Page 1

СПОРТ

09

“Адидас” е еврошампион

НОВИНИ

10

ÕÂÏÒÍËˇÚ ì¿‰Ë‰‡Òî  ÌÓ‚ËˇÚ ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ —Ú‡ˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ Ò‰ ÒÔÓÚÌËÚ „Ë„‡ÌÚË.

Населението на България ще продължи да намалява Õ‡‡ÒÚ‚‡ ·ÓˇÚ Ì‡ ‡Ê‰‡Ìˡڇ, Û‚Â΢‡‚‡ Ò Ò‰̇ڇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡, ÔÓ͇Á‚‡Ú ËÁÒΉ‚‡Ìˡ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: 16

Áðîé: 27 (804) Фетхуллах Гюлен

÷‰ÂÊË ÓÚ ≈— Ò ۷‰Ëı‡, ˜Â “ÛˆËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡ÂÏ ҂ÓÂÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÓÔÓÁ̇ı‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. —ÔÓ‰ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ï·‰ÂÊË “ÛˆËˇ  ‰̇ ìÚËÔ˘̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ÒÚ‡Ì‡î Ë ìËχ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓËÚÓ Â‚ÓÔÂȈËÚ ·Ëı‡ ̇ۘËÎË ÓÚ ÚÛˆËÚÂî. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓÎËÚˈË, Ï·‰ÂÊËÚ Ò ۷‰Ëı‡ ÓÚ ÔÓÎÁ‡Ú‡, ˜Â “ÛˆËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡  ˜‡ÒÚ ÓÚ ≈—. ¬ ‰ÌÓÒ‰Ï˘̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Á‡ÔÓÁ̇ÌÒÚ‚Ó, Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ ÓÚ ‘‰Â‡ˆËˇÚ‡ ̇ χχÒÍËÚ ÒÎÛÊËÚÂÎË (‘×), Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÒÚ‡ÌË, ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ͇ÚÓ √ÂχÌˡ, »ÒÔ‡Ìˡ, ÀËÚ‚‡, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ë √˙ˆËˇ, ͇ÍÚÓ Ë ¡˙΄‡ˡ. œÓˇ‚‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚË 14 Ï·‰ÂÊË ÓÚ ‰ÂÒÂÚ ÒÚ‡ÌË, ˆÂÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ Á‡ “ÛˆËˇ ÔÓ Ô˙Úˇ È Í˙Ï ≈—. ÷ÂÎÚ‡ ̇ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ ‘×  ‰‡ ËÁ„‡Ê‰‡ ÏÓÒÚÓ‚Â ÏÂÊ‰Û “ÛˆËˇ Ë ÒÚ‡ÌËÚÂ, ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Ï·‰ËÚ ıÓ‡. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 10

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÎÍÓÐ ×ÎÁ À Í

Åâðîïåéñêè ìëàäåæè çà Òóðöèÿ: Âèäÿõìå åäíà åâðîïåéñêà ñòðàíà

В едноседмичната програма за запознанство 14 младежи от десет страни, членки на ЕС, имаха възможността да опознаят Турция. Общото между участниците е, че знаят много малко за Турция и турския народ и често информацията им е от трети лица.

ÑÍÈ Ì ÊÈ : ÒÀ ÉÔ Ó Ð Õ ÞÑ ÅÈ Í Î Â

НОВИНИ 11 ВАРНА СЕ ПРЕВЪРНА В ШАХМАТНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА

Фетхуллах Гюлен най-видният мислител на съвремието TÛÒÍËˇÚ ËÒΡÏÒÍË ÚÂÓÎÓ„ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÍ ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ ·Â Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ "ÏËÒÎËÚÂÎ No 1" ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ ‡ÌÍÂÚ‡ ̇ ÔÂÒÚËÊÌÓÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÚÓ ËÁ‰‡ÌË "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË". —Ή ÌÂ„Ó Ò ̇Âʉ‡Ú ËÍÓÌÓÏËÒÚ˙Ú ÃÛı‡Ï‡‰ fiÌÛÒ (¡‡Ì„·‰Â¯) Ë fiÒÛÙ ‡Î ‡‡‰‡ÛË ÓÚ ≈„ËÔÂÚ. ◊ÂÚ‚˙ÚÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Á‡Âχ Ò˙˘Ó ÚÛ˜ËÌ - ÔËÒ‡ÚÂÎˇÚ Œı‡Ì œ‡ÏÛÍ. ¬ ‰ÓÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ "100-Ú ̇È-„ÓÎÂÏË ÊË‚Ë ÏËÒÎËÚÂÎË" ̇ ÒÔ. "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË", ÍÓÂÚÓ Ò Ôӂ‰ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ·ËÚ‡ÌÒÍÓÚÓ ÒÔ. "œÓÒÔÂÍÚ", Ò‡ „·ÒÛ‚‡ÎË Ôӂ˜ ÓÚ 500 000 ‰Û¯Ë. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 11

ПРАВДАТА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА, ОПРАВДАТЕЛНАТА ПРИСЪДА НА ГЮЛЕН Е ОКОНЧАТЕЛНА НА СТР. 7

Всички енергийни проекти са приоритетни

Животът в зоопарка ÇÏÓ, Í‡Í‚Ë ÊË‚ÓÚÌË Ëχ Ò‡ÏÓ, Ë ÚÓ ÊË‚Ë! “‡Í‡ ‚˙ÁÍÎËÍ‚‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰Âˆ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò β·Û‚‡Ú ̇ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚ ÊË‚ÓÚÌË ‚ —ÓÙËÈÒ͇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇. “Ó‚‡  ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÂ͇‡Ú ˜Û‰ÂÒÂÌ ‰ÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Ò‰ ÔÓ˜ÚË ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ Ô‡ÍÓ‚‡ Ò‰‡ Ë ‰‡ Ò ̇Ò·‰ËÚ ̇ ÂÍÁÓÚ˘ÌË ÊË‚ÓÚÌË. «‡ ‰ËÌ ‰ÂÌ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ‰‡Î˜ËÚ ÓÚ Ì‡Ô„̇Úˡ „‡‰ÒÍË ÊË‚ÓÚ Ë ‰‡ ·ÍÒË‡ÚÂ, ‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÔÓ‚ËÌˆËˇÚ‡ - ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÒÌ‡Ú ‰Ó ‡Á΢ÌÓÚÓ. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 3

¬Ò˘ÍË „ÓÎÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË Ò‡ ÔËÓËÚÂÚÌË, Òڇ̇ ˇÒÌÓ ÒΉ Á‡Ò‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚Ìˡ Ò˙‚ÂÚ Á‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ ( —Õ—), ÍÓÈÚÓ Ó·Ò˙‰Ë ÔÓÒΉˈËÚ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ‚ „ÓÎÂÏËÚ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ ͇Á‡, ˜Â ÌˇÏ‡ ËÒÍÓ‚Â Á‡ ̉ÓÒÚË„ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ ‚ ¡˙΄‡ˡ. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 2

Депресията след раждане се преодолява със семейна подкрепа Майката, която преживява депресия след раждането, изпада в една от двете ситуации: или проявява прекомерна заинтересованост към бебето си и го “задушава” със своята обич, или пренебрегва грижата, която трябва да полага за бебето си, и се отдалечава от него. Всяка от двете ситуации за децата, чиито майки са преживели депресия през първите месеци след раждането, е оставила отрицателни следи през целия им живот. Продължава на страница 6

Честитим Свещената нощ Регаиб на всички мюсюлмани!

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ß Ò Ò ÈÍ Ñ Å Â È

30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Половин милион страдат от диабет ÑÎÔÈß Õ‡‰ ÔÓÎÓ‚ËÌ ÏËÎËÓÌ ‰Û¯Ë Û Ì‡Ò ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ Á‡ı‡ÂÌ ‰Ë‡·ÂÚ, ͇ÚÓ 200 000 ÓÚ Úˇı Ì Á̇ˇÚ, ˜Â ËÏ‡Ú ÚÓ‚‡ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ, ͇Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ ẨÓÍËÌÓÎӄˡ ÔÓÙ. ‰- ¿Ì̇-Çˡ ¡ÓËÒÓ‚‡. “ˇ ˆËÚË‡ Ë ÔÓ„ÌÓÁ‡ ̇ ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ‰Ë‡·ÂÚ˘̇ Ù‰Â‡ˆËˇ, ÒÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ ‰Ó 2025 „. ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡·ÂÚ‡ Û Ì‡Ò ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì 14%. «‡ ÔÓÒΉÌËÚ 10 „Ó‰ËÌË ·ÓˇÚ Ì‡ ‰Ë‡·ÂÚˈËÚ  ̇‡Ò̇Π2,5 Ô˙ÚË.

Íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ ùå ïðîäúëæè äà íàìàëÿâà Õ‡‡ÒÚ‚‡ ·ÓˇÚ Ì‡ ‡Ê‰‡Ìˡڇ, Û‚Â΢‡‚‡ Ò Ò‰̇ڇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡, ÔÓ͇Á‚‡Ú ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ̇ Õ—». ƒÂÏÓ„‡ÙÒ͇ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ (Õ—») ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌˡ ÔÓˆÂÒ. Õ‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ "—Ú‡ÚËÒÚË͇ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ" ‚ Õ—» …Ó‰‡Ì ‡Î˜Â‚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â „Ӊ˯ÌÓ ‚˙̯̇ڇ ÏË„‡ˆËˇ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡  ÏÂÊ‰Û 18 Ë 20 ıËÎ. ‰Û¯Ë Ò ÚẨÂÌˆËˇ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ-

63 хил. служители има в МВР ÑÎÔÈß À˘ÌËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ ̇ ì– ÔÓ ˘‡Ú  ÓÚ 63 ıËΡ‰Ë ÒÎÛÊËÚÂÎË, Ò˙Ó·˘Ë ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡̇ڇ ÚË·Û̇ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ‚˙Ú¯ÌËÚ ‡·ÓÚË ÃËı‡ËÎ ÃËÍÓ‚. ŒÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌˡ ·ÓÈ ÒÎÛÊËÚÂÎË 47 ıËΡ‰Ë Ò‡ ÔÓÎˈ‡Ë, 8 ıËΡ‰Ë Ò‡ ÔÓʇÌË͇Ë, 5 ıËΡ‰Ë Ò‡ Á‡ÂÚË ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡, 3 ıËΡ‰Ë Ò‡ Á‡ÂÚËÚ ‚ ̇ۘÌÓ-Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍËÚ Á‚Â̇ ̇ ÒËÒÚÂχڇ. ÃËÍÓ‚ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ÚÂÁË ‰‡ÌÌË Ì ҇ Í·ÒËÙˈË‡ÌË Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ‚ÔËÒ‡ÌË ‚ ≈‚ÓÒÚ‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚˜ 20 „Ó‰ËÌË ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ì  Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÎ‡ ڇ͇‚‡ ËÌÙÓχˆËˇ.

Митничарите се издържат с 565 лв. ÑÎÔÈß ÃËÚÌ˘‡ËÚ Ò ËÁ‰˙Ê‡Ú Ò 565 ΂. Ò‰̇ ÏÂÒ˜̇ Á‡Ô·ڇ, ͇Á‡ ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇ "ÃËÚÌˈË" ’ËÒÚÓ ÛÎ˯‚. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË ËÏˉÊ˙Ú Ì‡ ÏËÚÌˈËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎÂÌ ·ÓÈ ÒÎÛÊËÚÂÎË ÔÂÚÌˇÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡, ͇Á‡  ÛÎ˯‚. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ÚÂÁË ÒÎÛÊËÚÂÎË ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌË ÓÚ ‡·ÓÚ‡. œÎ‡Ì˙Ú Á‡ ÔËıÓ‰ËÚ ̇ ‡„ÂÌˆËˇÚ‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇  Á‡ 7,982 ÏÎ‰. ΂. ¬Â˜Â Ò‡ Ò˙·‡ÌË 3 830 909 112 ΂., ÍÓÂÚÓ Â ÓÍÓÎÓ 47,99% ÓÚ ÚÓÁË Ô·Ì.

България има добра реколта от зърно

Според прогнозата на НСИ ще продължи тенденцията на застаряване на населението.

Всеки трети ученик е пробвал наркотици ÑÎÔÈß ¬ ¡˙΄‡ˡ ‚ÒÂÍË ÚÂÚË Û˜ÂÌËÍ ÓÚ 9-Ë ‰Ó 12-Ë ÍÎ‡Ò ÔÓÌ ‚‰Ì˙Ê ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Â ÔÓ·‚‡Î ̇ÍÓÚ˘ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÁ 2007 „., ÒÔÓ‰ ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ ÙÓÍÛÒÂÌ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ̇ÍÓÚËˆË Ë Ì‡ÍÓχÌËË. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò 2003 „. ·ÓˇÚ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚÂ, ÔÓ·‚‡ÎË ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚ˉ ‰Ó„‡,  ̇‡ÒÌ‡Î Ò 6%. ÃÂÊ‰Û 35 Ë 40 ıËÎ. Û˜ÂÌËˆË Ò‡ ÛÔÓÚ·ËÎË Í‡Ì‡·ËÒ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 30 ‰ÌË. ŒÍÓÎÓ 15-20 ıËÎ. ÓÚ Úˇı Ô‡‚ˇÚ ÚÓ‚‡ ˜ÂÒÚÓ, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ̇·Î˛‰ÂÌË ̇ ̇ÍÓÚˈËÚÂ Ë Ì‡ÍÓχÌËËÚ ÔÂÁ ÏËÌ. ÂÒÂÌ.

250 хил. жени болни от остеопороза ÑÎÔÈß ŒÍÓÎÓ 250 ıËÎ. ÊÂÌË Ë 120 ıËÎ. Ï˙Ê ҇ ·ÓÎÌË ÓÚ ÓÒÚÂÓÔÓÓÁ‡ Û Ì‡Ò. «‡ÒÚ‡¯ÂÌË ÓÚ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ 800 ıËÎ. ‰Û¯Ë, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÔÓ-ÌËÒ͇ ÍÓÒÚ̇ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ͇Á‡ ‰- œÎ‡ÏÂÌ œÓÔË‚‡ÌÓ‚ - ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂΠ̇ ÓÚ‰ÂÎÂÌË " ÓÒÚÌË ÏÂÚ‡·ÓÎËÚÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ" ‚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚÒ͇ ·ÓÎÌˈ‡. ¬ ‡ÌÌËÚ ÒÚ‡‰ËË Ì‡ ÓÒÚÂÓÔÓÓÁ‡Ú‡ ·ÓÎÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÔÓÏÓ˘ ÓÚ „ËÌÂÍÓÎÓÁË, ÓÚ ẨÓÍËÌÓÎÓÁË Ë ‚χÚÓÎÓÁË, ‡ ÔË Ò˜ÛÔ‚‡Ì - ÓÚ ÓÚÓÔ‰Ë.

ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌˡ ÔÓˆÂÒ. ŸÂ ÔÓ‰˙ÎÊË ÚẨÂÌˆËˇÚ‡ ̇ Á‡ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ì··„ÓÔˡÚ̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ò„‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡  ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ̇‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‰̇ڇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÓÚ‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙̯ÌÓÏË„‡ˆËÓÌÌËÚ ÔÓˆÂÒË. Õ‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ÔÓ‰ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒӷ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ‰Ó 2020 „. ˘Â Ò ۂÂÎË˜Ë Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÂÌ ‰ˇÎ ˘Â ·˙‰Â ÓÍÓÎÓ 15%, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â Á‡ÔӘ̠‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì 13,2% ÔÂÁ 2060 „. œÓ-„ÓΡÏÓ ˘Â ·˙‰Â ̇χÎÂÌËÂÚÓ ‚ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒӷ̇ ‚˙Á‡ÒÚ. ŒÚ Ó˜‡Í‚‡Ìˡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÂÌ ‰ˇÎ 63% ÔÂÁ 2010 „. Ú‡ÁË Í‡Ú„Óˡ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ˘Â Ò˙ÒÚ‡‚Ρ‚‡ 50% ÔÂÁ 2060 „. Õ‡‡ÒÚ‚‡Ì Ò Ә‡Í‚‡ ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌˡ ‰ˇÎ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡‰ ÚÛ‰ÓÒÔÓÒӷ̇ ‚˙Á‡ÒÚ - ÓÚ ·ÎËÁÓ 23% ÔÂÁ 2010 „. ÚÓ ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì ÓÍÓÎÓ 37% ÔÂÁ 2060 „Ó‰Ë̇. œÂÁ 1997 „.  „ËÒÚË‡Ì ̇È-χÎÍËˇÚ ·ÓÈ ÊË‚Ó Ó‰ÂÌË ‰Âˆ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ - 64 125, ‡ ÔÂÁ 2007 „. ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌËÚ ҇ 75 349. —‰̇ڇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ë ÔÂÁ 2007 „Ó‰.  72,5 „., ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌËÚ ̇ Õ—». Ã˙ÊÂÚ ÊË‚ÂˇÚ Ò‰ÌÓ 69,2 „., ‡ ÊÂÌËÚ - 76,3 „Ó‰ËÌË.

ÑÍ È ÌÊ À : ÒÀ É ÔÓ Ð Õ Þ ÑÅÈ Í ÎÂ

Âñè÷êè åíåðãèéíè ïðîåêòè ñà ïðèîðèòåòíè

ÏËÅÂÅÍ

¡˙΄‡ˡ Ëχ ‰Ó·‡ ÂÍÓÎÚ‡ ÓÚ Á˙ÌÓ Ë ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ËÁÌÂÒ 2 ÏËÎËÓ̇ ÚÓ̇ ÓÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓÚÓ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇. “Ó‚‡ Á‡ˇ‚Ë √ÂÓ„Ë ÃË΂, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ –„ËÓ̇Î̇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ ̇ Á˙ÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ. ÕËÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÔÂÍÛÎË‡ÏÂ Ò ˆÂÌËÚÂ, ‡ ˘Â ËÒ͇Ï ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ̇¯ËÚ ÍÓÎÂ„Ë ‚ ≈‚ÓÔ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡ Ò Ú˙„Û‚‡ ÔÓ 200 ‚Ó Á‡ ÚÓÌ. ƒÓË Ì‡¯‡Ú‡ ˆÂ̇ ‰‡  ÔÓ-ÌËÒ͇, Úˇ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ Ô‡‰‡ ‰‡ÒÚ˘ÌÓ ÔÓ‰ ÚÂıÌËÚÂ,  ۷‰ÂÌ ÃË΂.

‚‡Ì ̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ Ò‡Î‰Ó Ë ÔÂÁ 2020-2030 „. Ò Ә‡Í‚‡ ҇ΉÓÚÓ ‰‡ Òڇ̠ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ. œÓ„ÌÓÁÌË ‡Á˜ÂÚË Ì‡ Õ—» ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ 2020 „. ˘Â ·˙‰Â ÓÍÓÎÓ 6,953 ÏÎÌ. ‰Û¯Ë, ÔÂÁ 2030 „. - 6,436 ÏÎÌ. ‰Û¯Ë, ÔÂÁ 2040 „., - 5,971 ÏÎÌ. ‰Û¯Ë, ‡ ‚ Í‡ˇ ̇ ÔÓ„ÌÓÁË‡Ìˡ ÔÂËÓ‰ - 2060 „. - 5,138 ÏÎÌ. ‰Û¯Ë. œÂÁ 2007 „. ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Â ·ËÎÓ 7,640 ÏÎÌ., ͇ÚÓ 70% ÓÚ Úˇı ÊË‚ÂˇÚ ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ. Õ‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‚˙ÁÔÓ-

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÂÌÂ„ËÈÌËÚ ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡ÎËÁË‡, Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ Ëχ ÒÓÎˉÂÌ ËÁÎ˯˙Í ‚ ·ÎËÁÍËÚ „Ó‰ËÌË, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ë ‰‡ ÔÓÍË‚‡ ÌÂχÎ͇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÌÂ„ËÈÌˡ ‰ÂÙˈËÚ ‚ „ËÓ̇. œÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â  ÒÙÓÏË‡Ì‡ ‡·ÓÚ̇ „ÛÔ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ‡Ì‡ÎËÁË‡ ÂÍÒÔÂÚÌÓ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ ÌÓ‚Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡Ú‡ ̇ ¿≈÷ " ÓÁÎÓ‰ÛÈ". ¡˙΄‡ˡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‡ÎÌÓ ‰‡ Á‡Âχ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓÁˈËË ‚ ÔÂÌÓÒ‡ ̇ ÂÌÂ„ÓÂÒÛÒË Í˙Ï ≈—, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‡Ï·ËˆËˇÚ‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ  ‚ Ò‰ÌÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì ÔÂÁ ÚÂËÚÓˡڇ È ‰‡ ÔÂÏË̇‚‡ 10-12% ÓÚ „‡Á‡, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ≈—, ÍÓÂÚÓ, ÔÓ ‰ÛÏËÚ ̇ —Ú‡Ì˯‚, ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË Û‚Â΢‡‚‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ Ë Ì‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ƒÓÏËÌË‡˘Ó ÏÌÂÌË ̇ Á‡Ò‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÚ‡  ·ËÎÓ, ˜Â "fiÊÂÌ ÔÓÚÓÍ", Õ¿¡” Œ, "¡Û„‡Ò-¿ÎÂÍ҇̉ÛÔÓÎËÒ" Ë ¿≈÷ "¡ÂÎÂÌÂ" Ò‡ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú „‡‡ÌˆËË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÌË ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ ‚ ‰˙΄ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÂËÓ‰, ͇Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚.  —Õ—  ÓÚ˜ÂÎ Ë ÌˇÍÓË ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÚÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂÚÓ Ò „‡ÙË͇ ̇ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¿≈÷ "¡ÂÎÂÌÂ". Œ·Ò˙‰ÂÌ Â ·ËÎ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ Á‡ÒËÎÂ̇ڇ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË Ò‰ Ò˙Ò‰ÌËÚ ̇ ¡˙΄‡ˡ ÒÚ‡ÌË. Õ‡ Á‡Ò‰‡ÌËÂÚÓ Â ·ËÎÓ Á‡ˇ‚ÂÌÓ, ˜Â ÌËÚÓ ¡˙΄‡ˡ, ÌËÚÓ ÍÓˇÚÓ Ë ‰‡  ÓÚ ÒÚ‡ÌËÚ ۘ‡ÒÚÌ˘ÍË ‚ ÔÓÂÍÚ‡ "¡Û„‡Ò-¿ÎÂÍ҇̉-

ƒÓÏËÌË‡˘Ó ÏÌÂÌË ̇ Á‡Ò‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÚ‡  ·ËÎÓ, ˜Â "fiÊÂÌ ÔÓÚÓÍ", Õ¿¡” Œ, "¡Û„‡Ò-¿ÎÂÍ҇̉ÛÔÓÎËÒ" Ë ¿≈÷ "¡ÂÎÂÌÂ" Ò‡ ÒÚ‡Ú„˘ÂÒÍË ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú „‡‡ÌˆËË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÌË ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ ‚ ‰˙΄ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÂËÓ‰. ÓÔÛÎËÒ" ÌˇÏ‡ ‰‡ Ê‡ÎˇÚ Ò‰ÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡ Ëχ ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÓ‚Ë „‡‡ÌˆËË Á‡ ÂÍÓÎӄ˘̇ڇ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔË ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ „ËÓ̇ ̇ ¡Û„‡Ò. œÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÏÂÒˆ Ò Ә‡Í‚‡ Ô‡·ÏÂÌÚ˙Ú ‰‡ Ôˉ‚ËÊË ‡ÚËÙË͇ˆËˇÚ‡ ̇ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ ÔÓ ÔÓÂÍ-

Ú‡ "fiÊÂÌ ÔÓÚÓÍ", Á‡ ÍÓÂÚÓ Ëχ ‚ÓΡ, ͇Á‡ ‰˙ʇ‚ÌËˇÚ „·‚‡. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚ ÓÚÌÓ‚Ó ËÁÚ˙Í̇, ˜Â Á‡ ¡˙΄‡ˡ ÔÓÂÍÚ˙Ú Õ¿¡” Œ  ÔËÓËÚÂÚ Ë ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ˘Â Ëχ ‡ÍÚ˂̇ ÓΡ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ Ôӂ˜ ͇ڇÎËÁË‡˘Ë Ù‡ÍÚÓË Á‡ ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ. Ñ ÍÈ ÌÊ À: R ES I D EN T. B G

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

През миналата седмица президентът Георги Първанов свика КСНС на тема “Последиците за сигурността на България от участието на страната в големи енергийни проекти”.

С 14,96 процента се увеличава цената на тока от юли Средното увеличение на цената на електроенергията в страната за битови нужди, което ще влезе в сила от 1 юли, е 1,656 стотинки (14,96%) за един кВтч. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов. Електрическата енергия ще бъде с различни цени в различните региони, в зависимост от собственика на електропреносната мрежа. Цените са с ДДС и ще бъдат валидни от 1 юли 2008 г. до 1 юли 2009 г. Предварителното очакване беше за 18% повишение на цените на тока.


ÇÎÎÏÀÐÊ ZAMAN 3 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

За един ден може да се отдалечите от напрегнатия градски живот и да релаксирате, като се наслаждавате на 264-те вида животни в Софийския зоопарк. За това трябва да заплатите билет от скромната цена от 1 лев.

Ñ ÍÈÌÊÈ: Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Æèâîòúò â ñòîëè÷íèÿ çîîïàðê

П Р ОД ЪЛ Ж ЕН И Е ОТ СТРАН И Ц А 1 —ÓÙËÈÒ͇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇  ӷÂÍÚ Ì‡ „ÓÎˇÏ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ̇ÈÏÌÓ„Ó ÔÂÁ ÔӘ˂ÌËÚ ‰ÌË, ‚ Ò˙·ÓÚ‡ Ë Ì‰ÂΡ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ì‡È-χÎÍËÚ ÔÂ͇‚‡Ú ˜Û‰ÂÒÌÓ ‚ÂÏÂ, ͇ÚÓ Ò ‚ÂÒÂÎˇÚ ‰Ó ÔÓÎÛ‰‡ Ë Ó·Ó„‡Úˇ‚‡Ú Ò‚ÓËÚ Á̇Ìˡ Á‡ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ. «‡ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ô·ÚËÚ ÒÍÓÏ̇ڇ ˆÂ̇ ÓÚ 1 ΂ (0,50 ΂‡  ̇χÎÂÌËÂÚÓ). Œ˘Â ̇ ‚ıÓ‰‡ ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚ ·Ó¯Û‡ Ë ˘Â ̇ÏÂËÚ ͇Ú‡Ú‡ ̇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÛÔ˙ÚËÚ ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ Ì‡Í˙‰Â ‰‡ ‚˙‚ËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ì ÔÓÔÛÒÌÂÚÂ ÌˇÍÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ. “‡ÁË „Ó‰Ë̇  ˛·ËÎÂÈ̇ Á‡ ÒÚÓ΢̇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ÔÂÁ Ï‡È ÂÍËÔ˙Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÌË Î˘ÌÓÒÚË Ë ÔÓÒÂÚËÚÂÎË Ô‡ÁÌ˘ÌÓ ÓÚ·ÂΡÁ‡ 120-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇. ¬ Ì¡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÊË‚ÂˇÚ 264 ‚ˉ‡ ÊË‚ÓÚÌË. —ÚÓ΢ÌËˇÚ ÁÓÓÔ‡Í Â ÓÒÌÓ‚‡Ì Ӣ ÔÂÁ ‰‡Î˜̇ڇ 1888 „Ó‰Ë̇ Ò Û͇Á ̇ ÍÌˇÁ ‘Â‰Ë̇̉, ͇ÚÓ ÍÎÂÚÍËÚ ҇ ·ËÎË Ó·˘Ó 10 Ë Ò ÔÓÏ¢‡‚‡ÎË ‚ Ô‡͇ ̇ ÌˇÊÂÒÍˡ ‰‚Óˆ. œ˙‚ËˇÚ Ó·ËÚ‡ÚÂΠ̇ ÁÓÓÍ˙Ú‡  ·ËÎ ˜ÂÂÌ ÎÂ¯Óˇ‰.  ÓÏÔ‡Ìˡ Ò‡ ÏÛ Ô‡‚ËÎË ÔÓÎÓ‚ËÌ ‰ÛÁË̇ ÔÚˈË, ‰‚ÓÈ͇ Í‡Ùˇ‚Ë Ï˜ÍË, Ò˙̇ Ë ÂÎÂÌ. œÓ ̇Âʉ‡Ì ̇ ÍÌˇÁ‡ ÔÂÁ 1890 „.  ÓÚ‰ÂÌ ÚÂÂÌ Á‡ «ÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ¡ÓÚ‡Ì˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇, ÍÓˇÚÓ Ò ̇ÏË‡Î‡ ̇ ÚÂÂ̇ ÏÂÊ‰Û Ò„‡¯ÌËÚ ·ÛÎ. "≈‚ÎÓ„Ë √ÂÓ„Ë‚", ·ÛÎ."÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ", ·ÛÎ."¬‡ÒËÎ À‚ÒÍË" Ë ÛÎ. "√ÛÍÓ". ¬ Í‡ˇ ̇ 19 ‚ÂÍ ÚÓÁË Ô‡ˆÂÎ Ò ̇ÏË‡Î ‚ Í‡ˇ ̇ —ÓÙˡ, ‡ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÏË̇‚‡ÎÓ ÒÛıÓÚÓ ÍÓËÚÓ Ì‡ ÔËÚÓÍ Ì‡ œÂÎÓ‚Ò͇ڇ Â͇.

