Page 1

39

Gazeta

9 772080 320101

2,00 zł 37 cena

5% VAT

numer

(115)

W tym tygodniu losujemy kolejne 10 nagród

amo ska

Zapraszamy do konkursu Nasza Zamojszczyzna

KONKURSOWI PATRONUJĄ

02

STRONA

reklama

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

27 września - 3 października 2011 ISSN: 2080-3206, Nr indeksu: 254762 e-mail: redakcja@zamojska.com Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

200 lat, Pani Teklo!

24

STRONA

Tym razem okazją do złożenia życzeń najstarszej mieszkance gminy Sitno i jednej z najstarszych mieszkanek Lubelszczyzny były jej imieniny. 23 września Tekli Masłosz ze Stanisławki życzenia składała nie tylko rodzina, ale także pracownicy Urzędu Gminy wraz z wójtem Kajetanem Protasem.

Jedna liderka PWSZ coraz większa PiS-u czy liderów Roztocze dwóch? 05 odarte ze złudzeń

14

STRONA

4 października, w samo południe, nastąpi otwarcie budynku przy ulicy Zamoyskiego 64, w którym mieszczą się Instytut Przyrodniczo-Techniczny i Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Zamościu.

21

STRONA

STRONA

Pytanie na pozór łatwe, ale nie w czasie kampanii wyborczej. Kandydat na posła Sławomir Zawiślak wskazywał siebie na lidera struktur partyjnych w naszym okręgu wyborczym, jednak na liście PiS pozycję lidera ma Beata Mazurek.

Wysokiej porażki doznali piłkarze Roztocza Szczebrzeszyn w meczu z liderem IV ligi Lublinianką - Wieniawą.

Szkoła Jazdy L – CAR

Prowadzi kursy poranne, weekendowe, ekspresowe, jazdy doszkalające trasami egzaminacyjnymi. Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, badania lekarskie, jazdy przed egzaminem gratis.

O G ŁO S Z e N I e

Zamość ul. Partyzantów 39 (obok autokomisu) tel. 500 456 255, e-mail: jkanarszczuk@poczta.onet.pl

INTERNET * WSZYSTKO DO SIECI KOMPUTERY I AKCESORIA SERWIS * ALARMY * MONITORING Free-NET biuro: ul. Partyzantów 74/11 (Galeria przy wieży) tel.: 84 53 98 044, kom.: 692 912 177


REGION

www.zamojska.com

Gazeta

2

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prawidłowa odpowiedź z poprzedniego tygodnia: Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Marcina Zamoyskiego Konkurs wspiera Starostwo Powiatowe w Zamościu

Pytanie zadaje Leszek Kłonica - Wiceprezes OSP Mokre, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu. Pytanie: Ile jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działa w Gminie Zamość?

a) Jest ich 8

Ile Kół Gospodyń Wiejskich działa w Gminie Zamość? a) Ich liczba zawiera się w przedziale od 9 do 12 b) Ich liczba zawiera się w przedziale od 15 do 18 c) Ich liczba zawiera się w przedziale od 26 do 29

b) Jest ich 12

Po odbiór nagród zapraszamy:

c) Jest ich 16

1. Anna Duda, Zamość 2. Joanna Śleszyńska, Zamość

a) Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd

b)Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu

3. Ewa Kalita, Zamość 5. Natalia Kita, Biłgoraj

Odpowiedzi udzieli³: Zapraszamy do konkursu, który w swej idei łączy środowiska, promuje Region i wspiera potrzebujących. To wszystko w atmosferze sympatycznej zabawy. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które zada jeden z samorządowców. Prawidłową odpowiedź wpisz do kuponu wyciętego z Gazety Zamojskiej i przekaż w Dziale Obsługi Klienta E. Leclerc w Zamościu, przy ul. Wyszyńskiego 13 lub w restauracji McDonald's w Zamościu Aleje Jana Pawła II. Spośród kuponów w każdy wtorek wybierzemy 10 zwycięzców, których Gmina Zamość nagrodzi upominkami, a zamojska restauracja McDonald's McZestawami. Odpowiadając na pytanie zawarte w kuponie, zakreśl także jedną z placówek pomocy społecznej, gdyż raz w miesiącu placówka, na którą zostanie oddane najwięcej głosów, otrzyma dla swoich podopiecznych 10 McZestawów, a od E.Leclerc wartościowe prezenty. Laureatów konkursu, którzy wypełnili kupon, co tydzień opublikujemy w Gazecie Zamojskiej, Telewizji Kablowej „Video-Kadr” oraz zaprezentujemy w zamojskich oddziałach McDonald's i E.Leclerc, składając gratulacje i serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy miłej zabawy i dziękujemy za wsparcie potrzebujących. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych na potrzeby powy¿szego konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

amo ska

4. Ewelina Skiba, Szczebrzeszyn

Gazeta

Wskazuję instytucję:

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy

6. Stanisław Hyży, Werbkowice 7. Andrzej Frelas, Zwierzyniec 8. Ewa Kopydło, Zamość 9. Anna Szulc, Zamość

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

10. Izydor Krupa, Zamość Nagrody należy odebrać w ciągu 7 dni od dnia publikacji. Dział Obsługi Klienta w E.Leclerc, Zamość, ul. Wyszyńskiego 13.

FOLIAREL 21% Bor gwarantem efektywnego kształtowania przyszłego plonu rzepaku ozimego Po skutecznie przeprowadzonej jesiennej ochronie herbicydowej plantacji rzepaku nadchodzi moment podejmowania dalszych kroków w staraniach, aby ukształtować i zagwarantować przyszły wysoki plon prowadzonej uprawy. W kolejnym etapie działań, których celem jest zabezpieczenie plantatorowi przyszłego wysokiego plonu rzepaku, jest dokonanie efektywnego nawożenia dolistnego, ze szczególnym wykorzystaniem niezbędnych dla prawidłowego rozwoju rośliny strategicznych mikroelementów, a w szczególności boru. Przy czym jesienne nawożenie dolistne jest dopiero początkiem starań plantatora o ekonomiczne wykorzystanie nakładów na kształtowanie i budowanie przyszłego plonu rzepaku. Zdaniem wielu ekspertów i praktyków rolnych najczęściej popełnianym błędem plantatorów rzepaku ozimego jest decyzja o rezygnacji z jesiennego nawożenia dolistnego, która ma w konsekwencji spory wpływ i znaczenie dla uzyskiwania przyszłych słabych rezultatów plonotwórczych rzepaku. Dlatego w ocenie ekspertów decyzja o rezygnacji z jesiennego nawożenia dolistnego jest tylko pozorną oszczędnością, dającą wyłącznie chwilową korzyść materialną, która skutkuje ponoszeniem sporych strat w ilości oraz jakości przyszłego plonu rzepaku. Ponadto, jak wynika z dokonywanych analiz glebowych, większość naszych gleb odznacza się niską zasobnością w przyswajalny bor. Po pierwsze: w nawozach naturalnych do gleby trafia około 150-180 g boru, zaś w nawozach mineralnych 200-400 g na hektar. Po drugie: dzięki mineralizacji materii organicznej znajdującej się w glebie oraz wietrzeniu boroglinokrzemianów uwalniane są tylko niewielkie ilości tego składnika. Tymczasem rośliny pobierają 100-600 g boru z hektara, a kolejne 250-400 g jest wymywane. W ogólnym rozrachunku bilans zawartości boru w naszych glebach jest więc ujemny, czyli pobieranie jest większe niż wnoszenie do gleby. Najgorsza sytuacja jest w tym przypadku na wschodzie kraju. Jak wynika z informacji uzyskanej na podstawie badań przeprowadzonych w 2004 roku przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, we wschodnim rejonie Polski udział gleb z niską zasobnością w przyswajalny bor przekracza ponad 95 procent (patrz: mapa Polski). Niezaprzeczalnym faktem jest, iż dokarmianie dolistne roślin nawozami mikroelementowymi stanowi uzupełnienie braków i niedoborów pokarmowych roślin w przeciągu całego ich cyklu rozwojowego oraz korzystnie wpływa na wzrost wielkości i jakości uzyskiwanych plonów. Wielu plantatorów rzepaku oczekuje plonów w granicach 4–5 t/ha, choć w zamian nie inwestuje w odpowiednią agrotechnikę,

co zdecydowanie wyklucza możliwość uzyskiwania przez nich planowanych wysokich rezultatów plonotwórczych ze swoich plantacji. Aby w pełni zaspokoić potrzeby nawozowych rzepaku ozimego, należy zacząć nawożenie już jesienią od fazy 4–6 liści właściwych, do momentu wejścia w fazę spoczynku zimowego. Plantator, który wykona jesienne nawożenie mikroelementami, w tym szczególnie borem, na pewno korzystnie wpłynie na zwiększenie asymilatów oraz soli mineralnych w roślinnym soku komórkowym, co dodatnio wpłynie nie tylko na sam wygląd roślin rzepaku na plantacji. Pomoże to też roślinie rzepaku zwiększyć zimotrwałość i mrozoodporność, zaś w późniejszych fazach jej wzrostu również zdrowotność, zwiększoną masę tysiąca nasion (MTN) oraz zwiększone magazynowanie tłuszczu w nasionach rzepaku. Poprawa mrozoodporności roślin rzepaku ozimego w następstwie mikroelementowego nawożenia jesienią wynika przede wszystkim z zagęszczenia soków komórkowych w roślinie, co prowadzi również do zmagazynowania niezmiernie ważnych składników pokarmowych, które będą wykorzystane do efektywnego startu roślin wczesną wiosną. Jesienne nawożenie dolistne ogranicza także warunki stresowe roślin rzepaku, co bardzo często związane jest z narażeniem na niskie temperatury zimą oraz wysoką warstwą śniegu, która może wyprzeć rzepak. Należy pamiętać, iż jesienne nawożenie mikroelementowe, w tym szczególnie borem, wpływa na kształtowanie optymalnego i korzystnego pokroju roślin. W uprawie rzepaku kluczowe znaczenie ma samo przygotowanie roślin jeszcze przed momentem ich wejścia w fazę spoczynku zimowego. Prawidłowo rozwinięty rzepak jesienią powinien, poza wytworzeniem rozety liściowej, mieć już wytworzenie organa generatywne, czyli odpowiednią ilość pąków oraz pędów bocznych. Dodatkowo prawidłowo rozwiniętą roślinę rzepaku winna cechować odpowiednia grubość szyjki korzeniowej oraz ukształtowany mocny system korzeniowy typu palowego, który w dużym stopniu wpływa na rzeczywisty przyszły plon rzepaku ozimego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy w dalszym etapie rozwoju roślin rzepaku wiosną jest gwarantem dostarczania roślinie odpowiedniej ilości związków pokarmowych czerpanych bezpośrednio z gleby. Jak już wielokrotnie w artykule podkreślano, w uprawie rzepaku ozimego

najważniejszym i kluczowym mikroelementem jest niezaprzeczalnie bor. Rośliny dwuliścienne, z racji swej fizjologii, wymagają i zawierają w sobie znacznie więcej boru niż jednoliścienne, np. pszenica. Rzepak na wytworzenie tony nasion wraz z odpowiednią ilością słomy pobiera 67 g boru. Ważne jest, aby bor był równomiernie dostępny dla roślin przez cały okres ich wegetacji, szczególnie w krytycznych fazach rozwojowych, w tym przede wszystkim na samym ich starcie. Jest to na tyle istotne, gdyż w przypadku boru prawie wcale nie zachodzi zjawisko tzw. reutylizacji, czyli przemieszczania się boru ze starszych liści znajdujących się w dolnych partiach rośliny do młodszych, zlokalizowanych na górnych piętrach rośliny rzepaku, gdyż bor zalicza się do pierwiastków niemobilnych. Głównym zadaniem boru w roślinach rzepaku jest przede wszystkim: - metabolizm węglowodanów, - regulacja gospodarki wodnej rośliny, - regulacja procesów transpiracji i oddychania, w tym przepływu cukrów przez błony komórkowe, - wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego w momencie jego braku w roślinie bądź przy niekorzystnych warunkach do jego pobierania bezpośrednio z gleby w okresie na przykład suszy, - wspomaganie rozwoju tkanek, syntezy kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz wzmocnienie struktury ścian komórkowych, - efektywniejsze wykorzystanie przez roślinę azotu mineralnego oraz zwiększenie pobieranie wapnia przez rośliny. W momencie wystąpienia sporego deficytu boru w roślinie rzepaku możemy zaobserwować przeważnie puste przestrzenie w tkankach międzykomórkowych części korzeniowej, co wpływa niekorzystnie na dostarczenie odpowiedniej ilości wody do części naziemnej rośliny. Wpływa to również na zredukowanie ilości zgromadzonych substancji zapasowych, z których roślina mogłaby korzystać w momencie startu wegetacji wczesną wiosną. Ponadto w aspekcie praktycznym rośliny są bardziej podatne na wyleganie i ataki rozmaitych patogenów chorobotwórczych, gdyż mają osłabioną zdrowotność. Z kolei w części naziemnej roślin rzepaku deficyt boru objawia się jako zniekształcenia i zasychanie ich liści, zamieranie pąka wierzchołkowego (tzw. zgorzel), zasychanie i opadanie pąków, kwiatów i łuszczyn, zaś blaszki liściowe są łyżeczkowato podwinięte ku dołowi i przebarwiają się na kolor czerwonofioletowy. Natomiast nadmiar boru w glebie nie jest szkodliwy dla roślin rzepaku. Należy podkreślić, iż widoczne objawy deficytu boru występują jedynie w przypadku

dużego braku i dostępności tego pierwiastka. Tymczasem bardzo często mamy do czynienia z utajonym brakiem boru, co może mieć znaczący wpływ na jakość oraz wielkość plonu. Utajony niedobór boru jest wykrywalny tylko poprzez analizę zasobności gleby lub testy roślinne, zaś największe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niedoboru boru zasadniczo jest widoczne w latach suchych, gdy okresowo brakuje wody w glebie. Wówczas zmniejsza się ilość boru dostępnego dla roślin bezpośrednio z gleby. W związku z powyższym w ocenie kompetentnych doradców rolnych z firmy PH PROGRESSCHEM Jan ŚWIĆ należy zastosować odpowiedni produkt rozwiązujący przedstawione w artykule rozmaite problemy rozwojowe roślin rzepaku ozimego związanego z niedoborem mikroelementów, w tym boru, celem osiągnięcia przyszłego wysokiego i zadowalającego plonu. W ocenie wielu praktyków i doradców rolnych takim produktem jest nawóz marki FOLIAREL® 21% Bor, który odznacza wysoka jakość i przystępna cena. FOLIAREL® 21% Bor jest nawozem dolistnym produkcji włoskiej firmy Societa Chimica Larderello s.p.a. (SCL), jednego ze światowych liderów w zakresie wytwarzania wysokiej jakości produktów borowych i jego pochodnych. FOLIAREL® 21% Bor to produkt najwyższej jakości spośród wszystkich dostępnych na rynku, zapewniający i stymulujący prawidłowy rozwój młodych roślin rzepaku jesienią oraz w ich późniejszych fazach rozwojowych. FOLIAREL® 21% Bor jest gwarantem w zakresie efektywnego wykorzystania przez rośliny rzepaku dostarczanego składnika pokarmowego w postaci boru. FOLIAREL® 21% Bor jest od kliku już lat rozwiązaniem sprawdzonym i z powodzeniem stosowanym głównie w uprawie buraka cukrowego. FOLIAREL® 21% Bor zawiera największą ilość przyswajalnego boru dla roślin w postaci octoboranu sodu, jednej z najlepiej wchłanianych postaci boru przez rośliny. FOLIAREL® 21% Bor może być stosowany dolistnie lub doglebowo, w formie stałej lub w postaci roztworu. FOLIAREL® 21% Bor poza uprawą rzepaku jest szczególnie polecany do stosowania w uprawie roślin borolubnych takich jak burak cukrowy i pastewny, kukurydza, słonecznik, ziemniaki, koniczyna i lucerna oraz w warzywnictwie i sadownictwie. FOLIAREL® 21% Bor znacząco wpływa na jakość i ilość plonowania, co potwierdzają liczne badania dokonane m.in. na plantacjach buraków cukrowych przez znany niemiecki koncern cukrowniczy Suedzucker oraz uzyskane wyniki przez IUNG Puławy w 2004 dotyczące wzrostu plonowania rzepaku o 3,5 dt/ha tj. ponad 7% (patrz: rysunek). Zaletą produktu FOLIAREL® 21% Bor jest

możliwość jego jednoczesnego mieszania z większością stosowanych środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych po uprzednim przeprowadzeniu testu kompatybilności roztworu w małej ilości cieczy przed dokonaniem właściwej mieszaniny zbiornikowej. W uprawie rzepaku FOLIAREL® 21% Bor zaleca się stosować szczególnie jesienią w fazie 3-4 liści właściwych, a następnie wiosną, gdy rzepak osiągnie wysokość około 25 cm aż do momentu całkowitego wytworzenia pąka kwiatowego. FOLIAREL® 21% Bor w całym cyklu rozwojowym rzepaku, w zależności od poziomu deficytu pokarmowego rośliny na bor, zalecany jest w łącznej dawce, która waha się w granicach od 3,5 do 9 kg na hektar. W praktyce w przypadku dużego braku boru w glebie FOLIAREL® 21% Bor trzeba zastosować w minimum trzech aplikacjach. Natomiast profilaktycznie zaleca się zastosowanie FOLIAREL® 21% Bor w ilości 1-2 zabiegów w trakcie okresu wegetacyjnego, szczególnie wówczas, gdy może wystąpić utajony brak boru. Bezwzględnie należy zastosować FOLIAREL® 21% Bor w przypadku konieczności interwencyjnego zapobiegania skutkom niedostatku boru w roślinie. FOLIAREL® 21% Bor na pewno wówczas zdecydowanie zredukuje i zahamuje poziom obniżki plonu zarówno w wymiarze jakościowym oraz ilościowym. FOLIAREL® 21% Bor oferowany jest w postaci proszku lub mikrogranulatu (QS) i dostępny jest w ciągłej sprzedaży w sieci placówek firmowych oraz za pośrednictwem mobilnych doradców rolnych z firmy PH PROGRESS-CHEM Jan ŚWIĆ w opakowaniach handlowych 1, 5, 10, 15 i 20 kg. Reasumując, w opinii kompetentnych doradców rolnych z firmy PH PROGRESSCHEM Jan ŚWIĆ, chcąc uzyskać wysokie i zadowalające plony istotne jest uzupełnianie boru przez cały okres wegetacyjny rozwoju roślin rzepaku w jego kluczowych momentach rozwojowych. Najlepszym do tego celu sposobem jest wykonywanie zabiegów nalistnych. Dlatego rekomendujemy Państwu zastosowanie podczas tegorocznej jesieni w optymalnym momencie rozwojowym roślin rzepaku efektywnej postaci boru, z największą zawartością i przyswajalnością składnika, dostępną w najlepszym jakościowo, spośród oferowanych na rynku. produkcie marki FOLIAREL® 21% Bor w bardzo przystępnej cenie. Szymon KRZYŻAN Dyrektor Zarządzający ds. strategii i rozwoju ŚWIĆ PROGRESS-CHEM Opracowanie na podstawie materiałów firmowych SCL i PH PROGRESS-CHEM oraz źródeł internetowych FOLIAREL® - zastrzeżona marka handlowa przez firmę Scocieta Chimica Larderello s.p.a, której wyłącznym dystrybutorem na obszar Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi jest PH „PROGRESS-CHEM” Jan ŚWIĆ z siedzibą w Zamościu


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POLITYKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Polityka Kampania wyborcza

3

Zamość Kampania wyborcza

Korwin-Mikke nie wystartuje

PiS chce wszystko - koalicje nie wchodzą w grę

Sąd Najwyższy na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej pozostawił protest Kongresu Nowej Prawicy bez dalszego biegu. Ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego skarżyło się na decyzję, która uniemożliwiła im rejestrację list w całym kraju. Komitet Nowej Prawicy poinfor mow a ł, ż e opr ó c z Sądu Naj w y ż sz e go z łoż y ł sk a r g ę także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  sprawie odmówienia przez PKW wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu jego list w całym kraju. Kongres Nowej Prawicy (w skrócie - Nowa Prawica) zapowiedział, że po wyborach złoży nowy protest wyborczy do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji PKW, jeśli jego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zostanie pozytywnie rozpatrzona. Nowa Prawica skarży się na PKW, bo zgodnie z postanowieniem Komisji jej list nie zarejestrowano w całym kraju. Stało się tak dlatego, że w wymaganym terminie, czyli do 30 sierpnia, komitet Nowej Prawicy nie miał zarejestrowanych list w ponad połowie okręgów wyborczych (czyli 21 - przyp. dacz), nie uzyskał więc - zgodnie z  prawem wyborczym - możliwości zarejestrowania list w  całym kraju. Działacze Nowej Prawicy tłumaczyli, że wszystkie dokumenty złożyli w  okręgowych komisjach w  terminie i zarzucali organom wyborczym, że ich listy były przetrzymywane. Wskazywali, że okręgowa komisja nie zdążyła policzyć podpisów pod listami z powodu wewnętrznych procedur. - Okręgowe komisje przetrzymywały nas nawet siedem

Od lewej: Maria Gmyz, Sławomir Zawiślak, Jerzy Chróścikowski i Dariusz Zagdański Janusz Korwin-Mikke dni. To nie jest nasza wina - mówił lider ugrupowania Janusz KorwinMikke. W efekcie - według działaczy Nowej Prawicy - rejestracja list w 21 okręgach zakończyła się już po terminie, a tym samym ich komitet nie mógł zarejestrować list w pozostałych okręgach, czyli w  całej Polsce. Wobec zaistniałej sytuacji Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że Nowa Prawica wystartuje w tych okręgach, w  których udało im się zarejestrować listy wyborcze. Nie wystartuje sam Korwin, gdyż w okręgu warszawskim, z którego chciał ubiegać się o mandat, swojej listy nie udało się Nowej Prawicy zarejestrować. Po 9 października ugrupowanie zamierza zgłosić protest, w którym będzie domagało się unieważnienia wyborów. Większość konstytucjonalistów wypowiadających się dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych - choć przyznaje protestowi słuszność - nie daje mu większych szans na jakikolwiek poważny efekt. dacz

Mulawa wzywa do debaty Michał Mulawa, kandydat na posła RP, startujący z ostatniego miejsca listy PiS, wysłał pisemne zaproszenia do debaty politycznej. Mulawa chce debaty ze Stanisławem Żmijanem z PO i Genowefą Tokarską z PSL. - Uważam, że kampania wyborcza nie powinna ograniczać się tylko do reklamowania własnej osoby na plakatach, billboardach i ulotkach, ale przede wszystkim powinna podejmować liczne dyskusje o problemach naszej małej ojczyzny napisał w listach Michał Mulawa. Mu lawa chcia łby się spo tkać z kandydatem Platformy Oby w atel sk iej St a n i s ławem Żmijanem: - Z panem Żmijanem mamy jedną wspólną rzecz - obaj urodziliśmy się w szpitalu w Tarnogrodzie. Jak wiadomo, ten szpital miał wiele problemów i dzięki inicjatywie obywatelskiej przetrwał

i o sytuacji szpitala m.in chciałbym podyskutować - mówił Mulawa. Drugą osobą, którą chciałby zaprosić do dyskusji jest Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Pani wojewoda reprezentuje rząd w terenie i koalicję PSL z PO. Uważam, że mieszkańcy powiatu zasługują żeby do nich przyjechać i powiedzieć o konkretnym programie na następne 4 lata. Chciałbym także podczas debaty usłyszeć, co konkretnego ta koalicja zrealizowała dla powiatu biłgorajskiego - mówił Mulawa. Data spotkania zaproponowanego przez Mulawę to 1 października. Ze swej strony zobowiązał się on także do przygotowania spotkania od strony organizacyjnej.

(źródło: Gazeta Biłgorajska, www.bilgorajska.pl)

- Idziemy po wygraną i nie myślimy o koalicji z innymi - takie było przesłanie konferencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, jaka odbyła się w poniedziałek, 19 września. W spotkaniu z mediami udział wzięli: Maria Gmyz, Sławomir Zawiślak, Dariusz Zagdańskii  Jerzy Chróścikowski. Przez większą część konferencji wypowiadał się poseł Sławomir Zawiślak, który poddał ostrej cenzurze obecną ekipę rządzącą: - Rząd chwali się PKB na poziomie 4 procent, ale pamiętajmy skąd są te wzrosty: z zaciągniętych długów, z przerzucania odpowiedzialności i niedofinansowania samorządów czy też z dotacji unijnych. Trudno znaleźć dziedzinę w której, zdaniem ekspertów, obecny rząd poradził sobie dobrze - stwierdził Zawiślak. - Idziemy po wygraną, a  nie r e k l ama

k o a l i c j ę. P o z w ólc i e P r aw u i Sprawiedliwości rządzić, a  nie zawiedziemy - zapowiedział Jerzy Chróścikowski, kandydat partii do Senatu. Inny kandydat tej partii do Sejmu, Dariusz Zagdański, obecnie radny Rady Miejskiej w Zamościu, podkreślał konieczność podniesienia nakładów finansowych na policję i sektor bezpieczeństwa. - Nie waham się powiedzieć, że polska policja znajduje się w kryzysie finansowym. Nie może tak być - zapowiedział Zagdański. Z kolei kandydatka PiS Maria Gmyz, znana architekt (zaprojektowała ołtarz papieski podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Zamościu - przyp. D.Cz.), która mówiła o  potrzebie zwiększenia nakładów na kulturę i działalność artystyczną, spytana została o dziennikarzy o program PiS-u dla kultury i rozwiązania edukacji plastycznej w szkołach. - Nie należę do PiS, więc nie znam projektów. Jeśli wygram,

zapoznam się z nimi - odpowiedziała kandydatka. Zapowiedziała także, że zamierza działać na rzecz dbałości o pamięć historyczną. P rog ra m P i S d la pol sk iej wsi przedstawił senator Jerzy Chróścikowski. - Główne cele są trzy. Po pierwsze: wyrównanie płatności dla rolników. Nie może być tak, że niemieccy rolnicy dostają dużo wyższe dofinansowanie niż polscy. Po drugie: musimy pomóc gospodarstwom rodzinnym. Nie możemy dopuścić do farmeryzacji. Małe, ekologiczne gospodarstwa powinny stać się naszym hitem. I po trzecie: trzeba zadbać o zrównoważony rozwój regionów. Wielkie aglomeracje nie mogą rozwijać się kosztem wschodnich regionów. Nie można dzielić Polski na A  i  B - powiedział Chróscikowski, który szefuje obecnie „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Daniel Czubara


www.zamojska.com

Krewki młodzian z Jatutowa Tego samego dnia (17.09.) w Jatutowie (gm. Zamość) miejscowy 21-latek z bił pięściami po całym ciele swojego 60-letniego krajana, po czym zabrał mu papierosy i portfel, w którym było 30 zł. Gmerał w „Twierdzy” W poniedziałek (19.09.) w Galerii „Twierdza” w Zamościu zatrzymano parę 18-latków z Lublina, a także 19-latka z tego miasta. Najstarszy z tego grona dokonał kradzieży maszynki do golenia wraz z akcesoriami (wartość łupu to 186,96 zł), a także konsoli do gier z 209,99 zł. Grozi mu do 5 lat więzienia. Skradziono dzieciom rowery Policja poszukuje sprawców, którzy we środę (21.09.) ukradli rowery kilkorgu uczniom spod Gimnazjum nr 1 w Zamościu przy ul. Sienkiewicza. Dzieci przyjechały spod Zamościa na lekcje. Zanim weszły do szkoły, przypięły jednoślady linkami. Złodziej te linki po prostu przeciął i zabrał rowery. Rodzice uczniów oszacowali straty na 7350 zł. Ogień w golfie W niedzielę (18.09.) w miejscowości Mokrelipie (gm. Radecznica) strażacy ze Szczebrzeszyna i Radecznicy gasili pożar w środku volkswagena golfa. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej spaliło się całe wnętrze pojazdu. Straty oszacowano na 3 tys. zł. Płonęły trawy przy stacji paliw

HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE

OFERTA 30 BANKÓW Kredyty dla firm

Nie zawsze akcja poszukiwania pijanych kierowców obfituje tylko w takie wydarzenia. W Nieliszu policjanci trafili na kierowcę absolutnie trzeźwego, którego jednak kara nie ominie.

hipoteczne, przetargi, inwestycyjne oraz „na start”

Zamość, ul. Piłsudskiego 25a

Tel. 84 627 21 13, kom. 600 911 633 Miączyn Edukacja najmłodszych

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” trwa Zamojska policja kontynuuje akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W minionym tygodniu funkcjonariusze spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Horyszowie i Gimnazjum w Miączynie. Policjanci z Zamościa wykorzystują pierwsze dni roku szkolnego jako okazję do przypomnienia uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Codziennie - zwłaszcza na wsiach - nasi najmłodsi obywatele narażeni są na niebezpieczeństwa związane z pokonywaniem drogi do szkoły i do domu. Mundurowi

podkreślają więc, że edukacja w tym zakresie jest ogromnie ważna. Podczas wymienionych spotkań funkcjonariusze zorganizowali także część praktyczną, podczas której uczyli dzieci nie tylko bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, ale także postępowania w przypadku spotkania agresywnego psa. Wiedzą dotyczącą skutków zażywania środków odurzających podzielił się z młodzieżą gimnazjalną komendant zamojskich policjantów, podinspektor Konrad Piziorski. Działania mundurowych wspierał policyjny kapelan, ks. Marcin Zaburko. rmar

Nielisz Wypadek pijanego kierowcy

Fiatem prosto w płot

W poniedziałek (19.09.) w Jarosławcu (gm. Sitno) paliła się bela łomy umiejscowiona przy drzwiach wejściowych do nieużytkowanego budynku znajdującego się obok miejscowego domu kultury. Wspomniane drzwi wejściowe zostały zniszczone przez ogień, podobnie jak część docieplenia budynku i bela słomy, od której się wszystko zaczęło.

