Page 1

01

amo ska

STRONA

REKLAMA

Gazeta

2 00 zł

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

2,00 zł 1 cena

Zamość: Zaostrzony kurs przeciw AK 17 Sport: Czego życzą sportowcy? 19 STRONA

9 772080 320101

numer

( z 5% VAT ) (079)

4 - 10 stycznia 2011 ISSN: 2080-3206 Nr indeksu: 254762 Wyłącznie polski kapitał

Aktualności

Sport

Ogłoszenia Konkursy E-wydania

www.zamojska.com Odwiedzaj codziennie

Ze skargą do wojewody

Centrum Zdrowia „Puls” od 3 stycznia 2011 zaprasza na bezpłatne porady medyczne i diagnostryczne w poradniach:

KARDIOLOGIA NEFROLOGIA UROLOGIA REHABILITACJA LARYNGOLOGIA DOPPLER-DUPLEX PULMUNOLOGIA LOGOPEDIA

PSYCHOLOGIA ORTOPEDIA CHIRURGIA OGÓLNA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GASTROLOGIA GINEKOLOGIA NEUROLOGIA DZIECIĘCA OKULISTYKA

Adres: Al. Jana Pawła II 19, 22-400 Zamość tel. 84 530-37-43, www.centrumzdrowiapuls.pl

To trudny budżet

03

STRONA

Czasem będzie trzeba zacisnąć pasa - powiedział na sesji Rady Miejskiej prezydent Marcin Zamoyski. Zamojscy rajcy 17 głosami przyjęli budżet na rok 2011. Wydatki budżetu wyniosą ponad 400 milionów złotych z czego 170 milionów radni przeznaczyli na inwestycje, wśród których znalazła się budowa skrzyżowania przy ulicy Hrubieszowskiej i remont ZOO. Planowany dochód do kasy miejskiej to 362 miliony złotych.

Wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miasta o ustaleniu składów komisji stałych RM złożyli radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości do wojewody lubelskiego, Genowefy Tokarskiej. Ich zdaniem sposób wyboru do komisji był niezgodny z prawem.

Taki był 2010 rok

05

STRONA

08 - 09 STRONA

Miasto przejmie Pałac Zamoyskich

05

STRONA

Najprawdopodobniej miasto Zamość przejmie Pałac Zamoyskich przy ulicy Akademickiej, gdy mieszczący się tam obecnie sąd przeniesie się do planowanego Pałacu Sprawiedliwości. Nastąpi to za cztery lata. Eksperci są jednak zdania, że - bez względu na odległy termin zakończenia budowy nowego gmachu sądu, planowanego na 2014 rok - trzeba spieszyć się z wymyśleniem sposobów finansowania przebudowy pałacu.

Chrząszcz za ponad pół miliona

07

STRONA

W połowie 2011 roku stanie nowy - obok drewnianego - pomnik chrząszcza ze Szczebrzeszyna. Tym razem będzie on wykonany z brązu. Wartość projektu to bagatela - 788 tysięcy złotych REKLAMA

Twoje ogłoszenie w gazecie

Praca, Motoryzacja, Nieruchomości, Usługi

4 44 3 1 64

2,46 zł z VAT Koszt wiadomośći to 2,44

W treści SMS wpisz: wall gz a następnie treść ogłoszenia i wyślij na numer 72480

72480 wall gz treść Twojego ogłoszenia


Gazeta

2

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

A R T Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y

Rozmowa z Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszką Gąsior-Mazur

Największym skarbem Stowarzyszenia są jego członkowie

Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur Wiesław Horabik: - Pani Prezes, Lubelski Klub Biznesu obchodzi swoje dziesiąte urodziny. Jak to się wszystko zaczęło? Agnieszka Gąsior-Mazur: Klub powstał w 2000 z inicjatywy lubelskich przedsiębiorców. Podjęliśmy wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną, apolityczną organizację biznesową. Takiej nie było jeszcze w Lublinie. Istniały wprawdzie Izby Gospodarcze i Izby Przemysłowo-Handlowe, ale nam zależało na nowej jakości i innowacyjnej formule działania. Od początku wyróżnialiśmy się jakością i przedsiębiorczością. Rozpoczęliśmy od lobbingu na rzecz Lubelszczyzny. W owym czasie siła przedsiębiorczości była zdecydowanie słabsza a pojęcie lobbingu regionalnego dopiero się rodziło. Pierwszym dużym przedsięwzięciem Klubu było Forum Gospodarcze z w ią za ne z roz wojem Polsk i Wschodniej. Lansowanie marki tego obszaru stało się naszą stałą praktyką. Zależało nam na tym, by Klub był organizacją regionalną i reprezentował przedsiębiorców z naszego województwa. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z nawiązywania

konta któw zew nęt rznych. We współdziałaniu z Podlaskim i Podkarpackim Klubem Biznesu udało się nam doprowadzić do swoistej integracji trzech regionów. W roku powstania naszego Klubu odbyła się na Zamku Lubelskim uroczystość podpisania Konwencji Polski Wschodniej przez wojewodów, marszałków i prezesów Klubów z trzech województw. Uznaliśmy również, że bliskie sąsiedztwo rynków wschodnich może stanowić nasz znak firmowy. Zorganizowaliśmy Forum Gospodarcze Polska-Ukraina pod patronatem i z udziałem ówczesnego premiera Wiktora Juszczenki. Wschodni kierunek naszych zainteresowań do dziś kontynuujemy. Na starcie otrzymaliśmy silne wsparcie ze strony Biura ONZ ds. Rozwoju UNIDO w Warszawie. Dla "raczkującej" organizacji było to niezwykle ważne. Pośrednio zapewniło nam pomoc wielu znaczących osób, m.in. dr Jerzego Kwiecińskiego, ówczesnego przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce, byłego wiceministra rozwoju regionalnego, obecnie prezesa fundacji zajmującego się pozyskiwaniem funduszy unijnych. Kreatorem istotnych idei klubu, nadającym mu innowacyjny kierunek był wybitny polski ekonomista profesor Adam Noga. Te osoby wpisały się w prace Lubelskiego Klubu Biznesu na stałe. - Proszę powiedzieć coś o członkach Klubu? - Sukces Stowarzyszenia polega na tym, iż od początku skupiło grono ludzi sukcesu. Świętujemy właśnie trzecią kadencję Senatu LKB, zacznę więc od członków - założycieli. Trudno przecenić ogromne zasługi Wiesława Brodowskiego, byłego wicewojewody lubelskiego oraz Stefana Czerwińskiego, do dziś przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

KONKURS

Mój pupil KUPON - MÓJ PUPIL Głosuję na Pupila z numeru ....... Imię i nazwisko ............................ tel. .................................................

reprezentującego firmę audytorską Doradca. Szerokie kontakty i możliwości otwiera nam również dyrektor Antonii Magdoń z Banku Pekao S.A. Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Klubu. Każdemu należy się serdeczne podziękowanie. Bez ich zaangażowania, po prostu by nas nie było. Do LKB należą osoby wyróżniające się wizją i pasją, ale również ogromną odpowiedzialnością społeczną. To bardzo ważne, gdyż Klub to nie tylko biznes, lecz również wrażliwość i otwartość na sprawy społeczne, kulturalne, na wspieranie inicjatyw charytatywnych. Liczba członków utrzymuje się, mniej więcej, na tym samym poziomie. Skupiamy około dwustu przedsiębiorców. Są to przeważnie prezesi, szefowie lub reprezentanci kadry kierowniczej firm. - W ciągu swojego dziesięciolecia Klub był inicjatorem setek imprez i wydarzeń biznesowych. Nawiązał także kontakty poza Lubelszczyzną. Które z tych kontaktów ceni Pani najwyżej? - Najbliższe są nam relacje z Ukrainą. Od nich zaczynała się nasza międzynarodowa aktywność. Niezwykle ważne jest dla nas również współdziałanie z unijną organizacją UEAPME, wspierającą przedsiębiorców. Wspólnie zorganizowaliśmy kilka obopólnie korzystnych akcji, jak chociażby promocja lubelskich przedsiębiorstw w Brukseli i Mediolanie, możliwa dzięki życzliwości i zaangażowaniu pana Dario Viscontiego. Zorganizowaliśmy wspólnie międzynarodowe polskie, włoskie i ukraińskie targi w Lublinie i Mediolanie. Pokazywaliśmy Lubelszczyznę jako atrakcyjne miejsce inwestowania na mapie Europy. Cenne perspektywy otworzyła przed nami księżna Wittgenstein z Nadrenii-Westfalii. Zaowocowały polsko-niemieckim

forum gospodarczym. W relacjach z partnerami zachodnimi zawsze wskazywaliśmy na walor naszego sąsiedztwa z Ukrainą. Lubelszczyzna powinna być przecież postrzegana jako brama na Wschód. To nasz niezaprzeczalny atut. Nawiązaliśmy również kontakt z jedną ze skutecznych agencji proeksportowych z Finlandii. Zainicjowaliśmy współpracę z Wielką Brytanią, zostając członkiem Polsko-Brytyjskiej Izby Gospodarczej. Warto też wspomnieć o integracji ze środowiskiem naukowym. Nowoczesny biznes potrzebuje wsparcia ośrodków badawczych. To kluczowe wyzwanie na miarę XXI wieku. Na tym polu odnieśliśmy niemałe sukcesy. Mówimy, że udało się nam skomercjalizować wiedzę. Dzięki temu powstała pionierska firma zajmująca się produkcją biopaliw, które mogą się stać przyszłością biznesową Lubelszczyzny. - Klub to nie tylko biznes, to także wiele działań okołobiznesow ych, cha r y t at y w nych, dobroczynnych? - Najw iększą wa r tością Stowarzyszenia są jego członkowie. Oni stanowią o obliczu tej organizacji. Biznes nie wyczerpuje jej treści. W obrębie Klubu zawiązywane są przyjaźnie, rozwijane pasje, nowe formy aktywnego spędzania czasu, trwa wymiana kontaktów i doświadczeń, jednak przede wszystkim upowszechnia się wrażliwość na problemy społeczne. Dowodem na to była choćby jedna z pierwszych naszych akcji - idea wspierania młodych talentów. Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z panią Hanną Samson. Wspólnie organizujemy od lat Festiwal Operowy "Belcanto" w Nałęczowie. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza znaczących imprez kulturalnych w naszym

województwie. Objęliśmy opieką Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Współpraca ta nie ma wyłącznie wymiaru materialnego. W bieżącym roku gminę Wilków dwuk rot n ie naw iedzi ła powód ź. Zorganizowaliśmy pomoc materialną i dwa wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci z Wilkowa. Jeden - przy współpracy z Ambasadorem tego kraju - do Chorwacji. - Klub to swoistego rodzaju przedsiębiorstwo, jak radzi sobie Pani z kierowaniem taką firmą? - Jak w każdym biznesie, liczy się determinacja, wizja i cel. Dla mnie osobiście najważniejsza jest idea. Zadanie integrowania, reprezentowania interesów przedsiębiorców, stanowi dla mnie motywację. Kierowanie Klubem wymaga także elastyczności, umiejętności reagowania na pojawiające się wzywania i wykorzystywania tworzących się szans. - Jak widzi Pani perspektywy rozwojowe Klubu? Agnieszka Gąsior-Mazur: Z amierzamy nadal wzmacniać integrację i komunikację wewnątrzklubową oraz rozwijać współpracę na nowych rynkach zagranicznych. Planujemy zorganizowanie z naszymi partnerami bardzo prestiżowego Kongresu Gospodarczego na Lubelszczyźnie związanego z promocją liberalnej gospodarki. Chodzi o pokazanie jej trendów rozwojowych. Zamierzamy także rozwijać współpracę w ramach grup branżowych. Bardzo leży nam na sercu budowanie marek, marketingu biznesowego, tworzenie pozytywnego wizerunku całej Polski Wschodniej. To w wielkim skrócie tyle - i aż tyle. Z Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszką Gąsior-Mazur rozmawiał Wiesław Horabik

Konkurs Gazety Zamojskiej

Madzia z Frampola z pupilem Mańkiem

wall gz 1 Maniek Koszt SMS 2,46 zł

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Mój Pupil”. Wielu naszych Czytelników zapewne trzyma w domach psy, koty bądź inne zwierzątka. I pewnie chcielibyście się nimi pochwalić na naszych łamach. Dlatego dajemy Wam taką możliwość. Wystarczy wysyłać fotografie Waszych ulubieńców do konkursu „Mój Pupil”. Te z fotografii, które zostaną opublikowane na naszych łamach wezmą udział w konkursie. Czytelnicy wysyłają kupony z gazety, lub wysyłają SMSy pod nr 72480 w treści wall gz (po czym) numer wydania i imię „pupilka”, wybiorą trzy najcieplejsze, miłe, zabawne fotografie. Zwycięzcy po zakończeniu konkursu (31 marca 2011) otrzymają od naszego sponsora: 1 MIEJSCE - kuchenka mikrofalowa, 2 MIEJSCE - żelazko, 3 MIEJSCE - suszarka do włosów. Zapraszamy do zabawy i głosowania. Zdjęcie z opisem należy wysłać na adres redakcja@zamojska.com lub dostarczyć do Redakcji GZ. Spośród głosujących wylosujemy trzy osoby, które otrzymają upominki od Gazety Zamojskiej.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

Zamość Sesja budżetowa Rady Miejskiej

To trudny budżet

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

na stypendia sportowe i sport kwalifikowany w Zamościu oraz instytucje kultury. Radni zaproponowali dyskusję nad stanem placówek kulturalnych, która najprawdopodobniej odbędzie się w lutym 2011 roku. Identyczne spotka-

- Czasem będzie trzeba zacisnąć pasa - powiedział na sesji Rady Miejskiej prezydent Marcin Zamoyski. Zamojscy rajcy 17 głosami przyjęli budżet na rok 2011 Wydatki budżetu wyniosą ponad 400 milionów złotych z czego 170 milionów radni przeznaczyli na inwestycje, wśród których znalazła się budowa skrzyżowania przy ulicy Hrubieszowskiej i remont ZOO. Planowany dochód do kasy miejskiej to 362 miliony złotych. Za przyjęciem budżetu głosowali wszyscy radni PO, SLD oraz KWW Marcina Zamoyskiego oraz Dariusz Zagnański i Wanda Sędłak z PiS. Nikt nie był przeciw, natomiast pozostali radni PiS - Jacek Krzysztof Danel, Barbara Pankiewicz, Michał Kimak, Włodzimierz Hawrot i Jerzy Zacharow - wstrzymali się od głosu. W głosowaniu nie wzięła udziału Marlena Kordalska, która na początku grudnia złożyła rezygnację z mandatu radnej. Na sesji budżetowej radni przyjęli uchwałę o wygaśnięciu jej mandatu. Jej miejsce zajmie Piotr Kurzępa. Jego zaprzysiężenie odbędzie się w styczniu. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej. Uzyskał również zielone światło od Regionalnej Izby Obrachunkowej. REKLAMA

Za przyjęciem budżetu byli radni PO, lewicy, KWW Marcina Zamoyskiego oraz 2 radnych PiS Uchwalenie budżetu to najważniejsza procedura. Nakreśla nam plan pracy na przyszły rok - powiedziała radna Zofia Piłat, przewod n icząca Kom isji Bud żet u, Infrastruktury i Mienia Komunalnego RM w Zamościu. Przedstawiła ona zastrzeżenia radnych co do przesunięcia 250 tysięcy złotych przeznaczonych na szczepienia dziewczynek przeciw wirusowi brodawczaka, na inwestycje drogowe przy ulicy Sochaniewicza. - Jeśli w budżecie będą jeszcze pieniądze to chcielibyśmy do tego pomysłu wrócić - zapowiedziała radna Piłat. Ponadto przewodnicząca komisji budżetowej wyraziła nadzieję, na zwiększenie puli dotacji

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

nie w kwietniu proponują radni w sprawie parkingów. Sugerują oni stworzenie programu budowy parkingów. - Inwestycje na Sochaniewicza i ulicy Hrubieszowskiej zostają w takim kształcie, w jakim zostały zaproponowane. Są one potrzebne całemu miastu - argumentował prezydent Zamoyski - Kryzys światowy w jakiś sposób dotyczy także nas. Musimy utrzymać kluczowe inwestycje, to priorytet tego budżetu. Mam nadzieję, że uda nam się zaoszczędzić tyle pieniędzy by racjonalnie je podzielić między instytucje kultury, sportu, czy obiekty sakralne - podsumował prezydent Marcin Zamoyski. Decyzja ta nie spodobała się

m.in. radnemu PiS, Dariuszowi Zagdańskiemu. - Dziwi mnie taka postawa niektórych radnych, którzy w swoim programie mówili o wsparciu kultury. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie tej nieciekawej sytuacji - powiedział radny Zagnański. Mimo tych wątpliwości głosował jednak za budżetem. Wątpliwości radnego PiS spotkały się z odpowiedzią wiceprzewodniczącego RM, Ireneusza Godzisza z PO: To jest dobry budżet, który jest kontynuacją poprzednich. Chciałbym podziękować panu Zagdańskiemu za to że będzie głosował za, a nie przeciw, czy - jeszcze gorzej - wstrzymywał się. Mam nadzieję, że będą zmiany w budżecie i to zmiany na lepsze, ale w odpowiednich kwartałach roku podsumował wiceprzewodniczący Godzisz. Krytycznie do proponowanego budżetu odniósł się za to Jerzy Zacharowz PiS. - Czy my kosztem REKLAMA

3

zdrowia nie chcemy kupić krawężników? - pytał radny odnosząc się do przesunięcia pieniędzy, przeznaczonych na szczepionki dla dziewczynek, na inwestycje drogowe. Zacharow wystąpił ponadto z pomysłem, by Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego wybrała się w tournee i w ten sposób, koncertując po świecie, zbierała fundusze na zamojską kulturę. Pomimo wizji zaciskania pasa Rada Miejska budżet uchwaliła. Podsumowując debatę nad uchwałą budżetową wiceprzewodniczący RM Jerzy Nizioł (SLD) powiedział: - Zagłosowanie przeciw budżetowi jest aktem sabotażu. Jest do niego bardzo mało poprawek. Byłoby grzechem zaniechania gdybyśmy nie wykorzystali tylu środków zewnętrznych - ocenił wiceszef zamojskiej rady. Summa summarum - „sabotażu” nie próbował żaden radny. dacz


Gazeta

4

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Pijana rodzina

Pijany ojciec, pijana matka, pijany syn W imieniu własnym oraz Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu życzę Państwu, aby Nowy Rok zbliżył do siebie ludzi w duchu jedności i pokoju.

Kompletnie pijanego i nieprzytomnego 12-latka znaleźli zamojscy policjanci w rowie przy ulicy Peowiaków. Chłopca z objawami zatrucia alkoholowego odwieziono do szpitala.

Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy, niech obfituje w dobroć, sukcesy, zgodę i zrozumienie. Niech spełnią się Wam najskrytsze marzenia.

Funkcjonariusze próbowali ocucić nastolatka. Nie można było nawiązać z nim żadnego kontaktu. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci podszedł do nich mężczyzna. Wyjaśnił,

że młodzieńcem, któremu udzielono pomocy medycznej, jest jego 12-letni syn. Ojciec dziecka powiedział stróżom prawa, że syn około południa wyszedł z domu. Nie wiedział jednak gdzie i z kim. Policjanci nie dali wiary tłumaczeniom mężczyzny. Wyczuli od niego woń alkoholu. Po przebadaniu rodziców nietrzeźwego nastolatka okazało się, że jego 43-letni ojciec miał ok. 2 promile alkoholu w organizmie, zaś matka - 3 promile. W  mieszkaniu

znaleźli również 8-letnią siostrę nietrzeźwego nastolatka, którą zajmowała się pijana matka. Nietrzeźwy ojciec i matka pod zarzutem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia trafili do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieją zostaną przesłuchani. 8-letnią córką zatrzymanych zaopiekowała się rodzina. Za takie zachowanie rodzicom grozi 5 lat więzienia. dacz

Szczęśliwego Nowego Roku!

Zamośc Poszukiwania zaginionych

Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu Marek Walewander

Poszukiwani Witiuk i Cioś Zamojscy policjanci poszukują zaginionych mężczyzn. Zaginieni Tadeusz Witiuk i Mariusz Cioś do tej pory nie dali znaku życia.

Zamość Poszukiwania oszusta

Oszukał na 50 tysięcy Zamojska Komenda Miejska Policji poszukuje mężczyzny, który na ponad 50 tysięcy złotych oszukał starsze małżeństwo. Śledczy sporządzili portret pamięciowy oszusta. Podejrzany mężczyzna ma około 165 cm wzrostu, około 40 lat, jest szczupłej budowy ciała i ma ciemne włosy. Sprawca ubrany był w ciemną koszulę i bluzę. Ktokolwiek może posiadać informacje na temat poszukiwanej osoby proszony jest o kontakt z KMP w Zamościu pod nr tel.: 84 627-09-47 lub 997. Ponadto policja zwraca uwagę by nie przekazywać pieniędzy osobom nieznajomym, nawet gdyby podawały się za naszych znajomych lub rodzinę. W razie spotkania oszusta lub podejrzeń co do soby podającej się za

rodzinę, najlepiej zadzwonić pod 997 lub zgłosić fakt pojawienia się takiej osoby dzielnicowemu. dacz

Powiat Powstał klub radnych PiS w powiecie zamojskim

Radni e-dostępni z Warszawą. Wniosek klubu, przedłożony przez przewodniczącego Gałaszkiewicza, zyskał przychylność Rady i  stanowisko, w  którym radni sprzeciwiają się tym rządowym planom, zostało przez Radę uchwalone. Ponadto, specja ln ie z  myślą o mediach i wyborcach, Klub Radnych PiS uruchomił pocztę elektroniczną: pis.powiat@interia.pl. Dzięki niej mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, problemy, inicjatywy. Jest to dobra droga współpracy z mediami, którą powinny zinteresować się inne kluby radnych i formacje polityczne. Daniel Czubara

Tadeusz Witiuk

Mariusz Cioś

Cioś, zamieszkały w Siedliskach w  gminie Zamość. Mężczyzna 8 grudnia 2010 roku około godziny 10.30 wyszedł z miejsca zamieszkania. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego: wzrost 176 - 180cm, waga ok. 75 kg, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, proste, twarz owalna, oczy jasne, widoczne ubytki w uzębieniu. W chwili zaginięcia 39-latek ubrany

był w granatową kurtkę z materiału bez kaptura, spodnie czarne w białe paski, buty kamasze koloru czarnego, marynarkę koloru ciemnego, niebieski kaszkiet. Wszystkie osoby, które widziały kogoś z zaginionych lub znają miejsce ich pobytu prosimy o kontakt z zamojską jednostką policji tel. 84 627 09 47, 997 lub 112. rael

Zamość Nowy Rok w Izbie Wytrzeźwień

Poranek w Izbie Od początku Nowego Roku do zamojskiej Izby Wytrzeźwień trafiło łącznie 21 osób. Wynik ten pozwala śmiało stwierdzić, że najdroższy „hotel” w Zamościu udanie zainaugurował 2011 rok.

W Radzie Powiatu Zamojskiego zawiązał się Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w ramach współpracy z mediami i mieszkańcami udostępnili odrębny adres e-mailowy. O powołaniu Klubu Radnych PiS Powiatu Zamojskiego pinformował nas przewodniczący Klubu, Krzysztof Gałaszkiewicz. Wiceprzewodniczącymi klubu są: Ala Kołodziejczyki  Krzysztof Pilip(wybrany z list KW Nasz Piast). Ponadto w skład ośmioosobowego klubu weszli: Lucjan Bednarz, Jerzy Bosiak, Antoni Skura, Ireneusz Ścirkai  Józef Łosiewicz(wybrany z  list KW Nasz Piast). Pierwszą inicjatywą klubu był wniosek o  przyjęcie przez Radę Powiatu Zamojskiego stanowiska w  sprawie planów Rządu RP zmierzających do odsunięcia w czasie realizacji drogi ekspresowej S 17, łączącej nasz region

Pierwszy z nich to 83-letni Tadeusz Witiuk zamieszkały w Zamościu przy ul. Sowińskiego. Mężczyzna 7 sierpnia 2010 roku około godziny 6:00 rano wyszedł z domu. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z  rodziną. Cechy wyglądu zaginionego: wzrost 176 cm, waga ok. 60 kg, szczupła budowa ciała, włosy siwe, proste, twarz okrągła, oczy szare, nos duży, prosty, uszy duże, widoczne ubytki w uzębieniu. Na twarzy broda i wąsy. W chwili zaginięcia 83-latek ubrany był w marynarkę i sweter koloru szarego, czapkę z daszkiem (kaszkiet) koloru szarego, ciemne, materiałowe spodnie, sandały. Mężczyzna posiadał bliznę po operacji na brzuchu po lewj stronie, poruszał się przy pomocy drewnianej laski. Drugim mężczyzną poszukiwanym przez zamojską policje jest Mariusz

Już chwilę po północy na Majdan trafiły dwie panie w stanie wskazującym.

Z kolei dwóch panów bawiło się tak wyśmienicie, że gdy przywieziono ich do Izby nie mieli nawet sił dmuchnąć w alkomat. Wobec tego ich tajemnicą pozostanie do jakiego stopnia byli pijani. Ponadto do delikwentów spędzających Nowy Rok w Izbie Wytrzeźwień dołączyło w sobotę wieczorem czterech kawalerów z dyskoteki w Horyszowie.

Jak się okazało dwóch z nich nie miało 18 lat wobec czego teraz zajmie się nimi sąd. W ubiegłym roku zamojski Majdan odwiedziło ponad 3 tysiące osób, w tym spora grupa stałych bywalców. Jak widać lokalni amatorzy mocnych alkoholi mają słabość do bicia rekordów.

Zamość Ulgi w autobusach miejskich

W MZK wszystkie dzieci mają taniej Dzieci uczące się poza Zamościem będą miały taką samą zniżkę na przejazdy miejską komunikacją jak ich rówieśnicy z miasta. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji zamojscy radni. Informowaliśmy już wcześniej o protestach rodziców dzieci spoza Zamościa. Mianowicie Do tej pory z  50-cio procentowej ulgi korzystały wyłącznie dzieci uczące się w zamojskich szkołach bez względu na miejsce zamieszkania. Nie obejmowała ona jednak dzieci uczących się choćby z podstawówek i gimnazjów

z podzamojskich miejscowości. Jeszcze w poprzedniej kadencji radni zapowiedzieli, że zmienią wadliwe przepisy. Trzeba im przyznać, że słowa dotrzymali. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Uchwała wejdzie w życie w okolicach marca 2011 roku. dacz

dacz


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

5

Zamość Protest radnych miejskich PiS

Ze skargą do wojewody Wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miasta o ustaleniu składów komisji stałych RM złożyli radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości do wojewody lubelskiego, Genowefy Tokarskiej. Ich zdaniem sposób wyboru do komisji był niezgodny z prawem.

Według radnych PiS prawo zostało złamane w trzech sytuacjach. Po pierwsze wybór członków komisji nie powinien mieć charakteru tajnego, gdyż taki mają tylko wnioski o wybór i odwołanie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Po drugie, twierdzą, że radnych nikt nie pytał, do jakiej komisji chcą należeć. Po trzecie i ostatnie nikt się ich nie spytał, czy chcą być w tych komisjach, do których ich przydzielono. Radni PiS twierdzą, że choć zgłaszali zastrzeżenia do władz Rady Miejskiej to jej władze twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia.