През 1893 г. зоопаркът е отворен и за посетители Œ·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò·Ë͇ڇ Á‡ «ÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇  ·ËÎÓ ÔÓÒÚÓˇÌ̇ „Ëʇ ̇ ÍÌˇÊÂÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. » Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓ Û·‚ˇÌËÚ ÊË‚ÓÚÌË ÓÚ Ӊ̇ڇ ÔËÓ‰‡ Ì ҇ ·ËÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË, ÔÂÁ 1892 „.  Á‡ÍÛÔÂ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ‰‚ÓÈ͇ Î˙‚Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ó˘Â Ò˙˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ‰‡‚‡Ú ÔÓÍÓÎÂÌË - ‰ÌÓ Ï˙ÊÍÓ Î˙‚˜Â. œÂÁ 1893 „. ÁÓÓÔ‡Í˙Ú Â ÓÚ‚ÓÂÌ Ë Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË. «‡ Ì„ӂ ÛÔ‡‚ËÚÂΠ ̇Á̇˜ÂÌ ÓÌËÚÓÎÓ„˙Ú ‰- œ‡ÛÎ À‚ÂͲÌ, ‡ ͇ÚÓ Ì„ӂ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÌÓÒ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ë ÍÎÂÚÍË Ë ÔÓÏÓ˘ÌË Ò„‡‰Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÒÔÓχ„‡Ú Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ‡Á‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇. œÓ ‚ÂÏ ̇ Ì„ӂÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË  ÔÓÒÚÓÂ̇ Ë ÒÓÎˉ̇ڇ Ò„‡‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË Ô˙‚ËÚ ÔËÒÚ˄̇ÎË ‚ ÁÓÓÔ‡͇ ·ÂÎË Ï˜ÍË. “Ë „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Á‡ ÛÔ‡‚ËÚÂΠ ̇Á̇˜ÂÌ ‰ÓÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇÚ „·‚ÂÌ Îӂˆ ̇ ‰‚Óˆ‡ ¡Â̇‰ ÛˆËÛÒ. “ÓÈ ÓÒÚ‡‚‡ ̇ ÚÓÁË ÔÓÒÚ Ì‡‰ 40 „Ó‰ËÌË. œÂÁ ÔÂËÓ‰‡ 1893-1895 „. ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÂ̇  ÔÓÒÚÓÂ̇ Ò„‡‰‡ Ò ÚË ÔÓÏ¢ÂÌˡ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË Í‡Ùˇ‚Ë Ï˜ÍË. Õ‡Ô‡‚ÂÌ

Â Ë Ô˙‚ËˇÚ ·‡ÒÂÈÌ ‚ ÁÓÓÔ‡͇, ˜ËËÚÓ Ó·ËÚ‡ÚÂÎË ÒÚ‡‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÁÓ‚Ë ÔÂÎË͇̇. «ÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇ Ò ҉ӷ˂‡ Ò Â‰ÌÓ„˙·‡ ͇ÏË·, ÂÎÂÌË-‚‡ÔËÚË, Ò‰ËÁÂÏÌÓÏÓÒÍË ÍÓÁËÓ„-·ÂÁÓ‡, ͇ÎËÙÓÌËÈÒÍË Í‡˜Û·ÚË Ô˙‰Ô˙‰˙ˆË, ÔÚˈËÚ ˜Â‚ÂÌË Í‡‰Ë̇ÎË. œÂÁ 1895 „.  ÔÓÒÚÓÂ̇ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÍÛÔÓÎӂˉ̇ ÍÎÂÚ͇, Ô‰̇Á̇˜Â̇ Á‡ ‰Ë „‡·ÎË‚Ë ÔÚˈË. ¬ Ì¡ Ò‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË ‰‚‡ ·‡‰‡ÚË Ó·. ŒÚ 1893 „. ÚË ‰ÌË Ò‰Ï˘ÌÓ ÒΉ Ó·ˇ‰ „‡‰Ë̇ڇ  ÓÚ‚ÓÂ̇ Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË, ͇ÚÓ ·ÓˇÚ ËÏ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓΡÏ, ˜Â ‚ ‰ÌËÚ Á‡ ÔÓÒ¢ÂÌË ¯ÂÒÚ ÒÚ‡Ê‡Ë Ò‡ ÓÔ‡Á‚‡ÎË ‰‡. ¬ıÓ‰˙Ú ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ  ·ËÎ ·ÂÁ Ú‡ÍÒ‡. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ Ò  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Î Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ ‚˙ÚÂÎÂÊ͇ Ò ·Óˇ˜, ÏÓÌÚË‡Ì‡ ̇ ‚ıÓ‰‡. ¬ ÒÎ˙̘‚ËÚ Ô‡ÁÌ˘ÌË ‰ÌË ·ÓˇÚ Ì‡ β·ËÚÂÎËÚ ̇ ÊË‚ÓÚÌË Â ‰ÓÒÚË„‡Î Á̇˜ËÚÂÎ̇ڇ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ ˆËÙ‡ ÓÚ 4000-5000 ‰Û¯Ë. œÂÁ 1912 „. ‚ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇ ÔËÒÚË„‡ Ô˙‚‡Ú‡ ‰‚ÓÈ͇ Ë̉ËÈÒÍË ÒÎÓÌÓ‚Â. œÂÁ ÔÂËÓ‰‡ 1915-1923 „. Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‚ —ÓÙËÈÒ͇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ̇ Á‡ÍËÚÓ Â ‡ÁÏÌÓÊÂÌ

·‡‰‡Ú ÎÂ¯Óˇ‰ - ‰̇ ÓÚ ÊÂÌÒÍËÚ ‰‡‚‡ 8 ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌË ÔÓÍÓÎÂÌˡ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇ „‡‰Ë̇ڇ  ËÁˆˇÎÓ ÛÌˢÓÊÂ̇ œÓ ‚ÂÏ ̇ ‚ÓÈ̇ڇ „‡‰Ë̇ڇ  ËÁˆˇÎÓ ÛÌˢÓÊÂ̇ ÓÚ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍËÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˆÂÌÌË Ì‡Û˜ÌË ˙ÍÓÔËÒË. —Ή ‚ÓÈ̇ڇ Úˇ  ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Â̇ ‚˙ıÛ ÔÎÓ˘ ÓÚ 65 ‰Â͇‡. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇ Â ÏˇÒÚÓ Á‡ Á‡·‡‚ÎÂÌˡ Ë ‡Á‚ΘÂÌˡ, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ̇ۘÌË Ì‡·Î˛‰ÂÌˡ Ë ËÁÒΉ‚‡Ìˡ. ŒÚ 1918 „. Úˇ  Ô˘ËÒÎÂ̇ Í˙Ï Ì‡Û˜ÌËÚ ËÌÒÚËÚÛÚË, ‡ ÓÚ 1 ˇÌÛ‡Ë 1947 „. ÔÂÏË̇‚‡ Í˙Ï »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ ÁÓÓÎӄˡ ̇ ¡¿Õ. —Ή 1963 „. ÁÓÓÔ‡Í˙Ú Â Í˙Ï —ÚÓ΢̇ Ó·˘Ë̇. ŒÚ 1965 „. „‡‰Ë̇ڇ  ÓÚÍËÚ‡ Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË Ë ÔÂÁ ÁËÏÌˡ ÒÂÁÓÌ. œÂÁ 1973 „. Á‡ÔÓ˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ̇ Ò„‡¯ÌÓÚÓ È ÏˇÒÚÓ. ΔË‚ÓÚÌËÚ ҇ ÔÂÏÂÒÚÂÌË ‚ Ìӂˡ ËÏ ‰ÓÏ Ì‡ 4 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 1984 „., ͇ÚÓ ÚÂÂÌ˙Ú Â Ôӂ˜ ÓÚ 360 ‰Â͇‡. «ÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ „‡‰Ë̇  ÓÚ‚ÓÂ̇ Á‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÔÂÁ 1986 „Ó‰Ë̇, ‡ ÓÙˈˇÎÌÓÚÓ È ÓÚÍË‚‡Ì  ̇Ô‡‚ÂÌÓ ÔÂÁ 1988 „Ó‰Ë̇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ 100-„Ӊ˯Ìˡ È ˛·ËÎÂÈ.

Ïðàêòèêàòà äà îñèíîâèø æèâîòíî ŒÚ 1996 „. Á‡ÔÓ˜‚‡ Ô‡ÍÚË͇ڇ ‰‡ Ò ÓÒËÌÓ‚ˇ‚‡Ú ÔËÚÓψËÚ ̇ ÁÓÓÔ‡͇. ƒÓÒÚ‡ ÊË‚ÓÚÌË ‚˜ ÒË ËÏ‡Ú Á‡ ÓÒËÌÓ‚ËÚÂÎË ‡Á΢ÌË ÙËÏË Ë ÍÓÔÓ‡ˆËË, ͇ÍÚÓ Ë ËÁ‚ÂÒÚÌË Î˘ÌÓÒÚË, ͇ÚÓ ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı Ò‡ Ë ÚÂıÌË Í˙ÒÚÌˈË. ≈‰ÌË ÓÚ Ô˙‚ËÚ ÓÒËÌÓ‚ËÚÂÎË Ò‡ —ËÏÂÓÌ —‡ÍÒÍÓ·Û„„ÓÚÒÍË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ. “ÓÈ ÓÒËÌÓ‚ˇ‚‡ ͇Ú‡ÎËÚ ÔÓ ÔËÏÂ‡ ̇ ‰ˇ‰Ó ÒË ‘Â‰Ë̇̉. —ÓÙËÈÒÍËˇÚ ÁÓÓÔ‡Í Â Ô˙‚ËˇÚ Ì‡ ¡‡Î͇ÌËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Ëχ Ë ÚÂ‡ËÛÏ. ŒÚ 15 χÚ 2008 „. ‚ —ÚÓ΢̇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ Ëχ ÔÂÔÂÛ‰‡ÌËÍ

Ò 250 Í‡ÒË‚Ë ÂÍÁÂÏÔΡ‡, ÔÓ‰‡˙Í ÓÚ ŒÎ„‡ ”ÒÍÓ‚‡ ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ 120-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ̇ ÁÓÓÔ‡͇. ÓÎÂÍˆËˇÚ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂ̇ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ ̇ ıËÔÓÔÓÚ‡ÏËÚÂ, ‚Íβ˜‚‡ ÂÍÁÂÏÔΡË ÓÚ Ì‡‰ 20 ‰ÍË ‚ˉ‡. ƒÌ‚ÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÂÌÓ, ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ÌÓ ÓÚ ÊË‚ÓÚÌËÚ ‚ ÁÓÓÔ‡͇,  ‰‚‡ ÚÓ̇, ͇Á‚‡ ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ ÁÓÓÔ‡͇ ‰- »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚. ¬ÒÂÍË ‰ÂÌ ÏÂÒÓˇ‰ÌËÚ ÊË‚ÓÚÌË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ó·˘Ó 70 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ÏÂÒÓ. œÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰‡‰ÂÌË Ì‡ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ, ‚Ò˘ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡Ú ‚ ··Ó‡ÚÓˡڇ ̇ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ̇ۘÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ. √Ë-

ʇڇ Á‡ ÔËÚÓψËÚ ‚ ÁÓÓÔ‡͇ Ì Ò ËÁ˜ÂÔ‚‡ Ò‡ÏÓ Ò ı‡Ì‡Ú‡ ËÏ, ‡Á͇Á‚‡ ‰- »‚‡ÌÓ‚. ¬ ÍÎÂÚÍËÚ ̇ ıˢÌˈËÚ Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‰˙‚ÂÚ‡, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÓÒÚˇÚ ÌÓÍÚËÚÂ, ‡ ̇ ÒÎÓÌˈ‡Ú‡ ¿ڇȉ‡ Ò Ô‡‚Ë Ô‰ËͲ. ŒÚ 264-Ú ‚ˉ‡ ÊË‚ÓÚÌË ‚ —ÓÙËÈÒÍˡ ÁÓÓÔ‡Í Ì‡È-ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË Ò‡ ‚˙ÎÌËÒÚËÚ ԇԇ„‡ÎË - ÓÍÓÎÓ 200 ·Óˇ. œÓ ¯ÂÒÚ Ò‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ Ò͇ÎÌËÚ ÓÎË Ë Ì‡ ÎÂ¯Óˇ‰ËÚÂ. —ÚÓ΢̇ڇ ÁÓÓÎӄ˘ÂÒ͇ „‡‰Ë̇ ÔÓ‰‰˙ʇ ÚÂÒÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÔÓ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË Ò „‡‰ËÌË ‚ ¡Â΄ˡ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, √ÂχÌˡ,

—¿Ÿ, ‡Ì‡‰‡, flÔÓÌˡ, –ÛÒˡ Ë ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ. ¬ ÁÓÓÔ‡͇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚ˉˇÚ Ë ÚËÔ˘ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÏÂÒÚ̇ڇ Ù‡Û̇ - ͇ÚÓ Í‡Ùˇ‚‡Ú‡ Ϙ͇ Ë ÔÂÚÌËÒÚˡ ÔÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÔÓÔ˙ÎÌÂÌˡڇ ÓÚ ‰Û„Ë ÁÓÓÔ‡ÍÓ‚Â ‚ ÒÓÙËÈÒÍˡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ó˜‡Í‚‡Ú ÔÓÍÓÎÂÌË ÓÚ ‡Á΢ÌË ÊË‚ÓÚÌË. "Õ‡È-ÚÛ‰ÌÓ Â ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ ‰‡ÎË ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ï ÔÓÍÓÎÂÌË ÔË ‚ΘۄËÚÂ. “ ‚Ë̇„Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌË ËÁÌÂ̇‰‡Ú", ÔËÁ̇‚‡ ‰- »‚‡ÌÓ‚. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ·ÂÁ ËÁÌÂ̇‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ә‡Í‚‡Ú χÎÍË Ò‡ÏÓ Ì‡ ‰˙„Ó‚‡Ú‡ ·Ó‡ Ë Ì‡ ‡Ì‡ÍÓ̉‡Ú‡.


4 ZAMAN ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈ ÏÎÇÄÐÀÂÈ 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Ïðàâäèâîñòòà âîäè êúì Ðàÿ Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ÔË̈ËÔ ‚ ËÒÎˇÏ‡ Ë Ì‡È‚‡Ê̇ڇ ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ‚ˇ‡Ú‡, ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ˙Ú, ‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ Â ËÁ„‡‰ÂÌ ÏÓ‡Î˙Ú Ì‡ œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω, ̇È-ÓÚ΢ËÚÂÎÌËˇÚ ·Â΄ ̇ ÔÓÓˆËÚÂ Ë Ò‚ÂÚËÚ ıÓ‡, ÓÒÚ‡, ÓÍÓÎÓ ÍÓˇÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò ‰‚ËÊË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ Ë Ï‡ÚÂˇÎÌÓÚÓ ÒË ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂ,  Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡. ¬ ‰ËÌ ı‡‰ËÒ Ì‡ Ô‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı ÃÛı‡Ïω Ò ͇Á‚‡: "¡˙‰ÂÚ Ô‡‚‰Ë‚Ë! œ‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡ ‚Ó‰Ë ˜Ó‚Â͇ Í˙Ï ‰Ó·ÓÚ‚ÓÒÚ‚Ó, ‡ ÚÓ - Í˙Ï –‡ˇ. —Ή ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÓÚ‰‡‰Â ̇ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓÂÏ ÔÓ ÌÂÈÌˡ Ô˙Ú, ‚Ë̇„Ë „Ó‚ÓË ËÒÚË̇ڇ Ë Ú˙ÒË ËÒÚË̇ڇ. “‡Í‡ ÚÓÈ ·Ë‚‡ Á‡ÔËÒ‡Ì Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ô‡‚‰Ë‚ËÚ ÔË ¿Î·ı. »Á·ˇ„‚‡ÈÚ Î˙ʇڇ! À˙ʇڇ ‚Ó‰Ë ˜Ó‚Â͇ Í˙Ï „Âı‡ Ë Í‡ÎÚ‡, ‡ Ú - Í˙Ï ¿‰‡. —Ή ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò‚ËÍÌ ‰‡ Î˙ÊÂ, Î˙Ê ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ Ë ·Ë‚‡ Á‡ÔËÒ‡Ì Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ Î˙ʈËÚ ÔË ¿Î·ı." œ‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡  ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÓˆËÚÂ, ‡ Î˙ʇڇ  ˜ÂÚ‡ ̇ ·ÂÁ·ÓÊÌˈËÚÂ Ë ÎˈÂÏÂËÚÂ. œ‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡  ‚‡Ê̇ ÓÒÌÓ‚‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚÓË ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ Ë ·˙‰Â˘ÂÚÓ, ‡ Î˙ʇڇ  ÔÂÚÌÓ, ı‚˙ÎÂÌÓ ‚ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ. Õ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÒÓ˜Ë ÌËÚÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡  ÊË‚ˇÎ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ̇ Î˙ÊË Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡  ·ËÎ ˘‡ÒÚÎË‚ Ë ‰‡  ÔÓÒÚ˄̇Π‚˜ÌÓÚÓ ˘‡ÒÚËÂ. ¿Î‡ Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ÒÂ˘Ì‡Ú ÌËÚÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡  ‚˙‚ˇÎ ÔÓ Ò‚ÂÚÎˡ Ô˙Ú Ì‡ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‰‡  Á‡„Û·ËÎ ÌÂ˘Ó ‚ ÚÓÁË Ë ‚ ÓÚ‚˙‰Ìˡ Ò‚ˇÚ. À˙ʇڇ  ÓÒÌÓ‚ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ·ÂÁ·ÓÊËÂÚÓ Ë Ì‡È-ˇ‚ÌËˇÚ ÔËÁÌ‡Í Ì‡ ÎˈÂÏÂËÂÚÓ. ƒ‡ Î˙ʯ ÓÁ̇˜‡‚‡ ‰‡ ËÁÚ˙Í̯ Ú‚˙‰ÂÌËÂ, ‡Á΢ÌÓ ÓÚ ËÒÚË̇ڇ, ËÁ‚ÂÒÚ̇ ̇ ¿Î·ı. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‰ÌÂÒ Î˙ʇڇ  ‡ÁÎÓÊË· ÏÓ‡Î‡, Ò‚ÂÚ˙Ú ÒˇÍ‡¯ Ò  Ô‚˙̇Π‚ ÏÂÎÌˈ‡ Á‡ Î˙ÊË. À˙ʇڇ  ڇ͇‚‡ ˇÁ‚‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÌËÚÓ Â‰ËÌ Ì‡Ó‰ Ì  ̇ÏÂËÎ ÒÔ‡ÒÂÌË - ÚÓ‚‡  Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ -

ÔËÁ̇‚‡ÈÍË È Ô‡‚Ó Ì‡ "Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ", ·ËÎÓ ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ËÎË ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ·ËÎÓ ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ËÎË ‚ ‡Ïˡڇ. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÚÓ‚‡ ̇Ȃ‡ÊÌËˇÚ ÔË̈ËÔ ‚ ËÒÎˇÏ‡ Ë Ì‡È‚‡Ê̇ڇ ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ‚ˇ‡Ú‡, ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ˙Ú, ‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ Â ËÁ„‡‰ÂÌ ÏÓ‡Î˙Ú Ì‡ œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω, ̇È-ÓÚ΢ËÚÂÎÌËˇÚ ·Â΄ ̇ ÔÓÓˆËÚÂ Ë Ò‚ÂÚËÚ ıÓ‡, ÓÒÚ‡, ÓÍÓÎÓ ÍÓˇÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò ‰‚ËÊË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ Ë Ï‡ÚÂˇÎÌÓÚÓ ÒË ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂ,  Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡. “ˇ  ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ‡Ì„ÂÎËÚÂ, ̇ ıÓ‡Ú‡, ‚˙Á‚Â΢ÂÌË ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ, ̇ „Ó‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ - ̇ ËÁÍβ˜ËÚÂÎ̇ڇ ΢ÌÓÒÚ ÃÛı‡Ïω, ‡ Î˙ʇڇ  ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ҇ڇ̇ڇ, ̇ ÏÂÁÍËÚ ‰Û¯Ë Ë Ì‡ ‰‡‰Ê‡ÎËÚÂ.

¬ ÓË„Ë̇ÎÌˡ ÚÂÍÒÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ìˡ ı‡‰ËÒ Â ÒÔÓÏÂÌ‡Ú ÚÂÏËÌ˙Ú ·Ë, ÍÓÈÚÓ ‚Íβ˜‚‡ ‚ ÒÏËÒ˙· ÒË ‚Ò˘ÍË ·Î‡„Ӊ¡Ìˡ Ë Ô‡‚‰ÌË ‰Â·. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‚ ÒÏËÒ˙· ̇ Ú‡ÁË ‰Ûχ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‡Ú ÔÓÌˇÚˡ ͇ÚÓ ÚÂÁ‚ ÛÏ, Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ, Ô‡‚ËÎ̇ ÔÓÒÚ˙Ô͇, ÏÓ‡ÎÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ Ë Ô‡‚‰ÂÌ ÊË‚ÓÚ. ƒÛ„‡ ‰Ûχ, ÍÓˇÚÓ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡ ‚ ı‡‰ËÒ‡,  ÙÛ‰ÊÛ. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ „ÓÌˡ ÚÂÏËÌ, ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚË ‚Íβ˜‚‡ ‚ ÒÏËÒ˙· ÒË ‚Ò˘ÍË ÁÎӉ¡Ìˡ, ÓÚ˘‡ ·Î‡„Ӊ¡Ìˡڇ, Ò˙‰˙ʇ Á‡·ÎÛ‰‡, Î˙ʇ Ë ‡ÏÓ‡ÎÌË ÔÓÒÚ˙ÔÍË Ë Â Í‡ÚÓ Á˙̈ ÓÚ ¿‰‡. ¬ ÚÂÍÒÚ‡ ̇ ı‡‰ËÒ‡ Ò˙˘Ó  ÛÔÓÚ·Â̇ ÓÔÓÁËˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û „·„ÓÎËÚ ͇ÁÁ‡·‡ Ë Ò‡‰‰‡Í‡. œ˙‚ËˇÚ „·„ÓÎ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô‚‰ ͇ÚÓ Ô‡‚‰ÌÓÒÚ Ë ˜Ó-

‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‚˙¯Ë Ô‡‚‰ÌË ‰Â·, ‡ ‚ÚÓËˇÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡ÁÚ˙ÎÍÛ‚‡ ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Ò  Ò‡ÒÌ‡Î Ò Î˙ʇڇ Ë Â Òڇ̇ΠıËÚ˙ Î˙ʈ. — Ô˙‚ˡ „·„ÓÎ Ò Á‡„‡Ú‚‡, ˜Â ‡ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÓÚ‰‡‰Â ̇ Ô‡‚‰ÌÓÒÚÚ‡, ÓÚÒ˙ʉ‡ ‚ˇÌÓ, „Ó‚ÓË ËÒÚË̇ڇ, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë Â ˜ÂÒÚÂÌ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍËÚ ÒË Ì‡ÏÂÂÌˡ, ‰ËÌ ‰ÂÌ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ˘Â Ò Ô‚˙Ì ‚ ÂÚ‡ÎÓÌ Á‡ Ôӂ‰ÂÌË ͇ÍÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡, ڇ͇ Ë Ì‡ Ì·ÂÒ‡Ú‡, Ë ˘Â Ò ÔË·ÎËÊË ‰Ó ¬Ò‚˯Ìˡ, ‡ Ò ‚ÚÓˡ „·„ÓÎ Ò ÔÓ‰Ò͇Á‚‡, ˜Â ‡ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò  ÔÓ‰‰‡Î ̇ Î˙ʇڇ Ë „Ó‚ÓË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Î˙ÊË, ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌËÂ ÌˇÍÓÈ ‰ÂÌ ÚÓÈ ˘Â Ò Ô‚˙Ì ‚ ÒËÏ‚ÓΠ̇ Î˙ʇڇ. –‡ˇÚ ËÎË ¿‰˙Ú Ò‡ ÔÓÒΉÌËÚ ÒÔËÍË Ì‡ ÚÂÁË ‰‚‡ Ô˙Úˇ, ‰ËÌËˇÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Í‡Ú˙Í, ‡ ‰Û„ËˇÚ - ‰˙Î˙„. ≈‰ËÌËˇÚ Â ÓÒ‚ÂÚÂÌ, ‡ ‰Û„ËˇÚ - ÔÓÚ˙̇Π‚ Ï‡Í. ≈‰ËÌËˇÚ Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ, ‡ ‰Û„ËˇÚ - ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ËÒÍÓ‚Â. œÓ Ô˙Úˇ Í˙Ï –‡ˇ Ëχ ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÓÚ‰Ëı. “ÓÈ Ú ̇Ò˙˜‡‚‡ ‰‡ ‚˙‚˯ ÔÓ ÌÂ„Ó Ë Ô˙ÚÌËÍ˙Ú ÔÓÒÚË„‡ ˆÂÎÚ‡ ÒË. ¿ ‡ÍÓ Ò ÒΉ‚‡ Ô˙ÚˇÚ, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë Í˙Ï ¿‰‡, ÚÓÈ, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â  ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÍË Á‡Ô·ıË, ̇Í‡ˇ ÌËÁ‚Â„‚‡ ‚ ÔÓÔ‡ÒÚÚ‡ ̇ ‚˜̇ڇ ÒÍ˙· Ë Á‡„Û·‡. —ÔÓÏÂ̇ı „ÓÌˡ ı‡‰ËÒ, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á͇Á‚‡ı Á‡ ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ̇¯Ëˇ œÓÓÍ. ÕÓ ÚÛÍ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ̇·Î„̇ ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ÚÓÈ Â ÛÒÔˇÎ Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ Í‡ÚÍË Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙‰˙ʇÚÂÎÌË ËÁ˜ÂÌˡ ‰‡ ‡ÁÍËÂ Í‡Í‚Ë Ò‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‚ ÁÂÏÌˡ, Ë ‚ ÓÚ‚˙‰Ìˡ ÊË‚ÓÚ, Ë ‰Ó Í‡Í‚Ë ÔÓ‡ÊÂÌˡ Ë Á‡„Û·Ë ‚Ó‰Ë Î˙ʇڇ, ͇ÍÚÓ ‚ ΢ÌÓÒÚÂÌ, ڇ͇ Ë ‚ ÒӈˇÎÂÌ Ô·Ì. ƒ‡, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ËÁÒΉ‚‡ Ò‡ÏÓ ÚÓÁË ı‡‰ËÒ, Á‡ ‰‡ ‡Á·Â Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ, ˜Â ‰‡ Ò ËÁ·„‡Ú ڇ͇ ·ÍÓÌ˘ÌÓ Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Ë Ó·ÂÏËÒÚË ÚÂÏË,  ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı. Õ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ‰‡ ËÁÎÓÊË ÚÂÁË ÚÂÏË ÔÓ Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ.

Пазете себе си и семействата си от огъня на Ада! «‡ÏËÒΡÎË ÎË ÒÚ Ò ËÁÓ·˘Ó Í‡Í‚Ó Ò ڇ Ë ÒÔ‡Òˇ‚‡ Ò· ÒË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Í‡Á‚‡ ‚ ¯ÂÒÚˡ ‡ÈÂÚ Ì‡ ÒÛ‡" “‡ı- ÒË ÓÚ Ó„˙Ìˇ ̇ ¿‰‡. ¿ ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ Ì  ‰ÓÒÚÓÂÌ, Ì ÔÓËÏ": "Œ, ‚ˇ‚‡˘Ë, Ô‡ÁÂÚ Ò· ÒË Ë ‰Ó·ˇ‚‡ ̇ÏÂÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒË ÓÚ Ó„˙Ìˇ ̇ ¿‰‡." ƒ‡, ÚÓ‚‡ ÔÓ‰Ò¢‡ ‚Ò˘ÍË ‚ˇ‚‡˘Ë ÒË; Ô˜ÂÎË ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Á‡ÒÎÛÊËÎ, Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰ÓÒ„‡¯Ìˡ ÒË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÚÓÁË ‡ÈÂÚ. ÊË‚ÓÚ. ÃÓÊ ·Ë ÒΉ ‚«̇˜Ë ÌË ÒÏ ÓÚ„Ó‚ÓÏ ˘Â Ò ÔÓÔ‡‚Ë, ˘Â ËÁÌË Ë Á‡ Ò· ÒË, Ë Á‡ ˜ÎÂÌÓ˜ËÒÚË Ì‡ÏÂÂÌˡڇ ÒË Ë ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË. ÚÓ„‡‚‡ ˘Â Ò ÔÓÛ˜Ë ÓÚ Ì‡Õ ҇ÏÓ Á‡ Ò· ÒË ËÎË ˜ÎÂÒÚ‡‚ÎÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÛ ÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ‰‡‰ÂÌË. Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË. ¿ ‚Ò˘ÍË Á‡Â‰≈‰ËÌ Û˜ÂÌ, ÏË̇‚‡ÈÍË ÔÓ ÌÓ ‰‡ Ò Ô‰ԇÁËÏ ÓÚ Ó„˙ÀÕÌÅÒ ÛÎˈ‡Ú‡, Ò ‰Ó·ÎËÊËÎ ‰Ó Ìˇ ̇ ¿‰‡. ØÀÕÈÍ Â‰ÌÓ ‰ÂÚÂ Ë „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: ¿ ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÂχڇ Á‡ - ÓÎÍÓ Ò‡ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰Âˆ‡Ú‡, Ì a.sahin@zaman.com.tr ËÒÎˇÏ‡? Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇÏ ÒΉ¡ÂÁ ‰‡ Ò Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡, ‰ÂÚÂÚÓ ÓÚÌÓÚÓ: ÌËÍÓÈ ÌˇÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ó·˙ÌÂ ÌˇÍÓ„Ó Í˙Ï Ô‡‚ˡ Ô˙Ú. ÕË „Ó‚ÓËÎÓ: - ”ÒÎӂˡڇ ̇ ËÒÎˇÏ‡ Ò‡ ÔÂÚ. Ò‡ÏÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÏ ÛÒËÎËÂ Ë —Ή ÚÓ‚‡ ÔÓÔËÚ‡Î Ë ‰Û„Ó ‰ÂÚ „Ëʇ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. » ÌÂ͇ Ì ËÁÔ‡‰‡Ï ‚ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂÏÂÈ- Ò˙˘Ëˇ ‚˙ÔÓÒ. ƒÂÚÂÚÓ Í‡Á‡ÎÓ, ˜Â Ì ÒÚ‚‡Ú‡ Ì ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ- Á̇Â, Ë ÚÓ„‡‚‡ Û˜ÂÌËˇÚ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î: - ƒ‡ÈÚ ÔÂÚ „Ó¯‡ ̇ ·‡˘‡Ú‡ ̇ Ú‡ ÒË. ¬Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÁÌ‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ‡ ̇ ·‡˘‡Ú‡ ̇ ÌÂÁÏËÎÓÒÚÚ‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ ¿Î·ı. ŒÌÁË, ÍÓÈÚÓ Á‡ÒÎÛÊË, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Ì‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚ ۉ‡ÂÚ ÔÂÚ ÒÓÔË. ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒË ˜ÂÁ ‰Ó·ÓÚÓ ÒË Ì‡«Ì‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚ Ì ‚˙Á‡ÁËÎÓ Ì‡ ÏÂÂÌËÂ; ÔÓÛ˜‡‚‡ Ò ÓÚ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌˡ- Ú‡ÁË Á‡Ôӂ‰, ÌÓ ÌÂÁÌ‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚÂ

͇Á‡ÎÓ: - ¬ËÊÚÂ, ÚÓ‚‡ ‰ÂÚ Á̇Â, Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ·‡˘‡ „Ó Â Ì‡Û˜ËÎ, ‡ ·‡˘‡ ÏÛ Á̇ ÓÚ Ì„ӂˡ ·‡˘‡. ¿ ÏÓˇÚ ·‡˘‡ Ì Á̇Â, Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Ì „Ó Â Ì‡Û˜ËÎ, ‡ÍÓ Á̇¯Â, ˘Â¯Â ‰‡ Ì‡Û˜Ë Ë ÏÂÌ. «‡ÚÓ‚‡ ÏÓΡ ‚Ë Ì ͇̇Á‚‡ÈÚ ·‡˘‡ ÏË, ̇ ÌÂ„Ó‚Ó ÏˇÒÚÓ Â ÔÓ-ÛÏÂÒÚÌÓ ‰‡ ͇̇ÊÂÚ Ì„ӂˡ ·‡˘‡. ƒÂÚÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊËÎÓ: - —‡ÏÓ ˜Â ·‡˘‡Ú‡ ̇ ·‡˘‡ ÏË, Ú.Â. ‰ˇ‰Ó ÏË, Ò„‡ Ì  ÏÂÊ‰Û ÊË‚ËÚÂ, ÚÓÈ Â ÔË ¿Î·ı. Õ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ „Ó Ì‡Í‡ÊÂÚÂ, ‡ Ë ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ Ô˘Ë̇. —„‡ ÚÓÈ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·  ‡Á·‡Î Í‡Í‚Ó Â ‰‡ ÔÂÌ·„̯ ‰ÂÚÂÚÓ ÒË, ÌÓ ÌˇÏ‡ ÔÓÎÁ‡ ÓÚ Ò˙ʇÎÂÌËÂÚÓ ‚ „Ó·‡. “ÓÁË Ô˙Ú Û˜ÂÌËˇÚ Á‡ÔÓ‚ˇ‰‡Î ڇ͇: - Õ‡„‡‰ÂÚ ·‡˘‡Ú‡ ̇ ÁÌ‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ÌÓ Ì‡„‡‰ÂÚ ·‡˘‡Ú‡ Ë Ì‡ ÌÂÁÌ‡Â˘ÓÚÓ ‰ÂÚ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â „Ó Â Ì‡Û˜ËÎ ‰‡ „Ó Á‡˘ËÚ‡‚‡ ڇ͇. «‡˘ÓÚÓ Â ‰‡Î ÔËÏÂ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ ÒË Í‡Í ‰‡ Ò Á‡˘ËÚ‡‚‡. ƒÊÂÏÛÎ ƒÊ‚‡ÏË Ò˙˘Ó ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ÒΉ̇ڇ ÒÎ͇ۘ ͇ÚÓ ÔËÏÂ: ≈‰ËÌ Û˜ÂÌ ‰Ó¯˙Î ‰Ó Í‡È·ÂÊËÂÚÓ Ì‡ ‰̇ Â͇ Ë ÔÓ̘ËÎ ‰‡ ‚ÁÂÏ ‡·-

‰ÂÒÚ, ÌÓ Á‡·ÂΡÁ‡Î ‰ÌÓ Ì‡Ú˙ÊÂÌÓ ‰ÂÚÂ Ë „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: - «‡˘Ó ˜‡Í‡¯ ‚ Í‡ˇ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡? ƒÂÚÂÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓËÎÓ ÓÚÍÓ‚ÂÌÓ: - Ÿˇı ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ï ‡·‰ÂÒÚ. “Ó„‡‚‡ Ò ÒÂÚËı Á‡ ¯ÂÒÚˡ ‡ÈÂÚ ÓÚ ÒÛ‡ "“‡ıËÏ" Ë Ò Á‡ÏËÒÎËı. - “ÓÁË ‡ÈÂÚ Ì ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ú Ú‚ÓÊË. «‡˘ÓÚÓ ÚÛÍ Ò ӷ˙˘‡Ú Í˙Ï ÊÂÌÂÌËÚÂ. ŒÚÌ‡Òˇ Ò Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ. ƒÂÚÂÚÓ Í‡Á‡ÎÓ Ú‡Í‡: - » ‡Á ڇ͇ ÏËÒΡ, ÌÓ Ò Ò¢‡Ï Ë Á‡ ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó. œÓÌˇÍÓ„‡, Á‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÎË Ó„˙ÌˇÚ, Ò Ò·„‡Ú Ô˙‚Ó Ï‡ÎÍË ÚÂÒÍË, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ - „ÓÎÂÏË ‰˙‚ÂÚ‡. «‡ÚÓ‚‡ Ò ‡ÁÚ‚ÓÊËı Ë Á‡ÏËÒÎËı. ƒ‡ÎË Ë ÌË ÒÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌË Ë Á‡„ËÊÂÌË, ÍÓÎÍÓÚÓ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚÂ. ƒ‡ ÏËÒÎÂıÏ Ôӂ˜ Á‡ Ò· ÒË Ë Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒË. ŒÚÌÓÒÌÓ Ú‡ÁË ÚÂχ Ì ÁÌ‡Ï ‚ Í‡Í‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÏÂ. Õ‡ËÒÚË̇ ÛÒ¢‡Ï ÎË ‰˙ηÓÍÓ ‚ Ò˙ˆ‡Ú‡ ÒË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÓÔ‡ÁËÏ Ò‡ÏËÚÂ Ì‡Ò Ë ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒË ÓÚ Ó„˙Ìˇ ̇ ¿‰‡? ƒÓË Ë Ì ÍÓÎÍÓÚÓ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚÂ.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

¬ÒˇÍ‡ ‰ÂÒÂÚ‡ ‡Ê‰‡Î‡ ÊÂ̇  ÔÂÚ˙ԡ· ‰ÂÔÂÒˡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. “Ó‚‡ Ì  Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÊË‚ˇ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË Ô˙‚ÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Ò Ô‰ÔÓ·„‡ ÓÚ ıÓ‡Ú‡.

