Page 1

СПОРТ

09

Защо тази година се поставят много рекорди на олимпиадата?

НОВИНИ

02

¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ LZR Racer ̇ Õ¿—¿, ÍÓÈÚÓ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Â ·ËÎ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ‡ÒÚÓ̇‚ÚË, ÔÎÛ‚ˆËÚ ‚ œÂÍËÌ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Ë.

Закриват 350 училища в страната до 15 септември тази година ŒÚ Á‡ÍËÚËÚ 350 Û˜ËÎˢ‡ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ 5000 Û˜ËÚÂÎË Ë 1500 ‰Û¯Ë ÌÂÔ‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÔÂÒÓ̇Î. ”˜ËÎˢ‡Ú‡ Ò Á‡ÍË‚‡Ú ÔÓ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍË Ô˘ËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ËχÎÓ ‰Ó 45 Û˜ÂÌˈË.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: 16

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ß Ò Ò ÈÍ Ñ Å Â È

18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Áðîé: 34 (811)

Êëîóíè ëåêóâàò ÷îâåøêàòà äóøà ñúñ ñìåõîòåðàïèÿ Œ˘Â ÓÚ ‰‚ÌË ‚ÂÏÂ̇ ÒÏÂı˙Ú Â ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Î ·Î‡„ÓÔˡÚÌÓ ‚˙ıÛ ˜Ó‚¯ÍËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ÔÓ‚Îˡ‚‡Î  ̇ ÓÔÚËÏËÒÚ˘̇ڇ ̇„·҇ ̇ ‚ÒÂÍË. »ÏÂÌÌÓ ˜ÂÁ ÒÏÂı‡ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ‰‚‡Ï‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÍÎÓÛÌË ÎÂÍÛ‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÂÏÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ ̇ȄÓÎˇÏ‡Ú‡ ·ÓÎÌˈ‡ ‚ ¡˙΄‡ˡ "œËÓ„Ó‚". "ÕË ÎÂÍÛ‚‡ÏÂ Ò Ì‡È-ÒÚ‡ËÚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ - ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰Ó·ÓÚ‡Ú‡, ÒÏÂı˙Ú, ‚˙ί·ÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ӷ˘‡Ú ‚˙ί·ÒÚ‚‡Ú‡, ӷ˘‡Ú ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡", ͇Á‚‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ ÍÎÓÛÌË ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓ·‚ (ÔÓÙ. ÓÍÓ) Ë Ã‡ËÌ Õ‰ÂΘ‚ (‰Óˆ. –ÓÍÓ). “ Ò ÓÔ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌˈËÚ ̇ ÒÏÂıÓ‚‡Ú‡ ÚÂ‡Ôˡ ‚ Ò‚ÂÚ‡. "¬ ≈‚ÓÔ‡ ڇ͇‚‡ ÍÎËÌË͇ ÔÓ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡ ÌˇÏ‡. »Ï‡ ˘‡ÚÌË ÍÎËÌËÍÍÎÓÛÌË, ÌÓ Ú ÓÚË‚‡Ú ‰‡ ‡Á‚ÂÒÂÎˇÚ ‰ÂÚÂÚÓ, ‡ Ì ‰‡ ÎÂÍÛ‚‡Ú Ò ‚ÂÒÂÎËÂ, Ò ÛÒÏ˂͇, Ò ‚ÌÛ¯ÂÌËÂ. “Ó‚‡  ‡ÁÎË͇ڇ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ, ˜Â ÌË ÒÏ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌËÚ ÙÓÍÛÒÌËˆË ÍÎÓÛÌË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú Ò „Ó‰ÓÒÚ ÔÓÙ.  ÓÍÓ Ë ‰Óˆ. –ÓÍÓ. »‰ÂˇÚ‡ ‰‡ Ò ÎÂÍÛ‚‡ ˜ÂÁ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡ Ò Á‡‡Ê‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÍÎÓÛÌË Ô‡‚ˇÚ Ò‚ÓËÚ ‚ËÁËÚ‡ˆËË ‚ ‰ÌË ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ·ÓÎÌËˆË ‚ ≈‚ÓÔ‡. Íà ñòðàíèöà 3

Ñåìåéíàòà èíñòèòóöèÿ ïðè òóðöèòå Øóìåí

¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË ‚˙ÔÓÒ‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó ‡Á„Ή‡ÏÂ Ë Í‡ÚÓ "ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÚÛÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó", ÌÓ ËχÏ ‰̇ Ô˘Ë̇ ‰‡ Ì „Ó Ô‡‚ËÏ: ÚÓ‚‡  ‰̇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ‚ ̇¯ÂÚÓ Ò˙‚ÂÏËÂ, Ó·ı‚‡˘‡˘‡ ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡ÌË Ë ÁÂÏË, ‚ ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ÚÛˆË. ¬Â˜Â ÔÓ˜ÚË ‚ÂÍ ËÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÔË ÚÛˆËÚ  ‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ì‡È-‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁË‡˘Ëˇ Ò ҂ˇÚ. “ÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ Ò ̇ÏË‡ - ‚ ≈‚ÓÔ‡ ËÎË ¿ÏÂË͇, ÒË ÓÒÚ‡‚‡ ËÒÚËÌÒÍË Ì‡ÒΉÌËÍ Ì‡ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ¿ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Â ‚‡ÊÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ËÏÔÂËË Ë ÚÓ‚‡  ˇ‚ÌÓ - ÓÚ ËÁÚÓÍ ‰Ó Á‡Ô‡‰, ÓÚ Ò‚Â ‰Ó ˛„, Ò˙ÒÚ‡‚ˇ˘ËÚ ڇÁË ËÏÔÂˡ ̇Ó‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡Á΢ÌË ÂÎË„ËË Ë „Ó‚ÓÂ˘Ë ‡Á΢ÌË ÂÁˈË, ËÏ‡Ú ÌˇÍÓË Ó·˘Ë ˜ÂÚË. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 10

"ÕË ÎÂÍÛ‚‡ÏÂ Ò Ì‡È-ÒÚ‡ËÚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ - ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰Ó·ÓÚ‡Ú‡, ÒÏÂı˙Ú, ‚˙ί·ÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ӷ˘‡Ú ‚˙ί·ÒÚ‚‡Ú‡, ӷ˘‡Ú ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡", ͇Á‚‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ ÍÎÓÛÌË ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓ·‚ (ÔÓÙ. ÓÍÓ) Ë Ã‡ËÌ Õ‰ÂΘ‚ (‰Óˆ. –ÓÍÓ).

Двамата клоуни - проф. Коко и доц. Роко, казват, че са най-щастливите хора на света, защото са продавачи на надежда, усмивки и доброта.

НОВИНИ 02 ФЕРМЕРИТЕ СПИРАТ ПРОТЕСТИТЕ ДО 20 АВГУСТ ÑÍÈ Ì ÊÀ : È Ñ À Ø È ÌØ ÅÊ

Åðäîàí Þñðåô

Ñîôèÿ

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

Âåíöèñëàâà Ìèíäîâà

Морков, яйце или кафе? œË ‡Á„Ó‚Ó Ò ·‡˘‡ ÒË Â‰ÌÓ ÏÓÏ˘ Ò ÓÔ·͇ÎÓ, ˜Â  ‚ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚Ë Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚ ÒË. ¡‡˘‡Ú‡ ·ËÎ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ „ÓÚ‚‡˜ Ë ÒΉ ͇ÚÓ ËÁÒÎÛ¯‡Î ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‰˙˘Âˇ ÒË, È Í‡Á‡Î: " ≈·, ˘Â ÚË ÔÓ͇ʇ Ì¢Ó", Ë ˇ Á‡‚ÂÎ ‚ ÍÛıÌˇÚ‡. —ÎÓÊËÎ ‚˙ıÛ ÍÓÚÎÓÌËÚ ÚË Â‰Ì‡Í‚Ë ÔÓ „ÓÎÂÏË̇ ÚẨÊÂË. ¬ Úˇı Ì‡ÎˇÎ ÔÓ ‡‚ÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡. ¬Íβ˜ËÎ Ë ÚËÚ ‚ ‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ‚ÂÏÂ. Íà ñòðàíèöà 6

Руско решение за глобалния конфликт Кризата, която избухна в Южна Осетия, никак не бе изненадваща. Защото от дълго време от Косово до Осетия, от борбата за енергийни ресурси в Каспийско море до кризите в Иран и Ирак, от споровете за противоракетен щит до процеса на разширяване на НАТО се виеха черни облаци над региона, в който се намираме. Впрочем това положение е валидно не само за нашия регион, но и за целия

свят. Системата на ужаса, която се разпадна след края на Студената война, не отстъпи мястото си на друга. От една страна, е налице опитът на САЩ, особено под лидерството на Буш младши, за еднополюсен световен ред, а, от друга, се наблюдава съпротивлението на укрепналите в сравнение с миналото държави срещу този модел, които се стремят към многополюсен модел. Продължава на страница 11


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Çàêðèâàò 350 ó÷èëèùà äî 15 ñåïòåìâðè

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Най-точен градски часовник ÏËÅÂÅÍ √‡‰ÒÍËˇÚ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰‡ ‚ œÎ‚ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Ëχ ÔÓ˜ÚË 80-„Ӊ˯̇ ËÒÚÓˡ,  Ò‰ ̇È-ÚÓ˜ÌËÚ ‚ ≈‚ÓÔ‡. “Ó‚‡ Ú‚˙‰Ë ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌËˇÚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇, ÍÓÈÚÓ „Ó ÔÓ‰‰˙ʇ œÂÚ˙ ÇˆÂ‚. “ÓÈ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ Ò‚Óˇ ‡Á‡·ÓÚ͇ ̇ ‰Ë„ËÚ‡ÎÂÌ Í‚‡ˆÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ò „ÓÎˇÏ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÍÓÈÚÓ ‚‰Ì˙Ê ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ „Ó Ò‚Âˇ‚‡ Ò ÂÚ‡ÎÓ̇. ◊‡ÒÓ‚ÌËÍ˙Ú ÌÓÒË ÌÂÏÒ͇ڇ χ͇ Rochlitz Ë Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡‰ Ù‡Ò‡‰‡Ú‡ ̇ œÎ‚ÂÌÒ͇ڇ Ó·˘Ë̇ ÔÂÁ 1929 „.

ŒÚ Á‡ÍËÚËÚ 350 Û˜ËÎˢ‡ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ 5000 Û˜ËÚÂÎË Ë 1500 ‰Û¯Ë ÌÂÔ‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÔÂÒÓ̇Î. ”˜ËÎˢ‡Ú‡ Ò Á‡ÍË‚‡Ú ÔÓ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍË Ô˘ËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ËχÎÓ ‰Ó 45 Û˜ÂÌˈË. ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÍËÚË 271 Û˜ËÎˢ‡ ÔÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ̇ Ó·˘ËÌÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË, Ò ÔÓ‰ÔË҇̇ Á‡Ôӂ‰ ÓÚ ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ƒ‡ÌËÂÎ ¬˙Θ‚. ƒÓ 15 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ·ÓˇÚ Ì‡ Á‡ÍËÚËÚ ۘËÎˢ‡ ˘Â Òڇ̠350, ͇Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ —Ë̉Ë͇ڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ۘËÚÂÎË (—¡”) Í˙Ï Õ—¡ flÌ͇ “‡Í‚‡. œÓ ‰ÛÏËÚ È, ÓÚ ÚÂÁË 350 Û˜ËÎˢ‡ 300 Ò Á‡ÍË‚‡Ú ÔÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ̇ Ó·˘ËÌÒÍËÚ Ò˙‚ÂÚË, 34 Ò‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË „ËÏ̇ÁËË, ‡ 17-18 Ò‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË Á‚Â̇ Á‡ ËÁ‚˙Ìۘ·ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË. ŒÚ Á‡ÍËÚËÚ 350 Û˜ËÎˢ‡ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ 5000

Алтернативен туризъм ÑÎÔÈß “ÛËÒÚË ÓÚ ≈‚ÓÔ‡, —¿Ÿ Ë ¿‚ÒÚ‡Îˡ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú ¡˙΄‡ˡ, Á‡ ‰‡ ̇·Î˛‰‡‚‡Ú Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ Á‡ÒÚ‡¯ÂÌË ‚ˉӂ ÊË‚ÓÚÌË ËÎË ‰ÍË ‡ÒÚÂÌˡ Ë ÔÂÔÂÛ‰Ë. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ƒÓ·ÓÏË ƒÓÏÛҘ˂, ˜ÎÂÌ Ì‡ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ Á‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÂÌ ÚÛËÁ˙Ï. √Ӊ˯ÌÓ ÓÍÓÎÓ 5000 ˜ÛʉÂÌˆË Ë‰‚‡Ú Û Ì‡Ò ÔÓ ÎËÌˡ ̇ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ìˡ ÚÛËÁ˙Ï, ͇ÚÓ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ·ÓˇÚ ËÏ Ò ۂÂ΢‡‚‡, ‰Ó·‡‚Ë ÚÓÈ.

Нов посланик на САЩ в България

С 5,4% увеличение на заплатата ÑÎÔÈß —‰̇ڇ ÏÂÒ˜̇ Á‡Ô·ڇ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ‚ÚÓÓÚÓ ÚËÏÂҘˠ̇ 2008 „Ó‰Ë̇  510 ΂‡. —ÔˇÏÓ Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ÚËÏÂҘˠ̇‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Â Ò 26 ΂‡, ËÎË Ò 5,4%, ͇ÚÓ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌˡ ÒÂÍÚÓ Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Â Ò 40 ΂‡, ‡ ‚ ˜‡ÒÚÌˡ - Ò 22 ΂‡. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú Ô‰‚‡ËÚÂÎÌË ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ—». »ÌÙ·ˆËˇÚ‡ Á‡ ˛ÎË Â 1,5%, ͇ÚÓ Ò‰ÌÓÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍËÚ ˆÂÌË ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ (˛ÎË 2008 ÒÔˇÏÓ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2007 „.)  6,1 ̇ ÒÚÓ, ‡ Á‡ ˛ÎË 2008 „. ÒÔˇÏÓ ˛ÎË 2007 „.  14,5%.

Ученик осъди община ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ ”˜ÂÌËÍ ÓÚ œ‡Á‡‰ÊËÍ ÓÒ˙‰Ë Ó·˘Ë̇ڇ Á‡ Ô˘ËÌÂ̇ Ú‡‚χ Á‡‡‰Ë ÌÂÔÓ˜ËÒÚÂÌËÚ ÛÎËˆË ÔÂÁ ÁËÏÌˡ ÔÂËÓ‰, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ –‡ÈÓÌÌˡ Ò˙‰. œÂÁ ˇÌÛ‡Ë Ï·‰ÂÊ˙Ú Â Ò˜ÛÔËÎ Íβ˜Ëˆ‡Ú‡ ÒË, ͇ÚÓ ‚ ıÓ‰‡ ̇ ‰ÂÎÓÚÓ Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â Ú‡‚χڇ  Ô˘ËÌÂ̇ ÔË Ô‡‰‡Ì ÔÓ ÌÂÔÓ˜ËÒÚÂÌ Î‰ ÓÚ Ô¯ÂıӉ̇ ‡Î¡ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ „‡‰‡. –‡ÈÓÌÌËˇÚ Ò˙‰  ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ó·˘Ë̇ڇ ‰‡ ËÁÔ·ÚË Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌË ÓÚ 800 ΂. ̇ Ï·‰Âʇ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÂÏ ‡ÁÌÓÒÍËÚ ÔÓ ‰ÂÎÓÚÓ. “Ó‚‡  Ô˙‚ÓÚÓ ‰ÂÎÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ „‡Ê‰‡ÌËÌ ÓÒ˙ʉ‡ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ Á‡ ÌÂÔÓ˜ËÒÚÂÌË ÛÎˈË.

‰‡ÌÌË Ì‡ —¡” Á‡˘ËÚÂÌËÚ ۘËÎˢ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÓÍÓÎÓ 150, ‡ ‚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ ÃŒÕ ·ËÎË ‚Íβ˜ÂÌË Ò‡ÏÓ 74 Ú‡ÍË‚‡ ۘ·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ. “Ó‚‡  Í‡ÈÌÓ Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, ÔÓÒÓ˜Ë flÌ͇ “‡Í‚‡ Ë ËÁ‡ÁË Ì‡‰Âʉ‡, ˜Â ·ÓˇÚ ËÏ ˘Â Ò ۂÂÎË˜Ë ÒΉ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ۘ·̇ڇ „Ó‰Ë̇. —ÔÓ‰ “‡Í‚‡ 15% ÓÚ Û˜ÂÌˈËÚ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ Á‡ÍËÚÓ Û˜ËÎˢ Ì ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË ÔÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ë ÂÚÌ˘ÂÒÍË Ô˘ËÌË. ŒÚ 1990 „. ‰ÓÒ„‡ ̇‰ 240 000 ‰Âˆ‡ Ì ҇ ÔÓ‰˙ÎÊËÎË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË, ÔÓÒÓ˜Ë ÎˉÂ˙Ú Ì‡ —¡”. ŒÚ —¡” ̇ÒÚÓˇ‚‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌË 5% ÓÚ ¡¬œ Á‡ Ò‰ÌÓ Ë ‚Ëү ӷ‡ÁÓ‚‡ÌË ÔÂÁ 2009 „. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ flÌ͇ “‡Í‚‡, ‰Û„Ó ÒË̉Ë͇ÎÌÓ ËÒ͇Ì  ۂÂ΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡Ô·ÚËÚ ‚ Ò‰ÌÓÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ‰‡ ·˙‰Â ̇ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÂÁ 2009 „. - ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë Ë ÔÂÁ ˛ÎË.

Ôåðìåðè ñïèðàò ïðîòåñòèòå äî ñðÿäà Ñ Í ÈÌ Ê À: Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌ À Í

ÑÎÔÈß ÕÓ‚Ó̇Á̇˜ÂÌËˇÚ ÔÓÒ·ÌËÍ Ì‡ —¿Ÿ ‚ ¡˙΄‡ˡ „-ʇ Õ‡ÌÒË Ã‡Í˙Ή‡ÛÌË ÔËÒÚ˄̇ ‚ —ÓÙˡ. “ˇ ÔÓÂχ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏËÒˡڇ ̇ —¿Ÿ Û Ì‡Ò ÓÚ ÔÓÒ·ÌËÍ ƒÊÓÌ ¡‡È˙ÎË. ƒÓÒ„‡ Õ‡ÌÒË Ã‡Í˙Ή‡ÛÌË ·Â¯Â Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÔÓÒ·ÌËÍ Ì‡ —¿Ÿ ‚ ¿Ì͇‡ ÓÚ ˛ÌË 2005 „. ‰Ó χÚ 2008 „. "◊Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ, ˜Â  ÔË‚Ë΄ˡ Á‡ Ì‡Ò ‰‡ ÒÏ ÚÛÍ - Ó‰ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÍËËÎˈ‡Ú‡ Ë Â‰Ì‡ ÓÚ Î˛ÎÍËÚ ̇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ", ͇Á‡ ÇÍ˙Ή‡ÛÌË.

Û˜ËÚÂÎË Ë 1500 ‰Û¯Ë ÌÂÔ‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÔÂÒÓ̇Î, Á‡ˇ‚Ë “‡Í‚‡. —ÔÓ‰ Ì¡ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ Ò Á‡ÍË‚‡Ú ÔÓ ‰ÂÏÓ„‡ÙÒÍË Ô˘ËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ËχÎÓ ‰Ó 45 Û˜ÂÌˈË. ŒÍÓÎÓ 6000 Ò‡ Û˜ÂÌˈËÚ ‚ ÚÂÁË 350 Û˜ËÎˢ‡ Ë Ú ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂ̇ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï Ò‰ˢÌË Û˜ËÎˢ‡. flÌ͇ “‡Í‚‡ ÔÓ͇Á‡ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡ÍËÚËÚ ۘËÎˢ‡, ÍÓÈÚÓ ·ËÎ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÓÚ Á‡Ôӂ‰ËÚ Á‡ Á‡ÍË‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‚ "ƒ˙ʇ‚ÂÌ ‚ÂÒÚÌËÍ". ÀˉÂ˙Ú Ì‡ —¡” ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ÃŒÕ Ó˘Â Ì  ӷˇ‚ËÎÓ ÒÔËÒ˙͇ ̇ Á‡˘ËÚÂÌËÚÂ Ë Ò‰ˢÌËÚ ۘËÎˢ‡, ‡ ‰Ó ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ۘ·̇ڇ „Ó‰Ë̇ ÓÒÚ‡‚‡ ÏÂÒˆ. ˙Ï 1 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á̇ ·ÓˇÚ Ì‡ ÚÂÁË Û˜ËÎˢ‡, ÔÂÒÓ̇Î˙Ú ‚ Úˇı, ÍÓË Ò‡ Ô‰ÔÓ˜ÂÚÂÌËÚ ۘ·ÌËˆË Ë ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ò Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚ Á‡Ô·ÚË Ì‡ ‡·ÓÚ¢ËÚ ‚ Úˇı, ‰ÓÔ˙ÎÌË “‡Í‚‡. “ˇ ͇Á‡, ˜Â ÔÓ

През миналата седмица фермери протестираха пред земеделското министерство.

ŒÚ ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡ ÙÂÏÂËÚ ҇ Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ô˙‚ËÚ ÔÂ‚Ó‰Ë Á‡ Ô‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÏΡÍÓ ÔÂÁ χÚ Ë ‡ÔËÎ Ë Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÒÚ‡˜ÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ Ò ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ú ‰Ó 20 ‡‚„ÛÒÚ. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ‚ ˙‰Ê‡ÎË Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÒÚ‡˜Ìˡ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ËÚ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ¡ÓÈÍÓ —Ë̇ÔÓ‚. “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ̇ 21 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰Ë ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ̇ ÔÓıÓ‰‡ ÿËÔ͇, Á‡ ‰‡ ‡Á„Ή‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ. œË ÌÂËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÌˇÍÓË ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÌÂ„Ó ÔÓıÓ‰˙Ú ˘Â ·˙‰Â ·ÎÓÍË‡Ì, ÌÓ ‰‡ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì Ò ÒÎÛ˜Ë, ͇Á‡ —Ë̇ÔÓ‚. œÓÒÚ˙ÔËÎËÚ Ò‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÒÏÂÚÍËÚ ҇ ÔÓ 20 ÒÚÓÚËÌÍË Á‡ ÎËÚ˙ Í‡‚ ÏΡÍÓ Ë ÔÓ 25 Á‡ Ó‚˜Â, ·Ë‚ÓÎÒÍÓ Ë ÍÓÁ ÏΡÍÓ. œÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÂÁ Ò‰Ïˈ‡Ú‡ ÙÂÏÂË ÓÚ ‡Á΢ÌË Í‡Ë˘‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò Ò˙·‡ı‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÔÓÚÂÒÚ Ô‰ ÁÂωÂÎÒÍÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. “ Ò͇̉Ë‡ı‡ Ô‰ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Á‡ ÒÛ·ÒˉËË, ÍÓËÚÓ ËÏ ·ˇı‡ ӷ¢‡ÌË Ó˘Â ÔÂÁ ‰ÂÍÂÏ‚Ë. — Ô·͇ÚË "¡Ó„‡Ú ÏËÌËÒÚ˙-·Ó„‡Ú ÙÂÏÂ", "–‡‚ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÛ·ÒˉËËÚÂ" Ë "ÃËÎÓÒÚËÌˇ", ÔˉÛÊÂÌË ÓÚ Ó‰ÓÔÒÍË „‡È‰‡Ë, ÙÂÏÂËÚ ̇ÒÚÓˇ‚‡ı‡ Á‡ ‰˙ʇ‚̇ ̇ÏÂÒ‡, Á‡˘ÓÚÓ ·ÂÁ Ì¡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡„Ë‚‡. Õàñàí Ðèñòåìîâ

1.5 милиарда лева застраховки ÑÎÔÈß –‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ‡Á‰‡‰ÂÌËÚ ÔÂÏËË ‚ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌˡ ÒÂÍÚÓ ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 1.5 ÏËΡ‰‡ ΂‡ Á‡ 2007 „Ó‰Ë̇, ‡ ̇ Ô‡Á‡‡ ÓÔÂË‡Ú 37 Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò 31 ÔÂÁ 2006 „. “Ó‚‡ ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌË Ì‡ „Ӊ˯ÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ò ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁË Ì‡ OBG The Report: Bulgaria 2008. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ô‡Á‡  ‰ÓÏËÌË‡Ì ÓÚ „ÓÎÂÏË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë Â Ú‚˙‰Â ‰‡Î˜ ÓÚ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ÔÂÁ 1990 „., ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ¯Â Ôӂ˜ ÓÚ 100 ÏÂÒÚÌË ÙËÏË.

Преизчисляват пенсиите на 1 200 000 възрастни œÂÌÒËËÚ ̇ ÓÍÓÎÓ 1 200 000 ·˙΄‡Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔËÍβ˜ËÎË Ò‚Óˇ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê ‰Ó 2001 „Ó‰Ë̇, ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂËÁ˜ËÒÎÂÌË ÓÚ 1 ÓÍÚÓÏ‚Ë, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÓ‰ÓÎˇÌ‡ ÒӈˇÎ̇ ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ. Œ˜‡Í‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë Ò‰ÌÓ Û‚Â΢ÂÌË ÓÚ 8,5%. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ÔË ÔÓÒ¢ÂÌËÂÚÓ ÒË ‚ ÔӘ˂Ìˡ ‰ÓÏ Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡ ‚ ¡‡Î˜ËÍ. ÃËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂ-

ÎˇÚ Á‡ˇ‚Ë Ô‰ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡, ˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ‡ÎËÁË‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‡ÍÚ˂̇ ÔÓÎËÚË͇ "«‡ ‰ÓÒÚÓÈÌË ÒÚ‡ËÌË". ¬ÌËχÚÂÎÌÓ ÒΉËÏ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·˛‰ÊÂÚ‡, Á‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÏ ‚ ͇Í˙‚ ‡ÁÏÂ ˘Â ·˙‰Â ÍÓΉ̇ڇ ÔÂÌÒˡ, ‰ÓÔ˙ÎÌË —Ú‡Ì˯‚. “ÓÈ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â ÔÂÁ 2005 „. ·ÓÌÛÒ˙Ú Â ·ËÎ 25 ΂‡, ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ 100 ΂‡, Ë Û‚ÂË, ˜Â Á‡ Ú‡Á„Ӊ˯Ìˡ

Ô‡ÁÌËÍ ËÁ‚˙Ì‰̇ڇ ÔÂÌÒˡ ˘Â ·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡ Ôӂ˜Â. ≈ÌÂ„ËÈÌËÚ ÔÓÏÓ˘Ë Á‡ ˉ‚‡˘‡Ú‡ ÁËχ ˘Â ·˙‰‡Ú Û‚Â΢ÂÌË Ò 60% Ë ÓÚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 360 000 ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, ËÌÙÓÏË‡ Ӣ ÔÂÏËÂ˙Ú. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, „‡Ê‰‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡È-ÚÂÊÍÓ ÔÓÌ‡ÒˇÚ ËÌÙ·ˆËÓÌÌËÚ ÔÓˆÂÒË, ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÍÂÔÂÌË Ë Ò Ë̉˂ˉۇÎÌË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Ô‡ÍÂÚË Á‡ ÁËχڇ.


