Page 1

СПОРТ

09

Ланс Армстронг победи рака, сега е време на съперниците му

НОВИНИ

02

¿ÏÒÚÓÌ„ ˘Â Ò Á‡‚˙Ì ‚ „ÓÎÂÏˡ ÒÔÓÚ ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë Ì‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ, ‡ „ÓΡÏÓÚÓ Á‡‚˙˘‡Ì ‚ ì“Û ‰¸Ó ‘‡ÌÒî  ÔÂÁ ˛ÌË.

Само с опазване на реда не е възможно да се преодолее тероризмът —ÔÓ‰ ÔÓÙ. „ÂÌ. —ÚÓˇÌ ¿Ì‰‚ Ò ÍËÁ‡Ú‡  Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â Ò‡ÏÓ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÒÚÛÍÚÛË ‚˜ Ì ÏÓ„‡Ú ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÚÂÓËÁχ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Á ÅÉ ÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌ À Í

œËÍβ˜Ë ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂÚÓ Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 11 Ú˙·Ë ̇ ÚÛÌ· "Çχ‡È", ‰˙Î˙„ 1400 Ï, ̇ 60 Ï ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡. ≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚ ÔÓÂÍÚË Ì‡ “ÛˆËˇ  Á‡Ô·ÌÛ‚‡Ì ÚÓ˜ÌÓ ÔÂ‰Ë 148 „Ó‰ËÌË Ë Â Ì‡˜ÂÌ "“ÛÌÂÎË ¡‡ıË". Ç¯ÛÚ˙Ú Ì‡ "Çχ‡È"  ÔÓ˜ÚË Ë‰ÂÌÚ˘ÂÌ Ò "œ˙Úˇ ̇ ’˛‰‡ÈË" ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏÓÂÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ ÒË„ÛÂÌ ÓÚ ‚ÂÍÓ‚Â ÓÚ Ë·‡ËÚÂ. Ñòàòèÿòà - íà ñòðaíèöà 10

Добрият семеен живот е причина за добър успех в училище Ó„‡ÚÓ Û˜ÂÌËÍ˙Ú Ì‡Û˜‡‚‡ ÌÂ˘Ó ÌÓ‚Ó, ËÁÔÓÎÁ‚‡ 20% ÓÚ Ûχ Ë 80% ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ÒË. ƒÂÚÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Û˜Ë Ò Ê·ÌËÂ, Ëχ Ë ‰Ó·˙ ÛÒÔÂı. –Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚ÂÏ Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË, ÌˇÏ‡Ú ‰Ó·Ó ÒÂÏÂÈÌÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÊË‚ÓÚ˙Ú ËÏ ÔÓÚ˘‡ ÌÂÔ·ÌË‡ÌÓ, Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ú ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ‰‡ Û˜‡Ú ÔÓ„‡ÏË‡ÌÓ ÛÓˆËÚ ÒË Ë ‰‡ ËÏ‡Ú ‰Ó·˙ ÛÒÔÂı ‚ Û˜ËÎˢÂ. ”ÒÔÂı˙Ú Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ ‚ Û˜ËÎˢ Ì  ҂˙Á‡Ì Ò‡ÏÓ Ò˙Ò ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚÂ Ë ‡ÁÛχ ÏÛ. ¬ ÛÒÔÂı‡ ‚ Û˜ÂÌËÂÚÓ ÚÓ ËÁ·„‡ Ò‡ÏÓ ‡Í‡‰ÂÏ˘ÌËÚ ÒË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. ÕÓ ÛÒÔÂı˙Ú ÏÛ ‚ ÒӈˇÎÌˡ ÊË‚ÓÚ Ë ÒӈˇÎÌËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ Ò˙˘Ó  ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡ÊÂÌ. ”ÒÔÂı˙Ú ÏÛ ‚ Û˜ËÎˢ ÓÚ‡Áˇ‚‡ Ì„ӂ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ̇ۘ‡‚‡ ÌÓ‚ËÚ Á‡ ÌÂ„Ó Ì¢‡. Íà ñòð. 6

Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà

Н А С Т РА Н И Ц А 12

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Ìåõìåò Ðúôàò Éåãåí

Áðîé: 44 (824)

Êó÷åòî âîäà÷ - î÷è çà íåçðÿùèòå õîðà

ПЪРВИТЕ ДАМИ ПРОМЕНЯТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ

Пътят на тунела "Мармарай" е посочен преди 4 века

Ãîäèíà: 16

Ñîôèÿ

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Á‡ ÌÂÁˇ˘ËÚ ıÓ‡  ‰‡ ËÏ‡Ú ˜Ó‚ÂÍ ‰Ó Ò· ÒË, ̇ ÍÓ„ÓÚÓ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡Ú. ¬ÂÌÓÒÚÚ‡, Ô‰‡ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ó·‡˜Â Ì ÏÓʯ ‰‡ ÓÚÍ˯ ͇ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Û ‚ÒÂÍË Ë̉˂ˉ, ÌÓ Û Â‰ÌÓ Íۘ ÚÓ Â Ò˙˘ÌÓÒÚ̇ ˜ÂÚ‡, Á‡ÎÓÊÂ̇ ‚ Ì„ӂˡ ı‡‡ÍÚÂ. “Ó Ì Ï˙Ì͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÏÛ Ò ıÓ‰Ë ÌËÍ˙‰Â, ÚÓ Ì Ò ÓÔ·͂‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì ÏÛ Â Ó·˙̇ÚÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÌËχÌËÂ. œÓ ÒÓÙËÈÒÍËÚ ÛÎËˆË ÏÓÊ ‰‡ Ò¢ÌÂÚ ÌÂÁˇ˘ ˜Ó‚ÂÍ Ò Íۘ ‚Ó‰‡˜, ÍÓÂÚÓ Â ÒÔˆˇÎÌÓ Ó·Û˜ÂÌÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡. “ÂÁË ÍÛ˜ÂÚ‡ Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú "Ó˜Ë Ì‡ ˜ÂÚËË Î‡ÔË" Á‡ ÏÌÓ„Ó ÌÂÁˇ˘Ë ıÓ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ÙÓ̉‡ˆËˇ "Œ˜Ë ̇ ˜ÂÚËË Î‡ÔË"  Ò˙Á‰‡Î‡ Û˜ËÎˢ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ӷۘ‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ÍÛ˜ÂÚ‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ͇ڇ ¿Î·Â̇ ¿ÎÂÍÒË‚‡, ÙÓ̉‡ˆËˇÚ‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë ÓÚ 2005 „Ó‰Ë̇, ‡ ͇ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ÔÓÎÁ‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë  „ËÒÚË‡Ì‡ ÔÂÁ 2001 „Ó‰Ë̇. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 4

Реалното обучение на кучетата е в училище Реалното обучение на кучето започва, когато то постъпи в училището за кучета водачи. За отглеждането на куче водач в приемно семейство се осигурява всичко, което е свързано с пари. Това са храната, ветеринарните грижи, тренировъчните часове, дори билетите за градски транспорт се предоставят от фондацията "Очи на четири лапи". На стр. 4

НОВИНИ02 В ЕВРОПА 650 000 ДУШИ ВСЯКА ГОДИНА УМИРАТ ОТ ЦИГАРИ

Дублирането на децата е най-явният проблем в училище “ÂıÌÓÎӄˡڇ Ò Ú.̇. ÏÓ·ËÎÌË „ÛÔË Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ Ò Ó͇Á‡ ÏÌÓ„Ó Û‰‡˜Ì‡. »Ï‡ ÒË Ô‰‚‡ËÚÂÎÂÌ ÙÓÏÛΡ Ò ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚Ò˘ÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ. ŒÚË‚‡Ú ‰‚‡Ï‡ ÂÍÒÔÂÚË Ë ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ‰ÌÓ Ò‰ÌÓ ÔÓ „ÓÎÂÏË̇ Û˜ËÎˢ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚ÂÂÌÓ. Èäðèñ Àëè

Ðóñå

Õ‡È-ˇ‚ÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡  ‰Û·ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡. ¬ÒÂÍË ·Ë ͇Á‡Î, ˜Â ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ëχ ‰Û„Ë, ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÔÓ·ÎÂÏË, ÌÓ Ú ҇ ̇ˆËÓ̇ÎÌË. “Ó‚‡ ÒÏˇÚ‡ ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ –„ËÓ̇ÎÌˡ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡Ú ‚ –ÛÒ ƒËÏËÚ˙ –‡ÈÌÓ‚. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ‰Û„ËˇÚ „ÓÎˇÏ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Â ÎËÔÒ‡ ̇ ‰Âˆ‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒË‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ Ë

НОВА УСЛУГА НАМАЛЯВА КАТАСТРОФИТЕ НА СТР. 8 ÑÍ È ÌÊ À : È Ä ÐÈ Ñ À Ë È

Á‡ÍË‚‡Ì ̇ Û˜ËÎˢ‡Ú‡. –‡ÈÌÓ‚ ËÁÚ˙Í̇ Ô‰ ‚. "«‡Ï‡Ì", ˜Â ÓÚ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇ Á‡‚ËÒË Í‡Í˙‚ ˘Â ·˙‰Â ·˛‰ÊÂÚ˙Ú Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ Û˜ËÎˢÂ. œÓ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË, ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ Ò ÒÚ‡ÚË‡ Ò ·ÓÈ Û˜ÂÌˈË, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ‡ÎÌˡ. "»Ï‡Ï ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÚ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ ÒÔËÒ˙ˆËÚ ̇ ‰‚ ۘËÎˢ‡. »Ï‡Ï ÒÎÛ˜‡Ë ÔË ÚÓÈÌÓ ‰Û·ÎË‡ÌÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÔË Ô˙‚Ë Í·Ò. “‡Ï ‚ËÌÓ‚ÌË ÌˇÏ‡", ÒÔÓ‰ÂΡ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËˇÚ ÒË –‡ÈÌÓ‚. Íà ñòðàíèöà 3


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

ÍÀÊÐÀÒÊÎ 80% от децата са виждали порнография ÑÎÔÈß

Õ‡‰ 80% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û 12 Ë 14 „Ó‰ËÌË Ò‡ ‚Ëʉ‡ÎË ÔÓÌÓ„‡Ùˡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ, Ò˙Ó·˘Ë √ÂÓ„Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚, ÍÓÈÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ÙÓ̉‡ˆËˇ ìœËÎÓÊÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ë ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇî. œÓ˜ÚË Ò˙˘ËˇÚ ÔÓˆÂÌÚ ÔËÁ̇‚‡Ú, ˜Â Ò‡ ‚Ëʉ‡ÎË ÒÌËÏÍË ËÎË ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Í‡È̇ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ, ‰Ó·‡‚Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚. —ÔÓ‰ ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ ̇ ÙÓ̉‡ˆËˇÚ‡ 80% ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ ̇‰ 5-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ËÌÚÂÌÂÚ.

Щети за 1,3 млрд. лв. от корупция ÑÎÔÈß ŸÂÚËÚÂ, ̇ÌÂÒÂÌË ÓÚ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ˙˜ÍË ‚˙ıÛ ·˙΄‡ÒÍËÚ ‰‡Ì˙ÍÓÔ·ڈË, Ò ËÁ˜ËÒΡ‚‡Ú ̇ 1,3 ÏÎ‰. ΂., ÍÓÂÚÓ Â 2,4% ÓÚ ¡¬œ, ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰‡ÌÌË ÓÚ 2006 „Ó‰Ë̇, ͇Á‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ œ‡¯Â‚ ÓÚ ¿ÒӈˇˆËˇÚ‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ. «‡„Û·ËÚ ÓÚ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓ˙˜ÍË Ò‡ Ò˙ËÁÏÂËÏË Ò ÙÓ̉ӂÂ, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò ̇‰ˇ‚‡¯Â ‰‡ ÛÒ‚ÓË ÔÂÁ Ô˙‚ËÚ „Ó‰ËÌË ÓÚ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ‚ ≈—, ‰ÓÔ˙ÎÌË œ‡¯Â‚.

6,5 млрд. лв. трябват на железниците ÑÎÔÈß

ŒÍÓÎÓ 6,5 ÏÎ‰. ΂. Ó·˘Ó Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡Ì ̇ ÊÂÎÂÁÌˈËÚ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2008-2013 „. –‡Á˜ÂÚËÚ ҇ ̇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ "ΔÂÎÂÁÓÔ˙Ú̇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡" Ë ¡ƒΔ ≈¿ƒ Ë Ò‡ Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ ËÁ„ÓÚ‚Â̇ڇ ÌÓ‚‡ ‰˙ʇ‚̇ ÔÓÎËÚË͇ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ë ÙË̇ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ ‰˙ʇ‚ÌË ÊÂÎÂÁÌˈË. Œ˜‡Í‚‡ÌÂÚÓ ÌË Â ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÏ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ̇¯Ëˇ ‰ÓÍ·‰, ڇ͇ ˜Â ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô‰·„‡ÏÂ, ‰‡ Á‡ÔӘ̠Ӣ ÔÂÁ 2009 „., ͇Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙ œÂÚ˙ ÃÛڇ٘˂.

За истината по случая Ахмед Емин ÑÎÔÈß œÓ ÔÓ‚Ó‰ Ú‡„˘̇ڇ ÒÏ˙Ú Ì‡ ¿ıω ≈ÏËÌ - ̇˜‡ÎÌËÍ Ì‡ ͇·ËÌÂÚ‡ ̇ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ ƒœ—, ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡Úˡڇ ̇ÒÚÓˇ‚‡ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÒÚË̇ ÔÓ ÒÎÛ˜‡ˇ Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ Òڇ̠‰ÓÒÚÓˇÌË ̇ ·˙΄‡Ò͇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ ̇ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡Úˡڇ. ƒœ— ˇÒÌÓ Ë Í‡Ú„Ó˘ÌÓ Á‡ˇ‚ˇ‚‡, ˜Â Ê· ‚Ò˘ÍË ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌË ‰ÂÈÒڂˡ ‰‡ Á‡‚˙¯‡Ú ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â Ë Á‡Íβ˜ÂÌˡڇ ÓÚ Úˇı ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÒÚË̇.

Нов прочит на Конституцията ÑÎÔÈß

Œ·ÏËÒÎˇÚ Ò ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌË ÔÓÏÂÌË ‚ ˜‡ÒÚÚ‡ Á‡ Ò˙‰Â·Ì‡Ú‡ ‚·ÒÚ, ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ ÃË„ÎÂ̇ “‡˜Â‚‡. “‡˜Â‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â ‡·ÓÚ̇ „ÛÔ‡, ӄ·‚Â̇ ÓÚ ÔÓÙ. Ã˙˜ÍÓ‚, ‡Á„ÎÂʉ‡ ‡Á΢ÌË Ë‰ÂË. —˙‰Â·Ì‡Ú‡ ‚·ÒÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ Ò˙‰‡ Ë ÚÓ‚‡ ̇È-‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÔÓÏÂÌË Ô‡‚ÓÏӢˡڇ ̇ ¬ËÒ¯Ëˇ Ò˙‰Â·ÂÌ Ò˙‚ÂÚ, Á‡ˇ‚Ë “‡˜Â‚‡.

Шестима виетнамски заварчици ßÌÁÎË

ÿÂÒÚËχ ‚ËÂÚ̇ÏÒÍË Á‡‚‡˜ËˆË Á‡ÔӘ̇ı‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ˇÏ·ÓÎÒ͇ڇ ÙËχ "œÓÏ˯ÎÂ̇ ÂÌÂ„ÂÚË͇". “Ó‚‡  Ô˙‚ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ Á‚ÂÌÓ ‚ „ËÓ̇, ̇ÂÎÓ ‡·ÓÚÌËˆË ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇, ËÌÙÓÏË‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ÙËχڇ —ÚÂÙ‡Ì À‡Á‡Ó‚. œÂÚËχڇ ‚ËÂÚÌ‡ÏˆË Ò‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 21 ‰Ó 33 „Ó‰ËÌË, ‰ËÌËˇÚ Â Ì‡ 45 „Ó‰ËÌË, ÌÓ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË Â ‡·ÓÚËÎ ‚ ¡˙΄‡ˡ.

×åòèðè âúçìîæíè ñöåíàðèÿ ñëåä èçáîðè ïðåç 2009 ãîä. œÓÙ. √ÂÓ„Ë ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ ̇˜ Ô˙‚ˡ ÒˆÂ̇ËÈ Ì‡ "ÒË„ÛÌËÚ ˄‡˜Ë", ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌË ˘Â Ëχ ˜ÂÚËË Ô‡ÚËË, „ÛÔË‡ÌË ‚ ‰‚‡ ·ÎÓ͇ - ¡—œ Ë ƒœ—, √≈–¡ Ë "¿Ú‡Í‡". ◊ÂÚËË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒˆÂ̇ˡ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‡Á‚ËˇÚ Û Ì‡Ò ÒΉ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌËÚ ËÁ·ÓË ÔÂÁ 2009 „. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÔÓÙ. √ÂÓ„Ë  ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ ÓÚ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ë Ô‡‚ÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ. œÓÙ.  ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ ̇˜ Ô˙‚ˡ ÒˆÂ̇ËÈ Ì‡ "ÒË„ÛÌËÚ ˄‡˜Ë", ÔË ÍÓÈÚÓ ‚ ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌË ˘Â Ëχ ˜ÂÚËË Ô‡ÚËË, „ÛÔË‡ÌË ‚ ‰‚‡ ·ÎÓ͇ - ¡—œ Ë

ƒœ—, √≈–¡ Ë "¿Ú‡Í‡". ¬ÚÓËˇÚ ÒˆÂ̇ËÈ Â Ì‡ "‡Á¯ËÂÌËÚ ·ÎÓÍÓ‚Â", ÔË ÍÓÈÚÓ Í˙Ï ¡—œ Ë ƒœ— ÏÓÊ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌË Ô‡Úˡ "ÀˉÂ", ‡ Í˙Ï √≈–¡ Ë "¿Ú‡Í‡" —ƒ— Ë ƒ—¡, ‡ÍÓ ‚ΡÁ‡Ú ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÓÙ. ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚. “ÓÈ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÓÍÓÎÓ ÚÂÁË ‚‡ˇÌÚË ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ„‡Ê‰‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ, Á‡˘ÓÚÓ √≈–¡ ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚Ó. œÓÙ.  ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ ̇˜ ÚÂÚˡ ÒˆÂ̇ËÈ Ì‡ "ÏÂʉ۷ÎÓÍÓ‚ËÚ ‡ÁÏÂÒÚ‚‡Ìˡ", ÔË ÍÓÈÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ëχ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ÏÂÊ‰Û ¡—œ Ë √≈–¡, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ‰‚ÂÚ ԇÚËË Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ÚÓ-

‚‡  Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ◊ÂÚ‚˙ÚËˇÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÒˆÂ̇ËÈ Â Ì‡ "·ÎÓÍË‡Ìˡ Ô‡·ÏÂÌÚ Ë Ì‡ ˜‡Ò‡ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡", ͇ÚÓ ‰Ó ÌÂ„Ó ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„ÌÂ, ‡ÍÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ÍÓ‡ÎËˆËˇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÓÙ. √ÂÓ„Ë ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÔË ÚÓÁË ÒˆÂ̇ËÈ ‚‡ˇÌÚËÚ ҇ - ÌÓ‚Ë ËÁ·ÓË ËÎË ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú ‰‡ ÒÙÓÏË‡ ÒÎÛÊ·ÌÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó.  ‡‡ÒËÏÂÓÌÓ‚ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò‡ ıËÔÓÚÂÚ˘ÌË ÒˆÂ̇ËË, ÌÓ ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡Ú ‡ÎÌË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, Ú‚ÓÊÌÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ Â, ˜Â ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËˇÚ ˆËÌËÁ˙Ï Ë ‡Ô‡Úˡ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ÌË ÍÛÎÚÛ‡.

Значително се е увеличил броят на пушачките «Ì‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò  ۂÂ΢ËÎ ·ÓˇÚ Ì‡ ÊÂÌËÚ ÔÛ¯‡˜Ë ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò˙Ó·˘Ë ̇˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ "ŒÔ‡Á‚‡Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‰‡‚Â" ǯ‡ √‡‚ËÎÓ‚‡. œÓˆÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÌËÚ ÔÛ¯‡˜Ë ÔÂÁ 1986 „.  ·ËÎ 19 ̇ ÒÚÓ, ÔÂÁ 2001 „. ÚÓÈ Â Ì‡‡Ò̇Π̇ 23%, ‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇  ‰ÓÒÚ˄̇Π38%. —ÔÓ‰ ‰‡ÌÌË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË –»Œ Œ« ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰Ó 50% ÓÚ ·ÂÏÂÌÌËÚ ÊÂÌË Ò˙˘Ó ÔÛ¯‡Ú. Œ·Ó·˘Â̇ڇ ÒÔ‡‚͇ Á‡ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ÒÓ˜Ë, ˜Â 52.4% ÓÚ ÔÛ¯‡˜ËÚ ҇ Ï˙ÊÂ, ‡ 38.1% ÊÂÌË. ŒÚ Úˇı ‰ӂÌË ÔÛ¯‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÔÛ¯‡Ú ÔÓÌ ‰̇ ˆË„‡‡ ̇ ‰ÂÌ, Ò‡ 46.6% ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ Ë 32.7% ÓÚ ÊÂÌËÚÂ. —‰̇ڇ ‚˙Á‡ÒÚ, ̇ ÍÓˇÚÓ ·˙΄‡ËÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÔÛ¯‡Ú,  ÏÂÊ‰Û 16 Ë 20 „. —ÔÓ‰ ‡ÌÍÂÚ‡ ̇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ 74% ÓÚ ÔÛ¯‡˜ËÚ ҇ Á‡ˇ‚ËÎË, ˜Â Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙Á‰˙Ê‡Ú ‰‡ Á‡Ô‡ÎˇÚ ˆË„‡‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ, ‡ ·ÎËÁÓ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ‡ÌÍÂÚË‡ÌË Ò‡ ÔÓÒÓ˜ËÎË, ˜Â ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÓÚÍ‡Ê‡Ú ˆË„‡ËÚÂ.

В Европа 650 000 души всяка година умират от цигари Свързаните с тютюнопушенето заболявания са втората най-честа причина за смъртност - около 650 000 души са смъртните случаи всяка година. Това сочат резултатите от кампанията на Европейската комисия "Help - за живот без тютюн". По данни на Евростат пушачите в България са 1 900 000 души, в Европа техният брой е 100 640 000. Страната ни е на трето място в Европа по брой изпушени цигари на ден, като българите са посочили, че пушат средно близо кутия на ден.

Ïðîñòèòóöèÿòà ñå ïðåäñòàâÿ êàòî äîáðîâîëåí èçáîð œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò Ú‡ÙË͇ ̇ ıÓ‡  ·ÓÎÂÁÌÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ Á‡Òˇ„‡ ‰˙ʇ‚ÌÓÒÚÚ‡, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË. Õ‡¯‡Ú‡ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ Ò Ì„Ó, ËÁÌ‡ÒˇÌÂÚÓ ÏÛ ËÁ‚˙Ì ÔÓÎˈÂÈÒÍËÚ ҂ӉÍË Ë ÍËÏË̇ÎÌË ÌÓ‚ËÌË ˘Â ÔÓÏÓ„Ì ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ „Ó ‚Ë‰Ë ‚˙‚ ‚Ò˘ÍËÚ ÏÛ ‡ÒÔÂÍÚË. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË Շ‰Âʉ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡. “ˇ ˆËÚË‡ ‰‡ÌÌË Á‡ χ˘‡·‡ ̇ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ Â‚-

Надежда Михайлова

«‡ Ò˙ʇÎÂÌË ¡˙΄‡ˡ ‚Ò Ӣ  ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Ú‡ÌÁËÚÂÌ ÔÛÌÍÚ Ë ‚ ÔÓχÎ͇ ÒÚÂÔÂÌ - Í‡È̇ ‰ÂÒÚË̇ˆËˇ ̇ Ú‡ÙËÍ, ͇Á‡ Õ‡‰Âʉ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡.

ÓÍÓÏËÒ‡ˇ ÔÓ ‚˙Ú¯ÂÌ ‰ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ. —ÔÓ‰ Úˇı ÓÍÓÎÓ 80 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÊÂÚ‚ËÚ ̇ Ú‡ÙËÍ Ò‡ ÊÂÌË, ‡ 50% ÓÚ Úˇı Ò‡ ÌÂÔ˙ÎÌÓÎÂÚÌË. ÃËı‡ÈÎÓ‚‡ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ò‰ „ÓÎÂÏËÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÏÛ ‚˙‚ ‚ËÚÛ-

‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. “‚˙‰Â ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ ÔÓÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ͇ÚÓ ‰Ó·Ó‚ÓÎÂÌ ËÁ·Ó, ‡ Ú‡ÙËÍ˙Ú Ì‡ ıÓ‡ - ͇ÚÓ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÂÌ, ÔÓÒÓ˜Ë ÃËı‡ÈÎÓ‚‡ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â ‚ ‰˙ʇ‚Ë, ÍÓËÚÓ Á‡·‡Ìˇ‚‡Ú Ú‡ÙË͇, ÌÓ ‰ÂÍË-

ÏË̇ÎËÁË‡Ú ÒÂÍÒË̉ÛÒÚˡڇ, Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ ‰‡Ï‡Ú˘ÂÌ ˙ÒÚ Ì‡ Ú˙„ӂˡڇ ̇ ÊÂÌË. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË ¡˙΄‡ˡ ‚Ò Ӣ  ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Ú‡ÌÁËÚÂÌ ÔÛÌÍÚ Ë ‚ ÔÓ-χÎ͇ ÒÚÂÔÂÌ - Í‡È̇ ‰ÂÒÚË̇ˆËˇ ̇ Ú‡ÙËÍ, ͇Á‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡. —ÔÓ‰ Ì¡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÍËÏË̇ÎËÁË‡Ú ‚Ò˘ÍË ‡ÒÔÂÍÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú‡ÙËÍ Ì‡ ıÓ‡, ‡, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ - ‰‡ Ò Ó͇Á‚‡ ÂÙÂÍÚ˂̇ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÊÂÚ‚ËÚÂ Ë ‰‡ Ò ÔË·„‡Ú ÏÂÍË Á‡ Úˇı̇ڇ ÂËÌÚ„‡ˆËˇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ.


ÈÍÒÅÐÂÞ ZAMAN 3 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Íàé-ÿâíèÿò ïðîáëåì â ó÷èëèùàòà å äóáëèðàíåòî íà äåöàòà Господин Райнов, преди няколко дни в медиите имаше статии за проверките. Каква е целта на тези проверки? Какво очаквате от тях? — ‰̇ ‰Ûχ, ˆÂÎÚ‡ ·Â¯Â ÔÂÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ, Ó·‡ÁÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, ̇ ‰ Ë ‰ËÒˆËÔÎË̇ ‚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ. Õ ˜Â ÒËÒÚÂχڇ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó· ÔÓ‰‰Â̇ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡Ì‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â Í‡ÈÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Ïˇ͇ Á‡ ÔÂıÓ‰‡ Í˙Ï ‰ÂÎË„Ë‡Ì ̇ Û˜ËÎˢÂÚÓ. «‡˘ÓÚÓ ‚ÒˇÍÓ ‰ÂÚ ÌÓÒË ÌÂχÎÍÓ. “ ҇ ̉ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ì‡ ÏÂÒÚ‡ ‰‡ Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡ Ë ÚÓ Ì‡È-‚˜ ·Óˇ ̇ ‰Âˆ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ë ‰Ó ‰ÂÌ-‰Ì¯ÂÌ ËχÏ ‰Û·ÎË‡Ì ̇ Û˜ÂÌˈË. »Ï‡Ï ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÔÓ‰‚Âʉ‡˘‡ ËÌÙÓχˆËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Û˜ËÎˢ‡Ú‡, Ú.Â. ÔÓÒÓ˜‚‡Ì ̇ ÌÂÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë Îˈ‡ ËÎË Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ·ÓÈ͇, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë Û˜ËÎˢÂÚÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·˛‰ÊÂÚ. “Ó‚‡  ‰̇ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ˆÂÎË. œË ÚÂÁË ÔÓ‚ÂÍË Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÔÓ‚Âˇ‚‡ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ۘ·Ìˡ ÔÓˆÂÒ, ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‰˙ʇ‚ÌËÚÂ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË Òڇ̉‡ÚË. “ÓÁË Ó‰ ÔÓ‚ÂÍË, ÏËÒΡ, ˜Â ·ˇı‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË Ë ‰Ó‚‰Óı‡ ‰Ó ̇ËÒÚË̇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË. Какъв е ефектът от проверките? Имахте ли проблеми с тях? —ÔˆˇÎÌÓ ‚ ӷ·ÒÚ –ÛÒÂ ÌˇÏ‡ıÏ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓ·ÎÂÏË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ Ì‡¯‡ ËÌˈˇÚË‚‡ Ô‰ıÓ‰ÌË „Ó‰ËÌË Â Ô‡‚ÂÌÓ ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. »Ï‡ ‰̇ Ô‡ÍÚË͇ ̇ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÚËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ Ú˜ÂÌË ̇ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË - ÔÓ‚ÂÍË Ò Ô‡‚Âı‡ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ͇ÚÓ Ò Ô‡˘‡ı‡ ÂÍÒÔÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚ÎËÁ‡ı‡ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡ı‡ ÛÓˆËÚÂ. ¿ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÌÓ Û˜ËÎˢ ͇ÚÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÛÔ‡‚ÎÂÌÒ͇ڇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡, Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ Û˜ËÎˢÂÚÓ - Ê‡Î·Ë ËÎË ÍÓÌÙÎËÍÚË. “Ó„‡‚‡ Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ. Ó„‡ÚÓ ÒËÒÚÂχڇ, Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ,  ÒÔÓÍÓÈ̇, Úˇ  ÌÂÔÓ‚ÂËÛχ, Ú.Â. ÌˇÏ‡ ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚Âˇ‚‡Ì‡. Õ Ò ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ó Ò ÍË ÔÓ‰ ‰Ó·‡Ú‡ Ù‡Ò‡‰‡ Ë ËÁχÏÌÓÚÓ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ, Ëχ ÎË ‰ Ë „Ή‡Ú ÎË ÒË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Û˜ËÚÂÎËÚÂ, ‰ËÂÍÚÓËÚÂ Ë Í‡Í‚Ó Â ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ۘ·ÌÓ-‚˙ÁÔËÚ‡ÚÂÎÌˡ ÔÓˆÂÒ. ≈‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ ËÏ‡Ú ˜ÂÁ ÔÓÒ¢ÂÌˡ ‚ ˜‡ÒÓ‚Â. Õ‡ ‚Ò˘ÍË Ô˙Í Â ˇÒÌÓ, ˜Â ÔÓÒ¢ÂÌˡڇ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚ  ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÓÂÏ͇ ‡·ÓÚ‡. Õ ÏÓÊ ‚ ‰̇ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇ ‰‡ ÔÓÒÂÚ˯ Û˜ËÚÂÎËÚÂ. œ˙‚Ó, Ú‡ÁË ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ÌˇÏ‡ ͇ԇˆËÚÂÚ. “Ó‚‡ Â Ë ÌˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÒ¢ÂÌËÂÚÓ ‚ ˜‡Ò χÎÍÓ ‡ÁÒÚÓÈ‚‡ Ë Ò‡Ïˡ ˜‡Ò. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, Ëχ ̇Á̇˜ÂÌË Û˜ËÚÂÎË ËÎË ‡ÍÓ Ëχ Ò˄̇ΠÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ˜Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ ÍÓ΄‡ Ì ÔÓ‰Ì‡Òˇ ‰Ó·Ó Û˜Â·ÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ, Ò Â‰Ì‡ ‰Ûχ, Ì ÒË „Ή‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡,

ÚÓ„‡‚‡ ÚÓÈ ·Ë‚‡ ÔÓ‚Âˇ‚‡Ì. ÕÓ Ô˙ÎÌÓ Ó·ı‚‡˘‡Ì ̇ ˆˇÎ‡Ú‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ̇ ÒËÒÚÂχ ˜ÂÁ ÔÓÒ¢ÂÌˡ ‚ ˜‡Ò Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ¡ËıÏ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÓ‚ÂËÏ ‚Ò˘ÍË Û˜ËÚÂÎË ‚ ̇¯Ëˇ „ËÓÌ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ 3 „Ó‰ËÌË (ۘ·ÌË). ¬ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ò ‚˙‚‰Óı‡ ÌÓ‚Ë Û˜Â·ÌË Ô·ÌÓ‚Â, ÌÓ‚Ë Û˜Â·ÌË ÔÓ„‡ÏË, Ú.Â. ÌÓ‚Ë ‰˙ʇ‚ÌÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ. “‡Í‡ ˜Â Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ ̇ ÔÓÒ¢ÂÌˡ ‚ ˜‡Ò Ì  ۉ‡˜Ì‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÏËÒÎË ‰Û„‡ - ·˙Á‡ Ë ÂÙÂÍÚ˂̇ ÚÂıÌÓÎӄˡ, Á‡ ‰‡ Ò ‰Ó͇Ê ‰‡ÎË Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ. “‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ, Ú.̇. ÏÓ·ËÎÌË „ÛÔË, Ò Ó͇Á‚‡ ÏÌÓ„Ó Û‰‡˜Ì‡. »Ï‡ ÒË Ô‰‚‡ËÚÂÎÂÌ ÙÓÏÛΡ, ÓÍÓÎÓ 30 ÒÚ., Ò ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ Ò˙‰˙ʇÌË ‚ ÌÂ„Ó - ·ÓÈ ‰Âˆ‡, ÍÓÌÚÓÎ̇ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ë Ú.Ì. “‡Ï Ò‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚Ò˘ÍË Á‡‰˙ÎÊÂÌˡ. ŒÚË‚‡Ú ‰‚‡Ï‡ ÂÍÒÔÂÚË Ë ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ‰ÌÓ Ò‰ÌÓ ÔÓ „ÓÎÂÏË̇ Û˜ËÎˢ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚ÂÂÌÓ.