18 września w Złojcu (gm. Nielisz) krótko po godz. 14.00 policyjny patrol zauważył jadącego fiata uno. Funkcjonariusze wysłali ku niemu sygnały dźwiękowe i błyskowe, ale auto nie zatrzymało się do kontroli drogowej i pojechało dalej. Dalekiej drogi pojazd jednak już nie przebył. Na łuku jezdni

Kradzież w Kalinowicach

zjechał na chodnik i uderzył w ogrodzenie budynku. Uszkodzony został przód auta i kilka przęseł ogrodzenia. Kierowcy samochodu, którym był 27-letni mieszkaniec Nielisza, udzielono pomocy medycznej. Karetka pogotowia przetransportowała go do szpitala, gdzie przeprowadzono szczegółowe badania, które jednak nie wykazały poważniejszych obrażeń. Dowiodły za to, że mężczyzna był pijany, gdyż w organizmie miał 1,7 promila alkoholu. Okazało się również, że 27-latek kierował pojazdem mimo braku uprawnień. Mężczyznę poszukiwano w celu ustalenia miejsca jego pobytu. rmar

19 września, podczas prowadzenia akcji „Trzeźwy poranek”, policjanci z posterunku policji w Nieliszu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fiatem 56-letniego mieszkańca gminy Izbica. Był trzeźwy, ale podróżował bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze oświadczyli mu więc, że zostanie ukarany mandatem karnym.

Oczywiście pouczyli go zarazem, że przysługuje mu prawo do odmowy przyjęcia mandatu i rozstrzygnięcia sprawy na forum sądu, ale kierowca wolał pójść na skróty. Wyjął z portfela 50-złotowy banknot i rzucił go siedzącym w radiowozie policjantom. W tej sytuacji mundurowi poinformowali mężczyznę, że właśnie popełnił przestępstwo przekupstwa funkcjonariusza. 56-latek więc i tak stanie przed sądem. Za usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej kierowcy grozi do 10 lat więzienia. rmar

Zamość Kolizja na skrzyżowaniu

Prosto w forda na podwójnym gazie Nie dość, że była pijana, to jeszcze spowodowała kolizję drogową. 19 września około godziny 15.00 na skrzyżowaniu ulic Szczebrzeskiej i Śląskiej w Zamościu kierująca volkswagenem 35-letnia mieszkanka gminy Zamość uderzyła w tył forda. Na szczęście w zdarzeniu nie ucierpiała żadna z osób, ale oba samochody wymagają sporych napraw. Przybyła na miejsce policja sprawdziła stan trzeźwości kierowców. Okazało się, że 35-latka ma w wydychanym powietrzu 2,2 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Ze względu na powstałe uszkodzenia zatrzymany został również dowód rejestracyjny pojazdu. Volkswagena odholowano

na policyjny parking, a strażacy posprzątali rozbite szkło z jezdni. Niesforna kobieta, oprócz odpowiedzialności za popełnione wykroczenie, odpowie również za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 2 lat i utratę uprawnień do kierowania nawet na 10 lat. Policja przypomina, że pijani kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Jeśli widzisz, że ktoś, kto wypił alkohol chce usiąść za kierownicą, nie pozwól mu na to! Uniemożliwiając jazdę pijanemu kierowcy być może ratujesz życie tej osobie, lub komuś, kogo może spotkać na swej drodze - podkreślają policjanci. rmar

Komarów-Osada Samorządowy Ośrodek Kultury

95-latkę okradziono z oszczędności

95-letnią mieszkankę Kalinowic (gm. Zamość) odwiedziła nieznajoma z ofertą sprzedaży perfum. Gdy gospodyni odmówiła, kobieta powiedziała, że może odczynić uroki, co miało pomóc staruszce we wszystkich zdrowotnych bolączkach. Ta przystała na tę złożoną propozycję. Przybyszka kazała 95-latce wyjąć jajko i wszystkie oszczędności. Te przedmioty miały pomóc w skuteczności zaklęć. Następnie rzekoma znachorka powiedziała gospodyni, by ta

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Chciał dać łapówkę policjantom

KREDYTY

Dom kultury był zagrożony

Nie od dziś wiadomo, że starsze osoby są bardziej podatne na działania oszustów. W minionym tygodniu mieliśmy kolejny przykład ich nieuczciwej działalności.

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Nielisz Próba przekupstwa

Nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu, ale miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Przejażdżkę zakończył na płocie.

Również w niedzielę (18.09.) paliły się suche trawy przy stacji benzynowej przy ul. Kilińskiego w Zamościu na powierzchni 3 arów. Zamojscy strażacy poradzili sobie z nim w pół godziny.

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011

r e k l ama

Porysował „megankę” W sobotę (17.09.) w Kolonii Miączyn nieznany sprawca zarysował powłokę lakierniczą samochodu renault megane. Poszkodowany 65-latek z gminy Miączyn oszacował straty na 2700 zł.

Gazeta

4 WYDARZENIA Na sygnale

Komarów pełen pasji

położyła się na łóżku. Po rozbiciu jajka nad leżącą kobietą i odmówieniu magicznych zaklęć, nieznajoma opuściła mieszkanie. Jak można się łatwo domyślić - z pieniędzmi. Poszkodowana o sprawie zawiadomiła policję, która wszczęła poszukiwania oszustki. - Nie obdarzajmy nadmiernym zaufaniem osób stojących za naszymi drzwiami! Nie wierzmy w odczynianie uroków, uzdrawianie, odczarowywanie mieszkania. Pamiętajmy, że jedyną magią która może nas spotkać po wizycie osób oferujących takie usługi, to zniknięcie gotówki i kosztowności - ostrzega nadkom. Joanna Kopeć, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. rmar

Niedawno Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie - Osadzie rozpoczął cykl spotkań z ciekawymi osobami zatytułowany „Ludzie z pasją”. Cykl spotkań otworzyła Ewa Barczyńska - poetka, śpiewaczka, hafciarka i twórczyni innych dzieł rękodzieła artystycznego. Jest ona członkiem Klubu Seniora. Układa wiersze, zajmuje się też haftem, zdobi serwety, obrusy, kartki pocztowe i pisanki. Jako solistka, a także wraz z zespołem, występuje na wielu przeglądach i konkursach. Podczas spotkania przedstawiono dorobek bohaterki wieczoru, na który składało się blisko 40 haftów i innych prac, zaś sama Barczyńska

zaprezentowała własny wiersz pod tytułem „Manifest kobiety puszystej” oraz śpiewała z członkami Klubu Seniora. Po niej o swoich pasjach opowiadać będą kolejne interesujące i niebanalne osobistości. W październiku o swojej pasji opowie prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek. Był on inicjatorem ustanowienia Święta Kawalerii Polskiej. Od ubiegłego roku jest ono obchodzone 31 sierpnia, w rocznicę bitwy 1. Dywizji Jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rómmla z sowiecką Armią Konną Siemiona Budionnego. Potyczka jest uznawana za największą bitwę kawaleryjską w historii Polski, w dodatku batalię wygraną, w której polska kawaleria

pokonała przeciwnika, mimo jego znacznej przewagi liczebnej i lepszego uzbrojenia. To, kto będzie gościem kolejnych spotkań, jest sprawą otwartą. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do zgłaszania propozycji Samorządowemu Ośrodkowi Kultury. rael


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ZAMOŚĆ

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ogłosz e ni e

5

Poradnie:

Zamość Kobiety na listach wyborczych

Jedna liderka PiS-u czy liderów dwóch? Pytanie na pozór łatwe, ale nie w czasie kampanii wyborczej. Kandydat na posła Sławomir Zawiślak wskazywał siebie na lidera struktur partyjnych w naszym okręgu wyborczym, jednak na liście PiS pozycję lidera ma Beata Mazurek. Podczas konwencji PiS, zorganizowanej w Zamościu 19 września, Sławomir Zawiślak zapewniał, że w zakresie działalności partii oraz decyzyjności jest liderem i szefem. Poseł Zawiślak podkreślał również, że to on podejmuje decyzje. Jednakże odnosząc się do Beaty Mazurek, która jest numerem jeden listy PiS, tłumaczył, że „jedynka” posłanki jest wynikiem uprzejmości kolegów, zapisów parytetowych i strategii partii. - W naszym gronie członków Prawa i Sprawiedliwości są tylko i wyłącznie szarmanccy mężczyźni, na czele z  panem premierem. W  związku z tym, w tym czasie, gdzie wszyscy doceniamy Polki, które są i wspaniałymi matkami plus też doskonałymi menedżerami pracującymi w różnych zawodach, w kontekście ustawy tworzącej kwestie parytetowe podjęto decyzje, że w  okręgu o  numerach 6 i 7 liderkami są panie - wyjaśniał Sławomir Zawiślak. Z takim uzasadnieniem nie zgadza się posłanka Beata Mazurek, która na pytanie o lidera listy PiS w naszym okręgu odpowiada jednoznacznie:

Beata Mazurek

Sławomir Zawiślak

- Panowie będący „dwójkami” nie musieli być „szarmanccy”, bo przy ustalaniu list brane były poważniejsze sprawy. Przede wszystkim praca. Przykro patrzeć, jak nasi panowie tak ciężko znoszą to, że wyprzedzają ich kobiety. No cóż, pora brać z nas przykład. A szarmanckość może się przydać przy wręczaniu kwiatów na imieniny. Dodajmy, że każdemu kandydatowi PiS, który zajmuje pierwsze miejsce, przyjrzał się dokładnie prezes Jarosław Kaczyński. Tam, gdzie nie było spadochroniarza z  profesorskim tytułem, szef regionu miał największe szanse na utrzymanie pozycji. Dlatego jedynkami są osoby mało znane w stolicy, ale wpływowe w regionie - Ewa Malik w Sosnowcu czy Beata Mazurek w  Chełmie podała Rzeczpospolita.

- To ja - Beata Mazurek - jestem numerem jeden na liście PiS w okręgu nr 7, bo to ja - Beata Mazurek jestem od kilku lat wiceprezesem partii PiS w naszym okręgu. To ja mam więcej wystąpień sejmowych - 186, a  pan Zawiślak - 68. To ja, a nie pan Zawiślak, jestem w prezydium Klubu Parlamentarnego PiS oraz wiceprzewodniczącą Unii Międzyparlamentarnej polskiego parlamentu. Dzięki tej sytuacji mogłam zdać sobie sprawę z tego, jak wiele zrobiłam zarówno w regionie, w partii, jak i w sejmie - zapewnia posłanka PiS. Deklaracje posła Zawiślaka rozeszły się szerokim echem i  wywołały ostre reakcje kandydatek startujących do sejmu. - Dlaczego nigdy żadna polska kobieta nie zbliżyła się do pozycji politycznej Indiry Gandhi

- premier Indii, Margaret Thatcher premier Wielkiej Brytanii czy uznawanej za jedną z najbardziej wpływowych osób świata Angeli Merkel - obecnej kanclerz Niemiec? - pytała w liście przesłanym do naszej redakcji Barbara Kolbus, startująca z listy PO. Kandydatkę oburzyła wypowiedź posła dotycząca szarmanckości w szeregach PiS. Kolbus zauważyła, że ustanowione parytety są mrzonką, choć miały być szansą dla kobiet na pełnienie społecznych funkcji na równi z mężczyznami. Kobiety stale muszą walczyć o swoje prawa, a przede wszystkim o prawo do podejmowania decyzji - tak zakończyła swój list. jar OGŁOSZENIE

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE Szwedzkie II generacji, z modułami IN-DRÄN - Na każde warunki gruntowe - Pojedynczy drenaż – tylko 5-10 mb! - Niskie koszty eksploatacji -(bezobsługowe, bez bioaktywatorów) F.H.U. BOBSERWIS TEL. 504-196-056

Ortopedyczna (NFZ) Psychologiczna (NFZ) Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) Dermatologiczna Ginekologiczna Laryngologiczna Neurologiczna Stomatologiczna Badanie USG Poradnie: NZOZ „Resort-Med” Ortopedyczna (NFZ) Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Psychologiczna (NFZ) Tel. 84/677-17-06 Okulistyczna (NFZ) Logopedyczna (NFZ) CHELATACJA Dermatologiczna Nieoperacyjna Ginekologicznametoda leczenia miażdżycy Laryngologiczna Odtruwanie organizmu z metali Neurologiczna toksycznych Stomatologiczna Przywracanie Badanie USG metabolicznej sprawności NZOZorganizmu „Resort-Med” NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84/677-17-06 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

CHELATACJA

Nieoperacyjna metoda leczenia miażdżycy Odtruwanie z alkoholu Odtruwanie organizmu z metali NZOZ „Resort-Med” toksycznych Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Przywracanie metabolicznej sprawTel. 84 677-17-06, 607-394-099 ności organizmu NZOZ „Resort-Med” Zamość ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 607-394-099 www.chelatacja.pl

Prywatna Nocna Odtruwanie alkoholu i ŚwiątecznazPomoc NZOZ „Resort-Med” Medyczna Zamość , ul. Wyszyńskiego 2 Tel. 84 677-17-06, 607-394-099 NZOZ „Resort-Med” ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84/ 677-17-06 Dni powszednie: 1800 - 2300 Prywatna Nocna Soboty, niedziele i święta: 800 - 2200

i Świąteczna Pomoc Medyczna


POWIAT ZAMOJSKI

Moje CV

Kazimierz Chrzanowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Chrzanowski Miejsce urodzenia: Hrubieszów Stan cywilny i rodzinny: żona Maria, dwie dorosłe córki Zawód, wykształcenie: nauczyciel, doktor nauk humanistycznych Pierwsza praca: Szkoła Podstawowa - nauczyciel Na obecnym stanowisku od... 1 sierpnia 2003 roku Najwięcej satysfakcji w pracy sprawia mi… udział w rozwiązywaniu problemów szkół i placówek oświatowych miasta Zamość Gdybym nie był nauczycielem, byłbym zapewne… zawodowym żołnierzem Hobby: pływanie, podróże, literatura z historii najnowszej Polski i Europy Największy życiowy sukces i porażka: sukces - praca w samorządzie, wspaniała rodzina Największe marzenie: wzajemna życzliwość ludzi Najprzyjemniejszy moment dnia: popołudniowe spotkania z przyjaciółmi Ulubiona potrawa: dania jarskie, zupa rybna, pstrąg, łosoś Ulubiony napój bezalkoholowy: zielona herbata Alkohol: słabe domowe nalewki Nałogi lub „nałogi”: brak Za 10 lat będę… emerytem Najbardziej w Zamościu cieszy mnie… rozwój bazy sportowej i dydaktycznej, modernizacja i rewitalizacja miasta, rozwój infrastruktury turystycznej i handlowej Brakuje mi w Zamościu… dobrej galerii dla mężczyzn Startuję do Senatu, bo... - dość nakładania zadań na samorządy bez dodatkowych środków; - dość nieprzemyślanych eksperymentów w oświacie; - dość „partyjniactwa” i rozdawania stanowisk Uważam, że moje doświadczenie zawodowe, kompetencje, kreatywność, wiedza o problemach funkcjonowania samorządu będą przydatne w stanowieniu właściwych rozwiązań prawnych. Nadszedł czas na samorządy w Senacie.

rmar

W tym miejscu przedstawiamy najbardziej znane osoby z Zamojszczyzny od nieco bardziej prywatnej strony. Dziś poznamy bliżej Kazimierza Chrzanowskiego: Kandydata do Senatu, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zamościu. Osoby przentowane w tym dziale wybieramy na podstawie e-maili i telefonów kierowanych do redakcji od Czytelników GZ. Każdy, kto zatelefonuje pod numer 84 539-88-22 lub napisze na redakcja@zamojska.com, może wytypować osoby do następnych numerów.

Miasto w sprawie dyrektora PUP

www.zamojska.com

Gazeta

6

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ogłosz e ni e

O sprawie odwołania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Jana Kozyry, już pisaliśmy. Prezydent chce pozbawić go stanowiska wytykając mu uchybienia, zaś starosta odmawia zgody na to, powołując się na audyt swojego urzędu - pozytywny dla szefa PUP. 19 sierpnia Prezydent Miasta Marcin Zamoyski w ystąpił z pisemnym wnioskiem do Starosty Zamojskiego Henryka Mateja o  zawarcie porozumienia dotyczącego odwołania Dyrektora Pow i atowego Ur z ę du P r ac y w Zamościu. 20 września na ręce prezydenta wpłynęło pismo, w którym starosta zamojski nie zgadza się na odwołanie Kozyry. W związku z tym Zamoyski, w piśmie przesłanym mediom, rozważa możliwość skierowania wniosku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu na dwie odrębne jednostki: Miejski Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto, jak informuje rzecznik magistratu Karol Garbula, prezydent wystąpił z wnioskiem do starosty o przekazanie wyników audytu przeprowadzonego przez audytora Starostwa Powiatowego w Zamościu. dacz

Lublin Wyrok Sądu Apelacyjnego

Zapadł prawomocny wyrok Bracia pójdą siedzieć Kamil P. spędzi w więzieniu 6 lat, a jego brat Grzegorz 5,5 roku. Sąd Apelacyjny w Lublinie nie zmienił wyroków wydanych przez zamojski wymiar sprawiedliwości na mężczyzn, którzy w lutym napadli na taksówkarza w Sitańcu Wolicy. Przypomnijmy, że 50-letni kierowca został zaatakowany przez pasażerów, którzy zamówili kurs ze Starego Zamościa do Wysokiego. W trakcie jazdy Grzegorz P. uderzył

50-latka w twarz, a podróżujący na tylnym siedzeniu jego brat zadał taksówkarzowi cios nożem w okolice szyi. Napadniętemu udało się uciec i zawiadomić policję. Ta po krótkim czasie zatrzymała braci w Krasnymstawie. Okazało się, że obaj byli pod wpływem alkoholu i zostali tymczasowo aresztowani. Taksówkarz doznał na szczęście tylko niegroźnych obrażeń. Sp r aw c o m g r o z i ło n aw e t 15 lat więzienia, ale Sąd Okręgowy w  Zamościu uwzględnił fakt, że przyznali się do winy. Decyzja sądu

lubelskiego zmienia wyrok tylko w jednym elemencie. - Apelacje złożone przez obrońców oskarżonych okazały się bezzasadne i nieskuteczne. Sąd uwzględnił jedynie apelację prokuratora, który domagał się wobec Kamila P. nałożenia obowiązku naprawienia szkody poprzez przekazanie na rzecz pokrzywdzonego kwoty 1920 złotych - poinformował sędzia Cezary Wójcik, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Ten wyrok jest już prawomocny. rmar

Zamość Rocznica agresji sowieckiej

Zostali zdradzeni przez Sowietów

W uroczystości wzięli udział harcerze W 72 lata po agresji radzieckiej podczas uroczystości patriotycznej na zamojskiej Rotundzie mieszkańcy miasta, władze samorządowe oraz kandydaci w najbliższych wyborach parlamentarnych uczcili pamięć poległych w obronie Ojczyzny. W swoim wystąpieniu wiceprezydent Zamościa, Tomasz Kossowski, podkreślił, że agresja radziecka odbyła się z pogwałceniem wszelkich umów międzynarodowych i traktatów pokojowych. Uroczystość, którą poprowadził ppłk rezerwy Marek Kwiecień, skupiła na zamojskiej Rotundzie poczty sztandarowe reprezentujące

Żołnierze oddali hołd poległym zamojskie szkoły, związki kombatanckie, organizacje i stowarzyszenia. Niektórych zebranych, zwłaszcza ze środowisk Armii Krajowej, zaskoczyła nieobecność szefa zamojskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Sławomira Zawiślaka. - To dziwne, że prezes się nie pojawił. Jestem tym po prostu zniesmaczony - odpowiedział mężczyzna z opaską AK na ręku. Na uroczystości pojawiły się inne znane osoby i  kandydaci do parlamentu: - Piotr Szeliga z PiS, Kazimierz Chrzanowski z Obywateli do Senatu i  Elżbieta Kucharska z  PO. Zebrani odmówili modlitwę za zmarłych „Requiem aeternam...” ( „Wieczny odpoczynek”). Wydarzenie zakończył odegrany

sygnał „Śpij kolego”, który został włączony do ceremoniału uroczystości wojskowych. Przypomnijmy, że oficjalny pretekst agresji był zawarty w nocie dyplomatycznej przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września ambasadorowi polskiemu przez władze ZSRR. Zamieszczono tam niezgodne z  prawdą oświadczenie o  rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu Rzeczpospolitej, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i  Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z  Polską (w tym traktat ryski z  1921 roku i  pakt o  nieagresji

z 1932 roku) za nieobowiązujące zawarte z nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych. Obecnie w Polsce niektórzy politycy uważają agresję za faktyczny IV rozbiór Polski, większość historyków - za agresję wojskową „w cieniu” agresji hitlerowskich Niemiec, podjętą jak niemiecka - bez wypowiedzenia wojny. Wszyscy są przy tym zgodni, że dla Stalina i jego współpracowników i generałów była to również osobista zemsta za niepowodzenie najazdu na Polskę w sierpniu 1920 roku. 17 września 1939 roku ZSRR stał się faktycznie uczestnikiem II wojny światowej jako sojusznik III Rzeszy. rael


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

POWIAT ZAMOJSKI

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

7

ogłosz e ni e

Zamość Kolej dalekobieżna

Pociąg TLK pozostanie w nowym rozkładzie jazdy Teoretycznie było o tym wiadomo już wcześniej, ale teraz jest to już w pełni oficjalna informacja - pociąg TLK do Zamościa znajdzie się również i w nowym rozkładzie jazdy. Taką wiadomość podał branżowy portal rynek-kolejowy.pl powołując się na rzecznik spółki PKP Intercity Małgorzatę Sitkowską. Nie wiadomo jeszcze czy pociąg ten w dalszym ciągu będzie jeździł do Zielonej Góry, czy też jego trasa będzie nieco krótsza i jego finalną stacją będzie Wrocław Główny. Wiemy na pewno, że na pozostałym odcinku droga się nie zmieni, a skład będzie się dodatkowo zatrzymał w Nowej Dębie. Wygląda na to, że przewoźnik obsługujący pociągi międzywojewódzkie (tzw. Twoje Linie Kolejowe) stopniowo wraca na trasy, które

porzucił przed laty. Już od września kursuje skład z Warszawy do Rybnika, który dwa lata temu skrócono do Katowic. Od grudnia pociąg ten pojedzie do Raciborza, gdzie pociągi dalekobieżne nie kursują od dosyć dawna. Bardzo możliwe też, że kolej pasażerska powróci do Sandomierza. Tędy ma jechać pociąg z Rzeszowa do Warszawy. Nie będzie niestety powrotu pociągów spółki PKP Intercity w  Bieszczady. Do Zagórza w dalszym ciągu będą jeździć tylko pociągi Regio. Na ostateczną siatkę pociągów obsługiwanych przez Przewozy Regionalne musimy jeszcze poczekać. Możliwe, że dopiero w listopadzie dowiemy się ile i jakie połączenia szynobusowe będą docierać do Zamościa w nowym rozkładzie jazdy. Ten wchodzi w  życie 10 grudnia. rmar

Trzy pytania do Tomasza Pańczyka O wykorzystaniu środków unijnych, stanie dróg, a także ogólnym stanie Gminy Sułów rozmawiamy z tamtejszym Wójtem - Tomaszem Pańczykiem. Robert Marchwiany: - Panie Wójcie, jak gmina Sułów radzi sobie z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej? Tomasz Pańczyk: - Doskonale. Wykorzystujemy wszystkie możliwe środki dla naszej gminy, które są w  zasięgu naszych możliwości. - Jak oceniłby Pan stan dróg w gminie Sułów? - W skali od 1 do 5 - na 3+. Sieć naszych dróg gminnych podstawowych to 96 kilometrów. Aby je wszystkie wyremontować i doprowadzić do dobrego stanu należy przyjąć kwotę 400

Tomasz Pańczyk turystów i rozwoju agroturystyki, ścieżek rowerowych i kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych. rmar

Zamość Biała Niedziela

Drugiego zbadasz się za darmo Zamojski Szpital Niepubliczny zaprasza pacjentów z Zamojszczyzny do skorzystania z usług lekarzy w ramach organizowanej 2 października „Białej Niedzieli”.