ÑÌÅÕÎÒÅÐÀÏÈß ZAMAN 3 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Ñìåõîòåðàïèÿòà å ñïîìàãàùî ëå÷åíèå

ÑÍ È

ÌÊ È:

ÒÀ É Ô

È

Ð Þ

ÑÅ

È

Í

ÎÂ

“‡Ï Ú Á‡·ÂΡÁ‚‡Ú, ˜Â Ëχ ˘‡ÚÌË ÍÎËÌËÍÍÎÓÛÌË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ӷΘÂÌË ‚ ·ÂÎË ÔÂÒÚËÎÍË Ë Á‡·‡‚Ρ‚‡Ú ‰Âˆ‡Ú‡. "“ Ô‡‚ˇÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ Òϯ͇ Ë ÒË ÓÚË‚‡Ú. “.Â. Ú Ì ҇ ΘËÚÂÎË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ‡ÁÎË͇ڇ ÔÓÙ. ÓÍÓ. œÓÙ.  ÓÍÓ Ë ‰Óˆ. –ÓÍÓ ¯‡‚‡Ú ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ͇ÚÓ „Ó Ì‡ÂÍ‡Ú ÔÒËıÓ-‡Ú ÚÂ‡Ôˡ. “ ‚Ì‡ÒˇÚ ÌˇÍÓË ÌÓ‚Ó‚˙‚‰ÂÌˡ, ͇ÚÓ ËÁÍβ˜‚‡Ú ·ˇÎ‡Ú‡ ÔÂÒÚËÎ͇, Á‡˘ÓÚÓ Úˇ ÒÚÂÒË‡ ‰Âˆ‡Ú‡, Ë ÔË·„‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÂ‡Ôˡ, ̇ÒÓ˜Â̇ Í˙Ï ÎÂÍÛ‚‡Ì ̇ ‰Û¯‡Ú‡ Û ·ÓÎÌˡ. “Ó‚‡ Ì Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ÔË ‰Û„ËÚ ÍÎÓÛÌË, ÍÓËÚÓ ÔÓÒ¢‡‚‡ÎË ·ÓÎÌˈËÚ ҇ÏÓ Á‡ ‰‡ ‡Á‚ÂÒÂÎˇÚ Ì‡Ú˙ÊÂÌËÚ ‰ÂÚÒÍË Îˈ‡. "“Ó„‡‚‡ ̇ ÏÂÌ ÏË ıÛÏ̇ ˉ¡ڇ, ˜Â ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÎÂÍÛ‚‡Ï ·ÓÎÌËÚ ‰Âˆ‡. » ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌËÂ, Ò ‰ÓÍÚÓ –ÓÍÓ, χÌËÔÛÎË‡Ï Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÓÎÌÓÚÓ ‰ÂÚÂ, ‚ÌÛ¯‡‚‡ÈÍË ÏÛ, ˜Â ÚÓ Â ‚˙ί·ÌËÍ, ˜Â ÒÚ‡¯ÌÓÚÓ Â ÓÚÏË̇ÎÓ, ˜Â Ò ÛÒÏ˂͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ·Âʉ‡‚‡ Ë ·ÓÎÂÒÚ, Ë ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó. “Ó‚‡ ‚˜  ÒËÒÚÂχ ̇ ΘÂÌËÂ, ‡ Ì Ô‡‚ÂÌ ̇ ÒϯÍË", Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÔÓÙ.  ÓÍÓ. Õ Ô˜ÂÎËÏ ÓÚ ÚÓ‚‡, ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ ÍÎÓÛÌËÚÂ, ͇ÚÓ ‰Ó·‡‚ˇÚ, ˜Â Ò‡ ̇È-˘‡ÒÚÎË‚ËÚ ıÓ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ÔÓ‰‡‚‡˜Ë ̇ ̇‰Âʉ‡, ̇ ÛÒÏË‚ÍË Ë Ì‡ ‰Ó·ÓÚ‡. “ Á̇ˇÚ, ˜Â ͇ÛÁ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ò‡ Ô‰ÔËÂÎË,  ·Î‡„ÓӉ̇, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÔÓ-ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÓÚ ‰ÂÚÒ͇ڇ ÛÒÏ˂͇.  ÓÍÓ Ë –ÓÍÓ Ì Ô‡‚ˇÚ Ò‚ÓËÚ ÒÏÂıÓÚ‚ÓÌË ‚ËÁËÚ‡ˆËË Ò‡ÏÓ ‚ ÍÓÂÏÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ ìœËÓ„Ó‚î, ‡ ÔÓÒ¢‡‚‡Ú Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ, Á‡ ‰‡ ‚‰˙ıÌ‡Ú Ì‡‰Âʉ‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡. ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡È-ÚÛ‰ÌÓ Á‡ ÔÓÒ¢ÂÌËÂ, ÒÔÓ‰  ÓÍÓ Ë –ÓÍÓ ÚÓ‚‡  ÚÓÍÒËÍÓÎӄˡڇ. “ ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ ÛÊ‡Òˇ‚‡˘Ë Ù‡ÍÚË Á‡ 13-14-„Ӊ˯ÌË ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ Ò ÎÂÍÛ‚‡Ú ÓÚ ‡ÎÍÓıÓÎËÁ˙Ï. —ÔÓ‰ Úˇı  ÔÓ‡Áˇ‚‡˘‡ „Ή͇ڇ ̇ ‰ÂÚÂ, ËÁÔ‡‰Ì‡ÎÓ ‚ ‰ÂÎËËÛÏ, ËÎË Ô˙Í Ì‡ÍÓÁ‡‚ËÒËÏÓ. Õ‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÔÓÒ¢ÂÌˡڇ ËÏ ‚ ÓÌÍÓÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ, ‰‚‡Ï‡Ú‡ ‚ÂÒÂ-

ΡˆË ‚˙Á‰˙ı̇ı‡ ÚÂÊÍÓ Ë Í‡Á‡ı‡ ‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ: "“Ó‚‡  ̇È-ÒÚ‡¯ÌÓÚÓ, Ú Á̇ˇÚ, ˜Â Ò‡ Ó·˜ÂÌË." ¬ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËχÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò Á‡·‡‚Ρ‚‡Ú ̇ ÍÎÓÛÌÒÍËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÓÍÓ Ë –ÓÍÓ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓ‰‡˙Í ÓÚ Úˇı. œÓÒ·ÌËÂÚÓ ËÏ Â ‰‡ Ò ÒÏÂˇÚ ÒÛÚËÌ, ӷ‰ Ë ‚˜Â, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‰‡‚Ë. —ÔÓ‰ ÍÎÓÛÌËÚ ̇È-ÚÂÊÍÓ Â ‰‡ ÔËÍ˯ Ò˙ÎÁËÚ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò¢Ì¯ Ò ÚÂÊ˙Í ÒÎÛ˜‡È. " ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ÒË ÍÎÓÛÌ, ‚˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ú ·ÓÎË, ‡ ÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÛÒÏËı‚‡¯", Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú ÚÂ. ƒÂÚÂÚÓ Â ËÁÎÂÍÛ‚‡ÌÓ, ÌÓ ÔÒËı˘ÂÒ͇ڇ Ú‡‚χ ÓÒÚ‡‚‡. Õ‡È-ÚÛ‰ÌÓ Â ‰‡ Ò ÎÂÍÛ‚‡ ÔÒËıË͇ڇ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÔÓ‰ ÍÎÓÛÌËÚ ڡ ¯‡‚‡ ‚Ò˘ÍÓ. "ÕË ÊË‚ÂÂÏ ‚˙‚ ‚ÂÏ ̇ ‰̇ هί˂‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ, ̇ ‡ÁÏÂÌÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Í˙‰ÂÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ÍÓÔË‡Ú Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË, ·ÂÁ ‰‡ ËÒ͇Ú. ¬Ò˘ÍÓ Â ‰Â‚‡Î‚Ë‡ÎÓ Ë ÌˇÏ‡ ̇˜ËÌ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì Ò ÓÚ‡ÁË Ì‡ ÔÒËıË͇ڇ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË", ÒÏˇÚ‡Ú ÍÎÓÛÌËÚÂ. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ô˙‚ËÚ ËÏ ‚ËÁËÚ‡ˆËË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÔÂ‰Ë 8 „Ó‰ËÌË, ͇ÚÓ Ó·ËÍ‡ÎˇÚ ‚Ò˘ÍË ÒÓÙËÈÒÍË ·ÓÎÌËˆË Ë ÚÂÁË ‚˙‚ ¬‡̇ Ë ƒÓ·˘. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ÍÎÓÛÌË Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Á‡ÏËÒÎˇÚ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡڇ ‰‡ Ò ÔË·„‡ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ·ÓÎÌËˆË Ì‡ ¡˙΄‡ˡ, ÌÓ Ë‰ÂˇÚ‡ ÓÚÔ‡‰‡ Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ÍÓÈ ‰‡ ˇ ÙË̇ÌÒË‡. "≈‰‚‡ ÔÂ‰Ë 2 ÏÂÒˆ‡ ÌÓ‚ËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ ̇ ìœËÓ„Ó‚î ÔÓ‰‡‰Â ˙͇ Ë Í‡Á‡: "≈·Ú ‚ "œËÓ„Ó‚", ˘Â ̇Ô‡‚ËÏ ÍÎËÌË͇", Ò„‡ ÒË ÒÔÓÏÌˇÚ ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÍÎÓÛÌË, ÍÓËÚÓ ÎÂÍÛ‚‡Ú ‚ ·ÓÎÌˈ‡Ú‡ ‚ÒÂÍË ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í. «‡ÏËÒÎˇÚ ÔÓÂÍÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì ҇ ̇ ‚ËÁËÚ‡ˆËˇ, ‚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‰ÌË ‰‡ ‡Á‚ÂÒÂΡ‚‡Ú Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ÙÓÍÛÒË ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓËÚÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡ˇ.

Õ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Здравен театър и клоунска линейка - "Клоунейка" Благодарение на "безумната" идея на директора на "Пирогов", доц. Димитър Раденовски, в процес на осъществяване е първият в Европа проект за Здравен театър за здрави деца и родителите им, който ще се намира в пределите на болницата и ще отвори врати до края на месец октомври. "Това ще бъде уникален театър, с уникално осветление и звук", казват клоуните. Здравният театър ще бъде построен с доброволно набрани пари. Освен това единствено в България децата ще се радват и на първата клоунска линейка - "Клоунейка", която ще бъде изпъстрена с цветовете на дъгата, отгоре й ще е поставен един петел, който няма да издава звука на болничната сирена, а ще кукурига по приятен начин. "С тази линейка ние ще ходим във всички болници на България, защото ще правим и там визитации", споделят клоуните Коко и Роко.

Êëîóíèòå: È çäðàâèòå íè äåöà ñà áîëíè Какво Ви даде светът, какъв опит натрупахте, за да можете да практикувате това, с което се занимавате в момента? Коко: ŒÔËÚ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ì‡ÚÛÔ‡ıÏÂ, Â, ˜Â 10 „Ó‰ËÌË ‡·ÓÚËÏ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ÍÎÓÛÌË Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡. ŒÚ Ú‡ÁË Ô‡ÍÚË͇ ÌË ÔÓÁ̇‚‡Ï ÔÒËıË͇ڇ ̇ ‰ÂÚÂÚÓ. ÕË χÌËÔÛÎË‡Ï ‰ÂÚÒÍÓÚÓ Ò˙Á̇ÌËÂ, ‚ÌÛ¯‡‚‡ÈÍË ÏÛ, ˜Â ÚÓ Â ‚˙ί·ÌËÍ, ˜Â ÒÚ‡¯ÌÓÚÓ Â ÓÚÏË̇ÎÓ, ˜Â Ò ÛÒÏ˂͇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ·Âʉ‡‚‡ ‚Ò˘ÍÓ. ƒÂˆ‡Ú‡ Ò‡ ÌÂ˘Ó ÒÚ‡ÌÌÓ - Ú ËÎË Ú ı‡ÂÒ‚‡Ú, ËÎË Ì Ú ı‡ÂÒ‚‡Ú. œË Úˇı ÌˇÏ‡ ÔÂÒÚۂ͇. Ó„‡ÚÓ ÚË Ú˙„̯ Ò Î˛·Ó‚ Í˙Ï Â‰ÌÓ ‰ÂÚÂ, ÒÚ‡‚‡¯ Ì„ӂ ÔˡÚÂÎ Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ. “Ó‚‡  ӷ˘Û‚‡ÌÂ Ò ıËΡ‰Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÁ̇‚‡ÈÍË ÏÌÓ„Ó ‰Ó· ÔÒËıË͇ڇ ËÏ Â‰ÌÓ ‰ÂÚ Ò ÒÏ ̇ ÔËÔÂÎË‚ ıÛÏÓ, ‰Û„Ó „Ή‡ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ, ÌÓ ‚Ò˘ÍË ‰Âˆ‡ Ò‡ ‰̇͂Ë. ’Ó‡Ú‡ ӷ˘‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Î˙„‡ÌË, ÌÓ Í‡ÒË‚Ó. ÕË Î˙ÊÂÏ ‰ÂÚÂÚÓ Í‡ÒË‚Ó Ë ÏÛ ‚ÌÛ¯‡‚‡ÏÂ, ˜Â Ë ÚÓ Â Í‡ÒË‚Ó. “Ó‚‡  ˆˇÎ‡Ú‡ χ„ˡ Ë ‡ÁÎË-

͇ڇ ‚ ̇¯ÂÚÓ Î˜ÂÌËÂ.

ϘڇˇÚ, ‰‡ ËÏ Ò ҷ˙‰ÌÂ.

Защо точно смехът лекува, каква е неговата магия? Коко: «‡˘ÓÚÓ ÎÂÍÛ‚‡. ÀÂ͇Ë Ë ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎË, ̇ۘÌË ‡·ÓÚÌËˆË „Ó‚ÓˇÚ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Ëχ ıÓÏÓÌË Ì‡ ÒÏÂı‡. «Ì‡ÂÚÂ, ˜Â ̇ۘÌÓ Â ‰Ó͇Á‡ÌÓ, ˜Â ‚Ó‰‡Ú‡ ˜Û‚‡, ‚Ëʉ‡, Ëχ Ô‡ÏÂÚ. Ó„‡ÚÓ ÒÎÛ¯‡¯ ÔÓÁËÚ˂̇ ÏÛÁË͇, ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ ̇ ˇ‰ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò „ÛÔË‡ ÔÓ Â‰ËÌ Ì‡˜ËÌ Ë ÚÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒË ˜ÛÎ.  Ó„‡ÚÓ „Ή‡¯ ÙËÎÏ Ò Û·ËÈÒÚ‚‡, Ò Í˙‚, Ò Ì‡ÒËÎËÂ, ÚÓ Ú ÁÓÏ·Ë‡. “Ó„‡‚‡ ÍËÒÚ‡ÎËÚ ̇ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò „ÛÔË‡Ú ÔÓ ‰Û„ ̇˜ËÌ. “Ó‚‡  ̇ۘÌÓ ‰Ó͇Á‡ÌÓ.  Ó„‡ÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï Ò‡ÌÒ‡, ÌË ‡Á‰‡‚‡Ï Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ˜‡¯Ë, Ô˙ÎÌË Ò ‚Ó‰‡. ¬˙ÔÓÒ˙Ú Â ‰‡ „Ë Ì‡Û˜ËÏ ‰‡ ÔËˇÚ ‚Ó‰‡, ‡ Ì  Ó͇- Ó·, Ò ÍÓˇÚÓ Ò ̇ÎË‚‡Ú ̇¯ËÚ ‰Âˆ‡. Õ‡ Í‡ˇ ̇ Ò‡ÌÒ‡ ÌË ËÁÔË‚‡Ï χ„˘ÂÒ͇ڇ ‚Ó‰‡, ͇ÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÒÏ „Ë Ì‡Í‡‡ÎË ‰‡ ÒË ÏËÒÎˇÚ Á‡ ıÛ·‡‚Ë Ì¢‡, ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ

Когато говорим за един такъв обречен свят, тъгата надделява. Вие как успявате да запазите усмивката си, като виждате толкова обречени, безнадеждно вкарани в пропастта деца? Коко: “ÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Ì ҇ Ë ÚÓ‚‡  ˆÂÎÚ‡ ̇ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚ËÏ. Õ‡ Ì‡Ò ÌË ÍÓÒÚ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÒËı˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„ˡ ÔË ÚÂÊÍËÚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÓ ‡ÍÓ ÌˇÏ‡ Ë Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ΘÂÌËÂ, ‚Ò˘ÍÓ Â Á‡„Û·ÂÌÓ. «‡˘ÓÚÓ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÏÂıÓÚÂ‡Ôˡ Ì  ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ ̇ ÏÂÚÓ‰‡ ̇ ωË͇ÏÂÌÚÓÁÌÓÚÓ Î˜ÂÌËÂ, ‡ Úˇ  ÒÔÓχ„‡˘Ó ωË͇ÏÂÌÚÓÁÌÓÚÓ Î˜ÂÌË ̇ ‰ÓÍÚÓËÚÂ. ≈‰ËÌ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÔÓÙÂÒÓ, ‰ÓÍÚÓ, ͇Á‚‡: "Ç„ˡڇ ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡ Ì  ‚ ÚÂıÌˡ ıËÏ˘ÂÒÍË Ò˙ÒÚ‡‚, ‡ ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ, Ò ÍÓÂÚÓ ·ÓÎÌËˇÚ „Ë ÔËÂχ." Как разбирате, че на едно дете донасяте не само радост, но и го лекувате? Как разбирате, че това дете чувства удовлетворение, че Ви има? Коко: ≈‰ÌÓ ÏÓÏ˘Â̈ „Ó ËÁÔËÒ‚‡Ú ‚

Òˇ‰‡, ‡ ̇¯ÂÚÓ ÔÓÒ¢ÂÌË ·Â¯Â ‚ ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í. — ·‡˘‡ ÏÛ ÓÚ͇Á‚‡Ú ‰‡ ÒË Ú˙„Ì‡Ú Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ ·ÓÎÌˈ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‚ ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í, ͇ÚÓ ‰ÓȉÂÏ, ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏ ҷӄÓÏ Ë ‰‡ ͇ÊÂ, ˜Â  ÓÁ‰‡‚ˇÎÓ. œÓ ÚÓˇ ̇˜ËÌ „Ó ‡Á·Ë‡ÏÂ.

Защо непринуденият детски смях е най-чистият смях? Роко: «‡˘ÓÚÓ Â ÓÚ Ò˙ˆÂÚÓ. “Ó Â ÌÂÔÓÍ‚‡ÂÌÓ. Õ‡È-˜ËÒÚ‡Ú‡ ‰Û¯‡ ÚÓ‚‡  ‰ÂÚÒ͇ڇ ‰Û¯‡. “Ó ÌˇÏ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒË, ÌˇÏ‡ ÒÍÛÔÛÎË, ÌˇÏ‡ ÌˢÓ. Можем ли да определим Вашата работа като лечение на човешката душа? Коко: ¿·ÒÓβÚÌÓ. “Ó‚‡  ˆÂÎÚ‡. «‡˘ÓÚÓ Ë Á‰‡‚ËÚ ÌË ‰Âˆ‡ Ò‡ ·ÓÎÌË. ƒÛ¯ËÚ ËÏ Ò‡ ·ÓÎÌË. ≈‰ËÌ ÛÒ̇Í, À‡Á‡‚, ‚ ‰̇ Ò‚Óˇ ÍÌË„‡ ͇Á‚‡:"ΔË‚ÂÂÏ ‚˙‚ ‚ÂÏÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÚ‡¯ÌÓ ˇ‰ÂÌÓÚÓ ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂ, ‡ ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ûı‡." ÕË Ô‡‚ËÏ ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ‚‡, ËÒ͇Ï ‰‡ Ò ÔÓÏ˙˜ËÏ Û Â‰ÌÓ ‰ÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÏ ‰Ûı‡ ÏÛ ÔÂ‰Ë Ì„ӂÓÚÓ ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂ.


4 ZAMAN ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈ ÏÎÇÄÐÀÂÈ 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Geçmiþ mübarek Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutlar, tüm belediye halkýna hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim.

Belediye halkýmýzýn geçmiþ Berat Kandili’ni kutlar, nice huzurlu, bereketli kandiller dilerim.

Geçmiþ mübarek Berat Kandili’nizi en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlýða hayýrlara vesile olmasýný temenni eder, iþlerinizde baþarýlar dilerim.

Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, sevgi dolu bir Berat Kandili diliyorum!

Hep bir arada, huzurlu nice kandiller geçirmek dileðiyle, geçmiþ Berat Kandili’niz kutlu olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu kandiller dilerim. Geçmiþ Berat Kandili’nizi kutlarým.

RAZGRAD BÖLGE MÜFTÜLÜÐÜ Mehmet ALÂ Bölge Müftüsü Geçmiþ mübarek Berat Kandili’nizi en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlýða hayýrlara vesile olmalarýný temenni ederim. Adres: Ul. Aprilsko Vastanie 13, P.K. 81 Tel/Faks: 084 661 356

 Kendi þahsýmýzla ilgili bir kýsým meselelerden dolayý üzüldüðümüz kadar, Ýslam'ýn izzeti ile alakalý hususlarda sýkýntý çekmiyorsak daha alacaðýmýz çok yol var demektir. (Hakikat Damlalarý)

RAZGRAD


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

◊Ó‚ÂÍ˙Ú Â ÒӈˇÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏÓ Ò˙Á‰‡ÌËÂ Ë ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ˜Ó‚˜ÌÓÒÚ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. “ÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò ÓÚÍ˙ÒÌ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ì ÔËÂχ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Ò ÒÚÂÏË ‰‡ ̇ÎÓÊË Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÓΡ ̇‰ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, ‚˙‚Ë Ì‡Ô‡ÁÌÓ.

”ÏÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Û‚‡Ê‡‚‡ ÏÌÂÌˡڇ ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ë Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Úˇı. «‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ˆÂÎ, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡ Ò ÌˇÍÓ„Ó. » œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω  ̇ÒÚ‡‚Ρ‚‡Î Ò‚ÓˇÚ‡ Ó·˘ÌÓÒÚ ‰‡ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú: ì“ÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡, ÌËÍÓ„‡ Ì „Û·Ë."

×óâñòâîòî çà ïúëíîöåííîñò íà âÿðâàùèÿ Един вярващ не може да изповядва убеждението, че това, което знае, е достатъчно за него. Истинският вярващ през целия си живот трябва да търси нови хоризонти и да научава нови знания.

Ñ Í ÈÌ Ê À: ÈÁ ÐÀÕ ÈÌ Ó Ñ ÒÀ

»ÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ˇ‚‡˘, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ˇ‚‡, ˜Â Ò ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ë ÏËÎÓÒÚÚ‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚Ë Ò ‚ÒˇÍÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ, ‡, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙Á̇‚‡, ˜Â Ì„ӂ‡Ú‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ıÓ‡, ˜Â Ì„ӂËÚ ˜Ó‚¯ÍË ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ Ò ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ̇ ÓÍÓÎÌËÚÂ Ë ÌËÍÓ„‡ ‰‡ Ì ҘËÚ‡ Ò· ÒË Á‡ ÔÓ-‰ÓÒÚÓÂÌ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ. Ó„‡ÚÓ ÏÛ ·˙‰Â Ô‰ÎÓÊÂÌ ÔÓÒÚ ËÎË ÔÂÒÚËÊ̇ ‡·ÓÚ‡, ÚÓÈ Ì ˇ ÔËÂχ ‚‰̇„‡, ‡ Ú˙ÒË ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ-‰ÓÒÚÓÂÌ Á‡ Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡, Ë ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÓÚÍËÂ, ÔÓÒÓ˜‚‡ÈÍË „Ó, Ò˙ÛÏˇ‚‡ ‰‡ Ô‰ÎÓÊË ·ÎËÊÌˡ ÒË. ÕËÍÓ„‡ Ì ÒÏˇÚ‡, ˜Â Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ÓÚ‰ÂÌÓÚÓ ÏÛ ÏˇÒÚÓ Ë ‚Ë̇„Ë Ú˙ÒË Ì‡˜ËÌË ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-ÔÓÎÂÁÂÌ. Õ Ò Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡ Ò Ì‡Î˘ÌËÚ ÒË Á̇Ìˡ, ‡ ÓÒ˙Á̇‚‡, ˜Â Ì„ӂÓÚÓ Ó·Û˜ÂÌË ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó ÒÏ˙ÚÚ‡ ÏÛ, Á‡ÚÓ‚‡ ˜ÂÚÂ Ë Ú˙ÒË ÌÓ‚Ë ıÓËÁÓÌÚË. ÕËÍÓ„‡ Ì ÒÏˇÚ‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÔË·ÎËÊÂÌÓÒÚ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ Ë Ò ÒÚÂÏË ‚ÒÂÍË ÏË„ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó Ò‚Óˇ —˙Á‰‡ÚÂÎ. ƒ‡, ‚ˇ‚‡˘ËˇÚ  ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Ì ̇ÏË‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ËÎ, ‚Ë̇„Ë Ú˙ÒË Í‡Í ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-ÔÓÎÂÁÂÌ Ë Í‡Á‚‡: ìÕˇÏ‡ ÎË Ó˘Â?" «‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ ·˙‰Â Ô‰ÎÓÊÂÌ ‚‡ÊÂÌ ÔÓÒÚ ËÎË ÓÚ„Ó‚Ó̇ ‡·ÓÚ‡, ‡ÍÓ ÚÓÈ Â Ò ı‡‡ÍÚÂ, ËÒÍÂÌ Ë ÏËÒÎË Á‡ ̇Ó‰‡ ÒË, ‚Ë̇„Ë Ú˙ÒË ÔÓ-‰Ó·‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡. ¿ÍÓ ÓÚÍËÂ ÌˇÍÓ„Ó, Ò Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË ͇Á‚‡: 쫇‰‡˜ËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‰‡‚‡Ú ̇ ‰ÓÒÚÓÈÌËÚ ıÓ‡, Á‡ÚÓ‚‡ ÓÚˉÂÚÂ Ë Ô‰ÎÓÊÂÚ ÚÓÁË ÔÓÒÚ Ì‡ ‰Û„." “Ó‚‡  Ôӂ‰ÂÌË ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ Ë ÓÚÍÓˇ‚‡ Ӣ Ôӂ˜ Ì„ӂ‡Ú‡ ‚ËÒÓ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ò ı‡‡ÍÚÂ  ‰‡Î˜ ÓÚ ÏËÒÎË Í‡ÚÓ: ì—‡ÏÓ ‡Á ÏÓ„‡." ƒÓË Ë ‰‡ ‚˙Á̇ÏÂˇ‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÛÒÎÛ„ËÚ ̇ ‰Û„ËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ˆÂÎ, ÚÓÈ Ì ̇·Âʉ‡‚‡ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ë Ì ÔÎÂÚ ËÌÚË„Ë. ƒÓË ËÁ‡Áˇ‚‡ Ò‚ÓËÚ Ò··ÓÒÚË Ë Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ë Ô‰·„‡ ̇ ÌÂ„Ó‚Ó ÏˇÒÚÓ ‰‡ Á‡Òڇ̠Û‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌ Ë ÒÔÓÍÓÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÛÒÔ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÓ-‰Ó· ÓÚ Ò‡Ïˡ Ì„Ó. “ÂÁË ‰ÓÒÚÓÈÌË ÔÓÒÚ˙ÔÍË Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌË̇. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Â ÒӈˇÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏÓ Ò˙Á‰‡ÌËÂ. “ÓÈ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍËÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ˜Ó‚˜ÌÓÒÚ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. “ÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò ÓÚÍ˙ÒÌ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ì ÔËÂχ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Ò ÒÚÂÏË ‰‡ ̇ÎÓÊË Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÓΡ ̇‰ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ë Í‡Á‚‡: ì¿Á ÌˇÏ‡Ï ÌÛʉ‡ ÓÚ ÌËÍÓ„Ó", ‚˙‚Ë Ì‡Ô‡ÁÌÓ. ”ÏÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Û‚‡Ê‡‚‡ ÏÌÂÌˡڇ ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ë Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Úˇı. «‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ˆÂÎ, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡ Ò ÌˇÍÓ„Ó. » œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω  ̇ÒÚ‡‚Ρ‚‡Î Ò‚ÓˇÚ‡ Ó·˘ÌÓÒÚ, ˜Â ‡ÍÓ Ê·ˇÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÒÔ‡ÒÂÌËÂ Ë ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú: ì“ÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡, ÌËÍÓ„‡ Ì „Û·Ë." » ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ Â ‰‡ÂÌ Ò ‚ËÒ¯ ‡ÁÛÏ Ë ÓÚÍÓ‚ÂÌˡ, Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡Î Ò˙Ò ÒÔÓ‰‚ËÊÌˈËÚ ÒË Á‡ ‚ÒˇÍÓ Ì¢Ó. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË ‰ÌÂÒ ıÓ‡Ú‡ Ò ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ò ÔÂÌ·ÂÊÂÌË Í˙Ï ÂÎ˄ˡڇ, Ì ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‰Ûıӂ̇ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ ÓÚ Ì¡ Ë ÛÏÓ‚ÂÚ ËÏ Ò‡ Ó·˙͇ÌË. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ıÓ‡Ú‡ Ì Ò ÒÚÂÏˇÚ ÊË‚ÓÚ˙Ú ËÏ ‰‡ ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ‡ÏÍËÚÂ, ̇˜ÂÚ‡ÌË ÓÚ ËÒÎˇÏ‡. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË ÂÎ˄ˡڇ ‚˜ Ì  ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Á‡ Úˇı Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ËÏ Í˙Ï Ì¡  ·ÂÁ‡Á΢ÌÓ. ƒÌÂÒ Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ ‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÎ˄ˡڇ, ÌÓ Â ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ‡Á¯‡Ú ‚ ڇ͇‚‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. “Ó‚‡ ·Ë ·ËÎÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ ÍÓÎÂÍÚË‚ÌË ÛÒËÎˡ.