Кои са най-често срещаните проблеми в образователната система в училищата? Õ‡È-ˇ‚ÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Â ‰Û·ÎË‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡. ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰·ÂÌ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÒÂÍË ·Ë ͇Á‡Î, ˜Â ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ëχ ‰Û„Ë, ÔÓ„ÓÎÂÏË ÔÓ·ÎÂÏË - ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ Â ÏÓ‰ÂÂÌ Ë ‚Ò˘ÍË ‰Âˆ‡ ËÒÍ‡Ú ‰‡ Û˜‡Ú ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÂÁËÍ, ÌÓ ÌˇÏ‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË. ÕˇÏ‡Ï ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÍËˇÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ. œÓ·ÎÂÏ „ÓΡÏ. ÕÓ ÚÓÈ Â Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÒË„ÛÌÓ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ˘Â Ô‰ÔËÂÏ ·˙ÁË ‰ÂÈÒڂˡ ÔÓ Ú˙È Ì‡˜ÂÌÓÚÓ Í‡ËÂÌÓ ËÁ‡ÒÚ‚‡Ì ̇ Û˜ËÚÂÎËÚÂ, ÔÂÍ‚‡ÎËÙË͇ˆËË, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚˙Á̇„‡Ê‰ÂÌˡ, Á‡ ‰‡ Ò ÔË‚ÎÂÍ‡Ú Í‡‰Ë Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Ëχ ÌÛʉ‡. ƒÛ„ËˇÚ „ÓÎˇÏ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Â ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒË‚‡Ì ̇ ÒËÒÚÂχڇ Ë Á‡ÍË‚‡Ì ̇ Û˜ËÎˢ‡. ÕÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Í‡Á‡ı Ô˙‚Ó, ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰̇ ۘ·̇ „Ó‰Ë̇, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁÌÂ‚ˇÌ ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ Á‡‚ËÒË Í‡Í˙‚ ˘Â  ·˛‰ÊÂÚ˙Ú Ì‡ ‰ÌÓ Û˜ËÎˢÂ,  ·ÓˇÚ Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚÂ. “ÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‡ÎÂÌ. ÕÓ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡? ¬ÒˇÍ‡

„Ó‰Ë̇ Á‡ÔÓ˜‚‡ÏÂ Ò ·ÓÈ Û˜ÂÌˈË, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ‡ÎÌˡ. »Ï‡Ï ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÚ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ ÒÔËÒ˙ˆËÚ ̇ ‰‚ ۘËÎˢ‡. »Ï‡Ï ÒÎÛ˜‡Ë ÔË ÚÓÈÌÓ ‰Û·ÎË‡ÌÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÔË Ô˙‚Ë Í·Ò. “‡Ï ‚ËÌÓ‚ÌË ÌˇÏ‡. –Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ëχ Ô‡‚Ó ‰‡ ÒË ËÁ·Â - ‡ÍÓ ‰ÂÚÂÚÓ Â 6-„Ӊ˯ÌÓ, ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ „Ó Á‡Ô˯ ‚ ‰ÂÚÒ͇ „‡‰Ë̇, ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎ̇ „ÛÔ‡ ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë ‚ Ô˙‚Ë Í·Ò, ÚÂÚÓ Û˜ËÎˢ - ‰‚ „‡‰ËÌË ÔÎ˛Ò Û˜ËÎˢ ËÎË Â‰Ì‡ „‡‰Ë̇ ÔÎ˛Ò ‰‚ ۘËÎˢ‡. “‡Í‡ ‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ‰ÂÚ ËÁÎËÁ‡ ̇ 3 ÏÂÒÚ‡ Í˙Ï Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ۘ·̇ڇ „Ó‰Ë̇. ¿ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÙË̇ÌÒË‡ ‰ÂÚÂÚÓ Í‡ÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡, ‡ Ì ̇ ÚËÚ ÏÂÒÚ‡. ƒÓ ‰ÂÌ-‰Ì¯ÂÌ ÏË̇‚‡ ‰ËÌ ÏÂÒˆ ‰Ó ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ. ¬Ò˘ÍË ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÚË ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ú ÚÂÁË ‰Û·ÎË‡Ìˡ. «‡·‡‚ˇÈÍË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ú‡ÁË ·‡Á‡ ÓÚ ‰‡ÌÌË, ÍÓˇÚÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë ÓÚÚ‡Ï - ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚÂ, Ò Á‡·‡‚ˇÚ Ë ÒÛ·ÒˉËËÚ - ‰˙ʇ‚̇ڇ ÒÛ·Òˉˡ Í˙Ï Ó·˘ËÌËÚÂ. » Á‡ÚÓ‚‡ ͇Á‚‡Ï, ˜Â ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Â ÏÌÓ„Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : ÈÄ ÈÐ Ñ À Ë È

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1

Димитър Райнов

 ÷àñ íà êëàñà ùå ñå ó÷è çà áåäñòâèÿ è àâàðèè Какво е Вашето мнение за Книгата на учителя при бедствия и аварии? “Ó‚‡  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·‡ ÒÚ˙Ô͇ ̇ ‰‚ÂÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡. ‡ÈÌÓ ‚ÂÏ ·Â¯Â ‰‡ ËÁÎÂÁ ۘ·ÌÓ ÔÓχ„‡ÎÓ. “ÓÁË ‚ˉ Ó·Û˜ÂÌË  ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Á‡˘ÓÚÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÚ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Í˙Ï ‚˙̯ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË. ƒÓÒ„‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ëχ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Í˙„ ÓÚ ÚÂÏË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÌÓ ÎËÔÒ‚‡ ͇͂‡ÚÓ Ë ‰‡  ‡Ï͇ ̇ ۘ·̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡, ͇ÍÚÓ Ë Û˜Â·ÌÓ ÔÓχ„‡ÎÓ, Ëχ¯Â ‰ËÌ ‚ˉ ÙÓχÎÌÓÒÚ. ”˜ËÚÂÎˇÚ Ì ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚Ë. ¬ ÚÂËÚÓ-

ˡڇ ̇ ӷ·ÒÚ –ÛÒ ÓÚ 4 „Ó‰ËÌË ÂÊ„ӉÌÓ √‡Ê‰‡ÌÒ͇ Á‡˘ËÚ‡ Ò Ì‡¯Â Ò˙‰ÂÈÒÚ‚Ë Ó„‡ÌËÁË‡ ‰ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÓ͇ÁÌÓ ÏÂÓÔˡÚËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò˙·Ë‡Ï ‚Ò˘ÍË ‰ËÂÍÚÓË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ÔÓÌ χÎÍÓ ‰‡ „Ó ÔÂÌÂÒ‡Ú ‚ Û˜ËÎˢÂ. ÕÓ ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ‚˜ ‰‚ÂÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó‰Ó·Ëı‡ ‰̇ ۘ·̇ ÔÓ„‡Ï‡ - Í‡Ú͇, ÚӘ̇, ˇÒ̇, ‰ÓÒÚ˙Ô̇ ‰Ó ‚Ò˘ÍË ‚˙Á‡ÒÚÓ‚Ë ÌË‚‡ ‚ Û˜ËÎˢÂ. »Ï‡ ‰ÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌÓ Û˜Â·ÌÓ ÔÓχ„‡ÎÓ - ÔÓÒÚ˘ÍÓ, ‡Á·Ë‡ÂÏÓ. Õ  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÔˆˇÎËÒÚ ‰‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡, ÒÎÛÊËÚÂΠ̇ √‡Ê‰‡ÌÒ͇ Á‡˘ËÚ‡. ¬ÒÂÍË Û˜ËÚÂÎ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Ò ÒÔ‡‚Ë Ò

̇ÔËÒ‡ÌËÚ ˇÒÌË, ÚÓ˜ÌË Ô‡‚Ë· Ë ‰‡ ÓÚÚÂÌË‡Ú ÌˇÍÓË ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ‰ÂÈÒڂˡ. ¬Ò˘ÍË Û˜ËÎˢ‡ Ò‡ Ò̇·‰ÂÌË Ò ÔÓÚË‚Ó„‡ÁË, ÍÓÏÔÎÂÍÚË Á‡ Ô˙‚‡ ÔÓÏÓ˘. — ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓχ„‡ÎÓ Ì¢‡Ú‡, ÏËÒΡ, Ò ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ú Ë ‚˜ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ôӂ‰ ӷۘÂÌËÂÚÓ.

Колко часа ще се изучава? “Ó‚‡ Ò‡ ·ÓÈ ˜‡ÒÓ‚Â ÓÚ ˜‡Ò‡ ̇ Í·҇. “ÂÏËÚ Á‡ ‡Á΢ÌËÚ ‚˙Á‡ÒÚË Ò‡ ‡Á΢ÂÌ ·ÓÈ. ◊‡ÒÓ‚ÂÚ ̇ Í·҇ Ò‡ Ò‰ÌÓ 32 ˜‡Ò‡ „Ӊ˯ÌÓ. ŒËÂÌÚËÓ‚˙˜ÌÓ Â‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ‰Ó ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‚ÁÂÚË Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ.


4 ZAMAN ÎÁÙÅÑÒÂÎ 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Êó÷å âîäà÷ - öåíà 1 ëåâ œÓ ÌÂÈÌËÚ ‰ÛÏË, ˉ¡ڇ Á‡ Û˜ËÎˢ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë Ò Á‡Ӊ˷ Ӣ ‚ √ÂχÌˡ ÒΉ œ˙‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇, ͇ÚÓ Ú‡Ï Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÌÂÏÒÍË Ó‚˜‡ÍË Ë Ò‡ „Ë Ó·Û˜‡‚‡ÎË ‰‡ ÔÓχ„‡Ú ̇ ÓÒÎÂÔÂÎËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‚ÓÈ̇ڇ ‚ÓÈÌˈË. "»‰ÂˇÚ‡ ÒÍÓÓ Ì‡·Ë‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë ‰Ó͇Á‚‡ ÒÏËÒ˙· ÒË. ŒÚ 1932 „Ó‰Ë̇ Û˜ËÎˢ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë Ëχ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ, ‡ ÔÂÁ 50-ÚÂ Ë 60-Ú „Ó‰ËÌË - ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë –ÛÒˡ", ͇Á‚‡ Û˜‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÙÓ̉‡ˆËˇ "Œ˜Ë ̇ ˜ÂÚËË Î‡ÔË" ¿Î·Â̇ ¿ÎÂÍÒË‚‡. ¡˙΄‡ˡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ Ò˙Ò Á‡·‡‚ÂÌË ÚÂÏÔÓ‚Â Ú‡ÁË Ë‰Âˇ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÁË ÓÔËÚ Â ÏÌÓ„Ó ÒÔˆËÙ˘ÂÌ. "¬˙ÔÓÒ˙Ú Ì  ҇ÏÓ ‚ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡, ‡ ‚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓÚÓ ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ ˜ÛÊ‰Ëˇ ÓÔËÚî, ÒÔÓ‰ÂΡ Úˇ. “ÓÁË ÓÔËÚ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ Ì‡Û˜Ë ‚ ÍÌË„ËÚÂ Ë ‚ ۘ·ÌˈËÚÂ, ‡  ÌÓÛ-ı‡Û, ÍÓÂÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ò ̇ۘ‡‚‡ ‚ ÒÔˆˇÎÌËÚ ۘËÎˢ‡ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë, Í˙‰ÂÚÓ ‚Ò˘ÍÓ ÒÚ‡‚‡ ˜ÂÁ Ô‡ÍÚË͇ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ͇ڇ, Ì¢‡Ú‡ ‚ ÚÓ‚‡ Û˜ËÎˢ Á‡ Ó·Û˜ÂÌË ̇ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë Ò Ô‡‚ˇÚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ, ˆÂÎËˇÚ ˆËÍ˙Î Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇, Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë Ô‰‡‚‡Ì ̇ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡ ‚Ó‰‡˜Ë  Á‡Ú‚ÓÂÌ, ͇ÚÓ ·‡Á‡Ú‡ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ËÌÒÚÛÍÚÓË. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ¿Î·Â̇ ¿ÎÂÍÒË‚‡, ̇ ¡‡Î͇ÌËÚÂ, ÓÒ‚ÂÌ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ë ’˙‚‡ÚÒ͇, ÌˇÏ‡ ‰Û„Ó Û˜ËÎˢ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë. ¬ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò‰ÂÏ ËÌÒÚÛÍÚÓË, ͇ÚÓ ¯ÂÒÚ ÓÚ Úˇı ͇‡Ú ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÂÌ ÍÛÒ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇ ËÌÒÚÛÍÚÓË. "—Ô˜ÂÎËıÏ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓ "ŒÔÂ‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ", ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÙË̇ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ë‰‚‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍË ÒӈˇÎÂÌ ÙÓ̉ Ë Â‰Ì‡ ÓÚ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚ  ÔÓ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ Ó·Û˜ÂÌË ̇ ËÌÒÚÛÍÚÓË Ì‡ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡ ‚Ó‰‡˜Ë, ͇ÚÓ Ô‡Ú̸Ó ÌË Â ÛÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ, ÍÓÂÚÓ Â Ò 50-„Ӊ˯̇ Ú‡‰ËˆËˇ. “Ó‚‡ Û˜ËÎˢ Ò ˇ‚ˇ‚‡ ͇ÚÓ Ó·Û˜ËÚÂÎ, ͇ÚÓ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Ô‰‡‚‡ Ò‚Óˇ ÓÔËÚ", ÒÔÓ‰ÂΡ ¿ÎÂÍÒË‚‡. “ˇ ËÁÚ˙Í‚‡, ˜Â ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì ·ËÎÓ ÎÂÒÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ Ú˙„̇ÎË Ò‡ÏÓ ÓÚ Â‰Ì‡ ˉ¡ Ë Â ÌˇÏ‡ÎÓ "ÌË͇Í˙‚ ̇΢ÂÌ ÓÔËÚ, ‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÚ˙Ô˯". ÀËÔÒ‡Ú‡ ̇ Ô‡Ë Ë Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ËÌˈˇÚË‚‡Ú‡, Ò‡ ̇Ô‡‚ËÎË ÚÛ‰ÌÓ Ì‡˜Ë-

Õ‡ ¡‡Î͇ÌËÚÂ, ÓÒ‚ÂÌ ‚ ¡˙΄‡ˡ Ë ’˙‚‡ÚÒ͇, ÌˇÏ‡ ‰Û„Ó Û˜ËÎˢ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰‡˜Ë. ¬ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò‰ÂÏ ËÌÒÚÛÍÚÓË, ͇ÚÓ ¯ÂÒÚ ÓÚ Úˇı ͇‡Ú ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÂÌ ÍÛÒ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ̇ ËÌÒÚÛÍÚÓË. Û˜ÂÚÓ Ò ‰‡‚‡ ̇ ÌÂÁˇ˘Ëˇ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ ‚˜ ӷۘÂÌÓ, ‚ ÓÚ΢̇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ÙÓχ Ò‡ÏÓ ÒÂ˘Û ÒÍÓÏ̇ڇ ˆÂ̇ ÓÚ 1 ΂, Ë ÚÓ ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓ, Ú.Â. ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ Ò‡ÏÓÚÓ ÍÛ˜Â.

̇ÌËÂÚÓ. √Ή‡˜ËÚ ‚ Û˜ËÎˢÂÚÓ Ò‡ ˜ÂÚËËχ, "ÚÓ‚‡ Ò‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡Ì„‡ÊË‡ÌË ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ Ò „ËÊËÚ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡ ‚Ó‰‡˜Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ Ó·Û˜ÂÌË ÚÛ͇", ͇Á‚‡ ¿ÎÂÍÒË‚‡. ‡ÚÓ ÛÒÎÓ‚Ë ͇̉ˉ‡ÚËÚ Á‡ Íۘ ‚Ó‰‡˜ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÏÓÚË‚Ë‡ÌË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ Ò‡ ÔÓÊ·ÎË ‰‡ ËÏ‡Ú Íۘ ‚Ó‰‡˜, Ë ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÔˆÂÌ͇ ̇ ÔÒËıÓÙËÁ˘ÂÒÍˡ ËÏ ÔÓÙËÎ Ò‡ „Ó‰ÌË ‰‡ ËÏ‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ÍÛ˜ÂÚ‡. “ˇıÌÓÚÓ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚ ÍËÚÂËË, Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÌËÍ‡Í‚Ë ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂÎÌˡ ÒË ‡Ô‡‡Ú, ‰‡ Ò‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 18 ‰Ó 60 „Ó‰ËÌË, ‰‡ ÌˇÏ‡Ú ‰Ë‡·ÂÚ, ÂÔËÎÂÔÒˡ, ÌËÍ‡Í‚Ë Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÚÂʇ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÌÓÚÓ Á‡ Úˇı Íۘ ‚Ó‰‡˜. "«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ËÁ͇‡Ì ÍÛÒ ÔÓ "ŒËÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÏÓ·ËÎÌÓÒÚ", ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ú ҇ Ò ̇ۘËÎË ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Á‡ Ò· ÒË Ë ‰‡ Ò ÓËÂÌÚË‡Ú ‚ „ÓΡÏÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó", ͇Á‚‡ „ÓÒÔÓʇ ¿ÎÂÍÒË‚‡. ¡ÂÁ Ú‡Í˙‚ Á‡‚˙¯ÂÌ ÍÛÒ Ì Ò Ӊӷˇ‚‡Ú ͇̉ˉ‡ÚËÚ Á‡ ÍÛ˜ÂÚ‡. "ƒÛ„ÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ì  ˆˇÎÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‰‡

ÔÓ‰ÍÂÔˇ Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÂÔˡ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ëχ Ë ‰‡ ‡·ÓÚË Ò ÍÛ˜ÂÚÓ ‚Ó‰‡˜, Á‡˘ÓÚÓ ÍÛ˜ÂÚÓ ‚Ó‰‡˜ ÒÚ‡‚‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ", ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Úˇ. ƒÓÒ„‡ Ì ҇ „ËÒÚË‡ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÌÂÁˇ˘ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò‚ËÍÌ Ò˙Ò Ò‚Óˇ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Î˛·Ëψ, "ÍÓÂÚÓ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë", ‰ÓÔ˙΂‡ ¿ÎÂÍÒË‚‡. "ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ò Íۘ ‚Ó‰‡˜ ÓÁ̇˜‡‚‡ ‰‡ Ò ‰Ó‚Â˯ ̇ ÛÏÂÌˡڇ ̇ ÚÓ‚‡ ÍÛ˜Â, ‰‡ ÒË ÔÓ‚Â˯ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‚ Ì„ӂËÚ ·ÔË Ì‡ ÛÎˈ‡Ú‡. “Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌˇÏ‡¯ ÒÚ‡ı ÓÚ ÍÛ˜ÂÚÓ, ‰‡ ÌˇÏ‡¯ ‡ÎÂ„ËË, ‰‡ ÌˇÏ‡¯ ÌÂÔÓÌÓÒËÏÓÒÚË Í˙Ï ÚÓ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓ", ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ͇ڇ ̇ ÙÓ̉‡ˆËˇÚ‡. —Ή Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ͇̉ˉ‡Ú‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÚÓÈ Â ÓÚ„Ó‚ÓËΠ̇ ‚Ò˘ÍËÚ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë Íۘ ‚Ó‰‡˜, Á‡ ‰‡ ÏÛ Ò Ô‰‡‰Â ‰ËÔÎÓÏË‡ÌÓÚÓ ÍÛ˜Â, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÊË‚ÂÂ Ò ÌÂ„Ó ‚ Û˜ËÎˢÂÚÓ Â‰Ì‡ Ò‰Ïˈ‡. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ Ú ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ Û˜Â·ÌË Ï‡¯ÛÚË Ë Ì‡ ÔÓÎË„Ó̇. 쫇‰‡˜‡Ú‡ ̇ ËÌÒÚÛÍÚÓËÚ  ‰‡ ÔˆÂÌˇÚ ‰ÓÍÓÎÍÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò Ò‡·ÓÚ‚‡Úî, ‡Á͇Á‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ Û˜ËÎˢÂÚÓ „ÓÒÔÓʇ ≈ÎË Ó‰Ê‡·‡¯Â‚‡. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò À ÉÔ ÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎ Â

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Ïðèåìíè ñåìåéñòâà çà êó÷åòà âîäà÷è

Реалното обучение на кучетата е в училище

Ò··ÓÚÓ ËÏ ÏˇÒÚÓ Ò‡ Í‡Í‡Ú‡. ƒÛ„ËˇÚ ÍËÚÂËÈ Â ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ χÎÍË ‰Âˆ‡ ‚ Í˙˘‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú ÒÔÓχ„‡Ú Á‡ ÒÚÂÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Óχ¯Ìˡ β·Ëψ. –‡‰ÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ χΘۄ‡Ì˙Ú, ‚Ëʉ‡ÈÍË Ï‡Î͇ڇ ÔÛıÂ̇ ÚÓÔ͇, Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ „ۯ͇ÌÂ Ë ÔÂ͇ÎÂÌÓ "χ˜Í‡ÌÂ" ̇ ÊË‚ÓÚÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡ ÒÚÂÒË‡˘Ó ‚˙ıÛ Ò‡ÏÓÚÓ Ì„Ó. «‡‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÔËÂÏÌËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡  ‰‡ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú Ú.̇. ÚÂÌËÓ‚ÍË ÔÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ, ÚÓÂÒÚ "‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú ‰‡ ӂ·‰ˇ‚‡Ú ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡", ÒÔÓ‰ÂΡ Ӊʇ·‡¯Â‚‡.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Œ·Û˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÌÓ Íۘ ‚Ó‰‡˜ ÓÚÌÂχ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ, ͇ÚÓ Ú Ò ‰‡‚‡Ú ̇ ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ӣ ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ Ï‡ÎÍË, ̇ ÓÍÓÎÓ 45 ‰Â̇. ŒÚÌÂÏ‡Ú Ò ÓÚ ÒÚÓÔ‡ÌËÚ ̇ ÓÍÓÎÓ Ì‡‚˙¯Â̇ „Ó‰ËÌ͇, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÍÛ˜ÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â Ó·Û˜ÂÌÓ ÓÚ ÒÔˆˇÎÌËÚ ËÌÒÚÛÍÚÓË. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ 13 ÍÛ˜ÂÚ‡ Ò‡ ‚ ÔËÂÏÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ͇ÚÓ Ú ҇ Ò‡ÏÓ Î‡·‡‰Ó ÂÚËÈ‚˙ Ë „ÓΉ˙Ì ÂÚËÈ‚˙, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡  Òڇ̉‡Ú̇ڇ ÔÓÓ‰‡, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. “‡ÁË ÔÓÓ‰‡  ËÁ·‡Ì‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÍÛ˜ÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡

ÒÔÓÍÓÈÌË, Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ Ò‰‡. “ ҇ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò ‰Ó‚ÂË Í˙Ï ıÓ‡Ú‡ Ë ÌˇÏ‡Ú Óı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓË‚Ë. "“ÂÁË ‰‚ ÔÓÓ‰Ë Ò‡ Ó·‡Áˆ, Á‡˘ÓÚÓ Ú ҇ Ò ÌÛ΂‡ ‡„ÂÒˡ ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ", ‰ÓÔ˙΂‡ Ӣ ¿Î·Â̇ ¿ÎÂÍÒË‚‡. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔËÂÏÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì‡ ·˙‰Â˘Ó Íۘ ‚Ó‰‡˜, Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÔÓˇ‚Ë Ê·ÌËÂ. ËÚÂËËÚ Á‡ ÔËÂÏÂÌ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ Ò‡ ÌÂχÎÍÓ, ‰ÌË ÓÚ Úˇı Ò‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÚ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ Ï‡ÍÒËÏÛÏ Ì‡ ‚ÚÓˡ ÂÚ‡Ê, ‡ÍÓ ÌˇÏ‡ ‡Ò‡ÌÒ¸Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓÓ‰Ë

Кучето се дава на незрящия стопанин вече обучено, в отлична физическа форма само срещу скромната цена от 1 лев, и то безвъзмездно, т.е. до края на живота на самото куче. Има едно условие - през определен период от време се прави мониторинг на кучето водач, тъй като правата върху служебното куче са изцяло поверени на фондацията. Когато специалисти преценят, че кучето не се гледа добре, не се използва по предназначение и е в лошо физическо и психическо състояние, се отнема правото на стопанина върху неговото попечителство.


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Õóìàíèçúì è ëþáîâ êúì ÷îâåêà Ôåòõóëëàõ Ãþëåí

À˛·Ó‚Ú‡  ‰̇ ÓÚ Ì‡È-Ó·Ò˙ʉ‡ÌËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË ‚ Ò˙‚ÂÏËÂÚÓ ÌË, ÓÚ ÍÓˇÚÓ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó Ò ÌÛʉ‡ÂÏ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Î˛·Ó‚Ú‡  ÌÂÛ‚ˇı‚‡˘‡Ú‡ ÓÁ‡ ‚ „‡‰Ë̇ڇ ̇ ̇¯‡Ú‡ ‚ˇ‡ Ë ‚˙‚ ‚˙Ú¯Ìˡ ÌË Ò‚ˇÚ. œÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ¬Ò‚˯ÌËˇÚ Â ËÁ„‡‰ËÎ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ ͇ÚÓ ‰‡ÌÚ· ‚˙ıÛ ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ β·Ó‚Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡È-‚˙ί·̇ڇ ÏÂÎӉˡ, ΢‡ Ò ÓÚ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·ËÚËÂÚÓ. Õ‡È-Á‰‡‚‡Ú‡ ÒÔÓÈ͇ ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ì‡Ó‰‡,  β·Ó‚Ú‡. À˛·Ó‚Ú‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ Í˙Ï ‰ÂÚÂÚÓ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂ, ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ Í˙Ï Ó‰ËÚÂÎËÚ - ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ Û‚‡ÊÂÌËÂ. ¿ ÛÌË‚ÂÒ‡Î̇ڇ β·Ó‚ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘ Ë ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ̇ ‚ÒˇÍÓ ÌÂ˘Ó ‚˙‚ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ. À˛·Ó‚Ú‡  ‰ÓÏËÌË‡˘ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ‰Ûı‡ ̇ ·ËÚËÂÚÓ. ‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÒÂÎÂÌÒÍˡ ıÓ ‚ÒˇÍÓ Ú‚ÓÂÌËÂ ÒˇÍ‡¯ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË ÂÁËÍ Ë ÒÚËÎ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‚ β·Ó‚̇ ı‡ÏÓÌˡ ‚˙ί·̇ڇ ÏÂÎӉˡ, ÍÓˇÚÓ ˜ÂÔË ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ. “‡ÁË ‚Á‡ËÏ̇ β·Ó‚ ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡ Ë ‰Û„ËÚ ڂÓÂÌˡ Ë ÏÂÊ‰Û ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ̇ Ú‚‡ ‚˙‚ ¬ÒÂÎÂ̇ڇ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓΡڇ. «‡˘ÓÚÓ Ì‡‰ Ò˙˘ÂÒÚ‚‡Ú‡, Î˯ÂÌË ÓÚ ‚ÓΡ, ̇Ô˙ÎÌÓ ‚·ÒÚ‚‡ ¡ÓÊˡڇ ‚ÓΡ Ë Õ„ӂÓÚÓ Ê·ÌËÂ. «‡ÚÓ‚‡ ıÓ‡Ú‡ Ú˙ÒˇÚ Ô˙Úˢ‡Ú‡ Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ì ̇ β·Ó‚Ú‡, Á‡ÎÓÊÂ̇ ‚ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ, ͇ÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ÔÓ Ò‚Óˇ ‚ÓΡ ‚ β·Ó‚̇ڇ ÒËÏÙÓÌˡ ̇ ÔËÓ‰‡Ú‡. —Ήӂ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ËÒÚËÌÒÍÓ Ê·ÌË Á‡ ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘, ‡ ÓÚ ‰Û„‡, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÛÌË‚ÂÒ‡Î̇ڇ ı‡ÏÓÌˡ, ‚ÎÓÊÂ̇ ‚ ‰Ûı‡ ̇ ·ËÚËÂÚÓ Ò Ó„Î‰ ̇ ÔËÓ‰ÌËÚÂ Ë ˜Ó‚¯ÍËÚ Á‡ÍÓÌË, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ‰‡ Ò ÁÎÓÛÔÓÚ·ˇ‚‡ Ò Î˛·Ó‚Ú‡ ‚ ˜Ó‚¯͇ڇ ‰Û¯‡ Ë Í‡ÚÓ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡ Ò· ÒË.

Всевишният е изградил Вселената като дантела върху основите на любовта, която е най-вълшебната мелодия, лееща се от същността на битието. Най-здравата спойка между хората, които изграждат семейството, обществото и народа, е любовта.

6 Любовта е доминиращият елемент в духа на битието. Като част от вселенския хор всяко творение сякаш на собствения си език и стил изпълнява в любовна хармония вълшебната мелодия, която черпи от Всевишния.

