Page 1

СПОРТ

09

Модата на натурализираните национали на Евро 2008

НОВИНИ

02

fiÊ̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇ “ÛˆËˇ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ·Ó ÓÚ 28 Ë„‡˜Ë - Ò ˆÂÎË 5 ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‚ Ôӂ˜Â, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú Á‡ ‰Û„Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË ÓÚ·ÓË.

Българите на първо място по пиене ¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú Ô˘ËÌˇ‚‡ ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ 115 000 ‰Û¯Ë Ë ÒÚÛ‚‡ ̇ ≈— 125 ÏÎ‰. ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ‡‚Ìˇ‚‡ ̇ 1,3% ÓÚ Ì„ӂˡ ¡¬œ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

Ãîäèíà: 16

Áðîé: 25 (802) Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

16 - 22 ÞÍÈ 2008

38 ïðîöåíòà îò áèîìàñàòà ùå ñå èçïîëçâà çà ïðîèçâîäñòâîòî íà òîê œÂÁ 2020 „. ÓÍÓÎÓ 38% ÓÚ ÔÓÚ·Â̇ڇ ·ËÓχ҇, ÍÓÂÚÓ Ò ‡‚Ìˇ‚‡ ̇ ·ÎËÁÓ 837 ıËÎ. ÚÓ̇ ÌÂÙÚÂÌ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ, ˘Â ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ Ë ÚÓÔÎËÌ̇ ÂÌÂ„ˡ. “Ó‚‡  Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ Ó‰Ó·Â̇ڇ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ˆËÓ̇Î̇ ‰˙΄ÓÒӘ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ̇Ò˙˜‡‚‡Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓχ҇ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2008-2020 „., Ò˙Ó·˘Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡. ÷ÂÎÚ‡  ‰‡ Ò ÒÚËÏÛÎË‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓχ҇ڇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ ͇ÚÓ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ ̇ ÍÓÌ‚Â̈ËÓ̇ÎÌËÚ „ÓË‚‡. ¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂ̈ˇ· ̇ ·ËÓχ҇ڇ - ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚ ÓÚ ÒÂÎÒÍÓÚÓ Ë „ÓÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ·ËÚ‡, χÎÓˆÂÌ̇ڇ ‰˙‚ÂÒË̇, ÂÌÂ„ËÈÌËÚ ÍÛÎÚÛË, ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÍË ÓÍÓÎÓ 9% ÓÚ Í‡ÈÌÓÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ ¡˙΄‡ˡ. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 3

÷ÂÎÚ‡  ‰‡ Ò ÒÚËÏÛÎË‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓχ҇ڇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ ͇ÚÓ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚‡ ̇ ÍÓÌ‚Â̈ËÓ̇ÎÌËÚ „ÓË‚‡. œÓ˜ÚË 3 Ô˙ÚË Â Ì‡‡Ò̇ÎÓ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓχ҇ Û Ì‡Ò ÓÚ 1997 „. ‰Ó 2005 „.

Когенератор може да ни направи енергонезависими ÕÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó Ë Á‡ÚÓÔΡ ‚Ó‰‡ Ë ‚˙Á‰Ûı, ÏÓÊ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÂÌÂ„ÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ‰ÓχÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ Ë ‰‡ ̇χÎË ‡ÁıÓ‰ËÚ ËÏ Á‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó. —Î˙Ì˜Â‚ËˇÚ ÚÂÏÓ-ÙÓÚÓ‚ÓÎڇ˘ÂÌ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ ·Â¯Â ÔÓ͇Á‡Ì ÓÚ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂΡ ÏÛ √ÂÓ„Ë “Ó̘‚. Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Â Ò ‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ͇ÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ ÍÓÂÙˈËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë 90%. Ïðîäúëæàâà íà ñòð. 3

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ 10 ТАТУЛ - СВЕТИЛИЩЕТО НА ДРЕВНИЯ ОРФЕЙ

Елегантни младоженци през лятото Ðåéõàí ßçúäæú

Äèçàéíåð

¬ÒˇÍÓ ÏÓÏ˘ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ϙڇ Á‡ ·ÛΘËÌÒ͇ ÓÍΡ ÔÓ˜ÚË ‚ ‰ÂÚÒ͇ ‚˙Á‡ÒÚ. ƒ‡ÎË Ô˘Ë̇ Á‡ ÚÓ‚‡  ÊÂÌËÚ·‡Ú‡ ËÎË ‡ÁÍÓ¯˙Ú Ì‡ ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ÓÍΡ, Ì Ò Á̇Â. ÕÓ ËÒÚË̇ Â, ˜Â Ò‚‡Ú·Â̇ڇ ÓÍΡ ÓÚË‚‡ ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ Ï·‰Ó ÏÓÏ˘Â, Ó·‡˜Â Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Â ËÁ·‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Ë ÒÚËÎ. Õ Úˇ·‚‡ ‰Â Ò ÔÓ‰Î˙„‚‡Ú ÓÚ ÔÓÏÔÓÁÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË Ò ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â Úˇ Ò ӷ΢‡ Ò‡ÏÓ ‚‰Ì˙Ê. œÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ˘Â  ÓÚ ÔÓÎÁ‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰˜ÂÚ‡Â, ˜Â ̇È-‚‡Ê̇ڇ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ÓÍΡ  ‰‡ ÔËÚÂʇ‚‡ ÒÂÏÔÎË ˜ÂÚË. ƒÓ·  ‰‡ Á̇ÂÚÂ Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÏˇÒÚÓÚÓ, ÒÂÁÓÌ˙Ú Ë ˜‡Ò˙Ú Ì‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ Ò˙˘Ó Ò‡ ‚‡ÊÌË. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÔÂÌ·„‚‡ÚÂ Ë ÙÓχڇ ̇ ÚˇÎÓÚÓ ÒË. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 4

Булката заедно с нейния избраник представляват едно цяло в специалния ден.

Цената на хляба ще остане стабилна до края на лятото Цената на хляба ще остане стабилна до края на лятото според председателя на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България Димитър Людиев. Людиев не се ангажира с прогнозни цени на хляба след този период, защото смята, че те ще зависят от количеството и качеството на пшеницата от тазгодишната реколта. На стр. 2

10 ìëí. ëâ. ãîäèøíî òðÿáâàò çà ëå÷åíèå íà ñòåðèëèòåòà ŒÍÓÎÓ 10 ÏÎÌ. ΂‡ „Ӊ˯ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÔÛÒ͇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Á‡ ΘÂÌËÂ Ë ÔÓÙË·ÍÚË͇ ̇ ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡ Û Ì‡Ò. ŒÚ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ¡˙΄‡ˡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‡ Á‡Ò„̇ÚË 270 000 ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, Ò˙Ó·˘Ë ¿Ì̇ «‡¯Â‚‡ - Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ —‰ÛÊÂÌË "«‡˜‡ÚËÂ". “ˇ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â Á‡Ò„‡ «‰‡‚̇ڇ ͇҇ ÔÓÂχ 1650 ΂. ÓÚ Â‰ËÌ ÍÛÒ ËÌ ‚ËÚÓ. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â  ÓÍÓÎÓ Â‰Ì‡ ˜ÂÚ‚˙Ú ÓÚ ‡ÎÌËÚ ‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇‰ 5000 ΂. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ò ‰‡‚‡ ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ó„‡Ì˘ÂÌ ·ÓÈ ÊÂÌË - 1200 ̇ „Ó‰Ë̇. Íà ñòðàíèöà 11

Àíîðåêñèÿ - áîëåñò íà ïñèõèêàòà èëè ñòðàäàíèå çà òÿëîòî ‡Í‚Ó ÎË Ì Ô‡‚Ë ˜Ó‚ÂÍ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ Í‡ÒÓÚ‡Ú‡, ÌÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡, Á‡‚·‰ˇÌ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË Ì‡ˆËÒËÁ˙Ï, Ì ÛÒ¢‡ Í‡Í ÔÂÏË̇‚‡ Ú˙Ì͇ڇ ÎËÌˡ, ÍÓˇÚÓ ‡Á‰ÂΡ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌˡ ӄΉ‡ÎÂÌ Ó·‡Á ÓÚ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰Ó·Ë ̇ ˜Ó‚ÂÍ, ÔÓÒÍÓÓ ÔÓÎÛ˜Ó‚ÂÍ. ’Ó‡Ú‡, Ó·Ò·ÂÌË ÓÚ Ù‡Ú‡Î̇ڇ χÌˡ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú χÍÒËχÎÌÓ Ò··Ë, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ Õ‡ˆËÒ, ‰ÂÌ ÒΉ ‰ÂÌ Ò Á‡„Û·‚‡Ú ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÓÚ‡ÊÂÌËÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ì Ò ۉ‡‚ˇÚ ‚ ·ÂÁËÁıÓ‰ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÌÂÔÓÒÚ˄̇Úˡ ÊÂÎ‡Ì Ó·‡Á. ƒÓÍÓÎÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÍθӢ‡‚¯, Á‡ ‰‡ ‡Á·Â¯ ÌÂÌÛÊÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÚÓ‚‡ ËÁÔËÚ‡ÌËÂ, ̇ ÍÓÂÚÓ ÔӉ·„‡¯ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÚˇÎÓ? Íà ñòðàíèöà 6


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 16 - 22 ÞÍÈ 2008

Áúëãàðèòå è ãåðìàíöèòå ñà íà ïúðâî ìÿñòî ïî ïèåíå œÓ ÍÓÌÒÛχˆËˇ ̇ ˜ËÒÚ ‡ÎÍÓıÓÎ ·˙΄‡ËÚÂ Ë „Âχ̈ËÚ ҇ ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‚ ≈‚ÓÔ‡. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ‰- ¬‡ÎÚÂ ‘‡Í ÓÚ √ÂχÌÒÍˡ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ̇ˆËÓ̇Î̇ڇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ "≈‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓÎËÚËÍË ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓ·". ¬ ≈‚ÓÔ‡ 23 ÏÎÌ. ‰Û¯Ë Ò‡ Á‡‚ËÒËÏË ÓÚ ‡ÎÍÓıÓ·, ͇ÚÓ Â‚ÓÔÂȈËÚ ÔËˇÚ ‰‚‡ Ô˙ÚË Ôӂ˜ ÓÚ ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡, ÔÓÒÓ˜Ë ‰- ‘‡ÍÂ. —ÔÓ‰ ‰‡ÌÌË ÓÚ ‰ÓÍ·‰‡ "¿ÎÍÓıÓÎ˙Ú ‚ ≈‚ÓÔ‡", ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÔÓ ÔÓ˙˜Í‡ ̇ ≈ , ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú Ô˘ËÌˇ‚‡ ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ 115 000 ‰Û¯Ë Ë ÒÚÛ‚‡ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á 125 ÏËΡ‰‡ ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ‡‚Ìˇ‚‡ ̇ 1,3% ÓÚ Ì„ӂˡ ·ÛÚÂÌ ‚˙Ú¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. “ÂÁË ‰‡ÌÌË ÓÔ‰ÂÎˇÚ ≈‚ÓÔ‡ ͇ÚÓ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌÓ ÔËÂ˘ËˇÚ „ËÓÌ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ë ËÁËÒÍ‚‡Ú ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÏÂÍË Á‡ ‰ۈË‡Ì ̇ Á‰‡‚ÌËÚÂ, ÒӈˇÎÌË Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‚‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÍÓÌÒÛχˆËˇÚ‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓÎ, Á‡ˇ‚Ë –ÛÚ –ÛËÒ, Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ‡ÎˇÌÒ Á‡ ÔÓÎËÚËÍË ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ‡ÎÍÓıÓ·. —ÔÓ‰ Ò˙˘Ëˇ ‰ÓÍ·‰ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú Â Ô˘ËÌËÚÂΠ̇ 60 ‡Á΢ÌË ‚ˉ‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ Ë Ô‡ÚÓÎӄ˘ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌˡ Ë Â ÔˇÍÓ ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Á‡ 7,4% ÓÚ Ó·˘‡Ú‡ Á‡·Ó΂‡ÂÏÓÒÚ Ë ÔÂʉ‚ÂÏÂÌ̇ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ ‚ ≈—. “ÓÈ Â ÚÂÚË ÔÓ ‰ ËÒÍÓ‚ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ‚ÎÓ¯ÂÌÓ Á‰‡‚ ÒΉ Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂÚÓ Ë ‚ËÒÓÍÓÚÓ Í˙‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÓÒÓ˜Ë –ÛÚ –ÛËÒ.

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ñ Å Ë ß Ò Ò ÈÍ Ñ Å Â È

¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú Ô˘ËÌˇ‚‡ ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ 115 000 ‰Û¯Ë Ë ÒÚÛ‚‡ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á 125 ÏËΡ‰‡ ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ‡‚Ìˇ‚‡ ̇ 1,3% ÓÚ Ì„ӂˡ ·ÛÚÂÌ ‚˙Ú¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ.

Алкохолът е причинител на 60 различни вида заболявания и патологични състояния и е пряко отговорен за 7,4 процента от общата заболеваемост и преждевременна смъртност в Европейския съюз.

Öåíàòà íà õëÿáà ùå îñòàíå ñòàáèëíà äî êðàÿ íà ëÿòîòî ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 “˙ÒËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰‡ Ò ˜Û ̇¯ÂÚÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË Á‡ ÔÓ-ÌËÒ˙Í ‰‡Ì˙Í ‚˙ıÛ ƒƒ— Á‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÒÚÓÍË, ͇Á‡ À˛‰Ë‚. —ÔÓ‰ ËÌÙÓχˆËˇ ̇ ·‡Ì¯Ó‚ÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ̇‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ëχ ‰ËÙÂÂ̈Ë‡Ì‡ ÒÚ‡‚͇ ̇ ƒƒ— Á‡ ‡·ÒÓβÚÌÓ ‚Ò˘ÍË ı‡ÌË. ‡ÚÓ ÔËÏÂ ·ˇı‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË √˙ˆËˇ Ë √ÂχÌˡ, Í˙‰ÂÚÓ ƒƒ— Á‡ ‚Ò˘ÍË ı‡ÌË ·ËÎ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 9% Ë 7%, ‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ÒÚÓÍË - 19%. ƒƒ— Á‡ ı‡ÌËÚÂ Û Ì‡Ò ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡  ÔÓ‰ 10%, ͇ÚÓ ÒÚ‡‚͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰‡ Ô·‚ÌÓ ÔÂÁ ‰‚Â, ÚË ËÎË ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÓÚ‡ÁË Ì··„ÓÔˡÚÌÓ ‚˙ıÛ ·˛‰ÊÂÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÒÏˇÚ‡Ú ÓÚ ‘‰Â‡ˆËˇÚ‡ ̇ ıηÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë Ò·‰Í‡ËÚÂ. —ÔÓ‰ Úˇı ÚÓ‚‡ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ̇ Ò˂ˡ ÒÂÍÚÓ ‚ ·‡Ì¯‡, ÍÓÈÚÓ Ò„‡ ·ËÎ ÓÍÓÎÓ 30%. —ÔÓ‰ À˛‰Ë‚ ıηÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ҇ ÔËÚËÒ̇ÚË ÓÚ ‚ËÒÓÍËÚ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡

ƒƒ— Á‡ ı‡ÌËÚÂ Û Ì‡Ò ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡  ÔÓ‰ 10%, ͇ÚÓ ÒÚ‡‚͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰‡ Ô·‚ÌÓ ÔÂÁ ‰‚Â, ÚË ËÎË ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÓÚ‡ÁË Ì··„ÓÔˡÚÌÓ ‚˙ıÛ ·˛‰ÊÂÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ÒË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÙËÏËÚ ·ËÎË ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ Û‚Â΢‡‚‡Ú Á‡Ô·ÚËÚ ̇ ‡·ÓÚÌˈËÚ ÒË, ÍÓËÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÓÚË‚‡ÎË Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ‚ÌÓÒ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˆË ÓÚ ˜ÛÊ‰Ë ‰˙ʇ‚Ë ˘Â ·˙‰Â ÒÚ‡¯ÂÌ ¯ÓÍ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂÔ˙‚‡ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ó·Û˜‡‚‡Ú ÌÓ‚Ë Í‡‰Ë. —„‡ Ò‰̇ڇ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡Ô·ڇ ‚ ·‡Ì¯‡  ÏÂÊ‰Û 350 Ë 550 ΂‡, ÛÚÓ˜ÌË ÚÓÈ.

За постигане на реална цена на пшеницата е важен диалогът “ˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚Ó‰Ë ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Ë‡ÎÓ„ ÏÂÊ‰Û ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ·‡Ì¯Ó‚ËÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡ Á˙ÌÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ˄̇ڇ ‡ÎËÒÚ˘̇, Ô‡Á‡ÌÓ Ó·ÛÒÎÓ‚Â̇ ˆÂ̇ ̇ Ô¯Â-

Ìˈ‡Ú‡ ÓÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÂÍÓÎÚ‡. “Ó‚‡  ÓÚ·ÂΡÁ‡Î ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ̇ Ò¢‡ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë Ì‡Û˜ÌË ‡·ÓÚÌËˆË ÓÚ ƒÓ·ۉʇÌÒÍˡ ÁÂωÂÎÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡È √ÂÌÂ‡Î “ӯ‚Ó, Ò˙Ó·˘Ë Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡. œÂÏËÂ˙Ú Â ËÁ͇Á‡Î ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì ·‡Î‡ÌÒË‡Ì‡ ˆÂ̇ ̇ Á˙ÌÓÚÓ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ ÁÂωÂÎÒÍËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰‡ ËÏ ‰‡‚‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Òڇ̠·ÂÁ ‰ËÂÍÚ̇ ̇ÏÂÒ‡ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ˆÂ̇ڇ ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Úˇ·‚‡ ‰‡  ÔÓÌÓÒËχ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ. —Ú‡Ì˯‚  ÔÓÒÓ˜ËÎ, ˜Â Á‡Ò„‡ ÔÓ„ÌÓÁ‡Ú‡ Á‡ Á˙ÌÂ̇ڇ ÂÍÓÎÚ‡  ÓÔÚËÏËÒÚ˘̇ Ë ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ËÁÌÓÒËÚÂÎ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÍÛ‡ÊÂÌ.

Според 32,5% страната ни е спечелила от членството в ЕС —ÔÓ‰ 32,5% ÓÚ ·˙΄‡ËÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Â ÒÔ˜ÂÎË· ÓÚ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ≈—, ÒÓ˜‡Ú ‰‡ÌÌË ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌÓ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ ÒÓˆËÓÎӄˡ ̇ ¡¿Õ Ë Õ÷»ŒÃ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ 20 ‰Ó 26 Ï‡È Ú.„. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ·ˇı‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÒÚ.Ì.Ò. ‰- ¿Ì̇ ÇÌÚ‡Ó‚‡ ÓÚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡. œÓÁËˆËˇÚ‡, ˜Â ¡˙΄‡ˡ  ÒÔ˜ÂÎË· ÓÚ ÚÓ‚‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó, Ò ÒÔÓ‰ÂΡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 18 ‰Ó 30 „Ó‰ËÌË, ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÚÂ, Û˜‡˘ËÚÂ, ÏÂÌˉÊ˙ËÚ ‚ ‰˙ʇ‚Ìˡ Ë ˜‡ÒÚÌˡ ÒÂÍÚÓ, ÓÚ Ê˂¢ËÚ ‚ —ÓÙˡ ·ÂÁ Î˯ÂÌˡ. 34,2% ÓÚ ‡ÌÍÂÚË‡ÌËÚ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ¡˙΄‡ˡ ÌËÚÓ Â ÒÔ˜ÂÎË·, ÌËÚÓ Â ËÁ„Û·Ë· ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó. ¬ Ú‡ÁË „ÛÔ‡ ÔÓ-ÒËÎÌÓ Ò‡ Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ ̇‰ 60 „Ó‰ËÌË, ·ÂÁ‡·ÓÚÌËÚÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Ê˂¢ËÚ ‚ ÏËÁÂˡ - 58,6% ÓÚ Úˇı Ò‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÏÌÂÌËÂ. —‰ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ÂÁÔÓÍÓˇÚ Ì‡È-ÏÌÓ„Ó ·˙΄‡Ë ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡, Ò‡ ÍÓÛÔˆËˇÚ‡ Ë ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚÚ‡. ÓÛÔˆËˇÚ‡  ÔÓÒÓ˜Â̇ ͇ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ ÓÚ Ï˙ÊÂÚÂ, ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ 50-59 „Ó‰ËÌË, ÓÚ ·˙΄‡ËÚ Ò˙Ò Ò‰ÌÓ Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÓÚ Á‡ÂÚËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌˡ ÒÂÍÚÓ Ë ÓÚ ÊËÚÂÎËÚ ̇ „‡‰Ó‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ӷ·ÒÚÌË ˆÂÌÚÓ‚Â. —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ  ÚÂÊ˙Í ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ·Â‰ÌËÚÂ, ÊË‚ÂÂ˘Ë Ò „ÓÎÂÏË Î˯ÂÌˡ Ë ‚ ÏËÁÂˡ, ËÎË Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì ҇ Ò ‚ÔËÒ‡ÎË ‚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ̇ Ô‡Á‡ÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ÓÚ·ÂΡÁ‡ ÇÌÚ‡Ó‚‡. »ÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ڇ ‰ËÙÂÂ̈ˇˆËˇ  ÔÓÒÓ˜Â̇ ͇ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡È-‚˜ ÓÚ ·˙΄‡ËÚ ̇ 60 Ë Ôӂ˜ „Ó‰ËÌË, ͇ÍÚÓ Ë ÓÚ ·Â‰ÌËÚÂ.


ÍÎÂÈÍÈ ZAMAN 3 16 - 22 ÞÍÈ 2008

ÍÀÊÐÀÒÊÎ 1 лев за градски билет от 1 юли ÑÎÔÈß ¡ËÎÂÚ˜ÂÚÓ Á‡ „‡‰ÒÍˡ Ú‡ÌÒÔÓÚ ‚ —ÓÙˡ ÒÚ‡‚‡ 1 ΂. ÓÚ 1 ˛ÎË Ú.„., „·ÒÛ‚‡ —ÚÓ΢ÌËˇÚ Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ (—Œ—). œ‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Û‚Â΢ÂÌË ̇ ˆÂ̇ڇ ̇ ·ËÎÂÚ‡ ·Â¯Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌÓ ÓÚ 35 Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚÌˈË, 17 ·ˇı‡ ÔÓÚË‚, ÌˇÏ‡¯Â ‚˙Á‰˙ʇÎË ÒÂ. ÃÂÒ˜̇ڇ ͇Ú‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÎËÌËË ˘Â ÒÚÛ‚‡ 50 ΂., ‚ÏÂÒÚÓ ‰ÓÒ„‡¯ÌËÚ 37 ΂. “‡ÎÓÌ˙Ú Á‡ 10 Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ ÓÚ 6 ΂., ÒÚ‡‚‡ 7.50 ΂., ˘Â Ëχ Ë Ú‡ÎÓÌ Á‡ ÔÂÚ Ô˙ÚÛ‚‡Ìˡ, ÍÓÈÚÓ ˘Â  ̇ ˆÂ̇ 4,25 ΂. ÷Â̇ڇ ̇ ͇ÚËÚ Á‡ ÔÂÌÒËÓÌÂË, Û˜ÂÌËˆË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚË ÒË ÓÒÚ‡‚‡ Ò˙˘‡Ú‡.

Започват ревизия на футбола

38 ïðîöåíòà îò áèîìàñàòà ùå ñå èçïîëçâà çà ïðîèçâîäñòâîòî íà òîê ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 œÓ˜ÚË 3 Ô˙ÚË Â Ì‡‡Ò̇ÎÓ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓχ҇ Û Ì‡Ò ÓÚ 1997 „. ‰Ó 2005 „. “Ó‚‡ Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ·ËÓχ҇ڇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô‰ËÏÌÓ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰‡Ê̇ڇ ˆÂ̇ ̇ ‰˙‚ÂÒÌËÚ „ÓË‚‡ Ë Ë̉ÛÒÚˇÎÌËÚ ‰˙‚ÂÒÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË  ·Ë· ÔÓ-ÌËÒ͇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒڇ̇ÎËÚ ÂÌÂ„ÓËÁÚÓ˜ÌˈË. œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡‡-

ÒÚ‚‡ Ë ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. “Ó‚‡ Ò‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂ̇ڇ, ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘‡Ú‡ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏ˯ÎÂÌÓÒÚ. ƒÓÒ„‡ Û Ì‡Ò Ò‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ‰‚‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙË͇ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ·‡Á‡ ̇ ‰˙‚ÂÒ̇ ·ËÓχ҇ - ÓÚÓÔÎËÚÂÎ̇ڇ ˆÂÌÚ‡Î‡ ‚ –‡ÁÎÓ„, ËÁ„‡ˇ˘‡ ÒÔˆËÙ˘ÂÌ ‰˙‚ÂÒÂÌ ÓÚÔ‡‰˙Í, ͇ÍÚÓ Ë ÚÓÔÎÓÙË͇ˆËÓÌ̇ڇ ˆÂÌÚ‡Î‡ ‚ ¡‡ÌÒÍÓ,

ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰˙‚ÂÒÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ Ë̉ÛÒÚˇÎÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ì ̇ ‰˙‚ÂÒ̇ ·ËÓχ҇  ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËˇÚ 11-Ï„‡‚‡ÚÓ‚ ÍÓÚÂÎ Á‡ ËÁ„‡ˇÌ ̇ ‰˙‚ÂÒÌË ÍÓË ‚ "—‚ËÎÓˆÂÎ" ≈¿ƒ Í‡È —‚ˢӂ. ’‡ÚËÂ̇ڇ Ù‡·Ë͇ ‚ —ڇϷÓÎËÈÒÍË Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ó·ÂÍÚ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ- Ë ÚÓÔÎÓÂÌÂ„ˡ ÓÚ ·ËÓχ҇. œ‰ÒÚÓË ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÂÎ Á‡ ËÁ„‡ˇÌ ̇ ‰˙‚ÂÒÌË ÍÓË.

Когенератор може да ни направи енергонезависими ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 »ÁÓ·ÂÚÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ ÂÌÂ„ˡ, Ëχ ‰‚ ͇ÏÂË - ˜ÂÌÓÒÚÂÌ̇ Ë Ó„Î‰‡ÎÓÒÚÂÌ̇, ÍÓËÚÓ ÍÓ̈ÂÌÚË‡Ú ÒÎ˙̘‚ËÚ Î˙˜Ë Ë Ì‡„ˇ‚‡Ú ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ë Ú˙·‡ Ò ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ„Î˙˘‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚ Î˙˜Ë. “˜ÌÓÒÚÚ‡ Ò Á‡ÚÓÔΡ Ë Ô‰ԇÁ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ Ô„ˇ‚‡ÌÂ. œ‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌËˇÚ Û Ì‡Ò ÚÂÏÓ-ÙÓÚÓ-

‚ÓÎڇ˘ÂÌ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÚ √ÂÓ„Ë “Ó̘‚ Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ë ‚̉ˇ‚‡ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂΡ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Â ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ ‰Û„ËÚ „ÂÌÂ‡ÚÓË, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌˈË. “Ó̘‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂÚÓ Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÓÚ ÎÂÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Ë Â‚ÚËÌË Ï‡ÚÂˇÎË. “ÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ ÔÓÂÍÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÓÚ Ã¡¿À—à "œËÓ„Ó‚".

Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú. —ÔÓ‰ ÿÛ¯ÛÎÓ‚ ÂÁÂ‚ËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ÏÂÂÌË Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ Ò‚Ë‚‡Ì ̇ ‡ÁıÓ‰ËÚ ÔÓ ‚ÂË„‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó-ÔÂÌÓÒ-ÔÓÚ·ÎÂÌËÂ. ”‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚ Ì  ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Î˘ÌÓÒÚË ËÎË ‚‰ÓÏÒÚ‚‡, ‡  ӷÂÍÚ˂̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ÚÓÈ. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ì ÏÓÊ ‰‡ ÓÒڇ̠ËÁÓÎË‡Ì‡ ÓÚ ‚˙̯ÌËÚ هÍÚÓË Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÌÂÒÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÂÊÂÒÚ. »ÏÂÌÌÓ ‚˙̯ÌËÚ هÍÚÓË Ò‡ Ô˘Ë̇ڇ Á‡ ÔÓ-

Премахване на детския труд ÑÎÔÈß —ÔÓ‰ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ̇ fiÕ≈— Œ ÓÍÓÎÓ 75 ÏËÎËÓ̇ ‰Âˆ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ Á‡ ̇˜‡ÎÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ҇ ËÁ‚˙Ì Û˜ËÎˢ ÔÂÁ 2006 „. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Â ¯‡‚‡˘Ó, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂÍ˙ÒÌ ÔÓÓ˜ÌËˇÚ Í˙„ ̇ ‰ÂÚÒÍˡ ÚÛ‰ Ë ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Ó 2016 „. ‰‡ Ò ÔÂχıÌ‡Ú Ì‡È-ÚÂÊÍËÚ ÙÓÏË Ì‡ ‰ÂÚÒÍË ÚÛ‰. —ÔÓ‰ ‰ÓÍ·‰‡ ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ ̇ ÃŒ“ Á‡ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ‰ÂÚÒÍˡ ÚÛ‰ ·ÓˇÚ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ‚˙‚ΘÂÌË ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. —„‡ Ú ҇ 191 ÏÎÌ.

15 процента инфлация за година ÑÎÔÈß

»Ì‰ÂÍÒ˙Ú Ì‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍËÚ ˆÂÌË Á‡ Ï‡È 2008 „. ÒÔˇÏÓ Ô‰ıÓ‰Ìˡ ÏÂÒˆ  100,5%, ‡ ËÌÙ·ˆËˇÚ‡  0,5%. ’‡ÏÓÌËÁË‡ÌËˇÚ Ë̉ÂÍÒ Ì‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍËÚ ˆÂÌË Á‡ Ï‡È 2008 „. ÒÔˇÏÓ Ô‰ıÓ‰Ìˡ ÏÂÒˆ  100,9%, Ú.Â. ËÌÙ·ˆËˇÚ‡  0,9%, ÓÚ˜ÂÚ ՗». —‰ÌÓÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍËÚ ˆÂÌË ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ (Ï‡È 2008 ÒÔˇÏÓ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2007 „.)  4,7 ̇ ÒÚÓ, ‡ Á‡ Ï‡È 2008 „. ÒÔˇÏÓ Ï‡È 2007 „.  15,0 ÔÓˆÂÌÚ‡.

Промяна на политическия модел

Ìîæå äà ñâàëÿò ñ 2,5 ïðîöåíòà ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíèòå öåíè íà òîêà ŸÂ ÔÓ‰˙ÎÊËÏ ‰‡ Ú˙ÒËÏ ÂÁÂ‚Ë Ë ˘Â Ò ÓÔËڇϠ‰‡ Ò‚‡ÎËÏ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌËÚÂ Ò 18% ÔÓ-‚ËÒÓÍË ˆÂÌË Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ Á‡ Í‡ÈÌËÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎË Ò 2-2.5%. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ƒ˙ʇ‚̇ڇ ÍÓÏËÒˡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ Ë ‚Ó‰ÌÓ „ÛÎË‡Ì (ƒ ≈¬–) ÔÓÙ.  ÓÌÒÚ‡ÚËÌ ÿÛ¯ÛÎÓ‚. “ÓÈ Ó·ˇÒÌË, ˜Â ÚÓ‚‡ ̇χÎÂÌË ˘Â Ò ÓÚÌ‡Òˇ Ë Á‡ ˆÂÌËÚ Á‡ Ë̉ÛÒÚˡڇ. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰‚‡ ‡·ÓÚÌË ÂÍËÔ‡ ÓÚ ÍÓÏËÒˡڇ Ú˙ÒˇÚ ÂÁÂ‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡

ÑÎÔÈß —Ή ÒÎÛ˜‡ˇ Ò ÷— ¿ Ë Á‡ÒËÎÂÌˡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ËÌÚÂÂÒ Õ¿œ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ô˙ÎÌË ‚ËÁËË Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌËÚ ÙÛÚ·ÓÎÌË ÍÎÛ·Ó‚Â Ë Ì‡ ¡‘—. ŸÂ Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡ ‰‡ÎË Ò‡ ‰ÂÍ·Ë‡ÌË Ë ‚ÌÂÒÂÌË ‰˙ÎÊËÏËÚ ‰‡Ì˙ˆË Ë ÓÒË„ÛËÚÂÎÌË ‚ÌÓÒÍË. «‡ÔÓ˜‚‡Ú Ë ‚ËÁËË Ì‡ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, ͇ÚÓ ˘Â Ò Ò˙ÔÓÒÚ‡‚Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ Ò ‰ÓıÓ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÙˈˇÎÌÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú.

‚˯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚ ̇ ÂÎÂÍÚÓ- Ë ÚÓÔÎÓÂÌ„ˡڇ Ë ÔËÓ‰Ìˡ „‡Á. ŒÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓÚÓ ¯ÂÌË Á‡ ˆÂ̇ڇ ̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡڇ ̇ ÍÓÏËÒˡڇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÎÂÁ ‰Ó 2 Ò‰ÏˈË. œ‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÍÓÏËÒˡڇ ͇Á‡ Ó˘Â, ˜Â ƒ ≈¬– ÒÚËÍÚÌÓ ÒÎÂ‰Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ Ë Â ÔÓÒÚ‡‚Ë· ÛÒÎӂˡ ÔÓ „Ó‰ËÌË Í‡Í ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÒÔË‡Ìˡڇ ‰Ó 2012 „Ó‰Ë̇.  Ó„‡ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ, ˘Â ̇·„‡Ï ҇Ì͈ËË, ͇Ú„Ó˘ÂÌ ·Â ÚÓÈ.