Radnym rozchodzi się o uchwałę, która została podjęta podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej VI kadencji, w dniu 30 listopada 2010 roku. Radni wybrani z list PiS, twierdzą, że ustalenie liczby członków komisji stałych oraz sposób powołania tych komisji w rażący sposób naruszyło regulamin Rady Miejskiej, tym samym łamiąc prawo. Wobec tego wszyscy wybrani radni z list PiS tj. Jacek K. Danel, Włodzimierz Hawrot, Michał Kimak, Marlena Kolarska (zrezygnowałą już z mandatu - przyp. dacz), Barbara Pankiewicz, Wanda Sędłak, Jerzy Zacharow i Dariusz Zagdański, wystąpili w dniu 5 grudnia 2010 r. do wojewody lubelskiego z  wnioskiem o rozpoczęcie postępowania nadzorczego i stwierdzenie nieważności uchwał dotyczących obu spraw. Przed pierwszą sesją Radni wybrani z list PiS nieoficjalnie (do Rady Miasta nie wpłynęło pismo z jakimkolwiek podpisem), zgłosili wszystkich swoich radnych do wszystkich komisji,

Zamość Życzenia noworoczne

Znani życzą nam... W związku z rozpoczęciem się Nowego Roku życzenia Czytelnikom „Gazety Zamojskiej” składają znane osobistości ze świata polityki, kultury i sztuki. Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa: Chciałbym życzyć pogody, zaufania w  stosunku do drugiego człowieka, szukania w drugim człowieku dobra. Dzisiaj jest z tym wielki problem w naszym kraju. W jakiś sposób społeczeństwo dało się podzielić

partiom politycznym. Jeśli nie próbujemy dostrzec, że ten drugi człowiek też działa dla dobra, to będzie się źle w Polsce działo. A tak tradycyjnie to życzę zdrowia, pomyślności, szczęścia każdego dnia. Karol Garbula, rzecznik Urzędu Miejskiego w Zamościu: Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wytrwałości w tym, co się robi, bo każde działanie powinno prowadzić do jakiegoś celu. Wytrwałość jest kluczową sprawą by osiągnąć zamierzone cele.

pięciu komisji istniejących przy RM. Podczas głosowania, gdy okazało się, że powstała w RM koalicja tj. KWMZ PO - SLD, nie pytając poszczególnych radnych, w jakich chcą być komisjach zdecydowała się na tajne głosowanie. Radni z list PiS na znak protestu nie wzięli udziału w głosowaniu. Wobec tego w tajnym głosowaniu radni koalicji dokonali wyboru za nich. W ten sposób m.in. Radny dr Jacek Krzysztof Danel, z wykształcenia historyk, znalazł się w komisji zdrowia. Po wyborze zabierając głos powiedział m. in., że, to jest chyba jakiś żart. Jest związany z oświatą, wyższymi studiami, a znalazł się w Komisji Zdrowia. - Chcielibyśmy, aby pani wojewoda wyjaśniła sprawę i zgodność podjętych uchwał z prawem - powiedział radny Jacek K. Danel. Przy okazji wyjaśnia sprawę zgłoszenia wszystkich radnych PiS do wszystkich komisji stałych: Po prostu nie zdążyliśmy uzgodnić, kto z nas, w jakiej komisji powinien się znaleźć. Przygotowaliśmy

nieoficjalne pismo, w którym wyraziliśmy gotowość pracy we wszystkich komisjach. Mieliśmy nadzieję, że na posiedzeniu Rady wyklaruje się skład poszczególnych komisji złożonej z ekspertów. Widocznie koalicja wystraszyła się, że chcemy mieć większość we wszystkich komisjach żartuje radny Danel- Ale to, co zrobili radni z koalicji jest łamaniem prawa. Dla przykładu: jestem z wykształcenia historykiem, nauczycielem akademickim wykładającym na politologii, polonistyce w PWSZ, a znalazłem się w Komisji Zdrowia. Zadziwia mnie fakt, że radna - pani Elżbieta Kucharska, nie mając wykształcenia wyższego, oraz nic wspólnego z nauką, edukacją została przewodniczącą komisji oświaty. Przecież w tej komisji pracuje również radna Barbara Pankiewicz, z zawodu nauczycielka, z długoletnim stażem, która byłaby doskonałą przewodniczącą. Moim zdaniem źle to będzie służyć zamojskiej oświacie. Ostatecznie Wincenty

Witos, był premierem bez wykształcenia, a Lech Wałęsa był prezydentem RP z wykształceniem zawodowym, ale nie żartujmy sobie. Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku, mamy aspiracje odgrywać znaczącą rolę w Unii Europejskiej, a stawiamy na ludzi, którzy nie mają wykształcenia. Prezydent Marcin Zamoyski powiedział podczas zaprzysiężenia w dniu 6 grudnia 2010 r., że będzie dążył do rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego w Zamościu. Wybór radnej Kucharskiej na szefa Komisji Oświaty, temu zaprzecza. Teraz czekamy na decyzję wojewody. Jak będzie - nie wiemy?. Uszanujemy ją niezależnie od tego, czy będzie dla nas korzystna, czy nie. Na odpowiedź pani wojewodziny, można czekać od miesiąca do pół roku - powiedział radny Jacek K. Danel, który od 28 grudnia 2010 r. pełni rolę rzecznika grupy radnych wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości.

Jadwiga Machulewska, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu: Życzyłabym, aby to ciepło rodzinne, które nam towarzyszy w  święta, trwało przez cały Nowy Rok. Życzę również poczucia stabilizacji, spokoju, ciepła, pogody ducha, bo zdaje mi się, że jesteśmy trochę takim smutnym narodem. Przede wszystkim życzę jednak zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. M a r ek Wa le wa nder, pr z e wodniczący NSZZ „Solidarność” w Zamościu: Życzę, żeby 2011 rok obdarzył nas zdrowiem. Życzę również, żeby jak najmniej ludzi traciło pracę, bo dziś jest to zbyt częste zjawisko. Niech miasto się rozwija.

Jan Wojciech Matwiejczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu: Życzę, żeby nam się dobrze i zgodnie żyło. Wszelkiej pomyślności - niech ten rok 2011 będzie jeszcze lepszy od poprzedniego! Życzę również spełnienia marzeń, które wszyscy mamy, pogody ducha, radości. Wszystkiego najlepszego! Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zamościu: Oby był to rok radości, dobra, obfitujący w miłość. Życzę również dużo, dużo zdrowia dla wszystkich. Jerzy Korniluk, kanclerz PWSZ w Zamościu: Studentom życzę przede wszystkim dobrych wyników, zwłaszcza, że tak za chwilę sesja się zbliża. Wszystkim życzę zdrowia!

Henryk Chałupczak, prorektor PWSZ w Zamościu: Życzę, aby wszyscy czuli satysfakcję z tego, co robią. Żeby studenci chcieli wrócić - naładowani energią do zajęć. Żeby spełniły się ich wszystkie marzenia. Andrzej Szumowski, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu: Życzę spełnienia marzeń, poczucia jedności i wspólnoty oraz dużo zdrowia. Już 9 stycznia gramy 19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chiałbym aby udało się to porządnie zorganizowac i w ten sposób pomóc chorym dzieciom. Tradycyjnie już życzę wszystkim pomyślności i satysfakcji z tego, co robią.

Zamość Pałac Zamoyskich

Daniel Czubara

dacz

Zamość Brak dyrektora w ZDK

Miasto przejmie Pałac Zamoyskich ZDK bez Pogudza Najprawdopodobniej miasto Zamość przejmie Pałac Zamoyskich przy ulicy Akademickiej, gdy mieszczący się tam obecnie sąd przeniesie się do planowanego Pałacu Sprawiedliwości. Nastąpi to za cztery lata. Eksperci są jednak zdania, że - bez względu na odległy termin zakończenia budowy nowego gmachu sądu, planowanego na 2014 rok - trzeba spieszyć się z wymyśleniem sposobów finansowania przebudowy pałacu, jak i formalnym przygotowaniem przetargu. Jak wiadomo, biurokracja zawsze była bolączką wszystkich przedsięwzięć, dlatego już teraz wypada pomyśleć o przygotowaniu się od strony prawno-administracyjnej. W  myśl prawa samorząd, po przejęciu budynku, będzie miał tylko 12 miesiecy na jego prywatyzację.

Z końcem roku Zamojski Dom Kultury został bez dyrektora. 31 grudnia wygasła umowa z Andrzejem Pogudzem.

Pałac Zamoyskich - jeszcze siedziba sądu Co będzie się mieściło w obiekcie? Władze miasta zdradzają, że na pewno część pałacu przejęłoby Muzeum Zamojskie. Możliwe również, że drugą część mógłby zająć hotel historyczny. Włodarze miasta nie ukrywają, że nie wykluczają takiej sytuacji. Zapewniają jednak, że obiekt będzie własnościa wszystkich mieszkańców Zamościa

i będzie ogólnodostępny. Dawny Pałac Zamoyskich znajduje się w samym centrum Zamościa. Jest to dawna rezydencja kanclerza Jana Zamoyskiego, założyciela miasta. Została wybudowana w latach 157886 przez włoskiego architekta Bernardo Morando, budowniczego Zamościa. dacz

Karol Garbula, rzecznik zamojskiego magistratu stwierdził, że umowa z dotychczasowym dyrektorem, Andrzejem Pogudzem,nie zostanie przedłużona. Już kilka miesięcy temu Pogudz składa ł dy misję na ręce prezydenta Zamościa, jednak Marcin Zamoyskijej nie przyjął. Wtedy okazało się, że w kasie Zamojskiego Domu Kultury brakuje 300 tysięcy złotych. Dyrektor Pogudz starał się o dofinansowanie od miasta. W  efekcie ZDK otrzymało 135 tysięcy z Wydziału Kultury, Promocji i  Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym dyrektorem placówki.

Zamojski Dom Kultury Przypomnijmy, ze Andrzej Pogudz był następcą wieloletniego dyrektora ZDK, Stanisława Rudego. Niebawem powinien zostać rozpisany konkurs na to stanowisko. DNL


Gazeta

6

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

Gmina Zamość P roblemy mieszkańców Wólki Panieńskiej

Szybka reakcja władz gminnych na problemy społeczne 23 grudnia 2010 roku, ciężarówki nawożące ziemię na działki budowlane w Wólce Panieńskiej, zniszczyły drogę dojazdową do miejscowości. Szybka interwencja władz gminnych zaradziła problemowi. Dzień przed Wigilią w  Wólce Panieńskiej mieszkańcy gminy powiadamiali bezskutecznie zamojską policję o problemach związanych z ogromnym zabłoceniem drogi. Kilkanaście ciężarówek nawożących ziemię do jednego z właścicieli działek zniszczyło drogę. O rozwój

miejscowości mieszkańcy nie mają pretensji. - Cieszymy się z tego, że Wólka się rozwija, ale dlaczego ja mam co chwilę „prać” swojego kota? Jest cały zabłocony. Ale skoro tak zwinne zwierzę ma problemy z ominięciem błota, to jak ja mam to zrobić? - żali się jeden z mieszkańców. - U

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

mnie wszystkie ściany i okna są obłocone, przecież to same święta. Przecież można było pomyśleć i wybrać inną pogodę na takie działanie - mówi jedna z mieszkanek pobliskiego bloku. Problem z błotem na drodze i przejeżdżającymi ciężarówkami rozwiązała komisja gminy Zamość. Po interwencji komisji pojawiły się radiowozy. Właściciel obiecał, że problem rozwiąże. Faktycznie sprostał zadaniu: - Zamówiłem ziemię i nie mogłem przewidzieć takiej pogody - tłumaczył zaistniałą sytuację. Co by nie mówić - na miejscu pojawili się mieszkańcy, delegacja z gminy i policja. Najważniejsze jednak, że autorytet gminnego włodarza w tym przypadku stał się kluczem rozwiązania drobnego, ale dla lokalnej społeczności dokuczliwego, problemu. Piotr A. Szymański

Komarów-Osada Modernizacja remizo-świetlic

Zbudują świetlicę Władze gminy Komarów-Osada chcą zmodernizować 3 świetlice wiejskie, a jedną wybudować od podstaw. Gmina pozyskała na ten cel dotacje z Unii Europejskiej. W ramach planowanego przedsięwzięcia modernizacji i remontom zostaną poddane remizo-świetlice w Antoniówce, Janówce i Śniatyczach. - Chcemy generalnie wyremontować pomieszczenia wraz z  kuchniami i łazienkami oraz wyposażyć je tak, by

spełniały potrzeby mieszkańców - informuje zastępca wójta Stanisław Siek. Natomiast w związku ze złym stanem technicznym remizy w Dubie tamtejszy budynek zostanie całkowicie wyburzony i w jego miejscu powstanie całkiem nowy obiekt. Realizacja przedsięwzięć w Dubie i Janówce planowana jest na rok 2011, natomiast modernizacje w Śniatyczach i Antoniówce prognozowane są na rok 2012. Szacunkowy koszt wszystkich zaplanowanych robót zamyka się w kwocie

Region Pieniądze na rozwój województwa lubelskiego

Hetman załatwił kasę Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelszczyzna otrzyma dodatkowe pieniądze na inwestycje w ramach regionalnych programów operacyjnych. Warunkiem podstawowym dla otrzymania dodatkowych pieniędzy było wykorzystanie do końca tego roku co najmniej 20 proc. funduszy z programu regionalnego. W ten sposób pojawiła się nie lada okazja, gdyż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego łącznie przeznaczyło dla regionów niebagatelną kwotę 512 mln euro do podziału. Nie ma co ukrywac, że to

poważny zastrzyk gotówki dla każdego województwa. Jeszcze przed świętami marszałek Krzysztof Hetman podpisał poświadczenie płatności wniosku, który pozwolił naszemu województwu przekroczyć wspomniany próg 20 proc. Dodatkowe unijne dotacje pochodzić będą z Krajowej Rezerwy Wykonania. Została ona utworzona z  środków wspólnotowych przeznaczonych na realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Pozyskane z niej środki mają posłużyć województwom we wsparciu najszybciej i najefektywniej wdrażanych programów operacyjnych lub priorytetów. rael

REKLAMA

ul. Partyzantów 59/1 tel. 84 639 88 88 600 25 24 02 2 milionyów 300 tysięcy złotych. Na 75 proc. kosztów tej inwestycji władze gminy pozyskały dofinansowanie z środków unijnych w  ramach P r og ra mu Roz woju Obsz a r ów Wiejskich. rael

Dogodne RATY Pomoce dydaktyczne GRATIS!!! PROMOCJE!!! Jazdy dodatkowe gratis!! Szkolenia indywidualne i w grupach Dogodne terminy wykładów i jazd

Kursy Prawa Jazdy

kat. A, B, C


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zdaniem znanych

Szczebrzeszyn Pomnik chrząszcza

Chrząszcz za ponad pół miliona

W ostatnim numerze informowaliśmy Państwa o zakładaniu w Zamościu przez Michała Malca struktur nowej formacji (Polska Jest Najważniejsza). Zapytaliśmy liderów innych formacji z powiatu zamojskiego o ich zadnie w tej sprawie i o ewentualną współpracę z tym ugrupowaniem.

Najprawdopodobniej w połowie 2011 roku stanie nowy - obok drewnianego - pomnik chrząszcza ze Szczebrzeszyna. Tym razem będzie on wykonany z brązu. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmni w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie” - pisał Jan Brzechwa. Wierszyk ten i małe stworzenie sprawiły, że Szczebrzeszyn stał się znany w całym kraju i nie tylko. Chrząszcz stał się znakiem frmującym swoje miasto w świecie. Kilka lat temu postawiono mu drewniany pomnik przy ul. Klukowskiego. Wykonał go miejscowy rzeźbiarz Zygmunt Jarmuł, nauczyciel z zamojskiego Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando. Drewniany chrząszcz był jednak nękany przez korniki i lokalnych wandalów, którzy co i rusz pozbawiali chrząszcza smyczka lub innych atrybutów. Wobec tego władze Szczebrzeszyna zdecydowały o postawieniu pomnika z brązu. Wartośc projektu to - bagatela 788 tysięcy złotych, z czego władze pozyskały 618 tys. zł unijnego dofinansowania i dołożyły ok. 170 tys. zł z budżetu miasta. Za te pieniądze zostanie kupiony przede wszystkim pomnik, ale w planach są także imprezy kulturalne m.in. Dni Chrząszcza. Nowy pomnik najprawdopodobniej stanie w Szczebrzeszynie w połowie roku.

7

Ireneusz Godzisz,

Dr Jacek Krzysztof Danel, rzecznik radnych miejskich PiS w Zamościu:

lider Platformy Obywatelskiej w Zamościu, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Pomnik drewnianego chrząszcza ze Szczebrzeszyna

rael

Zamość II Zamojskie Dyktando

Mamy demokrację. W naszym kraju każdy może założyć partię zgodną z jego poglądami politycznymi. Jeśli ktoś w Zamościu zakłada struktury stowarzyszenia, a w przyszłości partii, to widocznie dlatego, że znajduje w niej możliwość realizowania swoich poglądów politycznych. Trudno jest w tej chwili określić jak będzie wyglądała relacja między PO a PJN w Zamościu. Poczekajmy aż Polska Jest Najważniejsza wybierze swoje lokalne władze wtedy porozmawiamy. Czy będziemy współpracować? To się okaże. Lokalne władze PJN powinny przedstawić niedługo swój program dla Zamościa. Zobaczymy w ilu miejscach jest on zgodny z programem Platformy Obywatelskiej i na pewno w kwestiach, co do których mamy podobne zdanie będziemy współpracować. Zobaczymy również, czy znajdą się przedstawiciele Polska Jest Najważniejsza w Radzie Miejskiej. Póki co czekamy na wybór władz PJN i ich program.

Inicjatywa pana Michała Malca nam nie przeszkadza. Niech się tam PJN czy też PN rozwija. Mamy demokrację. Powstawanie nowych partii czy formacji politycznych oceniam pozytywnie, gdyż w różnorodności jest siła. Moim zdaniem wyborcy nie będą głosowali na kopie, tylko na oryginały. Tak było na przykład z marszałkiem Markiem Borowskim, który stworzył Socjaldemokrację Polską, nie zyskując poparcia. Nie obawiamy się, by ktoś z zamojskich radnych wybranych z listy Prawa i Sprawiedliwości, wsparł swoją osobą inicjatywę byłego radnego i członka PiS. Uważam, że pan Malec jednak przesadził wypowiadając się dla poprzedniego wydania „Gazety Zamojskiej”, że poseł Sławomir Zawiślak jest radykalny i partia pod jego kierownictwem się bardzo zradykalizowała, tracąc tym samym możliwość współpracy z innymi ugrupowaniami w Radzie Miejskiej. Obawiam się, że pan Malec nie rozumie znaczenia słowa „radykalny”. Mówienie o pośle Zawiślaku, że jest radykalny to kpiny. Znam Sławomira Zawiślaka od ponad trzech lat i uważałem, że jest aż nazbyt ugodowy wobec osób czy sytuacji, z którymi przyszło się mu mierzyć. Jest to człowiek dialogu i kompromisu. Gotowy współpracować z każdym na rzecz dobra publicznego. Są jednak imponderabilia, których pan poseł nie lekceważy.

Zamość Sprzedaż kamienicy

Jeśli ortografia Ci niestraszna...

Nexa kupuje „generałówkę”

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie...”, „W czasie suszy szosa sucha”, „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego” - to tylko nieliczne przykłady, jakie trafić się mogą uczestnikom II Zamojskiego Dyktanda organizowanego przez PWSZ w Zamościu.

Ponad półtora miliona zapłaci zamojska firma Nexa za kupno zabytkowej kamienicy, zwanej popularnie „generałówką”. Był to już drugi przetarg na kamienicę. Poprzedni, ogłoszony jeszcze w czerwcu, wygrała spółka LHS. Do sprzedaży jednak nie doszło, ponieważ firma wycofała się z zakupu. W ostatnim przetargu do rywalizacji o budynek stanęło czworo oferentów, jak przekazał mediom rzecznik zamojskiego

magistratu, Karol Garbula. Zgodnie z planem budowla jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniową z usługami. Cena wywoławcza kamienicy wynosiła 1, 5 mln zł. Zamojska Nexa aby wygrać przetarg wyłożyła 1 milion 600 tysięcy złotych. Jednak - w związku z tym, że „generałówka” wpisana jest na listę zabytków i wymaga gruntownego remontu - zwycięzca przetargu najprawdopodobniej otrzyma bonifikatę w wysokości 50 proc. ceny budynku. rael

Zamojska "generałówka"

Region Droga S-17 Tak wyglądał jeden z etapów pierwszej edycji Zamojskiego Dyktanda Uczelnia przygotowuje imprezę we w s p ó ł pr ac y z I I L ic eu m Ogól nok sz t a łcąc y m i m. M a r i i Konopnickiej w Zamościu. Podobnie jak w pierwszej edycji, I etap konkursu odbędzie się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie i Lubaczowie. Nad przebiegiem dyktanda czuwać będą wykładowcy PWSZ i nauczyciele II LO. Finał konkursu, połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, odbędzie się w Zamościu. I Zamojskie Dyktando miało

miejsce w zeszłym roku. Zwyciężył Jan Chwalewskiz Pabianic. Kolejne 22 osoby otrzymały pisemne zapewnienie Rektora o przyjęciu na studia w zamojskiej PWSZ. Patronat medialny nad imprezą sprawowała „Gazeta Zamojska”. Zgłoszenia do udziału w dyktandzie przyjmowane są do 14 stycznia. Informacje szczegółowe na stronie uczelni: www.pwszzamosc.pl/ii-zamojskie-dyktando.htm oraz w Instytucie Humanistycznym PWSZ przy ulicy Hrubieszowskiej 24. Jeśli ortografia Ci niestraszna spróbuj swoich sił w Dyktandzie! DNL

Walczą o drogę ekspresową Nie zamierzają się poddawać samorządowcy i przedsiębiorcy z województwa lubelskiego w działaniach o utrzymanie planów budowy drogi ekspresowej S-17. Zapowiadają, że będą protestować do skutku. Lokalne władze i biznesmeni wyrażają zaniepokojenie planowanym przeniesieniem terminu realizacji budowy drogi ekspresowej S-17. Uważają, że takie przesuwanie doprowadzi planowaną inwestycję do fiaska. Przedsiębiorcy

wystosowali już w tej sprawie nawet list otwarty do premiera Donalda Tuska. Jak podkreślają brak infrastruktury uniemożliwi inne inwestycje i rozwój gospodarczy. W konsekwencji nie pozwoli to na stworzenie nowych miejsc pracy i negatywnie odbije się na sytuacji w regionie. Przedsiębiorcy liczą, że ich działania wesprą również związki zawodowe. Wśród protestujących są

Marszałek Krzysztof Hetman m.in. lubelski oddział Buisness Centre Club czy Lubelska Izba Rzemieślnicza.

Ponadto marszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Hetman, stwierdził, że unijne pieniądze na budowę S-17 od trzech lat zapisane są w programie Infrastruktura i Środowisko. Według niego, jeśli nie wykorzystamy tych pieniędzy do 2015 roku, to te fundusze przepadną. Marszałek jest jednak zdeterminowany, aby osiągnąć cel i zapowiada, że w przypadku niepomyślnych dla regionu rozwiązań rozważa również wniesienie skargi do Komisji Europejskiej. dacz


Gazeta

8

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

Styczeń

Rekordowa Orkiestra Około 650 wolontariuszy z zamojskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na sprzęt pomocny we wczesnym wykrywaniu nowotworów u dzieci. Ubiegłoroczny rekord pobity - zamojscy wolontariusze WOŚP zebrali ponad 87 tys. zł.

Morderstwo w Nowy Rok Mieszkańcy ulicy Kraszewskiego znajdują zwłoki mężczyzny z raną kłutą na klatce piersiowej. Policja zatrzymała podejrzanych o popełnienie zbrodni.

Kino dopiero w czerwcu Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływają na tempo prac zamojskiego Centrum Kultury Filmowej. Głównie za sprawą ujemnych temperatur większość robót przeniesiono do wnętrza budynku, tam trwają prace wykończeniowe.

Sikorski szuka na Zamojszczyźnie W Adam Sikorski, twórca popularnego programu historycznego „Było... nie minęło” emitowanego przez Telewizję Polską, dwukrotnie odwiedza Zamojszczyznę. Jak sam przyznaje, nasze tereny są rajem dla prawdziwych poszukiwaczy i miłośników historii.

Zamość na giełdzie Zamość debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Miasto Zamość jest pierwszym w 2010 roku emitentem debiutującym na Rynku Catalyst. Decyzję o emisji obligacji zamojscy radni podjęli w październiku 2009 roku. Na giełdę zostanie skierowana kwota 4 milionów złotych. Każda z obligacji ma wartość nominalną jednego tysiąca zł i jest oprocentowana na 6, 33 proc.

Centrum Zdrowia „Puls” już otwarte 30 stycznia zostaje otwarty i poświęcony budynek Centrum Zdrowia „Puls” przy Alejach Jana Pawła II w Zamościu. Centrum poświęca ks. bp Wacław Depo w obecności kanclerza Kurii Biskupiej ks. Adama Firosza.

Luty

Minister Hall w Zamościu Z godzi n ny m opóźn ien iem

przybywa do zamojskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych - Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall.

Jest rezonans Od 12 lutego Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu szczyci się się urządzeniem do wykonywania rezonansu magnetycznego. Tym samym placówka dołączyła do elitarnego grona szpitali posiadających taki sprzęt.

Zagłosuj na zamościankę „Dziennik Wschodni” po raz drugi ogłasza plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza 2010. Wśród 27 kandydatek do tytułu znajduje się Teresa Madej, mieszkanka Zamojszczyzny.

Marzec Policja się zwija

W sześciu gminach powiatu zamojskiego Komenda Miejska Policji w Zamościu planuje likwidację posterunków policji. Sułów, Adamów, Stary Zamość, Sitno, Komarów-Osada i Grabowiec pozostaną bez posterunków policji. Wójtowie gmin sprzeciwiają się takim rozwiązaniom. Wójt gminy Komarów-Osada robi wszystko, by nie doszło do planowanego przeniesienia posterunku z jej gminy. W tej sprawie udaje się wraz z wójtem gminy Adamów do Komendy Wojewódzkiej w Lublinie i Komendy Głównej w Warszawie.

Wszystko płynie Mieszkańcy Zamojszczyzny obawiają się powodzi. Na szczęście powolne roztopy nie powodują znaczącego zwiększenia poziomu wody w Łabuńce i Wieprzu.

PKS na sprzedaż Ministerstwo Skarbu Państwa prywatyzuje zamojskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Są już pierwsi chętni do zainwestowania w zamojski PKS. Pracownicy PKS-u jednak z niepokojem spoglądają w przyszłość.

Kocie piękności w Zamościu Blisko stu pięćdziesięciu wystawców z całego kraju, ale także z Czech i Rosji, prezentuje mieszkańcom Zamościa najpiękniejsze koty. W konkursie koty ocenia międzynarodowe jury w składzie którego zasiadają przedstawiciele Polski, Rosji, Czech i Norwegii.

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Prokurator w zamojskim ZUS-ie Kilkanaście osób przesłuchanych przez zamojską prokuraturę w sprawie umorzenia zapłaty zaległych składek różnym firmom. Przed prokuratorem odpowiadają pracownicy lubelskiego ZUS-u oraz przedstawiciele firm, którym umorzono zapłatę. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się tuż po odwołaniu ze stanowiska oddziału Andrzeja Panasiuka. Kontrolę przeprowadza centrala ZUS oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Pożegnaliśmy naszych - Misja, którą dzisiaj rozpoczynacie to misja trudna i niebezpieczna. Wasi przełożeni zrobili wszystko, aby was dobrze do tego zadania przygotować. Pamiętajcie, że wojsko opiera się na dyscyplinie i posłuszeństwie wobec rozkazu - tak do żołnierzy wyjeżdżających do Afganistanu mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Franciszek Gągor. Z godzinnym opóźnieniem rozpoczyna się uroczystość pożegnania żołnierzy Polskich Sił Zadaniowych VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie.

