Page 1

KÜLTÜR

09

Kýrcali, 6. Balkan Türk Folklor Festivali'ne ev sahipliði yaptý Balkan Türk Folklor Festivali'nin altýncýsý Kýrcali'de yapýldý. Üç gün süren ve Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve Yunanistan'dan folklor ekiplerinin de katýldýðý festival, Kýrcali'nin yedi belediyesinde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý.

HABERLER

12

Ayaklarým tatile çýktý, ben hâlâ iþteyim Ferahlamada etkili olan yazlýk giysiler çok daha fazla deðer kazanýyor bu dönemlerde. Sýcak yaz günlerinde ayaklarýmýz da terlikler sayesinde tatil yapýyor ve dinleniyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

FOTOÐRAF: AA

14 - 20 TEMMUZ 2008

Yýl: 16 Sayý: 29 (806)

0.60 lv

Sýnýrlardaki gümrüksüz maðazalar tarih oldu Buğdayda yüksek verim bekleniyor Tahýl Danýþma Kurulu üyeleri, bu yýl buðday veriminin çok yüksek olacaðý tahmininde bulundu. Tahýl Danýþma Kurulu üyeleri, hasat döneminin baþlamasý ile ilgili olarak elde edilen ilk verileri deðerlendirmek üzere bir araya geldi. Kurul üyeleri, bu yýl buðdaydan son derece yüksek verim elde edileceði, bu þeklideki yüksek verimin 2004’den bu yana alýnamadýðý görüþünü paylaþtý. Üreticilerin üretim için gerekli þartlarý tam olarak yerine getirmesi ve uygun hava koþullarýnýn da oluþmasý sonucu buðdayda verimin yükseleceði ifade edildi. Sayfa 2’de

Merkez Bankası: Kredi faizleri zamanla yükselecek

Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði üyesi olmayan komþu ülke kara sýnýrlarýnda bulunan gümrüksüz maðazalar (free shop) ile benzin istasyonlarý kaçakçýlýða neden olduðu gerekçesi ile kapatýldý. Bulgaristan’ýn Türkiye, Makedonya ve Sýrbistan kara sýnýrlarýnda bulunan free shop maðazalar ile benzin istasyonlarý 10 Temmuz’da saat 00.00’da fis kasalarýnýn mühürlenmesi ile kapatýlmýþ oldu. Bu uygulama ile kara sýnýr kapýlarýnda bulunan toplam 15 maðaza ve 3 benzin istasyonu tarih oldu. Yunanistan ve Romanya ile olan kara sýnýr kapýlarýndaki gümrüksüz maðazalar ise Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði’ne üye olduðu 2007 yýlýnda kapatýlmýþtý. Kapatýlan maðazalarda 18 Temmuz ta-

Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði üyesi olmayan komþu ülkeler ile kara sýnýrýnda bulunan gümrüksüz maðaza ve benzin istasyonlarý 10 Temmuz’da kapatýldý. Bu kararla Türkiye, Makedonya ve Sýrbistan kara sýnýr kapýlarýnda bulunan toplam 15 maðaza ve 3 benzin istasyonu tarih oldu.

rihine kadar mevcut ürünlerin envanteri çýkartýlacak. 30 Temmuz tarihine kadar da maðazalarýn kapatýlmasý ile boþalan binalarýn ne amaçla kullanýlacaðýnýn kararlaþtýrýlmasý bekleniyor. Maðazalarýn kapatýlmasý Meclis’in aldýðý karar gereðince uygulandý. Avrupa Komisyonu, daha önce Bulgaristan hakkýnda açýkladýðý ilerleme raporlarýnda gümrüksüz maðazalarýn kaçakçýlýða ve yolsuzlu-

ða sebebiyet verdiðini ve kapatýlmalarý gerektiðini belirtmiþti. Devamý sayfa 2’de

ВЪЗСТАНО

Римляни от 6 страни превзеха Свищов

ВКА

04

œӂ‰ÂÌËˇÚ ‚‡Î ̇ ƒ‚ÂÌ ‚ ƒÛ̇‚ÒÍˡ „‡‰ ‘ÂÒÚË–ËÏ ÔÂÒ˙Á ‰ÂÈÒڂˡ ‰‡‰Â ‚ÓÂÌÌË Ì‡ œ˙‚Ë Ú »Ú‡ÎËÈÒÍË ÓÒÌÓ‚‡Ì ÓÚ Î„ËÓÌ ËÏÔÂ‡ÚÓ ÂÎËÚ̇ ‡Ïˡ ÕÂÓÌ Í‡ÚÓ , ÔÂÁ 69-Ú‡ „Ó‰Ë̇.

Възпитан ик спечели Къркна Абилов пънар

СПО РТ

09

–‰Ê· ‡‡ ·Â Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ ·‡¯Ô ıÎË‚‡Ì ‚ χÁÌËÚ ·Ó·Ë  ˙ÍÔ˙̇, Ôӂ ʉ‡Ì „Ó‰ÌÓ ‚ Œ‰ËÌ ÂÊÂ.

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

14 - 20 ÞËÈ 2 008

×ëåíñòâî òî äúëæè è íà íè â åâðîñòðóêòóð èòå áúëãàðñêèÿ ÃÂʉÛ ÚÌ˘ÂÒÍËÚ åòíè÷åñêè ñå ‚Ò Ӣ  ‡Á΢ Ì ìîäåë Á‡ ÔËÏÂ Ò‡ ËÁÊË‚ÂÌË, ÌÓ Ëˇ Ë Ô‰‡ÁÒ˙ ‰˙ˆË Ú˙ÔËÒÏÓÒ Ì‡ ¡‡ÎÍ‡Ì ËÚ Ãîäèíà

: 16

Áðîé: 2 9 (806)

BULGARIA www.zama

n.bg

ÚÚ

, ÍÓÏÂÌÚ ◊ÎÂÌÒÚ‚ÓÚ Ë‡Ú ÂÍÒ ‡ ÌË Â Ó Ì‡ ¡˙΄‡ ‡Ú· ÌÚ˘ ˡ ÔÂÚË. ÂÒÍËÚ Â ÒÚÛ ‚ ‚Ó- ˇÚ Ù‡ÍÚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔ Ó Á‡ ÍÚÛ Ë ‰Ó ÂÌ Ò ‰˙ÎÊ „‡ÒÍˡ ÂÚÌË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Íˡ ÂÚÌË Ì‡ ·˙ΘÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ Ë Ë Ì‡ ·˙΄‡Ò˜ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ ÔÓÌÓ ‰‡ Ì‡Ò ÂÚÌË , ̇ Ù‡ÍÚ , χ͇ Ë ËÏ‡Ú ÔËÌÓ ˜ÂÒÍËˇÚ ‡, ˜Â Û ·ÂÁÒÏÓ‰ÂÎ ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú Ò Á‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÒÏˇÚ‡ . —ÔÓ‰ ı‡ ÒÓˆËÓÎÓÁË ‡·ÓÚË ‰Ó·Â, œÂÚ˙ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂ Ë ÔÓÎËÚÓÎÓÁË œÂÚ˙  ΔË‚Í Ì Á̇˜ÂÌË  ΔË‚ÍÓ‚ ‰Ó . Ó‚ ÓÚ Ã¡Ã ≈ÚÌ˘ÂÒ͇ ‡ÁÍÓ‚Ì˘ Ëχ ÔÓ-„ÓÎ ƒ ͇Á‡, ˜Â Ú‡ Ú˙ÔËÏÓÒÚ ÔË Ú‡ ÒËÚÛ ÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˇÏ‡·˙΄‡ËÚ ‡ˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ ˜Â ÏÂʉÛÂÚÌ ˡ, ͇ÚÓ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÓ ËÌÚ„Ë‡ , ‚˙ÔÂÍË ÌÓχÎÚ‡‰ËˆËˇ ˘ÂÒÍËÚ ‡ÁÒ˙ ‰˙ˆË ÌÓ-·ËÚÓ‚Ó Ë ‚ÒÂÍˉÌ‚‡ÁÎË˜Ëˇ ÏÂʉ Û ÂÚÌÓ ÌÂ Ë ÏËÌÓ Ò˙˘ÂÒ Ë Ú‚Û‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‚Ò Ô‰ÒËÚ , Â, Ӣ Ì ‰ÂÎÌ ËÚ  ÏÂÊ‰Û ËÁÓ·ˆËˇ ˜Â ÒÚÂÔ ÂÌÚ‡ Ì ΔË‚ÍÓ‚  ̇ Ò‡ ËÁÊË ÓÚ̇ Ï‡ÎˆË ÂÚÌË ˜ÂÒÍ ‚ÂÌË. ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ̇ ÎÓ ÓÒÓ‚ ÌÒÚ‚‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ Ë „ÛÔ Ë, Ì  ÚÓÎÍÓ Ïӄ· ‰‡ ‚ Ó ¡˙΄‡ Ì ÏÓÊ ·˙‰Â ÔÓÒÓ˜ ·Ë ‚‡ „ÓÎˇÏ ‡ ÓÍÓˡ ÂÚ‡Ô ‰‡ ÔÓ‚ÎË ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Â̇ ͇ÚÓ ÌËÚ ÌË ÁËÚË‚ÂÌ Ì‡ ‡‚ÌÓ ˇÂ ̇ ÚÓÁË Ò˙Ò‰ÍË. ‚ Á‡Ô‡‰ÔÓÔËÏÂ, ‚ÂÒËÂÚÓ ¬ ¡˙΄‡ˡ ÍÓÏÂÌÚË‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌ ‰Ó‚‡ ‰ËÒÍ ̇ ˇÌ‡ ÂÚÌË ÌˇÏ‡ ˜ÂÒÍËÚ ƒËÏË Ó¯ÂÌˡ ‚ ¡ÓËÏË̇ˆËˇ ¡˙΄‡ Ë Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÚÛ- ÂÚÌÓÒËÚ Ú ̇ Ï‡ÎˆË ËÒ˙˜. “ˇ ÚÓ‚ ‡ ÓÚ "¿ÎÙ Û Ì‡Ò Ò‡ ÔÂ͇ ˡ. ŒÒ‚ÂÌ ˜Â ÚÂÎË- ÚË ÌÒÚ‚‡Ú‡ ‡ Ó·‡˜Â ÔÓÒÓ˜ χÎÌÓ Ì‡ Ò ÔËÂÏ ÎÂÌÓ ÒÛÎË Ë Ì ڇ͇ Ë, ˜Â ‡ÁÔ˙Ò̇‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ú ÌÓ‡·ÓÚ‡, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ ÂÚÌ˘ÂÒÍË Í‡ÔÍÓÏÂÌÚË‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ ≈— ·Ëı ͇Á‡Î ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ Ë, ¡˙΄‡ˡ ‚ÓÚ Ë , ˜Â ÔÓÎËÚ Ë ÚÓ‚ ÔÂ‰Ó ÚÓÈ. Õ ÚÓ ÏÛ ‚  ˈËÚ ҇ ÌË Ë̈ˉ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ Á‡‚ËÒËÏÓÒ ¯‡‚‡˘Ë ÂÌÚË ÚÛ‰ Ô‰ÂΡ, ˜Â ÔÓ‰Ó· ͇ Ú ÓÚ

Традицията на етническит взаимотнош е ения е за пример

15 вероизпов против съж едания ителства без брак

œÂÚ̇ÈÒÂÚ ‚ÂÓËÁÔÓ‚Â ÓÚÍ ËÚÓ ‰‡Ìˡ ‚ ÒÂ˘Û Î„‡ÎË ÔËÒÏ Ó Ò ӷˇ‚ˇ ‚‡Ú ÍËÚ Ò˙ÊËÚ ÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚ Ë˜ÂÒÂÎÒÚ‚‡ ·ÂÁ ‰ÂÌÓ ‚ ÔÓÏ ·‡Í, Ô‰‚ ÂÌËÚ ̇ ËÍÓ‰ÂÍ Ò. Ìӂˡ —ÂÏ œËÒÏ ÓÚÓ Ì ËÁÔ ¿Ô

ПРОЧЕТЕТЕ ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕВРОСТРУКТУРИТЕ СЕ ДЪЛЖИ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ

Yaz aylarýnda aþýrý sýcaklara dikkat

Merkez Bankasý Baþkaný Ývan Ýskrov, kredi faiz oranlarýnýn artmaya devam edeceðini ve faiz artýþ oranýnýn yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasýnda olmasýnýn beklendiðini söyledi. Kredi faizlerinin yükseltilmesinin Avrupa Merkez Bankasý ve Amerika Federal Bankasý’nýn politikalarý ile uyum nedeniyle yapýlacaðýný söyleyen Ýskrov, eðer bu bankalarýn kredi faizlerini yükseltmeye devam etmeleri durumunda Bulgaristan pazarýnýn da ayný yönde ve ayný oranda tepki vereceðini aktardý. Devamý sayfa 5’te

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

Son günlerde yaþanan aþýrý sýcaklar nedeniyle Saðlýk Bakanlýðý sýcaklara karþý alýnacak önlemler konusunda halký bilgilendirdi. Saðlýk Bakanlýðý, sýcaklar nedeniyle 60 yaþýn üzerindeki kiþilerin, çocuklarýn, kalp hastalarýnýn ve þiþmanlarýn güneþ çarpmasýndan en fazla etkilenecek kiþiler olduðunu, bu nedenle bu kiþilerin daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarýda bulundu. Sýcaklardan korunabilmek için özellikle öðle saatlerinde güneþ altýnda bulunulmamasý, dýþarýda þapka ile dolaþýlmasý, pamuklu ve açýk renk giysilerin tercih edilmesi gerektiðini vurgulayan Bakanlýk, daha fazla sývý tüketilmesi gerektiði, gün içinde alkol alýnmamasý, aðýr iþlerden mümkün olduðunca kaçýnýlmasý, deniz kenarýnda saat 11.00 ila 14.00 arasýnda güneþ altýnda kalýnmamasý gerektiði þeklinde uyarýlarda bulundu. Devamý 10’da


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 14 - 20 ÞËÈ 2008

15 вероизповедания против съжителства без брак

×ëåíñòâîòî íè â åâðîñòðóêòóðèòå ñå äúëæè è íà áúëãàðñêèÿ åòíè÷åñêè ìîäåë

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

“Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ë Îˈ‡ Ò ÌÂ‡ÁÚÓ„Ì‡Ú „‡Ê‰‡ÌÒÍË ·‡Í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÍβ˜‚‡Ú Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·‡Í, ÍÓÂÚÓ ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó ΄‡ÎËÁË‡Ì ̇ ÔÓÎË„‡Ïˡڇ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ÓÚ·ÂΡÁ‚‡Ú ‚ÂÓËÁÔӂ‰‡Ìˡڇ. —ÔÓ‰ Úˇı ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ÒÍβ˜‚‡Ì ̇ Ò˙ÔÛÊÂÒÍÓ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û Ó‰ÌËÌË ÔÓ Ô‡‚‡ ÎËÌˡ Ë ÔÓ Ò˙·Â̇ ÎËÌˡ ‰Ó ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÏÂÊ‰Û Îˈ‡, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ‰Û¯Â‚ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ ·ÓÎÂÒÚË, Ò‡ Ô‰ÔÓÒÚ‡‚͇ Á‡ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ÏÓ‡Î̇ڇ ‰Â„‡‰‡ˆËˇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ.

ΔË‚ÍÓ‚ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÒÚ‡ÌË „Ή‡Ú Ò ‰Ó·Ó ÓÍÓ Ì‡ ÂÚÌ˘ÂÒÍˡ ÏÓ‰ÂÎ ‚ ¡˙΄‡ˡ, Á‡˘ÓÚÓ ≈‚ÓÔ‡ ‚Ë̇„Ë Â Á‡Î‡„‡Î‡ ̇ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡. ≈‚Ó˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò ‰˙ÎÊË Ë Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ, Á‡˘ÓÚÓ ≈‚ÓÔ‡ ‰˙ÊË Ì‡ Ô‡‚‡Ú‡ ̇ ˜Ó‚Â͇, ͇Á‡ ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú œÂÚ˙ ΔË‚ÍÓ‚. “Ó‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ≈— Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ‚‡, ˜Â Ëχ ‡‚ÌË Ô‡‚‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ÂÚÌÓÒË, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.

ДПС с принос за етническия мир ƒÓ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ ‚ ‚Ó‡Ú·ÌÚ˘ÂÒÍËÚ ÒÚÛÍÚÛË Ò ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Û Ì‡Ò ÂÚÌ˘ÂÒÍËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ ‡·ÓÚË ‰Ó·Â, ÔÓÒÓ˜Ë ÓÎ¸Ó  Ó΂ ÓÚ ‡„ÂÌˆËˇ "ɡ̇". —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ¡˙΄‡ˡ  ÔÓÎۘ˷ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÒÏËÒ˙Î ·ÓÌËÙË͇ˆËˇ Á‡ ÂÚÌ˘ÂÒÍˡ ÒË ÏÓ‰ÂÎ ËÏÂÌÌÓ Ò ÔËÂχÌÂÚÓ ‚ Õ¿“Œ Ë ≈—. ¬Ëʉ‡ÏÂ Í‡Í‚Ó Ò ÒÎÛ˜‚‡ ̇ÔËÏÂ Ò Ã‡Í‰ÓÌˡ, ÔÓ·ÎÂÏËÚ Ò˙Ò —˙·Ëˇ ‰‡ Á‡ÔӘ̠Ô„ӂÓË Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó, ÓÚ·ÂΡÁ‡ ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú.

7 годишното дело за смъртта на 7 деца приключи ՇχÎÂÌÓ ·Â ͇̇Á‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ¿Ì„ÂÎ ÕËÍÓÎÓ‚, ÍÓÂÚÓ ÓÚ „ÎÓ·‡ ÓÚ 3 000 ΂‡ ‚˜  „ÎÓ·‡ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 1000 ΂‡. ¿ÌË —Ë·„Ë, ¿Ì„ÂÎ ÕËÍÓÎÓ‚ Ë √ÂÓ„Ë ¬‡ÒË΂ ·ˇı‡ ÓÒ˙‰ÂÌË ÓÚ ‡Ô·ÚË‚Ìˡ Ò˙‰ ‰‡ ÔÎ‡ÚˇÚ ÒÓÎˉ‡ÌÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍË ËÒÍÓ‚Â ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 50 000 ΂‡. Õ‡ 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2001 „Ó‰Ë̇ ÓÚ Á‡ÚËÒ͇Ì ÔË ‚ÎËÁ‡Ì ‚ ‰ËÒÍÓÚÂ͇ "»Ì‰Ë„Ó" Á‡„Ë̇ı‡ 7 ‰Âˆ‡. ƒÂÎÓÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊË 7 „Ó‰ËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â ÓÚ̇˜‡ÎÓ.

България ще предостави един милион лева помощ за Косово

Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

—ÔÓ‰ ÓÎ¸Ó  Ó΂ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ·˙΄‡Ò͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÔÓÎËÚËˆË Ò‡ ÒÂËÓÁÌÓ Á‡‰˙ÎÊÂÌË Ì‡ ƒœ— Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÚÌ˘ÂÒÍˡ ÏË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “ÓÈ Â Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒœ— ‚ ¡˙΄‡ˡ Ì ҇ Ò ÔÓˇ‚ËÎË Ú‡Í˙‚ ÚËÔ ÂÚÌ˘ÂÒÍË Ì‡ÔÂÊÂÌˡ. “‡ÁË Ô‡Úˡ ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ÛÒÔˇ ‰‡ Ò˙·Â ‚ Ò· ÒË Ê·Ìˡڇ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÂÚÌ˘ÂÒ͇ Ó·˘ÌÓÒÚ, ‡ ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ - ‰‡ Ò ۉ˙ÊË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Á‡Ô‡Á‚‡Ì ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.  ÓÎ¸Ó  Ó΂ ÍÓÏÂÌÚË‡ Ë ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ÓÍÓÎÓ  ÓÒÓ‚Ó Ë ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÔÓˆÂÒËÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒΉˇÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ëχ ÏÌÓ„Ó Ô‰ÛÔÂʉÂÌˡ, ˜Â ÔÂÍÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡Ìˈ‡Ú‡ ̇ ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÔË̈ËÔ Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔ‡ÒÂÌ Ôˆ‰ÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒΉ‚‡Ì ̇ ‰ˈ‡ ÏÂÒÚ‡. »ÒÍÂÌÓ Ò ̇‰ˇ‚‡Ï, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë ‚ ¡˙΄‡ˡ, ͇ÍÚÓ Ë ‚ Ç͉ÓÌˡ, ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÓÒÚ‡‚‡ Ë ÚÂÁË ÔÓˆÂÒË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒΉˇÚ Ë ‰‡

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ÷ÂÎÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚Â̇ Ô‰ ÌÓ‚ÓÔËÒ˙‰ËÌËÎËÚ Ò ˜ÎÂÌӂ ̇ ≈—,  ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ Ú. ̇. ÓÙˈˇÎ̇ ÔÓÏÓ˘ Á‡ ‡Á‚ËÚË ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì 0,17% ÓÚ ·ÛÚÌˡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ‰ÓıÓ‰ Í˙Ï 2010 „. œÂÁ 2007 „. Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÛÚ‚˙‰Ë Ó̈ÂÔˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÓÎËÚË͇ڇ ̇ ¡˙΄‡ˡ Á‡ Û˜‡ÒÚË ‚ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ. œÓ Ú‡ÁË ÎËÌˡ ‚˜ ·ˇı‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌË ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ô‡ÎÂÒÚËÌÒ͇ڇ ÔÓÎËˆËˇ Ë Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ ‡ÁÛ¯ËÚÂÎÌÓÚÓ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌË ‚  ËÚ‡È Ë ÓÚ ˆËÍÎÓ̇ "Õ‡„ËÒ" ‚ ¡Ëχ/ÃˇÌχ ÔÂÁ Ï‡È Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇.

Реколтата от пшеница ще бъде добра –ÂÍÓÎÚ‡Ú‡ ÓÚ Ô¯ÂÌˈ‡ ÔÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ˘Â  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·‡, ÒÏˇÚ‡Ú ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚Ìˡ Ò˙‚ÂÚ ÔÓ Á˙ÌÓ. œÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‰‡ÌÌË Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇÚ‡ ‰Ó 3 ˛ÎË Ò‡ ·ËÎË ÓÊ˙̇ÚË 1 191 510 ‰Í‡ Ô¯ÂÌˈ‡ - 11,58 ̇ ÒÚÓ ÓÚ Ó·˘‡Ú‡ ÔÎÓ˘. œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˙ÁÎËÁ‡ ̇ 510 659,3 ÚÓ̇, ÔË Ò‰ÂÌ ‰Ó·Ë‚ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÚ 429 Í„/‰Í‡. Õ‡È-‚ËÒÓÍË Ò‰ÌË ‰Ó·Ë‚Ë Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË ‚ ӷ·ÒÚËÚ ƒÓ·˘ - 501 Í„/‰Í‡, —ËÎËÒÚ‡-499 Í„/‰Í‡, –‡Á„‡‰ -470 Í„/‰Í‡, Àӂ˜ - 466 Í„/‰Í‡ Ë ÿÛÏÂÌ Ò 457 Í„/‰Í‡. ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‡ ÂÍÓÎÚË‡ÌË 522 695 ‰Â͇‡ Ò Ï‡ÒÎÓ‰‡È̇ ‡Ôˈ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.

Търпимостта към културните различия в условията на етническо многообразие е сред причините за членството ни в ЕС и НАТО, посочват анализаторите.