ÑÎÔÈß ÕÂÓ·ıÓ‰Ëχ  ‡‰Ë͇Î̇ ÔÓÏˇÌ‡ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍˡ ÏÓ‰ÂÎ, Á‡ ‰‡ ÌˇÏ‡ χÚÂˇÎÌË ÒÚËÏÛÎË Á‡ „·ÒÛ‚‡ÌÂ, ÒÏˇÚ‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. œÓÏÓÎÂÌ ‰‡ ÍÓÏÂÌÚË‡ Ò˄̇ÎËÚ Á‡ ÍÛÔÛ‚‡Ì ̇ „·Òӂ ̇ ÏÂÒÚÌËÚ ËÁ·ÓË ‚ —‡Ì‰‡ÌÒÍË, ÚÓÈ Í‡Á‡: "ÕÂÓ·ıÓ‰Ëχ  ‡‰Ë͇Î̇ ÂÙÓχ ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍˡ ÏÓ‰ÂÎ ‚ ¡˙΄‡ˡ - Á‡ÔÓ˜‚‡ÈÍË ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇ ÙË̇ÌÒË‡Ì ̇ Ô‡ÚËËÚÂ, ÔÂÁ „ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Ô‡ÚËËÚÂ, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ò‡ÏÓ Á‡‡‰Ë ·ËÁÌÂÒ‡, ÍÓÈÚÓ Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ Ú‡ÁË ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ë Á‡‚˙¯‚‡ÈÍË Ò Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ̇ڇ ͇ÏÔ‡Ìˡ."

17 хил. умират от рак годишно ÑÎÔÈß

¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ 17 ıËÎ. ‰Û¯Ë ÛÏË‡Ú ÓÚ ‡Í Û Ì‡Ò, ÂÊ„ӉÌÓ 30 000 Ò‡ ÌÓ‚ÓÓÚÍËÚËÚ ÒÎÛ˜‡Ë, Ó·˘Ó 250 ıËÎ. Ò‡ ÓÌÍÓÎӄ˘ÌÓ ·ÓÎÌË. “ÂÁË ˆËÙË ˆËÚË‡ ÓÚ ÚË·Û̇ڇ ̇ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË ÕË„ˇ ƒÊ‡ÙÂ. “ˇ ÔÓ˜ÂÚ ÔÓÂÍÚ Ì‡ ‰ÂÍ·‡ˆËˇ ̇ Õ— Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓΠ̇ ÓÌÍÓÎӄ˘ÌËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ˜ËËÚÓ ‚ÌÓÒËÚÂÎË Ò‡ 18 ̇Ó‰ÌË Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÚ ‚Ò˘ÍË Ô‡·ÏÂÌÚ‡ÌË „ÛÔË.


4 ZAMAN ÌÎÄÀ 16 - 22 ÞÍÈ 2008

œÂÁ ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ Ò‚‡Ú·ÂÌËÚ ÓÍÎË Ò‡ ı‡ÂÒ‚‡ÌË Ô‰ËÏÌÓ Á‡‡‰Ë ÒÂÏÔÎËÚ ÍÓÈÍË. ¡ÛÎ͇ڇ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡. “Ó˜ÌÓ ÚÓ‚‡  Ô˘Ë̇ڇ Úˇ ‰‡ Ò ӷ΢‡ ‚ ·ˇÎÓ.

f

Õ‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Ò‚‡Ú·ÂÌ ‚ӇΠÁ‡ ‰̇ Ï·‰ÓÊÂÌ͇  ‰˙Î„ËˇÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÒÂÏÔÎËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ. ¬Ó‡Î, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÍËÒÚ‡Î̇ ËÎË Ó„‡ÌÁÓ‚‡ Ú˙͇Ì, ˘Â Ôˉ‡‰Â ÔÓ-·Î‡„ÓÓ‰ÂÌ ‚ˉ ̇ Ò‚‡Ú·Â̇ڇ ÓÍΡ.

Елегантни младоженци през лятото ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 —Ή ͇ÚÓ ËÁ‚‡‰ËıÏ ̇È-‚‡ÊÌËÚ ·ÂÎÂÊÍË, ÏÓÊ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ‰‡ ËÁÒΉ‚‡Ï ÏÓ‰ÌËÚ ÚẨÂ̈ËË ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ. œÂÁ ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ Ò‚‡Ú·ÂÌËÚ ÓÍÎË Ò‡ ı‡ÂÒ‚‡ÌË Ô‰ËÏÌÓ Á‡‡‰Ë ÒÂÏÔÎËÚ ÍÓÈÍË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‰ÓÎ̇ڇ ËÏ ˜‡ÒÚ Â ËÁ‰ÛÚ‡, Ò˙‡ÁÏÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ÓÚ‡Áˇ‚‡ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚÚ‡. ¡ÛÎ͇ڇ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡. “Ó˜ÌÓ ÚÓ‚‡  Ô˘Ë̇ڇ Úˇ ‰‡ Ò ӷ΢‡ ‚ ·ˇÎÓ. œ‡Í ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ Ò Ò¢‡Ú Ë ·Ó‰Ë‡ÌË „ÓÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÓÍÎË. ËÒÚ‡ÎËÚ 엂‡Ó‚ÒÍËî Ë Ï˙ÌËÒÚ‡Ú‡ Ò ÏÂڇ΢ÂÒÍË ÂÙÂÍÚ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‚˜ÂÌËÚ ҂‡Ú·Ë, ˘Â ÔÓ͇Á‚‡Ú Ï·‰ÓÊÂÌÍËÚ ‚ ÔӷΡÒ͇‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇. ¿ ÓÍÎËÚÂ Ò ÍÓÒÂÚ, ËÁ„ÎÂʉ‡, ˘Â ·˙‰‡Ú ÒÔ‡ÒËÚÂÎÂÌ ‚‡ˇÌÚ Á‡ ·ÛÎÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÍËÎÓ„‡ÏËÚÂ. œÂÁ ÎÂÚÌˡ ÒÂÁÓÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ˜ËÒÚÓ ·ÂÎËÚ ÏÓ‰ÂÎË ÓÒڇ̇ı‡ ̇ Á‡‰ÂÌ Ô·Ì, ·ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË ‚ Ô‡ÒÚÂÎÌË ÚÓÌÓ‚Â Ò‡ ˉ‡ÎÂÌ ‚‡ˇÌÚ Á‡ Ò‚‡Ú·ËÚ ̇ Ï„‰‡Ì‡. ŒÚÍÓˇ‚‡Ú Ò ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ˆ‚ˇÚ ̇ ¯‡ÏÔ‡ÌÒÍÓ, ÒÎÓÌÓ‚‡ ÍÓÒÚ, Ï˙ÒÌÓ ·ˇÎÓ Ë Ò ÏÂڇ΢ÂÒÍË ÂÙÂÍÚË. ¿ÒËÏÂÚ˘ÌËÚ ÍÓÈÍË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÍÚÓ ‚ „Ó̇ڇ, ڇ͇ Ë ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÓÍÎËÚÂ. Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ ÙËÌËÚ ҂‡Ú·ÂÌË ÓÍÎË, ÎÂÍÓ Ó·‚Ë‚‡˘Ë ÚˇÎÓÚÓ, Ò‡ Ò‰ ÏÓ‰ÌËÚ ÚẨÂ̈ËË Ì‡ ÒÂÁÓ̇.

Изборът на плат »Á·Ó˙Ú Ì‡ Ô·Ú, ÍÓÈÚÓ Â ‚‡ÊÂÌ ÍÓÎÍÓÚÓ ÏӉ·, Úˇ·‚‡ ‰‡  ‚ Ô˙ÎÂÌ ÒËÌıÓÌ Ò ÓÍΡڇ, ÍÓˇÚÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË. «Ì‡ÂÚÂ, ˜Â ˘ÓÏ Òڇ̠‰Ûχ Á‡ ·ÛΘËÌÒ͇ ÓÍΡ, ‚‰̇„‡ Ò Ò¢‡Ï Á‡ Ò‡ÚÂ̇. ÕÓ Ò‡ÚÂÌ˙Ú Ì‚Ë̇„Ë ÔÓ‰ıÓʉ‡ ̇ ‚ÒÂÍË ÏÓ‰ÂÎ. Õ‡È-ÙËÌËˇÚ Ò‡ÚÂÌ Á‡ Ò‚‡Ú·Â̇ ÓÍΡ  ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ò‡ÚÂÌ, ̇˜ÂÌ ƒ˛ÔÓÌÚ. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ Á̇ÂÚÂ, ˜Â ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ „ÓÚÓ‚Ë Ò‚‡Ú·ÂÌË ÓÍÎË Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ò‡ÚÂÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ ÔË̈ËÔ Ò Ò·„‡ ͇ÚÓ ‚˙Ú¯ÂÌ ı‡ÒÚ‡. ƒÛ„‡Ú‡ χÚÂˡ,

Булката заедно с нейния избраник представляват едно цяло в специалния ден. Младите мъже, които осъзнават това, вече правят впечатление колкото младоженките с елегантните си и качествени сватбени костюми.

ÍÓˇÚÓ Ë‰‚‡ ̇ÛÏ, ˘ÓÏ Òڇ̠‚˙ÔÓÒ Á‡ Ò‚‡Ú·Â̇ ÓÍΡ, ÚÓ‚‡  ‰‡ÌÚ·ڇ. Õ‡È-ÒÔˆˇÎÌË Ó·‡˜Â Ò‡ ÙÂÌÒÍËÚ ‰‡ÌÚÂÎË. œÓÌÂÊ ҇ ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙ÔË, Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Í‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ‚Ó‡ÎËÚÂ Ë ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÓÍΡڇ. ¿ ÍÓ‰ÓÌ ‰‡ÌÚ·ڇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÓÍΡ. √ËÔ˛˙Ú Ì  ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ΡÚÓÚÓ Ë Ô˙ÎÌËÚ ·ÛÎÍË. ¡Ó‰ÂËËÚ ‚˙ıÛ Ú˛ÎÓ‚Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔÓ˜ÚË Á‡ ‚Ò˘ÍË ÏÓ‰ÂÎË. ÕÓ ‚Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰‡ „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҇ÏÓ ‚˙ıÛ Ï‡Î͇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ÛΘËÌÒ͇ڇ ÓÍΡ. œÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ÏÌÓ„Ó Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÔËÌÂÌËÚ Ú˙͇ÌË. ƒÛ„ ‚ˉ χÚÂˡ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ Í·Ò˘ÂÒ͇ Ò‚‡Ú·Â̇ ÓÍΡ,  ڇÙÚ‡Ú‡. Õ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ÓÍÎËÚ ÓÚ Ú‡ÙÚ‡ Á‡ ‚˙ÁÔ˙ÎÌËÚ Ï·‰ÓÊÂÌÍË. “‡ÁË Ï‡ÚÂˡ ÒÚÓË ‰Ó· ̇ ¿-Ó·‡ÁÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË. ¬ ÒÚÛ‰ÂÌÓ ‚ÂÏ ‚Ë Ò˙‚ÂÚ‚‡Ï ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÓ‰ÂÎË ÓÚ ÍÂÔ, ÍÓÈÚÓ Ôˉ‡‚‡ ·Î‡„ÓÓ‰ÂÌ ‚ˉ. Õ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ¯‡ÌÚÛÌ„‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÓÏÔÓÁÌˡ ‚ˉ. ÿËÙÓÌ˙Ú Â Ò‰ ̇È-Ì‚ËÌÌËÚ χÚÂËË Á‡ ÎÂÚÌËÚÂ Ë Ï„‰‡ÌÒÍËÚ ҂‡Ú·Ë. ¿ÍÓ Ï˜ڇڇ ‚Ë Â Ò‚‡Ú·Â̇ ÓÍΡ Ò ı‚˙˜‡˘Ë ÔÓÎË, ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÍÓÔËÌÂÌ ¯ËÙÓÌ. ¡ÛΘËÌÒÍËÚ ÓÍÎË, ÍÓËÚÓ ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ÌÂÔÓÓ˜ÌÓÒÚ Ò‡ Ë ·Â΄ Á‡ ÎÛÍÒ, ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë Ôˉ‡‰‡Ú Ë ‰‚ÓˆÓ‚ ‚ˉ, ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÔËÌÂÌË ·Ó͇Ë. —ÔÓ‰ ÏÂÌ Ì‡ÈÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Ò‚‡Ú·ÂÌ ‚ӇΠÁ‡ ‰̇ Ï·‰ÓÊÂÌ͇  ‰˙Î„ËˇÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÒÂÏÔÎËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ. ¬Ó‡Î, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÍËÒÚ‡Î̇ ËÎË Ó„‡ÌÁÓ‚‡ Ú˙͇Ì, ˘Â Ôˉ‡‰Â ÔÓ-·Î‡„ÓÓ‰ÂÌ ‚ˉ ̇ Ò‚‡Ú·Â̇ڇ ÓÍΡ. ÕÓ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ Ë ‚Ó‡ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‰‡ÌÚÂÎÂÌË ·Ó‰ÂËË ÔÓ Í‡Ë˘‡Ú‡. —˙‚ÂÚ‚‡Ï ‚Ë ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰‡ ÔÓ˙˜‡Ú ‰‚‡ Ò‚‡Ú·ÂÌË ‚Ӈ·, ÍÓËÚÓ ˘Â Á‡Í‡˜ËÚ Á‡ ‚Â̈‡, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ ÍÓÍ Ë Ï‡ÎÍË ˆ‚ÂÚÂ̈‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ‚˜ÂÌËÚ ҂‡Ú·Ë ÔÓ˙˜‡ÈÚ χÎ˙Í ‚Ó‡Î, ÍÓÈÚÓ ‰‡  ۉӷÂÌ Á‡ ÓÊË‚ÂÌËÚ ÏË„Ó‚Â ÒΉ ·‡˜Ì‡Ú‡ ˆÂÂÏÓÌˡ.

Ñâàòáåíèÿò êîñòþì òðÿáâà äà áúäå ñïåöèàëåí —Ú‡Ì ÎË ‰Ûχ Á‡ Ò‚‡Ú·‡, ‚Ò˘ÍË Ì‡È̇Ô‰ Ò Ò¢‡Ú Á‡ ·ÛÎ͇ڇ. ÷‰ÓÊÂ̈˙Ú ÔÓÌ χÎÍÓ ÓÒÚ‡‚‡ ̇ Á‡‰ÂÌ Ô·Ì. ¿Î‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ Ò Ô‡ÁÌÛ‚‡ Ë ÓÚ Ï·‰ÓÊÂ̈‡, ·ÛÎ͇ڇ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ ‰ÌÓ ˆˇÎÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂÈÌˡ ËÁ·‡ÌËÍ ‚ ÚÓÁË ÒÔˆˇÎÂÌ ‰ÂÌ. ÷‰ËÚ Ï˙ÊÂ, ÍÓËÚÓ ÓÒ˙Á̇‚‡Ú ÚÓ‚‡, ‚˜ Ô‡‚ˇÚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÍÓÎÍÓÚÓ Ï·‰ÓÊÂÌÍËÚÂ Ò Â΄‡ÌÚÌËÚ ÒË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ò‚‡Ú·ÂÌË ÍÓÒÚ˛ÏË. ¬ ÍÓÎÂ͈ËËÚ ̇ χÍËÚ Á‡ „ÓÚÓ‚Ë Ó·ÎÂÍ· Ò‡ ‚Íβ˜ÂÌË Ë Ò‚‡Ú·ÂÌË ÍÓÒÚ˛ÏË. "«‡ÎÂÔ‚‡˘ËÚÂ" ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ıËÚ˙Ú Ì‡ ÒÂÁÓ̇, Ò ¯ËˇÚ ÓÚ

·ÎˇÒ͇‚Ë Ï‡ÚÂËË. œ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Ò ÍÓÒÚ˛ÏËÚÂ, ÓÚÍÓˇ‚‡˘Ë ‡ÏÂÌÂÚÂ Ë ÎÂÍÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡˘Ë ÎËÌËËÚ ̇ Í˙ÒÚ‡ Ò˙Ò ÒÚÂÒÌÂÌË ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË ·ÂÁ ·‡ÒÚË. Ó„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡Ú ҂‡Ú·ÂÌ ÍÓÒÚ˛Ï, „Ή‡ÈÚ ‰‡  ‰Ó· ۯËÚ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‰Ó· ۯËÚËˇÚ ÍÓÒÚ˛Ï Â Ó˘Â ÔÓ-ıÛ·‡‚, ‡ÍÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â̇ χÚÂˡ. —ÏÓÍËÌ„ËÚ ҇ ̇È-ˉ‡ÎÌËˇÚ ËÁ·Ó Á‡ ‚˜ÂÌËÚ ҂‡Ú·Ë. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚÂ, ˜Â ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ͇ÚÓ ËÒÚËÌÒÍË ·Î‡„ÓÓ‰ÌËÍ, ‡ÍÓ ÒÏÓÍËÌ„˙Ú ‚Ë Â ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ Ïˇ͇. ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÍÓÒÚ˛Ï, ÏÓˇÚ Ò˙-

‚ÂÚ Â ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏÂÚ ÏÓ‰ÂÎË Ò ·ÎˇÒ͇‚‡ ‚˙̯ÌÓÒÚ. —ÚÛ‚‡ ÒË ‰‡ ÓÔËÚ‡ÚÂ Ë Ò‡ÍÓ Ò ˇÍ‡ ÚËÔ ¯‡Î, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ ÙË„Û‡Ú‡ ̇ ÚˇÎÓÚÓ ÔÓ-‰˙΄‡, ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ì ҇ ̇ ÏÓ‰‡. ¿ ‰‚Û‰ÌËÚ ͇҇ Ò‡ ˉ‡ÎÂÌ ‚‡ˇÌÚ Á‡ „ÓÒÔÓ‰‡Ú‡ Ò ÍÓÂÏ. ÕÓ Ò‡Í‡Ú‡ Ò Í·Ò˘ÂÒ͇ ˇÍ‡ ‚Ë̇„Ë Ò‡ Ò‰ ̇È-Â΄‡ÌÚÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË. ÓÒÚ˛ÏËÚÂ Ò Â‰ÌÓ ÍÓԘ ҇ ıËÚ˙ ̇˜ËÌ Á‡ ÔËÍË‚‡Ì ̇ ÍÓÂχ. œ‡ÌÚ‡ÎÓÌËÚ ·ÂÁ ·‡ÒÚË ‚Ë ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰Ë̇Ï˘ÌË Ë ÒÚÓÈÌË. ¬ ÌˇÍÓË ÓÚ Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌËÚÂ Ò Ú‡ÍË‚‡ ÍÓÈÍË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú˙ÌÍË Ò‡ÚÂÌÂÌË ÎÂÌÚË ÓÚÒÚ‡ÌË. –ËÁ‡Ú‡, ÍÓˇ-

ÚÓ ˘Â ӷΘÂÚ ̇ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ ÒË, Úˇ·‚‡ ‰‡  ·ˇÎ‡. ¿ÍÒÂÒÓ‡Ë Í‡ÚÓ ‚‡ÚÓ‚˙Á͇ Ë Ô‡ÔËÈÓÌ͇ ˘Â ‚Ë ÔÓÏӄ̇Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·Ë‡Ú ËÁ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓ Ò Í‡Í‚‡ ˇÍ‡ ‰‡ ·˙‰Â. œ‡ÔËÈÓÌ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ Ì‡ÔÓÒΉ˙Í ËÁÏÂÒÚ‚‡ ‚‡ÚÓ‚˙Á͇ڇ, ÒÚÓË ÏÌÓ„Ó ‰Ó· Ò˙Ò ÒÏÓÍËÌ„. ÕÓ ‡ÍÓ ÒÚÂ Ò ÍÓÒÚ˛Ï Ì‡ Ò‚‡Ú·‡Ú‡ ÒË, ‚Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ï ‰ÌÓˆ‚ÂÚÌË ‚‡ÚÓ‚˙ÁÍË Ò ˇ˙Í ÚÓÌ. ÿ‡Î˜ÂÚ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÏÌÓ„Ó ÏÓ‰ÂÌË, ÚÓ‚‡ ΡÚÓ ÓÒڇ̇ı‡ ̇ Á‡‰ÂÌ Ô·Ì. ¬ÏÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÚËÎ Ò Â΄‡ÌÚ̇ Í˙Ô˘͇ ËÎË Ò Ï‡ÎÍÓ ˆ‚ÂÚÂ.


ÊÓËÒÓÐÀ ZAMAN 5 16 - 22 ÞÍÈ 2008

Обичта се развива, докато човек опознава и търси жадуваното. Затова колкото човек вярва в Аллах, толкова го обича. Затова обичта е и привързаност. Следователно степента на вярата на хората е и тяхната степен на обич.

ƒ‡ ӷ˘‡¯ Á‡‡‰Ë Õ„Ó... √Ó‚ÓÂÈÍË Á‡ β·Ó‚Ú‡ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ ¿Î·ı, ¬Ë ͇Á‚‡ÚÂ: "ƒ‚Û΢ÌˈËÚ ӷ˘‡Ú Ì¢‡Ú‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ¿Î·ı, ‡ ‚ˇ‚‡˘ËÚ ӷ˘‡Ú Á‡‡‰Ë ¿Î·ı Ë Ò˙ˆ‡Ú‡ ËÏ Ò‡ ÓÚÍËÚË. ƒ‡ ӷ˘‡¯ ͇ÚÓ ¿Î·ı Ë Á‡‡‰Ë ¿Î·ı Ò‡ ‰‚ Ò˙‚ÒÂÏ ‡Á΢ÌË Ì¢‡." ‡Í‚‡ Â Ïˇ͇ڇ ‰‡ Ò ӷ˘‡ Á‡‡‰Ë ¿Î·ı? ¬ —‚¢ÂÌˡ  Ó‡Ì ˇÒÌÓ Ò ÔÓ‚ÂΡ‚‡, ˜Â ‰‚Û΢ÌˈËÚ ӷ˘‡Ú Ò˙Á‰‡Ìˡڇ ÍÓÎÍÓÚÓ ¿Î·ı: "¿ ÌˇÍÓË ÓÚ ıÓ‡Ú‡ ÔËÂÏ‡Ú Á‡ ·Ó„Ó‚Â ‰Û„Ë ‚ÏÂÒÚÓ ¿Î·ı, ӷ˘‡Ú „Ë, ͇ÍÚÓ ¿Î·ı Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˘‡." (2:165) ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Ú Ì ÔÓÁ̇‚‡Ú ¿Î·ı Ë Ú˙È Í‡ÚÓ Ì „Ó ÔÓÁ̇‚‡Ú Ë Ì ‚ˇ‚‡Ú ‚ Õ„Ó, Ì √Ó Ó·Ë˜‡Ú. » ‰Ó͇ÚÓ Ó·Ë˜‡Ú ‰Û„Ë„Ó ÓÒ‚ÂÌ ¿Î·ı, Ú ‰‡‚‡Ú ӷ˘ڇ ÒË Ì ̇ Õ„Ó, ‡ ̇ Ì„ӂËÚ Ò˙Á‰‡Ìˡ. “ÂıÌËÚ Ò˙ˆ‡ Ò ÔË‚˙Á‚‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡, Ú ӷ˘‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ӷ˘‡ Ò‡ÏÓ ¿Î·ı. ÕÓ Úˇı̇ڇ ӷ˘  ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ χÚÂˇÎÌÓÚÓ, ̇ ÔÎ˙ÚÒÍËÚ ̇Ò·‰Ë, ̇ ÓÚÏË̇‚‡˘ÓÚÓ, ̇ ÔÂıÓ‰ÌÓÚÓ; Ë ÚÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÓÚ‰‡‚‡Ú ӷ˘ڇ ÒË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ, ˇ ÔÓÒ‚Â˘‡‚‡Ú ̇ ÔÂıÓ‰ÌË Ì¢‡. ¿ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ Ó·Ë˜‡Ú ¿Î·ı Ë Ò‚˙Á‚‡Ú ‚ÒˇÍ‡ ӷ˘ Ò Õ„ӂ‡Ú‡, ӷ˘ڇ ËÏ Â ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ. ’Ó‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ Ë ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍË Ó·Ë˜‡Ú Ë ÓÚ‰‡‚‡Ú ӷ˘ڇ ÒË Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ Á‡‡‰Ë ÕÂ„Ó Ó·ËÍ‚‡Ú Ë œ‡ÚÂÌË͇ ̇ ¿Î·ı, ‚Ò˘ÍË Ô‡ÚÂÌËˆË Ë Ò‚ˇÚË Î˘ÌÓÒÚË. Œ·Ë˜‡Ú Ô‡ÚÂÌˈËÚÂ Ë Ò‚ˇÚËڠ΢ÌÓÒÚË, Á‡˘ÓÚÓ Ú ҇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ Ë ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚ ËÏ Á‡‰‡˜Ë Ë Ò‡ Ô‰‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡.  ‡ÍÚÓ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ ҂˙Á‚‡Ú ӷ˘ڇ ÒË Í˙Ï Ô‡ÚÂÌˈËÚÂ Ò Ó·Ë˜Ú‡ Í˙Ï ¿Î·ı, ڇ͇ Ë Ó·Ë˜Ú‡ ËÏ Í˙Ï Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë ‚Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ. Õ‡ÔËÏÂ Ú ӷ˘‡Ú ÚÓÁË Ò‚ˇÚ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ÌÂ„Ó ÓÚÍË‚‡Ú ËÏÂ̇ڇ ̇ ¿Î·ı Ë Á‡˘ÓÚÓ Â ÏˇÒÚÓ Á‡ ÒÔ˜Â΂‡Ì ̇ –‡ˇ. Ã˛Ò˛ÎχÌËÚÂ, ‚ÒÂÍË ÒÔÓ‰ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ò‡ ÔË‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ Ë Í˙Ï ÓÒڇ̇ÎËÚ Ò˙Á‰‡Ìˡ. «‡˘ÓÚÓ Ó·Ë˜Ú‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡, ‰Ó͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ÓÔÓÁ̇‚‡ Ë Ú˙ÒË Ê‡‰Û‚‡ÌÓÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ‚ˇ‚‡ ‚ ¿Î·ı, ÚÓÎÍÓ‚‡ „Ó Ó·Ë˜‡. «‡ÚÓ‚‡ ӷ˘ڇ Â Ë ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚ. —Ήӂ‡ÚÂÎÌÓ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ ‚ˇ‡Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ Â Ë Úˇı̇ڇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ӷ˘. “ÓÂÒÚ Â‰ËÌ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ˜Ó‚ÂÍ Á‡ Ò· ÒË Â ‰ÓÒÚ˄̇Π‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ‚˙‚ ‚˙Á͇ڇ ÏÛ Ò ¬Ò‚˯Ìˡ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Ò ËÁ͇˜‚‡ ÔÓ ÒÚ˙η‡Ú‡ ̇ Ô˙Î̇ڇ Û‚ÂÂÌÓÒÚ, ÌÓ Úˇ ÏÓÊ ·Ë Ëχ ÒÚÓ ÒÚ˙ԇ·. ≈‰ËÌ ‡· ÏÓÊ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì ÓÚ Û‚ÂÂÌÓ Á̇ÌË ‰Ó Ô˙Î̇ڇ Û‚ÂÂÌÓÒÚ, ‡ ÓÚÚ‡Ï - Ë ‰Ó ËÒÚËÌÒ͇ Û‚ÂÂÌÓÒÚ, Ë ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì ‰Ó ÔÓ-‚ËÒ¯‡ ÙÓχ ̇ β·Ó‚ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ. “ÓÁË, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒÚË„Ì ‰Ó Ô˙Î̇ڇ Û‚ÂÂÌÓÒÚ, ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ‚Ëʉ‡ Ë ÔÓ˜ËÚ‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ¬ÒÂÎÂ̇ ͇ÚÓ  Ó‡Ì, ‡ ‚ÒˇÍÓ Ò˙Á‰‡ÌË ‰‡ ÏÛ ‡Á͇Á‚‡ Á‡ Õ„Ó. ¿ÍÓ ‡·˙Ú Â ‚ΡÁ˙Î ÔÂÁ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ‡Á͇ˇÌËÂÚÓ Ë ÛÔÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ‚˙‚ÂÈÍË Í˙Ï Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ, Ë Ò˙Ò

h

¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒË ÔË ¬Ò‚˯Ìˡ, ‚ËÊÚÂ Í‡Í‚Ó Â ÏˇÒÚÓÚÓ ÃÛ ‚˙‚ ‚‡¯ËÚ Ò˙ˆ‡. ¿ÍÓ “ÓÈ Á‡ ‚‡Ò  ÍÓÔÌÂÊ Ë Ê·ÌË - Ë Õ„ӂ‡Ú‡ β·Ó‚ Í˙Ï ‚‡Ò ˘Â  ڇ͇‚‡. ¿ ÒΉ ͇ÚÓ “ÓÈ ‚Ë Á‡Ó·Ë˜‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ë ‡Ì„ÂÎËÚ ˘Â ‚Ë Á‡Ó·Ë˜‡Ú ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ.