W przyszłym roku też będziemy mogli jeździć pociągiem do Krakowa i Wrocławia

tysięcy złotych średnio na kilometr, co daje sumę 38 milionów i 400 tysięcy złotych - Z czego jest Pan najbardziej dumny, a  czego Panu najbardziej brakuje, jeśli chodzi o Pana gminę? - Jestem dumny ze zrealizowania inwestycji zapewniających podstawowe potrzeby mieszkańców (wodociągi mamy zrealizowane w 100 proc., a przydomowe oczyszczalnie ścieków w 38 proc.), a także z tego, że na 96 kilometrów dróg tylko 6 kilometrów to drogi gruntowe, że mamy dostęp do bezpłatnego Internetu i udało nam się wybudować salę gimnastyczną i boisko o nawierzchni syntetycznej. Brakuje mi na pewno miejsc pracy dla młodych mieszkańców gminy, urządzenia zbiornika wodnego w Nieliszu pod potrzeby

Swoje drzwi otworzą lekarze gabinetów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, a także wszystkie zakłady opieki zdrowotnej zlokalizowane na terenie „starego szpitala”. W  trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z porad i konsultacji lekarskich

z zakresu: pulmonologii i alergologii, chirurgii ogólnej, badania USG jamy brzusznej oraz badania cytologicznego i porady z zakresu okulistyki. Ponadto wydarzeniu będzie towarzyszyć akcja informacyjna pod hasłem „Diagnostyka więcej niż wynik” oraz akcja „Profilaktyka bólu brzucha”, zaś pacjenci będą mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt endoskopowy. Oprócz tego porad z zakresu rehabilitacji udzielą specjaliści z kliniki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Chętni będą mogli zapoznać

się z badaniami rezonansem magnetycznym, a  także sprzętem ortopedycznym czy też dokonać badań słuchu i poznać tajniki aparatów słuchowych. Ponadto lekarze Zamojskiego Szpitala Niepublicznego będą świadczyć tego dnia porady z zakresu chirurgii dziecięcej, chorób płuc, ginekologii oraz wykonywać badania spirometryczne, USG jamy brzusznej i  tarczycy, echo serca, EKG i pomiary PR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Zamościa, Marcin Zamoyski. red.


POWIAT ZAMOJSKI

ogłosz e ni e

www.zamojska.com

Gazeta

8

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ROZMOWA TYGODNIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

9

Rozmowa Tygodnia

Zbudujemy Muzeum Państwa Podziemnego. Nie mamy chwili do stracenia! O Polskim Państwie Podziemnym i kultywowaniu pamięci o bohaterach tamtych czasów rozmawiamy z Michałem Mulawą Kandydatem do Sejmu (PiS), Fundatorem oraz Prezesem Fundacji Rozwoju Polski Wschodniej. Robert Marchwiany: - Panie Prezesie, 27 września obchodzimy rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, uważanego powszechnie za fenomen w najnowszych dziejach Polski i świata. Proszę powiedzieć, dlaczego wzbudziło ono tak wielkie uznanie? Michał Mulawa: - Polskie Państwo Podziemne, czyli cały ruch oporu włącznie z władzami Delegatury Rządu RP w Londynie na Kraj, było największą nieformalną organizacją militarną w historii świata. Oprócz decyzji politycznych podejmowano decyzje o charakterze zbrojnym na terenie Polski. Polscy partyzanci postawili największy opór spośród wszystkich krajów zaatakowanych lub zaanektowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne działało w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, a także o dokumenty prawne. Niesamowite jest też, że w tych trudnych czasach inteligencja działała na rzecz utrzymania ducha w Narodzie. Uważam, że gdyby nie Polskie Państwo Podziemne, to wojna na naszych ziemiach nie skończyłaby się tak szybko. Działaczy tego państwa należy ogromnie szanować. U nas mówi się o nich jako o "rycerzach Rzeczypospolitej". To oni wywalczyli nam wolność. - Jak Panu się wydaje, skąd brała się w Narodzie ta wiara, że pomimo trudnej - a może nawet beznadziejnej - sytuacji geopolitycznej i przy faktycznym zniszczeniu oficjalnej polskiej państwowości ta praca ma jednak sens i może przynieść odrodzenie Polski? - Pamiętajmy, że Polska powstała ponownie po 123 latach niewoli dzięki marszałkowi Piłsudskiemu. Polacy cieszyli się, że wreszcie mają swoje państwo i byli z niego dumni. Dwustronny atak we wrześniu 1939 roku znowu tę polskość próbował zniszczyć. Ówcześni ludzie byli prawdziwymi patriotami i nie dali tego zrobić. - Czy uważa Pan, że przy dzisiejszym poziomie poczucia patriotyzmu wśród Polaków byłoby możliwe zorganizowanie czegoś na wzór Polskiego Państwa Podziemnego, gdyby powtórzyła się sytuacja z czasów II wojny światowej? - Wierzę i realizuję taką politykę historyczną, jaką prowadził śp. Prezydent Lecz Kaczyński. Ona jest zgodna ze słowami Piłsudskiego,

Michał Mulawa że "Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". Każdy młody Polak powinien znać prawdę o tamtych czasach. Pamiętajmy, że jeszcze w latach 90-tych nie wszyscy Polacy tę prawdę znali. W czasach komunistycznych partyzantów nazywano bandytami i mówiono o nich niestworzone rzeczy, aby ich walkę obrzydzić Polakom. Niemniej dzięki takim działaniom, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki Dniu Żołnierzy Wyklętych, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dzięki działaniom wielu ludzi, którzy prawdę o tamtych czasach przywracają, wiemy już na pewno, że pamięć udaje się zachować. - Dość często spotykam się z opiniami, że po 1945 roku nie można grup partyzanckich nazywać obrońcami Ojczyzny, bo ich działalność nie miała szans powodzenia, a dodatkowo miała ona charakter szkodliwy dla społeczeństwa. Co Pan o tym sądzi? - Kompletnie się nie zgadzam z takim poglądem przedstawianym przez część pseudohistoryków związanych z uniwersytetami o poglądach lewicowych. Nie mówię zresztą tylko o nich. Pamiętajmy, że Marek Borowski z SLD, były Marszałek Sejmu, z sejmowej trybuny mówił o Józefie Kurasiu "Ogniu", że to bandyta. To był skandal. - Ale takie opinie zdarzają się również wśród zwykłych ludzi. Czym oni się kierują, Pana zdaniem? - Problem jest taki, że propaganda komunistyczna, czy nawet SLD-owska, przedstawiała partyzantów źle. Przypomnę tylko, że wśród partyzantów, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, obowiązy wał kodeks honorow y, podobny do tego istniejącego w 20-leciu międzywojennym. Ci ludzie nie zajmowali się działalnością bandycką. Pamiętajmy, że oni również wykonywali wyroki na zdrajcach współpracujących z Urzędem Bezpieczeństwa lub NKWD. Często też bronili polskich chłopów przed atakami armii sowieckiej, bo armia polska

była dowodzona przez generałów radzieckich i dopuszczała się wielu zbrodni. Partyzanci bronili ludności przed nimi. - Możemy powiedzieć, że pamięć o działaczach polskiego podziemia powoli, ale jednak, się ugruntowuje w świadomości Polaków. A czy ma Pan jakiś własny pomysł, aby tę pamięć jeszcze bardziej wśród nich ugruntować? Pomysł Prawa i Sprawiedliwości to powstanie Muzeum Państwa Podziemnego, co wpisuje się w politykę historyczną prowadzoną przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego najbliższych współpracowników, w tym panią poseł Elżbietę Kruk. Uważam, że to muzeum powinno powstać na Za mojszcz yź n ie. To właśnie tutaj działało najwięcej zgrupowań partyzantów i to tutaj stoczono jedno z największych starć w dziejach partyzanckich, czyli bitwę pod Osuchami. Chcemy, aby było to muzeum nowoczesne i multimedialne, by w sposób ciekawy i atrakcyjny dla młodzieży - jak Muzeum Powstania Warszawskiego - przedstawiało historię tych konkretnych ludzi. Eksponaty do tego muzeum mogą znajdować się wszędzie. - A co z utrzymaniem muzeum? - Wszystko jest do zrobienia pod warunkiem odpowiedniego finansowania. Natomiast takie muzeum mogłoby się stać jedną z największych atrakcji turystycznych Zamojszczyzny i Roztocza. Musimy jednak już teraz zbierać materiały, aby je zabezpieczyć, bo to po prostu za chwilę może bezpowrotnie zaniknąć. Powołanie F u nd ac ji Pa m ię c i Pol sk iego Państwa Podziemnego ma na celu pomoc w tej sferze. Ona zajmowałaby się już teraz utrwalaniem i nagrywaniem materiałów multimedialnych z żyjącymi uczestnikami tamtych wydarzeń, ale także zbieraniem środków finansowych i eksponatów. Fundacja wspierałaby powstawanie różnego rodzaju pomników w miejscach pamięci, tablic pamiątkowych etc. Powstała zresztą, gdyż do powstania takiego muzeum potrzebne są środki państwowe z Ministerstwa Kultury i być może unijne. Niemniej działać trzeba już teraz! Nie mamy ani chwili

do stracenia! Ci ludzie - partyzanci - powinni dożyć chwili powołania takiego muzeum. Nie możemy sobie pozwolić na dalszą bezczynność. - A co odpowiedziałby Pan osobom, które twierdzą, że Polska nie jest na tyle bogatym krajem i nie warto wydawać pieniędzy na pomniki, lecz na inne potrzebne cele, jak na przykład dożywianie dzieci w szkołach? - Oczywiście, ale nie zapominajmy, że w ysta rczy wejść na listę dotacji ud ziela nych pr z ez M i n i ster st wo Ku lt u r y i Dziedzictwa Narodowego. Niektóre pomysły resortu po prostu przerastają ludzkie pojęcie, jak na przykład akcje promujące pederastów i inne parady dofinansowane przez ministerstwo. Te środki mogłyby być wydawane na budowę Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego. Są oczywiście inne kwestie pilne dla państwa, ale oszczędności w tym zakresie należy poszukiwać głównie w zarządzaniu.

Pieniądze na Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego na pewno są, ale przede wszystkim uważam, że powinny się bezwzględnie znaleźć. Polskie Państwo Podziemne - jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy - było ewenementem na skalę światową. Jesteśmy winni tamtym bohaterom zachowanie pamięci o tamtych czasach. - Dziękuję Panu za rozmowę. - Również dziękuję. rmar

Będę działał na rzecz polskich rolników i polskiej rodziny Rozmowa z Michałem Mulawą Kandydatem do Sejmu (PiS) - Panie Michale, dlaczego zdecydował się Pan kandydować do parlamentu? - Ponieważ uważam, że sytuacja w  Polsce jest zła. Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dba o  sprawy zwykłych Polaków. Bezrobocie, drożyzna, wysokie ceny paliw - to wszystko powoduje, że mieszkańcy Polski są coraz biedniejsi. Rząd wyciąga te pieniądze wprost z kieszeni Polaków. Przy pomnę, że podniesienie podatku VAT do 23 proc. i wprowadzenie VAT-u na podręczniki szkolne obciążyło budżet zwykłej polskiej rodziny. To trzeba zmienić! - Jakie wartości są dla Pana najważniejsze w życiu? - Dla mnie przede wszystkim najważniejsza jest rodzina. Rodzina, której państwo musi pomagać. Młoda rodzina powinna mieć zarówno ulgi podatkowe, jak też cały system wsparcia ze strony państwa i nad tym się trzeba skupić. Rodzina - oczywiście jako związek kobiety i  mężczyzny. Te wartości wpisują się w  nurt chrześcijańskiej koncepcji życia i społeczeństwa, którą wyznaję. - Co uważa Pan za najważniejsze problemy Zamojszczyzny? - Przede wszystkim bezrobocie, czyli brak nowych miejsc pracy. Druga sprawa to rolnictwo, którym Zamojszczyzna stoi, a  także brak wsparcia ze strony rządu dla polskich rolników. Powiem tylko, że dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników są dużo niższe niż w  innych

krajach Unii Europejskiej. Koszty paliwa czy koszty nawozów są takie, jak w krajach UE, a zarobki i ceny płodów rolnych są dużo niższe. Sam jestem rolnikiem, więc wiem jak wygląda praca na wsi. Ona stoi na granicy opłacalności. Dodam jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to niezapłacone pieniądze za płody rolne, czyli to, co się dzieje obecnie w Bodaczowie. Jak wiemy, rolnicy zawieźli tam rzepak i nie mogą się doczekać zapłaty. Druga rzecz: przez nieuwagę i błąd ministra rolnictwa Marka Sawickiego z PSL-u polski przemysł tytoniowy stracił olbrzymie dopłaty i stoi tak naprawdę na granicy likwidacji. - A jakie cele stawia Pan sobie do zrealizowania jako poseł na Sejm III Rzeczpospolitej? - Chcę być członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem Komisji do spraw Unii Europejskiej. W Komisji Rolnictwa będę walczył o wyrównanie dopłat dla polskich rolników, a  także o zablokowanie wejścia do Polski żywności genetycznie modyfikowanej. W komisji „unijnej” chcę walczyć o przyspieszenie uruchomienia środków dla polskich rolników, ale także przedsiębiorców i samorządów. Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obecnie powinna być na poziomie 80 proc., a  jest na poziomie 18-20 proc. Chcę również powiedzieć, że wydatki rządu PiS-u w  2007 roku na rolnictwo stanowiły 2,94 proc. PK B, zaś w 2011 roku plan rządu PO-PSL zakłada je na poziomie 1,91 proc. To spadek prawie o 2 proc. To na pewno będę chciał zmienić. red.


r e k l ama

www.zamojska.com

Gazeta

10

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

PRAWYBORY 2011

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Która z partii wygra wybory i powinna rządzić naszym krajem?

Który z kandydatów na senatora będzie najlepiej reprezentował Zamojszczyznę w Senacie?

 Prawo i Sprawiedliwość 50 % SMS o treści: sonda sejm pis Platforma Obywatelska 15 % Treść SMS: sonda sejm po Polska Partia Pracy 10 % Treść SMS: sonda sejm ppp Polska Jest Najważniejsza 10 % Treść SMS: sonda sejm pjn Sojusz Lewicy Demokratycznej 5 % Treść SMS: sonda sejm sld Ruch Palikota 5 % Treść SMS: sonda sejm rp Polskie Stronnictwo Ludowe 5 % Treść SMS: sonda sejm psl

 SLD - Gertruda Miarowska 45 % Treść SMS: sonda senat sld PPP - Anna Rękas 43 % Treść SMS: sonda senat ppp PiS - Jerzy Chróścikowski 5 % Treść SMS: sonda senat pis PO - Ireneusz Godzisz 4 % Treść SMS: sonda senat po PSL - Arkadiusz Bratkowski 2 % Treść SMS: sonda senat psl OdS - Kazimierz Chrzanowski 1 % Treść SMS: sonda senat ods

Sejm na prawo, Senat na lewo Prawo i Sprawiedliwość prowadzi wśród partii ubiegających się o zwycięstwo w Sejmie, zaś kobiety lewicy liderują wśród kandydatów do Senatu - tak wygląda stan prawyborczego sondażu Gazety Zamojskiej, Tygodnika Tomaszowskiego, Gazety Biłgorajskiej i portalu ezamosc.pl. Biorąc pod uwagę wyniki prawyborów Prawo i  Sprawiedliwość mogłoby liczyć na ponad 50 - procentowe poparcie wśród głosujących, co pozwalałoby tej partii na samodzielne rządy. Grubo za PiS plasuje się Platforma Obywatelska, która uzyskała 15 proc. poparcia wśród czytelników i internautów. Na podium

z 10 proc. poparcia znalazłyby się Polska Jest Najważniejsza oraz Polska Partia Pracy. Do Sejmu weszłyby również Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Ruch Palikota, na które w prawyborach zagłosowało po 5 proc. wyborców. Spośród chętnych na senackie ławy prawybory zdominowały Gertruda Miarowska z  SLD, którą popiera 45 proc. głosujących oraz Anna Rękas z PPP, która ma tylko o dwa procent mniejsze poparcie. Trzeci wynik 5 p r o c . - z a n o t o w a ł Je r z y Chróścikowski z PiS. Jeden procent mniej osób popiera Ireneusza Godzisza z PO. Dwa procent głosujących głosuje na Arkadiusza Bratkowskiego z PSL, zaś co najmniej 1 proc. popiera Kazimierza Chrzanowskiego z KWW

11

Unia Prezydentów - Obywatele do Senatu. Ciekawie wygląda sytuacja wśród kandydatów poszczególnych list. Wśród kandydatów PO walkę toczą ze sobą: Elżbieta Kucharska - 29 proc., Krzysztof Mulawa - 24 proc., Barbara Kolbus - 21 proc. i Marek Lipiec - 20 proc. głosów. Spośród kandydatów PiS głosowanie zdominowali Michał Mulawa - 61 proc. i Piotr Szeliga 35 proc. poparcia. Wśród ludowców na prowadzenie wysunął się Mariusz Kiczyński, zaś z SLD lideruje Irena Kurzępa z  50 proc. głosujących. Z podobnym rezultatem liście Ruchu Palikota przewodzi Paweł Musiał, zaś z wynikiem 67 proc. Michał Malec lideruje wśród kandydatów PJN. U kandydatów PPP nadal ze 100 proc. poparcia prowadzi Kamila Chmołowska.

Aby wziąć udział w Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda senat sld, treści: sonda sejm pis, ppp, po... pod numer po, ppp... pod numer 71480. Koszt SMS-a 71480. Koszt SMS-a dacz to: 1,23 PLN z VAT to: 1,23 PLN z VAT Kto powinien zostać Kto powinien zostać Kto powinien zostać Kto powinien zostać Kto powinien zostać Kto powinien zostać Kto powinien zostać posłem z listy SLD? posłem z listy PiS? posłem z listy Polsk- posłem z listy PSL? posłem z listy Platposłem z listy Ruposłem z listy PJN? iej Partii Pracy? formy Obywatelskiej? chu Palikota? 3 ) Irena Kurzępa 50 % SMS o treści: sonda sld 3

24 ) Mulawa Michał 3 ) Kamila Chmolowska 61 % Treść SMS: sonda pis 24 100 % Treść SMS:

24 ) Maciej Żurek 25 % SMS o treści: sonda sld 24

9 ) Szeliga Piotr 35 % Treść SMS: sonda pis 9

sonda ppp 3

14 ) Wiesława Kudzia 25 % SMS o treści: sonda sld 14

1 ) Mazurek Beata 1 % Treść SMS: sonda pis 1

0 % Treść SMS: sonda ppp 4

9 ) Wojciech Fręchowicz 0 % SMS o treści: sonda sld 9

7 ) Hałas Teresa 1 % Treść SMS: sonda pis 7

23 ) Krzysztof Żbikowski 0 % SMS o treści: sonda sld 23

16 ) Zagdański Dariusz 1 % Treść SMS: sonda pis 16

2 ) Krystyna Worobik

22 ) Joanna Zawierucha 0 % SMS o treści: sonda sld 22

4 ) Abramowicz Adam 1 % Treść SMS: sonda pis 4

5 ) Wiesław Orzeł

4 ) Kazimierz Organista 0 % SMS o treści: sonda sld 4

2 ) Zawiślak Sławomir 1 % Treść SMS: sonda pis 2

6 ) Aneta Jaszczyk

5 ) Rafał Stachura 0 % SMS o treści: sonda sld 5

12 ) Gmyz Maria 1 % Treść SMS: sonda pis 12

9 ) Rafał Tokarski

4 ) Halina Konaszuk 20 ) Aneta Borys 0 % Treść SMS: sonda ppp 20 0 % Treść SMS: sonda ppp 2 0 % Treść SMS: sonda ppp 5 0 % Treść SMS: sonda ppp 6 0 % Treść SMS: sonda ppp 9

7 ) Krzysztof Bożek 0 % SMS o treści: sonda sld 7

5 ) Rębek Jerzy 0 % Treść SMS: sonda pis 5

6 ) Mirosława Piasko 0 % SMS o treści: sonda sld 6

3 ) Bejda Ernest 0 % Treść SMS: sonda pis 3

0 % Treść SMS: sonda ppp 8

21 ) Teresa Zaleńska-Sak 0 % SMS o treści: sonda sld 21

6 ) Młynarczyk Henryk 0 % Treść SMS: sonda pis 6

0 % Treść SMS: sonda ppp 7

11 ) Podoba Paweł 0 % Treść SMS: sonda pis 11

0 % Treść SMS: sonda ppp 19

8 ) Agnieszka Chwaszcz 0 % SMS o treści: sonda sld 8 2 ) Jan Bajkowski 0 % SMS o treści: sonda sld 2 13 ) Krzysztof Kamiński 0 % SMS o treści: sonda sld 13 12 ) Iwona Iwaniuk 0 % SMS o treści: sonda sld 12 11 ) Iwona Herda 0 % SMS o treści: sonda sld 11 10 ) Włodzimierz Fudali 0 % SMS o treści: sonda sld 10 15 ) Jadwiga Nowacka 0 % SMS o treści: sonda sld 15 16 ) Teresa PerechubkoMirosław 0 % SMS o treści: sonda sld 16

10 ) Szwaj Jerzy 0 % Treść SMS: sonda pis 10

8 ) Piotr Malczewski 7 ) Krzysztof Mazuruk 19 ) Mariusz Borek 18 ) Marianna Kowalska 0 % Treść SMS: sonda ppp 18

8 ) Zańko Mariusz 0 % Treść SMS: sonda pis 8

12 ) Kazimiera Perec

13 ) Szwed Zdzisław 0 % Treść SMS: sonda pis 13

11 ) Elwira Minkiewicz

23 ) Kusiak-Janiec Anna 0 % Treść SMS: sonda pis 23

10 ) Nina Grudka

19 ) Maksymiuk Marta 0 % Treść SMS: sonda pis 19

13 ) Stanisław Wójcicki

18 ) Czarnecka Halina 0 % Treść SMS: sonda pis 18

0 % Treść SMS: sonda ppp 12 0 % Treść SMS: sonda ppp 11 0 % Treść SMS: sonda ppp 10 0 % Treść SMS: sonda ppp 13 14 ) Radosław Kołaczkowski

17 ) Suchocka Anna 0 % Treść SMS: sonda pis 17

0 % Treść SMS: sonda ppp 14

1 ) Zbigniew Matuszczak 0 % SMS o treści: sonda sld 1

14 ) Brodawka Jan 0 % Treść SMS: sonda pis 14

0 % Treść SMS: sonda ppp 17

19 ) Eugeniusz Sienczyk 0 % SMS o treści: sonda sld 19

20 ) Duszek Marcin 0 % Treść SMS: sonda pis 20

0 % Treść SMS: sonda ppp 16

18 ) Rafał Grzegorz Pietrusiński 0 % SMS o treści: sonda sld 18

22 ) Gołoś Hanna 0 % Treść SMS: sonda pis 22

17 ) Paweł Piasecki 0 % SMS o treści: sonda sld 17 20 ) Ewa Wojewódzka 0 % SMS o treści: sonda sld 20 Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda sld 3, 14, 9... pod numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

21 ) Panasiuk Ewa 0 % Treść SMS: sonda pis 21

17 ) Katarzyna Dąbrowska 16 ) Robert Szulej 15 ) Irena Sosik 0 % Treść SMS: sonda ppp 15 1 ) Wiesław Wrotkowski 0 % Treść SMS: sonda ppp 1

15 ) Pudło Agnieszka 0 % Treść SMS: sonda pis 15

Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda pis 24, 9, 1... pod numer 71880. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

23 ) Mariusz Kiczyński 4 ) Elżbieta Kucharska 36 % Treść SMS: sonda psl 23 29 % Treść SMS: sonda po 4

12 ) Paweł Musiał 50 % SMS: sonda ruch 12

1 ) Michał Tomasz Malec 67 % Treść SMS: sonda pjn 1

24 ) Krzysztof Mulawa 21 ) Mariusz Podkański 18 % Treść SMS: sonda psl 21 24 % Treść SMS: sonda po 24

7 ) Paweł Gorczyński 25 % SMS: sonda ruch 7

13 ) Joanna Maria Sala-Paul 21 % Treść SMS: sonda pjn 13

16 ) Barbara Małgorzata Kolbus 21 % Treść SMS: sonda po 16

1 ) Marek Poznański 25 % SMS: sonda ruch 1

4 ) Adam Rajmund Chodziński 4 % Treść SMS: sonda pjn 4

24 ) Katarzyna Szczygieł 0 % SMS: sonda ruch 24

6 ) Marta Pysz 4 % Treść SMS: sonda pjn 6

8 ) Kazimierz Mielnicki 18 % Treść SMS: sonda psl 8 3 ) Genowefa Tokarska 9 % Treść SMS: sonda psl 3 24 ) Ryszard Stanibuła 9 % Treść SMS: sonda psl 24 2 ) Tadeusz Sławecki 9 % Treść SMS: sonda psl 2 4 ) Janusz Szpak 0 % Treść SMS: sonda psl 4 10 ) Janusz Kloc 0 % Treść SMS: sonda psl 10 11 ) Krystyna Bondyra 0 % Treść SMS: sonda psl 11 5 ) Teresa Królikowska 0 % Treść SMS: sonda psl 5 6 ) Jan Kowalczyk 0 % Treść SMS: sonda psl 6 9 ) Maria Gadomska 0 % Treść SMS: sonda psl 9 7 ) Tomasz Zając 0 % Treść SMS: sonda psl 7 22 ) Artur Juszczak 0 % Treść SMS: sonda psl 22 12 ) Krystyna Drozdowska 0 % Treść SMS: sonda psl 12 16 ) Zofia Kowalczuk 0 % Treść SMS: sonda psl 16 15 ) Tomasz Ożóg 0 % Treść SMS: sonda psl 15 14 ) Edyta Fidecka 0 % Treść SMS: sonda psl 14 17 ) Renata Matyjanka 0 % Treść SMS: sonda psl 17 18 ) Elżbieta Iwaniuk 0 % Treść SMS: sonda psl 18 20 ) Piotr Deniszczuk 0 % Treść SMS: sonda psl 20 1 ) Franciszek Jerzy Stefaniuk 0 % Treść SMS: sonda psl 1 19 ) Marcin Chodyka 0 % Treść SMS: sonda psl 19 13 ) Lucyna Kozaczuk 0 % Treść SMS: sonda psl 13

Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda ppp 3, 4, 20... od numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda psl 21, 24, 3... pod numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

17 ) Marek Lipiec 20 % Treść SMS: sonda po 17 2 ) Mariusz Grad 5 % Treść SMS: sonda po 2 23 ) Jerzy Hetman 1 % Treść SMS: sonda po 23 3 ) Hanna Małgorzata Mazurkiewicz 0 % Treść SMS: sonda po 3 5 ) Grzegorz Raniewicz 0 % Treść SMS: sonda po 5 6 ) Bogdan Broniewicz 0 % Treść SMS: sonda po 6 9 ) Krystyna Wetoszka 0 % Treść SMS: sonda po 9 8 ) Tadeusz Garaj 0 % Treść SMS: sonda po 8 7 ) Agnieszka Piętak Faryna 0 % Treść SMS: sonda po 7 22 ) Dariusz Pawłoś 0 % Treść SMS: sonda po 22 21 ) Anna Mirzwa 0 % Treść SMS: sonda po 21 11 ) Marian Mazur 0 % Treść SMS: sonda po 11 15 ) Jerzy Wrzesień 0 % Treść SMS: sonda po 15 14 ) Łukasz Adam Lucjan 0 % Treść SMS: sonda po 14 13 ) Marzenna Maria Andrzejuk 0 % Treść SMS: sonda po 13 10 ) Bogdan Zieliński 0 % Treść SMS: sonda po 10 18 ) Marcin Krzykała 0 % Treść SMS: sonda po 18

3 ) Łukasz Mazur 0 % SMS: sonda ruch 3 4 ) Elżbieta Okoń 0 % SMS: sonda ruch 4 23 ) Agnieszka Wilczewska 0 % SMS: sonda ruch 23 22 ) Marcin Klech 0 % SMS: sonda ruch 22 6 ) Marian Olszewski 0 % SMS: sonda ruch 6 9 ) Zbigniew Gąska 0 % SMS: sonda ruch 9 8 ) Grzegorz Pawelec 0 % SMS: sonda ruch 8

19 ) Aneta Tywoniuk-Małysz 0 % Treść SMS: sonda po 19 12 ) Michał Furlepa 0 % Treść SMS: sonda po 12 Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda po 17, 16, 2... pod numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