Kwiecień Kolej na Marszałka

Z Lublina do Bełżca miałby kursować jeden z szynobusów Urzędu Marszałkowskiego. Tym samym pojawia się szansa dostęp do połączeń kolejowych. Szynobus przejeżdżałby między innymi przez Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Nad uruchomieniem takiego połączenia zastanawia się marszałek województwa Krzysztof Grabczuk.

Katastrofa w Smoleńsku W sobotę, 10 kwietnia, rządowy samolot Tupolew 154M, z prezydencką parą oraz przedstawicielami parlamentu, kościoła, wojska polskiego oraz przedstawicielami rodzin katyńskich na pokładzie rozbija się pod Smoleńskiem. Wszystkie te osoby miały upamiętnić obchody 70. rocznicy zbrodni w Katyniu. W tragedii ginie 96 osób.

Kłopoty przed remontem ZDK Związek Gmin Żydowskich w RP domaga się zwrotu działki, na której znajduje się obecny budynek ZDK-u oraz pobliski ogródek jordanowski. Związek chce odzyskać teren, ponieważ przed wojną znajdował się

Taki był w tym miejscu cmentarz żydowski, który zniszczyli Niemcy.

Mamy GAZ Miączyn, Komarów-Osada i Sitno to gminy, którymi zainteresowani są światowi giganci naftowi. Zdaniem ekspertów Lubelszczyzna leży na ogromnych złożach gazu, ukrytego w tak zwanych łupkach.

Maj

Biuro europosłanki Profesor Lena Kolarska-Bobińska otwiera w Zamościu swoje biuro poselskie. Otwarcie biura na ulicy Ormiańskiej 3 wiąże się dla mieszkańców regionu także z dostępem do doradztwa w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz bezpłatnych porad prawnych.

Festyn Lotniczy w Mokrem

Czerwiec

Powódź na Lubelszczyźnie Mieszkańcy miasta i powiatu zamojskiego pomagają powodzianom. Wiele organizacji: PCK, harcerze czy studenci wszystkich zamojskich uczelni - organizują zbiórki darów dla powodzian. Żołnierze z Zamościa niosą pomoc zalanym mieszkańcom Parchatki pod Kazimierzem Dolnym.

Czarny finał Hetmana Zamość Sprawdza się najczarniejszy scenariusz. Spora część zamojskich fanów w dalszym ciągu nie może wyjść z szoku po tym, jak zarząd klubu decyduje o wywieszeniu białej flagi w walce o ligowy byt. Klub w 2009 roku świętował 75. rocznicę istnienia.

Zamojska we wtorki i ze Szczebrzeskiej

Takiego latania jeszcze nie było. Grupa akrobacyjna Żelazny, zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry i pokaz Litwina, Jurgisa Kairysa to główne atrakcje I Zamojskiego Festynu Lotniczego, który odbywa się w sobotę, 8 maja.

Reakcja „Gazety Zamojskiej” mieści się pod nowym adresem - Szczebrzeska 21. Zmienił się także dzień wydania. Od czerwca „Zamojska” ukazuje się we wtorki.

Blisko 10 tysięcy osób na Europikniku

Laureatką konkursu „Dziewczyna Zimy Gazety Zamojskiej” - głosami czytelników zostaje wybrana Justyna Łyta. Laureatka odebrała tytuł i nagrody od sponsorów plebiscytu plebiscytu: Centrum Modelowania Sylwetki „Marilyn”, Centrum Urody „Puls”, Salonu Urody Agnieszki Goździuk oraz Salonu Fryzjerskiego Marty Baraś.

Parada ulicami miasta, wybory miss, liczne konkursy, a wieczorem występy „Power Play” i DJa Axela. Tak w skrócie wygląda program Europikniku 2010. 1 maja na terenach zielonych przy parku miejskim bawi się tysiące mieszkańców Zamościa i okolic. Imprezę organizują: Gazeta Zamojska, Telewizja Kablowa Zamość oraz korporacja Van-Taxi.

30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” Pamięci ludzi, którzy walczyli o wolność i sprawiedliwość w czasach represji i prześladowań dedykowane są uroczystości obchodów 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Zamościu. Pierwszym etapem jest konferencja naukowa. Druga część obchodów rozpocznie się 4 czerwca.

Justyna Łyta „Dziewczyną Zimy”

Pierwsza tura wyborów prezydenckich Znamy już wyniki wyborów prezydenckich. Pierwszą turę wyborów wygrywa Bronisław Komorowski przed Jarosławem Kaczyńskim. Na Zamojszczyźnie najwięcej głosów zdobywa Jarosław Kaczyński.

Pierwszy rok gazety zamojskiej „Gazeta Zamojska” ukazuje się jeden pełny rok. Z okazji naszego małego święta przyjmujemy życzenia od polityków, samorządowców, przedsiębiorców, artystów.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Sierpień

popularny bramkarz Radosław Majdan.

Zanussi w zamojskiej Alei Sław Nowa gwiazda z Zamościa 13 sierpnia na ulicy Grodzkiej tablice z napisem „Krzysztof Zanussi - filmowiec, pedagog” - odsłania osobiście wraz z małżonka Elżbietą, jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina.

Zamojski zespół ONI nagrywa pierwszy teledysk do utworu „Pospiesz się kochać” (słowa: Wiesław Popiołek, muzyka Jerzy Słota - wokalista grupy VOX).

Bitwa pod Komarowem

Październik

Ostatniego dnia sierpnia pod Komarowem niezwyciężona dotąd 1. Konna Armia Siemiona Budionnego sromotnie przegrała z 1. Dywizją Kawalerii płk. Julisza Rómmla. Polskie oddziały mimo prawie trzykrotnej przewagi wroga odrzuciły wszystkie natarcia bolszewickie, utrzymały

2010 Lipiec

Ziobro w sprawie śledztwa

2 lipca Zbigniew Ziobro, europoseł PiS odwiedza Zamojszczyznę. W Zamojskim Domu Kultury Ziobro przedstawia m.in. swoje stanowisko w sprawie śledztwa smoleńskiego.

Prezes do odwołania Związkowcy z zamojskiego PKS-u chcą odwołania prezesa spółki Wiesława Fika. Dodatkowo proponują, by PKS przejęty został przez samorządy. Prezes Wiesław Fik twierdzi natomiast, że zarzuty stawiane przez związkowców to bzdury wyssane z palca. Jego zdaniem niewykluczone jest, że zamojski PKS przejęty zostanie przez marszałka województwa i wejdzie w struktury istniejącej już spółki PKS „Wschód”.

Apetyt na ziemię Prawosławna Diecezja Lubelsko - C he ł m s k a dom a g a s ię o d Szczebrzeszyna blisko 100 hektarów ziemi. Jedna z tych działek sąsiaduje z terenem, na którym znajduje się odremontowana świątynia prawosławna pod wezwaniem św. Zaśnięcia NMP.

Sitno króluje w LZS Na terenach spor tow ych w Miączynie sportowcy ze wszystkich gmin powiatu zamojskiego

rok

rywalizują aż w piętnastu konkurencjach drużynowych i siedmiu indywidualnych. Do zdobycia jest 315 medali i 84 puchary. Najlepszą jest Gmina Sitno, która wyprzedza w ogólnej klasyfikacji Gminę Zamość oraz Miączyn. - Dzięki tego typu imprezom udaje się nam uaktywniać mieszkańców naszego powiatu - mówił Jan Świć - Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Zamościu.

pole bitwy i pokonały przeciwnika. W inscenizacji polsko-bolszewickiego starcia z 1920 roku wzięło udział około 170 jeźdźców konnych.

Mamy nowe kino

Pochodząca z Żurawnicy Sylwia Mądra ma 25 lat, a przed sobą wyprawę swojego życia. Wraz ze swoim życiowym partnerem - Matthew Ongleyem wyrusza na dwuletnią wyprawę rowerową przez cała Amerykę Południową i Północną. Zaplanowana trasa liczy 29 000 km i wiedzie z najdalej na południe wysuniętego miasta na kuli ziemskiej - Ushuaia do Alaski w Północnej Ameryce.

22 lipca odbywa się ostatni seans filmowy w siedzibie kina przy ulicy Piłsudskiego 36. Następnego dnia rozpoczęła się przeprowadzka Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu na ulicę Odrodzenia 9. W nowym kinie wyświetlane są również filmy w technologii 3D.

Eurofolk 2010 Kenia, Izrael, Paragwaj, Turcja, Włochy, Macedonia, Rumunia, Serbia oraz Polska - to kraje, których przedstawiciele prezentują elementy swojej kultury. Wszystko to ma miejsce podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk”.

Wrzesień

Rowerami na podbój obu Ameryk

Dopalacze w Zamościu Choć są zakazane przez prawo wciąż łatwo je kupić. Przed sklepem przy dworcu PKS można spotkać młodych klientów sklepu z dopalaczami. Sprawą zajmuje się zamojski sanepid.

Majdan uczy gry w piłkę Przed centrum handlowym przy ulicy Lwowskiej stoi ogromny namiot, w którym miszkańcy poznają tajniki futbolu. Gościem tego wydarzenia jest

Chcą legalizacji marihuany

Chodźcie z nami, zajaramy! - to tylko jedno z wielu haseł, które skandują zwolennicy zalegalizowania marihuany. Marsz zwolenników przechodzi ulicami Zamościa 9 października. Manifest zorganizowano z okazji ogólnopolskiej akcji Wyzwolonych Konopi. Nie obyło się bez incydentów - do szpitala trafia szesnastoletnia uczestniczka marszu, która zatruła się marihuaną i alkoholem.

Porozumienie w sprawie Morandówki Konflikt między władzami miasta, a włoskim restauratorem Luigim Tondellim przechodzi do historii. W wyniku zawartego porozumienia Włoch rezygnuje z tzw. Morandówki, sprzedaje miastu swoją działkę w parku oraz odstępuje od umowy najmu lokalu.

PSL odkrywa karty Podczas konferencji prasowej Arkadiusz Bratkowski, lider lubelskiego PSL, przedstawia kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku oraz niektórych kandydatów na wójtów i burmistrzów. PSL oficjalnie popiera Marcina Zamoyskiego w jego staraniach o reelekcję.

Dziewczyna Lata wybrana 19 października Laureatka konkursu „Dziewczyna Lata Gazety Zamojskiej” - Kamila Kyć - odbiera tytuł i nagrody od sponsorów plebiscytu plebiscytu: Centrum Modelowania Sylwetki „Marilyn”, Centrum Urody „Puls”, Salonu Urody Agnieszki Goździuk oraz Salon Fryzjerski Marty Baraś.

Listopad

Dwóch kandydatów na prezydenta Zamościa O fotel prezydenta Zamościa ubiega się Marcin Zamoyski i Sławomir Zawiślak.

Prezes Kaczyński przyjechał

9

W Zamościu, z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, odbywa się oficjalne zakończenie kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie ma miejsce w Zamojskim Domu Kultury.

Telewizja jak nowa 19 listopada uroczyście otwarta zostaje nowa siedziba Zamojskiej Telewizji Kablowej. W Centrum Ku lt u r y F i l mowej „ St ylow y ” w Zamościu pojawia się elita Zamościa z prezydentem miasta na czele.

Wybraliśmy prezydenta, burmistrzów i wójtów 22 listopada wybieraliśmy władze samorządowe gmin, miast oraz województwa. Prezydentem Zamościa powtórnie zostaje Marcin Zamoyski. Na wójtów i burmistrzów w powiecie zamojskim wybraliśmy: Adamów - Szykuła Dariusz, Grabowiec Goździejewski Tadeusz Bronisław, Koma rów Osada - Sieńkowska Wiesława Antonina, Krasnobród Chmielowiec Wiesław, Łabunie Turczyn Antoni Wojciech, Miączyn Długosz Józef Stanisław, Radecznica - Gąbka Gabriel Zbigniew, Sitno Protas Kajetan, Skierbieszów - Bartoń Mieczysław Bolesław, Stary Zamość Raczyński Waldemar, Sułów - Pańczyk Tomasz Józef, Szczebrzeszyn - Mazur Marian Jan, Zwierzyniec - Skiba Jan, Zamość - Gliwiński Ryszard Mieczysław

Grudzień

Bratkowski przewodniczącym sejmiku Arkadiusz Bratkowski zostaje przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Wigilia na Rynku Tłum ludzi gromadzi się w niedzielę, 19 grudnia, na zamojskim Rynku, aby razem kolędować, dzielić się opłatkiem i jeść wspólną wieczerzę. Miejska Wigilia odbywa się już po raz piąty, tym razem pod hasłem „Bądźmy wszyscy razem”.

Zamojskie budowle uznane za najlepsze Rynek Wodny i Centrum Kultury Filmowej Stylowy wyróżnione zostały w 10. edycji Międzynarodowego Konkursu o Kryształową Cegłę - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. red.


Gazeta

10

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

URODA

Agnieszka Goździuk DYPLOMOWANA KOSMETYCZKA Salon Urody ul. Kiepury 10

Czy peeling kawitacyjny może zastąpić tradycyjne oczyszczanie twarzy ?

Od kilku lat w ofercie gabinetów kosmetycznych pojawił się nowy termin – kawitacja, zabieg reklamowany jako bezbolesne oczyszczanie skóry. Czym tak naprawdę jest kawitacja i ile jest prawdy w twierdzeniu, że może ona zastąpić mechaniczne oczyszczanie?. Peeling kawitacyjny to zabieg wykonywany przy pomocy ultradźwięków. Kawitacja to nowoczesna technologia, która w kosmetyce  jest wykorzystywana przede wszystkim przy zabiegach bezbolesnego oczyszczania skóry. Skóra poddana działaniu ultradźwięków ulega powierzchniowemu złuszczeniu przy pomocy cząsteczek  wody

rozpylonej na jej powierzchni. Oprócz działania złuszczającego obumarły naskórek peeling kawitacyjny usuwa łój i inne zanieczyszczenia, niszczy bakterie (odpowiedzialne za powstawanie trądziku), przyspiesza odnowę komórkową, głęboko nawilża, wygładza też zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia i ujędrnia skórę. Po takim zabiegu bardzo łatwo wchłaniają się wszystkie dalsze substancje, które położymy na skórę. Regularne stosowanie peelingu kawitacyjnego na pewno przyczyni się do poprawy kondycji każdego rodzaju skóry, ale należy pamiętać, że nie można na tym poprzestać, gdyż

peeling kawitacyjny nie jest zabiegiem, który całkowicie zastąpi nam oczyszczanie manualne. Wszystko zależy od jej rodzaju i codziennej pielęgnacji. Jeżeli mamy do czynienia ze skórą normalną wrażliwą z tendencją raczej do przesuszania, która prawdę mówiąc bardzo rzadko wymaga oczyszczania – kawitacja jak najbardziej zastąpi nam oczyszczanie manualne. Natomiast w przypadku skór problematycznych tłustych, trądzikowych – kawitacja może być jedynie uzupełnieniem kuracji leczniczej lub właściwej pielęgnacji, ale mechanicznego oczyszczania nie zastąpi.

y d o r U Salon

d y o dy r o r U U n o l SSaalon ski zjer Fry Sa on allon S yzjerski

Fr jerski yz Fr

Salon

Salon zny ycny etcz mety lon Kos Sa sm Ko

Kosmetyczny

ul. Kiepury 10/3 ul. Kiepury 10/3 661 864 066 ul.663 Kiepury 10/3 347 000 661 864 066

661 864 066 www.salonurodyzamosc.pl

663 347 000

663 347 000 www.salonurodyzamosc.pl www.salonurodyzamosc.pl

WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW informuję, że zostały przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Skierbieszów położone w obrębie: Zawoda dz.nr 380/7 o pow.0,79 ha KW ZA1Z/00114442/8 Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszono na stronie internetowej www.skierbieszow.com.pl na okres 21 dni tj.od dn.30.12.2010 r. do dn.24.01.2011 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst.Dz.U.Nr 102, poz.651 z 2010 r.) upływa z dniem 16.02.2011 r. oraz informuje, że na tablicy ogłoszeń i na wyżej podanej stonie internetowej od dnia 30 grudnia 2010 r. na okres 21 dni został ogłoszony wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy wg.zarządzenia Wójta Gminy nr 56/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

11

Więcej relacji i informacji na kanale Telewizji Kablowej Zamość i na stronie www.tvkzamosc.pl kultura rywka z ro ogłoszenia wiadomości wydarzenia Podróż do świata baśni z BWA

Jeśli ktoś uwielbia baśnie i chciałby choć na chwilę przenieść się w ich magiczny świat może to zrobić odwiedzając wystawę legendarnej ilustratorki – Olgi Siemaszko w zamojskim Biurze Wystaw Artystycznych. Wystawa została zorganizowana w dziesiątą rocznicę śmierci artystki. W galerii zaprezentowano ok. 160 prac, większość z nich pochodzi z kolekcji BWA Galerii Zamojskiej. Świat bajkowy proponowany przez artystkę jest wspaniały i niezwykle różnorodny. Na ilustracjach pojawiają się bohaterowie znanych baśni i bajek np: postacie z „Alicji w krainie czarów” czy „Ucznia czarnoksiężnika”. Są też niezwykłej urody unikaty – rysunki do tekstów Juliana Tuwima oraz Brunona Schulza. Olga Siemaszko jedna z najwybitniejszych polskich artystek, zaliczana do twórców znanej w świecie „polskie szkoły ilustracji” urodziła się 11.04.1911r. w Krakowie, zmarła 06.10.2000r., w Warszawie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach: malarstwa prof. Mieczysława Kotarbińskiego, rysunku prof. Tadeusza Kulisiewicza, grafiki prof. Edmunda Bartłomiejczyka i g ra f i k i wa rsz tatowej prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego.

sport

reportaże

reklama

Uprawiała twórczość w dziedzinie ilustracji, rysunku, grafiki wydawniczej, scenografii i plakatu. Współpracowała z wieloma znanymi wydawnictwami, m.in. z takimi jak: Czytelnik, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Biuro Wydawnicze „Ruch”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Książka i Wiedza. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W roku 1986 została uhonorowana wpisem na Listę H. Ch. Andersena za „Bajeczki”, w 1996 otrzymała Nagrodę PTWK za całokształt twórczości, a w roku 2000 Medal Polskiej Sekcji IBBY, również za całokształt twórczości, jest pierwszą laureatką tej nagrody. Zi lust rowa ła ponad 200 książek, kalendarzy i innych druków akcydensowych. Artystka ta zajmuje ważne miejsce w polskiej sztuce. Była wzorem dla wielu młodych, dziś już uznanych artystów. Na jej ilustracjach wychowało się kilka pokoleń Polaków.

Trzy dni z kolędą i pastorałką K onc e r t em C hó r u Z iem i Zamojskiej „Contra” pod dyrekc j a A n ny K on o p y- C io s w Kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Zamościu

zainaugurowano I Roztoczański Koncer t Kolęd i Pastora łek pod pat ronatem M a rsza ł k a Wo j e w ó d z t w a Lu b e l s k i e g o Krzysztofa Hetmana. Roztoczański Koncert to trzydniowe kolędowanie, którego celem było pokazanie różnorodność i piękno polskich kolęd.

Dr ug i koncer t m ia ł m iejs c e 29 g r ud n i a w K lubie Ga rnizonow ym w Zamościu na scenie wystąpili Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, Orkiestra Dęta Straży Pożarnej w Tarnogórze pod batutą kapelmistrza Józefa Czugały, Klaudia Baca & Andrzej „Gonzo” Gondek z Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, Kasia Figura oraz dzieci i młodzież szkolna działająca przy Klubie

Garnizonowym w Zamościu. P rog ra m Roz tocza ń sk iego Koncertu Kolęd i Pastorałek zakończył się 30 grudnia koncertem w galerii restauracji wegetariańskiej „Owca Cała” w Nowej Bramie Lubelskiej. W poetyckich aranżacjach piosenek świątecznych i kolęd autorstwa Ernesta Brylla i Grzegorza Kapci wystąpił „Duet w kapciach” z Bochni.

Wspólna akcja NBP i Caritas Polska

Ca r ita s Polsk a w ra z z Narodowym Bankiem Polskim do końca roku prowadzili wspólną akcję, która miała na celu zbiórkę i wymianę pieniędzy sprzed denominacji. Mimo, że od 1995 roku nie można płacić tymi pieniędzmi i z dniem 31 grudnia 2010 roku stracą ważność mogą pomóc ubogim dzieciom w Polsce. Banknoty i monety były zbierane przez diecezjalne placówki Caritas Polska na terenie całego kraju.

Zebrane pieniądze zostaną wymienione w NBP, a uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na opiekę nad dziećmi w ramach prowadzonego przez Caritas programu „Skrzydła”. Program ten to długoterminowa pomoc uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie potrzebują pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych czy dofinansowania do wycieczek szkolnych. Obecnie Caritas w Polsce opiekuje się w ten sposób trzema tysiącami dzieci. Do akcji przyłączył się także Caritas w Zamościu. „Chętnych do pomocy nie brakowało akcja ta była mobilizacją wiernych do pomocy potrzebującym” mówi dyrektor diecezjalnego Caritasu, ks. dr Wiesław Banaś. W siedzibie Caritasu diecezji zamojsko-lubaczowskiej liczenie pieniędzy trwało kilka dni.

WTOREK 04.01.2011

Elżbiety, Anieli

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (2) - serial, Polska 1968 08:50 Jedynkowe przedszkole (74) - dla dzieci, Polska 2010 09:25 Dlaczego? Po co? Jak? 09:45 Heidi (1) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (2) serial, USA 2005 10:40 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2010 11:10 ABC klimatu (1) - przyroda, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (2) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1609) - serial, Polska 2010 14:05 Klan (1998) - serial, Polska 2010 14:40 Kabaretowe hity - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5284) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5285) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1610) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (1999) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Halo, tu Hania! (52) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Buli (65) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:15 Pogoda 20:30 Trzynasty (1) - serial, Kanada/Francja 2008 22:10 Budząc zmarłych (1) - serial, Wielka Brytania 2004 23:20 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2011 00:10 Boże Narodzenie - film fabularny, Francja/Niemcy/W. Brytania 2005 02:10 Kojak (7) - serial, USA 1977

06:10 Córki McLeoda (174) - serial, Australia 2007 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (85) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 11:50 Katowicki sylwester z Dwójką - rozrywka, Polska 12:50 Leśny pies. Nieuchwytny myśliwy Brazylii (1) - dokument, Holandia 2008 13:50 Licencja na wychowanie (41) - serial, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (517) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (798) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama _ świat 16:15 Giełda 16:30 Tancerze (2) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (42) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (2) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (518) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (799) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Opętani przez złe moce dokument, Wielka Brytania 2010 23:55 Człowiek bez twarzy - film fabularny, USA 1993 01:55 Rzym (6) - serial, Wielka Brytania/USA 2005 02:50 Tylko strach - film fabularny, Polska 1993

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Świąteczne opowieści: Niezwykły prezent księżniczki - film fabularny, Kanada 2005 09:15 Miodowe lata (44) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (10) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (11) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (95) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (23) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (238) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (45) - serial, Rosja 2004 13:30 Niania (46) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1217) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (2) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (96) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (20) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1218) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (194) - serial, Polska 2005 20:00 Lot Feniksa - film fabularny, USA 2004

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (1) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1371) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (780) - serial, Polska 2010 13:55 Niania (131) - serial, Polska 2009 14:25 Niania (132) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sąd rodzinny (166) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (2) - serial, Polska 2011

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Żegnaj Rockefeller (6) - serial, Polska 1992 08:55 Śląska laba (2) - rozrywka, Polska 2004 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (293) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (294) - serial, Polska 2009 11:10 M jak miłość (784) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (77) - serial, Polska 1998 13:15 Egzamin z życia (50) - serial, Polska 2006 14:05 Polska 24 14:35 Ukochany kraj _ PRL w piosence - muzyka, Polska 2003 15:30 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 16:30 Wideoteka dorosłego człowieka (99) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (170) rozrywka, Polska 2010 18:20 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 18:45 Dzika Polska (87) - dokument, Polska 2009 19:15 Lis Leon (2) - serial, Polska 1981 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (10) - serial, Polska 2008 21:05 Kabaretowa scena Dwójki (1) - rozrywka, Polska 2006 22:05 Polska 24 22:40 Ekstradycja II (2) - serial, Polska 1996 23:45 Tygrysy Europy (16) - serial, Polska 2003 00:30 Twoje złote przeboje - muzyka, Polska 2010 00:50 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 01:15 Lis Leon (2) - serial, Polska 1981 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Słoneczny patrol (88) - serial, USA 1994 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (82) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (70) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (92) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (89) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (266) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (71) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (93) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (83) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Minotaur - film fabularny, USA/Izrael 1997 22:40 Geneza (13) - serial, Hiszpania 2007 23:50 Mała czarna - talk show, Polska 2010

06:15 Na Wspólnej (817) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki (22) - talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (5) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (177) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (178) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (4) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (5) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (96) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki (23) - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (6) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (179) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (180) serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (7) - serial, USA 1998 20:00 Dwóch Jake’ów - film fabularny, USA 1990 22:40 Agenci NCIS (16) - serial, USA 2006 23:35 Misja: Moskwa - film fabularny, Rosja 2006 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (5) - serial, USA 2008 23:20 Hotel 52 (17) - serial, Polska 2010 00:20 Kariera po trupach - film fabularny, USA/Kanada 2000 02:20 Program interaktywny - rozrywka

18:25 Detektywi (781) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1372) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (767) - serial, Polska 2010 21:30 Detektyw Monk (15) - serial, USA 2007 22:30 Pamiętniki wampirów (3) serial, USA 2009 23:25 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2011 00:25 Superwizjer 01:00 Uwaga! 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:15 Telesklep 02:40 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku 10:00 Puchar Świata _ Tour de Ski w Oberstdorfie 10:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Oberstdorfie 11:00 Rajd Dakar 11:30 Halowy Puchar Harder13 w Mannheimie 12:30 Gwiazdy Bundesligi _ Reszta Świata 13:30 Snookerowe historie 15:00 Puchar Świata w Zagrzebiu 16:00 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku 17:00 Puchar Świata _ Tour de Ski w Oberstdorfie 17:30 Puchar Świata w Zagrzebiu 18:00 Puchar Świata w Zagrzebiu 19:00 Halo, halo! Tu Londyn! 19:05 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:15 Rajd Dakar 20:45 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 22:00 Turniej „Bigger’s Better” w Nikozji 23:00 Freeride Spirit 23:15 Rajd Dakar 23:45 Halowy Puchar Harder13 w Mannheimie 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (88) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (608) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (88) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Taki jest świat 10:00 Gdzie jest Elisa? (88) serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (609) - serial, Niemcy 2005 12:00 Gotuj jak mistrz 12:30 Sędzia Judy (89) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (89) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (89) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Wielka podróż Bolka i Lolka - film fabularny, Polska 1977 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (29) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (2) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (16) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:35 Scooby-Doo i najeźdźcy z kosmosu film fabularny, USA 2000 22:00 Goło i wesoło (59) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (99) - talk show, USA 2007 23:30 Ostatnia misja - film fabularny, Polska 2000