ÒÚ‡ıÓÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ Ë Ú˙ÔÂÌË ÔÂÓ‰ÓΠÒÚÂÔÂÌËÚ ̇ Á̇ÌËÂÚÓ, ÒΉ ‚ÂÏ ÏÓÊ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ë ‰Ó ÒÚÂÔÂÌËÚ ̇ Ò˙˘ËÌÒ͇ β·Ó‚, Ê·ÌËÂ, ÍÓÔÌÂÊ, ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚ, Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó Ë ËÁ‚ËÒˇ‚‡ÌÂ. ƒ‡, β·Ó‚, ÍÓˇÚÓ Í‡‡ ˜Ó‚Â͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÒÔÓÏÂÌ Õ„ӂÓÚÓ ËÏÂ, Ó˜ËÚ ÏÛ ‰‡ Ò ̇Ò˙ÎÁˇ‚‡Ú; Ê·ÌËÂ, ËÁ‡ÁÂÌÓ ÓÚ Î˛·Ó‚Ú‡ ÏÛ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ; ÍÓÔÌÂÊ, ͇‡˘ „Ó ‰‡ ·˙‰Â ‡‰ÓÒÚÂÌ Ë ˘‡ÒÚÎË‚; ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂ‡ ÏÛ; Á‡‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ó Á‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ Õ„Ó; ËÁ‚ËÒˇ‚‡Ì ˜ÂÁ ӷ˘ڇ Í˙Ï Õ„Ó. ¬Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‡Á΢ÌË ÒÚÂÔÂÌË Ë ÔÓÎÓÊÂÌˡ ÓÚ Î˛·Ó‚Ú‡ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ ÌË —˙Á‰‡ÚÂÎ. ¿ÍÓ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ‚Ëʉ‡ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË Ô‰ÏÂÚË Ò‚Óˇ “‚Óˆ, ‡ÍÓ ÔËÂχ ‚Ò˘ÍÓ ÓÚ Õ„Ó, ‡ÍÓ ÒÏˇÚ‡, ˜Â ‚Ò˘ÍË ÊË‚Ë Ë ÌÂÊË‚Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚‡ ‰Ó͇Á‚‡Ú Õ„ӂÓÚÓ ‚Â΢ËÂ, ‡ÍÓ ‚Ëʉ‡ ‚ Úˇı Õ„ӂˡ "Ô˜‡Ú", Õ„ӂÓÚÓ ‚ÒÂÒ·-

‚ËÂ, ÚÓ Ë Ó·Ë˜Ú‡ Í˙Ï ÓÒڇ̇ÎËÚ ڂ‡Ë ˘Â ·˙‰Â Á‡‡‰Ë Õ„Ó. ≈‰ÌÓ Â ÒË„ÛÌÓ - ÍÓÎÍÓÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Ó·Ë˜‡ ¬Ò‚˯Ìˡ, ÚÓÎÍÓ‚‡ Â Ë ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Í˙Ï Ò˙Á‰‡Ìˡڇ ÃÛ. «‡ÚÓ‚‡ ÌˇÍÓË Û˜ÂÌË Ò‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ÎË ÒËÎ̇ ·ÎËÁÓÒÚ Í˙Ï ÌˇÍÓË Ô‰ÏÂÚË. “ÓÂÒÚ ÓÚÍË‚‡ÎË Ò‡ ËÏÂ̇ڇ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ ‚ ‰ÌÓ ÎËÒÚÓ ÓÚ ‰˙‚Ó Ì‡ÔËÏÂ Ë ‚ Ô˙‚ˡ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂÒ˙Á̇ÚÂÎÌÓ Ò Á‡ı·҂‡ÎË ÔÓ Ì„Ó. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙‚ÁÂχÎË, ‚˙Á‰˙ı‚‡ÎË Ë ‰Ó‚ÓÎÌÓ ‚˙Á‰Ë¯‡ÎË. «‡ÚÓ‚‡ β·Ó‚Ú‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ Í˙Ï —˙Á‰‡ÚÂΡ ÌË Â ‡Á΢̇ Ë Â ÒÔÓ‰ Á̇ÌËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ڇÁË Ó·Ë˜ Â Ë ËÁ‡Á ̇ β·Ó‚Ú‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ Í˙Ï Ì‡Ò. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ó·Ë˜‡ ‰Ó ·ÂÁÛÏË ¬Ò‚˯Ìˡ ¿Î·ı, Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇Â, ˜Â Ë ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ Í˙Ï ÌÂ„Ó Â Ú‡Í‡‚‡. ƒ‡, ‡ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ Ì‡ËÒÚË̇ ӷ˘‡ ¿Î·ı, ‡ÍÓ Í‡Á‚‡ "Õ ÏÓ„‡ ·ÂÁ “·", ÚÓ Ë ÏˇÒÚÓÚÓ ÏÛ ÔË ¬Ò‚˯Ìˡ  ڇÍÓ‚‡. ¿ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ-

ÚÓ ÒË ÔË ¬Ò‚˯Ìˡ, ‚ËÊÚÂ Í‡Í‚Ó Â ÏˇÒÚÓÚÓ ÃÛ ‚˙‚ ‚‡¯ËÚ Ò˙ˆ‡. ¿ÍÓ “ÓÈ Á‡ ‚‡Ò  ÍÓÔÌÂÊ Ë Ê·ÌËÂ, ‡ÍÓ ÒÚ‡‚‡ÚÂ Ë Îˇ„‡ÚÂ Ò Õ„ӂ‡Ú‡ β·Ó‚, ‡ÍÓ Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‚˙‚ ‚Ò˘ÍÓ ‰‡ ÓÚÍËÂÚ Õ„Ó, ‡ÍÓ ÒË ÏËÒÎËÚÂ: " ‡Í ·Ëı ÏÓ„˙Î ‰‡ √Ó ÓÚÍˡ?", ‰Ó͇ÚÓ „Ή‡Ú Ò˙Á‰‡Ìˡڇ ÃÛ Ë Õ„ӂ‡Ú‡ β·Ó‚ Í˙Ï ‚‡Ò ˘Â  ڇ͇‚‡. ¿ ÒΉ ͇ÚÓ “ÓÈ ‚Ë Á‡Ó·Ë˜‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ - Ë ‡Ì„ÂÎËÚ ˘Â ‚Ë Á‡Ó·Ë˜‡Ú ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ. ÕÓ ‡ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ ÌˇÏ‡ ÔӉӷ̇ ӷ˘ Ë ÍÓÔÌÂÊ Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ, ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇Â, ˜Â Ë ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ Í˙Ï ÌÂ„Ó ˘Â ·˙‰Â Ò˙˘‡Ú‡. “‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÚÂÏË ‰‡ ÒÔ˜ÂÎË ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¿Î·ı Ë ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ. «‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ Ú‡Í‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÔ‡ÒË ÓÚ Ï‡Í‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÚ˙̇Î. “ˇ·‚‡ ‰‡ Á̇Â, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ë Ò‚˙¯‚‡ Ò ÔÓÁ‚ÓÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¬Ò‚˯Ìˡ, Ë ‰‡ ‡ÁÚ‚ÓË Ò˙ˆÂÚÓ ÒË Á‡ Õ„Ó.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 16 - 22 ÞÍÈ 2008

Àíîðåêñèÿ - áîëåñò íà ïñèõèêàòà èëè ñòðàäàíèå çà òÿëîòî ¡ÓÎÌËÚ ÓÚ ‡ÌÓÂÍÒˡ Ì ÓÒ˙Á̇‚‡Ú ÍÓ„‡ ÓÚ Ì‚ËÌÌÓÚÓ ÒÏ˙Í‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍËÎÓ„‡Ï‡ „Ë Ôӂ΢‡ ‚Ó‰Ó‚˙ÚÂÊ˙Ú Ì‡ χÌˇ͇ÎÌˡ ËÏÔÛÎÒ Á‡ Ò··ÂÂÌÂ. ¬ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ڇ͇, ˜Â Ì ҇ÏÓ ÚˇÎÓÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‰‡ ÓÚ ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÌË ı‡ÌË, ÌÓ ÔÒËıË͇ڇ ̇ ˜Ó‚ÂÍ Ò ۂÂʉ‡ ‰ÓÚ‡Ï, ˜Â Ò ÔÂ̇ÒÚÓÈ‚‡ ̇ ÌÓ‚‡ ‚˙Î̇ - ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÊË‚ÓÚ, Ó·˜ÂÌ Ì‡ ‰̇ ˆÂÎ - ÓÚÒ··‚‡ÌÂ. ÕÂÔˡÚÌÓÚÓ ÔË ‡ÌÓÂÍÒˡڇ Â, ˜Â ÌˇÏ‡ „‡ÌˈË, Úˇ  ͇ÚÓ Ì‡ÍÓÚËÍ, ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ÔÓ‰ÚËÍ‚‡˘ ·ÓÎÌˡ Í˙Ï ÒÚÂÏÂʇ Á‡ ˉ‡ÎÌË ÔÓÔÓˆËË. Õ‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÏÓÏÂÌÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ó„Î‰‡ÎÓÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Î˙ÊÂ, ÔË ‚Ò ˜Â ̇ ËÁÔ˙Í̇ÎËÚ ÓÚ ÒËÒÚÂÏÌÓ ÌÂ‰ÓˇÊ‰‡Ì ·‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ôӂ‰ ˜‡Ò ÔÓ ‡Ì‡ÚÓÏˡ. ¬Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ̇ ÌÂÒ˙Á̇ÚÂÎ̇ ÓÒÌÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ Ò ‡ÁÏË‚‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚ËÚ Á‡ ‡ÎÌÓÒÚÚ‡. «‡·ÂΡÁ‚‡ Ò ÒËÏÔÚÓÏ˙Ú Ì‡ ËÁÎ˙„‡ÌÓÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÌÂ, Ú.Â. ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ëʉ‡Ú ‚ ӄΉ‡ÎÓÚÓ, Ì  Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ˜Â ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÚÂÎÂÒÌÓÚÓ Ú„ÎÓ ÎËÔÒ‚‡. œÒËı˘ÂÒÍË Á‡ÚÓÏÓÁÂÌË ÓÚ ÌÂÔÂÒÚ‡Ì̇ڇ ÏËÒ˙Î Á‡ ı‡Ì‡Ú‡ ͇ÚÓ ‚‡„ ̇ Ó„‡ÌËÁχ, ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ͇ԇ̇ ̇ Ó·˜ÂÌÓÒÚÚ‡. — ‚ÂÏÂÚÓ ‚Ò ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ ÒÚ‡‚‡ ‰‡ Ò ËÁÏ˙ÍÌ‡Ú ÓÚ Ì„Ó, Á‡˘ÓÚÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú Â Í‡ÔÒÛÎË‡Ì ‚ ‰ÌÓ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ê·ÌËÂ. ŒÔ‰ÂÎˇÚ ÒË Í˙„ ÓÚ ÌËÒÍÓ͇ÎÓ˘ÌË ı‡ÌË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÂχÚ, Ë Ù‡Ì‡Ú˘ÌÓ Ò Ôˉ˙Ê‡Ú Í˙Ï Úˇı. ƒÓË Ì‡ˇÁ‚‡Ú ̇ χÎÍË Í˙Ò˜ÂÚ‡ ÌˢÓÊÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ı‡Ì‡, Á‡ ‰‡ Ò Ò˙Á‰‡‰Â ËβÁˡڇ, ˜Â ËÏ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡. “˙Ê̇ڇ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ Â, ˜Â ÓÍÓÎÓ 200 ıËÎ. ‰Â‚ÓÈÍË Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÚ 12 ‰Ó 19 „Ó‰ËÌË ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ‡ÌÓÂÍÒˡ Ë ·ÛÎËÏˡ ‚ ¡˙΄‡ˡ. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ̇‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ Ò‰ ‰Â‚ÓÈÍËÚ  Ê·ÌËÂÚÓ ‰‡ ÔÓ‰‡Ê‡‚‡Ú ̇ ËÁ‚‡ˇÌËÚ ÙË„ÛË Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó Ò‡ Á‡ÔÎÂÌÂÌË ÓÚ Ú‡ÁË Ï‡Ìˡ. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ÏÓ‰ÌË ‡„Â̈ËË Ô‰ÔËÂı‡ ÒÂËÓÁÌË ÏÂÍË ‚ Ó„‡Ì˘‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡·Ó΂‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ò‰ ÏÓ‰ÂÎËÚ ÒË, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò  Ô‚˙̇· ‚ ÂÔˉÂÏˡ. ƒÛ„‡, ˜ÂÒÚÓ Ò¢‡Ì‡ Ô˘Ë̇ Â Í‡Í‚Ó ÏËÒÎˇÚ ÓÍÓÎÌËÚ Á‡ Ú·. ÃÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ Ò ËÁ„‡‰ÂÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒË Á‡ ̇‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÌÂÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ̇ ÏÌËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ÓÍÓÎÌËÚ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ËÁ„ÎÂʉ‡Ú. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ "Á‡ÔÛ¯‡Ú ÛÒÚËÚÂ" ̇ ‰Û„ËÚ  ‰‡ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú ÚˇÎÓÚÓ ÒË Ì‡ Ï˙˜ËÚÂÎÌÓ „·‰Û‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ʇÚ, ˜Â Ë Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚ÏÂÒÚˇÚ ‚ Ó·˘ÓÔËÂÚËÚ ÌÓÏË Á‡ Í‡ÒË‚Ó ÚˇÎÓ. ÕÓ ÚÓÁË ÒÚÂÏÂÊ „Ë Û‚Î˘‡ Ë ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ÏÂÊËÚ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ. »Ï‡ı ÔÓÁ̇ڇ, ̇ ÍÓˇÚÓ ÔˡÚÂÎˇÚ È ·Â¯Â ͇Á‡Î, ˜Â  Ô˙Î̇ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÒ··ÌÂ. ÃÓÏ˘ÂÚÓ ÌˇÏ‡¯Â ÌÛʉ‡ ÓÚ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡  ‰ËÂÚË, Á‡˘ÓÚÓ ‚ˉËÏÓ ·Â¯Â ÔÓ‰ ÌÓχÎÌÓÚÓ ÚÂÎÂÒÌÓ Ú„ÎÓ. œÓ‚Îˡ Ò ÓÚ ÏÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ì Ò ı‡ÌË, Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË Ì„ӂˡ ͇ÔËÁ. ¬Ëʉ‡ı ˇ Í‡Í ÓÚ ‰ÂÌ Ì‡ ‰ÂÌ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ Ò "ÚÓÔË" Ô‰ Ó˜ËÚ ÏË Ë ËÁ‚‰Ì˙Ê ÒÔˇ ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‚ Û˜ËÎˢÂ. Õ ÏË̇ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ Ë ‡Á·‡ı, ˜Â  ÔÓ˜Ë̇·. ŒÚ ÌÂÈÌË ·ÎËÁÍË ÔˡÚÂÎÍË Ì‡Û˜Ëı Ô˘Ë̇ڇ Á‡ ÒÏ˙ÚÚ‡ È - ‡·ÒÛ‰˙Ú ‰‡ Ò ÔÓ‰‰‡‰Â¯ ̇ ˜ÛÊ‰Ó ‚ÎˡÌËÂ, Á‡ ‰‡ ‰Ó͇ʯ ÍÓÎÍÓ ÚË Â

¿ÌÓÂÍÒˡڇ  ͇ÚÓ Ì‡ÍÓÚËÍ, ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ÔÓ‰ÚËÍ‚‡˘ ·ÓÎÌˡ Í˙Ï ÒÚÂÏÂʇ Á‡ ˉ‡ÎÌË ÔÓÔÓˆËË. œÒËı˘ÂÒÍË Á‡ÚÓÏÓÁÂÌË ÓÚ ÌÂÔÂÒÚ‡Ì̇ڇ ÏËÒ˙Î Á‡ ı‡Ì‡Ú‡ ͇ÚÓ ‚‡„ ̇ Ó„‡ÌËÁχ, ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ͇ԇ̇ ̇ Ó·˜ÂÌÓÒÚÚ‡. — ‚ÂÏÂÚÓ ‚Ò ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ ÒÚ‡‚‡ ‰‡ Ò ËÁÏ˙ÍÌ‡Ú ÓÚ Ì„Ó, Á‡˘ÓÚÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú Â Í‡ÔÒÛÎË‡Ì ‚ ‰ÌÓ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ê·ÌËÂ. Ñ ÍÈÌÊÀ : Ì. À Ë È ÏÎÉÐ À Ç

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

Около 200 000 девойки на възраст от 12 до 19 год. страдат от анорексия и булимия в България. Една от причините за нарастващата опасност от болестта сред девойките е желанието да подражават на изваяните фигури на световни модели, които също са запленени от тази мания. Неслучайно световните модни агенции предприеха сериозни мерки в ограничаването й сред моделите си, преди да се е превърнала в епидемия.

ÒÍ˙Ô Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ. ≈‰ËÌ ÊË‚ÓÚ, Á‡Ô·ÚÂÌ Ò ·ÂÁÛÏ̇ ÒÏ˙Ú. ¿ÌÓÂÍÒˡ ÌÂ‚ÓÁ‡  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚÛ‰ÌÓ Î˜ËÏÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. “ˇ Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÎËÔÒ‡ ̇ ‡ÔÂÚËÚ, ÌÂ‡ÎËÒÚ˘̇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‚˙̯Ìˡ ‚ˉ, ÓÚ͇Á ÓÚ ı‡ÌÂÌÂ, ‚χÌˇ˜ÂÌÓÒÚ ‚ ÔÓÒΉˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú„ÎÓÚÓ. ¬ ωˈËÌÒ͇ڇ ÚÂÏËÌÓÎӄˡ ÔÓ‰ ÚÓ‚‡ ̇Á‚‡ÌË Ò ‡Á·Ë‡ ‚˙Á‰˙ʇÌË ËÎË ÓÚ͇Á ÓÚ ı‡Ì‡. œÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ Ú‡ÁË ·ÓÎÂÒÚ Ò ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ̇ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚Ó. œËÁ̇ˆËÚ ҇: ÔÂÍÓÏÂÂÌÓ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ì - ‰Â‚ÓÈÍËÚ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡Ú Ò˙Ò ÒÔÓÚ ‡ÍÚË‚ÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ‡ÁıÓ-

‰ˇÚ ËÁÎ˯ÌËÚ Á‡ Úˇı ÍËÎÓ„‡ÏË. ’‡Ì‡Ú‡  ҂‰Â̇ ‰Ó ÏËÌËχÎ̇ ÍÓÌÒÛχˆËˇ, ‡ ‚ ÔÓ-̇Ô‰̇ΠÒÚ‡‰ËÈ ‰ÓË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÎËÔÒ‚‡ ÓÚ Âʉ̂ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛; ÓÙÓÏˇ Ò ÔÂχÌÂÌÚÂÌ ÒÚ‡ı Ë ÒÚÂÒ ÓÚ Í‡˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÎÓ„‡ÏË ÚÂÁË ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ò ÒÍË‚‡Ú ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ‡ Ú ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ‡Á·Ë‡Ú ‰‚‡ ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ò˘ÍË ‰ÂıË Ì‡ ‰˙˘Âˇ ËÏ Ó¯ËÓÚÂˇÚ Ë Òڇ̠‚ˉËÏÓ ÌÂÈÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ ·ÂÁÚ„ÎÓ‚ÌÓÒÚ. “ÓÁË ÒËÎÂÌ ÒÚ‡ı ÓÚ Ì‡Ô˙ÎÌˇ‚‡Ì ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò ÔÓ„ÂÒ˂̇ڇ Á‡„Û·‡ ̇ Ú„ÎÓ, ‰ÓË Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡ Ùӷˡ Á‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡‰‚ËÒ̇· ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ; ÔËÂÏ‡Ú Ò ÌÂÓ„‡Ì˘ÂÌ ·ÓÈ ‡Áı-

¿ÌÓÂÍÒˡڇ  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚÛ‰ÌÓ Î˜ËÏÓ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. “ˇ Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÎËÔÒ‡ ̇ ‡ÔÂÚËÚ, ÌÂ‡ÎËÒÚ˘̇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‚˙̯Ìˡ ‚ˉ, ÓÚ͇Á ÓÚ ı‡ÌÂÌÂ, ‚χÌˇ˜ÂÌÓÒÚ ‚ ÔÓÒΉˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú„ÎÓÚÓ.

··ËÚÂÎÌË, Ò˙˘Ó Ë ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰‡, Ò ËÒÍ ‰‡ Ì Ò ӷÂÁ‚Ó‰ÌˇÚ; Á‡Ú‚‡ˇÚ Ò ‚ Ò· ÒË, ÒÚ‡‚‡Ú ÌÂÓ·˘ËÚÂÎÌË Ë Ï·ÌıÓ΢ÌË. ŒÏ‡„¸ÓÒ‡ÌËˇÚ Í˙„, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ÏË ÔÓÔ‡‰‡Ú, ‚Ò Ôӂ˜ Ò ÒÚÂÒÌˇ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ Ë Ì‡ ÏÂʉÛ΢ÌÓÒÚÌËÚ ËÏ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌˡ. ◊ÂÒÚÓÚÓ ËÁÔ‡‰‡Ì ‚ ‰ÂÔÂÒˡ  ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ‡ÁË‚‡ ‚ ÒӈˇÎÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë Ì‡Î˘ËÂÚÓ Ì‡ ÔÒËı˘ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏ; ÎËÔÒ‡ ̇ ÏÂÌÒÚÛ‡ˆËˇ Ë ‚ΘÂÌË Í˙Ï ÒÂÍÒÛ‡ÎÂÌ ÊË‚ÓÚ - ̇Îˈ ҇ ÔÒËıÓÒӈˇÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÚÓ ÓÚ˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡, ÌÂÊ·ÌË Á‡ ÒÚ‡Ì˘ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë Á‡ÔÓÁ̇ÌÒÚ‚‡, ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ ÌËÒ͇ڇ Ò‡ÏÓÓˆÂÌ͇ Ë ÒÔ‡‰‡ ‚ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ ·ÂÁÔÎÓ‰ËÂ; ÔÓˇ‚‡ ̇ ÒÏÛ˘ÂÌˡ ‚ Ò˙‰Â˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë ‚ ÂÌÁËÏ̇ڇ ͇ÚË̇ - ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ Ôˉӷ˂‡Ú ‚ÓÒ˙˜Ì‡ ·Î‰ÓÒÚ, ‰˙ı ̇ ‡ˆÂÚÓÌ, ÒÛı‡ ÍÓʇ. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ Ò ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ, ‰ÂÔÂÒˡ, ÍÓÒÓÔ‡‰; ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ ‡Á‰‡ÁÌËÚÂÎÌÓÒÚ ËÁ·Ûı‚‡Ì ̇ Ë̉˂ˉ‡ Ë ÔË Ì‡È-χÎ͇ڇ ÔÓ‚Ó͇ˆËˇ ÓÚ ‚˙̯̇ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚÍËÚ‡ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚ Í˙Ï Ì‡È-·ÎËÁÍËÚÂ; ËÁÔËÚ‚‡Ì ̇ Ó„ÓÏÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ‚Ë̇ - Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓˇ‚Ë ‰Û„‡Ú‡ ÙÓχ ̇ ·ÂÁ‡ÁÒ˙‰ÌÓ Ò··ÂÂÌ - ·ÛÎËÏˡڇ. “‡ÁË ·ÓÎÂÒÚ Â Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ Í‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ ‡ÌÓÂÍÒˡڇ, ÌÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â Ë‰ÂÌÚ˘ÂÌ - ‡ÁÛ¯ÂÌË ̇ ÚˇÎÓÚÓ Ë ‰Û¯‡Ú‡. —˙ÒÚÓË Ò ‚ ÔÂˇÊ‰‡ÌÂ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌÓ ÔÓ‚˙˘‡ÌÂ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ‰Â‚ÓÈÍËÚ ËÁÔËÚ‚‡Ú ÌÂÓÔËÒÛÂÏÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ‚Ë̇. À˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÓÂÍÒˡڇ  ‰˙Î„Ó Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ëχ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ıÓÌËÙˈË‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒΉ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ÓÚ Ô‰ÔËÂÚ‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÔÓÏÓ˘ ·ÓÎÌËÚ Ô‡‚ˇÚ ˆˉ˂ ̇ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ. "ŒÁ‰‡‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ" ̇ ÔÒËıË͇ڇ Ë ÏËÌËχÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ôӂ‰Â̘ÂÒÍËÚ ̇„·ÒË Á‡ χÌˇ͇ÎÌÓ Ò··ÂÂÌ  ÔÂËÓ‰ ̇ ‰˙Î˙„ Ë ÒÎÓÊÂÌ ÔÓˆÂÒ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡  ·ÓÎÂÒÚ Ì‡ ‰Û¯‡Ú‡. ¡ÎËÁÍËÚ ̇ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ Ò ‰Ë‡„ÌÓÒÚˈË‡Ì‡ ‡ÌÓÂÍÒˡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á̇ˇÚ, ˜Â ΘÂÌËÂÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‡ÌÓÂÍÒˈËÚ Ì ÓÒ˙Á̇‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‚‡ÌÚË‚ÌË ÏÂÍË. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ÛÏË‡Ú ÔÂʉ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚ Û‚Âʉ‡Ìˡ ‚ Ò˙‰Â˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁχ, Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌˡ ̇ ˆÂÌÚ‡Î̇ڇ ÌÂ‚̇ ÒËÒÚÂχ ÔÓ‡‰Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ ÌÂ‰ÓˇÊ‰‡ÌÂ. ƒÛ„‡ ˜‡ÒÚ „Ë ıÓÒÔËÚ‡ÎËÁË‡Ú, ÓÔËÚ‚‡ÈÍË Ò ‰‡ „Ë ‚˙Á‚˙Ì‡Ú Í˙Ï ÌÓχÎÌˡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò  ÒÚ˄̇ÎÓ ‰Ó Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ÂÌË ÓÔËÚË. «‡ ‰‡ Ò ËÁÏ˙ÍÌ‡Ú ÓÚ ‡‰‡, ̇˜ÂÌ ‡ÌÓÂÍÒˡ, ‰Â‚ÓÈÍËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË Ì‡ÎÓÊ‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ‚ÓΡ, Ò ÍÓˇÚÓ Ò‡ Á‡ÔӘ̇ÎË Ë ‰‡ „·‰Û‚‡Ú. ’‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‡ÁÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ò Ô‚˙˘‡Ú ‚ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò‰ ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ. ¬ËÒÓ͇ڇ ÒÏ˙ÚÌÓÒÚ, ‰Ó ÍÓˇÚÓ ‚Ó‰ˇÚ, „Ë ‰Ó·ÎËʇ‚‡ ‰Ó ˜ÂÎÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ Á‡ÂÏ‡Ú Ì‡ÍÓχÌËËÚÂ. Венцислава Миндова


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 16 - 22 ÞÍÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

10

5 11

13

7

8

9

12

14

15

16 19

6

17

20

18

21

22

23 25

24

26

27

29

28

30 31

32

33

34

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 Õ‡¯‡ ÔËÒ‡ÚÂÎ͇, ì ËÒÚ‡ÎËî. 5 ƒ˙‚Ó‰ÂÎÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 10 ƒ‚ÌÓÚÓ Ì‡Á‚‡ÌË ̇ √˙ˆËˇ. 12 Õ‡ÍÎÓÌ. 13 œ˙‚ËˇÚ ÛÒÍË ‡ÍÚË‚ÂÌ Ò‡ÏÓÎÂÚ. 14 Õӂ· ÓÚ —ÚÂÙ‡Ì ÷‚‡È„. 16 √ÂÓËÌˇ ̇ À. “ÓÎÒÚÓÈ. 17 Õ‡Ô‡‰Í‡, ÔÓˈ‡ÌËÂ. 19  ‡Ú‡ Á‡ Ë„‡ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ÊÂ̇. 21 —˙ËÏÂÌÌËÍ. 22 –ÓÏ‡Ì ÓÚ  . “ÂÚχÈÂ. 23 ”ÎÓ‚ÂÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë·‡. 25 ÃËÂ˘Ë Ï˜ÍË. 27 √ÂÓËÌˇ ÓÚ Ò˙‚ÂÚÒÍˡ ÙËÎÏ ìŒÎÓ‚Ó ‚ ÍËÎÂÚÂî. 29 ÀÂÚÓÔËÒË. 30 ‘ÂÌÒÍË ËÒÚÓËÍ (1849-1928). 31  ËÚ‡ÈÒÍË ÔÓÂÚ. 32 √ÂÓËÌˇ ̇ ◊‡ÈÍÓ‚ÒÍË ÓÚ ìÀÂ·Â‰Ó‚Ó ÂÁÂÓî 33 —͇ÎÂÌ ÌÓÒ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ. 34 ¿ÁˇÚÒ͇ ‡ÎÍÓıÓÎ̇ ̇ÔËÚ͇.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ≈‰‡ ·ˇÎ‡ ‚Ӊ̇ ÔÚˈ‡ (ÏÌ.˜.). 2 √ÂÓÈ Ì‡ …Ó‚ÍÓ‚ ÓÚ ìfi̇¯ÍË „·‚Ëî. 3 ŒÔÂ‡ ÓÚ œËÂÚÓ Ã‡Ò͇ÌË. 6 œ‡˘̇ ‰ËÌˈ‡ ‚ œÓÚÛ„‡Îˡ. 7 –ÛÒÍË Á˙ÌÓÍÓÏ·‡ÈÌË. 8 ”Ì„‡ÒÍË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‰Âˆ (1802-1894). 9 √ÂÓÈ Ì‡ ¿‰ÓÎÙ ¿‰‡Ï ÓÚ ÓÔÂ‡Ú‡ ì¿ÍÓ ·ˇı ˆ‡î. 11 flÔÓÌÒÍË ÊÂÌË „ÏÛ͇˜ÍË, ÎÓ‚ˆË ̇ ·ËÒÂË. 16 ¬ÁË‚ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡. 18 ”˜ÚË‚, ‰Ó·ÎÂÒÚÂÌ Ï·‰ÂÊ. 20 ‘ÂÌÒÍË ÍËÌÓ‡ÚËÒÚ ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙Ê ‚ „‡‰‡î. 21 ¿ÏÂË͇ÌÒÍË ·ÓÍÒ¸Ó, ·Ë‚¯ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ. 23 –‡ÎËÁ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ Ô‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ¡Õ“ ì¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓî. 24 ”‰ Á‡ ‚·˜ÂÌ ̇ ‚˙Î̇. 26 –‡ÒÚËÚÂÎÌÓ Ï‡ÒÎÓ. 28 √ÂÓ‰ÂÁ˘ÂÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. 29 ‘ÂÌÒÍË ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Á‡Ï˙Í - 1544 „. 30 —ÚËıÓÚ‚ÓÂÌË Á‡ ‚˙Áı‚‡Î‡.

ЛЕСНО

СУДОКУ 4

3

2

8

8 7

3

6

1

5

6 6

4

1

3

1

4

5

3

7

5

9

1

СРЕДНО

¬ ‡ÔÚÂ͇ڇ: - “ÂÁË Ú‡·ÎÂÚÍË ÒÂ˘Û ‡ÎÂ„ËË Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ ÌˇÏ‡Ú ÒÚ‡Ì˘ÌË ÂÙÂÍÚË, ˘Â ÏÓÊ ‰‡ ͇‡Ú ÍÓ· Ò Úˇı. - ◊Û‰ÂÒÌË Ú‡·ÎÂÚÍË! ¿Á Ò„‡ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ͇‡Ï ÍÓ·. ☺ ☺ ☺ œÂÌÒËÓÌÂ Í˙Ï Î˘Ìˡ ÒË ‰ÓÍÚÓ: - »Ï‡ ÒÎÛı, ˜Â ÔË ‚‡Ò ‚ ÔÓÎËÍÎËÌË͇ڇ ˘Â ‰‡‚‡Ú ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÎÂ͇ÒÚ‚‡! - œÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò ÒÎÛı‡ - ÚÓ‚‡  Á‡ Ò˙Ò‰Ìˡ ͇·ËÌÂÚ! ☺ ☺ ☺ ÎËÂÌÚ ‡Á„ÎÂʉ‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÚ Ë ÔËÚ‡ ÍÂÎÌÂ‡: -  ‡Í‚‡  ‡ÁÎË͇ڇ ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË Ô˙ÊÓÎË, Á‡˘Ó ‰̇ڇ  ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-ÒÍ˙Ô‡? - œÓ-ÒÍ˙Ô‡Ú‡ Ò ÂÊ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ. - œÓ-ÏÂ͇ ÎË Â?

9 4 1

3 - ÕÂ, ‰‡‚‡Ï ÓÒÚ˙ ÌÓÊ. ☺ ☺ ☺ —¢‡Ú Ò ‰‚‡Ï‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË. ≈‰ËÌËˇÚ Í‡Á‚‡: - ¬˜Â‡ ÒË ÍÛÔËı „ÓÚ‚‡Ò͇ ÍÌË„‡, Ò‡ÏÓ ˜Â ÌË˘Ó ÓÚ Ì¡ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ Ò„ÓÚ‚ˇ. ÕˇÏ‡ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÒÏËÒÎÂ̇ ˆÂÔÚ‡. - «‡˘Ó? - ¿ÏË ‚Ò˘ÍË ˆÂÔÚË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú Ò: "¬ÁÂÏÂÚ ˜ËÒÚ‡ ÚẨÊÂ‡". ☺ ☺ ☺ - ÂÎÌÂ, ÙËÎËÈ͇ڇ ÏË Ë ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË ÎË Â Ì‡Ï‡Á‡Ì‡ Ò Ï‡ÒÎÓ? - ÕÂ, Ò‡ÏÓ ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡. - “Ó„‡‚‡ ÔÓ͇ÊÂÚ ÏË ÓÚ ÍÓˇ, ‡ÍÓ Ó·Ë˜‡ÚÂ! ☺ ☺ ☺ -  ÂÎÌÂ, ‰ËÌ ·ËÙÚÂÍ ÏÓΡ! - — ͇͂‡ „‡ÌËÚÛ‡ ‰‡ ·˙‰Â? - œÓÒÚÓ ÏË ‰ÓÌÂÒÂÚ ‚‡¯Ëˇ ӷ˘‡ÂÌ ·ËÙÚÂÍ - Úˇ·‚‡ ÏË ‰‡ ÔÓ‰Ô‡ Í‡Í‡ ̇ χ҇ڇ

‰‡ Ì Ò Í·ÚË. ☺ ☺ ☺ ÎËÂÌÚ ËÁÛ˜‡‚‡ ÒÏÂÚ͇ڇ ‚ ÂÒÚÓ‡ÌÚ‡: - ¿·Â, ÌÂ˘Ó Ì ‡Á·Ë‡Ï ÚÛ͇. —‡Î‡Ú‡ - 2 ΂‡, ÓÒÌÓ‚ÌÓ - 5 ΂‡, ‰ÂÒÂÚ - 1 ΂, ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌÓ - 3 ΂‡. ¬Ò˘ÍÓ 11 ΂‡. ¿ ÒÏÂÚ͇ڇ  30 ΂‡.  ‡Í Ò  ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ú‡Í‡? - ¿ÏË, Ì Ò ÔÓÎÛ˜Ë! - Ò ‰ÓÒ‡‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ÒÂ‚ËÚ¸Ó˙Ú. ☺ ☺ ☺  ÂÎÌÂ˙Ú: - ◊‡¯‡Ú‡ ‚Ë Â Ô‡Á̇. »Ò͇Ú ÎË Ó˘Â Â‰Ì‡? √ÓÒÚ˙Ú: - ÕÂÂÂ, Á‡ Í‡Í‚Ó Ò‡ ÏË ‰‚ Ô‡ÁÌË ˜‡¯Ë? ☺ ☺ ☺  ÎËÂÌÚ˙Ú ÔËÚ‡ ÍÂÎÌÂ‡: - “Ó‚‡ ÒÏÂÚ͇ڇ ÎË Â ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌÌËˇÚ ÌÓÏÂ ̇ Á‡‚‰ÂÌËÂÚÓ?

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Íîíèí. 5. Òåëèø. 10. Îñèë. 12. Ñàâà. 13. Âåí. 14. Åðè. 16. Ðàì. 17. Àì. 18. Ïðàãà. 20. Éî. 21. Êíîð. 23. Êîáàëò. 25. Àðîí. 27. Ðàëî. 28. Åäèñîí. 30. Òèâà. 32. Òå. 33. Îðåõè. 35. ÃÃ. 36. Èñî. 38. Àìè. 39. Àðî. 40. Êåëà. 42. Àòàð. 43. Àòàêà. 44. Êëàäà. Îòâåñíî: 1. Íîâàê. 2. Îñåìíàäåñåò. 3. Íèí. 4. Èë. 6. Åñ. 7. Ëàð. 8. Èâàéëîâãðàä. 9. Øàìîò. 11. Àðàê. 14. Åð. 15. Èãîð. 18. Ïðîñî. 19. Àáàòè. 22. Îðè. 24. Àëè (Ñàáàõàòòèí). 26. Íîðà. 28. Åòèêà. 29. Íåìî. 31. Àãîðà. 34. Õè. 37. Îëà. 39. Àòà. 41. Àê. 42. Àë.