Науката трябва да насърчава към добрини ŒÚ Ì‡Û˜Ì‡ „Ή̇ ÚӘ͇ ‰ËÌ ‚ˇ‚‡˘ Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ Û·ÂʉÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Á̇Â,  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ Ì„Ó. »ÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ˇ‚‡˘ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ÒË ÊË‚ÓÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ú˙ÒË ÌÓ‚Ë ıÓËÁÓÌÚË Ë ‰‡ ̇ۘ‡‚‡ ÌÓ‚Ë Ì¢‡. »ÎË ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ - ̇Û͇ڇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ò˙˜‡‚‡ ˜Ó‚Â͇ Í˙Ï ‰Ó·Ë ‰Â·, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡Û˜ÂÌÓÚÓ Ëχ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ò‡ÏÓ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÔË·ÎËʇ‚‡ ‰Ó ¬Ò‚˯Ìˡ. ◊Ó‚ÂÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÚÂÏË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ̇ Ô‡ÍÚË͇ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Û˜ËÎ, Ë Ú‡Í‡ ‰‡ Ò ÒÚÂÏË Í˙Ï Ò·ÎËʇ‚‡ÌÂ Ò ¬Ò‚˯Ìˡ. «‡˘ÓÚÓ œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı ËÁÚ˙Í‚‡: ì ÓÈÚÓ Ì‡Ô‰‚‡ ‚ ̇Û͇ڇ, ÌÓ ‰Ó·ËÚ ÏÛ ÔÓÒÚ˙ÔÍË Ë ‚ˇ‡ Ì Ò ۂÂ΢‡‚‡Ú, ÚÓÈ Ò ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡ ÓÚ ¿Î·ı." “ÓÂÒÚ, ‡ÍÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‰‡  ÔÓ‰‚·ÒÚÂÌ Ì‡ ÒÚ‡ÒÚËÚ ÒË, ‚˙ÔÂÍË Á̇Ìˡڇ ÒË, Ú‡Í˙‚ Û˜ÂÌ Ò‡ÏÓ Ò ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡ ÓÚ Ò‚Óˇ —˙Á‰‡ÚÂÎ. ƒ‡, ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÏˇÚ‡, ˜Â ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚˙¯Ë  Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Ò˘ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÓÚ‰ÂÌË ÏÛ ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ ‰‡ ‚˙‚Ë ÔÓ Õ„ӂˡ Ô˙Ú Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ ‚ÒˇÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÂÌˇ Ë ÌÓ˘Ú‡ Ë ‚ÒÂÍË ÏË„ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ë ‰Ó͇ÚÓ ‚˙‚Ë ÔÓ Ô˙Úˇ ̇

¿Î·ı, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Á‡·‡‚ˇ Ô˙Úˇ Í˙Ï ‰Óχ ÒË. œÓÌˇÍÓ„‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌË Í‡Í ËÁ„ÎÂʉ‡Ú Îˈ‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÛ Ë ‚Ë̇„Ë Ò ÒÚÂÏË ‰‡ ‚˙¯Ë Ô‡‚‰ÌË ‰Â·. »ÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ˇ‚‡˘ ‚ ϘÚËÚ ÏË Â ˜Ó‚ÂÍ, ̇ ÍÓ„ÓÚÓ ÒÔË‡ ‰˙ı˙Ú, ÒÎÛÊÂÈÍË Ì‡ ÂÎ˄ˡڇ, Ë ÍÓÈÚÓ ÛÏË‡ Ì ‚ ΄ÎÓÚÓ ÒË, ‡ ‰Ó͇ÚÓ Â ‚ ÒÎÛÊ·‡ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. Ó„‡ÚÓ ˜Ûˇ, ˜Â ‰ËÌ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Â ÔÓ˜Ë̇Î, Ó˜ËÚ ÏË Ò ËÁÔ˙΂‡Ú Ò˙Ò Ò˙ÎÁË Ë Ò Ú˙„‡ Ô·˜‡ Á‡ Ì„Ó, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Ò˙ÎÁËÚ ÏË Ò‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡ ÏË. «‡˘ÓÚÓ ËÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ˇ‚‡˘  ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Â ÌÂÛÏÓËÏ Ë Ô‰‡‚‡ ÔÓÒΉÌˡ ÒË ‰˙ı, ‚˙‚ÂÈÍË ÔÓ Ô˙Úˇ, ÍÓÈÚÓ Â ËÁ·‡Î. ◊Ó‚ÂÍ Ò ÔӉӷ̇ ‰Û¯‡ ÌËÍÓ„‡ Ì Ò Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡ Ò Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚˙¯Ë. Õ ҘËÚ‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌˢÓ, ÍÓÂÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ËÎ ‰ÓÚÓ„‡‚‡. ¬Ë̇„Ë ÊË‚ÂÂ Ò ÓÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ, ˜Â Ì Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ¿Î·ı ÏÛ Â ÓÚ‰ËÎ. «‡·‡‚ˇ Á‡ ÒÚÓÂÌËÚ ‰Ó·ËÌË Ë Ú˙ÒË Ì‡˜ËÌË ‰‡ ÔÓÏÓ„Ì ̇ ‰Û„ËÚÂ, ͇ÚÓ ËÁ˘‡ ìÕˇÏ‡ ÎË Ó˘Â?" »ÒÍÂÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Ó·ËˇÚ Ì‡‚ Ò‡ ÔËÒ˙˘Ë ̇ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Ë ÚÓÈ Ì ҘËÚ‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÚÓ Á̇Ìˡڇ ÒË, ÌËÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ÒË Ë ËÁ‚˙-

¯ÂÌËÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ÔÓÎÂÁÌË Ì¢‡. Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡·‡‚ˇ Ò˙˘Ó, ˜Â ‰ÌÓ Â ‰‡ Ò ÔËÂÏ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÓΡڇ, ‰‡ Ò ÔÓ·„‡Ú ÛÒËÎˡ, ÒÚ‡‡Ìˡ Ë ¯ËÏÓÒÚ Á‡ ‚ÓÎÂ‚Ë ‰ÂÈÒڂˡ Ë Ú‡ÁË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ‰‡‰Â̇ ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ, ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰ÓÍ‡È Ë Â Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„Ó ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ò· ÒË, ‰‡ ÏËÒÎË, ˜Â  ÒÔÓÒÓ·ÂÌ Ì‡ ‚Ò˘ÍÓ Ë ‰‡ ÒË ÔËÔËÒ‚‡ ͇˜ÂÒÚ‚Ó, ÔËÒ˙˘Ó ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ. »ÒÚËÌÒÍËˇÚ ‚ˇ‚‡˘, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ì‡È-‰Ó·ˡ ̇˜ËÌ ‚ÓΡڇ, ÓÚ‰Â̇ ÏÛ ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ ¿Î·ı, ‡, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÓÚÔ‡‚ˇ ÒΉ̇ڇ ÏÓÎËÚ‚‡ Í˙Ï —˙Á‰‡ÚÂΡ ÒË: ì¬Ò‚˯ÌË, Ì Ï ÓÒÚ‡‚ˇÈ ‰ÓË Ë Á‡ ÏË„ ̇҇ÏÂ Ò ‰Û¯‡Ú‡ ÏË." “ÓÈ Ì ‡Á˜ËÚ‡ ̇ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË, ‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ. «‡ ÌÂ„Ó ÁÎËÚ ÔÓÏËÒÎË Ì‡ ‰Û¯‡Ú‡ Ò‡ ̇È-„ÓÎÂÏËˇÚ ‚‡„. «‡ ÌÂ„Ó ¿Î·ı  ̇È-‰Ó·ËˇÚ Ò˙‰ÌËÍ, ÔˡÚÂÎ Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍ. “ÓÈ Ò ‰Ó‚Âˇ‚‡ Ë ÛÔÓ‚‡‚‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ. Õ‡ËÒÚË̇ ‚ˇ‚‡˘ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ËÁ˘‡ Ò‡ÏÓ ËÒÚË̇ڇ: ì√ÓÒÔÓ‰Ë Ì‡¯, ̇ “· Ò ÛÔÓ‚‡‚‡ÏÂ Ë Ô‰ “· Ò ÔÓ͇Ȃ‡ÏÂ, Ë Í˙Ï “·  Á‡‚˙˘‡ÌÂÚÓ." ( Ó‡Ì, 60:4) “Ó‚‡  ÕÂ„Ó‚ËˇÚ Ô˙Ú, Ô˙ÚˇÚ Ì‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂÚÓ.


6 ZAMAN ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ & ÇÄÐÀÂÅ 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Êàêâè ñìå íèå - ìîðêîâ,ÿéöå èëè êàôå? —Í˙ÔÓ ‰ÂÚÂ, ·˙‰Ë ͇ÚÓ Í‡ÙÂÚÓ ‚ ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ! “Ó ÔÓÏÂÌˇ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡, ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ˘‡ÒÚË ̇ÓÍÓÎÓ. œÓÊÂÚ‚‡È Ò· ÒË, Á‡ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ‰Û„ËÚÂ, Ë ËÁÔËÚ‚‡È ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ˘‡ÒÚË ÓÚ ÚÓ‚‡! ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ ‰̇ڇ ÚẨÊÂ‡ ÒÎÓÊËΠ‰ËÌ ÏÓÍÓ‚, ‚ ‰Û„‡Ú‡ - ‰ÌÓ ˇÈˆÂ, ‡ ‚ ÚÂÚ‡Ú‡ - ¯ÂÔ‡ ͇ÙÂÈÌË Á˙̇. ŒÒÚ‡‚ËÎ „Ë ‰‡ Ò „ÓÚ‚ˇÚ ÚÓ˜ÌÓ 20 ÏËÌÛÚË. —Ή ÚÓ‚‡ ËÁÍβ˜ËÎ ÍÓÚÎÓÌËÚÂ. —ÎÓÊËÎ ‚˙ıÛ Ï‡Ò‡Ú‡ ‰‚ ˜ËÌËË Ë Â‰Ì‡ Ô‡Á̇ ˜‡¯‡. œ˙‚Ó ËÁ‚‡‰ËÎ Ò‚‡ÂÌˡ ÏÓÍÓ‚ ‚ ‰̇ ÓÚ ˜ËÌËËÚÂ. œÓÒΠËÁ‚‡‰ËÎ Ò‚‡ÂÌÓÚÓ ˇÈˆÂ ‚ ‰Û„‡Ú‡ ˜ËÌˡ. »ÁÒËԇΠ͇ÙÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚˜ ·ËÎÓ „ÓÚÓ‚Ó, ‚ Ô‡Á̇ڇ ˜‡¯‡. œÓ„Ή̇Π‰˙˘Âˇ ÒË Ë ˇ ÔÓÔËÚ‡Î: " ‡Í‚Ó ‚Ëʉ‡¯, ‰˙˘Â?" “ˇ ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓË·: "ÃÓÍÓ‚, ˇÈˆÂ Ë Í‡ÙÂ." “ÓÈ ˇ ‰Ó·ÎËÊËÎ ‰Ó χ҇ڇ Ë ˇ ÔÓÏÓÎËÎ ‰‡ ÔӄΉ̠ÓÚ ÔÓ-·ÎËÁÓ. ¬Ë‰ˇÎ, ˜Â  ÏÌÓ„Ó Û˜Û‰Â̇ ÓÚ ÔÓÒÚ˙Ô͇ڇ ÏÛ. "ÃÓÍÓ‚˙Ú Òڇ̇ ÏÂÍ, ÔÓÌÂÊ ·Â¯Â Ò‚‡ÂÌ. ¬˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˇÈˆÂÚÓ Ò ‚Ú‚˙‰Ë, ÔÓÌÂÊ „Ó ‚‡ËıÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ÂÏÂ.  ‡ÙÂÚÓ Ô˙Í Â Òڇ̇ÎÓ Ô‚˙ÁıÓ‰ÌÓ - ͇Á‡Î È ÚÓÈ, ͇ÚÓ ÓÚÔËÎ „Î˙Ú͇ ÓÚ Ì„Ó. - ¬ÍÛÒ˙Ú ÏÛ Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙." ƒ˙˘Âˇ ÏÛ Ò ۘۉË· Ӣ ÔÓ‚Â˜Â Ë „Ó ÔÓÔËڇ·: "“‡ÚÂ, Á‡˘Ó ÏË ÔÓ͇Á‚‡¯ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡?" “ÓÈ È ÓÚ„Ó‚ÓËΠڇ͇: "¬ËÊ, ‰˙˘Â! ÃÓÍÓ‚˙Ú, ˇÈˆÂÚÓ Ë Í‡ÙÂÚÓ Ò ҄ÓÚ‚Ëı‡ ‚ Â‰Ì‡Í‚Ë ÚẨÊÂË, ̇ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ „Ó¢Ë̇ Ë ÔÂÁ ‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ‚ÂÏÂ. ÕÓ Ú ‡„Ë‡ı‡ ‡Á΢ÌÓ Ì‡ ‚ÎˡÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÏ Ó͇Á‡ıÏÂ. œÂ‰Ë ‰‡ „Ó Ò‚‡ËÏ, ÏÓÍÓ‚˙Ú ·Â¯Â Ú‚˙‰ Ë ÔÓ-ËÁ‰˙ÊÎË‚, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂‡Ë, ÚÓÈ Òڇ̇ ÏÂÍ, ÓÚ-

ÔÛÒ̇ ÒÂ Ë ‚˜ Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‰‡‚. flȈÂÚÓ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ˜ÛÔÎË‚Ó, ÏÓʯ ‰‡ Ò ҘÛÔË ÔË Ì‡È-ÎÂÍˡ ‰ÓÔË, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂‡Ë, ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ò ‚Ú‚˙‰Ë Ë Ò„˙ÒÚË. ÿÂÔ‡Ú‡ ͇ÙÂÈÌË Á˙̇ Ò˙˘Ó ·ˇı‡ Ú‚˙‰Ë, ‚Ò˘ÍË ÔË΢‡ı‡ ‰ÌÓ Ì‡ ‰Û„Ó. ÕÓ Í‡Í‚Ó Òڇ̇, ͇ÚÓ Ò ҂‡Ëı‡? “ÂÁË Í‡ÙÂÈÌË Á˙̇ Ò ÒÚÓÔÎËı‡, ÓÚÔÛÒ̇ı‡ ÒÂ Ë Ò ÒΡı‡ Ò ‚Ó‰‡Ú‡. –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌËı‡ ÔˡÚÂÌ ÏËËÒ Ë Ô‚˙̇ı‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ͇ÙÂ Ò ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ô‚˙ÁıÓ‰ÂÌ ‚ÍÛÒ." —Ή ÚÓ‚‡ ÚÓÈ ÔÓÔËڇΠ‰˙˘Âˇ ÒË: "ƒ˙˘Â, ÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ÚË Ì¢‡ ÒË ÚË? ‡Í‚‡  Â‡ÍˆËˇÚ‡ ÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔ‡‚ˇ¯ Ô‰ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ÒË? —ÏÂ͘‡‚‡¯ ÎË Ò ͇ÚÓ ÏÓÍÓ‚‡, ˘ÓÏ Ò Ò¢Ì¯ Ò ÌˇÍÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ? Õ ÏÓʯ ÎË ‰‡ ÓÔ‡Á˯ ΢ÌÓÒÚÚ‡ ÒË? »ÎË Ò ‚Ú‚˙‰ˇ‚‡¯ ͇ÚÓ ˇÈˆÂÚÓ. Õ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ¯ ÎË ÔÓÎÁ‡ Á‡ Ò· ÒË Ë ‰Û„ËÚÂ? »ÎË ÚË ÒË Í‡ÙÂÚÓ? ƒ‡ Ì ·Ë ‰‡ ÒË ËÁ‚Ó ̇ ӷ˘, ‰‡ˇ‚‡˘ ̇ ‰Û„ËÚ ıÓ‡ ˘‡ÒÚËÂ, ÔÓÍÓÈ Ë ‚ÍÛÒ Ì‡ ÛÒÚ‡Ú‡ ËÏ, ‰ÓË Ë ‰‡ ÚË Ò ̇·„‡ ‰‡ ËÁı‡·Ë¯ Ò· ÒË Ë ‰‡ Ò ı‚˙Î˯ ‚ Ó„˙Ìˇ?" ¬ÁÂÏË Ò‚ÓÂÚÓ ¯ÂÌËÂ, ÒÍ˙ÔÓ ‰ÂÚÂ! —ÔÓ‰ ÏÂÌ ·˙‰Ë ͇ÚÓ Í‡ÙÂÚÓ ‚ ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ! “Ó ÔÓÏÂÌˇ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÏË‡, ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ˘‡ÒÚË ̇ÓÍÓÎÓ. —‡ÏÓÔÓÊÂÚ‚‡È Ò· ÒË, Á‡ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ‰Û„ËÚÂ, Ë ËÁÔËÚ‚‡È ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ˘‡ÒÚË ÓÚ ÚÓ‚‡! —Í˙ÔË ÔˡÚÂÎË, ÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ÚË Ì¢‡ ÒÏ ÌËÂ? Али Будак

Áåçïîêîéñòâîòî íà ìàéêàòà ïðè÷èíÿâà ãàçîâå ó áåáåòî ¡ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ χÈ͇ڇ, ‰ÂÔÂÒˡڇ, ÍÓˇÚÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ˆË„‡Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÂËÓ‰‡, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Í˙ÏË ·Â·ÂÚÓ ÒË, Ò‡ ‰ÌË ÓÚ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ÍÓÎËÍË Û ·Â·ÂÚÓ. ¿ÍÓ ·Â·ÂÚÓ Ô·˜Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÏÌÓ„Ó Ë Â ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓ, ÚÂÁË ÔËÁ̇ˆË ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ô‰‚ÂÒÚÌËˆË Ì‡ ·ÓÎÍË, Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ Ì‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â. »Ï‡ ÏÌÓ„Ó Ë ‡Á΢ÌË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌˇÚ „‡ÁÓ‚Â Û ·Â·ÂÚÓ. œÓ-ÒÔˆˇÎÌÓ: ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ χÈ͇ڇ Ë ÌÂ‚ÌÓÚÓ È Ò˙ÒÚÓˇÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ͇ÚÓ ÍÓÎËÍË Û ·Â·ÂÚÓ. ÓÎËÍËÚÂ, ÓÔ‰ÂÎÂÌË Í‡ÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ë ÔÂ͇ÎÂÌÓ Ô·˜ÂÌ ̇ ·Â·ÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ôӂ˜ ÓÚ ÚË ˜‡Ò‡ ̇ ‰ÂÌ, ·ÂÁ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÔ‰ÂÎË Ô˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡, ÔÓ‚Îˡ‚‡Ú ̇ ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ‰ÂÒÂÚ ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌË ·Â·ÂÚ‡.  ÓÎËÍËÚÂ, Á‡ÔÓ˜‚‡˘Ë ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡-ÚÂÚ‡Ú‡ Ò‰Ïˈ‡ ÔË ÌÓ‚ÓÓ‰ÂÌËÚÂ Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡˘Ë ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÔÂÚˡ ÏÂÒˆ, Ò Ò¢‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÔË ·Â·ÂÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò ı‡ÌˇÚ ‰Ó·Â Ë ÒÛ˜‡Ú ÏÌÓ„Ó. ¡ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ χÈ͇ڇ, ‰ÂÔÂÒˡڇ, ÍÓˇÚÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ˆË„‡Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÂËÓ‰‡, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Í˙ÏË ·Â·ÂÚÓ ÒË, Ò‡ ‰ÌË ÓÚ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ÍÓÎËÍË Û ·Â·ÂÚÓ. —ÔÓ‰ ‰-  ¸ÓÍ҇Π¡ËÌÌÂÚÓ„ÎÛ

·Â·ÂÚ‡Ú‡, Ëχ˘Ë ÍÓÎËÍË, ÏÓÊ ‰‡ Ô·˜‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‰Â̇ ÔÂÁ Ò‰Ïˈ‡Ú‡ ÔÓ 2 ËÎË 3 ˜‡Ò‡. œËÒÚ˙ÔËÚ ̇ ÍÓÎËÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú Í‡ÍÚÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË, ڇ͇ Ë 3 ˜‡Ò‡ ËÎË Ôӂ˜ ‚ÂÏÂ. œÓ ÔË̈ËÔ ì‡Ú‡ÍËÚÂî Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ÔÂÁ ‚˜ÂÌËÚ ˜‡ÒÓ‚Â Ë ÒÔË‡Ú ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡ - ÓÍÓÎÓ 23:00-24:00 ˜‡Ò‡. œÎ‡˜ÂÌÂÚÓ Ì‡ ·Â·ÂÚ‡Ú‡ ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÔÓ ÔË̈ËÔ Á‡ÔÓ˜‚‡ ËÁ‚‰Ì˙Ê Ë ÌˇÏ‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ Ô˘Ë̇ Á‡ ÚÓ‚‡. œÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÓÎÍËÚ ·Â·ÂÚÓ ÔÓ˜Â‚ÂÌˇ‚‡ Ë Ò‚Ë‚‡ Í‡Í‡Ú‡ ÒË Í˙Ï ÍÓÂχ. ƒ- ¡ËÌÌÂÚÓ„ÎÛ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡, ˜Â ·ÓÎÍËÚ ̇ ·Â·ÂÚÓ Ì ҇ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‰ӷÓÚÓ ÏÛ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ χÈ͇ڇ Ë ·‡˘‡Ú‡ Ë „Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‰‡ Ì ӷ‚ËÌˇ‚‡Ú Ò· ÒË Á‡ ÚÓ‚‡ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ‡ÍÓ ÏËÒÎËÚÂ, ˜Â ·Â·ÂÚÓ ‚Ë Ëχ ÍÓÎËÍË, ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰‡ Ò Ò˙‚ÂÚ‚‡ÚÂ Ò ÎÂ͇ˇ ÒË, Á‡ ‰‡ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â Ô˘Ë̇ڇ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ËÏ ÌÂ Â ÌˇÍ‡Í‚‡ ·ÓÎÂÒÚ. œÓÌˇÍÓ„‡ ËÌÙÂ͈ËËÚ ̇ ÔËÍÓ˜ÌËÚ Ô˙Úˢ‡, Á‡Û¯Í‡Ú‡, ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙̯ÌÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó ‚ ÓÍÓÚÓ Ì‡ ·Â·ÂÚ‡Ú‡ Ò˙˘Ó ÒÚ‡‚‡Ú Ô˘ËÌËÚÂÎË Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ Ô·˜ÂÌÂ, ͇ÍÚÓ Â Ë ÔË ·ÓÎÍËÚ ÔË ÍÓÎËÍË.

Какво трябва да се направи за бебетата, страдащи от колики? ¬ÁÂÏÂÚ „Ó Ì‡ ˙ˆÂ Ë Ò ÓÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ „Ó ÛÒÔÓÍÓËÚÂ. “Ó‚‡ ˘Â ÓÚÔÛÒÌ ·Â·ÂÚÓ Ë ÚÓ ˘Â ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÒÔË. œ‡‚ÂÚÂ Ï‡Ò‡Ê Ì‡ „˙·‡ ÏÛ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ‡ÁıÓʉ‡Ú ̇ ˙ˆÂ. Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ Ï‡Ò‡Ê Ì‡ ÒÚÓχı˜ÂÚÓ ÏÛ Ò ÎÂÍÓ Á‡ÚÓÔÎÂ̇ ı‡‚Îˡ. —ÎÓÊÂÚ „Ó ÔÓ ÍÓÂÏ ‚˙ıÛ ÍÓÎÂÌÂÚ ÒË Ë ÔÓÚËÈÚÂ Ò ˙ˆÂ „˙·‡ ÏÛ. Œ·‚ËÈÚ „Ó Ò Â‰ÌÓ Ó‰ÂˇÎÓ, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ ‰Ó·Â Ë ‚ ÒË„ÛÌÓÒÚ. œÓ ‡ÔÚÂÍËÚ Ëχ ‡Á΢ÌË ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓÎËÍË, ÌÓ ÔÂ‰Ë ÛÔÓÚ·‡ Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ Ò ÎÂ͇ˇ ÒË.

Причини за появата на колики ¿ÎÂ„ˡ ËÎË ÔÂ͇ÎÂ̇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ÔˇÒÌÓÚÓ Í‡‚ ÏΡÍÓ. —ËÎÌÓ Ò‚Ë‚‡Ì ̇ ˜Â‚‡Ú‡, Ô˘ËÌÂÌÓ ÓÚ Ì‰Ó‡Á‚Ë·ڇ Ò Ӣ ı‡ÌÓÒÏË·ÚÂÎ̇ ÒËÒÚÂχ. ÕÂÔ‡‚ËÎÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Ì‡ Í˙ÏÂÌ (ÍÓ„‡ÚÓ ·Â·ÂÚÓ Òۘ ‚˙ı‡ ̇ „˙‰‡Ú‡ ̇ χÈ͇ڇ Ë ÔÓ„Î˙˘‡ ‚˙Á‰Ûı). ’ÓÏÓ̇ÎÌËÚ ÔÓÏÂÌË Û ·Â·ÂÚÓ. ÕÂÒÔÓÍÓÈÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ χÈ͇ڇ, ‰ÂÔÂÒˡڇ ÒΉ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. Ó„‡ÚÓ Ï‡È͇ڇ ÔÛ¯Ë ˆË„‡Ë.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

5

10

11 13

15

16

20

22 26

27

9

19 23

26 28

32 35

8

14 18

21

31

7

12

17

24

38

6

29

30

33

34

36

37

39

41

40 42

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 Õ‡¯ ·ÓΡËÌ ‚ ƒÓ·ۉʇ ÔÂÁ 14-Ë ‚ÂÍ. 5 √ÂÓËÌˇ ÓÚ ÓÔÂÂÚ‡Ú‡ ì÷Ë„‡ÌÒ͇ β·Ó‚î. 10 √ÂÓÈ Ì‡ ¿‰‡Ï ¿‰ÓÎÙ ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ ì¿ÍÓ ·ˇı ˆ‡î. 12 –ËÏÒÍË ÔÓÁ‡ËÍ (100-32 Ô.Ì.Â.), Ô˙‚ËˇÚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÚÂÎ. 13 ËÌÓÙÂÒÚË‚‡ÎÂÌ „‡‰ ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ. 15 —Ú‡Ë ÛÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË. 17 ¡ˇÎ Ô‡ı, ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ‚ ωˈË̇ڇ. 19 »ÌˈˇÎË Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ-Ò‡ÚËËÍ. 20 √ÓÎˇÏ‡ ˜‡¯‡ Á‡ ‚Ó‰‡. 22 Õ‡‰ÔËÒ Ì‡ ÒÚÓ͇. 24 ÿ‡ÒË Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ. 26  ‡È ̇ ÏÓÎËÚ‚‡. 27 ƒ‚̇ Ò·‚ˇÌÒ͇ ·Ó„ËÌˇ ̇ ÒÏ˙ÚÚ‡. 29 Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍË ‰ÛıÓ‚ÌËÍ.

31 ¡Ë‚¯‡ Ò‚ÂÚӂ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. 32 Œ·˘ËÌÒÍË ˆÂÌÚ˙ ‚ ӷ·ÒÚ ”¯‡Í, “ÛˆËˇ. 34 œ‡ÔËÛÒÓ‚‡Ú‡ ÎӉ͇ ̇ “Û ’ÂÈÂ‰‡Î. 36 √ÓÎˇÏ‡ Â͇ ‚ ¿ÙË͇. 38 √‡‰ ‚ —Ëˡ. 40 √ÂÓÈ Ì‡ ¬‡ÁÓ‚ ÓÚ Óχ̇ ìœÓ‰ Ë„ÓÚÓî. 41 Ç͇ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. 42 œÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚Ó Á‡„‡Ê‰ÂÌËÂ.

9 —˙Á‚Û˜ËÂ. 11 ‡Ú‡ Á‡ Ë„‡. 13 ÃÓ‰ÂΠ̇ ‘Ó‰. 14 ƒËÔÎÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔËÒÏÓ ÓÚ Â‰Ì‡ ‰˙ʇ‚‡ ‰Ó ‰Û„‡. 16 ¿Ì„ÎËÈÒ͇ ‡ÍÚËÒ‡ ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ ìÀËÎËî. 17 ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍË ÔÓÂÚ. 18 œ‰ÂÎ̇ ÌÓχ, „‡Ìˈ‡. 19 ‘ÂÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ, ì¡ÛÍÓÎËÍËî. 21 ƒ˙‚ÂÌÓ Î„ÎÓ Ì‡ ıËʇ. 23 –‡ÒÚÂÌË - ÔÓ‰Ô‡‚͇. 25 –‡ÁÚ‚ÓËÚÂΠ̇ ͇ۘÛ͇. 27 »Á‡ÂÎÒÍË Ú‡ÈÌË ÒÎÛÊ·Ë. 28  ‡Á‡ıÒÍË Ì‡Ó‰ÂÌ Ô‚ˆ. 30 œÎ‡ÚÓ ‚ »ÁÚӘ̇ ¿ÙË͇, “‡ÌÁ‡Ìˡ. 33 Õ‡¯ ıËÏ˘ÂÒÍË ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÂÚ̇. 35 ÷‚ˇÚ ̇ ÍÓʇڇ. 37 ≈ÒÚÓÌÒÍË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ì¬ËÍËÌÚËî. 39 –Â͇ ‚ »Ú‡Îˡ. 40 ¡‡ÁËÎÒÍË ÚÂÌËÒËÒÚ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 œÓÓ‰‡ ÎÓ‚ÌÓ Íۘ - ÔÚ˘‡. 2 ’Û·‡‚ ÍÓÌ, Ê·ˆ. 3 ƒÛıÓ‚ÂÌ ÔÓÍÓ‚ËÚÂΠ̇ ‰Óχ¯ÌÓÚÓ Ó„Ìˢ ‚ ‰‚ÂÌ –ËÏ. 4 œÓÒˇÍ˙Ú ÓÚ ìŒ‰ËÒ¡î. 6 ÃÛÁË͇Î̇ ÌÓÚ‡. 7 flχÈÒ͇ ÒÔËÌÚ¸Ó͇. 8 ÓÂÈÒ͇ Ïˇ͇ Á‡ ‰˙ÎÊË̇.