22 ) Wiesław Jezierski 0 % Treść SMS: sonda pjn 22 21 ) Zbigniew Tomasz Pakuła 0 % Treść SMS: sonda pjn 21 3 ) Ryszard Andrzej Sobczuk 0 % Treść SMS: sonda pjn 3 5 ) Bożena Anna Siłuch 0 % Treść SMS: sonda pjn 5 9 ) Krzysztof Załuski 0 % Treść SMS: sonda pjn 9

21 ) Katarzyna Przystupa 0 % SMS: sonda ruch 21

7 ) Przemysław Kazimierz Kozłowski 0 % Treść SMS: sonda pjn 7

5 ) Dawid Wyszyński 0 % SMS: sonda ruch 5

20 ) Anna Grudzień 0 % Treść SMS: sonda pjn 20

2 ) Grażyna Lamczyk 0 % SMS: sonda ruch 2

19 ) Witold Mil 0 % Treść SMS: sonda pjn 19

14 ) Radosław Szpyrka 0 % SMS: sonda ruch 14

12 ) Aneta Marta Sokołowska 0 % Treść SMS: sonda pjn 12

13 ) Agnieszka Bereza 0 % SMS: sonda ruch 13

11 ) Ryszard Janusz JaremekKudła 0 % Treść SMS: sonda pjn 11

11 ) Jerzy Kaczmarek 0 % SMS: sonda ruch 11 10 ) Artur Piskorski 0 % SMS: sonda ruch 10 15 ) Magdalena Wyszyńska 0 % SMS: sonda ruch 15 16 ) Patrycja Włodarska 0 % SMS: sonda ruch 16

19 ) Celina Wilczyńska 20 ) Marzena Artecka Wichlaj 0 % SMS: sonda ruch 19 18 ) Sylwia Kurdziel 0 % Treść SMS: sonda po 20 0 % SMS: sonda ruch 18 1 ) Stanisław Żmijan 0 % Treść SMS: sonda po 1

8 ) Marek Stanisław Meckier 4 % Treść SMS: sonda pjn 8

17 ) Barbara Tokarska 0 % SMS: sonda ruch 17

10 ) Klaudia Marta Silezin 0 % Treść SMS: sonda pjn 10 14 ) Ryszard Karol Wojtas 0 % Treść SMS: sonda pjn 14 15 ) Edyta Krystyna Dudek 0 % Treść SMS: sonda pjn 15 18 ) Robert Mielnik 0 % Treść SMS: sonda pjn 18 17 ) Agnieszka Chudoba-Bis 0 % Treść SMS: sonda pjn 17 16 ) Sebastian Liminowicz 0 % Treść SMS: sonda pjn 16

20 ) Jerzy Szpot 0 % SMS: sonda ruch 20

2 ) Stanisław Kuć 0 % Treść SMS: sonda pjn 2

Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda ruch 12, 7, 24... pod numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT

Aby wziąć udział w ankiecie, wyślij SMS o treści: sonda pjn 1, 6, 4... pod numer 71480. Koszt SMS-a to: 1,23 PLN z VAT


www.zamojska.com

Gazeta

12 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zawiślak kopie po kostkach? Szukali ich żywych,

Sitno, Adamów Tragiczne finały poszukiwań

znaleźli martwych 50-latka z gminy Sitno poszukiwała rodzina i znajomi, a także służby. Znaleziono go martwego, podobnie jak 26-latka z gminy Adamów. Mieszkańca gminy Sitno poszukiwano od 19 września. Sprawa była tym bardziej pilna, że zaginiony był człowiekiem chorym psychicznie. Aby go odnaleźć, policjanci wraz z 25 strażakami 20 września przez kilkanaście godzin przeczesywali lasy, łąki i pola w Kolonii Sitno, Łaziskach i Rozdołach, lecz bezskutecznie. Poszukiwania zostały wstrzymane na noc, a następnego dnia już ich nie wznawiano. Nie było już bowiem takiej potrzeby. 21 września rano na ciało zaginionego natrafił jego brat, który usiłował wyciągnąć pompę ze studni. Zwłoki leżały w wodzie co najmniej od kilku godzin. Na

razie trudno ustalić czy był to nieszczęśliwy wypadek. Mężczyzna z gminy Adamów zosta ł zna leziony n ież y w y 21 w r z e ś n i a w i e c z o r e m . Poprzedniej nocy uczestniczył w imprezie zakrapianej alkoholem. Mimo to zdecydował się wracać do domu motorowerem w dodatku z 18-letnią koleżanką. Jak później zeznała, jadąc na trasie Boża Wola - Suchowola spadła z pojazdu, a gdy się ocknęła nie było już przy niej ani znajomego, ani motoroweru. Jak się okazało, ten upadek uratował jej życie. 26-latek niedługo później najprawdopodobniej spadł z wysokiej skarpy, a upadek spowodował jego śmierć. W obu przypadkach prokurator zarządził sekcje zwłok, aby ustalić ostateczne przyczyny zgonów. rmar

Jednym z mocniejszych punktów pierwszej zamojskiej debaty stał się temat współpracy parlamentarzystów różnych opcji z samorządowcami. Szczególnie uwagę w tym punkcie skupił na sobie poseł Sławomir Zawiślak (PiS). Choć pytanie to pojawiło się dopiero pod koniec debaty, to iskrzyć zaczęło już wcześniej. Przy temacie o rozwoju zamojskiej podstrefy ekonomicznej, gdy wszyscy kandydaci deklarowali chęć współpracy z samorządem, poseł Sławomir Zawiślak rzekł: - Potrzebne jest wspólne działanie, walka o infrastrukturę, kolej, a dlaczego władze miejskie nic nie robiły gdy likwidowano kolej w Zamościu? Dlaczego miasto nie chciało współpracować, gdy upadał zamojski PKS czy w sprawie zakładu w Dębowcu? - pytał parlamentarzysta. - Nikt z samorządu kolei na Zamojszczyźnie nie likwidował - wyjaśnił posłowi dr Kazimierz Chrzanowski z zamojskiego magistratu, który kandyduje do senatu z listy komitetu Obywatele do Senatu. Wtórował mu siedzący obok inny kandydat na senatora, Ireneusz

Godzisz z PO: - Nie kopmy się po kostkach tylko stwórzmy partnerstwo na rzecz regionu. To nasze zadanie panie pośle Zawiślak - podsumował wiceszef zamojskiej Rady Miejskiej. Do kwestii tej powrócił przy pytaniu o zamiary po wyborach inny poseł Mariusz Grad z PO: - Moim priorytetem jest współpraca z samorządem i to się układa. Natomiast pan poseł Zawiślak przez ostatnie cztery lata wcale nie współpracował z miastem - stwierdził poseł Grad. Pytany zaś o zamiary po wyborach Kazimierz Chrzanowski stwierdził: - Będę wspierał samorządowców, a nie przypisywał sobie ich zasługi - patrząc w kierunku Zawiślaka. Kwestia współdziałania posła PiS z innymi kandydatami osiągnęła apogeum podczas pytań dziennikarzy o to z kim będą współpracować po wyborach spośród swoich konkurentów oraz z kim myślą zawiązywać koalicje, a z kim je wykluczają. Poseł Zawiślak orzekł, że wierzy w samodzielny rząd PiS. Bardziej zachowawczy był jego partyjny kolega, Piotr Szeligaz Biłgoraja: - Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.

Początki koniuchskiej organizacji „WiN” - część 2, ostatnia W poprzednim wydaniu Witold Hryniewiecki rozpoczął swoją opowieść o powstawaniu organizacji „Wolność i Niezawisłość” na Zamojszczyźnie. W tym numerze publikujemy dalszą część tej historii. Po wyczerpującej dyskusji zebrani zdecydowali, że wszystkimi sposobami będą walczyli, aby wróg nie dopiął swych celów w nadchodzących wyborach. Zgodnie z otrzymanym zaleceniem niektórzy konspiratorzy zmienili swoje pseudonimy, jak np. Marian Pilarski „Grom” na „Jar”, Zygmunt Jaślikowski „Kary” na „Błysk”, Józef Włoszczak „Czad” na „Pistolet”, Ludwik Rogalski „Szczepan” na „Kanciarz” itd. Przed świtem wszyscy zebrani rozjechali się w swoje strony. Placówka „Pistoleta” została wzmocniona przez oddelegowanie do jej dyspozycji trzech nieustraszonych bojowców: Stanisława Pakosa „Konara”, Józefa Pysia „Ostrego” i Tadeusza Łagodę „Barykadę”, zdecydowanych na wszystko i stanowiących postrach wśród ubowców. Rozpoczęła się ostra walka przedwyborcza. Po wioskach rozlokowano szturmówki KBW. Agitatorzy bałamucili ludzi, zapowiadając, że po zwycięskich wyborach zapanuje w Polsce dobrobyt i raj na ziemi, jaki osiągnięto w pierwszym na świecie państwie socjalistycznym. Chłopi odnosili się do nich sceptycznie, a na niektórych spotkaniach obrzucano agitatorów śmierdzącymi jajami, a nawet kałem. Na Marysinie, Przewalu i Kotlicach raniono pięciu ubowców, którzy zamierzali aresztować niewygodnych im ludzi. 19 stycznia 1947 roku odbyły się „wybory”. Szturmówki siłą spędzały mieszkańców do urn. Ludzie jak

mogli unikali pójścia do lokali wyborczych, a kiedy ich do tego zmuszano, wrzucali kartki z dopisanymi niewybrednymi sloganami informującymi o niechęci do uzurpatorów. Niestety to nic nie pomogło, ponieważ wyszkoleni przez wschodniego mocodawcę komisarze wyborczy mieli przyszykowane inne kartki. Podczas obliczania wyników głosowania okazało się, że osiągnęli wielki „sukces” wyborczy, a mianowicie głosowało na nich 80 proc. głosujących. Po wyborach czerwoni judasze podnieśli głowy, wstępując do Urzędu Bezpieczeństwa, milicji, partii i różnych podobnych urzędów. Stanowili zagrożenie, gdyż dla nich wydanie przyjaciela, a nawet ojca dla osobistej korzyści, nie stanowiło wielkiego znaczenia. Nowa władza ogłosiła kolejną amnestię, wzywając ludzi z podziemia do ujawniania się. W tej sytuacji „Jar” zalecił „Pistoletowi”, aby się oficjalnie ujawnił, gdyż wówczas będzie im łatwiej poruszać się i pracować w terenie. Jeśli chodzi o broń, to dał mu wolną rękę: najpewniejsi powinni ją ukryć, a chwiejni niech oficjalnie ją zdadzą. W dalszym ciągu będą kontynuowali pracę w podziemiu, z tym że uwolnią się od niepewnych ludzi. W kwietniu 1947 roku odbyło się ponowne spotkanie w domu „Krzaczka” w Perespie w podobnym składzie co poprzednio. Nie było „Orkisza” i „Norberta”, ale za to zjawili się: ksiądz kapelan Stanisław Sawicki, Stanisław Karczewski „Niebor” i paru innych ludzi z Zamościa, Szczebrzeszyna i Radecznicy. Z e b r a n i e o t w o r z y ł „ J a r ”. Najsamprzód odśpiewano „Boże coś Polskę”, później zabrał głos „Wiktor”. Zapowiedział, że nazajutrz zakończy swą działalność w AK grupa partyzantów, z którymi tyle lat

współpracował, a którzy zdecydowali się ujawnić. Ponarzekał na alianckich sojuszników, którzy sprzedali nasz kraj Stalinowi, a teraz tego żałują, gdyż zrozumieli, że popełnili błąd w Jałcie. W kraju więzienia są przepełnione członkami AK. Ostatnio rozgorzała walka o charakter polskiej wsi. Obecni doszli do wniosku, że przeprowadzona reforma rolna była zwykłym oszustwem. Władza ludowa obdarowując chłopów karłowatymi gospodarstwami chciała pozyskać ich dla rządów komunistycznych, zwłaszcza przed wyborami. Niestety późniejsza polityka agrarna hamowała, a nawet wręcz uniemożliwiała rozwój indywidualnych gospodarstw. Przejawiało się to przede wszystkim w utrudnianiu nabycia przez rolników maszyn i narzędzi jak i innych niezbędnych środków. Nie trudno było rozszyfrować, że rodzimi komuniści za podszeptem Kremla dążyli do złamania oporu chłopskiego, zmierzając do powszechnego zakładania kołchozów i pegeerów. Do tej pory tylko w Polsce istniały prywatne gospodarstwa, w przeciwieństwie do pozostałych państw „demokracji” ludowej, gdzie wsie skolektywizowano na wzór sowiecki. Jednak chłop polski jest twardy i nie pozwoli się ugiąć. Przetrzymał napór hitlerowców, którzy próbowali wyrzucić go z ojcowizny, a teraz nie pozwoli na zamianę swojej własności na kołchoz. Wypowiedzi zgromadzonych trwały do rana. Na koniec „Jar” zaproponował, aby złożyć ślubowanie na kontynuowanie dalszej konspiracji, tylko w nieco zmienionej formie. W zrekonstruowanej organizacji powinni pozostać tylko dawni członkowie, zasługujący na zaufanie oraz nowo przyjęci, którzy dotąd nie występowali publicznie przeciwko władzy ludowej. Odtąd organizacja

Co do współpracy, to choć światopogląd mamy różny, to w gospodarce mamy wspólny cel - dobro regionu. I tu jestem gotowy współpracować z każdym bez względu na barwy polityczne - orzekł Szeliga. Z kolei senator Jerzy Chróścikowski stwierdził, że on już współpracuje, jako reprezentant opozycji, kierując senacką komisją rolnictwa. Irena Kurzępa z SLD zaproponowała by wszyscy 33 parlamentarzyści z województwa lubelskiego stworzyli grupę lobującą na rzecz regionu. Arkadiusz Bratkowski oznajmił, że dla dobra ludzi PSL jest gotowy rozmawiać z każdą partią. Jeszcze dalej posunął się Włodzimierz Fudali z SLD: - Jesteśmy partią miłości i porozumienia. Nie wykluczamy nikogo - powiedział, a dopytywany przez dziennikarzy dodał, że nawet PiS. Wszystkich przelicytował jednak Mariusz Grad deklarując: - Dopuszczam wszystkie koalicje, nawet z PiS, pod warunkiem, że na czele tej partii stanie Sławomir Zawiślak - powiedział parlamentarzysta wywołując śmiech na sali. rael

HISTORIA

powinna przestawić się na działalność wywiadowczą. Powinna gromadzić jak najwięcej dokumentów demaskujących stalinowski terror. Jej członkowie powinni przenikać do PPS, a nawet PPR, celem zdobywania poufnych informacji. W niezbędnych przypadkach konieczności pozbycia się szczególnie niebezpiecznych jednostek, zagrażających bezpieczeństwu polskiej społeczności (katów i szpicli), mogą wchodzić w rachubę akcje zbrojne, lecz jedynie przez oddziały lotnej żandarmerii inspektoratu po uzyskaniu na to zgody dowództwa. Ksiądz odebrał od obecnych przysięgę, że będą walczyć w szeregach „WiN - u”, aż do zwycięstwa.Następnego dnia odbył się w Horyszowie Polskim akt ujawnienia. Po dokonaniu tego smutnego obowiązku „Jar”, „Błysk”, „Pistolet” i dwóch ludzi z Jarosławca udali się do gospody na wspólny pożegnalny obiad, jednak rozmowa nie kleiła się. Każdy zasklepił się w przypominaniu lat trudu i znoju, jakie spędził w służbie AK. Na drugi dzień „Pistolet” wybrał się do Rozdołów, gdzie z „Błyskiem” i dwójką byłych żołnierzy AK zabezpieczali i konserwowali broń, składowaną w specjalnie wybudowanym bunkrze. Po skończonej pracy wspólnie przyrzekli nigdy nie wydać wspomnianego magazynu broni. W tym czasie „Pistolet” zaczął organizować grupy bojowe w poszczególnych wioskach i tak w Kotlicach powstała drużyna, którą dowodził „Kanciarz” Ludwik Rogalski, a członkami byli Wacław Borowski „Sierp”, Bronisław Załoga „Odważny”, Stanisław Przybysz „Maszynka”, Wincenty Kaczoruk, Lewenda i dwóch braci Rogalskich. Grupowym w Dubie został Jan Rajtar „Ciemny”, a członkami Alfred Kaszuba „Wąż”, Franciszek Hrycyk

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

i Stanisław Rajtar „Śmiguła”. Na Tomaszówce grupowym był Wincenty Ogórek „Koch”, któremu podlegali Poticzuk i Jan Machnowicz „Dąb”. Kazimierowiecką grupą dowodził Roman Bajwoluk, a członkami byli Jan Wróbel „Jeż” i Jan Załoga „Karaś”. Niezależnie zorganizował grupę lotną, której członkowie musieli ukrywać się, jednak w nagłych przypadkach musieli stawiać się do dyspozycji „Pistoleta”. Byli używani do śledzenia, względnie likwidowania niebezpiecznych osobników. W skład tej grupy wchodzili: Czesław Szewluk „Miś”, Stanisław Szady „Brzytwa”, Henryk Joniec i Tadeusz Łagoda „Barykada”*. Bunkier ten zawalił się w 1962 roku. Kiedy UB dowiedziało się o tym wydarzeniu, rozpoczęto śledztwo. Ślady prowadziły do „Błyska”. Tak się jednak złożyło, ze umarł on kilka miesięcy wcześniej na wylew krwi do mózgu. To jednak nie przeszkadzało, aby prokurator pojechał do Milejowa, aby przesłuchać „Jagę”, żonę „Błyska”, nauczycielkę oraz przeprowadzić u niej szczegółową rewizję, łącznie z przeglądaniem zeszytów szkolnych. Ubowcy jednak niczego nie dowiedzieli się, gdyż „Jaga” nie była wtajemniczona w tej materii. Notabene bunkier ten łącznie z załadunkiem broni założyła grupa „Ryszarda”, łącznie ze mną, wymykając się z niemieckiego pierścienia mającego na celu likwidację oddziałów partyzanckich operujących w czerwcu 1944 roku w okolicach Grabowca.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

WYDARZENIA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Debata przedwyborcza WSHE

Kandydaci do Sejmu i Senatu odkryli karty Stawki VAT, legalizacja marihuany, rozwój podstrefy ekonomicznej - to tylko niektóre z tematów z jakimi musieli się zmierzyć kandydaci do parlamentu. W auli Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu odbyła się 22 września pierwsza w tej kampanii debata przedwyborcza. Było ostro, wesoło i co najważniejsze - merytorycznie. W debacie udział wzięło 13 kandydatów startujących zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Moderatorem dyskusji był Antoni Kołodziejczuk z Telewizji Kablowej Zamość „Video-Kadr”. Wśród kandydatów do Senatu znaleźli się: Kazimierz Chrzanowski, reprezentujący Obywateli do Senatu, Ireneusz Godzisz z  PO, Arkadiusz Bratkowski z PSL, Maria Sendecka z LPR i Jerzy Chróścikowski z PiS. Z ubiegających się o miejsce w Sejmie pojawili się: Sławomir Zawiślak i Piotr Szeliga z PiS, Irena Kurzępa i Włodzimierz Fudali z SLD, Michał Malecz  PJN, Wiesław Wrotkowski z Polskiej Partii Pracy, Dariusz Pawłoś i Mariusz Grad z PO. Pewne są tylko śmierć i podatki Pierwszym tematem, z jakim mierzyli się kandydaci, była kwestia wysokości stawki podatku VAT. - Nie chcemy obiecywać, że zdecydowanie obniżymy podatki. To nie jest najlepszy moment, bo należy sobie poradzić z zadłużeniem. Nie ukrywam jednak, że chcielibyśmy zmniejszyć stawkę VAT z  23 proc. do 22 - powiedział Mariusz Grad z PO. Podobnego zdania był Dariusz Pawłoś: - Nie chciałbym rewolucji podatkowej czy zdzierania podatków z ludzi bogatych, bo to oni tworzą miejsca pracy - podsumował Pawłoś. - Nie wierzę w opowiadania PO. Przy takim długu publicznym PO nie zmniejszy VAT-u. PJN proponuje liniową stawkę 19 proc. i likwidację ulg, z wyjątkiem tych na dzieci - odpowiadał przedstawiciel PJN-u. Mieliśmy mieć drugą Irlandię, a daj Boże, byśmy nie mieli drugiej Grecji dodał. Wiesław Wrotkowski z PPP proponował nawet 50 proc. podatku dla najbogatszych i zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najbiedniejszych. Włodzimierz Fudali z SLD zaproponował za to wprowadzenie podatku od instytucji sektora prywatnego, z którego środki byłyby odkładane na wypadek kryzysu. - Podwyższanie podatków to nie panaceum - oceniła Irena Kurzępa

Uczestnicy debaty z SLD. - Należy uszczelnić system ściągania podatków - dodała twierdząc, że zawsze po rządach prawicy państwo zostaje z pustą kasą. Za skandaliczne uznał stawki VAT na książki i ubranka dla dzieci Piotr Szeliga z PiS i przypomniał, że to za rządów PiS obniżono niektóre podatki. Z  kolei Sławomir Zawiślak zaproponował wprowadzenie podatku obrotowego od korporacji na wzór rozwiązania na Węgrzech. Przeciwny zmianom w podatkach jest Ireneusz Godzisz z PO, według którego wypłoszyłoby to pracodawców. Z kolei Bratkowski proponował powrót do stawki 22 proc. VAT zaś senator Chróścikowski sugerował, by obniżyć akcyzę na paliwo, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów produkcji i ceny żywności. Za podatkiem liniowym opowiedział się Kazimierz Chrzanowski dodając, że pieniądze przeznaczane na pomoc społeczną byłyby lepiej wykorzystane, gdyby je przekazać na aktywizację zawodową. Małżeństwo tak - partnerstwo nie? Drugi temat zaserwowany gościom przez internautów dotyczył legalizacji związków partnerskich tak par hetero-, jak i homoseksualnych. W tej kwestii prawica i ludowcy tradycyjnie byli przeciw, opowiadając się za tradycyjnym modelem rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Poseł Grad stwierdził, że głosowałby przeciw, nawet gdyby miał złamać dyscyplinę partyjną w Sejmie, z kolei siedzący obok Pawłoś stwierdził, że uregulować tę sprawę należy, ale nie można przy tym promować homoseksualizmu. Lewica zaś tradycyjnie była za. Związki partnerskie to też konkubinaty. Trzeba to uregulować i bronić mniejszości, ale niekoniecznie promować inne zachowania - oceniła Irena Kurzępa. To raczej problem partii niż problem społeczny - ocenił Chrzanowski dodając, że permisywizm moralny jest jego

formacji obcy. Rolnicy zyskają na plantacjach marihuany? Kolejne pytanie od internautów dotyczyło legalizacji marihuany i miękkich narkotyków. Tu zdecydowana większość kandydatów opowiedziała się przeciw jakiejkolwiek formie liberalizacji tego prawa. - Zobaczcie, co się dzieje w  Holandii z  tym społeczeństwem - zauważył Piotr Szeliga. Przedstawiciele lewicy proponowali promocję sportu i  zdrowego trybu życia. Senator Chróścikowski także był przeciw, choć jak stwierdził: - Może rolnicy mogliby coś zarobić na uprawie marihuany - powiedział żartując i powtarzając, że mimo to jest przeciw. Wszystkich zaskoczył za to Wiesław Wrotkowski, emerytowany nauczyciel z PPP: - Narkotyki są jak używki kawa, alkohol, papierosy. My nie jesteśmy temu przeciwni. Nie należy karać kogoś za to, że ma szczyptę tego do powąchania - ocenił, wzbudzając wesołość na sali. Dzieci do szkół - kiedy? - Dość eksperymentów w oświacie apelował Kazimierz Chrzanowski, szefujący zamojskiej edukacji kandydat na senatora. - Zamojskie szkoły są gotowe na sześciolatki, przygotowane pod względem dydaktycznym i technicznym. Ale nie można tak cały czas majstrować przy tym - ocenił. Kandydaci PO i lewicy opowiedzieli się za wysyłaniem najmłodszych do szkół. PiS i PSL zostawiły tę decyzję rodzicom. Kłótnia o współpracę W przedostatniej rundzie pytań od internautów kandydaci mieli przedstawić, w jaki sposób zamierzają wpłynąć na rozwój zamojskiej podstrefy ekonomicznej. Niemal wszyscy opowiedzieli się za współpracą z lokalnym samorządem, który praktycznie sprawuje nadzór nad tą inicjatywą. Szeliga proponował wykorzystać kolej, zaś

jego partyjny kolega Zawiślak wywołał swoim wystąpieniem sporo emocji. - Nie było współpracy miasta z parlamentarzystami, gdy likwidowano kolej w Zamościu. Nie było, gdy trzeba było ratować PKS - wyliczał. Natychmiast odpowiedział mu Chrzanowski - Nikt z samorządu kolei nie likwidował panie pośle - a występujący po nim Godzisz dodał: - Nie kopmy się po kostkach, tylko stwórzmy partnerstwo. To nasze zadanie, panie pośle Zawiślak - stwierdził kandydat PO na senatora. Zamość stolicą dialogu? W ostatniej części kandydaci mieli wskazać, co zamierzają uczynić dla regionu po wyborach. Zawiślak kontynuował swoją wypowiedź o braku współpracy z nim ze strony miasta. Szeliga obiecał lobbować na rzecz przyciągania inwestorów. Kurzępa zamierza zająć się upowszechnianiem edukacji przedszkolnej. Fudali, jako prawnik z wykształcenia, obiecał dbać o  jakość ustawodawstwa. Malec chce zająć się udogodnieniami i ułatwieniami dla przedsiębiorców. Pomysł stworzenia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Zamościu wysunął Dariusz Pawłoś, kandydujący z list PO szef Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. - To byłby krok w rozwoju miasta, a także duży impuls gospodarczy dla Zamościa, który odwiedzałyby coraz liczniejsze grupy gości z zagranicy i zostawiały tu pieniądze - podkreślał. Grad podkreślił konieczność współpracy z prezydentem Zamoyskim i wytknął Zawiślakowi: - Pan przez 4 lata wcale nie współpracował z miastem - powiedział poseł PO. Senatora Chróścikowskiego najbardziej interesują sprawy rolników. Podobnie Bratkowskiego, który chciałby chronić plantatorów przed zakładami, które nie płacą im za przywożone plony - czytaj casus Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie. Chrzanowski chciałby