Èñòèíñêîòî çíà÷åíèå íà ëþáîâòà è ÷îâå÷íîñòòà ’ÛχÌËÁÏ˙Ú, Á‡ ÍÓÈÚÓ ‰ÌÂÒ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò „Ó‚ÓË, ·ÂÁ ‰‡ Ò ‚ÌËÍ‚‡ ‚ ÒÏËÒ˙· ÏÛ, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ËÁ‡Á ̇ ‡Á·Ë‡Ì Á‡ β·Ó‚ Ë ˜Ó‚˜ÌÓÒÚ, Û‰Ó·ÌÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡ÌÂ Ë Ú˙ÎÍÛ‚‡Ì ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ˆÂÎÚ‡. ƒÌÂÒ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌˇÍÓË Í˙„Ó‚Â, Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ‚ÌÛ¯‡Ú ̇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ì ÔËÚÂʇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ Á̇Ìˡ Á‡ ËÒÎˇÏ‡, ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓ Ë Ì‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ‡Á·Ë‡Ì Á‡ ıÛχÌËÁ˙Ï Ë Ò ÒÚ‡‡ˇÚ ‰‡ ÔÓ·Û‰ˇÚ Û Úˇı Ò˙ÏÌÂÌˡ ÓÚÌÓÒÌÓ ‚ˇ‡Ú‡, ͇ÚÓ ‡ÁÏ˙Ú‚‡Ú Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ËÏ. ƒ‡, ÏÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ӷˇÒÌË Ò ıÛχÌËÁχ ÒÚ‡ÌÌÓÚÓ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ıÓ‡. ŒÚ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡, Ú Ò ӷˇ‚ˇ‚‡Ú ‚ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÔΉË‡Ú Á‡ ÏËÎÓÒÚ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌË Í˙Ï ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÚÂÓËÒÚ˘ÌË Ë ‡Ì‡ıËÒÚ˘ÌË ‰ÂÈÒڂˡ, ÔÓÒˇ„‡Ú ̇ ‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‰ÓË ˆÂÎˇÚ ‰‡ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë Ò‡ÏÓ Û¯‡Ú, ͇ÚÓ Ò ӷˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÓÚË‚ ̇΢ËÂÚÓ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÒÚ‡Ì‡ Ë ÚÓÁË Ì‡Ó‰. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ú ÒΉˇÚ ͇ÚÓ ÚËıË Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË ‰ÂˇÌˡڇ ̇ Ò˙˘ËÚ ÚÂÁË Îˈ‡, ÍÓËÚÓ Û·Ë‚‡Ú Ì‚ËÌÌË ıÓ‡ Ë ‚˙¯‡Ú ̇ÈÒÚ‡¯ÌËÚ ÁÎӉ¡Ìˡ. ŒÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ÏËÒˡڇ, Ò ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ, ÌËÚÓ Â‰ËÌ ‚ˇ‚‡˘ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎË ‰‡ ÔÂË̇˜‡‚‡ Ë ÔÂÛ‚Â΢‡‚‡ Ì¢‡Ú‡ Ë ‰‡ „Ë Ô‰ÒÚ‡‚ˇ Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-

ÚÂÎÌÓÒÚ Ì ҇. ŒÚ Ú‡ÁË „Ή̇ ÚӘ͇ œ‡ÚÂÌËÍ˙Ú Ì‡ ¿Î·ı - ÓÎˈÂÚ‚ÓÂÌË ̇ Ô‡‚ˡ Ô˙Ú Ë Ì‡ Ò˙Á‚Û˜ËÂÚÓ Ì‡ Ó‡Ì‡ - Ë ‰ÓÒÚÓÔÓ˜ÚÂÌËÚ ÏÛ ÒÔÓ‰‚ËÊÌˈË, ÍÓËÚÓ Í‡ÚÓ Ó·˘ÌÓÒÚ ‚ ̇È-Ò˙‚˙¯Â̇ ÒÚÂÔÂÌ Ò‡ ÓÚ‡ÁËÎË ËÒÚË̇ڇ, ‰ÓÌÂÒÂ̇ ÓÚ Ì„Ó, Ò‡ ·ËÎË ‚˙ÔÎ˙˘ÂÌË ̇ ÛÏÂÂÌÓÒÚÚ‡ Ë Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ β·Ó‚Ú‡. ÃÓÊ ‰‡ ÔÓˇÒÌËÏ ÚÂχڇ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÔËÏÂ‡ ÓÚ ≈ÔÓı‡Ú‡ ̇ ˘‡ÒÚËÂÚÓ. ŒÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÚÓ ÒË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÏËÒˡڇ, Ò ÍÓˇÚÓ Â ·ËΠ̇ÚÓ‚‡ÂÌ, ÒÏˇÚ‡Ï, ˜Â ÒÎÛ˜‡ˇÚ Ò ¿·‰Ûηı Ë·Ì ’ÛÁ‡ÙÂ, ¿Î·ı ‰‡  ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Ì„Ó, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ ËÁÔ‡ÚÂÌ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎ̇ Á‡‰‡˜‡ ‚˙‚ ¬ËÁ‡ÌÚˡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ı‡ÎËÙ‡ fiÏÂ, ¿Î·ı ‰‡  ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Ì„Ó,  ÛÏÂÒÚÂÌ ÔËÏÂ. ¿·‰Ûηı Ë·Ì ’ÛÁ‡Ù ·ËÎ ‡ÁÍËÚ Ë Á‡ÎÓ‚ÂÌ ÓÚ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÏËÒˡڇ ÒË. ¬‡„˙Ú „Ó ÔÓ‰ÎÓÊËΠ̇ ̘ӂ¯ÍË ËÁÚÂÁ‡Ìˡ. ƒÓË ÒÔÓ‰ ÌˇÍÓË ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌË ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Ò‚Â‰ÂÌˡ Ë ÍÌË„ËÚÂ Ò ÊËÚˡڇ ̇ œÓÓ͇ „·‚‡Ú‡ ̇ ÚÓÁË ‰ÓÒÚÓÔÓ˜ÚÂÌ ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍ ·Ë· ÔÓÚ‡ÔˇÌ‡ ‚˙‚ ‚ˇ˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ‚˙ÔÂÍË ÊÂÒÚÓÍËÚ Ï˙˜ÂÌˡ Ì ÛÒÔÂÎË ‰‡ „Ó Ì‡Í‡‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌË ‚ÓΡڇ ËÏ. ¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ Ò‚Â˘ÂÌËÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Î ÓÚ Ï‡Ì‡ÒÚË‡ ̇ Í‡Í‚Ë ËÁÚÂÁ‡Ìˡ ÔӉ·„‡Ú ¿·‰Ûηı Ë·Ì ’ÛÁ‡ÙÂÚ'ÛÒ-—ÂıÏË, ÓÒڇ̇Π‚˙ÁıËÚÂÌ ÓÚ ı‡·ÓÒÚÚ‡ ÏÛ, ÓÚ˯˙Î ÔË ÚÓÁË ‰ÓÒÚÓÔÓ˜ÚÂÌ

ÒÔÓ‰‚ËÊÌËÍ Ë ÏÛ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÒΉÌÓÚÓ Ô‰ÎÓÊÂÌËÂ: - ◊‰Ó, ‚˙ÁıËÚÂÌ Ò˙Ï ÓÚ ÒÏÂÎÓÒÚÚ‡ ÚË. —„‡ ˘Â ÚË ‰‡Ï ÚË ÏËÌÛÚË ‚ÂÏÂ. œÓ ̇È-„ÓÎˇÏ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ˘Â ÚÂ Û·ËˇÚ. ¿ÍÓ ÓˆÂÌ˯ Ú‡ÁË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ˘Â ·˙‰Â¯ Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ò ˘‡ÒÚË ͇ÍÚÓ ‚ ÚÓÁË, ڇ͇ Ë ‚ ÓÚ‚˙‰Ìˡ Ò‚ˇÚ. «‡˘ÓÚÓ ‚ ÚÂÁË ÚË ÏËÌÛÚË ˘Â Ò ÓÔËÚ‡Ï ‰‡ ÚË ÔÓÔÓ‚ˇ‰‚‡Ï ıËÒÚˡÌÒ͇ڇ ÂÎ˄ˡ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÁÔËÚ‡¯ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ‰ÓË Ë ‰‡ ÛÏ¯, Á‡˘ÓÚÓ ˘Â Ò ‚˙ÁÌÂÒ¯ ÔË ÃÂÒˡڇ, ÏË ÌÂÏÛ. œÓ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ¿·‰Ûηı Ë·Ì ’ÛÁ‡ÙÂÚ'ÛÒ-—ÂıÏË Ò ÔÓˇ‚Ë· ÛÒÏ˂͇ Ë ÚÓÈ ÂÍ˙Π̇ Ò‚Â˘ÂÌË͇: - ŒÚ˜Â, ‰ÓÒ„‡ ÌËÍÓÈ Ì Ï ËÁÒÎÛ¯‡. »ÒÍ‡Ï ‰‡ Á̇ÂÚÂ, ˜Â ÏÌÓ„Ó Ò˙Ï ‚Ë Á‡‰˙ÎÊÂÌ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÏË ‰‡‰ÓıÚ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÚË ÏËÌÛÚË. «‡˘ÓÚÓ, ‡ÍÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÚÂÁË ÏËÌÛÚË ÛÒÔ¡ ‰‡ ‚Ë Á‡ÔÓÁ̇ˇ Ò Ô‡‚‰̇ڇ ÂÎ˄ˡ Ë ‰‡ ‚Ë ÔÓ͇ʇ Ô˙Úˇ Í˙Ï ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡Ï, ‰ÓË Ë ‰‡ ÛÏ‡. ƒ‡, ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È  ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÌË ÔÓχ„‡ ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ Í‡Í ËÒΡÏ˙Ú Û˜Ë ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ Ë ‚ ̇ÈÍËÚ˘ÌËÚ ÏÓÏÂÌÚË ‰‡ ÏËÒÎˇÚ ‰Ó·ÓÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ, ‰ÓË Ë ‰‡ Ò‡ ËÁÔ‡‚ÂÌË Ô‰ ÒÏ˙ÚÚ‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ú‡ÁË ÒÎ͇ۘ ÌË ÔÓ͇Á‚‡ ÍÓÎÍÓ ·ÂÁ·ÂÊ̇  ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ̇ β·Ó‚ Ë Ó·Ë˜, Ò˙Á‰‡‚‡Ì‡ ÓÚ ËÒÎˇÏ‡.

≈‰ËÌ ÓÚ ÒÔÓ‰‚ËÊÌˈËÚ ‡Á͇Á‚‡ ÒΉÌÓÚÓ. "«‡Â‰ÌÓ Ò ı‡ÎËÙ‡ fiÏÂ, ¿Î·ı ‰‡  ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Ì„Ó, ÏË̇‚‡ıÏ Í‡È ÌˇÍ‡Í‚‡ Ó·ËÚÂÎ. ŒÚÔ‰ ÒÚÓ¯ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ Ë Ô„˙·ÂÌ ‰ÛıÓ‚ÌËÍ Ò ‰˙΄‡ ·‡‰‡ Ë ÔÓ·ÂÎÂÎË ÍÓÒË. Ó„‡ÚÓ „Ó ‚ˉˇ, ı‡ÎËÙ˙Ú Ò ‡ÁÚÂÔÂË, ËÁÔËÚ‡ Ê‡Î Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ô·˜Â. œÓÔËÚ‡ı „Ó: "«‡˘Ó Ô·˜Â¯, œÓ‚ÂÎËÚÂβ ̇ ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ?" ¿ ÚÓÈ ÓÚ‚˙̇: "—ڇ̇Π ̇ Ò‰ÂωÂÒÂÚ ËÎË ÓÒÂωÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, ‡Î‡ ‚Ò Ӣ Ì  ÛÒԡΠ‰‡ Ò ͇˜Ë ̇ ÍÓ‡·‡, ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ì ÓÚ œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω, ÍÓÈÚÓ Ô·‚‡ Í˙Ï ·„‡ ̇ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ." ≈ÚÓ ÚÓ‚‡  ÛÌË‚ÂÒ‡Î̇ڇ β·Ó‚ ̇ ËÒÎˇÏ‡. ¬ÔÓ˜ÂÏ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÏÌÓÁË̇ ıÓ‡ ÔÓ‚ÓÍË‡ÎË ‰Û„ËÚÂ Ë Ô‡‚ÂÎË ‚Ò˘ÍÓ, Á‡ ‰‡ ÔÂÒÂÍ‡Ú Ô˙Úˇ ̇ ËÒÎˇÏ‡. ÕÓ ı‡ÎËÙËÚ ̇ œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ÎË Î˛·Ó‚Ú‡, ̇ÒΉÂ̇ ÓÚ Ì„Ó, Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ì¡ ·ËÎË ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‰‡ Á‡Ô·˜‡Ú ÓÚ Ó·Ë˜, Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÏËÎÓÒ˙‰ËÂ, ‰ÓË Ë Í˙Ï Ì‡È-„ÓÎÂÏˡ ÒË ‚‡„. ÃÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓÒÓ˜‡Ú Ӣ ÒÚÓÚËˆË ÔËÏÂË ÔÓ ÚÂχڇ. —ÏˇÚ‡Ï, ˜Â  ˇÒÌÓ Á‡ ‚Ò˘ÍË, ˜Â ÍÓ̈ÂÔˆËˇÚ‡, Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓÒÚ˙ÔÍËÚ ̇ √Ó‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˙˘Ó Ì ҇ ·ËÎË ÔÓ-̇Á‡‰ ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ Û˜ÂÌˈËÚ ÏÛ. «‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ ·ËΠ̇È-Ô‚˙ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÎˉÂ, ·ËÎ Ô˙Ú‚ӉËÚÂÎ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍÓ Ë ÏËÎÓÒÚ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ.


6 ZAMAN ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ & ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅ 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Äîáðèÿò ñåìååí æèâîò óâåëè÷àâà óñïåõà íà äåòåòî â ó÷èëèùå ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Който учи с желание, има добър успех

”˜ÂÌËÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÛÒÔˇ‚‡ ‚ ÛÓˆËÚ ÒË,  ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙ Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë Û˜ËÚÂÎËÚ ÒË. “ ËÏ‡Ú ‡Á΢ÌË Ó˜‡Í‚‡Ìˡ ÓÚ Ì„Ó. ÕÓ Ëχ ÏÌÓ„Ó ‡Á΢ÌË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú Ô˜ÍË Á‡ Û˜ÂÌÂÚÓ Ë ‰Ó·ˡ ÛÒÔÂı ‚ Û˜ËÎˢÂ. ÃÓÊ ‰‡ „Ë ËÁ‰ËÏ ÔÓ ÒΉÌˡ ̇˜ËÌ: Õ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ô·ÌË‡ÌÓÚÓ Û˜ÂÌ ̇ ÛÓˆËÚÂ, ÓÚ·ˇ„‚‡Ì ̇ ÔËÔÓÏÌˇÌÂÚÓ Ì‡ Ô‰˯ÌËÚ ÛÓˆË. ÀËÔÒ‡ ̇ ËÌÚÂÂÒ Ë Ê·ÌË Á‡ ̇ۘ‡‚‡Ì ̇ ÛÓˆËÚÂ. –‡ÁÎË˜ËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û Á̇Ìˡڇ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚÂ. œÒËıÓÎӄ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË (‚˙ÁÍËÚÂ Ò ÔˡÚÂÎËÚÂ, Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ΢ÌÓÒÚÌËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË). ÀËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Ò‰‡ Á‡ Û˜ÂÌÂ, ‰Ó·‡ ÒÂÏÂÈ̇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ı‡ÏÓÌˡ ‚ ÒÂÏÂÈÌˡ ÊË‚ÓÚ.

ÑÍ È ÌÊ À : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌ À Í

Какво мога да направя, за да увелича успеха на детето си? ŒÚÍËÈÚ Á‡Â‰ÌÓ Í‡Í Ì‡È-‰Ó·Â Ë ˜ÂÁ ÍÓË ÏÂÚÓ‰Ë ÏÓÊ ‰‡ Ì‡Û˜Ë ÔÓÎÂÒÌÓ ÛÓˆËÚ ÒË. ¬ÏÂÒÚÓ ÛÍÓËÚ "Õ ۘ˯, ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡!", "”˜Ë¯ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ!" ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒΉÌËÚ Ò˙‚ÂÚË: "œ„Ή‡È ÛÓˆËÚ ÒË. ÕÂ͇ ÓÔ‰ÂÎËÏ Á‡Â‰ÌÓ Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì ÒË ÏÓ„˙Î ‰‡ ‡Á·Â¯. “ÓÁË ÔÂËÓ‰ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÎË ÚË Â ‰‡ ̇ۘ˯ ÛÓ͇?î, ÍÓËÚÓ ˘Â „Ó ÔÓ‰ÚËÍÌ‡Ú ‰‡ Û˜Ë Ò Ê·ÌËÂ. œÓ„Ó‚ÓÂÚ ÒË Á‡ ÔÓÒΉˈËÚ ÓÚ Û˜ÂÌÂÚÓ Ë ÌÂÛ˜ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÛÓˆËÚÂ. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â ‡ÍÓ Ì Ô„ӂ‡ˇ ‰ӂÌÓ ÛÓˆËÚ ÒË, Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇ۘË, ˘Â Ò ̇ÚÛÔ‡Ú Ë ÚÓ‚‡ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó Á‡„Û·‡ ̇ Ê·ÌËÂÚÓ Á‡ Û˜ÂÌ ̇ ÛÓˆËÚÂ. ¬ÂÏÂÚÓ Á‡ ̇ۘ‡‚‡Ì ̇ ÛÓˆËÚ  ‡Á΢ÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË Û˜ÂÌËÍ. «‡ ÌˇÍÓË Ò‡ ÌÛÊÌË 20 ÏËÌ., ‡ Á‡ ‰Û„Ë - ÔÓÌ 40. Õ ËÒ͇ÈÚ ÌÂ˘Ó ÓÚ Ì„Ó, ÍÓ„‡ÚÓ Û˜Ë ÛÓˆËÚ ÒË. Õ „Ó Ì‡„‡Ê‰‡‚‡ÈÚ ‚ÒÂÍË Ô˙Ú. ƒÓ·ËˇÚ ÛÒÔÂı Ò˙˘Ó  ‰ËÌ ÔÓ‰‡˙Í.

 ÓÌÚÓÎË‡ÈÚ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ÏÛ ‰Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.  Ó„‡ÚÓ „Ó ÓˆÂÌˇ‚‡ÚÂ, Ì Ò‡‚Ìˇ‚‡ÈÚ ÛÒÔÂı‡ ÏÛ Ò ÚÓÁË Ì‡ ‰Û„ËÚ ‰Âˆ‡ ÓÚ Í·҇, ‡ Ò ÛÒÔÂı‡ ÏÛ ÓÚ Ô‰˯Ìˡ ÒÓÍ ËÎË Ô‰˯̇ڇ „Ó‰Ë̇. œ‰ÓÒÚ‡‚ÂÚ ÏÛ Ò‰‡ Á‡ Û˜ÂÌÂ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÍÓ̈ÂÌÚË‡ ̇Ô˙ÎÌÓ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ÏÛ Ò ‰Û„Ë Ì¢‡. Õ „Ó‚ÓÂÚ ҇ÏÓ Á‡ ÛÓˆËÚÂ. √Ó‚ÓÂÚ ÒË ÔÓ ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÒӈˇÎÌË Ë ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌË ‚˙ÔÓÒË. Շ͇‡ÈÚ „Ó ‰‡ Ô„ӂÓË ÛÓ͇, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒË Î„ÌÂ. œ„ӂÓ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ˘Â ̇Ô‡‚Ë Á‡ 10 ÏËÌ., ÒÔÓχ„‡ Á‡ Ú‡ÈÌÓÚÓ ÔÓÏÌÂÌ ̇ ̇ۘÂÌÓÚÓ. œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚ „Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. œÓ‚ÂÍËÚÂ Ò ‰ÛÏËÚ "̇ÔËÒ‡ ÎË ÒË ‰Óχ¯ÌËÚÂ, Ì‡Û˜Ë ÎË ÒË ÛÓˆËÚÂ?" Ò‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË. –‡Á·ÂÂÚ ‰‡ÎË Â Ì‡Û˜ËÎ Ë ‡Á·‡Î ÛÓˆËÚ ÒË, ͇ÚÓ Á‡‰‡‚‡Ú ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Úˇı. Õ ËÒ͇ÈÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó ‰‡ Û˜Ë ÛÓˆËÚ ÒË. “Ó‚‡ Ò‡ÏÓ ˘Â ÏÛ

̇ÔÓÏÌˇ ÔËÌÛ‰ÂÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ Û˜Ë. ” ÌÂ„Ó ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÓÙÓÏË ÌËÍ‡Í‚Ó Ê·ÌËÂ Ë ÒÚ‡‡ÌË Á‡ ̇ۘ‡‚‡Ì ̇ ÛÓˆËÚÂ. ¬ÏÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÛ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÚ ÔÓ„‡Ï‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò ÓÔ‰ÂΡ ‚ÂÏÂÚÓ ÏÛ Á‡ Û˜ÂÌÂ Ë ÔӘ˂͇. ¿ÍÓ ËχÚ ÔÓ‰„ÓÚ‚Â̇ ڇ͇‚‡ ÔÓ„‡Ï‡, ÒÔ‡Á‚‡ÈÚ ˇ Á‡Â‰ÌÓ. ŒÚ‰ÂÎÂÚ ‚ÂÏÂ Ë Á‡ ÒӈˇÎÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË. ƒÓÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Ì ÏÛ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ÈÚ ‰‡ „Ή‡ ÚÂ΂ËÁˡ, ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÒÔË. Õ „Ó Í‡‡ÈÚ ‰‡ ҉̠‰‡ Û˜Ë ‚‰̇„‡, ÒΉ ͇ÚÓ Ò ÔË·Â ‚Í˙˘Ë. œÓÏÓ„ÌÂÚ ÏÛ ‰‡ Ò ÓÚ‰‡ÎÂ˜Ë ÓÚ Û˜ËÎˢÌˡ ÒÚÂÒ, ͇ÚÓ „Ó ÓÒÚ‡‚ËÚ ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ó·Ë˜‡. ŒÚÍËÈÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ̉ӷˡ ÏÛ ÛÒÔÂı. œÓÌˇÍÓ„‡ Û˜ÂÌËÍ˙Ú Û˜Ë ‰ӂÌÓ ‚Í˙˘Ë, ÌÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì Ê·Ìˡ ÛÒÔÂı. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡  هÍÚ˙Ú, ˜Â Ì ÏÓÊ ‰‡ ‡Á·ÂÂ Ë ÓÒÏËÒÎË ÛÓ͇, ÍÓÈÚÓ ÏÛ Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡ ‚ ˜‡Ò‡. Филиз Тюркдоган

Въпреки че родителите не са директната причина за успеха и неуспеха на детето в училище, те са отговорни за осигуряването на условията, които спомагат за сполучливото учене и добрия успех. Децата на семействата, в които средата за учене е подбрана добре и имат систематизиран начин на живот, имат по-добър успех в училище в сравнение с другите. Когато едно дете учи, то използва 20% от разума и 80% от чувствата си. Това означава следното: детето, което учи с желание и обич, има по-добър успех в сравнение с другите. Не е оправдано родителите, които се връщат вкъщи много по-късно от децата си, не ги следят дали учат уроците си, занимават се повече с домакинска работа или нещата, кото не са успели да свършат на работа, да желаят от децата си да имат добър успех в училище. Когато детето учи, а родителите му пият кафе и гледат телевизия, излизат на разходка или отиват на гости и му казват: "Хайде, отиди в стаята си и научи уроците си за утре", то отива в стаята си, започва да учи, но мислите му остават при тях. Времето за научаване на уроците в семействата, в които има двама ученика, трябва да бъде разпределено в едни и същи часове. Докато единият учи уроците си, другият не трябва бъде пред телевизора или компютъра.

Козметиката вкарва до 2,5 кг химически вещества годишно в организма ни ¬ Ó„‡ÌËÁχ ̇ ÊÂ̇ڇ, ÍÓˇÚÓ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÍÓÁÏÂÚË͇ (ÍÂÏÓ‚Â, χÒÍË, ÔÛ‰‡, ˜Â‚ËÎÓ Ë Ú.Ì.), ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ҇ÏÓ Ì‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‰Ó 2,5 Í„ ‡Á΢ÌË ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, Á‡ ˜ËÂÚÓ ‚ÎˡÌË ‚˙ıÛ Ó„‡ÌËÁχ Ì Ò Á̇ ÔÓ˜ÚË ÌË˘Ó - ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ ËÏ. “Ó‚‡  ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Û˜ÂÌË ÓÚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ̇ Ç҇˜ÛÁÂÚÒ ‚ —¿Ÿ. —˙·‡ÌËÚ ÓÚ Úˇı ‰‡ÌÌË ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ÏÌÓ„Ó ‰‡ÏË ‚ ÒÚÂÏÂʇ ÒË ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ‰Ó· ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ Ì‡‰ 20 ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË Ò‰ÒÚ‚‡, ͇ÚÓ ‰Ó 90% ÓÚ Úˇı Ò‡ Ò ËÁÚÂÍ˙Î ËÎË ËÁÚ˘‡˘ ÒÓÍ Ì‡ „Ó‰ÌÓÒÚ. ÕˇÍÓË ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÚˇÎÓÚÓ ÔÓ„Î˙˘‡, Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÒÚ‡Ì˘ÌË

ÂÙÂÍÚË - ÓÚ ÍÓÊÌË ‡Á‰‡ÁÌÂÌˡ ‰Ó ‡ÌÌÓ ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ë ÓÌÍÓÎӄ˘ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. –˘‡‰ ¡ÂÌÒ, ·ËÓıËÏËÍ, ÍÓÈÚÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÚË „Ó‰ËÌË Â ËÁÒΉ‚‡Î Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ ‡Á΢ÌË ‚ˉӂ ÍÓÁÏÂÚË͇, Ú‚˙‰Ë: " ÓÁÏÂÚ˘̇ڇ Ë̉ÛÒÚˡ Ì Ô‡‚Ë ÔÓ˜ÚË ÌˢÓ, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÒΉ‚‡Ú Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚Ò˘ÍË ÌËÂ Ì‡Ì‡ÒˇÏ ‚˙ıÛ ÍÓʇڇ ÒË. ¬ÏÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ˜ËÒÚÓ Ú˙„Ó‚ÒÍˡ ÎÓÁÛÌ„, ˜Â ÚÂıÌËˇÚ ıËÏ˘ÂÒÍË Ò˙ÒÚ‡‚  ·ÂÁ‚‰ÂÌ." œÓ˜ÚË ÌÂËÁ‚ÂÒÚÂÌ Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÓÔË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏ˘ÂÒÍËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÁ ÍÓʇڇ  ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Úˇı̇ڇ ‚˙Ú¯̇ ÛÔÓÚ·‡. "¿ÍÓ ˜Â‚ËÎÓÚÓ ÔÓÔ‡‰Ì ‚ ÛÒÚ‡Ú‡, ÙÂÏÂÌ-

ÚËÚÂ, Ò˙‰˙ʇ˘Ë Ò ‚ ÒβÌ͇ڇ Ë ÒÚÓχı‡, „Ó ‡Á„‡Ê‰‡Ú. Õ‡ÈÓÔ‡ÒÌË Ò‡ ÍÂÏÓ‚ÂÚ ÒÂ˘Û ·˙˜ÍË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡Ì‡ÒˇÚ Ì‡ ‰Â·ÂÎ ÒÎÓÈ Ë Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ (ÔË ÚÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÊÂÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÍÂÏÓ‚Â ÒÂ˘Û ·˙˜ÍË ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ). Õ‡ÌÂÒÂÌË ‚˙ıÛ ÍÓʇڇ, ıËÏ˘ÂÒÍËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÔÓÌËÍ‚‡Ú ̇Ô‡‚Ó ‚ Í˙‚Ú‡ ·ÂÁ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ Á‡˘ËÚ‡", ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ¡ÂÌÒ. ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ̇ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ Ô‡Á‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 11 000 ÌÓ‚Ë ‚ˉӂ ÍÂÏÓ‚Â Ò‡ÏÓ ÒÂ˘Û ·˙˜ÍË. —ÔÓ‰ –˘‡‰ ¡ÂÌÒ Â Ú‚˙‰Â ̇˂ÌÓ ‰‡ Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı Ò‡ ÔÂÏË̇ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ‚ÌËχÚÂÎ̇ ÔÓ‚Â͇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. zdrave.bg


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

10

11 13

15

16

20

22 26

27

9

19 23

26 28

32 35

8

14 18

21

31

7

12

17

24

38

6

29

30

33

34

36

37

39

41

40 42

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ÃÂÚ‡Î̇ ˜‡¯‡ Á‡ Ô˘‡ÒÚËÂ. 2 √ÓÎˇÏ‡ ˜‡¯‡. 10 ÃÓı‡Ï‰‡ÌÒÍË ÍÌˇÁ. 12 »ÁÎÓÊ·‡ ̇ ÏÓ‰ÌË ‰ÂıË ‚ χ„‡ÁËÌ Ò ÊË‚Ë Ï‡ÌÂÍÂÌË. 13 »„ÎÓÎËÒÚÌÓ ‰˙‚Ó. 15 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 17 ¡Â΄‡‰Ò͇ ÍËÌÓÒÚÛ‰Ëˇ. 19 ‡Î‡¯ÌËÍÓ‚Ó ÒÚÂÎÍÓ‚Ó Ó˙ÊËÂ. 20 ¬ÓÈÌËÍ ÓÚ ÒÔˆˇÎÌË ˜‡ÒÚË ‚ ÌˇÍÓË ‡ÏËË. 22 »ÒÚÓ˘ÂÒÍË ÂÁÂ‚‡Ú ‚ ÿÛÏÂÌÒ͇ Ó·˘Ë̇. 24 ŒÒÌӂ̇ Ó·‡·ÓÚ͇ ̇ ÔÓ˜‚‡Ú‡. 26 √ÂÓÈ Ì‡  ÛÏ ¬ÂÎÍÓ‚ ÓÚ ì—ÂÎÓ ¡ÓÓ‚Óî. 29 ÕÂÓÏ˙ÊÂ̇ ‰Â‚ÓÈ͇. 31 √‡‰ ‚ —‚Â̇ √‡Ì‡. 32 ’Ëʇ ̇ ¬ËÚÓ¯‡. 34 Œı‡ÌÂÌ ÍÓÌ, Ê·ˆ.

36 »ÒÔ‡ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ (15441619). 38 ¬ÓÈÒÍÓ‚Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ. 40 —Í˙ÔÓˆÂÌÂÌ Í‡Ï˙Í. 41 ƒÂÈÒÚ‚‡˘Ó Îˈ ÓÚ ÓÔÂÂÚ‡Ú‡ ì÷Ë„‡ÌÒ͇ β·Ó‚î. 42 √ÂÓËÌˇ ̇ ¿. ÀË̉„ÂÌ ÓÚ ìœËÔË ƒ˙΄ÓÚÓ ˜Ó‡Ô˜Âî. ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ÷‰ ÔÂÚÂÎ. 2 √ÂχÌÒÍË ÙËÁËÍ (1787-1854). 3 —ÔÓÚÂÌ ÓÚ·Ó. 4 œÓÒˇ˙Í˙Ú ÓÚ ìŒ‰ËÒ¡î ̇ ŒÏË. 6 –Â͇ ‚ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì. 7  ÓÊ̇ ·ÓÎÂÒÚ ÔÓ „·‚‡Ú‡. 8 ≈‚ÂÈÒÍË ÏÂÒˆ. 9 œËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË Á‡ βÎÂÂÌÂ. 11 √ÂÓÈ Ì‡ ÇÒÌ ì ‡ÎˇÚ ̇ À‡ıÓî. 13 √ÂÓËÌˇ ̇ ¡‡ÎÁ‡Í ÓÚ ì»Á„Û·ÂÌË ËβÁËËî. 14 œÒ‚‰ÓÌËÏ Ì‡ ƒ. œÓΡÌÓ‚. 16 √·‚ÂÌ ÔÎÓ˘‡‰ ‚ ‰‚ÌÓ„˙ˆ-

ÍË „‡‰. 17 œ‡ÒÚËÒÍË ÊÂ‡‚. 18 »Ú‡ÎˇÌÒÍË ÂÒÚ‡‰ÂÌ Ô‚ˆ. 19 Õ‡¯Â Ô‰ÔˡÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË Ò‰ÒÚ‚‡. 21 œÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ (ÏÌ.˜.). 23 —ÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÓÚ ’. —ÏËÌÂÌÒÍË. 25 ¬˙ÔÓÒËÚÂÎ̇ ˜‡ÒÚˈ‡, ÒΉ ÍÓˇÚÓ Ò Ә‡Í‚‡ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó. 27 “˛ÍÒÍÓ ÌÓχ‰ÒÍÓ ÔÎÂÏÂ, ÔÓˇ‚ËÎÓ Ò ‚ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ ÔÂÁ V ‚ÂÍ. 30 ’ÛÌÒÍË ‚Óʉ. 33 –Â͇ ‚˙‚ ¬ËÂÚ̇Ï. 35 ŒÚÍË‚‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂΡ Ò ‚˙Ú¯ÌÓ „ÓÂÌÂ. 37 —ÚÓËÚÂÎÌÓ-ËÌÊÂÌÂÂÌ ÚÂÏËÌ. 39 –ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 40 ¡Ë‚¯‡ Ò‚ÂÚӂ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ.

ЛЕСНО

СУДОКУ 4

1 1

7

8

7

5

1

1

6

4

9

7

9

7

3

2

1

5

2

9 8

7

9

1

4 Úˇ ‰‚ Ò‰ÏËˆË Ë ˘Â ÒË ÍÛÔˇ ÌÓ‚Ó. —Ή χÎÍÓ Ò Á‡‰‡‚‡ ‰ËÌ "–ÓÎÒ –ÓÈÒ" Ë ÚÓÈ Ò ‚˙ÚË, ÔÓÚÓ¯‡‚‡ ÒÂ, ËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÌÂ„Ó ‡‡·ËÌ, ÔÂÚÓÎÂÌ ·ÓÒ, ˇ‰ÓÒ‚‡ ÒÂ Ë ÚÓÈ, Ú˛ı͇ ÒÂ Ë ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ÒË Í‡Á‚‡: - ≈, ÌˇÏ‡ ÌˢÓ, ˘Â ‡·ÓÚˇ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ Ë ˘Â ÒË ÍÛÔˇ ÌÓ‚. «‡‰‡‚‡ Ò ÔÓ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡ "“‡·‡ÌÚ", ÔÓ‰Ì‡Òˇ ̇ χÒÎÂÌÓÚÓ ÔÂÚÌÓ, ÔÓÚÓ¯‡‚‡ Ò ˆÂÎˡÚ, ËÁÎËÁ‡ ‰ËÌ Ï˙Ê, ı‚‡Ì‡Î Ò Á‡ „·‚‡Ú‡, Ë ‚Ë͇: - Çχ ÏÛ ÒÚ‡‡, 12 „Ó‰ËÌË ‡·ÓÚËı, Á‡ ‰‡ Ú ÍÛÔˇ! ŒÚË‚‡ ÔË ÌÂ„Ó ‡‡·ËÌ˙Ú Ë „Ó ÔËÚ‡ Û˜Û‰ÂÌÓ: - ¿·Â, Á‡˘Ó ÒË ÍÛÔÛ‚‡¯ ÚÓ„‡‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÍ˙Ô‡ ÍÓ·?

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Àëèì. 5. Ðèìàí. 10. Ðåìèç. 12. Ìåðà. 13. Àí. 14. Ëîðà. 15. Èñ. 16. Ñàï. 17. Ðåêà. 19. Èâàí. 21. Ìåíà. 22. Ëàì. 23. Ðèòà. 25. Äîëàð. 27. Ëåì. 29. Ðàâàí. 30. Ìèíà. 31. Àä. 32. Âèäèí. 33. Êóðàæ. 34. Ëèñà. Îòâåñíî: 1. Àðàìèë. 2. Ëåí. 3. Èì. 4. Ìèëàí. 6. Èìàðåò. 7. Ìå. 8. Àðèêà. 9. ÍÀÑÀ. 11. Çîï. 16. Ñàìîâàð. 18. Åíàëèäè. 20. Âàäà. 21. Ìèð. 23. Ðàí. 24. Îìàíà. 26. Ëàäà. 28. Åíèñ. 29. Ðàê. 30. Ìë.