ЛЕСНО

СУДОКУ 6 9

7

2

3

4

8

8

9

1

4 3 5

9

2

8

8 4 3

1 5

☺ ☺ ☺ ΔÂ̇ Ò ͇‡ ̇ Ï˙ʇ ÒË: - ‡Á‡ı ÚË ‰‡ Ì ÏË Ô˜˯! «‡‡‰Ë Ú· ËÁÔÛÒ̇ı „ÓÚ‚‡Ò͇ڇ ÍÌË„‡, Úˇ Ò Á‡Ú‚ÓË Ë Ò„‡ Ì ÁÌ‡Ï Í‡Í‚Ó Ò˙Ï Ò„ÓÚ‚Ë· Á‡ Ó·ˇ‰... ☺ ☺ ☺ - «‡˘Ó ÒË Ì‡ÍÛÔË· ÚÓÎÍÓ‚‡ ÍÓÁÏÂÚË͇? - ˇ‰ÓÒ‚‡ Ò Ò˙ÔÛ„˙Ú. - «‡˘ÓÚÓ Í‡ÒÓÚ‡Ú‡  „·‚ÌÓÚÓ Ó˙ÊË ̇ ÊÂ̇ڇ! ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡. - ƒ‡, ÌÓ Ô‚˙Ó˙ʇ‚‡ÌÂÚÓ ÚË ÓÚ „Ó‰Ë̇ ̇ „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡‚‡ ‚Ò ÔÓ-ÒÍ˙ÔÓ! ÃÂÊ‰Û Ï·‰ÓÊÂ̈Ë: - —Í˙Ô‡, ÊÂÌÂÌË ÒÏ ÓÚ Â‰ËÌ ‰ÂÌ, ‡ ‚˜ ÏË Ò Ò˙‰Ë¯! - ƒ‡, ÌÓ ˜‡Í‡Ï ÚÓÁË ‰ÂÌ ÓÚ ‰‚ „Ó‰ËÌË. ☺ ☺ ☺

- √Ή‡Ï, ˜Â Ò‡ ÚË Á‡¯ËÚË ‚Ò˘ÍË ÍÓÔ˜ÂÚ‡. fl‚ÌÓ ÒË Ò ÓÊÂÌËÎ... - ƒ‡, ÚÓ‚‡ ·Â¯Â Ô˙‚ÓÚÓ, ̇ ÍÓÂÚÓ ÏÂ Ì‡Û˜Ë ÊÂ̇ ÏË ÒΉ ωÂÌˡ ÏÂÒˆ... ☺ ☺ ☺ ÷‰‡ ÊÂ̇ ͇Á‚‡ ̇ Ï˙ʇ ÒË: - —Í˙ÔË, ËÁˇÎ ÒË Ô˙‚‡Ú‡ ÏÛ͇҇, ÍÓˇÚÓ Ò˙Ï ÔË„ÓÚ‚Ë· ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. ”Ú ˘Â ̇Ô‡‚ˇ Ô‡Í. ’‡ÂÒ‡ ÎË ÚË? ‡ÊË ÏË! ÃÓΡ!  ‡ÊË Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ Â! œÓÌ ‰̇ ‰Ûχ! œÓÌ ‰‡È ÔËÁÌ‡Í Ì‡ ÊË‚ÓÚ! ☺ ☺ ☺ —¢‡Ú Ò ‰‚‡Ï‡ ÔˡÚÂÎË, ‰ËÌËˇÚ Ï·‰ÓÊÂ̈. ƒÛ„ËˇÚ „Ó ÔËÚ‡: -  ‡Í Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯ ͇ÚÓ ÊÂÌÂÌ ˜Ó‚ÂÍ? - ◊Û‰ÂÒÌÓ! ¬Â˜Â ËÁÓ·˘Ó Ì Ò ͇‡Ï Ò ˜ÛÊ‰Ë ıÓ‡.

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Àñåí. 5. Ïîòèð. 10. Ìîòåò. 12. Çèìà. 13. Îì. 14. Ñàëè. 15. Àì. 16. Âèð. 17. Ðàãó. 19. Àðîí. 21. Òèòî. 22. Ëåä. 23. Ðóñå. 25. Íîìåð. 27. Ëèê. 29. Êîðåí. 30. Ëàâà. 31. Îñ. 32. Ðåíàð. 33. Ðàäîí. 34. Ñàíà. Îòâåñíî: 1. Àìîíàë. 2. Ñîì. 3. Åò. 4. Íåñèí (Àçèç). 6. Îçèðèñ. 7. Òè. 8. Èìàãî. 9. Ðàìó. 11. Òàð. 16. Âîäîðîä. 18. Àòåëàíà. 20. Ðåíî. 21. Òóð. 23. Ðåí. 24. Ñêàðà. 26. Ìåñî. 28. Èâàí. 29. Êàð. 30. Ëåñ.

1

9

9

В ИЦОВЕ œÂÒËÏËÒÚ˙Ú ‚Ëʉ‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ·ÂÁÍ‡ÂÌ ÚÛÌÂÎ. ŒÔÚËÏËÒÚ˙Ú ‚Ëʉ‡ Ò‚ÂÚÎË̇ ‚ ÚÛÌ·. –‡ÎËÒÚ˙Ú ‚Ëʉ‡ ÚÛÌ·, Ò‚ÂÚÎË̇ڇ Ë Ë‰‚‡˘ ‚·Í. ¿ χ¯ËÌËÒÚ˙Ú ‚Ëʉ‡ ÚËχ ˉËÓÚË, Ò‰ˇ˘Ë ̇ ÂÎÒËÚÂ... ☺ ☺ ☺ - ÃÓˇÚ ˜Ë˜Ó  ÌÛÏËÁχÚ. - ‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÚÓ‚‡? - ◊Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ Ò˙·Ë‡ ÏÓÌÂÚË. -  ‡Í‚Ó ÌÂ˘Ó Ò‡ ÚÂÁË ˜ÛÊ‰Ë ‰ÛÏË... œÓ-‡ÌÓ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ ÔÓÒÚÓ Í‡Á‚‡ı‡ ÔÓÒˇÍ. ☺ ☺ ☺ Ã˙Ê Ë ÊÂ̇ ‡Á„Ó‚‡ˇÚ: - √ÓÒÔÓÊÓ, ̇ ÍÓÎÍÓ ÒÚ „Ó‰ËÌË? -  ‡Í˙‚ÚÓ ÌÓÏÂ Ó·Û‚ÍË ÌÓÒˇ. - ¿ ÍÓÈ ÌÓÏÂ ÌÓÒËÚÂ? - “ˉÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚË. - » Ì ‚Ë Û·Ë‚‡Ú...?

3

7

1 4

4

6

8

СРЕДНО

1

8

2

7

8

5

2

6

9

1

9

3

4

5

7

1

6

2

9

1

8

3

6

7

4

4

9

8

5

3

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

1

ÑÐÅÄÍÎ

3

8

4

2

7

1

5

6

9

7

4

5

3

8

1

6

2

9

7

5

2

6

9

3

8

4

1

9

8

1

2

6

5

4

7

3

1

9

6

8

5

4

3

7

2

6

3

2

7

4

9

8

5

1

4

6

7

9

3

2

1

5

8

8

1

4

5

2

6

3

9

7

9

1

3

5

6

8

7

2

4

2

6

9

8

7

3

5

1

4

8

2

5

4

1

7

6

9

3

5

7

3

1

9

4

2

6

8

5

3

1

7

2

9

4

8

6

4

5

8

6

1

7

9

3

2

6

4

9

1

8

5

2

3

7

1

9

6

4

3

2

7

8

5

2

7

8

3

4

6

9

1

5

3

2

7

9

5

8

1

4

6

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Íîâ ìàòåðèàë ïðàâè àâòîìîáèëèòå ïî-åôåêòèâíè ≈ÍËÔ ÓÚ Û˜ÂÌË ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ Œı‡ÈÓ, ̇˜ÂÎÓ Ò ƒÊÓÛÁÂÙ ’˙χÌÒ, Ò˙Á‰‡‰Óı‡ ‚ÓβˆËÓÌÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ô‚˙˘‡ ÚÓÔÎË̇ڇ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ ‚Ò˘ÍÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‰ÌÂÒ, ‡Á͇Á‚‡ ÒÔËÒ‡ÌË "—‡È˙ÌÒ", ˆËÚË‡ÌÓ ÓÚ Green.Democrit.com. “ÂÁË Ï‡ÚÂˇÎË Ò ̇˘‡Ú ÚÂÏÓÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ë Ì‡˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚˇÚ, Ì Ò ‡Á΢‡‚‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ ÒÎ˙̘‚ËÚ ÍÎÂÚÍË. » ‰‚ÂÚ ̇ Ô‡ÍÚË͇ Ò‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌˈË, ‚ ÍÓËÚÓ ˘ÓÏ ÔÓÒÚ˙ÔË ÂÌÂ„ˡ (Ò‚ÂÚÎË̇, ÚÓÔÎË̇) ÓÚ ‚˙̯Ìˡ Ò‚ˇÚ, Ò ËÁ·Ë‚‡Ú ÂÎÂÍÚÓÌË, ÍÓËÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂÏËÌ‡Ú ÔÂÁ χÚÂˇ· ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÚÓÍ. » Ò˙˘Ó ͇ÍÚÓ ÒÎ˙̘‚ËÚ ԇÌÂÎË, ÒË ËÏ‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓ͇Á‚‡˘‡ ÍÓÎÍÓ Ò‚ÂÚÎË̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓˇÚ, ڇ͇‚‡ ËÏ‡Ú Ë ÚÂÏÓÂÎÂÍÚˈËÚÂ. œË Úˇı Úˇ Ò ÓÔ‰ÂΡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓÎÍÓ ÂÌÂ„ˡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓËÁ‚‰‡Ú ÔË ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “ÂÏÓÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÚ χÚÂˇÎË ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò ÔÓÁ̇ÚË ÓÚ „Ó‰ËÌË Ë ËÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔËÎÓÊÂÌˡ - ̇ÔËÏÂ ‚ Ú.̇. ‡ÚÓÏÌË ·‡ÚÂËË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÏÌÓ„Ó ÍÓÒÏ˘ÂÒÍË ‡Ô‡‡ÚË. ¬ Ò˙ˆÂÚÓ ËÏ ÒÚÓË ËÁÓÚÓÔ Ì‡ ÔÎÛÚÓÌËÈ, ÍÓÈÚÓ Ò Á‡„ˇ‚‡ ‰Ó ̇‰ 700 „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ, ‡ Ó·‚˂͇ ÓÚ ÚÂÏÓÂÎÂÍÚËˆË Ô‚˙˘‡ Ú‡ÁË ÚÓÔÎË̇ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó. “ÂÁË Ï‡ÚÂˇÎË Ë ‰ÌÂÒ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ̇Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË „ÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ ̇È-‡Á΢ÌË ˆÂÎË. ƒÌÂÒ Ì‡È-ÔÓÔÛΡÌËˇÚ ÚÂÏÓÂÎÂÍÚËÍ Â Ò˙‰ËÌÂÌË ̇ ÓÎÓ‚ÓÚÓ Ë ÚÂÎÛ‡, ‚ ÍÓÂÚÓ Ò‡ ‚ÌÂÒÂÌË Ì‡ÚËÂ‚Ë ‡ÚÓÏË - Ì„ӂ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ Ò ˜ËÒÎÓÚÓ 0,71. ÕÓ‚ËˇÚ Ï‡ÚÂˇÎ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ Œı‡ÈÓ, ̇ Ô‡ÍÚË͇  Ò˙˘ÓÚÓ Ò˙‰ËÌÂÌËÂ, ÌÓ Ì‡ÚËˇÚ Â Á‡ÏÂÌÂÌ Ò Ú‡ÎËÈ. “Ó‚‡ Û‰‚Óˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ

ÎÁßÂÀ

Продавам производствена масивна сграда - бивша кланица (178 кв. м), на един етаж, парцел (1800 кв. м), оградено, с право на надстрояване, трифазен ток, вода, обезопасено удобно за кланица, шивашки цех, производствен цех, работилница, мандра и др. с. Бенковски (близо до пункт "Маказа") тел. (03) 071-32-47 GSM: 0889 007 205

‰Ó 1,5 - Ú.Â. ÏÓÊ ‰‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÚÓÍ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ. » ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡ ̇È-ÛÒÔ¯ÌÓ ÏÂÊ‰Û 200 Ë 500 „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ, ÍÓÂÚÓ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ Ôӂ˜ÂÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â Ò‡ÏÓ 25 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÂÌÂ„ˡڇ, ÍÓˇÚÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÌÁË̇ ‚ ÚËÔ˘Ìˡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, ÓÚË‚‡ Á‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì ̇ ÍÓ·ڇ Ë ÌÂÈÌËÚ ÂÍÒÚË ÓÒڇ̇ÎÓÚÓ Ò „Û·Ë ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ ÚÓÔÎË̇, ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓˇÚÓ ‚ ̇„Ó¢ÂÌË „‡ÁÓ‚Â, ËÁÎËÁ‡˘Ë ÓÚ ‡ÛÒÔÛı‡. “ÂÏÓÂÎÂÍÚˈËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓˇÚ Ú‡ÁË ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÚÓÔÎË̇, Ú‚˙‰ˇÚ ÓÚÍË‚‡ÚÂÎËÚ ̇ Ìӂˡ χÚÂˇÎ. — ÌÂ„Ó ˘Â Ò ̇Ô‡‚ˇÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô‚˙Ì‡Ú ‚ Òڇ̉‡Ú̇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ‚ ·˙‰Â˘Â. “ ˘Â

·˙‰‡Ú ÎÂÍË, ·ÂÁ ‰‚ËÊÂ˘Ë Ò ˜‡ÒÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò ËÁÌÓÒ‚‡Ú. œÓÎÛ˜Â̇ڇ ÓÚ Úˇı ÂÌÂ„ˡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌˡ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ ËÎË Ô˙Í Ì‡ ·‡ÚÂËËÚ ̇ ıË·ˉ‡. ’˙χÌÒ Ë Ì„ӂËÚ ÍÓÎÂ„Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÏÌÓ„Ó ÚËÍÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÂÍÓ‰Ì‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÏÓÂÎÂÍÚË͇ ÒË. “ˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ Ï‡ÍÒËχÎÌÓ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÏÛ, Á‡ ‰‡ Ì ÏÓÊ ÚÓÔÎË̇ڇ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ Ë ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„Û·Â̇ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò Ô‚˙Ì ‚ ÚÓÍ. œ˙‚Ó Ë‰ÂˇÚ‡ ·Ë· ‰‡ ÔË„ÓÚ‚ˇÚ ÓÚ Ï‡ÚÂˇ· Ì˯ÍË Ò ‰Â·ÂÎË̇ ÏËÎËÓÌÌË ÓÚ ÏËÎËÏÂÚ˙‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÔÎ˙ÒÚˇÚ ‚ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ·ÎÓÍÓ‚Â. ÀÓ¯ËˇÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û Ì˯ÍËÚÂ Ë Ô‡ÁÌËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú, Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ô‚˙Ì‡Ú Ï‡ÚÂˇ· ‚ ÎÓ¯ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Ì‡ ÚÓÔÎË̇.

— χÎÍËÚ ‡ÁÏÂË ‰Ó¯ÎË ÍÛÔ ÔÓ·ÎÂÏË - ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò Ú˙ÌÍËÚ Ì˯ÍË ·Ë· Íӯχ, ‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ‚ÂË„‡ Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ. «‡ÚÓ‚‡ Û˜ÂÌËÚ ‚ Œı‡ÈÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÔÓ-ÔÓÒÚ Ë ‰ËÂÍÚÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰. «‡ˇÁ‚‡ÈÍË Î˙Ò͇‚ËÚ ̇ÌÓÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË, Ú ÔÓÒÚÓ ¯ËÎË ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ χÚÂˇ· ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‚˙̇ڇ ÚÓÔÎË̇ڇ ‚ ÂÌÂ„ˡ, ÔÂ‰Ë ËÁÓ·˘Ó ‰‡ Ëχ ‚ÂÏ ‰‡ Ò ÔÂÏËÌ ÔÂÁ Ì„Ó. œÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË ÍÓÎÂ„Ë Ì‡ ’˙χÌÒ ÓÚÍËÎË, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌËÚ ̇ Ú‡ÎË‚ËÚ ‡ÚÓÏË ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú, ˜Â ̇·ÎËÁÓ Ëχ ‡ÚÓÏË Ì‡ ÚÂÎÛ‡, Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò ‰˙Ê‡Ú ÔÓ-ÓÒÓ·ÂÌÓ. œË ÚÓ‚‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ Ì‡˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Û˜ÂÌËÚ ‚ Œı‡ÈÓ ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ ÓÔËÚ‚‡ÎË ‰‡ ËÏ Ôˉ‡‰‡Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ¬ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ¯ÂÌËÂÚÓ ·ËÎÓ „ÂÌˇÎÌÓ ÔÓÒÚÓ - Ò‡ÏÓ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Á‡ÏÂÌˇÚ Ì‡ÚË‚ËÚ ‡ÚÓÏË Ò Ú‡ÎË‚Ë. ’˙χÌÒ ÔÓÂÍÚË‡Î Ìӂˡ χÚÂˇΠÒ˙Ò Ò‚ÓÈ ÍÓ΄‡ ‚ Œı‡ÈÓ, ‡ Ô˙‚ËÚ ÔÓ·Ë ÓÚ ÌÂ„Ó ·ËÎË ÔË„ÓÚ‚ÂÌË Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÁÂÏÌÓÚÓ Í˙Î·Ó - ÓÚ Û˜ÂÌË ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ ŒÒ‡Í‡, flÔÓÌˡ. —Ή ͇ÚÓ ÔËÒÚ˄̇ÎË Ó·‡ÚÌÓ ‚ —¿Ÿ, ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË Ò Úˇı ·ËÎË Ôӂ‰ÂÌË ‚ Œı‡ÈÓ Ë ‡ÎËÙÓÌˡ Ë ÚÂıÌËÚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ ·ËÎË ‰Ó͇Á‡ÌË. »ÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ìӂˡ χÚÂˇΠÔË 200 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ÷ÂÎÁËÈ Ì Ò ‡Á΢‡‚‡Î‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ̇È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚ ‰ÌÂÒ - 0,75, ÌÓ ÔË 500 „‡‰ÛÒ‡ ̇‡ÒÚ‚‡ ‰‚ÓÈÌÓ - ‰Ó 1,5. ≈ÍËÔ˙Ú ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎӄˡ Ë ‚˜ ҇ ÔÓ‰‡ÎË Á‡ˇ‚ÎÂÌË Á‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÂÚÓ È. »Ï‡Ï „ÓÎÂÏË Ó˜‡Í‚‡Ìˡ Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ë ÒÏˇÚ‡ÏÂ, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ‰Û„Ë ÛÓˆË, ̇ۘÂÌË ÓÚ Ò‚ÂÚ‡ ̇ ̇ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, ÏÓÊÂÏ ‰‡ Û‚Â΢ËÏ ÂÈÚËÌ„‡ ̇ Ìӂˡ χÚÂˇΠÔÓÌ Ӣ ‰‚‡ Ô˙ÚË, Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ’˙χÌÒ. Green.Democrit.com

İLAN / ÎÁßÂÀ Burgas’da faaliyet gösteren Vefa Pastanesi baklava ustasý aramaktadýr. Сладкарски цех Вефа в Бургас търси майстор за приготвяне на баклава. Tel.: 0886 86 38 07 ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

ZAMAN 9

Дано позорът да не е чак толкова голям!

ЕДИН БАНСКИ В ПОВЕЧЕ ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ LZR Racer ̇ Õ¿—¿, ÍÓÈÚÓ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Â ·ËÎ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ‡ÒÚÓ̇‚ÚË, ÔÎÛ‚ˆËÚ ‚ œÂÍËÌ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Ë. —‡ÏÓ Á‡ Ô˙‚ËÚ 3 ‰ÌË ·ˇı‡ Ò˜ÛÔÂÌË 9 ÂÍÓ‰‡. Рекордите в плувните спортове вече са в повече на олимпиадата в Пекин. Само за първите 3 дни бяха счупени 9 рекорда. Обикновено рекордите се подобряват с няколко стотни от секундата, но в Пекин те са с няколко секунди по-добри. Затова все повече специалисти си задават въпроса: "Защо тази година се поставят толкова много рекорди?" Някои “обвиняват” за рекордите китайските специалисти, които построиха басейните с 3 метра дълбочина, вместо 2 метра, както беше досега. Но според специалисти за многото рекорди спомага най-вече новият бански костюм на "Спидо" с технология LZR Racer, усъвършенстван от

НАСА. Сигналите за многото рекорди идваха от месец февруари, когато беше представен този "найбърз бански костюм на света". Продуктът LZR Racer на НАСА, който първоначално е бил предназначен за астронавти, се приспособява от "Спидо" за плувците. LZR Racer е направен от еластичен найлон и продукт, наречен полиуретан, и няма шевове. Този бански за пръв път се пробва на игрите в Пекин и предимствата са, че намалява триенето във водата и позволява мускулите да "дишат". Предимствата на банския според специалистите са много, но за обличането му са необходими 30 минути усилия. След

олимпиадата всички желаещи ще могат да си купят такъв бански костюм срещу цена от 700 долара.

"Технологичен допинг" Преди олимпиадата банският костюм на "Спидо" LZR Racer бе обект на ожесточени спорове, но Международната федерация по плувни спортове (ФИНА) даде необходимото разрешение. Но много специалисти вече са категорични, че не е възможно плувците да спорят за медал без този бански костюм. LZR Racer спомага плувците да не потъват, затова според специалисти трябва да бъде забранен, но ФИНА разрешава на всеки желаещ да се състезава с него.

"¿ÍÓ ¡¿“≈ Ò‡ Á‡‚Ó‰ÒÍË ÓÚ·Ó, ÌË ÒÏ ÓÚ ˆÂı‡" - ‰ÛÏËÚ ̇ „ÂÌ. ¬‡ÒËÎ ¬‡ÒË΂ Ô‰ "7 ‰ÌË ÒÔÓÚ" ÒˇÍ‡¯ Ó·Ó·˘‡‚‡Ú ‚Ò˘ÍÓ ÓÍÓÎÓ Ò‡„‡Ú‡ ̇ ìÀ‚ÒÍËî Á‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ „ÛÔËÚ ̇ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡. ‡Í‚Ó Òڇ̇ Ò „˙ÏÍËÚ ËÁ͇Á‚‡Ìˡ ̇ ¡‡ÚÍÓ‚ Á‡ ̇¯‡Ú‡ ËÒÚÓˡ, ӷˉÌËÚ ͂‡ÎËÙË͇ˆËË ÔÓ ‡‰ÂÒ Ì‡ ÔÓÚË‚ÌË͇ Ë Ò‡ÏÓ Á‡ ‰ËÌ Ï‡˜ Ì ·ˇı‡ ÎË Ú ÓÔÓ‚Â„‡ÌË? —„‡ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Â ÍÓÈ Â Á‡‚Ó‰ÒÍËˇÚ ÓÚ·Ó? » Îӄ˘̇ڇ ÂÌåõìåä ‡ÍˆËˇ ̇ ·ÂÎÓÌåõìåäîâ ÛÒËÚÂ: ì ‡Í‚Ó ˘Â ͇Ê ¡‡Úm.mehmedov@zaman.bg ÍÓ‚ Ò„‡?î  ‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ͇ÊÂ, ÔÓ‰ÌËˇÚ ÔÓ‚‡Î  ̇ÎˈÂ, ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ·ˇı‡ ÒÍËÓËÚ ÓÚ ì“‡ÏÔÂÂî, Ò„‡ Ò‡ Á‡‚Ó‰‡‰ÊËËÚ ÓÚ ¡¿“≈. ¬Ò Ò˙˘‡Ú‡ ËÒÚÓˡ Ò ÔÓ‚Ú‡ˇ. »ÒÚË̇ڇ Â, ˜Â ‚ËÒÓÍÓÏÂËÂ, ÎÓ¯‡ ÔÓÎËÚË͇, Ò·· ÚÂ̸Ó Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‚‡ÎËı‡ ìÒËÌËÚÂî Á‡ ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú. ¿ Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂÚÓ, Ú‡Ï ÔÓÒÚÓ ÒÏ ÌÂ̇‰ÏË̇ÚË, ‡Î‡ ÚÓ Ò‡ÏÓ Ò „Ó‚ÓÂÌ ‰‡ ÒÚ‡‚‡¯Â. » ‰Û„ËÚ ÌË Û˜‡ÒÚÌËˆË Á‡ ÚÛÌËËÚ ̇ ”≈‘¿ Ò˙˘Ó Ì ÛÒÔˇı‡ ‰‡ ÌË Á‡‡‰‚‡Ú, ‡ÍÓ ËÁÍβ˜ËÏ ıËÍÒ‡ ̇ ì◊ÂÌÓ ÏÓÂî ‚ »Á‡ÂÎ, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ë ÌÛ΂ÓÚÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ Àӂ˜ Ò˙˘Ó ‰‡‚‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ë Á‡ ‚‡Ì¯‡. »Ì‡˜Â, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË Ì‡ÒÚ‡Ì‡ ÙÛÚ·Ó·, ̇Í‡ÚÍÓ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ı‚˙Ρ ÔӄΉ Ë Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë ‚ œÂÍËÌ, Í˙‰ÂÚÓ ÏË̇ ‰̇ Ò‰Ïˈ‡ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ, ‡ ÌË ‚Ò Ӣ ÒÏ ҇ÏÓ Ò Â‰ËÌ Ï‰‡Î - ·ÓÌÁ‡ ̇ fl‚Ó fl̇ÍË‚ ‚ ·Ó·‡Ú‡. Õ‡‰ÂʉËÚ ÌË Á‡ ω‡Î ‰̇ ÔÓ Â‰Ì‡ Ò ÒÚÓÔˇ‚‡ı‡, ͇ÍÚÓ Ò ÚÓÔË ÓÚ ‰ÂÌ Ì‡ ‰ÂÌ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ÒÔÓÚ. “ÓÁË Â‰Ì˘˙Í ·ÓÌÁÓ‚ ω‡Î ‰ÓÚÛÍ ÏÓÊ ‰‡  ËÁÌÂ̇‰‡ (ÌÂÔˡÚ̇, ‡Á·Ë‡ ÒÂ), ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÌË ËÁÌÂ̇‰‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ, ÒΉˇ˘ËÚ ËÁÍ˙ÒÓ Ó‰Ìˡ ÒÔÓÚ ÏÌÓ„Ó ‰Ó· Á̇ÂÏ ‚ Í‡Í‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌË  ËÁÔ‡‰Ì‡Î ÚÓÈ - ·ÂÁÔ‡˘ËÂ, ÎÓ¯Ë Ï‡ÚÂˇÎÌË ·‡ÁË, ÎÓ¯Ë ÛÒÎӂˡ Á‡ ÚÂÌË‡ÌÂ, Ô˙ÎÌÓ ·ÂÁı‡·ÂËÂ Ë Ô˙Î̇ ÌÂÁ‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓÒÚ Ì‡ ̇˜‡ÎÌˈËÚ ̇ ÒÔÓÚÌËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â Ë ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÔÓ ÓÌÓ¯ÂÌË ̇ ÒÔÓÚ‡ Û Ì‡Ò. ≈‰ËÌ ÒÔÓÚ ËχıÏÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ ·ˇıÏ ‚Ӊ¢‡ ÒË· ‚ Ò‚ÂÚ‡ - ˘‡Ì„ËÚÂ, Ë „Ó ‰Ó‚˙¯ËıÏÂ Ò ÏÂʉÛÓÒӷˈËÚÂ Ë Í‡‡ÌˈËÚ ÍÓÈ ‰Ó·˙, ÍÓÈ ÎÓ¯. ¬ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ Í‡Í‚Ó ‚Ë „Ó‚ÓË ÚÓ‚‡ ‡ÙË͇ÌÒÍË ‰˙ʇ‚ËˆË ‰‡ ËÏ‡Ú Ôӂ˜ Ï‰‡ÎË ÓÚ ¡˙΄‡ˡ? √Ó‚ÓË, ˜Â ÒÔÓÚ˙Ú Û Ì‡Ò ÔÓÒÚÓ Â Á‡·‡‚ÂÌ, ‰‡ Ì ͇ʇ, ‰Ó‚˙¯ÂÌ. ƒ‡ÌÓ ‰Ó Í‡ˇ ̇¯ËÚ ÒÔÓÚËÒÚË ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÌˇÍÓÈ ‰Û„ ω‡Î Ó˘Â Ë Í‡ÚÓ fl̇ÍË‚ χÎÍÓ ÔÓÌ ‰‡ ÌË ÓÚÒ‡ÏˇÚ, ÔÓÁÓ˙Ú ‰‡ Ì  ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓΡÏ! »Ì‡˜Â ‰Ó ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÔˡÚ̇ڇ ËÁÌÂ̇‰‡ Â, ˜Â ÍËڇȈËÚ ‰ËÍÚÛ‚‡Ú ÏÓ‰‡Ú‡ ̇ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë. “ ËÏ‡Ú ‰‚ÓÈÌÓ Ôӂ˜ Á·ÚÌË Ï‰‡ÎË ‰ÓË Ë ÓÚ —¿Ÿ, Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ï‡ÎˆË̇ Ó˜‡Í‚‡ı‡. “ ‚ÁÂı‡ ω‡ÎË ‰ÓË ‚ ÒÔÓÚÓ‚Â Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ‰‡Î˜ Á‡‰ ‰Û„Ë Ì‡ˆËË. »Ì‡˜Â ‰ÌÓ ËÏ ÔËÍÓ‚‡ ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ - ÙÂÌÓÏÂ̇ÎÌËˇÚ ÔÎۂˆ ÇÈÍ˙Î ‘ÂÎÔÒ. ¿ÏÂË͇̈˙Ú Ëχ Ì‚ÂÓˇÚ̇ ÚÂıÌË͇ ̇ ÔÎÛ‚‡ÌÂ Ë ˜ÛÔË ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÂÍÓ‰Ë. » ‰‡ÌÓ Ëχ Ôӂ˜ ڇÍË‚‡ ËÏÂ̇ ͇ÚÓ Ì„Ó, ÍÓËÚÓ ÔÓÔÛΡËÁË‡Ú Ӣ Ôӂ˜ Ì ҇ÏÓ ÓÎËÏÔËÈÒÍËÚ ˄Ë, ‡ Ë ÒÔÓÚ‡ ͇ÚÓ ˆˇÎÓ, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÏÂ Á‡ ÔÓ‰‡Ê‡ÌË ڇÍË‚‡ ÒÔÓÚËÒÚË Ì‡ ̇¯ËÚ ‰Âˆ‡, ‡ Ì ̇ÒËÎËÂÚÓ ÔÓ ÛÎˈ‡Ú‡ Ë ÙËÎÏËÚÂ Ë ÔÓ¯ÎËڠ̢‡ ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ ÍÛÎÚÛ‡.