4

8

7

В ИЦОВЕ

8

2

3

7

9

5

6

9

8

5

7

1 2

8 6

4

5

3

2

1

5

4

9

6

4

3

3

8

9

3

6

7

5

9

9 1

6

7

8

9

5

8 7

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

2

ÑÐÅÄÍÎ

9

4

8

1

5

3

2

6

7

1

3

5

4

9

7

8

2

6

5

2

7

6

4

9

3

8

1

7

6

2

8

3

5

9

1

4

6

1

3

2

8

7

9

5

4

8

9

4

2

1

6

5

3

7

2

7

5

3

1

8

4

9

6

3

4

1

9

7

8

2

6

5

4

3

9

7

6

2

8

1

5

6

5

7

1

2

4

3

9

8

1

8

6

5

9

4

7

3

2

9

2

8

6

5

3

4

7

1

3

9

1

4

2

6

5

7

8

2

8

9

7

4

1

6

5

3

8

6

4

9

7

6

1

2

3

5

7

6

3

8

2

1

4

9

7

5

2

8

3

1

6

4

9

4

1

3

5

6

9

7

8

2

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 16 - 22 ÞÍÈ 2008

Ìèêðîáèòå ñà áúäåùèòå åíåðãèéíè íîñèòåëè ¡‡ÍÚÂËËÚÂ, ÏËÍÓ‚Ó‰Ó‡ÒÎËÚÂ Ë „˙·ËÚ ˘Â Ò‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚Ó. ŒÚ„Ó‚Ó ̇ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÍËÁ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÔÓ‰ ÔÓ„ÌÓÁËÚ ÌË Ó˜‡Í‚‡ ÔÂÁ ’’I ‚ÂÍ, ÏÓÊ ‰‡ ‰‡‰‡Ú ·‡ÍÚÂËËÚÂ, ÏËÍÓ‚Ó‰Ó‡ÒÎËÚÂ Ë „˙·ËÚÂ. “ ˘Â ·˙‰‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚ÚËÌÓ Ë ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ ˜ËÒÚÓ ·ËÓ„ÓË‚Ó, ÍÓÂÚÓ ˘Â Á‡ÏÂÌË ÌÂÙÚ‡ Ë „‡Á‡. “Ó‚‡ Ú‚˙‰ˇÚ ‡‚ÚÓËÚ ̇ ËÁÒΉ‚‡ÌÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ Ì‡ 108-ˡ ÍÓÌ„ÂÒ Ì‡ ¿ÏÂË͇ÌÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ ÏËÍÓ·ËÓÎӄˡ ‚ ¡ÓÒÚ˙Ì. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡ ·ËÓ„ÓË‚Ó ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÚ‡ÌÓÎ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì Ô‰ËÏÌÓ ÓÚ ˆ‡‚ˈ‡. “‡ÁË ÚÂıÌÓÎӄˡ Ó·‡˜Â Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ëˇ: Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚Ó ÓÚÌÂχ ÓÚ ÒÂÎÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó ÂÒÛÒËÚÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÍÛÎÚÛË, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ‚Ó‰Ë ‰Ó ̇‡ÒÚ‚‡Ì ̇ ˆÂÌËÚ ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË. “‡Í‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ‰‡ Ò "ÍÓÌÍÛË‡Ú" Ò ıÓ‡Ú‡ Á‡ ı‡Ì‡, ÍÓÏÂÌÚË‡ ‡„ÂÌˆËˇ "ÕÓ‚ÓÒÚË". »ÁÒΉӂ‡ÚÂÎËÚ ‡Á„ÎÂʉ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‡Á΢ÌË ÚËÔÓ‚Â ·ËÓχ҇ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ı‡Ì‡ ̇ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ ˘Â ˇ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡Ú ‚ ÂÚ‡ÌÓÎ. Õ‡È-ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓ ËÁ„ÎÂʉ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÌË Ì‡ ˆÂÎÛÎÓÁ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚÔ‡‰˙˜ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ „ÓÒ͇ڇ Ë ı‡ÚËÂ̇ڇ ÔÓÏ˯ÎÂÌÓÒÚ. »ÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ·ËÓχ҇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ë ‡Ï·‡Î‡Ê̇ڇ ı‡Úˡ Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú˙ÒÚËÍÓ‚‡ Á‡ı‡. Õ‡ËÒÚË̇, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ˆ‡‚ˈ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ò˙‰˙ʇ Á‡ı‡ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ ÎÂÒÌÓÚÓ È ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÚ‡ÌÓÎ, ‚ ˆÂÎÛÎÓÁ‡Ú‡ Á‡ı‡Ú‡  ‚ ıËÏ˘ÂÒÍÓ Ò˙‰ËÌÂÌËÂ Ë Úˇ·‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒËÎˡ ÚÓ ‰‡ Ò ‡ÁÛ¯Ë. √ӂˉ̉ Õ‡‰‡ÚıÛ Ë ÍÓ΄ËÚ ÏÛ

Прекалената употреба на телефони вреди на съня ÷‰ÂÊËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂÍÓÏÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‚ÓËÚ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Ì‡ ̇Û¯ÂÌ Ò˙Ì, ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó, ÒÚÂÒ Ë ÛÏÓ‡, ÒÓ˜Ë Ì‡Û˜ÌÓ ËÁÒΉ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ SLEEP 2008. œÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ, ˜ËÈÚÓ ‡‚ÚÓ  √‡·Ë ¡‡‰Â, ‰ÓÍÚÓ ÔÓ Ï‰ˈË̇ Ë ÙËÎÓÒÓÙˡ ‚ ‡Í‡‰ÂÏˡڇ —‡Î„ÂÌ ‚ √¸ÓÚ·Ó„, ÿ‚ÂˆËˇ, Ò  Ò˙Ò‰ÓÚÓ˜ËÎÓ ‚˙ıÛ 21 Á‰‡‚Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Ë Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û 14 Ë 20 „Ó‰ËÌË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‚Âʉ‡Ú ‰ӂÌË ‡·ÓÚÌË/ۘ·ÌË ˜‡ÒÓ‚Â Ë Ì ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò Ò˙Ìˇ ÒË. —ÔÓ‰ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÔË Ï·‰ËÚ ıÓ‡ Ò ÔÂÍÓÏÂ̇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓ‚Âʉ‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚ÓË, ڇ͇ Ë Á‡ ÔË̠҇̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌˡ, Ëχ Û‚Â΢ÂÌË ̇ ÌË‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó, ͇ÚÓ ·ËÎÓ ÓÚ˜ÂÚÂÌÓ Ë Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ÌÂχÎ˂ˡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. TechNews.bg

ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ œÛÂÚÓ –ËÍÓ Ò‡ ÓÚÍËÎË ‚ ÏÓÒ͇ڇ ‚Ó‰‡ ÏÓβÒÍË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Á„‡Ê‰‡Ú ‰˙‚ÂÒË̇ڇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·‡ÍÚÂËË, ÊË‚ÂÂ˘Ë ‚ ı‡ÌÓÒÏË·ÚÂÎ̇ڇ ËÏ ÒËÒÚÂχ. “ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÙÂÏÂÌÚË, ‡Á„‡Ê‰‡˘Ë ˆÂÎÛÎÓÁ‡Ú‡. Õ‡ÏÂËıÏ ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ë ÔË ÚÂÏËÚËÚÂ, ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Õ‡‰‡ÚıÛ. “ÓÈ Ë ÍÓ΄ËÚ ÏÛ ÒÏˇÚ‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÁË ÙÂÏÂÌÚË Í‡ÚÓ Íβ˜Ó‚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÚÂıÌÓÎӄˡ, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡ Ì ҇ÏÓ ÂÚ‡ÌÓÎ, ÌÓ Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ÏËÌËχÎÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‰˙ˆË. “ÂıÌÓÎӄ˘ÌËˇÚ ˆËÍ˙Î Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò˙Ò Á‡ı‡̇ڇ Ú˙ÒÚË͇ Ë ıË·ËÒÍÛÒ‡, ÍÓËÚÓ ‡ÒÚ‡Ú ‚ œÛÂÚÓ –ËÍÓ. “ ‰‡‚‡Ú ӷ˘‡ÈÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË - Á‡ı‡ Ë Ô‡ÚÓ͇ (ÓÚ ÍÓˇÚÓ Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÓÏ), ͇ÍÚÓ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ıË·ËÒÍÛÒ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÛÓ‚Ë̇ Á‡ ˜‡ˇ ÓÚ Í‡͇‰Â, ‡ ڇ͇ Ò˙˘Ó Ë „ÓΡÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·ËÓχ҇. ◊ÂÁ ÌÓ‚ÓÓÚÍËÚËÚ ÙÂÏÂÌÚË Û˜ÂÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡ÁÎÓÊ‡Ú ·ËÓχ҇ڇ ‰Ó Á‡ı‡ Ë ‰‡ ˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÚ‡ÌÓÎ, ͇ÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ Û·‚ˇÚ ‚˙„ÎÂÓ‰Ìˡ ‰‚Û-

ÓÍËÒ, ÓÚ‰ÂÎˇÌ ÔË ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ. √‡Á˙Ú ˘Â ·˙‰Â ‚͇‚‡Ì ‚ ÂÁÂ‚Ó‡Ë Ò ÏËÍÓ‚Ó‰Ó‡ÒÎË, ËÁ‡·ÓÚ‚‡˘Ë ÔÓÎËÏÂË, ÍÓËÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ. "ŒÚ‡·ÓÚÂÌËÚÂ" ‚Ó‰Ó‡ÒÎË Ô˙Í ˘Â ÓÚË‚‡Ú Á‡ ÚÓ ̇ ÔÓÎÂÚ‡Ú‡ Ò˙Ò Á‡ı‡̇ Ú˙ÒÚË͇ Ë ıË·ËÒÍÛÒ, Á‡Ú‚‡ˇÈÍË ˆËÍ˙·. ƒÛ„ ÏÌÓ„Óӷ¢‡‚‡˘ ÚËÔ ·ËÓ„ÓË‚Ó Â ‚Ó‰ÓÓ‰˙Ú. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË ӷ‡˜Â ÔÓÏ˯ÎÂÌËÚ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ‚Ó‰ÓÓ‰ Ì ҇ ÂÙÂÍÚË‚ÌË ËÎË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌË ËÁÍÓÔ‡ÂÏË. —Â„ÂÈ Ã‡ÍÓ‚ ÓÚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ ŒÒÚËÌ œÂÈ, ˘‡Ú‡ “ÂÌÂÒË,  ‡Á‡·ÓÚËÎ ÔÓÚÓÚËÔ Ì‡ ·ËÓ‡ÍÚÓ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·‡ÍÚÂËËÚ Rubrivivax gelatinosus Ò ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‚Ó‰ÓÓ‰, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ χÎ˙Í ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. ÕˇÍÓË ÔÛÔÛÌË ·‡ÍÚÂËË, ÍÓËÚÓ Ó·ËÚ‡‚‡Ú ‰˙̇ڇ ̇ ‚ËÓ‚ÂÚÂ Ë ÂÁÂ‡Ú‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡Ú ‚˙„ÎÂÓ‰Ìˡ ÓÍËÒ Ë ‚Ó‰‡Ú‡ ‚˙‚ ‚˙„ÎÂÓ‰. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Â Í‡Í ÂÙÂÍ-

ÚË‚ÌÓ ‰‡ Ò̇·‰ËÏ ‚ÒˇÍ‡ ·‡ÍÚÂˇÎ̇ ÍÎÂÚ͇ Ò „‡ÁÓÓ·‡ÁÂÌ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÍËÒ, ÍÓÏÂÌÚË‡ Û˜ÂÌˡÚ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Ó·‡˜Â ÚÓÈ ÎÂÒÌÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚ ·ËÓχ҇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÒÔˆˇÎ̇ ÚÂÏÓıËÏ˘̇ Â‡ÍˆËˇ. œËÌ ◊ËÌ„ ÃÂÌ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ ··Ó‡ÚÓˡ Á‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ‚ ÓÎÓ‡‰Ó Ô˙Í ËÁÒΉ‚‡ ÒË̸Ó-ÁÂÎÂÌË ‚Ó‰Ó‡ÒÎË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÎ˙̘‚‡ ÂÌÂ„ˡ, Á‡ ‡Á‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ̇ ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë ÍËÒÎÓÓ‰. “ÛÍ Ó·‡˜Â Ò˙˘Ó Ëχ ÔÓ·ÎÂÏ. ≈‰ËÌ ÓÚ ÙÂÏÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒË̸Ó-ÁÂÎÂÌËÚ ‚Ó‰Ó‡ÒÎË,  ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï ÍËÒÎÓÓ‰‡ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰ ‰ÓÒÚ‡ ÚÛ‰ÂÌ ÔÓˆÂÒ. ÕˇÍÓË ‚ˉӂ ÔÛÔÛÌË ·‡ÍÚÂËË Ó·‡˜Â Ò˙˘Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÙÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ Ì  ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï ÍËÒÎÓÓ‰‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Û˜ÂÌËÚ Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ÔÂÌÂÒ‡Ú „Â̇, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÙÂÏÂÌÚ‡ ÔË ÔÛÔÛÌËÚ ·‡ÍÚÂËË, ‚ „ÂÌÓχ ̇ ÒË̸ÓÁÂÎÂÌËÚ ‚Ó‰Ó‡ÒÎË. HiComm.bg

ÄÀÂÀ ÏÎÄ ÍÀÅÌ Дава под наем помещение, подходящо за цех - 250 кв. метра.

ИЗГОДНО с. Нановица, общ. Момчилград 088 94 79 520 ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


16 - 22 ÞÍÈ 2008

ÑÏÎÐÒ

Íàòóðàëèçèðàíèòå íàöèîíàëè íà Åâðî 2008 ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó ‚ ¿‚ÒÚˡ Ë ÿ‚ÂȈ‡ˡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ò ‚Ò˘͇ ÒË·, ÌÓ Â‰ÌÓ Ô‡‚Ë Ô‚Â˜‡ÚÎÂÌË - „ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌËÚ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‚ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÚ·ÓËÚÂ. fiÊ̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇ “ÛˆËˇ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ·Ó ÓÚ 28 Ë„‡˜Ë - Ò ˆÂÎË 5 ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‚ Ôӂ˜Â, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú Á‡ ‰Û„Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË ÓÚ·ÓË. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ‰ÓχÍËÌË Ì‡ ≈‚Ó 2008 Ô˲ڡ‚‡Ú ‚ ÚËÚÛΡÌËÚ ÒË Ò˙ÒÚ‡‚Ë 5 ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÚÛˆË - ÚËχ ‚ ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë ‰‚‡Ï‡ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ̇ ¿‚ÒÚˡ. ¬ Ò·Î˙Ò˙͇ ÏÂÊ‰Û “ÛˆËˇ Ë ‰ÓχÍËÌËÚ ÓÚ ÿ‚ÂȈ‡ˡ, Á‡‚˙¯ËÎ 2:1 ‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ ˛Ê̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇, Ë ÚËÚ „Ó· ·ˇı‡ ‚͇‡ÌË ÓÚ... ÚÛˆË. √ÓÎχÈÒÚÓ˙Ú ‚ Ò¢‡Ú‡ Á‡ ÿ‚ÂȈ‡ˡ ’‡Í‡Ì flÍËÌ Â ÚÛ˜ËÌ, ͇ÍÚÓ Ë ≈ÂÌ ƒÂ‰ËÈÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‡‰Â Á‡ „ÓÎӂˡ Ô‡Ò. œÓ‰Ó·Ì‡  ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚ ÓÚ·Ó‡ ̇ √ÂχÌˡ. ƒ‚‡Ï‡ ÓÚ ÚËχڇ ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÔÓΡˆË ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó ̇ √ÂχÌˡ Ò Ó͇Á‡ı‡ ¯‡‚‡˘Ë ÔË Ôӷ‰‡Ú‡ Ò 2:0 ̇ ÌÂψËÚ Ò¢Û... œÓί‡. ¿‚ÚÓ˙Ú Ë Ì‡ ‰‚ÂÚ ÔÓÔ‡‰ÂÌˡ Á‡ ÌÂψËÚ ÀÛÍ‡Ò œÓ‰ÓÎÒÍË Â ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÔÓΡÍ, ͇ÍÚÓ Ë ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ‡ÒËÒÚÂÌÚ ÔË Ô˙‚ˡ „ÓÎ ÃËÓÒ· ÎÓÁÂ. ÕÓ ÛÏÂÂ̇ڇ ‡‰ÓÒÚ ÒΉ ÓÚ·ÂΡÁ‡ÌËÚ „ÓÎÓ‚Â ÔË œÓ‰ÓÎÒÍË Ë flÍËÌ Ì ۷„̇ ÓÚ ÔӄΉ‡ ̇ ÁËÚÂÎËÚÂ. œÓ‚˜ÂÚÓ ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ̇ ‚ÓÙË̇ÎËÚÂ, Ô˲ڡ‚‡Ú ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, ͇ÚÓ ‚Ó‰Â˘Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ҇ ‘‡ÌˆËˇ Ë ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚËÚÛΡËÚÂ Ë Ë„‡˜ËÚ ‚ ÚÂÁË ÓÚ·ÓË Ò‡ ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, ͇ÚÓ Ôӂ˜ÂÚÓ Ò‡ ˜ÂÌÓÍÓÊË, ÍÓÂÚÓ Â ‡Á·Ë‡ÂÏÓ Á‡ ÚÂÁË ÒÚ‡ÌË. »ÁÍβ˜ÂÌˡڇ Ò‰ ÙË̇ÎËÒÚËÚ ̇ ≈‚Ó 2008, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‚ Ò˙ÒÚ‡‚ËÚ ÒË Ì‡ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, Ò‡: ̇ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ‚Ó¯‡ÏÔËÓÌ √˙ˆËˇ, –ÛÒˡ, –ÛÏ˙Ìˡ Ë ◊Âıˡ.  ˙Ï ÚÂÁË ÓÚ·ÓË ÏÓÊ ‰‡ ÔË·‡‚ËÏ Ë

fiÊ̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇ “ÛˆËˇ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ·Ó ÓÚ 28 Ë„‡˜Ë - Ò ˆÂÎË 5 ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‚ Ôӂ˜Â, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú Á‡ ‰Û„Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË ÓÚ·ÓË. Õ‡ ≈‚Ó 2008 ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌËÚ ˄‡˜Ë ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ò‡ ‚ ËÁÓ·ËÎËÂ. ’˙‚‡Úˡ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ ≈‚Ó 2008 ·ÂÁ Ò‚ÓˇÚ‡ ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡Ì‡ ·‡ÁËÎÒ͇ Á‚ÂÁ‰‡ ≈‰Û‡‰Ó ƒ‡ —Ë΂‡, ÍÓÈÚÓ Ò˜ÛÔË Í‡Í Ë Ì ·Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡.

Натурализираните футболисти ·҇ˆËˇÚ‡ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÓÚ·ÓË Ò Ì‡ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË Ó„Î‡‚ˇ‚‡ ‘‡ÌˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÔÓ ÔË̈ËÔ Â

̇È-ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂ̇ ÒÂ˘Û ËÏË„‡ÌÚËÚ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‡. ‘‡ÌˆËˇ Ëχ Ó·˘Ó 11 ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË, ÒΉ‚‡Ì‡ ÓÚ ¿‚ÒÚˡ Ò˙Ò 7, ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë √ÂχÌˡ ÔÓ 6, œÓÚÛ„‡Îˡ 4, ÿ‚ÂˆËˇ 3, »Ú‡Îˡ Ë ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ò ÔÓ ‰‚‡Ï‡. — ÔÓ 1 ̇ÚÛ‡ÎËÁË‡Ì Ë„‡˜ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÒË Ò˙ÒÚ‡‚Ë Ò‡ »ÒÔ‡Ìˡ, “ÛˆËˇ Ë œÓί‡.

Автор на единственото попадение на Швейцария срещу Турция бе турчинът Хакан Якин, а на 2 гола на Германия срещу Полша - полякът Лукас Подолски.

Èçãðÿâàùèòå çâåçäè íà Åâðî 2008 —Ή ÓÚÚ„ΡÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚ Á‚ÂÁ‰Ë ͇ÚÓ «Ë̉ËÌ «Ë‰‡Ì, ÀÛ˯ ‘Ë„Ó Ë œ‡‚ÂÎ Õ‰‚‰ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÌËχÌË ̇ ≈‚Ó 2008  ÔËÍÓ‚‡ÌÓ Í˙Ï –Ó̇ΉÓ, ‘‡ÌÍ –Ë·ÂË, “ÓÂÒ, ƒÂÍÓ, ¡‡Î‡Í, »·‡ıËÏӂ˘ Ë ƒÂÎ œËÂÓ. ŒÒ‚ÂÌ „ÓÂÒÔÓÏÂ̇ÚËÚ Á‚ÂÁ‰Ë Ò Ә‡Í‚‡ Ë ‰‡ ËÁ„ Á‚ÂÁ‰‡Ú‡ ̇ ‰Û„Ë ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË. ≈‰ËÌ ÓÚ Úˇı  Ï·‰‡Ú‡ ̇‰Âʉ‡ ̇ œÓÚÛ„‡Îˡ Õ‡ÌË. ÕÓ Í‡ÍÚÓ ‚ "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰", ڇ͇ Ë ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó Ï·‰‡Ú‡ Á‚ÂÁ‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ÒˇÌ͇ڇ ̇ –Ó̇ΉÓ. ƒÛ„‡Ú‡ „ÓÎˇÏ‡ ̇‰Âʉ‡ ‚ ÓÚ·Ó‡ ̇ œÓÚÛ„‡Îˡ  –Ë͇‰Ó Û‡¯χ, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ Ò Ә‡Í‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ì¢‡. √ÓÎÂÏË Ì‡‰ÂÊ‰Ë ‚ ÓÚ·Ó‡ ̇ »ÒÔ‡Ìˡ Ò ‚˙Á·„‡Ú ̇ ‘ÂÌ‡Ì‰Ó “ÓÂÒ, ÍÓÈÚÓ Â ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÍ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÚÂ̸Ó ÀÛËÒ ¿‡„ÓÌÂÒ. Õ‡‰ÂʉËÚ ҇ ÚÓÈ ‰‡ Á‡ÏÂÌË „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÒÔ‡ÌÒ͇ Á‚ÂÁ‰‡ –‡ÛÎ.  ˙Ï Úˇı ÏÓÊ ‰‡ ÔË·‡‚ËÏ Ë —ÂÒ ‘‡·„‡Ò ‚ »ÒÔ‡Ìˡ. √ÓÎÂÏË Ì‡‰ÂÊ‰Ë ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ò‡

‚˙ÁÎÓÊÂÌË ‚˙ıÛ Ï·‰Ëˇ „ÓÎχÈÒÚÓ ̇ ÙÂÌÒ͇ڇ ÎË„‡ ÂËÏ ¡ÂÌÁÂχ Ë —‡ÏË Õ‡ÒË, ÍÓÈÚÓ Â ÒÓ˜ÂÌ ÓÚ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚ ͇ÚÓ Ì‡ÒΉÌËÍ Ì‡ ΄Ẩ‡Ìˡ «Ë̉ËÌ «Ë‰‡Ì. » ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò‡ Ò ‡ÎÊËÒÍÓ ÔÓÚÂÍÎÓ, ͇ÚÓ «Ë‰‡Ì Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ Ò‡ ̇ ÔˈÂÎ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÎÛ·Ó‚Â. ’˙‚‡Úˡ ÔÛÒ͇ »‚‡Ì –‡ÍËÚ˘ Ë ÀÛ͇ ÃÓ‰˘ ̇ ÚÂÂ̇, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ‰Ó͇ʇÚ, ˜Â Ò‡ „ÓÎÂÏË Á‚ÂÁ‰Ë ͇ÚÓ ¡Ó·‡Ì Ë œÓÒË̘ÍË, ̇ ÍÓËÚÓ Ò ÓÔË΢‡‚‡Ú. ¬ »Ú‡Îˡ ͇̉ˉ‡Ú Á‡ „ÓÎˇÏ‡ Á‚ÂÁ‰‡  ƒ‡ÌËÂΠƒÂ –ÓÒË, ÍÓÈÚÓ Ò ÂÍËÔ‡ ̇ "–Óχ" ÓÒÚ‡‚‡¯Â ‚ ÒˇÌ͇ڇ ̇ Ò‚Óˇ ͇ÔËÚ‡Ì “ÓÚË. ¬ ÌÂ„Ó‚Ó ÓÚÒ˙ÒÚ‚Ë ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ÓÚ·Ó Ò Ә‡Í‚‡ ƒÂ –ÓÒË ‰‡ ÔÓ͇ÊÂ Ò‚ÓˇÚ‡ Í·҇.  ‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ „ÓÎˇÏ‡ ÙÛÚ·ÓÎ̇ Á‚ÂÁ‰‡ ‚ ÓÚ·Ó‡ ̇ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ  –Ó·ËÌ ‚‡Ì œÂÒË, ÍÓÈÚÓ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÚÂÁË Ì‡‰ÂÊ‰Ë Ó˘Â ‚ Ô˙‚ˡ χ˜ ̇ Ò‚Óˇ ÓÚ·Ó ÒÂ˘Û Ì‡ÒÚÓˇ˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ¯‡ÏÔËÓÌ »Ú‡Îˡ.

Дузпи могат да решат финалистите »ÁÔ˙ÎÌÂÌˡ ̇ ‰ÛÁÔË ÏÓÊ ‰‡ ¯‡Ú ÍÓÈ ˘Â  ‚ÚÓËˇÚ ˜ÂÚ‚˙ÚÙË̇ÎËÒÚ ÒΉ „ÛÔÓ‚ËÚ هÁË Ì‡ ≈‚Ó 2008. œ˙‚ËÚ ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ „ÛÔ‡ ˘Â Ò Í·ÒË‡Ú Á‡ ˜ÂÚ‚˙ÚÙË̇ÎËÚÂ. »Ï‡ Ó·‡˜Â Ë Â‰ÌÓ ËÁÍβ˜ÂÌËÂ. “Ó Â, ÍÓ„‡ÚÓ ‰‚‡ ÓÚ·Ó‡ Ò‡ Ò ‡‚ÌË ÚÓ˜ÍË, ‡‚̇ „ÓÎÓ‚‡ ‡ÁÎË͇ Ë ‡‚ÂÌ ·ÓÈ ÓÚ·ÂΡÁ‡ÌË „ÓÎÓ‚Â ÔÂ‰Ë ÔÓÒΉ̇ڇ Ò¢‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ ‚ „ÛÔ‡Ú‡. “Ó„‡‚‡, ‡ÍÓ Ï‡˜˙Ú ÏÂÊ‰Û Úˇı Á‡‚˙¯Ë ̇‡‚ÌÓ, ÚÓ ‚‰̇„‡ ÒΉ Ì„ӂˡ Í‡È ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌË ‰ÛÁÔË Á‡ ÓÔ‰ÂΡÌ ̇ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ·ÓËÚÂ.

ZAMAN 9

От антифутбола към футбола —Î‰ ͇ÚÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰‚ Ò‰ÏËˆË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚ÌËχÌË ·Â ̇ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ‡ÌÚËÙÛÚ·ÓÎÌËÚ Ò͇̉‡ÎË ÓÍÓÎÓ ÷— ¿, Ò„‡ ̇È-̇Í‡ˇ, Ò˙Ò Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó, „Ή‡Ï ËÒÚËÌÒÍË ÙÛÚ·ÓÎ. «‡ Ò˙ʇÎÂÌË ÏÌÓ„Ó ÁËÚÂÎË Û Ì‡Ò Ò‡ Î˯ÂÌË ÓÚ Ú‡ÁË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔÓ‡‰Ë ·ÂÁÔˆ‰ÂÌÚÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì ̇ χ˜Ó‚ÂÚ ÓÚ Í‡·ÂÎ̇ ÚÂ΂ËÁˡ. ŒÚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ˉˇıÏ ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌË Ï‡Ìåõìåä ˜Ó‚Â, ÏÌÓ„Ó Ìåõìåäîâ ‰‡Ï‡Ú˘ÌË m.mehmedov@zaman.bg ÏÓÏÂÌÚË Ë ËÁÌÂ̇‰Ë, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÏÓÊ ·Ë ·Â Á‡„Û·‡Ú‡ Ò 3:0 ̇ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ¯‡ÏÔËÓÌ »Ú‡Îˡ ÓÚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ. ŒÚ͇ÍÚÓ ÔÓ ıÓ·̉ÒÍˡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÓÚ·Ó ÔÂÁ 2004 „., ÇÍÓ ¬‡Ì ¡‡ÒÚÂÌ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ò ‚˙̇ Í˙Ï Ò˙˘Ë̇ڇ ̇ ıÓ·̉ÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎÌˡ ÙÛÚ·ÓÎ. —Ú‡ÌÌÓ Á‡˘Ó Ë„‡ÎËˇÚ ÔÂÁ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË Í‡ËÂ‡ ͇ÚÓ Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎ ¬‡Ì ¡‡ÒÚÂÌ Ò ÓÔËÚ‚‡¯Â ‰‡ ̇ÎÓÊË ‰ÂÙ‡ÌÁ˂̇ Ë„‡ ‚ ÒÚËÎ "͇ÚÂ̇˜Ó", ‡ ıÓ·̉ˆËÚ ÌËÚÓ ËÏ‡Ú Ú‡Í˙‚ ÚËÔ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚË ‰‡ Ë„‡ˇÚ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ÌËÚÓ Ô˙Í Ò‡ Ë„‡ÎË ÌˇÍÓ„‡ ڇ͇. ¿ ÍÓ„‡ÚÓ ıÓ·̉Ò͇ڇ ΄Ẩ‡ Ò ‚‡ÁÛÏË, ‚Á ÓÚÌÓ‚Ó ÕËÒÚÂÎÓÈ ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ, ‚˙̇ Ò Í˙Ï Ì‡Ô‡‰‡ÚÂÎÌˡ ÒÚËΠ̇ Ë„‡ Ë Ò ‚ˉˇ Í‡Í‚Ó ÏÓ„‡Ú "·ÎÂÚ‡Ú‡" ÔË Â‰Ì‡ ÓÔÓÒÚÂ̇ ̇ Ô˙‚ ÔӄΉ Ë ‡ÁÍÂÔÓÒÚÂ̇ Ë„‡. ¬ ‰Û„Ëˇ χ˜ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ÛÏ˙̈ËÚ Á‡·˙͇ı‡ ˇÍ ·ÂÚÓÌ, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ‘‡ÌˆËˇ ڇ͇ Ë Ì ÏÓʇ ‰‡ ËÁÎÂÁÂ, Á‡ ‰‡ ÌË ÔÓ‰ÌÂÒ‡Ú Ì‡ÈÒÍÛ˜Ìˡ χ˜ ‰ÓÒ„‡. «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í ËÌÚÂÂÒÌË ·ˇı‡ Ò¢ËÚ ‚ „ÛÔËÚ "¿" Ë "¡", Í˙‰ÂÚÓ Ï‡˜Ó‚ÂÚ ̇ ÔÓÚÛ„‡ÎˆËÚÂ Ë „Âχ̈ËÚ ·ˇı‡ ·ËÒÂËÚÂ. ¡Û̉ÂÒÚËÏ˙Ú ÔÓ͇Á‡ ÒÚ‡ıÓÚ̇ Ë„‡ ÒÂ˘Û œÓί‡, ÏÓ‰ÂÂÌ ÙÛÚ·ÓÎ Ò ÓÔÓÒÚÂ̇ Ë„‡, ÚÓ˜ÌË ÔÓ‰‡‚‡Ìˡ ÔÓ ÁÂÏˇ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌË Ë ‡„ÂÒË‚ÌË ‡Ú‡ÍË Í˙Ï ÔÓÚË‚ÌË͇. ÕÓ ËÏÂÌÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ Ó˙ÊË ·ˇı‡ Û‰‡ÂÌË ÓÚ ı˙‚‡ÚËÚ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ Ò¢‡. ÃÓϘÂÚ‡Ú‡ ̇ ÂÍÒˆÂÌÚ˘Ìˡ ÚÂ̸Ó —·‚ÂÌ ¡Ë΢ ·ˇı‡ ÔˡÚ̇ڇ ËÁÌÂ̇‰‡ ̇ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ˘Û √ÂχÌˡ, ͇ÚÓ Á‡„‡Ú̇ı‡ Á‡ ‰ËÌ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò‡·ÓÚÂÌ ÚËÏ, ÁÌ‡Â˘ Í‡Í‚Ó Ô‡‚Ë Ë Ë„‡Â˘ „ÂχÌÒÍË ÙÛÚ·ÓÎ ÒÂ˘Û „Âχ̈Ë. ÕˇÏ‡ Í‡Í ‰‡  Ë̇˜Â, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ë„‡Â ‚ ¡Û̉ÂÒÎË„‡Ú‡. Õ‡ ÏÂÌ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·Ó ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÏË Ì‡Ô‡‚Ë ÀÛ͇ ÃÓ‰˘, ÍÓÈÚÓ Ò ӘÂÚ‡‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰̇ ÓÚ ·˙‰Â˘ËÚ Á‚ÂÁ‰Ë ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ. »ÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÏË Ì‡Ô‡‚Ë Ë Ë„‡Ú‡ ̇ œÓÚÛ„‡Îˡ Ë »ÒÔ‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÒıÓ‰ÌË ÒÚËÎӂ ̇ Ë„‡ Ë ÌÂχÎÍÓ Á‚ÂÁ‰Ë, ÍÓËÚÓ ÚÓÁË Ô˙Ú ·ˇı‡ ̇ ÌÛÊÌÓÚÓ ‡‚ÌˢÂ. “ ·ˇı‡ ·ÂÁ‡Ô·ˆËÓÌÌË. ÀÛËÒ ‘ÂÎËÔ —ÍÓ·Ë ‰‡‰Â ÛÓÍ Ì‡ ‘‡ÚËı “ÂËÏ, ÍÓÈÚÓ ‚˙‚ Ù‡‡ÓÌÒÍÓÚÓ ÒË ÛÔÓÒÚ‚Ó Ì‡ "‚ÒÂÁÌ‡Â˘" ÚÂ̸Ó ÓÚÌÓ‚Ó ·Â ËÁ·‡Î ÔÓ„¯̇ڇ Ú‡ÍÚË͇ Ë ÔÓ„¯Ìˡ Ò˙ÒÚ‡‚. "»ÏÔÂ‡ÚÓ‡" Ì ·Â ÒˇÍ‡¯ ÚÓÁË ËÏÔÂ‡ÚÓ, Á‡ ͇Í˙‚ÚÓ Â ÒÏˇÚ‡Ì, ‡ ÌÂÓÔËÚÂÌ Ô˙ÎÍӂӉˆ, ˜ËÈÚÓ ÚËÏ Ë„‡Â¯Â ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó, ÌÓ ÌÂ Ë ÙÛÚ·ÓÎ. ŒÚ·Ó˙Ú ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ʇÎ˙Í ‰Ó ‚ÚÓÓÚÓ ÔÓÎÛ‚ÂÏ ̇ χ˜‡ Ò ÿ‚ÂȈ‡ˡ, Í˙‰ÂÚÓ Ô‡‰Ì‡ÎËˇÚ ÒËÎÂÌ ‰˙ʉ ˘Â ‰‡ „Ó Â ‚‡ÁÛÏËÎ, ˜Â ̇ÏÂË ‚ÂÌˡ Ò˙ÒÚ‡‚ Ë Ô‡‚ËÎÌˡ ÒÚËΠ̇ Ë„‡ Ë Ì ·ÂÁ ‰ÓÁ‡ Í˙ÒÏÂÚ, ÌÓ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓ, ÓÚ·Ó˙Ú ÏÛ ÒÔ˜ÂÎË. ƒÓχÍËÌËÚ Òڇ̇ı‡ Ô˙‚ËˇÚ ÓÚÔ‡‰Ì‡Î ÚËÏ ÓÚ ÙË̇ÎËÚ - Û˜‡ÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒË Á‡ÒÎÛÊËı‡ ÒΉ ÔӉ˄‡‚‡ÚÂÎÌËÚ ͇Ë͇ÚÛË Ì‡ ÏÂÒÚÌˡ ‚. "¡ÎËÍ", ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë “ÂËÏ Ë ÏÓϘÂÚ‡Ú‡ ÏÛ ‚ ‰̇ ‰ÓÒÚ‡ ÓÒÏË‚‡˘‡ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇. ÕÓ Í‡ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡: ÍÓÈÚÓ Ò ÒÏ ÔÓÒΉÂÌ, Ò ÒÏ ̇È-‰Ó·Â.