6

5

В ИЦОВЕ ÔÂÁ ÔÓÁÓˆ‡ Ë ËÁ‚‰Ì˙Ê ‚ÎËÁ‡ ÍÓ̉ÛÍÚÓ˙Ú Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ï „Ή‡ ڇ͇, ÒˇÍ‡¯ ÌˇÏ‡Ï ·ËÎÂÚ. - ¿ ÚË? - ‡Í‚Ó - ‡Á? œÓ„Ή̇ı „Ó Ú‡Í‡, ÒˇÍ‡¯ ËÏ‡Ï ·ËÎÂÚ! ☺ ☺ ☺ - ÃÓʯ ‰‡ Ï ÔÓÁ‰‡‚˯!  ÛÔËı ÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ! ≈, Ò„‡ ˘Â ‚ˉˇ Ò‚ˇÚ! -  ÓÈ? “ÓÁË ËÎË ÓÌÁË? ☺ ☺ ☺ Õ‡ χ„ËÒÚ‡Î‡ ‡ÁΡÚÓ Ï‡ÒÎÓ. «‡‰‡‚‡ Ò ‰ÌÓ "‘Â‡Ë", ÔÓ‰Ì‡Òˇ ̇ ‡ÁΡÚÓÚÓ ÔÂÚÌÓ, Û‰ˇ Ò ‚ χÌÚËÌ·ڇ, ÔÓÚÓ¯‡‚‡ Ò ˆˇÎÓÚÓ; ËÁÎËÁ‡ ÓÚ‚˙Ú ‰ËÌ ·ÓÍÂ, ˇ‰ÓÒ‚‡ ÒÂ, Ú˛ı͇ ÒÂ, ÌÓ ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ÒË Í‡Á‚‡: - ≈, ÌˇÏ‡ ÌˢÓ, ˘Â ÔÓ‡·Ó-

6

8 4

СРЕДНО

8

5

6

≈‰Ì‡ ÊÂ̇ ËÁ͇‚‡ ÍÓ·ڇ ÒË ÓÚ Ô‡ÍËÌ„. œ˙‚Ó Û‰ˇ ÍÓ·ڇ Ô‰ Ì¡, ÔÓÒΠڇÁË Á‡‰ Ì¡. »‰‚‡ ÔÓÎˈ‡È Ë ËÒ͇ ÍÌËÊ͇ڇ È. “ˇ ÏÛ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: - fl Ì ÒÚ‡‚‡ÈÚ ÒϯÂÌ, ˜Â ÍÓÈ ˘Â ÏË ‰‡‰Â ÍÌËÊ͇? ☺ ☺ ☺ - ‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡? œÓ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ÚË Í‡Á‡, ˜Â Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ Â Ò„‡ÁÂÌ, ‡ ‚˙Ú ҇ ˜ÂÚËËχ! ÿÓÙ¸Ó˙Ú Ì‡ "¡˙Á‡ ÔÓÏÓ˘" ͇Á‚‡: - ŒÒڇ̇ÎËÚ „Ë Ò„‡ÁËı ‡Á ÔÓ Ô˙Úˇ. ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ ÔÓÒˇÍ ‡Á͇Á‚‡: - ÃË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ Ô˙ÚÛ‚‡ı Ò ‚Î‡Í ‰Ó œÎÓ‚‰Ë‚. —‰ˇ ÒË ÍÓÚÍÓ ‚ ÍÛÔÂÚÓ, „Ή‡Ï

2

2

7

3

9

3

9

7

6

3

8

4

5

1

2

6

3 8

4

5

3

8 5

8

4

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

7

ÑÐÅÄÍÎ

6

1

8

2

9

3

5

7

4

6

1

3

8

7

2

5

4

9

7

2

4

5

6

8

3

1

9

4

2

5

1

3

9

6

8

7

9

5

3

4

1

7

8

6

2

7

8

9

6

4

5

2

1

3

3

7

5

8

2

4

1

9

6

8

3

6

5

1

4

9

7

2

4

8

9

6

3

1

7

2

5

1

4

2

3

9

7

8

6

5

1

6

2

9

7

5

4

3

8

5

9

7

2

6

8

1

3

4

8

9

1

3

5

2

6

4

7

2

7

4

9

8

1

3

5

6

2

4

7

1

8

6

9

5

3

3

5

1

7

2

6

4

9

8

5

3

6

7

4

9

2

8

1

9

6

8

4

5

3

7

2

1

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÍÀÓÊÀ & ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

Íîâà óñëóãà íàìàëÿâà êàòàñòðîôèòå ŒÍÓÎÓ 7% ÓÚ Ô˙ÚÌÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌËÚ Ë̈ˉÂÌÚË Ò‡ Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ Ì‡·Ë‡Ì ËÎË ‡Á„Ó‚ÓË ÔÓ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ¯ÓÙË‡ÌÂ, ÒÓ˜Ë ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÙË͇ ÔÓ Ï‡„ËÒÚ‡ÎËÚÂ. œÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ò ·‡ÁË‡ ̇ Á‡ÔËÒË ÓÚ ì˜ÂÌË ÍÛÚËËî, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÍÓÎËÚÂ. œÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ‚ ͇ڇÒÚÓÙË Ò‡ Á‡„Ë̇ÎË Ì‡‰ 41 ıËΡ‰Ë ‰Û¯Ë. ÿÓÙ¸ÓËÚ ÚÛ‰ÌÓ Ò ÓÚ͇Á‚‡Ú ÓÚ Ì‡‚Ë͇ ‰‡ ‡Á„Ó‚ÓˇÚ ÔÓ ÏÓ·ËÎÌˡ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú ÍÓÎËÚ ÒË. ¡‡˘‡ ̇ 12-„Ӊ˯ÌÓ ÏÓϘÂ, Ô„‡ÁÂÌÓ ÓÚ „Ó‚Ó¢ ÔÓ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ ¯ÓÙ¸Ó, ÔËÁ̇‚‡ Ô‰ ¿ÒÓ¯ËÂÈÚ‰ ÔÂÒ, ˜Â ‰ÓË Ë ÒΉ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÏÛ Â ÍÓÒÚ‚‡ÎÓ ÌÂËÏÓ‚ÂÌË ÛÒËÎˡ ‰‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ ı‰ÒÂÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍÓÏÛ‚‡ÌÂ. —„‡ “ˇÚ˙  ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÍËÔ‡ ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ÓÔËÚ‚‡˘‡ Ò ‰‡ ÒÔ ÔÓ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÌ Ô˙Ú ÔÓ‰Ó·ÌË Ë̈ˉÂÌÚË. ƒ‡ ËÁÍβ˜Ë¯ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ËÎË ‰‡ Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ìˡڇ - ÚÓ‚‡ Ò‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚÛ‰ÌË Ì¢‡, ÒÔÓ‰ÂΡ ÚÓÈ. ’Ó‡Ú‡ Ò‡ Ò‚ËÍ̇ÎË ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ìˡڇ Ë Ò Ôˉ˙Ê‡Ú Í˙Ï Ì‡‚Ë͇ ÒË, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ ¯ÓÙË‡Ú. ‡Ì‡‰Ò͇ڇ ÒÓÙÚÛÂ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ Aegis Mobility Ëχ ¯ÂÌË ̇ ÔÓ·ÎÂχ. ÕÂÈ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ DriveAssistT ÓÚÍË‚‡ ‰‡ÎË ÏÓ·ËÎÌËˇÚ ÚÂÎÂÙÓÌ Ò ‰‚ËÊË Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ ÍÓ·ڇ.  Ó„‡ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÚÓ‚‡, ÒÓÙÚÛÂ˙Ú ‡Î‡ÏË‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÏÂʇ ‰‡ Á‡‰˙ÊË ÔÓ‚ËÍ‚‡Ìˡڇ Ë ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌˡ, ‰Ó͇ÚÓ Ì ÒÔ ͇‡ÌÂÚÓ. œÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì ·ÎÓÍË‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‚ıÓ‰ˇ˘ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ìˡ. Œ·‡Ê‰‡˘ËˇÚ Ò ˘Â ˜Û Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ˜Â ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓ„ÓÚÓ Ú˙ÒË, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ¯ÓÙË‡. “ÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ̇ÚËÒÌ ·ÛÚÓÌ Ë ‰‡ ÓÒÚ‡‚Ë ÒÔ¯ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ÔË Ô˙‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ÕˇÍÓÎÍÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ˘‡Ú‡, Ò‰ ÍÓËÚÓ Õ˛ …ÓÍ Ë  ‡ÎËÙÓÌˡ, ‚˙‚‰Óı‡ Á‡ÍÓÌË, Ó„‡Ì˘‡-

Канадска компания предлага софтуерно решение, което блокира разговорите по телефона при шофиране. ‚‡˘Ë ‡Á„Ó‚ÓËÚ ÔÓ ÏÓ·ËÎÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌ ÔË ¯ÓÙË‡ÌÂ. ÕÓ ‚Ò Ӣ  ‡Á¯ÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıẨÒÙË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Bluetooth ÒÎÛ¯‡ÎÍË Ë ÏËÍÓÙÓÌ (ı‰ÒÂÚË). œÓÛ˜‚‡Ìˡڇ Ó·‡˜Â ÒÓ˜‡Ú, ˜Â ıẨÒÙË Ì ÔÓχ„‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ. ŒÔ‡ÒÌÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂÚÓ ÔË Ì‡·Ë‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ËÎË ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‡ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÚ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ˙͇ڇ ÓÚ ‚Ó·̇. —ÓÙÚÛÂ˙Ú Ì‡ Aegis ‡·ÓÚË Ì‡ ÒχÚÙÓÌË ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Windows Mobile, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ‡Ô‡‡ÚËÚ Ò˙Ò Symbian, Ô‰·„‡ÌË ÓÚ Nokia Ë Sony

Ericsson. œÓ„‡Ï‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ GPS ˜ËÔ, Á‡ ‰‡ Û·‚ˇ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ë Ò˄̇ÎË ÓÚ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ Òڇ̈ËË. ¿ÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ëχ Wi-Fi ‡ÌÚÂ̇, Úˇ Ò˙˘Ó ÏÓÊ ‰‡ ‚ÎÂÁ ‚ ÛÔÓÚ·‡, Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú ÓÚ Aegis. «‡ ‰‡ ‡·ÓÚË, ÒÓÙÚÛÂ˙Ú Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ÔÓ‰‰˙Ê͇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ. Aegis ‚Ò Ӣ Ì  ÒÍβ˜Ë· ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌˡ Ò ÚÂÎÂÍÓÏË, ÌÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Ó‰Ë Ô„ӂÓË Ë Ó˜‡Í‚‡Ìˡڇ Ò‡ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ ‰‡ Òڇ̠‰ÓÒÚ˙Ô̇ ˜ÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ÃÂÒ˜̇ڇ Ú‡ÍÒ‡ ˘Â ‚‡Ë‡ ÓÚ 10 ‰Ó 20 ‰Ó·‡ Á‡ ‰ÌÓ

ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. —ÓÙÚÛÂ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì Ë ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ì ÓÚ‰‡Î˜ÂÌÓ ÔÂÁ Û· Ò‡ÈÚ. Õ‡ÔËÏÂ ‰‡ ‡Î‡ÏË‡ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂıÌËÚ ‰Âˆ‡ Ò ̇‰·ˇ„‚‡Ú Ò ÍÓÎËÚÂ, ËÎË Ô˙Í ÏÂÌˉÊ˙ËÚ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ. ‡Ì‡‰ÒÍËˇÚ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Î‡ÌÒË‡ Ò‚Óˇ ÏÓ·ËÎÂÌ ÒÓÙÚÛÂ ‚ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó Ò˙Ò Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎ̇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ Nationwide Mutual Insurance Co.  ÎËÂÌÚËÚ ̇ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂΡ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÓÚÒÚ˙Ô͇ ÓÚ 3 ‰Ó 10 ÔÓˆÂÌÚ‡, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÓÙÚÛÂ‡ DriveAssistT. TechNews.bg

Пчелите – природни математици œ˜Â·ڇ, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚÍË· ı‡Ì‡, Ò ‚˙˘‡ ‚ ÍÓ¯Â‡ Ë Ò˙Ó·˘‡‚‡ ̇ ‰Û„ËÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ È. ‡Í Ò Ô‰‚‡ Ú‡ÁË ËÌÙÓχˆËˇ? ÉÓÌÓÒ̇ڇ Ԙ· Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ڇ̈, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Ô‰‡‚‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÙÓχˆËˇ - ÔÓÒÓ͇ Ë ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ. ¬ÒÂÍË Ô˙Ú Ó·‡˜Â Ԙ·ڇ ÔÓ‰‡‚‡ χÎÍÓ ÔÓ-‡Á΢ÌË ìÍÓÓ‰Ë̇ÚËî. ”˜ÂÌËÚ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â Ú‡ÁË ÔÓÏˇÌ‡ ËÎË ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚ Â ËÁ„Ӊ̇ Á‡ ÍÓ¯Â‡, ÔÓÌÂÊ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂÚÓ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌˡ χ¯ÛÚ ÔÓχ„‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÍËÚË ÌÓ‚Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ˆ‚ÂÚÂÌ Ô‡¯Âˆ. ƒÂȂˉ “‡ÌÂ Ë  ËÍ ¬Ë¯Â ÓÚ  ‡ÎËÙÓÌËÈÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ‚ –Ë‚˙Ò‰ÂÈΠ̇·Î˛‰‡‚‡Ú Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô˜ÂÎË, ìÓ·Û˜ÂÌËî ‰‡ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Á‡ı‡ÌË ÔËχÏÍË. »ÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚ ÓÚÍË‚‡Ú, ˜Â ‚ÏÂÒÚÓ ËÁ·Ó ̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ Ú‡ÂÍÚÓˡ ̇ ÔÓÎÂÚ‡, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ̇ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, Ô˜ÂÎËÚ ËÁÏË̇‚‡Ú Ô˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ôӂ˜ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ‡Á΢ÌËÚ ÔÓÏÂÌË ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ, ËÁ‚˙¯ÂÌË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÓÚ Ô˜ÂÎËÚ ‡ÁÛÁ̇‚‡˜Ë. bgfactor.org

KÜÇÜK

İLANLARINIZI ZAMAN’DA DEÐERLENDÝRÝN

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

ÑÏÎÐÒ

Àðìñòðîíã ïîáåäè ðàêà,ñåãà å âðåìå íà ñúïåðíèöèòå ìó À‡ÌÒ ¿ÏÒÚÓÌ„ ˘Â Ò Á‡‚˙Ì ‚ „ÓÎÂÏˡ ÒÔÓÚ ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë Ì‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ. ¿ „ÓΡÏÓÚÓ Á‡‚˙˘‡Ì ̇ ¿ÏÒÚÓÌ„ ‚ ì“Û ‰¸Ó ‘‡ÌÒî  ÔÂÁ ˛ÌË. ŒÒÌӂ̇ڇ ˆÂÎ Ò˙Ò Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÒÔÓÚ‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ,  ‰‡ ÔËÍÓ‚Â ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚˙ıÛ ‡Í‡. Åðàé Ñåïåò÷è

Интересът към Ланс Армстронг се дължи немалко и на това, че той се завръща, за да привлече вниманието върху рака.

œÂÁ 1999 „., ÍÓ„‡ÚÓ À‡ÌÒ ¿ÏÒÚÓÌ„ ·Â ̇ 27 „Ó‰., Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ „ÓÎˇÏ ÍÓÎÓÂÁ‰‡˜ ≈‰Ë ÇÍÒ, ‚ˇ‚‡¯Â, ˜Â ˘Â ÒÔ˜ÂÎË ì“Û ‰¸Ó ‘‡ÌÒî. 10 „Ó‰ËÌË ÒΉ ÚÓ‚‡ ‚Ò Ôӂ˜ ҇ ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ, ˜Â 37-„Ӊ˯ÌËˇÚ ¿ÏÒÚÓÌ„ ˘Â ÒÔ˜ÂÎË "“Û"-‡ ÒΉ „ÓΡÏÓÚÓ Á‡‚˙˘‡Ì ‚ ÒÔÓÚ‡. ŒÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ÒÔÓÚ̇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ú˙ÔÌ ‚˙‚ ‚˙ÎÌÂÌËÂ, ÒΉ ͇ÚÓ ‚ÂÎËÍËˇÚ ÍÓÎÓÂÁ‰‡˜ À‡ÌÒ ¿ÏÒÚÓÌ„ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â Ò Á‡‚˙˘‡ ‚ ÒÔÓÚ‡, Á‡ ‰‡ ÒÔ˜ÂÎË 8-‡ ÚËÚ· ̇ "“Û"-‡. »ÌÚÂÂÒ˙Ú Ò ‰˙ÎÊË ÌÂχÎÍÓ Ë Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ¿ÏÒÚÓÌ„ Ò Á‡‚˙˘‡, Á‡ ‰‡ Ô˂Θ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ‚˙ıÛ

‡Í‡. “ÓÈ ˘Â Ò Á‡‚˙Ì ‚ „ÓÎÂÏˡ ÒÔÓÚ ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë Ì‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂÚÓ ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ, ͇ÚÓ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ˘Â ͇‡ ̇ ÍÓÎÓÂÁ‰‡˜Ì‡Ú‡ Ó·ËÍÓÎ͇ ̇ »Ú‡Îˡ ÔÂÁ χÈ. ¿ „ÓΡÏÓÚÓ Á‡‚˙˘‡Ì ̇ ¿ÏÒÚÓÌ„ ‚ ì“Ûî-‡  ÏÂÒˆ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. œÂÁ 1999 „., ÍÓ„‡ÚÓ ¿ÏÒÚÓÌ„ Ò ‡Á·ÓΡ ÓÚ ‡Í ̇ ÚÂÒÚËÒËÚÂ, ÒÔÓ‰ ‰ÓÍÚÓËÚ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚ ÏÛ ‰‡ ÓˆÂΠ·ˇı‡ Ò‡ÏÓ 30%. ÕÓ Ò „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‚ÓΡ Ë ‰ËÒˆËÔÎË̇ ̇ ¿ÏÒÚÓÌ„, ͇ÍÚÓ Ë ÒΉ ËÌÚÂÌÁ˂̇ ıËÏËÓÚÂ‡Ôˡ, Ò Ó‰Ë Â‰Ì‡ ΄Ẩ‡. —Ή ͇ÚÓ ÔÓ·Â‰Ë ‡Í‡, ·Â¯Â ‰ ̇ ÔÓÚË‚ÌˈËÚ ‚ ÍÓÎÓÂÁ‰ÂÌÂÚÓ. » ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ Á‡ Ì„Ó, ÒΉ ÂÍÓ‰ÌÓÚÓ 7 Ô˙ÚË ÔÓ‰‰, „‡·Ì‡ Ô˙‚ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ̇È-ÒËÎ̇ڇ Ó·ËÍÓÎ͇ - "“Û ‰¸Ó ‘‡ÌÒ", Ë ÔÂÁ 2005 „. Ò ÓÚÚ„ÎË ÓÚ ÒÔÓÚ‡. “ÓÁË ÏÛ ÛÒÔÂı Òڇ̇ ÔËÏÂ Á‡ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡. ≈‰ËÌ ÓÚ Úˇı  ‡ÊeÌÚËÌÒÍËˇÚ ÚÂÌËÒËÒÚ ÀÛÍ‡Ò ¿ÌÓΉ Â. œÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ¿ÏÒÚÓÌ„, Ë ÚÓÈ ·Â ·ÓÎÂÌ ÓÚ ‡Í ̇ ÚÂÒÚËÒËÚÂ Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ

̇ ΘÂÌËÂÚÓ ÛÒÔÂıËÚ ̇ ‚ÂÎËÍˡ ÍÓÎÓÂÁ‰‡‡˜ ÏÛ ‚‰˙ı‚‡ı‡ ÍÛ‡Ê. œÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ Ò‚Óˇ ˉÓÎ, Ke Ò˙˘Ó ÛÒÔˇ ‰‡ Ò Á‡‚˙Ì ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ‚ ÒÔÓÚ‡ Ë ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡. «‡ ÌÂ„Ó ‚˜ Ì  ‚‡ÊÌÓ ‰‡ÎË Ô˜ÂÎË ËÎË „Û·Ë, ‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂ͇‡ÌÓ Ò ·ÎËÁÍË Ë ÔˡÚÂÎË. «‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¿ÏÒÚÓÌ„ ‚ ÍÓÎÓÂÁ‰ÂÌÂÚÓ ÔÓÓ‰Ë Ë „ÓÎÂÏˡ ÒÔÓ ‰‡ÎË Î„Ẩ‡Ú‡ ˘Â ÛÒÔ ‰‡ ÔÓ·Â‰Ë Ì‡ "“Û"-‡, Á‡˘ÓÚÓ ‰‡ Ò Í·ÒË‡ ‚ÚÓË Á‡ ÌÂ„Ó Â ‡‚ÌÓÒËÎÌÓ Ì‡ ÌÂÛÒÔÂı. ¬˙ÔÓÒËÚÂÎÌËÚ Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú, ͇ÚÓ ËχÏ Ô‰‚ˉ, ˜Â ‰ÓÒ„‡ ̇‰ 34 „. ‚˙Á‡ÒÚ "“Û"˙Ú Â ÒÔ˜ÂÎÂÌ Ò‡ÏÓ ÓÚ ‘ËÏËÌ À‡Ï·ÓÚ ÔÂÁ ‰‡Î˜̇ڇ 1922 „. ÕÓ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡·‡‚ˇ, ˜Â ‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ì‚Ë̇„Ë Â ÓÔ‰ÂΡ˘ËˇÚ Ù‡ÍÚÓ. —ÔÓÚ̇ڇ ËÒÚÓˡ  Ô˙Î̇ Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÏÂË, ͇ÚÓ ÏÓÊ ·Ë ̇È-ËÁ‚ÂÒÚÌËˇÚ ÓÚ Úˇı  ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚ˙Ú Ã‡ÈÍ˙Î ƒÊÓ‰˙Ì, ÍÓÈÚÓ ‰Ó͇Á‡ Ë Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ ͇Á‡ÌÓÚÓ ‰ÓÒ„‡ ÔÂÁ 1994 „Ó‰. ÔË Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÒË ‚ ÒÔÓÚ‡.

Îáúðíåòå âíèìàíèå íà ðàêà œÓ ‚ÂÏ ̇ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡, ̇ ÍÓˇÚÓ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ˘Â Ò Á‡‚˙Ì ‚ ÒÔÓÚ‡, À‡ÌÒ ¿ÏÒÚÓÌ„ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Á‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇ ÓÚ ‡Í ˘Â ÛÏ‡Ú 8 ÏËÎËÓ̇ ‰Û¯Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. œÓ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ ‡Í‡ ¿ÏÒÚÓÌ„  ÏÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚ÂÌ Ò ÙÓ̉‡ˆËˇÚ‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÛ ËÏÂ Ë Ê˙ÎÚËÚ „Ë‚ÌË "livestrong", ͇ÚÓ Ì‡·Ë‡ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÌÂ‡‚̇ڇ ·ËÚ͇ Ò ‡Í‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÓÈ Ó·Ë͇Ρ ·ÓÎÌËˆË Ë ‚‰˙ı‚‡ ÍÛ‡Ê ̇

·ÓÎÌËÚÂ. ŒÒÌӂ̇ڇ ÏÛ ˆÂÎ Ò˙Ò Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÔÓÚ‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ,  ‰‡ ÔËÍÓ‚Â ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚˙ıÛ ‡Í‡, ÌÓ Ëχ Ë ‰Û„ ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰Ó͇Ê ˜Â  "·ËÎ ˜ËÒÚ ÔË ÒÔ˜Â΂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒ„‡¯ÌËÚ ÒË 7 ÚËÚÎË". ¬˙ÔÂÍË ˜Â  ÒÔÓÚËÒÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ò  ÔӉ·„‡Î ̇ ̇È-ÏÌÓ„Ó ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡ ‰ÓÔËÌ„, ÛÒÔÂıËÚ ÏÛ ‚Ë̇„Ë Ò‡ ·ËÎË ÔӉ·„‡ÌË ÔÓ‰ Ò˙ÏÌÂÌËÂ. ¿ÍÓ ÛÒÔÂÂ

ÔÂÁ ˉ̇ڇ „Ó‰Ë̇ ‰‡ ÒÔ˜ÂÎË "“Û"-‡ Á‡ 8-Ë Ô˙Ú, ¿ÏÒÚÓÌ„ ˘Â ͇̇‡ Ò‚ÓËÚ ÔÓÚË‚ÌËˆË ‰‡ Á‡ÏÎ˙ÍÌ‡Ú Á‡‚Ë̇„Ë. «‡˘ÓÚÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì ˘‡‰ˇÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÓÔËÌ„, Ë ·Ë‚‡Ú ÓÚÍË‚‡ÌË ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ. “‡Í‡ ÚÓ‚‡ Â Ë ‰Ó͇Á‚‡Ì ̇ "˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡" ̇ Ò‰ÂÏÚ ÒÔ˜ÂÎÂÌË ÚËÚÎË Á‡ ¿ÏÒÚÓÌ„. «‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Ì ÔËÁ̇‚‡ ‚ÚÓÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÛÒÔÂı.

ZAMAN 9

За пошлостите, вкаменелостите на балканския манталитет "—˙‰ËËÚ ˘Â „Ë ÓÔ‡‚ˇÚ Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ˇÏ‡, ÚÛ·‡ ·ÂÌÁËÌ Ë ÍΘ͇ ÍË·ËÚ", ͇Á‡ ’ÂÓ Ë ı‚˙ÎË ‚ Ú˙˜ ÒÔÓÚ̇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Û Ì‡Ò. “Ó‚‡ Òڇ̇ ÔÓ‚Ó‰ ƒËÒˆËÔÎË̇̇ڇ ÍÓÏËÒˡ ̇ ¡‘— ‰‡ ͇̇Ê ÚÂ̸Ó‡ ̇ ì◊ÂÌÓÏÓˆî Á‡ 3 χ˜‡. ¬ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ÚÓÎÂË‡Ï ÔÓ‰Ó·ÌË Í‡ÈÌË ËÁ͇Á‚‡Ìˡ, ÌÓ Ú ҇ Á‡ÍÓÌÓÏÂ̇ Â‡ÍˆËˇ ̇ Ò˙‰ËÈÒÍËÚ ÚÂÒÎË Ë ·ÂÁÓ·‡Áˡ ‚ Ó‰Ìˡ ÙÛÚ·ÓÎ. “Ó Ì ҇ÏÓ Ò˙‰ËÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‡Ï‡ ˇ‚Ìåõìåä ÌÓ Ë ‰Û„Ë Ì¢‡ Ìåõìåäîâ ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ï‡È m.mehmedov@zaman.bg Ò‡ÏÓ ˘Â „Ë ÓÔ‡‚Ë, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓÒΉÌÓ ‚ÂÏÂ, „Ή‡ÈÍË Í‡Í‚Ó Ò ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÏË·ڇ ÌË ‰˙ʇ‚ˈ‡, ÛÔÓËÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡Ï ‰‡ ̇ÏÂˇ ÌÓÚÍË Ì‡ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï, ÌÓ Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË Ì ÛÒÔˇ‚‡Ï. Õ ÛÒÔˇ‚‡Ú Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ ÓÍÓÎÓ Ò‰ÂÏ ÏËÎËÓ̇ ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË. —‡ÏÓ ÔÓÎËÚˈËÚ ÛÒÔˇ‚‡Ú, ÌÓ Á‡ Úˇı  ˇÒÌÓ, ˜Â Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ „Ó‚ÓˇÚ Ó·‡ÚÌÓÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. ¬Â˜Â ‚ÁÂı ‰‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ͇ÚÓ Â‰ËÌ √Ó„ÓÎ, ÍÓÈÚÓ Ú‡„˘ÌÓ Á‡‚˙¯‚‡ ÁÂÏÌˡ ÒË Ô˙Ú, Ú˙ÒÂÈÍË Ë Ì ÛÒÔˇ‚‡ÈÍË ‰‡ ̇ÏÂË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚ ÒÚ‡ÌË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÊË‚ÂÂ. ÕÓ Í‡Í ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ, ÒΉ ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÓÚË‚‡¯ ̇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ Ò¢‡ ‰‡ ÒË ‚˙¯Ë¯ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ͇‡Ú Ú ‰‡ ˜‡Í‡¯ ˜‡Ò Ë ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ô‰ ÒÚ‡‰ËÓ̇, Á‡ ‰‡ ÚË ‰‡‰‡Ú ÎËÒژ ı‡Úˡ, Á‡ ‰‡ ÏÓʯ ‰‡ ÓÚ‡Á˯ Ò¢‡Ú‡, ‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÌÓÚÓ ÎˈÂ, ÍÓÂÚÓ „Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÔÓÒÌËÚ ‡Í‰ËÚ‡ˆËË, „Ó ÌˇÏ‡. » ̇È-̇Í‡ˇ Ò ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË Ì‡„ÎÓÒÚ ÚË Í‡Á‚‡Ú, ˜Â ‰‚‡ ÎË ÌÂ ÌˇÏ‡¯ Ô‡‚Ó Ì‡ ÚÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ ωˡ, Á‡ ÍÓˇÚÓ „ÓÒÔÓ‰‡Ú‡ Ì ҇ ˜Û‚‡ÎË. ¬Ë ÒË„ÛÌÓ Ì ÒÚ ˜Û‚‡ÎË Ë Á‡ "»ÌÚÂ̯˙Ì˙Î ’Â‡Î‰ “Ë·˛Ì" ËÎË "≈ÍËÔ", ÌÓ Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚˙Ì Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚‡¯ÂÚÓ Ò˙Á̇ÌËÂ, ‚˙ÔÂÍË ‚‡¯ÂÚÓ ÌÂÁ̇ÌËÂ. » ÚÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ÚË Ò ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÚÂÚˡ ÔÓ „ÓÎÂÏË̇ „‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ - œÎÓ‚‰Ë‚ (̇ χ˜‡ "¡ÓÚ‚"÷— ¿), ‡ Ì ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì ËÎË »‡Í, ‚ ÒÚ‡Ì‡ ˜ÎÂÌ͇ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á. œ‡‚ÓÚÓ ÚË ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡¯ Ë ‰‡ ÓÚ‡Á˯ ‰‡‰ÂÌÓ ÒÔÓÚÌÓ Ò˙·ËÚË ÔÓËÁÚ˘‡ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒË ÊÛ̇ÎËÒÚ, ‡ Ì ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓˇ ωˡ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡¯. ÕË Ì ÔÓÒÚ‡‚ˇÏ ÔÓ‰ Ò˙ÏÌÂÌˠ΄ËÚËÏÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÓÚ·Ó‡, ˜ËËÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÒÚÂ, ̇ ÙÛÚ·Ó·, ÍÓÈÚÓ Ë„‡Â ÚÓÈ, Ë ‰‡ÎË ÒË ÒÚÛ‚‡ ‰‡ ÔÓÔ˙ÚÛ‚‡¯ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‡ÁÒÚÓˇÌË Á‡ Ú‡ÁË Ò¢‡. ÕË ÔÓÒÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡Ï ‰‡ ÒË ‚˙¯ËÏ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÌÓ Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú Ò ۷Âʉ‡‚‡ÏÂ, ˜Â  ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ ÚÓ‚‡ Û Ì‡Ò. ÃÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ÓÚ˙ÒËÏ ÓÚ ÔÓ¯ÎÓÒÚËÚÂ, ‚͇ÏÂÌÂÎÓÒÚËÚ ̇ ·‡Î͇ÌÒÍˡ χÌÚ‡ÎËÚÂÚ, ÓÚ "·‡È„‡Ì¸Ó‚˘Ë̇ڇ". » Á‡ ‰‡ Ì ·˙‰‡ Ó·‚ËÌÂÌ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÌËıËÎËÁ˙Ï, ˘Â ‰‡Ï ÔËÏÂË Ì‡ ÔÓ¯ÎÓÒÚËÚ ̇ ·‡Î͇ÌÒÍˡ χÌÚ‡ÎËÚÂÚ ÓÚ ‰Û„Ë ·‡Î͇ÌÒÍË ÒÚ‡ÌË. ¬ “ÛˆËˇ ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ ·ˇıÏ ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ‰ÌÓ ·ÂÁÛÏËÂ. Õ‰ӂÓÎÌË ÓÚ ÒÚ‡¯Ë ÚÂ̸Ó‡ ÒË ÃËı‡ÂÎ —ÍË·Â, ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ì√‡Î‡Ú‡Ò‡‡Èî Û‚ÓÎÌË Ì„ӂËÚ ÔÓÏÓ˘ÌËˆË fi. ƒ‡‚‡Î‡ Ë ≈. √¸Ó͇ÏÔ. ¿ÍÓ Ì ÒË ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ ÚÂ̸Ó‡, Û‚ÓÎÌˇ‚‡¯ ÚÂ̸Ó‡, ‡ Ì ÔÓÏÓ˘ÌˈËÚ ÏÛ, Ô‡‚ÂÈÍË ÌˇÍ‡Í‚Ë ‰·ÌË ÒÏÂÚÍË ÚÓÈ ‰‡ ̇ÔÛÒÌÂ, ·ÂÁ ‰‡ Ô·Ú˯ Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌËÂ. Õ‡ ÚÓ‚‡ Ò ‚Ë͇ ÔÓ ·‡Î͇ÌÒÍË, ‡Ï‡ ÌÓÏÂ˙Ú ÚÓÁË Ô˙Ú Ì ÏË̇. √¯͇ Ò „¯͇ Ì Ò ÓÔ‡‚ˇ, ‡ ·‡Î͇ÌÒÍË Ï‡ÌÚ‡ÎËÚÂÚ - Ӣ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ...