10 Z A M A N Ò Ð À Ä È Ö È È 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Êàêâî çíà÷è ïîíÿòèåòî ñåìåéñòâî ñïîðåä òóðöèòå? Махалата - основен елемент за семейството

П Р ОД Ъ Л Ж Е Н И Е ОТ С Т РА Н И Ц А 1 »ÁÏÂÊ‰Û ÚÂÁË Ó·˘Ë ˜ÂÚË ÓÒÌӂ̇ڇ  ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ. ƒÌÂÒ ‚ Ú‡ÁË Ì‡È-χÎ͇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ‰ËÌˈ‡ ÔË ÚÛˆËÚ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓÁ̇ÂÏ ı‡‡ÍÚÂÌË ˜ÂÚË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë Ì‡Ó‰Ë. ¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË ‚ Ú‡ÁË ËÏÔÂˡ, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ‡‡·Ò͇ڇ Û·‡ÌËÁ‡ˆËˇ, Ú.Â. Ó‰Ó‚ËÚ Í·ÌÓ‚Â, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, „‡‰Ó‚ÂÚ ̇ ·„‡ ̇ ¿‰ˇÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Í‡È·ÂÊËÂ Ë Ì‡ ¡‡Î͇ÌËÚ ‰‡‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÔËÌÓÒ Á‡ ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, ÌÓ Ì‡ ˜ÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Ò ̇ÏË‡ ‰̇ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ÒÚÓÎËˆË - »Òڇ̷ÛÎ. fl‚ÌÓ Â, ˜Â ıÓ‡Ú‡ ‚ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‡Á΢ÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÏÂÒÚÓÊË‚ÂÂÌ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓˇ‚‡ÌÂ, ˘Â ÔÓÍ‡Ê‡Ú ‡Á΢ÌË Ó·˘ÌÓÒÚÌË ˜ÂÚË. ÕÓ ‚˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ ÚÛÒÍËÚ ӷ˘ÌÓÒÚË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ‚Ë̇„Ë ‚ ̇È-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔËÂÏ‡Ú ‚ÎˡÌËÂÚÓ Ì‡ »Òڇ̷ÛÎ - ÚÓÁË ÏÓ˘ÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ Ë ÏÓ‡ÎÂÌ ÍÓÂÍÚË‚ Á‡ ÚÛˆËÚÂ. ŒÒÌӂ̇ڇ ˉ¡ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‚ ÚÓÁË ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‚˙Á͇ڇ ‚˙Ú ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÓΡڇ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌˡ ˜Ó‚ÂÍ ˘Â ÓÚÍËÂÚÂ Ë ‰ÌÂÒ ‚ Ò·ڇ Ë „‡‰Ó‚ÂÚ ÔÓ ÔÓ˜ËÂÚÓ Ì‡ Â͇ ƒÛ̇‚, ‚ ÍÓËÚÓÚÓ Ì‡ Â͇ ≈Ù‡Ú, ÔÓ ˙·Ó‚ÂÚ ̇ ‡‚͇Á, ‚ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ Õ„ÂÙ, ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë ¿ÏÂË͇. œÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â Á̇ÂÚÂ ÌˇÍÓË Ô‡‚Ë·, Á‡ÍÓÌË Ë Ú‡‰ËˆËË Ì‡ ÚÛˆËÚÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÚÂ, ˜Â ̇‚ÒˇÍ˙‰Â  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ÔÂÔÓ˙͇ Á‡ ÛÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ‚‡¯ÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ¿ ÔÂÔÓ˙͇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë Ò‡ÏÓ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ëχ ÔÓËÁıÓ‰ Ë Ó‰ Ë Â ˜ÎÂÌ Ì‡ χÎ͇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ‰ËÌˈ‡ - ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.  ‡Á‚‡ ÒÂ, ˜Â ÊÂÌËÚ·‡Ú‡ ̇ ÚÛˆËÚ  ÏËÒˡ ÁÂÎÓÒÚ - Á‡ ÔÓÂχÌ ̇ Ôӂ˜ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ô‰ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. “ÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Â Ô‡Úˇı‡ÎÌÓ Ë Ò Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ò ÂÎË„ËÓÁ̇ Ôӈ‰Û‡. “Ó‚‡  ‰̇ „ËÒÚ‡ˆËˇ. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÎË Â ÂÎË„ËÓÁÌËˇÚ ·‡Í? ƒ‡, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Â, Á‡˘ÓÚÓ Ô‰ √ÓÒÔÓ‰ ÍÎÂÚ‚‡Ú‡  ÚÂÊ͇. Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚ˇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÚÓ‚‡ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË  ÊÂ̇ڇ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍ‡Í‚Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌË ÚÂ-

ÑÍ È ÌÊ À : ÑÅË ß Ò Ò ÈÍ Ñ Å Â È

ÓËË ÓÚÌÓÒÌÓ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÚÛÒ͇ڇ ÊÂ̇. “ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ‡‰Ë ÔÓ„¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ËÁ‚ÓË, ÔÓ‡‰Ë ÔÓ„¯ÌÓÚÓ ËÏ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ‡‰Ë „Ó‚ÓÂÌÂÚÓ Ì‡ËÁÛÒÚ. «‡ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÔÓÏÂÌÂ: ÒÔÓ‰ „ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚ ÚÂÓËË ÊÂ̇ڇ ‚ ÚÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ̇ ‚ÚÓË Ô·Ì, Á‡˘ÓÚÓ Ò ÔÂÂÍÒÔÓÌË‡ Ô‰ÒÚ‡‚‡Ú‡ Á‡ ÊÂÌËÚ ̇ ‡‡·Ë, ‡Ù„‡ÌˆË Ë ‰. ‚˙ıÛ ‚Ò˘ÍË Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍË ÊÂÌË. ¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌË Ì  Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÏ ÔÓ‰ Ó·˘ Á̇ÏÂ̇ÚÂΠ̇˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ ‚ ‰‡Î˜̇ ¿‡·Ëˇ Ò ¡ÓÒ̇, ·„ӂÂÚ ̇ ƒÛ̇‚ Ë —‰ÂÌ ¿Ì‡‰ÓÎ. œ˙‚Ó, Ú‡ÁË Î„Ẩ‡ "Ï˛Ò˛ÎχÌ͇ڇ ‚ ÍÎÂÚ͇" Ì  ÏÌÓ„Ó ‚ˇ̇. «‡˘ÓÚÓ ‚ ÚÛÒ͇ڇ Ó·˘ÌÓÒÚ ÊÂ̇ڇ ËÁÎËÁ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ì‡‚˙Ì ÓÚ Í˙˘‡Ú‡ ÒË. —˙˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ Ë Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÏÂÒÚ‡. »ÁÍβ˜ÂÌˡ Ëχ, ÌÓ ÚÛÒ͇ڇ ÊÂ̇ڇ ıÓ‰Ë Ì‡ Ô‡Á‡, ‰ÓË Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡. Õ‡ ÌˇÍÓË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì Ò ËÁÎËÁ‡ ̇‚˙Ì.

“ÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÒË ÓÒÚ‡‚‡ ËÒÚËÌÒÍË Ì‡ÒΉÌËÍ Ì‡ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ƒÌÂÒ ‚ Ú‡ÁË Ì‡È-χÎ͇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ‰ËÌˈ‡ ÔË ÚÛˆËÚ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓÁ̇ÂÏ ı‡‡ÍÚÂÌË ˜ÂÚË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë Ì‡Ó‰Ë.

«‡ ÚÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ͇ÚÓ Ì‡ÒΉÌËÍ Ì‡ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ, ‚ ÌˇÍÓË Á‡Ô‡‰ÌË Ì‡Û˜ÌË ÒÂ‰Ë Ò ͇Á‚‡, ˜Â  "ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÚËÔ Ó·˘ÌÓÒÚ". “.Â. ‰ÌÓ „ÓΡÏÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. “Ó‚‡  ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ ÒÓˆËÓÎӄ˘ÂÒÍË Ô‰‡ÁÒ˙‰˙Í. —ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÔËÚ‡‚‡ Ô‰ËÏÌÓ Ò˙Ò ÁÂωÂÎËÂ, ˘Â Ëχ „ÓÎÂÏË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. Œ·‡˜Â Ì  Ò˙‚ÒÂÏ Ú‡Í‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÒΉ 19 ‚ÂÍ ‰Ó ‰ÌÂÒ ‚ „‡‰Ó‚ ͇ÚÓ »Òڇ̷ÛÎ Ë ‚ ÚÛÒ͇ڇ ‰Ë‡ÒÔÓ‡ ‚˜ ÔÂӷ·‰‡‚‡Ú χÎÍËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. —ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÚËÔ ÍÓÒÚËÎ͇, Ú.Â. ÚËÔ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Ï‡È͇, ·‡˘‡ Ë ‰Âˆ‡. Œ·‡˜Â ‰‡ Ì Á‡·‡‚ˇÏ ڇÁË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ: Ë ‚ Ô‰˯ÌËÚ ‚ÂÍÓ‚Â ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ, ‰‡Ê ‰‡ Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÚËÔ ÍÓÒÚËÎ͇, χı‡Î‡Ú‡ Ë„‡Â ̇È-‚‡Ê̇ڇ ÓΡ. «‡ ÓÒχÌÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÚÓ„‡‚‡ Ë Á‡ ÏÓ‰ÂÌÓÚÓ ÚÛÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‰ÌÂÒ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÓÒÌӂ̇ Ô·ÚÙÓχ. »Ï‡ ÒË Ô˘ËÌË Á‡ ÚÓ‚‡. œ˙‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ë ‰‡  ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ̇ÒÚ‡ÌËÎÓ Ò ‚ χı‡Î‡Ú‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ‚Ó˛‚‡ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ Ë Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚ ÍÓϯËË. —ÔÓ‰ ÌÂÔËÒ‡ÌËÚ Ô‡‚Ë· Ë Ú‡‰ËˆËˇ ‰Û„ËÚ ÍÓϯËË ËÏ‡Ú Ô‡‚‡ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ÚÓ‚‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ‰‡ Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡Ú Á‡ ÌÂÔËÂÏÎË‚Ë ‰ÂÈÒڂˡ Ë ‰‡ „Ó ËÁÓÎË‡Ú. “‡ÁË Ôӈ‰Û‡ ‚Ë̇„Ë Ò Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡. “.Â. ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ë ‰˙Ú ‚ χı‡Î‡Ú‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌË. «Ì‡˜Ë  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÏÓÌÓÚÓÌÌÓÒÚ, ‰ÌÓ ÒıÓ‰ÒÚ‚Ó ‚ ̇˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ, ‚ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡. ¬ ÏÌÓ„Ó Í‚‡Ú‡ÎË, ‚ Ò˙Ò‰ÌË Í˙˘Ë, ıÓ‡Ú‡ Ì Ò ͇‡Ú ̇ ‚ËÒÓÍ „·Ò, Á‡˘ÓÚÓ Ï‡ı‡Î‡Ú‡ Ì Úˇ·‚‡ ‰‡ ˜Û‚‡ ÚÓ‚‡. ’Ó‡Ú‡ ÊË‚ÂˇÚ ‚ χı‡Î‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ò‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„ËÚÂ. “Ó‚‡  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ. ≈‰ÌÓ ‰ÂÚÂ, ÌÓ‚ ˜ÎÂÌ Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ò ‡Ê‰‡ ‚ χı‡Î‡Ú‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò Ó‰Ë, ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡Ú ‰‡ ˜ÂÒÚËÚˇÚ, Ò‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡. œÓχ„‡˘ËÚ ̇ Ó‰ËÎ͇ڇ Ò‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡. ƒÂÚÂÚÓ ‡ÒÚÂ Ë ıÓ‰Ë ‚ χı‡ÎÂÌÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ.

Êàêâî ùå êàæàò õîðàòà îò ìàõàëàòà? —‚‡Ú·‡Ú‡ ‚ ‰̇ χı‡Î‡  ‡·ÓÚ‡ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. “ÛÔ˙Ú Ì‡ ÌËÍÓÈ ÔÓÍÓÈÌËÍ Ì ÓÒÚ‡‚‡ ÌÂÔÓ„·‡Ì. œË ·ÓÎÂÒÚ ÌËÍÓÈ Ì ÓÒÚ‡‚‡ Ò‡Ï. «‡ ‚ÒÂÍË Ëχ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ̇ÏÂË ÔÓÏÓ˘ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡. “‡Í‡ ˜Â χı‡Î‡Ú‡ Ò ÏÂÒË Ë ‚ ̇˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. ÃËÒ˙ÎÚ‡ " ‡Í‚Ó ˘Â Í‡Ê‡Ú ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡?"  ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ Ó·˘ÂÒÚ‚Â̇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ Ë ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ Ò Ô˙Î̇ ÒË·. “Ó‚‡ Ò‡ Ì¢‡, ÓÒڇ̇ÎË ÓÚ Ó̇ÁË ÂÔÓı‡, ÌÓ Ò ÔÓÒÚË‡Ú Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ò Â‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ‡ÁÎË͇ Á‡ ÚÛˆËÚ ÓÚ ‰Ë‡ÒÔÓ‡Ú‡, ˜Â ÊË‚ÂˇÚ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ ‡Á‰‡Î˜ÂÌÓ Â‰ÌË ÓÚ ‰Û„Ë Ò‰ ˜ÛÊ‰Ë ‚

Í‚‡Ú‡ÎËÚÂ. ƒÌÂÒ ÌË ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ‡‰Ë ÊË‚ÂÂÌÂÚÓ ‚ ·ÎÓÍÓ‚Â, ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ‡‰Ë ̇˜Ë̇ ÌË Ì‡ ÊË‚ÓÚ Ë ÔÓ‡‰Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ÔÂÌ·„‚‡Ï ËÌÒÚËÚÛˆËˇÚ‡, ̇˜Â̇ χı‡Î‡, ÛÌˢÓʇ‚‡Ï ˇ. ƒ‡Ê ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÊË‚ÂˇÚ ‚ ‰ËÌ ·ÎÓÍ, Ì ÔÓÁ̇‚‡Ú ÚÓÁË ÔË̈ËÔ Ì‡ ÊË‚ÂÂÌ Á‡Â‰ÌÓ, Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ó‰ˇÚ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. —‡ÏÓ ‰‡ ÒË Á‡‰‡‰ÂÏ ‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓÎÍÓ ÓÚ Ì‡Ò ÔÓÁ‰‡‚ˇ‚‡Ï Ò˙Ò‰ËÚÂ Ò ì‰Ó·˙ ‰ÂÌî, ì‰Ó·˙ ‚˜Âî Ë Ú.Ì., ·ÂÁ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ï Ú ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ˇÚ. “ÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ëχ ÏÌÓ„Ó ‚‡Ê̇ ‚ÓβˆËˇ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ë

‚ÓβˆËˇ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌË ÔÓÌˇÚˡ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Â ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ÔÂ‰Ë ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓ ÔÓÁ̇ÌËÂ Ë ÓÚÍËÚËÂ. “ˇ  ̇È-‰ÂÈ̇ڇ, ̇ÈÍÓÌÒÂ‚‡Ú˂̇ڇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ Úˇ ÒË Ëχ Ò‚Óˇ ‚ÓβˆËˇ. “ÛÒÍÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ê˂ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓÍÓÎÂÌËÂÚÓ Ë ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡. »ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ ‡ÍÚË‚Ë, ‰ÂÈÌÓÒÚË Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡. ƒ‡ ÒË Á‡‰‡‰ÂÏ ‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓÎÍÓ ÓÚ Ì‡Ò Ô‡Á‡Û‚‡Ú ÓÚ Ï‡ıÎÂÌÒ͇ڇ ·‡Í‡Îˡ Ë Ï‡„‡ÁËÌ Ì‡ ÍÓÏ¯ËˇÚ‡ ËÎË Ó‰ÒÚ‚ÂÌË͇, ‡ÍÓ ÌË ÒÏ ÏÛ ÍÎËÂÌÚË, Ë ÚÓÈ ˘Â ÌË

·˙‰Â ‚ ÔÓÏÓ˘, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÛÊÌÓ. —‡ÏÓ Ú‡Í‡ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁ„‡‰ˇÚ ÒÚ‡·ËÎÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡ ‚ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ï‡ı‡Î‡Ú‡. œÓ‡‰Ë ÔÓˇ‚‡Ú‡ ̇ „ÓÎÂÏˡ „‡‰ Ë ÔÂÒÂ΂‡Ìˡڇ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ̇Û¯‡‚‡ Ú‡ÁË ÒËÒÚÂχ, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ͇ÍÚÓ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ú‡ÁË ÚÂχ  ‰̇ ÓÚ Ì‡È-·ÓÎÂÁÌÂÌËÚÂ Ë Á‡ ÚÛÒÍËÚ ӷ˘ÌÓÒÚË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: ТУРСКОТО СЕМЕЙСТВО - УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТЕТО


Ã Å Î Ï Î Ë È Ò È Ê À Z A M A N 11 18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

Ðóñêî ðåøåíèå çà ãëîáàëíèÿ êîíôëèêò На онези, които не искат да чуват гласа на Русия, тя го повишава, използвайки понякога енергийния си коз, а в други случаи - Косово, Абхазия, Осетия. ¬ Ú‡ÁË ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚‡Ê̇ ÓΡ ËÁË„‡ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â —ÚÛ‰Â̇ڇ ‚ÓÈ̇ Ì ÔËÍβ˜Ë Ò ÔËÏËËÂ, ‡ - Ò ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ì ̇ Ó„˙Ìˇ. ŒÚ ¡ÓÒ̇ ‰Ó ◊Â̇ „Ó‡ ‰ˈ‡ ÍËÁË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‡Á¯‡Ú Ë ÒÚÓˇÚ ‰˙ηÓÍÓ Á‡Ï‡ÁÂÌË. ŒÒÌÓ‚ËÚ ̇ ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ‰, ÍÓÈÚÓ Â‰‚‡ Ò ÍÂÔË, Ò‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ôӷ‰ËÚÂÎËÚ ‚˙‚ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇. Õ‡ÔËÏÂ Ô˘Ë̇ڇ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓˇÚÓ √ÂχÌˡ Ë flÔÓÌˡ, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ÔÓ-χÎÍÓ ÒËÎÌË ÓÚ ¿Ì„Îˡ Ë ‘‡ÌˆËˇ, Ì ۘ‡ÒÚ‚‡Ú ‚ —˙‚ÂÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, Â, ˜Â Ò‡ ÓÚ Ôӷ‰Â̇ڇ ÒÚ‡Ì‡. ƒ˙ʇ‚Ë Í‡ÚÓ –ÛÒˡ, »Ì‰Ëˇ, √ÂχÌˡ, flÔÓÌˡ, »‡Ì, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ë ËÚ‡È, Ëχ˘Ë Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÂÚÓ, ËÒÍ‡Ú ÔÓ-ÒÔ‡‚‰ÎË‚ ‰. “ÂÁË Ï‡ÎÍË Ë „ÓÎÂÏË ÒËÎË ËÎË ÓÚÍËÚÓ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ‡͈ËËÚ ÒË, ËÎË ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú ÍÓÁÓ‚ÂÚ ÒË Á‡ ‰ÂÌˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ Í‡ÚËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ‡Á‰‡‰ÂÌË. Õ‡˜ÂÎÓ Ì‡ Ê·¢ËÚ ÌÓ‚ ‰ ÒÚÓË –ÛÒˡ - ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‰Ó ÌÂÓÚ‰‡‚̇ ·Â ‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ú‡ ÔÓÎ˛Ò‡, ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘Ë Ò‚ÂÚ‡. ÃË̇‚‡ÈÍË Í˙Ï ÌÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ, ‡ÁÔ‡‰Ì‡Î‡Ú‡ Ò ÒΉ Ûı‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡ÂÎËÌÒ͇ڇ ÒÚÂ̇, –ÛÒˡ Ò„‡ ÏËÒÎË, ˜Â ̇ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ‰  ËÁ„‡‰ÂÌ ‚˙ÔÂÍË Ì¡ Ë ˜Â Úˇ  ËÁÎ˙„‡Ì‡, Á‡˘ÓÚÓ Ó·Â˘‡Ìˡڇ Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÏË, Ó„Î‡Òˇ‚‡ÌË ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 90Ú ̇ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ, Ò‡ Á‡·‡‚ÂÌË. –ÛÒˡ ÒÏˇÚ‡ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓÚÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡Ì ̇ Õ¿“Œ Í˙Ï ÌÂÈÌËÚ „‡ÌËˆË Á‡ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â  ËÁÎ˙„‡Ì‡. –ÛÒˡ ÔËÚÂʇ‚‡ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÚÂËÚÓˡ, ˇ‰ÂÌË Ó˙Êˡ, „Ë„‡ÌÚÒÍË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË, ·Ó„‡ÚÓ ÍÛÎÚÛÌÓ Ì‡ÒΉÒÚ‚Ó, ˜ÎÂÌ Â Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ŒŒÕ Ë Ò Ô‡‚Ó ËÒ͇ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‰‡ Ò Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú Ò ÏÌÂÌËÂÚÓ È. ¿ ̇ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ˜Û‚‡Ú „·҇ È, Úˇ „Ó Ôӂ˯‡‚‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÂÌÂ„ËÈÌˡ ÒË ÍÓÁ, ‡ ‚ ‰Û„Ë ÒÎÛ˜‡Ë -  ÓÒÓ‚Ó,

¿·ı‡Áˡ, ŒÒÂÚˡ. Ç͇ Ë ‰‡ Ò ‚˙Á‰˙ʇ ÓÚ ÌÓ‚‡ ËÁÚÓ˘ËÚÂÎ̇ ‚ÓÈ̇ Ò˙Ò «‡Ô‡‰‡, ÃÓÒÍ‚‡  Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰˙ʇ‚Ë Í‡ÚÓ ËÚ‡È Ë »‡Ì - ÔË‚˙ÊÂÌ˘ÍË Ì‡ ÏÌÓ„ÓÔÓβÒÌˡ ÏÓ‰ÂÎ - ‚ ÿ‡Ìı‡ÈÒ͇ڇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó, Ó·ˇ‚ˇ‚‡ Ò ÔÓÚË‚ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ”Í‡È̇ Ë √ÛÁˡ ‚ Õ¿“Œ, ‡Á‚Ë‚‡ ÒÛÔÂÓ˙Êˡ, ÒÂ˘Û ÍÓËÚÓ ÓÚ·‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÒËÒÚÂÏË Ì‡ —¿Ÿ ˘Â Ò‡ ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌË, ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ ÔÓÎÂÚËÚ ̇‰ ÔÓβÒËÚÂ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò ËÁÔ‡‚ˇ ÒÂ˘Û Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ. «‡ÒÚ‡‚‡ÈÍË ·ÎËÁÓ ‰Ó Ó·‚ËÌˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Ò‚ÂÚ‡ ‚ „ÂÌӈˉ —˙·Ëˇ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÍÓÒÓ‚Ò͇ڇ Ë ·ÓÒÌÂÌÒ͇ڇ ÍËÁ‡, ÔÓ‰ÍÂÔˇÈÍË ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÍËÚ ÒËÎË ‚ √ÛÁˡ Ë ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Ë

‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë, ·Â ‰‡ Ò ÓÒË„ÛË ÒÔÓ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË Í‡ÚÓ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚¯ÍËÚ Ô‡‚‡ Ë ÔË̈ËÔËÚ ̇ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ·˙‰Â˘ËÚ Ò˙˛ÁÌˈË, ‚ÏÂÒÚÓ Á‡ÂχÌÂ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Ì‡ –ÛÒˡ, Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ËÁˡڇ ̇ ÎËÌÚ˙Ì, ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡ ‰Ì‚ÂÌ ‰ ‚ Í‡ˇ ̇ 90ÚÂ, ‰ÓÈ‰Â Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÌÓ‚ÓËÁ·‡Ìˡ ÛÒÍË ÔÂÁˉÂÌÚ Ã‰‚‰‚. ÃÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ô‰ÔÓÎÓÊËÏ ‰‡ÎË ÚÓ‚‡ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌË  ËÒÍÂ̇ ‚ËÁˡ ËÎË ‡Ú‡ÍˆËˇ ‚ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ ̇‰ÏÓ˘ËÂ. ÕÓ Â Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ͇ÍÚÓ Ì‡¯ËˇÚ „ËÓÌ, ڇ͇ Ë ÓÒÚ‡ÂÎËˇÚ Ë Ì‡ÔÂ„Ì‡Ú Ò‚ˇÚ Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ËÒÚËÌÒ͇ ˉ¡ Á‡ ÏË. Àáäóëõàìèä Áèëèäæè

Грузински граждани напускат град Гори след военната намеса на руските военни сили в Южна Осетия.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 34 (811) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÔËÓ‰Ìˡ „‡Á ͇ÚÓ Ó˙ÊËÂ, –ÛÒˡ ·ÂÁÒÔÓÌÓ „Û·Ë ÒËÏÔ‡ÚËË Ë ÛÍÂÔ‚‡ Ô˘Ë̇ڇ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ¿“Œ. ÕÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ˜Â, ˜Â Á‡ÒÎÛ„‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Ôӂ‰ÂÌË ‚ ‰ÂÈÒڂˡڇ ̇ –ÛÒˡ Ëχ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ‚ËÁˡ ̇ ¡Û¯. «‡˘ÓÚÓ Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌË͇ ÏÛ ÎËÌÚ˙Ì "ƒÓÍÚË̇ڇ ¡Û¯" Ô‰‚Ëʉ‡ Ò‚ÂÚ˙Ú ‰‡ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ÓÚ —¿Ÿ Ë ‚˙Ó‡Ê‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÚË‚ÌˈËÚ ËÏ ‰‡ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚ˄̇Ú, ‰ÓË Ë ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ò ӷ‰ËÌˇÚ. ¿  ÎËÌÚ˙Ì ÒÏˇÚ‡¯Â, ˜Â, ‡ÌÓ ËÎË Í˙ÒÌÓ, ÏÓ˘Ú‡ ̇ ¿ÏÂË͇ ˘Â ÓÚÒ··ÌÂ Ë ˘Â È Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡ Ò‚ÂÚ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰Û„ËÚ ÒËÎË. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡¯Â