10 Z A M A N Ç À Á Å Ë Å Æ È Ò Å Ë Í Î Ñ Ò 16 - 22 ÞÍÈ 2008

Òàòóë - ñâåòèëèùåòî íà Îðôåé Þìåð Àëêà÷

Êúðäæàëè

–Ó‰ÓÔËÚ Ì‚‰Ì˙Ê Ò‡ ·ËÎË ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ̇ ‰ˈ‡ ÒÚ‡ÌÒÚ‚‡˘Ë ÔÓÂÚË. œÎÂÌˇ‚‡˘‡Ú‡ ÔËӉ̇ Í‡ÒÓÚ‡, Ò˙˜Âڇ̇ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÏËÒÚ˘ÌÓÒÚ Ë ÛÌË͇ÎÌÓÒÚ, Ú·ÒÍ‡Ú ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ ‚ ‡Á΢ÌË ‚ÂÏÂ‚Ë ÂÔÓıË Ú‡Í‡, ÒˇÍ‡¯ ËÁˇ˘Ì‡Ú‡ ͇ÚË̇ Ò ËÁ‚Âʉ‡ Ô‰ Úˇı Ò Ó·‡Á‡ ̇ „ÓÎˇÏ ‚ˉÂÓÂÍ‡Ì. ÕˇÏ‡ ͇Í, ͇ÚÓ ÒÔÓÏÂÌÂÏ –Ó‰ÓÔËÚÂ, ‰‡ Ì Ò ÒÂÚËÏ Á‡ ‰‚Ìˡ ÏËÚ˘ÂÌ „ÂÓÈ ŒÙÂÈ Ë ÒÏˇÚ‡Ìˡ Á‡ Ì„ӂ „Ó· Ë ı‡Ï “‡ÚÛÎ. ƒÌÂÒ Ò‚ÂÚËÎˢÂÚÓ “‡ÚÛÎ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌËÚ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ‰ÂÒÚË̇ˆËË Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÔÓÂÍÚ‡ "“‡ÚÛÎ - —‚ÂÚËÎˢÂÚÓ Ì‡ ŒÙÂÈ", Ò˙ÙË̇ÌÒË‡Ì ÓÚ ≈— Ë ¡˙΄‡ˡ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ˙Ú ÔË‰Ó·Ë ËÒÚËÌÒÍË Á‡‚˙¯ÂÌ ‚ˉ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ. ¬ ÔÓ‚Âʉ‡Ìˡ Á‡ ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ ÙÂÒÚË‚‡Î "ÕÓ˘Ú‡ ̇ ŒÙÂÈ", Ó„‡ÌËÁË‡Ì ÓÚ Ó·˘Ë̇ ÃÓϘË΄‡‰, ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ, χ͇ Ë Á‡ χÎÍÓ, Ò ‚˙̇ı‡ ̇Á‡‰ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, ̇·Î˛‰‡‚‡ÈÍË ËÒÚÓ˘ÂÒÍˡ ÒÔÂÍÚ‡Í˙Î, ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë ¯ÍÓ·ڇ Á‡ ÓˆÂΡ‚‡Ì "¡‡„‡ÚÛ". Õ‡ ËÏÔÓ‚ËÁË‡Ì‡ ÒˆÂ̇, ËÁ„‡‰Â̇ Ô‰ Ò‡Ïˡ ı‡Ï, Ú ‡ÁË„‡ı‡ ·ËÚÍË, ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ ÚÂÁË ‚ ‰‚ÌÓ„˙ˆÍ‡Ú‡ ÓÎËÏÔˇ‰‡, ÌÓ Ò ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ ÒËÏ‚ÓÎË͇ Ë ‰Ë̇ÏË͇, Û‚ÂÍӂ˜Â̇ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ „˙̘‡Ë Ë ıÛ‰ÓÊÌËˆË ÔÓ ·ÂÁÒÏ˙ÚÌËÚ ‡ÏÙÓË Ë ‰Û„Ë ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ ̇ ‡ÌÚ˘ÌÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó. —ÔˆˇÎÌË „ÓÒÚË Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·ˇı‡ ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ ÔÓ·‡ÚËÏÂ̇ڇ ̇ Ó·˘Ë̇ ÃÓϘË΄‡‰ Ó·˘Ë̇ ÓÚ “ÛˆËˇ - —‡‡È·‡ı˜Â. œÓÂÍÚ˙Ú Ì‡ Ú‡ÌÒ„‡Ì˘ÌÓÚÓ ·˙΄‡Ó-„˙ˆÍÓ Ô‡Ú̸ÓÒÚ‚Ó Ô‰ÒÚ‡‚ˇ ‰ËÌ Ó·˘ ÚÛËÒÚ˘ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÔÓÂÍÚ‡, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â ·Â ËÁ‚˙¯Â̇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇ ̇ Ò‚ÂÚËÎˢÂÚÓ, Á‡ ÛÎÂÒÌÂÌË ·Â ËÁ„‡‰Â̇ Ë ÚÛËÒÚ˘ÂÒ͇ Ô˙ÚÂ͇ Ò ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë ‚Ó‰ÂÓ̇·Î˛‰ÂÌËÂ. Õ‡Í‡ÚÍÓ - “‡ÚÛÎ ‚˜  „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÔÓÒ¢Ì ÚÛËÒÚËÚ ‚ ÌÓ‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇.

Светилището Татул, което се намира на 15 км източно от Момчилград, е част от известните туристически дестинации.

Òðàêèéñêè ñîðò ãðîçäå ñå îòãëåæäà è äíåñ œÂÁ 2004 „. ÚÛÍ Â ÓÚÍËÚ Â‰ËÌ-‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÍÓÂÌ ÓÚ ÎÓÁ‡ ̇ ‚˙Á‡ÒÚ ÓÍÓÎÓ 3000 „Ó‰ËÌË Ì‡ ÔÓÌËÍ̇· ÎÓÁ‡ ÓÚ Î„Ẩ‡Ìˡ Ú‡ÍËÈÒÍË ÒÓÚ Á·, ÍÓÈÚÓ Ò ÒÏˇÚ‡ Á‡ ËÁ˜ÂÁ̇ΠÓÚ ‰˙ηÓ͇ ‰‚ÌÓÒÚ. Õ‡ÂÍÓı‡ „ÓÁ‰ÂÚÓ "—˙ÎÁ‡Ú‡ ̇ ŒÙÂÈ". »ÌÚÂÂÒÌÓÚÓ Â Ì ҇ÏÓ, ˜Â ̇ ı˙Îχ Ì ‡ÒÚ‡Ú ÎÓÁË, ÌÓ ‚ ‡‰ËÛÒ ÓÚ ‰ÂÒÂÚÍË ÍËÎÓÏÂÚË Ì‡ÓÍÓÎÓ Ì Ò ÓÚ„ÎÂʉ‡ „ÓÁ‰Â. œÂÁ

Ò‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ ÚÛÍ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â ËχÎÓ Ë ˆ˙Í‚‡, Ò„‡ ‡ÁÛ¯Â̇ ̇Ô˙ÎÌÓ. ŒÚÍËÚË Ò‡ ‰‚ ÍÓÎÓÌË Ë ‰‚‡ ͇ÏÂÌÌË Í‡ÔËÚ· Ò ËÁÓ·‡ÁÂÌË ÂÎÂÙÌÓ Í˙ÒÚÓ‚Â. —‡ÏÓÚÓ Ò‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÌÓ ÒÂÎˢ Ò  ̇ÏË‡ÎÓ ‚ ÔÓÎÂÚÓ ÔÓ‰ ÍÂÔÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓ‰ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÒÂÎÓ, ·ÎËÁÓ ‰Ó Â͇ڇ. “‡Ï ÔË ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ‡·ÓÚË Ò‡ ÓÚÍË‚‡ÌË Ù‡„ÏÂÌÚË ÓÚ Ò‰ÌÓ‚ÂÍӂ̇ ÍÂ‡ÏË͇ Ë

Åäíà òðèõèëÿäîëåòíà èñòîðèÿ —ÂÎÓ “‡ÚÛÎ e ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ 15 ÍÏ ËÁÚÓ˜ÌÓ ÓÚ ÃÓϘË΄‡‰. ¬ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÒÂÎÓÚÓ, ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ‡ˇ ·‡¯˙, Ò ̇ÏË‡ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌËÚ Ï„‡ÎËÚÌË Ô‡ÏÂÚÌËˆË ÔÓ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÁÂÏË. —ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ò‚ÂÚËÎˢÂÚÓ Â ÓÚ ’II ‚ Ô.Ì.Â., ÌÓ ‚ ÌÂ„Ó Ò‡ ÓÚÍËÚË Ï‡ÚÂˇÎË ÓÚ ‡Á΢ÌË ÂÔÓıË ÓÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ˆ‡ÒÍË ‡ÚË·ÛÚË - Á·Ú̇ χÒ͇ Ë ÊÂÁ˙Î, χÎ͇ ÙË„Û͇ ̇ ŒÙÂÈ Ò ÎË‡ ‚ ˙͇, ÍÂ‡ÏË͇. ‘ÛÌ͈ËÓÌË‡ÎÓ Â ‰Ó ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ V ‚ÂÍ ÒΉ ’., ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔËÂÚÓ ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ. Õ‡ÏÂÂÌË Ò‡ ·ÎËÁÓ 30 „ÎËÌÂÌË ÓÎÚ‡‡, ̇‰ 20 ËÚÛ‡ÎÌË Ò˙‰Ó‚Â.  ‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ˙Ú Ò Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰‚ÌÓ ÂÁ˘ÂÒÍÓ Ò‚ÂÚËÎË˘Â Ë Ò‰ÌÓ‚ÂÍӂ̇ ÍÂÔÓÒÚ. ÷ÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ Ë Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ Ò͇ÎÌˡ ‚˙ı Á‡Âχ „Ó· Ò ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ ËÁÚÓÍ-Á‡Ô‡‰, ‚Ò˜ÂÌ ‚ χÒ˂̇ ͇̇‡, ËÁ‰ˇÎ‡Ì‡ ͇ÚÓ ÔÂÒ˜Â̇ ÔË‡Ïˉ‡. Õ‡ ˛Ê̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚Â΢ÂÒÚ‚Â̇ڇ Ò͇·  ËÁ‰˙η‡Ì ‰Û„ ÔÓ‰Ó·ÂÌ „Ó·, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÔÓÎÛÒÙÂ˘̇ Ì˯‡. Õ˯‡Ú‡  ÔÓÍËÚ‡ Ò ‡ÍӂˉÂÌ ËÁ‰ˇÎ‡Ì ‚ ͇Ï˙͇ Ò‚Ó‰.  ˙Ï ‰‚‡Ú‡ „Ó·‡ ‚Ó‰Ë ËÁÒ˜Â-

ÌÓ ‚ Ò͇ÎËÚ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÚ˙ηˢÂ, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó Ò ÓÚ ÓÒÂÏ ÒÚ˙ԇ·. œÓ Ò˙Ò‰ÌËÚ ͇̇Ë Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË ÍÛÎÚÓ‚Ë ÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÒÚ˙ԇ· Í˙Ï Úˇı, Ì˯Ë, ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ÛÎÂË Ë ·‡ÒÂÈÌË Á‡ Ò˙·Ë‡Ì ̇ ÌˇÍ‡Í‚‡ Ú˜ÌÓÒÚ. “‡ÚÛÎ ÓÒ‚ÂÌ Ò‚ÂÚËÎˢ Á‡ ÔËÌ‡ÒˇÌ ̇ ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ‰‚ÌËÚ Ú‡ÍËÈÒÍË ·ÓÊÂÒÚ‚‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÒË„ÛÌÓ Â ·ËÎ Ë Ò‰ˢ Á‡ ̇·Î˛‰ÂÌË ̇ ËÁ„‚‡ Ë Á‡ÎÂÁ‡ ̇ —Î˙̈ÂÚÓ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ‰ÌË ÓÚ „Ó‰Ë̇ڇ - ‚ ‰ÂÌˇ ̇ ÁËÏÌÓÚÓ ÒÎ˙̈ÂÒÚÓÂÌ ̇ÔËÏÂ ÔË ËÁ„‚‡ ÒË —Î˙̈ÂÚÓ Â ÔÓÔ‡‰‡ÎÓ Ì‡ "Ïۯ͇ڇ" ̇ ‰ËÌ ÒÔˆˇÎÂÌ Ò͇ÎÂÌ ÔÓˆÂÔ. «‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰Ò͇Á‚‡ Ë ÙÓχڇ ̇ ̇È-‚ËÒÓ͇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ï„‡ÎËÚ‡ - ‚‰˙η‡Ì ÔÓÎÛÍ˙„, ̇ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡˘ ËÁ„ˇ‚‡˘Ó ÒÎ˙̈Â. Õ‡È-ÓÒÓ·ÂÌÓÚÓ ÚÛÍ Â, ˜Â ÚÓÁË Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ Ò‡ÍÓÙ‡„  ̇ÒÓ˜ÂÌ ÚÓ˜ÌÓ Í˙Ï —Î˙̈ÂÚÓ ‚ ‰ÌËÚ ̇ ‡‚ÌÓ‰ÂÌÒÚ‚ËÂ. —͇·ڇ Ò ÙÓχ ̇ ÔÂÒ˜Â̇ ÔË‡Ïˉ‡, ÔËڇ˷ Ò‚ÂÚËÎˢÂÚÓ, Ì ÔË΢‡ ̇ ÌËÍÓˇ ‰Û„‡, ÓÚÍËÚ‡ ÔÓ Ì‡¯ËÚ ÁÂÏË. ¬ Ì¡ Ò‡ ËÁÒ˜ÂÌË ÒÚ˙ԇ·, ‚Ó‰Â˘Ë Ì‡„Ó Í˙Ï ‚˙ı‡ È, Í˙‰ÂÚÓ Ô˙Í Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÚ‡ÌÂÌ

"Ò‡ÍÓÙ‡„", ˜ËˇÚÓ ‰˙ÎÊË̇  ÚÓ˜ÌÓ 170 ÒÏ Ë ÓÍÓÎÓ ÍÓÈÚÓ Ëχ ÛÎÂÈ. —ÔˆˇÎËÒÚËÚ Ô‰ÔÓ·„‡Ú, ˜Â ÔÓ ÚÓÁË ÛÎÂÈ Ò  ÓÚÚ˘‡Î‡ Í˙‚Ú‡ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂ̇ڇ ‚ Ò‡ÍÓÙ‡„‡ ÊÂÚ‚‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Ú‡ÍËÚ ҇ ÔÓ˜ËÚ‡ÎË —Î˙̈ÂÚÓ Ë Ó·‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ ËÏÂÌÌÓ Ò ÚÓÁË ÍÛÎÚ. “‡Í‡ ˜Â ÔÓ ‚ÒˇÍ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÊÂÚ‚ÓÔËÌÓ¯ÂÌˡڇ Ò‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ÎË ÔË ËÁ„‚. —ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÔË “‡ÚÛÎ Ò ̇ÏË‡ „Ó·˙Ú Ì‡ ΄Ẩ‡Ìˡ ŒÙÂÈ. ŒÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Â Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ„ÓÎˇÏ ÍÛÎÚÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÛ˜ÂÌ. Õ‡ Ò‚Â ÓÚ ÌÂ„Ó Ëχ ‰Û„Ë Ò͇ÎÌË Ï‡ÒË‚Ë Ò ‚‰˙η‡ÌË ‚ Úˇı Ú‡ÔˆӂˉÌË ÌË¯Ë Ë Ò͇ÎÌË „Ó·ÌˈË. ¬ ÓÍÓÎÌËÚ ÌË‚Ë Ò‡ ÓÚÍË‚‡ÌË „Ó·Ó‚Â Ë Í‡ÏÂÌ̇ Ô·ÒÚË͇ ÓÚ ‡Á΢ÌË ÂÔÓıË, ‡ÌÚ˘ÌË Ë Ò‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÌË Ì‡‰ÔËÒË. —„‡ ÎË˜Ë Â‰Ì‡ ˜ÂÚËË˙„˙Î̇ ÍÛ·, ˜ËÈÚÓ ÔÓ‰ÁÂÏÂÌ ÂÚ‡Ê Â ÒÎÛÊÂÎ Á‡ ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢÂ. ƒÛ„Ó ‚Ó‰Óı‡ÌËÎˢ  ËÁ‰˙η‡ÌÓ ËÁˆˇÎÓ ‚ Ò͇ÎËÚÂ Ë Ò ̇ÏË‡ ̇ 5 ÏÂÚ‡ ÓÚ ÍÛ·ڇ. “Ó Ëχ Íۯӂˉ̇ ÙÓχ Ë ÓÚ‚˙Ú  ÓχÁ‡ÌÓ Ò ‰Â·ÂÎ Ô·ÒÚ ıÓÓÒ‡Ì.

ÒÚ˙ÍÎÂÌË Ì‡ÍËÚË. ‘ËÍÒË‡ÌË Ò‡ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ÌÂÍÓÔÓ· ÓÚ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ˜ËËÚÓ „Ó·Ó‚Â Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË ÔÓ ÔÓÁ̇Úˡ ̇˜ËÌ Ò Í‡ÏÂÌÌË ÔÎÓ˜Ë. fl‚ÌÓ, ˜Â ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÍÓÎÓ “‡ÚÛÎ Ò  ÒÏˇÚ‡Î‡ Á‡ Ò‚Â˘Â̇ ÓÚ ‰˙ηÓ͇ ‰‚ÌÓÒÚ ‰Ó ‰ÌÂÒ. ¡˙‰Â˘ËÚ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ ˘Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ ‰‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Ú‡Ï Ò  ̇ÏË‡Î ı‡Ï ̇ ÔÓ˜ÛÚˡ Ú‡ÍËÈÒÍË Ô‚ˆ Ë „ÂÓÈ - ŒÙÂÈ.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11

ÀÓ¯‡Ú‡ ÒÂÏÂÈ̇ Ò‰‡  ‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ هÍÚÓË (72,8 ̇ ÒÚÓ) Á‡ ÔÓ‡Ê‰‡Ì ̇ ‡„ÂÒˡڇ ‚ Û˜ËÎˢÂ. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ ÃÛ͇‰‰ÂÒ Õ‡Î·‡ÌÚ ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË Á‡ ̇„·ÒËÚ Á‡ ‡„ÂÒˡڇ ‚ Û˜ËÎˢÂ. Õ‡ˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ ËÁÒΉ‚‡Ì  ̇Ô‡‚ÂÌÓ ÓÚ ÒÓˆËÓÎӄ˘ÂÒ͇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ "¿ÎÙ‡ ËÒ˙˜" ÔÂÁ 2007 „. Ò‰ Ó‰ËÚÂÎË Ë Û˜ÂÌˈË. ƒÛ„ËÚ هÍÚÓË Á‡ ‡„ÂÒˡڇ, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ, Ò‡ ‰ËÒˆËÔÎË̇ڇ ‚ Û˜ËÎˢ (67,7%), χÚÂˇÎÌËÚ ‡ÁÎË˜Ëˇ ÏÂÊ‰Û ‰Âˆ‡Ú‡ (63,8%), ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ ÌÂ͇̇Á‡ÌÓÒÚ (59%). —ÔÓ‰ 79,4% ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ ‰ËÒˆËÔÎË̇ڇ ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë Ó‰ËÚÂÎÒÍËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ôӂ˯‡Ú, Á‡ ‰‡ Ò ÔÂÓ‰ÓΠ‡„ÂÒˡڇ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙ Շη‡ÌÚ, ƒ˙ʇ‚̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍË· ̇ ‰ÂÚÂÚÓ (ƒ¿«ƒ) ÔÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇  ‡·ÓÚË· ÔÓ 1593 ÒÎÛ˜‡ˇ ̇ ̇ÒËÎË ̇‰ ‰Âˆ‡, ͇ÚÓ ÓÚ Úˇı 77,6%  ̇ÒËÎËÂÚÓ ‚˙ıÛ ‰Âˆ‡ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‡ 7,7% ‚ Û˜ËÎˢÂ. “ˇ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ÔÓˆÂÌÚ˙Ú Ì‡ ̇ÒËÎËÂÚÓ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡‰ ‰Âˆ‡ ̇ ÛÎˈ‡Ú‡,  5,7%, ‚ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ - 1,5%, ÔË ·ÎËÁÍË Ë Ó‰ÌËÌË - 3,8%, ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÒÚ‡ - 3,7%, ‚ ÔËÂÏÌËÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ì  ·ËÎÓ „ËÒÚË‡ÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ. ŒÚ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ÙËÁ˘ÂÒÍÓÚÓ Ì‡ÒËÎË  35,7%, ÒÂÍÒÛ‡ÎÌÓÚÓ - 9,1%, ÔÒËı˘ÂÒÍÓÚÓ - 18,7%. —ÔÓ‰ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ ÔÓˆÂÌÚ Â Ì‡ÒËÎËÂÚÓ ÔË ‰Âˆ‡ ÓÚ 11- ‰Ó 14-„Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ - ÔÓ˜ÚË 30%.

У нас с приоритет за лечение и профилактика на стерилитета са по-младите двойки - до 32 години, при които има поголям шанс за успех при изкуственото оплождане.

10 ìëí. ëåâà ãîäèøíî òðÿáâàò çà ëå÷åíèå íà ñòåðèëèòåòà ó íàñ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ¬ ‰Û„ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË Ò Ô·˘‡Ú ËÁˆˇÎÓ ÔÓÌ ÚË ÓÔËÚ‡ Á‡ Á‡˜Â‚‡ÌÂ, ͇Á‡ı‡ ÒÔˆˇÎËÒÚËÚÂ. ‡ÚÓ ÔËÏÂ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ú ÔÓÒÓ˜Ëı‡ ‰ÓË Ã‡Í‰ÓÌˡ, ÍÓˇÚÓ ‚˙ÔÂÍË ˜Â Ì  ‚ ≈—, ÓÚ‰‡‚̇  ¯Ë· ÔÓ·ÎÂχ ÒË Ò Î˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡. ¬ ÒÚ‡ÌË Í‡ÚÓ √˙ˆËˇ Ë »Á‡ÂΠ̇ÔËÏÂ ‰ÓË ÌˇÏ‡ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌË Á‡ ÔË·„‡Ì ̇ Ôӈ‰ÛËÚÂ. ” Ì‡Ò Ò ÔËÓËÚÂÚ Ò‡ ÔÓ-Ï·‰ËÚ ‰‚ÓÈÍË - ‰Ó 32 „Ó‰ËÌË, ÔË ÍÓËÚÓ Ëχ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ¯‡ÌÒ Á‡ ÛÒÔÂı ÔË ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÓÔÎÓʉ‡ÌÂ. ƒ- œ‡‚ÎÂÚ‡ “‡·‡ÍÓ‚‡, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ¡˙΄‡Ò͇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ ÔÓ ÒÚÂËÎËÚÂÚ Ë ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ Á‰‡‚Â, ÛÚÓ˜ÌË Ó˘Â, ˜Â ‚ ÔÓ-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 25 (802) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÍÓÐÈ ÅÊÅÍ Genel Yayýn Yönetmeni: NURÝ EKEN n.eken@zaman.bg Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ

Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

«‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ÒÚ‡Ú„ˡ Á‡ ·Ó·‡ Ò˙Ò ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡ ÔËÁÓ‚‡ı‡ —‰ÛÊÂÌË "«‡˜‡ÚËÂ" Ë ¡˙΄‡Ò͇ڇ ‡ÒӈˇˆËˇ ÔÓ ÒÚÂËÎËÚÂÚ Ë ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ Á‰‡‚Â. ‚˜ÂÚÓ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚ Á‡˜Â‚‡ÌÂÚÓ Ì Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ Ô˙‚ˡ ÓÔËÚ ËÌ ‚ËÚÓ. œÓˆÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÛÒÔÂÎËÚ  ÓÍÓÎÓ 18% ÓÚ ÔÓ‰ÎÓÊËÎËÚ Ò ̇ χÌËÔÛ·ˆËˇÚ‡. ¿Ì„‡ÊË‡ÌËÚÂ Ò ÔÓ·ÎÂχ ÒÔˆˇÎËÒÚË ÔÂÔÓ˙˜‡ı‡ ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜Â̇ Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎ̇ ÔÓÎËÚË͇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Á‡ ¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÚÓ Á‰‡‚Â. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ —‰ÛÊÂÌË "«‡˜‡ÚËÂ" ÓÚÔ‡‚Ë ‚ ̇‚˜ÂËÂÚÓ Ì‡ ƒÂÌˇ ̇ ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÚÓ Á‰‡‚ - 14 ˛ÌË, ÔÓ͇̇ Í˙Ï ÓÚ„Ó‚ÓÌËÚ ËÌÒÚËÚÛˆËË - ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ, ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡

ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇, Ë ‚Ӊ¢ËڠωˈËÌÒÍË ÒÔˆˇÎËÒÚË Û Ì‡Ò ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌˇÚ Í˙Ï ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ ÒÚ‡Ú„ˡ Á‡ ·Ó·‡ Ò˙Ò ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡. ÷ÂÎÚ‡  ÒÚ‡Ú„ˡڇ ‰‡ Ò ‚ÌÂÒ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÓÍÚÓÏ‚Ë. ¬ Ì¡ ˘Â Ò Á‡ÎÓÊË ÔÓÛ˜‚‡Ì ̇ ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡ Û Ì‡Ò, Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡Ì ̇ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ Î˜ÂÌË ˜ÂÁ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ÔÓÙË·ÍÚË͇ڇ Ë ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÍÎËÌ˘̇ Ô˙ÚÂ͇, ËÁ„‡Ê‰‡Ì ̇ Òڇ̉‡ÚË ÔÓ ‡Ì‰ÓÎӄˡ Ë ÔÓ ‡ÍÛ¯ÂÒÚ‚Ó Ë „ËÌÂÍÓÎӄˡ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ Á‰‡‚̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡.

Разкриваемостта на престъпленията намалява –‡ÁÍË‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡڇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, ÒÓ˜Ë ‰ÓÍ·‰ ̇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡Ú‡. —ÔÓ‰ ÓÚ˜ÂÚ‡ Ú‚ÓÊ̇ڇ ÚẨÂÌˆËˇ  Á‡ÔӘ̇· ÔÂ‰Ë ‰‚ „Ó‰ËÌË. ¿ÍÓ ÔÂÁ 2005 „. ‡ÁÍË‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡  ·Ë· 60%, ÚÓ ÔÂÁ 2006 „.  53%, ‡ ÔÂÁ ÏË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ Ó˘Â Ò Â‰ËÌ ÔÛÌÍÚ ÔÓ-ÌËÒÍÓ. –‡ÁÍË‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ ̇ ÛÏ˯ÎÂÌËÚ ۷ËÈÒÚ‚‡  87,5 %, ͇ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ Ò ҂˙Á‚‡Ú Ò ‡ÁÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.̇. ÔÓ˙˜ÍÓ‚Ë Û·ËÈÒÚ‚‡. œÂÁ 2007 „. Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡Ì ̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ. Õ‡È-ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË Ò‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ ÔÓÚË‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡, ‰‡Ì˙˜Ì‡Ú‡ Ë ÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ڇ ÒËÒÚÂχ - 32%. —Ή‚‡Ú „Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÌËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ Ë ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡڇ ÔÓÚË‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡. Õ‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ‰ˇÎ ÓÚ ‡ÁÍËÚËÚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ Ò ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ËÁ‚˙¯ËÚÂÎ ËÏ‡Ú ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡڇ ÔÓÚË‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡, ‰‡Ì˙˜Ì‡Ú‡ Ë ÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ڇ ÒËÒÚÂχ. ŒÒÌӂ̇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ò ÙÓÏË‡ ÓÚ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡڇ ÒÂ˘Û „ÓÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó. —ÎÛ˜‡ËÚ ̇ ÔÓ‰ÍÛÔ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ·ÎËÁÍË ‡·ÒÓβÚÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË - ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ò‡ 119 ÒÎÛ˜‡ˇ ÔÂÁ 2007 „., 93 ÒÎÛ˜‡ˇ ÔÂÁ 2006 „., 106 - ÔÂÁ 2005 „. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ Ò ӘÂÚ‡‚‡ ÚẨÂÌˆËˇ ̇ ÒÌËʇ‚‡Ì ̇ „ËÒÚË‡ÌËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ. œÂÁ 2007 „. ÔÓÍÛÓËÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ ‚ÌÂÒÎË Á‡ ‡Á„ÎÂʉ‡Ì ‚ Ò˙‰ËÎˢ‡Ú‡ Ó·˘Ó 45 255 ÔÓÍÛÓÒÍË ‡ÍÚ‡ ÒÂ˘Û 55 677 Ó·‚ËÌˇÂÏË Îˈ‡ Á‡ 51

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Á ÅÉ ÍÓÐ Ñ ÞË Å ÉÌ ÀÍ

Лошата семейна среда е основен фактор за агресията в училище

Ñ ÍÈÌÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ ÑÞË Å ÉÌ À Í

16 - 22 ÞÍÈ 2008

Проблем за разследващите е разкриването на поръчковите убийства, сочи доклад на прокуратурата. 488 ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ ÔÓ Úˇı. œÂÁ 2007 „Ó‰Ë̇ Ó„‡ÌËÚ ̇ ì– Ò‡ „ËÒÚË‡ÎË 116 651 ÍËÏË̇ÎÌË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ (Á‡ 2006 „. - 123 264) Ë Ò‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË 14 289 (10 279) ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌˡ. Õ‡Îˈ  ˙ÒÚ Ì‡ ̇·Î˛‰‡‚‡ÌËÚÂ, ÔËÍβ˜ÂÌËÚÂ Ë ¯ÂÌËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÔˇÏÓ Ô‰ıÓ‰ÌËÚ ‰‚ „Ó‰ËÌË.