Gazeta

12

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

ŚRODA 05.01.2011

Hanny, Edwarda, Szymona

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (3) - serial, Polska 1968 08:50 Budzik (331) - dla dzieci, Polska 2010 09:20 Moliki książkowe 09:40 Heidi (2) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (3) serial, USA 2005 10:40 Raj 11:10 ABC klimatu (2) - przyroda 2010 11:25 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (3) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1610) - serial, Polska 2010 14:05 Klan (1999) - serial, Polska 2010 14:40 Kabaretowe hity - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5286) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5287) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1611) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2000) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Olimpiada Bolka i Lolka (11) - serial, Polska 1984 19:15 Buli (70) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Bananowy doktor (2) - serial, USA 2010 21:20 Filantrop (1) - serial, USA 2009 22:20 Tajemnica Arianny (1) film fabularny, Włochy 2007 00:10 Herosi (1) - serial, USA 2007 01:15 Herosi (2) - serial, USA 2007 02:10 Kojak (4) - serial, USA 1989

06:10 Córki McLeoda (175) - serial, Australia 2007 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (86) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Płocka Noc Kabaretowa rozrywka, Polska 2010 12:35 Barwy szczęścia (518) - serial, Polska 2010 13:15 M jak miłość (799) - serial, Polska 2010 14:05 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 14:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 16:15 Panorama _ świat 16:30 Giełda 16:45 Tancerze (3) - serial, Polska 2009 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (43) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (3) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (519) - serial, Polska 2010 20:45 Nowa (5) - serial, Polska 2010 21:40 Twister - film fabularny, USA 1996 23:40 Bionic Woman _ Agentka przyszłości (1) - serial, USA 2007 00:35 Cesarskie cięcie - film fabularny, Polska 1987 02:10 Skarby australijskich parków narodowych (1) - dokument, Holandia 2008 03:15 Sekcja 998 (2) - serial, Polska 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Świąteczne opowieści: Spełnione życzenie - film fabularny, Kanada 2006 09:15 Miodowe lata (45) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (12) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (13) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (96) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (24) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (239) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (47) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (48) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1218) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (3) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (97) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (21) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1219) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (195) - serial, Polska 2005 20:00 Świat według Kiepskich (323) - serial, Polska 2010 20:30 Wyścig szczurów - film fabularny, USA/Kanada 2001

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (2) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1372) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (781) - serial, Polska 2010 13:55 Niania (133) - serial, Polska 2009 14:25 Niania (134) - serial, Polska 2009 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (562) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (3) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (782) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1373) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (768) - serial, Polska 2010 21:30 Thelma i Louise - film fabularny, USA/Australia 1991

06:00 Legenda Tatr - film fabularny, Polska 1995 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Podróż za jeden uśmiech (4) - serial, Polska 1971 08:55 Szansa na sukces (170) rozrywka, Polska 2010 09:50 Smaki polskie 10:10 Bóg przedwieczny się narodził - dokument, Polska 2010 10:40 Ostoja (71) - przyroda, Polska 2008 11:10 M jak miłość (785) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 12:40 Złotopolscy (78) - serial, Polska 1998 13:10 Miłość nad rozlewiskiem (3) - serial, Polska 2010 14:00 Polska 24 14:35 Benefis Andrzeja Zielińskiego - kultura, Polska 1999 15:40 Białe tango (8) - serial, Polska 1981 16:40 Info jazda 17:00 Teleexpress 17:30 Bez prądu (1) - muzyka, Polska 1993 18:20 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 18:45 Pod Tatrami - dokument, Polska 2010 19:00 Wilnoteka (72) - dokument, Litwa 2011 19:15 Przygody kota Filemona (3) - serial, Polska 1979 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Fuks - film fabularny, Polska 1999 21:45 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 22:05 Polska 24 22:35 Henryk Wars _ pieśniarz Warszawy - dokument, Polska 2007 23:35 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 00:15 Info jazda 00:30 Gra w miasta - rozrywka, Polska 2010 00:50 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 01:15 Przygody kota Filemona (3) - serial, Polska 1979

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Słoneczny patrol (89) - serial, USA 1994 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (83) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (71) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (93) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (90) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (267) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (72) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (94) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (84) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Rok broni - film fabularny, USA 1991 23:20 Geneza (14) - serial, Hiszpania 2007 00:30 K2 - film fabularny, Wielka Brytania/USA/Japonia 1991

06:15 Na Wspólnej (818) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki (23) - talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (6) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (179) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (180) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (7) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (97) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki (24) - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (7) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (181) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (182) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 1998 20:00 Wszystko jest iluminacją - film fabularny, USA 2005 22:05 Bez śladu (17) - serial, USA 2003 23:00 Zodiak film fabularny, USA 2005 00:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:45 Kobieta i mężczyzna (2) rozrywka, Polska 2010 23:45 Trup w akademiku - film fabularny, USA 1998 02:00 Program interaktywny - rozrywka

00:10 Szymon Majewski Show rozrywka, Polska 2011 01:10 Uwaga! 01:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:25 Telesklep 02:50 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2011

CZWARTEK 06.01.2011

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 08:45 Rajd Dakar 09:15 Puchar Świata w Zagrzebiu 10:00 Top 10 Eurosportu _ Ranking Victorii 10:45 Puchar Świata w Königssee 11:30 Puchar Świata w Königssee 12:45 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku 13:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Oberstdorfie 14:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 15:45 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 17:15 Puchar Świata w Oberhofie 19:00 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:15 Rajd Dakar 20:45 Wednesday Selection 20:55 Puchar Świata w Londynie 21:55 Puchar Świata w Mechelen 22:55 Riders Club 23:00 Golf Club 23:05 Yacht Club 23:20 Rajd Dakar 23:45 Magazyn olimpijski 00:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (89) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (609) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (89) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Domy nie do sprzedania 10:00 Gdzie jest Elisa? (89) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (610) - serial, Niemcy 2005 12:00 Hi Hi TV (25) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (90) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (90) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (90) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Robin Hood (11) - serial, Wielka Brytania 1984 17:00 Robin Hood (12) - serial, Wielka Brytania 1984 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (30) serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (31) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (3) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (17) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Goło i wesoło (60) - rozrywka 23:30 Przybytek niebezpiecznych rozkoszy - film fabularny, USA 2006

Kacpra, Melchiora, Baltazara

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Piotruś i wilk - film krótkometrażowy, Wielka Brytania/ Polska 2006 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Awantura o Basię (1) - serial, Polska 1996 08:35 Życie i przygody świętego Mikołaja - film fabularny, USA 2005 10:00 Wujaszek Buck - film fabularny, USA 1989 11:45 Mędrcy świata... - muzyka, Polska 2010 11:55 Orszak Trzech Króli 13:00 Wiadomości 13:15 Gwiazda królów - film fabularny, Włochy 2007 15:05 Plebania (1612) - serial, Polska 2010 15:30 Rajd Dakar 15:35 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 16:00 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 17:05 Teleexpress 17:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 18:10 Klan (2001) - serial, Polska 2010 18:40 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:15 Buli (78) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:15 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (41) - serial, Polska 2010 21:20 Zielona mila - film fabularny, USA 1999 00:35 Podstępny Ripley - film fabularny, USA/Niemcy/Wielka Brytania 2005 02:25 Calcium Kid - film fabularny, Wielka Brytania 2004

06:05 Prosto z zoo do Indii - film fabularny, Holandia 2006 07:50 Opowieści o smokach (3) dokument, Wielka Brytania 2008 08:50 Skarb z Przylądka Piratów - film fabularny, USA 1999 10:20 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (65) - dokument, Polska 2008 10:50 Makłowicz w podróży 11:30 Mistrz kierownicy ucieka film fabularny, USA 1977 13:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 13:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 14:00 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 15:25 Na psa urok - film fabularny, USA 2006 17:10 Neo-nówka i przyjaciele rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:29 Pogoda 18:40 Cesarskie cięcie - film fabularny, Polska 1987

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:25 Kaczor Donald przedstawia (4) - dla dzieci, USA 1983 08:00 Scooby Doo, gdzie jesteś? (12) - serial 08:30 Gumisie (10) - serial, USA 1985 09:00 Aladyn - film fabularny, Włochy 1986 11:00 Geniusz - film fabularny, USA 1999 12:50 Życie i kłamstwa Sama Leonarda - film fabularny, USA 2007 14:45 Iznogoud - film fabularny, Francja 2005 16:50 2001: Odyseja komiczna - film fabularny, Kanada/ Niemcy 2000

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Geronimo Stilton (20) - serial, Włochy/Francja 07:30 Na Wspólnej (1373) - serial, Polska 2010 08:00 Prosto w serce (3) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Top Model. Zostań modelką (3) - rozrywka, Polska 2010 11:55 Vinci - film fabularny, Polska 2004 14:00 Kogel-mogel - film fabularny, Polska 1988 16:00 Galimatias, czyli kogel-mogel II - film fabularny, Polska 1989 17:55 Prosto w serce (4) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (783) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1374) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (769) - serial, Polska 2010 21:30 Aleksander - film fabularny, Niemcy/USA/Holandia/ Francja/W 2004

06:00 Kawa czy herbata? 07:50 Wilnoteka (72) - dokument, Litwa 2011 08:00 Karino (1) - serial, Polska 1974 08:30 Przybieżeli do Betlejem _ z Podhala - kultura, Polska 2010 09:05 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (71) - dokument, Polska 2009 09:35 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 10:00 Smaki polskie 10:20 Złotopolscy (79) - serial, Polska 1998 10:50 Makłowicz w podróży 11:25 Dwie strony medalu (4) serial, Polska 2006 11:55 Orszak Trzech Króli 13:00 Wiadomości 13:15 Londyńczycy (10) - serial, Polska 2008 14:05 Polska 24 14:35 Kabaretowa scena Dwójki (1) - rozrywka, Polska 2006 15:30 Piłsudski pamięcią przyzywa - muzyka, Litwa 2010 16:45 Rozmówki polsko-czeskie 17:15 Kabaretowy Klub Kanapowy (8) - rozrywka, Polska 2009 18:05 Teleexpress 18:20 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 18:45 Słownik polsko@polski 19:15 Miś Uszatek (3) - serial, Polska 1975 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Laskowik & Malicki (17) rozrywka, Polska 2010 21:10 Egzamin z życia (51) - serial, Polska 2006 22:05 Polska 24 22:35 Dom (17) - serial, Polska 1997 00:15 Skrawek piekła na Podolu - dokument, Polska 2008 00:50 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 01:15 Miś Uszatek (3) - serial, Polska 1975

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Słoneczny patrol (90) - serial, USA 1994 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (84) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (72) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (94) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (91) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (268) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (73) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (95) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (85) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 K2 - film fabularny, Wielka Brytania/USA/Japonia 1991 23:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10, 11) - serial, USA 2005

06:30 Na Wspólnej (819) - serial, Polska 2007 07:00 Telezakupy 09:05 Frasier (7) - serial, USA 2003 09:35 Tajemnice Smallville (12) - serial, USA/Kanada 2005 10:30 Mały miś polarny II - film fabularny, Niemcy 2005 11:55 Mandie i sekretny tunel - film fabularny, USA 2009 13:55 O czym szumią wierzby - film fabularny, Wielka Brytania/Kanada 2006 15:55 Zgrywus film fabularny, USA 1996 17:45 Książę i aktoreczka - film fabularny, Wielka Brytania/USA 1957 20:00 Misja: Moskwa - film fabularny, Rosja 2006 22:10 Ally McBeal (19) - serial, USA 1999 23:05 Ally McBeal (20) - serial, USA 1999 00:00 Duch - film fabularny, USA 1982 02:15 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

20:10 Barwy szczęścia (520) - serial, Polska 2010 20:45 Miś - film fabularny, Polska 1981 22:50 K-19 - film fabularny, Niemcy/USA/Kanada/Wlk. Bryt. 2002 01:15 Krwawy ring - film fabularny, USA 2008 02:40 Krótka histeria czasu - film fabularny, Polska 2006

18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (196) - serial, Polska 2005 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (6) - serial, USA/Kanada 2007 21:00 Filadelfia - film fabularny, USA 1993

23:45 Szpilki na Giewoncie (6) serial, Polska 2010 00:45 Stella Street - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2004 02:30 Program interaktywny - rozrywka

01:00 Fringe: Na granicy światów (17) - serial, USA 2008 01:55 Multikino (531) - kultura, Polska 2011 02:20 Szymon Majewski Show rozrywka, Polska 2011 03:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Oberhofie 09:45 Puchar Świata w Königssee 10:45 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 11:15 Puchar Świata w Königssee 12:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 13:00 Puchar Świata w Königssee 14:00 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 14:45 Puchar Świata w Zagrzebiu 15:45 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 17:45 Puchar Świata w Zagrzebiu 18:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 19:30 Puchar Świata w Oberhofie 20:45 Rajd Dakar 21:15 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 23:15 Rajd Dakar 23:45 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 00:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Toblach 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (90) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (610) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (90) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Gotuj jak mistrz 10:00 Gdzie jest Elisa? (90) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (611) serial, Niemcy 2005 12:00 Domy nie do sprzedania 12:30 Sędzia Judy (91) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (91) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (91) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Sekret świętego Mikołaja - film fabularny, Kanada 2007 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (31) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (32) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (4) - serial, USA 2006 20:00 Świąteczny gość - film fabularny, USA 2002 22:00 Goło i wesoło (61) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (100) - talk show, USA 2007 23:30 Bestia - film fabularny, USA 2008


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

PIĄTEK 07.01.2011

13

Lucjana, Juliana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:30 Do przerwy 0:1 (4) - serial, Polska 1968 09:05 Gwiazdy opolskich kabaretonów (6) - rozrywka, Polska 2005 09:25 Moja bar micwa - film fabularny, USA 2006 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (4) - serial, USA 2006 13:45 Plebania (1612) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2001) - serial, Polska 2010 14:45 Wypasiona zima 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5288) serial, USA 2008 16:10 Moda na sukces (5289) serial, USA 2008 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2002) - serial, Polska 2010 18:30 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Tomek i przyjaciele (17) serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Buli (71) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:30 Ptaszek na uwięzi - film fabularny, USA 1990 22:30 Droga żelazna (1) - film fabularny, Kanada/Chiny 2007 00:05 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2011 00:30 Świt żywych trupów - film fabularny, USA/Japonia/ Francja/Kanada 2004 02:20 Seminole - film fabularny, USA 1953

06:05 Córki McLeoda (176) - serial, Australia 2007 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (87) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Tak możesz 11:40 Kabaretowy Klub Dwójki (23) - rozrywka, Polska 2010 12:35 Nabożeństwo bożonarodzeniowe - dokument, Polska 2010 13:40 Święta wojna (248) - serial, Polska 2006 14:15 Barwy szczęścia (520) - serial, Polska 2010 14:50 Alternatywy 4 (1) - serial, Polska 1983 16:00 Panorama _ świat 16:20 Giełda 16:30 Tancerze (4) - serial, Polska 2009 17:25 Gilotyna (58) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Sylwester z Dwójką 2010 (1) - muzyka, Polska 2010 20:05 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 21:10 Nadchodzi Polly - film fabularny, USA 2004 22:50 Ali G Indahouse - film fabularny, Francja/Niemcy/W. Brytania 2002 00:40 Zabić Sekala - film fabularny, Polska/Fr./Czechy/Słowacja 1998 02:40 Kopciuszek (4) - serial, Polska 2006 03:05 Kopciuszek (5) - serial, Polska 2006 03:35 Mechanik: Czas zemsty film fabularny, USA/Niemcy 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Zimowa przygoda Franklina - film fabularny, Kanada 2001 09:15 Miodowe lata (46) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (14) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (15) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (97) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (25) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (240) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (49) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (50) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1219) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (4) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (98) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (22) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1220) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (198) - serial, Polska 2004 20:00 Zwierzak - film fabularny, USA 2001

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (4) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1374) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (783) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (1) - serial, Niemcy 2006 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (563) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (784) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Wojna światów - film fabularny, USA 2005

06:00 Złotopolscy (76) - serial, Polska 1998 06:25 Złotopolscy (77) - serial, Polska 1998 06:50 Złotopolscy (78) - serial, Polska 1998 08:30 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (8) - dla dzieci, Polska 2010 08:40 Buli (32) - serial, Kanada 1989 08:55 Kabaretowy Klub Kanapowy (8) - rozrywka, Polska 2009 09:50 Smaki polskie 10:05 Światowiec 10:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:10 Królowie śródmieścia (4) serial, Polska 2006 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (80) - serial, Polska 1998 13:15 Janosik (6) - serial, Polska 1973 14:05 Polska 24 14:35 T jak TEY - rozrywka, Polska 2008 15:05 Tu, popatrz, blizna - dokument, Polska 2010 15:35 Laskowik & Malicki (17) rozrywka, Polska 2010 16:30 Gdzie diabeł nie może... 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretożercy (1) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 18:50 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (71) - dokument, Polska 2009 19:15 Matylda (15) - serial, Czechy 2002 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (100) - rozrywka, Polska 2010 20:40 Kabaretowy Alfabet Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2005 21:05 Na dobre i na złe (422) - serial, Polska 2010 22:05 Polska 24 22:35 Zwolnieni z życia - film fabularny, Polska/Francja 1992 00:20 Makłowicz w podróży

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Słoneczny patrol (91) - serial, USA 1994 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (85) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (73) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (95) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (92) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (269) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (74) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (96) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (86) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2005 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (11) - serial, USA 2005 22:00 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (7) - rozrywka, USA 2005 22:30 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (8) - rozrywka, USA 2005 23:00 Seksowne sąsiadki - film fabularny, USA 00:35 Geneza (14) - serial, Hiszpania 2007

06:15 Na Wspólnej (820) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki (24) - talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (7) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (181) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (182) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (98) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki (25) - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (8) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (183) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (184) serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1998 20:00 Duch - film fabularny, USA 1982 22:15 Nie z tego świata (10) - serial, USA 2005 23:05 Moja wielka wściekła rodzina - film fabularny, USA 2006 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:35 Linia życia - film fabularny, USA 1990 23:55 Saga wikingów - film fabularny, USA/Norwegia 1995 01:30 Program interaktywny - rozrywka

22:25 A.I.: Sztuczna inteligencja - film fabularny, USA 2001 01:20 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2011 02:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

SOBOTA 08.01.2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Oberhofie 10:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 11:15 Rajd Dakar 11:45 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 13:00 Puchar Świata w Oberhofie 14:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 15:15 Puchar Świata w Oberhofie 16:15 Puchar Świata w Oberhofie 17:30 Puchar Świata w Oberhofie 18:45 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 19:30 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:15 Rajd Dakar 20:45 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 23:00 Rajd Dakar 23:30 Freeride Spirit 23:45 Katar _ Uzbekistan 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (91) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (611) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (91) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Hi Hi TV (26) - rozrywka, Polska 2010 10:00 Gdzie jest Elisa? (91) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (612) - serial, Niemcy 2005 12:00 Dyżur (6) - dokument, Polska 2009 12:30 Sędzia Judy (92) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (92) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (92) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Podróż do wnętrza Ziemi (1) - film fabularny, USA 1999 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (32) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (33) serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (5) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (18) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:30 Ale numer! (32) - rozrywka, Kanada 2000 21:00 Uwaga, żarty! (9) - rozrywka, Kanada 2006 21:30 Strach się bać! (18) - rozrywka, USA 2003 22:00 Goło i wesoło (62) - rozrywka 22:30 Goło i wesoło (58) - rozrywka 23:00 Godzilla: Ostatnia wojna - film fabularny, Australia/ Japonia/USA/Chiny 2004

Seweryna, Juliusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:05 Moda na sukces (5289) serial, USA 2008 06:25 Projekt Ziemia 06:30 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (27) - serial, USA 2005 07:00 Czarodzieje z Waverly Place (16) - serial, USA 2008 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Ziarno 08:40 Program ochrony księżniczek - film fabularny, USA 2009 10:20 Stawka większa niż życie (16) - serial, Polska 1968 11:15 Wypasiona zima 11:25 Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (8) - serial, Polska 2008 12:15 Okazja (19) - serial, Polska 2006 13:00 Wiadomości 13:15 Komisarz Rex (1) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2008 14:10 Córka Russellów - film fabularny, USA 2008 15:45 Rajd Dakar 15:50 Puchar Świata w Harrachovie 16:00 Puchar Świata w Harrachovie 16:55 Teleexpress 17:05 Puchar Świata w Harrachovie 17:55 Jaka to melodia? _ wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 18:50 Jaka to melodia? _ wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 19:00 Smerfy (217) - serial, Belgia 1988 19:25 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajd Dakar 20:05 Pogoda 20:15 Gala Mistrzów Sportu _ studio 20:25 Gala Mistrzów Sportu 21:05 Gala Mistrzów Sportu 21:55 Gala Mistrzów Sportu _ losowanie nagród 22:15 Atak na posterunek 13 film fabularny, USA/Francja 2005 00:15 Mroczne miasto - film fabularny, USA 1996

06:10 Dla przyszłości - publicystyka, Polska 2010 06:45 Człowiek wśród ludzi 07:15 Flintstonowie (5) - serial, USA 1960 07:50 Czarna strzała (4) - serial, Włochy 2006 08:55 M jak miłość (798) - serial, Polska 2010 09:50 Barwy szczęścia (517) - serial, Polska 2010 10:20 Barwy szczęścia (518) - serial, Polska 2010 10:50 Licencja na wychowanie (72) - serial, Polska 2010 11:20 Licencja na wychowanie (73) - serial, Polska 2010 11:55 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (59) - dokument, Polska 2008 12:25 Smaki czasu z Karolem Okrasą 12:55 Hrabia Monte Christo (1) serial, Francja 1998 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 U fryzjera (1) - serial, Polska 2006 15:10 Słowo na niedzielę 15:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 15:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 16:55 Prawie jak żywe - dokument, Wielka Brytania 2009 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:40 Pogoda 18:45 Alfabet uczuć, czyli 10 lat z „M jak miłość” (10) - dokument, Polska 2010 19:00 Sylwester z Dwójką 2010 muzyka, Polska 2010 20:05 XII Mazurska Noc Kabaretowa _ Mrągowo 2010 (1) rozrywka, Polska 2010 21:00 XII Mazurska Noc Kabaretowa _ Mrągowo 2010 (2) rozrywka, Polska 2010 22:05 Mechanik: Czas zemsty film fabularny, USA/Niemcy 2005 23:45 Krwawy ring - film fabularny, USA 2008 01:20 Turbulencja II _ strach przed lataniem - film fabularny, USA 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (4) - serial, USA 2006 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (11) - serial 08:15 Magiczne pałeczki - film fabularny, Niemcy/Australia/ Francja 1987 10:15 Ewa gotuje 10:45 Szpilki na Giewoncie (6) serial, Polska 2010 11:45 Hotel 52 (17) - serial, Polska 2010 12:45 Jej Szerokość Afrodyta (4) - serial, USA 2009 13:45 Dom nie do poznania (196) - rozrywka, USA 2010 14:45 Się kręci (202) - rozrywka, Polska 2011 15:45 Bardzo długa podróż poślubna - film fabularny, USA 2005 17:45 Światowe rekordy Guinnessa (11) - rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (199) - serial, Polska 2005 20:00 Ludzie Chudego (1) - serial, Polska 2010 22:00 Biali nie potrafią skakać film fabularny, USA 1992

08:00 Geronimo Stilton (21) - serial, Włochy/Francja 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1371) - serial, Polska 2010 11:20 Na Wspólnej (1372) - serial, Polska 2010 11:50 Na Wspólnej (1373) - serial, Polska 2010 12:15 Na Wspólnej (1374) - serial, Polska 2010 12:45 Niekończąca się opowieść: Następny rozdział - film fabularny, Niemcy/USA 1990 14:30 Siłacze - rozrywka, Polska 2011 15:45 Prosto w serce (1) - serial, Polska 2011 16:15 Prosto w serce (2) - serial, Polska 2011 16:40 Prosto w serce (3) - serial, Polska 2011 17:05 Prosto w serce (4) - serial, Polska 2011 17:30 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 18:00 Kuchenne rewolucje (4) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Hela w opałach (46) - serial, Polska 2009 20:35 Zatańcz ze mną - film fabularny, USA 2004

06:30 Plebania (1599) - serial, Polska 2010 06:55 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 07:15 Złotopolscy (79) - serial, Polska 1998 07:40 Złotopolscy (80) - serial, Polska 1998 08:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (30) - serial, Czechy 2000 08:50 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 09:20 Dylematu 5 (1) - serial, Polska 2006 10:05 Info jazda 10:25 Polska 24 10:55 Czterdziestolatek (17) - serial, Polska 1977 12:00 Bez prądu (1) - muzyka, Polska 1993 13:00 Wiadomości 13:15 Na dobre i na złe (422) - serial, Polska 2010 14:10 Wściekłe gary 14:40 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 15:00 Dwie strony medalu (5) serial, Polska 2006 15:35 Gwiazdy opolskich kabaretonów (2) - rozrywka, Polska 2005 16:00 Kulturalni PL (18) - kultura, Polska 2011 17:05 Teleexpress 17:20 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (295) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (296) - serial, Polska 2009 19:10 Wielka podróż Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1978 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czas honoru (6) - serial, Polska 2008 21:00 Gala Mistrzów Sportu 21:40 Gala Mistrzów Sportu 22:30 Gala Mistrzów Sportu 22:45 Golem - film fabularny, Polska 1979 00:25 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 01:15 Wielka podróż Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1978

06:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:00 VIP - kultura, Polska 07:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 08:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 08:30 Galileo 09:30 Ania z Zielonego Wzgórza _ nowy początek (1) - film fabularny, Kanada 2008 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (236) - talk show, Polska 2010 12:55 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 14:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:30 Sport 16:50 Życiowe role gwiazd (1) dokument, USA 17:20 Życiowe role gwiazd (2) dokument, USA 17:50 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (1) - dokument 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Niesamowita McCoy - film fabularny, USA 1993 23:10 Bellator Fighting Championships 01:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami (12) - serial, USA 2006

06:05 Misja Martyna _ extra (10) - rozrywka, Polska 2005 06:35 Pascal: po prostu gotuj 07:05 Telezakupy 09:10 Frasier (8) - serial, USA 2003 09:40 Tajemnice Smallville (13) - serial, USA/ Kanada 2005 10:35 O czym szumią wierzby - film fabularny, Wielka Brytania/Kanada 2006 12:35 Diabli nadali (1) - serial, USA 2001 13:05 Diabli nadali (2) - serial, USA 2001 13:35 Diabli nadali (3) - serial, USA 2001 14:05 Diabli nadali (4) - serial, USA 2001 14:35 Diabli nadali (5) - serial, USA 2001 15:05 Wojna guzików - film fabularny, Wielka Brytania/Francja/Japon 1994 17:00 Dwóch i pół (4) - serial, USA 2007 17:30 Dwóch i pół (5) serial, USA 2007 18:00 Dwóch i pół (6) - serial, USA 2007 18:30 Dwóch i pół (7) - serial, USA 2007 19:00 Dwóch i pół (8) - serial, USA 2007 19:30 Moja wielka wściekła rodzina - film fabularny, USA 2006 21:40 Ja, twardziel - film fabularny, Niemcy/USA 2005 23:20 Mad Max II - film fabularny, Australia 1981 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