Ñ ÍÈÌÊÈ: ÈÑ À Ø ÈÌØ Å Ê

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Грешните сметки на Саакашвили «‡˘Ó ËÁ·Ûı̇ ‚ÓÈ̇ڇ ÏÂÊ‰Û „ÛÁËÌˆË Ë ÛÒ̇ˆË ‚ fiÊ̇ ŒÒÂÚˡ? »Ï‡ ‡Á΢ÌË Ô˘ËÌË, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÚ˙Í‚‡Ú ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ‚Ó‰. ÕË Ô‰ÔÓ˜ËڇϠ‰‡ Ó·ˇÒÌËÏ Ô˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò „Û·‡Ú‡ „¯͇ ‚ ÒÏÂÚÍËÚ ̇ „ÛÁËÌÒÍˡ ÔÂÁˉÂÌÚ ÃËı‡ËÎ —‡‡Í‡¯‚ËÎË. Œ·ˇÒÌÂÌËÂÚÓ Â ÒΉÌÓÚÓ: Á̇ÂÏ, ˜Â ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÂÏ ‚ÓÂÌÌËÚ Í˙„Ó‚Â ‚ fiÊ̇ ŒÒÂÚˡ Ó·ÒÚÂ΂‡Ú „ÛÁËÌÒÍËÚ ÔÓÁˈËË Ë Ò· Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓ‚ÓÍË‡Ú √ÛÁˡ ‰‡ Ô‰ÔËÂÏ ÓÚ‚ÂÚÌË ‰ÂÈÒڂˡ. ¬ÔÓ˜ÂÏ ÓÒÂÚË̈ËÚ ÓÚˉÓı‡ Ú‚˙‰Â ‰‡Î˜ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÌÓ¯ÂÌËÂ. ÕÓ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô —‡‡Í‡¯‚ËÎË Ò ÔÓ‰‰‡‰Â ̇ ÔÓ‚Ó͇ˆËËÚÂ Ë Ì‡Â‰Ë Ì‡ ‡Ïˡڇ ÒË ‰‡ ÓÚ‚˙Ì ̇ Û‰‡‡, ͇ÚÓ „ÛÁËÌÒ͇ڇ ‡Ïˡ ÔÓ‰ÎÓÊË Ì‡ ÚÂÊÍ˙Í Ó·ÒÚÂÎ Михаил ÔÓ ÒÛ¯‡ Ë ‚˙Á‰Ûı ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ Саакашвили ÷ıËÌ‚‡ÎË Ë ÓÍÓÎÌÓÒÚÚ‡ È. ¬ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ „ÛÁËÌÒÍËÚ ‚ÓÈÒÍË ‡Ú‡ÍÛ‚‡ı‡ Ë ÛÒÍËÚ ÓÏËÓÚ‚ÓËÚÂÎÌË ÒËÎË. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ̇ԇ‰ÂÌˡڇ ÒÂ˘Û ÷ıËÌ‚‡ÎË Ë ÓÍÓÎÌÓÒÚËÚ ҇ Á‡„Ë̇ÎË ÓÍÓÎÓ 1500 ÓÒÂÚË̈Ë, Ëχ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ‡ÌÂÌË, ‡ Ò„‡‰ËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌˡڇ ÒÂËÓÁÌÓ Ò‡ Á‡Ò„̇ÚË. “ÂÊÍËÚ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍË Ë ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ ‚ÓÈÌˈËÚ ÓÚ ÛÒÍËÚ ÓÏËÓÚ‚ÓËÚÂÎÌË ÒËÎË ‰‡‰Â ̇ –ÛÒˡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ˜‡Í‡¯Â Ë ÍÓˇÚÓ ˇ ͇̇‡ ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡, Ë Úˇ ̇ԇ‰Ì‡ √ÛÁˡ. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ, ‡ÍÓ ÷ıËÌ‚‡ÎË Ì ·Â¯Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚ÍË ËÎË ‡ÍÓ Ì ·ˇı‡ Á‡„Ë̇ÎË ÛÒÍË ‚ÓÈÌˈË, ÚÓ„‡‚‡ –ÛÒˡ ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ Ëχ ÓÔ-

‡‚‰‡ÌËÂ. ¿ Ò„‡ Úˇ ÓÔ‡‚‰‡‚‡ ‰ÂÈÒڂˡڇ ÒË, Ó·ˇÒÌˇ‚‡ÈÍË, ˜Â ÔÓ‚Âʉ‡ ÓÏËÓÚ‚ÓËÚÂÎ̇ ÓÔÂ‡ˆËˇ Ë ˜Â ÓÚ·‡Ìˇ‚‡ „‡Ê‰‡ÌËÚ ÒË. »ÏÂÌÌÓ —‡‡Í‡¯‚ËÎË ÓÒË„ÛË ÚÓÁË ÏÓÚË‚ ̇ –ÛÒˡ. ÓÈÚÓ Ë ‰‡ ·Â¯Â Ò ËÁÔ‡‚ËÎ Ô‰ Ò˙˘‡Ú‡ ÔÓ‚Ó͇ˆËˇ, ˘Â¯Â ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ͇ÚÓ —‡‡Í‡¯‚ËÎË Ë Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂ̇ ˘Â¯Â ‰‡ ÓÚ‚˙Ì ̇ Û‰‡‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÌˇÍÓË ‰‡ ÔÓÔËÚ‡Ú - Í‡Í‚Ó Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ̇Ô‡‚Ë —‡‡Í‡¯‚ËÎË? —‡ÏÓ ˜Â ÒÔÓ‰ ÏÂÌ ÚÓÁË Ë ÔÓ‰Ó·ÌËÚ ̇ ÌÂ„Ó Ì‡˜ËÌË Ì‡ Ò‡ÏÓÓÚ·‡Ì‡ Ì ÌÓÒˇÚ ÍÓÈ Á̇ ͇Í˙‚ ÒÏËÒ˙Î, Á‡˘ÓÚÓ ÎˉÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ ‰‡ Ò ӈÂÌˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÌÓ, ‰‡ÎÌӂˉÌÓÒÚ Ë ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌË ‰ÂÈÒڂˡ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ì Ò ‰‡‚‡Ú „ÓÎÂÏË Á‡„Û·Ë Á‡ χÎÍË Ô˜‡Î·Ë Ë ‰‡ Ì Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚ ËÒÍ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡. «‡ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ‰Ó͇ÚÓ ÍÓ¯ Ô·ÌÓ‚Â Á‡ ÒÔ˜Â΂‡ÌÂÚÓ Ì‡ fiÊ̇ ŒÒÂÚˡ, √ÛÁˡ Ò ËÁÔ‡‚Ë ÒÂ˘Û –ÛÒˡ. ¬ Ú‡ÁË ÒËÚÛ‡ˆËˇ –ÛÒˡ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ì‡Ô‡‰ÂÌˡڇ ÒË, ‰Ó͇ÚÓ ÔÓÒÚË„Ì ˆÂÎÚ‡ ÒË. √·‚̇ڇ ˆÂÎ, Í˙Ï ÍÓˇÚÓ –ÛÒˡ Ò ÒÚÂÏË,  ‰‡ ËÁÚ·Ò͇ ̇‚˙Ì „ÛÁËÌÒÍËÚ ÒËÎË ÓÚ fiÊ̇ ŒÒÂÚˡ ËÎË ‰‡ „Ë ÔËÌÛ‰Ë ‰‡ Ò ÓÚÚ„ΡÚ.  Ó„‡ÚÓ Ó˙Êˡڇ ÒÚËı̇Ú, √ÛÁˡ ˘Â Ò ËÁÔ‡‚Ë ÒÂ˘Û ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚˙Ó·˘Â Ì  ‚Íβ˜‚‡Î‡ ‚ ÒÏÂÚÍËÚÂ, Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â  ËÁ„Û·Ë· ̇Ô˙ÎÌÓ ŒÒÂÚˡ. ¡ÂÁÒÔÓÌÓ Ò˙˘ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡ÊË Ë Á‡ ¿·ı‡Áˡ, ÙÓÌÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ò˙˘Ó ·Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì. Ôèêðåò Åðòàí


18 - 24 ÀÂÃÓÑÒ 2008

|

12


Ney – ruhun sesini aktaran müzik aleti KÜLTÜR

09

HABERLER Kamýþtan üretilmiþ üflemeli çalgýlardan olan ney, tarihin derinliklerinden gelmiþ çok eski bir enstrüman olmasýna raðmen, insaný her zaman etkileyen uhrevi ve doðal bir sese sahiptir.

12

Þifa kaynaðý Anzer balý 250 Euro’ya satýlýyor Anzer Balý, dünyada sadece Rize’nin Ýkizdere ilçesine baðlý Anzer Yaylasý’ndaki çiçeklerden elde edilen baldýr. Dünyaca ünlü meþhur balýn kilosu bu yýl yaklaþýk 250 Euro’dan satýlýyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

18 - 24 AÐUSTOS 2008

Yýl: 16 Sayý: 34 (811)

0.60 lv

Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’a Konsolosluk Binası Yapıyor Adem Elitok

Baþta Bulgaristan olmak üzere Balkan göçmenlerinin yaþadýðý en yoðun il olan Bursa’da göçmen vatandaþlarýn çektiði vize ve benzer sorunlarý dikkate alan Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan devletine “konsolosluk” olarak kullanmasý için bir bina yapýyor. Adalet Mahallesi’nde yapýlacak 3 katlý konsolosluk binasý sayesinde Bulgaristan göçmenleri çeþitli iþlemler için Ankara veya Ýstanbul’a gitmek zorunda kalmayacak. Baþta vize ve pasaport olmak üzere her türlü iþlem Bursa’dan yapýlabilecek. Osmangazi Belediyesi’ne yaklaþýk bir milyon 200 bin YTL’ye mal olacak konsolosluk binasýnýn temeli, 18 Aðustos pazartesi günü Bulgaristan’ýn Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov ve Bulgar hükümet temsilcileri ve konuyla ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katýldýðý bir törenle atýlacak. Sayfa 4’te

Sağlık Kasası’ndan kaçırılan kişisel bilgiler özel fonlara kaydırılmış

ПРОЧЕТЕТЕ КЛОУНИ ЛЕКУВАТ ЧОВЕШКАТА ДУША СЪС СМЕХОТЕРАПИЯ FOTOÐRAF: BTA

Ulusal Saðlýk ve Sigorta Kasasý’ndan (NZOK) kaçýrýlan kiþisel bilgilerin özel saðlýk sigortalarý fonlarýna verildiði ortaya çýktý. 24 Çasa gazetesinin ulaþtýðý bilgilere göre NZOK’un içinde yer alan bir görevli, açýklamakta güçlük çektiði sebeblerden dolayý bazý özel saðlýk fonlarýna bilgileri sunduðunu itiraf etti. Yapýlan soruþturmada ‘köstebeðin’ özellikle Türk ve Roman azýnlýklarýn ve zengin kesmin bilgilerini çaldýðý ortaya çýktý. Milyonlarca vatandaþýn kendi þahsi bilgilerini kapsadýðý tahmin edilen bu skandal, þahsýn geçen ay bilgisayarda illegal iþlemi gerçekleþtiriken yakalanmasýyla meydana çýkmýþtý. Sayfa 2’de

Bursa

Ülkede çalışma izni alan yabancıların yarısı Türk Ýstihdam Ajansý 6 ay içerisinde 41 farklý ülkeden toplam bin 136 yabancý uyruklu vatandaþa çalýþma izni çýkardý. Bu dönem içerisinde en çok izin Türkiye vatandaþlarýna verildi. 618 Türk bu yolla Bulgaristan’da istihdam olunurken, 184’ü Mapa Çengiz þirketi tarafýndan Lyulin Otobaný inþaatýnda çalýþtýrýlýyor. Ýzinlerin mayýs ve haziranda olmak üzere iki kez verildiðini belirten istihdam kurumu, yabancýlarla çalýþmak isteyen iþverenlerin önünde bürokratik engellerin olmadýðýný açýkladý. Devamý sayfa 2’de

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

“Beyaz büyünün sýrlarý” adý altýnda Kalofer’de düzenlenen geleneksel dantela festivali, eski zanaatýn farklý örme çeþitleri gösterildi.


2 Z A M A N HABERLER 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Ülkede çalışma izni alan yabancıların yarısı Türk BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ýþveren, devlet bütçesine 600 leva para yatýrdýktan sonra Bulgar vatandaþlarýnýn çýkarlarýný korumak amacýyla 15 gün içerisinde piyasa araþtýrýlmasý yapýlýyor. Yabancý bir iþçi ancak mevkiye uygun yerel kimse olmadýðý zaman alýnabililiyor. Ajans, yabancý ülkelerde çalýþmak isteyenlere de yardýmcý oluyor. Bu konuda Almanya, Ýsviçre, Ýspanya ve Fransa ile imzalanmýþ anlaþmalarý bulunuyor. Bu anlaþmalar sayesinde yýlýn ilk yarýsýnda 3 bin 723 kiþinin gurbete çýktýðý kaydedildi.

3 ayda 350 okul kapandı Öðretmenler sendikasý baþkaný Yanka Takeva, 5 bin öðretmenin öðrenci azlýðýndan dolayý dýþarýda kalacaðýný belirtti. Takeva’ya göre en büyük demografi vakumu 2008–2009 eðitim yýlýnda yaþanacak. Bu problemin ana okullar ve ilk okullarda yaþandýðýný, þimdi ise orta okullar ve liselerde cereyan ettiðini vurguladý. Hazirandan Aðustos ayýna kadar ülke çapýnda 350 civarýnda okulun kapandýðýný belirten Takeva, sorunun Razgrad, Kýrcali, Týrgoviþte ve Ruse bölgelerinde en kritik safhada olduðunu aktardý. Enformasyon ve yabancý dil öðretmenleri kýtlýðý çekildiðini söyleyen sendika baþkaný, düþük maaþlardan dolayý okullarda erkek öðretmenlerin yok olmak üzere olduklarýný kaydetti.

Saðlýk Kasasý’ndan kaçýrýlan kiþisel bilgiler özel fonlara kaydýrýlmýþ BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ulusal Güvenlik Devlet Ajansý (DANS) görevlileri, aldýklarý haber üzerine NZOK binasýna baskýn yapmýþ ve söz konusu kiþinin bilgisayarýna el konulmuþtu. Tüm bilgilerin tek tuþla silindiðini farkeden görevliler, özel program sayesinde eski bilgilere ulaþtý. Vatandaþlarýn saðlýk durumlarý ile ilgili kiþisel bilgilerin NZOK tekelinin bitmesini bekleyen bazý özel kuruluþlarla eczane þirketlerine satýldýðý belirlendi. Ýleride NZOK dýþýnda özel kurumlar da saðlýk sigortasý yapabilecek. Kendilerine ulaþan bilgiler sayesinde ezcane þirketleri, hangi bölgede ne tür ilaçlar kullanýldýðý ile alakalý bilgilendiril-

miþ oluyorlar. Kaç kiþinin kiþisel bilgileri ile oynandýðý konusunda herhangi bir ip ucuna rastlanamazken, ne zamandan beri bu yasal olmayan iþlemin yapýldýðý da meçhulluk arzediyor. “Köstebeðin” ayný zamanda doktorlarýn NZOK’tan ne kadar para aldýðýný da tesbit ederek sipariþi veren organizasyonlara aktardýðý anlaþýldý. Ceza Kanunu’nun 360. maddesine göre yargýlanmasý beklenen suçlu, Ulusal Soruþturma Dairesi (NSLS) tarafýndan araþtýrýlacak. Bu maddede 1 yýla kadar hapis veya probasyon (kamu hizmeti) öngörülüyor. Yine ceza kanununun 319. maddesine göre bilgisayar suçlularý 3 bin leva para cezasý veya 3 yýl ha-

Silistra’da öğrencilerin yüzde 20’si lise okumayacak Silistra Bölge Eðitim Müfettiþliði, bölgede orta okuldan mezun olanlarýn yüzde 20’sinin liseye müracaat etmediðini söyledi. Ýleriye yönelik kapatýlmasý düþünülen 35 bölümden 10’u hemen, bu eðitim ve öðretim yýlýnýn baþýnda kapanacak. Liselerde hala 37 kiþilik boþ bir kontenjan olduðunu belirten müfettiþlik, 609 yer için 454 yedinci sýnýf öðrencisinin müracaat ettiðini, bunlardan yaklaþýk 400’ünün sýnavlarý geçtiðini kaydetti. Düþük öðrenci sayýsýndan dolayý önümüzdeki yýlda, bölgedeki eðitim kadrosunun yüzde 20’sini teþkil eden 200 öðretmenin iþsiz kalmasý bekleniyor.

Bulgaristan kredi birincileri arasında Unicredit Group’un yaptýðý araþtýrmalara göre bankalarýn tüketici ve ipotek kredisi arzýnda Bulgaristan, Doðu ve Merkez Avrupa’da ön sýralarda yer alýyor. Yurt Ýçi Milli Hasýla (BVP)’ya göre ölçülen kredi sunumu, 2007 yýlýnda ülke genelinde yüzde 13 dolayýnda. Bulgaristan’ýn önünde sadece yüzde 23,5 ile Hýrvatistan ve yüzde 15 ile Romanya yer alýyor. Ülkede gelecek 3 yýlda ipotek kredisi çekmek isteyenlerin oraný ise yüzde 4 olarak belirtiliyor. Bu arada bir iþadamýnýn bir milyon leva deðerinde kredi çekerek arazi satýn aldýðý öðrenildi. Tam olarak nasýl bir yatýrým yapýldýðýný açýklamak istemeyen aracý kuruluþ, bunun sektörde bir rekor niteliði taþýdýðýný aktardý. Uzmanlar tarým arazisinin þu anda pahalýlaþtýðýný ve bankalarýn bu konuda kredi vermekten çekinmediðini söylüyor.

Tırgovişte’de Japonlar fabrika açacak Týrgoviþte Belediye Baþkaný Krasimir Minev, Japon Yasaki þirketinin Týrgoviþte yakýnlarýnda oto elektronik donanýmý için farbrika açacaðýný duyurdu. Eski gemi fabrikasý yerine inþa edilmesi beklenen yeni üretim yeri, Renault otomobilleri için elektronik sistemler üretecek. Yeni yýla kadar açýlmasý planlanan farbrikanýn 650 iþçi çalýþtýrmasý ve böylelikle bölgedeki istihdam sorununu azaltmasý bekleniyor.

pis ile cezalandýrýlýyor. Yapýlan suçun aðýr olmasý halinde hapis cezasý en fazla 8 yýla kadar çýkabiliyor. Suç üstü yakalanan 32 yaþýndaki þahsýn NZOK’ta Bilgi Ýþlem Dairesi Müdürü olarak çalýþtýðý ve alkol baðýmlýsý olduðu belirtiliyor. Türk ve Romanlarýn bilgilerinin yanýnda aktif iþçilerin bilgilerini transfer eden sanal suçlu, saðlýk kasasýnýn projelerini de özel þirketlere sýzdýrmýþ. Kasa þeflerinin kendi fikirlerinin baþkasýnýn giriþimi gibi gösterilmesine þaþýrdýklarý biliniyordu. Savcý ve uzmanlar kaç kiþinin saðlýk dosyasýnýn ifþa edildiðini henüz tespit edemedi, fakat bu rakamýn bir milyonun üzerinde olduðu tahmin ediliyor.

Bulgartabak kendi kendine sönen sigara üretecek

Araba satýþýnda rekor Otomobilciler Derneði, yýlýn ilk 7 ayýnda ülkede 35 bin 500 yeni otomobil satýldýðýný duyurdu. Günde ortalama olarak 160 otomobilin satýldýðýný belirten uzmanlar, bunu bir rekor olarak deðerlendirdi. Yüzde 21 artýþ gösteren satýþ rakamalarý, en çok satýlan arabanýn Opel, Suzuki ve Volswaggen olduðunu gösteriyor. Bu dönem içinde Bulgaristan’da 18 kadillak, 6 hammer ve 17 Jaguar satýldýðý belirtiliyor.

Bulgartabak, kendi lendine sönen sigara üretimine baþlayacaðýný duyurdu. Avrupa Komisyonu’nun tüketici haklarýndan sorumlu komiseri Meglena Kuneva’nýn verdiði fikri deðerlendiren Bulgartabak, sönmemiþ sigaralarýn neden olduðu yangýnlarýn azaltýlmasýný hedefliyor. Tüm kaðýt þirketleriyle temasta olan holding, deneme üretimi için kollarý sývadý. Baþarýlý olunmasý halinde ise seri üretime geçilmesi planlanýyor. Þimdilik yeni ekosigaranýn fiyatýnda bir deðiþiklik olup olmayacaðý konusunda bilgi verilmiyor.

Bulgaristan’ın Suudi Arabistan’a ihracatı 20 kez arttı Bulgaristan’ýn Arap devletlerine olan ihracatýnda önemli bir artýþ gözleniyor. 2008’in ilk yarýsýndaki rakamlara göre Suudi Arabistan’a yapýlan ihracat 20 kez, Birleþik Arap Emirlikleri’ne olan ise 10 kez arttý. Bulgaristan, Suudi Arabistan’a geçen sene 6 milyon leva deðerinde mal satarken, bu yýlýn ortalarýnda 126 milyon levalýk ihracat gerçekleþtirdi. Buna karþýlýk Bulgaristan, yýlýn ilk yarýsýnda Suudilerden sadece 3 milyon leva ithalat

yaptý. Suudi Krallýðý’na ihrac edilen ürünler arasýnda petrol yaðý, bitum yaðý, arpa, buðday, elektrik aletleri, doðal bal ve þeker ürünleri yer alýyor. Reel olarak Bulgaristan’ýn Suudilere daha fazla ihracat gerçekleþtirdiði belirtiliyor. Bunun sebebi de Bulgar þirketlerinin Suudi Arabistan’a Lübnan ve Kuveyt aracýlýðý ile et ürünleri, dondurulmuþ tavuk, kuzu, süt ürünleri gibi mallar satýyor olmalarý. Fakat sayýlanlar hiç bir þekilde istatistiklerde ihracat

gibi görünmüyor. Ýhracat konusunda kat kat artýþýn olduðu diðer ülkeler arasýnda Hindistan, Vietnam ve Gürcistan yer alýyor. Yýlýn ilk yarýsýnda Bulgaristan’ýn ihracatýnda Türkiye yine bir numaradaki yerini korudu. Komþu ülkeye 1,6 milyar leva ürün satan Bulgaristan, ikinci olan Sýrbistan’a da 592 milyon levalýk mal sattý. Genel olarak 2007’de yüzde 35 artýþ kaydeden ihracat, itahalatýn yüzde 39’luk artýþýnýn altýnda kaldý.


HABERLER Z A M A N 3 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Nedret Lütfi

Burgas

Þerafet Hasan (solda) ve Mehmet Katýrcýoðlu (saðda).

Burgas Belediye Meclis Üyesi Mehmet Katýrcýoðlu, bölgedeki yerel halkýn sorunlarýný Zaman’a aktararak müslümanlarýn ilk kez meclis çapýnda temsil edildiklerini vurguladý. Evli ve 3 çocuk babasý olan Katýrcýoðlu ayný zamanda Burgas’ýn DPS yerel teþkilat baþkaný. Son seçimlerde Burgas tarihinde ilk defa DPS’nin belediye meclisinde iki sandalyesi bulunuyor. Mehmet Katýrcoðlu’nun yanýnda Selim Ýsa da yerel mecliste görev yapýyor. “Þimdi artýk bizim halkýmýzýn da isteklerini, tekliflerini ve sorunlarýný mecliste dile getirebiliyoruz. Bu bizim için çok güzel ve olumlu bir geliþme ve sevindirici bir olay.” sözlerine yer veren Katýrcoðlu, Burgas’ta toplam 10 bin civarýnda müslüman yaþamakta olduðunu söyledi. Pobeda (Kumluk) semtinde Türk ve Roman aðýrlýklý 3 bin 200, Meden Rudnik (Kara Bayýr) semtinde bin 500, Rudnik (Hocamar) semtinde 3 bin müslüman oturuyor. Son yerel seçimlerde DPS 2 bin 300 oy ile 2 meclis üyesi çýkardý.

Çocuklar ana okula gidemiyor Meclis üyesine göre Pobeda semtinde oturan vatandaþlarýn en önemli problemlerinden biri kanalizasyonun olmayýþý. Diðer bir sorun da bölgede kreþ yokluðundan dolayý çocuklarýn 5 yaþýna kadar temel bilgi ve dil öðreniminden yoksun kalmalarý. “Çocuklarýmýz 5 yaþýndan itibaren Hristo Botev Orta Okulu’nda hazýrlýk sýnýfý okuyor. Fakat bir yýlda Bulgarca yeterince öðrenilmiyor ve birinci sýnýfa yetersiz hazýrlýktan sonra gidiyorlar.” diyerek bu problemi dile getiren Katýrcýoðlu, okulda Türkçe eðitiminin de verildiðine dikkat çekiyor. Türkçe öðretmeni Hafize Mehmed’in sayesinde çocuklarýn ana dillerini de okuduklarýný belirten Katýrcýoðlu, bunu kendileri için gurur verici olarak nitelendirerek, “Ýlköðretimden sonra liseye devam edenler yüzde 30 civarýnda, üniversiteye de devam edenler ise çok az. Bizim en önemli vazi-

17 yıldan beri en yüksek buğday verimi Tarým ve Gýda Bakanlýðý, ülke genelindeki buðday ve arpa hasatýnýn 1991 yýlýndan bu yana en yüksek verimi elde edildiðini açýkladý. Bakan Valeri Tsvetanov, 10 milyon 300 bin dekar buðday tarlasýndan yaklaþýk 4,5 milyon ton ürün saðlandýðýný belirtti. Ülke ortalamasý dekar baþýna 438 kilogram olduðunu akratan bakan, iyi verimin kaliteli ziraat teknolojisine ve olumlu iklim þartlarýna baðladý. Ülkedeki en yüksek verim dekar baþýna 536 kilogram ile Dobriç’de, 507 kilogram ile Silistra’da ve 472 kilogram ile Razgrad’da gerçekleþti. Genel tahýl ürün miktarýnýn yaklaþýk 5,5 milyon ton olmasý hasebiyle yerel piyasaya kaliteli un tedariki ve ihracat için yeterli olacaðý bahsediliyor. Tonu 350 levadan ihrac edilen buðday Suudi Arabistan, Mýsýr, Libya gibi ülkelere satýlýyor.

felerimizden birisi halkýmýzýn eðitim konularýnda ciddi olmasýný saðlamaktýr. Bunun için de her toplantýda ebeveynleri uyarmaktayýz. Bizim isteðimiz yerel yönetimin, Eðitim Bakanlýðý’n ve ilgili diðer bakanlýklarýn bizim yaþadýðýmýz semtlere daha fazla dikkat çevirmeleri. Avrupa fonlarýndan gelen proje ve yardýmlar bizim halkýmýza ulaþmamaktadýr.” þeklinde eðitim ve öðretime iliþkin sorunlarýný dile getiriyor.

Pobeda’da cami temeli atýlacak Pobeda semtinde yoðun bir müslüman nüfusu olmasýna raðmen iba-

det yerinin olmadýðýna deðinen Burgas Cami Encümenliði Baþkaný Þerafet Hasan Mehmet, projenin hazýr olduðuna ve en kýsa zamanda temelleri atýlarak inþaata baþlanacaðýný belirterek; “Cami inþaatý için Burgas Belediyesinden arsa satýn alarak yardýmcý olan Burgas’ýn önde gelen iþadamlarýndan Necdet Kuþ’a teþekkür ediyoruz. Duyarlý halkýmýzdan cami inþaatý için yardým beklemekteyiz.” þeklinde hayýrseverleri yardýma davet ediyor. Þerafet Mehmet, çocuklarýn dinini doðru öðrenmek adýna her sene Kur’an kurslarý düzenlediklerini,

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

PERSONEL ALIMI İLANI Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliði Ticaret Müþavirliði bir “Ticaret Danýþmaný” ve bir de “Hizmetli” olmak üzere iki yerel personel istihdam edecektir. Daha ayrýntýlý bilgi için: www.musavirlikler.gov.tr adresine girip, Bulgaristan’ý seçiniz.

80, Vasil Levski Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria Phone/Fax: (+359.2) 981 61 65 www.musavirlikler.gov.tr, e-mail: dtsofia@bitex.com

yine her yýl sünnet merasimleri organize ettiklerini aktararak, bayramlarý hep birlikte icra ettiklerini ifade ederek: “Türkiye Cumhuriyeti Burgas Baþkonsolosluðu, DPS milletvekilleri, iþadamlarýmýz, yerli yönetim ve halkýmýz bir araya gelerek sevinçlerimizi paylaþýyoruz. Bu yüzden Cevdet Çakýrov, Selim Ýsa, Eniz Çengel bize çok yardýmcý oldular. Enturtrans OOD sahibi Eniz Çengel sadece maddi deðil, manevi olarak da bizimle beraber oldu. Kulübün son tamiri de Eniz Çengel’in katkýlarýyla oldu. Bizim halkýmýz onunla gurur duyuyor.” dedi.

TEBRİK

ERCAN KARANÝ ve GÜLAY ALÝ hayatlarýný birleþtirerek dünya evine girmiþlerdir. Yeni çifte mutluluklar diliyor, her iki cihanda saadet temenni ediyoruz.

İDRİS ALİ

FOTOÐRAF: NEDRET LÜTFÝ

“Burgas’ta halkýmýz eðitimle geliþecek”


4 Z A M A N HABERLER 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’a Konsolosluk Binası Yapıyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bursa’daki onbinlerce Bulgaristan göçmeni vatandaþý ilgilendiren konsolosluk binasýnýn Ocak 2009’a yetiþtirilmesi hedefleniyor. Bulgaristan devleti ile uzun süren görüþmelerin ardýndan baþlatýlan konsolosluk binasýnýn projesi Osmangazi Belediyesi’nce hazýrlandý. Yaklaþýk 200 bin kiþiye hizmet verecek binanýn hem projesinde hem de uygulama aþamalarýnda kullanýlacak malzemelerin seçiminde büyük bir özen gösterildi. Türk yapý mimarisinin egemen olacaðý konsolosluk binasý toplam 1200 metre kullaným alanýna sahip. Zemin katý konsolosluk arþivi, birinci katý konsolosluk hizmet birimleri ve üst katlarý da konsolosluk misafir-

hanesi olarak hizmet verecek olan binada, Adalet Mahallesi Muhtarlýðý ve Adalet Spor Kulübü için de birer alan tahsis edilecek. Binanýn elektronik teçhizatlarý Bulgaristan’dan getirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Baþkaný Recep Altepe, onbinlerce Bulgaristan göçmeni vatandaþýn, baþta Þengen vizesi olmak üzere çeþitli iþlemleri için yýllardýr Ankara veya Ýstanbul’a gitmek zorunda kaldýðýný hatýrlattý. Bu vatandaþlarýmýzýn artýk tüm sorunlarýný Adalet Mahallesi’nde yapýlacak olan konsolosluk binasýnda çözüleceðini ifade eden Altepe, “Bursa hem göçmen nüfus itibarýyla hem de ticari ve ekonomik kimliði ile önemli bir kent. Böyle bir kentte konsolosluk binasýnýn

bulunmamasý büyük bir eksiklikti. Vatandaþlarýmýz iþlemlerini yaptýrabilmek için yýllarca baþka þehirlere gitmek zorunda kaldýlar ama artýk bütün bu sorunlara son veriyoruz. Bulgaristan devletinin de görüþlerini alarak çok özel bir proje hazýrladýk. Kullaným hakký meclis kararýyla belirli bir süreliðine Bulgaristan devletine verilecek olan bina hizmete girdiðinde göçmen vatandaþlarýmýz tüm iþlemlerini buradan yaptýrabilecek.” dedi. Osmangazi Belediyesi, otoparký ve bahçesi de bulunan konsolosluk binasýnýn yapýmý için 155 bin YTL harcayarak yaklaþýk 630 metrekare alaný kamulaþtýrdý. Kamulaþtýrma harcamalarýyla birlikte binanýn Osmangazi Belediyesi’ne bir milyon 200 bin YTL’ye mal olmasý bekleniyor.