Стопаните от Тутракан са с най-висок добив от кайсии œÓÎÛ˜ÂÌËˇÚ ‰ÓÒ„‡ Ò‰ÂÌ ‰Ó·Ë‚ ÓÚ 800 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ͇ÈÒËË ÓÚ ‰Â͇ ̇Âʉ‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÚ ÓÚ “ÛÚ‡Í‡ÌÒ͇ڇ Ó·˘Ë̇ ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‚ —ËÎËÒÚÂÌÒ͇ ӷ·ÒÚ, ÔÓ͇Á‚‡ ÒÔ‡‚͇ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚ̇ڇ ÁÂωÂÎÒ͇ ‰ËÂÍˆËˇ. ¬ Ó·˘Ë̇ڇ Ò ÓÚ„ÎÂʉ‡Ú Ôӂ˜ ÓÚ 5300 ‰Â͇‡ ͇ÈÒËÂ‚Ë „‡‰ËÌË - ÓÍÓÎÓ Â‰Ì‡ ¯ÂÒÚ‡ ÓÚ Í‡ÈÒË‚ËÚ ̇҇ʉÂÌˡ ‚ —ËÎËÒÚÂÌÒ͇ ӷ·ÒÚ. ¬ “ÛÚ‡Í‡Ì Á‡ ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÔÓ‰̇ „Ó‰Ë̇ Ò Ôӂ‰ Ô‡ÁÌËÍ Ì‡ ͇ÈÒˡڇ, ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â ‰‡ Ò ÔÓÔÛΡËÁË‡ ÚÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‰‡ Ò ÔÓÓ˘ˇÚ ÒÚÓÔ‡ÌËÚÂ. —ÚÓÔ‡ÌËÚ ̇Ô‡‚Ëı‡ ËÁÎÓÊÂÌË ̇ ‡Á΢ÌË ÒÓÚÓ‚Â

͇ÈÒËË, ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌË ‚ “ÛÚ‡Í‡ÌÒ͇ڇ Ó·˘Ë̇. ¬ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ëχ¯Â ÍÓÌÍÛÒË Á‡ ËÒÛÌ͇ ̇ ÚÂχ "“ÛÚ‡Í‡Ì - ÒÚÓÎˈ‡ ̇ ͇ÈÒˡڇ", Á‡ ̇È-‚ÍÛÒÂÌ Í‡ÈÒË‚ Ò·‰Í˯, ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË Ë„Ë. ‡ÈÒËËÚ ҇ Ò‰ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ӂӢÌË ‚ˉӂÂ, ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌË ‚ —ËÎËÒÚÂÌÒ͇ ӷ·ÒÚ. ¬ ‡ÈÓ̇ Ëχ 30 545 ‰Â͇‡ ͇ÈÒËÂ‚Ë „‡‰ËÌË, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú ÔÎÓ‰. —‰ÌËˇÚ ‰Ó·Ë‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌ ‰ÓÒ„‡ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡,  658 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ÓÚ ‰Â͇. ¬ —ËÎËÒÚ‡ ‡·ÓÚË Ë ˆÂÌÚ˙ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔËÎÓÊÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì (·Ë‚¯‡Ú‡ ÓÔËÚ̇ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÔÓ Í‡ÈÒˡڇ) Ò ÍÓÎÂ͈ËÓÌÌÓ Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌË ÓÚ 500 ÒÓÚ‡ Ó·‡ÁˆË.

Ò ÚÛ¯Ë‡Ú, ÔÓÒÓ˜Ë ÓÎ¸Ó  Ó΂.

Има напрежение, но без конфликти Õ‡ÔÂÊÂÌˡ Ëχ¯Â Ë Ëχ, ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇, ÒӈˇÎÌÓ-ÔÒËıÓÎӄ˘ÂÒ͇ ÒËÒÚÂχ ÓÚ ÒӈˇÎÌË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ·ÎÓÍË‡Ú Ô‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ̇ÔÂÊÂÌË ‚ ÍÓÌÙÎËÍÚË, ÔÓˇÒÌË ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú ΔË‚ÍÓ √ÂÓ„Ë‚ ÓÚ "√‡Î˙Ô ËÌÚÂ̯˙Ì˙Î". ¿ÍÓ ‚ ÔÓÒÚ˛„ÓÒ·‚ÒÍÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ÒÚ˄̇ ‰Ó ÓÒÚË ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÙÎËÍÚË, ÚÓ Ô˘Ë̇ڇ, ÓÒ‚ÂÌ ÌÂÁÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ ÏÂÒÚÌËÚ ÂÎËÚË, ·Â¯Â Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÚÓ ‚ÎˡÌË ̇ ‚˙̯ÌË Ù‡ÍÚÓË ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇,  ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ΔË‚ÍÓ √ÂÓ„Ë‚. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ¡˙΄‡ˡ Ú‡ÍË‚‡ ‚˙̯ÌË ‚ÎˡÌˡ ÎËÔÒ‚‡ı‡, Ò‡‚Ìˇ‚‡ ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú. “ÓÈ Ì ‚Ëʉ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ôˆ‰ÂÌÚ˙Ú ÓÒÓ‚Ó ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ. ՇȉӷÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ¡˙΄‡ˡ ÏÓÊ ‰‡ ‰‡‰Â ̇ ≈‚ÓÔ‡,  ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ Ӣ ΔË‚ÍÓ √ÂÓ„Ë‚. Обществото се подвежда по начина на представяне на новините —ÔÓ‰ fiËÈ ¿Ò·ÌÓ‚ - ‰ËÂÍÚÓ ̇ ‡„ÂÌˆËˇ "¿ÙËÒ", ÂÚÌ˘ÂÒÍËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ì  ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍˡ ÏÓ‰ÂÎ. »ÒÚË̇ڇ Â, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ò ÙÓÏË‡ ‰ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë Ì‡ ·‡Á‡ ̇ ÒÔÓ‡‰Ë˜ÌË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‰ÂÈÒڂˡ Ë „Ó‚ÓÂÌˡ - ‰ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ˆË„‡ÌËÚÂ, ‰Û„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ÚÛˆËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ë Í˙Ï ‚Ò˘ÍË ‡Á΢ÌË. ƒÛ„ ‚˙ÔÓÒ Â, ˜Â ͇ÍÚÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ, ڇ͇ Ë ÂÚÌ˘ÂÒÍËˇÚ Â Ó·ÂÏÂÌÂÌ Ò ‡ÁÎËÍË ‚ ÌË‚‡Ú‡. ¬ÒÂÍË ‰Â·‡Ú ‚ ωËËÚ ̇ÔÓÒΉ˙Í Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ Ò ÎÂÍÓÚ‡ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ ‰Â·‡Ú Á‡ ÂÚÌ˘ÂÒÍËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ÍÓÂÚÓ Â ÛʇÒ̇ „¯͇, Ë Ï‰ËËÚ Ò˙˘Ó ÌÓÒˇÚ ‚Ë̇ ÒÔÓ‰ fiËÈ ¿Ò·ÌÓ‚. Œ·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰‚Âʉ‡ ÔÓ Ú‡ÁË ÚÂıÌË͇ ̇ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ ̇ Ì¢‡Ú‡ Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÒÏˇÚ‡, ˜Â ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÔÓÓˆË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚Â ÔË ËÁ·ÓË, ÒÚÓˇÚ ÂÚÌ˘ÂÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ÍÓÂÚÓ Ì  ‚ˇÌÓ, ÔÓÒÓ˜Ë ¿Ò·ÌÓ‚.

Проект за преодоляване на културни различия Œ·˘Ë̇ —‚ËÎÂÌ„‡‰ ÒÔ˜ÂÎË ÔÓÂÍÚ "≈‰ÌÓ Û˜ËÎˢ Á‡ ‚Ò˘ÍË" ÔÓ ŒÔÂ‡Ú˂̇ ÔÓ„‡Ï‡ "–‡Á‚ËÚË ̇ ˜Ó‚¯ÍËÚ ÂÒÛÒË", ÒıÂχ Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰Ì‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÔÓÏÓ˘ "—˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ·Î‡„ÓÔˡÚ̇ ÏÛÎÚËÍÛÎÚÛ̇ Ò‰‡ Á‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔË·„‡Ì ̇ ËÌÚÂÍÛÎÚÛÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂ". —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÂÍÚ‡  76 628 ΂‡. œÂËÓ‰˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ‡ÎËÁË‡,  12 ÏÂÒˆ‡. œÓÂÍÚ˙Ú ÒÚ‡ÚË‡ ÓÚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÏÂÒˆ ˛ÎË. œ‡Ú̸ÓË Ì‡ Ó·˘Ë̇ڇ Ò‡ ÏÂÒÚÌËÚ ۘËÎˢ‡ Õ” "’ËÒÚÓ œÓÔχÍÓ‚" Ë —Œ” "ƒ- œÂÚ˙ ¡ÂÓÌ". ÷ÂÎÚ‡ ̇ ÔÓÂÍÚ‡  ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÒÍËÏË̇ˆËˇÚ‡ Ë ÓÔÓÁ̇‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÎÚÛÌËÚ ‡ÁÎË˜Ëˇ ̇ ÂÚÌ˘ÂÒÍËÚ χΈËÌÒÚ‚‡ Ë ÔÓ-‰Ó·˙ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÛÒÎӂˡ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ̇ Ò‰‡ ‚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ Á‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ËÒÚÓˡڇ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÓÚ ÂÚÌ˘ÂÒÍËÚ χΈËÌÒÚ‚‡.


ZAMAN 3 14 - 20 ÞËÈ 2008

Ïðåìèåðúò Ñåðãåé Ñòàíèøåâ âëåçå â ÷åëíàòà äåñÿòêà íà íàé-ìëàäèòå ïîëèòè÷åñêè ëèäåðè ¿‚ÚÓËÚÂÚÌÓÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ ÒÔËÒ‡ÌË Á‡ ÔÓÎËÚË͇ Ë ËÍÓÌÓÏË͇ "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÒË ·ÓÈ Í·҇ˆËˇ ̇ ‰ÂÒÂÚÚ ̇ÈÏ·‰Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÎˉÂË. ÃËÌËÒÚ˙Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚  ‚ ˜ÂÎ̇ڇ ‰ÂÒˇÚ͇ ̇ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚ ÎˉÂË ‚ Í·҇ˆËˇÚ‡ ̇ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓÚÓ ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓ ÒÔËÒ‡ÌË Á‡ ÔÓÎËÚË͇ Ë ËÍÓÌÓÏË͇ "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË". »Á‰‡ÌËÂÚÓ ÓÔËÒ‚‡ Ô˙Úˇ ‰Ó ‚˙ı‡ ËÁ‚˙‚ˇÌ ÓÚ Ó‰ÂÌˡ ̇ 5 Ï‡È 1966 „. ·˙΄‡ÒÍË ÔÂÏËÂ - ÓÚ Ôˉӷ˂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÚÓÒ͇ ÒÚÂÔÂÌ ÔÓ ËÒÚÓˡ Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÛ Í‡ÚÓ ÊÛ̇ÎËÒÚ, ÓÚ‡Áˇ‚‡˘ ÏÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇, ‰Ó ÔÂÏËÂÒÍˡ ÔÓÒÚ. —ÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÔËÔÓÏÌˇ, ˜Â ÔÂÁ 1995 „. —Ú‡Ì˯‚ e ‚˙̯ÌÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ò˙‚ÂÚÌËÍ Ì‡ ¡—œ, ‡ ÔÂÁ 2001 „.  ËÁ·‡Ì Á‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ë Á‡ÒÚ‡‚‡ ̇˜ÂÎÓ Ì‡ Ô‡Úˡڇ.

—Ή ÒÔ˜Â΂‡Ì ̇ ÏÌÓÁËÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ÓÚ ÒӈˇÎËÒÚËÚ ÔÂÁ 2005 „., Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌË „Ó ËÁ·Ë‡ Á‡ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ¡˙΄‡ˡ, Ò ͇Á‚‡ Ӣ ‚ ÔÛ·ÎË͇ˆËˇÚ‡. "‘ÓËÌ ÔÓÎËÒË" Ì ÔÓÔÛÒ͇ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊË Ë "‰Û„‡Ú‡" ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ï·‰Ëˇ ·˙΄‡ÒÍË ÎˉÂ: "—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï·‰, ÚÓÈ ÔÓ͇Á‡ Ë ÌÂÓ·ÛÁ‰‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ Ò‚Óˇ ı‡‡ÍÚÂ - ËχÈÍË Ô‰‚ˉ ‰˙΄ӄӉ˯̇ڇ ÒË ÔˡÚÂÎ͇, ÊÛ̇ÎËÒÚ͇ڇ ≈ÎÂ̇ …Ó̘‚‡, ÔÂÁ 2002 „., ÚÓÈ Ò ÔÓˇ‚Ë Ì‡ Ò˙·ËÚË ̇ ¡—œ, ˇı̇ΠÏÓÚÓ Ò ˇÍÂ, ˜ËÈÚÓ Ì‡‰ÔËÒ Ì‡ „˙·‡ „·Ò¯ "¿ÍÓ ˜ÂÚÂÚ ÚÓ‚‡, Á̇˜Ë ≈ÎÂ̇  ԇ‰Ì‡Î‡ ÌˇÍ˙‰Â ÔÓ Ô˙Úˇ". ·҇ˆËˇÚ‡ ̇ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ò ӄ·‚ˇ‚‡ ÓÚ Í‡Îˇ ̇ ¡ÛÚ‡Ì ƒÊË„Ï ’ÂÒ‡ ՇωÊËÂÎ ¬‡Ì„˜ÛÍ, ‡ ‰ÂÒÂÚÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Â ÓÚ‰ÂÌÓ Ì‡ ÛÒÍˡ ÔÂÁˉÂÌÚ ƒÏËÚËÈ Ã‰‚‰‚.