10 Z A M A N Ï Ð Î Å Ê Ò 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÛÌË͇ÎÌˡ ÔÓ‰‚Ó‰ÂÌ ÊÂÎÓÁÓÔ˙ÚÂÌ ÚÛÌÂÎ ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡ - "Çχ‡È", ‚˜  هÍÚ. 11-Ú Ú˙·Ë ̇ ÚÛÌ· ‚˜ ҇ Ò‚˙Á‡ÌË Ì‡ 60 ÏÂÚ‡ ÔÓ‰ ‚Ó‰‡Ú‡, ͇ÚÓ Ò Ә‡Í‚‡ ÔÓÂÍÚ˙Ú ‰‡ Á‡‡·ÓÚË ÒΉ 4 „Ó‰ËÌË. Õ‡È-ÓË„Ë̇ÎÌÓÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â, ˜Â ìÇχ‡Èî ˘Â Ò‚˙Á‚‡ ¿Áˡ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÔÓ‰ ÏÓÂÚÓ. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ "Çχ‡È", ÍÓÈÚÓ Â ‰˙Î˙„ 1400 Ï, Á‡ÔӘ̇ ÔÂÁ 2004 „., ÌÓ ËÒÚÓˡڇ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÓÚÔÂ‰Ë 148 „Ó‰ËÌË. œÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÚˉÂÒÂÚ Ë ‚ÚÓˡ ÓÒχÌÒÍË ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰ÛÎωÊËÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓÂÍÚ Â ·ËΠ̇ ‰Ì‚ÂÌ ‰, ͇ÚÓ Ï‡¯ÛÚ˙Ú Â ·ËÎ ÔÓ˜ÚË Ò˙˘ËˇÚ Ë Ò  ˆÂΡÎÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ·ˇ„‡ ̇ »Òڇ̷ÛÎ Ò ÚÛÌÂÎ, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÏË̇‚‡ ‚·Í. œÓÂÍÚ˙Ú Ì‡ ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰ÛÎωÊËÚ Ô‰ÔÓ·„‡Î Ò˙˘Ó ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡, ͇ÚÓ Ì‡ ÔÓ‰˙ηÓÍËÚ ÏÂÒÚ‡ ÚÛÌÂÎ˙Ú Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ ‚˙ıÛ ÍÓÎÓÌË. œÓ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ Ô·ÌÓ‚Â ‚·Í˙Ú Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÏË̇‚‡ ÓÚ „‡‡ "—Ë͉ÊË" ‰Ó Í‚. "fiÒͲ‰‡". œÓ‡‰Ë ÚÛ‰ÌËÚ Á‡ ËÏÔÂˡڇ ‚ÂÏÂ̇ ÔÓÂÍÚ˙Ú, ̇˜ÂÌ "“ÛÌÂÎË ¡‡ıË" (ÃÓÒÍË ÚÛÌÂÎ), ڇ͇ Ë Ì  ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ. œÎ‡Ì˙Ú Ì‡ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÓÚ ‡ıËÚÂÍÚ ƒÊ‡ÍÒ œÂÓÚ. œÓÂÍÚ˙Ú ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë  Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡ Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÛÎڇ̇, ÍÓÈÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡ ÂÌÚÛÒˇÁË‡Ì, ÌÓ ÚÛ‰ÌËÚ Á‡ ËÏÔÂˡڇ ‚ÂÏÂ̇ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ͇ÍÚÓ Ë ÓÚ Ò˙Ó·‡ÊÂÌˡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ̇·„‡Ú ‰‡ Ò ËÁ˜‡Í‡. ”ÌË͇ÎÌËˇÚ ÔÓÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‰‡ ‡ÁÍ·ÚË ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ÓÒÚ‡‚‡ ÌÂÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÒΉ ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰ÛÎωÊËÚ ÔÂÁ 1861 „. —Ή‚‡˘ËˇÚ ÒÛÎÚ‡Ì ¿·‰Û·ÁËÁ Ò˙˘Ó ·ËÎ ÔÓ‰‰˙ÊÌËÍ Ì‡ ˉ¡ڇ Ë ÔÓˇ‚ˇ‚‡Î ËÌÚÂÂÒ, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë Ò˙˘ËÚ Ô˘ËÌË ÔÓÂÍÚ˙Ú ÓÒڇ̇ΠÌÂ‡ÎËÁË‡Ì. ¿ÍˆÂÌÚË‡ÈÍË ËÏÂÌÌÓ ‚˙ıÛ ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÚÓ ÏË̇ÎÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ˆÂÂÏÓÌˡڇ ÔÓ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒΉ̇ڇ Ú˙·‡ ÔÂ‰Ë ‰‚ Ò‰ÏËˆË ÔÂÏËÂ˙Ú Ì‡ “ÛˆËˇ –‰Ê· “‡ÈÈËÔ ≈‰Ó„‡Ì ̇˜ ÚÛÌ· "Ò·˙‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰̇ 148-„Ӊ˯̇ Ϙڇ".

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò ÓÐ Ã ÓÒ Å ÍÃ ÈÍ

Ïîä Áîñôîðà - óíèêàëåí òóíåë, à íàä íåãî - "Ïúòÿò íà Õþäàéè" Маршрутът на проекта "Мармарай" е почти идентичен с "Пътя на Хюдайи" на повърхността на морето, който се използва като сигурен от векове от рибарите.

Маршрутът на “Мармарай” е посочен преди 4 века Ç¯ÛÚ˙Ú Ì‡ ÚÛÌ·  ·ËÎ ÔÓÒÓ˜ÂÌ ÔÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ 4 ‚Â͇ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ ‰ÛıÓ‚ÌËÍ Ë Û˜ÂÌ ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË, ÍÓÈÚÓ Â Û˜ËÚÂΠ̇ ÒÛÎÚ‡Ì ¿ıω I (1603-1617). œË ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ê‡Ïˡڇ "—ÛÎÚ‡Ì ¿ıω" (ËÁ‚ÂÒÚ̇ ͇ÚÓ ì—ËÌˇÚ‡ ‰Ê‡Ïˡî) ÒÛÎÚ‡Ì ¿ıω I ËÁ˘ÌÓ ÔÓÊ·ΠÌÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÛıÓ‚ÂÌ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇ ˆÂÂÏÓÌˡڇ. ÕÓ ÔÓ‡‰Ë ÒËÎÌË ‚‡ÎÂÊË ‚ ‰ÂÌˇ ̇ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì ·ËÎÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÂÏË̇‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË ÓÚ ‡ÁˇÚÒ͇ڇ ‚ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ »Òڇ̷ÛÎ, Í˙‰ÂÚÓ Â ÔÓÒÚÓÂ̇ ì—ËÌˇÚ‡ ‰Ê‡Ïˡî. —ÔÓ‰ Ô‰‡ÌËÂÚÓ ‚ÂÎËÍËˇÚ ‰ÛıÓ‚ÌËÍ Ë Û˜ËÚÂÎ ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË Â ‰‡Î ‰Ûχ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇ ˆÂÂÏÓÌˡڇ Ë Ò ͇˜ËÎ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ̇È-‚ÂÌË Û˜ÂÌËˆË Ì‡ ‰̇ ÎӉ͇. » ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ ·ÛÈÌÓÚÓ ÏÓ ÛÚËı̇ÎÓ ÔÓ ÎËÌˡڇ, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò ‰‚ËÊ· ÎӉ͇ڇ ̇ ‚ÂÎËÍˡ Û˜ÂÌ. ¬ ‰ÂÌˇ, ‚

ÍÓÈÚÓ ÌËÍÓÈ Ì ÏÓʇΠ‰‡ ÔÂÏËÌ ¡ÓÒÙÓ‡, ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË ËÁÔ˙ÎÌËΠӷ¢‡ÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ê‡Ïˡڇ. —Ή Ú‡ÁË ÒÎ͇ۘ ÎËÌˡڇ ÏÂÊ‰Û "fiÒͲ‰‡" Ë "—‡‡È·ÛÌÛ"  ‰Ó·Ë· ÔÓÔÛΡÌÓÒÚ Í‡ÚÓ "œ˙Úˇ ̇ ’˛‰‡ÈË" Ë Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ÂÍӂ ̇‰ ÓÚ ÏÂÒÚÌË Ë·‡Ë Í‡ÚÓ ÒË„ÛÂÌ Ô˙Ú ÔË ÒËÎÌË ·ÛË. «‡ ÚÛÌ· "Çχ‡È" Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â  ÔÓÒÚÓÂÌ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ "œ˙Úˇ ̇ ’˛‰‡ÈË". “˛·ÂÚÓ Ì‡ ÊË‚ÂÎˡ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ 16 Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 17 ‚ÂÍ ¿ÁËÁ ÇıÏÛ‰ ’˛‰‡ÈË Ò ̇ÏË‡ ‚ ËÒڇ̷ÛÎÒÍˡ Í‚. "fiÒͲ‰‡" Ë Â Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-ÔÓÒ¢‡‚‡ÌËÚ ÏÂÒÚ‡ ‚ „‡‰‡. —Ë„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ ìœ˙Úˇ ̇ ’˛‰‡ÈËî ̇È-‚ÂÓˇÚÌÓ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ ÓÚÔ‡‚Â̇ڇ ÓÚ Ô‡‚‰Ìˡ ’˛‰‡ÈË ÏÓÎËÚ‚‡, ÍÓˇÚÓ „·ÒË: " ÓÈÚÓ ÌË Ó·Ë˜‡, ‰‡ Ì Ò ۉ‡‚Ë ‚ ÏÓÂÚÓ, ‰‡ Ì ËÁÔËÚ‡ ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰‡ Ì ÔÂÍ‡˜Ë ‚ ‰Û„Ëˇ Ò‚ˇÚ, ÔÂ‰Ë ‰‡  ÔÓ‚ˇ‚‡Î ËÒÚËÌÒÍË."

ÑÍÈÌ ÊÀ : ÀÉ ÒÅ Í Ê Àß

“Ìàðìàðàé” - íàé-äúëáîêèÿò òóíåë â ñâåòà “ÛÌÂÎ ìÇχ‡Èî Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ 11 Ò˙‰ËÌÂÌË Ú˙·Ë, ËÁ‡·ÓÚÂÌË Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡, Ò Ó·˘‡ ‰˙ÎÊË̇ 1,4 ÍÏ Ë Â Ì‡ 60 Ï ÔÓ‰ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ ¡ÓÒÙÓ‡. "Çχ‡È" ˘Â  ̇ȉ˙ηÓÍËˇÚ ÚÛÌÂÎ ‚ Ò‚ÂÚ‡, ËÁ„‡‰ÂÌ ÔÓ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ. œ‰˯ÌËˇÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÚÛÌÂÎ ‚ —‡Ì ‘‡ÌˆËÒÍÓ, ËÁ„‡‰ÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ˇÔÓ̈ËÚÂ, ·Â ̇ ‰˙ηӘË̇ ÓÚ 45 Ï ÔÓ‰ ÏÓÒÍÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â Ë ·Â ‰˙Î˙„ ÍËÎÓÏÂÚ˙ Ë ÔÓÎÓ‚Ë̇. ¬˙Á͇ڇ ˘Â Á‡‡·ÓÚË ÒΉ ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË, ͇ÚÓ Ë‰ÂˇÚ‡  ‰‡ Ò ӷÎÂÍ˜Ë ÚÂÊÍËˇÚ Ú‡ÙËÍ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ìˡ ‚ ÏÌÓ-

„ÓÏËÎËÓÌÌˡ »Òڇ̷ÛÎ. Œ˜‡Í‚‡ Ò Ôˉ‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ÂÎÒË Ú‡Ï ‰‡ ÒÍÓ˜Ë ÓÚ 8 ̇ 28%. —Ή ͇ÚÓ "Çχ‡È" Á‡ÔӘ̠‰‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡, Ôˉ‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ¡‡Í˙͸ÓÈ ‰Ó ¡ÓÒڇ̉Ê˙ ˘Â ÒÚ‡‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ 37 ÏËÌÛÚË. ÀËÌˡڇ ˘Â Ëχ ‚˙Á͇ Ë Ò ‰Û„‡ ÏÂÚÓÎËÌˡ - ÓÚ ÔÎÓ˘‡‰ "“‡ÍÒËÏ" ‰Ó Í‚‡ڇΠ"À‚ÂÌÚ", ÍÓˇÚÓ ÒÍÓÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ‰˙ÎÊÂ̇ ‰Ó ÇÒ·Í/¿È‡Á‡„‡. —ÔÓ‰ ËÁ˜ËÒÎÂÌˡڇ ‚ÒÂÍË ˜‡Ò ÔÂÁ "Çχ‡È" ˘Â ÔÂÏË̇‚‡Ú ‰Ó 75 ıËÎ. Ô˙ÚÌËˆË ÓÚ ‡ÈÓ̇ ’‡Î͇Î˙ ‚ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ »Òڇ̷ÛÎ ‰Ó √·Á ‚ Ò˙Ò‰Ìˡ ‚Ë·ÂÚ Ó‰Ê‡ÂÎË.

¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÎËÌˡڇ ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡  ̇È-‰˙ηÓ͇ڇ ÔÓ‰‚Ӊ̇ ÏÂÚÓÎËÌˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡. ƒÓÒ„‡¯ÌËˇÚ ÂÍÓ‰ ·Â ‰˙Ê‡Ì ÓÚ ÔËÒÚ‡ÌˢÂÚÓ Ì‡ —‡Ì ‘‡ÌˆËÒÍÓ - 45 Ï. ¬Â˜Â Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÚÓË ÚÛÌÂÎ, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË. Õ‡‰ ¡ÓÒÙÓ‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ëχ ‰‚‡ ÏÓÒÚ‡, ‡ ÒÍÓÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ Ë ÚÂÚË. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ·Â Ô‰‚ˉÂÌÓ ÚÛÌÂÎ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â ÔÛÒÌ‡Ú ‚ Í‡ˇ ̇ 2009 „., ÌÓ ÒÚÓÂÊ˙Ú Ò Á‡·‡‚Ë Á‡‡‰Ë ‡ıÂÓÎӄ˘ÂÒÍË ÓÚÍËÚˡ. “Ó‚‡ ΡÚÓ ·ˇı‡ ̇ÏÂÂÌË Ë ˜Ó‚¯ÍË ÓÒÚ‡ÌÍË, ‰‡ÚË‡ÌË Ì‡ 6500 „Ó‰ËÌË Ô.Ì.Â.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

ÐÓÑÅ ÃË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÍÓÚÎÂÌˡ ͇Ï˙Í. œÓ‰ÛÍÚ˙Ú, ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ Á‡Ô‡Î͇,  ̇ ÙËχ "«ËÚ‡ –ÛÒ ‡·ÓıËÏ". ”ÌË͇Î̇ÎÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ‰˙ÎÊË̇ ÓÍÓÎÓ 5 ÒÏ ÏÓÊ Á‡‚Ë̇„Ë ‰‡ Â¯Ë ÌÂÔˡÚÌˡ ÔÓ·ÎÂÏ Ò Ì‡ÚÛÔ‚‡˘Ëˇ Ò ÓÍÓÎÓ Ì‡„‚‡ÚÂÎËÚ ̇ ‰Óχ¯ÌËÚ ÛÂ‰Ë ÍÓÚÎÂÌ Í‡Ï˙Í. œÓ‰‡Ê·ËÚ ̇ ULTRASW1 Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÒΉ ÏÂÒˆ Ô˙‚Ó ÓÚ ‚ÂË„‡ ıËÔÂχÍÂÚË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË Ë ÚÂıÌË͇.

«‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ ÚÂÓËÁχ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó‚ÓËÏ, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡·ÓÚË ÒËÒÚÂÏÌÓ, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ, ͇ÚÓ Ò ‚Íβ˜‚‡Ú ͇ÍÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ‡Ô‡‡ÚË, ڇ͇ Ë ¯ËÓ͇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÓÒÓ˜Ë ÂÍÒÔÂÚ˙Ú ÔÓÙ. ¬‡ÒËÎ ÛÚÓ‚.

Първа къща от семеен тип ÐÓÑÅ

ŒÚÍËı‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓ Ó‰‡ ÒË Í˙˘‡ Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚ ‰Óχ ‚ Ò. ÃÓ„ËÎËÌÓ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Í˙˘‡Ú‡ Ô˲ڡ‚‡ 6 ‰Âˆ‡ ÓÚ ‰Óχ ‚ ÃÓ„ËÎËÌÓ. ƒÓ Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ˘Â ·˙‰Â „ÓÚÓ‚Ó Ë ‚ÚÓÓÚÓ ÊËÎˢ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÚËÔ ‚ ‰ÓÏ "ÇÈ͇ Ë ‰ÂÚÂ". ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÃÓ„ËÎËÌÓ Ëχ 16 ‰Âˆ‡ Ë 18 Ï·‰ÂÊË. ƒÂˆ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ‚ χÎÍËÚ Í˙˘Ë ‚ –ÛÒÂ, ¬‡̇ Ë —ÓÙˡ, ‡ Á‡ Ï·‰ÂÊËÚ ˘Â Ò Ú˙ÒˇÚ Á‡˘ËÚÂÌË ÊËÎˢ‡. ŒÚ ”Õ»÷≈‘ Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 500 ıËÎ. ΂‡ ÓÚ Ì‡·‡ÌËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ "¬ÂÎËÍÓÎÂÔ̇ڇ ¯ÂÒÚÓ͇" Ò‰ÒÚ‚‡.

Разходите за лекарства затрудняват ÑÎÔÈß

–‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡Ú 70% ÓÚ Ô‡ˆËÂÌÚËÚÂ, ‡ 18% ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú ΘÂÌËÂÚÓ ÒË ÔÓ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ô˘ËÌË. “Ó‚‡ ÒÓ˜‡Ú ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÒÓˆËÓÎӄ˘ÂÒÍÓ ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ ‡„ÂÌˆËˇ Gallup International. œÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Â Á‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ԇˆËÂÌÚË ÓÚ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ËÏ ‰Ó ÎÂ͇ÒÚ‚‡. “Ó Â Ôӂ‰ÂÌÓ ‚ ÔÂËÓ‰‡ 1-9 ÓÍÚÓÏ‚Ë Ë Ó·ı‚‡˘‡ Ôӂ˜ ÓÚ 500 Ô‡ˆËÂÌÚË Ì‡ ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌÓ Î˜ÂÌË ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 12 ÏÂÒˆ‡, ÎÂÍÛ‚‡ÌË ‚ ‰Óχ¯ÌË ÛÒÎӂˡ ËÎË ‚ ·ÓÎÌ˘ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ.

ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌËˇÚ ÚÂÓËÁ˙Ï Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ò Ú‡ÌÒÙÓÏË‡; ‰ÌÂÒ ÚÓÈ ÌˇÏ‡ ˇÍÓ ËÁ‡ÁÂÌÓ "ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ ÎˈÂ" ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ‚Ò ÔÓ‚Â˜Â Ë Ôӂ˜ ÔÂÚẨË‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‚ÎˡÚÂÎÂÌ ÒÛ·ÂÍÚ ‚˙‚ ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ‰. “Ó‚‡ ͇Á‡ ÔÓÙ. ¬‡ÒËÎ ÛÚÓ‚ - ÔÓ˜ÂÚÂÌ Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÚÓ ‡ÌÚËÚÂÓËÒÚ˘ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó (ÿ≈) Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ »ÌˈˇÚË‚Ìˡ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ÔÓ‚ÂÎˡ Ò ÿÂÒÚË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ‡ÌÚËÚÂÓËÒÚ˘ÂÌ ÙÓÛÏ.  ÛÚÓ‚ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÁχ Ò ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ͇ÚÓ ˇ‚ÎÂÌË ÚÓÈ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ‰Û„Ë ÙÓÏË Ì‡ ÒӈˇÎÂÌ ÔÓÚÂÒÚ. —‡ÏÓ Ò ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇ ‰‡, ‚ÓÂÌÌË Ë ÒÔˆˇÎÌË ÏÂÍË Ì  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò ÔÂÓ‰ÓΠÚÓ‚‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÒÏˇÚ‡ ÚÓÈ. «‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ ÚÂÓËÁχ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó‚ÓËÏ, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡·ÓÚË ÒËÒÚÂÏÌÓ, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ, ͇ÚÓ Ò ‚Íβ˜‚‡Ú ͇ÍÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ‡Ô‡‡ÚË, ڇ͇ Ë ¯ËÓ͇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÔÓÒÓ˜Ë ÂÍÒÔÂÚ˙Ú. ¬ ËÁ͇Á‚‡ÌÂÚÓ ÒË  ÛÚÓ‚ ËÁÚ˙Í̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ Ò ËÌˈËË‡ ÔÓˆÂÒ ÔÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì ̇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ·Ó·‡ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÁχ.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 44 (824) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅÂ

Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ

Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ

Àáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53

Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍÎÂ Øóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ

Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Премахване на котлен камък

Ñàìî ñ îïàçâàíå íà ðåäà íå å âúçìîæíî äà ñå ïðåîäîëåå òåðîðèçìúò

Борба срещу идеологическата същност на тероризма —ÔÓ‰ „ÂÌ. —ÚÓˇÌ ¿Ì‰‚ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ ÔÓ͇Á‡, ˜Â Ô˙Î̇ڇ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ̇ ÚÂÓËÒÚ˘ÌËÚ ÒÚÛÍÚÛË Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ò ÍËÁ‡Ú‡  Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â Ò‡ÏÓ ‰˙ʇ‚ÌËÚ ÒÚÛÍÚÛË ‚˜ Ì ÏÓ„‡Ú ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÚÂÓËÁχ. ìÕÛÊÌÓ Â ‰‡ Ò Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÒÂËÓÁÌË ÒÚÛÍÚÛË Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Á‡ ·Ó·‡ Ò Ú‡ÁË Ò‚ÂÚӂ̇ ˇÁ‚‡. ¬Ò Ôӂ˜ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ‰ËÌˇÚ ‚ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ ÔÎ‡Ì „‡Ê‰‡ÌÒÍËÚ ÒÚÛÍÚÛËî, ‰ÓÔ˙ÎÌË „ÂÌ. ¿Ì‰‚. √ÂÌ. —ÚÓˇÌ ¿Ì‰‚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Ì ·Ë‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ ˉÂÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ, ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓÍÓ̈ÂÔÚÛ‡Î̇ Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì‡

·Ó·‡Ú‡ Ò ÚÂÓËÁχ. «‡˘ÓÚÓ ÒÔÓ‰ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË ÚÂÓËÒÚ, ÍÓÈÚÓ ÓÒڇ̠·ÂÁ ÏÓÚË‚Ëӂ͇, ÚÓÈ ‚˜ ÔÂÒÚ‡‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÂÓËÒÚ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‰‡‚‡Ú Ë ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ú ÍÌË„Ë, ÒÚ‡ÚËË, ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ‰ËÒÍÛÒËË Ë Ú.Ì., ͇ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷÏÂÌˇ ËÌÙÓχˆËˇ Á‡ ‡Áӷ΢‡‚‡Ì ̇ ˉÂÓÎÓ„ËËÚ ̇ ÚÂÓËÁχ. ‡ÚÓ ÔËÏÂ „ÂÌ. ¿Ì‰‚ ÔÓÒÓ˜Ë ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ÍÌË„‡ ̇ ‘ÂÚıÛηı √˛ÎÂÌ ì ˙Ï „ÎÓ·‡Î̇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ ̇ β·Ó‚ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚî ÓÚ ËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ì“Û‰î. 쓇͇ ÌË ͇Á‡ıÏ ̇ ÔÓÚË‚ÌˈËÚ ̇ ‡Á·Ë‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ıËÒÚˡÌË Ë Ï˛Ò˛ÎχÌË Í‡Í‚Ó „Ó‚ÓË Ë Í˙Ï Í‡Í‚Ó ÔËÁÓ‚‡‚‡ √˛ÎÂÌî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.

Пенсионери ще получат по 150 лв. коледни добавки ¬Ò˘ÍË ÔÂÌÒËÓÌÂË ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú Í˙Ï ‰ÂÍÂÏ‚ËÈÒÍËÚ ÒË ÔÂÌÒËË ÔÓ 150 ΂. ÍÓΉÌË ‰Ó·‡‚ÍË, Ò˙Ó·˘Ë ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. “ˇ ͇Á‡, ˜Â ÔÓÂÍÚ˙Ú Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Á‡ ÍÓΉÌËÚ ‰Ó·‡‚ÍË ‚˜  „ÓÚÓ‚ Ë Ô‰ÒÚÓË ‰‡ Ò ÔËÂÏ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. œÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ Ô·˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ "ËÌÙ·ˆËÓÌÌËÚ ‰Ó·‡‚ÍË", ͇Á‡ ÇÒ·Ó‚‡. ¬˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ Ò ÏÂÒ˜ÌË ‰ÓıÓ‰Ë ‰Ó 113,49 ΂. ˘Â ÔÓÎÛ˜‡Ú ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ 50 ΂. Í˙Ï ÌÓÂÏ‚ËÈÒÍËÚ ÒË ÔÂÌÒËË, ‡ ÒΉ 15 ÌÓÂÏ‚Ë ˘Â ·˙‰‡Ú Ô‚‰ÂÌË ÔÓ 100 ΂. "ËÌÙ·ˆËÓÌÌË ‰Ó·‡‚ÍË" ̇ ‚Ò˘ÍË „‡Ê‰‡ÌË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‡Á¯ÂÌË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÏÓ˘Ë. ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ (Ó—œ) ‡Á‡·ÓÚ‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚‡ˇÌÚ‡ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÂÌÒËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÔÓÒÓ˜Ë ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡. "Δ·ÌËÂÚÓ ÌË Â ‰‡ Ò ۂÂÎË˜Ë ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê Ë ÍÓÂÙˈËÂÌÚ˙Ú Á‡ „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡Ê, ÍÓÈÚÓ Ò„‡  1 ÔÓˆÂÌÚ, ÏÓÊ ‰‡ Ò ۂÂÎË˜Ë Ì‡ 1,1 ̇ ÒÚÓ ËÎË Ì‡ 1,3 ̇ ÒÚÓ", ͇Á‡ Úˇ. ÇÒ·Ó‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â Ú‡ÁË ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÂÌÒËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â Ò ‚˙‚‰ ÔÓÂÚ‡ÔÌÓ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘ËÚ ÚË „Ó‰ËÌË, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ È ˘Â Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÏÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡. œÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë Ã“—œ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ô˙‚ËÚ ËÁÌÂÒÂÌË ÚÛ‰Ó‚Ë ·ÓÒË, ̇ ÍÓËÚÓ ˘Â Ò Ò¢‡Ú ·˙΄‡ÒÍË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË Ò

Ñ Í ÈÌ Ê À: ÊÞ ÐØ ÀÒ Á À ÉÕ ÀÍ

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

̇¯Ë Ò˙̇Ó‰ÌˈË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, Ò˙Ó·˘Ë ÇÒ·Ó‚‡. œ˙‚‡Ú‡ ·ÓÒ‡  ̇ 15 Ë 16 ÌÓÂÏ‚Ë ‚ ljˉ, ÒΉ ÚÓ‚‡ ˘Â Ò Ó„‡ÌËÁË‡Ú ÒÂ˘Ë ‚ √˙ˆËˇ, ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ìˡ Ë ‚ √ÂχÌˡ. –‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚ ËÒÍ‡Ú Ó·Û˜ÂÌË Ë ÓÔËÚÌË Í‡‰Ë, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ˇÚ, ˜Â Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú ÓÚ ˆÂ̇ڇ ̇ ÚÛ‰‡, ÍÓÏÂÌÚË‡ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡ Ë ÔÓÒÓ˜Ë Á‡ ÔËÏÂ ‡ÌÍÂÚ‡ ̇ ˙ÍÓ‚Ó‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ Ì¡ ‚‰ÓÏÒÚ‚Ó Ò‰ ·˙΄‡ËÚ ‚ »ÒÔ‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ Ò ‚˙Ì‡Ú ‚ ¡˙΄‡ˡ ÔË Á‡Ô·ÚË ÓÚ 1000 ‚Ó.


27 ÎÊÒÎÌÂÐÈ - 2 ÍÎÅÌÂÐÈ 2008

|

12

Øåéõèíè ïðîìåíÿò Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ ‡Ú‡Ò͇ڇ ¯ÂÈıËÌˇ ÃÓÁ‡ ·ËÌÚ Õ‡Ò ÂÎ-ÃËÒÒẨ Ë ÔË̈ÂÒ‡ ’‡È‡ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ì‡ ÒӈˇÎÌËÚ ÔÓÏÂÌË ‚ Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡ÌË. Õ‡‰ Ò ¡‡ıÂÈÌ Ë  Û‚ÂÈÚ Ò˙ÔÛ„ËÚ ̇ ¯ÂÈıÓ‚ÂÚÂ Ë Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‡‡·ÒÍË ‰˙ʇ‚ÌËˆË ‡·ÓÚˇÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂÚÓ Ë Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ. œ˙‚ËÚ ‰‡ÏË Ì‡ ·Ó„‡ÚËÚ ̇ ÔÂÚÓÎ ‡‡·ÒÍË ÒÚ‡ÌË ÓÚ œÂÒËÈÒÍˡ Á‡ÎË‚ Ò ‚Íβ˜‚‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ÒӈˇÎÌËÚ ÔÓÏÂÌË.  ˙Ï Ô˙‚ËÚ ‰‡ÏË Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÒÍˡ ÒË ı‡‡ÍÚÂ ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ ≈„ËÔÂÚ, —Ëˡ, …Ó‰‡Ìˡ Ë Ã‡ÓÍÓ, ÍÓËÚÓ ‚ÁËÏ‡Ú ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚË ‚ Âʉ̂ËÂÚÓ, Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡Ú Ë ¯ÂÈıËÌËÚ ̇ χÎÍË ¯ÂÈıÒÚ‚‡, ͇͂ËÚÓ Ò‡  ‡Ú‡ Ë ƒÛ·‡È. œÓÒΉ̇ڇ ÌÓ‚Ë̇ ÔÓ ÚÂχڇ  ҂˙Á‡Ì‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ‰̇ ÓÚ Ò˙ÔÛ„ËÚ ̇ ͇ڇÒÍˡ ¯ÂÈı ’‡Ï‡‰ Ë·Ì ’‡ÎËÙ ÂÎ-—‡ÌË - ¯ÂÈıËÌˇ ÃÓÁ‡ ·ËÌÚ Õ‡Ò ÂÎ-ÃËÒÒẨ, ‚ Ò¢‡ Ò ·ËÁÌÂÒÏÂÌË, ̇ ÍÓˇÚÓ Úˇ „Ë ÔËÁÓ‚‡ ‰‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú, ‰‡ Ì Ò ·ÓˇÚ ÓÚ ÔÓÂχÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÍÓ‚Â Ë "‰‡ ËÁΡÁ‡Ú ËÁ‚˙Ì ¯‡·ÎÓÌÌËÚ ‡ÏÍË". ¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒË ¯ÂÈıËÌˇ ÃÓÁ‡ Ô‡‚Ë ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ÒË Ó·ÎÂÍÎÓ, ÌÓ ËÁ‚˙Ì Ì¡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ ‰‡ Ò ӷ΢‡ ‚ Á‡Ô‡‰ÂÌ ÒÚËÎ. ŒÚ·ÂΡÁ‚‡ ÒÂ, ˜Â ÃÓÁ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ ÓÍÓÎÓ 40 „Ó‰ËÌË, Ëχ ÔËÌÓÒ Á‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ‚  ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ̇ÏË‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ ÚÂ΂ËÁˡ ‚ ‡‡·ÒÍˡ Ò‚ˇÚ ì¿Î ƒÊ‡ÁË‡î. ÿÂÈıËÌˇ ÃÓÁ‡, ÍÓˇÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÍÌ ̇ Ô‰ÂÌ ÔÎ‡Ì „·‚ÌÓ ÔÓ ÒӈˇÎÌË ÚÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ÊÂÌËÚÂ, ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡, ÔËÁÓ‚‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌËÚ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 100 ÏËÎËÓ̇ ‰Ó·‡ ‚ ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û ·ÂÁ‡·ÓÚˈ‡Ú‡. ÃÓÁ‡  ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ÔÓˇ‚ˇ‚‡˘‡ Ò ‚ ÔÛ·Î˘ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò˙ÔÛ„‡ ̇ ÂÏË‡ ̇  ‡Ú‡ ÂÎ-—‡ÌË. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÒÔËÒ‡ÌË "‘Ó·Ò" ̇Â‰Ë „-ʇ ÃÓÁ‡ Ò‰ 100-Ú ̇È-‚ÎˡÚÂÎÌË ÊÂÌË ‚ Ò‚ÂÚ‡. —ÔÓ‰ ËÁˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ –Ëχ —‡·‡Ì, ÒÓˆËÓÎÓ„ ÓÚ ƒÛ·‡È, Ô‰ ì¿ÒÓ¯ËÂÈÚ‰ œÂÒî ìÒÚ‡Ú„ˡڇ ̇ ÃÓÁ‡  ˜‡ÒÚ ÓÚ ˆÂÎÚ‡ ̇ ÌÂÈÌˡ Ò˙ÔÛ„ ‰‡ ËÁ‚Ó˛‚‡ ‚‡Ê̇ ÔÓÁËˆËˇ Á‡  ‡Ú‡ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·î.