Äåïðåñèÿòà ñëåä ðàæäàíå ñå ïðåîäîëÿâà ñúñ ñåìåéíà ïîäêðåïà ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 —ÔÓ‰ ÔÒËıÓÎÓ„‡ ÃÂ‚ —ÓÈ҇Π‚˙Á͇ڇ, ÍÓˇÚÓ ·Â·ÂÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ Ò Ï‡È͇ ÒË ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ 6-8 ÏÂÒˆ‡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ë ‚˙Á͇ڇ Ò Ì¡ ‰Ó ‰‚„Ӊ˯̇ڇ ÏÛ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÔ‰ÂÎˇÚ ‚ˉ‡ ̇ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡڇ Ë ‚Á‡ËÏÓ‚˙ÁÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÙÓÏË‡ ÚÓ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ÒË ÊË‚ÓÚ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ —ÓÈÒ‡Î, ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ·Â·ÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ ‰ËÌ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ì„Ή‡˜î. “Ó Ò ÔË‚˙Á‚‡ Í˙Ï ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ë‰‚‡ ÔË Ì„Ó, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡Ô·˜Â; Í˙Ï ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ „Ó ı‡ÌË, ÒÏÂÌˇ Ô‡ÏÔÂÒ‡ ÏÛ; ÍÓÈÚÓ „Ó ‚ÁÂχ ̇ ˙ˆÂ; ÍÓÈÚÓ „Ó Ó·Ë˜‡ Ë ÏÛ ÓÚ‚˙˘‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Á‡ÒÏÂÂ. ¿ÍÓ Ï‡È͇ڇ Ò˙Á‰‡‰Â ‰̇ ڇ͇‚‡ ‚˙Á͇ Ò ·Â·ÂÚÓ ÒË, ÚÓ Ò‚ËÍ‚‡ Ò ÏËËÒ‡ È, ÚˇÎÓÚÓ È, ͇ÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ÔÂËÓ‰ ̇ ÒÔˆˇÎÌÓ Ó·‚˙Á‚‡Ì ÏÂÊ‰Û ÌÂ„Ó Ë Ï‡È͇ڇ. ÇÈ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ̇ ‰ÂÔÂÒˡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÎË Ì ÓÚË‚‡ ÔË ·Â·ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡Ô·˜Â, Ì Ò „ËÊË Á‡ Ì„Ó, Ì ÏÛ Ôˉ‡‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓÎˇÏ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ËÎË Ô˙Í Ô‡‚Ë ÚÓ˜ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÚÓ - Ì „Ó Ò‚‡Îˇ ÓÚ ˙ˆÂÚ ÒË, ı‡ÌË „Ó, ·ÂÁ ‰‡ ÏÛ ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô·˜Â, Ì ÏÛ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‰Ò͇Ê Á‡ ÌÛʉËÚ ÒË - ÔË ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Ô˙Í ÏÂÊ‰Û Ï‡È͇ڇ Ë ‰ÂÚÂÚÓ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÚˇÒ̇ ‚˙Á͇. Ó„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚ ÔÓ‡ÒÌÂ, ˘Â Ó˜‡Í‚‡ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ÏÛ Ôˉ‡‚‡Ú Ôӂ˜ ‚‡ÊÌÓÒÚ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó, Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ú˙ÔË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Í˙Ï ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. ¬ÒˇÍ‡ ‰ÂÒÂÚ‡ ‡Ê‰‡Î‡ ÊÂ̇  ÔÂÚ˙ԡ· ‰ÂÔÂÒˡ ÒΉ ‡Ê‰‡-

Как възприемате себе си? ’Ó‡Ú‡ Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ò ‡Á΢ÌË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ Úˇı ͇˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ Ëχ Ò‚ÓË Ò··Ë Ë ÒËÎÌË ÒÚ‡ÌË. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú Ò· ÒË ÔÓ-ÁÎÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò‡, ‡ ‰Û„Ë - ÔÓ-‰Ó·Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ò‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. ÕÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ë ‰‚ÂÚ „ΉÌË ÚÓ˜ÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÔ‡ÒÌË. œÓ-‰Ó·ÓÚÓ ‚˙ÁÔËÂχÌ ̇ Ò· ÒË ÏÓÊ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë Â„ÓËÁχ. œÓÎÓ¯ÓÚÓ ‚˙ÁÔËÂχÌ Ô˙Í ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ·ÂÁ̇‰ÂʉÌÓÒÚ Ë ÔÂÒËÏËÁ˙Ï. «‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏÂÚ Ò· ÒË Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ‡ÎÌÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ˙ÒËÚ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚ ıÓ‡. “ ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁ̇ˇÚ ̇È-‰Ó·Â Ò Î˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë. “‡Í‡ ˘Â ÏÓÊ ‰‡ Ô‰ÔËÂÏÂÚ ÏÂÍË Ë ¯ÂÌˡ, Á‡ ‰‡ ÔÂχıÌÂÚ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌËڠ̢‡ ‚˙‚ ‚‡Ò, Ë ˘Â „Ë ÔËÎÓÊËÚ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. Хакан Метан

ÌÂÚÓ. —Ó·ÒÚ‚Â̇ڇ Ë̉˂ˉۇÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊÂ̇ڇ, „ÂÌÂÚ˘ÌËÚÂ È ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË Ë ÂÍÓÎӄ˘ÌËÚ ÛÒÎӂˡ Ò‡ ‰ÌË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ هÍÚÓË, ÔÓ‰ÚËÍ‚‡˘Ë Í˙Ï ÚÓ‚‡ ÔÒËı˘ÌÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‰ÂÔÂÒˡڇ Ì  Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÊË‚ˇ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË Ô˙‚ÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Ò Ô‰ÔÓ·„‡ ÓÚ ıÓ‡Ú‡. ÇÈÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓڄΉ‡ÎË Ô˙‚ÓÚÓ ÒË ‰ÂÚ ‚ ÌÓχÎÌÓ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ò˙˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔ‡‰Ì‡Ú ‚ ‰ÂÔÂÒˡ ÔË ‚ÚÓÓÚÓ Ë ÚÂÚÓÚÓ ‡Ê‰‡ÌÂ, ÔÓ‚Îˡ‚‡ÈÍË Ò ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ‚ ÒÂÏÂÈÌˡ ÒË ÊË‚ÓÚ Ë ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡ ËÏ. ÃÂ‚ —ÓÈ҇ΠÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ Ò˙˘Ó, ˜Â Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂχÏ Á‡ ‰ÂÔÂÒˡ Ó·˙͇ÌÓÒÚÚ‡ ̇ χÈ͇ڇ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ Úˇ Ò˙˘Ó  ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇, Á‡Ô·͂‡ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ Ë Ò ̇Ú˙ʇ‚‡, ÌÓ Ô‚˙ÁÏÓ„‚‡ ÚÓ‚‡ ҇χ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ‰ÂÔÂÒˡ. ƒÂÔÂÒˡڇ ÒΉ ‡Ê‰‡Ì Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂÁ ˜ÂÚ‚˙Ú‡Ú‡-¯ÂÒÚ‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë Ì Ò Á̇ ÍÓ„‡ ÚÓ˜ÌÓ ˘Â ̇ÒÚ˙ÔË Í‡ˇÚ È. ÃÂ‚ —ÓÈ҇ΠÔÂÔÓ˙˜‚‡ ̇ χÈÍËÚ ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ú, Ò ·ÎËÁÍËÚ ÒË. ŒÒ‚ÂÌ ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂ͇‡ÌÓ Ò ·Â·ÂÚÓ, χÈÍËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÒÔˆˇÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë Á‡ Ò· ÒË. “Ó„‡‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË ÓÚÔӘ˂‡Ú, ÒÔˇÚ, ˜ÂÚ‡Ú ÍÌË„Ë, ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ı‡ÂÒ‚‡Ú, ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ‰ӂÌÓ ÛÔ‡ÊÌÂÌˡ, ÍÓËÚÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ıÓÏÓÌËÚÂ, ‰‡ˇ‚‡˘Ë ˘‡ÒÚËÂ. “ÂÁË Ì¢‡ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡Ú ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ‰ÂÔÂÒˡڇ.

Не оставяйте сами родилите наскоро майки Най-влиятелното лекарство за преборването с депресията след раждането е подкрепата на семейството. Новородилата майка не трябва да остава сама. При нея трябва да има някой, който да й помага за отглеждането на бебето и в същото време да я наблюдава. Тук се открива правдивостта на старите обичаи майката да не се оставя сама. Майката, преживяваща депресия, може да преодолее по-лесно този период с подкрепата на някой от семейството, който обича много и му се доверява.

Зеленият, лилавият и синият цвят успокояват »Ò͇Ú ‰‡ ‰ÂÍÓË‡Ú ÒÚ‡ËÚ ÒË ‚ ·ÎˇÒ͇‚Ë Ë Ô˂΢‡˘Ë ‚ÌËχÌËÂÚÓ ˆ‚ÂÚÓ‚Â? œÓ ÔË̈ËÔ ÚÂÁË ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔÓ‚Îˡ‚‡Ú Á‡ ÒÚÂÒÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˉËÏˡ Ó·ÂÏ Ì‡ ÒÚ‡ˇÚ‡ ‚Ë. ◊Â‚ÂÌˡÚ, ÓÁÓ‚ËˇÚ Ë Ó‡ÌÊÂ‚ËˇÚ ˆ‚ˇÚ ˘Â Ôˉ‡‰‡Ú Ê·ÌËˇÚ ÓÚ ‚‡Ò ‡ÍˆÂÌÚ. ÃÓÊÂÚ ‰‡ ‰ÂÍÓË‡Ú ÍÛıÌˇÚ‡ ÒË ËÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì¡ Ò ÚÂÁË ˆ‚ÂÚÓ‚Â. ƒÛ„ËÚ ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ‰Ó·Â Ò ˇÍËÚÂ Ë ·ÎˇÒ͇‚Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Â, Ò‡ ‰ÂÚÒÍËÚ ÒÚ‡Ë Á‡ Ë„Ë Ë ÍÛıÌˇÚ‡. ¿ÍÓ Ê·ÂÚ ‚ ÒÔ‡ÎÌˇÚ‡ ‚Ë ‰‡ Ëχ ÒÔÓÍÓÈ̇ Ë ÔˡÚ̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÁÂÎÂÌˡ, ÎË·‚ˡ Ë ÒËÌˡ ˆ‚ˇÚ. “ÂÁË ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔËÚÂʇ‚‡Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Ôˉ‡‚‡Ú ÛÒ¢‡Ì Á‡ ¯ËÓÚ‡ Ë ÔÓÒÚÓ ̇ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡ÚÂ.


ÏÐÀÂÄÀ ZAMAN 7 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Ïðàâäàòà âúçòúðæåñòâóâà,îïðàâäàòåëíàòà ïðèñúäà íà Ãþëåí å îêîí÷àòåëíà œÓ ‰ÂÎÓÚÓ ÒÂ˘Û ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ, Á‡‚‰ÂÌÓ ÒΉ Ò˙·ËÚˡڇ ÓÚ 28 Ù‚Û‡Ë, ̇È-̇Ô‰ ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ̇ ÔËÒ˙‰‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë ¿Ì͇ÒÍËˇÚ Â‰Ë̇‰ÂÒÂÚË Ò˙‰ Á‡ ÚÂÊÍË Ì‡Í‡Á‡Ìˡ. œÓÒΠƒÂ‚ÂÚÓ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ. œÓÒΉ̇ڇ ‰Ûχ ͇Á‡ ¬ËÒ¯ËˇÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰. —˙‚ÂÚ˙Ú ÓÚı‚˙ÎË ‚˙Á‡ÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ˘Û ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë, ˜Â "ÎËÔÒ‚‡Ú ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ˇÚ Ó·‚ËÌÂÌˡڇ". ƒÂÎÓÚÓ ÒÂ˘Û ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ, Á‡‚‰ÂÌÓ ÔÓ ÒÔÓÂÌ Ì‡˜ËÌ ÔÂ‰Ë ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË, ÔËÍβ˜Ë Ò ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ̇ ÔËÒ˙‰‡. ŒÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ̇˜‡ÎÓ ·Â ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ ÓÚ ¿Ì͇ÒÍˡ ‰Ë̇‰ÂÒÂÚË Ò˙‰ Á‡ ÚÂÊÍË Ì‡Í‡Á‡Ìˡ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓÚ‚˙‰ÂÌÓ Ë ÓÚ ƒÂ‚ÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰, ·Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ì‡ ‰Ì‚Ìˡ ‰ ̇ ¬ËÒ¯Ëˇ ͇̇Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰. Õ‡È-‚ËÒ¯‡Ú‡ Ò˙‰Â·Ì‡ ËÌÒÚ‡ÌˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Ó·Ò˙‰Ë ‚˙Á‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ „·‚Ìˡ ÔÓÍÛÓ, ¯Ë, ˜Â √˛ÎÂÌ Ì  ÔÓ‚ÂÎ ÌËÍ‡Í‚Ë ‰ÂÈÒڂˡ ÒÂ˘Û ‰˙ʇ‚‡Ú‡. ¬ËÒ¯ËˇÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ̇ڇ ÔËÒ˙‰‡ Ë ÓÚÒ˙‰Ë, ˜Â ÎËÔÒ‚‡Ú ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ Ó·‚ËÌÂÌˡڇ. Õ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰Û„‡ Ôӈ‰Û‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ ʇη‡ Á‡ ͇҇ˆËˇ ËÎË ‚˙Á‡ÊÂÌË ÒÂ˘Û ¯ÂÌËÂÚÓ. “‡Í‡ ÌÂËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌË Í˙„Ó‚Â Ò ÓÔËÚ‚‡ı‡ ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜ÂÌÓ ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú Ì‡ ‰Ì‚ÂÌ ‰, ·Â ‰Ó͇Á‡Ì‡ Ë ÔÓ Ò˙‰Â·ÂÌ Ô˙Ú. ƒÂÎÓÚÓ ÒÂ˘Û √˛ÎÂÌ, ÍÓÈÚÓ Ì‡‰ Ò ÔÓˇ‚ËÚ Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛÒÍË Û˜ËÎˢ‡ ËÁ‚˙Ì ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ·Â Á‡‚‰ÂÌÓ ÓÚ ÌˇÍÓ„‡¯Ìˡ ÔÓÍÛÓ ‚ —˙‰‡ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÕÛı ÃÂÚ fiÍÒÂÎ. “ÓÈ ÓÚ̇˜‡ÎÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂ Ò ËÒ͇Ì Á‡ ÒÏ˙Ú̇ ÔËÒ˙‰‡, ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ËÁ„ÓÚ‚Ë Ó·‚ËÌËÚÂÎÂÌ ‡ÍÚ, ·‡ÁË‡Ì ̇ Ô‰۷‰ÂÌË Ú˙ÎÍÛ‚‡Ìˡ. –‡Á„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÎÓÚÓ, ·‡ÁË‡ÌÓ Ì‡ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ Á‡ "Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÌÂÁ‡ÍÓÌ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ˆÂΡ˘‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚÒÍÓÚÓ ‰˙ʇ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ó ÏˇÒÚÓ ‰‡ ËÁ„‡‰Ë ‰˙ʇ‚‡, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ̇ ÂÎË„ËÓÁÌË Á‡ÍÓÌË", ÔÓ‰˙ÎÊË ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË. ¿‰‚Ó͇Ú˙Ú Ì‡ √˛ÎÂÌ ¿·‰ÛÎ͇‰Ë ¿ÍÒÓÈ, ÍÓÈÚÓ ÍÓÏÂÌÚË‡ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎ̇ڇ ÔËÒ˙‰‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ: "–¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ò ‚ÁÂÏÂ", ‰ÓÔ˙ÎÌË: "‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‰Ó‚ÂËÚÂÎˇÚ ÏË Ì  ËÁ‚˙¯ËÎ ÔËÔËÒ‚‡ÌËÚ ÏÛ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ, ·Â ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ Ë ÓÚ Ì‡È-‚ËÒ¯‡Ú‡ Ò˙‰Â·Ì‡ ËÌÒÚ‡ÌˆËˇ." œÓˆÂÒ˙Ú Á‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌË Á‡ÔӘ̇ Ò ‚˙Á‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡‰‚Ó͇ÚËÚ ÏÛ ÒÂ˘Û ¯ÂÌË ÔÓ ƒÂÎÓ ÌÓÏÂ ‰‚ ̇ ¿Ì͇ÒÍË Ò˙‰ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ. ¿‰‚Ó͇ÚËÚ ÔÓËÒ͇ı‡ ÓÚÏˇÌ‡ ̇ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ —˙‰‡ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ Á‡ "ÓÚ·„‡Ì ÔÓËÁÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓ̘‡ÚÂÎ̇ ÔËÒ˙‰‡", ‚ÁÂÚÓ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ Á‡ÍÓÌ ÌÓÏÂ 4616, Ë ÔÓ‰‡‰Óı‡ ËÒÍ Á‡ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ Ò˙‰Â·Ìˡ ÔÓˆÂÒ. »ÒÍ˙Ú Ì‡ ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ Á‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‰ÂÎÓ ·Â ÔËÂÚ. ¿Ì͇ÒÍË Â‰Ë̇‰ÂÒÂÚË Ò˙‰ Á‡ ÚÂÊÍË Ì‡Í‡Á‡Ìˡ, ‚ÁËχÈÍË ÔÓ‰ ‚ÌËχÌËÂ Ë ÒÚ‡ÌӂˢÂÚÓ Ì‡ √·‚̇ ‰ËÂÍˆËˇ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, Ò˙„·ÒÌÓ ÍÓÂÚÓ √˛ÎÂÌ "Ì  ÔÓ‚ÂÎ ‰ÂÈÒڂˡ, ÔÓÚË‚Ó˜‡˘Ë ̇ «‡ÍÓ̇ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÚÂÓËÁχ" Ò ‰‡Ú‡ 5

¬ËÒ¯ËˇÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ̇ “ÛˆËˇ ÓÚı‚˙ÎË ËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ „·‚Ìˡ ÔÓÍÛÓ ‰ÂÎÓÚÓ ÒÂ˘Û ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ ‰‡ ÓÚÔ‡‰Ì ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‰‡‚ÌÓÒÚÌˡ ÒÓÍ. —˙‚ÂÚ˙Ú Ó‰Ó·Ë ÛÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌË ÓÚÌÓÒÌÓ √˛ÎÂÌ.

Инициативите, започнати от Гюлен, винаги се посрещат с одобрение »ÌˈˇÚË‚ËÚÂ, ̇˜ÂÎÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÚÓË ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ, ÔÓÎÛ˜Ëı‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. »Áˇ‚ÎÂÌˡڇ ̇ 8-ˡ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ “ÛˆËˇ “Û„ÛÚ …ÓÁ‡Î, ̇ 9-ˡ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ —˛ÎÂÈÏ‡Ì ƒÂÏËÂÎ, ̇ ·Ë‚¯Ëˇ ̇˜‡ÎÌËÍ Ì‡ √ÂÌÂ‡ÎÌˡ ˘‡· „ÂÌ. »ÒχËÎ ’‡ÍÍ˙ ‡‡‰‡È˙, ̇ ÔÂÏËÂËÚ “‡ÌÒÛ ◊ËÎÎÂ, ÃÂÒÛÚ …˙ÎχÁ, ¡˛ÎÂÌÚ ≈‰Ê‚ËÚ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ԇÚËË, ·ˇı‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ‚ Ò˙‰‡. —˙‰Â·ÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ, Á‡ÔӘ̇ÚÓ Ì‡ 16 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2000 „Ó‰Ë̇, ·Â¯Â ÔÂÍ‡ÚÂÌÓ Ò ¯ÂÌË ̇ Ò˙‰‡ ÓÚ 10 χÚ 2003 „Ó‰Ë̇, ÒÔÓ‰ ÍÓÂÚÓ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÒ˙‰‡Ú‡ Ò ÓÚÎÓÊË Ò ÔÂÚ „Ó‰ËÌË. ¿‰‚Ó͇ÚËÚ ̇ √˛ÎÂÌ ‚˙Á‡ÁËı‡ ÒÂ˘Û ÚÓ‚‡ Ò ÏÓÚË‚‡, ˜Â ‰Ó‚ÂËÚÂÎˇÚ ËÏ Â ·ËÎ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÔÓ‰ Á‡Ô·ı‡ ÓÚ Ò˙‰Â·ÂÌ ÔÓˆÂÒ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÔÂÚ „Ó‰ËÌË, Ë ÔÓËÒ͇ı‡ ‰ÂÎÓÚÓ ‰‡ ÔËÍβ˜Ë Ò ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ̇ ÔËÒ˙‰‡.

Фетхуллах Гюлен ÑÍ È ÌÊ À : À Ð Ä À ß Â ÓÇ

Ï‡È 2006 „., ‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ËÁÎÂÁÂ Ò ¯ÂÌË Á‡ ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎ̇ ÔËÒ˙‰‡. ÕÓ ÔÓÍÛÓ˙Ú ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ ‚˙Á‡ÁË ÒÂ˘Û ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‡‰Â ʇη‡ Á‡ ͇҇ˆËˇ. ¬ ËÁ‚ÂÒÚËÂÚÓ ÒË „·‚ÌËˇÚ ÔÓÍÛÓ ̇ ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ÔÓËÒ͇ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ì ̇ ‰ÂÎÓÚÓ ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‰‡‚ÌÓÒÚÌˡ ÒÓÍ. ƒÂ‚ÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ÔË ʇη‡Ú‡ Á‡ ͇҇ˆËˇ Ë Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ. ¬ ÌÂ„Ó Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â "‚ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰‡ ÌˇÏ‡ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË, Á‡˘ÓÚÓ Ì ҇ ÓÚÍËÚË ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ˇÚ, ˜Â √˛ÎÂÌ Â Ò˙Á‰‡Î Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ËÎ ÚÂÓËÒÚ˘̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ò ˆÂÎ ‰‡ ı‚˙ÎË ‚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÔÛ·ÎË͇ڇ, ÔÓÏÂÌˇÌ ̇ ÌÂÈÌËÚ ÒËÏ‚ÓÎË Ë Ò‚ÂÚÒÍÓÚÓ ‰˙ʇ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÎË Ô‚ÁÂχÌÂÚÓ È ˜ÂÁ ̇ÒËÎËÂ Ë ÚÂÓ". ¬˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ √·‚̇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ̇  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ‡Ú‡ÍÛ‚‡ ‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ‚ÁÂÚÓÚÓ ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓ ¯ÂÌË ‚˙‚ ¬ËÒ¯Ëˇ ͇̇Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ ËÌÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Ò‚˙ıÁ‡-

ÍÓÌÓ‚‡ Ôӈ‰Û‡. √·‚̇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ Ú‚˙‰Â¯Â, ˜Â ‰ÂÈÒڂˡڇ ̇ √˛ÎÂÌ Ì ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ˜ÎÂÌ 7-Ë ÓÚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÚÂÓËÁχ, ‡ ÔÓÚË‚Ó˜‡Ú ̇ ˜ÎÂÌÓ‚Â 313/2-4 ÓÚ Õ‡Í‡Á‡ÚÂÎÌˡ ÍÓ‰ÂÍÒ, ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÍÓËÚÓ Â Ë ÚÂÍÒÚ˙Ú: "Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Ô‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì ̇ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ", ËÁÚ˙Í̇, ˜Â  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ Ô‡‚ËÎÌÓ ı‡‡ÍÚÂ˙Ú Ë ËÒÚÓˡڇ ̇ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ. √·‚̇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Á‡˘ËÚË ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌ ̇ Ó·‚ËÌËÚÂÎÌˡ ‡ÍÚ ‰Ó ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡‚ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ Â ËÁÚÂÍ· Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÔ‡‰Ì ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‰‡‚ÌÓÒÚÌˡ ÒÓÍ. ¬ËÒ¯ËˇÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰, ÍÓÈÚÓ Á‡Ò‰‡‚‡ ̇ 24 ˛ÌË 2008 „., ͇Á‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ‰Ûχ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ, Ó·‚˙Á‚‡ÈÍË Ò ¯ÂÌË ʇη‡Ú‡ Á‡ ͇҇ˆËˇ ̇ „·‚Ìˡ ÔÓÍÛÓ ¿·‰Û‡ıÏ‡Ì flΘ˙Ì͇ˇ. —˙‚ÂÚ˙Ú ÓÚı‚˙ÎË ‚˙Á‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ „·‚Ìˡ ÔÓÍÛÓ Ò ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó. ¬ËÒ¯ËˇÚ Ì‡Í‡Á‡-

Делото бе заведено без конкретни доказателства Õ‡ 31 ‡‚„ÛÒÚ 2000 „Ó‰Ë̇ ÌˇÍÓ„‡¯ÌËˇÚ ÔÓÍÛÓ ̇ —˙‰‡ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÕÛı ÃÂÚ fiÍÒÂÎ Á‡‚‰ ‰ÂÎÓÚÓ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ ̇ Ó·‚ËÌËÚÂÎÂÌ ‡ÍÚ ÓÚ Ò‰ÂωÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ ÒÚ‡ÌˈË, ÍÓÈÚÓ Ì Ò˙‰˙ʇ¯Â ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ·Â ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ Ô‰۷‰ÂÌË Ú˙ÎÍÛ‚‡Ìˡ. ŒÚ̇˜‡ÎÓ fiÍÒÂÎ Á‡ÔӘ̇ ‡ÁÒΉ‚‡Ì ÒÂ˘Û √˛ÎÂÌ Ò ËÒ͇Ì Á‡ ÒÏ˙Ú̇ ÔËÒ˙‰‡, ÌÓ ÒΉ ͇ÚÓ Ì ÔÓÒÚ˄̇ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Á‡‚‰ ‰ÂÎÓ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ˜ÎÂÌ 7-Ë, ‡ÎËÌ¡ 1-‚‡ ÓÚ «‡ÍÓ̇ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÚÂÓËÁχ. fiÍÒÂÎ ÔÓËÒ͇ ÓÚ ÔÂÚ ‰Ó ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË Á‡Ú‚Ó Á‡ √˛ÎÂÌ Ò ÏÓÚË‚‡, ˜Â " Ò˙Á‰‡Î ÌÂÁ‡ÍÓÌ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ò ˆÂÎ ‰‡ ÔÓÏÂÌË Ò‚ÂÚÒÍÓÚÓ ‰˙ʇ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ó ÏˇÒÚÓ ‰‡ ËÁ„‡‰Ë ‰˙ʇ‚‡, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ̇ ÂÎË„ËÓÁÌË Á‡ÍÓÌË, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓ‚Âʉ‡Ì ̇ ‰ÂÈÒڂˡ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ". ƒÂÎÓÚÓ, Á‡‚‰ÂÌÓ ÓÚ ÔÓÍÛÓ‡ fiÍÒÂÎ, ·Â Ô˘ËÒÎÂÌÓ Í˙Ï ‰Â·ڇ, Á‡ÔӘ̇ÚË ÒΉ Ò˙·ËÚˡڇ ̇ 28 Ù‚Û‡Ë.

ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ, ÍÓÈÚÓ Ì ÓÚÏÂÌË ÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌËÂ,  ‰̇ ÓÚ ‚˙ıÓ‚ÌËÚ ËÌÒڇ̈ËË Á‡ ËÁ‰‡‚‡Ì ̇ ¯ÂÌˡ. –¯ÂÌˡڇ ̇ ÚÓÁË Ò˙‚ÂÚ, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‰Û„Ë Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÌË ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ Ë Ì‡ ͇̇Á‡ÚÂÎÌËÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ Í˙Ï ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰, ÍÓËÚÓ Ò ÒÏÂÌˇÚ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÔË̈ËÔ, ËÏ‡Ú ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. ƒÓ͇ÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ¬ËÒ¯Ëˇ ͇̇Á‡ÚÂÎÂÌ Ò˙‚ÂÚ Í˙Ï  ‡Ò‡ˆËÓÌÌˡ Ò˙‰ ‚ÁËχÎË ¯ÂÌËÂÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò √˛ÎÂÌ, Òڇ̇ ˇÒÌÓ, ˜Â flΘ˙Ì͇ˇ  ÓÒÔÓËÎ ÒÚ‡ÌӂˢÂÚÓ ÓÚÌÓÒÌÓ ËÒ͇, ÒÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ "‰ÂÎÓÚÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Í˙Ï ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ, ËÁ‚˙¯ÂÌË ÓÚ ÔÂÒÚ˙ÔÌË „ÛÔËÓ‚ÍË, Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÔ‡‰Ì ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‰‡‚ÌÓÒÚÌˡ ÒÓÍ". ¡Â¯Â ‡ÍˆÂÌÚË‡ÌÓ Ë ‚˙ıÛ ÚÓ‚‡, ˜Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÔÓÓ‚ÂÚ ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌËÚ ‚˙ÔÓÒË √·‚̇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÔÓÏÂÌË· ı‡‡ÍÚÂ‡ ̇ Ó·‚ËÌÂÌËÂÚÓ Ë ˜Â √˛ÎÂÌ ·Ë ÒΉ‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒ˙‰ÂÌ ·ÂÁ Á‡˘ËÚ‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÔÓÏÂÌˇÌÂÚÓ Ì‡ ˛ˉ˘ÂÒÍÓÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ·ËÎÓ ‚ ÔÓÚË‚Ó˜ËÂ Ò ÔË̈ËÔ‡, „Î‡Òˇ˘, ˜Â "Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‰‡‚‡ ÔËÒ˙‰‡ ·ÂÁ Ò˙‰Â·ÌÓ ‰ÂÎÓ". ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ·Â¯Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ˜Â ÒΉ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ Շ͇Á‡ÚÂÎÌˡ ÍÓ‰ÂÍÒ Ì‡ “ÛˆËˇ  „Ή‡ÌÓ ‰ÂÎÓ Á‡ Ò˙„·ÒÛ‚‡ÌÂ Ë ˜Â ı‡‡ÍÚÂ˙Ú Ì‡ Ó·‚ËÌÂÌËÂÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË. ÃÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ Ò˙‚ÂÚ‡ ÓÚ·ÂΡÁ‡ı‡, ˜Â √·‚̇ڇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡  ̇‰‚˯Ë· Ô‡‚ÓÏӢˡڇ ÒË Ë Á‡˘ËÚËı‡ ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â Úˇ ÌˇÏ‡ Ô‡‚Ó ‰‡ ËÒ͇ ‰ÂÎÓÚÓ ‰‡ ÓÚÔ‡‰Ì ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˘‡Ì ̇ ‰‡‚ÌÓÒÚÌˡ ÒÓÍ, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ ÔËÂÏ ËÎË ÓÚı‚˙ÎË ¯ÂÌËÂÚÓ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌÓ ÓÚ ƒÂ‚ÂÚÓ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. —Ή ÒÔÓÓ‚ÂÚ Ò ÔÂÏË̇ Í˙Ï „·ÒÛ‚‡ÌÂ. »Ò͇ÌÂÚÓ ·Â ÓÚı‚˙ÎÂÌÓ Ò ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó ÓÚ 16-˜ÎÂÌÌˡ Ò˙ÒÚ‡‚ ̇ Ò˙‚ÂÚ‡.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Nokia êîíòðèðà Google, Apple è LiMoñ õèòúð õîä Linux може да промени пазара на мобилни телефони

ÓÏÔ‡Ìˡڇ ˘Â Á‡ÍÛÔË ÙËχڇ Symbian, Á‡ ‰‡ ‰‡‰Â ÓÚÔÓ ̇ Ô·ÚÙÓÏËÚ iPhone, Android Ë Linux.

”ÒËÎˡڇ ̇ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ú˙Ò‡˜Í‡ Google Ë Ì‡ ‰Û„Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰‡ ‚͇‡Ú ÒÓÙÚÛÂ‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓ‰ ‚ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ ÏÂÊË Ì ҇ ÌÂ˘Ó ÌÓ‚Ó, ÌÓ ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓ‚ÎˡˇÚ ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ̇ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, Á‡ˇ‚Ëı‡ ÏÂÌˉÊ˙Ë ÓÚ Microsoft Ë Nokia, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰‚‡Ú‡ ̇È-„ÓÎÂÏË ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇ ̇ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÒχÚÙÓÌË, ˆËÚË‡ÌË ÓÚ news.yahoo.com. Google  Ò˙Ò‰ÓÚӘ˷ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË ÒË· ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÂÍ·ÏË‡Ì ̇ Ô·ÚÙÓχڇ Android, ÍÓˇÚÓ Â ËÁˆˇÎÓ ·‡ÁË‡Ì‡ ̇ Linux. «‡‰ ËÌÚÂÌÂÚ „Ë„‡ÌÚ‡ ÒÚÓˇÚ Ó˘Â 30 „ÓÎÂÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓ‰ÍÂÔˇ˘Ë ÌÓ‚‡Ú‡ ÏÓ·ËÎ̇ Ô·ÚÙÓχ. œÂÏË̇‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï Linux Ëχ ÔÓÚÂ̈ˇΠ‰‡ ÔÓÏÂÌË ËÁˆˇÎÓ Ë„‡Ú‡ ̇ Ô‡Á‡‡ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂÎÂÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÌËÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÏÓÊ ‰‡ Á‡„Û·ˇÚ ÍÓÌÚÓ· ÒË ‚˙ıÛ ÔËÎÓÊÂÌˡڇ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Linux ·Ë ‰‡Î‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ıẨÒÂÚË Ë Ì‡ ‡Á‡·ÓژˈËÚ ̇ ÔËÎÓÊÂÌˡ ‰‡ ̇ÒÓ˜‚‡Ú Ô‡Á‡‡ Ë ÚẨÂ̈ËËÚ ‚ ÔÓÒÓ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ ËÏ Â Ì‡È-ËÁ„Ӊ̇. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, ÚÓ ÏÓ·ËÎÌËÚ ÒÓÙÚÛÂÌË Ô·ÚÙÓÏË Symbian ̇ Nokia Ë Windows Mobile ̇ Microsoft ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡„Û·ˇÚ ÓÚ ÔËıÓ‰ËÚ ÒË ÓÚ ÎˈÂÌÁË. «‡ ‰‡ Ò ‡ÎËÁË‡ ÚÓÁË ÒˆÂ̇ËÈ Ó·‡˜Â,  ÌÛÊÌÓ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓÂÚÓ Â‰‚‡ ÎË ˘Â Òڇ̠ÒÍÓÓ. Symbian ‚˙Ó·˘Â Ì  ÔËÚÂÒÌÂ̇ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Á‚ËÚË ̇ Ò˙·ËÚˡڇ. —ÔÓ‰ ÙËχڇ Á‡ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ Canalys, χ͇ Ë ÓÚ „Ó‰ËÌË ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒχÚÙÓÌË, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ Linux, ÚÓ ÚÂıÌËˇÚ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ  ‰‚‡ 5%. «‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÚÓ‚‡ ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ Symbian ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 65%. Symbian Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ ‰ˇÎ ÔËÚÂʇ‚a Nokia, ÌÓ Ò‰ ‰Û„ËÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË ‚ÎËÁ‡Ú Sony Ericsson, Panasonic, Samsung Ë Siemens. TechNews.bg

‘ËÌ·̉ÒÍËˇÚ „Ë„‡ÌÚ Nokia ˘Â Ô·ÚË $410 ÏËÎËÓ̇ Á‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‡ÍˆËË Ì‡ ·ËÚ‡ÌÒ͇ڇ ÙËχ Symbian Ë ˘Â ̇Ô‡‚Ë ÌÂÈÌˡ ÒÓÙÚÛÂ ·ÂÁÔ·ÚÂÌ. ÷ÂÎÚ‡ ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ  ‰‡ ‰‡‰Â Ú·Ò˙Í Ì‡ ÔÓ‰‡Ê·ËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÌÓ‚ËÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚË Ë Ì‡È-‚˜ ̇ Á‡‰‡‚‡˘‡Ú‡ Ò Ô·ÚÙÓχ Android ̇ Google, Ú‚˙‰Ë informationweek.com. —ÓÙÚÛÂ˙Ú Ì‡ Symbian Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ‰‚ ÚÂÚË ÓÚ ÒχÚÙÓÌËÚ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ 6% ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, ÌÓ ÌÓ‚ËÚ Ô·ÚÙÓÏË, ͇ÚÓ Android, iPhone Ë Linux, Á‡Ô·¯‚‡Ú ‰‡ ‡ÁÍÎ‡ÚˇÚ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÙËÌ·̉Ò͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ ̇ Ô‡Á‡‡ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË. ŒÚ ·ËÚ‡ÌÒ͇ڇ ÙËχ Á‡ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ CCS Insight ÓÔ‰ÂÎˇÚ ÚÓÁË ıÓ‰ ̇ Nokia ͇ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÛÏÂÌ, ËχÈÍË Ô‰‚ˉ ̇‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÒË· ̇ ÌÂÈÌËÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚË, ÓÒÓ·ÂÌÓ Google, Apple Ë LiMo Foundation. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ̇È-·ÎËÁÍÓ Ì‡ÏË‡˘ËˇÚ Ò ‰Ó Symbian ÍÓÌÍÛÂÌÚ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Á‡ ÏÓ·ËÎÂÌ ÒÓÙÚÛÂ  ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Windows Mobile ̇ Microsoft, ÍÓˇÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ ‰ˇÎ ÓÚ Â‰‚‡ 13%, ‚˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍË ÔÓÎÓÊÂÌË ÛÒËÎˡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒÓÙÚÛÂ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ÔÓÁˈËËÚ ÒË. —ÔÓ‰ ÙËχڇ Á‡ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Strategy Analytics, Microsoft ‚ÁËχ ÏÂÊ‰Û $8 Ë $15 ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ, ‰Ó͇ÚÓ Symbian ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ $4.10. “Ó‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÒÓÙÚÛÂÌˡ „Ë„‡ÌÚ ÔÓ‰ ÒÂËÓÁÂÌ Ì‡ÚËÒÍ, ÚÓ˜ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì χÍÒËχÎÌÓ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÔÓÚ·ËÚÂΡ, ͇Á‚‡Ú ÓÚ Gartner. »ÏÂÌÌÓ ÌËÒÍËÚ ˆÂÌË Ò‡ Ì¢ÓÚÓ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë Ô‡Á‡˙Ú Ò ÌÛʉ‡ˇÚ, Á‡ ‰‡ ‰‡‰‡Ú

Ú·Ò˙Í Ì‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÒχÚÙÓÌËÚÂ. ¿ ÔÂχı‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌËÚ ڇÍÒË, ÍÓÂÚÓ Nokia ÒÏˇÚ‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë, ˘Â ÒÔÓÏÓ„Ì ÏÌÓ„Ó Á‡ ÛÒÍÓˇ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ÚÓÁË ıÓ‰ ˘Â Ô‰ÎÓÊË Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚ ‰̇ ‰Ó·‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ ̇ Android. Nokia, ÍÓˇÚÓ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ 40% ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‰‡‰ÂÌË ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ˘Â Ô·ÚË $410 ÏËÎËÓ̇ (264 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó) Á‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ 52% ÓÚ ‡ÍˆËËÚ ̇ Symbian, ÍÓËÚÓ ‚Ò Ӣ Ì ÔËÚÂʇ‚‡. Nokia Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë „ÓÎÂÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌË͇ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ˜ËÔÓ‚Â ÒÙÓÏË‡ Symbian Foundation, ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â Ӣ ÔÓ-ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡ ÏÓ·ËÎ̇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ. —˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÌËÙˈË‡Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ Ë ÛÌËÙˈË‡Ì ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÙÂÈÒ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Symbian Foundation

Изобретиха нов вид перална машина —ÔˆˇÎËÒÚË ÓÚ ·ËÚ‡ÌÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ Xeros ËÁÓ·ÂÚËı‡ ÌÓ‚‡ ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË ‰‡ Ò ËÍÓÌÓÏËÒ‡Ú ÏËΡ‰Ë ÎËÚË ‚Ó‰‡ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇. «‡ ‰ËÌ ˆËÍ˙Π̇ ËÁÔË‡Ì ̇ Ì¡ È Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ˜‡¯‡ ‚Ó‰‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ï‡¯Ë̇ڇ ÛÔÓÚ·ˇ‚‡ ÔÓ‰ 2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ˡڇ, ÍÓˇÚÓ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ Ó·ËÍÌÓ‚Â̇ڇ ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇, Ò˙Ó·˘‡‚‡ Daily Mail. ”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌÓ ÓÚ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ÓÚ ÀËȉÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ (Leeds University). “ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıËΡ‰Ë χÎÍË Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë „‡ÌÛÎË Ò ‡ÁÏÂ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ Ò‡ÌÚËÏÂÚ˙. “ÂÁË „‡ÌÛÎË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ ‡·ÒÓ·Ë‡Ú Ï˙ÒÓÚˡڇ. «‡ ‰ÌÓ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÔÂ‡ÎÌˇÚ‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÓÍÓÎÓ 20 ÍËÎÓ„‡Ï‡ „‡ÌÛÎË, χÎÍÓ ‚Ó‰‡ Ë ÏËÂ˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË. –‡Á‡·ÓژˈËÚ ÍÓÏÂÌÚË‡Ú, ˜Â Á‡ ËÁÔË‡Ì χ¯Ë̇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ „‡ÌÛÎËÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ - ‰Ó 100 Ô˙ÚË. ÓÏÔ‡Ìˡڇ Xeros ÒÏˇÚ‡ ‰‡ ÔÛÒÌ ̇ Ô‡Á‡‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‡Î̇ χ¯Ë̇ Ӣ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇. bgfactor.org

 ÚËÔ˘ÂÌ Á‡ Nokia ıÓ‰. ¿ Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡ ÙËÌ·̉Ò͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ ‰‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ „ÎÓ·‡ÎÌË, Òڇ̉‡ÚËÁË‡ÌË Ô·ÚÙÓÏË ÒÚÓË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÌÂÈÌË ·ËÁÌÂÒ ÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÓÚ Strategy Analytics. ÷ÂÎÚ‡ Ò˙Ò Symbian ÙÓ̉‡ˆËˇÚ‡  Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡, Ó·˘‡ Ô·ÚÙÓχ ÔÂÁ 2009 „Ó‰Ë̇. ‘Ó̉‡ˆËˇÚ‡ ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË Ì‡ Nokia ‰‡ Ô‡‚Ë ËÌÓ‚‡ˆËË ÔÓ-·˙ÁÓ Ì‡ ‰̇ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡, ÛÌËÙˈË‡Ì‡ Ë ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÂÚ‡ Ô·ÚÙÓχ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Nokia ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÔÓ-·˙ÁÓ ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Ô‡Á‡‡. ‘ËÌ·̉ÒÍËˇÚ „Ë„‡ÌÚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â Sony Ericsson, Ericsson, Panasonic Ë Siemens Ò‡ ÔËÂÎË Ì„ӂ‡Ú‡ ÓÙÂÚ‡ Á‡ Ò‚ÓËÚ ‰ˇÎÓ‚Â ‚ Symbian. Nokia Ó˜‡Í‚‡ Samsung Ò˙˘Ó ‰‡ ˇ ÔËÂÏÂ. ÓÏÔ‡Ìˡڇ Ò ̇‰ˇ‚‡ Ò‰ÂÎ͇ڇ ‰‡ ·˙‰Â Á‡‚˙¯Â̇ ‰Ó Í‡ˇ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇, ‡ ÔÂÁ 2011 ‰‡ Á‡ÔӘ̠‰‡ Û‚Â΢‡‚‡ ÔËıÓ‰ËÚ È. TechNews.bg

ÄÀÂÀ ÏÎÄ ÍÀÅÌ Дава под наем помещение, подходящо за цех - 250 кв. метра.

ИЗГОДНО с. Нановица, общ. Момчилград 088 94 79 520 Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

ZAMAN 9

¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÚÛÌË‡ "¿‰Ë‰‡Ò", "Õ‡ÈÍË" Ë "œÛχ" ÒÚ‡ÚË‡ı‡ Ò ËÁ‡‚ÌÂÌË ÔÓÁˈËË, ͇ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı Ëχ¯Â ÔÓ ÔÂÚ ÓÚ·Ó‡, ‰ËÌÒÚ‚Â̇ ÿ‚ÂˆËˇ Ô‡‚¯ ËÁÍβ˜ÂÌËÂ Ò "”Ï·Ó". ÕÓ, ͇ÍÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Ô˜ÂÎË‚¯Ë ËÁÎËÁ‡Ú "¿‰Ë‰‡Ò".

“АДИДАС” Е ШАМПИОН НА ЕВРО 2008 Разчупени табута в цветово отношение »ÁÏË̇ÎÓÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ¿‚ÒÚˡ Ë ÿ‚ÂȈ‡ˡ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇˜ÂÒÚ‚Ë Í‡ÚÓ ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ·ˇı‡ ‡Á˜ÛÔÂÌË Ú‡·ÛÚ‡Ú‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÂÍËÔËÚ ̇ ‡Á΢ÌËÚ ̇ˆËÓ̇ÎË ‚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÔÓÚÌËÚ „Ë„‡ÌÚË Ò‡ ̇ÎÓÊËÎË Ë ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ÌÓ‚ËÚ ÂÍËÔË Ì‡ ÓÚ·ÓËÚÂ. ÕÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÔË ‰ËÁ‡È̇  ӷ˙̇ÚÓ ‚ÌËχÌË ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ˆ‚ÂÚӂ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ‰˙ʇ‚‡ Ë ‚ ÂÍËÔËÚ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÔËÒ˙˘Ë ̇ ÏÂÒÚ̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ ÓÚ·Ó. “ÂÁË ‡‰Ë͇ÎÌË ÔÓ-

ÏÂÌË ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌË ·ˇı‡ ÔËÂÚË ‰ÓÒÚ‡ ÍËÚ˘ÌÓ, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í - ÔËÎÓÊÂÌË. ¬ ÚÛÒÍˡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó ͇ÚÓ ÂÁÂ‚ÂÌ ÂÍËÔ Ò ̇ÎÓÊË ÚÛÒÍÓÒË̸ÓÚÓ, ͇ÚÓ ÍÓϯËËÚ ˄‡Âı‡ Ò ˜Â‚ÂÌË ÂÍËÔË. —˙˘ÓÚÓ ‚‡ÊË Ë Á‡ √ÂχÌˡ, ÍÓËÚÓ Ô˙Í Í‡ÚÓ ÂÁÂ‚ÂÌ ÂÍËÔ Ì‡ÎÓÊËı‡ ÚÓÁË Ò ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ó ˜Â‚ÂÌÓ. ’Ó·̉ÒÍËˇÚ ÂÁÂ‚ÂÌ ÂÍËÔ Ô˙Í ·Â ‚ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒË̸Ó, ͇ÚÓ ÂÁÂ‚ÌËÚ ÂÍËÔË Ì‡ »Ú‡Îˡ ·ˇı‡ ‚ ·ˇÎÓ Ò ˜ÂÌË „‡˘ÂÚ‡. ÕÓ ÏÓÊ ·Ë ËÒÚËÌÒ͇ڇ ËÁÌÂ̇‰‡ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇Ô‡‚Ëı‡ Ù‡ÌˆÛÁËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡ÎÓÊËı‡ ͇ÚÓ ÂÁÂ‚ÂÌ ÂÍËÔ ˜Â‚Â-

Ìˡ ˆ‚ˇÚ, ÍÓÂÚÓ Â ˇ‰ÍÓÒÚ ‰ÓË Ë Á‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ÙÂÌÒÍËÚ ÍÎÛ·ÌË ÓÚ·ÓË. —˙˘ÓÚÓ ‚‡ÊË Ë Á‡ ÌÓ‚ËÚ ÂÍËÔË Ì‡ –ÛÒˡ, ÿ‚ÂˆËˇ, »ÒÔ‡Ìˡ, œÓÚÛ„‡Îˡ Ë ‰ÓχÍËÌËÚ ÓÚ ¿‚ÒÚˡ. ‡ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓ̇ÎËÒÚË Ì‡ ≈‚Ó 2008 Ò Ó͇Á‡ı‡ √˙ˆËˇ, ’˙‚‡Úˡ, ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë ◊Âıˡ, ‡ ÂÍËÔËÚ ̇ ÿ‚ÂȈ‡ˡ, ◊Âıˡ, ¿‚ÒÚˡ Ë œÓί‡, ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÓÚ ìœÛχî, ·ˇı‡ ÔÓ˜ÚË Â‰Ì‡Í‚Ë Ò ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË ËÁÍβ˜ÂÌˡ. ÕÓ ÍÓË ÂÍËÔË Ò‡ ̇È-ıÛ·‡‚Ë ÓÚ ‚Ò˘ÍË? –‡Á·Ë‡ÒÂ, ÚÓÁË Ì‡ β·ËÏˡ ÓÚ·Ó, ÒÏˇÚ‡Ú Ôӂ˜ÂÚÓ ÙÂÌÓ‚Â. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ì. Á ÓÐ À Ê Á ÓÐ ÊÓÊ

쿉ˉ‡Òî  ¯‡ÏÔËÓÌ Ì‡ ≈‚Ó 2008, ÌÓ ÔË „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ Ò‰ ÒÔÓÚÌËÚ „Ë„‡ÌÚË. √ÂχÌÒÍËˇÚ ÒÔÓÚÂÌ „Ë„‡ÌÚ ì¿‰Ë‰‡Òî „‡·Ì‡ ÚËÚ·ڇ, ÒΉ ͇ÚÓ Ì‡ ÙË̇· Ò ËÁÔ‡‚Ëı‡ 쿉ˉ‡Òî ÒÂ˘Û ì¿‰Ë‰‡Òî, Ú.Â. √ÂχÌˡ Ë »ÒÔ‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ӷ΢‡ÌË ÓÚ ÌÂψËÚÂ. —Ή „ÛÔÓ‚‡Ú‡ Ù‡Á‡ ̇ ≈‚Ó 2008 Ì¢‡Ú‡ Ì ËÁ„ÎÂʉ‡ı‡ ÏÌÓ„Ó Ó·Ì‡‰Âʉ‡‚‡˘Ó Á‡ 쿉ˉ‡Òî ‚ Á‡‰Ó˜Ìˡ ÒÔÓ Ò "Õ‡ÈÍË". Õ‡ ˜Â‚˙ÚÙË̇ÎËÚ Ò Í·ÒË‡ı‡ Ë ÔÂÚÚ ÓÚ·Ó‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ӷ΢‡ÌË ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍˡ ÍÓ̈ÂÌ - œÓÚÛ„‡Îˡ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, –ÛÒˡ, “ÛˆËˇ Ë ’˙‚‡Úˡ. "¿‰Ë‰‡Ò" ÓÒڇ̇ Ò‡ÏÓ Ò ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ - √ÂχÌˡ Ë »ÒÔ‡Ìˡ, ‡ »Ú‡Îˡ ·Â ‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ "œÛχ". ÕÓ ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë Ò Ó͇Á‡, ˜Â ÓÚ·ÓËÚÂ, ̇ ÍÓËÚÓ Á‡Î‡„‡Ú ÌÂψËÚÂ, Ò‡ ÔÓ˜ÚË ‚Ë̇„Ë Ôӷ‰ËÚÂÎË. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÚÛÌË‡ "¿‰Ë‰‡Ò", "Õ‡ÈÍË" Ë "œÛχ" ÒÚ‡ÚË‡ı‡ Ò ËÁ‡‚ÌÂÌË ÔÓÁˈËË, ͇ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı Ëχ¯Â ÔÓ ÔÂÚ ÓÚ·Ó‡, ‰ËÌÒÚ‚Â̇ ÿ‚ÂˆËˇ Ô‡‚¯ ‡ÁÎË͇ڇ Ò "”Ï·Ó". ÕÓ, ͇ÍÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Ô˜ÂÎË‚¯Ë ËÁÎËÁ‡Ú ÌÂψËÚÂ. –ÓΡڇ ̇ 쿉ˉ‡Òî Ì Ò ËÁ˜ÂÔ‚‡ Ò‡ÏÓ ‰ÓÚÛÍ. ŒÒ‚ÂÌ ÔÂÚÚ ÓÚ·Ó‡, ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ ӷ΢‡ Ӣ Ò˙‰ËËÚÂ, ‰Ó·Ó‚ÓΈËÚÂ Ë ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÓÙˈˇÎ̇ڇ ÚÓÔ͇ Á‡ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ. Õ‡ ≈‚Ó 2008 Ó·‡˜Â "¿‰Ë‰‡Ò"  Ô˙ÎÂÌ „ÓÒÔÓ‰‡ ̇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ χÍÒËχÎÌÓ ÓÚ ÂÍ·ÏÌˡ ÒË ‰Ó„Ó‚Ó Ò ”≈‘¿, ‰Ó͇ÚÓ ‡ÏÂË͇̈ËÚ ҇ ÓÒÚ‡‚ËÎË ÓÚ·ÓËÚ ‰‡ Ë„‡ˇÚ Á‡ Úˇı. —ÔÓ‰ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ χÍÂÚËÌ„Ó‚ËÚ ‡„Â̈ËË Sportscan Ë NDP "¿‰Ë‰‡Ò" ‰˙ÊË 40% ÓÚ ÙÛÚ·ÓÎÌˡ Ô‡Á‡, ÍÓÂÚÓ Â Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ËÏ‡Ú "Õ‡ÈÍË" Ë "œÛχ" Ó·˘Ó. 10 ‰Â̇ ÔÂ‰Ë ÙË̇ÎÌˡ χ˜ ̇ ≈‚Ó 2008 ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ "¿‰Ë‰‡Ò" ’Â·ÂÚ ’‡ÈÌÂ ·Â¯Â Ó·ˇ‚ËÎ, ˜Â ̇ ì·ËÁÌÂÒ ÚÂÂ̇ ÌË Ì ҇ÏÓ ‚˜ Ò Í·ÒË‡ıÏ Á‡ ÒΉ‚‡˘Ëˇ Í˙„, ÌË ‚˜ ÒÏ ‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌË." œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ’‡ÈÌÂ, Á‡ Úˇı ≈‚Ó 2008  ӄÓÏÂÌ ÛÒÔÂı. Œ˜‡Í‚‡ÌËÚ ‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú 1,2 ÏËÎËÓ̇ ‚Ó. Œ˜‡Í‚‡Ìˡڇ Ò‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌË Ò˙Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÂÁ 2010 „Ó‰Ë̇ ÔÓ‰‡Ê·ËÚ ‰‡ Ò‡ Ò Ì‡È-χÎÍÓ 10 ̇ ÒÚÓ ÔÓ-‰Ó·Ë.

За пореден път "Адидас" се наложи над "Найки" в прекия двубой между двата спортни гиганта на полуфиналите на Евро 2008.

Ñáëúñúêúò íà “Àäèäàñ” è “Íàéêè” ¬ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ‰‚‡Ú‡ ÒÔÓÚÌË „Ë„‡ÌÚË, ÌÂÏÒÍËˇÚ ì¿‰Ë‰‡Òî Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍËˇÚ ìÕ‡ÈÍËî, Ò‡ ÓÍÛÔË‡ÎË Ô‡Á‡‡. ƒ‚‡Ú‡ ÒÔÓÚÌË „Ë„‡ÌÚ‡ Ò‡ ÔÂÒΉ‚‡ÌË ÓÚ ìœÛχî, ì”Ï·Óî, ìÀÓÚÚÓî, ì–ËÈ·ÓÍî, ì’ÛÏÂÎî Ë ‰. 쿉ˉ‡Òî  ÔÓÔ‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ χ͇ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÍÓÂÚÓ Â ‡Á·Ë‡ÂÏÓ, Ë Ëχ ‚ÒÂ Ó˘Â Ì‡‰ÏӢˠ‚ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ô‡Á‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌË Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÍÓÌÍÛÂÌÚË. ÕÓ Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Úˇı ìÕ‡ÈÍËî Á‡ÂÏ‡Ú Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ËÁ‚˙Ì ≈‚ÓÔ‡ Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒÔÓÚÓ‚Â ËÁ‚˙Ì ÙÛÚ·Ó·. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÏËΡ‰Ìˡ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ô‡Á‡ Á‡ ÒÔÓÚÌË ÂÍËÔË ÙËÏËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÍË Ò‡ ‚

ÚÂÒÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ Ò Ì‡ˆËÓ̇ÎÌËÚÂ Ë ÍÎÛ·ÌËÚ ÓÚ·ÓË. —·Î˙Ò˙Í˙Ú ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÒÔÓÚÌË ÂÍËÔË Á‡ÔÓ˜‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒΉ ‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ÔÂÁ 1980 „., Á‡˘ÓÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ Â ÌˇÏ‡ÎÓ Ï‡ÍÓ‚Ó Á̇˜ÂÌË Á‡ ÚÛÌË‡. Õ‡ ÙË̇· ÔÂÁ 1984 „. ‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ú‡ 쇉ˉ‡ÒËî - ‘‡ÌˆËˇ, Ô˜ÂÎË ÒÂ˘Û »ÒÔ‡Ìˡ, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÚÓË Ò˙˘ÓÚÓ ÔÂÁ 1988 „. ÔË Ï‡ÍËÚÂ, ÌÓ ÓÚ·ÓËÚ ҇ ‰Û„Ë, ÚÓ„‡‚‡ 쇉ˉ‡Ò˙Úî ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ò ̇·„‡Ú ̇‰ ———–. œÂÁ 1992 „.  ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÍβ˜ÂÌË Á‡ 쿉ˉ‡Òî, ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÚËÚ·ڇ - ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÁÌÂ̇‰‡ ̇ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ -

ƒ‡Ìˡ, ÍÓˇÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ Ò ì’ÛÏÂÎî, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ‰Û„ËˇÚ ÙË̇ÎËÒÚ Â ì¿‰Ë‰‡Òî, Ú.Â. √ÂχÌˡ. Õ‡ ÙË̇· ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ÔÂÁ 1996 „. ÚÓÁË Ô˙Ú ì¿‰Ë‰‡Òî Ò √ÂχÌˡ ÚËÛÏÙË‡ Ò ÍÛÔ‡Ú‡ ̇‰ ìœÛχî Ò ◊Âıˡ, ͇ÚÓ Ò˙˘ÓÚÓ Ò ÔÓ‚Ú‡ˇ Ë Ì‡ ÒΉ‚‡˘ËÚ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ÔÂÁ 2000 „. ‰Û„ 쇉ˉ‡Òî, ‘‡ÌˆËˇ, ‚‰Ë„‡ ÍÛÔ‡Ú‡ Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ì ‡Ô‡î »Ú‡Îˡ. œÂÁ 2004 „. 쿉ˉ‡Òî ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÒÚË„‡ Ê·Ìˡ ÛÒÔÂı, ͇ÚÓ ÚËÛÏÙË‡ Ò √˙ˆËˇ Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÔÓÚÛ„‡ÎˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ı‡ Ò ìÕ‡ÈÍËî.  ‡ÍÚÓ Ò ‚Ëʉ‡, Ò Â‰ÌÓ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÙË̇ÎË ì¿‰Ë‰‡Òî ‚Ë̇„Ë Â ÛÒÔˇ‚‡Î‡ ‰‡ Òڇ̠¯‡ÏÔËÓÌ.


