հեռ.` (+37410)

Հրատարակման պահին սույն լրահոսում զետեղված տեղեկատվությունը ստույգ է: Ներկայացված ցանկացած անուն գրքի գինը, ձեռք բերելու հնարավորությունները և առանձնահատկությունները ենթակա են փոփոխությունների: Նորություններին ծանոթանալու և առցանց գնումներ կատարելու համար այցելե՛ք Զանգակ հրատարակչության պաշտոնական կայք՝ www.zangak.am

մեկն է. այդ շարքը համա­ լրում են «Հանե­լուկ­ների մո­ լորակ»,  «Լաբի­ր ին­թ ոս­ն երի կալ­­վածքը»,  «Հուշում ­ն երի քար­ա ն­ձ ավը» գրքերը, որոնք առա­ ջադրում են խաղային ու միմյանց շարու­նա­կող խնդիր­ ներ: Անգամ սխալվելու դեպ­քում առա­ջա­դրանք­ները հնա­րա­վո­ րություն են տալիս շարու­ նա­ կելու մաթեմա­տիկա­կան ճամ­ փոր­դու­թյունը՝ ընտրե­լով մեկ այլ ուղղություն:

Ներկայացված գրքերը կարող եք ձեռք բերել Զանգակ գրատնից, ինչպես նաև այլ գրախանութներից: Զանգակ գրատան հասցեն է՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23 26 49

Ուսումնական գրքերի լրահոս 1  

Լրահոսը ներկայացնում է Զանգակ հրատարակչության ուսումնական, մեթոդական և ուսումնաօժանդակ գրքերը: No.: 1/2014

Advertisement