Премиерът посрещна Държавният секретар на САЩ Кондолиза Райс.

Пенсионерите ще заплащат такса от един лев за всяко посещение при лекаря

Çàêðèòè ñà 253 ó÷èëèùà â ñòðàíàòà ÁË ‡‚ÚÓ·ÛÒË Ò‡ Ô‰ËÏÌÓ Á‡ Û˜ËÎˢ‡Ú‡ ÓÚ Ô·ÌËÌÒÍËÚ ‡ÈÓÌË Ë Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ "œÓÔ˙ÎÌÓ Ó·ı‚‡˘‡Ì ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë Û˜ÂÌˈËÚÂ". «‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÍÏÂÚ˙Ú ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ —ÓÙˡ …Ó‰‡Ì͇ ‘‡Ì‰˙ÍÓ‚‡ ͇Á‡, ˜Â ̇‰ 83 ̇ ÒÚÓ ÓÚ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ Ó·˘Ëˇ ·˛‰ÊÂÚ Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ‚ —ÓÙˡ Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ Á‡Ô·ÚË Ë ÓÒË„ÛÓ‚ÍË. «‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ —ÓÙˡ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â Ò‡ Ô‚‰ÂÌË ‚˜ 2 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ Á‡ ‰Â΄Ë‡ÌËÚ ·˛‰ÊÂÚË Ì‡ ÒÚÓ΢ÌËÚ ۘËÎˢ‡,

Ó˜‡Í‚‡Ú Ò Ӣ 6 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ ÔÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ̇ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ, ÍÓÂÚÓ Ò ӷÒ˙ʉ‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‰ÓÒÚË„˙Ú Ì‡ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ‚ —ÓÙˡ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡  ÓÍÓÎÓ 4 ÏËÎËÓ̇ ΂‡, ÔÓÒÓ˜Ë ‘‡Ì‰˙ÍÓ‚‡. œÓ ‰ÛÏËÚÂ È Â‰ËÌÌËˇÚ Òڇ̉‡Ú Á‡ ËÁ‰˙Ê͇ ̇ ‰ËÌ Û˜ÂÌËÍ ‚ —ÓÙˡ Ò Û‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡  ÓÍÓÎÓ 1100 ΂‡. ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ —ÓÙˡ Ò‡ Ò˙Í‡ÚÂÌË 201 ‰Û¯Ë - Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍË Ë ÌÂÔ‰‡„ӄ˘ÂÒÍË ÔÂÒÓ̇Î, „·‚ÌÓ ÓÚ Á‡ÌËχÎÌËÚÂ, ͇Á‡ …Ó‰‡Ì͇ ‘‡Ì‰˙ÍÓ‚‡. ÑÍÈ Ì ÊÀ : Á ÒÀ

ƒÓ 2 ˛ÎË ÔÓ Ô‰ÎÓÊÂÌË ̇ Ó·˘ËÌËÚ ҇ Á‡ÍËÚË 253 Û˜ËÎˢ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‡ ‰Û„Ë ÓÍÓÎÓ 53 χÎÍË Û˜ËÎˢ‡ Ò‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌË ‚ Ò‰ˢÌË Û˜Â·ÌË Á‡‚‰ÂÌˡ. “Ó‚‡ ͇Á‡ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ Ë˜Ó ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ ̇ Ò¢‡ Ò Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚÌËˆË ÓÚ ¡—œ ÔÓ ‚˙ÔÓÒËÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Â΄Ë‡ÌËÚ ·˛‰ÊÂÚË ‚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡. ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â Ò‡ ÍÛÔÂÌË ÓÍÓÎÓ 210 ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Á‡ Ò‰ˢÌËÚ ۘËÎˢ‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ÓÚ Ó·˘ËÌËÚÂ. “Â-

Земеделските стопани от фирма "Агротайм" в Исперих ожънаха последните декари пшеница край село Малък Поровец, Разградска област. Средните добиви в областта са 473 килограма пшеница от декар.

—ÔÓ‰ ÔÓÏÂÌËÚ ‚ «‡ÍÓ̇ Á‡ Á‰‡‚ÌÓÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì ̇‚˙¯ËÎËÚ 60 „Ó‰ËÌË ÊÂÌË Ë 63 „Ó‰ËÌË Ï˙Ê ˘Â Á‡Ô·˘‡Ú Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓÒ¢ÂÌË ÔË ÎÂ͇ˇ ËÎË Á˙·ÓÎÂ͇ˇ Ú‡ÍÒ‡ ÓÚ Â‰ËÌ Î‚. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ Á‰‡‚ÌÓÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ ͇҇. ŒÒڇ̇ÎËÚ „‡Ê‰‡ÌË Á‡Ô·˘‡Ú Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓÒ¢ÂÌË ÔË ÎÂ͇ˇ (Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘, ÒÔˆˇÎËÒÚ, ÎÂ͇ ÔÓ ‰ÂÌÚ‡Î̇ ωˈË̇) ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ Ú‡ÍÒ‡ ‚ ‡ÁÏÂ ̇ 1 ̇ ÒÚÓ ÓÚ ÏËÌËχÎ̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Â̇ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ ÔÂËÓ‰. —Ή ÔÓÏÂÌËÚ ÓÚ 1 ˛ÎË ÌˇÏ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ڇ Ú‡ÍÒ‡, Á‡Ô·˘‡Ì‡ ‚ Θ·ÌËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ Á‡ ·ÓÎÌ˘̇ ÔÓÏÓ˘. «‡ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ·ÓÎÌ˘ÌÓ Î˜ÂÌË Á‰‡‚ÌÓÓÒË„ÛÂÌËÚ „‡Ê‰‡ÌË ÒΉ‚‡ ‰‡ Á‡Ô·˘‡Ú ÔÓ 2 ̇ ÒÚÓ ÓÚ ÏËÌËχÎ̇ڇ ‡·ÓÚ̇ Á‡Ô·ڇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Â̇ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ (Ú.Â. - 4.40 ΂.), ÌÓ Á‡ Ì Ôӂ˜ ÓÚ 10 ‰ÌË „Ӊ˯ÌÓ. œË Î˜ÂÌË ‚ ·ÓÎÌ˘ÌÓ Á‡‚‰ÂÌË Ôӂ˜ ÓÚ 10 ‰ÌË ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰̇ „Ó‰Ë̇, Ô‡ˆËÂÌÚ˙Ú Ì Á‡Ô·˘‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ Ú‡ÍÒ‡ ÒΉ ‰ÂÒÂÚˡ ‰ÂÌ.

Филип Димитров напусна парламента

Äúðæàâåí ôîíä "Çåìåäåëèå" îòïóñêà íèñêî ëèõâåíè êðåäèòè çà ôóðàæè ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÁÂωÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚ ¬‡ÎÂË ÷‚ÂÚ‡ÌÓ‚ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ”Ô‡‚ËÚÂÎÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ƒ˙ʇ‚ÂÌ ÙÓ̉ "«ÂωÂÎËÂ"  ‚ÁÂÎ ¯ÂÌË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÔÛÒ̇ÚË ÌËÒÍÓ ÎËı‚ÂÌË Í‰ËÚË Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡Ì ̇ ÙÛ‡ÊË, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÔÓÏӄ̇ÚË ÏÎÂÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ. “ÓÈ ÔËÔÓÏÌË, ˜Â Ò‡ ËÁÔ‡ÚÂÌË ÔËÒχ ‰Ó ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒË Á‡ ÌÓÚËÙË͇ˆË-

ˇÚ‡ Á‡ Ô·˘‡Ì ̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÒÛ·ÒˉËË Á‡ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏΡÍÓ, ÌÓ ‰Ó ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÌˇÏ‡ ÓÙˈˇÎÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó. ÃËÌËÒÚ˙ ÷‚ÂÚ‡ÌÓ‚ ËÌÙÓÏË‡ ÏÎÂÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ˜Â ̇ 15 ˛ÎË 2008 „Ó‰Ë̇, ÔÓ ‚ÂÏ ̇ —˙‚ÂÚ‡ ̇ ÏËÌËÒÚËÚ ÔÓ ÁÂωÂÎËÂ Ë Ë·‡ÒÚ‚Ó Ì‡ ≈— ‚ ¡˛ÍÒÂÎ, ˘Â Ò Ò¢ÌÂ Ò Â‚ÓÍÓÏËÒ‡ˇ ÔÓ ÁÂωÂÎË ÇË‡Ì ‘˯Â ¡ÓÂÎ Ë ˘Â Ó·Ò˙‰Ë ÔÓËÒ-

͇̇ڇ ÓÚ ¡˙΄‡ˡ ÌÓÚËÙË͇ˆËˇ.

Евросубдисии след 2009 година ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ò ‡Ì„‡ÊË‡ ÔÂÁ 2009 „. ‰‡ ·˙‰Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ „ËÒÚ˙ ̇ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ Û Ì‡Ò, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÙÂÏÂËÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÛ·ÒˉËË, Ë ÔÓÒÓ˜Ë, ˜Â ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÛÏ˙ÌÒÍˡ ÓÔËÚ Ë ‰‡ Á‡ÔӘ̠ËÁÔ·˘‡Ì ̇ ÒÛ·Òˉˡ ̇ „·‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓ.

ƒ˙΄ӄӉ˯ÌËˇÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ë Â‰ËÌ ÓÚ ÎˉÂËÚ ̇ —ƒ— ‘ËÎËÔ ƒËÏËÚÓ‚ ̇ÔÛÒ̇ Ô‡·ÏÂÌÚ‡. ‡ÚÓ ‡„ÛÏÂÌÚ ÚÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë "Ó„‡Ì˘Â̇ڇ ‚˜ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡" Ë ÌÂÊ·ÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ ÒË ËÁ͇‚‡ ÔÂı‡Ì‡Ú‡ ͇ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú. “ÓÈ Â Ô˙‚ËˇÚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÌ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. "≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂÎ ÔÓËÒ͇Π‚ÓÚ Ì‡ ‰Ó‚ÂË Á‡ Ò‚Óˇ ͇·ËÌÂÚ. ŒˆÂÌÍËÚ ˘Â ÓÒÚ‡‚ËÏ Ì‡ ҇χڇ ËÒÚÓˡ. ƒÌÂÒ ËÁ‡Áˇ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ò˙ʇÎÂÌËÂ, ˜Â ÌË Ì‡ÔÛÒ͇", ÓÚ·ÂΡÁ‡ Ô‰ ÍÓ΄ËÚ À˛ÚÙË ÃÂÒÚ‡Ì ÓÚ ƒœ—.


4 ZAMAN ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÊÀ 14 - 20 ÞËÈ 2008

Зрелището "Орел на Дунава" пресъздава историята на Древен Рим. Стадионът в Дунавския град се превръща в арена на сблъсък между легионери и варвари.