10 Z A M A N Ä È À Ë Î Ã 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Åâðîïåéñêè ìëàäåæè çà Òóðöèÿ: Âèäÿõìå åäíà åâðîïåéñêà ñòðàíà Ñ ÍÈÌÊÀ : ÎÍÓÐ ×ÎÁ À Í

ì Ó„‡ÚÓ Ò ‚˙Ì‡Ú ‚ ÒÚ‡ÌËÚ ÒË, ÚÂÁË ıÓ‡ ˘Â ‡ÁÍ‡Ê‡Ú Ì‡ ‚Ò˘ÍË Í‡Í‚‡ ‰˙ʇ‚‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Â “ÛˆËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Úˇı̇ڇ ÒÙÂ‡ ̇ ‚ÎˡÌË  ÏÌÓ„Ó ¯ËÓ͇. –‡Á˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‰‡ÁÒ˙‰˙ˆËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË, ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ ÚÂÁË ‰Ó·Ó‚ÓÎˆË Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ‡Á‚ËÚËÂî, ÒÏˇÚ‡Ú Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ.

Нито един европейски вестник не е обективен, колкото Today's Zaman ÷‰ÂÊËÚ ÓÚ ≈‚ÓÔ‡ ÒΉˇı‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò˙·ËÚˡڇ ‚ “ÛˆËˇ ˜ÂÁ ËÁ‰‡‚‡Ìˡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡Ì„ÎÓÂÁ˘ÂÌ ‚. Today's Zaman. ŒÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ „Ë ‚Ô˜‡ÚÎË Ì‡ÈÏÌÓ„Ó,  ӷÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÂÒÚÌË͇. “ ËÁÚ˙Í‚‡Ú, ˜Â ÔÓÍ‡È ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‚˙¯‡Ú, ÒΉˇÚ ‰ˈ‡ ωËË ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÒÔÓ‰ÂΡÚ, ˜Â ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ωˡ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ Ó·ÂÍÚ˂̇. "“ÓÁË ‚ÂÒÚÌËÍ Ëχ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ ÔӄΉ, ˜Â ÌËÍ˙‰Â ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ Ô˜‡Ú̇ ωˡ Ò Ú‡Í˙‚ ÂÁËÍ. ¿ÍÓ ·Â¯Â Û Ì‡Ò, ˘ˇıÚ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚ Ì ˜Ûʉ‡ „Ή̇ ÚӘ͇, ‡ „ΉˢÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÎËÚӂˆ", ÒÔÓ‰ÂΡ ƒ‡Ì„ÛΠÎÂÈ̇ÈÚËÚ.

Росен Димов (България, 21 год.)

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ÀËÚӂˆ˙Ú ƒ‡Ì„ÛΠÎÂÈ̇ÈÚËÚ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â  ‚ˉˇÎ ‰̇ ÚËÔ˘̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡‰ÏË̇ÎÓ Ó˜‡Í‚‡Ìˡڇ ÏÛ, ‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏÛ Ì‡Ô‡‚ËÎÓ Ì‡È-ÒËÎÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ·ËÎÓ Ò˙‰Â˜ÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÚÛÒÍˡ ̇Ó‰. ì“ÛˆËÚ ҇ ÏÌÓ„Ó Î˛·‚ÂÓ·ËÎÌË Ë Ò ÚÓÔÎË ˜Û‚ÒÚ‚‡. ÃËÒΡ, ˜Â ≈— Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÚÂÁË ‰Ó·Ë ıÓ‡", ͇Á‚‡ ÚÓÈ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ·˙΄‡ÒÍˡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ –ÓÒÂÌ ƒËÏÓ‚, “ÛˆËˇ Ëχ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓËÚÓ Â‚ÓÔÂȈËÚ ·Ëı‡ ̇ۘËÎË ÓÚ Úˇı. ìœˡÚÂÎÒÍÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚÓÔÎËÚ ËÏ ˜Û‚ÒÚ‚‡, „ÓÒÚÓÔËÂÏÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ıÓ‡ Ï ͇̇‡ı‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ͇ÚÓ Û ‰Óχ ÒË. ÕËÍ˙‰Â Ì ·ˇı ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú Ú‡Í‡ ÚÓÔÎÓ, ͇ÍÚÓ ‚ “ÛˆËˇî, ÒÔÓ‰ÂΡ ƒËÏÓ‚. ¬ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÓÂÍÚ‡ Ï·‰ÂÊË ÓÚ ≈‚ÓÔ‡ Ó·ËÍÓÎËı‡ »Òڇ̷ÛÎ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ Ë „ÓÒÚÛ‚‡ı‡ ̇ ÚÛÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. ¬Ëʉ‡Ìˡڇ ̇ ÚÂÁË Ï·‰ÂÊË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡ÔËÒ‡ÎË Ò‚ÓËÚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÂÍÒÍÛÁˡڇ, ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‚ χÎ˙Í Ò·ÓÌËÍ. œ‰ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (ÕœŒ) ÒÚÓˇÚ „ÓÎÂÏË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Á‡ ÛÒÍÓˇ‚‡Ì ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡Ì ̇ “ÛˆËˇ Í˙Ï ≈—. ŒÒ˙Á̇‚‡ÈÍË ÚÓ‚‡, ÕœŒ ‰‡‚‡Ú Ò‚Óˇ ÔËÌÓÒ Á‡ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ, Ó„‡ÌËÁË‡ÈÍË ‰ˈ‡ ÔÓˇ‚Ë. ‘×, ÍÓˇÚÓ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ˜ÂÚËË̇ÈÒÂÚ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, ÔÂÁ ËÁÏË̇ÎËÚ ‰ÌË ‡ÎËÁË‡ ‰ËÌ ÓÚ ÔÓ‰ÌËÚ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÓÔÓÁ̇‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛˆËÚÂ Ë Â‚ÓÔÂȈËÚ ‚ ËÒÚËÌÒÍˡ ÒÏËÒ˙Π̇ ‰Ûχڇ. ‘‰Â‡ˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ͇ÌË ‚ “ÛˆËˇ ‚ÓÔÂȈËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú Ë‰Âˇ Á‡ ÚÛÒÍˡ ̇Ó‰ ËÎË

ËÏ‡Ú „¯̇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ Ì„Ó, ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ Á‡ÔÓÁ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ï·‰ÂÊË Ò ÚÛÒ͇ڇ ÍÛÎÚÛ‡, ÚÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ͇ÍÚÓ Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ÌÂÈ̇ڇ ËÒÚÓˡ. Œ·˘ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÏÂÓÔˡÚËÂÚÓ Á‡ Á‡ÔÓÁ̇ÌÒÚ‚Ó Â, ˜Â Á̇ˇÚ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Á‡ “ÛˆËˇ Ë ÚÛÒÍˡ ̇Ó‰ Ë ˜ÂÒÚÓ ËÌÙÓχˆËˇÚ‡ ËÏ Â ÓÚ ÚÂÚË Îˈ‡. ‘Âı‡Ú «ÂÌ„ËÌ, ÍÓÈÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÔÓÂÍÚ‡ Ë Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-„·‚ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ‘×, ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛˆËÚ Ô‰ ‰Ó·Ó‚ÓΈËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ë„‡ˇÚ ‡ÍÚ˂̇ ÓΡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰ÌÓÒ‰Ï˘̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡. «ÂÌ„ËÌ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. " Ó„‡ÚÓ Ò ‚˙Ì‡Ú ‚ ÒÚ‡ÌËÚ ÒË, ÚÂÁË ıÓ‡ ˘Â ‡ÁÍ‡Ê‡Ú Ì‡ ‚Ò˘ÍË Í‡Í‚‡ ‰˙ʇ‚‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Â “ÛˆËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Úˇı̇ڇ ÒÙÂ‡ ̇ ‚ÎˡÌË  ÏÌÓ„Ó ¯ËÓ͇. –‡Á˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‰‡ÁÒ˙‰˙ˆËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË, ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ ÚÂÁË ‰Ó·Ó‚ÓÎˆË Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ‡Á‚ËÚËÂ", ͇Á‚‡ ÚÓÈ. —‰ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ Ëχ Ë Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ÌËÍÓ„‡ ÔÂ‰Ë Ì ҇ Ò¢‡ÎË ÚÛˆË. Õ‡ÔËÏÂ 23-„Ӊ˯ÌËˇÚ ƒ‡Ì„ÛΠ ÎÂÈ̇ÈÚËÚ ÓÚ ÀËÚ‚‡  ‰ËÌ ÓÚ Úˇı. “ÓÈ ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ‰Ó·Ó‚ÓΈ ‚ ‰̇ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË Ë ‡Á͇Á‚‡, ˜Â ÔÂ‰Ë Â Á̇ÂÎ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Á‡ “ÛˆËˇ Ë ÌËÍÓ„‡ Ì  ‚Ëʉ‡Î ÚÛˆË.  ÎÂÈ̇ÈÚËÚ Í‡Á‚‡, ˜Â  ‚ˉˇÎ ‰̇ ÚËÔ˘̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡‰ÏË̇ÎÓ Ó˜‡Í‚‡Ìˡڇ ÏÛ, ‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏÛ Ì‡Ô‡‚ËÎÓ Ì‡È-ÒËÎÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ·ËÎÓ Ò˙‰Â˜ÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ

̇ ÚÛÒÍˡ ̇Ó‰. ÎÂÈ̇ÈÚËÚ ‡Á͇Á‚‡ Á‡ ÔÓÒ¢ÂÌˡڇ ÒË ‚ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÛÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ͇ÚÓ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÚÛˆËÚÂ Ë ÎËÚÓ‚ˆËÚ  ÏÌÓ„Ó Ï‡Î͇, ÍÓˇÚÓ Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‚ ÒÂÏÂÈÌˡ ÊË‚ÓÚ. "¬ ÀËÚ‚‡ ıÓ‡Ú‡ Ì ÔÓχ„‡Ú ÏÌÓ„Ó Ì‡ ‰Û„ËÚÂ. ƒÓË Ë ‰‡ ÔÓÏӄ̇Ú, ÒÚÛ‰ÂÌË̇ڇ ÓÚ Îˈ‡Ú‡ ËÏ Ì ËÁ˜ÂÁ‚‡. ÕÓ ÚÛÍ ıÓ‡Ú‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó Î˛·‚ÂÓ·ËÎÌË Ë Ò ÚÓÔÎË ˜Û‚ÒÚ‚‡. ÃËÒΡ, ˜Â ≈— Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÚÂÁË ‰Ó·Ë ıÓ‡", ͇Á‚‡ ÚÓÈ. ◊‡„˙ ƒÂ‚‰ÊË ÓÚ Ï·‰ÂÊÍËÚ ÍÎÓÌӂ ̇ ‘× ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â Ò‡ ÒË ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Á‡ ˆÂÎ ËÌÚ„‡ˆËˇÚ‡ ̇ ÚÛÒÍËÚ Ï·‰ÂÊË Ò Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÚ‡ÌË. “ÓÈ ‰ÓÔ˙΂‡, ˜Â ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ Ò‡ Ò Á‡·‡‚Ρ‚‡ÎË Ë Ò ËÌÙÓÏË‡ÎË. ƒÂ‚‰ÊË ‡Á͇Á‚‡ Í‡Í ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÓÚ ‘× ÔÓÂÍÚ ·ËÎ ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. "«‡Â‰ÌÓ Ò Ï·‰ËÚ ıÓ‡ ÓÚ ‰Û„ËÚ ÒÚ‡ÌË ‚ˉˇıÏÂ, ˜Â Ëχ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚ˇÚ Á‡ Ó·˘ËÚ ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Ò‚ÂÚ‡, Ë ÌËÂ, Ï·‰ËÚÂ, ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ï ‰‡ ‡·ÓÚËÏ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ", ÒÔÓ‰ÂΡ ÚÓÈ. ”˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ÔÓÂÍÚ‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÓÚ‚ÓË Ô˙Úˇ ̇ “ÛˆËˇ Ë Ï·‰ËÚ ıÓ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Í˙Ï ≈—, ˘Â ‡ÁÍ‡Ê‡Ú ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡڇ ÒË ÓÚ Ò‰Ïˈ‡Ú‡, ÔÂ͇‡Ì‡ ‚ “ÛˆËˇ. –ÛÏÂÈÒ‡  ‡Î‡È‰Ê˙, ÍÓÓ‰Ë̇ÚÓ ̇ ÔÓÂÍÚ‡ Í˙Ï  ÓÏËÒˡڇ ̇ ÊÂÌËÚ ̇ ‘×, ÒÔÓ‰ÂÎË, ˜Â ÚÂÁË ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡ ÔÓÒΠ˘Â ·˙‰‡Ú Ò˙·‡ÌË ‚ Ò·ÓÌËÍ. —ÔÓ‰ Ì¡ "‚ ÚÓÁË Ò·ÓÌËÍ ˘Â Ò ‡Á͇Á‚‡ Á‡ »Òڇ̷ÛÎ Ë ÚÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÔÂÁ ÔӄΉËÚ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ï·‰ÂÊË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ˘Â ÒÎÛÊË Ë Í‡ÚÓ ÒÓÎˉÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÏÌÓÁË̇ ‚ÓÔÂȈË, ËÁ‚ΘÂÌ ÓÚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡڇ ̇ Ò˙̇Ó‰ÌˈËÚ ËÏ".

“ÛˆËˇ Ì  ˜ÎÂÌ Ì‡ ≈—, ÌÓ Ëχ ÏÌÓ„Ó Ì¢‡, ÍÓËÚÓ Â‚ÓÔÂȈËÚ ·Ëı‡ ̇ۘËÎË ÓÚ ÚÛˆËÚÂ. “ÛÍ ÌË ·ˇıÏ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË ‚ ÚÛÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡ ÓÔÓÁ̇ÂÏ ÔÓ-ÓÚ·ÎËÁÓ “ÛˆËˇ. œˡÚÂÎÒÍÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚÓÔÎËÚ ËÏ ˜Û‚ÒÚ‚‡, „ÓÒÚÓÔËÂÏÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ıÓ‡ Ï ͇̇‡ı‡ ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ͇ÚÓ Û ‰Óχ ÒË. “ ÒÔÓ‰ÂÎËı‡ Ò Ì‡Ò ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡Ú. ”˜‡ÒÚ‚‡ı ‚ ÏÌÓ„Ó ÏÂÓÔˡÚˡ ̇ ≈— Ë Ò˙Ï „ÓÒÚÛ‚‡Î ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÓÚ ‡Á΢ÌË ÍÛÎÚÛË. ÕÓ ÌËÍ˙‰Â Ì ·ˇı ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú Ú‡Í‡ ÚÓÔÎÓ, ͇ÍÚÓ ‚ “ÛˆËˇ.

Йоана Даглараки (Гърция, 27 год.) –‡·ÓÚˇ ‚ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡ ‚ √˙ˆËˇ. «‡ÔÓÁ̇ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ò ‡Á΢ÌË ıÓ‡ ˜ÂÁ ÚÂÁË ÒÂÏË̇Ë Â ÔÂÍ‡ÒÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó. ¬ ‡ÏÍËÚ ̇ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ ·ˇıÏ „ÓÒÚË ‚ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÛÒÍË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. —‰Ïˈ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ͇‡ıÏ ÚÛÍ, Ó͇Á‡ ‚˙ıÛ ÏÂÌ ÒËÎÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ÕË ÒÏ ‰‚‡ ̇Ó‰‡, ÍÓËÚÓ ÏÌÓ„Ó ÒË ÔË΢‡Ú. ƒÓË ˇÒÚˡڇ ÌË Ò‡ ÔÓ˜ÚË Â‰Ì‡Í‚Ë. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë ¿ÏÂË͇ Ó·˘ËÚ ÌË ˇÒÚˡ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Í‡ÚÓ „˙ˆÍ‡ ÍÛıÌˇ, Û Ì‡Ò ‚ÒÂÍË Á̇Â, ˜Â Ú ҇ Á‡ËÏÒÚ‚‡ÌË ÓÚ ÚÛÒ͇ڇ. Õ‡ÒÚ˙ÔË·ڇ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ó·ÏˇÌ‡  ̇Ô‡‚Ë· Â‰Ì‡Í‚Ë ‰ÓË ‚ÍÛÒÓ‚ÂÚ ÌË. Ìåõìåò Éåãåí


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Âàðíà - øàõìàòíà ñòîëèöà íà Åâðîïà Õþñåèí Åêðåì

Âàðíà «‡ Ôӂ˜ ÓÚ 2 Ò‰ÏˈË, ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 20 ˛ÌË-5 ˛ÎË, ¬‡̇ Ò Ô‚˙̇ ‚ ¯‡ıχÚ̇ ÒÚÓÎˈ‡ ̇ ≈‚ÓÔ‡. ŒÚ 20 ˛ÌË ‰Ó 28 ˛ÌË ÏÓÒÍÚ‡ ÌË ÒÚÓÎˈ‡ ·Â ‰ÓχÍËÌ Ì‡ ÚÂÚÓÚÓ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ Û˜ËÎˢÌË ¯‡ıχÚÌË ÓÚ·ÓË, ͇ÚÓ ‚‰̇„‡

ÒΉ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡ÚË‡ ÔÂÚËˇÚ —‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ıχÚÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î ìÕ‡‰ÂʉËÚ ̇ Ò‚ÂÚ‡î, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó 5 ˛ÎË. ìÕ‡‰ÂʉËÚ ̇ Ò‚ÂÚ‡î  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ Û˜ËÎˢÌË ¯‡ÏÔËÓÌË ËÎË, ͇Á‡ÌÓ Ò ‰Û„Ë ‰ÛÏË, ÚÓ‚‡  ‰ËÌ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ Ë̉˂ˉۇÎÂÌ ÚÛÌË. ¬‡̇ Â Ò ‰˙ηÓÍË Ú‡‰ËˆËË ‚ ¯‡ıχڇ. ¬ ÚÓÁË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓ̇Ú, ÍÓÈÚÓ Ò Ôӂ‰Â

ÔÓ‰ Ô‡ÚÓ̇ʇ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚, Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ 44 ÓÚ·Ó‡ ÓÚ 9 ÒÚ‡ÌË. Õ‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ı‡ ‰ˈ‡ Á̇ÏÂÌËÚÓÒÚË Í‡ÚÓ ¿ÎÂÍ҇̉˙ ÓÒڸ‚ - ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ Û˜ËÎˢÂÌ ¯‡ıχÚÂÌ Ò˙˛Á (Ôÿ—), Û˜‰ÂÌ ‚˙‚ ¬‡̇ ÔÂÁ 1999 „., ¿„̯͇ ‘Ó̇Î-”·‡Ì, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ƒÂÚÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ Í˙Ï

≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ¯‡ıχÚÂÌ Ò˙˛Á (ECU), Ë ‰Û„Ë ‚ˉÌË „ÓÒÚË. ŒÚ·ÓËÚ ‚ ÚÓÁË ÚÛÌË Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ı‡ Ò ˜ÂÚËËχ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎË ‚˙‚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚ËÚ „ÛÔË ‰Ó 10, 12, 14 Ë 16 „Ó‰ËÌË. “‡ÁË „Ó‰Ë̇ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ò ÔÓ‚Âʉ‡ Ë Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ÏÂÊ‰Û ÚËÏÓ‚Â ‰Ó 8 „Ó‰ËÌË, ‡ ‰Ó„Ó‰Ë̇ Ë Ú ˘Â ·˙‰‡Ú ‚Íβ˜ÂÌË ‚ ÓÙˈˇÎÌÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó.

Борис Христов - вицепрезидент на МУШС: Броят на шахматистите расте

Бихте ли ни разказали малко за традициите на Варна в тази игра? ‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÂÁ 1962 „. Úˇ ·Â¯Â ÒÚÓÎˈ‡ ̇ 15-‡Ú‡ —‚ÂÚӂ̇ ¯‡-

Колко страни бяха поканени на това европейско първенство? —ÔÓ‰ Ô‡‚Ë·ڇ Ë ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ ̇ ECU Ò ÓÚÔ‡‚ˇÚ ÔÓ͇ÌË Í˙Ï ‚Ò˘ÍË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, ‡, ͇ÍÚÓ Á̇ÂÚÂ, Ú ҇ 52. œÓ‡‰Ë ‡Á΢ÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ë ËÌÒÚËÚÛˆËÓ̇ÎÌË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÓÚ·ÓË ÓÚ 9 ÒÚ‡ÌË.

Има ли увеличене или спад в броя на спортистите и в този на страните участнички в сравнение с предходните години? «‡ ̇¯‡ ‡‰ÓÒÚ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍˡ ¯‡ÏÔËÓÌ‡Ú Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ ÓÚ·Ó‡ ÓÚ ‰Â‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË, ‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ú ҇ ˆÂÎË 44, Ô‡Í ÓÚ ‰Â‚ÂÚ ‰˙ʇ‚Ë. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ı‡ Ë ÓÚ·ÓË ÓÚ —˙·Ëˇ, ÀËÚ‚‡ Ë ÃÓΉӂ‡, ÌÓ Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ ÚÓ‚‡ ÎËÔÒ‚‡ı‡ ÒÚ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ò„‡. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, ·ÓˇÚ Ì‡ ‰˙ʇ‚ËÚ Ò Á‡Ô‡Á‚‡, ‡ ·ÓˇÚ Ì‡ Ë„‡˜ËÚ ·ÂÎÂÊË ÔÂχÌÂÌÚÂÌ ˙ÒÚ.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 27 (804) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÍÓÐÈ ÅÊÅÍ Genel Yayýn Yönetmeni: NURÝ EKEN n.eken@zaman.bg Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ

Ñ ÍÈÌÊÀ : Õ Þ Ñ Å ÈÍ Å ÊÐ Å Ì

Œ˘Â ÔÂÁ 1997 „., ÍÓ„‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ıÏ ՇˆËÓ̇Î̇ڇ ‰ÂÚÒ͇ ÙÓ̉‡ˆËˇ ìÃÓÒÍÓ ÍÓ̘Âî, ÍÓˇÚÓ ÔÂÁ Ò˙˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ Ó„‡ÌËÁË‡ Ë Ô˙‚ˡ ÚÛÌË ìÕ‡‰ÂʉËÚ ̇ Ò‚ÂÚ‡î. Õ‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ·Â¯Â ÔÓÒΉ‚‡ÌÓ Ë ÓÚ Ô˙‚ÓÚÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ìÿ‡ı ‚ Û˜ËÎˢÂî, ͇ÚÓ Ò‰ Ô˙‚ËÚ ۘ‡ÒÚÌËˆË ·ˇı‡ ¯‡ıχÚËÒÚË ÓÚ ”Í‡È̇, —˙·Ëˇ, “ÛˆËˇ, –ÛÏ˙Ìˡ, –ÛÒˡ, œÓί‡ Ë ‰. œÂÁ 1999 „., ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÚÂÚˡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÚÛÌË ‚˙‚ ¬‡̇, ·Â¯Â Û˜‰ÂÌ Ë ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌËˇÚ Û˜ËÎˢÂÌ ¯‡ıχÚÂÌ Ò˙˛Á, ͇ÚÓ Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ ·Â ËÁ·‡Ì ¯‡ıχÚÌËˇÚ ÚÂÓÂÚËÍ Ë Ô‰‡„Ó„ ¿ÎÂÍ҇̉˙ ÓÒڸ‚ ÓÚ –ÛÒˡ Ë Á‡ ‚ˈÂÔÂÁˉÂÌÚ ‡Á Ò‡ÏˡÚ. œÓ-Í˙ÒÌÓ, ÔÂÁ 2004 „., ·˙‰Â˘ËˇÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ ¬ÂÒÂÎËÌ “ÓÔ‡ÎÓ‚ ‰‡‰Â Ò‡ÌÒ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ̇ ÙÂÒÚË‚‡Î‡ ìÕ‡‰ÂʉËÚ ̇ Ò‚ÂÚ‡î, Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡ÈÍË Ò ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ˘Û 30 ¯‡ıχÚËÒÚ˜ÂÚ‡.

ıχÚ̇ ÓÎËÏÔˇ‰‡, Ò˙ÒÚӡ· Ò ‚   î«Î‡ÚÌË ÔˇÒ˙ˆËî, ‰ÌÓÁ̇˜ÌÓ „Ó‚ÓË Á‡ ‰˙ηÓÍËÚ ÌË Ú‡‰ËˆËË. »ÏÂÌÌÓ ‚ Ì¡ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ¯‡ÏÔËÓÌË Í‡ÚÓ ÃËı‡ËÎ ¡ÓÚ‚ËÌËÍ, ÃËı‡ËÎ “‡Î, ¬‡ÒËÎËÈ —ÏËÒÎÓ‚, ¡Ó·Ë ‘˯Â Ë ‰.

Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

В Европейското първенство на училищни шахматни отбори взеха участие четиридесет и четири отбора от девет страни.

Ислямски теолог - най-видният мислител на съвремието Ñ Í ÈÌ Ê À: ÀÐÄ À ß ÂÓ Ç

Г-н Христов, кога се зароди идеята за провеждане на такова шахматно първенство от международен ранг?

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" Ò˙ÒÚ‡‚Ë ÒÔËÒ˙Í ÓÚ 100 ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎˆË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë ÔËÁÓ‚‡ Ò‚ÓËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ‰‡ ËÁ·Â‡Ú 20-Ú ̇È-‚‡ÊÌË ÓÚ Úˇı. —‰ Ô˙‚ËÚ 20 Ô‡‚Ë ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË „ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË ÏËÒÎËÚÂÎË. —‰ ÍËÚÂËËÚ ‰‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡Ú ‚ 100-Ú ·Â ΢ÌÓÒÚËÚ ‰‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ Ò‡ ‡ÍÚË‚ÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌˡ ÊË‚ÓÚ, ‰‡ ËÏ‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÔÛ·Î˘ÂÌ ‰Â·‡Ú Ë ËÁ‚˙Ì „‡ÌˈËÚ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË Ó‰Ë̇. ‡ÚÓ "·‚Ë̇" ÓÔË΢‡ı‡ „ÓÎÂÏˡ ·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÚÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÔÓ‰ Úˇı Ò ‰˙ÎʇÎÓ Ì‡ Á̇˜ËÏÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌˡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÂÌ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò 100-Ú ͇̉ˉ‡ÚË. «‡ √˛ÎÂÌ "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â  "ÏÓ‰ÂÂÌ ËÒΡÏÒÍË Û˜ÂÌ, ÒÏˇÚ‡Ì ÓÚ ¯ËÓÍ Í˙„ Á‡ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-Á̇˜ËÏËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË ÏËÒÎËÚÂÎË Ì‡ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ". √˛ÎÂÌ Â ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÍ Ë ÚÂÓÎÓ„, ÍÓÈÚÓ Â ‡‚ÚÓ ̇ Ôӂ˜ ÓÚ 60 ÍÌË„Ë. —ÔÓ‰ "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" ÔÓ‰‰˙ÊÌˈËÚ ̇ √˛ÎÂÌ Ò‡ "Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË Ï˛Ò˛ÎχÌË" Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Úˇı ÚÓÈ Ë ‰Û„ËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌË ‚ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡ Ò‡ ÛÒÔÂÎË ‰‡ Á‡ÂÏ‡Ú ˜ÂÎÌËÚ ÏÂÒÚ‡. ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ ‡·ÓÚË Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ÏË Ò˙Ò Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡.

"Форин полиси": Ще продължим да следим Гюлен —ÔÓ‰ ÂÈÚ œ‡ÎÏ˙ - ‰ËÌ ÓÚ ‰‡ÍÚÓËÚ ̇ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ - Ò Ôӂ‰Â̇ڇ ‡ÌÍÂÚ‡

ÔËÌÓÒ˙Ú Ì‡ √˛ÎÂÌ ˘Â Òڇ̠ÔÓ-¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ë ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ÒΉˇÚ Ì„ӂËÚ ÚÛ‰Ó‚Â (‰ÂÈÌÓÒÚ). —ÔÓ‰ œ‡ÎÏ˙ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡  ·Ë· ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÁ̇ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ ËÌÚÂÎÂÍÚۇΈËÚ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·, ÍÓËÚÓ Ôˉ‡‚‡Ú ÚÓÌ ‚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ Ë ÍÛÎÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ œ‡ÎÏ˙, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‚ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡  ·Ë· ̇ ‚˙ıÓ‚Ó ÌË‚Ó Ë Ì  ÏÓ„ÎÓ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó Îˈ ‰‡ „·ÒÛ‚‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË. –‰‡ÍÚÓ˙Ú Ì‡ ÒÔ. "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" ÔËÁ̇, ˜Â Ò‡ ·ËÎË ËÁÌÂ̇‰‡ÌË ÓÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ, ÌÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ÓÚ‰‡‚‡Ú „ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌË ̇ ÔÓÒ·ÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡.