Голяма част от обучаваните са жени В много арабски страни голяма част от обучаващите се са жени. Този процент е найвисок в ОАЕ - 77 на сто. Предполага се, че близо две трети от студентите в Египет са жени. Две трети от завършилите университета в Катар тази година също са жени. Неотдавна в Кувейт жените получиха право да гласуват и да откриват самостоятелни работни места. Жените министри в Кувейт са повече от една, но все още няма жена, избрана за народен представител. Рола Дашти, икономист от Кувейт, оприличава това развитие на "ефекта на доминото". Сузан Мубарак от Египет е известна като водещата първа дама в арабските страни. Йорданската кралица Раня и първата дама на Сирия Есма Есед също се появяват в публичното пространство. Но в Саудитска Арабия на жените е забранено да шофират сами, да гласуват и да пътуват сами.

Шейхиня Моза

Принцеса Хайа

Кралица Раня

Принцеса представя Йордания на олимпиада œË̈ÂÒ‡ ’‡È‡, Ò˙ÔÛ„‡ ̇ ¯ÂÈı‡ ̇ ‚ÎËÁ‡˘ÓÚÓ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ Œ·Â‰ËÌÂÌËÚ ‡‡·ÒÍË ÂÏËÒÚ‚‡ (Œ¿≈) ÂÏËÒÚ‚Ó ƒÛ·‡È ÃÛı‡Ïω Ë·Ì –‡¯Ë‰ ÂÎ-ÇÍÚÛÏ, ÍÓÈÚÓ Â Ë ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Œ¿≈, Ë ÔÓ-χÎ͇ ÒÂÒÚ‡ ̇ ÈÓ‰‡ÌÒÍˡ Í‡Î ¿·‰Ûηı II, Ò ÓÚÍÓˇ‚‡ ͇ÚÓ ÔÓ-ÍÓÎÓËÚ̇ ΢ÌÓÒÚ. œË̈ÂÒ‡ ’‡È‡ (34) Ò ÓÏ˙ÊË Á‡ ¯ÂÈı ÇÍÚÛÏ ÔÂÁ 2004 „. ÿÂÈı ÇÍÚÛÏ Ëχ ‰̇ ‰˙˘Âˇ ÓÚ ’‡È‡ Ë Ó·˘Ó ÓÒÂÏ̇ÈÒÂÚ ÓÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒË Ò˙ÔÛ„Ë. Õ‡‰ Ò Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔË̈ÂÒ‡ ’‡È‡  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·˙ ÂÁ-

‰‡˜, ÍÓˇÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ë …Ó‰‡Ìˡ ̇ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë ‚ —ˉÌË ÔÂÁ 2000 „Ó‰Ë̇, Úˇ Â Ë ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ Ù‰Â‡ˆËˇ ÔÓ ÍÓÌÂÌ ÒÔÓÚ. Õ‡‰ Ò ¡‡ıÂÈÌ Ë Û‚ÂÈÚ Ò˙ÔÛ„ËÚ ̇ ¯ÂÈıÓ‚ÂÚÂ Ë Ì‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‡‡·ÒÍË ‰˙ʇ‚Ë ‡·ÓÚˇÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÌÂÚÓ Ë Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ, ÌÓ ‚Ò Ӣ Ì Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ ËÁÎËÁ‡Ú Ô‰ ̇Ó‰‡ ͇ÍÚÓ ÃÓÁ‡ Ë ’‡È‡. ¬  ‡Ú‡ Ë Œ¿≈ Ëχ Ë ÊÂÌË ÏËÌËÒÚË. ¬ Œ¿≈ ÌÂÓÚ‰‡‚̇ ·Â ̇Á̇˜Â̇ Ë Ô˙‚‡Ú‡ ÊÂ̇ Ò˙‰Ëˇ.


Kanserin dostu þeker, düþmaný limon HABERLER

12

HABERLER Besinler doðru kullanýldýðýnda meme kanserine karþý etkili silahlara dönüþüyor. Þeker ve þekerden yapýlan tüm gýdalar kanseri tetikler ve kanserli hücreyi besler.

10

Gelecekte en yaygýn meslek iþsizlik olacak Ekonomik, teknolojik ve bilimsel geliþimlere göre geleceðe dair ön görülerde bulunan fütüristler, önümüzdeki kasým ayýnda Ýstanbul'da bir zirve yapacak.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Yýl: 16 Sayý: 44 (821)

0.60 lv

FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

KRİZE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Ev hanımları ekmek makinasını keşfetti sýný, suyunu, tuzunu ve istediði baharatlarý koyuyor ve çalýþtýrýyor makinayý. Elektrikli fýrýn ise bu konuda çok maharetli, çünkü hamurunu kendisi yoðuruyor ve istenilen kývama geldiðinde ekmek yaklaþýk bir saat içinde hazýr hale geliyor. Baþýnda durmaya da gerek yok, çünkü programla çalýþýyor. Program bittiðinde kendi kendine kapanýyor. Devamý sayfa 2’de

Ланс Армтронг победи рака, е време на сега съперницит е му

СПО РТ

09

¿ÏÒÚÓÌ„ ˘Â Ò Á‡‚˙ ÒÔÓÚ ÔÂÁ Ì ‚ „ÓÎÂÏ Ëˇ ˇÌÛ‡Ë Ì‡ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌË ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ ÚÓ , ‡ „ÓΡÏÓÚÓ ‚ ì“Û ‰¸Ó Á‡‚˙˘‡Ì ‘‡ÌÒî  ÔÂÁ ˛ÌË.

10

ДАМИ ПР ОМ

: 16

Áðîé: 4 4 (824)

BULGARIA www.zam

an.bg

Êó÷åòî âî ä çà íåçðÿù à÷ - î÷è èòå õîðà Ñîô èÿ

ÕÞÑÅÈ ÍÎÂ

Âåíöèñëà âà Ìèíä îâà

ÕÂÓ·ıÓ‰Ë ÏÓÒÚ Á‡ ÌÂÁˇ˘ËÚ ıÓ‡ Ò· ÒË, ̇  ‰‡ ËÏ‡Ú ˜Ó‚ÂÍ ‰Ó ÍÓ„ÓÚÓ ‰‡ ¬ÂÌ ÓÒÚ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ú‡, . ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓÒ Ô‰ ‡ÌÓÒ ÚÚ‡ Ë Ê¯ ‰‡ ÓÚÍÚÚ‡, Ó·‡˜Â Ì ÏÓ˯ ͇ÚÓ ‚‡ Û ‚ÒÂÍ Í‡˜ÂÒÚË Ë̉˂ˉ, ÌÓ Û Â‰ÌÓ ˜Â ÚÓ Â Ò˙˘Ì ÍÛÊÂ̇ ‚ ÌÂ„Ó ÓÒÚ̇ ˜ÂÚ‡, Á‡Îӂˡ ı‡‡ Ï˙Ì Í‡, ÍÚÂ. “Ó ÍÓ„‡ ÚÓ Ì Ì ÌËÍ˙‰Â, ÚÓ ÏÛ Ò ıÓ‰Ë Ì Ò ÓÔ· Ì ÏÛ Â Í‚‡, ÍÓ„‡ Ó·˙Ì‡Ú Ó ‰ÓÒÚ‡Ú˙ ÚÓ ‚ÌËχÌË ˜ÌÓ . œÓ ÒÓÙË ÈÒÍËÚ ÛÎˈ ÏÓÊ ‰‡ Ò¢ÌÂÚ Â ÌÂÁˇ˘ Ë ‚ÂÍ Ò Íۘ ˜Ó‚Ó‰‡˜, ÍÓÂÚ ‡ÎÌÓ Ó·Û˜ ÂÌÓ Á‡ ˆÂÎÚ Ó Â ÒÔˆ˘ÂÚ‡ Ò ˇ‚ˇ‚‡Ú "Ó˜Ë ‡. “ÂÁË ÍÛ·ÔË" Á‡ ÏÌÓ„ ̇ ˜ÂÚËË Ó ÌÂ

ÒÀÉÔÓ Ð

íà ñòðàíèöà

Ãîäèíà

ПРОЧЕТЕТЕ КУЧЕТО ВОДАЧ – ОЧИ ЗА НЕЗРЯЩИТЕ ОЧИ

Yüzlerce kiþi Hak ve Özgürlükler Hareketi(DPS) Genel Baþkaný Ahmed Doðan’ýn Özel Kalem Müdürü Ahmet Emin’i son yolculuðuna uðurladý. Kendi köyü olan Kozitsa’da gerçekleþtirilen cenazeye DPS milletvekilleri ve yüzlerce sevdiði katýldý. 46 yaþýnda hayata veda eden Emin için polisin görüþü intihar olduðu yönünde açýklandý. Merhumun babasý bu ihtimale inanmayarak oðlunun öldürüldüðünü savunuyor. Emin’in ölümüyle, biri erkek olmak üzere üç çocuðu yetim kaldý.

Tarım arazilerinin değeri 5 yıl daha artacak Bulgaristan’daki tarým arazileri AB’deki ülkelere göre çok daha düþük fiyata alýnýp satýlýyor. Eski AB ülkelerinde tarým arazisi fiyatý dekar baþýna ortlalama 2 bin leva arasýnda seyrederken, Bulgaristan’da ortalama 300 leva deðerinde bulunuyor. “Bulgar Menkul Kýymetler Borsasý–çýkýþ ve iniþ” adlý seminerde konuþan Elana Property Ýcra Müdürü Veselin Petrov, gelecek 5 yýl içinde tarým arazilerinin devamlý pahalýlaþmasýný beklediðini vurguladý. Devamý sayfa 5’te FOTOÐRAF: BTA

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

02

Само с опазв да се преод ане на реда не е възмо олее терор жно измът —ÔÓ‰ ÔÓÙ. „ÂÌ. —ÚÓˇ ÍËÁ‡Ú‡ Ì ¿Ì‰‚  Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â Ò‡ÏÓ Ò Ê‡‚ÌËÚ ÒÚÛÍÚÛ ‰˙Ë ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ ‚˜ Ì ÏÓ„‡Ú ˇÚ Ò ÚÂÓ ËÁχ.

ÑÍÈÌÊ À:

œËÍβ˜Ë ÛÒÔ¯ÌÓ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂÚÓ Ë Ú˙ ·Ë ̇ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 11 ÚÛÌ Â· "Ç χ ‰˙Î˙„ 1400 ‡È" Ï Ì‡ 60 Ï ‡. ≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌ ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓÚË Ì‡ “Ûˆ ËÚ ÔÓ ÍÚÓ˜ÌÓ Ô‰ ˡ  Á‡ÔÎ ‡ÌÛ‚ ‡ÌÓ Ë "“ÛÌÂÎË ¡‡ı 148 „. Ë Â Ì‡˜ÂÌ Ë". Ç ¯ÛÚ "Çχ‡ ˙Ú Ì‡ È"  ÔÓ˜Ú Ë Ë‰ÂÌÚ˘ "œ˙ÚˇÚ ÌÒ Ì‡ ’˛‰‡ÈË" ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓ ÒÚÚ‡ ̇ ÏÓÂÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ò ÎÁ‚‡ ͇ÚÓ ËÁÔÓÒË„ÛÂÌ ÓÚ Ë·‡ËÚ ‚ÂÍÓ‚Â ÓÚ . Ñòàòèÿòà

ИЙСКИЯ ЗА

Ðúô àò Éåãå í

ÐÈ 200 8

ЕНЯТ ПЕРС

Ìåõì åò

НОВ ИНИ

INTERNAT IONAL NEW SPAPER

ÂÐÈ - Í ÎÅÌÂ

Пътят на "Мармарай" тунела е пос преди 4 века очен

ЛИВ

27 ÎÊÒ ÎÌ

ÁÅÉÍÓ Ð

Baþbakan Sergey Staniþev Kýrcali Günü vesilesiyle ziyaret ettiði Rodop þehrindeki merkez camiye rulo þeklinde dürülü halý hediye etti. Cami tabanýnýn tamamý, Türkiye’den sipariþ edilen Baþbakanýn armaðýný ile kaplandý. Ulusal Güvenlik Dairesi (NSO) görevlisinin ihtarýný dinlemeyen Staniþev ibadathaneye girmeden önce ayakkabýlarýný çýkardý ve kendisine uzatýlan terlikleri giydi. Devamý sayfa 3’te

Eskiden kuraklýk olunca ekmek üreticileri hemen temel gýdanýn fiyatýný arttýrýyordu. Sonra AB’ye girdik. Birçok þey pahalýlaþtý, kilogram ekmeðin fiyatý ise 1, 50 levayý geçti. Ekmeðin fiyat artýþý ne zamana kadar devam edecek sorusu sýk sýk gündeme gelirken, geçen hafta üreticiler en sonunda baklayý aðzýndan çýkardý ve AB’deki fiyat ortalamasýna ulaþýlýncaya kadar fiyatlarýn yükseleceðini itiraf etti. Bitmek bilmeyen zamlarla bütçesi sarsýlan aileler çözümü ekmeði evde yapmakta buldu. Hem de özel ekmek makinasýyla. Birçok ünlü marka altýnda satýþa sunulan bu icatlarla ekmek hem daha ucuza, hem de daha garantili bir þekilde yapýlýyor. Piyasa araþtýrmacýlarý bu tür

makinlarýn satýþýnda büyük oranda artýþ gözlemlendiðini söylüyor. Silistralý ev hanýmý Firdevs Yahya, 6 aydan beri kullandýðý ekmek makinasýyla günlük olarak iki ekmek yaptýðýný ve bunun elektrik tüketimi dahil malieyetinin kilogram baþýna yaklaþýk 1 lv. olduðunu savunuyor. “Hem de temiz buðday unundan kara ekmek yapýyorum. Marketten aldýðým kara ekmek, beyaz unla karýþtýrýlmýþ olarak satýlýyor. Paket içinde satýlanlar ise 4-5 gün hiç kurumuyor ki, onlara baþka þey de kattýklarý fikri veriyor bu bana!” diye bahsediyor ev hanýmý. Firdevs haným, bir gün dýþarýdan aldýðý ekmeðin içinde hamam böceði çýkýnca tepesi atmýþ ve reklamlarda gördüðü elektrikli ekmek fýrýnýný Türkiye’deki akrabalarýndan sipariþ etmiþ. Kendisi, ekmeðin tadýndan da zahmetsiz yapýlýþýndan da memnun. Ununu, maya-

ÑÍÈÌÊ À:

Başbakan Kırcali Camisi’ne halı hediye etti

Sofya

ÑÞËÅÉ ÌÀÍ

Beynur Süleyman


2 Z A M A N HABERLER 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Ev hanýmlarý ekmek makinasýný keþfetti

Türkiye’den 300 Evro’luk mal getirilebilecek Maliye Bakanlýðý’nýn DDS Kanunu’nda öngördüðü deðiþikliklere göre ülke sýnýrýndan 300 Evro deðeri olan mallar KDV ödemeden ithal edilebilecek. AB direktifi olan ve toplum dýþýndaki ülkeler için geçerli olan bu uygulama 1 Aralýk 2008’den itbaren yürürlüðe girecek. Yeniliðe göre AB’ye uçakla girenler yanýnda 430 Evro’ya kadar mal taþýyabilecek. Þimdiye kadar karadan girenlere bu sýnýr 175 Evro idi. Bakanlýðýn yakýnda parlamentoya sunacaðý kanun deðiþikliklerinde araba ile giriþ yapanlarýn depolarý hariç vergisiz olarak 10 litrelik benzin bidonu da taþýyabilmeleri öngörülüyor. Bilgisayar ve baþka pahalý teknolojik aletler ile AB ülkeleri dýþýnda bir yere gidildiðinde dönüþte bu mallarý için vergi istenmeyecek, fakat bunun için önceden çýkýþta bu mallarý beyan etmesi gerekiyor. Yoksa baþka ülkeden aldýðýnýz kanaati uygulanacak.

Evde yapýlan ekmekler hem daha ucuz, hem garantili, hem de farklý çeþitler yapýlmasýna olanak saðlýyor. Ekmek makinasýnda Francala, çavdar ekmeði, pizza hamuru, reçel yapmak için farklý programlar bulunuyor. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Piyasada 90 levaya markasýz makinalar bulunurken, 150-200 levaya kadar olan markalý fýrýnlar da bulunuyor. Hesaplara göre normal bir makinede yapýlan ev ekmeði, yüzde 30 daha ucuza mal oluyor. Un ve elektrik masrafý dahil evde 1 levaya bir kilo ekmek yapmak mümkün. Üstelik ev ekmeði, hangi þartlarda üretildiði bilinmeyen piyasa ekmeklerine göre daha hijyenik ve lezzetli oluyor. Türkiye’de oturan ev hanýmý Zeynep Fidan, günde 5 ekmek alýyor. Aylýk ekmek masrafý 115 yeni liraya yakýn. Emekli maaþýyla geçinen 5 kiþilik Fidan ailesi için bu rakam yüksek. Zeynep Fidan, ekmek hacamasýný azaltmak için 12 ay taksitle bir ekmek yapma makinesi almýþ.. Fidan için ev ekmeðinin bir diðer avantajý da güvenli oluþu. Hamura kabartma tozu ve katký maddesi koymadýðýný, doðal ekmek yaptýðýný belirtirken, "Hatta patatesli, zeytinli ve diðer malzemelerle bile ekmek yapýp damak zevkimizi geliþtiriyoruz. Vaktimi de almýyor. Bütün bu iþler için en fazla 5 dakika harcýyorum." diyor. Ev hanýmý Ayþe Çoban da bir arkadaþýnda yediði ekmeði çok beðenerek makine almýþ. Artýk ekmek zammýný düþünmediklerini söyleyen Çoban, "Aile ekonomimize ciddi katký saðladýðý gibi ne yediðimizi de biliyoruz. Evde ekmek yapmak sanýldýðý kadar zor deðil. Aksine çok kolay ve çok lezzetli." diye konuþuyor. Fýrýn sahipleri ise ekmek fiyatla-

Tarım sitesi açıldı Tarým konusunda ilk sosyal að olan www.agrosaveti.com sitesi hayata merhaba dedi. Tarým ile alakasý olan herkese açýk olan sitede alýþveriþ ve farklý ürünlerin tanýtýmý yapýlan bir sosyal köprü. Aðýn en önemli hedefleri arasýnda çiftçi ve firmalar arasýnda daha kolay komünikasyon saðlanmasý yer alýyor. Agrosaveti.com farklý ve modern bir görünüm ile kiþisel ve tüzel kurumlara ücretsiz reklam fýrsatý saðlýyor. Diðer sosyal aðlar gibi burada da herkesin bir profili bulunuyor. Herkes istediði ve ilgi duyduðu tarým forumunda ve grupta yer alabiliyor. Site kullanýcýlarý arasýnda kýsa mesajlaþma imkaný da sunuyor. Kendini daha kolay bulabilmeleri için kiþiler farklý detay bilgiler ekleyebiliyor. Grubun en önemli özelliklerinden biri de ücretsiz olmasý yatýyor.

Yüksek voltajda çalışan ekip oluşturuldu

Klimalı troleybüsler geliyor Ruse’de ilk kez þehir içi ulaþýmda klimalý troley kullanýlacak. Birkaç ay sonra elektrikli kablolarý aþýndýrmasý beklenen bu modern troleyler Ýsrail’in ulaþým þirketi EGGED’den gelecek. Ruse Belediyesi daha once bu þirketle ortaklýk imzalamýþtý. Eski otobüslerin yerine 50 yeni troleybüsü getirecek olan þirket, her vasýtada iki klima bulunduðunu söyledi. Anlaþmanýn deðeri 2 milyon Evro civarýnda olduðu duyuruldu.

Makinalarýn bir tuþunda 10 marifet Ekmek makinasý üreten firma sayýsý gün geçtikçe artýyor. Çoðunda farklý piþirme metodlarý olup 8-10 fonskiyonlu olarak iþ yapma hacmi bulunuyor. Satýlan fýrýnlarýn hemen hemen hepsinde sadece ekmek yapma özelliði bulunmuyor. Bunun yanýnda kendileri kek, pizza hamuru, reçel yapma imkaný da sunuyor ev hanýmlarýna. Fýrýnda yapýlan ekmekler arasýnda zeytinli, kaþarlý, soðanlý hatta çikolatalý ve cevizli gibi her türlü çeþit bulunuyor. Francala, çavdar ekmeði, pizza hamuru, reçel yapmak

için gibi farklý programlar bulunuyor. Ayrýca makinanýn geciktirilmiþ start butonu bulunuyor. Bu düðüme akþamdan koyduðunuz malzemeleri sabah makinanýn ayarlanmýþ saate göre çalýþarak sýcak ekmek yapmasý anlamýna geliyor. Kullanýmý ve temizliði kolay Makinenin haznesine önce 800 gram un konuluyor. Daha sonra bir bardak su ilave ediliyor. Mini ölçekle isteðe baðlý olarak tuz, þeker ve sývý yað ile 1,5 ölçek kuru maya konuyor. Eðer isterseniz orta boy bir patatesi haþlayýp rendeledikten sonra içine katabiliyorsunuz. Makineye yerleþtirilen malzeme otomatik olarak yoðrularak kýsa sürede hamur haline getiriliyor. Daha sonra hamur dinlenmeye býrakýlýyor. Piþme zamaný geldiðinde otomatik zamanlamayla piþiriliyor. Makinenin temizlenmesine neredeyse gerek yok. Kolay kullaným özelliði sayesinde isteyen herkes bu makinelerle evinde rahatlýkla ekmek yapabiliyor.

360 bin aileye 100’er leva yardým yapýlacak FOTOÐRAF: MEHMET ÖMER

E.ON Gorna Oryahovitsa elektrik þirketi yüksek gelirim anýnda çalýþacak ekip hazýrladý. Her arýza sonucu elektriði kesmek zorunda kalan þirket yeni ekip sayesinde sorunu yüksek voltajý durdurmadan halledecek. Kablolardan geçen gerilimi kesmeden gerekli müdahaleyi yapmasý beklenen 6 kiþilik özel grubun þimdilik Bulgaristan’da benzerleri bulunmuyor. Almanya’da 6 haftalýk eðitim kursundan geçen kiþilerin, özel eldiven ve kolluklarý bulunuyor. Program koordinatörü Georgi Garibov, ekibin otomobilinin de özel olarak izole edildiðini söyledi. E.ON, Almanya’da 1994’ten beri iki ekip bulunduðunu ve þimdiye kadar bir kaza gerçekleþmediðini aktardý.

rýnýn artmasýný kendilerinin de istemediðini; ancak girdi maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle mecbur kaldýklarýný ifade ediyor. Fiyatlarýn artmasýyla birlikte satýþlarýnýn belli ölçüde düþtüðüne dikkat çeken fýrýncýlar, bir kesimin bayat ekmek alma yoluna gittiðini, bazýlarýnýn da kendi imkânlarýyla evlerinde ekmek yaptýðýný dile getiriyor.

Mehmet Ömer

Þumen

Çalýþma ve Sosyal Politika Bakaný Emiliya Maslarova 15 Ekimden sonra kýþlýk yakýt yardýmý alma hakký olanlara, enflasyon nedeniyle 100’er leva yardým ödeneceðini söyledi. Önceden elektrik, kalorifer ya da odun parasý almýþ olmanýn farketmeyeceðini ifade eden Maslarova, bu paralarýn 360 bin aile için tahsis edildiðini belirtti. Çalýþma ve Sosyal Politika Bakaný, 113,49 leva emeklilik maaþý alanlar için 50 leva enflasyon takviyesi yapýlacaðýný ve aralýk ayýnda tüm emeklilere 150 leva ek maaþ verileceðini açýkladý. Þumen’de çeþitli ziyaretlerde bulunan Maslarova, son 4 yýl içinde Þumen bölgesine 3 milyon leva yatýrým

yapýldýðýný söyledi. Bakan, Þumen’e baðlý Kaspiçan Belediyesinde “Krasiva Býlgariya” programý kapsamýnda onarýlan spor sahasýnýn açýlýþýný yaptý. Açýlýþ kurdelesini, Bakan Maslarova, Þumen Valisi Todor Todorov ve Kaspiçan Belediye Baþkaný Valeri Výlkov kesti. Açýlýþ töreninden sonra yaþlý ve emeklilerle konuþan Emiliya Maslarova, halkýn yeniden hesaplanan emeklilik maaþlarýndan memnun kalmadýklarýný bizzat kendilerinden öðrendi ve bununla ilgili sorulara: “Henüz memnun olmayan emeklilerden maaþlarýný bana geri çeviren olmadý.” sözleriyle cevap verdi. Bakan Maslarova ve kendisine eþlik edenler daha sonra Þumen’deki onkoloji dispanserini ziyaret ederek, saðlýk ocaðýnýn müdürü Dr. Sotir Karanikolov’dan bilgi aldý.


HABERLER Z A M A N 3 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Kýrcali Bölge Müftüsü Þabanali Ahmed’den bilgi alan Baþbakan, caminin bakýmlý ve temiz olduðuna dikkat çekti. Devletin her dine yönelik ibadethane yapýmýnda yardým etmeye hazýr olduðunu aktaran Staniþev, camiye kristal kahve servis takýmý hediye etti. Kýrcali Müftüsü de kendisine bu jeste karþýlýk armaðan olarak Kuraný Kerim’in Bulgarcasýný ve oltu taþýndan (karakehribar) imal edilmiþ tespih taktim etti. Baþbakan Bölge Müftüsü’nün Türk Kahvesi teklifini kýrmayarak müslümanalarla birlikte kahve içti. Hükümet baþkaný, görevde bulunduðu sürenin baþýndan beri ilk kez Kýrcali’yi gezdi. Bu vesileyle þehirdeki Sveti Georgi Kilisesi’ni de ziyaret eden Staniþev, mabede demir kapý baðýþýnda bulundu. Otets Petýr Garena ise kendisine Hitýr Petýr ve Nasreddin Hoca’dan oluþan bir tab-

lo hediye etti. Baþbakan Kýrcali ilindeki faaliyetlerinde Kirkovo Belediyesi’ne baðlý Tihomir köyünde Eðitim Bakaný Daniel Výlçev ve Belediye

Baþkaný Þükran Ýdriz ile birlikte okul açýlýþý yaptý. Baþbakan yeni okula laptop, projektör ve multimedyalý beyaz tahta hediye etti. Ömer Alkaç, Kýrcali FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

Baþbakan Kýrcali Camisi’ne halý hediye etti

Plovdiv’te satýn alýnan Osmangazi Kýrcali’ye kardeþ oldu konutlarýn yarýsý kiralýk

Ýþ merkezinin açýlýþýný Halil Demirdað ve Türk Büyükelçisi Mehmed Gücük yaptý.

Sofya’da iç donaným merkezi kapýlarýný açtý Sofya’da dizayn ve iç donaným eþyasý için yeni iþ merkezi açýldý. Parkeden, banyo aksesuarlarýna varýncaya kadar her türlü iç donaným ürünlerini sunan Interior City, “all inclusive” (her þey dahil) sloganýyla tüketicilerin beðenisine birçok marka sunuyor. Yatýrýmcýlar adýna açýlýþta konuþan Everest þirketi sahibi Türk iþadamý Halil Demirdað, uzun çalýþmalar ve iyi bir ekip ile zoru baþardýklarýný ve hedeflerinin mobilya, teknoloji ve ev eþyalarý donanýmý gibi her þeyi bir yerde sunmak olduðunu belirtti. “Yaptýðýmýz araþtýrm-

lar sonucu her insanýn iþini görebilmesi için bazen 10-15 satýþ yerini dolaþtýðýný tesbit ettik. Hem dizayner, hem de inþaat uzmaný aramak kolay olmuyor. Bizim yanýmýzda rekabetçi firmalar yok, biz müþteriye hizmet veren takým halinde bir firma zinciri sunuyoruz.” dedi. Ýnterior City’de, 23 bin metre kare içinde 60 satýþ yeri bulunuyor. Bulgaristan için kendini ispatlamýþ yeni markalar da içeren iþ merkezinin, ileriye yönelik Plovdiv, Varna ve Burgas gibi þehirlere de þubeleri açýlmasý planlanýyor. Beynur Süleyman Sofya, Zaman

þiyor.” ifadesini kullandý. Altepe, Bursa’da inþa ettikleri konsolosluk binasýnýn bunun en güzel göstergesi

olduðunu belirterek, benzer projelerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceðini söyledi. Cihan FOTOÐRAF: CIHAN

diyor. Karþýyaka semtinde de lüks dairelerin kiralýk fiyatý 350 leva civarýnda seyrediyor. Rakamlar geçen seneki deðerin koruyor. Bu paraya ayný bölgede üç odalý daire de kiralanabiliyor. Eski daireler ise Plovdiv genelinde iki odalý için 150 Evro, üç odalý için 250 Evro deðerinde kiralanýyor. Europolis’e göre yabancýlar tek odalý dairelere ilgi duymuyor. Kira arayan yabancýlar arasýnda en fazla Türk ve Yunan üniversite öðrencisi olduðunu aktaran kurum, bunlarýn en az iki odalý dayalý döþeli daire tercih ettiklerine vurgu yapýyor. Zaman, Plovdiv FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Uluslararasý Emlak Þirketi Europolis’in verdiði bilgiye göre Plovdiv’de satýn alýnan yeni konutlarýn yaklaþýk yüzde 50’si kiralýk veriliyor. Üniversitelerin yeni sezonu açmýþ olmalarýna raðmen kiralýk daire talebi hala devam ediyor. Emlakçýlar yeni dairelerýn yarýsý kiralýk olarak sunulduðunu aktarýrken, iki odalý döþeli daireler en çok arananlar arasýnda olduðunu belirtiyor. Ev sahipleri genel tamirden sonra bu daireler için ayda 350 ila 400 Evro kira fiyatlarý biçiyor. Genel olarak en pahalý daireleri merkezde bulunan kooperatifler teþkil e-

Osmangazi Belediye Baþkaný Recep Altepe ile Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Aziz arasýnda kardeþlik protokolü imzalandý. Törende konuþan Hasan Aziz, “Hayata geçirilen projeler, atýlan somut adýmlar bugün imzaladýðýmýz kardeþlik protokolünü daha anlamlý hale getirmiþtir.” diye konuþtu. Baþkan Altepe ise, “Ýki dost ülke, iki kardeþ þehrin iliþkisi yüzlerce yýl öncesine dayanýyor. Bizler aradaki dostluðu, atýlan somut adýmlarla pekiþtiriyoruz.” dedi. Kardeþlik protokolü imza töreninin ardýndan belediye binasýnýn bahçesine ‘kardeþlik fidaný’ dikildi. Baþkan Altepe ve Baþkan Aziz, birlikte diktikleri fidanýn ikili iliþkileri gibi kök salacaðýný dile getirdi. Osmangazi Belediyesi’nce yaptýrýlan çocuk parkýnýn açýlýþýnda, çocuklarýn, dans, müzik ve folklor gösterilerinin ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Miladinovo köyünde baþtan aþaðýya yenilenen köy okulunda tören düzenlendi. Çatýsý, dýþ cephesi, sýnýflarý, araç gereci baþtan aþaðýya yenilenen okulun yeniden eðitim öðretime hazýr hale getirilmesi nedeniyle düzenlenen törende büyük bir coþku vardý. Öðrencilerin hazýrladýðý gösteriler büyük beðeni topladý. Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Mukaddes Nalbant, törende yaptýðý konuþmada, Baþkan Altepe’ye eðitime katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Baþkan Altepe ise, iki þehrin halklarýnýn kardeþliðine vurgu yaptýðý konuþmasýnda, “Ýki dost ülke, Bulgaristan ile Türkiye arasýndaki iliþkiler her geçen gün daha da geli-

KIrcali ve Osmangazi belediye baþkanlarý Hasan Aziz ve Recep Altepe kardeþlik anlaþmasýný sembolize eden aðaç dikti.

Washington sokağı açıldı Kýrcali Belediye Baþkaný Hasan Aziz, Amerikan Elkhart Belediyesi temsilcileriyle birlikte þehirde George Washington adýndaki sokaðýn açýlýþýný yaptý. Amerikan ve Bulgar diplomasisinin 100. yýl dönümünü vesilesiyle de sokaðýn baþýna ilk Amerikan baþkanýnýn adýnýn yazýlý olduðu anýt konuldu. 4 ton aðýrlýðýndaki anýtý Atanas Çakýrov yaptý. Zaman, Kýrcali


4 Z A M A N HABERLER 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Domateslerin dışı güzelleşiyor BAN’daki Genetik Enstitüsü ülkedeki domateslerin dýþ görünüþünü düzeltmek için harekete geçti. Akademik Nikola Sabotinov, Bulgaristan’daki domateslerin lezzetli olduðunu, fakat çok çabuk büzüldüklerini bu yüzden de tüccarlarýn þikayet ettiðini belirtti. Görünüþ itibarý ile domateslerin yeterince cazip görünmediklerini aktaran Sabotinov, daha iyi görünüþe sahip domates üretimi yapacaklarýný söyledi. Sabotinov, Türk pamuðu’na da stres tedavisi uyguladýkalarýný aktardý.

Ruse’den Varna’ya gemi seferi Yakýn zamanda Tuna’dan Karadenize gemiyle gidilebilecek. Varna ve Ruse belediye baþkanlarý, eski bir projeyi canlandýrma kararýný aldý. Uzmanlarýn yardýmýyla Ruse’den Varna’ya gemi ile seyahat etme imkanýný araþtýran yetkililer, 26 yýllýk rüyanýn gerçek olmasýný ümid ediyor. Ýki þehir arasýndaki 192 kilometrelik su yolu ayný zamanda statejik kanal olan Reyn–Mayn–Tuna–Elba’nýn bir sonucu olacak. Bu þekilde Suveyþ kanalý ve Boðaz’dan gelen büyük gemiler karþýlanabilecek. 4,5 milyar levaya mal olmasý beklenen projenin 8 gün yol kazandýracaðý tahmin ediliyor.