Geçmiþ Berat Kandili’niz mübarek olsun!

Geçmiş Berat Kandili’niz mübarek olsun!

Geçmiþ Berat Kandili’nizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Tüm Müslümanlarýn geçmiþ Berat Kandili’ni kutlar, tüm insanlýða barýþ, huzur ve refah getirmesini Cenab-ý Allah’tan niyaz ederiz.


TEBRÝKLER Z A M A N 5 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Kandiller, dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, kuvvetlendiði günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice kandiller geçirmek dileðiyle. Geçmiþ Berat Kandili’niz mübarek olsun!

ARDA TEKSTÝL EOOD Mehmet ABDÝOÐLU

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice kandiller geçirmek dileðiyle, Berat Kandili’niz kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli kandiller nasip etsin.

Çalýþanlarýmýn ve tüm Müslümanlarýn geçmiþ Berat Kandili’ni kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Tüm Müslümanlarýn geçmiþ Berat Kandili’ni kutlar, huzur ve mutluluk dolu bir yaþam dilerim.

Adres: Þube - Zayçar Köyü, Ruen, BURGAS, Tel: 059405 / 211, Þube - Lülâkovo Köyü, Ruen, BURGAS, Tel: 05942 / 26 02

Vesile olalým kardeþliðe ve barýþa. Yorulalým hepimiz yarýnki uðraþa. Tat alalým, varalým yüce Allah'a. Geçmiþ Berat Kandili’niz mübarek olsun.

Yürekleriniz sevinç dolsun, umutlarýnýz gerçek olsun, acýlarýnýz unutulsun, dualarýnýz kabul olsun. Geçmiþ Berat Kandili’niz mübarek olsun.

Geçmiþ Berat Kandili’nizi tebrik eder, mutluluk getirmesini dileriz.


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 18 - 24 AÐUSTOS 2008

ABD Moskova’yý uyardý: Tiflis’in yanýndayýz ABD Baþkaný Bush, Rusya’ya yüklendi Moskova’nýn “harekatý durdurduk” açýklamasýna karþýn Rus ordusunun Gürcistan’daki ilerleyiþini sürdürmesine ABD’den sert tepki geldi. ABD Baþkaný George W. Bush, Moskova’nýn sözünü tutmasýný ve Gürcistan’daki krizi bitirmesini istedi. Amerika’nýn Tiflis’in yanýnda olduðunu vurgulayan Bush, Amerikan hava ve deniz kuvvetlerini Gürcistan’a insani yardým için görevlendirdiðini söyledi. Açýklamayý Beyaz Saray’da yapan George Bush, Rusya’nýn hava, deniz ve karayollarýnýn dahil olduðu bütün ulaþým ve iletiþim hatlarýný açýk tutmasý gerektiðini de söyledi. ABD lideri, Dýþiþleri Bakaný Condolleezza Rice’ý da Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ile görüþmek üzere Paris’e, ardýndan da Gürcü hükümetine ABD’nin desteðini iletmek üzere Tiflis’e

Belçikalılar ülkeyi terk ediyor Belçika Dýþiþleri Bakanlýðý her yýl 18 binden fazla Belçikalýnýn ülkeyi terk ettiðini bildirdi Nüfusu 10 milyon olan ülkenin 700 bin kadar vatandaþýnýn yurt dýþýnda yaþamayý tercih ettiði belirtilirken Belçika’dan ayrýlma nedenlerinin baþýnda “yurt dýþýnda istihdam olanaklarý”, “güneþ eksikliði” ve “vergi baskýlarý” geldiði ifade ediliyor. Yetkililer, ülkeden ayrýlan Belçikalýlarýn çoðunluðunu gençlerin oluþturduðunu, emeklilerin oranýnýn yüzde 13’ü bulduðunu belirttiler. Emekliliklerini Belçika dýþýnda yaþayan 170 binden fazla Belçikalýya her ay toplam 60 milyon avro maaþ ödendiði bildirildi.

TEBRİK

Ruse Bölge Müftüsü Aziz Fikret’in bir

göndereceðini kaydetti. “Rusya’nýn bütün askerî operasyonlarýný durdurmasýný ve askerlerini çekmesini bekliyoruz.’’ diyen Bush, Gürcistan’ýn toprak bütünlüðünün korunmasýndan yana olduklarýný da vurguladý.

dýþiþleri bakanlarý toplantýsýnda gündeme getirilmesi gerektiðini kaydetti. Rusya ise Bush’a anýnda cevap verdi. Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, ABD’nin, Moskova ya da “projesi Gürcistan” arasýnda tercih yapmasý gerektiðini söyledi.

Londra: Küstahça bir saldırı

AB, gözlemci gönderecek

Amerika’nýn en yakýn müttefiki Ýngiltere de sert bir çýkýþ yaparak, Rusya’nýn Gürcistan’a girmesini “küstahça bir saldýrganlýk” olarak niteledi. Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Davidi Miliband, “Rus tanklarýnýn egemen bir komþu ülkenin sýnýrlarýndan içeri girdiðini görmek çok sayýda kiþinin ürpermesine yol açtý. Bu, kesinlikle 21. yüzyýlda uluslararasý iliþkilerin sürdürüleceði tarz deðildir.” ifadelerini kullandý. Miliband, Rusya ile iliþkilerin ve iþbirliðinin nasýl devam ettirileceði meselesinin 6–7 Eylül’de Fransa’da gerçekleþtirilecek gayri resmî AB

Avrupa Birliði, Rusya ile Gürcistan arasýnda Fransa’nýn giriþimiyle saðlanan ateþkesi izlemek için gözlemci gönderecek. 27 AB üyesinin dýþiþleri bakanlarýnýn Brüksel’de yaptýðý toplantýdan çýkan karar eylül ayýnda yapýlacak toplantýda da ele alýnacak ve gönderilecek gözlemcilerle ilgili detaylar konuþulacak. Toplantý sonrasý basýna konuþan AB Dönem Baþkaný Fransa Dýþiþleri Bakaný Bernard Kouchner, bu aþamada insan haklarýný yargýlamayacaklarýný, kimin iyi kimin kötü olduðunu sorgulamayacaklarýný, savaþý dur-

durmak için çaba harcayacaklarýný ifade etti. AB’nin Kafkaslarda varlýk göstermekte kararlý olduðunu, bir barýþ gücü oluþturmak yerine kontrol mekanizmasýna katýlýmýn söz konusu olacaðýný anlatan Kouchner, siyasi bir çözüm gerektiðini, sorunu dondurmanýn yeterli olmayacaðýný anlattý. Geçen hafta sonu “askeri eylemlerin devamýnýn Avrupa ile Rusya arasýndaki iliþkileri olumsuz etkileyeceðini” açýklayan AB’nin bünyesinde farklý yaklaþýmlar gözlemleniyor. Rusya’nýn enerji alanýndaki aðýrlýðýnýn, baþta Fransa ve Almanya olmak üzere AB ülkelerini “temkinli olmaya zorladýðý” görülürken, Polonya ve Baltýk ülkeleri gibi eski Doðu Bloku üyeleri, Moskova’yý Gürcistan’a karþý “emperyalist” yaklaþým sergilemekle suçluyor ve AB’nin sert bir tavýr alarak Rusya ile iliþkilerini gözden geçirmesini istiyor.

Olimpiyat açılışına ‘hile’ karıştı Pekin’de yapýlan 29. yaz olimpiyatlarýnýn görkemli açýlýþýna Çin’li organizatörlerin ‘hile’ karýþtýrdýðý ortaya çýktý. Olimpiyatlarýn açýlýþ törenleri televizyondan gösterilen bazý havai fiþeklerin bilgisayarda meydana getirilen görüntüler olduðu ortaya çýktý. Associated Press’in haberine göre, Çinli organizatörler, seremoni gecesi gerçekten de havai fiþeklerin patlatýldýðýný ancak TV’lerdeki havai fiþeklerden bazýlarýnýn önceden kaydedilmiþ üç boyutlu bilgisayar görüntüleri olduðunu itiraf ettiler.

‘Diş durumundan’ sahneye çıkamadı Olimpiyatlarýn açýlýþ seremonisinde þarký söylemesi gereken 7 yaþýndaki Çinli kýz çocuðunun “diþleri kýrýk ve çirkin” diye sahneye çýkarýlmadýðý, onun yerine yüzü daha güzel olduðu için sahneye çýkarýlan 9 yaþýndaki “sahte þarkýcýnýn” ise playback yaptýðý ortaya çýktý. Ýngilizce yayýmlanan “China Daily” gazetesinin haberine göre, Çinli yetkililerin, “bir meleðin sesine” sahip olduðu belirtilen 7 yaþýndaki Yang Peiyi’nin diþleri kýrýk olduðu gerekçesiyle açýlýþ seremonisi için uygun görmedikleri kaydedildi. Onun yerine sahneye çýkan 9 yaþýndaki Lin Miaoke’nin ise sadece “þirin görünümünden

dolayý” seçildiði ancak sesi kötü olduðu için sadece dudaklarýný oynattýðý, þarkýyý ise Yang Peiyi’nin söylediði bildirildi.

leri bulunduðunu, ancak yalnýzca “plaj voleybolu” gibi seyircinin az olduðu belli baþlý karþýlaþmalarý izlediklerini kaydetti.

Tribünleri ‘kiralık seyirciler’ şenlendiriyor Bazý oyunlarda seyircilerin az olmasýndan dolayý tribünlerin boþ görünmesinden endiþe eden Çinli yetkililerin, parayla “seyirci” kiralayarak sarý olimpiyat tiþörtü giydirdikleri ve tribünlere oturttuklarý ortaya çýktý. Olimpiyat komitesindeki yetkililer, benzer olaylarýn geçmiþteki olimpiyatlarda da yaþandýðýný, “Olimpiyat atmosferinin bozulmamasý için” bu tür tedbirler almanýn normal olduðunu savundular. Wang Wei adlý yetkili, “kiralanan seyircilerin” tüm bir olimpiyat sezonu için bilet-

Bir tebessüm yeter! Uluslararasý Olimpiyat Komitesi’nin, Olimpiyat Oyunlarý süresince güvenliði saðlayan Çinli polis ve askerler için “çok asýk suratlýlar” þikâyetinde bulunduðu ve Çinli yetkililerden güvenlik güçlerinin “gülümsemelerinin saðlanmasýný” istediði ortaya çýktý. Komitenin Norveçli üyesi Gerhard Heiberg, etrafta silahlarýyla gezen polis ve askerlerin asýk suratýnýn ziyaretçileri “korkuttuðunu” belirterek, “Çinli otoritelerle bu konuda konuþtum ve insanlarý gülümsetmelerini istedim” dedi.

oðlu dünyaya gelmiþtir. Ebeveyni tebrik eder, yavruya hayýrlý ve uzun ömürler dileriz.

ZAMAN, RUSE

Gürcü askerlerin yerini Irak askerleri aldı Rusya ile Gürcistan arasýnda Güney Osetya yüzünden çýkan çatýþmalar nedeniyle Irak’tan ülkelerine dönen Gürcü askerlerinin yerini Iraklý askerler aldý.Amerikan ordusundan yapýlan açýklamada, Amerikan ordusunun eðittiði Iraklý askerlerin, daha önce Gürcü askerlerinin görev yaptýðý Ýran sýnýrý yakýnlarýndaki kontrol noktalarýna yerleþtirildiði belirtildi. Tiflis yönetiminin Irak’tan çektiði 2 bin kadar Gürcü askeri, baþkent Baðdat’ýn güneydoðusunda Ýran sýnýrý yakýnýndaki kontrol noktalarýnda araç ve insanlarý ara-

maktan sorumluydu. Amerikan ordusu, Gürcü askerlerinin çekilmesinin ardýndan doðan boþluðu Iraklý askerlerle doldurduðunu kaydetti. Gürcistan, Irak’ta ABD ve Ýngiltere’den sonra uluslararasý koalisyona en fazla asker veren üçüncü ülkeydi. Amerikan Dolarý’nýn uluslararasý piyasalarda giderek deðer kazanmasý, baþta petrol ve altýn olmak üzere emtia fiyatlarýnda ciddi bir düþüþ yaþanmasýna sebep oluyor. Euro karþýsýnda 1,6090 seviyesine kadar gerileyen dolar, son altý ayýn en yüksek seviyesi olan 1,4680 seviyesini gör-

dü. Dolardaki hýzlý toparlanmada, Euro bölgesi ve Japonya’daki ekonomik küçülmenin tersine Amerika’da direnen büyüme etkili oluyor. Sadece aðustos ayýnda Avrupa para birimi karþýsýnda yüzde 5 deðer kazanan dolarýn yükseliþi petrol fiyatlarýnýn da gerilemesine yol açýyor. Temmuzda 147 dolardan alýcý bulan Amerikan ham petrolünün varil fiyatý dün 112,6’ya, Brent türü petrol ise 113,4 dolara indi. Geçen mart ayýnda 1.033 dolara kadar týrmanan altýnýn onsu ise 787 dolarla 2008’deki en düþük seviyesine geriledi.


AÝLE Z A M A N 7 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Eþinizin sevgi dilini keþfedin Ýnsan, tabiatýnýn gereði baþkalarý tarafýndan sevilmeye son derece ihtiyaç duyar. Bu yüzden insana verilecek en zalim cezanýn yalnýz baþýna hapsedilmek olduðu düþünülmüþtür. Psikologlar, sevildiðini hissetmenin, insanýn birinci derecedeki duygusal ihtiyacý olduðu sonucuna varmýþlardýr. Beþ temel sevgi dili vardýr. Çoðu zaman sevgimizi ifade ederiz ama, mesaj yerine ulaþmayabilir. Karþý taraf hâlâ sevilmediðinden þikâyet ediyorsa ayný sevgi dilinden konuþmuyoruz demektir. Týpký iki farklý dili konuþan yabancý insanlar gibi. O halde sevgi dillerine bir yolculuk yapýp onlarý keþfetmeye ne dersiniz? Acaba eþinizin ve çocuðunuzun sevgi deposu hangi dille doluyor? Beþ sevgi vardýr ki onlar þunlardýr; onay sözleri, nitelikli beraberlik, hediye almak, hizmet davranýþlarý, fiziksel temas. Eþimden en çok neyi isterim? Eþinizin yaptýðý ya da ihmal ettiði neler sizi daha derinden etkiler? Eþinizden en çok neyi rica edersiniz? (En çok istediðiniz þey, muhtemelen sevildiðinizi en çok hissetmenizi saðlayacak þeydir.) Eþinize sevginizi düzenli olarak ne þekilde ifade edersiniz? (Sevgiyi ifade etme yönteminiz, ayný zamanda sevildiðinizi hissetmenizi saðlayacak þeyin bir iþaretidir.) Burada unutulmamasý gereken en önemli nokta, her insanýn farklý sevgi dili olacaðýdýr. Eþimiz veya çocuðumuz için 1. sevgi dili nitelikli beraberlikken arkadaþýmýz için de 1. sevgi dili onay sözleri olabilir. Erkek için 1. sevgi dili hizmet davranýþlarý iken kadýn için hediye alma 1. sevgi dili olabilir. Eðer sevginizi karþýnýzdakinin anlamadýðý bir dilde ifade ediyorsanýz, o sizin sevgi gösterdiðinizi anlayamýyor demektir. Belki eþiniz veya çocuðunuz cesaret verici sözler duymak istiyor ama siz bir akþam yemeðinin onu neþelendireceðini düþünüyorsunuz. Veya herkesten ve her þeyden uzakta sizinle beraber olmayý arzuluyor; verdiðiniz bir çiçek ona hiçbir þey ifade etmiyor, deðer verdiðinizi anlatmýyor. Yani bütün problem iki ayrý dilin konuþulmasýndan kaynaklanýyor. Çözüm ise muhatabýn anladýðý birinci sevgi dilini keþfedip, konuþmayý öðrenmek. Biraz gayret gerektiriyor.

Þikâyetler, sevgiye ihtiyacýmýzý anlatýr Erkek: Çocuk olduðundan beri benimle hiç ilgilenmiyor, 24 saatini ona ayýrýyor. Erkek: Eve gitmek istemiyorum hep dýrdýr hep dýrdýr. Dinlemeye niyetim yok. Kadýn: Eve gelmesini istemiyorum, onsuz daha huzurluyum. Eþler: Aþkýmýz bitti, iliþkimiz öldü.

 Eþler: Eskiden yakýnlýk hissediyorduk, ama þimdi deðil. Çocuk: Ailem baþarýlarýmý onaylamýyor, en ufak baþarýsýzlýðýmý ise acýmasýzca eleþtiriyorlar. Çocuk: Babamýn varsa yoksa iþi. Çocuk: Babam arabasýný bile benden daha çok seviyor gibi...

Her insan sevildiðini hissetmek ister. Hele kadýnlar bunu daha çok talep eder. Eþlerin birbirine göstereceði ilgi, alýnabilecek deðerli hediyelerden daha kýymetlidir.

Eþler birbirinden, ilgi ve sevginin ifade edilmesini bekliyor 1. Sevgi dili “onay sözleri” ise ne yapmalý?

Kiþiye olan sevginin ve hislerin sözel olarak ifade edilmesidir. Bu sevgi diline sahip kiþiler sevildiklerini bilseler de bunu duymak isterler ve genellikle sevgilerini bu þekilde ifade ederler. Ondaki farklýlýðý görün ve söyleyin: (Saçlarýn mükemmel olmuþ./Bu elbiseyle çok hoþ görünüyorsun.) Güzel yaptýðý þeyleri takdir ve teþvik edin. (Ne kadar da çok çalýþýyorsun./Kardeþinle ne kadar da güzel ilgileniyorsun.) Baþkasýnýn yanýnda ya da yalnýzken onu övün. Sevecen bir tavýr ve ses tonuyla konuþun. Ona sözlerinizle cesaret verin. Sevginizi iletecek güzel sözler söyleyin. Kesinlikle olumsuz sözler söylemeyin, sürekli eleþtirmekten vazgeçin. 2. Sevgi dili “nitelikli beraberlik” ise ne yapmalý?

“Eþim çok çalýþýyor fakat benimle zaman geçirmiyor. Babam bizim her ihtiyacýmýzý karþýlar ama benimle sorunlarým hakkýnda konuþtuðunu hiç hatýrlamam.” feryatlarýný duyuyorsanýz, nitelikli beraberlikten söz etmenin tam zamaný. Peki ama

sýkça sözü edilen bu nitelikli beraberlik ne anlama geliyor? Kiþiyle olan beraberliðin nitelikli, yani sadece o kiþiye has olarak deðerlendirilmesidir. Bu birliktelikte amaç sadece ayný ortamý paylaþmak deðil, kiþiyi etkili dinlemek, sadece ona odaklanmak ve kiþiyle beraberken farklý bir iþle meþgul olmamak esas olmalýdýr. Yýlda en az bir kere ailenizle tatile çýkýn. Eve gelince gününüzü anlatýn, onun gününün nasýl geçtiðini sorun ve bütün dikkatinizi vererek dinleyin. (Televizyon izlemeden ve gazete okumadan) Beraber yürüyüþe çýkýn. Yemeðe gidip birbirinize bakarak konuþun. Yapmaktan hoþlandýðý bir þeyi birlikte içtenlikle yapýn. Eþinizle konuþurken göz temasýný sürdürün, baþka bir þeyle uðraþmayýn, sözünü kesmeyin ve beden dilini gözlemlemeyi unutmayýn. 3. Sevgi dili “hediye alma” ise ne yapmalý?

Hediyeler sevginin görsel sembolleridir. Geçmiþte aldýðýnýz armaðanlarýnýzý eleþtirdi veya verdiðiniz hiçbir þey kabul görmediyse armaðan alma birincil sevgi dili deðildir.Önemli günleri asla ihmal etmeyin. Eve gelirken bir çiçekle veya çocuklarýnýzýn sevdiði þeylerle gelin. Hediyenin pahalý olmasý veya her hafta verilmesi gerekmez. Hediye, bireyin diðer kiþinin karþýsýnda deðerli olduðu izlenimini verdiði için önemlidir. Muhatabýnýzý tanýdýktan sonra hediyelerin çeþitliliði artacaktýr. Sýkýntýlý zamanlarýnda mutlaka yanlarýnda olun. Kendini armaðan etme. Kimi zaman fiziksel varlýðýnýz ona verebileceðiniz en deðerli armaðandýr. (“Kocam Ahmet futbolu benden daha çok seviyor.” “Bilgisayarý benden daha deðerli.” diye düþünmesin.) 

4. Sevgi dili “hizmet davranýþlarý” ise ne yapmalý?

Hizmet davranýþlarý kiþiye yardým ederek onu memnun etmeyi içerir. (Dünyanýn en iyi ev kadýnýdýr. Mükemmel bir aþçýdýr. Çocuklarýmla mükemmel ilgilenir.) Araþtýrma ödevleri konusunda yardým edin. Ders çalýþýrken meyve suyu ikram edin. Ev iþlerinde ona yardýmcý olun. (O iþ yaparken oturup TV izlemeyin.)

 Bulaþýklarý makineye koymasýna yardým edin, çöpleri dökün. Masayý hazýrlamasýna yardým edin. Onun için özel yemekler piþirin. Her tarafý temiz tutun. O geldiðinde çayýný hazýrlayýn, servis yapýn.

5. Sevgi dili “fiziksel temas” ise ne yapmalý? Fiziksel temas bir kiþinin yakýnlarýna olan sevgisini ya da nefretini belirtme yoludur. (Þefkatle sarýlma ya da yüze vurulan bir tokat) Fiziksel temas kurun. (Sarýlma, baþýný okþama) Üzüntülü anýnda ve aðlarken ona sarýlarak destek olun. Ellerini tutun. Yanýnýzdan geçerken ona dokunun. Yürürken elinizi çocuðunuzun omzuna atýn. Çocuk geliþim alanlarýnda çok sayýda araþtýrma þu sonucu vermiþtir. Kucaklanan ve öpülen çocuklar uzun zaman süreçlerinde fiziksel temastan mahrum býrakýlmýþ çocuklara nazaran daha saðlýklý bir duygusal yaþam geliþtiriyorlar. Fatma Þam, Psikolojik Danýþmaný


8 Z A M A N AHLAK 18 - 24 AÐUSTOS 2008

NEFSiNi KARŞINA AL VE ONUNLA YÜZLEŞ! Mü’minin, yapýp ettiklerini hemen her gün gözden geçirip hayýrlý faaliyetlerini þükürle karþýlamasý; günahlarýný da istiðfarla gidermeye çalýþmasý; bu þekilde sürekli nefsiyle hesaplaþmasý, kendi kendini sorgulamasý ve her zaman muhâsebe duygusuyla dopdolu yaþamasý gerekir. Bazen “insanýn kendiyle yüzleþmesi”, bazen “nefsin sorgulanmasý” ve bazen de “nefis muhâsebesi” olarak isimlendirdiðimiz bu iþ, insanýn arzularýný, hýrslarýný ve davranýþlarýný denetlemesi, doðru veya yanlýþlarýný vicdanýnýn süzgecinden geçirip bir deðerlendirmede bulunmasý þeklinde gerçekleþir. Gerçek bir mü’min ömrünü nefsiyle mücâdele ederek sürdürür. Kalbine uðrayan hâtýralara ve kafasýndan geçen düþüncelere bile parola sorar... Her akþam eksik ve yanlýþlarýný bir kere daha gözden geçirir; her sabah hatalarýný giderme, ahiret hesabýna kaçýrdýðý fýrsatlarý telafi etme ve ötelere azýk hazýrlama azmiyle hayata açýlýr. Tirmizî’de geçen bir hadis–i þerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelü’t–tehayâ) en büyük mahkemede hesaba çekilmeden önce dünyadayken sýk sýk nefsi sorgulamayý akýllýlýk ve mü’minlik emaresi olarak zikretmiþ; Hazreti Ömer Efendimiz (ra) de Allah Rasûlü’nden iþittiði bu hakikati farklý bir üslupla seslendirerek þöyle buyurmuþtur: “Ahirette hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ötede amelleriniz tartýlmadan önce burada kendiniz tartýn. En büyük arz ve mahkeme için þimdiden gerekli hazýrlýklarýnýzý yapýn. Bilin ki, o gün huzura alýndýðýnýzda size ait hiçbir þey gizli kalmayacak ve bütün sýrlarýnýz bir bir sayýlýp dökülecektir.”

Karþý kanepedeki nefis Allah’a ve ahiret gününe inanan bir insan, yanlýþlarý ve doðrularý, hatalarý ve isabetli tavýrlarý, kaybettikleri ve kazandýklarý açýsýndan her gün bir kere daha nefsiyle yüzleþmeli; ama bunu kötülük ve fenalýklarýný deþeleyip kendini aþaðýlamak suretiyle yapmamalý; aksine, nefsini karþýsýndaki bir kanepeye oturtup, onu “rasyonel, insaflý ve hâzýk” bir hekimin hastasýný muayene etmesi edasýyla sorgulamalýdýr. Evet, nefsiyle yüzleþen insan, evvela onu farklý bir varlýk gibi görüp muhatap almalý, onun hakkýndaki tenkitlerini, takdirlerini dile getirmeli ve onun cevaplarýný dinlemelidir. Sonra da ortaya konulan düþünceleri, tevcih edilen sorularý, nefisten gelen itirazlarý veya kabulleri bir hakeme arz etmeli ve onun deðerlendirmelerine kulak vermelidir. Ýþte o hakem, olsa olsa insanýn en doðru söyleyen sistemi, yani vicdaný olabilir. Bundan dolayý, nefis muhâsebesinde vicdanýn sesini dinlemek, onun ölçülerini esas kabul etmek ve nihaî kararý ona tasdik ettirmek gerekir. Nefis mekanizmasý, her türlü þehevî arzu, istek ve kaprislerden; bazý hikmet-

Ana babaya isyan eden cennete giremez Efendimiz (sas) þöyle buyurmuþtur: “Akrabasýyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.” Ebû Saîd el–Hudrî’nin (r.a) rivayet ettiði bir hadiste Peygamberimiz (sas) ahirette Allah’ýn bazý insanlarý cennetine koymayacaðýný bildirmiþtir. Bu insanlar þu kimselerdir: “Anne babasýnýn hukukunu çiðneyip onlara zulmedenler, alkolik olup içki tiryakisi hâline gelenler ve yapmýþ olduðu herhangi bir iyiliði o kiþinin baþýna kakanlar”. Bir defasýnda Efendimiz’in (sas) yanýna bir adam gelmiþ ve huzurunda “Eþhedü en lâ ilâhe illâllah ve eþhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu” diyerek kelime–i þehadet getirmiþti. Ardýndan sözüne þöyle devam etti: “Ey Allah’ýn Rasûlü! Beþ vakit namazý kýlýp, zekâtýmý veriyorum. Ramazan ayý orucumu da tuttum.” Peygamber Efendimiz (sas) bunu duyunca parmaklarýný yan yana getirerek dikti þöyle dedi: “Her kim senin söylediðin bu þeylere inanýr ve yaparsa kýyamet günü Peygamberler, sýddîkler (hayatýný doðruluk üzerine yaþayýp, yalana hiç yer vermeyenler) ve þehitlerle beraber olur. Ancak anne babasýna isyankâr olanlar buna eriþemez.”