Áåéíóð Ñþëåéìàí

Ñ ÍÈÌÊÈ: Á Å ÉÍÓÐ Ñ Þ Ë Å ÉÌÀ Í

Ðèìëÿíè îò 6 ñòðàíè ïðåâçåõà Ñâèùîâ Ñâèùîâ

— ‚˙Á„·ÒË Ì‡ ÁËÚÂÎËÚ "¬‡‚‡Ë-˛Ì‡ˆË" Á‡ÔӘ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ·ËÚ͇ ÏÂÊ‰Û ‰ӂ̇ڇ ËÏÒ͇ ‡Ïˡ Ë ‚‡‚‡ËÚ ̇ ÔÓ‚ÂÎˡ Ò Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‘ÂÒÚË‚‡Î ̇ ƒ‚ÂÌ –ËÏ. ƒÓχÍËÌ Ì‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ·Â „‡‰ —‚ˢӂ, a Ô˘Ë̇ڇ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì ‰Û̇‚ÒÍˡ „‡‰ Á‡ ‰ÓχÍËÌ Ì‡ Ú‡Á„Ӊ˯Ìˡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÙÓÛÏ Ì  ÒÎÛ˜‡È̇. —‡ÏÓ Ì‡ 2 ÍÏ ÓÚ „‡‰‡ Ò ̇ÏË‡ ‡ÌÚ˘ÌËˇÚ „‡‰ ÕÓ‚Â, ÍÓÈÚÓ Â ·ËÎ ÒÂ‰Ë˘Â Ì‡ œ˙‚Ë ËÚ‡ÎËÈÒÍË Î„ËÓÌ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÓÚ ËÏÔÂ‡ÚÓ ÕÂÓÌ Í‡ÚÓ ÂÎËÚ̇ ‡Ïˡ ÔÂÁ 69-Ú‡ „Ó‰Ë̇. ¡ÎËÁÓ 250 Û˜‡ÒÚÌËˆË ÓÚ 6 ÒÚ‡ÌË Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë ·ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ Ò·‚̇ –ËÏÒ͇ ËÏÔÂˡ. ¬ËÊ ˜Â‰Ó, ÚÓ‚‡ ÍÓÂÚÓ „Ή‡¯ Ò„‡ ÛÚ ˘Â ÚË „Ó ‡Á͇Á‚‡Ú Û˜ËÚÂÎËÚÂ, Ë „Ή‡È ‰‡ Á‡ÔÓÏÌ˯ ‚Ò˘ÍÓ, Á‡ ‰‡ ÒË Ì‡Û˜Ë¯ ÛÓ͇ Ӣ ÓÚ Ò„‡, Ò˙‚ÂÚ‚‡¯Â ‚˙ÁÂÒÚÂÌ Ï˙Ê Ò‚Óˇ Ì‚˙ÒÚÂÌ ‚ÌÛÍ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò˙·ËÚËÂÚÓ. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ Ò oÚÍËÚ ÛÓÍ ÔÓ ‰‚̇ ËÒÚÓˡ Ë „ÓΡÏÓ ‚˙Ӊۯ‚ÎÂÌË ÔÂÏË̇ Ò˙ÒÚÓˇÎËˇÚ Ò ˜ÂÚË‰Ì‚ÂÌ ÙÓÛÏ. — ÎӉ͇ ÔÓ Â͇ڇ ·Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎÌËˇÚ Ó„˙Ì, Ò ÍÓÈÚÓ ·Â ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÛÌË͇ÎÌÓÚÓ Ò˙·ËÚËÂ, Ó„‡ÌËÁË‡ÌÓ ÔÓ‰ ̇‰ÒÎÓ‚" ŒÂΠ̇ ƒÛ̇‚‡". ¬˙ÔÂÍË 40 „‡‰ÛÒÓ‚‡Ú‡ Ê„‡, ‚ÓÈÌˈËÚ ‚ ‰ÓÒÔÂıË ÔÂÒ˙Á‰‡‰Óı‡ ‰ÌË ÓÚ Ì‡È-ÁÂÎˢÌËÚ „·‰Ë‡ÚÓÒÍË ·ËÚÍË. ΔËÚÂÎËÚÂ Ë „ÓÒÚËÚ ̇ ‰Û̇‚ÒÍˡ „‡‰ ·ˇı‡ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡Ú‡ÍÚË‚ÌËÚ ÍÛÎÚÛÌË ÙÓÛÏË Ì‡ ÒÚ‡ˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ. “ÓÈ Ò Ó„‡ÌËÁË‡ ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰Ë̇ ‚ ‡Á΢ÌË ‰˙ʇ‚Ë ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÓ‰ „ˉ‡Ú‡ ̇ ËڇΡÌÒ͇ڇ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Â̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ "À‰ÊÓ œËχ »Ú‡ÎË͇" (‚ Ô‚Ӊ œ˙‚Ë ËÚ‡ÎËÈÒÍË Î„ËÓÌ), ‚ ÍÓˇÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ËڇΡ̈Ë, ˜ÎÂÌÛ‚‡Ú ‰Ó·Ó‚ÓÎˆË ÓÚ —¿Ÿ, √ÂχÌˡ, ”Ì„‡ˡ, œÓί‡, ◊Âıˡ, »ÒÔ‡Ìˡ. ¬ ÒˆÂ̇ˡ ̇ χ˘‡·ÌÓÚÓ ÍÛÎÚÛÌÓ Ò˙·ËÚË ۘ‡ÒÚ‚‡ı‡ ‚ÓÈÌË (ÓÍÒËΡË), ÒÚ‡ÚËÒÚË ‚ χÒÓ‚Ë ÒˆÂÌË, „Ë‰Ó‚Â Ë ÒÚ˛‡‰Ë, ÍÓËÚÓ ÔÂÒ˙Á‰‡‚‡Ú Ò˙·ËÚˡ Ë ÒˆÂÌËÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ËÚ‡ÎËÈÒÍËڠ΄ËÓÌÂË. “ Ò Ô‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ‚ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË „·‰Ë‡ÚÓÒÍË Ë„Ë, ·ËÚÍË ÏÂÊ‰Û Î„ËÓÌËÚÂ Ë ‚‡‚‡ËÚÂ, ̇‰·ˇ„‚‡Ìˡ Ò ÍÓÎÂÒÌËˆË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌˡ Ô‡Á‡ Á‡ Ó·Ë. √ÓÒÚËÚ ÛÒÔˇı‡ ‰‡ Ò ÔÓÚÓÔˇÚ ‚ ÌÂÓ·ËÍÌÓ‚Â̇ڇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ̇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌˡ ËÏÒÍË Ô‡Á‡ Ë ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌË Ó·Ë˜‡Ë, ‡ÌÚ˘ÌË Ú‡Ú‡ÎÌË ËÏÒÍË ·‡ÌÍÂÚË, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Ú‡ÌˆË, ÏÛÁË͇ÎÌË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË Ë ÚËÛÏÙ‡ÎÌË Ï‡¯Ó‚Â. «‡ „‡Ì‰ËÓÁ̇ڇ ‚˙ÁÚ‡Ìӂ͇ ·Â ÔÓÒÚÓÂÌ Ë ‰˙‚Â̇ ÍÂÔÓÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ ·Â ÒËÚÛË‡Ì ·„Â˙Ú Ì‡ ΄ËÓÌÂËÚÂ. ¬ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÒÂÎˢÂÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ú.̇. „ÓÏÂ. “Ó‚‡  ‰ËÌ ‚ËÒÓÍ Ô˙Ú, ̇ ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ˜ÂÚËË ÓÚ‚ÂÒ‡. ¬˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ÌÂ„Ó ÔÓ Ì‡È-·˙Áˡ ̇˜ËÌ Ò ËÁ‚˙¯‚‡ Ì˂·ˆËˇÚ‡ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇÚ Î‡„Â Ò Ô‡Î‡ÚÍËÚÂ Ë ‚Ò˘ÍË ÂÎÂÏÂÌÚË, Ó·ÂÒÌˇ‚‡ χÚÂχÚËÍ˙Ú Ì‡ ΄ËÓÌÂËÚÂ. “ÓÈ Â ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Ë Á‡ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ‰ÂÈÌÓÒÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚӘ̇ڇ ̇Û͇, ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Ô‡‚Ë Ò ‰‚ÌË ËÏÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. »ÌÚÂÂÒ Ò‰ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú Ë ÌˇÍÓ„‡¯ÌËÚ ‰‡ÎÂÍÓ·ÓÈÌË

Над 250 участници от 6 страни демонстрираха гладиаторски битки и войни на бойното поле в грандиозния фестивал на античен Рим, провел се в Свищов. Ó˙‰Ëˇ, ÍÓËÚÓ Ò ÎÂÍÓÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÚÂÎˇÚ ÒÚ· ̇‰ ‰ËÌ ÍËÎÓÏÂÚ˙. ¬ÒÂÍË ÒË Ëχ ÓÔ‰ÂÎ̇ Á‡‰‡˜‡ ‚ ÒÂÎÓÚÓ. ÕˇÍÓË ÚÓ˜‡Ú ÌÓÊÓ‚ÂÚÂ, ‰Û„Ë „ÓÚ‚ˇÚ ̇ ‚ÓÈÌˈËÚÂ, ÚÂÚË Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Á‡ ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÂÁ ÍÛÎËÚÂ. ¬ ÒÚ‡Ì˘̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓ̇ Ô˙Í Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Î‡„Â˙Ú Ì‡ ‚‡‚‡ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ó‰ˇÚ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÔÓÒÚ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. œÂ‰Ë Ô˙‚‡Ú‡ ·ËÚ͇ ÔÓ-ÏÂÊ‰Û ËÏ Ëχ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌË Ô„ӂÓË, Í˙‰ÂÚÓ ËÏΡÌËÚ ËÒÍ‡Ú ‡Á¯ÂÌË ‰‡ ÔÂÏËÌ‡Ú ÔÂÁ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ÔÎÂÏÂÌÌËÚ Ò˙˛ÁË. ÕÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÚ ‰‡ÍË, „ÓÚË Ë ÍÂÎÚË ÓÚı‚˙ÎˇÚ ËÒ͇Ìˡڇ ËÏ. “Ó„‡‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ô˙‚ÓÚÓ Ò‡ÊÂÌËÂ. ¿Ïˡڇ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓË Ë ÙÓÚÓÂÔÓÚÂË Ò˙˘Ó ÒÚ‡‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ËÚ͇ڇ

͇ÚÓ Ò ‡ÁÔÓ·„‡ ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚Â̇ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‚ÓÈÌËÚÂ. “Ó‚‡ ͇‡ Ô‰‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ΄ËÓÌÂËÚÂ Ò ‚ËÍÓ‚Â "—ÚÓÓÔ" ‰‡ ÒÔ Á‡ ÏË„ Ò‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÏÓÎË ÊÛ̇ÎËÒÚËÚ ‰‡ Ò ÓÚ‰˙ÔÌ‡Ú ÔÓ-̇Á‡‰, ‡ ‰ËÍÚÓ˙Ú ÔËÔÓÏÌˇ, ˜Â Ó˙Êˡڇ Ò‡ ËÒÚËÌÒÍË Ë Ì ·Ë ËÒÍ‡Î ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‰‡. ¬ ÔÓ‰ÌÓ‚Â̇ڇ ‚ÓÈ̇ Ôӷ‰ËÚÂÎË ËÁÎËÁ‡Ú ‚‡‚‡ËÚÂ, ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏˡ ÒË ˜ËÒÎÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚. «‡ ÏË„ ÁÂÎÂÌËˇÚ ÍËÎËÏ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓ̇ Ò Ô˙ÎÌË Ò "ÛÏÂÎË" ‚ÓÈÌˈË, ÍÓËÚÓ ‚ Ê·ÌËÂÚÓ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÓË„Ë̇ÎÌË Ì ÚÂÔ‚‡Ú ÔÓ‰ ÒËÎÌÓ ÔÂÔ˘‡˘ÓÚÓ ÒÎ˙̈Â. ¬ÒÂ Ô‡Í ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ ·ËÚ͇ ËÏΡÌËÚ ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ̇‰‚ËˇÚ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÒË Ë Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú ‚ ÍÂÔÓÒÚÚ‡ ÕÓ‚Â. √ÓÎˇÏ ËÌÚÂÂÒ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ı‡ Ë „·‰Ë‡ÚÓÍÒËÚ ·ËÚÍË ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡

АНТИЧЕН РИМСКИ ГРАД НОВЕ ¿ÌÚ˘ÌËˇÚ ËÏÒÍË „‡‰ ÕÓ‚Â ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÓÍÓÎÓ 45 „Ó‰ËÌË ÒΉ ÌÓ‚‡Ú‡ Â‡, ̇ 4 ÍÏ ÓÚ —‚ˢӂ, ͇ÚÓ Ò‰‡ÎË˘Â Ì‡ ËÏÒÍË Î„ËÓÌ. ‡È ·„Â‡ Ò ÓÙÓÏˇ „‡‰ÒÍÓ ÔÓÒÂÎˢÂ, ÍÓÂÚÓ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ͇ÚÓ Á̇˜ËÚÂÎÂÌ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË Ë Í˙ÒÚÓÔ˙ÚÂÌ ˆÂÌÚ˙. œË ‡ıÂÓÎӄ˘ÂÒÍË ‡ÁÍÓÔÍË Í‡È —‚ˢӂ Ò‡ ÓÚÍËÚË ÏÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ÌÍË ÓÚ ‡ÌÚ˘Ìˡ „‡‰ Ò ÌÂÓˆÂÌËχ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. —ÔÓ‰ ËÒÚÓËˆË Ò˙˘ËˇÚ ΄ËÓÌ Ò  ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î ÔÓ ÚÂÁË ÁÂ-

ÏË ÔÂÁ I - IV ‚ÂÍ, ‡ Ì„ӂËÚ ÔÓÚÓÏˆË Ò‡ ̇ÒÂΡ‚‡ÎË ÒÚ˙ÏÌËÚ ·„ӂ ̇ ƒÛ̇‚ Í‡È ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ "œ‡ÏÂÚÌˈËÚÂ" ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 300 „Ó‰ËÌË. ÂÔÓÒÚÚ‡ ÕÓ‚Â Â ·Ë· ÒÚÓÎˈ‡ ̇ ŒÒ„ÓÚÒÍÓÚÓ Í‡ÎÒÚ‚Ó Ë ÂÁˉÂÌˆËˇ ̇ Í‡Î “ÂÓ‰ÓËı ¬ÂÎËÍË. Õ‡ ÌÂÈ̇ ÚÂËÚÓˡ ÒΉ ‰ÂÚ‡ÈÎÌË ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎË Ò‡ ÓÚÍËÎË Ó„ÓÏÌË Í‡Ï˙ÌË, ‚˙ıÛ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁÔËÒ‡ÌË ËÏÂ̇ڇ ̇ ÌˇÍÓË ÓÚ Ò·‚ÌËÚ ËÏÒÍË Ô˙ÎÍÓ‚Ó‰ˆË.