00:35 Rytuał - film fabularny, USA 2001 02:35 Program interaktywny - rozrywka

22:45 Tajemnica Brokeback Mountain - film fabularny, Kanada/USA 2005 01:15 Raj w płomieniach - film fabularny, Niemcy 2007 03:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Oberhofie 10:00 Puchar Świata w Schonach 11:00 Puchar Świata w Harrachovie 12:00 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 12:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:30 Puchar Świata w Adelboden 14:15 Puchar Świata w Schonach 15:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 16:00 Puchar Świata w Harrachovie 17:45 Puchar Świata w Oberhofie 18:55 Wintersports 19:00 Turniej ATP w Dosze 20:15 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 23:00 Rajd Dakar 23:30 Kuwejt _ Chiny 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Koń, który mówi - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (1) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (25) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Karmelowy obóz (28) - serial, USA 2006 10:30 Pszczółka Maja - serial 11:00 Jetsonowie (14) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 12:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (1) - serial, USA 2006 12:35 Barbie Mariposa - film fabularny, USA 2008 14:00 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 15:15 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 16:30 Robin Hood (13) - serial, Wielka Brytania 1984 17:30 Robin Hood (14) - serial, Wielka Brytania 1984 18:30 Ale numer! (33) - rozrywka, Kanada 2000 19:00 Hi Hi TV (27) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (2) - serial, USA 2006 20:00 Przepowiednia końca - film fabularny, Niemcy 2008 22:00 Szok wideo (208) - rozrywka 23:00 Goło i wesoło (59) - rozrywka 23:30 Jerry Springer Show (101) - talk show, USA 2007 00:30 Przybytek niebezpiecznych rozkoszy - film fabularny, USA 2006 02:30 Polowanie na ludzi (4) - dokument, Kanada 2009


Gazeta

14

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEDZIELA 09.01.2011

Adriana, Marceliny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Dla przyszłości - publicystyka 2010 06:30 Dziesięcioro przykazań _ opowieści dla dzieci (2) serial, Wielka Brytania 1998 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:30 Smerfy (217) - serial, Belgia 1988 09:00 Awantura o Basię (2) - serial, Polska 1996 09:40 Awantura o Basię (3) - serial, Polska 1996 10:20 Doręczyciel (9) - serial, Polska 2009 11:40 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:40 Wiadomości 12:55 Komisarz Rex (2) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2008 13:50 Puchar Świata w Harrachovie 14:00 Puchar Świata w Harrachovie 15:55 Gala Mistrzów Sportu _ reportaż 16:50 Rajd Dakar 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Kronika Pucharu Świata 17:30 Ojciec Mateusz (36) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (49) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajd Dakar 20:05 Pogoda 20:20 Blondynka (2) - serial, Polska 2009 21:20 Wróć do mnie - film fabularny, USA 2000 23:25 Historia Wendella Bakera film fabularny, USA 2005 01:10 Wielcy wodzowie (3) - serial, Wielka Brytania 2008 02:10 Wielcy wodzowie (4) - serial, Wielka Brytania 2008

06:25 Natura się o(d)płaca (1) dokument, Polska 2010 06:55 M jak miłość (799) - serial, Polska 2010 07:50 Barwy szczęścia (519) - serial, Polska 2010 08:25 Barwy szczęścia (520) - serial, Polska 2010 09:00 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 09:40 Czarodziej - film fabularny, USA 1989 11:35 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 12:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 12:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:40 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 14:05 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Panorama _ wydanie specjalne 14:45 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 16:00 Panorama WOŚP 16:15 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 17:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:30 Pogoda 18:40 Tak to leciało! (83) - rozrywka, Polska 2010 19:45 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 20:25 Turbulencja II _ strach przed lataniem - film fabularny, USA 1999 22:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 00:15 Kocham kino - kultura, Polska 2011 00:45 Od słowa do słowa (2) kultura, Polska 2010 01:30 Oszustwa i kłamstwa film fabularny, Kanada/USA 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (5) - serial, USA 2006 07:40 Kaczor Donald przedstawia (5) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (13) - serial 08:45 Gumisie (11) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (12) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (51) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (52) - serial, USA 1987 10:45 Daleko jeszcze? - film fabularny, USA/Kanada 2005 12:45 Czarne perły - film fabularny, USA 1997 14:45 Wychować Waylona - film fabularny, Nowa Zelandia/ USA 2004 16:45 Rodzina zastępcza plus (273) - serial, Polska 2007 17:45 7420 Milion od zaraz - rozrywka, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (135) - serial, Polska 2002 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (9) - serial, USA 2007 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2007 22:00 Kości (6) - serial, USA 2006 23:00 Instynkt mordercy (5) - serial, USA 2005

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Co za tydzień 11:20 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 11:35 Top Model. Zostań modelką (5) - rozrywka, Polska 2010 12:40 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12:55 Mam talent (5) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14:45 Goonies - film fabularny, USA 1985 17:05 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 17:20 Hela w opałach (46) - serial, Polska 2009 17:50 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 18:00 Ugotowani (2) - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 20:05 Raj w płomieniach - film fabularny, Niemcy 2007

06:00 Kawa czy herbata? 07:15 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 08:00 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 08:30 Szkoła na Słonecznej (1) serial, Czechy 2006 09:00 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 09:35 Dylematu 5 (2) - serial, Polska 2006 10:25 Słownik polsko@polski 10:55 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 11:10 S jak szpieg (3) - dokument, Polska 2004 11:40 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Pod Tatrami - dokument, Polska 2010 13:00 Msza święta z kościoła pw. Św. Krzyża w Lublinie 14:20 Kraj się śmieje (1) - kultura, Polska 2005 15:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 15:50 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:20 Złotopolscy (1110) - serial, Polska 2010 16:45 Z kabaretowego archiwum (6) - rozrywka, Polska 2006 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (297) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (298) - serial, Polska 2009 19:15 Rudy Zdziś i biały miś (2) serial, Czechy 2005 19:30 Wiadomości 19:50 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 20:20 Sport 20:35 Janosik (7) - serial, Polska 1973 21:30 Niepokonani. Niezwykłe historie (1) - talk show, Polska 2010 22:00 Królowa Bona (7) - serial, Polska 1980 23:05 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 00:20 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010

06:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:20 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 08:20 Galileo 09:20 Ania z Zielonego Wzgórza _ nowy początek (2) - film fabularny, Kanada 2008 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (237) - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 AlleGra 14:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle _ Asseco Resovia Rzeszów 16:55 Życiowe role gwiazd (3) dokument, USA 17:25 Życiowe role gwiazd (4) dokument, USA 17:55 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (2) - dokument 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Na skróty - film fabularny, USA 1993 00:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami (12) - serial, USA 2006 01:50 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (7) - rozrywka, USA 2005 02:20 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (8) - rozrywka, USA 2005 02:50 Tajemnicza zbrodnia - film fabularny, USA 2001

06:05 Misja Martyna _ extra (11) - rozrywka, Polska 2005 06:35 Pascal: po prostu gotuj 07:05 Telezakupy 09:10 Frasier (9) - serial, USA 2003 09:40 Frasier (10) - serial, USA 2003 10:10 Tajemnice Smallville (14) - serial, USA/ Kanada 2005 11:05 Moja przyjaciółka gwiazdka - film fabularny, Niemcy/Bułgaria 2004 12:30 Chuck (15) serial, USA 2010 13:25 Agenci NCIS (16) - serial, USA 2006 14:20 Bez śladu (17) - serial, USA 2003 15:15 Napad na Królową - film fabularny, USA 1966 17:20 Columbo (5) - serial, USA 1974 19:10 Uwaga, faceci! (9) - serial, USA 2008 20:05 Mad Max II - film fabularny, Australia 1981 22:00 Krok od domu (13) - serial, USA 2005 22:55 Dowody zbrodni (9) - serial, USA 2005 23:55 Dowody zbrodni (10) - serial, USA 2005 00:50 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

00:00 Paparazzi - film fabularny, USA 2004 01:45 Magazyn sportowy 03:45 Program interaktywny - rozrywka

22:05 Dr House (5) - serial, USA 2005 23:00 Naznaczony (5) - serial, Polska 2009 23:55 Sześć stóp pod ziemią (11) - serial, USA 2004 01:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 01:55 Telesklep 02:20 Uwaga! 02:40 Goonies - film fabularny, USA 1985

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Harrachovie 10:00 Puchar Świata w Schonach 10:45 Puchar Świata w Adelboden 11:30 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 12:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:15 Puchar Świata w Schonach 13:45 Puchar Świata w Harrachovie 15:30 Puchar Świata w Oberhofie 16:15 Masters w Londynie 17:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 18:15 Puchar Świata w Oberhofie 18:55 Wintersports 19:00 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:45 Rajd Dakar 21:15 Masters w Londynie 23:00 Rajd Dakar 23:30 Puchar Świata w Harrachovie 00:30 Puchar Świata w Oberhofie 01:00 Rajd Dakar

PONIEDZIAŁEK 10.01.2011

PULS 06:00 Pracujące zwierzaki (18) - rozrywka 06:30 Taki jest świat 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata (2) - dokument, USA 2009 08:00 Hi Hi TV (26) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Karmelowy obóz (30) - serial, USA 2006 10:00 Pszczółka Maja - serial 10:30 Jetsonowie (17) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 11:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (3) - serial, USA 2006 12:35 Scooby Doo na wyspie zombie - film fabularny, USA 1998 14:10 Dzika banda powraca film fabularny, Niemcy 2007 16:13 Podróż do wnętrza Ziemi (2) - film fabularny, USA 1999 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (28) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (5) - serial, USA 2006 20:00 Taśmy grozy (10) - rozrywka, USA 2008 21:00 Szpital _ nagłe przypadki - dokument, USA 2005 22:00 Podniebny horror - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (60) - rozrywka 23:30 Strach się bać! (18) - rozrywka, USA 2003 00:00 Medium (19) - serial, USA 2006 01:00 Bestia - film fabularny, USA 2008

Danuty, Wilhelma

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (5) - serial, Polska 1968 08:50 Program ochrony księżniczek - film fabularny, USA 2009 10:25 Zagubieni z lotu 29 (4) serial, USA 2005 10:50 Niepokonani. Niezwykłe historie (8) - talk show, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (5) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2002) - serial, Polska 2010 14:45 Smaki polskie 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5290) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5291) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2003) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (18) - serial, Czechosłowacja 1967 19:10 Bajki z mchu i paproci (14) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Bananowy doktor - serial, USA 2010 21:20 Zagubieni (3) - serial, USA 2010 22:15 Zagubieni (4) - serial, USA 2010 23:10 Mistrzowie horroru (2) serial, USA 2005 00:20 Kopignaty (3) - serial, Wielka Brytania 2008

06:05 Świat Józefa - dokument, Polska 2008 07:00 Z Ziemi Piastowskiej - dokument, Polska 2010 07:30 Na dobre i na złe (88) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 11:50 Potrzebna od zaraz 12:15 Anna Dymna _ spotkajmy się - dyskusja, Polska 2010 12:50 Pytając o Boga - dokument, Polska 2011 13:20 9. Mazurska Noc Kabaretowa - rozrywka, Polska 2007 14:25 Święta wojna (249) - serial, Polska 2006 15:00 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama _ świat 16:15 Giełda 16:30 Tancerze (5) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach (25) dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (44) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (4) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (521) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (800) - serial, Polska 2010 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2011 22:55 Zabójcze umysły (10) - serial, Kanada/USA 2005 23:45 Oszustwa i kłamstwa film fabularny, Kanada/USA 2005 01:20 Zaginiony świat komunizmu (2) - dokument, Wielka Brytania 2009 02:20 Gorący temat (11, 12) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Śnieżny bałwanek Mrozik - film fabularny, USA 1969 09:10 Miodowe lata (47) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (16) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (17) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (98) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (26) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (241) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (51) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (52) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1220) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (5) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (99) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (23) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1221) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (201) - serial, Polska 2005 20:00 Szklana pułapka II - film fabularny, USA 1990

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (784) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (2) - serial, Niemcy 2007

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Trzy szalone zera (3) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:55 Kraj się śmieje (1) - kultura, Polska 2003 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (295) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (296) - serial, Polska 2009 11:10 Kabaretożercy (1) - rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1604) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (81) - serial, Polska 1998 13:15 Czas honoru (6) - serial, Polska 2008 14:05 Sto tysięcy bocianów (66) dokument, Polska 2010 14:35 Raz Dwa Trzy i VOO VOO _ urodzinowo - muzyka, Polska 2010 15:30 Tygrysy Europy (17) - serial, Polska 2003 16:30 Niepokonani. Niezwykłe historie (1) - talk show, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Indeks z piosenkami czyli Gala piosenki studenckiej (1) - rozrywka, Polska 2001 18:20 Plebania (1604) - serial, Polska 2010 18:55 Alfabet uczuć, czyli 10 lat z „M jak miłość” (8) - dokument, Polska 2010 19:15 Kolorowy świat Pacyka (9) - serial, Polska 1986 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Miłość nad rozlewiskiem (4) - serial, Polska 2010 21:05 Benefis Janusza Majewskiego - rozrywka, Polska 2003 22:05 Polska 24 22:40 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 23:35 Lęk przestrzeni - film fabularny, Polska 1980 00:30 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 00:50 Plebania (1604) - serial, Polska 2010

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (92) - serial, USA 1994 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (86) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (74) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (96) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski _ Rajd Lotos 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (93) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (270) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (75) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (97) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (87) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (1) - dokument 22:10 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (2) - dokument 23:15 Geneza (15) - serial, Hiszpania 2007 00:25 Mała czarna - talk show, Polska 2010

06:15 Na Wspólnej (821) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (8) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (183) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (184) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (99) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:05 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (9) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (185) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (186) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1999 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1999 20:00 Odzyskać siebie - film fabularny, USA 1992 21:55 Nie z tego świata (11) - serial, USA 2005 22:50 Paparazzi - film fabularny, USA/Kanada 2001 00:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:45 Pazury tygrysa III - film fabularny, Kanada 1999 00:45 Na każde wezwanie (2) serial, Wielka Brytania 2002 02:00 Program interaktywny - rozrywka

14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (564) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (6) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (785) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1375) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (770) - serial, Polska 2010 21:30 Agenci NCIS (3) - serial, USA 2008 22:30 Usta usta (4) - serial, Polska 2010 23:30 Superwizjer 00:05 Nie z tego świata (18) - serial, USA 2008 01:00 Co za tydzień 01:25 Uwaga! 01:45 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:40 Telesklep 03:05 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:35 Rajd Dakar 09:00 Masters w Londynie 11:00 Rajd Dakar 11:30 Puchar Świata w Harrachovie 12:30 Puchar Świata w Oberhofie 13:00 Puchar Świata w Oberhofie 13:30 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 14:30 Masters w Londynie 17:30 Masters w Londynie 18:50 Eurogole Flesz 19:00 Złota Piłka FIFA w Zurychu 20:15 Rajd Dakar 20:45 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 22:30 Rajd Dakar 23:00 Masters w Londynie 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (92) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (612) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (92) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Dyżur (7) - dokument, Polska 2009 10:00 Gdzie jest Elisa? (92) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (613) - serial, Niemcy 2005 12:00 Taki jest świat 12:30 Sędzia Judy (93) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (93) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (93) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Barbie Mariposa - film fabularny, USA 2008 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (33) serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (34) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (6) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (20) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Goło i wesoło (63) - rozrywka 22:30 Bitwy wszech czasów (7) - dokument, USA 2009 23:30 Polowanie na ludzi (5) dokument, Kanada 2009 00:30 WWE Superstars (45) - rozrywka, USA 2010 01:30 Goło i wesoło (61) - rozrywka


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Zamojski Wydział Nauk Rolniczych

Zamość Wystawa w Liceum Plastycznym

Zobacz prace Estery

Zimowa rekrutacja na studia

W Liceum Plastycznym im. Beranrdo Morando w Zamościu można obejrzeć wystawę prac malarskich tegorocznej maturzystki - Estery Rozmyślak. Absolwentka zamojskiego „plastyka” jest bardzo uzdolniona w zakresie malarstwa, fotografii oraz tkaniny artystycznej. Do tej pory jej prace można było podziwiać m.in. podczas wystawy poplenerowej w zamojskim Ratuszu. Ponadto Estera wykazuje się innymi talentami artystycznymi. W 2008 roku otrzymała wyróżnienie w  53. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Zamościu oraz była laureatką Grudniowych Spotkań Recytatorskich „Recytacje z  Dynamitem” w  latach 2008-2010 w ZDK Zamość. Oprócz tego młoda atystka ma na swoim koncie indywidualną wystawę malarską w Bibliotece Publicznej w  Obszy 2010 r. Jest

15

Rekrutację na studia magisterskie ogłosił Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Również zamojski Wydział Nauk Rolniczych czeka na kandydatów. Od 17 stycznia kandydaci będą mogli rejestrować się na stronie internetowej WNR.

Prace Estery Rozmyslak można podziwiać tylko do 15 stycznia także laureatką Makroregionalnego Przeglądu Liceów Plastycznych z Rysunku, Malarstwa i  Rzeźby w  Olsztynie 2010 r. (malarstwo).

Wystawa Estery Rozmyślakbędzie w zamojskim „plastyku” do 15 stycznia 2011 roku. DNL

Zamość Powstaje ruch recytatorski

Recytatorzy łączą siły

Ubiegać się o indeks studiów magisterskich mogą absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł inżyniera. Przyszłym studentom Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu oferuje naukę na kierunku rolnictwo. W ramach kierunku studenci mogą wybierać jedną z trzech specjalności: agrobiznes, agroturystyka i ochrona środowiska. Dodatkowo kandydaci powinni uiścić opłatę rektuacyjną, która w tym roku akademickim wynosi 85 złotych. Ponadto muszą dostarczyć do dziekanatu podanie o przyjęcie na studia oraz dołączyć do niego komplet dokumentów, a wśród nich m.in. orzeczenie lekarskie, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, kopię dowodu osobistego czy oryginał świadectwa dojrzałości.

Logo Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Istnieje również możliwość dokonania rejestracji drogą elektroniczną. Serwis rekrutacyjny rusza z dniem 17 stycznia 2011 roku (nabór potrwa do 28 lutego 2011 roku). Szczegóły na stronie: www.wnr.edu.pl. Nauka w zamojskim WNR to nie lada gratka dla młodych ludzi, gdyż zajęcia odbywają się w  Zamościu, zaś studia ukończyć można z dyplomem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. dacz

Zamość WOŚP

Strona www.recytacja-zamosc.pl W połowie grudnia 2010 powstała strona internetowa www. recytacja-zamosc.pl, która skupia miłośników słowa mówionego i pisanego. Zamierzeniem jej twórców jest stworzenie szerokiego ruchu recytatorskiego w Zamościu. Jak informuje jeden z autorów pomysłu - Patryk Pawelec(„Włóczykij”)

- celem istnienia strony jest gromadzenie osób interesujących się recytacją oraz literaturą i teatrem. Jej celem jest również spopularyzowanie kultury żywego słowa w Zamościu i regionie. Inicjatywa powstała wśród członków grupy teatralnej „Glosa”, działającej przy Zamojskim Domu Kultury. Na stronie umieszczane są informacje o konkursach recytatorskich o zasięgu wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Ponadto informujemy

o konkursach literackich i przeglądach teatralnych. Strona powstała niedawno, jednak na bieżąco jest uzupełniana o nowe informacje. „Jeśli masz jakieś pomysły na rozkręcenie strony, wiesz coś o wydarzeniach recytatorskich, teatralnych itp. - śmiało pisz.” Tymi słowami autorzy strony www. recytacja-zamosc.pl zachęcają wszystkich miłośników słowa i szeroko pojętej kultury do udziału w życiu strony.

Kolejni artyści zagrają z zamojską WOŚP Kabaret Ani Mru Mru i aktorka Joanna Jabłczyńska - to kolejni artyści, którzy postanowili przesłać przedmioty do licytacji podczas 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 9 stycznia 2011 roku.

DNL

Zamość Koncert w katedrze

Oratorium Namysłowiaków Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 6 stycznia 2011 w Katedrze Zamojskiej. Widowisko nosi tytuł Oratorium na Boże Narodzenie. Oratorium to wspólne dzieło różnych formacji artystycznych. Zostanie ono wykonane przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, która tradycyjnie zagra pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. Autorką tekstu jest Katarzyna Kryśków, natomiast muzyki - Fryderyk Stankiewicz. Na scenie wystąpią: Katarzyna Jagiełło- śpiew, Grzegorz Wilk- śpiew,

Kabaret Ani Mru Mru

Romuald Szałek- flet prosty, Jacek Jackowicz- recytacje oraz Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i  II st.im. K. Szymanowskiego w  Zamościu pod kierownictwem Anny Ciosi  Sławomira Szurka, a także Młodzieżowy Zespół Wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

w Tomaszowie Lubelskim pod kierownictwem Ewy Pudełkoi  Piotra Jurgielewicza. Koncert odbędzie się w  święto Trzech Króli, 6 stycznia 2011 roku w  Katedrze Zamojskiej. Początek o godz. 19.30. DNL

Zdjęcia z autografami przysłali do Młodzieżowego Domu Kultury kolejni artyści znani z TV i filmu - Kabaret „Ani Mru Mru” z  Lublina w  składzie: Michał Wójcik, Waldemar Wójciki  Waldemar Wilkołekoraz aktorka Joanna Jabłczyńska, znana m.in. z  roli Tosi w  filmie „Nigdy w życiu”. Są to kolejne odpowiedzi artystów na apel sztabu zamojskiej WOŚP, który tradycyjnie już mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Z kolei Andrzej Czochra- nauczyciel gry w szachy MDK w Zamościu, pasjonat i kolekcjoner szachów z całego świata, przekazał na rzecz Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy kolekcjonerską monetę szachową 1 PESO REPUBLICA DE CUBA, którą pozyskać można w dniu XIX Finału 9 stycznia 2011 r. w  trakcie trwania Charytatywnego Turnieju Szachowego „Serce przy sercu”. Przypomnijmy, że wczesniej swoje fotografie do zamojskiego sztabu Orkiestry przy MDK przysłali aktorzy: Artur Barciśi  Joanna Liszowska. Fundusze za otrzymane dary w całości zostaną przeznaczone w  dniu XIX Finału na zakup sprzętu dla dzieci z  chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. DNL


Gazeta

16

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Ogłoszenia drobne

Dostarcz do redakcji wypełniony kupon ogłoszeniowy z aktualnego wydania lub treść ogłoszenia wyślij drogą elektroniczną z portalu www.zamojska.com

Wyślij ogłoszenie sms-em! wall gz na numer 72480\wall gz tresć twojego ogłoszenia. Cena 2 zł + vat, 2,46 z VAT NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Działka budowlana, 10 ar. Watras Stanisław, Majdan, Skierbieszowski 56, 22-400 Skierbieszów [329] www . n - dom . eu Z A P R A S Z A M Y ! ! ! ! [312] OFICYNA - 57 m 2 działka 460 m 2 - c . 240 tyś . zł ( do negocjacji ) tel . kom . 601 857 197 www . n - dom .eu

KAT ; B A T 22 - 400 ZAMOŚĆ Partyzantów 16 tel . 84 638 48 30 Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322] kom . 607149080 , 603593429 [289]

USŁUGI Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www. mgaz.pl [269]

[313]

Ciastkarnia w KRASNOBRODZIE działka - 160 m 2 , dom - 134 m 2 cena 400 tys . zł . BUDYNEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM tel . kom 601 857 197 www . n - dom .eu [314]

Sprzedam działki budowlane 0,21 i 0,27 ha w Szopinku. Tel. 84 621 44 28 [279]

HANDEL OFERUJĘ Sk lep z porcelaną zaprasza: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe. Sitaniec 201 k. cmentarza tel. 503622224 [239]

KUPIĘ SKUP - SPRZEDAŻ METALI SZLACHETNYCH I KAMIENI , WYROBY ZE SREBRA I ZŁOTA. ZAMOŚĆ . NOWY RYNEK 21 KOM . 509 405 258 [327]

WYNAJMĘ 6] Tania stancja na Wyszyńskiego. Tel. 668-353-284, 668-478-214 [297] Wynajmę na działalność gospodarczą dom 130m2 dół , 100 m2 góra całość po kapitalnym remoncie Zamość Szczebrzeska 66 tel . kom . 605 240 799 [282] Szukam mieszkania do wynajęcia min. 2 pokoje w okolicy DT HETMAN tel. 507-190-122

SPRZEDAM Ford Escort 1,6B 1994r. Do negocjacji CJI tel 84 64 10 246 [316] Opel Astra I 1,6 Kombi G+B (1999) do negocjacji. 502 241 989 Polonez Caro 1.6 G+LPG. Bardzo dobry stan. C. 2.900 zł. 502 241 989 (q997r.) Corsa 2006, B+GAZ Sekwencyjny BKC, EPS, PP, 5D, 15000, tel. 790 407 587 [284] Mazda 323F,94r,CZ,WK,ES,AA,AF, cena 4100 zł. Kontakt 694-122976[202]

INNE NAUKA JAZDY Grzegorz Kurantowicz

REKLAMA , SZYBKO , TANIO TEL . KOM . 509 469 248 [285]

PRACA

Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię, tel. 509-353-639 [249]

DAM PRACĘ Poszukuję opiekunki do dzieci, rocznych bliźniąt w Zamościu tel. 794-379-564 [330] UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW , MAJĄTKOWE , TURYSTYCZNE , INNE. ZAMOŚĆ, HRUBIESZOWSKA 34 D ( SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „ SPOŁEM : TEL . 84 534 11 74 [299]

INNE ZWROT PODATKU ZA LEGALNĄ PRACĘ : HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, IRLANDIA , NORWEGIA Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 41 [290]

USŁUGI OFERUJĘ

Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508516-767, tel. 889-144-051 [237] Solidne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na terenie Zamościa po przystępnych cenach. Zapraszamy na stronę www.czyscioch. nets.pl [226]

Korepetycje z języja angielskiego, tel. 517599181. [00000109]

Kompleksowe usługi remontowobudowlane, tel. 508-741-549 [223]

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW, M A J ĄT KO W E , T U RYS T YC Z N E , INNE. ZAMOŚĆ, UL.HRUBIESZOWSKA 34D (SŁONECZNY STOK PRZY PARKINGU OBOK PSS „SPOŁEM”). TEL. 84 534-11-74 [221]

Filmowanie, fotografia, zdjęcia w studiu i plenerze! Śluby, wesela, bale, uroczystości rodzinne, sesje zdjęciowe, nagrana płyta. 501 078 788 [212]

INNE KREDYTY HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE!!! OFERTA 27 BANKÓW!!! Kredyty na oświadczenie! HOMEFINANCE ul. Partyzantów 59/1 Zamość (Baszta Nowe Miasto) tel. 695 55 63 23 www.kredyty-zamosc.pl [321]

Chwilówk i, poż yczk i, 84 639 49 56/57 [280] TANIE UBEZPIECZENIA OC , AC , NNW , MAJĄTKOWE - MTU , OFE - AXA . UBEZPIECZENE NNW

SPRZEDAM

-

KUPIĘ

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz. pl [269]

OFERUJĘ

MOTORYZACJA

CHCESZ ZMIENIĆ NA LEPSZE OFE - ZADZWOŃ TEL . 695 764 696[244]

Max Sklep AGD RTV. Towar nowy, powystawowy, końcówki serii. Zamość, Partyzantów 90. Zapraszamy! [320]

ZAMIENIĘ Zamienię dwa mieszkania własnościowe M - 3 na dom jednorodziny w Zamościu - 791 070 096 [261]

BIURO PODRÓŻY „ AMDAR „ Zamość Partyzantów 16 tel . 84 638 70 42 WCZASY , WYCIECZKI , BILETY AUTOKAROWE , LOTNICZE , PROMOWE [291]

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

KUPIĘ

RÓŻNE

Fideofilmowanie - 200 zdjęć gratis tel . kom . 791 070 096 [281]

SALON UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWY, OC , AC, NNW , MAJĄTKOWE, INNE, KREDYTY, FUNDUSZE EMERYTALNE, III FILAR . ZAMOŚĆ. PARTYZANTÓW 74 / 13 ( GALERIA PRZY WIEŻY ) TEL . 84 534 11 75 [266]

SPRZEDAM

FINANSE I BIZNES

Sprzedam lodówkę, stan bardzo dobry, wysokość 135 cm Tel 669 252 087 [308]

Naprawa drukarek, ksero, regeneracja tonerów, tel. 606 753 241 [197]

INNE Wr ó ż k a G r e j s w r ó ż b y h o r o skopy porady życiowe Zamość tel.783760188 MAGIEL I CZYSZCZENIE DYWANÓW Z AMOŚĆ NOWY RYNEK 14 TEL . KOM . 663 593 143 [317] Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz. pl [269] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Cie-

Kupię ziemię, tel. 606 753 241 [00000130]

Kupię płużki (małe pługi) dwurzędowe do oborywania np. ziemniaków. Tel. 506-210-468 [295]

Neseser z 23 elementami przyrządów kuchennych od „A” do „Z” nowy, okazyjnie. 84-639-30-59 [296] Balustrady, ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe(garaże, wiaty) „ZPH KOMET” Rozłopy 123, Kot Henryk, tel. 608805718  [307]

REKLAMA

Jubiler ul. Nowy Rynek 21 20 ZAMOŚĆ

RÓŻNE

- obrączki

OFERUJĘ Nagrobki-grobowce, tel. 84 631 42 59, 502 827 068. www.popielec.com [00000133]

INNE Perkusista poszukuje zespołu - profesjonalizm. Zamość - okolice. Jerzy Zacharczuk, ul. Kamienna 13/4, 22400 Zamość, tel. 514 823 274. [328] Wróżka Milena wróży z kart Tarota, zdejmuje złe fatum, prowadzi Ciebie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508-516767, tel. 889-144-051 [238]

KUPIĘ Niewielką firmę do 40 tys. kupię lub wydzierżawię. Tel. 509 353 639 [257]

RZECZY UŻYWANE

- pierścionki - kolczyki

- grawerowanie

JE

Sprzedam działkę inwestycyjną 2000m2 przy obwodnicy hetmańskiej. tel. 607 2108 952 [268]

Jazdy doszkalające, przedegzaminacyjne na samochodach egzaminacyjnych Fiat Grande Punto, Renault Clio, doświadczony instruktor, wzorowy plac, 35 zł/h tel. 796 643 770 [322]

Montaż instalacji gazowych do samochodów, Zamość, ul. Graniczna 111, kom. 604 561 681, www.mgaz. pl [269]

OC

SPRZEDAM POSESJE o pow. 4,25 ar. z dwoma punktami handlowymi + dom w centrum Hrubieszowa tel . 84 696 26 76 kom . 509491690 [283]

Magister filologii korepetycje języka angielski tel. 728 832 005 [315]

m w bardzo dobrym stanie . Tel. 501 078 788. [228]

OM

Sprzedam mieszkanie M2 35,35 m2, tel. 722 100 099

INNE

OFE - WSPÓŁPRACA, CIEKAWE PROPOZYCJE . TEL . 84 534 11 75 [265]

bie na szczęśliwą gwiazdę, tel. 508516-767, tel. 889-144-051 [237]

PR

Sprzedam działkę budowlaną 23 ary w Zrebiu w atrakcyjnym miejscu. Cena do uzgodnienia. Tel 721 024 285

NAUKA

na 100 . 000 ,00 już za 106 ZŁ . F U N D U S Z E I N W E S T YC YJ N E 695 764 696 [255]

tel. 509 405 258 ZAPRASZAMY!!! NSZOZ „KARDIOLOGIA” BADANIA:

Echo serca, próby wysiłkowe, holter ciśnieniowy, holter EKG, konsultacje specjalistyczne. Przyjmują lekarze: kardiolodzy – Hanna Batalia, Leszek Batalia, Wojciech Czochra, Tomasz Szymczyk, spec. chorób wewnętrznych – Piotr Rudnik, Elżbieta Rudnik ul. Wyszyńskiego3/4p, 22-400 Zamość, tel. 691 115 775.