Efendimiz örneğimizdir

lerle belli maksatlar için insana verilen kin, nefret, öfke, hiddet ve inat gibi duygulardan meydana gelmiþtir. Bundan dolayý, dünden bugüne ruhun “terbiye”sinden ve kalbin temizlenmesinden, “tasfiyesi”nden bahsedilirken nefis için de “tezkiye” ifadesi kullanýlmýþtýr. Nefis; kibir, gurur, bencillik, haset, kin, öfke, düþmanlýk.. gibi þeytanî hususiyetlerine raðmen, onu kalb ve ruhun arkadaþlýðýna yükseltebilecek önemli bir potansiyeli de özünde taþýmaktadýr. O, ciddi bir manevi yolculukla þeytanî özelliklerinden birer birer sýyrýlabilir; üzerindeki cismâniyete ait karanlýklarý arka arkaya yýrtýp sürekli kötülüðü emredici oluþ halinden kurtularak, levvâme, mülheme, mutmainne, râdiye, mardiyye ve sâfiye gibi mertebelere sýçramak suretiyle müzekkâ (temizlenmiþ) hale gelebilir. Ayrýca nefis, insandaki metafizik gerilimi tetikleyen çok önemli bir unsur sayýlýr. O, insaný sürekli uðraþtýrýr; onun gaflete düþmesine asla fýrsat vermez ve insandaki mücadele azmini bi-

ler. Onun içindir ki, insaný sadece mânâ yönüyle ele alýp terbiye etmek veya onu vicdan mekanizmasýndan ibaret kabul ederek yalnýzca ruh terbiyesi ve kalb tasfiyesiyle meþgul olmak yeterli deðildir. Ayný zamanda, nefsin tezkiyesi ve insana verilen negatif duygularýn da hayýr istikametine çevrilmesi gerekir...

Muhasebede de insaflý olmalý Ýnsan kendisiyle yüzleþirken, nefsiyle hesaplaþýrken ve bir mânâda onu masaya yatýrýp analitik bir mülahazayla ona bakarken çok insaflý olmalý; merhamet ve adâlet dâiresinde hareket etmeli; her hak sahibine hakkýný vermesi gerektiði gibi nefsinin hakkýna da riayetkâr davranmalýdýr. Muhasebede de hakký gözetip adâletten ayrýlmama esastýr. Her insan, kendi seviyesine göre nefsini sorgulamalý; ona yönelttiði isteklerinde kendi kemalât eþiðini ölçü edinmeli; ondan tabiat üstü beklentilere girmemelidir ki dini zorlaþtýrmýþ, omuzuna yüklediði aðýrlýklarýn altýnda kalmýþ ve ümitsizliðe düþmüþ olmasýn.

O insanlarýn en cömerti idi. Onun yanýnda ne bir dirhem ne de bir dinar gecelememiþti. O hayâca insanlarýn en mükemmeli idi. Gözünü kimsenin yüzüne dikmezdi. Açlýktan karnýna taþ baðlar, önüne konulaný yer, bulduðunu geri çevirmezdi. O insanlarýn en alçak gönüllüsü, kibirsiz olarak en suskunu, lafý uzatmadan en belið konuþaný ve en güleryüzlüsü idi. Medine’nin öbür ucundaki hastalarý ziyarete gider ve akrabalara ilgisini devam ettirirdi. Kaba kimselerin kendisine baðýrmalarýna sabýr gösterirdi. Kimseye eziyet etmezdi. Allah için amelden veya nefsinin ýslahýndan baþka þeylerle de vakti geçmezdi. Miskini yoksulluðundan ötürü horlamaz, zengine de varlýðýndan ötürü yüceltmezdi. Ýkisini de eþit olarak Allah’a davet ederdi. Hür, köle, cariye, fakir, zengin, kim olursa olsun kendisinden yardým istemeye gelen herkesin ihtiyacýný, muhtaç kiþiyle birlikte halletmeye çalýþýrdý. Yolda karþýlaþtýklarýna ilk önce selam vermek, bir ihtiyaç için karþýsýna çýkan adamý (kendisi ayrýlmadan onu) býrakýp ayrýlmamak onun güzel huylarýndandý.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 18 Pazartesi 19 Salý 20 Çarþamba 21 Perþembe 22 Cuma 23 Cumartesi 24 Pazar

Ýmsak 5:28 5:29 5:30 5:32 5:33 5:34 5:35

Güneþ Öðle 7:09 13:28 7:10 13:28 7:12 13:27 7:13 13:27 7:14 13:27 7:15 13:26 7:15 13:26

Ýkindi 16:55 16:53 16:52 16:51 16:50 16:48 16:47

Akþam Yatsý 19:40 21:04 19:38 21:02 19:36 21:00 19:34 20:58 19:33 20:56 19:31 20:54 19:29 20:52

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Ney – ruhun sesini aktaran müzik aleti Bazen rüzgarlý bir havada bir borudan geçen yelin çýkardýðý kalýn sesi duyma imkaný doðmuþtur birçok kiþiye. Ýþte bu manzaradan etkilenen insanoðlu bunu üflemeli müzik aleti olarak günlük hayatýna yerleþtirmiþtir. Osmanlý dönemi müziðinin en önemli üflemeli sazlarýndan Ney, insanoðlunun ürettiði belki de ilk çalgýlardan biridir. Kamýþtan üretilmiþ üflemeli çalgýlardan olan ney, tarihin derinliklerinden gelmiþ çok eski bir enstrüman olmasýna raðmen, insaný her zaman etkileyen uhrevi ve doðal bir sese sahiptir. Kelime olarak ney, Farsça ses ve çýðlýk anlamýna gelen “nay” ve “vey” sözcüklerinden türemiþtir. Ney üfleyenlere neyzen veya nayi denmektedir. Ney sabit akortlu çalgýlar arasýnda yer alýr. Akorda, perdelerinin açkýsý (delinmesi) sýrasýnda gelir ve öylece kalýr. Yapýmýnda kullanýlacak kamýþýn dokuz boðumlu olmasý gerekir. Kamýþýn içi boþaltýlarak üretilen neyin en üstteki boðumu tam açýlmaz ve yarým býrakýlýr. Neye ses veren delikler (perdeler) üstten alta doðru boðumlara belli bir sýra ile daðýlýrlar. Neyde biri arkada olmak üzere toplam 7 delik bulunur. Ney, sað veya sol dize dayanarak belirli bir açýyla tutulur ve dudaklar baþpareye hafifiçe yandan bastýrýlýr. Ney ses rengi olarak insan sesine en yakýn çalgýlardan biridir. Her türlü müzikal motifi icra etmeye imkân tanýr. Üç oktavlýk ses sahasý içindeki tüm sesleri, nefes þiddetini veya dudaðýn baþpâre ile yaptýðý açýyý deðiþtirmek suretiyle koma koma (hatta cent cent) verebilir.

Ney olgun insanı sembolize eder Aynen klarnet gibi ney de çalýnmaz, üflenir. Üflemek için de marifet ister. “Neye ciðerden deðil, gönülden üflenir” düsturu neyzen adylarýnýn ilk dersidir. Bomboþ bir kamýþa hoþ bir ses getirmek ustalýk ister. Osmanlý’da o kadar benimsenen ney, dünyada Türk Flütü olarak da isimlendirilmiþtir. Temelde 6 çeþit nefes ile üflenir. Bunlar sýcak, soðuk, rüzgarlý, þiddetli, çok þiddetli olarak adlandýrýlýr. Elde edilen ses, nefese ve tutulan açýya göre deðiþiklik arzeder. Neyin 7 deliði vardýr, Ýnsan yüzünde 7 delik, nefsinde 7 mertebesi. Ýnsan 9 aydan müteþekkildir. Neyin de 9 boðumu vardýr. Nefsin 7. basamaðýný aþýp evliya olmak en zor nefis basamaðýdýr. Neyin 7 deliði kapalýyken ses çýkarmakta en zor çýkartýlan sestir.. Ney aðýrbaþlýdýr, ney sakindir, beklemesini bilir. Asýrlarca bir duvara yaslý halde bo-

zulmadan durabilir ustasýný bekler. Ama ayný zamanda çok naziktir. Bakmasýný bilmeyen birinin elinde hemencecik kýrýlýverir, ama ustasýnýn önünde son haddine kadar eðilebilir. Mevlânâ’nýn mesel dünyasýnda ney insaný temsil eder. Ýnsan da, týpký ney gibi, içinde nefes saklamaktadýr. Ýnsanýn her sözü, bir özleyiþin ve bir ayrýlýðýn ifadesidir. Ýnsanýn iç çekiþleri, aslýndan ayrý olmanýn hüznünü, yuvadan uzak olmanýn sancýsýný yansýtýr. Hz. Mevlânâ’ nýn felsefesinde ney, “insan–ý kâmil” in (yani bir takým merhalelerden geçerek olgunlaþmýþ insanýn) sembolüdür ve aþk derdini anlatmadadýr. Benzi sararmýþ, içi boþalmýþ, baðrý daðlanarak delikler açýlmýþ, ancak Yüce Yaratýcý’ nýn üflediði nefesle hayat bulan, týpký insan gibi geldiði yere özlem duyan ve delik deþik olmuþ sînesinden çýkan feryâd ve iniltileri ile insanlara sýrlar fýsýldayan bir dosttur.

Neyin tarihçesi Sümer toplumunda MÖ 5000 yýllarýndan itibaren kullanýldýðý sanýlan bu çalgýya ait elimizdeki en eski bulgu, MÖ 2800-3000 yýllarýndan kalan bugün Amerika’da Phledelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen neydir. Çalgýnýn o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanýldýðý sanýlmaktadýr. Assomption rahiplerinden Thibaut’un “esrârengiz, cezbedici, tatlý ve âhenkli bir ses” diye tanýmladýðý ney sadâsý, her dönemde insanlarý derinden etkilemiþ, özellikle dinsel duygularý çaðrýþtýrmýþtýr.


10 Z A M A N ANALÝZ 18 - 24 AÐUSTOS 2008

Kafkaslar’da kim kaybetti, kim kazandý? F ARUK A KKAN , M OSKOVA usya ve Gürcistan arasýnda 2003 Kadife Devrimi’nden bu yana gerilen iliþkiler, sonunda beklendiði þekilde sýcak çatýþmaya dönüþtü. 2 bine yakýn sivilin hayatýný kaybettiði ve yüz bine yakýn sivilin yerlerinden edildiði acý savaþýn ardýndan Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy’nin arabuluculuðu ile taraflar arasýnda ateþkes ön mutabakatý saðlandý. Ayrýlýkçý bölgeler Güney Osetya ve Abhazya sorunlarýný da çözecek kalýcý bir barýþ anlaþmasýnýn imzalanabileceðini söylemek zor. Uzun sürecek barýþ görüþmelerinin sonunda ayrýlýkçý iki bölgenin Kosova örneðinde olduðu gibi sýnýrlarýmýzýn baðýmsýz yeni iki devlet olarak ortaya çýkma ihtimali savaþ öncesine göre daha yüksek. Savaþtan Rusya’nýn kazançlý çýktýðýný, Gürcistan’ýn ilk saldýran taraf olmasý ve sivillerin ölümüne neden olmasý nedeni ile kaybedenler arasýnda olduðunu söyleyebiliriz. Kadife ve turuncu devrimlerle eski Sovyet ülkelerinin batý cephesine çekilmesinde öncü rol üstlenen ABD de kazançlý çýkanlar arasýnda. Öncelikle Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan bu yana Rusya kendi topraklarýnýn dýþýnda bir operasyona kalkýþarak uluslararasý kamuoyunda saldýrgan bir ülke olduðu izlenimi oluþturdu. Bu, Irak iþgalinden sonra oluþan ABD’nin emperyalist ve yayýlmacý bir ülke olduðu imajýný silmeye yönelik önemli bir geliþme. Washington’ýn ikinci kazancý ise uzun süredir planladýðý ‘Doðu Avrupa füze savunma sisteminin’ kurulmasýnda haklý olduðunu hem Doðu Avrupa ülkelerine hem de kendi ka-

R

muoyuna gösterdi. Nitekim önceki gün Opinion Research Corporation’da yayýnlanan ankete göre Amerikan halkýnýn yüzde 72’si sistemin gerekliliðine inanýyor. ABD’nin söz verdiði ancak bir türlü gerçekleþtiremediði Kiev ve Tiflis’in NATO üyeliklerinin ertelenmesi için de gerekçe bulundu. Nisan ayýnda gerçekleþen NATO Bükreþ zirvesinde birçok ülkenin karþý çýkmasý üzerine Ukrayna ve Gürcistan’ýn birliðe dahil olma süreci aralýk zirvesine ertelenmiþti. Almanya ve Fransa baþta olmak üzere birçok Avrupa Birliði ülkesi yüzde 40’lara varan enerji baðýmlýlýklarýnýn olduðu Moskova ile iliþkilerin gerilmesini istemiyor. Üstelik yeni durum bu iki ülkeyi daha istikrarsýz hale getirmiþken ittifak içine alýnmalarý savaþ öncesine göre daha düþük bir ihtimal. Bu uzun vadede ABD aleyhine bir durum olduþtururken Washington’ýn önemli kaybý müttefiki Saakaþvili’nin yanýnda daha saðlam duramayarak Moskova karþýsýnda bölgede kullanacaðý çok fazla kartýnýn olmadýðýný açýða çýkarmýþ olmasý. Bu durum eski Sovyet ülkelerinin ABD ile iliþkilerini yeniden gözden geçirmelerine neden olacak. Kafkaslar’daki savaþtan kayýplarýna göre kazançlarý daha fazla olan tarafýn Rusya olduðunu söyleyebiliriz. Rusya, ABD ve NATO’ya eski Sovyet ülkelerinde ilerlemeye devam ederken durmalarý gereken kýrmýzý çizgiyi gösterdi. Artýk Orta Asya, Kafkaslar ve Doðu Avrupa’da plan yapan Batýlý ülkeler Moskova’yý daha fazla dikkate alacak. NATO’nun geniþlemesi yönünde sürdürülen projeler bir müddet askýya alýnacak. Rusya, ABD karþýsýnda yeni bir süper güç olma yolunda hýzla ilerleyecek. Rusya en büyük so-

runu ise bundan sonra eski Sovyet ülkesi, yeni AB üyesi ülkelerin Moskova karþýtý tutumlarý nedeni ile yaþayacak. Gürcistan’ýn ardýndan Ukrayna’nýn da Baðýmsýz Devletler Topluluðu’ndan ayrýlmasý muhtemel. Rusya ekonomisi de savaþtan olumsuz etkilendi. Borsa yüzde 8’lere varan bir düþüþ yaþarken 10 milyar dolar civarýnda yabancý sermaye çýkýþ yaptý. Gürcistan ise savaþýn en çok kaybedeni. Aralýk ayýnda muhtemel NATO üyeliðinin kaybedilmesi ve ayrýlýkçý bölgeler Güney Osetya ve Abhazya’nýn artýk daha baðýmsýz olmasýnýn yaný sýra Saakaþvili’nin iktidarý da tehlikeye girdi. Ýlk seçimlerde ya da daha önce gidilecek bir erken seçimde Tiflis’te iktidar deðiþimini beklemek mümkün. Yeni seçilecek cumhurbaþkanýnýn da bir kulaðý artýk Moskova’da olacak. Gürcü ekonomisi önemli kayýplar yaþadý. Yok olan þehirler, yýkýlan binalar ve altyapýnýn imarý önemli maliyet getirecek. Rusya’da yaþayan Gürcüler de tedirgin. Dazlaklar olarak nitelenen Rus faþist gruplarýn yeni hedeflerinin Gürcü göçmenler olduðu kaydediliyor. ‘Ýllegal Göçmen Karþýtý Hareket’ Gürcülerin yoðunlukta yaþadýklarý bölgelere yönelik ‘yasadýþý göçmen avýna’ çýkacaklarýný duyurdu. Rusya’da yaþayan Gürcüler, 2006 yýlýndakine benzer bir operasyonla karþý karþýya olmaktan endiþe ediyor. Savaþýn en acý kaybýný ise her zamanki gibi siviller yaþadý. 2 binden fazla kiþi hayatýný kaybederken Birleþmiþ Milletler raporlarýna göre en az yüz bin kiþi yerlerinden edildi. 30 binden fazla kiþi Gürcü saldýrýsý sonrasý Güney Osetya’dan Rusya’ya sýðýnýrken, Rusya’nýn bombaladýðý Gori þehrinden de 60 bin kiþinin diðer þehirlere kaçtýðý belirtiliyor.


YORUM

ZAMAN 11 FOTOÐRAF: OSMAN EROL

18 - 24 AÐUSTOS 2008

Çin ve Batı göz göze Olimpiyat Oyunlarý’nýn Pekin’de yapýlmasý kararýný mahkum edenler memnun olmayacaklar ama Uluslararasý Olimpiyat Komitesi’nin (CIO) seçimi doðruydu Hatta bu karar kutlanmasý gereken bir karardý. Hiçbir zaman, gezegenimizde yaþayanlarýn büyük çoðunluðunun bilmediði bu devasa ve gizemli ülke hakkýnda bu kadar çok konuþulmamýþtý. Medyada yer alan röportajlar ve araþtýrmalar basmakalýplarýn ötesine gitmeye Büyük Çin Seddi’ni aþmaya olanak saðladý. Ve bunlar daha bitmedi. 3 hafta boyunca gündemi Çin oluþturacak. Kuþkusuz Çin yöneticileri sansür ve her türden engelleme konusunda uzmanlar ama her þeyi de gizleyemezler.

Olimpiyat Oyunlarý olmasaydý Tibet davasý bilinmeyen bir ayaklanma olarak kalacaktý. Oyunlar sayesinde Çin’deki hava kirliliði, halkýn içinde bulunduðu koþullar, komünist rejimin yapýsý, propagandasý, Çinlilerin sivri milliyetçiliði, en güçlü olduklarýný ispatlama yetenekleri hakkýnda daha fazla þeyler biliyoruz. Ne olursa olsun Orta Ýmparatorluk ve insanlýðýn geri kalaný arasýnda hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Her iki taraf, yýldýrma, savunma, açýklýk, diyalog, iyi ve kötü niyet kapasitelerini yüz yüze, günýþýðýnda ölçebilecekler, eskisi gibi bunlar uluslararasý ortamlarda gizlice yapýlmayacak. Daha yarýþmalar baþlamadan ilk bilânço belli oldu. Batý, Çin’e ve onun 1,3 milyarlýk

halkýna sýrtýný dönemez. Ekonomik çýkarlar hâkimdir. 1980 Moskova Olimpiyatlarý’ndan, 1984 Los Angeles Olimpiyatlarý’ndan farklý olarak tüm uluslar temsil edilmektedir. Bush ve Putin açýlýþ törenlerine katýldi. Merkel ve Brown gelmedi ama onlar da aslýnda Avrupa Birliði [dönem] baþkaný niteliðiyle Sarkozy tarafýndan temsil edildi. Ýnsan haklarý protestolarýnýn esiri olmaktan sýkýlmýþ olan sporculara gelince onlar da hemen antrenmanlara baþladýlar. Mayolarýn üzerinde protesto bantlarý söz konusu olmayacak. Çin deðiþti. Siyasi diktatörlüðün daha sonra verdiði haklarý geri alacaðýna inanmýþ olan bazýlarý, bu deðiþim görünüþte, diyecekler. Yine de Siçuan bölgesinde

mayýs ayýndaki depremin hýzlý ve þeffaf idaresi þaþýrttý. Deprem kurbanlarý Olimpiyat Oyunlarý’nýn etkisinden faydalandý. Pekin hükümeti ile Tibet’in ileri gelenleri arasýnda bir diyalog taslaðý oluþturuldu. Uluslararasý baskýlar rejimin katý yapýsýný yumuþatmaya zorladý. Bunun devamýný bekliyoruz. Bu oyunlar biraz da 21. yüzyýlla birlikte açýlan yeni bir dünyanýn yansýmasýdýr. Dünyanýn en kalabalýk, otoriter, dinamizmiyle kibirlenen ülkesi ile evrensel olmayý düþleyen, dik durmaya çabalayan Batý arasýnda bir müsabaka. Çin þimdiden uyardý: ABD’den daha fazla madalya kazanmak istiyor. Daha þimdiden bir sembol olarak.

ki örtüler dikkatini çekti ve bir örtü alarak kendisine pelerin yapmayý denedi. Masa örtüsünün kenarlarýnda parlak bir þerit de vardý. Bu masa örtüsü pelerin olmaya uygundu ama ucuna düðüm atýnca çirkin görünüyordu. Ömer, o sýrada oradan geçen baþka bir öðretmenin yaka iðnesini fark etti. Öðretmene durumu anlatýp iðneyi ödünç istedi. Böylece masa örtüsü çok fiyakalý bir pelerine dönüþmüþtü. Gösteriden sorumlu öðretmen içeri girdi. “Hadi çocuklar hazýr mýsýnýz? Pelerinlerinizi taktýnýz mý?” diye sordu. Çocuklar “Hazýrýz” diye baðýrdý. Bu arada Burak, Ömer’in kendisine yardým etmesinden çok etkilenmiþti. Burak’a gidip, “Masa örtüsünü ben alabilirim.” dedi. Ömer, “Gerek yok, ben bu masa örtüsüne alýþtým.” dedi. Burak da gösteriden sorumlu öðretmene gitti ve “Öðretmenim, gösterideki son dans için hazýr deðilim, son dansý Ömer yapsýn.” dedi. Öðretmen bu talebe þaþýrdý ama Ömer’in üstündeki

fiyakalý yeni pelerini görünce “Peki, senin istediðin gibi olsun, Ömer son dansý yapsýn.” dedi. Ömer, gösterideki son dansý yapabileceðinden emin deðildi; ama cesur davrandý ve bu öneriyi kabul etti. Arkadaþlarýnýn alaylarý da kursaklarýnda kalmýþtý. Ancak herkes ‘Ömer son dansý iyi bir þekilde yapabilecek mi?’ diye merak ediyordu. Gösteri sona ererken olanlardan habersiz Ömer’in anne babasý, oðullarýnýn son dansý yapmasýna çok þaþýrdý. Ömer gösterinin yýldýzý olmuþtu ve her þey harika gitmiþti. Gösteriden sonra Ömer ile Burak sarýlarak birbirlerine teþekkür etti. Kerem de yanlarýna gelerek kendi pelerinini yýrttýðýný ve Burak’ýn pelerinini aldýðýný itiraf ederek özür diledi. “Olsun, her þeyde bir hayýr varmýþ.” dediler. O sýrada Ömer’in anne babasý geldi ve programda olmadýðý halde nasýl son dansý yapmayý baþardýðýný sordular. Ömer kýsaca cevap verdi: “Üç Y kuralýný iþlettim: Yardýmcý ol, yaratýcý ol, yýldýz ol!”

Yves Thréard, 4 Aðustos 2008, Le Figaro, baþyazý

Kayıp pelerin Yýl sonu gösterisinin yapýlacaðý salo- þelendiriyordu. Arkadaþlarý teselli edenun arkasýndaki bölüme, gösteride giyin- ceklerine “pelerinsiz Burak, bu sana son meleri için tüm öðrencilere birer tane pe- durak” diye ona güldü. Arkadaþlarýnýn ilerin getirilmiþti. Salona ilk giren Kerem çinde bir tek Ömer, Burak’a yaklaþtý ve pelerinini giyer giymez dýþarýya koþtu. dedi ki: “Burak, benim pelerinimi alabiAncak merdivenlerden inerken ayaðý ta- lirsin.” Burak: “Ama sen pelerinsiz kalakýldý ve düþtü. O sýrada pelecaksýn.” Ömer: “Sen bu pelerini merdivenlerin demir kýsrini tak, ben kendi baþýmýn mýna takýlarak yýrtýldý. çaresine bakarým.” Kimseye göstermeden peÖmer’in pelerinini vermelerini oradaki bir çöp kutususine arkadaþlarý þaþýrdý. Bu na attý. Nasýl olsa daha çok sefer “Pelerinsiz Ömer ne pelerin var deyip soyunma halt eder!” diye onunla alay MELÝH odasýndan bir pelerin daha etmeye baþladýlar. Ömer o sýARAT alarak sýrtýna geçirdi. Diðer rada bir öðretmenin þalýný öðrenciler de sýrayla gelip gördü. Ve öðretmeninden om.arat@zaman.com.tr pelerinlerini giyinmeye baþnu ödünç istedi; þalý pelerin ladý. Salona en son Burak geldi ama Ke- gibi taktý, fakat kenarlarý püsküllüydü ve rem iki pelerin aldýðý için ona kalmamýþtý. üstelik pelerine de hiç benzemiyordu. Burak üstelik gösterinin yýldýzý olarak son Arkadaþlarý Ömer’in bu haliyle daha çok dansý yapacaktý. Ancak pelerinsiz nasýl eðlendi. Ömer, arkadaþlarýnýn kendisiyle çýkacaktý? Zaten gösterinin yýldýzý olmak eðlenmesine hiç üzülmeden çevresine ve son dansý yapmak onu yeterince endi- bakmaya devam etti. Masalarýn üstünde-


18 - 24 AÐUSTOS 2008 | 12

Yarım kilo bal için 4 milyon çiçek geziliyor

Þifa kaynaðý Anzer balý 250 Euro’ya satýlýyor Anzer Balý, dünyada sadece Rize’nin Ýkizdere ilçesine baðlý Anzer Yaylasý’ndaki çiçeklerden elde edilen baldýr. Dünyaca ünlü meþhur balýn kilosu bu yýl yaklaþýk 250 Euro’dan satýlýyor. Dünyada eþi emsali bulunmayan kýr çiçek flora örtüsüne sahip olan bölgede botanikçilerin tesbit ettiði 450–500 çeþit çiçek bulunuyor. Bunlarýn içinde 80–90 tane endemik çiçek yalnýz Anzerde yetiþmekte ve bu çiçeklerden arýlarýn topladýðý bal dertlere deva hastalýklara þifa kaynaðýdýr. Haziran ayýnýn ilk haftasýyla birlikte kýsmen karlý bölgelerde kardelenlerle birlikte bahara ve yeþilliðe ilk adýmýný atan Anzer, müthiþ güzelliðini haziranla baþlayýp temmuzda zirveye taþýyýp aðustosta tamamlar. Haziranýn son haftasýnda gözlerini çiçeklere açan arýlar aðustos ayýnýn ortasýna kadar ballarýný tamamlarlar. Anzerde Ýklim þartlarýna baðlý olarak aðustosun birinci yada ikinci haftasýnda saðýlma (hasat edilme) denilen iþlemle ballar ko-

vanlardan alýnýr. Hava þartlarýnýn etkisine, çayýrlarýn (çimenlerin) erken biçilmesine baðlý olarak bal üretim miktarý deðiþkenlik arz etmektedir. Çok az, hatta hiç olmadýðý yýllar olmuþtur. Anzerde aðaç yetiþmemektedir bu yüzden Anzer balýnda sadece Anzer yöresinde yetiþen endemik çiçeklerin polenleri bulunmalýdýr aksi taktirde gerçek Anzer balý deðildir. Anzer balýnýn sahte olup olmadýðýný anlamak için polen analizi yapýlmaktadýr. Anzer balýna dýþarýdan þeker veya herhangi baþka bir katký maddesi verilmemektedir. Anzer balý ýsýl iþlem görmeden saðýlmaktadýr. 40 °C`nin üzerindeki sýcaklýklar balýn içindeki enzimleri ve polenleri etkisiz hale getirdiðinden soðuk saðým yapýlmaktadýr. Anzer balý ekmeðe sürülüp kahvaltýda tüketilen normal ballardan deðildir. Anzer balý genellikle hastalara þifa niyetiyle tüketilmektedir.. Anzer balý Ankara Hacettepe Üniversitesinde analiz edilip garantisi tescil edilen bir baldýr.

Anzer balý dededen toruna, Osmanlý Ýmparatorluðundan beri ilaç olarak kullanýlarak gelmektedir. Osmanlý Padiþahlarýna Anzer balý kuvvet macunu olarak verilirdi. Anzer balý birçok hastalýðýn þifa kaynaðýdýr. Özellikle çabuk enerjiye dönüþen hazýr bir gýda olmasý nedeniyle, yüzme, daðcýlýk, atletizm, basketbol, futbol, halter, bisiklet yarýþý gibi sporlarla meþgul olan kimselere güç vermek ve yorgunluklarýný hafifletmek içinde kullanýlabilir. Bu balýn ortaya çýkýþý ile ilgili bir rivayete göre zamanýnda çaresiz bir hastalýða yakalanan bir kiþi Allah’a yalvararak hastalýðýnýn þifasýný istemiþtir. Kendisini hastalýðýnýn þifasýný bulmak için araþtýrma yapmaya adamýþtýr. Dere tepe gezerken anzer yaylasýnda bir kayanýn kovuðunda insan müdahalesi olmadan arýlarýn kendi yaptýðý bal ile karþýlaþmýþtýr ve bu baldan epeyce bir miktar yemiþtir. Sonuç olarak çaresiz olan hastalýðýna þifa bulmuþtur.

500 gram bal için arýlar, 3 milyon 750 bin defa çiçeðe konup kalkýyor.Arýlarýn bir gr. bal yapabilmesi için 60 bin çiçeðe konmasý gerekiyor. Bal arýlarý bir peteði doldurabilmek için milyonlarca çiçeðin nektarýný emiyor ve 100.000 km kanat çýrpýyor.Bu deli çalýþmanýn arasýnda, dönüp dönüp, “öbür arý benim kadar dolaþýyor mu?” diye kontrol gereði de duymuyorlar. Birbirlerine tam bir güven içinde sadece hedeflerine odaklanmýþlar!.. Bir koloninin pazarlanacak 1 kg bal üretmesi ve yaþamýný sürdürebilmesi için 8 kg bal tüketmesi gerekiyor. Bu da koloninin 6 kez dünya çevresini dönmesi demek.

Zaman Bulgaristan 18 Agustos 2008  

Zaman Bulgaristan 18 Agustos 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you