" ‡ÎÂÚÓ". “‡Ï Ò ̇ÏË‡¯Â Ë Ó„˙ÌˇÚ Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î‡. «ËÚÂÎËÚ Ò ‚˙Áıˢ‡‚‡ı‡ ̇ ÒËÎÌËÚ Ï˙ÊÂ Ò ÚÂÊ͇ ËÁÌˈ‡ Ë ‡ÔÎÓ‰Ë‡ı‡ ‚ÒÂÍË ÊÂÒÚ Ì‡ „·‰Ë‡ÚÓËÚÂ. »ÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú Ô˙Í Ò Ô‡Îˆ ̇‰ÓÎÛ ËÎË Ì‡„Ó Ó͇Á‚‡¯Â ̇ Ôӷ‰ËÚÂΡ ͇͂‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙‰·‡Ú‡ ̇ Ôӷ‰ÂÌˡ - ‰‡ Ê˂ ËÎË ‰‡ ÛÏÂ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ‘ÂÒÚË‚‡Î‡ ̇ ‡ÌÚ˘Ìˡ –ËÏ ‚ ‰‚ÌÓÚÓ ÒÂÎˢ Í‡È —‚ˢӂ ÕÓ‚Â Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ·Â¯Â ÔÓ͇Á‡Ì ÓË„Ë̇ÎÂÌ ËÏÒÍË ·‡ÒÂÈÌ, Á‡Ï‡Á‡Ì Ò ‡ÁÚ‚Ó ÓÚ ıÓÓÒ‡Ì, ˇÈˆ‡ Ë Ó„‡Ì˘ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË. œÛ·ÎË͇ڇ Ò ‚˙̇ 3 ıËÎ. „Ó‰ËÌË Ì‡Á‡‰ Ë ‚ˉˇ Í‡Í Ò Ô‡‚Ë ËÏÒ͇ ΄ËÓÌÂÒ͇ Ò‚‡Ú·‡, ËÏÒÍÓ ÔÓ„·ÂÌË ̇ ΄ËÓÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë Òڇ̇ ҂ˉÂÚÂÎË Ì‡ ‰‚ÂÌ ËÚۇΠÔÓ Ô˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ò ÏËÚ‡. Õ‡Í‡ˇ ‚Ò˘ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ‚ ÚËÛÏÙ‡ÎÂÌ Ô‡‡‰ ̇ ÍÓÒÚ˛ÏËÚÂ, ÓÒ‚ÂÚÂÌ ÓÚ Ù‡ÍÎË.


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 14 - 20 ÞËÈ 2008

Êîÿ å ïåùåðàòà ïðèþòèëà ìëàäåæèòå ñïàëè 309 ãîäèíè? —Ή ÒÏ˙ÚÚ‡ ̇ »Ò‡ ¿.— (»ÒÛÒ) Ì„ӂËÚ ÔË·ÎËÊÂÌË ·ËÎË ÔÂÒΉ‚‡ÌË ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ –ËÏÒ͇ ËÏÔÂˡ Ò‡ÏÓ Á‡‡‰Ë ‚ˇ‡Ú‡ ËÏ ‚ ¡Ó„. ƒÓ¯ÎÓ Â‰ÌÓ ÒÏÛÚÌÓ Ë Ú„ӷÌÓ ‚ÂÏ Á‡ Úˇı. »ÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú Ì‡‰ËÎ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÚÂÁ‡‚‡ÌË Ë Û·Ë‚‡ÌË ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ëχ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË· ̇‰ Ò‡Ïˡ Ì„Ó. œÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÂ‡ÚÓ ƒÂˆËÈ (249-251 „.ÒÎ.’.) ¯ÂÒÚËχ ÓÚ Ì„ӂËÚ Ò˙‚ÂÚÌˈË, ÍÓËÚÓ ·ËÎË Ì‡Í‡‡ÌË ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú Â‰Ì‡ ÌÂÂÎË„ËÓÁ̇ ÒËÒÚÂχ Ë ‰‡ Ò ÔÂÍÎ‡ÌˇÚ Ô‰ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ‚ÏÂÒÚÓ Ì‡ ¡Ó„, Ì ÔËÂÎË ÚÓ‚‡ Ë Í‡Á‡ÎË: ...ìÕ‡¯ËˇÚ √ÓÒÔÓ‰  √ÓÒÔÓ‰˙Ú Ì‡ Ì·ÂÒ‡Ú‡ Ë Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡. ÕË Ì ˘Â ÁÓ‚ÂÏ ‰Û„ ¡Ó„ ÓÒ‚ÂÌ Õ„Ó. »Ì‡˜Â ˘Â ÒÏ ËÁÂÍÎË „ÓÎˇÏ‡ Î˙ʇ. “ÂÁË ıÓ‡ ÓÚ Ì‡¯Ëˇ ̇Ó‰ ÔËÂı‡ ‰Û„Ë ·Ó„Ó‚Â ÓÒ‚ÂÌ Õ„Ó. «‡˘Ó Ì ‰ÓÌÂÒ‡Ú ˇ‚ÂÌ ‰Ó‚Ó‰ Á‡ Úˇı? » ÍÓÈ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ Û„ÌÂÚËÚÂÎ ÓÚ ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ ËÁÏËÒΡ Î˙ʇ Á‡ ¿Î·ı?î (—Û‡ ÂıÙ: 14-15) »ÏÂ̇ڇ ËÏ Ò ÒÔÓÏÂ̇‚‡Ú ͇ÚÓ …ÂÏÎËı‡, ÃÂÍÒÂÎË̇, ÃËÒÎË̇, ÃÂÌÛ¯, ƒÂ·ÂÌÛ¯ Ë ÿ‡ÁÂÌÛ¯. —ÔÓ‰ ıËÒÚˡÌÍÒËÚ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ú Ò ̇ÁÓ‚‡‚‡Ú ͇ÚÓ Ã‡ÍÒËÎËÏˇÌ, ÇÎÍÛÒ, ÇËÌˇÌÛÒ, ƒËÓÌËÒËÛÒ, …Ó‡Ì Ë —Â‡ÔËÓÌ. —Ή ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ËÏÔÂ‡ÚÓ˙Ú ‡Á·‡Î Á‡ Úˇı Ë Ì‡‰ËÎ ‰‡ „Ë ‡ÂÒÚÛ‚‡Ú.  Ó„‡ÚÓ ÛÒÂÚËÎË ÚÓ‚‡ ¯ÂÒÚËχڇ Ï·‰ÂÊË Á‡Â‰ÌÓ Ò Â‰ËÌ Ó‚˜‡ Ë Ì„ӂÓÚÓ Íۘ  ˙ÚÏË ËÁ·ˇ„‡ÎË ËÁ‚˙Ì „‡‰‡ Ë Ò ÛÍËÎË ‚ ‰̇ Ú‡ÈÌÒÚ‚Â̇ Ô¢Â‡. “‡Ï Ò ÔÓÏÓÎËÎË ¿Î·ı ‰‡ „Ë ÒÔ‡ÒË Ë ÓÔÓÒÚË „ÂıÓ‚ÂÚ ËÏ. “Ó„‡‚‡ ÌÂ̇‰ÂÈÌÓ ÛÒÂÚËÎË ÒËÎÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ÛÏÓ‡ Ë Ò˙Ì. ¬ÓÈÌˈËÚ ̇ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Á‡Áˉ‡ÎË ‚ıÓ‰‡ ̇ Ô¢Â‡Ú‡ Ò Í‡Ï˙ÌË. —˙·Û‰ËÎË Ò ÒΉ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ, ÌÓ ÌËÍÓÈ Ì Á̇ÂÎ ÍÓÎÍÓ ÚÓ˜ÌÓ ‚ÂÏ ҇ ·ËÎË ‚ ÔÓÍÓÈ. »ÁÔ‡ÚËÎË Â‰ËÌ ÓÚ Úˇı ‰‡ ÍÛÔË ıΡ· ‚ „‡‰‡ ͇ÚÓ „Ó Ô‰ÛÔ‰ËÎË ‰‡ ‚ÌËχ‚‡ ‰‡ Ì „Ó ‚ˉˇÚ. œ‡ÚÂÌËÍ˙Ú ÔÓ‰‡Î ÏÓÌÂÚ‡Ú‡ ̇ ıη‡ˇ, ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡˜˙Ú Ò Û˜Û‰‚‡Ì „Ó ÔÓÔËڇΠÓÚ Í˙‰Â Ëχ Ú‡ÁË Ô‡‡, Á‡˘ÓÚÓ Úˇ  ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÂ‰Ë 300 „. œ‰Ôo΄‡ ÒÂ, ˜Â ̇˜eÎÓ Ì‡ –ËÏÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ÚÓ„‡‚‡  ·ËÎ “ÂÓ‰ÓÒËÈ II (408-450 „.ÒÎ.’) ŒÚ Ú‡Ï Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â Ò‡ ÒÔ‡ÎË Ôӂ˜ ÓÚ ÚË ‚Â͇, ͇ÚÓ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌË ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ Ë Ò‡ Ò Ò˙·Û‰ËÎË ÚÓ„‡‚‡ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ˇ‡Ú‡ ‚ ‰ËÌ ¡Ó„  Òڇ̇· ÓÙˈˇÎ̇ ÂÎ˄ˡ ‚ –ËÏÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ. ŒÚ ÚÛÍ Ì‡Ú‡Ú˙Í ËÒÚÓˡڇ Ò „Û·Ë, ÌÓ ÒÔÓ‰ ÌˇÍÓË ËÁ‚ÓË, Ò‰ÂÏÚ Ï·‰ÂÊË Ô‡‚ˇÚ ÏÓÎËÚ‚‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÔˇÚ ÓÚÌÓ‚Ó Ë ÌËÍÓ„‡ ‰‡ Ì Ò Ò˙·Û‰ˇÚ. “Ó‚‡ „Ó Ô‡‚ˇÚ ͇ÚÓ Â‡ÍˆËˇ ̇ ÒÚ˙ÎÔÓÚ‚ÓÂÌËÂÚÓ ÓÚ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ „Ë ‚ˉˇÚ Ë ‰‡ ËÏ Ò ÔÂÍÎÓÌˇÚ. “‡Í‡ Ú ̇ËÒÚË̇ Á‡ÒÔË‚‡Ú ‚˜ÂÌ Ò˙Ì, ‡ ËÒÚÓˡڇ ËÏ ÓÒÚ‡‚‡ Á‡ ÔÓÛ͇ ̇ ÏËΡ‰Ë ‚ˇ‚‡˘Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. ¬ˇ‚‡˘ËÚ ËÁÚ˙Í‚‡Ú ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ò˙·Ûʉ‡ÌÂÚÓ Ë ÊË‚ÓÚ‡ ÒΉ ÒÏ˙ÚÚ‡. ÕˇÍÓÎÍÓ „‡‰Ó‚ ‚ “ÛˆËˇ, …Ó‰‡Ìˡ Ë —Ëˡ ÔÂÚẨË‡Ú Á‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Ô˲ÚË· Ò‰ÂÏÚ Ï·‰ÂÊË. ¬ ‡Á΢ÌËÚ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ò‡ ÔÓÒÓ˜‚‡ÌË ‡Á΢ÌË ÏÂÒÚ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚ Ô˘ËÌË Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡: Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ‰ÌË ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò·‚ÌË Ë ı‡·Ë ıÓ‡ Ò‡ ÊË‚ÂÎË ‚ ÚÂıÌˡ „‡‰, ͇ÍÚÓ Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÔËÎË͇ ̇ ÔÂ-