13

ratować samorządy przed bublami prawnymi polityków. Wszystkich przelicytowała jednak Maria Sendecka z LPR: - Będę solą tej ziemi. Wiem, że wielu ludzi bardzo żałowało, że Ligi już nie ma w parlamencie, dlatego ja będę Was reprezentować i kierować się polską racją stanu - zakończyła patetycznie. Zgoda buduje, a poseł…. Najwięcej ciekawości dziennikarzy wzbudziła kwestia koalicji powyborczych oraz indywidualnej współpracy posłów z  ich konkurentami. Pawłoś chce bliżej współpracować z prezydentem Zamoyskim, starostą Matejem oraz posłem Gradem, Szeliga, Wrotkowski, Bratkowski, Sendecka i Chróścikowski zapowiedzieli wzniesienie się ponad podziały partyjne. Ponadto Szeliga zaapelował by posłowie razez stworzyli silne lobby poselskie ponad podziałami partyjnymi wspólnie dla Zamojszczyzny - tak jak na Podkarpaciu i Wielkopolsce. Irena Kurzępa zaproponowała stworzenie grupy lobbującej z 33 parlamentarzystów z  województwa lubelskiego. My nie chcemy przytulać się do żadnej z partii, tylko być głosem samorządowców - powiedział Chrzanowski z Obywateli do Senatu. - Moje nazwisko Godzisz mówi samo za siebie i za mnie, że jestem człowiekiem zgody otwartym na wszystkich - zażartował kandydat PO na senatora. O współpracy nie myśli za to Sławomir Zawiślak, który wierzy w samodzielne rządy PiS i który wytykał brak chęci współpracy ze strony władz miejskich i posła Grada. Ten mu odpowiedział: - Dopuszczam wszystkie koalicje, nawet z PiS, pod warunkiem, że na czele tej partii stanie Sławomir Zawiślak - czym wzbudził ogólną wesołość na sali. Zwycięzcy? Po debacie trudno było ocenić, czy ktoś jest jednoznacznym zwycięzcą. Praktycznie każdy z kandydatów zaprezentował program swojego ugrupowania i  swoje cele. Zabrakło pojedynków „jeden na jeden”, choć zdarzały się starcia Grad - Zawiślak, Zawiślak - Chrzanowski, czy Zawiślak kontra Godzisz. Z  drugiej strony była ona szansą ocenienia, na ile pomimo różnic kandydaci są w stanie współpracować ze sobą w kraju zmęczonym już wojną polsko-polską. Potrzebę zgody, kooperacji i odpowiedzialności za kredyt zaufania podczas wyborów. Czas weryfikacji przyjdzie po 9 października. Debata była jednak niewątpliwie lekcją uprawiania dyskursu politycznego, na której miejmy nadzieję, że wszyscy nabyli nowe doświadczenie. Daniel Czubara

Informacje Telewizji Kablowej Zamość

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl

Zmiany w W.O.R.D Od lutego przyszłego roku szykują się poważne zmiany w przeprowadzaniu egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Dotychczas na egzamin składało się 18 pytań z puli ponad 500. Test był rozwiązywany w szybszym czasie niż potrzebny na jedynie samo przeczytanie pytań. - Aktualnie nowe przepisy wprowadzają zasadniczą różnicę w egzaminie teoretycznym. Baza pytań będzie o wiele większa. Tych pytań docelowo ma być 3 tysiące i nie będą dostępne tak, jak do

tej pory. Będą po prostu stanowiły własność W.O.R.D i zdobycie takich pytań będzie niemożliwe – powiedział nam Zbigniew Kubina, zastępca dyrektora ds. egzaminowania. Pytania będą przedstawiane głównie w postaci filmów prezentujących rzeczywiste sytuacje w ruchu drogowym. Zwiększy się także sama liczba pytań w teście komputerowym. – Aktualny test składa się z 18 pytań, nowy test będzie się składał z 32 pytań – powiedział Zbigniew

Kubina. Pytania będą zróżnicowane w zależności od ich wagi dla przepisów o ruchu drogowym. Ich punktacja będzie także inna. W tej chwili zdawalność waha się między 80 proc., a 90 proc. Po wprowadzeniu nowych przepisów szacuje się spadek tej zdawalności nawet do 30 proc. Nowe przepisy są także wyzwaniem dla szkół uczących przyszłych kierowców. Jak mówi Janusz Kanarszczuk, doświadczony instruktor ze Szkoły Jazdy L-Car, podczas kursu na prawo

jazdy należy uczyć nie tylko umiejętności, które są sprawdzane na egzaminie, ale przede wszystkim bezpiecznego zachowania na drodze. - Kierowcy nie wolno podejmować błędnych decyzji, bo to może kosztować życie nasze lub innych uczestników ruchu drogowego. Wprawdzie na egzaminie teoretycznym możemy jeszcze wrócić do poprzedniego pytania i poprawić źle zaznaczoną odpowiedź, ale jadąc samochodem nie zawsze możemy zmienić raz podjętą decyzję i cofnąć czas. Staram się, aby moi kursanci zrozumieli na przykład jakie siły

rządzą autem na zakręcie, zwłaszcza na źle wyprofilowanej drodze, jak hamować biegami, co to znaczy być przewidywalnym. Nie chodzi o to, aby kierowca był spięty i czekał wręcz czy coś nieprzewidzianego się wydarzy, ale odrobina wyobraźni i zdrowego rozsądku nikomu nie zaszkodzi. Jedno jest pewne - będzie trudniej. A jeśli ktoś zwleka ze zdawaniem prawa jazdy to ma ostatni gwizdek na to, by uniknąć dodatkowych utrudnień. Na szczęście nie planuje się zmian w egzaminie praktycznym. Małgorzata Łysiak


www.zamojska.com

Lubelskie Zawody Lubelskiego Klubu Biznesu

Wiersze Czytelników

Lubelski biznes na kortach

Poszukaj

Ideały Gdzie się podziały ideały Dla których chciałeś zmieniać świat Gdzie twe marzenia uleciały Z twoich szalonych, młodych lat W pogoni życia, gdy troski dnia Gdy na nic więcej nie ma czasu Pytasz sam siebie dokąd on gna Czy ty pamiętasz choć zapach lasu Gdzieś zagubiłem tamtego siebie Co wzniosłe myśli, marzenia miał Dzisiaj ja gonię w czyjej potrzebie Stanąć na chwilę chociażbym chciał Lecz myśl ulotna z mych młodych lat Stłumiona znowu potrzebą dnia Dobry ja jestem swych marzeń kat I tak jak inni znów człowiek gra

Utrzymaj Utrzymaj w mocy swoje słowa I uwierz w to co musi być Nie możesz myśleć że odmowa Bo tylko dobrze może być Gdy w przyszłość patrzysz i ją znasz Bo przecież jasna musi być I wiarę mocną w sobie masz To zaczniesz znowu dobrze żyć A gdy zwątpienie zakiełkuje Niepokój wzbudzi w tobie, lęk Niech serce twoje moc poczuje I słyszy tylko czysty dźwięk Choć wiele razy już padałeś By potem znowu przecież wstać I w swym uporze ty wytrwałeś By o swe lepsze życie grać To któż ci może w tym przeszkodzić Gdy z bólu wiedzę swoją masz I jak do celu wiesz dochodzić Bo tą właściwą drogę znasz Więc wyrzuć różne wątpliwości Co rozum trawią czasem twój I nie zabraknie wytrwałości By znowu ruszyć ostro w bój

Alex Papa

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011

Kultura Poezja

Poszukaj w sobie samego siebie I odnajdź wszystko co dobre masz niech całe zło opuści ciebie bo przecież dobrą duszę masz Poszukaj siebie aż to zrozumiesz Że sobą jesteś żyć z sobą umiesz Byś przestał pozy w swym życiu grać Nie mówił nigdy, nie chcę cię znać Polubił siebie z tymi wadami Co przeszkadzają w życiu czasami Ale i dostrzegł swoje zalety Kochał emocje, szukał podniety Z miłości czerpał już rozkosz całą A nie się bawił miłostką małą i z życia brał co życie da I zawsze mówił już wszystko gra Bo szkoda życia na grę pozorów Gdy można w życiu normalnie żyć Nabierze życie nowych kolorów Gdy zaczniesz tylko ty sobą być.

Gazeta

14 KULTURA

17 i 18 września odbyła się pierwsza edycja turnieju tenisowego LKB OPEN, przygotowanego specjalnie dla przedsiębiorców przez Lubelski Klub Biznesu. Pierwszy turniej tenisowy LKB OPEN stanowił znakomitą okazję do integracji biznesowej w ramach rywalizacji sportowej. Przedsiębiorcy pogrupowani w  trzech kategoriach: OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn oraz OPEN +40 Mężczyzn, przez 2 dni walczyli zacięcie o  tytuł „Złotej Rakiety LKB.” Zarówno dla graczy, jak i widzów turnieju przewidziano wiele atrakcji, jak

pokaz mody sportowej i casualowej, szkółkę tenisa, mecz pokazowy profesjonalistów, loterię z nagrodami czy wspólne grillowanie. W niedzielne popołudnie zwycięzcom LKB OPEN wręczono medale i puchary. Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu organizuje dla swoich członków nie tylko merytoryczne konferencje czy szkolenia. Prezes LKB Agnieszka Gąsior-Mazur przekonuje, że dziś w biznesie tak samo ważne są spotkania nieformalne - umożliwiają one z jednej strony nawiązywanie kontaktów prowadzących do współpracy, z drugiej pobudzają wzajemną rywalizację, która kreuje rozwój przedsiębiorczości

Zamość Ludzie z pasją

Wspomnienia morskie i nie tylko - część 2 Niedawno zaprezentowaliśmy pierwszą część historii Janiny Gąsiorowskiej o jej największej pasji - morzu oraz powiązaniach Zamościa z żeglugą. Dziś kontynuujemy ten temat i prezentujemy sylwetki ludzi morza. Następną ciekawą postacią jest kapitan Żeglugi Wielkiej Józef Gawłowicz - niezw ykle sympatyczny i  ujmujący człowiek o dużym poczuciu humoru i wielkiej wiedzy. Pan kapitan odwiedził w 2009 roku zamojskie licea i gimnazja. Opowiadał wówczas bardzo ciekawie o  swoich morskich podróżach. A miał o czym mówić. Opłynął 17 razy kulę ziemską, był chyba w każdym zakątku świata, posiada wspaniałe zbiory pamiątek przywiezionych z różnych krajów i wydał wiele książek. Pan kapitan Gawłowicz pisze artykuły i książki od 1962 roku. Zawierają one wiele wiedzy o  morzu, jego ludziach, a także opisane są tam przeróżne zakątki świata, ludzie i ich życie, zwyczaje, obrzędy. Pan kapitan planuje przyjechać do zamojskich szkół, aby zachęcać naszą młodzież do studiowania w Akademii Morskiej w  Szczecinie, gdzie obecnie pracuje i  opowiada o  trudnej sztuce

w naszym regionie. Tak o tenisie, dla dla Magazynu LKB 2010, pisał Wiesław Horabik: „Tenis uważany był od zawsze za sport elitarny. Elegancja strojów, kultura gry, atmosfera przyciszonych rozmów na widowni, oklaski rozlegające się we właściwym momencie, jak w  filharmonii, wielka tradycja. W tej grze było i jest coś ze sztuki, z misterium,

NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

z tajemnej wiedzy. Towarzyszą jej wielkie pieniądze i  sława. Jej bohaterowie stają się symbolami narodowymi. Wciąż pamiętamy sukcesy Jędrzejowskiej czy Fibaka, pasjonujemy się wyczynami Radwańskiej. Borg, Becker, McEnroe, Nastase i  Lendl, to nieprzemijające legendy sportu. Cztery wielkoszlemowe turnieje rozpalają wyobraźnię, ale nie tłumów. Znawców. I  pasjonatów. Mityczne już truskawki ze śmietaną na kortach Wimbledonu, to jak królewskie gonitwy w Ascot. Tenis to ponadto jedna z nielicznych dyscyplin sportowych, w której nieznane jest pojęcie korupcji i  dopingu. To sport czysty. Dla dżentelmenów. Jednak od lat 30-tych ubiegłego wieku to również rekreacyjna zabawa o charakterze masowym. Grać w tenisa leżało i  leży w  dobrym tonie, a przyuczać do tej gry dzieci od najmłodszych lat, to nadzieja na zasobne życie.”* Magdalena Jocek

Zamość Rozbudowa budynków uczelni

PWSZ coraz większa 4 października, w samo południe, nastąpi otwarcie budynku przy ulicy Zamoyskiego 64, w którym mieszczą się Instytut Przyrodniczo-Techniczny i Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Zamościu.

W uroczystym otwarciu udział wezmą władze uczelni, Prezydent Miasta Zamość oraz przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w rozbudowę budynku. Przebudowa budynku została wykonana w  ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do wiedzy i  wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez przebudowę, rozbudowę oraz kompleksowe wyposażenie infrastruktury

dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”, realizowanego w  ramach Programu O p er ac y jnego Wojewó d z t wa Lubelskiego na lata 2007-2013. Po u rocz yst y m ot wa rciu budynku, zostaną oficjalnie zaprezentowane laboratoria stanowiące część Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii i Laboratorium Mechaniki. Laboratoria zostały wyposażone w  ramach projektu „Adaptacja i  wyposażenie Centrum Badań i  Transferu Technologii PWSZ w Zamościu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego całkowity budżet wynosi 13,75 mln złotych. red.

Zamość Promocja książki Stanisława Leona Popka Kapitan Żeglugi Wielkiej Józef Gawłowicz nawigacji pokazując piękne planetarium. W czasie obchodów Dni Morza 2011 w czerwcu w Szczecinie spotkałam także wielkiego Człowieka Morza kapitana Żeglugi Wielkiej Wiktora Czappa. Spotkałam go na cmentarzu w  Szczecinie przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”, w czasie uroczystości żałobnych. Pan kapitan wygłaszał tam przemówienie. Na cmentarzu była zupełna cisza, przy pomniku stała kompania reprezentacyjna studentów z  Akademii Morskiej z pocztem sztandarowym, a wokół pomnika płonęły lampiony. Janina Gąsiorowska (opracowanie: Daniel Czubara)

Dwunaste skrzypce Popka 5 października w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu odbędzie się promocja książki Stanisława Leona Popka zatytułowanej „Dwunaste skrzypce”. Jest to kolejna publikacja autora z dziedziny literatury pięknej, po wydanym w 2008 roku zbiorze opowiadań „Sny z  wieży milczenia” oraz w 2009 roku wyborze poezji „Nadwrażliwe ogrody”. Stanisław Leon Popek to psycholog, mala rz, poeta i  esei s t a , p r o f e s o r z w y c z a j n y, by ły rektor Wyższej Sz koły

Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu. Naukowo zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, psychologią zdolności, twórczości i sztuki. Autor promowanej książki, związany z Zamojszczyzną poprzez miejsce urodzenia oraz działalność naukową i  edukacyjną, będzie gościem Zamojskiej Biesiady Literackiej cyklicznego przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Książnica Zamojska. Początek spotkania o godzinie 16. W trakcie Biesiady będzie można nabyć książkę profesora Popka oraz uzyskać autograf bohatera spotkania. Halina Zielińska, red.


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

KULTURA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Wystawa młodego malarza

Zamość Wystawa malarska

Rośnie nam nowy Matejko!

Malarz-pielgrzym w BWA 30 września w zamojskiej galerii Biura Wystaw Artystycznych otwarta zostanie wystawa malarska Stanisława Mazusia.

Jan Paweł II, prymas Wyszyński, św. Ojciec Pio - to główni bohaterowie obrazów młodego Łukasza Wodyka, który 16 września w jednym z banków przy ulicy Partyzantów miał swój pierwszy wernisaż. Łukasz Wodyk ma 14 lat i mieszka w Zamościu. Maluje od dobrych paru lat i od zawsze bohaterami jego dzieł byli święci. Jest nimi zafascynowany. Nie tylko maluje, ale także czyta ich żywoty w wolnych chwilach. Teksty o życiu świętych i ich historie są dla niego inspiracją do malowania. Jednak wśród dzieł młodego artysty udało nam się znaleźć i portret wychodzący poza tematykę hagiograficzną. Mianowicie obraz przedstawiał tonący „Titanic”, zaś obok niego znajdował się portret przedstawiający Kate Winslet, odtwórczynię jednej z głównych ról w ekranizacji historii o statku, który rozbił się o  lodowiec. Największym wzorem dla młodego artysty jest Jan Matejko, którego - jak sam

Stanisław Mazuś przemierza życie z malarską paletą. Jego malarstwo - jak fizjologia - jest chlebem powszednim na wskroś przenikającym osobowość artysty. Stały bywalec malarskich spotkań plenerowych, również na Zamojszczyźnie, wymalowuje krainę szczęśliwości w przestrzeni niewielkich płócien. Realizm jego

Łukasz Wodyk ma dopiero 14 lat, a już za sobą pierwszą wystawę mówi - ceni za dokładność, precyzję i żywiołowość przekazu. Spotkanie z Łukaszem było przypadkowe - mówiła Marzena Miśkiewicz ze stowarzyszenia „Art Avanti”, które opiekuje się młodym artystą. - Byłam w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie spotkałam panią pedagog, która powiedziała mi o Łukaszu. Zobaczyłam wtedy jego pracę portret prymasa Wyszyńskiego i się rozpłakałam. Wiedziałam od początku, że trzeba się zaopiekować

15

prac związany jest z podstawowymi tematami malarskimi, jakimi są portrety, martwe natury i pejzaże. Zadziwiająca łatwość i swoboda malowania u artysty, nadały mu przydomek legendarnego barda, znanego w różnych zakątkach środowisk plastycznych naszego kraju - przedstawia twórczość Mazusia Jerzy Tyburski, dyrektor zamojskiej BWA. Otwarcie wystawy nastąpi 30 września w  siedzibie BWA przy ulicy Staszica. Ekspozycję będzie można oglądać tam przez okrągły miesiąc. DNL

Łukaszem i nie pozwolić, by jego talent wygasł. Dziś możemy oglądać jego wystawę. Zdradzę także, że jest to dopiero początek prezentowania młodych talentów. Mamy także jeszcze kilku młodych uzdolnionych, których już niebawem Państwo poznają - podsumowała Miśkiewicz. Wystawę Łukasza Wodyka można było oglądać w  jednym z  banków przy ulicy Partyzantów oraz 24 września w wege-barze „Owca Cała”. DNL

Stanisław Mazuś

Zamość Odznaczenie prezydenckie dla działaczki z Zamojszczyzny

Zamość Warsztaty biblioterapii

Nowosad z Krzyżem Kawalerskim

Książka może pomóc w życiu

Dorota Nowosad, działaczka społeczna z Zamościa, została odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dorota Nowosad to koordynatorka działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego i prezes Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. Wyróżnienie otrzymała za „zasługi w działalności na rzecz budowania

społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”. Odznaczono łącznie 44 osoby. Dorota Nowosad zosta ła Prezydentowi przedstawiona jako osoba, która oprócz tego, że sumiennie wywiązuje się ze swoich zawodowych obowiązków, od lat działa społecznie i jest rzeczniczką zamojskich organizacji pozarządowych. To z  jej inicjatywy powstały stowarzyszenia: Klub Kobiet po

Mastektomii „Amazonki”, „Otwarte serca” i Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Za swoje zaangażowanie otrzymała jedną z najbardziej liczących się dla polskich społeczników nagród - tytuł „Społecznika Roku 2004”, przyznawany przez Fundację SOS Jacka Kuronia. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w  czwa rtek 15 września, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. red.

Zamość Europejski Dzień Bez Samochodu

Uczestnicy warsztatów

Dwa kółka zamiast czterech

22 września w Filii Bibliotecznej Nr 2 Książnicy Zamojskiej odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne w ramach przedsięwzięcia „Czytanie dobrym nawykiem”, finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są one częścią całego cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży organizowanych w całej sieci miejskiej Książnicy Zamojskiej

22 września obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji Stowarzyszenie „Projekt Europa” zorganizowało na Rynku Solnym happening, podczas którego przechodnie otrzymywali odblaskowe znaczniki. - Dziś promujemy inną formę poruszania się po mieście, mianowicie jazdę rowerem. Jest to świetny sposób na poruszanie się po Zamościu. Niestety ścieżki rowerowe są źle oznakowane, nie ma ich w całym mieście. Ponadto nie zawsze można się czuć bezpiecznie w ruchu ulicznym. Dlatego dzisiaj wręczamy przechodniom i rowerzystom odblaskowe upominki, dzięki którym będą bardziej widoczni na drodze - powiedziała „Zamojskiej” Barbara Kolbus, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia „Projekt-Europa”.

Tomasz Kossowski z Barbarą Kolbus Pat ronat nad w yda rzeniem sprawowała Poseł do Parlamentu Europejskiego Lena KolarskaBobińska. Ponadto członków stowarzyszenia, którzy na jeżdżąc na rowerach wręczali zamościanom odblaski, wspomagali akrobaci z grupy „Utopia”. Mieszkańcy

Zamościa reagowali różnie. Czasem byli zaskoczeni, a czasem zdziwieni, jednak akcja odbiła się echem, bo jeszcze tego samego wieczoru na ulicach miasta można było spotkać rowerzystów z  odblaskami Stowarzyszenia „Projekt-Europa”. Daniel Czubara

Uczest ni ka mi wa rsztatów byli uczn iow ie k lasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu. H a s ło pr z e wo d n ie i mpr ez y brzmiało: „Przyjaźń ma wiele form”. Prowadzące wa rsztaty panie z  Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu - Barbara Kądziołka i  Wanda Stasiuk - za cel główny postawiły uświadomienie potrzeby przyjaźni i bezinteresownej chęci pomagania. W  formie wykładu,

pogadanki z użyciem tekstu Marii Molickiej „Bajka o  dwóch ołówkach”, ukazywały dzieciom co znaczy być przyjacielem i mieć przyjaciela, i czemu przyjaźń jest wartością bezcenną. Biblioterapia to proces wsparcia psychicznego i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych. Wykorzystuje ona literaturę jako inspirację umiejętnego wyjścia z trudnych sytuacji życiowych. Zdarzenia przytrafiające się bohaterom literackim są wzorem dla czytelników, jak można radzić sobie z osobistymi problemami - jest to naczelna cecha literatury terapeutycznej. Samodzielne czytanie i identyfikacja z bohaterami literackimi pozwalają na psychiczne odreagowanie, wyciszenie emocjonalne, wgląd w samego siebie i swoje problemy z dystansem dającym możliwość oceny sytuacji. Biblioterapia wspomaga zmiany w  zachowaniu i postępowaniu młodego człowieka. Wyrabia nawyk pozytywnego patrzenia na siebie. red.


www.zamojska.com

SPRZEDAM

szow Polski, 501-011-961 Działka rolna 1,3 ha, Tereszpol koło Zwierzyńca, dobry dojazd. Tel. 602 271 231

Sprzedam własnościowe M4-63,10 m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237

Sprzedam lub wynajmę Lokal pod usługi 100mkw. ul. Infułacka Zamość Cena do negocjacji telefon 601857-197

SPRZEDAM Nowy dom pod Zamościem, stan deweloperski, 2 garaże, 132 m2 powierzchni użytkowej. Działka 17 arów, tel. 502-604-700

Sprzedam Dom drewniany z działka w Izbicy pow. Domu 90mkw , pow. działki 1900 cena 165 tys. Do negocjacji telefon 601-857-197

Sprzedam dom w Wólce Panieńskiej 35m2, działka 10 arów, możliwość działalności gospodarczej, tel. 601 165 453 sprzedam dzialke budowlano w Zamosciu ul rolnicza pow .1739 M2 Tel.696 015 609 Sprzedam własnościowe M4-63,10m2 piętro I ul. Brzozowa tel. 603793237 DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA, 66A, 12km OD ZAMOŚCIA, HORYSZÓW POLSKI, GM.SITNO, TEL.501-O11-961. Piekarnia z adaptacją na restourację, Okolice Lubaczowa c. 900 tyś, tel . 507 723 139 Działka 40 arów Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom 200 m2 w Krasnobrodzie, c . 310 tyś tel . 507 723 139 Dom w stanie surowym zamkniętym Płoskie, c . 340 tyś tel . 507 723 139 Dom z budynkami gospodarczymi 3,56 ha Ministrówka, c . 260 tyś tel . 507 723 139 Działka 72 a w Nieliszu, c . 85 tyś tel . 507 723 139 Dom w Krasnobrodzie, c 420 tyś tel . 507 723 139 SZOPINEK - 700 M2, 65 TYŚ TEL 507 723 139 DOM K / ZWIERZYŃCA, 220 TYŚ TEL 507 723 139 DOM 1/2 JATUTÓW, 180 TYŚ TEL 507 723 139 DOM SKIERBIESZÓW, 135 TYŚ TEL 507 723 139

Sprzedam Działkę rolno budowlana 2000mkw w Sitańcu cena do negocjacji telefon 601-857-197 Sprzedam Dom w Zamościu do jedno rodzinny o powierzchni 140mkw. , działka pow. 861mkw. Cena 575 tyś zł. telefon 601-857-197 Sprzedam mieszkanie 41mkw w Zamościu na ul. Hrubieszowskiej cena 135 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom drewniany po remoncie działka 5000 mkw. W Kukawce cena 170 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom drewniany 70 mkw.+Działka 500 mkw. nad J. Piasecznym cena 99 tyś. zł telefon 601-857-197 Sprzedam Gospodarstwo rolne w Hostynnym Dom budynki gospodarcze grunt orny 3 hektary cena 245 tyś. zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom Lipsko-polesie 80mkw działka około 4000mkw. Cena 165 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Gospodarstwo rolne w Sitnie Dom 100 mkw budynki gospodarcze , D siedliskowa 5000 mkw. grunty Rolne łącznie 7 hektarów cena 340 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Działkę 4700 mkw. z zabudowaną budynkami: B. gospodarczy, Stodoła , komórki w Suchowoli cena 90 tyś telefon 601-857-197 Sprzedam 2 Dom, murowany do wykończenia oraz dom wykończony w Jatutowie cena 445 tyś zł telefon 601-857-197 Sprzedam Dom w Krasnobrodzie 130 mkw. +działka 6500 mkw. Cena Do negocjacji telefon 601-857-197

MIESZKANIE M - 3 52 M 2, 165 TYŚ TEL 507 723 139

D.H. AGORA POWIERZCHNIA HANDLOWA DO WYNAJĘCIA TEL. 792 338 035

DZIAŁA WÓLKA PANIEŃSKA, 85 TYŚ TEL . 507 723 139

Więcej Informacji dotyczące ofert Na Stronie www.n-dom.eu

SIEDLISKO SŁAWĘCIN Z LASEM, 75 TYŚ TEL 507 723 139 Mieszkanie M-3, 51,36mkw, Na terenie Koszar c. 155 tyś. tel . 507 723 139 Działka budowlana, Sitaniec 30 a c. 150 tyś, tel . 507723139 Działka Szopinek 13,36 a, c. 75 tyś tel .507 723 139 Mieszkanie M - 4, Nowy świat c. 185 tyś, tel . 507 723 139 Dom w zabudowie szeregowej, Kalinowice 120 mkw, c. 264 900 tyś 507 723 139 Działka 40 a Skierbieszów, c . 85 tyś tel . 507 723 139, 8 Siedlisko Sławęcin c. 95 tyś, tel. 507 723 139 Gospodarstwo u Zarudzie, c. 235 tyś 507 723 139 Mieszkanie M - 4, Wyszyńskiego 65 mkw, c. 180 tyś 507 723 139 Mieszkanie Hrubieszowska, 63 mkw c. 205 tyś, tel . 507 723 139,15 Dziłka w Szopinku 20 a, c. 100 tyś 507 723 139 BIURO NIERUCHOMOŚCI Małgorzata Kosiarska, Zamość Gminna 27 tel . 84 639 19 89, kom . 507 723 139 Do wynajęcia dom w okolicach Zamościa o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, magazyn, archiwum. Tel. 505-230-428 Działka budowlano-rolna pod Zamościem, tel.508-380-150

WYNAJMĘ6] Wynajmę piętro domu 10 km od Zamoscia - dobry dojazd. Cena 500 zl + opłaty. Tel. 601360345 WYNAJMĘ POMIESZCZENIA NA BIURA, NA GMINNEJ W ZAMOŚCIU - 505 180 572

Działka budowlano-rolna, 66A, Horyszów Polski, tel.501011-961 Wynajmę mieszkanie kawalerka 40m2, ul Batalionów Chłopskich cena: 550+czynsz+liczniki. Tel 504229210 Do wynajęcia dom na ul. Partyzantów 783666544 Sprzedam dom i działkę budowlaną w Szopinku. tel 604581437 Sprzedam 12 ha gmina Nielisz dopłaty ok 14.000 zł rocznie cena 129.000 tel. 603366744 Sprzedam 2,5 ha w Adamowie cena 45.000 tel. 603366744 Działka zabudowana w Suchowoli pow. : 0,47 h budynek gospodarczy: - 4 pom. stodoła drewniana. Cena: 90000zł Dzialka budowlano-rolna, 66A, 12 km od Zamoscia, Hory-

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

UBEZPIECZENIA ul. Krasnobrodzka 8 22-400 Zamość

HANDEL OFERUJĘ TEL . 505 935 066 Sklep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY. TANIO I SOLIDNIE! TEL. 517-031-621 [340]

FINANSE I BIZNES

Glazura remonty 506865351

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

Koparko-ładowarka, wózek, szuka pracy w zawodzie lub innej 510 346 390 [335]

OFERUJĘ

OFERUJĘ

Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

Telewizja satelitarna bez abonamentu tel. 695 764 696

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

OGRODZENIA, PRODUKCJA MONTAŻ, niskie ceny szybko - solidnie, wszystkie typy TEL . 84 639 85 13 , KOM . 601 270 142

INNE Chwilówki, pożyczki, 84 639 49 56/57 [280] TA N I E U B E Z P I E C Z E N I A O C , AC , N N W , M A J ĄT KO W E - M T U , O F E -AXA . UBEZPIECZENE NNW na 100.000,00 już za106ZŁ. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 695 764 696 [255] SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [26 ZATRUDNIE BRUKARZA Z DOŚWIADCZENIEM. PRACA W OK. WARSZAWY. Tel. 728-121-590 FHU w Zamościu zatrudni na stałe od zaraz na stanowiska: referent ds administracji, asystent/ka przedstawiciela handlowego, magazynier/fakturzysta. Zapewniamy szkolenia, możliwość szybkiego awansu, atrakcyjne zarobki 1500-2600 zł/m-c. Wiek do 28 lat. Zgłoszenia pod nr tel. 846398259 oraz 510199944

DRUKARNIA - REKLAMA FREE COLOR Z-C WYSZYŃSKIEGO 50 B, tel 84 639 19 45 509 469 248 Posadzki Mixokretem, tel. 607-600-599, materiały budowlane, tel. 84 687-64-32 - Firma Marzec Tereszpol

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269] KOMPLEKSOWE USLUGI REMONTOWO-WYKONCZENIOWE 600896061 Kompleksowe usługi remontowo- budowlane, tel. 508741-549 [223] Usługi remontowo- budowlane ear-bud 530913414 Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212] Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197] Wykwalifikowana fizjoterapeutka , masażystka oferuje masaże oraz rehabiltacje z dojazdem do domu pacjenta w bardzo atrakcyjnych cenach. Kontakt: 791 248 813.