30 ÞÍÈ - 6 ÞËÈ 2008

Íåäîñòàòú÷íè ðàçñëåäâàíèÿ ñðåùó "ãîëåìèòå ðèáè" â êîðóïöèîííè ñõåìè Õ Ò ‚Ó‰ˇÚ ÂÙÂÍÚË‚ÌË ‡ÁÒΉ‚‡Ìˡ ÒÂ˘Û Ú.̇. "„ÓÎÂÏË Ë·Ë" ‚ ÔÓÎËÚË͇ڇ, ËÍÓÌÓÏË͇ڇ Ë ÔÂÒÚ˙ÔÌˡ Ò‚ˇÚ, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ÍÓÛÔˆËÓÌÌË ÒıÂÏË. ¿ÍÓ Ëχ Ú‡ÍË‚‡ ‡ÁÒΉ‚‡Ìˡ, Ú ҇ Ò ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌË ‰ÂÙÂÍÚË Ë Ì ÔÓÒÚË„‡Ú ˆÂÎÂÌˡ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÕËÍÓÎ‡È ƒ˙ÏÓÌÒÍË - Ò˙‰Ëˇ ‚˙‚ ¬˙ıÓ‚Ìˡ ͇҇ˆËÓÌÂÌ Ò˙‰, ̇ Í˙„· χ҇ "Œ·Ò˙ʉ‡Ì ̇ ‰Â· ̇ ¬ œ Ë ¬ — Á‡ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ÍÓÛÔˆËÓÌÌË Ô‡ÍÚËÍË ‚˙‚ ‚ËÒÓÍËÚ ÂÚ‡ÊË Ì‡ ‚·ÒÚÚ‡". ¬ ‡Ì‡ÎËÁ‡, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ ƒ˙ÏÓÌÒÍË, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â Ëχ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÁÍ˙Ò‚‡Ì ÔÓ‰ ‡Á΢ÌË ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌË Ô‰ÎÓÊÂÌˡ ̇ ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ, ͇ÚÓ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ò ÍÓÂÚÓ Ò Í˙Ò‡ Ì˯͇ڇ ̇ ˆˇÎÓÒÚ̇ڇ ÔÂÒÚ˙Ô̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚ˉˇÚ ‰Ó· ÍÓÛÔˆËÓÌÌËÚ ÒıÂÏË Ë Ó·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡˘Ë-

Ú Ò ÓÚ Úˇı Ë Ò ÔËÍË‚‡ ÛÏËÒ˙Î˙Ú ÔË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ͇Á‡ ƒ˙ÏÓÌÒÍË. œÓ‡‰Ë ·‡‚ÌÓ ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂ, ÚÓ˜Â˘Ó ÒÂ Ò „Ó‰ËÌË, Ëχ ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ıÓ‰‡ ̇ Ò˙‰Â·ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ËÌÒڇ̈ËËÚ - Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓÚ·„‡Ìˡ Ò ÒÚË„‡ ‰Ó Í˙ÒÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ÒË· ̇ ÓÒ˙‰ËÚÂÎÌË ÔËÒ˙‰Ë, ÍÓËÚÓ Ó·‡˜Â Ò‡ Ò ÌËÒ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ Ì‡ Í˙„·ڇ χ҇. «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Û Ì‡Ò Â ‰Ë̇Ï˘ÌÓ Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ·ÂÁ ˇÒ̇ ‰‡Î˜̇ Ë „ÎÓ·‡Î̇ ˆÂÎ, Ô‡‚ˇÚ Ò ÔÓÏÂÌË Ì‡ Ô‡˜Â, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ‡ÁÍËÚË Ë ÔË·„‡ÌË ÒıÂÏË Ì‡ ÍÓÛÔˆËˇ Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ‚ ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ, ·Â¯Â ÓÚ·ÂΡÁ‡ÌÓ Ì‡ ‰ËÒÍÛÒˡڇ. ÕËÍÓÎ‡È ƒ˙ÏÓÌÒÍË Í‡Á‡, ˜Â ÚÓ‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÏˇÌ‡ ̇ "ÔÂÒÚ˙Ô̇ڇ Ô‡ÎËÚ‡" ̇ ÍÓÛÔˆËÓÌÌË Ô‡ÍÚËÍË Ë ‰Ó ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÙÓÏË Ì‡ ÔÂÒÚ˙Ô̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ.

Mübarek Regaib Kandili’ni en içten dileklerimle kutlar, Cenab-ý Hak’tan insanlýða hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim.

|

12

Mübarek Regaib Kandili’ni en içten dileklerimle kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

Regaib Kandili’nizi kutlar, saðlýk ve mutluluklar dilerim!

Regaib Kandili’niz mübarek olsun! ÑÎÔÈß - Ãàðà Èñêúð (Çàâîä “Íèòåêñ 50” ÀÄ) óë. "Õðèñòî Òîïðàê÷èåâ" 10 GSM: 0878 463 000 òåë.: (02) 973 24 77 mntanrisever@gmail.com

ÏËÎÂÄÈÂ, áóë."6-òè ñåïòåìâðè" No 223 (íàìèðà ñå â ñêëàäîâà áàçà "Íîðäèêñ", ìåæäó Billa è Mr. Bricolage, òåë: 0878 900 336

ÁÓÐÃÀÑ (ñêëàä íà Êîêà Êîëà) óë. "Îäðèí" 7 òåë./ôàêñ: (056) 811 672 office@liderdecorativ.com

ÁÀÍÊß óë. "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ" UPI-V äî áåíçèíîñòàíöèÿ "Ïåòðîë" òåë: 0887 645 160

Regaib Kandili’niz mübarek olsun! Честитим Свещената нощ Регаиб на всички мюсюлмани!

Tüm dost ve müþterilerimizin mübarek Regaib Kandili’ni en içten dileklerimizle kutlarýz!


HABER

10

Adalet tecelli etti, Fethullah Gülen'in beraat kararý kesinleþti

Çocuklarýn, tatili daha verimli geçirmesi için neler yapalým?

AÝLE-SAÐLIK

Fethullah Gülen hakkýnda 28 Þubat sürecinin ardýndan açýlan davada Yargýtay 9. Ceza Dairesi, beraati oybirliðiyle onadý. Kurul, 'suçlamalarý kanýtlayacak hiçbir delil yok' tespitini paylaþtý.

Tatile giren çocuk ve gençlerin üç aylýk zaman dilimini verimli ve faydalý faaliyetlerle geçirmesi için sorumluluk yine ailelere düþüyor.

07

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

FOTOÐRAF: TAYFUR HÜSEYÝN

30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Yýl: 16 Sayý: 27 (804)

0.60 lv

Curmhurbaþkaný Georgi Pýrvanov, Güney Akým ve Nabucco doðal gaz boru hattý projelerinin, Belene nükleer santrali ile Burgas – Aleksandrupolis petrol boru hattý projelerinin ülke için stratejik öneme sahip ve ülke enerji güvenliðini saðlayan projeler olduðunu söyledi.

Elektriğe yüzde 14,96 zam yapılıyor Devlet Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu, elektrik ücretlerine yapýlacak artýþ oranlarýný kesin olarak belirledi. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren konutlarda kullanýlacak elektrik ücretlerine yüzde 14,96 zam yapýlacak. Komisyon ayrýca kalorifer ücretlerine yüzde 12,9 ve doðal gaza da yüzde 5,16 artýþ yapýldýðýný açýkladý. Elektriðe yapýlacak zam oraný elektrik daðýtým þirketlerine göre farklýlýk arz ediyor. ÇEZ aboneleri gündüz kullanýlan elektrik için kilovat saatine 0,177 leva, gece tüketilen elektrik için 0,11 leva ödeyecek. Böylece ÇEZ gündüz tarifeye yüzde 12,8; gece tarifeye de yüzde 15,16 zam yapacak. Devamý 5’te

sandrupolis (Dedeaðaç) petrol boru hattý projelerinin ülke için stratejik öneme sahip projeler olduðunu, bu projelerin uzun vadede ülkenin enerji güvenliðini saðlayacaðýný ve ülke ekonomisinin kalkýnmasýnda önemli rol oynayacaðýný vurguladý. Devamý sayfa 2’de

Населението ще продължи на България да намалява

НОВ ИНИ

10

Õ‡‡ÒÚ‚‡ ·ÓˇÚ Ì‡ ‡Ê‰‡Ìˡڇ Û‚Â΢‡‚‡ , Ò Ò‰̇ڇ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‡, ËÁÒΉ‚‡Ìˡ .

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

Ãîäèíà

÷‰ÂÊË ÓÚ ≈— Ò ۷‰Ëı‡, Úˇ·‚‡ ÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ ‰‡ Á‡ÂÏ ҂ÓÂÚÓ ‰ÓÒژ “ÛˆËˇ ‡, ÓÈÌÓ ÏˇÒ—ÔÓ‰ ‚ÓÔ ÒΉ ͇ÚÓ ÓÔÓÁÌ ‡ı‡ ÒÚ‡ ÂÈÒÍËÚ ̇. ìÚËÔ˘̇ Ï·‰ÂÊË “ÛˆËˇ  ‚ÓÔÂÈÒ͇ ‰̇ Ì¢‡, ÍÓËÚ ÒÚ‡ Ó Â‚ÓÔÂȈËÚ Ì‡î Ë ìËχ ÏÌÓ„Ó ÚÛˆËÚÂî.  ·Ëı‡ Ì‡Û˜Ë «‡ ‡ÁÎË͇ ÎË ÓÚ ÔÓÎËÚˈËÚ ÓÚ Â Ï·‰ÂÊËÚÂ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË Á‡Ú‡, ˜Â Ò ۷‰Ëı‡ “ÛˆËˇ ÓÚ ÔÓά ‰ÌÓÒ‰Ï˘ Úˇ·‚‡ ‰‡  ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡Ú‡ ≈—. ÒÚ‚Ó Ó„‡Ì ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Á‡ÔÓÁ̇ÌËÁË ‡ÌÓ Ï‡χÒÍË ÓÚ ‘‰ ‡ˆË ˇÚ‡ Ú ÒÎÛÊË Ì‡ ÚÂÎË (‘× Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂÎË Ì‡ ÒÚ‡ÌË-˜Î ) Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ÚÓ √Âχ ÂÌÍË Ì‡ ≈— Ìˡ, ͇√˙ˆËˇ Ò‰ »ÒÔ‡Ìˡ, ÀËÚ‚ ‡, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ú‡, ‚ ÍÓˇÚ ÍÓËÚÓ ·Â Ë ¡˙΄‡ Ë ˡ. œÓˇ Ó ‚‡‰ÂÒÂÚ ÒÚ‡ ‚ÁÂı‡ Û˜‡ÒÚË 14 Ï·‰ÂÊË ÌË, ˆÂÎË ÓÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ “ÛˆËˇ ÔÓ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ô˙Úˇ È Í˙Ï Á‡ Ú‡ ̇ ‘× ≈—. ÷ÂÎÚ ‡ ̇ ÔÓˇ‚  ‰‡ ËÁ„‡ ‡“ÛˆËˇ Ë ÒÚ‡ÌËÚ ʉ‡ ÏÓÒÚÓ‚Â ÏÂʉ -˜ÎÂÌÍË Ì‡ Û В ÒÚ‚ÓÏ Ï·‰Ë едноседмичн ≈— ÔÓÒ Ú ıÓ‡. ‰- ЕС ата програ Ïðîäúëæà имаха в ма за âà í

: 16

Áðîé: 2 7 (804)

BULGARIA www.zama

n.bg

Фетхуллах Гюлен

Í ÑÅÂÈ

30 ÞÍ È - 6 Þ ËÈ 200 8

Åâðîïåéñê è Âèäÿõìå åä ìëàäåæè çà Òóðöè ÿ: íà åâðîïå éñêà ñòðàíà

: ÑÅËßÒ ÒÈ

09

“Адидас” е еврошамп ион ÕÂÏÒÍËˇÚ ì¿‰Ë‰ ÌÓ‚ËˇÚ ¯‡ÏÔ ‡Òî  ËÓÌ Ì‡ ÒÚ‡ˡ ÍÓÌÚË ÌÂÌÚ Ò‰ ÒÔÓÚÌËÚ „Ë„‡ÌÚË.

ÑÍÈÌÊÀ

СПО РТ

: ÎÍÓÐ ×ÎÁÀÍ

Ýstatistik Enstitüsü (NSÝ) verilerine göre ülke nüfusu 7 milyon 640 bin olarak kaydedildi. Son 15 yýlki nüfus verilerini deðerlendiren NSÝ, nüfus artýþýna yönelik bazý olumlu geliþmelere raðmen ülke nüfusunun azalmaya devam ettiðini kaydetti. NSÝ tarafýndan bu yýl hazýrlanan nüfus tahminlerine göre ülke nüfusu 2020 yýlýnda 6,95 milyon kiþi, 2030 yýlýnda 6,43 milyon kiþi, 2040 yýlýnda 5 milyon 971 bin kiþi ve 2060 yýlýnda ise 5 milyon 138 bin kiþi olacaðý tahmin ediyor. 2060 yýlýnda ülkede yaþayan erkeklerin sayýsýnýn 2 milyon 515 bin, kadýnlarýn sayýsýnýn ise 2 milyon 623 bin olmasý bekleniyor. Devamý sayfa 2’de

Bulgaristan’ýn yürüttüðü enerji projeleri ülke için stratejik öneme sahip bulunuyor. Güney Akým, Nabucco ve Belene nükleer elektrik santrali gibi enerji projeleri hem gelecek nesillere enerji güvenliði ve ekonomik kalkýnma saðlarken diðer yandan da Bulgaristan’a bölgede enerji lideri olma pozisyonunu yeniden kazandýrabilecek. Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov’un teklifi üzerine, Ulusal Güvenlik Danýþma Kurulu, ilk defa enerji gündemi ile bir araya geldi. Pýrvanov, Güney Akým ve Nabucco doðal gaz boru hattý projelerinin, Belene nükleer santrali ile Burgas – Alek-

ÑÍÈÌÊÀ

Ülke nüfusu 7,64 milyon

Фетхуллах най-видния Гюлен мислител на съвремиет о

TÛÒÍËˇÚ ËÒΡÏÒÍË Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÚÂÓÎÓ„ Ë ÌËÍ ‘ÂÚı ÎÂÌ ·Â Ó·ˇ‚Â Ì Á‡ "ÏËÒÎ Ûηı √˛Ò‚ ËÚ

ПРОЧЕТЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖИ ЗА ТУРЦИЯ: ВИДЯХМЕ ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА

Velingrad 60. yılını uluslararası kültür etkinliği ile kutluyor Ýmdat Kilar Taner Mehmed

Velingrad

Velingrad’ýn þehir ilan ediliþinin 60. yýldönümü münasebetiyle 5 – 12 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaþkaný Georgi Pýrvanov’un himayesi altýnda þehirde kültür etkinlikleri düzenlenecek. Macaristan, Türkiye ve Belarus’dan katýlacak olan folklor ve dans gruplarý bir haftalýðýna Velingard’ý kültür atmosferine çekecek. Velingrad’ýn Bulgaristan’ýn termal merkezi olduðuna deðinen Velingrad Belediye Baþkaný Ývan Lebanov, þehirde 18 farklý özelliði taþýyan kaynak suyun bulunduðunu kaydetti. Þehirde Parla-

Regaib Kandili’niz mübarek olsun! Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

mento, Saðlýk Bakanlýðý ve Savunma Ba- nüfusun 2.5 kat arttýðýný belirten Lebanov, kanlýðý’nýn dinlenme tesisleri bulunuyor. þehirde 18 farklý özelliði taþýyan kaynak 60. yýl kutlamalarý ile ilgili Zaman’a ö- suyun bulunduðunu aktardý. Velingrad’da zel röportaj veren Velingrad Belediye kaynak sularýn çok farklý hastalýklarda teBaþkaný Ývan Lebenov; Velindavi amaçlý kullanýldýðýný söylegarad’ýn termal turizm sektöyen Lebanov, uluslararasý balründe Bulgaristan’ýn lideri olneoloji camiasýnýn Velingrad’ý duðunu ifade etti. Þehirde biri 1978 yýlýnda ‘Uluslararasý Balbeþ yýldýzlý, beþ adet dört yýlneoloji Merkezi’ ilan ettiðini ifadýzlý otel olmak üzere birçok ade etti. Zengin kaynak sularýný; ile oteli ile birlikte toplam dört baraj, içme suyu ve balneoloji bin yatak kapasitesinin oldugibi üç farklý yönde kullandýklaÝvan Lebanov ðunu vurgulayan Lebanov, rýný ifade eden Lebanov, yöneturizm sektörünün kalitesinin artmasý i- tim olarak ana gayelerinin bölgedeki doçin yabancý yatýrýmcýlara ihtiyaç duydu- ðal zenginliði deðerlendirerek kýþ turizðunu kaydetti. Þehir nüfusunun 25 bin mini güçlendirmek ve turizme kazandýrkiþiden oluþtuðunu, yaz mevsiminde ise mak olduðunu söyledi. Devamý sayfa 3’te

FOTOÐRAF: CÝHAN

Bulgaristan, Balkanlardaki enerji liderliðini yeniden üstlenebilecek


2 Z A M A N HABERLER 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Bulgaristan, Balkanlardaki enerji liderliðini yeniden üstlenebilecek BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Sergey Staniþev: Enerjide parti farklýlýklarý olmamalý Toplantýya katýlan Baþbakan Sergey Staniþev de, Bulgaristan’ýn, Balkanlardaki enerji nakletmede lider po-

zisyonunu yeniden kazanmaya baþladýðýný ve ülkenin orta vadeli plana göre enerji projelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Avrupa Birliði’ne (AB) nakledilecek doðal gazýn yüzde 10 ila 12’sinin Bulgaristan’dan geçmesinin beklendiðini söyledi. Staniþev, bunun gerçekleþmesi durumunda Bulgaristan’ýn imajýnýn iyileþeceðini ve ulusal güvenliðin artacaðýný kaydetti. Enerji politikasý alanýnda parti farklýlýklarýnýn olmamasý gerektiðini savunan Staniþev, uzun vadede enerji güvenliðini saðlayan politikalarýn yürütülmesi gerektiðini aktardý. Bakan Dimitrov: Güney Akým’ýn giriþ noktasý Bulgaristan olacak Enerji projelerini deðerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakaný Petýr Dimitrov,

Ülke nüfusu 7,64 milyon BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Doðum oranýndaki artýþa raðmen nüfus her yýl yaklaþýk 40 bin kiþi azalmaya devam edecek. Bunun büyük bir kýsmýnýn Avrupa’ya göçlerin neden olduðunu kaydeden NSÝ, yýlda 20 bin kiþinin ülkeden göç ettiðini aktardý. 2020 – 2060 yýllarý arasýnda nüfusun azalmasýnýn yaný sýra nüfusun yaþlanmasý da bekleniyor. 2020 yýlýna kadar aktif nüfusun altýndaki nüfus oranýnda da artýþ beklenmesine raðmen 2060 yýlýnda bu oranýnýn yine azalacaðý tahmin ediliyor. En büyük azalma aktif nüfusta bekleniyor. Aktif nüfusun 2010’da yüzde 63 oranýnda olmasý beklenirken, 2060 yýlýnda aktif nüfusun yüzde 50’ye gerilemesi bekleniyor. Aktif nüfusun üzerindeki (emekli)

nüfus oraný ise 2010 yýlýnda yüzde 23 olarak tahmin edilirken, 2060 yýlýnda bu kesimin sayýsýnýn da yüzde 37’ye yükselmesi bekleniyor. Geçtiðimiz yýl 113 bin kiþi beyin ve kalp hastalýklarý nedeniyle hayatýný kaybetti. Hayatýný kaybedenlerin yüzde 16’sý kanserden hayatýný kaybederken trafik kazalarýndan ise binden fazla kiþi hayatýný kaybetti. 29 yaþýna kadar olan gençlerin ölüm sebepleri arasýnda trafik kazalarý ilk sýrayý alýyor. 2007’de yaklaþýk 500 kiþi iþ kazasý sonucu hayatýný kaybederken 902 kiþi ise intihar ederek yaþamýna son verdi. Kanserden ise 10 bin erkek ve 7 bin kadýn hayatýný kaybetti. Son yýllarda ortalama yaþam süresinde artýþ gözleniyor. Kadýnlar ortalama 76,3 yýl, erkekler ise 69 yýl yaþýyor. NSÝ, gelecekte yaþlý kadýn ve genç erkekler çoðunlukta olacak.

Güney Akým projesinin geçiþ güzergahýnýn belirlenmesinin geciktiðini, bu yerleri belirlemenin de Bulgaristan’ýn elinde olmadýðýný ifade etti. Güney Akým doðal gaz projesinin Bulgaristan’dan geçmeyeceði söylentilerine de deðinen Bakan Dimitrov, ‘Bulgaristan, Güney Akým’ýn giriþ noktasý olacak. Daha sonra hattýn bir kýsmý Türkiye’ye, Yunanistan’a veya baþka bir ülkeye yönlendirilebilir.’ þeklinde konuþtu. Kozloduy Nükleer Santrali’nin 7. ve 8. reaktörlerinin inþasýnýn da mümkün olduðunu, ancak kesin bir kararýn alýnmadýðýný vurgulayan Bakan Dimitrov, Arnavutluk ve Türkiye’nin de nükleer santral yapacaðýný, üretilen elektrik için piyasanýn olup olmayacaðýnýn kararýnýn verilmesi

gerektiðini kaydederek, ‘Yedinci reaktörün kurulmasý iyi olur, kurulu bir altyapý var. Ancak yeni bir reaktör yapýmýna baþlanmasý kapatýlan Kozloduy nükleer santralin 3. ve 4. reaktörlerden tamamen vazgeçtiðimiz anlamýna gelir.’ dedi. Materiyal fiyatlarýnýn artmasýndan dolayý Nabucco projesinin fiyatýnýn iki kat arttýðý ve 8 milyar euroya yükseldiði ifade edilirken, Çevre Bakaný Cevdet Çakýrov da Burgas – Aleksandrupolis projesinin fiyatýnýn ne kadar artacaðýnýn önemli olmadýðýný, boru hattýnýn çevreye en uygun teknoloji ile üretileceðini aktardý. Öte yandan muhalefet partileri de enerji projelerinin ülke adýna yararlý projeler olduðuna vurgu yapýyor. Sofya, Zaman

FOTOÐRAF: TAYFUR HÜSEYÝN

Ülkede enerji açýðý yaþanacaðý þeklindeki söylentilere deðinen Cumhurbaþkaný, elektrikte kesintilere gidilmeyeceðini, hatta elektrik üretiminde fazlalýk yaþanacaðýný kaydederek þunlarý söyledi: ‘Gerçekleþtirilen mevcut enerji projeleri ile yakýn gelecekte ciddi elektrik rezervi elde edilecek ve bu da Bulgaristan’ý enerji liderliði konumuna geri kazandýracak ve bölgenin enerji ihtiyaçlarýný saðlayacaktýr.’ Nabucco’nun ülke için önceliðe sahip bir proje olduðunu kaydeden Pýrvanov, bu nedenle Bulgaristan’ýn projenin gerçekleþtirilebilmesi için destek arayýþlarýna devam edeceðini dile getirerek söyle dedi: ‘Þu ana kadar aktif ve sonuç veren enerji diplomasisi hiç olmadý. Bulgaristan’ýn enerji politikasý, Avrupa enerji politikasýnýn bir parçasý olmasý gerek. Bizim için Nabucco doðal gaz boru hattý öncelikli ve öncelikli olmaya da devam edecek.’ Belene nükleer enerji santralinin inþasýnýn da gecikmesini deðerlendiren Pýrvanov, bu konuda Bulgaristan’ýn bir suçunun bulunmadýðýný, Rusya’daki seçimlerden dolayý Rus ortaklarýn projeyi geciktirdiðini ifade etti. Uzun vadeli enerji stratejisinin güncellenmesi üzerinde de çalýþýldýðýný vurgulayan Pýrvanov, stratejinin Avrupa enerji prensipleri ile uyuþmasý gerektiðini, ayrýca uzun vadeli elektrik fiyatlarýnýn da stratejide belirtilmesi gerektiðini, çünkü Avrupa’da en fazla elektrik tüketen ülkenin Bulgaristan olduðunu aktardý. Stratejinin mevcut hükümet döneminde tamamlanmasý bekleniyor.


HABERLER Z A M A N 3 FOTOÐRAF: TANER MEHMED

30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Dobriç’te buğdayın yüzde 12’si birinci kalite Dobriç bölgesinde elde edilecek buðdayýn ortalama yüzde 12’sinin birinci kalite olmasý bekleniyor. Dobriç Tarým Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Nikolay Tsonev, bu yýl elde edilecek buðdayýn yüzde 70’inin ikinci kalite, yüzde 15’lik kýsmýn da yemlik olarak kullanýlacaðý tahmininde bulundu. Nikolay Tsonev, Dobriç bölgesindeki üreticilerin iyi tohumluk buðday elde ettiklerini ve arazilerde dekar baþýna 600 kg verim verebilen buðday yetiþtirildiðini aktardý. Tsonev, yüzde 11,5’den fazla protein içeren buðday üreten üreticilerin bu ürünlerini dýþ pazarlara rahatlýkla satabileceklerini vurguladý. Ayrýca Dobruca bölgesinde en fazla ekilen buðday cinslerinin ise Aglika, Enola ve Milena olduðu ifade edildi. Ývan Lebanov

Velingrad 60. yýlýný uluslararasý kültür etkinliði ile kutluyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bölgede kýþ sporlarýnýn geliþmesi için büyük potansiyelin bulunduðuna deðinen Lebanov, bu sektöre yabancý yatýrým kazandýrmalarý durumunda büyük baþarýlar elde edileceðini kaydetti. Termal turizm harici bölgede aðaç ve kereste sanayisinin geliþtiðine deðinen Lebanov, bunlarla birlikte kültürel iþbirliðine de önem verdiklerini belirtti.

Türkiye ile kültürel iþbirliði Velingrad’ýn Türkiye’nin Babaeski þehri ile kardeþ þehir olduklarýný vurgulayan Lebanov, son yýllarda Kýrklareli belediyesi ile de iþbirliði içinde olduklarýný vurguladý. Mayýs ayýnda Kýrklareli Belediyesi’nin düzenlediði 18. Karagöz Kültür Sanat Festivali’ne Velingrad dans grubunun kutlamalara katýldýðýný ifade eden Lebanov, Kýrklareli halkýnýn dans grubuna büyük ilgi

gösterdiklerini söyledi. Lebanov, ikili kültürel iþbirliðin güçlenmesi için de Kýrklareli Belediye Baþkaný’ný ve Belediye folklor ekibini Velingrad kültür programýna davet ettiklerini söyledi.

AB projeleri ve yatýrýmlar Belediye olarak AB projeleri ile çalýþtýklarýný söyleyen Lebanov, bugüne kadar 60 – 70 civarýnda proje hazýrladýklarýný ve halen de farklý sosyal, altyapý ve çevre projeleri üzerinde çalýþtýklarýný vurguladý. Velingard’ýn, yüz ölçümü olarak Pazarcýk Belediyesi’nden de büyük olduðunu söyleyen Lebanov, Velingrad ve Sýrnitsa kasabalarý dýþýnda daha 18 yerleþim yerinin Velingrad’a baðlý olduðunu kaydetti. Lebenov, Bulgaristan ölçüleri içinde büyük bir belediye statüsünde bulunduklarýný ve altyapý projelerinde geliþmelerin yavaþ ilerlediðini söyledi. 2005 yýlýnda Velingrad – Sýrnitsa yolunda sel felaketinin büyük

Kırcali’nin nüfusu 156 bin Kýrcali’de 2007 yýlý sonu itibari ile daimi yaþayanlarýn sayýsýnýn 156 bin kiþi olduðu ve ülke nüfusunun yüzde 2,05’ini oluþturduðu açýklandý. Kýrcali Ýstatistik Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamada, bölgedeki halkýn yüzde 61,65’inin Türk, yüzde 34,11’inin Bulgar ve yüzde 0,77’sinin Roman olduðu kaydedildi. Kýrcali, 470 yerleþim yeri ile ülkenin en fazla yerleþim yeri olan bölgesi konumunda bulunuyor. Kýrcali’de halkýn yüzde 60 köylerde yaþýyor. Bölgedeki doðum oraný ise artýþ eðilimi gösteriyor. Ülkedeki ortala-

ma doðum oraný yüzde 9,8 iken Kýrcali bölgesindeki doðum oraný ortalamasý yüzde 10,8 olarak kaydediliyor. Doðum oraný Kýrcali’de yüzde 11,8; Momçilgrad’da yüzde 12,1 ve Krumovgrad’da yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Böylece buralardaki doðum oraný bir çok Avrupa ülkesini geride býrakmýþ oluyor. Yerel Ýstatistik Kurumu verilerine göre, bölgedeki evlilik sayýsýnda azalma gözlendi. 2007’de 29 bin 640 resmi evlilik gerçekleþtirildi. Uzmanlar, 2025 yýlýnda Kýrcali bölgesinin nüfusunun þu ankinden 25 bin daha az olacaðý savunuluyor.

hasarlar meydana getirdiðini ifade eden Lebanov, bu yolun düzenlenmesinin devam ettiðini ve yaklaþýk 8 – 9 milyon leva harcanacaðýný açýkladý. Satovça ve Dospat belediyeleri ile ortaklaþa ekoloji projeleri hazýrladýklarýný vurgulayan Lebanov, komþu belediye iþbirliði ile ortak çöp deposunun kurulmasý için çalýþmalar yürüttüklerini açýkladý. Velingrad’ýn iyi tanýtýlmasý halinde yabancýlarýn yatýrým odaðý haline geleceðini söyleyen Ývan Lebanov, þu anda Rusya’dan ve Katar Þeyhin’den SPA merkezi yapýmý için arazi incelemeleri yapýldýðýný açýkladý. Arazi planlarýnýn bu yatýrýmcýlara teslim edildiðini vurgulayan Lebanov, projelerle ilgili cevap beklediklerini kaydetti. Þehirde hotelciliðin geliþmesi ve süpermarket iþletmesi konusunda yabancý yatýrýmlara ihtiyaç duyduklarýný söyleyen Lebanov, yerel yönetim olarak desteðe açýk olduklarýný vurguladý.

Dobriç’te bebeklerin yüzde 57,5’i nikahsız dünyaya geldi Dobriç bölgesinde geçtiðimiz yýl dünyaya gelen 2 bin 61 bebeðin yüzde 57,5’inin nikahsýz ailelerden dünyaya geldiði açýklandý. Bölge istatistik Kurumu tarafýndan yapýlan açýklamada, gençlerin nikah yapmadan birlikte yaþayanlarýn sayýsýnýn arttýðý vurgulandý. Bölgedeki doðum oranýnda da artýþ gözlendi. Verilere göre 2001 yýlýnda doðum oraný binde 8 iken 2007’de bu oran binde 10,1’e yükseldi. Ayrýca bir çok ailenin ikinci çocuklarýný da dünyaya getirmeye baþladýðý ifade edildi. Ortalama evlenme yaþýnýn arttýðý da gözlendi. Ortalama evlilik yaþý 25,9’a çocuk doðurma oraný da 25,3 yaþýna yükseldi. Çocuk doðurma oranýnýn yükselmesinin erken doðum yapma risklerini ortadan kaldýracaðý vurgulanýyor. Bölgedeki ölü doðan bebek sayýsýnda ise iki kat azalma gözleniyor. 2001’de ölü doðan bebek sayýsý binde 21,5 iken 2007’de bu oran yaklaþýk binde 11 olarak kaydedildi.

YARDIM ÇAĞRISI Ben Ayvaz Süleyman, uzun zamandan beri böbrek yetmezliðinden rahatsýzým. En son alýnan tahlil sonuçlarýna göre en kýsa zamanda böbrek nakli yapýlmasý gerektiðine, doktor heyeti teþhis koydu. En kýsa surede böbrek nakli gerçekleþmediði taktirde, ne yazýk ki kötü sonuçlar beni beklemektedir. Araþtýrmalar sonucu Pakistan’da bana uygun böbrek bulundu ve böbrek nakli için baþvurdum. Bunun maliyeti 45 000 dolar civarýnda. 3 ay içerisinde böbrek naklinin gerçekleþip, tekrar normal hayata baðlanmam için hepimizin duyarlý davranacaðýndan þüphem yoktur. Bulunacaðýnýz yardýmlarýnýzdan dolayý þimdiden teþekkürlerimi sunarým. Ayvaz Süleyman Banka hesabý: BG98UBBS80021031647620 BIC UBBS BGSF Тел.: 0896132087, гр. София, ул. „Св. София“ 5


4 Z A M A N KANDÝL TEBRÝKLERÝ 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Regaib Kandili’niz mübarek olsun! Regaib Kandili’niz mübarek olsun! Regaib Kandili’nin hayýrlara vesile olmasýný temenni ederiz!

Regaib Kandili’nizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, sevgi dolu nice kandillere... Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Tüm Müslümanlarýn mübarek Regaib Kandili’ni kutlar, tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini Cenab-ý Allah’tan niyaz ederiz.

Tüm dost ve müþterilerimizin Regaib Kandili’ni tebrik ederiz.