16 - 22 ÞÍÈ 2008

600 хил. лева за младежки инициативи ƒÓ Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ƒ˙ʇ‚̇ڇ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ Ï·‰ÂÊÚ‡ Ë ÒÔÓÚ‡ ˘Â ÓÚÔÛÒÌ ̇‰ 600 ıËΡ‰Ë Î‚‡ Á‡ ÙË̇ÌÒË‡Ì ̇ Ï·‰ÂÊÍË ËÌˈˇÚË‚Ë ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. —‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË ÓÚ ‰˙ʇ‚Ìˡ ·˛‰ÊÂÚ ÔÓ œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ Ï·‰ÂÊÍË ‰ÂÈÌÓÒÚË 2008-2010 „., Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú ÓÚ ‡„ÂÌˆËˇÚ‡. œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ Ï·‰ÂÊÍË ‰ÂÈÌÓÒÚË Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ Ëχ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÒÚËÏÛÎË‡ ËÌˈˇÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ï·‰ËÚ ıÓ‡ ˜ÂÁ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓχ„‡Ì ̇ ˉÂËÚ ËÏ. œÂÁ Ìӂˡ ÔÓ„‡ÏÂÌ ÔÂËÓ‰ ˘Â Ò ÙË̇ÌÒË‡Ú ÔÓÂÍÚË ‚ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌˡ, Ú.̇. ÔÓ‰ÔÓ„‡ÏË - "œÓ-

Християни и мюсюлмани изграждат параклис ÕÓ‚ÓËÁ„‡‰ÂÌËˇÚ Ô‡‡ÍÎËÒ˙Ú "—‚. Ò‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂ̇" Í‡È ÒÏÓΡÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ “ÛˇÌ  ËÁ‰Ë„Ì‡Ú Ò ‰‡ÂÌˡ ̇ ıËÒÚˡÌË Ë Ï˛Ò˛ÎχÌË; ̇‰ 200 Ò‡ ‰‡ËÚÂÎËÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÎËÚ‚ÂÌˡ ‰ÓÏ Ì‡ ‚˙ı Í‡È ÒÂÎÓÚÓ, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ̇ÒÚÓˇÚÂÎË Ì‡ ı‡Ï‡. œ‡‡ÍÎËÒ˙Ú Â ÔÓÒÚÓÂÌ ‰Ó ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÎË ÔÂ‰Ë ‚ÂÍӂ χ̇ÒÚË Ë Ô‡‡ÍÎËÒ, ÌÓÒ¢ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚˆËÚ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂ̇.

‰ÍÂÔ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂ", "¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ‡ÎËÁ‡ˆËˇ" Ë "Õ‡ˆËÓ̇ÎÌË ËÌˈˇÚË‚Ë Ë Í‡ÏÔ‡ÌËË". œËÓËÚÂÚËÚ Á‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÔÓ„‡Ï‡ "œÓ‰ÍÂÔ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂ" Ò‡ ‡Á‚ËÚË ̇ Ï·‰ÂÊÍË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ë Ó·˘ÌÓÒÚË ‚ χÎÍËÚ ̇ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰Ó·Ë Ô‡ÍÚËÍË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò Ï·‰ËÚ ıÓ‡ Ë ‡ÎËÁË‡Ì ̇ ÔÓÂÍÚË ‚ Ô‡Ú̸ÓÒÍË ÏÂÊË ÓÚ Ï·‰ÂÊÍË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ÷ÂÎÚ‡  ‰‡ Ò ÔÓ‚Ë¯Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËˇÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ Ï·‰ËÚ ıÓ‡, Ë ‰‡ Ò Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÛÒÎӂˡ Á‡ ÔÓÔÛΡËÁË‡ÌÂ Ë ÏÛÎÚËÔÎˈË‡Ì ̇ ‰Ó·Ë Ô‡ÍÚËÍË ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ Ï·‰ÂÊÍËÚ ‰ÂÈÌÓÒÚË.

|

12


SAÐLIK

07

Karpuzu aç karnýna ve çekirdekleriyle tüketin

KÜLTÜR

Karpuz çekirdeði içinde bulunan ‘cucurbocitrin’ adlý maddenin kan basýncýný düþürmeye ve böbrek fonksiyonlarýný düzenlemeye yardýmcý olduðu belirttildi.

09

Aytmatov’un son vasiyeti: Türk dünyasý yeniden yapýlanmalý Dünyaca ünlü Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov, ciðer yetmezliði nedeniyle vefat etti. Yaklaþýk bir aydýr Almanya’nýn Nürnberg kentindeki Klinikum Nord’da tedavi gören 80 yaþýndaki ünlü yazar komada bulunuyordu.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

16 - 22 HAZÝRAN 2008

Yýl: 16 Sayý: 25 (802)

0.60 lv

Gazprom: 2009’da petrolün varili 250 dolar olacak

Halkın üçte biri AB üyeliğinden memnun Yapýlan araþtýrmaya göre, halkýn yüzde 32,5’i Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði (AB) üyeliðinden yararlý çýktýðýný, yüzde 34’ü herhangi bir deðiþiklik olmadýðýný, yüzde 21,5’i ise üyeliðin olumsuz etkilediðini savundu. Bulgaristan Bilimler Akademisi Sosyoloji Enstitüsü tarafýndan yapýlan araþtýrmada, AB’nin yeni imkanlar sunduðu görüþünü savunanlar aðýrlýk kazandý. Ancak üyeliðin yolsuzluðu artýrdýðý savunuluyor. Yolsuzluðun artýþýndaki temel nedenler arasýnda AB fonlarýndan gelen yardýmlarýn daðýtýlmasý ile yeni yolsuzluk metotlarýn oluþtuðu vurgulandý. Devamý sayfa 2’de

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str. tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03 e-mail: info@reysas-bg.com, web: www.reysas-bg.com

týlmasý için Pekin, öngörülenden yüzde 5,5 daha fazla enerji satýn alacak. Sayfa 5’te Модата на национал натурализираните и на Евро 2008 fiÊ̇ڇ ÌË Ò˙ÒÂ‰Í ‡ “ÛˆËˇ ÓÚ·Ó ÓÚ Û˜‡ÒÚ‚‡ 28 Ë„‡˜Ë Ò - Ò ˆÂÎË 5 ÚË ‚ Ôӂ˜ ÙÛÚ·Ó Â, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú ÎËÒ‰Û„Ë Ì‡ˆËÓ Ì‡ÎÌË ÓÚ·Ó Á‡ Ë.

Българит е място по на първо пиене

НОВ ИНИ

02

¬ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ Ô˘ËÌˇ‚‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ 115 000 Ë ÒÚÛ‚‡ ‰Û¯Ë ̇ ≈— 125 ÏÎ‰. ‚Ó, Ò ‡‚Ìˇ‚‡ ÍÓÂÚÓ Ì‡ 1,3% ÓÚ Ì„ӂˡ ¡¬œ.

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

16 - 22 ÞÍÈ 2 008

38 ïðîöåí èçïîëçâà òà îò áèîìàñàòà ù çà ïðîèçâ îäñòâîòî íà å ñå òîê Ãîäèíà

œÂÁ 2020 „. ÓÍÓÎÓ 38% ·ËÓχ҇, ÓÚ ÔÓÚ ÍÓÂÚÓ Ò ·Â̇ڇ ıËÎ. ÚÓ̇ ÌÂÙÚÂÌ ÂÍ‚Ë‚ ‡‚Ìˇ‚‡ ̇ ·ÎËÁÓ 837 ÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ ‡ÎÂÌÚ, ˘Â ·˙‰Â ËÁÔÓ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚ ÚÓÔÎËÌ̇ ÂÌÂ„ˡ. ˘ÂÒ͇ Ë “Ó‚‡ ̇ڇ ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ Ó‰Ó· „ÓÒӘ̇ ‚ÓÚÓ Ì‡ˆËÓ ÔÓ„‡Ï‡ ̇Î̇ ‰˙ÎÁ‡ ̇Ò˙ ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡‚‡Ì ËÁÔÓÎ ·ËÓχ҇ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ Á‚‡Ó·˘Ë Ô‡‚ 2008-2 ËÚÂÎ ÒÚ‚Â ÒÎÛÊ·‡. ÷ÂÎÚ Ì‡Ú‡ ËÌÙÓ 020 „., Ò˙χˆ ËÓÌÌ ÚÓ Ì‡ ·ËÓÏ ‡  ‰‡ Ò ÒÚËÏÛÎË‡ ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‡Ò‡Ú ‡ Á‡ ÂÌÂ„ˡ ÔÓË Á‚Ó‰Ò Í‡ÚÓ ‡ÎÚ ڂÓÚ Ó Ì‡ ̇ÚË‚‡ ̇ÎÌËÚ ̇ ÍÓÌ‚Â „ÓË‚ ̈ËӘ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Ó ‡. ¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ ˇ‚‡ÌÂÚÓ Óχ҇ڇ , - ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚ Ì‡ ÔÓÚÂ̈ˇ· ̇ ·ËÍÓÚÓ ÒÚÓÔ Â ÓÚ ÒÂÎÒÍ ‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÚÓ Ë „ÓÒ·ËÚ‡, ‚ÂÒË̇, ÂÌÂ„ ËÈÌËÚ ÍÛÎÚχÎÓˆÂÌ̇ڇ ‰˙Ë ÓÍÓÎÓ 9% ÓÚ Í‡ÈÌ ÛË, ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÍ·ÎÂÌË ̇ ¡˙΄‡ˡ. ÓÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÔÓÚÏðîäúëæà âà íà ñòð. 3

: 16

Áðîé: 2 5 (802)

BULGARIA www.zama

n.bg

ÀÍ

СПО РТ

09

ÑÞËÅÉÌ

hýzla artmasý bunda etkili olacak.” dedi. Miller’in yardýmcýsý Aleksander Medvedev, yüksek fiyat tahminlerine masraflarýn artmasýnýn da belirleyici olduðunu söyledi. Uluslar arasý Enerji Ajansý, petrol fiyatlarýndaki aþýrý artýþta Çin gibi dev ekonomilerin hýzla artan enerji talepleri olduðuna dikkat çekti. Ajansa göre sadece Çin depremi sonrasý oluþan açýðýn kapa-

÷ÂÎÚ‡  ‰‡ ÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ Ò ÒÚËÏÛÎË‡ ËÁÔÓÎ Á‚‡ÌÂÚÓ Ëˇ Ô˙ÚË Â Ì‡‡Ò ͇ÚÓ ‡ÎÚÂÌ‡Ú Ì‡ ·ËÓχ Ò‡Ú‡ Á‡ ÔÓËÁ Ë‚‡ ̇ ̇ÎÓ ÔÓÚ ‚Ó‰ÒÚ‚Ó·ÎÂÌËÂÚÓ ÍÓÌ‚Â̈ËÓ̇ÎÌËÚ Â „ÓË‚‡. ̇ ·ËÓχ҇ œÓ˜ÚË 3 Û Ì‡Ò ÓÚ 1997 „. ‰Ó 2005 „.

Когенератор направи енер може да ни гонезависим и

ÕÓ‚Ó ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ Ú‚Ó Ë Á‡ÚÓ Ó ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‰Ûı, ÏÓÊ ÔΡ ‚Ó‰‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ë ‚˙ÁÒËÏË ‰Óχ ÍËÌÒ Ú‚‡Ú ÂÌÂ„ÓÌÂÁ‡‚Ë‡Áı Ó‰ËÚ ‡ Ë ‰‡ ̇χ  ÎË —Î˙Ì˜Â‚Ëˇ ËÏ Á‡ ÂÎÂÍÚ Ë˜Â Ú ÚÂÏÓ-ÙÓÚ ÒÚ‚Ó . ÍÓ„ÂÌÂ‡Ú Ó ·Â¯Â ÔÓ͇Á Ó‚ÓÎڇ˘ÂÌ Ú‡ÚÂΡ ‡Ì ÓÚ ËÁÓ· ÏÛ √ÂÓ„ ÂË “Ó̘‚. ÚÓ˙Ú Â Ó„ÂÌÂ‡Ò ‚ËÒÓ͇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒ ‰ÓÒÚ Ë„‡ Ú, ͇ÚÓ ÍÓÂ٠ˈË ÌÚ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ÔÓΠÁÌÓ 90% Ïð

: ÁÅÉÍÓ Ð

Her baþarýnýn mutlak bir öyküsü vardýr. Öyküyü oluþturmak da kolay deðildir. Çünkü hedefinize doðru demir aldýktan sonra geminizi süreki kontrol etmek ve hýrçýn dalgalara maðlup olmamak için rotanýzý her daim güncellemeniz gerekir. Naturpan markasýnýn serüveni dalgalara boyun eðmeden hedefine ulaþan güzel bir örnek. Herþey, markayý oluþturan Orhan Çebi’nin on yýl önce Türkiye’de parke üretimi yapan firmalarý Standart Parke’ye hammadde temini arayýþý için Bulgaristan’a gelmesiyle baþlýyor. Devamý sayfa 4’te

Rusya’nýn dev enerji þirketi Gazprom Baþkaný Aleksi Miller, önümüzdeki yýl sonunda petrolün varilinin 250 dolara ulaþmasýnýn olasý olduðunu söyledi. 18 aylýk bir süreçte mevcut fiyatlarýnýn iki katýna çýkmasýnýn öngörülebileceðini kaydeden Baþkan, doðalgaz fiyatlarýnýn da paralel þekilde artacaðý uyarýsý yaptý.

ÑÍÈÌÊÀ

Mobilya üretiminin parlayan yıldızı: Naturpan

Yaz sonunda petrolün varilinin 150 dolarý bulacak olmasý enerji tüketicisi ülkelerde endiþe ile karþýlanýrken 2009 için yapýlan tahminler ürkütüyor. Rusya’nýn dev enerji þirketi Gazprom Baþkaný Aleksi Miller, önümüzdeki yýl sonunda petrolün varilinin 250 dolara ulaþmasýnýn olasý olduðunu söyledi. 18 aylýk bir süreçte mevcut fiyatlarýnýn iki katýna çýkmasýnýn öngörülebileceðini kaydeden baþkan, doðalgaz fiyatlarýnýn da paralel þekilde artacaðý uyarýsý yaptý. Miller, “Yakýn gelecekte petrolün varilinin 250 dolara ulaþacaðýný öngörüyoruz. Petroldeki aþýrý zamda spekülatif etki var. Ancak tek baþýna bu belirleyici deðil. Talebin

10 ìëí. ëâ. òðÿáâàò çà ãîäèøíî ëå÷ íà ñòåðèë åíèå èòåòà

ПРОЧЕТЕТЕ 38% ОТ БИОМАСАТА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ЗАБЕЛЕ Ж

ŒÍÓÎ Ó 10 ÏÎÌ. ΂‡ Úˇ·‚‡ „Ӊ˯ ÌÓ Ú‡ Á‡ ΘÂÌ ‰‡ ÓÚÔÛÒ͇ ‰˙Ê ‡‚‡ËÂ Ë ÔÓÙ ÒÚÂËÎËÚ Ë·ÍÚË͇ ÂÚ‡ Û Ì‡Ò. ̇ ŒÚ ÎÂÏ ‚ ¡˙΄‡ ˡ ‚ ÏÓÏ ÚÓÁË ÔÓ·Ì‡Ú 2 ÌÚ‡

Cebit Biliþim Eurasia fuarý, Bulgar þirketleri bekliyor Erkan Tunca

Sofya

Dünyanýn en büyük ilk on fuarý arasýnda bulunan, Ýstanbul’u Avrasya’nýn 1 numaralý dijital iþ platformu haline getiren CeBIT Biliþim Eurasia, bu yýl 7 – 12 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Avrasya bölgesinden yaklaþýk 20 ülkeden katýlýmcýnýn iþtirak ettiði fuar, biliþim alanýnda yeni imkanlar sunuyor. Dünya’da altýncý, Avrupa’da de üçüncü olan fuar özellikle Avrasya ülkelerine yönelik biliþim alanýnda yeni iþ imkanlarý saðlýyor. Cebit Hannover’de, Cebit Eurasia Biliþim Ýstanbul’da, Cebit Asia Þangay’da ve Cebit Australia Sidney’de olmak üzere fuar dört merkezde düzenleniyor. Biliþim dünyasýnýn en büyük fuarý olan bu fuara katýlmasý ve yeni iþ imkanlarýndan yararlanmasý amacýyla Bulgar iþadamlarý da fuara davet edildi. Fuarý tanýtmak ve iþadamlarýný davet etmek amacýyla Sofya’ya gelen Cebit Biliþim Eurasia Fuarý Genel Koordinatörü Þafak Alpay, Bulgar þirketlerinin fuara katýlmasýnýn hem Bulgaristan hem de Avrasya ülkeleri için büyük önem taþýdýðýný söyledi. 2’de

Avrasya bölgesinden yaklaþýk 20 ülkeden katýlýmcýnýn iþtirak ettiði Cebit Avrasya biliþim fuarý, bu yýl 7 – 12 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul’da yapýlacak.


2 Z A M A N HABERLER 16 - 22 HAZÝRAN 2008

FOTOÐRAF: ERKAN TUNCA

Cebit Biliþim Eurasia fuarý Bulgar þirketleri bekliyor BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Þafak Alpay, Bulgar þirketlerinin Cebit Avrasya fuarýna katýlmasýnýn hem Bulgaristan hem de Avrasya ülkeleri için büyük önem taþýdýðýný söyledi.

mak isteyenleri bir araya getirdiði için Bulgar þirketlerinin Ýstanbul’a gelmeleri daha hedefe uygun olacaktýr.’ þeklinde konuþtu. Avrasya ülkeleri içine Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kýrgýzistan, Orta Asya ülkeleri, Ýran, Suriye, Lübnan, Mýsýr gibi ülkelerin dahil olduðunu dile getiren Alpay, bu ülkelerin hepsinin ortak yanýnýn yeni biliþim ürünlerine olan ih-

tiyaç olduðunu aktardý. Biliþim sektörünün çok hýzlý büyüdüðünü ve çok fazla biliþim ürününe ihtiyaç olduðunu ifade eden Alpay, ‘Bazý þirketler daha yeni yeni biliþim ürünlerini kullanmaya baþlýyor veya güçleri yetmeye baþladý. Eski yöntemlerle iþ yapanlarýn sayýsý fazla. Bilgisayarlarý ve internetleri olmasý çok anlam ifade etmiyor, bunu iþlerinde kullanmalarý önemli.’ þeklinde konuþtu. Fuar organizatörü Deutsche Messe AG Hannover’in Bulgaristan temsilci-

si ve Protrade þirketi müdürü Ývan Georgiev, biliþim alanýnda faaliyet gösteren Bulgar þirketlere teklif götürüldüðünü ve þu anda cevap beklendiðini vurgulayarak, iþadamlarýnýn organizeli bir þekilde fuara katýlmak istediklerinin öðrenildiðini aktardý. Geçtiðimiz yýl Cebit Biliþim Eurasia fuarý 67 ülkeden 149 bin ziyaretçi tarafýndan ziyaret edildi ve bin 852 basýn mensubu tarafýndan izlendi. Bu yýlki fuara 70 ülkeden 150 bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. FOTOÐRAF: ÝLHAN MUHARREM

Bulgar þirketlerini hem ziyaretçi hem de stant açarak katýlýmcý olarak fuarda görmek istediklerini vurgulayan Alpay, iþadamlarýnýn sadece Türk þirketleri ile deðil Avrasya ülkelerinden gelen katýlýmcýlar ile de doðrudan temas kurarak iþlerini geliþtirebileceklerini vurguladý. Almanya’da düzenlenen fuarýn pahalý olduðunu ve tüm dünyada iþ yapmak isteyenlerin fuara katýldýðýný ifade eden Alpay, Ýstanbul’daki fuarýn Bulgaristan’ýn da aralarýnda bulunduðu sadece Avrasya ülkelerine yönelik olduðu için Bulgaristan adýna daha yararlý olacaðýný aktardý. Bulgar þirketlerinin katýlýmcý olarak yani stand alarak fuara katýlmalarýný tavsiye eden Alpay, ‘Bölgedeki ülke iþadamlarý ile karþýlaþmak için fuara 10 bine yakýn uluslar arasý ziyaretçi geliyor. Herkes buraya yer alarak gelmiyor, ziyaretçi olarak da geliyor. Bulgar þirketlerine stand alarak fuara katýlmalarýný tavsiye ediyorum. Fuardan stand alan þirket, bölgede çalýþma niyeti olduðunu gösterdiði için daha ciddi bir þirket olarak deðerlendirilecek. Þirket standýný gördükleri zaman þirket kendini tanýtmýþ olacak. Almanya’daki fuara katýlanlar dünya ile, Ýstanbul’daki fuara katýlanlar sadece bölge ile iþ yap-

Halkın üçte biri AB üyeliğinden memnun BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ülkenin AB üyeliðinden en fazla memnun olanlar 18 – 30 yaþlarý arasýndaki eðitimli kiþiler ve devlet ve özel þirket yöneticileri. Ülkenin üyelikten kaybettiðini savunan yüzde 21,5’lik kesim ise 60 yaþýn üzerindekiler ve düþük gelir grubuna mensup kiþilerden oluþuyor. Yaþam standardýnýn iyileþip iyileþmediði sorusuna ankete katýlanlarýn sadece yüzde 9,7’si son bir buçuk yýlda ülkedeki yaþam standardýnýn yükseldiðini savunuyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 37,9’u AB üyeliðinden sonra ekonomik durumlarýnda deðiþme olmadýðýný, yüzde 49,8 ise fakirleþtiklerini savunuyor. Halký þu anda en fazla endiþelendiren konularýn baþýnda yolsuzluk geliyor. Aktif nüfus içindeki 50 – 59 yaþlarý arasýndaki erkekler yolsuzluktan en fazla rahatsýz olanlar. Yolsuzluðu düþük gelir seviyesi izliyor. Gelir daðýlýmý arasýndaki uçurumdan en fazla 60 yaþýn üzerindeki yaþlýlar ve yoksullar endiþeli. Ýþsizlik sorunu ise düþük eðitime sahip kiþiler, geçici iþçiler, tarým iþçileri ve kýrsal kesimdeki kiþiler için büyük sorun teþkil ediyor. Sosyologlarýn yaptýðý araþtýrma sonucuna göre, AB üyeliðinin birinci yýlýnýn sonunda ülkedeki deðiþimlerin yavaþ ilerlediði, halkýn da AB’nin tüm sorunlarý bir anda çözecek sihirli bir deðnek olmadýðýný hissetmeye baþladýðý savunuldu. Sosyologlardan Anna Mantarova, ‘Beklentiler 6 – 10 yýl ertelenerek devam ediyor.’ yorumunda bulundu. Sofya, Zaman

Uçurtmalar bu kez Silen’de þenlendi Ümit dergisinin uçurtma þenlikleri bir geleneðe dönüþüyor. Bir birinden güzel uçurtmalar bu kez Haskovo’nun Stambolovo Belediyesi’ne baðlý Silen köyünde yarýþtý. Þenliðe katýlan Hristo Botev

Ýlköðretim Okulu öðrencileri, koreografisini bizzat okul müdürü Kazim Hüseyinov’un yaptýðý bir de folklor gösterileri sundular. Yarýþmada dereceye girenlere ödüllerini veren Ümit dergisi Yayýn

Yönetmeni Samir Hatipoðlu, öðrencilere Einstain’ýn “Hayal gücü zekadan daha önemlidir” sözünü hatýrlatarak, hayallerini her daim yüksek tutmalarý temennisinde bulundu. Vedat Ömer, Haskovo


HABERLER Z A M A N 3 16 - 22 HAZÝRAN 2008

700 yýllýk Muradiye Camii kültürel mirasa yeniden kazandýrýldý Plovdiv

Restorasyonu bitme aþamasýna gelen Plovdiv Muradiye camii için þu ana kadar yapýlan restorasyon ve yapým uygulamalarýný deðerlendirmek ve akademik çevrelerle paylaþmak amacýyla uluslararasý bilimsel konferans düzenlendi. Alanýnda bir ilk olma özelliðini taþýyan konferans; iki ülkenin mimar, mühendis, restoratör ve sanat tarihçilerini biraraya getirdi. Ýstanbul ve Plovdiv belediye yetkililerinin de katýldýðý konferansta kültürel mirasa daha fazla sahip çýkýlmasý gereði üzerinde duruldu. Restorasyonun finansýný saðlayan Ýsatanbul Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðýný temsilen konferansýn açýlýþýnda konuþan genel sekreter Þaban Erdem, komþu iki ülkenin iki kenti arasýnda karþýlýklý iþbirliði ve restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olmasýnýn sevincini yaþadýklarýný söyledi. Proje kapsamýnda Ýstanbul’da Bulgarlara ait Demir kilisesinin restorasyonunun tamamlandýðýný belirten Erdem, Balkanlarda çok önemli mimari deðere sahip bu eserin restorasyonu konusunda yardýmlarýný esirgemeyen Plovdiv Belediye yetkililerine teþekkür etti. Plovdiv Belediye Baþkaný adýna konuþan Baþkan Yardýmcýsý Georgi Þopov; Roma dönemi eserlerin, havranýn, kilisenin ve caminin yanyana olduðu Plovdiv’deki bu hoþgörünün ancak Ýstanbul’da olabileceðini söyledi. Tamir edilen bu eserin son olmamasýný dileyen Þopov, ikili iliþkilerin devam edeceðini söyledi. Türkiye’nin Plovdiv Baþkonsolosluðu himayesinde gerçekleþen konferansta konuþan Baþkonsolos Ümit Yalçýn; Türkiye ile Bulgaristan arasýndaki iliþkilerin, tarihin hiçbir döneminde olmadýðý kadar güçlü olduðunu ifade etti. Bu iþbirliðinin meyveleri olarak kültürel alandaki geliþmeleri örnek veren Yalçýn, Edirne’de ikinci Bulgar kilisesinin de tamir e-

Lise bitirme sınavlarında en yüksek başarı yabancı dillerde Uzun bir süredir gündemi meþgul eden lise bitirme sýnavlarý (matura) yapýldý. Eðitim Bakanlýðý’ndan alýnan bilgiye göre, en fazla baþarý yabancý dil sýnavlarýnda alýndý. Yabancý dil sýnavlarýnda öðrenciler ortalama 86 puan alýrken Bulgarca’da ortalama 60 puan alabildi. 100 puan üzerinden yapýlan deðerlendirmede öðrenciler en yüksek baþarýyý 86,7 ortalama puaný ile Fransýzca’dan aldý. Ýtanyan’ca ve Ýspanyolca’da da ortalamaya yakýn baþarý elde edildi. Sýnavlarda en düþük puan alýnan dersler ise tarih ve felsefe oldu. Sýnavlar sonunda puanlarýn nota dönüþtürülmesi sistemi tam olarak netleþmedi. Ancak Bakan Výlçev, sýnavlardan 23 puan alan her öðrencinin 3’ü garantileyeceðini söyledi. Sýnavda 95’den yukarý puan alan öðrenciler de 6 alabilecek. Sýnavlardan alýnan kesin sonuçlar salý gününden itibaren Eðitim Bakanlýðý’nýn internet sitesinde yer alacak.

dilmekte olduðunu söyledi. Baþmüftü adýna açýlýþta bir konuþma yapan Baþmüftü Yardýmcýsý Vedat Ahmed, Plovdiv’in sembolü olan Bulgaristan’daki en büyük caminin restorasyonunun ibadet dýþý amaçlarla kullanýlan Taþköprü Camii gibi eserlerinde aslýna uygun hale getirilmesine vesile olmasý temennisinde bulundu. Konferansta Kültür Komisyonu adýna konuþan DPS Plovdiv milletvekili Fikret Sepetçi, Türkiye’deki Bulgar ruhunun ve Bulgaristan’daki Osmanlý ruhunun inkar edilemez olduðunu, iki kültürün ve halkýn bu iliþkilerle geliþtiðini söyledi. Konferansa bir mesaj gönderen Plovdiv Valisi

Todor Petkov, karþýlýklý iki eserin onarýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. ‘Kaybettiðimiz her eser içimizden kopan bir parça gibidir’ diyen Petkov, bu alanda iliþkilerin devamýný istedi. Restorasyonun danýþmanlýðýný yapan ve konferasta teblið sunan Mimar Sinan Üniversitesinden Prof. Dr. Gönül Cantay; Hüdavendigar (Muradiye, Cuma) camisinin baklava dilimli firuze çinilerle örülmüþ minaresinin Balkanlarda bir ilk olduðunu ve Osmanlý mimarisinin, Bursa – Plovdiv – Edirne þeklinde geliþtiðini belirterek Plovdiv’in Osmanlý mimarisi açýsýndan önemine iþaret etti.

Erken dönem Osmanlý eserlerinin Balkanlardaki en önemli camilerinden birisi olan Muradiye Camii için düzenlenen Konferans; Plovdiv Cuma Camii’nin tarih açýsýndan deðeri, Povdiv Cuma Camii’nin mimari ve yapýsal uygulamalarý, Plovdiv Cuma Camii’nin Restorasyon teknikleri ve uygulamalarý ve Camii’nin dijital dokümantasyonu konu baþlýklarýyla üç farklý oturumda gerçekleþti. Konferanstaki tebliðler daha sonra kitaplaþtýrýlarak gelecek nesillere miras býrakýlacak. Ayrýca eser restorasyon öncesi ve sonrasý haliyle üç boyutlu bir ortama taþýnarak ilgilenenlerin hizmetine sunulacak. FOTOÐRAF: TANER MEHMED

Ýmdat Kilar

Muradiye Camii

Muradiye Camii, Osmanlý Padiþahý Murat Hüdavendigar’ýn emriyle (1364 – 1385) yaptýrýlmýþ olup mimarý bilinmemektedir. Erken dönem Osmanlý mimarisinin karekteristik özelliði olan çok kubbeli bir yapý olup yýðma tekniði ile yapýlmýþtýr. Külliye þeklinde inþa edilen cami; Muradiye, Cuma, Hüdavendigar ve Ulu camii olarak deðiþik adlarla anýlmaktadýr. 1200 m2 kapalý alana sahip caminin günümüzde kullanýlan en yaygýn isimleri Muradiye ve Cuma’dýr. Þehrin ticari ve sosyal alanlarý etrafýnda geliþtiði için halk tarafýndan o bölgeye ‘Cumayata’ denmektedir. Süslemeleri ve hat yazýlarý ile kendine özgü bir yapýdýr. Þimdiye kadar en kapsamlý onarýmý 1785 ve 1815 yýlýnda görmüþtür. Eser 1928’de 7.0 þiddetindeki depremde ve 1985 yýlýndaki kazý çalýþmalarýnda ciddi zarar görmüþ ve yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya kalmýþtýr. Restorasyonu bitme aþamasýnda olan Muradiye camii Ramazanda ibadete açýlacak.

TEBRİK

Arkadaþýmýz Sami Nuri'nin bir erkek evladý (Musab) dünyaya gelmiþtir. Ebeveyni tebrik eder, küçük yavruya uzun ve hayýrlý ömürler dileriz.

ZAMAN

TEBRİK

Zekiye ve Ahmed Saliev çiftinin bir kýz evladý (Fatma) dünyaya gelmiþtir. Ebeveyni tebrik eder, küçük yavruya uzun ve hayýrlý ömürler dileriz.

ARKADAŞLARI


4 Z A M A N HABERLER 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Mobilya üretiminin parlayan yıldızı: Naturpan tam kapasite çalýþtýðýnda üretim kapasitesi 500 m3 olacak. Aslýnda masif panel oldukça zahmetli bir iþ. 650 m3 aðaçtan 200 m3 masif panelin üretildiðini düþündüðümüzde bu daha iyi anlaþýlabiliyor. Fabrikada son teknoloji ürünü olan hava arýndýrma sisteminin bulunduðuna deðinen Çebi, makinelerinin bulunduðu bölgelere yerleþtirilen hortumlar toz ve talaþ kýrýntýlarýný çekrek fabrika dýþýndaki depolarda toplandýðýný, içeriye ise temiz ve filtreden geçmiþ hava verildiðin söyledi. Bu sistemin fabrikada bulunan makinalardan dolayý zorunlu olduðunu ifade eden Çebi, ‘Makinalarýmýz kýþ günleri 18 derecenin altýnda çalýþmýyor, bunun için sýcaklýðý korumamýz gerekiyor, bu da filtreli hava arýndýrma sistemi sayesinde hem çevre korunuyor hem de enerjiden tasarruf yapýlýyor.’ dedi.