Glazura terakota solidnie tel. 506281267

Atrakcyjna praca w reklamie. Mile widziani przedstawiciele handlowi. Tel. 600051447

Konsultantka Oriflame 695040766

Zatrudnię doświadczonych pracowników budowlanych, wyjazdy na terenie Polski 10-12zl/h tel 790760401 Pracujesz jako agent OFE? Niedługo stracisz pracę, zadzwoń. Tel. 697237273 Wkrótce stracisz pracę w OFE. Zadzwoń po nowe propozycje! Tel. 604338353

SPRZEDAM

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

SPRZEDAM, MITSUBISHI CARISMA, ROK - 2002 , POJ . 1870 CM 3, TEL . 503 014 415

INNE

USŁUGI Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290] Kancelaria prawna zatrudni handlowców, doradców klienta z doświadczeniem oraz dobrym kontaktem z klientami. Telefon 604338353 [367]

NAUKA INNE NAUKA JAZDY Grzegorz KURANTOWICZ, KAT B, 22 - 400 ZAMOŚĆ, UL . PARTYZANTÓW 16, TEL . 84 638 48 30 KOM . 783 968 178 Kurs pedagogiczny w Zamosciu- tel. 0846412244 , www.kurantowicz.nets.pl Gitara lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Fortepian, keyboard lekcje w domu ucznia. Tel. 789-052-503. Korepetycje z j. polskiego wszystkie poziomy, prezentacje

SZUKAM PRACY Poszukuję pracy w Zamościu.Informatyk. Pracowałem już jako informatyk, pracownik administracyjny, pracownik telekomunikacyjny czy sprzedawca. Znam język angielski, posługuję się swobodnie komputerem. Posiadam prawo jazdy kat.B. Kontakt tel. 508324698 lub radoslaw_gora@o2.pl Samotna emerytka zajmie się starszą osobą w Zamościu. Tel. 601360345

BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

RÓŻNE OFERUJĘ Toaleta drewniana nowa na budowę tanio, tel. 888881889 Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www. popielec.com [00000133]

Usługi Remontowo -Budowlane tel. 663 354 000

Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

Zatrudnię na stanowisko przedstawiciela Hurtowni Paliw z okolic Zamościa. Oferty na biuro@pk-tank.pl

Zakład stolarski świadczy usługi w zakresie: meble kuchenne, biurowe, sklepowe, szafy wnękowe, drzwi, okna, łóżka, schody, poręcze, barierki i zabudowy mieszkań, biur, sklepów, barów. Zamość, ul. Klonowicza 10, tel. 84 616-91-10, kom. 665-170-606. [336

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz.pl [269]

USŁUGI

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

MOTORYZACJA

tel./fax: 84 638 99 43 kom. 607 925 144

PRACA OD ZARAZ!PRACA NA WAKACJE LUB STALE! F.H.U W ZAMOSCIU PRZYJMIE OSOBY(30R.ZYCHA)NA NOWO OTWARTE STANOWISKA.ASYSTEN(KA) REPREZENTANA FIRMY,SPZEDAWCA MOB.,HANDLOWIEC,POMOC BIUROWA.WYNAGR:1500-2700ZL/MSC. ZGL.POD NR TEL:84 6398259 ORAZ 510 199 944 Samotna emerytka zaopiekuje sie starsza osoba w Zamosciu

Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478214 [297]

Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

Michał Dudziński

Matematyka, korki, rozw. zad. Ok. Starego Zamoscia. Tel.513856101

Atrakcyjna praca dla ambitnych.Wysokie zarobki.Szkolenia gratis.Tel. 600 051 447

ZAMIENIĘ

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT

maturalne, prace zaliczeniowe i inne. Nauczyciel doświadczony. Tel. 693 82 99 73 Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

NIEZALEŻNY TYGODNIK

W treści SMS wpisz wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

Mieszkanie do wynajęcia M3, Powierzchnia 60mkw 3 pokoje, Łazienka kuchnia balkon Mieszkanie znajduje się w SITNIE, Dobry dojazd Zamościa www.n-dom.eu Cena 800 + opłaty‚negocjacja’ 601857197 846278266 [332]

Budowa domow ogrodzenia solidnie Zamosc tel. 846714509 506281267

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011

Ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI

Gazeta

16 OGŁOSZENIA

INNE

reklama

SPRZEDAM Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22-400 Zamość, tel. 514 823 274. [328]

RÓŻNE SPRZEDAM Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty)„ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718 [307] Tanio sprzedam styropian! 5cm ORGANIKA (1OOm3) , oraz wełnę mineralna 20cm ROCKWOOL(100m2), Materiały pozostały z budowy. Tel: 609 675 000

Zatrudnimy osoby do doręczania paczek na terenie Zamościa. Wymagania: własny samochód typu bus lub pick up w kolorze białym lub żółtym, mile widziana działalność gospodarcza. Tel.: 514 985 738"


Gazet Gazeta

amo ska

1 50 zł

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

AKTUALNOŚCI

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

O G ŁO S Z e N I e

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Wójt Gminy Komarów-Osada NIEZALEŻNY TYGODNIK

1,50 33

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Aktualności Sport

17

O G ŁO S Z e N I e

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

31 sierpnia - 6 września 2010 złinformuje, ISSN: 2080-3206że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 27 cena numer Nr indeksu: 254762 września roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących ( 0% VAT ) (061) Wyłącznie2011 polski kapitał

KANDYDATKA DO

SEJMU RP

www.elzbietakucharska.pl

www.zamojska.com

Odwiedzajprzeznaczonych codziennie własność Gminy Komarów-Osada do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Komarowie-Osadzie 03pozycja nr STRONA - działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 75 o powierzchni 0,09ha; - działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 76 o powierzchni 0,09ha. Mistrz polskiego kina Jerzy Hoffman w ubiegłym tygodniu kręcił sceny do swojej został najnowszej superprodukcji "Bitwa warszawska 1920" na polach Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszonych pod Komarowem i w Zamościu. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 27.09.2011 r. do dnia 19.10.2011 r. 09 STRONA Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje NR 7 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pózn. zm.) upływa z dniem 9 listopada Szarże ułańskie, popisy kaskaderskie, efekty pirotechniczne, a wszystko 2011 roku. to według scenariusza z pieśniami i muzyką specjalnie napisaną do tego Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w widowiska - tak wyglądały tegoroczne ostatniej wielkiej bitwy kawaleUrzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od ryjskiej XX wieku. poniedziałku do piątku lub telefonicznie (0-84) 615-31-02 wew. 45.

ć r e i m ś ą j a d e z Spr

Nie wypadliśmy sroce spod ogona

! m i n t niele

Przybyli ułani do Komarowa

Zamojska Gra Miejska

9 772080 320002

35

r e k l ama

W poczekalni zamojskiego dworca PKS spotkać można najczęściej podróżnych czekających na autobus. Jednak na drewnianych krzesłach dworca siadają nie tylko oni, lecz również młodzi ludzie, a jest ich sporo. Okazuje się, że nigdzie nie jadą, tylko z nadzieją wpatrują w zamknięte kolorowe drzwi - drzwi sklepu z „dopalaczami”.

07

STRONA

W rocznicę agresji zbrojnej na Polskę

REKLAMA

KUCHARSKA 05

STRONA

Stowarzyszenie "PROJEKT - EUROPA" jest organizacją pozarządową działającą w zamojskim III sektorze od początku 2010 roku. Skupia ludzi dynamicznych, pełnych pomysłów oraz chęci wspierania rozwoju naszego regionu. Mimo młodego stażu ma już na swoim koncie współorganizację konferencji pn. "Rola organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych Przedsiębiorca, Radna RM w Zamościu, społecznik, Zamościanka,które z wykształcenia prawnik, „Kobieta Lubelszczyzny 2011” wykluczeniem społecznym". Jest inicjatorem kolejnych wydarzeń, będą mieć miejsce w Zamościu, w tym zbliżających się Europejskich Dni Od wielu lat pracuję społecznie na rzecz ludzi potrzebujących. Staram się wspierać finansowo domy dziecka, funduję stypendia, Dziedzictwa oraz Europejskich Dni Języków.

Wójt Gminy Stary Zamość

Bliżej ludzi

w swoich zakładach pracy zatrudniam młodzież. Wspieram rozwój rzemiosła i rodzinnych firm.

REKLAMA

Zamość Ku czci poległych Przy zamówieniu

Zamojskiej. Manifestacja patriotyczna obejmie: ceremoniał wojskowy, wystąpienia okolicznościowe m.in. Marcina Zamoyskiego prezydenta Oddział w Zamościu zapraszają Zamościa, modlitwę, którą poprona uroczystości związane z obchodami 71. Rocznicy Napaści wadzi J.E.Ks.. Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy diecezji Zamojsko Niemiec Hitlerowskich i Agresji - Lubaczowskiej. Po niej będzie apel Sowieckiej na Polskę. poległych, salwa honorową oraz 1 września, obchody rozpoczną złożenie wieńców pod pomnikiem się o godz. 19.00 na Rotundzie poległych.

OKRĘG NR 7 LISTA

Elżbieta

(-) Wójt Gminy Komarów Osada Wiesława Sieńkowska

o wartości pow. 10 tys. zmywarka gratis Przy zamówieniu o wart. pow. 5 tys. Prezydent Miasta Zamościa, 50 % rabatu na Światowy Związek Armii Krajowej. zmywarkę Okręg Zamość, Związek Sybiraków.

4

17 września obchody rozpoczną się o godz. 15.30 Mszą w Katedrze Zamojskiej. O godz. 17.00 przewidziano część patriotyczną, która odbędzie się na terenie Rotundy Zamojskiej. Tradycyjnie ceremoniał wojskowy, wystąpienie okolicznościowe, Marcin Zamoyski prezydent Zamościa, apel poległych i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek.

, tel

red.

informuje, że na 4 0ogłoszeń 5 tablicy Urzędu Gminy 2 75 i na stronie internetowej 1 8 5 www. staryzamosc.bip. mbnet.pl, został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do wynajmu.

Konkurs

Nagrody

Elżbieta Kucharska - okręg nr 7, lista nr 7 pozycja nr 4

KANDYDATKA DO SEJMU RP www.elzbietakucharska.pl Ela to bardzo doświadczony przedsiębiorca. Jej zakłady rzemieślnicze od lat są miejscem pracy i nauki zawodu. Wszyscy rzemieślnicy są dumni z tej kandydatury. Popieramy Elę w tegorocznych wyborach.

Jadwiga Skrzypczuk - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

Elę znam od wielu lat, nie mam wątpliwości że dla regionu może zrobić wiele, wspierając w parlamencie lokalne i regionalne inicjatywy. Ela to kobieta z pomysłami. Popieram kandydaturę Elżbiety Kucharskiej. To jest trafiony głos.

CzłonekWojewództwa Zarządu Lubelskiego Tomasz Pękalski - Marszałek Województwa Lubelskiego Stowarzyszenie Pomoc dla Sierot powstało by pomagać w procesie usamodzielnienia byłym wychowankom domów dziecka. U progu dorosłego życia są oni narażeni na wykluczenie społeczne. Elżbieta od 10 lat jest aktywnym i zaangażowanym członkiem. Myślę że jest to najlepsza rekomendacja dla jej wrażliwości społecznej i chęci służenia zwłaszcza tym którzy są słabi i potrzebują pomocy.

Małgorzata Czerniak - Prezes Stowarzyszenia Pomoc dla Sierot

Materiał wyborczy finansowany przez KWW Platforma Obywatelska

Moje 4 kąty Konkurs "Moje 4 kąty" Zapraszamy do konkursu, w którym można zaprezentować ciekawe aranżacje, wystrój i praktyczne rozwiązania w naszych domach i mieszkaniach. Fotografie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@zamojska.com. Spośród nadesłanych fotografii co tydzień wybierzemy tę najciekawszą, której autor otrzyma nagrody od naszego sponsora. W najbliższym wydaniu będzie to zestaw: profesjonalny proszek do prania Clever Professional 3,3 kg, płyn do prania Multicolor 4 L i 3 saszetki odplamiacza Clever Attack.


T e k S T

www.zamojska.com

Gazeta

18 WYDARZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

reklama

S P O N S O r O Wa N Y

Dlaczego kombatanci i inwalidzi muszą podróżować bez ulg? W ostatnim czasie coraz więcej osób zgłasza problem nierespektowania przez przewoźników przepisów prawa uprawniających poszczególne grupy obywateli naszego państwa do korzystania z biletów ulgowych w środkach komunikacji publicznej. Nader częstą praktyką, zwłaszcza u przewoźników prywatnych, jest odmawianie sprzedaży biletu ze stosowną ulgą, albo wskazywanie, że cena biletu do zapłaty jest już ceną ulgową, bowiem cena normalna jest dwukrotnie wyższa - co jest ewidentną nieprawdą. O problemie poinformował nas Poseł Sławomir Zawiślak: - Z uwagi na dużą ilość zgłasz a nyc h do mojego Biu r a Poselskiego już od ponad pół roku przez przedstaw icieli Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zamościu oraz Polskiego Związku Niewidomych nieprawidłowości w tym względzie, skierowałem w tej sprawie interpelację do Ministra Infrastruktury. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że „dla zapewnienia przewoźnikom środków rekompensujących utracone przychody z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych (…) ustawa określa warunki ich otrzymywania z budżetu pa ństwa za pośrednictwem

samorządów województw” wyjaśnia Zawiślak. W piśmie Ministra czytamy także, że Sąd Najwyższy wydobył z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego obowiązek zawarcia przez samorządy województwa stosownych umów z przewoźnikami, określających zasady przekazywania dopłat. Co więcej, z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wynika uprawnienie samorządów, organizujących publiczny transport zbiorowy, do kontroli wszystkich przewoźników, którzy na ich terenie wykonują przewozy osób. Kontrola ta dotyczy także przestrzegania ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dlaczego zatem w naszym województwie w zdecydowanej większości busów kombatanci i inwalidzi nie mogą kupić biletów ulgowych? Czy to oznacza że władze województwa nie wywiązują się ze swoich obowiązków? W sprawie w dalszym ciągu interweniuje Poseł Zawiślak: - Mając na względzie

stosunkowo częste przypadki nierespektowania ustawy wprowadzającej ulgi na przejazdy, skierowałem pisma interwencyjne do Marszałka Hetmana z PSL, w którym pytam m.in. o to ile środków na refundację biletów ulgowych wypłacono w pierwszym półroczu bieżącego roku i ile osób skorzystało z biletów ulgowych. Mam nadzieję, że ta interwencja pobudzi władze województwa do bardziej rzetelnego wypełniania obowiązków wobec kombatantów, inwalidów i innych uprawnionych do ulgowych przejazdów. Na moje ostatnie pismo Pan Marszałek odpowiedział w sposób mało precyzyjny, wskazując, iż wykorzystano już połowę środków na ten cel, ale informując jednocześnie iż nie ma wiedzy ilu uprawnionych skorzystało z biletów ulgowych. To na podstawie czego Urząd Marszałkowski rozlicza refundację ulg? Mam nadzieję na precyzyjną odpowiedź - wyjaśnia Zawiślak. Poseł Zawiślak dodaje, że dotychczasowe, półroczne interwencje w tej sprawie zdają się wyraźnie pokazywać, że błąd tkwi w systemie, który choć daje ulgi, to nie daje jednak wystarczająco precyzyjnych i prostych, także dla przewoźników, mechanizmów refundowania ulg.

O G ŁO S Z e N I e

BI UROW ZAMOŚCI U zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach

OPERATORWÓZKÓW WI DŁOWYCH OPERATORSUWNI C KURSSPAWANI AMETODĄTI G Szkolenia skierowane są do pracowników mikro - i małych firm z województwa lubelskiego. Poziom dofinansowania wynosi 80%. Bi ur oPr oj ekt u, ul . J anaKi epur y6, p. 400, 22400Zamoś ć , t el . 667946302, bi ur o@oper at or . edu. pl , www. OPERATOR. edu. pl ,

PROJEKT LUBELSKA AKADEMIA DYWERSYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sklep czynne 9 - 17

Wędkarski Największy wybór sprzętu wędkarskiego i przynęt w Regionie

500 modeli kołowrotków 600 modeli wędzisk 150 rodzajów zanęt 4000 woblerów, gum, błystek Frampol ul. Rynek 34, tel. 84 6857510, 600450508

www.woblerek.pl


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

ROZRYWKA

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

reklama

Salon Urody Salon Fryzjerski

ul. Kiepury 10/3 661 864 066 663 347 000 STRZYŻENIE

damskie, męskie, dziecięce

FARBOWANIE ODBUDOWA WŁOSA STYLING SAUNA nawilżająca włosy

Salon Kosmetyczny

OCZYSZCZANIE MIKRODERMOBRAZJA KWASY WIZAŻ DEPILACJA brazylijska MANICURE REFLEKSOLOGIA

www.salonurodyzamosc.pl

Sprzedam mieszkanie 85 m2 z ogródkiem po wymianie okien. Zamość, ul. Infułacka tel. 502 604 700

Dowcipy Horoskop Rozmawiają dwie koleżanki: - Czy lekarstwo, które dałam Ci przed tygodniem, przydało się? - Tak, jest nadzwyczajne. Wątroba mnie już nie boli, syn przestał kaszleć, mąż nie ma reumatyzmu, dziadkowi przeszło lumbago, ale najbardziej jestem zadowolona z tego, że wspaniale wyczyściłam nim srebrne sztućce. Rozmawiają dwie sąsiadki: - Mój mąż to jest słońce... - Co Ty opowiadasz? Po tylu latach małżeństwa? - Jak zajdzie wieczorem do knajpy, to dopiero nad ranem wraca. Sąsiadka do sąsiadki: - Ty to masz mądrego męża. On chyba wszystko wie. - Wszystko wie? Kochana! On się nawet nie domyśla! Rozmawiają dwie sąsiadki: - Moja córka robi się coraz bardziej podobna do mnie. - I naprawdę nie ma na to żadnej rady?

Rozwiązanie krzyżówki wyślij pod numer 72480. Na początku wiadomości SMS wpisz WALL HITSAT, a następnie rozwiązanie krzyżówki, swoje imię i nazwisko oraz adres (Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT). Do wygrania sprzęt AGD. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikujemy w następnym numerze. Dodatkowo raz na kwartał losujemy spośród wszystkich osób, które wysłały prawidłowe rozwiązania – nowoczesny odkurzacz. Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon wysłany przez Olgę Baterską. Nagrodę prosimy odebrać w ciągu 7 dni.

Rozmawiają dwie sąsiadki: - Gutek sobie ostatnio samochód kupił. - Nie, to nie jego. - Mówię Ci, że to jego. - Skąd wiesz? - Bo z nim gadałam. Mówił, że to Toyota Karola. Czym się różni sąsiad od sąsiadki? - Sąsiad pożycza, a sąsiadka daje. Między sąsiadkami: - Nie wiesz przypadkiem, gdzie jest mój mąż? Przed godziną poszedł utopić w rzece kota. - Skoro wiesz gdzie jest, to czemu mnie pytasz? - Bo kot wrócił do domu. - Dzień dobry sąsiadko. Czy pani słyszała ostatnią wiadomość o Kowalskich? - Nie, nie słyszałam... - A ja słyszałam, że pani już słyszała. Kowalska poszła do lekarza a ten postawił diagnozę - nowotwór. Wróciła do domu i opowiada mężowi, że ma nowotwór. Podsłuchała ich przygłuchawa sąsiadka i poszła do doktora: - Panie doktorze, ja też chcę nowy otwór. Lekarz popukał się w czoło. A ona na to: - Nie, nie tu, bo mi stary jajami oczy powybija.

REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Tomasz Tomczewski, Kamil Kusier, Daniel Czubara, Robert Marchwiany PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Artur Habza, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański

KOREKTA: Robert Marchwiany WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 CENA: 2,0 0 zł (5% VAT).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa „Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

19

Rozmawiają dwie sąsiadki: - Szanowna pani, wiem z pewnego źródła, że pani córka codziennie po południu jeździ ze swoim chłopakiem jego motocyklem do lasu. Nie obawia się pani, ze może jej się coś stać? - Nie, przecież oboje mają kaski. Sąsiadka mówi do drugiej sąsiadki: - Wiesz, jak robisz to ze swoim chłopem, to mogłabyś zasłaniać firany. Na to druga: - Ty mogłabyś pilnować swojego, bo to nie mój tylko Twój. - A dużo tego było?

Baran 21.03.-20.04. W tym tygodniu ludzi będziesz potrzebować jak powietrza. Zafascynują Cię osoby, z którymi do tej pory nie miałaś chęci albo okazji do rozmowy. Nowe znajomości otworzą Ci oczy na wiele spraw. W rozmowie z partnerem nie owijaj niczego w bawełnę tylko powiedz prosto z mostu czego pragniesz i oczekujesz. Twój mężczyzna może nie dostrzec ukrytej między słowami prośby. Możesz wreszcie odetchnąć z ulgą, bo kłopotliwa sprawa, która ostatnio nie dawała Ci spać, znajdzie swoje szczęśliwe rozwiązanie. Byk 21.04.-20.05. Przekonasz się w ciągu najbliższych dni, że wystarczy odrobina dobrej woli i zrozumienia dla drugiego człowieka aby uniknąć kłótni. Jeśli poświęcisz najbliższym więcej uwagi znajdziesz z nimi wspólny język. Uważaj, bo czasami pójście na skróty może okazać się drogą okrężną. Nie kombinuj więc jak wymigać się od pracy, bo efekt końcowy będzie bardzo mizerny i z pewnością mało satysfakcjonujący. Nawet jeśli nie palisz zwróć uwagę na towarzystwo w jakim przebywasz. Nadmiar szkodliwego dymu tytoniowego może bardzo negatywnie odbić się na zdrowiu. Bliźnięta 21.05.-21.06. Atmosfera w domu wyraźnie się poprawi i to dzięki Tobie. Czas spędzony wspólnie z bliskimi zbliżył Was do siebie. Wszystkie nieporozumienia zostaną wyjaśnione, a dawne urazy zapomniane. Twoi znajomi przekonają się, że można na Tobie polegać w trudnych chwilach. Twoja bezinteresowna pomoc okaże się bezcenna i pomoże im wyjść z kłopotów. Jeśli zastanawiałaś się czy związek na odległość ma szanse przetrwać, to wreszcie stwierdzisz, że dla prawdziwego uczucia warto zaryzykować i spróbować poradzić sobie z niedogodnościami. Rak 22.06.-22.07. Artystyczna dusza z Twojego otoczenia spróbuje pokazać Ci różne oblicza sztuki. Co prawda nie wszystkie wystawy i galerie mogą Ci przypaść do gustu, ale z pewnością nie uznasz czasu spędzonego na oglądaniu dzieł artystów za zmarnowanego. Nie snuj planu, który nie ma szans na urzeczywistnienie. Budowanie zamków na piasku może denerwować twardo stąpającego po ziemi partnera, który jak tylko nadarzy się okazja nie omieszka poddać Twojego pomysłu surowej krytyce. Słaby system odpornościowy może skutkować złapaniem przeziębienia. Lew 23.07.-23.08. Dzięki racjonalnemu podejściu do kłopotliwych spraw, bez problemu je rozwiążesz. Dostrzeżesz rzeczy, którzy inni nie potrafili zobaczyć, a które okażą się kluczowe w osiągnięciu upragnionego celu. Okaże się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Zajęta realizacją planów nie będziesz mieć czasu dla rodziny i przyjaciół. W konsekwencji może się okazać, że wolne chwile spędzisz w samotności. Postaraj się znaleźć równowagę między pracą a przyjemnościami. Przymusową samotność wykorzystaj jak najlepiej. Panna 24.08.-22.09. Na zmiany, w które będą obfitowały najbliższe dni, nie będziesz miała żadnego wpływu. Pozostanie Ci przyjąć to co otrzymasz od losu i pogodzić się z faktem, że nie wszystko zawsze musi iść po Twojej myśli. W sprawach, o których nie masz zielonego pojęcia zdecydowanie lepiej zasięgnąć porady fachowca. Unikniesz tym sposobem błędu, którego konsekwencje mogą nie być zbyt przyjemne. Szczęście dopisze Ci w grach losowych, dlatego nie zwlekaj tylko czym prędzej kup kupony. Dobre wiadomości usłyszą osoby grające na giełdzie. Waga 23.09.-23.10. Zapatrzona w swoje jedyne i słuszne pomysły możesz popełnić błędy. Postaraj się wysłuchać różnych opinii, dzięki którym spojrzysz na sprawy z zupełnie innej perspektywy. Nie bądź zła jeśli Twój partner nie okaże Ci uczuć. Porozmawiaj z nim szczerze, a być może dowiesz się co jest powodem takiego zachowania. Ociężałość i ciągła senność może być wynikiem złej diety. Do jadłospisu wprowadź więcej warzyw i owoców, a także ryb. Dobrym pomysłem będzie wysiłek fizyczny, który nie tylko poprawi samopoczucie, ale również rewelacyjnie wpłynie na figurę. Skorpion 24.10.-22.11. Naucz się lepiej zarządzać czasem. Nie zostawiaj wszystkich obowiązków na ostatnie dni tygodnia, tylko opracuj odpowiedni harmonogram zadań do realizacji. W sprawach wątpliwych kieruj się intuicją, która podpowie Ci najlepsze z możliwych rozwiązań. Nie bagatelizuj żadnej informacji, która tylko z pozoru może nie być istotna. Uważaj na to co i komu mówisz. Niektóre osoby mogą wykorzystać otrzymane wiadomości do stworzenia bardzo interesującej plotki. Jeżeli chcesz szczerze porozmawiać umów się z najlepszą przyjaciółką, która dochowa tajemnicy. Strzelec 23.11.-21.12. Niestety Twoje stanowisko nie spotka się z aprobatą bliskiej osoby. Nowoczesny pogląd widzenia przegra w starciu z tradycyjnym stanowiskiem. Oczywiście będziesz mogła postawić na, ale musisz liczyć się z potężną kłótnią, która na długo popsuje wasze relacje. Nowe zadania służbowe zmuszą Cię do pogłębienia swojej wiedzy. Do nauki potrzebny Ci będzie spokój, którego możesz nie zaznać w czterech kątach. Może warto wyłączyć telefon komórkowy i wybrać się do pobliskiej czytelni, gdzie atmosfera okaże się bardziej sprzyjająca. Koziorożec 22.12.-20.01. W najbliższych dniach odetchniesz od dręczących Cię od pewnego czasu kłopotów. Wykorzystaj ten czas na zregenerowanie sił i nabranie potrzebnego dystansu. Być może już niedługo spojrzysz na problem z zupełnie nowej perspektywy. Jeśli Twój ukochany nie jest jeszcze Twoim mężem być może zaskoczy Cię propozycją zostania nim. Uważaj aby wielkie zdziwienie nie przyćmiło radości, na którą z pewnością liczy partner. Bliska osoba może wyjawić Ci szokującą tajemnicę. Zachowaj sekretną informację tylko i wyłącznie dla siebie. W przeciwnym razie plotki jakie powstaną mogą skrzywdzić wielu ludzi. Wodnik 21.01.-19.02. Lepiej niż dotychczas zrozumiesz problemy partnera. Wykażesz się dużą wyrozumiałością i tolerancją. Praca zawodowa stworzy ogromne możliwości rozwinięcia skrzydeł. Wreszcie pokażesz na co Cię stać. Spotkanie starej miłości może wywołać lawinę wspomnień. Czas zaciera jednak pewne fakty, dlatego postaraj się być bardziej obiektywna. Jeśli starasz się o kredyt mieszkaniowy lub załatwiasz inne sprawy związane z czterema kątami, to wszystko wskazuje na, że Twoje działania zakończą się pełnym sukcesem. Ryby 20.02.-20.03. W nadchodzących dniach będziesz ostoją spokoju. Nic i nikt nie wytrąci Cię z równowagi. Odnajdziesz tak potrzebną harmonię a Twoje działania oparte będą na zasadzie złotego środka. Postanowisz radykalnie odmienić swoje cztery kąty. Inspiracje w aranżacji wnętrza z pewnością znajdziesz w feng shui. Być może marzenie posiadania własnego kawałka ziemi będzie na tyle silne, że podejmiesz pierwsze kroki aby je zrealizować. Nie postępuj jednak zbyt pochopnie i przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zapytaj o zdanie bliskie osoby.