Regaib Kandili’nin tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini dileriz.

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Hep bir arada, huzurlu nice kandiller geçirmek dileðiyle, Regaib Kandili’niz kutlu olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Regaib Kandili diliyorum.

 Âlem-i Ýslam’ýn meselelerini bir problem olarak içinde duymamasý inanan bir kimse için çok ciddi bir boþluktur. Hizmet edebilecek bir insanýn önünü almak, yolunu kesmek dinin önünü alma gibi bir gulyabaniliktir. Kendini yeterli görmeme bir fazilet ifadesidir. (Hakikat Damlalarý)


EKONOMÝ Z A M A N 5 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Hükümet, otoyol inþaatlarýný hýzlandýrýyor Hükümet, otoyollarýn yapýmýnýn hýzlandýrýlmasý için çeþitli önlemler alýyor. Bu hafta içinde yapýlacak Bakanlar Kurulu toplantýsýnda, otoyollarýn bitiþ tarihleri ile inþaat çalýþmalarýný yürüten þirketler ele alýnacak. Hükümet, Meriç ve Struma otoyollarý ile Sofya çevreyolu ile Hemus baðlantý noktalarýnýn hýzlandýrýlmasý için tedbirler alýyor. Baþbakan Yardýmcýsý Meglena Plugçieva, otoyollarýn inþaat çalýþmalarýný ve bitirilmesi için gerekli önlemleri almak için çalýþma grubu ile bir toplantý düzenledi. Toplantýnýn ardýndan Plugçieva, bu haftaki Bakanlar Kurulu oturumunda üç altyapý projesinin bitiþ tarihleri ve çalýþmalarý yürüten þirketlerin detaylý inceleneceðini aktardý. Altyapý projelerinden Meriç otoyolu en ilerlemiþ proje durumunda bulunuyor. Ýlahe belgelerinde son aþamaya gelindi. Otoyolun geçeceði arazilerin kamulaþtýrýlmasý sürecinde de sona yaklaþýldý. Þu anda Hemus otoyolu ile Sofya çevre yolunun baðlanacaðý alandaki arazilerin kamulaþtýrýlmasý çalýþmalarý

yürütülüyor. Meriç otoyolunun yatýrým öncesi araþtýrma sürecinin aktüelleþtirilmesinin Aðustos ayýnda, Hemus otoyolunun yatýrým öncesi araþtýrma sürecinin aktüelleþtirilmesinin ise temmuz ayý ortalarýnda tamamlanmasý bekleniyor. Meriç otoyolu 67 km’den oluþacak. Projenin 208 milyon Euro’ya mal olmasý bekleniyor. Otoyol 4. ulaþým koridorunun bir parçasýný oluþturuyor. Sofya çevre yolu ile Hemus otoyolunun baðlantý projesinin de 32 milyon Euro’ya mal olmasý bekleniyor. Baðlantý yolunun tamamlanmasýnýn ardýndan Dolni Bogrov ile Gorni Bogrov’dan Sofya istikametine gidilen ve en yoðun olan güzergahýn rahatlamasý bekleniyor. Bu güzergah ayrýca, ülkede en yoðun trafiðin yaþandýðý noktalardan biri. Avrupa 4. koridorunun bir parçasýný oluþturan Struma otoyolunun ise 600 milyon Euro’ya mal olmasý bekleniyor. Otoyolun tamamlanmasýnýn ardýndan bölgesel kalkýnmayý ve bölgeye yapýlacak yatýrýmlarý teþvik etmesi ve uluslar arasý ticareti artýrmasý bekleniyor.

Lülin otoyolu zamanýnda tamamlanacak Öte yandan Lülin otoyolunun inþasýný yapan Türk Mapa – Cengiz konsorsiyumu, projenin yapýmýnda her hangi bir sorun olmadýðýný ve yolun zamanýnda tamamlanacaðýný açýkladý. Focus’da yer alan habere göre, Ýnþaat sorumlusu Cumhur Barýþ, Lülin otoyolunun 2009 yýlý sonunda ve 2010 yýlýnýn baþýnda hizmete girmesinin beklendiðini ve bu sürelere uyulacaðýný belirtti. Su anda inþaatýn Sofya’daki köprü yapýmýnda yoðunlaþýldýðýný, çünkü buradaki durumun kritik olduðunu kaydetti. Ýþ gücünde sýkýntý yaþayan Barýþ, verilen sürelere uyulmasý için iþ gücü sayýsýný artýracaklarýný, Bulgaristan’dan ve Türkiye’den iþçiler alýnacaðýný aktardý. Þu anda inþaatta 450 kiþi çalýþýyor. Türkiye’den de 150 kiþi getirilmesi planlýyor. Lülin otoyolunun 19 km uzunluðunda olmasýna raðmen en zor inþaatlardan birini teþkil ediyor. Otoyolun 6 km’si köprülerden ve 2.5 km’si ise tünellerden oluþacak. Ekonomi Servisi

Fuar Takvimi Meslekler fuarý Tarih: 01.08.2008 - 29.08.2008 Yer: Varna Konu: Ulusal mesleki ürünler fuarý Organizatör: Livea art Varna Oto fuarý Tarih: 22.08.2008 - 31.08.2008 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Uluslar arasý otomobil fuarý Organizatör: Bulgaristan Otomobil Ithalatçýlarý Birliði Tarým fuarý Tarih: 26.08.2008 - 30.08.2008 Yer: Dobriç Spor Kompleksi Konu: Tarým makineleri, hayvancýlýk ve gýda ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Panayýrý Spor Expo Tarih: 10.09.2008 - 14.09.2008 Yer: Sofya Ýnter Expo Fuar Merkezi Konu: Spor ve turizm aletleri fuarý Organizatör: Bulgarreklama

Elektriğe yüzde 14,96 zam yapılıyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

EVN abonelerinin gündüz kullandýklarý elektrik için yüzde 15,5; gece kullandýklarý elektrik için de yüzde 5,78 daha fazla ücret ödeyecek. Buna göre EVN aboneleri kullanýlan elektrik için gündüz kilovat saate 0,181 leva, gece kullanýlan elektriðe 0,106 levadan ödeme yapacak. E.ON aboneleri ise gündüz tüketilen elektriðin kilovat saatine 0,185 leva, gece kullanýlan elektriðin kilovat saatine 0,11 leva ödeyecek. E.ON aboneleri için gündüz kullanýlan elektrik ücreti yüzde 17,61; gece kullanýlan elektrik ücreti ise yüzde 10,76 zamlanmýþ oldu. Komisyon Baþkaný Konstantin Þuþulov, ülke genelinde elektrik artýþ oranýnýn yüzde 14,96 olduðunu, konut tüketicilerine yansýyacak artýþýn ise yüzde 14,09 olduðunu söyledi. Elektrikteki fiyat artýþlarýnýn beklenenden yüzde 4 daha düþürüldüðünü söyleyen Þuþulov, yeni fiyatlarýn 1 Temmuz’dan itibaren 1 Temmuz 2009’a kadar geçerli olacaðýný aktardý. Daha önce elektriðe yüzde 18 oranýnda zam yapýlmasý bekleniyordu. Ancak, Komisyonun elektrik daðýtým þirketlerinin giderlerinin azaltýlmasý ve bazý yatýrýmlarý iptal etmeleri nedeniyle bu oran yüzde 4 düþürüldü. Elektrik daðýtým þirketlerin yapmasý gereken yatýrým programlarýný inceleyen Komisyon, elektrik daðýtým sistemini iyileþtirmeyen yatýrýmlarý iptal etti. Doðal gaza yapýlan fiyat artýþý da yüzde 5,16 düzeyinde gerçekleþti. Buna göre, 1000 m3 doðal gaz KDV hariç 434,80 levaya yükseldi. Bu ücret 2008 yýlýnýn üçüncü çeyreði için geçerli olacak. Kalorifere yapýlan zam oraný ise yüzde 12,92. Sofya’daki kaloriferlere yapýlan artýþ oraný yüzde 13,41 oldu ve Sofya’daki aboneler bir megavat saat ýsý enerjisi için 68,33 leva ödeyecek. Kalorifere en fazla Razgrad ile Þumen’de zam yapýldý. Razgrad’da kalorifer fiyatlarýna yüzde 20,20; Þumen’deki kalorifer fiyatlarýna ise yüzde 20,06 oranýnda zam yapýldý. En az artýþ ise yüzde 1,20 ile Varna’daki kaloriferler fiyatlarýnda gözlendi. Sofya, Zaman

Yaðmur Mobilya’dan Plovdiv’e Konsept Maðaza! Ýmdat Kilar

Plovdiv

Türk mobilya sektörünün öncü kuruluþlarýndan Yaðmur Mobilya, Plovdiv’de büyük bir maðaza açtý. Oturma guruplarýndan ev tekstiline, halýdan bahçe ve moduler mobilyalarýna varýncaya kadar geniþ bir yelpazede mobilya adýna hemen her ürünün bulunabileceði Yaðmur’un Plovdiv’deki maðazasý yaklaþýk 1500 metrekarelik alanda müþterilerine hizmet verecek. Plovdiv’in Karþýyaka semtindeki Mega Marina Hipermarketin 2. Katýnda açýlan maðazaya daha ilk günlerinde büyük ilginin oldu-

ðu gözlendi. Açýlýþýný kampanyalý ürünlerle kutlayan Yaðmur Mobilya’nýn Bulgaristan ve Balkanlar temsilciliðini, bahçe ve yazlýk mobilya sektörünün lider firmasý Mebel Stil yapýyor. Firma sahibi Sadettin Öztürk; Yaðmur Mobilya ile toptan ve parekende maðazacýlýk sektörüne girdiklerini, hedeflerinin kýsa süre içinde büyük þehirlerde büyük çaplý maðazalar açmak olduðunu söyledi. Bu hedefler istikametinde büyük þehirlerin yanýsýra küçük þehirlere de bayilikler verileceðini ifade eden Öztürk, ‘Bu proje ile birlikte, Yunanistan, Makedonya ve Romanya gibi Balkan ülkelerine de Yaðmur Mobil-

ya’yý pazarlamayý düþünüyoruz.’ dedi. 2008 yýlýndan itibaren sektörel fuarlara da katýlacaklarýný açýklayan Öztürk, ‘Yaðmur Mobilya’yý yakýndan gören herkes mutlaka beðeniyor, çünkü bu markada müþteri aradýðý herþeyi birarada bulabiliyor.’ þeklinde konuþtu. Maðazanýn açýlýþýnda Yaðmur Mobilya Yönetim Kurulu Baþkaný Yaðmur Akkülah, Kazanlýk Belediye Baþkaný Stefan Damyanov, BULTÝÞ üyeleri, Türkiye’nin Plovdiv Baþkonsolosluðu yetkilileri ve iþ dünyasýndan seçkin davetli gurubu hazýr bulundu. Yaðmur Mobilya’nýn Kazanlýk’ta merkez maðazasý ve Plovdiv’de bir bayisi daha bulunuyor.


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

FOTOÐRAF: SELATTÝN SEVÝ

Dünyanýn yaþayan 100 entelektüeli anketinde Fethullah Gülen birinci oldu Foreign Policy dergisinin düzenlediði "Yaþayan En Büyük 100 Entelektüel' anketinde Fethullah Gülen birinci oldu. Ankete 500 binden fazla kiþi oy kullandý. kullanarak, bir kýsmýnýn da basýn açýklamalarýyla anket hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmeyi tercih ettiðini hatýrlattý. Dergi, anketin en etkili biçimde ise Fethullah Gülen ismiyle birlikte tanýtýldýðýný vurgulayarak, Gülen'e yakýnlýðýyla bilinen Zaman Gazetesinin ilk sayfasýnda anket haberinin yayýnlanmasýndan sonra oylarýn akmaya baþladýðýný belirtti. Gülen'in destekçilerini, ‘sýnýf atlamaya istekli, eðitimli Müslümanlar' olarak tanýmlayan dergi, bu kiþilerin verdiði oylarla Gülen'le birlikte diðer Müslüman aydýnlarý da ilk 10'a taþýdýðýna dikkat çekti. Ýlk 10'a giren Müslümanlarýn fikirlerinin birbirinden farklý olduðu yorumunu yapan dergi, oy verenlerin dini kimliklere bakarak tercihlerini yaptýðýný yazdý. Ýkinciliði Bangladeþli ekonomist Muhammed Yunus'un aldýðý sýralamada Mýsýrlý Ýslâm âlimi Yusuf Kardavî üçüncü, Nobel ödüllü Orhan Pamuk da dördüncü oldu. FOTOÐRAF: MUSTAFA KÝRAZLI

Fethullah Gülen

Uluslararasý iliþkiler alanýndaki en seçkin dergilerden Foreign Policy'nin düzenlediði "Yaþayan En Büyük 100 Entelektüel' anketinde Fethullah Gülen birinci oldu. Derginin seçtiði 100 isme internet kullanýcýlarýnýn verdiði oylarla belirlendi. Derginin yeni çýkan sayýsýnda, anket sonuçlarýyla birlikte, oylamayla ilgili bir deðerlendirme de yer aldý. Açýklamada, ankete 500 binden fazla kiþinin oy kullandýðý ifade edildi. Oy kullananlarýn sayýsýyla ilgili olarak 'çýð' benzetmesini kullanan dergi, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Bu kadar büyük ilgi, seçtiðimiz kadýn ve erkeklerin gücü hakkýnda özel bir þeyi ortaya çýkarýyor. Listeye eklenen aydýnlar, fikirlerinin etkisi nedeniyle seçildiler. Fakat ‘halk aydýný' olmak geniþ ve çeþitli kitlelerle iletiþim kurma yeteneðine de sahip olmak demektir." Foreign Policy, listedeki bazý aydýnlarýn kiþisel internet sitelerini

Dünya, Türkiye'yi alkýþlýyor Elde ettiði inanýlmaz zaferlerle yarý finale çýkan Türkiye, Almanya'ya 3 – 2 yenildi. Kupayý alamasa da Euro 2008'e damgasýný vurdu. Almanya karýsýnda oynadýðý futbolla gönülleri fetheden ve 90. dakikaya kadar maçý býrakmayan Türk milli takýmý þimdi bütün dünya alkýþlýyor. Avrupa Þampiyonasý finallerine gidebilmek için son ana kadar mücadele eden, gruptaki ilk maçýnda Portekiz'e yenilince eleneceðine neredeyse kesin gözüyle bakýlan Türkiye Milli Takýmý, yarý finale çýkarken adeta destan yazdý. Ýsviçre, Çek Cumhuriyeti ardýndan Hýrvatistan'ý deviren Türk milli takýmý, Almanya'ya da sahayý dar etti. Maça hýzlý baþlayan ve birçok gol pozisyonu yakalayan Fatih Terim'in öðrencileri, diðer karþýlaþmalarýn aksine ilk golü bulan taraf oldu. Uður Boral 22. dakikada Türkiye'yi sevince boðarken, 26'da skor eþitlendi. Ýkinci yarýda da üstün oynayan taraf Türkiye olmasýna raðmen Almanya galibiyeti yakaladý. Türkiye Milli Takýmý, Almanya'ya 3 – 2 yenildi, ancak elde ettiði inanýlmaz za-

ferlerle Euro 2008'e damgasýný vuran takým oldu. Adýný futbol tarihine altýn harflerle yazdýran Türk futbolcularý þimdi bütün dünya alkýþlýyor. Yüreklerle yazýlan futbol destaný unutulmayacak.

Alman basýný: Kazandýk ama öldük öldük dirildik Euro 2008 yarý final maçýnda Almanya ile karþýlaþan Türkiye, baþtan sona üstün oynadýðý maçtan son dakikada yediði golle final vizesini kaçýrdý. Ancak oynadýðý futbol ile tarihe geçti. Alman basýný bile Türkiye'nin ortaya koyduðu oyuna hayran kaldý. Almanya'nýn en çok satan gazetesi Bild, "Kazandýk, ama öldük öldük dirildik" baþlýðýný kullanýrken, Almanya'nýn, Rusya veya Ýspanya karþýsýnda bu oyunla iþinin zor olduðunu kaydetti. Almanya'nýn en ciddi gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Çok dramatik bir oyundan sonra Philipp Lahm'ýn son dakika golüyle Almanya finale kalmayý baþardý, ancak oyunda üstün olan takým Türkiye'ydi" ifadesini kullandý. Cihan


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Çocuklarýn, tatili daha verimli geçirmesi için neler yapalým? Ünal Livaneli

Okul ve sýnav döneminin ardýndan tatile giren çocuk ve gençlerin üç aylýk zaman dilimini verimli ve faydalý faaliyetlerle geçirmesi için sorumluluk yine ailelere düþüyor. Uzmanlar, anne babalara, çocuklarýyla birlikte tatilde neler yapabileceklerinin bir listesini çýkarmalarýný öneriyor. Aksi halde, baþýboþ ve ilgiden uzak bir tatil yaþayan çocuklar, kendisine uygun olmayan arkadaþlar edinip, sigara, alkol, hatta uyuþturucu tuzaðýna sürüklenebiliyor. Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden psikiyatrist Dr. Alper Evrensel, tatilin dinlenme imkaný verdiði kadar riskler de taþýdýðýna dikkat çekiyor. Özellikle yanlýþ arkadaþlýklarýn birçok olumsuzluðu da beraberinde getirdiðini belirten Dr. Evrensel, “Ortaöðretim çaðýndaki

çocuklar, ergenlik döneminin de etkisiyle heyecan arayýþý içine girebilir. Olumsuz arkadaþ modellemeleri ile sigara, alkol ve uyuþturucu madde deneyebilir.” diye uyarýyor. Çocuk psikolojisi uzmaný Aynur Sayým da çocuklara boþ zamanýný kaliteli deðerlendirmeyi öðretmek gerektiðini belirtiyor. “Günlük aktiviteleri bir gün önceden beraberce planlamak, hedef koymayý ve hedefe yönelik davranmayý öðretir.” diyen Aynur Sayým’a göre, aileler müdahalede aþýrýya gitmeden çocuklarýn aktivite planý yapmasýna yardýmcý olmalý. Plan yaparken dinlenme ve eðlenmeye fýrsat tanýmak da önemli. Çocuklarýn seçtikleri arkadaþlarýn, bulunduklarý ortamlarýn denetlenmesi gerektiðine iþaret eden Sayým, fazla ilgi kadar ilgisizliðin de zararlý olduðunu söylüyor. Tatilin sürekli rahatlýk anlamýna gelmediðini ifade eden çocuk er-

gen psikolojisi uzmaný Hande Ertaþ ise bu vaktin gelecek yýla dönük hazýrlýklar için de fýrsat olduðunu belirtiyor. Ertaþ’a göre tatil, okul baþarýsý düþük çocuklar için, bu durumun sebeplerinin araþtýrýlmasý ve çözüm üretilmesi anlamýn-

da faydalý bir süreç de olmalý. Hande Ertaþ, “Çocuklarýn disiplini okul sürecinde daha kolayken, tatil dönemi kuralsýzlýk oluþabilir. Tatilde bilgisayar, internet baðýmlýlýðý, alkol–madde kullanýmý þikayetleri sýklaþmaktadýr.” sözleriyle aileleri uyarýyor.

Verimli bir tatil için öneriler: 

Birlikte resim, ebru gibi sanat faaliyetlerini öðrenmek için kursa katýlýn.Keman ve ney gibi enstrüman veya futbol, basketbol, yüzme, satranç gibi spor kurslarýna gönderin. Günlük tutmasý için teþvik edin. Ödüllü kitap okuma programý yapýn.Yaþadýðýnýz þehirde ya da ilçelerdeki tarihî mekanlarý, müzeleri gezin. Ailece pikniðe gidin. Birlikte yemek yapýn ve çocuðunuza yemek yapmayý öðretin.Zayýf derslerini destekleme ve tekrar için sýkýcý olmayan bir çalýþma programý uygulayýn.

Eþinizin kalbini açan bir anahtar mutlaka vardýr Eþinizle aranýzda uçurumlar mý var? Birçok yolu deniyor ama onun dünyasýna giremiyor musunuz? Belki de yanlýþ yol deniyorsunuz. Ýnsan, yüz kapýlý saraya benzer. Yüz kapýdan birini mutlaka açabilirsiniz. Her ailede problem olur. Problemsiz bir dünya olmadýðý gibi problemsiz evlilik de düþünülemez. Çünkü iki farklý insanýn tek bir insan gibi düþünmesi, konuþmasý ve hareket etmesi imkânsýzdýr. Fakat birbirini seven akýllý eþler, aralarýndaki ufak tefek anlaþmazlýklarý kolayca aþar. Bazýlarý ise kaderine küser, problemleri çözmeye yanaþmaz. O zaman da aralarýndaki çatlak büyüdükçe büyür ve bir uçurum oluþur. Uçurumu aþýp bir araya gelemezler. Peki siz de onlardan biri misiniz? Eþinizle aranýzda uçurumlar mý var? Ya da size mi öyle geliyor? “Birçok yolu deniyorum ama aradaki bu çatlaðý kapatýp, uçurumu atlayarak onun dünyasýna giremiyorum” mu di-

yorsunuz? Acaba hiç düþündünüz mü belki de yanlýþ yol deniyor, ters istikamete doðru yürüyorsunuz? Çünkü, insan yüz kapýlý bir saraya benzer. Yüz kapýdan birini mutlaka açabilirsiniz. Bunun için ne yapmak gerek? Önce o sarayýn kapýlarýný tanýmaya çalýþýn. Hangi anahtarla açýlabileceðini öðrenin. Eðer kapý çelikse yüz çeþit normal anahtar deneseniz de o kapýlardan hiçbirini açamazsýnýz. Eþinizin de mutlaka kalbini açan bir anahtar vardýr. Acaba siz o anahtarý mý bilmiyorsunuz? Ya da bunun için çaba mý sarf etmiyorsunuz? Sadece sarayýn önünde durup, “açýl susam açýl” tekerlemesini mi tekrarlýyorsunuz? Þayet öyle yapýyorsanýz boþuna beklersiniz. Çünkü bu tekerlemelerle kapýlar ancak masallarda açýlýr. Evlilik uzmanlarýnýn yapmýþ olduðu araþtýrmalarda yýllarca bir arada yaþayan eþlerin birbirlerini tanýmadýklarý tespit ediliyor. Daha doðrusu,

sevgi dillerini öðrenmek bir yabancý dil öðrenmek gibi onlara zor geliyor. Herkes kendi bildiði dili konuþup, sonra da “eþim beni anlamýyor” diye þikâyette bulunuyor. Eþler genellikle kendi istediklerini karþý tarafa kabul ettirmeye çalýþýyorlar. Âþýk olup evlenen ve birbirini mutlu etmek isteyen fil ile timsahýn masalýnda olduðu gibi. Timsah, sevgisini göstermek için file balýk tutup vermiþ, fil de en güzel otlarý timsaha getirmiþ. Ne timsah otu yemiþ ne de fil balýklarý. Timsah, su altýndaki en taze otlarý file, fil de hortumuyla denizin dibinden tuttuðu taze balýklarý timsaha hediye edince ikisi de mutlu olmuþ. Eþinin beklentisini karþýlamak yerine kendi isteðine göre davrananlar matematik hocasýnýn sorusuna þiir yazarak cevap veren öðrencinin durumuna düþüyor. Baþarý ve mutluluk istiyorsak öðretmenin sorusuna kendi bildiðimizi deðil; öðretmenin istediði cevabý verelim. Gülay Atasoy


8 Z A M A N AHLAK 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Kral ve eþleri

Regâib Gecesi’nde rahmet kapýlarý ardýna kadar açýktýr Nebiler Nebisi saâdet meclisinde oturuyordu. Mescide bir esir grubu getirildi. O sýrada Allah Rasûlü (sas) bir kadýnýn yana yakýla bir þeyler aradýðýný gördü. Kadýn yakaladýðý her çocuðu sinesine basýyor, kokluyor sonra býrakýyordu. Sonra kendi yavrusunu buldu, baðrýna bastý. Doyma bilmeden onu öpüyor, kokluyor, tekrar baðrýna basýyordu. Allah Rasûlü (sas) bu manzara karþýsýnda iyice doldu. Hýçkýra hýçkýra aðlayarak parmaðýyla yanýndakilere bu kadýný gösterdi ve “Þu kadýný görüyor musunuz?” dedi. Sahabe cevap verdi: “Evet Ya Rasulallah!” Allah Rasûlü (sas) tekrar “Bu kadýn þu kucaðýndaki çocuðunu cehenneme atar mý?” diye sordu. Sahabe “Hayýr ya Rasulallah!” karþýlýðýný verdi. Ve iþte bunun üzerine Ýki Cihan Serveri þu hikmet dolu sözleri söyledi: “Allah o kadýndan daha þefkatlidir, kullarýný cehenneme atmak istemez.” Çok þefkatli ve merhametli olan Allahu Teala, sene içinde kullarý için gönül dünyalarýnda adeta bir manevi hamle yapmalarý adýna bazý

özel gün ve geceler yaratmýþtýr. Bu özel zaman dilimlerinde Cenab-ý Hakk’ýn rahmet esintileri saðanak saðanak yaðmaktadýr. Ýþte bu gecelerden birisi Regaib gecesidir. Regaib, “çokça raðbet edilen, kýymetli, deðerli, ihsan” manalarýna gelen ‘Ragibe’ kelimesinin çoðuludur. Buna göre Regaib Gecesi denilince: “çok lütuf ve ihsan dolu, kýymetli ve deðeri büyük, çok iyi deðerlendirilmesi gereken ge-

ERCAN MÜMÝN

ce” manasý anlaþýlýr. Halk arasýnda üç aylar diye meþhur olan Recep, Þaban ve Ramazan aylarýndan Recep ayýnýn ilk perþembeyi cumaya baðlayan gecesi olan Regaib Gecesi, ayný zamanda Ramazan ayýnýn da ilk habercisi olma þerefini taþýmaktadýr. Rahmet kapýlarýnýn ardýna kadar açýk olduðu bu gece gaflet içinde geçirilmemeli, bir fýrsat gecesi olarak deðerlendirilip ona göre hareket edilmelidir.

Bu gece neler yapabiliriz?    

Meali ile beraber bol bol Kur’ân-ý Kerim okuyalým. Peygamber Efendimiz (sas)’in þefaatini ümit ederek, O’na salât ü selâmlar getirelim. Kazaya kalan namazlarýmýzý veya nafile namazlar kýlalým. Dünyaya gönderiliþ amacýmýzý ve içinde bulunduðumuz durumu düþünerek tefekkürde bulunalým. Ýþlediðimiz günahlar için bu gecenin yüzü suyu hürmetine samimi ve gönlümüzden gele gele tevbe ve istiðfarda bulunalým. Bir liste oluþturarak sevdiðimiz insanlara bol bol dua edelim. Anne, baba, akraba ve arkadaþlarýmýzýn kandillerini þayet bizzat gitmek mümkünse giderek, mümkün deðilse en azýndan telefon, faks veya e-mail çekerek tebrik edelim ve bu gece için yapacaklarý dualarda bizi de unutmamalarýný istirham edelim.

Sizin için önemli olan, Regaib, Mirac, Beraat ve Kadir gecelerini çocuklarýnýz için de önemli kýlmak elinizdedir. Çünkü çocuklar ailelerini model alan varlýklardýr. Siz nasýl olursanýz onlar da öyle davranacaklardýr. Aile toplumun ana direðidir. Bu direðin saðlam olmasý, ailede eþlerin ve çocuklarýn birbirlerine karþý sevgi ve güven duymasý, kültürel ve dinî deðerlerin aile içerisinde doyasýya yaþanmasýna baðlýdýr. Çocuk aileden gördüklerini, öðrendiklerini bir ömür boyu kalbinden ve hafýzasýndan silip atamaz. Bilerek ya da bilmeyerek ailesi ile birlikte yaþadýðý duygusal hadiseler çocuðun þuur altýna yerleþir ve uygun zemin bulunduðu an ortaya çýkar. Çocuklar yaþadýklarý duygusal hadiseleri daha çok hatýrlar. Bizim en az bayramlar kadar maddi ve dünyevi ölçülerle deðerlendiremeyeceðimiz mana ve ruh yüklü gecelerimiz, kandillerimiz var. Regaip, bir ses ve enstrüman denemesi gibidir. Mirac, tam hazýrlanmýþ ve gerilime geçmiþ ruhlar için adeta, semavi düþüncelerle, gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýyla ve uhrevilik esintileriyle gelir. Beraat bu tembihlerle uyanmýþ ve tetikte bekleyen sinelere kurtuluþ muþtularýyla seslenir... Bütün bereket ve canlýlýðý ile baþýmýza saðanak saðanak rahmet ve bereket yaðdýran ve bizim için vazgeçilmez bir deðere sahip olan bu gecelerimizi çocuklarýmýzýn da önemsemesini hepimiz isteriz. Ancak nedendir bilinmez bu gecelere bizim gösterdiðimiz önemi çocuklarýmýz göstermez diye yakýnýrýz

FOTOÐRAF: BURAK SOYSAL

Çocuklarýn gözünde Regaib Kandili’ni nasýl deðerli kýlabiliriz?

hep. Oysaki unutulmamasý gereken bir gerçek vardýr. Çocuklar anne-babalarýný modelleyen varlýklardýr. Bizim için deðerli olan bir þey onlar için de deðerlidir. Yeter ki biz bu gecelerin deðerini ve önemini çocuklarýmýza anlatabilelim. Bayramlarýmýzda olduðu gibi bu gecelerimizde de evimizde farklý bir hava oluþturalým. Sabah kalktýðýmýzda evimizde bir farklýlýk olduðunu çocuklarýmýzýn hissetmesini saðlayalým. Tutulan oruçlar, bu gecelerde yapýlan ibadet, okunan

Kur’an-ý Kerim, Peygamberimiz(sas)’e getirilen salat-u selam, avuçlarýmýzý semaya açýp gözyaþlarýyla yapýlan dualar, birbirimizin ve yakýnlarýmýzýn kandillerini kutlamalar, akþam eve getirilen sýcak kandil simitleri ve aile fertlerinin mutluluðu bu gecelerin çocuklar üzerinde unutulmaz izler býrakmasýna vesile olacaktýr. Unutmayýn sizin için önemli olan, Regaib, Mirac, Beraat ve Kadir gecelerini çocuklarýnýz için de önemli kýlmak sizin elinizde. Mahmut Açýl

Bir zamanlar, büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten kralýn dört eþi varmýþ. Kral en çok dördüncü eþini severmiþ, bir dediðini iki etmez, her þeyin en güzelini en iyisini ona verirmiþ. Kral, üçüncü eþini de çok severmiþ. Bu güzelliðin bir gün kendisini terk edebileceðinden korktuðu için, onu çok kýskanýr, üzerine titrermiþ. Ýkinci eþini de severmiþ kral. Kendisine karþý her zaman iyi ve sabýrlý davranan eþi, kralýn ne zaman bir derdi olsa daima onun yanýnda bulunur sorunun çözümünde ona destek verirmiþ. Kraliçe olan birinci eþiymiþ kralýn. Onu en çok seven, karþýlýk beklemeden seven, saðlýðýna ve hükümranlýðýna en büyük katkýyý saðlayan bu eþi olmasýna raðmen, kral birinci eþini sevmezmiþ ve onunla hiç ilgilenmezmiþ. Bir gün kral ölümcül bir hastalýða yakalanmýþ. Yakýnda öleceðini anladýðý ve öldükten sonra yapayalnýz kalmaktan çok korktuðu için, eþlerinden hangisinin ölüm yalnýzlýðýný kendisi ile paylaþmak isteyebileceðini öðrenmek istemiþ. En çok sevdiði dördüncü eþine ölüm yolculuðunda kendine eþlik etmek ister mi diye sorduðunda aldýðý yanýt kalbine býçak gibi saplanan kýsa ve net “mümkün deðil” olmuþ... “Hayatým boyunca seni sevdim. Sen benimle birlikte ölmeyi kabul eder misin?” sorusuna üçüncü eþi de “hayýr, hayat çok güzel. Sen ölünce ben yeniden evleneceðim” diye yanýt vermiþ. Kral bir kez daha yýkýlmýþ. “Her sorunumda her zaman yanýmda olan bana yardým eden sendin, bu sorunumda da bana yardýmcý olur musun?” talebine karþý ikinci eþinden; “bu sorunun için hiç bir þey yapamam, olsa olsa sana mezarýna kadar eþlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptýrýr ve yasýný tutarým” karþýlýðýný almýþ. Büyük bir hayal kýrýklýðý yaþamakta olan kral birinci eþinin sesi ile irkilmiþ. “nereye gidersen git seninle olurum, seni takip ederim...” “Ah!” diye inlemiþ kral; “Keþke bir þansým daha olsaydý...” Yaþamda hepimiz dört eþliyiz aslýnda: Dördüncü eþimiz vücudumuz; Onun güzel görünmesi için ne kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsak harcayalým öldüðümüzde bizi terk edecektir. Üçüncü eþimiz sahip olduðumuz servetimiz ve statümüzdür. Ölür ölmez baþkalarýna yar olacaktýr. Tüm sorunlarýmýzý paylaþtýðýmýz bu kiþilerin en son yapabilecekleri þey bu dünyadan gözleri yaþlý bizi uðurlamak olacaktýr. Ýkinci eþ, ailemiz ve dostlarýmýzdýr. Birinci eþ ise ruhumuzdur. Bizimle gelir...