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Naturpan Spor

ORHAN

ÇEBİ

Naturpan’ýn üretim kapasitesi

Geçtiðimiz günlerde üretime baþlayan Naturpan, þimdilerde talep-

leri karþýlamakta zorlanýyor. Üç vardiye olarak çalýþan toplam 120

iþçi kayýn ve meþe aðaçlarýndan ayda 200 m3 panel üretiyor. Fabrika

Neden masif panel? Masif panelin çevre dostu bir ürün olduðunu ifade eden Çebi, masif panelin tamamen doðal aðaçtan elde edildiðini ve parçalarýn birleþmesi için çok az miktarda zararsýz, kanserojen madde içermeyen yapýþtýrýcý kullanýldýðýný söyledi. Müþteri isteðine göre farklý ebatlarda panel ürettiklerini ifade eden Orhan Çebi, masif paneli genellikle AB ülkelerine ihraç ettiklerini aktardý. Fabrikalarýnda masif panel atýklarýnýn israf edilmediðini belirten Çebi yýl sonuna kadar da aðaç atýklarýndan ekolojik ürün ve yakýt olarak bilinen peleti de üretmeye baþlayacaklarýnýn müjdesini verdi. Ýmdat Kilar, Taner Mehmet

Fabrika olarak sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Orhan Çebi, Þivaçevo Genç Futbol takýmýna sponsor olduklarýný ve takýmýn isminin Naturpan olarak deðiþtiðini söyledi. Orhan Çebi Tvýrditsa Belediyesi ile her yýl ortaklaþa geleneksel uluslararasý futbol turnavalarý düzenlediklerini kaydetti. FOTOÐRAFLAR: TANER MEHMET

Orhan Bey, hammaddenin Türkiye’ye çýkmasýnýn zorluklarýný farkedip Bulgaristan’a yatýrým kararý alýr. 2000 yýlýnda Þivaçevo (Sliven) kasabasýnda özelleþtirmeden bir fabrikayý devralýp Standart Parke markasýyla üretime baþlar. Parke üretiminde istediði hedefi yakalayan Çebi, son yýllarda özellikle Avrupa’da daha doðal ve saðlýklý olduðu gerekçesiyle mobilya üretiminde hýzla kullanýlmaya baþlayan masif panel hakkýnda araþtýrmalar yapar. Ürünün gelecekte mobilya sektöründe daha çok kullanýlmaya baþlayacaðýna inanan Çebi ilk olarak 2007’de masif panel üretimi kararý alýr. Bundan sonra zorlu süreç baþlar. Çünkü atýl bir teknolojiyi yenilemek o kadar kolay deðildir. Ama verilen karardan da geri dönüþ yoktur. Bir yýllýk zorlu süreç sonunda fabrika son teknoloji ile donatýlmýþ ve üretime hazýr hale getirilmiþtir. On dönümlük arazi üzerinde 25 bin m2 kapalý alana sahip tesisin teknolojisi 1.5 milyon euro’yu bulmuþtur. Üretilecek masif panelin markasý ise NATURPAN (natural panel) olarak belirlenmiþtir.


EKONOMÝ Z A M A N 5 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Gazprom: 2009’da petrolün varili 250 dolar olacak BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Petrol fiyatlarýndaki artýþa paralel olarak doðalgaz fiyatlarýnýn da arttýðýna deðinen Miller, Avrupa’ya verilen doðalgazda da bin metreküp için ortalama 410 dolara ulaþýldýðýný açýkladý. Analistler, Miller ve Medvedev’in petrol fiyatlarý ile ilgili tahminlerine dayanarak ayný dönemde doðalgaz fiyatlarýnýn da bin metreküp için bin dolara aþabileceði uyarýsý yapýyor. Miller, kongrede yaptýðý konuþmada, Avrupa’dan enerji arzýnýn çeþitlenmesi konusunda birçok önerilerin geldiðine deðinerek, “Avrupa’nýn enerji kaynaklarýný çeþitlendirme çabasý anlaþýlabilir. Ancak bu Rusya’ya alternatif her türlü giriþimin tercih edileceði þeklinde algýlanýyor. Bu adaletli bir duruþ noktasý deðil.” deðerlendirmesinde bulundu. Rusya, 27 ülkeli Avrupa Birliði’nin dörtte birinin doðalgaz ihtiyacýný karþýlýyor; Avrupa pazarýna sevkiyatýn yüzde 80’ini de Ukrayna üzerinden gerçekleþtiriyor. 2006 yýlý baþýnda yaþanan kriz nedeni ile Rusya’nýn Avrupa’ya sevkiyatýnda sorun yaþanmýþtý. Rusya, Bulgaristan üzerinden ‘Güney Akým’ ve Almanya üzerinden de ‘Ku-

zey Akým’ la Avrupa pazarýndaki payýný yüzde 40’a çýkarmayý hedefliyor.

Akaryakýt fiyatlarýndaki artýþ, birçok ülkeyi protesto alanýna çevirdi Akaryakýt fiyatlarýndaki artýþ Fransa ve Ýspanya’dan Nepal ve Hong Kong’a kadar birçok ülkede protesto eylemlerine neden oluyor. Hong Kong’da da akaryakýt zammýný protesto amacýyla kamyon, kamyonet, minibüs gibi yaklaþýk 500 aracýn katýldýðý trafiði yavaþlatma eylemi yapýldý. Bu eylemin ardýndan da yüzlerce gösterici, Çin’e baðlý Hong Kong’un yönetim merkezine karþý yürüyüþe geçti. Nepal’in baþkenti Katmandu’da da akaryakýt zamlarýný protesto eden öðrenciler yollara barikat kurdu, eylemlerde lastikler yakýldý. Hindistan’ýn doðusundaki Bihar eyaletinde zamma karþý yapýlan genel grev çaðrýsýna eyalet baþkenti Patna’da az katýlým olurken, bazý küçük yerleþim birimlerinde otobüs ve otomobiller durduruldu, yollarda lastikler yakýldý. Patna’da ayrýca akaryakýt zammýný protesto eden sloganlarýn atýldýðý bir yürüyüþ yapýldý. Bihar’a yakýn olan Carhand eyaletinde de akaryakýt zammýnýn kötüleþtirdiði iþleri daha da olumsuz et-

kileyeceði gerekçesiyle, halkýn genel grev çaðrýsýna destek vermediði görüldü. Malezya’daysa akaryakýt fiyatlarýndaki artýþýn neden olduðu sorunlarý aþmak üzere Saravak vilayetine 306 milyon dolarlýk destek vaadinde bulunuldu. Güney Kore’de ise, kamyon þoförleri akaryakýt zamlarýndaki artýþa karþý grev yapma kararý aldý. Güney Kore’de akaryakýt zammý ve ABD’den ithal edilen et krizinin týrmandýrdýðý hükümet karþýtý eylemler yapýldý. Avrupa ülkelerinin çoðunda da, geçen aydan itibaren akaryakýt zamlarýný protesto eylemleri yapýlmýþtý. Ýspanya’da da nakliyecilerin grevinin ardýndan kamyoncularýn büyük kentlerde yollarý kapatmalarý yüzünden otoyollarda uzun kuyruklar oluþtu. Akaryakýt protestolarý çerçevesinde 3 Mayýsta Fransa’da balýkçýlarýn destek verdiði kamyon ve taksi þoförleri Paris’te yol kapatmýþ, 28 Mayýs’ta Bulgaristan’da 150 kadar kamyon þoförü Sofya dýþýnda eylem yapmýþ, Ýngiltere’de kamyon þoförlerinin protestosu olmuþ, 30 Mayýs’ta Ýtalya’da balýkçýlar grev baþlatmýþ, Portekiz’de de balýkçý eylemi olmuþ, 3 Haziran’da Ýngiltere’de balýkçýlar eyleme gitmiþ, 4 Haziran’da Belçika’da balýkçýlarla polis çatýþmýþtý. Cihan

Fuar Takvimi Oto fuar Tarih: 13.06.2008 - 22.06.2008 Yer: Sofya Ýnter Expo Konu: Otomobil, yedek parça, motor yaðlarý ve aksesuarlarý fuarý. Organizatör: Expo Time, Bulgarreklama PrintKom Tarih: 25.06.2008 - 29.06.2008 Yer: Plovdiv Konu: Uluslararasý baský ve matbaa ürünleri fuarý Organizatör: Plovdiv Fuar merkezi Meslekler fuarý Tarih: 01.08.2008 - 29.08.2008 Yer: Varna Konu: Ulusal mesleki ürünler fuarý Organizatör: Livea art Varna Oto fuarý Tarih: 22.08.2008 - 31.08.2008 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Uluslar arasý otomobil fuarý Organizatör: Bulgaristan Otomobil Ithalatçýlarý Birliði

Ömer Alkaç

FOTOÐRAF: ÖMER ALKAÇ

‘Türk iþadamlarý lobicilik faaliyetlerini artýrmalý’ Kýrcali

Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk iþadamlarýnýn sorunlarýna çözüm sunmak, firmalarý bir çatý altýnda toplayýp koordineli çalýþmalarýný saðlamak ve lobicilik faaliyetlerini artýrmak için Türkiye Ticaret Müþavirliði ile Bulgar–Türk Sanayi ve Ticaret Odasý Kýrcali’de bir toplantý düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müþaviri Çetin Yýlmaz, toplantýyý düzenlemedeki birinci amaçlarýnýn ülke genelinde faaliyet gösteren Türk firmalarýnýn sýkýntýlarýný yerinde görmek ve bunlara en hýzlý þekilde çözüm bulmak olduðunu söyledi. Yýlmaz ayrýca, Bulgaristan genelinde kurulmuþ olan iþadamlarý derneklerinin Türkiye Büyükelçiliði’nin desteklediði Sofya’daki Bulgar – Türk Sanayi ve Ticaret Odasý çatýsý altýnda birleþmelerinin ve bir güç birliði oluþturulmasýnýn ve ayrýca lobicilik faaliyetlerinin etkinleþtirilmesinin gerekli olduðunu ifade etti. Bulgaristan’da bulunan ABD kökenli derneklerin üye sayýsýnýn çok az olmasýna raðmen lobicilik faaliyetleri çok etkin olduðuna deðinen Yýlmaz, ‘Neden ayný etkiyi Türk iþadamlarý dernekleri göstermesin? Kaldý ki, bizim sayýmýz onlardan daha fazla. Bunun için ülke çapýndaki tüm bölgelerdeki iþadamlarýný dolaþýp bu fikirlerimizi onlarla da paylaþmak istiyoruz.Yani hep beraber olursak bir güç birliði yapmýþ oluruz. Ayrýca Türkiye ile ticaret yapmak isteyen Bulgar firmalarýný da bu Oda’da görmek istiyoruz. Kýsacasý lobicilik faaliyetlerini güçlendirmemiz lazým. Bunun için de Sofya merkezli bu odaya üye o-

lalým ki, sesimiz daha gür çýksýn.’ dedi. Ticaret Müþaviri Çetin Yýlmaz Sofya’da Büyükelçilik binasýnda bulunan Ticaret Müþavirliði’nin yeni bir binaya taþýnacaðýný ve bu yeni merkez binada Türkiye’den Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), Uluslararasý Nakliyeciler Derneði (UND) vb. temsilciliklerinin de olacaðýný söyledi. Bu merkez için Bulgaristan’ýn pilot ülke seçildiðini vurgulayan Yýlmaz, baþarýlý olunmasý durumunda bu merkezlerin dünyanýn deðiþik ülkelerinde de açýlacaðýný ifade etti. Toplantý organizatörlerinden Bulgar

– Türk Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Serdar Eraslan da Oda’nýn faaliyetleri hakkýnda iþadamlarýna bilgi verdi. Ýþadamlarýnýn ticari davetiyelerini en kýsa zamanda Oda’nýn vermeye baþlayacaðýný belirten Eraslan, ‘Davetiyeler 10 Temmuz’dan sonra verilmeye baþlayacak. Bulgaristan’da inþaat firmalarýnda bulunmasý gereken sertifikalar için Oda’mýz da üyelerine bunu elde etmede kolaylýklar saðlayacak. Oda ayrýca Türkiyeli iþadamlarýnýn oturum iþlemlerinde gerekirse avukat ve yeminli tercüman temin etme gibi imkanlar sunacak. Tabi ki, bunlar iþadamlarýnýn Odamýza

üye olmalarý ve sayýmýzýn artmasýna baðlý. Biz Oda olarak ne kadar güçlü olursak kurumlar nezninde de saygýnlýðýmýz o kadar artar.’ þeklinde konuþtu. Toplantýya katýlan banka müdürleri de, iþadamlarýna para transferlerinde ve kredi konusunda yardýmcý olacaklarýný ve bundan sonra daha koordineli bir þekilde çalýþacaklarýný aktardý. Toplantýya katýlan iþadamlarý memnuniyetlerini ifade ederek bu tür faaliyetlerin daha sýk yapýlmasýný arzu ettiklerini, çünkü yetkililerle daha sýk biraraya gelip sorunlarýna daha kolay çözüm bulabileceklerini ifade etti.


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Bilimadamlarý 'süper deprem'i inceliyor Sismoloji alanýnda faaliyet gösteren Türk ve Fransýz bilimadamlarý, ‘Supershear' (Süper Makaslama Gerilimi) isimli nadir görülen ama çok þiddetli bir deprem türüne ait ipuçlarý bulduklarýný bildirdi. Bu tür bir depremde, açýða çýkan enerji patlamasý yerin altýndan yüzeye doðru saatte 21 bin 600 kilometre hýzla (ses hýzýndan çok daha fazla) ilerliyor. Olaðanüstü bu ilk dalga þoku yerin üstündeki binalara büyük hasar veriyor. Sýk rastlanmayan 'Supershear' depremleri sadece belirli fay hatla-

rýnda meydana geliyor. Bu depremlerde artçý sarsýntýlar ana fayda gerçekleþmiyor. Araþtýrma sonucuna göre, 12 Mayýs'ta Çin'de meydana gelen deprem iki plak arasýndaki sürtünmeden kaynaklanýrken, Türkiye'deki 1999 depremi bir plaðýn diðerine göre yatay biçimde kaymasýyla meydana geldi. 1999'da 3 ay içerisinde Türkiye'de meydana gelen 2 þiddetli deprem ile son Çin depreminde sesten hýzlý deprem dalgalarýnýn görüldüðü kaydedildi. Fransa'nýn Grenoble Joseph Fou-

Ýnsan zekasý geriliyor "Düþünmeye gerek býrakmayan basit hayat tarzýnýn yükselmesiyle birlikte insanoðlunun ortalama zekasýnýn ve IQ seviyesi giderek düþüyor." Ýsveçli araþtýrmacýlar, düþünmeye gerek býrakmayan basit hayat tarzýnýn yükselmesiyle birlikte insanoðlunun ortalama zekasýnýn ve IQ seviyesinin giderek düþtüðünü bildirdi. Ülkenin tanýnmýþ profesörlerinden James R. Flynn "Ýnsanlýk olarak gittikçe ahmaklaþýyoruz ve zekamýz geriliyor. Araþtýrmalara göre IQ'muz sürekli düþüyor" þeklinde açýklamada bulundu. James R. Flynn, zeka üzerine önemli çalýþmalarýyla tanýnýyor ve What is Intelligence? (Zeka Nedir?) isimli bir kitabý bulunuyor. Zekasý belli bir seviyenin üzerindekilerin kurduðu uluslararasý organizasyon MENSA'ya üye bir baþka Ýsveçli de Flynn'in sözlerine destek veriyor. Üniversiteden yeni mezun olan dizayn mühendisi Etienne Forsström (24) Ýsveç'in 'süper zekisi' olarak tanýnýyor. Forsström son zamanlarda eline geçen raporlarýn düþünme kabiliyeti noktasýnda azalma yaþan-

dýðýný gösterdiðini belirtti. 1990'larýn ortasýndan 2000'li yýllarýnýn baþýna kadarki dönemde insanlarýn IQ seviyelerinin 40 yýl önce yaþayanlardan 15 puan daha fazla arttýðýný belirten araþtýrmacýlar, bu dönemden sonra ani bir düþüþün yaþandýðýný ve halen de devam ettiðini kaydediyor. Bilimadamlarý, dünyadaki eðitim sisteminin geliþmesiyle birlikte, insanlarýn IQ seviyesinin arttýðýný, 2000'lerde zirveye ulaþtýðýný ve o yüzden bir týkanmanýn yaþanabileceðine dikkat çekiyor. Forsström, gerilemenin nedenlerini þu þekilde sýralýyor: "Ýnsanlarýn midesi çöplüðe döndü, gereksiz gýdalar yüzünden yeterli besin alamýyorlar. Etraftaki herþey çok basitleþti. Bilgisayar ve cep telefonu gibi araçlarla sadece bir düðmeye basarak iþlerimizi halleder olduk. Artýk düþünmemize bile gerek kalmadý. Mesafelerin ne kadar uzaklýkta olduðunu düþünmemize gerek kalmadý, otobüslerde her durakta ne kadar mesafe kaldýðýný gösteren saatler ve tablolar var. Beynimize idman yaptýrmýyoruz. Belki de buyüzden solaklarýn IQ'su biraz daha yüksektir. Çünkü onlar olaylara tersten bakmak ve düþünmek zorundalar". Cihan

rier Üniversitesinden Michel Bouchon, 'Supershear' depremi hakkýnda "Bunlar, kýrýlmanýn çok hýzlý olduðu, büyük deprem dalgalarýnýn yayýlma hýzýndan daha hýzlý olan depremler. Bu kýsa zaman önce fark ettiðimiz bir olay" diyerek hýzlý kýrýlmanýn, dalgalar halindeki enerji transferini ve yer hareketini deðiþtirdiðini söyledi. Michel Bouchon, fay zonunun özellikle depremden sonra sakin olduðunu ve artçý sarsýntýlarýn bu bölgeden uzakta, kýrýlmayla faal hale gelen artçý oluþumlar üzerinde

meydana geldiðini ortaya çýkardý. Birlikte çalýþan Bouchon ile Hayrullah Karabulut, artçý sarsýntýlarýn, daha önce faal olmadýðý düþünülen bazý faylarýn depremle kýsmen yeniden faal hale geldiðine deðindi. Türk ve Fransýz bilim adamlarý, dalgalarýn yayýlmasý ve depremlerin artçý sarsýntýlara iliþkin sonuçlarýnýn kesinlik kazanmasý için daha fazla büyük depremin gözlenmesinin gerektiðini aktardý. Ýki sismolojistin araþtýrmasý, Amerikan Science dergisinde de yayýmlandý.

Yeni nesil otomobiller kan tahlili yapıyor Yeni geliþtirilen bir teknoloji ile otomobiller, sürücünün kan þekerini ölçüyor ve belirli bir seviyenin altýna düþerse “Yemek ye'' diye uyarýyor. 68. Amerika Diyabet Birliði bilimsel toplantýsýnda Medtronic firmasý “M–Powered Concept Car'' isimli ürünü tanýttý. Sürücüye baðlanan bir glikoz izleme cihazý, kandaki þeker miktarýný ölçerek bluetooth ile araçtaki bilgisayara iletiyor. Bu bilgiler, araçtaki LCD ekranda da gözlenebiliyor. Ürün, güvenli sürüþ için özellikle þeker hastalarýnýn kandaki þeker o-

ranýný görsel ve sesli olarak takip etmesini amaçlýyor. Yol boyunca þoförün kan þekerini gözleyen bilgisayar, þeker seviyesi belirli bir düzeyin altýna düþerse bunu sesli ve görüntülü olarak þoföre iletiyor ve acil olarak yemek yemesi gerektiðini söylüyor. Projenin bir sonraki aþamasýnda bilgisayar, þoför yemek yemeyi reddederse ya da þeker seviyesinde anormal bir durum olursa bunu, GPS gibi bir teknoloji yardýmýyla en yakýn týbbi yardým ekibine iletecek ve ekibin söz konusu araca yönlenmesini saðlayacak.

Plüton'un adı değişti Gezegen statüsünden 2006'da çýkarýlan Plüton ile diðer benzeri cüce gezegenlere "plütoid" adý verilmesi kararlaþtýrýldý. Uluslararasý Astronomi Birliðinden yapýlan açýklamada, kararýn, birliðin idari komitesinin Oslo'da yaptýðý toplantýda alýndýðý bildirildi. Karara göre,

Güneþ'in yörüngesinde Neptün'den daha uzakta bulunan göksel cisimler "plütoid"ler olarak adlandýrýlacak. Bu gezegenlerin "plütoid" adýný alabilmeleri için hemen hemen küresel bir biçime sahip olmalarý gerekiyor. Þimdilik bilinen iki "plütoid"in Plüton ve Eris olduðu belirtildi.


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Kendinizi sürekli yorgun ve isteksiz mi hissediyorsunuz? Farika Teymur

Psikolog

Dengeli bir beslenme ile kansýzlýk genelde önüne geçilebilen bir hastalýktýr. Yemek seçme ve tek yönlü beslenme vb. mesela hamur iþine aðýrlýk verme kansýzlýða yol açabilmektedir. Anemi, yani kansýzlýk depresyona yol açan organik rahatsýzlýklardandýr. Bununla birlikte anemiden dolayý depresyonun ortaya çýkmasý durumunda anemi ile birlikte depresyonun da ilaç ve psikoterapi ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Aslýnda dengesiz beslenme sadece anemiye deðil B vitamini kalsiyum, magnezyum eksikliði gibi farklý vitamin ve mineral eksikliklerine yol açar ki, bütün bu eksikliklerin benzer psikolojik etkileri vardýr. Dengeli beslenme beden saðlýðý kadar ruh saðlýðýnýn da korunmasý açýsýndan ihmal edilmemeli. Kronik enfeksiyon hastalýklarý, aþýrý kan kaybýna yol açan ciddi yaralanmalar, fazla kanamalý olan ameliyatlar, hanýmlarda sýk veya çok sayýda doðum, adet bozukluklarý, tedavi edilmeyen sýk burun kanamalarý, tiroit bozukluklarý da anemiye yol açabiliyor. Kalýtýmsal bazý hastalýklar mesela “Akdeniz anemisi” de özel tedavi gerektiriyor. Anemi kan tahlilleri ile kolay tespit edilen bir rahatsýzlýk olmakla beraber gizli anemi þeklinde daha detaylý tahlilleri gerektiren türleri de vardýr. Genelde solgun deri anemi belirtisidir. Fakat bu yanýltýcý olabilir. Solgun renkli derili olup kansýzlýk problemi olmayan kiþiler olduðu gibi rengi solgun olmadýðý halde anemi problemi olan kiþiler de vardýr. Kiþinin hareketini kýsýtlamasý ve verimliliðini düþürmesi bakýmýndan depresyon, panik atak gibi psikolojik rahatsýzlýklardaki semptomlara son derecede benzer semptomlarý yani belirtileri olan anemi, organik rahatsýzlýklara yol açtýðý gibi psikolojik sonuçlarý da olan bir hastalýktýr. Tedavi ihmal edilmemeli Kansýzlýðýn problemlere yol açtýðý bilinmeyince tedavisi de ihmal edilebilmektedir. Anemiden þüphelenildiðin-

Demir eksikliði veya kansýzlýk, týp dilindeki terimiyle “anemi” çeþitli nedenleri olan bir hastalýktýr. Hanýmlar ve çocuklar arasýnda yetiþkin erkeklere göre daha sýk rastlanan kansýzlýk, tedavi edilmediðinde ruhsal hastalýklar dahil olmak üzere pek çok probleme sebep olabiliyor. Anemi aþýrý uykuya sebep olur.

de dahiliye uzmaný bir hekime gidilip muayene ve önerilen tetkikler yaptýrýlmalýdýr. Anemi tedavisinde önce kansýzlýðýn nedeni tespit edilmeli ve buna göre tedavi yapýlmalýdýr. Tedavi süresine mutlaka uyulmalýdýr. Mesela bir aylýk tedavi süresinde ilaçlarýn on beþ gün kullanýlýp býrakýlmasý aneminin devam etmesine yol açar.

Çarpýntý ve sol kola vuran aðrý yapar Anemi, sol kola vuran aðrý ve çarpýntý, hava açlýðý, sýkýntý gibi þikayetlere de yol açýyor. Bu da kiþinin kalple ilgili bir problemi olduðunu düþünmesine ve paniðe kapýlmasýna sebep olabilir. Çok uzun süren ve tedavi edilmeyen kansýzlýk kalp yetmezliði gibi hastalýklara da yol açabiliyor.

Kansýzlýktan dolayý hayatýmýzda ne gibi sorunlar ortaya çýkar?

Uykuya düþkünlüðünüz artar Aneminin sebep olduðu yorgunluk ve halsizlik uykuya düþkünlük yapabilir ve uyku bozukluklarýna yol açabilir. Günlük düzenin bozulmasý baþka problemleri de beraberinde getirir. Bu da depresyon belirtilerindendir.

Anemiden dolayý ortaya çýkan bazý psikolojik problemleri ve hayatýmýzý negatif yönde etkileyen önemli bazý haller ve belirtiler þunlardýr: Kendinizi sürekli yorgun hissedersiniz Anemi hastasý, halsizlikten dolayý az hareket etmek isteyebilir. Bu problem bilhassa ev hanýmlarýnda çevreleri tarafýndan anlaþýlmamaya yol açmaktadýr. Hareketlerde yavaþlýk ve sürekli yorgunluk hissi depresyona benzemektedir.

Öðrencilerin ders baþarýsý düþer Demir eksikliði özellikle öðrencilerde ders çalýþamama ve dolayýsýyla ders baþarýsýnýn düþmesine yol açabilir. Ailenin bu durumu fark etmemesi veya önemini bilmemesinden dolayý çocukla veya gençle iliþkileri bozulabi-

lir. Ders baþarýsýzlýðý güven sorununa yol açarak baþka psikolojik problemleri tetikleyen sebepler arasýndadýr. Ýþ verimliliðiniz düþer Ýleri derecedeki anemi, çalýþanlarda zihinsel fonksiyonlarýn azalmasýna baðlý olarak iþ baþarýsýnýn düþmesine sebep olur. Yorgunluk, halsizlik veya isteksizlik iþ hayatýnda çok gerekli olan atýlýmcýlýk ve giriþimcilik gibi özelliklerin de azalmasýna yol açar. Sosyal iliþkileriniz bozulur Ýleri derecede kansýzlýk, kiþinin isteksiz ve yorgun olmasýndan dolayý sosyal iliþkilerden uzaklaþmasýna yol açabilmektedir. Bilindiði gibi sosyal iliþkiler bir miktar güç ve çaba gerektirir. Misafir çaðýrmak veya bir yere gitmek için kendinde yeterli gücü hissetmeyen kiþi bu tip faaliyetlerden uzak durur. Bu davranýþý çevresindekiler tarafýndan anlayýþla karþýlanmayýnca gerginliðe neden olabilir.

Karpuzu aç karnına ve çekirdekleriyle tüketin Sakarya Vatan Hastanesi Baþhekimi Dursun Bostancý, karpuzun faydasýndan tam yararlanmak için aç karnýna ve çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi gerektiðini söyledi. Bostancý, karpuz çekirdeði içinde bulunan ‘cucurbocitrin’ adlý maddenin kan basýncýný düþürmeye ve böbrek fonksiyonlarýný düzenlemeye yardýmcý olduðunu belirtti. Bostancý, “Karpuzun çekirdekleri çok faydalý. Karpuz çekirdeði, midede herhangi bir þikayete sebep olmaz. Ayrýca az miktarda olsa bile barýndýrdýðý likopen maddesi de kalbi enfarktüsten ko-

ruyor.”diye konuþtu. Karpuzun ayný zamanda iyi bir lif kaynaðý olmasý sebebiyle baðýrsak hareketlerini düzenlediðini ve baðýrsak kanseri türlerinden koruduðu bilgisini veren Bostancý, “Yað ve kolesterol içermiyor. Büyük bir kýsmýnýn su olmasý sebebiyle vücudun yaz aylarýndaki sývý kaybýný önlüyor. Böbrekleri çalýþtýrýyor, idrarý düzenliyor. Bol miktarda B ve C vitamini içeriyor, zindelik ve enerji veriyor. Antioksidan özelliði ile kanserden koruyucu etkiye sahip. Karpuz, kilo vermeyi kolaylaþtýrýyor.” þeklinde konuþtu. Duran Savaþ, Sakarya

Karpuz gibi çekirdekleri de çok faydalý.


8 Z A M A N AHLAK 16 - 22 HAZÝRAN 2008

KUR’AN

Kelebeðin Çabasý

GÜNDEMÝMÝZDEN HÝÇ ÇIKMAMALI

Herhangi bir iþi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalýþma, gayret, ceht, efor demek olan çaba; insana zor gelse de insaný hayata baðlayan, ve hayatýn devamýný saðlayan en önemli etkenlerden biridir. Herkes ilacýn genelde acý olduðunu bilir ama arkasýndan gelecek olan rahatlama ve iyileþmeyi düþünerek katlanýr acýya. Ýnsan acýlar ile hayattaki tatlýlýklarýn farkýna varýr ve lezzet alýr.

Kur’ân, hiçbir zaman gündemimizden çýkmamasý gereken en temel kaynaktýr. Aslýnda bütün noksanlýklarýmýzýn, bereketsizliklerimizin, nasipsizliklerimizin temelinde, Kur’ân’ýn gerektiði þekilde bilinemeyiþi ve onun hayata aktarýlamayýþý vardýr. Öncekiler, Kur’ân’la bütünleþti ve târihteki önemli konumlarýna onunla ulaþtýlar. O hayatlarý günümüzde yaþatabilmenin biricik yolu, Kur’ân’a sarýlma olsa gerektir. Onlarýn yolunda olmayý cân-ý gönülden dileyen bizler de, herhalde Kur’ân’a aynen onlar gibi sarýlarak, Kur’ân neslinin bânisinin ifâdeleri ýþýðýnda, “Kur’ân’laþarak”, onlarýn o ihtiþâmlý konumlarýna yaklaþabiliriz. Kur’ân’ý öðrenme adýna büyük bir ufuk önümüzde bizi bekliyor. Bu çerçevede bize gösterilen bu hedef, “Kur’ân’laþma” ufkudur. Bu da herhalde, nihâî noktada Kur’ân’la bütünleþme, onu hayatýmýza hayat kýlma, Ýlahi maksatlarý Kur’ân’dan anlama... dahasý, gözlerimizi yumup, kendimizi toparladýðýmýzda “el-hamdü..”den, “..ve’n-nâs”a kadar bütün bir Kur’ân’ý gönül gözlerimizle süzebilme keyfiyetine ulaþmayla olacaktýr. Kur’ân’a saygý duymak çok güzel bir haslettir. Zaten o saygý ve edep olmazsa ondan

istifade de zordur. Ancak, onun anlaþýlmak için gönderilmiþ ve kolaylaþtýrýlmýþ bir kitap olduðunun da bilinmesi gerekmez miydi? Bu yeni neslin alâmet-i fârikasý Kur’ân’laþma yolunda olmalarýdýr. Þimdilerde, nasýl yapsak da bu konuda bir gayret sergilesek, muhtâç ve Yüce Beyân’a aç sinelere onu taþýsak, onu yudumlatsak diyenler var artýk. Artýk insanýmýz bilmektedir ki Kur’ân’sýz bir hayat en büyük musîbettir. Onu heyecanla okuma, öðrenme, anlama ve bu konuda bir gayret içerisinde olma durumundayýz. Kur’ân’a talebeli-

ðimiz aslâ bitmeyecek. Çünkü o, eskilerimizin tâbiriyle sâhilsiz bir deryâ. Biz o denizde ne kadar kulaç atarsak atalým, nasibimiz kadarýna ancak ulaþabileceðiz. Lâkin Kur’ân, bizi bütün bütün de boþ býrakmayacak ve Allah’ýn izniyle teveccüh edecektir. Kur’ân konusunda, bilmiþlik tavýrlarýyla da hiçbir mesâfe alýnamaz. “Sýfýrýz” edâsýyla Kur’ân’ýn rahle-i tedrisine diz kýrýp oturmak gerekmektedir. Kur’ân bizim sýrdaþýmýz, mânevî gýdâmýz, sâdýk dostumuz. Bizim asýl gündemimiz ve en öne oturtmamýz gereken temel deðerimiz.

Tecvid uygulama ister Hakkýnda, “Ýslâmî ilimler içerisinde, bunun kadar, fem-i muhsinden uygulamalý olarak birebir ders alýnmasý gerekli olan bir ikinci ilim yoktur” denen tecvid ilmi konusunda da daha ziyâde uygulamaya önem vermemiz gerekmektedir. Çünkü, bu konuda bilgisi az olan bir kiþiye, öncelikle tecvid kurallarýný uzun boylu anlatmak onu yoracak ve zorlayacaktýr. Ancak uygulama yapa yapa tecvid kurallarý târif ve tavsif edilirse, hem zihinde kalmasý daha kolaylaþacak ve hem de kiþi pratikteki þeklini görecek, öðrenirken sýkýlmayacaktýr. Tecvidle ilgili piyasada pek çok eser bulunmaktadýr. Ayrýca, günümüzde, ilim ve tekniðin getirmiþ olduðu çeþitli imkânlar vesilesiyle Kur’ân’ý öðrenme husûsunda farklý metotlarý da deneyebiliriz.

Yatak odasýnýn penceresinin dýþ tarafýnda asýlý duran kelebek kozasý dikkatini çekti önce. Ýlerleyen günlerde daha da dikkatini çeker oldu adamýn. Ýncelemeye baþladý daha sonralarý. Derken bir gün kozada küçük bir delik belirdi; adam oturup kelebeðin saatler boyunca bedenini bu küçük delikten çýkarmak için harcadýðý çabayý izledi. Ardýndan sanki kelebek ilerlemek için çaba harcamaktan vazgeçmiþ gibi geldi bir an. Sanki elinden gelen her þeyi yapmýþ ve artýk yapabileceði bir þey kalmamýþ gibiydi. Böylece adam, kelebeðe yardým etmeye karar verdi: eline küçük bir makas alýp kozadaki deliði büyütmeye baþladý. Bunun üzerine kelebek kolayca dýþarý çýkýverdi. Fakat bedeni kuru ve küçücük, kanatlarý buruþ buruþtu. Adam izlemeye devam etti; çünkü her an kelebeðin kanatlarýnýn açýlýp geniþleyeceðini ve bedenini taþýyacak kadar güçleneceðini umuyordu. Ama bunlardan hiç biri olmadý. Kelebek, hayatýnýn geri kalanýný kurumuþ bir beden ve buruþmuþ kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadý. Adamýn iyi niyeti ve yardým severliði ile anlayamadýðý þey, kozanýn kýsýtlayýcýlýðýnýn ve buna karþýlýk kelebeðin daracýk bir delikten çýkmak için göstermesi gereken çabanýn Allah’ýn kelebeðin bedenindeki sývýyý onun kanatlarýna göndermek ve bu sayede de kozanýn kýsýtlayýcýlýðýndan kurtulduðu anda uçmasýný saðlamak için seçtiði yol olduðuydu.