SPRZEDAM Maszynę walizkową dp pisania produkcji angielskiej. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Sprzedam. Tel. 84 639 3059 Sprzedam lub oddam w dobre ręce królika miniaturkę - baranka, wraz z klatką. tel. 665 225 695 [325] Sprzedam zestaw mebli pokojowych , czarnych, mahoniowych Cena do uzgodnienia. tel. 79 05 54 419 Tanio sprzedam stół konferencyjny: owalny, brązowy, dł. 3,5 m szer. 1,5

NSZOZ „ORTOPEDIA ZAMOJSKA” - KRIOKOMORA

Leczenie zimnem, znakomite rezultaty, szerokie zastoswanie w chorobach zwyrodnieniowych, reumatoidalnych i urazach. Czynne w godzinach od 15 do 18 od poniedziałku do piątku.

ul. Starowiejska 23, telefon: (84) 638 06 38. Cena jednego zabiegu: 25zł.


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zaostrzony kurs przeciw Armii Krajowej, część 1 Jest to pierwsza część wspomnień Witolda Hryniewieckiego o losach środowiska akowskiego wobec zajmujących tereny Polski wojsk Armii Czerwonej. W tym fragmencie „Tułacz” wprowadza nas w fakty towarzyszące powstawaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Chełmie oraz jego konsekwencjach wobec żołnierzy Armii Krajowej. Sytuacja na wyzwolonych przez Armię Czerwoną terytoriach polskich była niejasna i skomplikowana. Głównie z tego powodu, że Rząd Polski urzędujący tymczasowo na uchodźstwie (ostatnio w Londynie) nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim od kwietnia 1943 roku. Zostały one jednostronnie zerwane przez ZSRR, po

zdemaskowaniu mogił oficerów polskich pomordowanych w Katyniu. Oficerowie ci dostali się do niewoli radzieckiej (chociaż ZSRR nie wypowiedział Polsce wojny, co mu nie przeszkodziło uderzyć z tyłu na walczące armie polskie z Niemcami w dniu 17 września 1939 r.) W obozach swoich w Miednoje i innych trzymali w ciężkich warunkach "jeńców" polskich, których zamordowali w kwietniu 1940 r. w Katyniu i innych miejscowościach na rozkaz Stalina i jego kompanów. Od tej pory nie nadchodziły listy do rodzin od więzionych Polaków (około 20 tysięcy). Sowieci nie przyznali się do tych mordów, oskarżając o to Niemców. Ponieważ rząd polski w Londynie domagał się przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie, "obrażony" ZSRR zerwał z rządem polskim stosunki dyplomatyczne. Poza tym ZSRR unieważnił nasze granice wschodnie, zagwarantowane traktatem ryskim, lecz uznawał

granicę uzgodnioną z Ribbentropem na pół miesiąca przed wybuchem II wojny światowej, tj. na wchód od tak zwanej "linii Ribbentrop-Mołotow". Stąd dochodziło do poważnych konfliktów po przekroczeniu przez armie sowieckie granicy polskiej obowiązującej traktatem ryskim. AK-owców walczących wspólnie z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom po zakończeniu boju aresztowano i masowo wywożono do gułagów (a zdarzały się przypadki mordowania dowódców) - miało to miejsce na Wołyniu, Polesiu, Wileńszczyźnie, Podolu, we Lwowie itp. Stalin już nie krył się ze swoimi planami uznającymi cynicznie korzyść z faktu radzieckiej obecności militarnej w danym państwie. Twierdził, że "kto posiada" dane terytorium, ten wprowadza w nim swój ustrój". I to tłumaczyło, dlaczego Związek Radziecki nie spieszył się z ponownym nawiązaniem stosunków dyplomatycznych

17

HISTORIA

z rządem polskim tymczasowo urzędującym w Londynie. Natomiast wyraźnie zmierzał do stworzenia w wyzwolonej Polsce rządu komunistycznego. Z tych powodów w przeddzień lipcowej ofensywy Armii Czerwonej został utworzony 20 lipca 1944 r. w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, twór powstały z porozumienia sowieckich agentur, to jest Krajowej rady Narodowej i Związku Patriotów Polskich w ZSRR. Po południu 27 lipca 1944 r. na lotnisku w Chełmie wylądowały sowieckie samoloty, z których wysiadło dwudziestu kilku pasażerów, prawie wyłącznie w ubraniach cywilnych. Zdziwieni stwierdzili, że nikt ich nie przywitał, chociaż byli to członkowie PKWN. Przybyszów, (a w tym przewodniczącego Osóbkę-Morawskiego) zaniepokoiła wiadomość, że w Chełmie działa już powiatowa Delegatura Rządu Londyńskiego.

Witold Hryniewiecki ps. „Tułacz” DOWÓDCA PLUTONU ODDZIAŁU „WIKLINA”, AK

Ów pośpiech i zamieszanie spowodowane było notą rządu Polskiego w Londynie do rządu brytyjskiego w dniu 28 lipca, który domagał się użycia wszelkich wpływów dla zapewnienia należytego traktowania Armii Krajowej przez Związek Sowiecki. jako sojusznika walki z Niemcami zamiast rozbrajania jej i aresztowania żołnierzy tej formacji. Stalin rozumiał doskonale protest Polaków, tym niemniej dążył do tego, aby sprawa Polski w żadnej postaci nie wychodziła na forum międzynarodowe.

Zamość Częściowe zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca we wtorek Jak informuje Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników Astronomii, we wtorek, 4 stycznia o godzinie 8.16 mieszkańcy Zamościa będą mieli okazję być świadkami niecodziennego zjawiska częściowego zaćmienia Słońca.

Będzie to głębokie zaćmienie częściowe. Jest ono godne uwagi, gdyż w tym czasie Księżyc zasłoni aż 82 proc. tarczy słonecznej. To sprawi, że zjawisko zaćmienia Słońca będzie widoczne nawet w przypadku pochmurnej pogody. Podobnie jak w przypadku innych zaćmień Słońca, procent przesłoniętej tarczy planety zmienia się zależnie od położenia

obserwatora, ale niezależnie od tego Słońce będzie zaćmione tylko częściowo. Każdy, kto chce obejrzeć to zjawisko, musi się zaopatrzyć w odpowiednie akcesoria niezbędne do tego. Astronomowie ostrzegają: obserwowanie Słońca nieuzbrojonym okiem grozi utratą wzroku! Dobrym zabezpieczeniem oka są m.in. aluminiowe

folie mylarowe, okulary spawalnicze lub odpowiednio ciemne szkiełka. Zaćmienie ma rozpocząć się we wtorek, 4 stycznia o godzinie 8.16. Maksymalna faza zaćmienia ma nastąpić około godziny 9.40. Astronomowie obliczają, że zaćmienie Słońca zakończy się w granicach godziny 11.10. DNL

OGŁOSZENIA

USG: jamy brzusznej, jamy brzusznej z konsultacją specjalisty chirurgii onkologicznej, tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich DOPPLER: tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych, stawu kolanowego BADANIE echokardiograficzne Gabinety Kosmetyczne * SPA * Rehabilitacja * Apteka * Badania RTG Salon Optyczny * Badania Słuchu

SKLEP Z ZAOPATRZENIEM MEDYCZNYM DURAKIEWICZ MAREK Dr n. med. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyń.

Nefrologii.

Przyjmuje we wtorki od 15.00-16.00.

Zabiegi operacyjne żylaków kończyn dolnych z opieką anestezjologiczną i okołooperacyjną.

ROMANOWICZ TOMASZ

KISIEL PIOTR

Przyjmuje w poniedziałki od 16.00.

Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Dr n. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (Wykonuje UGS – Certfikat PTU)

Godziny przyjęć – poniedziałki i czwartki od 12.00 – 15.00, wtorki od 10.00 - 14.00.

IGNACZUK JAN

SOCHA DANUTA

Przyjmuje w piątki od 16.00.

Lek. med. Specjalista Chorób Wew. Kardiolog

Przyjmuje we wtorki i czwartki od 16.00, oraz drugą sobotę miesiąca od 8.00 ŻOŁYŃSKI ZBIGNIEW Lek. med. Specjalista Chirurg, Proktolog.

Ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne Przyjmuje we wtorki od 15.00. SZYMAŃSKI WALDEMAR Lek. med. Specjalista Ortopeda, Traumatolog

Godziny przyjęć – środa od 14.00 – 16.00. JAROSZ JAROSŁAW Lek. med. Ortopeda, Traumatolog

Przyjmuje w środy od 13.00 DĘBICKI DARIUSZ Lek. med. Specjalista Chorób Wew. i

Lek. med. Specjalista Laryngolog, Specjalista Medycyny Pracy (badania kierowców, pozwolenia na broń)

Lek. med. Specjalista Chirurg – porady z zakresu chirurgii naczyń.

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00. PIWOWARSKA MAGDALENA Lek. med. Specjalista Neurolog

Przyjmuje w czwartki od 15.00. BŁASZCZYK GRUDZIEŃ AGNIESZKA Lek. med. Estetycznej.

Przyjmuje we wtorki i środy od godz.9.00. SAPUŁA RAFAŁ

Dr n. med. Specjalista Alergolog, Pulmunolog,

Przyjmuje w ostatni piątek miesiąca od 15.00. BRZOSTOWSKA ANNA

Lek. med. Specjalista Ginekolog

Przyjmuje w poniedziałki od 15.30 Dr n. med. USG narządów ruchu

SIEMASZKO MARTA Lek. med. Radiolog.

Wykonuje USG – wtorek od 13.15. ŁÓJ JANUSZ

Wykonuje usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi,gruczoł krokowy Przyjmuje w poniedziałki od 13.30 do 15.00 RYBAK JANUSZ Lek. med. Specjalista chirurg

SZCZEPANIK JÓZEF

Przyjmuje w poniedziałki od 15.00 – 16.00.

Wykonuje USG – środa od 13.15

Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

ZIÓŁKOWSKI CEZARY

MADEJ TOMASZ

Lek. med. Radiolog

BUDZYŃSKA ANNA

Lek. med. Specjalista chorób płuc

Przyjmuje w środy od 15.30

Lek. med. Specjalista Laryngolog, Audiolog.

CZOCHRA MAŁGORZATA

Przyjmuje we wtorki od 13.30 do 16.00, oraz środy od 14.00.

Przyjmuje w poniedziałki i środy od 9.00 Do 14.00.

Dr n. med. Specjalista Rehabilitacji Medycznej

MICHNAR MAREK

Chirurgia ogólna,kosmetyczna i bezoperacyjne zabiegi z zakresu odmładzania twarzy . Przyjmuje w poniedziałki od 15.00.

Przyjmuje co drugi wtorek (co drugi) od godz. 16.00

Lek. med. Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych

Przyjmuje w środy od 8.00. FIREK-GWIZDAK ANNA Lek. med. Specjalista położnik i ginekolog

Przyjmuje w piątki od 16.00

TOMASZEWSKI PIOTR

LASKOWSKI RADOSŁAW

Lek. med. Specjalista Radiodiagnostyki

Lek. med. Specjalista ginekolog położnik

Wykonuje USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi Przyjmuje w piątki od 13.00-15.00. NOWOSIELECKI MAREK Lek. med. Specjalista Chirurg

Przyjmuje w środy od 16.00-18.00 BĄK ŁUKASZ Lek.med. Specjalista Radiodiagnostyki

Wykonuje USG tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, jamy brzusznej.

ROMAŃCZUK IRENA Przyjmuje we wtorki od 15.15 RUBAJ EDYTA Lek. med. Specjalista pediatra, kardiologdziecięcy,

Przyjmuje w piątki od 15.00 BRODOWSKI ANDRZEJ Dr n.med. Specjalista neurolog

Przyjmuje w środy od16.00 ZDZISŁAW ALEKSANDROWICZ - Lek. med. Specjalista Urolog, Przyjmuje we wtorki od 9.00-11.00 SNOP ANNA - Dietetyk Przyjmuje w poniedziałki od 8.00-13.00 oraz środy od 13.00-18.00. MNICH KAMILA - Psycholog Przyjmuje w poniedziałki od 16.0019.00, wtorki od 8.00-11.00 oraz w czwartki od 15.00-19.00 KOŁODZIEJ MAGDALENA - Psycholog Przyjmuje we wtorki i środy od 14.0017.00


Gazeta

18

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Przepis na nagrodę

Wyślij i wygraj obiad dla dwóch osób w ekskluzywnej restauracji Nagrody funduje Restauracja Gościniec - Kanclerz

Konkurs!

Tiramisu

Szukamy domu Szanowni Państwo! Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą! Człowiek jest mu winien poszanowanie ochronę i opiekę. Apelujemy do Państwa o szacunek i dobroć dla zwierząt. Nie pozostawajcie też Państwo obojętni kiedy jesteście świadkami okrutnego traktowania lub wyrzucenia zwierzęcia. Święty Franciszek z Asyżu był pierwszym, który przypomniał o należnym dla zwierząt szacunku. Otaczał on wszystkie stworzenia opieką i nazywał je „mniejszymi braćmi”.

Tosia ma około 4 lat.

Jest małą, bardzo spokojną suczką, łagodną do ludzi i innych zwierząt. Została znaleziona na wiejskim cmentarzu wraz ze szczeniakami. To dla nich wyszła z ukrycia i prosiła o pomoc. Obecnie przebywa w domu tymczasowym. Suczka jest odrobaczona, zaszczepiona i wysterylizowana. Czeka na miłość i nowy dom. Kontakt do ogłoszeń: 609 160 440, 503 68 30 50 Pestka jest małą 3-letnią suczką o nietuzinkowej urodzie.

Długi pobyt w schronisku nie wpłynął na Pestkę negatywnie - jest otwarta, ciekawa świata, radosna, spragniona kontaktu z ludźmi i ich bliskością, pozytywnie nastawiona do innych czterołapków. Naszym marzeniem jest pokazanie Pestce innego życia, tego obok człowieka. Wspólnie możemy zbudować jej przyszłość. Może to się uda dzięki Tobie? Pestka jest zaszczepiona, odrobaczona i wysterylizowana. Kontakt do ogłoszeń:609 160 440 503 68 30 50 Taya to malutka 2 letnia suczka.

Całym swoim życiem przypomniał ludziom o miłości do najdrobniejszego stworzenia. Kochajmy więc zwierzęta tak jak one kochają i szanują nas. Pamiętajmy, że jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. Zamojska Fundacja na rzecz Zwierząt i Środowiska «ZEA» zawsze występuje w obronie zwierząt przed ludzką agresją i okrucieństwem. Nasza działalność ma między innymi na celu poprawę losu zwierząt bezdomnych poprzez szukanie im odpowiedzialnych rodzin adopcyjnych.

Zabrana do hoteliku dla zwierząt zaczęła nowy rozdział życia, oby przyszłościowo lepszego. Małymi kroczkami zaczęła czynić postępy, odzyskiwać wesołość, dotąd stłamszoną, choć wpisaną w jej naturę. Co najważniejsze, uznała, że warto na powrót zaufać człowiekowi, cieszyć się jego widokiem, domagać pieszczot i uwagi. Taya okazała się również przyjaźnie nastawiona do innych psiaków i kotów. Taya jest odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana. Kontakt do ogłoszeń: 609 160 440, 503 68 30 50 Tajga to psie dziecko, które zostało pozostawione w zimny, deszczowy dzień samo na pustym placu targowiska.

Kiedy ją przypadkowo znaleziono była drżąca i wystraszona. Z jakąż ufnością i nadzieją patrzyła w oczy swoim wybawcom. Nie znamy jej historii ,ale możemy wspólnie przyczynić się do szczęścia tego maluszka. Tajga ma ok 8 m iesięcy. Zosta ła odrobaczona i zaszczepiona. Kontakt: 601 198 030 Saba to piękna, dwuletnia suczka.

Składniki: 30 dag podłużnych biszkoptów do tiramisu, 50 dag mascarpone, 4 jajka, w temperaturze pokojowej, 8 łyżek drobnego cukru kryształu lub cukru pudru, 2 łyżki kawy rozpuszczalnej, 50 ml likieru amaretto, 2 łyżki ciemnego kakao. Wykonanie: Kawę rozpuścić w niepełnych 2 szklankach ciepłej wody, dodać likier i ostudzić. Do żółtek wsypać 3/4 przygotowanego cukru i utrzeć mikserem na puszysty krem (ucierać przez minimum 15 minut). Dodać mascarpone i

pianę. Stopniowo wsypywać pozostały cukier cały czas ubijając. Ubijać jeszcze przez kolejne 3 minuty, a następnie połączyć z masą mascarpone. Połowę biszkoptów na moment zanurzać w kawie. Układać w naczyniach lub w jednym większym naczyniu szklanym lub formie żaroodpornej. Wyłożyć połowę kremu i posypać przez sitko połowę kakao. Ułożyć drugą warstwę powtarzając nasączanie biszkoptów i układanie kremu. Deser włożyć na co najmniej 5 godzin do lodówki. Przed podaniem posypać tiramisu resztą kakao. Deser podawać schłodzony. wymieszać łyżką. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na bardzo sztywną

Ciekawe i sprawdzone przepisy kulinarne (ze zdjęciem własnych potraw, wypieków lub innych wyrobów kulinarnych), prosimy przesyłać na adres Redakcji - drogą elektroniczną lub pocztą. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane oraz dodatkowo nagrodzone przez naszego sponsora Restaurację Gościniec – Kanclerz, zaproszeniem dla dwóch osób na obiad firmowy. Przesłane materiały prosimy zatytułować „Konkurs kulinarny” oraz uzupełnić o dane kontaktowe.

Zamość Akcja protestacyjna polskiej mniejszości

Pomóż Polakom na Litwie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie prosi o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją przeciw likwidacji polskich szkół na Litwie. Popierający protest mogą złożyć swój podpis na stronie internetowej www.wilnoteka.lt. Prośba o pomoc w szerzeniu informacji o sytuacji Polaków na Litwie trafiła do naszej Readakcji podczas świąt Bożego Narodzenia. W połowie grudnia 2010 roku odbyła się akcja protestacyjna przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie. Polacy protsetowali przeciw dyskryminacji i zapowiedziom likwidacji polskich szkół. Koronnym argumentem strony litewskiej za przymusowym nauczaniem części przedmiotów po litewsku jest rzekomo niedostateczna znajomość języka litewskiego wśród maturzystów polskich szkół na Litwie. Litewskich władz nie przekonują argumenty o dobrych wynikach polskich maturzystów. Przykładowo - w 2009 roku na studia dostało się ponad 80 procent polskich maturzystów, co przekroczyło nawet średnią

Protest Polaków przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie krajową. Nowa wersja ustawy o oświacie, która trafiła do litewskiego parlamentu, wzbudza wśród miejscowych Polaków ogromny niepokój, bo może doprowadzić do zamknięcia ponad połowy ze 120 działających na Litwie polskich szkół. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie

zwraca się do wszystkich Polaków z prośbą o wsparcie ich apelu do litewskich władz państwowych. Każdy kto chce udzielić poparcia inicjastywie może to zrobić drogą elektroniczną za pomocą strony www.wilnoteka.lt. dacz

Zwierzyniec Inwestycje miejskie

Przetarg na Zwierzyńczyk Przetarg na odtworzenie popularnego „Zwierzyńczyka” w Zwierzyńcu został rozstrzygnięty. Inwestycja opiewa na ponad 2 mln zł.

Historia Saby jest bardzo smutna. Została porzucona przez ludzi i pozostawiona na pastwę losu. Akceptuje inne psy za kotami natomiast nie przepada. Jest bardzo czujna i ciekawa życia. Bardzo tęskni za człowiekiem. Saba znajduje obecnie w domu tymczasowym. Została odrobaczona , zaszczepiona i wysterylizowana Kontakt 601 198 030

Smacznego życzy Anna Dyjach z Zamościa.

W ramach planowanej inwestycji władze Zwierzyńca chcą odtworzyć zbiorniki wodne, wykonać nowe alejki i kładki oraz oświetlić je. Oświetlenie ma wykonać firma z Biłgoraja, natomiast roboty inżynieryjne - przedsiębiorstwo z Janowa Lubelskiego. A by spr ost ać f i n a n sow y m w y maga niom przedsięwzięcia

samorządowcy sięgneli po dotacje unijne. Inwestycja pochłonie ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego 70 procent miasto pokryje

ze środków Unii Europejskiej. Pieniądze na realizację projektu pod nazwą „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” samorząd pozyskał z Regionalnego Programu O p e r a c y j n e g o Woj e w ó d z t w a Lubelskiego. Umowy z wykonawcami inwestycji podzielonej na dwie części mają zostać podpisane w przyszłym miesiącu. Władze Zwierzyńca planują, że wszystkie prace zostaną wykonane do połowy 2012 roku. rael


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zodiakalne skojarzenia Dotarł Nowy Rok, a wraz z nim pora na horoskopowe domysły. Myślę więc sobie, ze skoro wróżki i jasnowidzowie mogą zapowiadać, to ja spróbuję przynajmniej co nieco ogarnąć. Zodiakalne znaki bowiem świetnie wpisują się w charaktery ludzi. Również tych, którzy mają spory wpływ na jakość sportowych doznań wokół nas. Wszelkie skojarzenia pozostawiam oczywiście Szanownym Czytelnikom: Baran (21 marca - 19 kwietnia) Tych niestety nigdy i nigdzie nie brakowało. Część spośród nich (o zgrozo!) pełni tzw. funkcje i wydaje decyzje mające wpływ na prawidłowe (nie)funkcjonowanie bardzo popularnych dyscyplin sportowych. Skutek wiadomy. Byk (20 kwietnia - 20 maja) W mijającym roku mieliśmy do

czynienia przynajmniej z kilkoma. Największy wyniknął z nieprzestrzegania zasady „kto czyta - nie błądzi”. A później okazało się, że trzeba... brać się za rogi. Bliźnięta (21 maja - 21 czerwca) Tym najbardziej znanym w piłkarskim światku nad Łabuńką stuknęła właśnie czterdziecha, choć wyglądają na połowę mniej i ponoć z każdym rokiem przybywa im włosów. Rak (22 czerwca - 22 lipca) Na naszym terenie jednostka bardzo deficytowa. Czyżby dlatego, że świetnie czują się tylko w czystej i przejrzystej wodzie? Skutkiem tego zabrakło właśnie ich rozwagi, gdy można było jeszcze w odpowiednim momencie wycofać się z pewnych pomysłów i decyzji. Lew (23 lipca - 22 sierpnia) Lwy to urodzeni przywódcy, czyli takich akurat w okolicy teoretycznie

FELIETOM nie brakuje. Szkoda tylko, że żaden z nich nie potrafił zjednać mądrością pozostałych, przez co najbliżej im dzisiaj wszystkim do nastroszonych kotów, a te przecież wrażenia panów dżungli nie sprawiaią. Panna (23 sierpnia - 22 września) . .. czyli najbardziej pożadana dziewczyna do wzięcia. Jak Kasia albo... „kasa”. W roku ubiegłym bywało wokół niej ciekawie i nie dla wszystkich w porządku. Bo taka panna dla każdego klubu sportowego to być albo nie być. Zresztą, co tu się dziwić, skoro sam posag ma już wpisany w imię. Waga (23 września - 22 października) Charakter bezcenny. Kładzie pieczołowicie na szali sumienia niemal każde słowo, dlatego może później wziąć za nie pełną

odpowiedzialność. Na sportowej mapie Zamojszczyzny gatunek niestety prawie na wymarciu. Skorpion (23 października - 21 listopada) Typ zajadły i kąśliwy. W nadmiarze występuje szczególnie na internetowych forach, kiedy kąsa podle, ukryty pod nickiem. Ale czy przez to całkowicie bezpieczny? Strzelec (22 listopada - 21 grudnia) Każda ambitna drużyna powinna mieć przynajmniej jednego z prawdziwego zdarzenia. Znak rozpoznawczy: do zdobycia bramki potrzebuje...pół sytuacji. Na szczęście kilku o takich właśnie walorach dało się w gdzieniegdzie zauważyć. Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia) Jaka natura, takie potrzeby, czyli mierzą wysoko i takież mają cele.