Mevduat garantisi 100 bin leva Meclis, banka mevduat garantisinin 40 bin levadan 100 bin levaya yükseltilmesini kabul etti. Parlamento’da öneriyi oylayan milletvekilleri, banka mevduat garantisi kanununda deðiþiklik yaparak ilk okumada garantinin yükseltilmesini kabul etti. Yeniliðe göre garantinin mevduat miktarý kadar olmasý ve Banka Mevduat Garanti Fonunun devlet adýna ve hesabýna uluslararasý piyasaya sunulan kredileri garanti etmesi zorunlu kýlýnýyor.


EKONOMÝ Z A M A N 5 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Tarým arazilerinin deðeri 5 yýl daha artacak En düþük fiyatlý tarla 150 levaya satýlýyor

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Sektördeki en büyük sorun hala küçük ve daðýnýk arazilerin olmasý.

Sektörde en az üç yýl boyunca yüzde 20’lik büyüme olacaðý görüþünü destekleyen Petrov, Ukrayna ve Romanya’nýn coðrafi yakýnlýðýnýn bu yüzdenin daha büyük olmasýný engellediðini belirtti. Son aylarda söz konusu arazilerde yüzde 40 artýþ gözlemlendiðini ve bir dekarýn ortlama 350 levadan satýldýðýný söyledi. Bu tür ani pahalýlaþmalarýn genelde beklentilere yol açtýðý için saðlýklý olmadýðýný aktaran Petrov, piyasadaki geliþimin sebebini ziraattaki yabancý yatýrýmlarýn artmasýna ve mülk sahibi olanlarýn fiyat yükseltmelerine baðladý. Emlak þirketleri, Bulgaristan’daki tarým arazilerinin 2010 yýlýna kadar dekara 500 levayý bulacaðý tahmininde bulunuyor. Kiralýk arazinin ise 2011’e kadar ortalama 30–35 leva civarýnda seyredeceði aktarýlýyor. Petrov, Bulgar Tarým Arazileri Birliði üyelerinin kendi aralarýnda yer paylaþýmý yapmasý fikrine sýcak baktýðýný ve bunun arazi büyütmeye olanak saðlayacaðýný kaydetti. Üyeler ülkede toplam 1 milyon dekarýn üzerinde araziye sahip bulunuyor. Bulgaristan’daki fiyatlara yakýn olarak Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya’yý gösteren Petrov, Avrupa’daki en pahalý arazinin Belçika’da olduðunu ve burada dekar baþýna 5 bin levanýn üzerinde yer satýldýðýný aktardý.

Ülke genelinde en düþük fiyatlý tarlalar dekar baþýna 150 leva ile kuzeybatý Bulgaristan’da, en pahalý olanlar da 500–600 leva ile Dobruca’da satýlýyor. Ziraat ile uðraþmak isteyen yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýn en büyük sorunu arazilerin daðýnýk ve parçalanmýþ olmasý. Ýstatistiðe göre ülkede 5 dekarý bile aþmayan milyonlarca arazi bulunuyor. Yatýrýmcýlar tarafýndan büyük oranda ilginin olmamasýnýn altýnda ise ayný problem yatýyor. Yabancýlarýn en az 5 bin dekar bir yerde yatýrým yapmayý tercih ettiðini göz önüne alan uzmanlar, bu tür ‘bütün’ yerlerin yok denecek kadar az olduðunu belirtiyor. Büyük parseller dekar baþý fiyatý da arttýrýyor. Bu yüzden bazý toprak komþularý yerlerini birleþtirmeye gidiyor. Þu anda Devlet Arazi Fonu ve belediyelerde birçok yer bulunuyor. Kriz en çok konut piyasasýný etkilerken tarým arazileri pazarýný tetikledi. Bundan dolayý birçok þirket kazanç adýna hiç iþi olmadýðý halde hýzlý bir þekilde ta-

rým arazisi satýn almaya yöneldi. Ülkede tarým arazisi satýn alan altý tane fon bulunuyor. Bunlarýn sahip olduðu araziler 700 bin dekarý aþýyor. Tarým Bakanlýðý’nýn 2007 yýlý verilerine göre ülke çapýnda 30 milyon 400 bin iþlenir tarým arazisi bulunuyor. Diðer gayrimenkul ürünlere nazaran tarým arazilerinde hareketlilik gözlemleniyor. Uzmanlar bu yýl söz konusu aktifin yüzde 30 ila yüzde 40 civarýnda pahalýlaþtýðý görüþünü paylaþýyor. Yatýrým araçlarýnda da tarým arazileri hisseleri genel düþüþe raðmen oldukça dengede kaldý. Yabancýlarýn Bulgaristan’da enerji bitkileri yetiþtirmek için tarým arazisi arayýþý da artýþ gösteriyor. AB üyeliðinin tarýma etkilerini araþtýran AK, yabancýlarýn en çok kuzey Bulgaristan’da iþlenilmeyen arazileri tercih ettiðini rapor etti. Bu konuda örnek olarak, Romanya’da bioetanol fabrikasý bulunan Ýsviçreli bir firmanýn ayný bitki için yeni arazi aramasý dikkat çekiyor. Beynur Süleyman, Sofya

FUAR TAKViMi Flower Esen Tarih: 31.10.2008-02.11.2008 Yer: Plovdiv Konu: Çiçek, bahçe bitkileri ve aksesuarlarý fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Üç Anahtar, Ev, Ofis, Villa Tarih: 06.11.2008-10.11.2008 Yer: Varna Konu: Uluslararasý inþaat ve inþaat ürünleri fuarý Organizatör: New Balkan Tours Profil, Alüminyum, PVC, Doðrama Tarih:19.11.2008-22.11.2008 Yer: Plovdiv Konu: Uluslararasý alüminyum, PVC ve doðrama profilleri fuarý. Organizatör: Via Expo Yerel ürünler fuarý Tarih:21.11.2008-30.11.2008 Yer: Sofya Konu: Bulgaristan'da üretilen ürünler fuarý. Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

Yatýrýmlar azalýyor Yabancý Yatýrýmlar Ajansý Müdürür Stoyan Stalev, dünyadaki kriz nedeniyle ülkedeki yabancý yatýrýmlarýn yüzde 15 ila yüzde 20 daha düþük olacaðýný söyledi. Þimdilik yatýrýmlarýn azalmasýndan dolayý iþten atýlmalarýn olmadýðýna deðinen Stalev, en büyük yabancý sermayenin emlak sekötörü ve üretimde olduðunu belirtti.

Konut fiyatlarý düþüyor Ulusal Ýstatistik Enstitüsü (NSÝ) ülkedeki konut fiyatlarýnda düþüþ kaydedildiðini aktardý. Bulgaristan’daki 27 þehirden 9’unda satýlan dairelerde ucuzlama gözlemlendi. NSÝ’nin son üç aylýk raporunda en büyük düþüþ Þumen’de yüzde 8 olarak gerçekleþti. Þehirde konutun metre karesi 995 levadan satýlýyor. Sofya’da ise daire fiyatlarý yüzde 7 artýþ kaydederek metre karesi 2 bin 500 levaya yükseldi. Ucuzlama kaydedilen diðer þehirlerin ise Varna, Blagoevgrad, Stara Zagora, Pernik, Köstendil, Ruse ve Gabrovo olduðu aktarýldý.

TAZÝYE Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Baþkaný Ahmed Doðan’ýn Özel Kalem Müdürü Ahmed Emin’in (46) vefatý dolayýsýyla derin teessürlerimizi belirtir, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabr-ý cemil niyaz ederiz.

ZAMAN

Az elektrik kullan ayakkabý al EVN Elektrik Þirketi tüm Güney Bulgaristan’da astýðý büyük boy reklamlarda elektrik tasarrufuyla neler alýnabileceðini gösteriyor. Bir aile ile roler, ayakkabý ve kadýn çantasýný iþleyen þirket reklamlarýnda ürünlerin fiyatlarý ve o fiyatlara karþýlýk gelen kilovatsaatlarý yazýyor. EVN’ya göre tasarruflu elektrik kullanýmýyla kadýnlar 60 levalýk bir çanta alabiliyor.


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

ABD ve Fransa'dan sonra Türkiye de Kuzey Irak'ta üniversite açtı Irak'ýn kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle iliþkilerini normalleþtirme sürecine giren Türkiye, bölgedeki eðitim yarýþýna da ortak oluyor. Amerika, Fransa ve Lübnan'ýn üniversite eðitimi verdiði bölgede Türk müteþebbisler de üniversite açtý. Bölgede on dört yýldýr anaokulundan lise düzeyine kadar eðitim faaliyetlerinde bulunan Fezalar Eðitim Þirketi'ne baðlý Iþýk Üniversitesi eðitime baþlýyor. Resmî olarak kuruluþu tamamlanan üniversite, yeni akademik dönemle birlikte kasým ayýnýn ortasýnda eðitime baþlayacak. Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'te toplam 10 adet anaokulu, ilköðretim okulu ve liseyle faaliyetlerine devam eden Fezalar, Iþýk Üniversitesi'yle beraber bölgedeki eðitim kurumlarýnýn sayýsýný 11'e yükseltiyor. Fezalar Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Talip Büyük, bugüne kadar toplam 788 öðrenci mezun ettiklerini belirterek, üniversite açma fikrini kendilerine velilerin verdiðini açýkladý. Birkaç yýldan beri bu yönde taleplerin geldiðini söyleyen Büyük, yerel yetkililerin de bu fikri desteklediklerini dile getirdi. Eðitimin en alt düzeyinden liseye kadar hizmet sunduklarýný, bölgesel ve uluslararasý arenada okullarýn birçok baþarýya imza attýðýný kaydeden Büyük, "Þimdi de uluslararasý standartlarda eðitim verme misyonuyla Iþýk Üniversitesi'ni açýyoruz." dedi. Basýnýn, üniversitenin Türkiye ile iliþkilere katký saðlama amacý olup olmadýðý sorusuna karþýlýk Büyük, hedeflerinin bilimsel olarak eðitim faaliyetlerine odaklanmak olduðunu söyledi. Kuzey Irak'ýn Süleymaniye kentinde Irak Amerikan Üniversitesi, Erbil'de Fransýz–Lübnan Üniversitesi, Dohuk kentinde Fransýzlarýn koleji, Erbil ve Süleymaniye'de Amerikan Media Okulu ile Lübnanlýlarýn ise Þüheyfat okullarý bulunuyor. Irak'ýn kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi de Türkiye ile normalleþme sürecine paralel olarak bu yýl Selahaddin Üniversitesi'nde Türk Dili bölümü açmýþtý.

Işık Üniversitesi 4 fakülte ile başlıyor Kasým ayýnýn ortasýnda eðitime baþlayacak Iþýk Üniversitesi'nin diþ hekimliði, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile eðitim olmak üzere 4 fakültesi olacak. Rektör Prof. Dr. Salih Hoþoðlu, yerel yasalara göre bir yabancý üniversite olarak Ýngilizce eðitim verme zorunluluklarýnýn altýný çizerek, "Üniversitemizde bu yýl sadece Ýngilizce hazýrlýk eðitimi verilecek." dedi. Fezalar Genel Müdürü Talip Büyük ise oldukça yüksek bir taleple karþýlaþtýklarýný ve bu nedenle gündüzün yaný sýra gece eðitimi de yapacaklarýný söyledi. Büyük, Eðitim Bakanlýðý'nýn üniversite sýnavýnda çok baþarýlý olan öðrencilerden baþvuru aldýklarýný ve en yüksek puanlý olanlarý tercih ettiklerini kaydetti.

ABD Baþkaný George W. Bush, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun Camp David'de yaptýðý görüþmede, küresel mali krizle ilgili dünya liderleri zirvesi yapýlmasýna karar verildi. Bush, Sarkozy ve Barroso'nun, Washington yakýnlarýndaki Camp David'de yaptýklarý yaklaþýk 2,5 saat süren görüþmenin ardýndan 4 Kasým'daki Amerikan baþkanlýk se-

çiminden hemen sonra zirvenin yapýlmasý önerisinde bulunuldu. Görüþme sonrasý yapýlan ortak açýklamada, malî krizle ilgili bir dizi zirve yapýlmasý konusunda gelecek hafta diðer dünya liderlerine danýþýlmasý kararý alýndýðý bildirildi. Ýlk zirvede, þu anki krize yönelik kaydedilen geliþmelerin gözden geçirileceði, krizin yinelenmesinin önlenmesi ve küresel refahýn saðlanmasý için gerekli reform ilkeleri konusunda anlaþma-

ya varýlmaya çalýþýlacaðý belirtildi. George Bush, görüþmenin baþýnda yaptýðý açýklamada, küresel malî krizi ele almak üzere dünya liderlerine ev sahipliði yapmak istediðini söyleyerek, "Bu krizin bir daha olmamasý, uluslarýmýzýn malî sistemlerini güçlendirmek ve modernize etmek için birlikte çalýþacaðýz." diye konuþtu. Bush ayrýca, yapýlacak reformlarýn kapitalizmi ve serbest piyasa düzenini tehdit etmemesi gerektiðini söyledi. Dýþ Haberler Servisi FOTOÐRAF: AA

FOTOÐRAF: CÝHAN

Dünya liderleri, küresel kriz için ABD seçimleri sonrasý toplanacak

Kremlin'de mehter sesleri Dünyanýn en eski askerî bandosu olan mehter takýmý ile 1973'te kurulan Rus Kýzýlordu Korosu'nun Kremlin'de verdiði konser dinleyicileri coþturdu.Kýzýlordu Korosu ve Mehter Topluluðu'nun birlikte yer aldýðý 'Dostluk Konseri'nde Kremlin Sarayý Konser Salonu'nu dolduran 5 bine yakýn Rus ve Türk unutulmaz bir gece yaþadý. Kýzýlordu'nun söylediði Ceddin Deden ve Genç Osman marþlarý ile coþan sanatseverler Mehter Takýmý'nýn Kalinka þarkýsýna Rus ve Türk bayraklarýný sallayarak eþlik etti. Rusya'da kutlanan Türk Kültür Yýlý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Mehter Topluluðu ve Serkan Çaðrý Grubu, Kýzýlordu Korosu ve Dans Topluluðu ile birlikte düet yaptý. Korhan Abay'ýn Rusça sunumu ile gerçekleþen organizasyonda dünyanýn en eski askerî bandosu olan Mehter Takýmý ile 1973 yýlýnda kurulan Kýzýlordu Korosu ilk kez Kremlin Sarayý'nda birlikte konser verdi. 18 Ekim'de Kazan'da bir konser veren Mehter Takýmý 22 Ekim'de Krasnodar'da da bir konser verdi. Programýn organizatörlüðünü üstlenen ÝLOR Yönetim Kurulu Baþkaný Oktay Ülkügüner, Zaman’a yaptýðý açýklamada, 500 yýllýk tarih içinde birbirleri ile savaþmýþ iki ülke ordularýnýn korolarýnýn dost-

luk konserinde bir araya gelmelerinin kendisinin bir hayali olduðunu söyledi. Ülkügüner, "Konu 2002 yýlýnda gündeme gelmiþti. Rusya'da kutlanan Türk Kültür Yýlý ortak konser için bulunmaz fýrsat oldu. Kýzýlordu, Ceddin Deden'i söylemeye baþladýðý zaman çok duygulandým." dedi.

Nobel Barış Komitesi'ne başvurdular Çalýþmanýn büyük ilgi topladýðýna dikkat çeken organizatör, Rus tarafý ile de görüþtüklerini, önümüzdeki dönemde baþta Türkiye olmak üzere Avrupa þehirlerine de konseri taþýyacaklarýný belirtti. Ülkügüner, 'Dostluk Konseri' için Rusya tarafý ile birlikte Nobel Barýþ Komitesi'ne baþvurduklarýný da kaydederek, "Bizden programla ilgili görüntü ve bilgi istediler. Kendilerine önümüzdeki hafta ileteceðiz. Barýþ ödülü verilmesini umut ediyoruz. Olmasa bile en azýndan ödül programýnda Mehter Takýmý ile Kýzýlordu'nun birlikte konser vermesini isteyeceðiz." diye konuþtu. Kýzýlordu Korosu þefi General Viktor Yeliseev, 'Dostluk Konseri'nin geleneksel hale getirilmesini istiyor. Yeliseev, "Ýki ülke ordularýna ait korolar güzel bir sinerji oluþturdu. Bunun devam ettirilmesini arzu ediyorum. Bizi dinleyen sanatseverler de bundan çok etkilendi. Bunun Türkiye ve Avrupa ülkelerine de taþýnma-

sý lazým." deðerlendirmesinde bulundu.

‘Bu gösteri bizi Türkiye'ye daha çok yakınlaştırdı' Rusya Parlamentosu Alt Kanadý Duma Türkiye Dostluk Grubu Baþkaný Ýldar Ýrekoviç, Moskova'da sanatseverlere sunulan bu eþsiz gösteriden dolayý çok mutlu olduðunu kaydederek, "Türk kültürü çok çeþitli, ilginç ve sýra dýþý. Bu gösteri bizi Türkiye'ye daha yakýnlaþtýrdý. Kültürlerimizin zenginleþmesine neden olacaðýný düþünüyorum. Rus halký artýk Türk kültürüne, Türk halký da Rus kültürüne daha fazla ilgi duyacak." dedi. TBMM Rusya Dostluk Grubu Baþkaný Salih Kapusuz da 2008'de Rusya'da birçok etkinlik yapýldýðýný; ancak bunlar içerisinde en önemlisinin dostluk konseri olduðunu belirterek, "Bu konser bir þölen olarak tarihteki yerini alacak. Eminim ki Rus halký böylelikle Türk halkýný daha çok sevecek." diye konuþtu. Konseri dinleyenler arasýnda yer alan Lyubov Gordina, duygularýný, "Türkiye kültürü ile yakýndan ilgileniyorum ve sýk sýk Türkiye'ye gidiyorum. Bu, muhteþem bir olaydý." derken, Anatoliy Osipov da konseri "þaþýrtýcý ve inanýlmaz" bulduðunu belirtti. Osipov, savaþtan býkan iki ülke halkýnýn artýk yakýnlaþma ve barýþ taraftarý olduðunu vurguladý. Faruk Akkan, Yaþar Niyazbayev, Moskova


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

FOTOÐRAF: AKSÝYON

Akýllý erkek, eþini korku ve baskýyla deðil, saygýyla kendine baðlar Gülay Atasoy

Evlilik bir arkadaþlýksa baþý derde düþen veya yanlýþ bir þey yapan kadýnýn, "Ben þu yanlýþý yaptým." diye ilk koþacaðý kiþi eþi olmalýdýr. Kendisinin sevildiðini, deðerli ve güvende olduðunu hissetmelidir. Kadýn kocasýnýn istediði yemeði yaparken dalgýnlýkla yakmýþtý. Korkusundan ne yapacaðýný bilmiyordu. Çünkü eþi gelmek üzereydi ve hazýrlayacak bir þeyi de yoktu. Komþusunun "Bir yemek yakmak için bu kadar korkulur mu?" sözlerine "Siz onu tanýmýyorsunuz. Bu evde her þey dediði gibi olmalý, aksi takdirde dünyanýn çivisi yerinden çýkar." diyordu. Biraz sonra kocasý geldiðinde komþu baðýrma seslerini duymamak için kapýlarý kapatarak en iç odalara kaçmýþtý. Ýþte böyle!.. Kimi erkek evlilikte eþinin üzerine baský kurup gözünü korkutuyor. Bunu da bir eðitim olarak görüyor. "Kadýn kýsmýný baþý boþ býrakmaya gelmez. Dizginleri elinde tutmazsan gün gelip seni dinlemez." diye düþünüyor. Bir nevi kadýný, "dur" dediði yerde duracak, "koþ" dediði yerde koþacak bir yarýþ atý gibi görüyor. Halbuki evlilikte erkek para makinesi, kadýn da yarýþ atý deðildir. Evlilik paylaþma ve yardýmlaþmadýr. Daha doðrusu bir anlamda arkadaþlýktýr. Böyle düþünen eþlerin hayatýnda baský ve korkunun yeri

olmaz. Çünkü onlarý birbirine baðlayan þey, sevgi, saygý ve güven üçgenidir. Evlilik ipine sevgi, saygý ve güven düðümü atmayanlarýn evlilikleri çabuk bozulur. Genelde kadýn, evlilikte baþýný

yaslayacak yumuþak bir omuz ister. Þayet erkek komutan edasýyla eþini emir eri gibi görür, koyduðu kurallara uymadýðýnda cezalandýrýrsa zamanla kendisini deðersiz görmeye baþlar. Kendine olan öz güvenini yitirir. Baský altýnda kaldýðýndan

içine kapanarak depresyona girer. Oysa, mutlu bir evlilikte kadýn düþüncelerini çekinmeden eþine anlatabilmeli; eþi "Bu konuda sen ne düþünüyorsun, senin fikrin nedir?" demelidir. Çünkü en güçlü kadýn bile güvenebileceði, kendisine destek olacak, koruyup kollayacak dünyanýn fýrtýnalarýndan sýðýnacak sýð bir liman arýyor. Kimileri kadýný oraya buraya saçýlmýþ çiçek, erkeði ise onu taçlandýracak bir vazo olarak nitelendiriyor. Öyleyse vazo, çiçekleri içine hapsetmeyip, güzelliðini ortaya koymalýdýr. Þu bir gerçektir ki, düþman tarafýndan istila edilmiþ ülke, korkunun pençesinde kývranýr. Her evi bir ülke kabul edersek o ülkede hür yaþayan kadýn mutludur. Mutlu kadýnsa ülkesinin baðrýnda yaþayanlarý mutlu eder. Korku ve baský topraktan baþýný çýkaran filizin üstüne düþen kaya gibi kadýnýn maddi ve manevi varlýðýný ezer. Evlilikte korku ve baský deðil saygý hakim olmalýdýr. Kadýn kocasýndan korkmak yerine saygýlý davranmalýdýr. Akýllý erkek, eþini baský ve korkuyla deðil, saygýyla kendine baðlar. Korku nefreti, sevgi ise saygýyý doðurduðundan eþinin ayaklarýna prangalar vurmaz. Yüreðini korku ateþinde yakmaz. Gözlerini özgür günlerin hasretiyle uzaklara baktýrmaz. Bilir ki, korku daðlarýnýn vahþiliðinde hapsolmayýp sevgi vadisinin hür havasýný teneffüs eden kadýn, mutlulukla coþtukça eþini de coþturur.

Çocukların dünyasını resimlerinden anlayın

Toplumda çok sýk görülen ancak çoðu kiþinin ciddiye almadýðý bel aðrýlarý özellikle aðýr iþlerde çalýþanlar ile sporcularý tehdit ediyor. Uzmanlarýn 'faset sendromu' dediði bu aðrýlar fýtýkla birlikte geliþebiliyor. Halk arasýnda kireçlenme olarak bilinen ‘faset sendromu', çoðu kez bel ve boyun fýtýðý ile bir arada bulunabiliyor. Faset sendromunun bel aðrýsýnýn en sýk görülen sebeplerinden olduðunu söyleyen Uzm. Dr. Adnan Tüfek, önemsenmeyen bu aðrýlarýn tedavi edilmediðinde ciddi problemlere sebep olabileceðini ifade etti. Dr. Tüfek, omurlarý birbirine baðlayýp, hareketinde önemli rol oynayan faset eklemlerinin karmaþýk bir sinir ileti sistemine sahip olduðunu kaydetti: "Aðrýya duyarlý olan faset eklemleri, yaþlanmaya, darbelere, travmalara baðlý olarak bozulup þiddetli boyun,

sýrt ve bel aðrýlarýna sebep olabiliyor. Eklemdeki bu bozulma aðýr iþlerde çalýþan gençlerde, sert spor yapanlarda da görülebiliyor." Dengesiz yük taþýmanýn da faset sendromuna yatkýnlýðý artýrdýðýný vurgulayan Dr. Tüfek, sözlerini þöyle sürdürdü: "Eklemdeki bozulmaya baðlý aðrýlar belin yan tarafýnda hissedilir. Aðrý kalçaya ve bacaðýn üst kýsmýna yayýlabilir. Bel fýtýðý aðrýsý öne eðilmekle artýþ gösterirken faset sendromu aðrýsý daha çok geriye yaslanmak ve yana dönmekle þiddetlenir. Kireçlenmelerin çok artmasý durumunda omurilikten çýkan sinirler baský altýnda kalabilir. Sonuçta bel ya da boyun fýtýðý aðrýsýna benzer bir aðrý ortaya çýkabilir. Bu durumda olay boyundaysa omuza ve kola yayýlan boyun aðrýsý, beldeyse kalçaya ve bacaða yayýlan bel aðrýsý karþýmýza çýkar." Fatih Karakýlýç, Bursa

FOTOÐRAF: GÜLÝZ KARAOÐLAN

Bel aðrýlarýný hafife alýp ihmal etmeyin

Çocuklar, anne baba ya da arkadaþlarýyla iliþkilerini resimlerle ifade ediyor. Yetiþkinler için sýradan görünen bu resimlerdeki her çizginin, hatta noktanýn çocuða göre bir anlamý var. Çocuklar kendileriyle ilgilenmeyen anne–babayý canavar gibi çizerken, sevdiði insanlarý meleðe benzetiyor. Antalya Toros Ýlköðretim Okulu resim öðretmeni Mustafa Nail Kamacý, çocuklarýn farklý bir dünyasý olduðunu anlatýrken, çizdikleri resimlerin ruh dünyalarýný yansýttýðýný söylüyor. Öðrencilerden bir uçak kazasýný çizmelerini isteyen Kamacý, resimlerin hiçbirisinde ölüm olayýna yer verilmediðini ifade ederken, "Ya paraþütle atlatmýþlar ya da uçmuþlar, ama hiçbirisi ölmemiþ." diyor. Kamacý'ya göre, þiddet yaþanan aile ortamlarýnda çocuklar þiddet uygulayanlarý canavar, kendisine kýzan kiþileri kedi gözlü, sevdiði kiþileri melek þeklinde resmediyor. Kenan Baþ


8 Z A M A N AHLAK 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Ýman ile amel arasýndaki irtibat

PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARA NASIL DAVRANIRDI NURİYE ÇELEĞEN

Ali Demirel

Amel, imanýn aksiyon hale getirilerek pratik hayata yansýtýlmasýdýr. Bu yönüyle pratiðe dökülecek olan esaslar, nazarî olarak inanýlacak þeylerin bir takviyecisi konumundadýr. Dolayýsýyla amelî hayat olmadan pratiðe yansýmayan bir hayatýn ayakta durmasý zordur. Ýnsanýn, kalbinin sonsuz iklimlerine açýlýp, hakiki imana doðru kanatlanmasý iman-amel bütünlüðüyle mümkündür. Bu yüzden insan, inandýðý istikamette yaþamak ve ayrýca ameliyle de inancýný desteklemek zorundadýr. Ancak buradan amelin, imanýn bir parçasý olduðu anlaþýlmasýn. Çünkü amel, imanýn bir parçasý deðildir. Bu sebeple bütün dinî esaslarý kalbden benimsemiþ; fakat çeþitli sebeplerle dinin emirlerini yerine getirmemiþ veya yasaklarýný çiðnemiþ olan bir kimse iþlediði günahlarý helal saymadýðý sürece mümin sayýlýr. Bununla birlikte Kur’an-ý Kerim’in pek çok ayetinde iman ile salih amel yan yana anlatýlmýþ, müminlerin salih ameller iþleyerek maddi-manevi geliþmelerini saðlamalarý ýsrarla vurgulanmýþtýr. Ýmaný bir fanusa benzetecek olursak, fanusun içindeki ýþýk iman, fanus ise amellerdir. Bu sebeple kalbdeki iman ýþýðýnýn hiç sönmeden parlamasý, giderek gücünü artýrmasý salih amellerle mümkün olabilir. Esasen kalb, Efendimiz’in (sas) de bir hadislerinde ifade buyurduklarý gibi, “Her an deðiþtiði için ona kalb denilmiþtir. Kalb, bir aðacýn baþýna asýlmýþ kuþ tüyüne benzer. Rüzgar devamlý onun içini dýþýna çevirir.” Buradan da anlaþýlmaktadýr ki, iman sahibi bir kalbin istikameti salih amele endekslidir.

Küçük kızı evine götürdü

İnançsızlık, insanı boğar Her dönemde olduðu gibi, devrimizde de en ehemmiyetli mesele, imanýn kurtarýlmasý, insanýn imanla beslenip açlýðýnýn giderilmesi, gönüllerin doygunluða ulaþtýrýlmasý ve nesillerin ebedi cezadan kurtarýlmasý meselesidir. Bunlar yapýlabildiðinde kalpler, bir kere daha emniyetin ve güvenin kaynaðý haline gelecektir. Ýman esaslarýnýn ihmale uðradýðý, dolayýsýyla da kalblerin aç olduðu bir dönemde, ilk önce bu hayati meseleler üzerinde durulmalýdýr. Nasýl ki; aç insana önce muhtaç olduðu temel gýdalar verilir; aynen öyle de her þeyden önce aç gönüllere, ruhlarý güçlendirip kalbleri kanatlandýracak olan Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman gibi iman esaslarý verilmelidir.

İmam-ı Şabi'den düşündüren örnekler... Beþ yüz kadar sahabe ile görüþtüðü kay- edenlere hizmet etmeyi görev biliriz!.. Budedilen, 104 tarihinde vefat etmiþ olan nun üzerine bindiði atýn üstünden aþaðý Kûfe'nin meþhur alimi Ýmam-ý Þabi'nin eðilerek: 'Elini uzat da bir bakayým!' diyen hatýralarý, düþünmeye deðer önemli ör- vahiy kâtibi Zeyd, üzengiyi tutan eli tutup neklerdir. Bazýlarýný sizinle paylaþmak is- kaldýrarak dudaklarýný yapýþtýrýp üç defa tiyorum bugün. Bizzat aralarýnda bulun- öptü: 'Biz de Resulüllah'ýn Ehl-i Beyt'inin duðu büyüklerin, birbirlerine karþý göster- elini öpmeyi görev biliriz' karþýlýðýný verdi. dikleri tarihî saygý, sevgi örÝki büyük zatýn bu karþýlýklý neðini þöyle anlatýr Ýmam-ý saygý ve sevgilerini geriden Azam'ýn da hocasý olan seyredenler söylendiler: BüÝmam-ý Þabi: Kûfe'de bir ceyüklerin kýymetini yine bünaze namazýndaydýk. Ashayükler bilir!.. Biri Resulülbýn ileri gelenleriyle zamanýn lah'ýn (sas) vahiy kâtibi, diðealimlerinin de hazýr bulunduri de Resulullah'ýn Ehl-i AHMET ðu cenazede, Resulüllah'ýn Beyt'inden amcasýnýn oðlu. ÞAHÝN (sas) amcasýnýn oðlu AbdulEvet, onlar toplum içinde lah bin Abbas, vahiy kâtibi böyle örneklik ettiler. Þimdia.sahin@zaman.com.tr Zeyd bin Sabit, Hazreti kiler de birbirlerine karþý böyÖmer'in meþhur hukukçusu Kadý Þüreyh lesine hürmetli ve saygýlý örnekler veride vardý. Namazdan sonra herkes birer i- yorlar mý acaba? Düþünülmeye deðer bir kiþer vedalaþýp ayrýlýrken, ben de gidip durum doðrusu... Ýmam-ý Þabi'nin Kadý vahiy kâtibi Zeyd bin Sabit'in atýný getire- Þüreyh ile olan bir hatýrasý da fevkalade rek binmesi için önüne çektim. Zeyd önü- düþündürücüdür. Ýzin verirseniz onu da ne gelmiþ olan ata binmek üzere iken ö- arz edeyim. Kendisi þöyle anlatýr meþhur teden gören Abdullah bin Abbas, koþarak Kadý Þüreyh ile olan bir sohbetini: Hazgeldi, Zeyd'in basacaðý üzengiyi elleriyle ret-i Ömer'in (ra) baþ kadýsý Þüreyh ile tutarak bir hizmetçi gibi binmesine yar- beraberdim. Huzuruna davalý bir kadýn dým etti. Bunu gören vahiy kâtibi, mahcu- gelip aðlamaya baþladý. Þüreyh'in kulaðýbiyetle feryat etti: "Resulüllah'ýn amcasý- na eðilerek; 'Bu kadýn galiba suçsuz!' denýn oðlu! Ne yapýyorsun, çek elini üzengi- dim. Bu defa Þüreyh de benim kulaðýma den! Senin bana hizmet etmenden ben u- eðilerek cevap verdi: 'Yusuf'u kuyuya atan tanýrým!" Abdullah bin Abbas'ýn buna ce- kardeþleri de babalarýna suçsuzluklarýný vabý gönülden oldu: - Biz Kur'an'a hizmet aðlayarak anlatmýþlardý, unutma! Kadý

Þüreyh'i bir daha takdir ettim. Davalarý görüntüye aldanmadan inceleyip hüküm veriyordu. Adamýn biri bir gün Kûfe Mescidi'nin avlusunda Þabi'yi tenkit yaðmuruna tuttu. Tenkitleri baþtan sona sabýrla dinleyen Þabi'nin cevabý en sonunda þundan ibaret oldu: "Söylediklerin bende varsa Allah beni affetsin; yoksa seni affetsin! Çünkü iftira etmiþ olursun." Þabi, ilmi, sadece amel etmek için öðrenir, öðrettiklerine de amel etmeleri için öðretirdi. Bu konuda söyledikleri ise fevkalade mühimdi. Þöyle anlatýyordu öðrendiðiyle amel edenlerle etmeyenlerin sonunu: "Cennettekiler cehenneme giden tanýdýklarýný görünce þaþýrýp soracaklar: 'Biz sizden dinlediklerimizle cennete geldik. Nasýl olur da siz cehenneme gidersiniz?' Onlarýn cevaplarý kýsa olacaktýr: 'Siz, bizden dinlediklerinizle amel ettiniz, biz ise size dinlettiklerimizle amel etmedik! Aramýzdaki fark bundan ibarettir!" Kendisine sorulan sorulara hemen cevap vermeyip önce düþünmeyi tercih eden Þabi, bu konuda da þöyle derdi: "Bilmediðine, bilmiyorum diyerek susan adamýn kazandýðý sevap, biliyorum diyerek konuþandan az deðildir!.. Çünkü nefse en zor gelen þey, bilmiyorum diyebilmektir. Bilmiyorum diyen adam, en zoru baþarmýþtýr. Kitaplýk çaptaki bir sözü de þöyledir: "Unutmayýnýz; dostlarýnda ayýp arayan çok ayýp bulur; ama çok dost bulamaz!"