6 NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 30 Pazartesi 1 Salý 2 Çarþamba 3 Perþembe 4 Cuma 5 Cumartesi 6 Pazar

Ýmsak 3:31 3:32 3:32 3:33 3:34 3:35 3:36

Güneþ Öðle 5:52 13:37 5:52 13:37 5:53 13:38 5:53 13:38 5:54 13:38 5:54 13:38 5:55 13:38

Ýkindi 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39

Akþam Yatsý 21:15 23:14 21:15 23:14 21:15 23:13 21:15 23:13 21:14 23:12 21:14 23:12 21:14 23:11

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

Çýrpýnýrdýn Karadeniz türküsü, Rusya'da Stalin döneminde kurþuna dizilen Azerbaycanlý þair Ahmet Cevad tarafýndan, ülke ve Bakü'nün iþgal altýnda olduðu 1914'te yazýldý.

‘Çırpınırdın Karadeniz’ eseri belgesel ve klip oluyor Azerbaycanlý þair Ahmet Cevad'ýn 1914 yýlýnda yazdýðý, Üzeyir Hacýbeyli'nin 4 yýl sonra bestelediði “Çýrpýnýrdýn Karadeniz'' eseri, belgesel ve klip oluyor. Rusya'da Stalin döneminde kurþuna dizilen Azerbaycanlý þair Ahmet Cevad tarafýndan, ülke ve Bakü'nün iþgal altýnda olduðu yýllarda 1914'te yazýlan ve iþgal altýndaki topraklarýn kurtarýlmasýnýn ardýndan Üzeyir Hacýbeyli tarafýndan bestelenen “Çýrpýnýrdýn Karadeniz”in klip ve belgesel çekimlerine baþlandý. Belgesel ve klip projesiyle ilgili konuþan Karadeniz Sivil Toplum Kuruluþlarý Konfederasyonu (KASTOB) Genel Baþkan Vekili Nurettin Turan, bu klibin, 1910'lu yýllarda Ermenilerin Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de Azerilere karþý yürüttüðü soykýrýmý önlemek için gönderilen Osmanlý ordusuna ve bu ordunun baþýnda bulunan Nuri Paþa'ya, Azerilerin duyduðu sevgi ve minnetin bir ifadesi olarak, 1914 yýlýnda Ahmet Cevad tarafýndan yazýlan ve 1918 yýlýnda Üzeyir Hacýbeyli tarafýndan bestelenen 'Çýrpýnýrdýn Karadeniz' isimli halk türküsünün öyküsünü ölümsüzleþtirmek için çekildiðini söyledi. Klipte parçayý seslendirecek olan Azerbaycanlý sanatçý Azerin de muhteþem bir eser olarak belirttiði “Çýrpýnýrdýn Karadeniz”i, seslendirme görevinin kendisine verildiði için çok mutlu olduðunu söyledi. Yaklaþýk 4 dakika olacak klip, yaklaþýk 1 ay içerisinde tamamlanacak. 40 dakika olarak düþünülen belgeselin de Bakü'nün kurtuluþ günü kutlamalarý olan 15 Eylül tarihine kadar bitirilmesi planlanýyor.

Karakterli bir katil aranıyor! Mark Miller'in çizgi romanýndan uyarlanan ‘Wanted'ýn kelime anlamý 'Aranýyor'. Ýlk bakýþta bu bir kiþinin aranmasý gibi anlaþýlsa da film boyunca asýl kastedilen bir kiþilik aramasý. Çünkü baþ karakterimiz Wesley Gibson (James McAvoy), tam bir kiþiliksizlik numunesi. Wesley, patronundan baský gören, kýz arkadaþý tarafýndan en yakýn arkadaþýyla aldatýlan, üstelik bunu bildiði halde ses çýkarmayan biridir. Buna raðmen yaþadýðý en ufak olayda kalbi yerinden çýkacakmýþ gibi atar ve panik atak haplarý kullanýr. Bu stres kaldýrmayan pýsýrýk tipin en son ihtiyaç duyduðu þey, süpermarkette silahlý çatýþmaya girmek, spor bir arabayla þehrin caddelerinde peþindeki kurþunlardan kaçmak, dahasý birini öldürmek olmalýdýr herhalde. Fakat o, tüm bunlarý hatta fazlasýný yaþamak zorunda kalýr. Çünkü bir gün 'Kardeþlik' adlý suikast örgütüne üye olan babasýnýn öldüðünü öðrenir. Halbuki Wesley, kendisini bebekken terk eden babasýnýn pilot olduðunu sanmaktadýr. Üstelik bu örgüt hakkýnda en ufak bir fikri yoktur. ‘Kader tezgâhý' adýný verdikleri iplik tezgâhýndaki yanlýþ ilmiklerin özel bir anlamý olduðuna inanmaktadýr bu suikastçýlar. Her yanlýþ ilmiðin þekline göre bir karþýlýðý vardýr ve ortaya her seferinde öldürülmesi istenen deðiþik bir isim çýkmaktadýr. Onlarýn felsefesine göre ‘kader tezgâhý', binlerce insanýn ölmesindense bir insanýn ölmesini tercih etmektedir. Bu yüzden yaptýklarý þey kötü deðildir! Ve bu kiþiliksiz Wesley, bir sürü zor eðitimden geçerek babasýnýn yerine korkusuz bir suikastçýya dönüþür. E. Nesibe Özbudak


10 Z A M A N HABER FOTOÐRAF: SELATTÝN SEVÝ

30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

FETHULLAH

GÜLEN

Adalet tecelli etti, Gülen'in beraat kararý kesinleþti ethullah Gülen hakkýnda 8 yýl önce hukuki açýdan tartýþmalý bir þekilde açýlan dava, beraatle sonuçlandý. Önce Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, ardýndan da Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin oybirliðiyle aldýðý beraat kararý Yargýtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Baþsavcý'nýn itirazýný görüþen en üst yargý mercii, Gülen'in devlet aleyhinde hiçbir faaliyeti olmadýðýna hükmetti. Beraat ve onama kararlarýný hukuka uygun bulan Kurul, suçlamalarý kanýtlayacak hiçbir delil bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Karara karþý baþkaca itiraz ya da temyiz yolu bulunmuyor. Böylece, belli çevrelerin maksatlý bir þekilde gündemde tutmaya çalýþtýðý iddialarýn doðru olmadýðý yargý kararýyla da tescil edildi. Hoþgörü ve diyalog çalýþmalarýnýn yaný sýra yurtdýþýndaki Türk okullarýnýn açýlmasýný teþvik eden Gülen hakkýndaki davayý dönemin DGM Savcýsý Nuh Mete Yüksel açmýþtý. Önce idam istemiyle soruþturma baþlatan Yüksel, daha sonra önyargýlý yorumlardan oluþan bir iddianame hazýrlamýþtý. 'Laik devlet yapýsýný deðiþtirerek yerine dinî kurallara dayalý bir devlet kurmak amacýyla yasadýþý örgüt kurmak' iddiasýna dayanan yargýlama, 8 yýl sürdü. Davanýn kesin karara baðlanmasýný "Olmasý gereken bir karar." sözleriyle deðerlendiren Gülen'in avukatý Abdulkadir Aksoy, "Müvekkilimin isnat edilen suçlarý iþlemediði yargýnýn en üst kademesince de tespit edilmiþtir." dedi. Beraat kararýnda süreç, avukatlarýnýn Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararýna itirazý ile baþladý. Avukatlar, DGM'nin 4616 sayýlý kanuna dayanarak verdiði 'kesin hükme baðlanmasýnýn ertelenmesi' kararýnýn kaldýrýlmasý-

F

Fethullah Gülen hakkýnda 28 Þubat sürecinin ardýndan açýlan davada önce Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi beraat kararý verdi. Ardýndan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, beraati oybirliðiyle onadý. Son sözü Yargýtay Ceza Genel Kurulu söyledi. Beraate yapýlan itirazý reddeden Kurul, 'suçlamalarý kanýtlayacak hiçbir delil yok' tespitini paylaþtý. ný istedi ve yeniden yargýlanma talebinde bulundu. Fethullah Gülen'in yeniden yargýlanma talebi kabul edildi. Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, 5 Mayýs 2006'da Emniyet Genel Müdürlüðü'nün Gülen'in 'Terörle Mücadele Kanunu'na (TMK) aykýrý sayýlabilecek faaliyetinin bulunmadýðý' görüþünü de dikkate alarak oybirliðiyle beraat kararý verdi. Ancak, duruþma savcýsý, beraat kararýna itiraz ederek temyize gitti. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý da tebliðnamesinde davanýn zamanaþýmýndan düþmesini istedi. Temyiz talebini yerinde bulmayan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, Gülen hakkýndaki beraat kararýný oybirliðiyle onadý. Kararda, Gülen'in 'cebir ve þiddet kullanarak, cumhuriyetin varlýðýný tehlikeye düþürmek, niteliklerini ve laik düzeni deðiþtirmek, yýkmak veya ele geçirmek için terör örgütü kurduðu ve yönettiði yolunda delil bulunmadýðýndan mahkemenin kararýnda bir isabetsizlik bulunmadýðý' belirtildi. Bütün bunlara raðmen, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, dairenin oybirliðiyle verdiði onama kararýna olaðanüstü kanun yolu olarak bilinen ceza genel kurulunda itiraz etti. Gülen'in eyleminin TMK'nýn 7. maddesi kapsamýnda deðil, Türk Ceza Kanunu'nun 'cürüm iþlemek için teþekkül oluþturmak' suçunu kapsayan 313/2–4 maddelerine aykýrýlýk oluþturduðunu savunan Baþsavcýlýk, suçun niteliðinin ve tarihinin doðru olarak tespit edilmesi için dosya kapsamýndaki delillerin incelenmesi gerektiðini belirtti. Baþsavcýlýk, iddianamenin hazýrlandýðý

tarihten bugüne davanýn zamanaþýmý süresinin dolduðunu, zamanaþýmýndan düþürülmesi gerektiðini savundu. Yargýtay Ceza Genel Kurulu, Baþsavcý Yalçýnkaya'nýn itiraz baþvurusunu karara baðlayarak sürece son noktayý koydu. Kurul, oyçokluðuyla Baþsavcý'nýn itiraz talebini yerinde bulmadý. Beraat kararýný bozmayan kurul, Yargýtay'ýn en üst karar mekanizmalarýndan biri. Bazý ceza daire baþkanlarý ile dönüþümlü görev alan Yargýtay ceza daireleri üyelerinden oluþan kurulun kararlarý kesin hüküm taþýyor. Yargýtay Ceza Genel Kurulu üyelerinin, Gülen'le ilgili kararý alýrken, Yalçýnkaya'nýn 'davanýn çete suçuna girdiði ve zamanaþýmýndan düþmesi' talebini tartýþtýðý öðrenildi. Usul tartýþmasý sýrasýnda baþsavcýlýðýn suçun vasfýný deðiþtirdiði, hukuki niteliðinin deðiþmesi dolayýsýyla da Gülen'in savunmasýz þekilde yargýlanmýþ olacaðýný, bunun da 'davasýz yargýlama ilkesine aykýrý olacaðýna' dikkat çekildi. Ayrýca TCK'nýn deðiþmesinden sonra bir uyarlama davasý olduðu ve suç vasfýnýn deðiþmeyeceði vurgulandý. Üyelerin çoðunluðu baþsavcýlýðýn yetkisini aþtýðýný belirterek, baþsavcýlýðýn 9. Ceza Dairesi'nin onama kararýnýn kabulü ya da reddi dýþýnda zamanaþýmýndan düþmesi gibi bir talepte bulunamayacaðýný savundu. Tartýþmanýn ardýndan oylamaya geçildi. 16 üyenin çoðunluk oyuyla talep reddedildi. Somut olmayan delillerle dava açýlmýþtý

Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcýsý Nuh Mete Yüksel, 31 Aðustos

2000'de somut hiçbir delile dayanmayan ve önyargýlý yorumlardan oluþan 79 sayfalýk bir iddianameyle dava açmýþtý. Yüksel, Gülen hakkýnda önce idam istemiyle soruþturma baþlatmýþ, sonuç alamayýnca TMK'nýn 7. maddesinin 1. fýkrasýndan dava açmýþtý. Yüksel, 'Laik devlet yapýsýný deðiþtirerek yerine dini kurallara dayalý bir devlet kurmak amacýyla yasadýþý örgüt kurup, bu amaç doðrultusunda faaliyetlerde bulunmak' iddiasýyla Gülen hakkýnda 5 yýldan 10 yýla kadar hapis cezasý talep etmiþti. Savcý Yüksel'in açtýðý dava, hukuk çevrelerinde 28 Þubat sürecinin devamýnda açýlan davalar kapsamýnda deðerlendirilmiþti. Öncülük ettiði hizmetler hep takdir gördü

Fethullah Gülen'in öncülük ettiði hizmetler toplumun birçok kesimden destek gördü. 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal, 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýsmail Hakký Karadayý, baþbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yýlmaz ve Bülent Ecevit ile siyasi parti temsilcilerinin Gülen'in teþvik ettiði hizmetlerle ilgili açýklamalarý, mahkemeye savunma olarak sunulmuþtu. 16 Ekim 2000'te baþlayan yargýlama 10 Mart 2003'de mahkemenin hükmün verilmesini 5 yýl erteleyen kararýyla son bulmuþtu. Gülen'in avukatlarý, müvekkillerinin 5 yýl boyunca dava tehdidi altýnda býrakýldýðý gerekçesiyle davanýn beraatle sonuçlandýrýlmasý için itirazda bulunmuþtu. Metin Arslan, Büþra Erdal, Ankara, Ýstanbul


30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008

YORUM

ZAMAN 11

‘O aile biz oluruz’ Bir pazar günüydü. Fatih Bey uykudan u- dilimi içinde çok samimi oldular. Biri biryandýðýnda içinde bir huzur hissetti. “Ha- lerini ziyaretler iki aileyi daha yakýnlaþtýryýrdýr inþaallah” dedi kendi kendine. O dý. Adeta dost gibi oldular. Bojinovi ailesigünün vermiþ olduðu sessizlik hakimdi nin iki çocuðu vardý. Biri 6. sýnýfa, diðeri etrafa. Yataktan kalkar kalkmaz pençere- ise kreþe gidiyordu. Çocuklu ailelerin en den dýþarý baktý. “Bugün hava çok güzel büyük sýkýntýnlarýndan biri eðitimdi, yani olacak” diye geçirdi içinden. çocuklarýn okulu. Anne babaBir müddet öyle sessizce kaldý larýn dertleri evlatlarýna güzel ve dýþarý bakmaya devam etti. eðitim almalarýný saðlayabilDüþünceliydi. Ýçindeki o humek. Ýyi bir eðitim veren bir zurun sebebini anlamaya çalýokul olsun. Hayata daha iyi þýyordu. O sessizliði bozan bir hazýrlýklý olsunlar. Her ailede ses “Yardýmcý olur musun”? olduðu gibi, Bojinovi ailesiÝDRÝS dedi. Baktý ses mutfaktan gelininde böyle bir sýkýntýsý vardý. ALÝ yordu. Bu ses hanýmýnýn seFatih Bey’le bu sýkýntýlarýný bir siydi. Kahvaltýyý hazýrlamýþ ve araya geldiklerinde paylaþýi.ali@zaman.bg Bey’inden bazý kahvaltýlýk yorlardý. Bir gün yine oturmalzemeleri sofraya götürmesini rica et- muþlar konuþuyorlardý. Söz dönüp dolamiþti. Fatih Bey hanýmýna ev iþerinde her þýp çocuklarýn eðitimine geldi. O zaman zaman yardýmcý olurdu. Onun için bu ru- Fatih Bey “Sizin istediðiz gibi bir okul bilitin bir iþti. Beraber sofrayý hazýrlayýp kah- yorum” dedi. Okulu anlattý. Bir broþür valtý yaptýlar. Fakat Fatih Bey hala düþün- bulup getireceðine söz verdi. Yaþadýklarý celiydi. Bir türlü o duygularýndan kurtula- þehirden bir ailenin çocuðu o okulda okumamýþtý. “Belki balkondaki yarým kalan þu yordu. Çocuðun ebeveynleri okuldan çok iþi yaparsam kafan biraz olsun daðýlýr” de- memnun olduklarýný onlara anlatmýþtý. Ýsdi kendi kendine. Kahvaltýdan sonra bal- terlerse o aile ile tanýþtýrabileceðini söylekona çýktý. Ýþini yaparken biraz olsun ka- di. Konuþtuktan sonra ayrýldýlar. Evet, o fasýndaki düþünceleri unutmuþtu. Ýçinde günden beri Fatih Bey o broþürü arýyordu. öyle bir his vardý ki, sanki huzurun cevabý Bir an önce vermiþ olduðu sözü tutbalkondaydý. Fazla zaman geçmeden ara- mak için, hemen dost komþusuna gitti. dýðýný buldu. Mutluðuna diyecek yoktu. Zili çaldý. Sabýrsýzlýkla kapýnýn açýlmasýný Sanki birden dünyalar onun olmuþtu. O- bekliyordu. Kapýyý Aneliya Haným açtý. nu kaç günden beri arýyordu, ama bir tür- Selam verir vermez “Buyurun, söz verlü bulamamýþtý. “Buldum, buldum iþte o- diðim broþürü getirdim” dedi. Fatih Bey nu buldum” diye sesini istemiyerek yük- derin bir nefes altý. Kendini daha iyi hisseltti. Hanýmý da mutfakta idi. Bu sesi du- sediyordu. Bir nebze olsun rahatlamýþtý. yunca merak etti ve balkona çýktý. “Ha- Hanýmefendi çok tekekkür etti, vermiþ yýrdýr Bey neyi buldun” dedi. “Ýþte haným olduðu sözü unutmadýðý için. Bir müdgünlerdir aradýðýmý buldum” diye cevap det konuþtuktan sonra Fatih Bey evine verdi. Hanýmý: Nedir o? diye sordu. Bey’i: döndü. O akþam huzur içinde uyudu. “Bak bu bir tanýtým broþürüdür” diyerek Sonraki gün Aneliya Haným Fatih broþürü gösterdi. Evet o bir okul tanýtým Bey’lere misafirliðe geldi. Önceki gün broþürüydü. Neden Fatih Bey buna o ka- broþürü aldýktan sonra neler yaptýðýný dar çok sevinmiþti ki? Sonuçta bir broþür- bir bir anlattý. Çok heycanlýydý. Broþürü dü. Çünkü söz vermiþti Bojinovi ailesine. baþtan sona kadar okuduðunu, okulun Onlarýn kaldýðý dairenin üç – dört kat üste þartlarýný beðendiðini, inretnet sitesine yaþýyorlardý. Tanýþtýktan kýsa bir zaman girip 1 – 2 saat kadar araþtýrdýðý söyledi.

Bir de o okulda okuyan talebenin ebeveyleriyle bir görüþme ayarlayabilip ayarlayamayacaðýný sordu. Fatih Bey’de “Tamam, size bir görüþme ayarlayayým” dedi. Telefonla bir görüþme ayarladý ve görüþmeye gittiler. Aneliya Haným ebeveynle tanýþtýlar ve sonra uzun uzun konuþtular. Ebeveyler, baþtan çocuðun biraz zorlandýðýný, yanlarýnda kalýrken çok daðýnýk olduðunu, fakat okula gideli beri odasýný çok düzgün tuttuðu anlattý ve

artýk okuldan eve gelmek istemediðini anlattý. Aneliya Haným bu konuþmadan sonra daha da rahatlamýþtý. Tam bu aradýðý okuldu evladý için. Olumlu cevaplar almýþtý. Eve dönüþ yolunda farklý konular görüþüldü. Söz dönüp dolaþýp aile dostluðuna geldi. Yaklaþýk her bir þehirde kendi aile dostlarýndan ve onlarýn varlýðýndan bahis ediyordu Fatih Bey. Aneliya Haným buna cevaben dedi ki: “ Bu þehirde sizin aile dostu biz oluruz”.

Petrol fiyatlarında suçlu aranıyor!.. Petrol fiyatlarý niye bu kadar yüksek? teriyor elbette. Bunun baþlýca sebebi ise Yükseliþten kim birinci derecede so- þüphesiz siyasi sayýlýr; zira bu oturumlarla rumlu, kim suçlu? Petrol Ýhraç Eden Kongre, Amerikan halkýnýn bugünkü en Ülkeler Örgütü OPEC mi? Dev petrol büyük problemi haline gelen petrol fiyatþirketleri mi? Spekülatörler mi? Arz–ta- larýndaki yükseliþe duyarsýz kalmadýðýný, lepteki dengesizlik, eksiklik mi? Bun- probleme çare aradýðýný göstermiþ oluyor. lardan hangisi acaba? Kongre'nin önceki otuBu ve benzer sorular burumlarýnda üyeler klasik suçgün pek çok ülkenin cevap alulara iþaret etmiþlerdi. Bunlar radýðý sorular elbette. Yükseda þüphesiz dev petrol þirketliþten en çok etkilenen Ameleri ve OPEC'ti. Ancak burika bu sorulara sadece medgünlerde suçlu arama odaðý yada deðil, Kongre'de de yön deðiþtirmiþ, bu defa yatýFÝKRET çoktandýr cevap arýyor. rýmcý ya da spekülatör faktöERTAN Nitekim bu yazýyý yazdýðýrüne yönelmiþ bulunuyor. O mýz gün New York Demokrat kadar ki, Kongre'nin nüfuzlu f.ertan@zaman.com.tr Parti senatörü Charles E. üyelerinden Connecticut baSchumer'in baþkanlýðýný yaptýðý Ortak ðýmsýz senatörü Joseph Lieberman, speEkonomik Komite toplantýsýnda davetli külatörleri þu sözleriyle açýkça suçlamýþ uzmanlarýn katýlýmýyla söz konusu soru- bulunuyor: '... Spekülasyon emtia piyasalara cevaplar aranacaktý. larýna istikrar saðlayýcý noktayý çoktan geçOturum Kongre'nin petrol fiyat yükse- miþ bulunuyor. Spekülasyon aþýrý ve zarar liþi ve sebepleri konusunda bu yýl baþýn- verici hale gelmiþ bulunuyor. Ýþte bu yüzdan itibaren yaptýðý 40.; bu ayýn ise 9. den devlet, tüketicilerimizi ve ekonomiyi oturumu oluyor. Bu da bize Kongre'nin korumak için devreye girmelidir.' Lieberman bu sözlerini Kongre'ye bu konuya ne kadar önem verdiðini gös-

sunduðu, içinde büyük yatýrýmcýlara emtia piyasalarýna girme yasaðý koyma ve vadeli iþlem yapan (futures iþlemleri) yatýrýmcý ya da spekülatörlerin sayýsýna sýnýrlama getirme gibi radikal tedbirler bulunan yasa teklifi ile de destekliyor. Baþkalarý da Lieberman gibi düþünüyor ve bunlar da benzer tedbirler öneriyorlar. Son bilgilere göre en az 10 civarýnda benzer yasa teklifinin gündemde olduðu da bu arada belirtiliyor. Ancak, fiyatlarýn yükseliþinde 'spekülatör faktörü'nün ne kadar belirleyici, ne kadar etkili olduðu konusunda genel bir mutabakatýn olduðu da söylenemez. Nitekim Bush yönetimi bu faktörün çok önemli olmadýðýný düþünüyor. Bu baðlamda mesela geçen hafta Cidde'de yapýlan 'Global Enerji Zirvesi'nde konuþan Amerikan Enerji Bakaný Samuel W. Boldman 'Spekülatörlerin petrol fiyatlarýný yükselttikleri yönünde bulabildiðimiz herhangi bir delil ortada yok. Yükseliþin sebebi, üretimin artan talebe cevap vermemesi.' demiþti. Diðer yandan, ayný zirvede Suud Kralý

Abdullah yükseliþin 'spekülatörlerin egoistçe kendi çýkarlarýný gözetmeleri' yüzünden meydana geldiðine iþaret ederken Suud Petrol Bakaný Ali Naimi ise 'Global piyasada yeteri kadar petrol arzý var. Fiyatlar arz endiþeleri deðil, baþka faktörler yüzünden yükseliyor.' þeklinde konuþmuþtu. Libya Petrol Bakaný Þükrü Ganem de Suudlu yetkililer gibi düþünenlerden. 'Yükseliþte spekülasyonun etkisi var.' diyor. Bu durumda baþkalarý ne düþünüyor bilmiyoruz; ama yükseliþ tartýþmalarýnda iki cephenin ortaya çýktýðýný görüyoruz. Birinci cephe olan petrol ithalatçýsý ülkelerin yetkilileri yükseliþten spekülatör faktörünü deðil, arz eksiðini; diðer yandan petrol ihracatçý ülke yetkilileri ise spekülatör faktörünü esas suçlu ya da sorumlu olarak görüyorlar. Uzmanlar ise yine iki cephede yer alýyor; kimi arz eksiðini kimi de spekülatörleri suçlu olarak görüyorlar ve böylece suçlu arama tartýþmalarý devam edip gidiyor. Öyle anlaþýlýyor ki bu arayýþ daha uzun süre gündemde de olacak.


30 HAZÝRAN - 6 TEMMUZ 2008 | 12

Tatile çýkan sürücülere uyarýlar Tatil mevsiminin baþlamasýyla yollardaki araç yoðunluðu da artmaya baþladý. Ancak aþýrý sýcaklarýn da etkisiyle trafik kazalarýna sebebiyet vermemek için yola çýkacak sürücülerin bazý kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Tatil mevsiminin baþlamasýyla, karayollarýndaki araç trafiði de yoðunlaþmaya baþladý. Aþýrý sýcaklarla birlikte sinir ve stresde artýyor. Bu da sürücülerde dikkat daðýnýklýðýna ve reflekslerin zayýflamasýna yol açýyor. uzmanalr, sürücüler, mümkün olduðu kadar havanýn serin olduðu sabah ve akþam saatlerinde yola çýkmalarýný, aþýrý sýcak havalarda, 11.00 – 15.00 saatleri arasýnda, özellikle de uykusuz, yorgun ve alkollü olarak trafiðe çýkýlmamalarý gerektiði konusunda uyarýda bulunuyor. Trafiðe çýkmadan önce açýk

renkli, hafif pamuklu giyisilerin giyilmesini, aþýrý yemek yenilmemesini ve yaðlý yiyeceklerden kaçýnýlmasýný isteyen uzmanlar, sývý kaybýný önlemek için de bol bol su içilmesini tavsiye ediyor. Klimalý araçlarda mutlaka klimalarýn açýlmasýný, klimasýz olanlarýn ise camlarýnýn açýk tutulmasýný vurgulayan yetkililer, uzun

yolda kaliteli ve güneþ ýþýðýný iyi fitre edebilen güneþ gözlüklerinin kullanýlmasýný, sürücülerin sýk sýk mola vermelerini önerdi. Sýcaklarýn etkisiyle eriyen asfaltta araç kullanan sürücülerin çok dikkatli olmalarý gerektiðini belirten uzmanlar þu önerilerde bulundu: "Erimiþ asfalt, kýþ aylarýndaki buzlanma kadar tehlikelidir. Bu nedenle sürücüler erimiþ asfalt üzerinde aþýrý hýz yapmamalýdýr. Araç bakýmý yapýlmadan yola çýkýlmamalý, sýcak hava nedeniyle lastiklerde oluþacak gevþeme kontrol edilmeli, kabak lastiklerle de yola çýkýlmamalýdýr. Sürücü, aracýný teknik özelliklerine, yol, görüþ ve trafik durumuna göre ayarlamalý, kesinlikle de hatalý sollama yapmamalý, gideceði yere çok önemli deðilse, biraz da gecikmeli gitmeyi düþünmelidir." Cihan

‘Karpuz kansere karşı koruyucu' Karpuzda bol miktarda bulunan likopen maddesinin kansere karþý koruyucu olduðu bildirildi. Doç. Dr. Betül Çiçek, vücudu kansere karþý en fazla koruduðu bilinen maddelerin baþýnda A ve E vitaminlerinin geldiðini belirterek, likopenin kansere karþý koruyuculuðunun A vitamininden 2 kat, E vitamininden 10 kat daha fazla olduðunu ifade etti. Kansere yol açan en büyük sebeplerden birinin doku ve organlarýn zararlý maddeler nedeniyle hasar görmesi olduðunu dile getiren Çiçek, "likopen maddesi ise antioksidan özelliði sayesinde zararlý toksinlerin saðlýklý doku ve organlara baðlanmasýný engeller. Bu nedenle karpuz, kansere karþý koruma saðlayan en önemli besinlerden biridir." dedi. Karpuzun içerdiði bol miktardaki potasyumun da böbreklerin daha iyi çalýþmasýný ve böylece böbrekler tarafýndan vücuttan sodyumun atýlmasýný hýzlandýrdýðýna dikkat çeken Çiçek, besin deðeri açýsýndan oldukça zengin olan bu meyvenin yaz aylarýnda bolca tüketilmesini tavsiye etti.

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

Regaib Kandili’nin tüm Müslümanlara hayýrlý olmasýný diler, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.

Tüm Ýslam Aleminin Regaib Kandili’ni kutlar, barýþ, huzur ve mutluluk dolu bir yaþam temenni ederiz.

Zaman Bulgaristan 30 Haziran 2008  

Zaman Bulgaristan 30 Haziran 2008