Zamość Piłka nożna

Transferowy rok nowy Okienko transferowe z dniem pierwszego stycznia 2011 roku zostało otwarte. Kluby mogą już dokonywać transferów, w związku z czym w powiecie zamojskim ponownie zaczęło mówić o nowej rundzie, niekoniecznie w kontekście afer. Pierwszym piłkarzem, który powrócił do gry, jest Mateusz Szyper. Były piłkarz zamojskiego Hetmana, po blisko rocznej przerwie wraca na boisko. Najprawdopodobniej będzie występował w Omedze Stary Zamość. - Jestem po słowie z trenerem Waldemarem Sękowskim, jednak do kluczowych rozmów powinno dojść w przeciągu tygodnia, może dwóch - mówi piłkarz. Wśród kolejnych zawodników, którzy mogliby wzmocnić Omegę, wymienia się grającego trenera Nordu 98 Wysokie - Tomasza Goździukaoraz bramkarza Ostoi Skierbieszów Marka Baranowskiego, który odkąd trafił do klasy okręgowej, pokazuje, że liga ta to dla niego zdecydowanie za mało. W ślady Mateusza pójść może rów n ież Pat r yk Dobromilski. Zwolniony z kontraktu były bramkarz Motoru Lublin otrzymał podobno propozycję gry w Roztoczu Szczebrzeszyn, Omedze Stary Zamość, a także zaproszenie na testy do klubów trzecio i drugoligowych. Inny zawodnik lubelskiego drugoligowca, który również pochodzi z Zamościa - Rafał Kycko, postanowił pozostać w Motorze. - Zdecydowałem się na spędzenie kolejnej rundy w drugiej lidze. Doszedłem do siebie dopiero teraz po kontuzji. Nie chciałbym rzucać się na głęboką wodę, nie mając pewności, że sobie poradzę. Teraz chcę pomóc utrzymać się swojemu zespołowi w lidze, natomiast jeżeli pojawi się jakaś ciekawa oferta, z pewnością rozważę ją z moim managerem - komentuje swoją sytuację Kycko. Po odejściu z Echa do Ostoi Mariusza Pliżgi i fiasku rozmów z Tomaszem Goździukiem władze

19

Próbują wznieść się nie tylko na wyżyny, ale i na same szczyty. Trafiają się rzadko, ale na szczęście w środowiskach rozmaitych. Można więc spotkać je przy pingpongowym stole, na basenie, korcie czy bieżni. Wodnik (20 stycznia - 18 lutego) Prawdziwi magicy. Potrafią lać wodę jak nikt inny. W środowiskach preferujących jako sposób na życie suche fakty, bardzo trudno im się jednak odnaleźć. Z wiadomych przyczyn. Ryby (19 lutego - 20 marca) Występowanie dość liczne, charaktery chwiejne. Potrafią pływać w każdej wodzie, bez względu na to czy słodkawa, słonawa, czysta, czy mętna. Dobrze czują się i w takiej, i w takiej. Na szczęście głosu jak nie miały, tak nie mają.

Czego życzą sobie ludzie sportu?

Paweł Lewnadowski - Omega Stary Zamość Naszym życzeniem jest to, byśmy w roku 2011 rozgrywali mecze w roli gospodarza na swoim pięknym nowym stadionie w Starym Zamościu przy licznej widowni i oby te mecze zapewniły wszystkim wiele emocji i były dla Omegi zwycięskie.

klub z Zawady funkcję grajacego trenera zamierzają powierzyć Pawłowi Kendrze. - Rzeczywiście, wszystko jest na najlepszej drodze. Paweł świetnie dogaduje się z chłopakami i posiada odpowiedni autorytet. Jedynym problemem może byc fakt, że pracuje niekiedy na drugą zmianę, ale jestem pewien, że uda się nam harmonogram treningów odpowiednio poukładać - zapowiada Mariusz Sokołowski,kierownik Echa. Inny d rugoligowiec - Stal Stalowa Wola potwierdził, że podczas pierwszych zimowych treningów powinno pojawić się u nich dziewięciu nowych zawodników, wśród których wymienia się Michała Rajtara(Roztocze) oraz Tomasza Margola(AMSPN

Hetman), w którego przypadku w grę wchodzi również angaż w walczącej o awans do III ligi Huczwie Tyszowce. Nadal niewyjaśniona zostaje także przyszłość pozostałych piłkarzy AMSPN, którym 31 grudnia 2010 roku wygasły kontrakty. Wśród wolnych zatem zawodników wymienia się: Przemysława Gałkę, Mariusza Kycko, Michała Kiecanę, Artura Chałasa, Rafała Wagę, Kamila Grelę, Kamila Kornasa, Przemysława Kitę, Patryka Lechowicza, Marcina Jurasa, czy też Artura Głąba. Jak jednak przekonują podopieczni Roberta Wieczerzaka, to czy zostaną w swoim obecnym klubie, wyjaśni się w przeciągu tygodnia. Kamil Kusier

REDAKTOR DZIAŁU SPORTOWEGO

Zamość Sonda

Jakie oczekiwania w rozpoczętym właśnie 2011 roku mają ludzie, dla których sport, z racji sprawowanej funkcji czy po prostu pasji, stanowi nieodłączny element życia? Swoimi nadziejami i marzeniami podzielili się z czytelnikami „Gazety Zamojskiej”.

Mateusz Szyper (z lewej) podczas gry w KS Hetman Zamość.

Tomasz Tomczewski

Szczebrzeszyn Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Bo gdy będzie zdrowie, wszystko inne da się jakoś poukładać. A jeżeli po zostanę nadal w Roztoczu, to oczywiście utrzymania IV ligi. Stanisław Pryciuk - Zamojski OZPN Chciałbym poprawy kondycji finansowej klubów w 2011 roku oraz odnowienia piłki w Zamościu i Biłgoraju. Wojciech Skuba - Trefl Zamość Marzy mi się oczywiście awans do pingpongowej Superligi, pełna hala kibiców w czasie naszych meczów oraz pomocy ze strony Miasta, bez której nasza praca może pójść na marne.

Zbigniew Lewicki - Orka Zamość Życzyłbym sobie i zawodnikom, aby już w połowie Nowego Roku nie brakowało pieniędzy na wyjazdy na zawody i na zgrupowania na długim basenie; aby można było zakupić chociaż koszulki klubowe i żeby zawodnicy (rodzice) nie musieli do wszystkiego dopłacać. Jednym słowem, marzy mi się, aby pływanie było traktowane tak samo jak piłka nożna.

Jan Świć - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu Aby oferta sportowa i turystyczna Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu dotarła do jak największej liczby sportowców amatorów z miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego, a sport stał się najlepszym sposobem na wypoczynek, dobre samopoczucie i zdrowie mieszkańców Zamojszczyzny.

Tadeusz Lizut - OSiR Zamość Marzenia na 2011 rok to pozyskanie środków finansowych na dokończenie modernizacji obiektów sportowych OSiR. Pragnę przede wszystkim, żeby nasz stadion stał się areną rozgrywek piłkarskich seniorów. Wszystkie zwaśnione strony powinny w końcu dla dobra zamojskiej piłki dojść do porozumienia.

Bartłomiej Wach - UKJ Legion Zamość Chcielibyśmy, aby w roku 2011 zwiększyły się nakłady pieniężne na sport, przez co stanie się on jeszcze bardziej atrakcyjny i przyciągnie więcej młodzieży. I żeby sportowcy z Zamościa wreszcie doczekali się hali sportów walki.

Tomasz Pakuła - Audycja Sportowa Ole W Nowym Roku jako spiker radiowy chciałbym pozyskać więcej słuchaczy. Kawałkiem mojego świata jest piłka nożna, więc życzyłbym sobie i sympatykom Igrosu Krasnobród awansu oraz gry w IV lidze, nie zapominając również o powrocie na piłkarskie salony KS "Hetman" Zamość. Ma rek

Pogódź

-

Roztocze

ks. Tomasz Winogrodzki - Gaudium Zamość "... spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących" (1Kor 1, 17-25). Umieć łączyć porzyteczne z przyjemnym, głosić Słowo Boże w współpracy z dziecmi i młodzieżą. Nie zniechęcać się trudnościami i kłodami pod nogami; Pragnę miłości i niewinności Matki Bożej, odwagi i pracowitości św. Józefa oraz pokory i prostoty pastuszków, by dbać i rozwijac kondycje duchową i fizyczną. tom


Gazeta

20

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zamość Święta sportowców

Zamość Halowe ligi LZS

Wystarczy chcieć...

Wracają na parkiety Po przerwie świąteczno noworocznej na parkiety zamojskich lig halowych LZS pod patronatem prasowym GZ wracają koszykarze i siatkarze.

Wśród miejskiego zgiełku i problemów otaczającego nas świata znajdują się ludzie pełni radości, dla których dobro bliźniego nie jest obojętne. Do takich osób zalicza się wychowanek Hetmana Zamość, a obecnie bramkarz Rody JC Kerkrade - Mateusz Prus, który od kilku lat wspólnie ze znajomymi charytatywnie pomaga pacjentom Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. W tym roku Mateusz razem z kolegami i koleżankami zorganizował wigilię na oddziale paliatywnym i oddziale długoterminowej opieki, gdzie w święta przebywa wiele starszych i samotnych osób. Były prezenty, wspólne śpiewanie kolęd i łzy szczęścia. - Tak często zdarza nam się zapominać o ludziach w potrzebie. A przecież święta to wyjątkowy czas, w którym każdy człowiek zasługuje na szczęście i miłość - mówi bramkarz Rody. - Celem naszej inicjatywy była chęć podzielenia się świątecznym ciepłem z tymi, którzy z różnych powodów nie mogą go zaznać. Dać odrobinę uśmiechu i szczęścia - na tym zależało nam najbardziej - mówi koleżanka Mateusza, Marta Kułaj, która wspólnie

Uczestnicy szlachetnej akcji z Bartkiem Sobczakiem, Jarosławem Wnukiem i  Patrycją Pióro zadbała o muzyczną oprawę wigilii. Cała inicjatywa nie udałaby się również bez pomocy wielu innych osób. O nastrój przy wigilijnej wieczerzy zadbali również Arkadiusz Legieć, który pod nieobecność Mateusza przejął cały ciężar organizacji tego przedsięwzięcia oraz Kamil Kapluk, Jakub Misztal, Jarosław Sztylko oraz Monika Karchut. Wśród osób, które również zaangażowały się w całą akcję, jednak w jej finale nie mogły wziąć udziału, były również Aleksandra Buczak oraz

Justyna Niemczuk. Wszyscy obecni ofiarowali potrzebującym trochę uśmiechu i szczęścia, wśród brzmienia pięknych polskich kolęd. - Chciałbym za pośrednictwem GZ podziękować firmie Społem, hurtowni Big Profit, piłkarzom z zespołu Roda JC Kerkrade, wszystkim tym, którzy wspomogli akcję za pomoc w zorganizowaniu i  sfinansowaniu podarunków dla wszystkich pacjentów dodaje Arkadiusz Legieć. Jak zapewnił nas Arek, nie była to ostatnia akcja tego typu. Kamil Kusier

VII kolejka rozgrywek pod koszami odbędzie się w 08.01.2011r. (sobota) w  hali III LO. Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie pojedynek niepokonanych dotychczas: Faro Camaro Zamość i  Slam Drinkers Biłgoraj. Zestaw par VII kolejki: 15.00 - UKS III LO Zamość - Rozpacz Kalinowice 16.00 - Basket Tomaszów Lubelski Gladiator Sitaniec 17.00 - Szerszenie Skokówka - Kingraff Chełm 18.00 Slam Drinkers Biłgoraj - Faro Zamość Siatkarki zmagania w  2011 roku rozpoczną 08.01. w  Łabuńkach. Przypominamy, że po pięciu kolejkach na czele tabeli znajdują się: Atomic oraz III LO z kompletem 15 punktów. Zagrają - Mała Liga Kobiet: 08.00 - Gim. Łabunie - Gim. Grabowiec 08.50 - „Gladiator” Sitaniec - Gim.

Nr 3 Zamość Duża Liga Kobiet: 09.40 - I LO Zamość - „Gladiator” Sitaniec 10.30 - KU AZS PWSZ - „Orzeł” Stary Zamość 11.20 - „Perła” Jatutów - „Atomic” Zamość 12.10 - „Elektron” Zamość - „Petrus” Miączyn 13.00 - II LO Zamość - „III LO” Zamość Dzień później (09.01) od swoich koleżanek VII kolejkę rozegrają w Zwierzyńcu panowie. Zestaw par przedstawia się następująco: 09.00 - KU AZS PWSZ - „Sokół” Zwierzyniec 09.40 - KU AZS WSZiA - „Pawex” Grabowiec 10.20 - „Olimp” Zamość - „III LO” 11.00 - „Moto Partner” - Straż Pożarna 11.40 - AZS UP WNR - „Inter Cars” Po sześciu kolejkach prowadzi Inter Cars - 17 pkt. przed Moto Partner - 15 pkt. tom

Zamość Szachy

Ruszyła Szkolna Liga

Zamość Piłka ręczna

Świąteczne granie Reprezentacja SP nr 6 w Zamościu

Wszystkiego dobrego w roku 2011 życzy kadra zawodnicza, trenerska oraz prezesi Padwy Zamość! Tradycji stało się zadość i po raz kolejny do hali OSiR w Zamościu powróciło wielopokoleniowe granie w piłkę ręczną. Korzystając z wolnego czasu i świąteczno noworocznego okresu, naprzeciw siebie stanęli Oldboje oraz byli zawodnicy zamojskiej Padwy, którzy zmierzyli się z obecną kadrą MKS-u. - Podczas spotkania nieważny był wynik, nie liczyło się, kto wygra. Najważniejsze było spotkanie oraz możliwość spędzenia wspólnie czasu. Pożytecznym momentem była również możliwość sprawdzenia się na tle bardziej doświadczonych zawodników, jak i tych, którzy swoją przygodę ze szczypiorniakiem już zakończyli mówi zawodnik Padwy, Michał Sikora.

Wśród przebywających na hali, dało się zauważyć takich szczypiornistów jak: Tomasz Pomiankiewicz(Azoty Puławy), Sebastian Różański(Focus Park Kiper Piotrków Trybunalski), Tomasz Fugiel(Vive Targi Kielce), Radosław Różański, Paweł Puszkarski(obaj KS AZS UW Warszawa), Michał K r u kowsk i ( Juven i a R z esz ów) , Piotr Wiśniewski(AZS Olsztyn), Łukasz Kłoda(Medyk Konin), Emil Kaczmarczuk(AZS Biała Podlaska) oraz Rafał Kapuściński(Cracovia). Ponadto na parkiecie w akcji zobaczyć można było sędziego Roberta Martyniukaczy też wiceprezesa klubu Padwa - Sławomira Tóra. Mecz przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze, o czym może świadczyć brak kar czasowych dla zawodników obydwu zespołów. Całe spotkanie

uwieńczyła natomiast wspólna „wigilia”, po której wszyscy zawodnicy udali się do domów na poświąteczny odpoczynek. Przypominamy również, że młodzi zawodnicy MKS-u Padwa zakończyli rozgrywki na drugim miejscu za Azotami Puławy, co gwarantuje im prawo gry w ćwierćfinałach o Mistrzostwo Polski. - Mam nadzieję, że podczas tegorocznych Mistrzostw Polski, nasz zespół spisze się o  niebo lepiej niż w  roku poprzednim. Wszyscy wierzymy w sukces, który mamy nadzieję, wkrótce przyjdzie -mówi Szymon Fugiel, najskuteczniejszy zawodnik Padwy minionego sezonu, podczas którego zwrócił na siebie uwagę takich klubów jak chociażby SPR Wisła Sandomierz, czy Azoty Puławy. Kamil Kusier

17 grudnia wystartowała VII edycja Zamojskiej Szkolnej Ligi Szachowej. W jej ramach każdego roku rozgrywanych jest kilka turniejów, a zwycięzcą zostaje ta drużyna, której uda się zgromadzić największą liczbę punktów. W lidze biorą udział szkoły podstawowe, gimnazja i placówki ponadgimnazjalne oraz ośrodki kultury. Pomysłodawcą i organizatorem toczonych od 2004 roku zmagań jest Andrzej Czochra. Pomagają mu: Zespół Szkół Społecznych, Klub Szachowy „Twierdza Zamość” oraz MDK Zamość. Do zawodów, rozegranych 17 grudnia w  MDK, przystąpiło 7 drużyn: MDK Zamość (dwie), ZSS im. Unii Europejskiej w Zamościu, Gimnazjum Nr 2 w Zamościu, I LO w Zamościu, SP Nr 6 w Zamościu, UKS LIDER Zamość. Zwyciężyła SP nr 6 w  Zamościu, wyprzedzając I LO Zamość oraz MDK Zamość. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się jeszcze 5 turniejów (kolejny 14 stycznia 2011 w MDK). Wszystkie zainteresowane szkoły i ośrodki mogą jeszcze

wziąć w nich udział. Skład zwycięskiej SP nr 6: Michał Mróz, Tomasz Kordyaczny, Adriana Mróz, Kacper Pańko, Michał Tański, Magda Kmieć.Opiekun: Grzegorz Pańko. Nie był to jedyny w ostatnim czasie sukces młodych szachistów SP nr 6. W  rozegranych 15.12.2010r. Wo j e w ó d z k i c h I g r z y s k a c h Młodzieży Szkolnej w  Szachach Drużynowychw Fajsławicach reprezentacja „szóstki” zajęła wysokie piąte miejsce w gronie 18 drużyn, brązowy medal przegrywając tylko małymi punktami. Wyniki: SP 6 Zamość - SP w Turce 4: 0 SP w Woli Radzęckiej - SP6 Zamość 1: 3 SP 6 Zamość - Tomaszów Lubelski 0: 4 SP2 Hrubieszów - SP 6 Zamość 1, 5: 2, 5 SP3 Międzyrzec Podlaski - SP 6 Zamość 1: 3 SP 6 Zamość - SP14 Lublin 2: 2 SP w Fajsławicach - SP 6 Zamość 3: 1 Skład SP nr 6: Kacper Pańko, Tomek Kordyaczny, Michał Mróz, Adriana Mróz. Opiekun: Grzegorz Pańko tom


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

21

Zamość WOŚP

Sportowcy zagrają z Orkiestrą Już 9 stycznia 2011 roku odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypominamy, że wszystkie środki pozyskane podczas najbliższej zbiórki będą przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Wśród licznych darczyńców dla znajdującego się w MDK zamojskiego Sztabu nie zabrakło również ludzi świata sportu. Zdjęcie z autografem przysłał bramkarz holenderskiej Rody Kerkrade Mateusz Prus, a jego kolega z drużyny - Przemysław Tytoń przeznaczył na licytację rękawice bramkarskie. Nie są to jednak jedyne związki świata sportu z WOŚP. - W Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu już po raz trzeci zorganizowany zostanie Charytatywny Turniej

Szachowy "Serce przy sercu". Turniej toczyć się będzie systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 9 rund. Tempo gry 5 minut dla zawodnika na rozegranie partii. W zmaganiach może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, płeć i poziom gry. Jedynym warunkiem, by wystartować w zawodach, jest wrzucenie do puszki datku na rzecz WOŚP. W ubiegłym roku zamojscy szachiści zebrali w sumie 1008 zł. W 2011 r. podczas trwania XIX Finału WOŚP będą chcieli pobić ten wynik. W trakcie trwania turnieju można będzie również nabyć szachową monetę kolekcjonerską - 1 PESO REPUBLICA DE CUBA, przekazaną na rzecz WOŚP przez kolekcjonera szachów z całego świata - Andrzeja Czochrę, pomysłodawcę i organizatora charytatywnego turnieju - wyjaśnia Andrzej Szumowski, dyrektor MDK w Zamościu. Zamojski tenis stołowy i Przyjaciele na rzecz WOŚP W XIX Finał WOŚP aktywnie włączył się również Trefl Zamość. W

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ("Elektryk") 9 stycznia zostanie zorganizowany specjalny turniej tenisa stołowego, do udziału w którym kluboiwe władze zapraszają wszystkich chętnych. Oto program: 9:50 - turnieje dziewcząt i chłopców do III klasy szkoły podstawowej 10:00 - turnieje dziewcząt i chłopców - szkoły podstawowe klasy IV-VI 11:30 - występ muzyczny i I licytacja pamiątek 11:45 - turnieje dziewcząt i chłopców - gimnazja/szkoły średnie 13:30 - występ muzyczny i II licytacja pamiątek 14:15 - turnieje OPEN kobiet i turniej mężczyzn - Podczas Finału nie mogło zabraknąć i nas. Serdecznie zapraszam więc wszystkich miłośników i przyjaciół tenisa stołowego. Zapisy do turniejów kończyć będziemy dopiero 15 minut przed rozpoczęciem danych kategorii. Przewidujemy również rozmaite konkursy zręcznościowe dla dorosłych

Ameryka Południowa Wyprawa rowerowa

Sylwia i Matthew już w Chile

Sylwia przemierza ParkNnarodowy „Torres del Paine” Na początku września pochodząca z Żurawnicy Sylwia Mądra wraz ze swoim życiowym partnerem Anglikiem Matthew Ongleyem wyruszyli na dwuletnią wyprawę rowerową. Ich celem jest przemierzenie na dwóch kółkach obu Ameryk. Zaplanowana trasa liczy 29.000 km i wiedzie z najdalej na południe wysuniętego miasta na kuli ziemskiej - Ushuaia do Alaski w Północnej Ameryce. Kiedy ostatni raz informowaliśmy o dzielnych podróżnikach, mieli na swoim koncie przejechane niemal 2000 kilometrów, a  największe problemy sprawiał im porywisty wiatr (120 km/h),

który momentami wiał tak mocno, iż uniemożliwiał nawet pchanie rowerów, nie mówiąc w ogóle o jeździe. Przypomnijmy, że rowerzyści spędzają w  siodełku około 8 godzin

dziennie, a ekwipunek każdego z nich waży 50 kg. Oto jak Sylwia Mądrarelacjonuje kolejne etapy niezwykłej podróży: - Dzięki przyjaznym wiatrom,

Płoskie Halowa piłka nożna

Puchar dla Kalinowic 9 reprezentacji szkół podstawowych wzięło udział w turnieju piłki nożnej, który odbył się 20 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Płoskiem. W zawodach uczestniczyły następujące drużyny: Mokre, Kalinowice, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Zawada i Żdanów.

Uczestnicy turnieju w Płoskiem

Mateusz Prus zagra w WOŚP - fot. Michał Szumowski oraz dzieci. Wpisowe do turnieju będzie uznaniowe i wraz z kwotami uzyskanymi w czasie licytacji rozmaitych gadżetów oraz z pozostałymi datkami trafią wprost do puszek WOŚP zachęca do udziału w pingpongowej akcji Wojciech Skuba, prezes Trefla.

Jak pokazują powyższe przykłady, jeżeli tylko chce się pomóc - zawsze znajdzie się jakiś sposób. Tym bardziej, że cel piękny, a ludzi z dobrym sercem nie brakuje, również wśród sportowców.

wiejącym nam od jakiegoś czasu w plecy, zrobiliśmy duży postęp, szybko dojeżdżając do Tierra del Fuego, czyli „Ziemi Ognia”. Tam spotkaliśmy holenderskiego rowerzystę - podróżnika, z którym wspólnie pedałowaliśmy przez kilka dni w stronę najdalej na południe wysuniętego miasta świata - Ushuaia. Po kilku relaksujących dniach spędzonych w Ushuaia, dotarły jednak do nas straszne wieści z Wielkiej Brytanii. Bliski członek rodziny Matthew był poważnie chory, postanowiliśmy więc przerwać naszą podróż i wrócić do domu. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i po miesiącu przerwy, 2 grudnia wróciliśmy do Ushuaia. Od tego momentu rozpoczęła się nasza podróż na północ. Po powrocie znowu musieliśmy jednak przystosować się do ekstremalnych warunków i  trudów życia na rowerze. Upłynęło kilka tygodni, zanim po raz kolejny oswoiliśmy się powtórnie z twardymi rygorami naszej codzienności. Po przekroczeniu granic Argentyny wjechaliśmy na kilka dni do Chile. W Parku Narodowym „Torres del Paine” odstawialiśmy na moment rowery, pokonując słynny szlak „W” pieszo. Wizyta w parku dostarczyła nam

wiele niesamowitych przeżyć. Wyboiste drogi i strome wzniesienia sprawiły, że poruszaliśmy się w powolnym tempie, ale dało nam to możliwość podziwiania pięknych krajobrazów. Święta Bożego Narodzenia spędziliśmy w promieniach letniego słońca w argentyńskim miasteczku El Chalten. Wraz z  nowym rokiem wkraczamy w następny etap naszej podróży, zaczynamy bowiem jazdę wzdłuż najdłuższego kraju na świecie - Chile. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu opuszczamy patagońskie wiatry i ponure argentyńskie pustynie. P rzy pom nijmy, że przy okazji wyprawy do obu Ameryk Sylwia i  Matthew pomagają fundacji „SOS Wioski Dziecięce”, a wszystkich czytelników Gazety Zamojskiej zapraszają na stronę www.siepomaga.pl/r/journeysbybike, gdzie można dokonywać wpłat na ten cel. Wszystkich zainteresowanych losem dzielnych rowerzystów informujemy, że na stronie www.journeysbybike.wordpress.com dzięki satelitarnej mapie można śledzić trasę podróży Sylwii i Matthew.

Przybyłych kibiców, zawodników i opiekunów powitał Leszek ŁepikDyrektor Zespołu Szkół w Płoskiem, natomiast otwarcia turnieju dokonał Jerzy Bondyra - Przewodniczący Rady Gminy Zamość. Rozgrywki toczyły się w  dwóch grupach - systemem każdy z  każdym. Do zmagań finałowych o miejsca I-VI awansowały drużyny ze szkół w  Zawadzie, Wólce Wieprzeckiej, Wysokiem, Płoskiem, Kalinowicach i Żdanowie. Wy n i k i me c z ó w de c yduj ą cych o  końcowej kolejności: Finał: Kalinowice - Żdanów 0:0 (rzuty karne - 3:2) Mecz o  3 miejsce: Wysokie Płoskie 1:1 (rzuty karne - 2:1) Mecz o 5 miejsce: Zawada - Wólka Wieprzecka 0:1

Zwycięska drużyna z Kalinowic g r a ł a w  sk ł ad z ie : A d r ia n Łagowski, Filip Maciejewski, Piotr Brzóska, Paweł Gramatyka, Oska r Umyla ń sk i, Toma sz Głowacki, Łukasz Powroźnik, M a c i e j Z d y b e l . O pi e k u n : Krzysztof Głuchowski. Królem strzelców został Damian Bednarczyk (Wysokie - 5 bramek), a za najlepszego bramkarza uznano Piotra Ostasza (Żdanów). Pamiątkowe dyplomy, puchary dla finalistów oraz statuetki dla najlepszych zawodników wręczył Jerzy Bondyra - Przewodniczący Rady Gminy Zamość. Poczęstunek ora z n a g r ody u f u ndowa no z budżetu Gminy Zamość.

tom

tom

tom


Gazeta

22

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Egipt Męczący wyjazd na wczasy

Przeżyłem „zemstę faraona”

W te pochmurne i zimne styczniowe dni, dla poprawy samopoczucia i humoru naszych Czytelników zapraszamy do lektury wspomnień „ z przymrużeniem oka” Wojciecha Śmiałko z Zamościa, który dzieli się swoimi doświadczeniami z wojaży po Egipcie. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Pomyślmy o tym, patrząc rankiem przez okno, z tęsknotą za słońcem i wymarzonymi wakacjami. Dzień 1. Wylot. Na lotnisku pada, 11 stopni - podobno jest lato. To nic, za cztery godziny będziemy w ciepłym egipskim słońcu.