6 Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduðumuz þey çabalardýr. Eðer Allah, hayatta herhangi bir çaba olmadan ilerlememize izin verseydi, o zaman bir anlamda sakat kalýrdýk. O zaman olabileceðimiz kadar güçlenemez, asla uçamazdýk.

Cuma günü ne yapmalý? Þartlarýný taþýyan her Müslüman’ýn, bu günde camiye gelerek cuma namazýný eda etmesi farzdýr. Cuma Sûresi’nin 9. ayeti kerimesinde Yüce Allah (cc) mealen “Ey iman edenler, cuma günü, namaza çaðrýldýðýnýz zaman, hemen Allah’ýn zikrine (namaza) koþun. Alýþveriþi býrakýn, böyle yapmanýz sizin için daha hayýrlýdýr.” buyuruyor. Peygamber’imiz (sas), Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken, Ranuna denilen mevkiye geldiðinde, ilk cuma namazýný kýldýrmýþ ve okuduðu ilk cuma hutbesinde; “Bundan böyle her cuma günü cuma namazý kýlmak ümmetim üzerine

6

FOTOÐRAF: KÜRÞAT BAYHAN

Bayram Kusursuz

ERCAN MÜMÝN

farz kýlýnmýþtýr.” buyurmuþlardýr. Cuma gününün fazileti hakkýnda da “Güneþin doðduðu günlerin en hayýrlýsý cuma günüdür.” buyurmuþtur. (Sünen-i Tirmizi Terc. c. 1, s. 487) Cuma Namazý, büyük camilerde cemaatle birlikte kýlýnabilen bir namazdýr ve mazeretsiz üç hafta üst üste terk edilmesi büyük bir günahtýr. Cuma günlerinde her Müslüman; mümkünse boy abdesti almalý, temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmeli ve camiye erken gelmelidir. Vaaz ve hutbeyi dikkatle dinleyerek istifade etmeye çalýþmalý ve huþu içerisinde cuma namazýný kýlmalýdýr. Ali Budak

Hazretleri Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in þöyle buyurduðu rivayet edilmiþtir: “Kim zorda kalan bir müslümanýn durumunu kolaylaþtýrýrsa (mesela, borcu hususunda onu sýkýþtýrmazsa) Allah da dünya ve ahirette ona kolaylýklar ihsan eder”.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 16 Pazartesi 17 Salý 18 Çarþamba 19 Perþembe 20 Cuma 21 Cumartesi 22 Pazar

Ýmsak 3:27 3:26 3:26 3:26 3:26 3:27 3:27

Güneþ Öðle 5:48 13:34 5:48 13:34 5:48 13:35 5:48 13:35 5:48 13:35 5:48 13:35 5:49 13:36

Ýkindi 17:36 17:36 17:36 17:37 17:37 17:37 17:37

Akþam Yatsý 21:13 23:12 21:13 23:13 21:13 23:13 21:14 23:14 21:14 23:14 21:14 23:14 21:14 23:15

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Aytmatov’un son vasiyeti: Türk dünyasý yeniden yapýlanmalý Dünyaca ünlü Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov, ciðer yetmezliði nedeniyle vefat etti. Yaklaþýk bir aydýr Almanya’nýn Nürnberg kentindeki Klinikum Nord’da tedavi gören 80 yaþýndaki ünlü yazar komada bulunuyordu. Cengiz Aytmatov, vasiyeti üzerine, babasýnýn kabrinin bulunduðu Ata–Beyit Anýt Mezarlýðý’nda topraða verildi. Türk halkýnýn Cengiz Aytmatov ile tanýþýklýðý Yeþilçam klasiði ‘Selvi Boylum Al Yazmalým’ filmiyle baþladý. Hafta içinde kaybettiðimiz Aytmatov, dünyanýn kabul ettiði romancýlýðýnýn yanýnda Türk dünyasýna yönelik vizyonu ile de unutulmayacak bir isim. Ýki ay önce Ömer Erdem’e verdiði röportaj, Aytmatov’un fikir dünyasýna dönük önemli ipuçlarý içeriyor. Türkçenin çaðdaþlaþtýrýlmasý yolunda Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý’nýn örnek bir organizasyon olduðuna dikkat çeken ünlü yazar “Kendi dilini ve diðer dilleri iyi bilen bireyler 21. asýrda kendilerini ispatlayabilir.” diyor. Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin ayný ve Kazak dili ile Kýrgýz dilinin ikiz dil olduðunu ifade eden Aytmatov, Türk dünyasýnýn anlaþmasý için yeni bir yapýlanmanýn gerekliliðine iþaret etti.

Kırgızistan’da yas var Cengiz Aytmatov için Kýrgýzistan’da cenaze töreninin yapýldýðý 14 Haziran’da bir günlük yas ilan edildi. Devlet Baþkaný Kurmanbek Bakiyev’in imzaladýðý kararname uyarýnca cumartesi günü ülkede bayraklar yarýya indirilerek eðlence programlarý ve önemli etkinlikler iptal edildi.

Ülkesinde en son Türk Lisesi’ni ziyaret etmişti

CENGİZ

AYTMATOV

Aytmatov, ülkesinde en son Biþkek’teki Uluslararasý Sebat Eðitim Kurumlarý’na baðlý Cengiz Aytmatov Kýrgýz Türk Erkek Lisesi’ni ziyaret etmiþti. 7 Mayýs’ta, doðumunun 80. yýlý münasebetiyle düzenlenen programa katýlan yazar, gençlerin, ellerindeki imkânlarý en iyi þekilde deðerlendirmeleri ve en az iki yabancý dili iyi derecede konuþmalarý gerektiðini söylemiþti.

[AYTMATOV’UN ARDINDAN... ] Abdullah Gül (Türkiye Cumhurbaþkaný)

“Cengiz Aytmatov’un vefatý sadece Türk dünyasý için deðil, tüm dünya için büyük bir kayýp olmuþtur. Türk kültürünün tanýtýlmasýna ve geliþmesine önemli hizmetlerde bulunan Aytmatov, Türk dünyasýný oluþturan ülke ve topluluklar arasýnda adeta bir köprü görevi üstlenmiþtir.’’ Vladimir Putin (Rusya Baþbakaný)

“Cengiz Aytmatov hepimiz için yeri doldurulamaz bir kayýp. Hepimizin hatýrasýnda büyük bir yazar, düþünür, entelektüel olarak kalacak.” Kurmanbek Bakiyev (Kýrgýzistan Devlet Baþkaný)

“Aytmatov, tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen eserlerinde okuyucularýný akýl ve iyiliðin zaferine inandýrdý, milli deðerleri en iyi þekilde yansýttý. Býraktýðý eserler en iyi þekilde korunacak.”

80 yýllýk yazar Cengiz Törekuloviç Aytmatov 12 Aralýk 1928 tarihinde Kuzeybatý Kýrgýzistan’da Þeker adlý bir köyde doðdu. Adý Cengiz Han’dan esinlenerek konulmuþtur. Babasý Törekul Aytmatov at yetiþtiricisiydi. Kýrgýzistan’a, daðlýk yörelere Ekim devrimi daha yeni ulaþýyordu. Yazarýn çocukluk yýllarý sistemin yeni yeni yerleþmeye baþladýðý yýllara rastlar. Kazakistan’daki Cambul Veterinerlik Teknik Okulu’nda okudu. Ardýndan Frunze’de (Bugünkü Biþgek Tarým Enstitüsü) okudu. Zooteknisyen olarak bütün ülkeyi ,Kazakistan’ý dolaþtý. Ayný zamanda da bir gazeteci sýfatýyla çalýþýyor, sürekli gözlem yapýyordu. Pek çok genç nesil mensubu gibi halkýndan uzaklaþmadý, insanýna daha da yakýnlaþtý. Diðer pek çok yazardan farklý olarak yerel kültüre çok büyük önem ve deðer verdi. Geçmiþin hatalý olduðuna inandýðý ögeleri eleþtirdi. Topyekün bir eleþtiriye rastlanýlmaz. Aytmatov’un ilk eserleri kendi yöresinin, Talas Vadisinin kültürüne dayalýydý. Folklorik unsurlar, masal kahramanlarý, geleneðin taþýdýðý tecrübe, yeni oluþan edebiyat dünyasýnda Rus Edebiyatýnýn yeri kadar önemli zengin bir altyapý oluþturuyordu. Yazarýn 1956’dan itibaren devam ettiði Moskova Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü, onun engin yerel kültürünü evrensel boyuta nasýl taþýyabileceðini öðrenmesine yardýmcý oldu. Bu arada Moskova’nýn kültür dünyasýný da tanýma fýrsatý buldu. Yazar bu yýllarýný teorik çalýþmalarla geçirdi. Bu yýllarda, edebi deðerleri yükselmeye baþlayan Yüz Yüze (1957), Cemile(1958), Selvi Boylum Al Yazmalým (1961) ve Deve gözü (1961) adlý eserleri yazdý. 1964 yýlýnda Al Elma adlý hikayesini yazdý. 1965 yýlýnda Kýrgýz Sinemacýlar Birliði Baþkaný oldu. Aytmatov, zengin bir kültür edebiyat geleneðinin geliþmesinde çok önemli bir rolünün olduðunu eserleriyle ispat etti. Çünkü pek çok kiþi geçmiþin tamamiyle silinmesi gerektiðine inanýyordu. Yazarýn 60’lý yýllarda kaleme aldýðý eserleri bu ön yargýlý görüþleri yok etmiþti. Bu arada yazar bu tavrý dolayýsýyla sýkça takip edilir.

Eserleri 157 dile çevrildi

Eserleri 157 dile çevrilen ve 60 milyon adet basýlan Cengiz Aytmatov, 20. asrýn en büyük romancýlarýndan biri olarak kabul ediliyor. Kendisi hayatta iken kitaplarý dünya klasikleri içine giren Kýrgýz yazarýn romanlarýndan bir kýsmý filme de aktarýldý. ‘Cemile’ adlý kitabý ‘Bütün insanlýk tarihindeki en güzel aþk romaný’ diye tanýmlanan Aytmatov’un kitaplarýndan bazýlarý þunlar: Zorlu Geçit, Yüzyüze, Cemile, Ýlk Öðretmenim, Elveda Gülsarý, Beyaz Gemi, Selvi Boylum Al Yazmalým, Gün Olur Asra Bedel, Diþi Kurdun Rüyalarý, Toprak Ana, Cengiz Han’a Küsen Bulut, Daðlar Devrildiðinde–Ebedi Niþanlý. Azamat Damir, Nürnberg, Atýf Ala, Taþkent; Marat Ömürov, Biþkek, Cihan


10 Z A M A N ANALÝZ 16 - 22 HAZÝRAN 2008

Milletin vekili olmaya aday olanlar ilk önce dürüst, atýlýmcý ve yaptýklarýný yarýnlarýna yansýtacak vizyon sahibi, liderlik kriterlerine sahip olmalarý gerekir. Bu özelliðe sahip olmayan adaylar popülist söylemlerle belki de farkýnda olmadan halkýn arasýna negativizmi yaymaktadýrlar.

Popülist politikacýlar halkýn sýkýntýsýný, sýrtlarýna aldýklarý yükü ve hele köy þartlarýnda nasýl yaþandýðýný bilemezler. Onlar sadece sandalye kazanma adýna çalýþýrlar.

‘ ‘ Popülizmin gölgesindeki

genel seçimler ve negativizm Z ÝYA M USTAFA , S OFYA enel seçimler yaklaþtýkça Bulgaristan’da yaþanan siyasi geliþmeleri üzüntü ile takip ediyorum. Aslýnda dünden bugüne geçmiþ birçok bölgesel ve küresel hadiseden ders alýnmamýþ olmasýna þaþmak lazým. Bugün merkez partilerin tutumlarý ile siyasi arenanýn ne kadar yanlýþ yere gittiðini görmek seçmenin büyük çoðunluðunun canýný çok sýkýyor. Siyasi rant peþindeki partiler ve onlarýn ayný düþüncedeki adaylarý kendilerine yönetimde yer edinebilmek adýna iç huzuru bozacak konuþmalar yaparak hem halký kandýrýyor hem de genel anlamda ülkeye zarar veriyor. Milletin vekili olmaya aday olanlar ilk önce dürüst, atýlýmcý ve yaptýklarýný yarýnlarýna yansýtacak vizyon sahibi, liderlik kriterlerine sahip olmalarý gerekir. Bu özelliðe sahip olmayan adaylar popülist söylemlerle belki de farkýnda olmadan! halkýn arasýna negativizmi yaymaktadýrlar. Geçen 19 senelik dönemde yapýlan seçimlerde seçmenin büyük çoðunluðunun sandýk baþýna gitmemesi aslýnda sahnedeki politikacýlara bir protesto anlamý taþýmaktadýr. Ama bu düþük katýlýmý bile politikacýlar tam olarak okuya-

G

madý, belki de okumak istemedi ve popülist politikalarýna hala devam etmektedirler. Bunun neticesinde deðiþen ne oldu ve ele ne geçti? Birçok popülist siyasetçi silinip gitti meydanlardan. Onlardan geriye sadece olumsuz anlamda ektikleri kaldý. Seçmen madem sandýða gitmeme gibi bir tavýr sergiledi, o zaman oturup düþünmek gerekir. Geliþmiþ demokrasilerde bunun anlamý “hiçbirinizi istemiyorum, baþka birileri karþýma çýksýn ve mevcut programlarýn dýþýnda bir program teklif edilsin” dir. Deðerlerin altüst olduðu, doðru ile eðrinin, güzel ile çirkinin, hayýr ile þerrin karýþtýðý bir devri maalesef bugün yaþamaktayýz. Sýrf iktidar uðruna siyasi mülahazalar ile seçmeni tiksindirecek düþük seviyeli siyaset, politika mesleðini aþaðýlarýn aþaðýsýna düþürmektedir. Toplumun gözü gibi korumasý gereken bir deðeri var ki, oda huzurudur. Bunun yok olmamasý için çirkin politikalara prim vermemelidir. Bu konuda örnek alýnmasý gereken ülkeler olduðu gibi ibret alýnmasý gerekenler de az deðil. Bunlarda Bulgaristan’a çok uzak deðiller. Tamamen iç konjonktüre kilitlenmiþ politikalar izlemek aslýnda globalleþen dünyada artýk mümkün görünmemektedir. Mutlaka çevre ve komþu ülkeler de hesap edilerek siyaset ya-

pýlmalýdýr. Kimsenin bu baðlamda politikacý da dahil halkta paranoyaya varan korkular oluþturmaya hakký yoktur. Bulgaristan Balkanlar’da örnek gösterilmesi gereken yönü ile en karýþýk ve karanlýk dönemde dahi demokrasi açýsýndan ciddi yol alýrken AB’ye girdikten sonra bundan vazgeçme sinyalleri vermesi AB’de bile dikkat çekici bulunmaktadýr. Oysa Bulgaristan’ýn AB’ye girmesi içte ve dýþta çok olumlu karþýlanmýþtý. Hatta kendisini bölge ülkelerine örnek gösteren AB, tek Avrupa projesinde Balkanlar’da diðer ülkeleri de bu þekilde yanýna almak istemektedir. Ýnsanlar hoþgörü ve iyi komþuluk prensipleri ile bu topraklarda asýrlarca beraber yaþadý. Gerçekten merak ediyorum. Bazý siyasiler mutlaka seçilme pahasýna popülist politikalar ve programlarý ile bu halktan vize alabilecekler mi? Halkýn olmazsa olmaz dediði siyasi partiler de maalesef bu popülist politikalarýn modasýnýn etkisinde kaldýðýný gözlemlemekteyiz. Üzülerek söylemeliyim ki, bu popülist politikalar seçimler yaklaþtýkça daha çok öne çýkacaktýr. Halbuki halkýn temiz duygularýnýn berraklýðýný söz ve kelime oyunlarý ile kirletmeye çalýþan politikacýnýn maksadýný pek çok kimseler sa-

nýrým bilmemektedir. O heyecanlý atmosferde kelimelerin sihirli tesirine girenler alkýþlardan elleri acýyacak kadar desteklemeleri acaba onlara neye mal olacaðýnýn farkýnda mý? Kimileri isteklerini sýralayarak siyasetçiden bir þeyler istemektedir ama hangi vekil böyle istekleri karþýlayabilecektir ? Akabinde seçmen kýzacak ve konuþan o adamlarý susturmak istese de bunu hangi þekilde ve nasýl yapabilecektir? Popülist politikacýlar halkýn sýkýntýsýný, sýrtlarýna aldýklarý yükü ve hele köy þartlarýnda nasýl yaþandýðýný bilemezler. Onlar sadece sandalye kazanmak adýna çalýþýrlar. Umudum odur ki, halk sorununu bilen demokrasi sevdalýsý kiþileri seçecektir. Nihayetinde bütün partiler neyi kazanacak neyi kaybedecek o gün ak ile kara belli olacak. Ama kaybedilen deðerleri ve yýllarý kimse geri getiremeyecektir. Tabii ki, Bulgaristan kazanmalý, bütün halk kazanmalý. Fakat ilk önce adam gibi adam seçilmeli ki, bu gerçekleþsin. Çünkü tehlikenin baþý hep zirveden alevlendirilir. Sonra için için yakar yüreðimizi o yangýn ve yýllarca sürer hiç sönmeden. Ne olur yüreði temiz, insanlýðýný unutmamýþ ve kirlenmemiþ yüreklere gönül verelim. Dileðim odur ki, hep ömür umuttan önce bitsin.


YORUM

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

16 - 22 HAZÝRAN 2008

ZAMAN 11

Azeri gazı ve Rusya...

‘Muradiye’nin hüznü’ Hoþunuza gitmeyen olaylar karþý- da etkisiyle esere reva görülen bu dusýnda iç dünyanýzdan gösterdiðiniz rum karþýsýnda gömüldüðüm derin ilk tepki vardýr ya, kýzgýnlýk, öfke, sessizliði gayri iradi olarak dudaklahüzün ve piþmanlýk içeren. Balkan- rýmdan dökülen ‘Muradiye’nin Hüzlardaki en büyük Osmanlý eseri olan nü’ ifadesi bozdu. Ýnsanlar gibi tarihi Muradiye Camii'ni 2005 yýlýnýn A- eserlerin ve þehirlerin de ruhlarýnýn ðustos ayýnda ilk ziyaret ettiðimde olduðuna inananlardaným. Yüzyýllara bu duygularýn hepsini tanýklýk etmiþ bu mimari birden yaþamýþtým. Çünharikanýn her tuðlasýnda kü yediyüz yýllýk eser ave her nakþýnda yaþandeta can çekiþyordu. mýþlýðýn izlerini görmek Kubbe ve duvarlardaki mümkündü. Eser ruhunu çatlaklardan dýþarýsý raiþte bu yaþanmýþlýktan ahatlýkla görülebiliyor, yalýyordu. Ama o ruh yorÝMDAT ðan yaðmur çatlaklardan gun ve bitkindi. Derin bir KÝLAR içeri sýzýp eserdeki zayiatý hayal kýrýklýðý yaþýyordu artýrýyordu. Daha da kökendisini emanet ettiði i.kilar@zaman.bg tüsü ibadete açýk tarihi kuþaklardan. yapýda her an kubbelerden taþ ve Þimdilerde o hüznün sevince dötuðlalarýn camiye ibadet ve ziyaret nüþtüðü zamana tanýklýk ediyoruz. amacýyla gelenlerin üzerine düþme Zira padiþah Murat Hüdevandigar tariski vardý. Yani eserin içinde hayati rafýndan yaptýrýlmýþ olan bu tarihi yatehlike sözkonusuydu. pý Ýstanbul ve Plovdiv belediyelerinin Erken dönem Osmanlý mimarisinin karþýlýklý iþbirliði ile restore edildi. Yuen seçkin örneði olan ve dönemin en karýda resmetmeye çalýþtýðým hüzünyüksek tekniði ile yapýlmýþ çok kubbe- lü tablolarýn yerini eserin yeniden doli eser; yaralý bilge bir insana ilkyardým ðuþu dolduruyor bugün. Yaklaþýk iki bilgisi dahi olmayan insanlarýn müda- yýldýr devam eden retorasyon çalýþhale etmesi gibi bir durumdaydý. Zira malarý bitmek üzere. Caminin kubbeyaralý karga tulumba hastaneye götü- leri ve duvarlarý onarýldýðý gibi içten rülmeye çalýþýlýyordu. Kimisi hayýr ol- ve dýþtan güçlendirme yapýlarak insun diye birkaç torba çimento alýp dö- sanlýðýn kültürel mirasýna yeniden külen yerleri kapatmaya çalýþýrken bir hediye edildi. Restorasyonda dikkati teyze yanýmýza gelip beyaz boya ile çeken en önemli incelik de her ayrýnboyadýðý yerleri göstererek : ‘Evladým týda orjinaline sadýk kalýnmasý idi. Asburalarý ramazan ayý için ben boya- lýnda olmayan hiçbirþey ilave edilmidým’ diyordu övünerek. Belki üniver- yor esere. 19. yüzyýlda yapýlan kalem sitede az buçuk sanat tarihi okumanýn iþleri baz alýnarak süslemeler yenilen-

di. Hat yazýlarýnda da orijinal çalýþmalar korundu. Caminin Ramazana yetiþmesi için hummalý çalýþmalar devam ediyor. Karþýlýklý iþbirliði çerçevesinde Ýstanbul'daki Demir Kilise de onarýlacaktý. Mimari açýdan dünyadaki en önemli kiliselerden birisi olarak kabul edilen eserin onarýmý geçen yýl bitmiþti. Þimdi kilisenin karþýsýndaki ‘Bulgar Kültür Merkezi ‘ olarak kullanýlacak olan binanýn tadilatý yapýlýyor. Keza Edirne’de ikinci Bulgar kilisesinin tamiratý yapýlýyor. Geçen yýl Edirne'de bulunan Bulgar mezarlýðý ile Plovdiv'deki Türk mezarlýðýnýn onarýmý için de karþýlýklý iþbirliði kararý alýnmýþtý. Þunu demek istiyorum: Geçtiðimiz hafta Muradiiye Camii'nin restorasyonu ile ilgili yapýlan konferansa bir mesaj gönderen Plovdiv Valisi Todor Petkov, ‘Kaybettiðimiz her eser içimizden kopan bir parça gibidir’ demiþti. Eðer bu sözün altýna imza atýyorsak tamir edilen tarihi eserin ibadet mekaný ya da baþka bir mekan olmasý sonucu deðiþtirmemeli. Dolayýsýyla hangi uygarlýða ait olduðunun da önemi yok. Çünkü tarihi eserler bulunduklarý coðrafyalarda yaþayan insanlarýn þahsýnda topyekun insanlýðýn mirasýna býrakýlmýþ evrensel deðerlerdir. Korunmasý ise bütün insanlýðýn boynunun borcudur. Tarih boyunca kültürler ve medeniyetler birbirlerini etkilemiþtir. Bugün dünyanýn neresinde olursa olsun ayakta kalabilen her tarihi eser bunun en güzel isbatý deðil mi?

Azerbaycan’ýn doðalgazýnýn pek çok taliplisi var. Avrupa Birliði, Ýran ve son olarak Rusya, bu konuda öne çýkan ülkeler. Nitekim, Azerbaycan Devlet Petrol Þirketi (SOCAR) Baþkaný Revnak Abdullayev de bu hususa þu sözleriyle iþaret etti: “...Azeri gazýný satýn alma arzusu gösteren ülkeler sadece Rusya’dan ibaret deðil. Ýran, Türkiye, Ýsrail ve Avrupa ülkeleri de arzulular.” Bugüne kadar Azeri gazý almayan, tam tersine 2006 yýlýna kadar Azerbaycan’a gaz satan RusFÝKRET ya, artýk bu ülkeden AvERTAN rupa fiyatlarý üzerinden ve uzun vadeli sözleþme f.ertan@zaman.com.tr esasýnda bol miktarda gaz satýn alma niyet ve teklifini ortaya açýkça ortaya koymuþ bulunuyor. Niyeti ve teklifi açýklayan da Rusya’nýn gaz devi Gazprom’un bugünkü baþkaný Aleksi Miller. Bu ay içerisinde baþkanlýðý Viktor Zubkov’a devredecek olan Miller, 2 Haziran günü Bakü’ye yaptýðý kýsa ziyarette Rus niyet ve teklifini Azeri yetkililere bildirerek, Azeri gazýna Rusya’nýn da talip olduðunu resmen açýklamýþ oldu. Bu açýklama pek çok çevre tarafýndan çeþitli sorularla karþýlandý. Sorularýn bazýlarý þöyle: Gazprom niye þimdi Azeri gazýna talip olduðunu açýkladý? Talebinin ardýndaki gerçek niyeti ne? Azeri gazýný Nabucco hattýna kaptýrmak istemediði ve hattýn gerçekleþmesini önlemek için mi? Yoksa daha baþka niyetleri mi var? Mesela, nüfuz kaybettiði Güney Kafkaslar’da Azeri baðlantýsý yoluyla yeniden nüfuz mu kazanmak istiyor?.. gibi gerçekten önemli ve cevaplarý aranan sorular bunlar. Bu sorulara cevaplar da deðiþik. Kimi, ‘Rusya, Azeri gazýnýn tamamýný alarak Nabucco’ya büyük bir darbe vurmak istiyor’, kimi de ‘Rusya’nýn talebi, artan gaz ihtiyaçlarýndan kaynaklanýyor’ diyor. Baþka cevaplar da elbette var. Bunlardan bazýlarý ‘Rusya kendi çýkarlarý uyarýnca bölgesel gaz ulaþým politikasýný yeniden gözden geçiriyor. Azeri gazý teklifi de bunun bir parçasý’ diye ekliyor. Gerçek niyet ve sebebi ne olursa olsun Rusya, talebiyle Azerbaycan’daki gaz rekabetine dâhil olmuþ oluyor. Esasen, bu konuda özellikle Nabucco projesi ve diðerlerine göre önemli bir avantaja da sahip durumda. Bu avantaj, Rusya ile Azerbaycan arasýnda zaten var olan üç doðalgaz iletim hattý. Rusya 2006 yýlýna kadar Azerbaycan’a bu hatlardan gaz veriyordu. Hatlar ve altyapýlarý þimdi kullanýlmýyor; ama istenirse devreye sokulabilecek durumdalar. Bu üç hattýn her birinin yýllýk iletim kapasitesi 10 – 13 milyar metreküp. Dolayýsýyla Azeri gazýnýn Rusya’ya iletiminde herhangi bir yeni yatýrým gerekmiyor; sadece hatlarýn yönünün deðiþtirilmesi gerekiyor, o kadar. Diðer yandan ise Nabucco’nun devreye girmesi her þey yolunda giderse bile yýllar alabilir ve Azerbaycan da bunu beklemeyebilir. Bu da bir ihtimal tabii. Esasen Rusya’nýn gözü, Þah Deniz sahasýnýn ikinci safhasýnda çýkarýlacak olan muazzam gazda. 2011 yýlýnda devreye girmesi beklenen bu safhada yýlda 8,6 milyar metreküp gaz üretilecek ve bu gaz muhtemelen ya Nabucco’ya ya da Rusya üzerinden geçip Karadeniz’e ve buradan da Avrupa’ya uzanacak olan Güney Akým gaz hattýna gidecek. Bugünden görünen bu... Þah Deniz’in ikinci safhasýnýn önem ve deðerini çok iyi bilen Azeri yetkililer ise bu konuda ‘Bu safha için ticari olarak en kârlý hangisi ona bakýyoruz. En kârlý hat hangisi ise onu kullanacaðýz’ diyorlar. Son analizde iþin gerçeði þu: Rusya’nýn Azeri gazýna þiddetle ihtiyacý var. Azeri tarafý isterse bu ihtiyaçtan siyasi kazançlar da dahil (Karabað, Rusya – Ermenistan iliþkilerinin gözden geçirilmesi gibi) pek çok sahada fayda da saðlayabilir. Tabii bu her yönüyle en güzel, en uygun þekilde ele alýnmasý gereken bir konu. Azeriler akýllý adamlardýr; gerekeni yapacaklardýr...


16 - 22 HAZÝRAN 2008 | 12

NASA, Güneş'i 'Solar Probe Plus' ile ziyaret edecek NASA'nýn Mars'taki Phoenix (Anka Kuþu) projesinin mimarlarýndan olan bilim adamý Lika Guhathakurta'nýn, "Ýlk kez yaþayan, nefes alan bir yýldýza yaklaþacaðýz" dediði projenin ismi 'Solar Probe Plus' (Güneþ Sondasý Artý). Aþýrý sýcaða karþý þimdiye kadar hiç denenmemiþ bir kalkan ve yüzeye sahip olacak olan uzay aracýnýn Mayýs 2015'te fýrlatýlacaðý açýklandý. 7 yýllýk bir araþtýrmayý yürütecek olan sondanýn, Güneþ ile alakalý iki büyük astrofizik gizemi çözmesi ve yeni keþifler yapmasý bekleniyor. Uzay aracý güneþ rüzgarlarýndan örnekler de toplayabilecek. Guhathakurta, NASA karargahýndaki 'pre–phase A' adý verilen birimde geliþtirilen sondanýn henüz dizayn aþamasýnda olduðunu belirterek, "Daha yapmamýz gereken çok þey var, yine de proje gerçekten heyecan verici. Derin düþüncenin, sýradýþýlýðýn ve keþfin projesi bu" dedi. Sondanýn dizaynýný ve inþasýný daha önce NASA için pek çok uydu tasarlamýþ olan Bilimadamý Johns Hopkins gerçekleþtiriyor. Daha önce Güneþ'e en yakýn gezegen Merkür'e gönderilen bir uzay aracýný yapan Hopkins'in sýcaktan koruyucu teknolojiler üzerinde çalýþtýðý aktarýldý. Solar Probe Plus'ýn Güneþ'e 7 milyon kilometre yaklaþabileceði belirtirken, bu mesafedeki sýcaklýðýn 1400 dereceden fazla olacaðý, aracýn bu sýcaklýða dayanabilecek teknolojiye sahip olacaðý ifade ediliyor. Bu mesafede Güneþ, Dünya'dan 23 kez daha büyük görünecek. Sondanýn soðutma sistemleri de Güneþ'ten aldýðý enerjiyle çalýþacak.

Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), astronomlarýn 400 yýldan uzun bir süredir incelediði Güneþ'e uzay aracý göndereceklerini bildirdi.

Çözülmeyi bekleyen gizemler

Güneþi inceleyen bilim adamlarýnýn karþýlaþtýðý bilinmezlerden ilki Corona olayý. Güneþ'in yüzey sýcaklýðý 6 bin derece civarýnda olarak biliniyor. Ancak Güneþ'in dýþarýdaki atmosferinin sýcaklýðýnýn milyonlarca derece olduðu tespit edilmiþti. Sonda'nýn ilk olarak 60 yýl önce farkedilen bu durumla alakalý net bilgiler toplamasý umut ediliyor. Bilim adamlarýnýn kafasýný meþgul eden diðer konu ise Güneþ rüzgarlarý. Ýnanýlmaz bir hýzla yayýlan rüzgarlar sistemdeki bütün gezegenlerde hissediliyor. Ancak içerikleri ve nasýl oluþtuklarý halen tam olarak bilinemiyor.

Sigara, akýl saðlýðýný da bozuyor Ýngiltere'de 5 bin memur üzerinde yapýlan testler, sigaranýn zararlarýna yeni bir halka daha ekledi. Düzenli sigara içen orta yaþlýlarýn, muhakeme ve ezber yeteneðinin, içmeyenlere göre daha zayýf olduðu ortaya çýktý. Bilim adamlarý, düzenli sigara içenlerin içmeyenlere göre, ezber, muhakeme, kelime haznesi, telaffuz ve akýcý konuþma konusunda çok daha baþarýsýz olduklarýný belirledi. Fransa Ulusal Saðlýk ve Týbbi Araþtýrma Merkezi'nin katkýlarýyla yapýlan araþtýrma, sigaranýn ileri yaþlarda bedensel zararlarýnýn ortaya çýkmasýndan önce, akýl saðlýðýnda gerilemeye yol açtýðýný ortaya koydu. Araþtýrmayla, sigarayý býrakanlarýn alkolü azaltma, fiziksel aktiviteyi artýrma ve daha fazla sebze – meyve tüketme gibi saðlýklý kararlar almaya baþladýklarý tespit edildi. New York, Zaman

Zaman Bulgaristan 16 Haziran 2008  

Zaman Bulgaristan 16 Haziran 2008