1

2

3

4

Пещерите в местностите около Ефес (снимки 1 и 4) и Тарсус (снимки 2 и 3) се сочат като едни от най-вероятните убежища на седемти младежи. Вярващи ежедневно посещават тези обекти и се молят за благополучие. ˘ÂËÚ ‚ ÚÂÁË ‡ÈÓÌË. Õ‡ÔËÏÂ ‚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ÚÂÁË ÏÂÒÚ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ô‡‡ÍÎËÒ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò ڂ˙‰Ë, ˜Â  ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡‰ Ô¢ÂËÚÂ. ≈ÚÓ ‰‚ ÓÚ Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌËÚ ÏÂÒÚ‡:

Пещерата Ефес ‡ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ≈ÙÂÒ (·ÎËÁÓ ‰Ó »ÁÏË)  ÒÏˇÚ‡Ì Á‡ Ò‚ˇÚÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚ ıËÒÚˡÌËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ÚÓÁË „‡‰ Ëχ ‰̇ Í˙˘‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Ò ڂ˙‰Ë, ˜Â  ̇ ƒÂ‚‡ Çˡ Ë ÍÓˇÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Â Ô‚˙̇ڇ ‚ ˜ÂÍ‚‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó  ڂ˙‰Â ‚ÂÓˇÚÌÓ Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡ ‰‡ Ò‡ ̇ÒÂΡ‚‡ÎË Â‰ÌÓ ÓÚ ÚÂÁË Ò‚ˇÚË ÏÂÒÚ‡. ÕÂ˘Ó Ôӂ˜Â, ÌˇÍÓË ıËÒÚˡÌÒÍË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ËÁ͇Á‚‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ˜Â ÚÓ‚‡  ‚˙ÔÓÒÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ. —ÔÓ‰ Ã˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÚÂÎË Ó·Î‡ÒÚÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò˙·ËÚËÂÚÓ Ò  ÒÎÛ˜ËÎÓ,  "¿ÙÂÒÛÒ" ËÎË ≈ÙÂÒ. –‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ Á‡Ô‡‰Ìˡ ·ˇ„ ̇ ¿Ì‡ÚÓÎˡ, ÚÓÁË „‡‰  ·ËΠ‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ÔËÒÚ‡ÌˢÌË „‡‰Ó‚ ̇ –ËÏÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ. ƒÌÂÒ ÓÒÚ‡ÌÍËÚ ̇ „‡‰‡ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Í‡ÚÓ "ƒ‚Ìˡ „‡‰ ≈ÙÂÒ". œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ‰ÓÎÛˆËÚË‡Ìˡ ‡ÈÂÚ(Á̇ÏÂÌËÂ) ÌˇÍÓË Ú˙ÎÍÛ‚‡ÚÂÎË Í‡Á‚‡Ú, ˜Â ‚ıÓ‰˙Ú Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡  ӷ˙Ì‡Ú Ì‡ Ò‚Â, ڇ͇ ˜Â ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎË̇ ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ̇‚ÎÂÁ ̇‚˙ÚÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÏË̇‚‡ ÔÓÍ‡È Ô¢Â‡Ú‡, Ì ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë‰Ë Í‡Í‚Ó Ëχ ‚ Ì¡. ¿ÈÂÚ˙Ú, Ò˙Ó·˘‡‚‡˘ Á‡ ÚÓ‚‡,  ÒΉÌˡÚ: ì» ‚Ëʉ‡¯ ÒÎ˙̈ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ„-

ˇ‚‡, ‰‡ Ò ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ ÓÚ‰ˇÒÌÓ Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡ ËÏ, Ë ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÎˇÁ‚‡, ‰‡ „Ë ÓÚÏË̇‚‡ ÓÚΡ‚Ó, ͇ÍÚÓ Ò‡ ̇Ò‰ Ì¡. “Ó‚‡  ÓÚ Á̇ÏÂÌˡڇ ̇ ¿Î·ı. Ó„ÓÚÓ ¿Î·ı ̇Ô˙Ú‚‡, ÚÓÈ Â Ì‡Ô˙ÚÂÌˡÚ, ‡ ÍÓ„ÓÚÓ ÓÒÚ‡‚ˇ ‚ Á‡·ÎÛ‰‡, Ì ˘Â ̇ÏÂ˯ Á‡ ÌÂ„Ó ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ ‰‡ „Ó ‚Ó‰Ëî (—Û‡  eıÙ: 17) ƒÌÂÒ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â ̇‰ ÚÂÁË ‰‚ÌË ÓÒÚ‡ÌÍË Ë „Ó·Ó‚Â Ò‡ ÔÓÒÚÓÂÌË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÂÎË„ËÓÁÌË Ò„‡‰Ë. –‡ÁÍÓÔÍË, ËÁ‚˙¯ÂÌË ÓÚ ¿‚ÒÚËÈÒÍˡ ‡ıÂÓÎӄ˘ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÂÁ 1926 „. ‡ÁÍËı‡, ˜Â ÓÒÚ‡ÌÍËÚÂ, ̇ÏÂÂÌË Ì‡ ËÁÚÓ˜Ìˡ ÒÍÎÓÌ Ì‡ Ô·ÌË̇ڇ œËÓÌ, ÔË̇‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡ Ò„‡‰‡, ÔÓÒÚÓÂ̇ ÓÚ Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ 5-Ë ‚ÂÍ ÒÎ. ’.

Пещерата Тарсус ¬ÚÓ‡Ú‡ ӷ·ÒÚ, Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌ‡ ͇ÚÓ ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡ Ò‡ ÊË‚ÂÎË,  “‡ÒÛÒ(·ÎËÁÓ ‰Ó ÃÂÒËÌ, “ÛˆËˇ). ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ú‡Ï Ëχ ‰̇ Ô¢Â‡, ÍÓˇÚÓ ÒËÎÌÓ Ì‡ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÓÔË҇̇ڇ ‚ Ó‡Ì‡. “ˇ  ‡ÁÔÓÎÓÊÂ̇ ‚ Ô·ÌË̇ڇ, ËÁ‚ÂÒÚ̇ ͇ÚÓ ≈̉ÊËÎÛÒ ËÎË ¡ẨÊËÎÛÒ, ̇ Ò‚ÂÓËÁÚÓÍ ÓÚ “‡ÒÛÒ. ‘‡ÍıÛ‰‰ËÌ ¿-–‡ÁË, ÍÓÈÚÓ Â ‰Û„ ËÁÚ˙ÍÌ‡Ú »ÒΡÏÒÍË Û˜ÂÌ, ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ Ú‚Ó·‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡, ˜Â "‚˙ÔÂÍË ˜Â ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ Â Ì‡˜ÂÌÓ ≈ÙÂÒÛÒ (≈ÙÂÒ), Ô˙‚Ó̇˜‡Î̇ڇ ÛÏËÒ˙Î Â ÚÛÍ ‰‡ Ò ͇Ê “‡ÒÛÒ, Á‡˘ÓÚÓ ≈ÙÂÒÛÒ Â ÔÓÒÚÓ Â‰ÌÓ ‰Û„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ̇ “‡ÒÛÒ". ÃˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ô·˂‡‚‡Ì ̇ Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡  ·ËÎÓ Ô‰ÏÂÚ Ì‡ ËÌÚÂÂÒ Ë

ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ·ËÎË ËÁ‚˙¯ÂÌË Ë ÌˇÍÓË ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. ¬ ÓÒχÌÒÍËÚ ‡ıË‚Ë Ì‡ ÔÂÏËÂ‡ Ëχ ‰̇ ÔÓ‰ˈ‡ ÓÚ ÔËÒχ Ë Ó·ÏˇÌ‡ ̇ ËÌÙÓχˆËˇ. Õ‡ÔËÏÂ ‚ ‰ÌÓ ÔËÒÏÓ, ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ‰Ó ‚ËÒ¯Ëˇ ÍÓ‚˜ÂÊÌËÍ Ì‡ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ÓÚ ÏÂÒÚ̇ڇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ̇ “‡ÒÛÒ, Ëχ ‰̇ ÓÙˈˇÎ̇ ÏÓη‡ Ë ÔË͇˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡˘Ó Á‡ Úˇı̇ڇ ÌÛʉ‡ ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚˇÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡ ̇ AÒı‡·-˙ KaıÙ (Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡). ¬ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ÚÓ‚‡ ÔËÒÏÓ Ò Ò˙Ó·˘‡‚‡, ˜Â Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÚÂÁË Ô‡Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡Ô·ÚÂÌË Ì‡ ‡·ÓÚÌˈËÚ ÓÚ ‰˙ʇ‚̇ڇ ı‡Á̇, ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚÍË ‰‡ÎË ÚÓ‚‡ ̇ËÒÚË̇  ·ËÎÓ ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ÊË‚ÂÎË Ï·‰ÂÊËÚ ÓÚ Ô¢Â‡Ú‡. »Á‚˙¯ÂÌËÚÂ Ò Ú‡ÁË ˆÂÎ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ Ò‡ ·ËÎË ÓÚ „ÓΡÏÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ÓÔ‰ÂΡÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡. ¬ ÓÚ˜ÂÚ, ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ ÒΉ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ, Ô‰ÔËÂÚË ÓÚ Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ, Ò ͇Á‚‡ ڇ͇: "Õ‡ Ò‚Â ÓÚ “‡ÒÛÒ, ÔÓ‚ËÌˆËˇ ̇ ¿‰‡Ì‡, ‚ Ô·ÌË̇ڇ Ëχ Ô¢Â‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ Ô˙Ú ÓÚ “‡ÒÛÒ Ë ˜ËÈÚÓ ‚ıÓ‰  ӷ˙Ì‡Ú Ì‡ Ò‚Â, ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÍÚÓ Â Ò˙Ó·˘ÂÌÓ ‚ Ó‡Ì‡." ¬˙ÔÂÍË ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌˡ ÓÚÌÓÒÌÓ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ô¢Â‡Ú‡, ÚÓ˜ÌÓÚÓ ÏÂÒÚÓÌÓıÓʉÂÌË ÓÒÚ‡‚‡ ·ÂÁ ÓÚ„Ó‚Ó, ÌÓ ËÒÚÓˡڇ ÓÒÚ‡‚‡ ͇ÚÓ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎ̇ ÔÓÛ͇ Á‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ.


6 ZAMAN ÇÄÐÀÂÅ 14 - 20 ÞËÈ 2008

Êîëêîòî ñòðåñ,òîëêîâà è ñêúðöàíå íà çúáèòå Ä-ð Ìåõìåò Äæîøêóí

—Í˙ˆ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·Ë Á‡Âχ ÚÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒΉ „Ó‚ÓÂÌÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò˙Ì Ë ı˙͇ÌÂÚÓ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇È-˜ÂÒÚÓ Ò¢‡ÌËÚ هÍÚÓË Á‡ ÎÓ¯Ëˇ Ò˙Ì. Õ‡Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â „Ó‚ÓÂÌÂÚÓ Ë ı˙͇ÌÂÚÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò˙Ì ÒÂ

Как можете да разберете, че скърцате със зъби и какви проблеми се появянат?        