URODA

Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

Sięgamy po nie, gdyż są niczym magiczny eliksir, który sprawia, że zachowujemy na dłużej piękną i młodą cerę. Dostarczają one bowiem o wiele więcej składników regenerujących i bogatszych w wodę, aniżeli kremy. Ponadto regenerują i wygładzają zmarszczki, nawet te głębsze. Działają niemal błyskawicznie, skóra twarzy staje się jaśniejsza, świeższa, gładsza

www.zamojska.com

Gazeta

20 OGŁOSZENIA

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Maski Kosmetyczne i młodsza. Tajemnica tkwi w ich działaniu nawilżającym oraz odżywczym dla głębokich warstw skóry. Nie ma na świecie kobiety, która chociaż raz nie sięgnęła po maskę. Istnieje wiele jej rodzajów. Od tych przyrządzonych w zaciszu domowym - tak zwanych „papek”, do profesjonalnych, produkowanych specjalnie dla gabinetów. Obecnie częściej wybierane są te gotowe,

gdyż w naturalnych mogą występować szkodliwe dla skóry substancje, jak pestycydy, związki konserwujące lub związki ołowiu. Maski przygotowywane są na bazie roślin wyhodowanych w strefach ekologicznych, a kolejnym ich plusem jest to, iż są od razu gotowe do użycia. Maseczki nie działają jedynie na skórę. Dzięki rytuałom, które im towarzyszą, odprężają, wyciszają,

uspokajają, co korzystnie wpływa również na stan psychiczny pacjenta. Mamy wiele rodzajów masek. Ze względu na ich skład oraz sposób działania można je podzielić na: - maseczki ściągające - stosowane głównie po zabiegach oczyszczanie skóry, w celu zamknięcia rozszerzonych porów; - maseczki lecznicze - stosowane

głównie w przypadku, kiedy pojawiają się na skórze poważne zmiany chorobowe; - maseczki nawilżające - stosowane do wszystkich rodzajów cer. Za zadanie mają głównie poprawić stan skóry, zmiękczyć zrogowaciały naskórek, poprawić koloryt skóry czy zahamować rozwój zmarszczek. Jak zatem widać, dla każdej cery znajdzie się odpowiednia maseczka.

KUPON 10% RABATU r e k l ama

r e k l ama

Wolne miejsca pracy na dzień 26.09.2011 r.

Sanmed Marek Lipiec

Zamość, ul. Elizy Orzeszkowej 28, Tel. 84 627 15 87

Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Rejestracja Usg Ciąży, Usg 4 D Ciąży Pon. - Piątek 16 - 18 Usg - Ginekologiczne Przez Pochwowe Przyjęcie: Nowoczesne Leczenie Nadżerek Poniedziałek, Wtorek, Środa

Asesor/aplikant komorniczy Asystent Kierownika Działu Kasy Asystent Kierownika Działu Produkty Świeże Barista Barman/ka Barman - obsługa baru Blacharz-dekarz Blacharz - lakiernik samochodowy Brukarz Cieśla - dekarz Dekarz Doradca klienta Dyspozytor Fizjoterapeuta Fryzjer Fryzjer damski Glazurnik Handlowiec Hostessa Inżynier budowy Kasjer Kasjer - kelner Kasjer - sprzedawca Kelner Kelner - kasjer Kierowca autobusu Kierowca autobusu - robotnik budowlany Kierowca - dostawca Kierowca - konduktor Kierowca - konwojent Kierowca - magazynier Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony Kierowca samochodu dostawczego

Kierowca taksówki Kierownik cmentarza Kierownik/manager restauracji Kreślarz Kucharz Laborant drogowy Lakiernik samochodowy Lekarz stomatolog Montażysta meblowy Montażysta okien z PCV Monter-spawacz konstrukcji stalowych Monter sprzętu CB, car audio Murarz Murarz - tynkarz Murarz-tynkarz Nauczyciel farmacji Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel kształcenia zintegrowanego Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedmiotów zawodowych: marketing i zarządzanie Operator koparki Operator kserokopiarek - sprzedawca Operator ładowarki Parkingowy Pedagog szkolny Pracownik myjni samochodowej Pracownik ochrony fizycznej Pracownik ogólnobudowlany - pomocnik Pracownik wstępnej obróbki drewna Pracownik Zespołu Call Center Przedstawiciel handlowy Psycholog Robotnik ogólnobudowlany Serwisant instalacji wentylacyjnych i

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO NZOZ "MEDYK" UL. SZWEDZKA 20 TECHNIK MASAŻU SŁAWOMIR ŻYBURA 606 912 351 klimatyzacyjnych Sprzątaczka (orzeczenie o niepełnosprawności) Sprzedawca Sprzedawca Działu Produkty Świeże Sprzedawca elektronarzędzi - zastępca kierownika Sprzedawca - konsultant w salonie jubilerskim Sprzedawca - serwisant Sprzedawca w sklepie mięsnym Stolarz budowlany Stolarz meblowy Stolarz montażowy Strażnik Strażnik-pracownik ochrony fizycznej bez licencji Szef ochrony Ślusarz - elektromechanik Tapicer meblowy Tartacznik Zastępca Kierownika Działu Produkty Świeże PUP w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1 pok. 15, 22 oraz 8, tel. 084-638-33-49

Zamość Jubileusz przedsiębiorstwa

PKP LHS ma 10 lat Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Zamościu, istnieje już od 10 lat. Z tej okazji 21 września w zamojskim hotelu „Artis” odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono historię firmy, jej obecny stan i strategię przedsiębiorstwa na najbliższe lata. Na s p ot k a n iu w y s t ą pi l i : Zbigniew Tracichleb - prezes zarządu spółki PKP LHS, Józef Marek Kowalczyk - przewodniczący Komitetu Infrastruktury K rajowej Izby Gospoda rczej i poseł Stanisław Żmijan (PO) - zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Konferencję prowadziła Justyna Lipowska - rzecznik spółki. Prezes Zbigniew Tracichleb krótko przedstawił najważniejsze osiągnięcia PKP LHS, które skupił w trzech elementach. Pierwszym jest warta ponad 800 milionów złotych rewitalizacja toru o szerokości 1520 mm (obowiązującej w państwach byłego Związku Radzieckiego), który spółka obsługuje jednocześnie jako zarządca i przewoźnik. Poprawiło to znacznie przepustowość linii o długości prawie 400 kilometrów i biegnącej

od przejścia granicznego Iżew/ Hrubieszów do Sławkowa leżącego w Zagłębiu Dąbrowskim. Drugim osiągnięciem jest modernizacja taboru trakcyjnego, czyli gruntowny remont popularnych „gagarinów” - lokomotyw spalinowych produkcji radzieckiej, które z powodzeniem służą w pracy do dziś. Trzeci element zaś to dywersyfikacja przewozów w postaci zmniejszenia procentowego udziału w nich transportów rud żelaza, co wcale nie oznacza zmniejszenia ilościowego, lecz dopuszczenie w znacznej ilości przewozów zupełnie innych towarów, takich jak na przykład inne surowce mineralne, chemię, kruszywa czy też artykuły rolne. Obecnie transporty rud żelaza stanowią połowę całości przewozów. Józef Marek Kowalczyk, przedstawił zebranym prezentację multimedialną, w której zawarto szereg informacji na temat PKP LHS. Przypomniał, że uczestniczył w procesie zakładania spółki, a przed pewien czas był przewodniczącym jej rady nadzorczej. Przypomniał również, że początki istnienia szerokiego toru sięgają 1979 roku i powołania Linii Hutniczo-Siarkowej. Obecne wykorzystanie tej infrastruktury przynosi zyski (osiągnięty łącznie zysk netto to 240 milionów złotych),

które spółka PKP LHS odnotowała w każdym roku - nawet w 2009, gdy musiała się zmagać z kryzysem ekonomicznym. Decyduje o tym charakter tej linii, który pozwala bez konieczności przenoszenia towarów na granicy do wagonów na torach o normalnej szerokości ściągać do Polski surowce potrzebne do budowy przede wszystkim dróg, ale także innych obiektów. Istotnym jest, że PKP LHS jest zarówno zarządcą szerokiego toru, jak i przewoźnikiem obsługującym linię nr 65. Spółka korzysta tu z wyjątku, jaki Komisja Europejska uczyniła wobec przewoźników regionalnych obsługujących linie, które nie wchodzą w skład ogólnej infrastruktury kolejowej. Generalnie bowiem nie jest możliwe łączenie tych dwóch funkcji, a co więcej - w najbliższych latach również i przypadku naszego szerokiego toru trzeba będzie dokonać takiego podziału. Kowalczyk podkreślił, że PKP LHS nigdy nie korzysta i nie korzystał ze środków publicznych. Zaprezentowano również przewidy waną perspekty wę rozwoju przedsiębiorstwa na kolejną dekadę. Spółka chce dojść do poziomu wielkości przewozów w wysokości 13 milionów ton i 4 miliardów tonokilometrów pracy przewozowej rocznie.

Wielkości te stanowiłyby wzrost o połowę w stosunku do poziomów ubiegłorocznych. - To jest realne, a przekonują nas o tym choćby dotychczasowe wyniki 2011 roku, który wygląda na to, że będzie dla nas rekordowy - przekonywał Józef Marek Kowalczyk. Firma opiera się tu też na prognozach gospodarczych dla Polski, które zakładają utrzymanie poziomu prac przy budowie dróg i duże zapotrzebowanie na artykuły chemiczne. PKP LHS będzie również zmierzać do dalszej modernizacji swej infrastruktury w postaci budowy nowych i długich mijanek, a także zwiększenia prędkości szlakowych na linii i rozbudowy potencjału poszczególnych stacji, co ma zwiększyć przepustowość linii o połowę. - PKP LHS niewątpliwie należy na najlepszych podmiotów gospodarczych na Lubelszczyźnie mówił poseł Stanisław Żmijan. Swoje wystąpienie poświęcił nie tak dawnej inicjatywie włączenia spółki PKP LHS do struktur PKP Cargo. - Trzeba było wysiłku wielu osób znających się na kolei, żeby temu pomysłowi dać odpór. Dzisiaj można powiedzieć, że te działania zostały uwieńczone sukcesem - podkreślił, choć nie wykluczył, że podobny pomysł ponownie pojawi się w przyszłości. Przypomniał

również, że spółka zatrudnia prawie 1300 osób, a około 800 pracuje ściśle w naszym regionie. Do tego kooperacja z innymi przedsiębiorstwami powoduje, że firma jest jednym z głównych pracodawców na Zamojszczyźnie. Prezes Tracichleb, pytany dlaczego w strategii spółki nie ma planów budowy drugiego toru, o czym była głośno mowa pod koniec ubiegłego roku, stwierdził, że jest to rzecz w dalszym ciągu aktualna, a wstępem do tej inwestycji będzie właśnie budowa mijanek. Jedna z nich ma być zlokalizowana w województwie lubelskim, ale prezes nie chciał wyjawić w którym miejscu konkretnie i czy jej budowa będzie niosła konsekwencje dla toru o normalnej szerokości, który na naszym terenie biegnie tuż obok linii szerokiej. Nie zaniechano również planów elektryfikacji szerokiego toru, ale jest to perspektywa jeszcze późniejsza, z uwagi na bardzo duże koszty przedsięwzięcia obejmujące także dostosowanie taboru do trakcji elektrycznej. Odpowiadając na inne pytanie prezes powiedział, że średnia płaca w przedsiębiorstwie wynosi około 3500 złotych brutto. - Według naszych źródeł nasze pensje są wyższe od średniej wojewódzkiej - ocenił. rmar


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

FELIETOM

Tomasz Tomczewski REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

21

Rykoszet

Na rynkach finansowych trwa kryzys. Jest więc kiepsko, a ma być ponoć jeszcze gorzej. Przyjrzałem się w tym kontekście klubowej piłce nad Wisłą. Tej większej i mniejszej. Bo sport to przecież całkiem dochodowa gałąź gospodarki. A przynajmniej gałązka. „Potentaci” w  Ekstraklasie mają się raczej całkiem nieźle (jak na miejscowe warunki), bo w klubach w końcu pojęli, że futbol to interes do zrobienia. Są więc zyski ze sprzedaży

biletów i promowanie klubowych marek, co w prostej linii przekłada się na pozyskiwanie kolejnych sponsorów. Budżety pęcznieją, a w kadrach pojawiają się coraz ciekawsze nazwiska. Szkoda tylko, że w gronie ligowych diamentów coraz trudniej odnaleźć perełkę rodzimą. Na zapleczu Ekstraklasy mieszanka tradycji z pasją. Bo obok Pogoni Szczecin, GKS Katowice czy Polonii Bytom współistnieją też - i  to z  niezłym skutkiem

- Kolejarz Stróże i Termalica Bruk - Bet Neciecza. Krótko mówiąc, liga typu - jeżeli tylko bardzo się chce, to można. Dziwne, ale póki co zdaje egzamin. Dramaty rozpoczynają się w ligach niższych. Dwie grupy tzw. „drugiej ligi” to pomysł poroniony. Ni to pies, ni to wydra. O niebo lepiej byłoby powrócić do ośmiu trzecioligowych grup. Poziom na pewno by nie ucierpiał, a kluby nie musiałyby wydawać kroci na 500-kilomterowe

wyjazdy. No i więcej meczów derbowych dla kibiców. Schodzimy schodkami niżej. Liga trzecia i czwarta. Jest po prostu kiepsko. I znacznie gorzej niż było jeszcze kilka lat temu. W większości drużyn czwartoligowych sytuacja kadrowa jest wręcz katastrofalna. Grają ci, którzy są i chcą grać. Inni wyjeżdżają za chlebem w świat, bo z czegoś muszą żyć. Myślę sobie, że gdyby tylko bracia Rycakowie, Krzysiek

Rysak czy Robert Kulik z miesiąc solidnie potrenowali, to spokojnie znaleźliby miejsce w niejednym zespole. A na ostatni kwadrans mógłby nawet wejść Marek Pogódź! Bo ich koledzy radzą sobie jeszcze całkiem, całkiem. Jak widać, w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie kryzysu nie ma. Ekstraklasa rośnie więc w siłę. Niestety zagraniczną. Im niżej, tym gorzej. A kolos na glinianych nogach daleko nie zajdzie.

Szczebrzeszyn IV liga piłki nożnej

Roztocze odarte ze złudzeń

Wysokiej porażki doznali piłkarze Roztocza Szczebrzeszyn w meczu z liderem IV ligi Lublinianką - Wieniawą. Przed meczem bramkarz gospodarzy, Patryk Dobromilski, liczył po cichu, że jego drużyna sprawi niespodziankę i urwie pierwsze punkty gościom. - Jeżeli zagramy od pierwszej minuty skoncentrowani w obronie i wykorzystamy stworzone sytuacje, to być może uda się coś ugrać - rozważał golkiper Roztocza. Boiskowa rzeczy wistość okazała się jednak dla zawodników Roztocza brutalna. Goście, dopingowani przez 20-osobową grupę kibiców, od pierwszego gwizdka przejęli inicjatywę na boisku, dążąc do zdobycia bramki. Piłkarze z Lublina opanowali środek gry i wcale nie forsując tempa, zepchnęli gospodarzy do obrony. W 7. minucie piłka

Przy piłce Dawid Dobromilski wpadła do siatki Roztocza, jednak sędzia odgwizdał spalonego. Kilka minut później nie było już jednak „zmiłuj się”. Sebastianiuk dopadł do bezpańskiej piłki 25 metrów przed bramką Dobromilskiego i przepięknym wolejem umieścił ją w okienku.

Łabunie Zamojska klasa okręgowa

Sparta była skuteczniejsza Zespoły zamojskiej okręgówki rozegrały VIII rundę spotkań. W meczu na szczycie Aleksandria pokonała Olimpię 3:2. Ponownie swojego spotkania nie rozegrał na wyjeździe AMSPN Hetman Zamość. Tym razem przyjezdnych kibiców obawiano się w Księżpolu. Bardzo możliwe, że faworyt do awansu wzbogaci się o kolejne punkty walkowerem. Mecz Sparty z Echem rozpoczął się od ataków gości. I to dosłownie, bo już w 50. sekundzie w sytuacji sam na sam z Wołoszynem był Winiarski. Napastnik gości zmarnował jednak „setkę”, podobnie, jak dwie kolejne w 3. i 43. minucie. Tuż przed przerwą już się nie pomylił. Uderzył z ostrego kąta z 16 metrów, dając prowadzenie swojej drużynie. - Do przerwy byliśmy zespołem lepszym i mogliśmy spokojnie załatwić sprawę. Mimo, że graliśmy osłabieni brakiem Dulbasa, sytuacji nie brakowało, a sam Winiarski mógł wygrać mecz - ocenił trener Robert Kulik. W drugich 45 minutach przebudzili się gospodarze, czego

efektem były trzy bramki. Dwie z nich określić można mianem „stadionów świata”. Cymiński huknął bowiem bez zastanowienia z 35 metrów, a piłka wylądowała idealnie w okienku Głąba. Niedługo później jego wyczyn powtórzył Szerafin. W tym przypadku jednak futbolówka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Wcześniej dla gości trafił jednak powtórnie Winiarski, więc na kilka minut przed końcem był remis 2:2. Ostatnie słowo należało do zawodników Ireneusza Suchowierzcha. W zamieszaniu podbramkowym najwięcej przytomności zachował Nowak, zapewniając Sparcie 3 punkty. Inna sprawa, że szansę na wyrównanie miał w ostatnich sekundach Lipski, ale przestrzelił głową z kilku metrów. Entra Sparta Łabunie - Echo Zawada 3:2 (0:1) Bramki: Cymiński, Szerafin, Nowak - Winiarski (2). Spa rta: Wołoszy n - Wolski I I (61 Joha n iu k) , Cy m i ńsk i, Kowalczuk, Marciniewicz, Wójcicki, Kozioł (72 Batalia), Szerafin, Burdzy (32 Nowak), Adamczuk (86 Tkaczyk), Grula. Echo: Głąb - Waga, Mazurek, Zgnilec, Brzyski, Lipiec (59 Hereta),

W 20. minucie goście podwyższyli prowadzenie. Tym razem Sobiech uderzył nie do obrony z 10 metrów, finalizując centrę z lewego skrzydła. Z tej właśnie strony boiska sunął bowiem w pierwszych minutach meczu atak za atakiem na bramkę Dobromilskiego. Okres między 20, a 30 minutą, to najlepsze chwile w wykonaniu gospodarzy. W 24. minucie 30-metrowy rajd przeprowadził Rozwadowski, zagrał na lewe skrzydło do Lipca, który wyłożył futbolówkę jak... na tacy księdzu Winogrodzkiemu. Napastnik Roztocza uderzył jednak z 7 metrów zbyt lekko i Zdunek zdołał wybronić strzał. Kolejna akcja Roztocza również mogła i powinna zakończyć się powodzeniem. Ponownie podawał Lipiec, ale tym razem Malesza przestrzelił nad poprzeczką z ośmiu metrów. Po chwili słabszej gry goście opanowali sytuację i ponownie przejęli inicjatywę na boisku, kontrolując grę do końca pierwszej połowy.

Hubala, Teliga, Swatko (45 Matwij), Lipski, Winiarski Żółte kartki: Lipiec Sędziował: Dariusz Kapitan Widzów: 100 Wyniki VIII kolejki: Korona Łaszczów - Kryształ Werbkowice 2:1, Sparta Łabunie Echo Zawada 3:2, Victoria Łukowa/ Chmielek - Relax Księżpol 1:0, Olimpiakos Tarnogród - Unia Hrubieszów przeł., Tanew Majdan Stary - AMSPN Hetman Zamość przeł., Tur Turobin - Grom Różaniec 2:4, Igros Krasnobród - Ostoja Skierbieszów 1:2, Aleksandria Aleksandrów - Olimpia Miączyn 3:2. tom

1. Korona Łaszczów

8

22

18-5

2. Aleksandria Aleksandrów

8

21

27-7

3. Grom Różaniec

8

20

31-11

4. AMSPN Hetman Zamość

7

19

45-4

5. Olimpia Miączyn

8

19

25-8

6. Ostoja Skierbieszów

8

15

12-8

7. Kryształ Werbkowice

8

13

12-11

8. Igros Krasnobród

8

12

22-15

9. Echo Zawada

8

9

12-21

10. Sparta Łabunie

7

8

10-14

11. Victoria Łukowa/Chmielek

8

7

8-22

12. Tur Turobin

8

4

10-24

13. Relax Księżpol

8

2

7:20

14. Unia Hrubieszów

6

2

11-18

15. Tanew Majdan Stary

7

1

6-28

16. Olimpiakos Tarnogród

7

1

3-43

Druga odsłonę lublinianie rozpoczęli mocnym uderzeniem. Dosłownie. W 47. minucie Gołociński popędził prawym skrzydłem, huknął po długim rogu i piłka od słupka wpadła do siatki. Za chwilę odpowiedziało Roztocze. Lipiec dośrodkował z wolnego, Misiarz odegrał na piąty metr, a Dawid Dobromilski uderzył głową obok słupka. W 65. minucie podopieczni Marka Sadowskiego podwyższyli na 0:4. Rządzący i dzielący na boisku Gromba wyłuskał piłkę w środku pola, zagrał idealnie do Majewskiego, a ten podciągnął środkiem i strzałem z kilku metrów nie dał szans miejscowemu golkiperowi. W 83. minucie Roztocze zdobyło bramkę honorową. Datsuk wbiegł w pole karne i uderzył wprost w Zdunka, ale dobitka Goździuka była już bezbłędna. Lider kropkę nad „i” postawił w 86. minucie, gdy składną akcję wykończył ekwilibrystycznym uderzeniem Sadowski. - Bramki traciliśmy po błędach. Porażka trochę za wysoka, a gdybyśmy wykorzystali choć ze dwie sytuacje, mogło być inaczej. Goście to jednak zdecydowanie najlepsza drużyna

IV liga piłki nożnej

Orlęta za mocne Drużyny z Zamojszczyzny nie dopiszą do swojego konta punktów po VIII kolejce IV ligi. Oprócz Roztocza swój mecz przegrała również Omega Stary Zamość. Zawodnicy Dariusza Herbina ulegli na wyjeździe Orlętom Łuków 0:2. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Kachniarz w 58. minucie i Buga z rzutu karnego w 79. minucie. Wyniki VIII kolejki: Huczwa Tyszowce - Orion Niedrzwica Duża 3:3, Sparta Rejowiec Fabryczny - Start Krasnystaw 3:0, Roztocze Szczebrzeszyn - Wieniawa Lublin 1:5, Lewa rt Luba rtów - BKS Unia Bełżyce 0:2, Janowianka Janów Lubelski - Podlasie II Biała Podlaska 2:1, Bogdanka II Łęczna

w lidze, co pokazali na boisku - skomentował mecz trener Zbigniew Pająk. Podsumowując, Lublinianka Wieniawa zwyciężyła pewnie i zasłużenie, grając ładną dla oka i skuteczną piłkę. Gospodarze natomiast zaprezentowali się na miarę swego piłkarskiego potencjału, który na dzisiaj jest właśnie o kilka bramek mniejszy od lidera rozgrywek. Roztocze Szczebrzeszyn 1:5 (0:2) Lublinianka-Wieniawa Goździuk 83 - Sebastia niuk 13, Sobiech 20, Gołociński 47, Majewski 64, Sadowski 86 Roztocze: P. Dobromilski - Bielec, Sawic, Paweł Lipiec (49 Hajduk), D. Dobromilski, Misiarz, Goździuk, Malesza (57 Pawluczuk), Rozwadowski, Winogrodzki (70 Datsuk), Piotr Lipiec (83 Kozłowski). Lublinianka: Zdunek - Ręba, Krupski (75 Baran), Paździor, Zych (61 Majewsk i) - Sebastianiuk, Boniaszczuk - Sadowski, Sobiech, Gołociński (66 Bielak) - Gromba (75 Wójcik). Żółte kartki: Gozdziuk (R) - Sobiech (L). Sędzia: Sebastian Ignaciuk (Biała Podlaska). Widzów: 300. tom