Wsiadamy do samolotu. Ładnie pomalowany, ale nazwa linii nic mi nie mówi. Mam nadzieje, że nie odkupują samolotów od wschodnich sąsiadów. Obsługa ma ciemną skórę i mówi jakimś „nieludzkim” językiem. Hm. Trochę jest mi nieswojo. Za kilka dni rocznica 11 września. Startujemy. Wylądowaliśmy w Egipcie. Gorąco. Dzień 2. Zaczynamy zwiedzanie. Starożytne budowle są imponujące. Imperium Egipskie istniało około 4 tysięcy lat. Cztery razy dłużej niż państwo polskie. Jesteśmy pod wrażeniem geniuszu i rozmachu starożytnych Egipcjan. Współczesność jest smutnym cieniem minionej świetności.

Myślałem, że w Polsce jest bałagan. Tutaj to słowo nabiera zupełnie innego znaczenia. Trzeba się przejść bocznymi uliczkami. Śmiecie z pewnością pamiętają jeszcze ubiegły wiek. Pamiętamy o przestrogach na temat „zemsty faraona” i razem z kumplem profilaktycznie spożywamy przywiezione z kraju lekarstwo. Kumpel dla wzmocnienia działania dokupił jeszcze tutejsze medykamenty. Dba chłop o zdrowie, dobry jest. Gorąco. Dzień 3. Jedziemy na południe pod granicę z  Sudanem oglądać jezioro Nasera i świątynie w Abu Simbel. W latach 50-tych ubiegłego wieku cała świątynia została przeniesiona przez naukowców z Europy i USA kilkaset metrów wyżej

aby uchronić ją przed zalaniem przez wody powstającego jeziora Nasera. Jezioro jest ogromne, ma około 500 km długości. M oż n a s ię w n i m k ą p a ć. Przewodniczka nas liczy i ogłasza, że jeżeli ktoś nie stawi się w autokarze za godzinę to uzna, że zaprzyjaźnił się z krokodylami i grupa nie będzie dłużej czekać. Moja córka poderwała arabskiego pilota (albo on ją). Daje za nią dziesięć wielbłądów. Powiedziałem, że jak da pięćdziesiąt to się zastanowię. Trzeba znać swoją wartość. Nie najlepiej się czuję. Zażyłem podwójną dawkę lekarstwa. Dzień 4.

Lekarstwo nie pomogło. Leżymy w hotelu. Boże, pozwól mi umrzeć… Przyjechał Egipski lekarz. Dał zastrzyk i kazał pić Coca Colę! To samo zlecił kumplowi. Dzień 5. Udało nam się wczołgać do autokaru. GORĄCO !!! Skala na termometrze już dawno skończyła się na temperaturze 40 stopni Celsjusza. Powietrze parzy. Już wiem dlaczego woda w Egipcie jest droższa od benzyny. Tylko turyści pałętają się po pustyni i oglądają kamienie. Każdy przyzwoity Arab o tej porze śpi. Trzeba uważać, aby na któregoś nie nadeptać.

Egipcjanie nie pracują jak mieszkańcy każdego cywilizowanego kraju w ciągu dnia, ale w nocy. Jest druga po północy. Pod naszym hotelowym oknem przebudowują ulicę i od trzech godzin zrywają starą nawierzchnię młotem pneumatycznym. Chyba oszaleję. Dzień 6

Pławimy się w hotelowym luksusie. Byłoby cudownie, ale muszę iść z kobietami na zakupy. Każdy tubylec na ulicy za wszelką cenę stara się

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

wmówić, że jego towar jest nam absolutnie do życia niezbędny i najtańszy w całej Północnej Afryce. Trzeba im przyznać, że mają talent lingwistyczny. Bezbłędnie rozpoznają nację biednego turysty i w jego ojczystym języku gotowi są mu sprzedać piasek z  Sahary lub „oryginalny” papirus z naklejką „made in China”. Dzień 7 Dzisiaj nie poszedłem na zakupy. Żona poszła sama. Co ona robi cztery godziny na jednej ulicy? Wróciła

mocno podekscytowana. Mówi, że w jednym sklepie mocno się nią zainteresowali. Hm!? Pyta czy dam jej dolary na jutrzejsze zakupy, a jeżeli nie chcę to nie muszę z nią razem chodzić! Dzień 8 Ruch uliczny w Egipcie kieruje się jedną prostą zasadą. Nie ma żadnych zasad.

Nie wiedziałem, że z ulicy dwupasmowej można zrobić czteropasmową, a nawet sześciopasmową, jeżeli doliczymy do tego chodnik. Piesi są złem koniecznym, które się tylko pałęta po drodze. Nabieram przekonania, że tutejszym kierowcom ktoś płaci za każdego rozjechanego turystę. Córka poderwała nowego Araba. Uczy się od niego egipskiego (gdy jesteśmy blisko). Dzień 9. Jesteśmy w Kom Ombo. Na ulicy nie widzi się turystów. Przed każdym hotelem w Egipcie stoją uzbrojeni strażnicy. W ośrodkach turystycznych można bez przeszkód chodzić po mieście. W Kom Ombo nie ma takiej możliwości. Strażnicy nie wypuszczają nikogo z hotelu. Podobno mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do obcokrajowców i taka wyprawa mogła by się zakończyć dużymi kłopotami.

Nie da się spać. Samochody trąbią całą noc. Trąbią na wszystko, a jak nie

ma na co trąbić to trąbią żeby sprawdzić czy od tego trąbienia klakson jeszcze działa. Najchętniej od godziny 23 do 3 nad ranem. Dzień 10. Pojechaliśmy na drugi koniec miasta Asuan. Chodzimy po bazarze. Jesteśmy niemal jedynymi turystami. Zaglądamy w zaułki. Nie jesteśmy jednak miłośnikami sportów ekstremalnych i szybko rezygnujemy z dokładniejszego zwiedzania bocznych uliczek. Zamierzałem coś kupić w tutejszej ulicznej kuchni, ale po obejrzenie warunków w jakich są przyrządzane potrawy dochodzę do wniosku, że takiej degustacji mógłbym nie przeżyć.

Po trzech godzinach miał po nas przyjechać z hotelu taksówkarz. Zapomniał. Ciemno. Stoimy na ulicy i czekamy. Zaczynamy wzbudzać niezdrowe zainteresowanie tubylców. Zatrzymujemy dorożkę. Miejsca jest na trzy osoby. Nas jest dziewięć. Damy radę, nie wiem tylko czy koń da. Dorożkarz chce piętnaście dolarów. Umawiamy się na dziesięć. Jest pod górę. Zaczynamy pchać dorożkę. Kilometr przed hotelem koń się „zatarł”. Dalej idziemy piechotą. Zapłaciliśmy umówione dziesięć dolarów i dorzuciliśmy jeszcze pięć na bakszysz dla konia. Jak by nie liczyć wyszło piętnaście dolarów. Dzień 11. Popłynęliśmy na powierzchniowe nurkowanie. Wywieźli nas statkiem na środek morza, założyli maski, pokazali kierunek gdzie powinna być rafa koralowa i wrzucili do wody. Woda jest tak słona, że w zasadzie trudno utonąć. Oglądamy rafy. Czujemy się jak w innym świecie. Trochę straciliśmy poczucie czasu. Wynurzamy się… no i problem. Gdy przypłynęliśmy były tylko dwa statki - teraz jest ich dwadzieścia, wszystkie podobne do siebie. Wokół mnóstwo ludzi z innych łodzi,

wszyscy w maskach i nie sposób rozpoznać kto nasz, a kto nie. Płyniemy od jednego statku do drugiego. Dobra, jest nasz. Statek jest, ale żony nie ma. Czekamy. Pytam się kapitana czy są w tej okolicy rekiny. Dzień 12. Jedziemy oglądać piramidy. Stoją, nie jak sądziłem daleko na pustyni, ale na rogatkach Kairu. Podchodzę bliżej aby dotknąć kamieni które mają 4 000 lat. Z zadumy nad przemijającym czasem wyrywają mnie wołania kobiet abym się dobrze ustawił do zdjęcia. Brakuje mi tych czasów, kiedy do aparatu fotograficznego zakładało się 36-ścio klatkowy film. Nikt by wtedy nie wpadł na pomysł, aby w tydzień zrobić 1 500 zdjęć. Po sesji zdjęciowej czas na przejażdżkę na wielbłądach. Panuje ogólne podniecenie bo podobno Arabowie obiecali, że

będzie za darmo! Zaczynam podejrzewać u kogoś ciężki udar mózgu od tego słońca. Tyle, że tubylcy mieszkają tu już od dość dawna i chyba do tego upału są przyzwyczajeni.

Mimo protestów zostaję siłą wciągnięty na wielbłąda. Kolejna sesja zdjęciowa. Wysoko i strasznie kolebie. No to Panowie, już wystarczy tych atrakcji. Sięgam po głęboko schowane pieniądze. Myślę, że pięć dolarów za 30 sekund siedzenia na wielbłądzie będzie uczciwą ceną? Tubylcy są innego zdania. Proponują 100 dolarów!!! No cóż, w kraju gdzie tyle wynosi średnia pensja, to rzeczywiście jest prawie „za darmo”. W celu ustawienia się w lepszej pozycji negocjacyjnej dodają „gazu” i ze mną na wielbłądzie ruszają w kierunku pustyni. No to teraz naprawdę mnie zdenerwowali. Chowam pieniądze i zrywam negocjacje. Słyszę za sobą krzyki przestraszonych kobiet, że im męża i tatę porywają. Po chwili dogania nas policja turystyczna - też na wielbłądach. Ostra wymiana zdań pozwala się domyślać treści rozmowy. Z powrotem wracam już na piechotę. Dzień 13. Woda jest wspaniale ciepła. Na horyzoncie dziesiątki białych jachtów. Na plaży ustawione bufety z darmowymi przekąskami i napojami. Najlepiej jest przyjechać tutaj późną jesienią lub zimą. W  tutejszym słońcu szybko można naładować się energią i pozbyć się wszystkich depresyjnych nastrojów. Na tej szerokości geograficznej słońce może być jednak bardzo groźne.

Wielu turystów zdaje się o tym zapominać. Godzina opalania na plaży kończy się stu procentowym poparzeniem słonecznym. Dzień 14 Wracamy do domu. Przy odprawie musimy dać celnikowi bakszysz. Nie wiem za co, ale pocieranie dwoma palcami w  ge ś c ie liczenia pieniędzy nie wymaga tłumaczen ia. Daje ostatnie dwa Euro. Celnik patrzy z pogardą. Bezradnie rozkładam ręce. Macha. Możemy iść. Jesteśmy w Polsce. Cudowne 12 stopni Celsjusza. Pada deszcz. Idziemy na ruskie pierogi. Zamawiamy podwójną porcję. Jest nam dobrze. Musimy w domu odpocząć po męczących wczasach. Do zobaczenia w następne wakacje! Wojciech Śmiałko


Gazeta

Reklama w Zamojskiej: tel. 785-647-357 Redakcja: tel. 84 539-88-22, Zamość, ul. Szczebrzeska 21

amo ska

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

POWIATU ZAMOJSKIEGO

NIEZALEŻNY TYGODNIK

Konkurs!

Święta z McDonald’s Nagrody funduje McDonald’s

Horoskop Dowcipy Baran Pamiętaj, że nie można nieustannie przesiadywać przy komputerze, wybierz się gdzieś na łono natury. Sobota to właściwy okres do samotnych wycieczek, w czasie których możesz odetchnąć od codzienności. W twoim otoczeniu pojawi się ktoś, kto bardzo Cię doceni. Byk Nie naciskaj przez pewien czas na partnera, gdyż wymaga on odrobiny luzu. Niebawem sprawy sercowe potoczą się we właściwym kierunku. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Wszystko, co zaplanowałeś i o czym marzysz, potoczy się w odpowiednim kierunku.

Restauracja McDonald’s

®

Al. Jana Pawła II 6, Zamość © 2010 McDonald’s Corporation.

Mikołaj z prezentami Oli Kaczor

Święta w McDonalds! 306720 ML Ogl Zamosc 98x104.indd 1 10-11-02 16:00 Drodzy Czytelnicy! W związku ze zbliżającym się czasem świątecznym zmieniamy tematykę konkursu. Prosimy o nadsyłanie prac, które nawiązują do świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Mile widziane są rysunki choinek, św. Mikołaja i wszystkiego, co kojarzy się Wam ze świętami. Wykonanie zostawiamy Waszej pomysłowości. W imieniu McDonalds życzymy dobrej zabawy! Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Zachęcamy również do współpracy nauczycieli plastyki i języka polskiego oraz Domy Kultury. Prace mogą być w formie opisowej, rysowanej lub malowanej. Wskazana jest odrobina fantazji i uśmiechu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone publikacją na łamach Gazety Zamojskiej. Wszystkie opublikowane prace z kolei zostaną wyróżnione przez naszych sponsorów. McDonald’s zaprosi laureatów do swej restauracji na poczęstunek dla 3 osób. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Zapraszamy do naszej zabawy.

Dawna Kwartet torba ze ze skóry Szwecji

Z Ŝarówką i bateriami

Ciasno DuŜe u w niej pelikana

DŜokejska kurtka

5

2

9

22

Cieszy hurtownika

Słynny wyrób z Hawany Plemienna szycha

18

Udaje innego niŜ jest

Nie jest prostą

11

Wydany przez sąd

20

MoŜe być rozpuszczalna

19

15

Ziemia wasala

16 Pomoc domowa

Skorpion W sprawach sercowych, nawet jeśli spotka cię coś niemiłego, pamiętaj, że może to mieć dobrą stronę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W pracy przyspiesz działania, bo coś ostatnio nie za bardzo się przykładasz, przecież możliwości masz spore.

4

23

Seat jak miasto Antonim zenitu

12

Kształtka rurowa

21

Kolisty plac w cyrku

3

6

Pierwiastek z tablicy

Czuły w zębie

Buduje gniazdo

ZboŜa lub światła Do rozwiązania

10

Dawna Hiszpania Autor "Buddenbrooków"

Głos czernicy

17

… de France

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - myśl Pittakosa. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18

19 20 21 22 23

Spośród nadesłanych rozwiązań wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Andrzeja Iwańca. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji „Gazety Zamojskiej”. Rozwiązanie z poprzedniego numeru: Nowinka źdźbo prawdy. REDAKCJA: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość redakcja@zamojska.com, 84 539-88-22 internet: www.zamojska.com REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@zamojska.com DZIENNIKARZE: Wojciech Stepaniuk, Tomasz Tomczewski,, Wioletta Sawa, Kamil Kusier, Daniel Czubara PROJEKT GAZETY: Jarosław Bury WSPÓŁPRACOWNICY: Adrian Such, Artur Habza, Szymon Miąsik, Witold Hryniewiecki, Piotr Arkadiusz Szymański KOREKTA Anna Misztal

WYDAWCA: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość. Wyłącznie polski kapitał. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, reklama@zamojska.com, tel. 84 539-88-22, 785-647-357 DRUK: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, DRUKARNIA w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 2000 szt., cena 2,0 0 zł (5% VAT). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informa-

Lew W tym tygodniu możliwe drobne nieporozumienie z kimś bardzo Ci bliskim. Wasze plany, oczekiwania mogą okazać się sprzeczne. Nie przejmuj się, bo szybko dojdziecie do porozumienia. Wolne Lwy nie powinny narzekać na brak wrażeń.

Waga W sprawach uczuciowych, ku twojemu wielkiemu zdziwieniu, jeszcze żadnej rewolucji na razie nie będzie, ale kto wie jak długo. W pracy i w ogóle w sprawach zawodowych zdaj się na swój rozsądek i tym razem zapomnij o intuicji. Ona mogłaby zaprowadzić cię na manowce.

ZastrzeŜenia

Węzeł na sznurku Kończyna dolna

Młokos, nastolatek

Rak Ożywienie tych najlepszych uczuć, radość bycia we dwoje. Poczujesz jak ten ktoś jest dla Ciebie ważny i jak jest cudowny. Panny w związkach mają okazję do powiększenia rodu. W pracy martwy sezon. Nadrób zaległości, snuj plany na przyszłość lub uzupełnij fachową wiedzę.

Śmieszność sytuacji

8

Zapięcie spódnicy

Bliźnięta Romantycznie i spokojnie, tak właśnie przebiegnie ten tydzień osobom, które są z kimś związane. Dla osób samotnych będzie to tydzień obfitujący w miłe niespodzianki, romantyczne spotkania w urokliwych miejscach. Nie zabraknie adoratorów i okazji na poznanie kogoś interesującego.

Panna Uczucia wezmą górę nad rozsądkiem. To raczej do Ciebie niepodobne i dlatego mogą wyniknąć kłopoty. Jeśli zapanujesz nad rozsądkiem, będziesz mieć wszystko pod kontrolą. Twoja druga połowa aż piszczy, żeby gdzieś z Tobą wyjść.

Cło sprzed wieków

13 Sobota u śydów

1

Wada, defekt towaru

Nadaje się go sprawie

Zbuduje piec

7

MoŜna go zadać łgarstwu

14

Surowiec np. budowlany

Typ gleby

śart szydercy

Młódka wśród kart Toczy się i wpada do łuzy

Sportowe szranki

cji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego) redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy. Linia alarmowa Gazety Zamojskiej” czynna 24/7 84 539-81-83 Zadzwoń i nagraj wiadomość

23

Strzelec Dla samotnych ten tydzień będzie interesujący. Czekają Cię flirty, radosne spotkania i czułe uniesienia. Jest szansa, że odnajdziesz swego królewicza lub królewnę z bajki. Stan Twojego konta znacznie się poprawi. Już teraz zacznij myśleć w co warto zainwestować. Koziorożec Jeśli chcesz zrobić wrażenie na stałym partnerze, ugotuj mu jego ulubioną potrawę. To dobry moment na poważną inwestycję. W pracy nie licz na awans, ale w żadnym razie nie zwalniaj tempa, bo będzie Ci to policzone w późniejszym okresie. Wodnik To jest idealny czas, aby wyjechać gdzieś w dobrym towarzystwie. Nie można nieprzerwanie przesiadywać w czterech ścianach. Wolne Wodniki powinny zwrócić uwagę z kim się zadają. Ryby Przygotuj się dobrze na wypoczynek. Znajdziesz kilka godzin, żeby zabrać się z ukochaną osobą na wspólny wyjazd. Wolne Ryby powinny więcej uwagi skupić na nowo poznanych osobach, wśród nich jest ktoś, kto zawiesił na Tobie oko.

Profesor do studenta na egzaminie: – Proszę pana, czy pan w ogóle chce skończyć studia? Tak panie profesorze. – No to właśnie pan skończył. Mówi szeregowy do szeregowego: – Porobimy sobie jaja z naszego kapitana? – Lepiej nie, wystarczy ze robiliśmy sobie jaja z naszego dziekana. Przychodzi pijany student na egzamin z matematyki i pyta profesora czy może zdawać. Egzaminator był litościwy, wiec stwierdził, że nie widzi przeszkód, i na rozgrzewkę kazał studentowi narysować sinusoidę. Student wziął kredę, podszedł do tablicy i narysował piękną sinusoidę. Egzaminator na to: – No widzi pan, jednak pan umie. Na co student: – Niech pan profesor poczeka, to dopiero układ współrzędnych. Na egzamin wtacza się „lekko” podchmielony student: – Pppaniee ppproofesorzee, czyy ppprzyjmie paan piijanegoo? – Proszę wyjść i wrócić trzeźwy! – Aaale jaa baardzoo pppanaa prooszeee... – Bez dyskusji! Proszę wyjść! – Alee pppaniee proofessorzee...Tto naapraaawdee oostatnii raaaz... – Nie! Wynocha stąd!!! – Ale naapraaawdę! Nieech się paaan zgodzi! – No dobrze, ale żeby mi to było ostatni raz! – OK, chłoopaaakii! Wnieeścieee go! Przyszli studenci na egzamin. Profesor: – Mam dwa pytania: Jak ja się nazywam i z czego jest ten egzamin? A studenci spojrzeli po sobie: – Cholera! A mówili, że z niego jest taki luzak!!! – Mamo... kup mi małpkę. Proszę! – A czym Ty ją będziesz karmił synku? – Kup mi taką z zoo, ich nie wolno karmić. – Tatusiu, czy ty wiesz, że mama jest lepszym kierowcą od ciebie? – Chyba żartujesz? – Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! Babcie rozmawiają o swoich wnukach. – Mój będzie ogrodnikiem, cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w ziemi. – Mój będzie lekarzem, cały dzień bandażuje lalki. – A mój będzie pilotem, cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i mówi: „Babciu, ale odlot!” Mama woła dziecko na podwórku: – Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! – A co? Spać mi się chce? – Nie! Głodny jesteś!

REKLAMA

HIT_SAT Zamość NOMI - E.LECLERC tel. 84 627 84 63, kom. 604 981 482 SPRZEDAŻ SERWIS WYMIANA GWARANCJA


Dziewczyna Zamojskiej ‘1

Gazeta

24

1

Nr (079) 4 - 10 stycznia 2011

Witam! Nazywam sie Dominika Chyży. Mam 18 lat. Mieszkam w okolicach Zamościa, a dokladnie w Horyszowie Polskim. Aktualnie uczę się w Technikum nr 4 w Zamościu. Interesuję sie tańcem i muzyką. Pozdrawiam serdecznie!

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

WYGRAJ SPA

Konkurs!

Wyślij zdjęcie i kilka słów o sobie na adres redakcja@zamojska.com i weź udział w konkursie Dziewczyna Zamojskiej Każda dziewczyna, która zgłosi się do konkursu, a jej wizerunek zostanie opublikowany w "Gazecie Zamojskiej" zostanie nagrodzona zabiegiem w Centrum Urody SPA „PULS” (po okazaniu Gazety Zamojskiej w której jest opublikowana).

Zdobądź doświadczenie i nagrody Co kwartał Czytelnicy i Internauci wybierają „Miss Sezonu GZ”. Na laureatki czekają wspaniałe nagrody: I miejsce: kupon o wartości 300 zł na zakup biżuterii, * karnet na solarium o wartości 90 zł – 105 min, kupon na 100 zł usługi fryzjerskie. II miejsce: kupon na zakupy biżuterii o wartości 200 zł,* karnet na solarium o wartości 60 zł – 70 min. III miejsce: kupon na zakup biżuterii o wartości 100 zł, karnet na solarium o wartości 30 zł – 35 min. Kupony na zakup biżuterii oraz karnety solarium ufundowało Studio modelowania sylwetki MARILYN ul. Orla1.

Dominika Chyży

Kontakt: tel. 785-773-937 www.zamojska.com redakcja@zamojska.com

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Eliminuje cellulit * Redukuje tkankę tłuszczową * Poprawia sylwetkę * Przyspiesza przemianę materii * Obniża wagę ciała

Zapraszamy 9-21, sob. 9-19

WYTNIJ KUPON I WYŚLIJ NA ADRES REDAKCJI ABY ODDAĆ GŁOS NA SWOJĄ KANDYDATKĘ (kupon z gazety jest równoważny 20 głosom z internetu)

Nie przegap szansy! Weź udział w naszym plebiscycie. Szczegóły na www.zamojska.com, pod numerem telefonu: 84 539-88-22 oraz w siedzibie redakcji.

Felieton

Wojciech Stepaniuk

Abonament jak kolejny haracz

Abonamentu nie muszą już płacić ponad 60-letni emeryci, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, bezrobotni, renciści całkowicie niezdolni do pracy, osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny lub korzystające z pomocy społecznej. W tym roku zaoszczędzą przeszło 200 zł. Wystarczy, że złożą na poczcie oświadczenie, na specjalnym formularzu lub napisane odręcznie, o zaprzestaniu opłacania abonamentu. Ja jednak w ogóle nie rozumiem, o co chodzi z tym abonamentem i nie rozumiem tego ciągłego zachęcania ludzi do płacenia abonamentu. W sumie można rzec, że ten felieton dotyczy kolegów po fachu, którzy liczą na pieniądze z abonamentu, by móc wypełniać misję radia i telewizji publicznej. Ale jak się przyjrzeć temu bliżej, to nie o misję tu chodzi, bo tej w mediach tyle, co kot napłakał, ale raczej o wygodę. Bo oto szefowie radia i telewizji publicznej zarabiający po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, nie muszą martwić się o to, jak pozyskać pieniądze na funkcjonowanie danego medium, bo dadzą je abonenci, a i kilkadziesiąt milionów złotych dorzuci też rząd. Jednym słowem, wakacje w pracy. Leży sobie taki prezes w fotelu, seksretareczka - o przepraszam - sekretareczka, raz po raz przynosi mu świeżą kawkę albo kolejnego drinka i prezes ciężko pracuje. Od czasu do czasu zwoła tak zwane kolegium redakcyjne, na którym pokrzyczy na dziennikarzy i wyda polecenie, by ci w audycjach radiowo - telewizyjnych zachwalali, jaki to jest wspaniały i cacy ten cały abonament. I doda, że wszyscy koniecznie muszą go płacić, by media mogły spełniać misję publiczną. Tyle tylko, że tego misyjnego posłannictwa publicznego w mediach to raczej nikt nie dostrzega i bardziej stosowniejszym byłoby tu pytanie, czy przypadkiem partyjni prezesi radia czy telewizji pod pojęciem misji publicznej nie kryją określenia „misji politycznej”? Wszak za pieniądze abonentów trzeba wychwalać partię, dzięki której prezesi są prezesami, bądź inaczej - pseudoprezesami, często bez jakiegokolwiek przygotowania do pracy w mediach, czyli bez odpowiadającej zajmowanemu stanowisku szkoły. Telewizja Polska i Polskie Radio bywały już stacjami prawicowymi i lewicowymi, rządowymi i antyrządowymi, konserwatywnymi i liberalnymi, ale nigdy nawet nie zbliżyły się do ideału apolitycznych środków przekazu. Zawsze były i są uzależnione od aktualnie rządzącej partii bądź koalicji, więc mowa o spełnianiu jakiejkolwiek misji publicznej jest co najmniej kpiną z radiosłuchaczy i telewidzów. Kolejną kpiną i brakiem szacunku dla nich jest wprowadzenie obowiązku płacenia abonamentu. Osoby decydujące o narzuconym obowiązku opłat zapomniały chyba, że nie każdy ma ochotę wspierać finansowo ten cały „burdelik” i generalnie nie mus i godzić się na to, by państwo zdzierało - z i tak już głodowych i wcześniej okrojonych poborów, emerytur i rent - kolejne haracze.

Kupon „Dziewczyna Gazety Zamojskiej” Głosuję na dziewczynę: ......................................................... Imię i Nazwisko Dziewczyny GZ Telefon: ........................................ Spośród nadesłanych kuponów wylosujemy 3 nagrody - sprzęt AGD.

Wszystkim Klientom i Kontrahentom Centrum Mody Juzwex spełnienia marzeń oraz pomyślności w Nowym Roku 2011 życzą pracownicy i właściciele Centrum Odzieżowego Juzwex

JUZWEX to Twoje Centrum Mody

Gazeta Zamojska  

Nr 01 (079)