Akþam vaktiydi. Gündüzün yakýcý sýcaðý, yerini serin rüzgârlara býrakmýþtý. Küçük bir kýz çocuðu aðlýyordu, Medine'nin akþama bürünmüþ alaca karanlýklý yollarýnda... Korkuyla burkulan yüreðinden, yalnýzlýðýn damlalarý düþtü küçük avuçlarýna.Aðlayan küçük çocuðu gördü Peygamberimiz. Þefkat dünyasýna küçük yavrunun acýsý düþtü. Hemen yanýna gitti. Merhametle kuþatýp, sevgiyle saran bakýþlarýyla sordu: "Niçin aðlýyorsun yavrum?" Çocuk aðlama sebebini anlattý:"Ev sahibim bana un almam için iki gümüþ vermiþti, kaybettim!" Belli ki küçük kýz hizmetçiydi.Kaybettiði paralardan dolayý kendisine kýzýlacaðýný veya dövüleceðini sanmakta, eve gitmeye korktuðu için de aðlamaktaydý. Peygamberimizin o gün, on gümüþ parasý vardý. Bunlardan dördü ile sabah kendisine bir gömlek satýn almýþtý. Tam evine gelmiþti ki, bir fakir kapýda gömleðini beðenip istemiþti. Peygamberimiz de yeni aldýðý gömleði o fakire vermiþti. Geri dönüp, dört gümüþe kendisine bir gömlek daha almýþtý. Düþündü, geride iki gümüþü daha vardý. Kýzýn kaybettiði kadardý hem de... Küçük kýza: "Aðlama yavrum!" diyerek iki gümüþü yalnýzlýðýn soðukluðu hissedilen küçük avucuna koydu. Çocuðun aðlamasý yine durmamýþtý. Bu defada geç kaldýðý için eve gitmeye korkuyor, dövülme endiþesi yaþýyordu. Çocuðun halini anlayan Peygamberimiz, küçük kýzýn elinden tuttu ve onu evine götürdü.Kapýda ev sahibine selam verdi.Kapý açýlmýyordu. Selamýný tekrarladý.Kapý ancak üçüncü selamdan sonra açýlmýþtý.Peygamberimiz ev sahibine sordu: "Selamýmý duymadýnýz mý?" Ev sahibi dedi:"Duyduk, ama selamýnýzýn artmasý ve sesinizi daha çok duymak için açmadýk." Ev sahipleri akþamüstü kapýlarýnda Peygamberi görünce þaþýrmýþlardý. Bu ne büyük mutluluktu! Bu ne büyük bir sevinçti!Sevinçten þaþkýn ev sahibine, Peygamberimiz çocuðu göstererek buyurdu: "Geç kaldýðý için korkuyor. Sakýn onu dövmeyin!" Ev sahibi, sevincin verdiði þaþkýnlýðý üzerinden atarak karþýlýk verdi Sevgili Peygamberine: "Ey Allah'ýn Resulü, evimizi þereflendirmenize vesile olan bu kýzý, þahit olun ki, azat ediyorum." Peygamberimiz o kadar sevindi ki, ellerini açtý, Allah'a þükretti:"Ya Rab, verdiðin bu on gümüþ ne bereketliymiþ! Hem beni ve bir yoksulu giydirdin, hem de bir esiri hürriyetine kavuþturdun... " NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 27 Pazartesi 28 Salý 29 Çarþamba 30 Perþembe 31 Cuma 1 Cumartesi 2 Pazar

Ýmsak 6:14 6:15 6:16 6:17 4:18 5:19 5:20

Güneþ Öðle 7:54 13:18 7:55 13:18 7:57 13:17 7:58 13:17 6:59 12:17 7:00 12:17 7:02 12:17

Ýkindi 16:06 16:05 16:04 16:03 15:02 15:00 14:59

Akþam Yatsý 18:34 19:57 18:33 19:56 18:31 19:55 18:30 19:53 17:29 18:52 17:27 18:51 17:26 18:50

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Sensiz geçen bir yýlýn ardýndan Acaba hangi sözlerle baþlasam yazýma bilemiyorum. Kýrcali ile Arda’nýn arasý, Saat 8 Sýrasý mý? Yoksa Güzel Þehir Kýrcaali Seni Unutamam mý?, Ya da çok sevilen halk türkülerinden birinden mi? Alan Çayýrlardan mý?, hangisi olursa olsun hepsi Osman Aðabeyimizin ürünleri deðil mi?

Sevinç duyuyoruz ve gururlanýyoruz sizlerin ünlülüðünüzle Yarattýðýnýz eserler, türküler ve efsaneler yaþayacaktýr kalplerimizde Silinmeyecektir hatýralarýnýz, altýn harflerle yazýlacaktýr tarihimize

Osman Aziz

Ey büyük türkücümüz, yazarýmýz ve Rodop Bülbülümüz Sizleri aramýzda bulamadýðýmýzdan geldik baþucuna mezarýnýn Dualar ettik, fatihalar okuduk, o mubarek ruhunuza Osman Aðabey siz rahat uyuyun ebedi uykunuzda, çünkü bizler varýz arkanýzda

Fakat þu acele ölüm aldý sizleri teslim etti bu kara topraklara Geri dönülmeyen, haberler alýnmayan ve baðlantý kurulamayan yerler Ahiret denilen Cennet mi? Cehennem mi? Allah kaderine

Seslerini sözlerini dinliyoruz sanki saðmýþsýnýz gibi radyolarýmýzda

Biz, Rodoplular ve Bulgaristan azýnlýðýmýz tümümüzle,

Neler yazssak neler konuþsak baþucunda mezarýnýn baþýnda Satýrlar almaz kalemler tükenir yazan eller yorulur, bayýlýr Fakat ilim, hüner, baþarý, beceriler halkýna hizmet verici olurlar Osman Aðabey sizler ebedi uykunuzda rahat uyuyun çünkü zengin beceriniz genç nesillere kalýr Ruhun þad olsun Osman Aðabey Sadullah Hayrulah, KIRCALÝ

ƨƩƶƵƨƴƭƵƺƵƨ ƲƨƴƷƨƵưLJ

2009 Dünyamýz Yaratýlýþta bir gaz ve toz bulutlu Bizim güzel dünyamýz ateþten toptu Geçince binlerce uzun yýllar, bizden Tabiat böylece yavaþ yavaþ soðdu! Gökten bol bol yaðmurlar yaðdý sel oldu Alçak ve bazý çukurlarý doldurdu Dünyanýn büyük yerlerinde deniz Bazý küçük alanlarda sel oldu! Allah emriyle de kayalar ufaldý Arzýn bir kýsmý toprak oldu, çoðaldý Son yaratýk, bitki, hayvan ve insan Üzerinde doðdu, göz açar açmaz yer aldý. Bu gün dünya neden küreselleþiyor? Atom dehþeti, ormanlar kül oluyor Ozon tabakasý delik deþik olmuþ Bu dev felaket kapýya mý dayandý? Yoksa bu dünyanýn sonu mu geliyor?

ƊƹLJƲƶ ƷƭƿƨƺƵƶ ưƯƬƨƵưƭ ƷƸưƳưƿƨ Ƶƨ ƭƬƵƶ ƻƿưƳưǁƭ. ƒƨƲƺƶ ƪƹLJƲƶ ƻƿưƳưǁƭ ƹư ưƴƨ ƷƸƭƷƶƬƨƪƨƺƭƳư ư ƻƿƭƵưƾư, ƺƨƲƨ ư ƪƹLJƲƶ ưƯƬƨƵưƭ ƹư ưƴƨ ƹƪƶưƺƭ ƨƪƺƶƸư ư ƿưƺƨƺƭƳư. Əƨ Ƶƨƹ ƹƷ. “Ʀƴưƺ” ƭ ƻƿưƳưǁƭ - Ƶưƭ Ƭƨƪƨƴƭ ƵƨƱ-ƬƶƩƸƶƺƶ ƶƺ Ƶƨƹ, Ưƨ Ƭƨ ƶƺƫƶƪƶƸưƴ ƬƶƹƺƶƱƵƶ Ƶƨ ƶƿƨƲƪƨƵưLJƺƨ ư ưƯưƹƲƪƨƵưLJƺƨ Ƶƨ Ƶƨǀưƺƭ ƿưƺƨƺƭƳư. ƞƭƳƺƨ Ƶư ƭ Ƭƨ ưƴ ƩǂƬƭƴ ƴƨƲƹưƴƨƳƵƶ ƷƶƳƭƯƵư. ƕƭƴƨƳƲƶ Ƶƨǀư ƿưƺƨƺƭƳư ƹƺƨƵƨƽƨ ư Ƶƨǀư ƻƪƨƮƨƪƨƵư ƨƪƺƶƸư.

Ey insanlar vatanýmýz çöl olmasýn Al eline hemen kazmayý, küreði Yamaçlara derin kuyular açýlsýn Bir fidan dik, millete hizmet olsun Fidaný sula, onu koru, yetiþtir Her tarafta yemyeþil güzellik olsun Havada, her yerde, bol oksijen olsun! Ey kardeþ, eðer bunu böyle yapmazsak Güzel, þirin vatanýmýz çöl olacak! * ƊƹƭƲư ƫƶƬưǀƭƵ ƨƩƶƵƨƴƭƵƺ ǁƭ ƷƶƳƻƿư ƒƵưƫƨƺƨ ƝƈƑ - ƨƬƨƷƺưƸƨƵƨ ƪƭƸƹưLJ Ưƨ Ƭƭƾƨ Ƶƨ ƐƩƵ ƚƻƼƭƱƳ.

DZȒȉȐȆȔȌ 2008

47

Ramadan Yakup, Pçelina, Razgrad


10 Z A M A N GELECEK 27 EKÝM - 2 KASIM 2008

Gelecekte en yaygýn meslek iþsizlik olacak Ekonomik, teknolojik ve bilimsel geliþimlere göre geleceðe dair ön görülerde bulunan fütüristler(gelecek çalýþanlarý), önümüzdeki kasým ayýnda Ýstanbul'da bir zirve yapacak. Bu zirveyi organize eden fütürist Ufuk Tarhan'la ekonomik kriz sonrasý dünyada ne olacaðýný konuþtuk. Ufuk Tarhan, parayla bozulan her þeyin paranýn yok olmasýyla düzeleceðini söylüyor. Tarhan’a göre gelecekte en yaygýn meslek iþsizlik olacak. Çok deðil bundan 15–20 yýl sonra doktorlarýn yerini gen terapistleri, öðretmenlerin yerini de bilgi madencileri ya da bilgi mühendisleri alacak. Çocuklarý ve gençleri iple baðlasanýz da okulda durmayacak. Eðitim sistemi tamamen deðiþecek. Sadece eðitim sistemi deðil birçok meslek deðiþecek. Bunlarý ekonomik, teknolojik ve sosyolojik geliþmelerden yola çýkarak geleceðe dair öngörülerde bulunan fütüristler söylüyor. Kasým ayýnda Ýstanbul’da dünya fütüristler zirvesi yapýlacak. Zirvede bu konular detaylý bir þekilde konuþulacak. Organizasyonla ilgilenen fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan fütüristliðin pozitif uzgörü olarak tanýmlanabileceðini söylüyor. Fütüristler bilimsel teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ediyor ve disiplinler üstü bir bakýþ açýsýna sahip tecrübeli insanlar. Yýllar öncesinden ekonomik krizi haber veren fütüristler, krizin deðer yargýlarýný, çalýþma düzenini ve toplum yapýsýný deðiþtireceðini düþünüyor. Tarhan, bunu þöyle açýklýyor: “Þu anda insanlar için en önemli birim deðer para. Bu kesinlikle deðiþecek. Þimdiki genç insanlar robottan beter haysiyetsiz çalýþýyorlar. Üç–beþ kuruþ alýyorlar. Stres içindeler. O üç kuruþ parayý da doðru dürüst harcayabilecek vakitleri yok. Hepsinin burunlarýna kadar kredi kartý borçlarý ve ev taksiti var. Bu durumda görüyorlar ki artýk para insanlara mutluluk vermiyor. Daha genç olanlar ise bakýyorlar anne babalarýmýz, aðabeylerimiz ablalarýmýz bize çok para kazanmak için þunu yap burada oku diyorlar ama kendi halleri sefalet. Okusam ne olacak okumasam ne olacak? Sistemleri sorgulayacaklar böylece. Yani deðer sistemlerinin deðiþme dönemindeyiz. Bugünün bakýþ açýsýyla çocuklarýna gelecek tarifi yapan ebeveynlerin söylemleri ve gösterdikleri hedefler doðru deðil.” Bu söyledikleri üzerine Tarhan’a merakla soruyoruz: “Peki insanlar ne yapacak?” Cevabý daha çok merak ettiriyor: “Ýþsiz kalacak.”

Geleceğin meslekleri Gen terapistliði: “Geçmiþ olsun, hayrola neyiniz var?” dendiðinde verilecek yanýtlar çok daha özel ve belirgin olacak. “Göðüs hücrelerimdeki genlerde sorun var, gen terapisi alýyorum.’’ gibi… Bozuk genlerin tespiti ve düzeltilmesi ile ilgilenen, hatta gen haritasýna göre ileride bozulacak genleri önceden tespit edip, önlem alacak programlarý geliþtirenlere ‘gen terapistleri’ diyeceðiz ve bu meslektekilere çok önem vereceðiz. Bu günün doktorlarý gibi. Fütüristler, parayla bozulan deðerlerin, paranýn yok olmasýyla yeniden gün yüzüne çýkacaðýný düþünüyor.

İnsanlar daha az çalışarak daha çok kendine vakit ayıracak Hatýrlayýnýz lütfen; tarýmdan sanayiye geçerken tarým iþçileri sanayi iþçisi olmuþtu. Sonra sanayiden bilgi teknolojisine geçtik ve beyaz yakalýlar oluþtu. Tarhan’a göre þimdi beyaz yakalýlar da dönemini kapatýyor. Tarhan, “Beyaz yakalý kitlesel çalýþma düzeni de geçerliliðini yitiriyor. Giderek ayný yerden sabit ücret alma dönemi bitecek. Birkaç seneler sonra eðer çok yaratýcý iseniz evden çalýþacaksýnýz. Ve insanlar sadece bir þirkete baðlý çalýþmayacak. Birçok yere birçok iþ yapacak” diyor. Yani gelecekte insanlar daha az çalýþacak ve daha çok kendine vakit ayýracak. Fabrikalarda iþçi olmak gibi bir kavram da kalmayacak. Çünkü üretimi robotlar yapacak. Bu robotlar da uzay filmlerindeki insansý terminatörler deðil bizim þimdi de kullandýðýmýz elektronik cihazlar olacak. Yani þimdi çalýþanlar yarýn iþsiz kalacak. Tarhan da bu potansiyel iþsizlik durumuyla ilgili þunlarý söylüyor: “Ýnsanlarda büyük bir iþsiz kalacaðým korkusu var. Ya kardeþim eðer þimdi yaptýðýmýz iþse býrakýn iþsiz kalalým hepimiz. Böyle iþçilik olmasýn, robotlar yapsýn býrakalým. Þu anda insanlar insan olmaya aykýrý yaþýyorlar. Aile kavramý yok oldu. Bunlar makineler yüzünden deðil. Bizim yaþamsal modellerimiz in-

sanlýða uygun olamadýðý için. Teknoloji bunlarý çözüp, elimizden rutin iþleri aldýðý zaman, haftada birkaç gün çalýþacaðýz. Bunun sancýlý bir geçiþ dönemini yaþýyoruz. Kriz ve sistem deðiþikliðiyle birlikte ilk etapta bir sürü insan iþsiz kalacak ve bunlar ne yapacaðýný bilemeyecek. Dikkat edin bakýn son zamanlarda yardým kurumlarý ve sivil toplum örgütleri yani yardýmlaþma kavramý giderek yaygýnlaþýyor. Belediyeler neredeyse bedava kiþisel geliþim ve hobi kurslarý açýyor. Yeþil kart ve sigorta sistemi, iþsizlik ödentisi kavramlarý yaygýnlaþýyor. Yani iþsizliðe toplum ve sistem hazýrlanýyor. Zaten iþsizliði bilinen modellerle engellemek mümkün deðil. Bütün dünya iþsizlik oranlarýný düþürmeye çalýþýyor bir tane baþarabilen var mý? Çünkü bir yanda nüfus çoðalýyor, bir taraftan iþleri makineler yapýyor. Bakýyorsunuz ortada ters giden bir oran var. Gelecekte çok özellikli ve kendini geliþtirenler çalýþacak diðerleri ise iþsizlik maaþýyla hayatýný devam ettirecek.” Anlayacaðýnýz fütüristlere göre insanlýk artýk çalýþmak ve geliþtirmek yerine yaþayacak. Yani illa iþ sahibi olayým diye bir endiþe kalmayacak. Hatta Tarhan, parayla bozulan deðerlerin, paranýn yok olmasýyla yeniden gün yüzüne çýkacaðýný düþünüyor.

Robotik sorunlar avukatlýðý: Üretim ve hizmet alanlarýnda satýn alýnan robotlarýn kullanýmýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümünde, robotlarý üreten, satan, kullanan kiþi ya da kurumlarýn hak ve sorumluluklarý alanýnda çalýþan sektörel uzman avukatlar olacak. Bilgi madenciliði: Sýnýrsýz bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanlarýn, “Neyi bilmek, neyi bilmemek gerekli, gerekli olmayanlar nasýl elenecek, asýl ve öncelikli olanlara nasýl eriþeceðim?” sorularýna yanýt vermeye yarayacak sistemlerle uðraþanlara “bilgi madencileri” denecek. Alternatif besin mühendisliði: Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sývýlara dönüþtürülmesiyle uðraþacaklar. Genetik ve nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanlarýn beslenme ihtiyacýna yanýt verecek alternatifler üzerinde çalýþacaklar. Geleneksel tarým, hayvancýlýk kaynaklarý, üretim sistemleri insanlarýn yaþamsal ihtiyaçlarýný karþýlamakta, yararlý olmakta yetersizleþiyor. Buna çareyi alternatif besin mühendisleri bulacak, diyet reçetelerinden kurtulacaðýz. Franken food denetçiliði: Genetiði ile oynanmýþ ürünlerin saðlýða zarar vermemesi için oluþacak denetim mekanizmalarý ve bunlarý uygulayanlara denecek. Gülizar Baki


YORUM

27 EKÝM - 2 KASIM 2008

TERÖRE KARŞI ÜÇ KELİMELİK REÇETE Geçen hafta Sofya’da bir konferans yapýldý. san deðil bir karýncayý bile bilerek öldüKonferans “Uluslararasý Anti terör konfe- remez. “Müslüman terörist, terörist de ransý” adýný taþýyordu. Konferansa Rusya, Müslüman olamaz.” Hindistan, Ukrayna, Romanya, gibi deðiþik Ýkincisi, Fakru zaruret denen fakirlik. ülkelerden katýlýmcýlar vardý. Konferansta Fakir ve aç insan salim düþünemez. Hani genellikle terörle mücadelede sadece dev- bizde bir söz var “Allah kimseyi açlýkla imletin mücadelesinin yetmediði, bu konuda tihan etmesin”. Aç ve fakir olan insan çok sivil toplum kuruluþlarýnýn da doðru düþünemez. Doðu ve katkýda bulunmasý gerektiðine Güneydoðu’da fakirlikle de vurgu yapýldý. mücadele edilmeli. Oraya yatýTerör belasý þu anda global rýmlar yapýlmalý. Bu konuda ekonomik krizle beraber global Devlet, özel sektörün ticari ve bir problem. sanayi alanýnda önünü açmalý, Türkiye yýllarca bu mücadeoraya yatýrýmlarý vergi indirimKAMÝL leyi veren ülkelerin baþýnda leri vs gibi þeylerle cazip hale D E M Ý R K A Y A getirmeli. Doðu ve Güneydoðu geliyor. Aslýnda terörün çaresini üç kelimeyle Bediüzzaman k.demirkaya@zaman.bg batýdan farký olmamalý. Þu anözetlemiþ. O diyor ki “Bizim üç da bu, bir nebze yapýlmaya çadüþmanýmýz var. Bunlarla mücadele etme- lýþýlýyor. Ama ulaþýlmasý gereken hedefe liyiz. Cehalet, zaruret (fakirlik) ve ihtilaf”. henüz ulaþýlmýþ deðil. Bu üç düþmanýn hakkýndan gelindiði zaÜçüncüsü aramýzdaki ihtilaflarý ortadan man bu problemler bitecektir. kaldýrmak. Ýhtilaflarý ortadan kaldýrmanýn Nasýl mý? Türkiye yýllardan beri Doðu en iyi yolu herkesle, insan olma ortak payve Güneydoðu’da teröre karþý mücadele dasýnda buluþabilmektir. Bu konuda bütün veriyor. Orada Kürt kökenli vatandaþlar insanlarla diyalog içinde olmanýn hiçbir var. Ama mücadele askeri aðýrlýklý yapýlý- mahsuru olmasa gerek. yor. Aslýnda oradaki problemin baþýnda Din farklýlýklarý denecek olursa; zaten eðitim geliyor oradaki insanýmýz eðitilse, Allah dinleri insanlarý ayýrmak için deðil, okutulsa, hiç cahil insan kalmasa bu birleþtirmek için göndermiþtir esprisini iyi problemler kendiliðinden çözülür. Oku- anlamalý. Son yýllarda Muhterem Fethullah muþ ve eðitilmiþ insandan zarar gelmez. Gülen’in teþvikleriyle Türkiye’nin batý taSon zamanlarda devlet ve özellikle özel rafýndan doðuya, Kurban bayramlarýnda sektör Doðu ve Güneydoðu’da eðitim binlerce insan oraya giderek beraberce müesseseleri açarak bölgenin eðitilmesi- kurban kestiler. Zenginler kurbanlarýný one büyük katkýlarda bulundular. Bu da rada fakirlerle paylaþtý. Ve doðu batý buluþterörün azalmasýna neden oldu. Bu ko- masý Türkiye’de gerçekleþti. Sanýrým bu da nuda Muhterem Fethullah Gülen’in teþ- terörü engelleyecek en önemli faktörlervikleri çok önemli bir yer tuttu. Bu yeterli den biri olsa gerek. mi? Tabi ki deðil, daha da yapýlmasý geKonferansta baþta da ifade ettiðimiz gibi rekiyor. Þimdi þöyle bir düþünelim Ku- terörle mücadeleye sivil toplum kuruluþlarý ran’da bir ayet var. “Bir insaný öldüren medya ve herkes katkýda bulunmalý. Eli bütün insanlýðý öldürmüþ gibidir, kim de kalem tutanlar, kalemleriyle, kitap yazanbir insanýn hayatýný kurtarýrsa bütün in- lar kitaplarýyla, iþadamlarý zenginler fakirsanlýðý kurtarmýþ gibidir.” (Maide, 32). lere el uzatmasýyla bu mücadeleye katkýda Ve insan öldürmek Ýslam’da en büyük bulunmalýlar ki, terör bitsin. Yoksa herkesin bencilleþtiði sadece günahlardan sayýlmýþ,haksýz yere insan öldürenin ebedi cehennemde kalacaðý i- kendi menfaatlerini ve mutluluðunu düfade edilmiþtir (Nisa, 93). Hal böyle o- þündüðü bir dünyada ne terör biter ne lunca Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde de ekonomik krizler biter. Terör ve ekobu terör olaylarý oluyorsa bunun adýna, nomik krizleri bitirmenin yolu baþkalarýcahillikten baþka bir þey denemez. Ger- ný da düþünebilecek bir dünya toplumu çek bir müslüman insan öldüremez. Ýn- oluþturabilmek.

ZAMAN 11

HERKESLE DİYALOG Geçenlerde Bulgar Gazeteciler Birliði’- labilecek bir þey. Avrupa Birliði bu yýlý nin (SBJ) düzenlemiþ olduðu bir semi- “Diyalog yýlý” ilan etti. Hükümetin sinere katýldým. Bu seminer Ruse’de dü- tesinin bir yerinde yer almýþ. Fakat son zenlendi. Konu Avrupa standartlarý ve 3 ay içinde ne yapýlabilir? dendi. Olsun medyalardý. Çok sayýda ve farklý þehir- insan istedikten sonra üç ayda da çok lerden meslektaþlarýmýz da vardý bu þey baþarabilir. Bu mesele devletin en seminerde. Sofyadan bu konuyla ilgili üst kademesinden en küçük müesseuzmanlar davet edilmiþti. sesine, oradan hükümet Her medya kendi görevini muhalefet iliþkilerine, iþve rolünü çok iyi belirleveren –iþçi, öðretmen– ömeli; toplumun haklarýný renci, zengin–fakir, medkorumalý, hükümet boraya–kamuoyu münasebetzaný olmamalý, kullandýðý lerine varýncaya kadar, dil etik kurallarýn dýþýna toplumun her kýsmýna bu ÝDRÝS çýkmamalý, yapýlan güzel yaygýnlaþtýrýlmalý. Herkes ALÝ faaliyetlerde bizzat yer alkendini vazifeli bilmeli. malý, toplumu eðitmeliler Gelelim seminerden soni.ali@zaman.bg sunduklarý bilgilerle ve raki güne. Sonraki gün birleþtirici bir rol almalarý çok önemli, gezeteleri alýp bakýnca çok üzüldüm. sadece olaylarý yazan, deðerlendiren Neden mi? Çünkü bu seminere çok veya aktaran olmamalý. Bunun yaný sý- sayýda yerel ve milli gazeteci meslekra medyayada çalýþan her bir gazeteci taþlarým katýlmýþtý. Fakat gel gör ki, de kendi görevini ve rolünü, yapýlan diyalogla alakalý makalelerinde yazýlý faaliyetlerde belirlemeli. Her þeyi çalýþ- hiç bir cümle ve kelime yoktu. Ýnsan týðý müessesenin yapmasýný bekleme- doðal olarak bu duruma üzülüyor. Bu meli diyor uzmanlar. Konuþmasýnda meseleyi insanlara duyuracak olan Dr. Bisera Zankova çok önemli bir bizleriz, yani medya ve gazeteciler. noktaya deðindi. Kültürler ve dinler a- Ama bu iþ sadece onlara kalmamalý rasý diyaloðun az yapýldýðýnýndan ya- ve her kesime mal olmalý. Yazýmýn kýndý. Gazetecilerden diyalogla ilgile- üst kýsmýnda belirttiðim gibi diyalog nen bir kadro kurulmalý. Ýþleri güçleri meselesini herkes kendine bir vazife diyalog olmalý. Önyargý var. Bu diya- bilmeli. Bir alimin deðimiyle “Herkes logsuz aþýlamaz. Ancak diyalogla aþý- kendini diyaloðun havarisi bilmeli”.

TEBRİK Arkadaþýmýz Þefket Þefketov’un nur topu gibi bir erkek evladý (Þefik) dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya uzun ömür, bahtýnýn açýk olmasýný Yüce mevladan niyaz ederim. KEMAL ÖZMEZ, POLÝSAN BULGARÝA, KIRCALÝ

TEBRİK

TEBRİK

TAZÝYE Sofya iþadamlarýndan Fedai Dönmez’in dedesi Musa Ali Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Kendisine Allah’tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. ZAMAN SOFYA

Sofya iþadamlarýndan Þefket Þefketov’un dünya tatlýsý bir erkek çoçuðu (Þefik) dünyaya gelmiþtir. Anne-babayý tebrik eder, minik yavruya uzun ve hayýrlý ömürler dileriz.

ZAMAN

Arkadaþýmýz Metin ve Emine çiftinin dünya tatlýsý bir erkek çoçuðu (Merdan) dünyaya gelmiþtir. Anne-babayý tebrik eder, minik yavruya uzun ve hayýrlý ömürler dileriz.

RUSE ZAMAN VE ARKADAŞLARI


27 EKÝM - 2 KASIM 2008 | 12

Kanserin dostu þeker, düþmaný limon Hülya Çagatay

Doğru pişirme tekniği kansere karşı koruyor

Besinler doðru kullanýldýðýnda meme kanserine karþý etkili silahlara dönüþüyor. Þeker ve þekerden yapýlan tüm gýdalar kanseri tetikler ve kanserli hücreyi besler. Memede fibrokisti olan kiþilerde kafein ve çikolata fibrokistlerin çoðalmasýna neden olabiliyor. Yapýlan çalýþmalarda ise meme kanserinde yeþil çayýn riski azalttýðý, limon içeriðindeki ellagic asit nedeniyle koruyucu, hastalýðýn ilerlemesinde durdurucu etkiye sahip olduðu bazý deneylerde görülmüþtür. Kansere karþý savaþan besinler Ailenizde meme kanseri varsa özellikle tüketmeniz gereken iki besin vardýr ki, bu besinler meme kanserinden sizi koruyacaktýr. Soya yaðý ve keten tohumu(leneno maslo) meme kanserinden korunmada özellikle fibrokistik memelerde kullanýmý þiddetle önerilen iki besindir. Önemli nokta; meme kanseri olmuþ kiþide keten tohumu ve soya yaðý önerilmemektedir.

 Besinlerin tütsülenmesi, tuzlanmasý gibi iþlemler ve nitrit-nitrat gibi maddelerin katýlmasý ile besinlerde güçlü kanserojen etki göstermektedirler. Besinlerin aþýrý saflaþtýrýlmasý, kanserden koruyan lifli kýsmýn yok olmasýna neden olmaktadýr. Örneðin; buðdayýn rafine ediliþi ve unun deðersiz kýsmýnýn kalýþý, yarardan çok zararlý bir etki göstermektedir.

 Limonu sadece salatalarýnýza katmayýp, kabuðuyla yemeye çalýþýn. Bahsettiðimiz bu etken madde sadece limonda deðil, özellikle yüksek oranda böðürtlen yapraklarýnda da bulunmaktadýr. Limon kabuklarý ve böðürtlen

yapraklarýndan yapacaðýnýz bir bitki çayý hem keyifle içmenize hem de sizi meme kanserinden korumaya yardýmcý olacaktýr. Yeþil çay günümüzde yaygýn olarak tüketilen mucize bir bitkidir. Etkisi polifenollerinden kaynaklanmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda meme kanserinde yeþil çayýn riski azalttýðý görülmüþtür. Güçlü antioksidan etkiye de sahip olan yeþil çayý günde en az dört fincan tüketmeye özen gösterin. Soðan ve sarýmsak, yemeklerimizden eksik olmayan mucizevi iki besindir. Yüksek oranda selenyum ihtiva ederler. Her gün mutlaka 2 adet portakal tüketin, semizotu, brokoli, marulu sofranýzdan eksik etmeyin. Balýk ve tavuk tüketimi önerilmektedir. Bitkisel kaynaklý protein grubunda özellikle kuru baklagiller çok büyük önem taþýr. Haftada 2-3 kez bezelye, kuru fasulye, nohut ve mercimek tüketilmelidir. (*) Medikal Park Beslenme ve Diyet Uzmaný

 Hatalý piþirme yöntemleri, özellikle kýzartma, mangal, barbekü gibi yöntemler besinlerde kanserojen maddelerin oluþmasýna neden olur. Sebzelerin aþýrý sýcaklýkta uzun süre piþirilmesi yararlý mineral ve vitaminlerin kaybýyla sonuçlanmaktadýr. Sebzeleri ve meyveleri doðradýktan sonra uzun süre bekletmek çok yararlý olan C, A ve B vitaminlerinin kaybýna neden olmaktadýr.

Zaman Bulgaristan 27 Ekim 2008  

Zaman Bulgaristan 27 Ekim 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you