1. Wieniawa Lublin

8

24

41-7

2. Bogdanka II Łęczna

8

17

25-5

3. Orlęta Łuków

8

16

16-4

4. Podlasie II Biała Podlaska

8

14

11-9

5. Sparta Rejowiec Fabryczny

8

14

14-12

6. Omega Stary Zamość

8

13

9-9

7. Huczwa Tyszowce

8

13

20-20

8. Lewart Lubartów

8

13

12-8

9. Ruch Ryki

8

11

10-9

10. Orion Niedrzwica Duża

8

10

11-9

11. Janowianka Janów Lubelski

8

9

10-20

12. Roztocze Szczebrzeszyn

8

6

8-12

13. Włodawianka Włodawa

8

6

9-15

14. BKS Unia Bełżyce

8

6

8-21

15. Stal Poniatowa

8

3

2-23

16. Start Krasnystaw

8

2

9-32

- Stal Poniatowa 12:1, Włodawianka Włodawa - Ruch Ryki 2:1, Orlęta Łuków - Omega Stary Zamość 2:0. tom


www.zamojska.com

Gazeta

22 SPORT

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Biłgoraj Piłka nożna

Pożegnanie lata na murawie

GZ reprezentowało dwóch Tomków: Pakuła i Tomczewski Drużyna dziennikarzy z Zamojszczyzny pokonała 4:1 (1:0) samorządowców z Biłgoraja w towarzyskim meczu piłkarskim, który rozegrany został 18 września na stadionie OSiR w Biłgoraju. Pojedynek, komentowany przez Tomasza Jasinę z TVP, był jedną z atrakcji miejscowego „Pożegnania lata”. Mecz od pierwszego gwizdka toczył się pod znakiem lekkiej przewagi żurnalistów, którzy objęli prowadzenie po bramce Arkadiusza Efnera. Swoje sytuacje mieli również gospodarze,

kierowani przez będącego ciągle w wybornej formie Michała Furlepę, jednak w bramce „pismaków” świetnie sprawował się Tomasz Pakuła. W drugiej odsłonie do siatki samorządowców trafił po indywidualnej akcji Roland Maziarka, a  na 3:0 podwyższył z bliska Arkadiusz Efner. Kolejny gol dla dziennikarzy padł po mocnym uderzeniu z 18 metrów pod poprzeczkę w wykonaniu Tomasza Tomczewskiego. Honor biłgorajan uratował Piotr Szeliga, trafiając z 16 metrów tuż przy słupku. Mimo, że mecz toczony był przy dość wysokiej temperaturze, akcje zmieniały się jak w kalejdoskopie,

a brawa za występ należą się bez wyjątku wszystkim jego uczestnikom. W ekipie dziennikarzy nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszej redakcji. Dziennikarze - Samorząd Miasta Biłgoraj 4:1 (1:0) Dziennikarze: Tomasz Pakuła (Ga zeta Za mojska, Audycja Sportowa „Ole”) - Radosław Ciepla k (portal internetow y Zamość onLine), Paweł Sawic (portal internetowy Roztocza Szczebrzeszyn), Dariusz Buczek ( Nowa Ga zeta Bi łgorajsk a) , Arkadiusz Efner (Katolickie Radio Zamość), Krzysztof Jóźwik (portale

internetowe LubieHrubie i Unii Hrubieszów), Sebastian Kawałko (PGE Dystrybucja Zamość), Roland Maziarka (Tygodnik Zamojski), Tomasz Tomczewski (Gazeta Zamojska), Waldemar Pokrywka (gościnnie) i Łukasz Mazurek (trener w Szkółce Piłkarskiej OSiR, gościnnie). Samorządowcy: Paweł Micha lewsk i (St raż Miejska w Biłgoraju) - Stanisław Ćwikła (radny Biłgoraja), Michał Furlepa (dyrektor OSiR w  Biłgoraju), Marek Kłosek (trener w Szkółce Piłkarskiej OSiR), Marian Kurzyna (dyrektor SP nr 1 w  Biłgoraju), Paweł Kuszewski (radny Biłgoraja,

naczelnik OSP RWiE w Biłgoraju), Marek Łoński (przewodniczący rady Osiedla Ogrody), Tomasz Paczwa (inspektor biura obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Biłgoraj), Piotr Rapa (przewodniczący rady Osiedla Bojary), Adam Skakuj (radny Biłgoraja, kierownik działu administracyjnego w  SP nr 1 w  Biłgoraju), Piotr Szeliga (radny Biłgoraja, nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 1 w Biłgoraju) i Bogdan Zwoliński (komendant Straży Miejskiej w Biłgoraju). Sędziowie: Wiesław Bąk, Jan Brodziak i Zbigniew Skwarek. tom

Łabunie Sport szkolny

Krasnobród Bilard, piłkarzyki

Grają o Puchar Premiera

Męskie granie w „Dębowej”

Emocji nie brakowało 14 września na kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Łabuniach odbył się II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Zagrali chłopcy w kategoriach wiekowych 10-11 lat (urodzeni w latach 2000-2001) oraz 12-13 lat (urodzeni w latach 1998-1999). Klasyfikacja końcowa: Rocznik 2000-2001: 1. ZSP KRASNOBRÓD 2. CZEMPION ŁABUNIE 3. SP ŁABUŃKI Rocznik 1998-1999: 1. SPARTA ŁABUNIE

2. IGROS KRASNOBRÓD 3. KOKSIKI ŁABUŃKI 4. GIMNAZJUM ŁABUŃKI 5. SP KOMARÓW - Myślę, że poziom turnieju był wysoki. Przyjechały zespoły aż z trzech gmin: Łabunie, Krasnobród oraz Komarów (w każdej z tych miejscowości istnieją kluby piłkarskie). Jeśli chodzi o drużynę z Łabuń, to niemal wszyscy chłopcy, którzy wygrali turniej eliminacyjny, chodzą do jednej klasy, więc zespół jest zgrany, a  do tego prezentują wyrównany, wysoki poziom. Bardzo

ważna jest również dobra koleżeńska atmosfera w szatni, która przekłada się na ich grę - powiedział Wojciech Antoniewicz, opiekun Sparty Łabunie. Kolejny etap Turnieju został rozegrany również na „Orliku” w Łabuniach 20 września. Zagrali zwycięzcy turniejów eliminacyjnych z Frampola, Wysokiego, Zamościa (Gimnazjum nr 6) oraz drużyna gospodarzy. - Jeśli chodzi o szanse drużyny z  Łabuń, na pewno sam fakt gry na własnym terenie będzie dodatkowym atutem w  tym turnieju, ale również determinacja i ambicja w  grze, której na pewno nie zabraknie - zapowiadał Wojciech Antoniewicz, który miał rację, bowiem do następnej rundy eliminacyjnej przeszła drużyna Gimnazjum nr 6 w Zamościu i Sparta Łabunie. Turnieje sędziował Tomasz Pakuła. Spa r t a Ł abu n ie : Ad r ia n Maksymiec, Michał Skiba, Mateusz Karchut, Oskar Karchut, Patryk Borowiec, Michał Teterycz, Krystian Burdzy, Łukasz Bielecki, Mateusz Bamburski, Krzysztof Bocheński. TP

Jeden z meczów gry w piłkarzyki 15 września w Karczmie Dębowej w Krasnobrodzie spotkali się miłośnicy gry w piłkarzyki i bilard, którzy zmierzyli się w Mistrzostwach Krasnobrodu. W finale zmagań gry piłkarzykami zagrali bracia Ronald i Patryk Nowosadowie, którzy zmierzyli się z Tomaszem Pakułą i Rafałem Pachołkiem. Pojedynek toczony był do pięciu zwycięstw. Górą okazali się bracia - obrońcy tytułu z ubiegłego roku. Mieszkańcy Podklasztoru pokonali rywali 5:1. W rozgrywkach

bilardowych bezkonkurencyjny był Piotr Skiba, który w finale wygrał 2:0 z Tomaszem Pakułą. Był to udany rewanż za przegraną w poprzednich mistrzostwach. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Gielmuda. Po zakończonych rozgrywkach zostały wręczone zawodnikom pamiątkowe medale i  nagrody, w  tym między innymi elektroniczna tarcza do darta, ufundowana przez właściciela Karczmy Dębowej. Wkrótce planowane są I Otwarte Mistrzostwa Krasnobrodu w Darta, więc nagroda na pewno okaże się przydatna. TP


Gazeta

amo ska

Biuro reklam i ogłoszeń: tel. 535-647-357

SPORT

Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

23

Szczebrzeszyn Biegi uliczne

Następcy Pietruszyńskiego Rekordowa liczba ponad 400 biegaczy wzięła udział 22 września w IV Otwartych Biegach Ulicznych im. Bronisława Pietruszyńskiego zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. O medale w  22 kategoriach rywalizowali uczniowie szkół ze Szczebrzeszyna, Bodaczowa, Sułowa, Gorajca, M icha lowa i Średniego Dużego. Najmłodsi ścigali się na dystansie 200 metrów, zaś starsi rywalizowali na trasach o długościach 600, 800 i 1000 metrów. Wyniki współzawodnictwa szkół: Szkoły podstawowe: 1. SP nr 1 w Szczebrzeszynie 121 pkt. 2. SP w Bodaczowie 66 3. SP w Gorajcu 48 Gimnazja: 1. Gimnazjum w Szczebrzeszynie 102 pkt. 2. Gimnazjum w Średniem Dużem 89 3. Gimnazjum w Bodaczowie 60 Szkoły średnie: 1. Zespół Szkół nr 1 w Szczebrzeszynie 46 pkt. 2. Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie 35 Dziewczęta / kobiety: Rocznik 2004 (12 zawodniczek): 1. Dom i n i k a Ha rkot - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 2. Pau l i na Pa ńcz yk - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 3. G a b r iel a B o ż e k - S P n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2003 (14): 1. J a g o d a S y k a ł a - S P n r 1 w Szczebrzeszynie 2. Nata lia Ha merling - SP n r 1 W Szczebrzeszynie 3. M a r t a Św i r g o ń - S P n r 1 W Szczebrzeszynie Rocznik 2002 (14): 1. Pau l i n a H a rk ot - S P n r 1

Medaliści w roczniku 1998. Na najwyższym stopniu podium Tomek Świst (Gimnazjum w Bodaczowie) w Szczebrzeszynie 2. Ma rta M róz - SP nr 1 w Szczebrzeszynie 3. K a r i n a Wy ł up ek - SP n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2001 (20): 1. A lek s a nd r a Żu k - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 2. Magdalena Świergoń - SP nr 1 w Szczebrzeszynie 3. We r o n i k a K u r - S P n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2000 (22 zawodniczki): 1. Gabriela Pietrykowska - SP nr 1 w Szczebrzeszynie 2. Karolina Wawryk - SP w Bodaczowie 3. Gabr iela P iasecka - SP n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 1999 (17): 1. Renata Mydlak - SP w Gorajcu 2 . Sy l w i a H a s i e c - S P n r 1 w Szczebrzeszynie 3. Pau l i n a Sz aj w a - SP n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 1998 (15): 1. Magdalena Nowak - Gimnazjum w Szczebrzeszynie 2. Karolina Ruszczak - Publiczne Gimnazjum w Gorajcu 3. M a gd a Saw ic - Gi m n a z j u m w Szczebrzeszynie Rocznik 1997 (15):

A nd rzej Ryca k - Piot r Łaszkiewicz 12:6, Piotr Welcz Tomasz Winogrodzki 5:9, Marek Pogódź - Waldemar Brzyski 11:12, Wojciech Rycak - Tomasz Pakuła 11:2, Zbigniew Pająk - Dariusz Kmiecik 9:10, Robert Kulik - Robert Marchwiany 10:5.

w Szczebrzeszynie Bieg główny: 1. Łu k a sz K awa la - ZSz. n r 2 w Szczebrzeszynie - I LO 2. Mateusz Ty pia k - ZSz. n r 2 w Szczebrzeszynie - I LO 3. Grzegorz Lisiewicz - ZSz. nr 2 w Szczebrzeszynie - I LO

Przypomnijmy, że Bronisław Pietruszyński (1913 - 1981) to długoletni nauczyciel związany ze Szczebrzeszynem. Ukończył przedwojenną szkołę podchorążych w Grudziądzu, a w 1951 roku Akademię Wychowania Fizycznego w  Warszawie. Znany jest jako twórca „zielonych” sal gimnastycznych” (zespół przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych zlokalizowanych na wolnym powietrzu) na Zamojszczyźnie. Wspólnie z  Józefem Maziem, Zygmuntem Czyżewskim i Czesławem Gajdkiem zainicjował powstanie Ludowego Klubu Sportowego ROZTOCZE w  Szczebrzeszynie oraz rozwój masowego narciarstwa. Wychował ponad stu absolwentów, którzy osiągnęli stopień magistra wychowania fizycznego oraz trzech w stopniu doktorów. Do jego indywidualnych osiągnięć należy zajęcie pierwszego miejsca w skoku wzwyż oraz trzeciego miejsca w biegu na 100 metrów podczas jednej z  przedwojennych Spartakiad Młodych w  Warszawie. Jest autorem prac naukowych. Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami i nagrodami państwowymi. tom

Zamość Siatkówka

Liga Typerów GZ (6) VI kolejka Ligi Typerów Gazety Zamojskiej za nami. W tabeli coraz ciaśniej, a różnica między prowadzącym Waldemarem Brzyskim, a siódmym Markiem Pogódziem, wynosi ledwie 3 punkty.

1. Aleksandra Tomasik - Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem 2. Monika Klus - Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem 3. Wi k tor ia P r u s - Gi m na z ju m w Bodaczowie Rocznik 1996 (12): 1. Beata M ielca rek - P ubl icz ne Gimnazjum w Gorajcu 2. Edyta Uchman - Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem 3. Izabela Czok - Publiczne Gimnazjum w Gorajcu Rocznik 1995 - 1993 (7): 1. Paulina Bulak - Zespół Szkół nr 1 w Szczebrzeszynie LO 2. Karolina Socha - Zespół Szkół nr 1 w Szczebrzeszynie LO 3. Joanna Szalczyńska - Zespół Szkół nr 1 w Szczebrzeszynie LO Chłopcy: Rocznik 2004 (11): 1. Szymon Kowalik - Zespół Szkół w Michalowie SP 2. Pat r yk Sz aw a r a - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 3. Radosław Łaszkiewicz - SP nr 1 w Szczebrzeszynie 3. Igor Dubiel - SP nr 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2003 (12): 1. M a r c i n B o ż e k - S P n r 1 w Szczebrzeszynie

2. Oskar Jurkiewicz - Zespół Szkół w Michalowie SP 3. Ja k u b P a ń c z y k - S P n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2002 (12): 1. M icha ł Szczersk i - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 2. D a m i a n Bubi łek - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 3. Kor nel Bu la k - SP n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 2001 (22): 1. M i kołaj Naw rock i - SP n r 1 w Szczebrzeszynie 2. Kacper Krzeszowski - SP nr 1 w Szczebrzeszynie 3. Piotr Świst - SP w Bodaczowie Rocznik 2000 (25): 1. Kacper Harkot - SP w Gorajcu 2. Paweł Nalepa - SP w Gorajcu 3. Damian Łosiewicz - SP w Gorajcu Rocznik 1999 (19): 1. Wojc ie c h Fie d ź kow ic z - SP w Bodaczowie 2. Ja kub Bubiłek - Zespół Szkół w Michalowie SP 3. Ja k u b P i a s e c k i - S P n r 1 w Szczebrzeszynie Rocznik 1998 (24): 1. Tom a sz Św i st - Gi m n a z ju m w Bodaczowie 2. Pat r yk Ku ź m a - Gi m na z ju m w Szczebrzeszynie 3. Toma sz Bożek - Gi m na z ju m w Szczebrzeszynie Rocznik 1997 (23): 1. Patryk Nizioł - Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem 2. Mateusz Wróbel - Gimnazjum w Bodaczowie 3. Ad rian Godzisz - Gimnazjum w Szczebrzeszynie Rocznik 1996 (25): 1. P iot r Pa st u sz a k - P ubl icz ne Gimnazjum w Średniem Dużem 2. Michał Szczepanek - Publiczne Gimnazjum w Gorajcu 3. Dariusz Kołcz - Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem Rocznik 1995-93 (20): 1. Mateusz Jezierski - Zespół Szkół nr 1 w Szczebrzeszynie LO 2. Sebastian Tłuczek - Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie 3. Łukasz Wróbel - Zespół Szkół nr 2

Słodki początek siatkarzy III LO

1. Waldemar Brzyski

12

+5

2. Robert Marchwiany

12

0

3. Piotr Welcz

11

-1

4. Wojciech Rycak

10

+11

5. Robert Kulik

9

+6

6. Andrzej Rycak

9

+5

7. Marek Pogódź

9

-5

8. Tomasz Winogrodzki

8

+1

9. Dariusz Kmiecik

7

-3

10. Piotr Łaszkiewicz

7

-9

11. Zbigniew Pająk

4

-7

12. Tomasz Pakuła

3

- 19

tom

Warszawa Lekka atletyka

Memoriałowy triumf Fajdka Paw e ł Faj dek t r iu m fo w a ł w konkursie rzutu młotem rozegranym 20 września w  ramach II Memoriału Kamili Skolimowskiej. Zawodnik Agrosu Zamość na stadionie warszawskiego Orła osiągnął wynik 77,96 m, pokonując Krisztiana Parsa z  Węgier (76,97 m) oraz Primoża Kozmusa ze Słowenii (72,88 m). Dopiero piąty był Szymon Ziółkowski, który

rzucił 70,56 m i spalił pięć spośród sześciu rzutów. Zwycięstwo w konkursie rzutu młotem kobiet odniosła Rosjanka Tatiana Łysenko (72,19 m), która pokonała Anitę Włodarczyk (71,02 m) oraz Amber Campbell z  USA (65,46 m). Atrakcją zawodów był wyścig na 400 metrów mężczyzn, w którym triumfował biegający na protezach Oscar Pistorius (RPA). tom

UKS III LO walczy o awans do MP Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki w ramach Ligi Wojewódzkiej Juniorów siatkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego przy III LO w Zamościu. Podopieczni Jana Obszańskiego pokonali Cukrownika Lublin 3:0 (25:23, 25:13, 25:23). Przypomnijmy, że rozgrywki te stanowią eliminację do Mistrzostw

Polski Juniorów sezonu 2011/2012. Najlepsz a d r u ż y n a sp o ś r ó d 12 uczestniczących w Lidze awansuje do ćwierćfinału MP. Kolejne spotkanie zamościanie rozegrają przed własną publicznością w piątek 30 września, a ich przeciwnikiem będzie Tempo Chełm. Kadra UKS III LO: Rozgrywający: Ernest Kosa, Michał Mazurek; Środkowi: Maciej Grądkowski,

Adam Podpora, Patryk Miśko, Wojciech Tomaszewski; Przyjmujący: Patryk Węziński, Mateusz Waga, Adam Zieliński, Mateusz Malinowski, Michał Jabłoński, Patryk Sitarz; Atakujący: K rystian Gałan, Michał Kuliński, Bartosz Wróbel, Jakub Dłutkowski; Libero: Łukasz Kozłowski, Łukasz Stefański. tom


r e k l ama

www.zamojska.com

Gazeta

24 Z OSTATNIEJ STRONY

amo ska

e-mail: redakcja@zamojska.com tel.: 535-398-822 Nr 37 (115) | 27 września - 3 października 2011 NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Sitno Imieniny najstarszej mieszkanki gminy

200 lat, Pani Teklo! Tym razem okazją do złożenia życzeń najstarszej mieszkance gminy Sitno i jednej z najstarszych mieszkanek Lubelszczyzny były jej imieniny. 23 września Tekli Masłosz ze Stanisławki życzenia składała nie tylko rodzina, ale także pracownicy Urzędu Gminy wraz z wójtem Kajetanem Protasem.

Trzy metry nad niebem Sylwia Kardasz - magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wszystko zaczyna się niepozornie. Ona jedzie do szkoły. Ostatnie chwile przed zajęciami wykorzystuje na powtórzenie materiału z łaciny. Jest w ostatniej klasie i czekają ją egzaminy. Babi nie ma się jednak czego obawiać. Jest najlepszą uczennicą elitarnej szkoły, dziewczyną z dobrego domu. To wszystko jednak prędko się zmieni. On jak co dzień wybrał się na przejażdżkę. Nie ma nic lepszego niż poczucie wolności, gdy na motorze pędzisz wśród rzeki samochodów na autostradzie. Wtedy widzi ją po raz pierwszy. Wokół tej dziewczyny jest tyle spokoju, że Step czuje się głęboko poruszony. W jego życiu trudno mówić chociażby o namiastce spokoju, wśród bijatyk, igrania z prawem i niebezpiecznych wyścigów motocyklowych. Babi nie jest Stepem ani trochę zainteresowana. Poza atrakcyjnym wyglądem nie prezentuje on sobą żadnych wartości. Ona nie szuka kłopotów, ale niestety one znalazły ją... To początek historii, która we Włoszech zyskała status kultowej. Książka Federico Moccia „Trzy metry nad niebem” w trzy miesiące od pierwszego wydania miała pięć dodruków, sprzedano prawa do filmu, a egzemplarze powieści były masowo kserowane i przekazywane z rąk do rąk. Polskie wydanie z 2005 roku Wydawnictwa Muza w przekładzie K. i E. Kabatców nie do końca radzi sobie ze sferą pojęć określających świat młodzieży włoskiej czy polskiej nawet, stąd jakiś rodzaj infantylizmu rażący zwłaszcza w odniesieniu do języka. Nie zmienia to jednak faktu, że polskie wydanie „Trzy metry nad niebem” jest w zasadzie niedostępne poza egzemplarzami bibliotecznymi. Powieść Federico Mocci jest propozycją przede wszystkim dla młodzieży. Jazda motorami, noce na plaży, pościgi policji i niekończąca się zabawa, życie bez

ograniczeń, bez zobowiązań... Spotkają się tu dwa sprzeczne światy, zakochają w sobie bez pamięci i odmienią siebie nawzajem. Czy to jednak uratuje ich miłość, a także ich samych, od niechybnego upadku ? Bunt, ból spowodowany przez najbliższych, poczucie niesprawiedliwości to rzeczywisty świat, któremu trzeba będzie sprostać. Step pod wpływem Babi zmienia się i łagodnieje. Babi otwiera się na świat, dojrzewa. Z czasem uda jej się poznać przyczyny destrukcyjnych zachowań Stepa. Jak bardzo można się zmienić pod wpływem miłości, a co ważniejsze na jak długo ? „Trzy metry nad niebem” to naprawdę niezwykła i uniwersalna opowieść o młodzieńczym buncie, bólu dorastania, problemach rodzinnych, pierwszej miłości, przyjaźni, o marzeniach i szaleństwach współczesnych nastolatków. Książka ma swoją kontynuację. W „Tylko ciebie chcę” Step wraca z Nowego Jorku do Rzymu, zaczyna pracę w telewizji, odwiedzając stare miejsca i dawnych przyjaciół przypadkowo poznaje piękną i niesamowitą Gin. Burzliwa przeszłość nie daje jednak chłopakowi spokoju... Autor Federico Moccia jest też scenarzystą filmowym i telewizyjnym. To poniekąd tłumaczy dlaczego jego historie są tak żywe, wiarygodne i płynne, gdzie narracja zmienia się nieustannie, a bohaterowie są w stanie zawładnąć naszym sercem. Niecierpliwym przypominam o filmach na podstawie powieści, pod tymi samymi tytułami, w reżyserii Luca Lucini, z Riccardo Scamarcio (Step) oraz Katy Louise Saunders (Babi). Adaptacje to jednak tylko próby odzwierciedlenia świata pełnego emocji, magii i fantazji, to czyjeś wizje, akurat w tym przypadku - nie zawsze udane. A więc dla romantyczek, romantyków i nie tylko, polecam wydania książkowe...

- Najgorętsze życzenia zdrowia, radości, pogody ducha i samych pięknych dni - życzył najstarszej solenizantce dr Kajetan Protas, wójt gminy Sitno. Do życzeń przyłączyli się również pracownicy Urzędu Gminy, którzy na ręce seniorki złożyli kwiaty i upominki. Jednak największą niespodziankę i radość sprawił pani Tekli występ, który przygotował specjalnie dla niej wójt gminy. Kajetan Protas ujął solenizantkę i jej rodzinę śpiewem i grą na akordeonie. Do tego stopnia, że pani Tekla poruszała się w rytm muzyki. Jest to o tyle niesamowite, że Tekla Masłosz ma 104 lata. Pani Tekla, zapytana o receptę na długowieczność, zdecydowanie odradza używki: - Nie można palić papierosów i pić wódki! - mówi zdecydowanym tonem. Co ciekawe, wiekowa solenizantka pije kawę i nie przyjmuje leków. - Mama urodziła się dokładnie 25 kwietnia 1907 roku w Czerniczynie

- wspomina Mieczysław Masłosz, 81-letni syn pani Tekli. - Do pierwszej wojny światowej mieszkała na terenie gminy Skierbieszów, następnie rodzice wyjechali do Rosji daleko na Syberię. Tam przyszło im żyć w bardzo surowych warunkach, ale przeżyli głód i udrękę - opowiada pan Mieczysław. Tekla Masłosz może pochwalić się nie tylko wiekiem, ale również czwórką dzieci - dwoma synami i dwiema córkami, a także 11 wnukami, 22 prawnukami i trzema praprawnukami. Cały zespół Gazety Zamojskiej również przyłącza się do życzeń składanych Pani Tekli. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, choćby z okazji 105. urodzin. 200 lat Pani Teklo! jar

200 lat zaśpiewał i zagrał sam Wójt

Na zdrowie... mocna kawa

Zamość Dzień Energetyka 2011

Ludzie z mocą i energią do pracy

Odznaczeni energetycy z wojewodą Genowefą Tokarską W piątek 16 września, w siedzibie zamojskich oddziałów PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Energetyka. Była to okazja do wręczenia najważniejszych odznaczeń państwowych, resortowych, a także wewnętrznych dyplomów uznania. Gospodarzami byli Jan Wójtowicz Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość oraz Piotr Boratyn - Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu. Najważniejsze odzaczenia zostały wręczone przez Genowefę Tokarską - Wojewodę Lubelskiego. P rez ydent R zecz y pospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski u honorowa ł osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństw u. Uroczystego w ręczenia odznaczeń, w imieniu Prezydenta

Rzeczypospolitej dokonała Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w pracy zawodowej odznaczeni zostali pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Jerzy Gierula, Tadeusz Kardyka, Marian Kawałko, Tadeusz Koba, Adam Litwa, Lucjan Paul, Stanisław Świerczek, Jolanta Tomiło, Mirosław Zdu ńczu k i Teodora Śleboda. Minister Gospodarki - za zasługi na rzecz rozwoju energetyki - wyróżnił odznakami honorowymi „Za zasługi dla Energetyki” następujących pracowników rekomendowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość: Mirosław Dżaman, Andrzej Skorupski, Andrzej Sokołowski,

Marek Trelka i Zbigniew Tryksza. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, statuetkę „Zasłużony dla Energetyki Zamojskiej” otrzymali: Zygmunt Ulanicki, Koperwas Zbigniew, Adam Betlej, Aleksander Jabłoński, Robert Sławacki, Stanisław Kupiec, Piotr Niedziałek, Stanisław Turkosz, Stanisław Tytuła, Tomasz Łobko, Roman Kapusta, Wiesław Skowron, Marek Sakowicz, Stanisław Ciupak, Bogusław Furmanek, Dariusz Jędruszczak i Jerzy Brzóz. Pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość otrzymali także dyplomy uznania oraz dyplomy dla pracowników wyróżniających się w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP w pracy. Dyplomy uznania swoim pracownikom przyznał także Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu. Sebastian Kawałko

Gazeta Zamojska  

Nr 37 (115)

Gazeta Zamojska  

Nr 37 (115)

Advertisement