¡ÓÎˇÚ ÎË ‚Ë ·ÛÁËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙·Û‰ËÚ ÔÂÁ ÒÛÚËÌÚ‡? Õ ÏÓÊÂÚ ÎË ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË? »ÁÔËÚ‚‡Ú ÎË ·ÓÎ͇, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ‚ÓËÚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË? ¡ÓÎ͇ڇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÎË ÔÂÁ ˆÂÎˡ ‰ÂÌ? ◊Û‚‡Ú ÎË Á‚ÛÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ‚‡ˇÚÂ Ë Á‡Ú‚‡ˇÚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË? »Ï‡Ú ÎË ·ÓÎÍË, ÍÓËÚÓ Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ‰‡ Û¯ËÚÂ Ë „·‚‡Ú‡ ‚Ë? »Áı‡·ˇ‚ˇÌ ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á˙·ËÚ —˜ÛÔ‚‡Ì ̇ Á˙·ËÚ œÂ͇ÎÂ̇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Á˙·ËÚ »ÁÚ„ΡÌ ̇Á‡‰ ̇ ‚Â̈ËÚ ·ÚÂÌ ̇ Á˙·ËÚ  ÓÒÚÌË ËÁ‰‡ÚËÌË ¡ÓÎÍË ‚ ÏÛÒÍÛÎËÚ √·‚Ó·ÓÎË ¡ÓÎÍË ‚ Ò˙˜ÎÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ÂβÒÚËÚ („Ó̇ڇ Ë ‰ÓÎ̇ڇ)

Ò¢‡Ú Ôӂ˜ ÔË ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÍ˙ˆ‡Ú Ò˙Ò Á˙·Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÔˇÚ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ·ÓΉۂ‡˘ËÚ ÓÚ Ú‡ÁË ·ÓÎÂÒÚ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒ˙Á̇ˇÚ ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ÒË, ÒÂÏÂÈ̇ڇ ‰‚ÓÈ͇ Ë ·ÎËÁÍËÚ ÏÛ ·Ë‚‡Ú Ó·ÂÁÔÓÍÓˇ‚‡ÌË ÓÚ ÚÓÁË Ù‡ÍÚ. “ÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÍ˙ˆ‡Ú Ò˙Ò Á˙·Ë, Ô˙Í Ò ÓÔ·͂‡Ú ÓÚ ·ÓÎÍË ‚ ˜ÂβÒÚÚ‡, Á˙·ËÚÂ Ë „·‚‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙·Û‰ˇÚ ̇ ÒÛÚËÌÚ‡. –‡Á‰‡ÁÌÂÌÓÒÚÚ‡, ÒÚÂÒ˙Ú, ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Ì·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓÚÓ ı‡ÌÂÌÂ, ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, „ÓΡÏÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡ÎÍÓıÓÎ, Ú˛Ú˛Ì Ë ÍÓÙÂËÌ, ÍÓÈÚÓ Ò ÔËÂχ ÓÚ ıÓ‡Ú‡ Ò‡ ‰ÌË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ هÍÚÓË, ÍÓËÚÓ Ô˘ËÌˇ‚‡Ú ÒÍ˙ˆ‡ÌÂÚÓ Ò˙Ò Á˙·ËÚÂ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ΘÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚˇÚ ˘ÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Ô˘ËÌˇÚ Ì‡ Á˙·ËÚÂ, ˜ÂβÒÚÚ‡ Ë Á‡ ‰‡ Ò ÓÚÒÚ‡ÌË ·ÓÎ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ Ò ËÁÔËÚ‚‡, Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô‰ԇÁËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ ‰ÓÔË‡ ̇ Á˙·ËÚ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ò˙Ì - ÌÓ˘ÂÌ Ô‰ԇÁËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÎ̇ڇ Ë „Ó̇ڇ ˜ÂβÒÚ. Ñ ÍÈÌ ÊÀ : À À

—˙·Ûʉ‡Ú ÎË Ò ÒÛÚËÌ Ò ·ÓÎÍË ‚ ˜ÂβÒÚÚ‡, Á˙·ËÚÂ Ë „·‚‡Ú‡? —˙ÔÛ„˙Ú/Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ‚Ë, ͇Á‚‡Ú ÎË, ˜Â ÒÍ˙ˆ‡Ú Á˙·ËÚ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÔËÚÂ? œÂ͇ÎÂÌËˇÚ ÒÚÂÒ, ‡Á‰‡ÁÌÂÌÓÒÚÚ‡, ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓÙÂËÌ˙Ú, ‡ÎÍÓıÓÎ˙Ú Ë ˆË„‡ËÚ ҇ ‰ÌË ÓÚ Ì¢‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌˇÚ ÒÍ˙ˆ‡ÌÂÚÓ Ò˙Ò Á˙·Ë. œÓ ÔË̈ËÔ ·ÓÎÌËÚ ÓÚ Ú‡ÁË ·ÓÎÂÒÚ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒ˙Á̇ˇÚ, ˜Â Ô‡‚ˇÚ ÚÓ‚‡. ≈‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÌË ÔÂÏË̇‚‡ ‚ Ò˙Ì. —˙ÌˇÚ Â ÔÂËÓ‰ ̇ ÔӘ˂͇ ̇ ËÁÚÓ˘Â̇ڇ Ë ËÁÏÓÂ̇ ÌÂ‚̇ ÒËÒÚÂχ, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Úˇ Ò ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ Ë ÔÓ‰‰˙ʇ. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ̇ۘÂÌËÚ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ‰ÂÌ Ì¢‡ Ò ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ú, ÒÍ·‰Ë‡Ú Ë ÏÓÁ˙Í˙Ú Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ Á‡ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ‰ÂÌ. Õ  ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÛÚ¯Ìˡ ‰ÂÌ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ó, ‡ÍÓ Ì ÔÓÒÔËÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ò˙Ì. œÂÊË‚ÂÌËˇÚ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ ÒÚÂÒ, Ì·‡Î‡Ì-

ÒË‡ÌËÚ ̇‚ËˆË Ì‡ ı‡ÌÂÌÂ, ÎËÔÒ‡Ú‡ ̇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë „‡‰ÒÍˡ ÊË‚ÓÚ, ÒÚ‡‚‡Ú Ô˘Ë̇ Á‡ ̉ӷˡ Ò˙Ì. ≈‰Ì‡ ÓÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ ̉ӷËˇÚ Ò˙Ì Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò ÒÍ˙ˆ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á˙·Ë.

ßæòå áóëãóð,îòñëàáâàéòå ïî-ëåñíî —Î‰ ̇Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ƒÓˆ. ƒ-. ÃÛÒÚ‡Ù‡ ¡‡È‡Ï Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ı‡ÌÂÈÍË ÒÂ Ò ·Û΄Û, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ Ë ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÓ ÓÚ ËÁÎ˯ÌËÚ ÒË ÍËÎӄ·ÏË. “ÓÈ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ˜ÂÁ Ôӂ‰ÂÌËÚ ÔÓ-ÔÂ‰Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ·ËÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â ·Û΄Û˙Ú („Ûı‡Ì‡Ú‡ Ô¯ÂÌˈ‡) ‰ÂÈÒÚ‚‡ ·Î‡„ÓÔˡÚÌÓ ÒÂ˘Û ‡ÍÓ‚ËÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ·ÂÏÂÌÌÓÒÚÚ‡ ÒÔÓχ„‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏÓÁ˙͇ ̇ ·Â·ÂÚ‡Ú‡. ¡Û΄Û˙Ú Â

ÙÛÌ͈ËÓ̇Î̇ ı‡Ì‡. Õ‡È- ‚‡Ê̇ڇ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌËÚ ı‡ÌË Â, ˜Â Ôӂ˯‡‚‡ ÙËÁ˘ÂÒ͇ڇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÛÊÌËÚ Á‡ Ú·ڇ ËÏ ‚¢ÂÒÚ‚‡. "√ÓΡÏÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì˯‡ÒÚÂ, ÍÓÂÚÓ Ò Ò˙‰˙ʇ ‚ ·Û΄Û‡, Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ú‡ÈÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒËÚÓÒÚ Û ıÓ‡Ú‡. Õ‡Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ˙‚ÂÏ ÓÚ ËÁÎ˯ÌËÚ ÍËÎÓ„‡ÏË, ı‡ÌÂÈÍË ÒÂ Ò ·Û΄Û. œÂÁ 2004 „Ó‰Ë̇ ‡‚ÒÚ‡Îˈ˙Ú Vicky Solah Ë ÂÍËÔ˙Ú ÏÛ ‰ÓȉÓı‡

‚ “ÛˆËˇ, Á‡ ‰‡ ËÁÒΉ‚‡Ú ·Û΄Û‡. —Ή ËÁÒΉ‚‡Ìˡڇ, ÍÓËÚÓ Ú ̇Ô‡‚ËÎË ‚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ,  ·ËÎÓ ÔËÂÚÓ, ˜Â ·Û΄Û˙Ú Â Â‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ ‰ËÂÚ˘ÌÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó. —ÔÓ‰ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚ ÓÚ Úˇı ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, Ò  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ, ˜Â ·Û΄Û˙Ú Ôˉ‡‚‡ Ôӂ˜ ÒËÚÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓËÁ‡". ƒÓˆ. ƒ-. ¡‡È‡Ï ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Ë ÔË Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ò‡ ·ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË „ÛÔ‡ ÓÚ ıÓ‡ ̇ ‡Á΢̇ ‚˙Á‡ÒÚ - ÏÂÊ‰Û 18 Ë 50 „Ó‰ËÌË, ͇ÚÓ Ú ҇ Ò ı‡ÌÂÎË Ò ·Û΄Û Ë ÓËÁ.

œË Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ Ò  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ, ˜Â ·Û΄Û˙Ú Â ÓÚÒÓ˜ËÎ „·‰‡ ÓÍÓÎÓ 1- 1,5 ˜‡Ò‡. ƒÓˆ. ƒ-. ¡‡È‡Ï ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ı‡ÌÂÈÍË ÒÂ Ò ÓËÁ, ‰ËÌ ÓÚ Ï˙ÊÂÚ ‚ „ÛÔ‡Ú‡  ÔËÂχΠ1022 kcal, ‡ ı‡ÌÂÈÍË ÒÂ Ò ·Û΄Û 909 kcal. “ÓÈ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Ë "·Û΄Û˙Ú Ì  ‚¢ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ì‡‰‚˯‡‚‡ ÍËÎÓ„‡ÏËÚÂ, ͇ÍÚÓ ÒË ÏËÒÎˇÚ ıÓ‡Ú‡, ‡ ÒÔÓχ„‡ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÍËÎÓ„‡ÏËÚÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÈÍË ÌÛÊÌËÚ Á‡ ÚˇÎÓÚÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡". Доц. Д-р. Мустафа Байрам


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 14 - 20 ÞËÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

10

5 11

13

7

8

9

12

14

15

16 19

6

17

20

18

21

22

23 25

24

26

27

29

28

30 31

32

33

34

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

33 ÓÌÒÍË ıÓ‰. 34 ¿‡·Ò͇ ÒÚÓÎˈ‡.

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 ‘ÂÌÒÍË ÍÓÏÔÓÁËÚÓ (1835-1875), ÓÔ. ì ‡ÏÂÌî. 5 ÕÂÏÒÍË Ï‡ÚÂχÚËÍ. 10 “˛ÒÍÓ ÌÓχ‰ÒÍÓ ÔÎÂÏÂ, ÔÓˇ‚ËÎÓ Ò ‚ »ÁÚӘ̇ ≈‚ÓÔ‡ - VI ‚. 12 ‘ÂÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ (1840-1902), ìÕÓ̇î. 13 ÀӉ͇ڇ ̇ “Û ’ÂÈÂ‰‡Î. 14 ‘ÂÌÒÍË ˆË„Û·. 15 √‡ÙÒÚ‚Ó ‚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ. 16 “ˈËÙÂÌÓ ˜ËÒÎÓ. 17 ¿Ì„ÎËÈÒÍË ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ÎˉÂ. 19 ≈‚Ó‡Ú·ÌÚ˘ÂÒÍË ·ÎÓÍ. 21 —ÔÓÚÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË. 22 Ç͉ÓÌÒÍË Ì‡Ó‰ÂÌ ‡Ì҇Ϸ˙Î. 23 ÀˇÚ̇ Í‡È„‡‰Ò͇ Í˙˘‡. 25 Ã˙ÊÍÓ ÚÛÒÍÓ ËÏÂ. 27 ¬˙ı ̇ —Ú‡‡ Ô·ÌË̇. 29 œ‰ÓÒÚ‡‚ËÚÂΠ̇ Ó„‡ÌË Á‡ Ú‡ÌÒÔ·ÌÚ‡ˆËˇ. 30 “„ÎÓ Ì‡ ÓÔ‡Íӂ͇ڇ. 31 ƒ˙Î„Ó ‰˙‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò Ò·„‡ ÓÚÔ‰ ̇ ÍÓÌÒ͇ ÍÓ· Á‡ ‰‚‡ ÍÓÌˇ. 32 ¡ÓÎÂÒÚ Ì‡ ÒÚÓχı‡.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 »Ú‡ÎˇÌÒÍË ıËÛ„. 2 ¬Ë‰ „ÓÒ͇ ‚˙·‡. 3 –‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓÒÚ ÔË ‡ÁÏˇÌ‡ ËÎË ÔˆÂÌ͇. 4 ÃÛÁ‡ ̇ β·Ó‚̇ڇ ÔÓÂÁˡ. 6 ƒ˙ʇ‚‡ ‚ ¡ÎËÁÍˡ ËÁÚÓÍ. 7 ¿Ì„ÎËÈÒ͇ ‡ÍÚËÒ‡. 8 Õ‡Î˘Ë ̇ „ÂÌ̇ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ. 9 ƒ˙‚ÂÌË Î„· ̇ ıËʇ. 11 √ÂÓÈ Ì‡ ≈ÎËÌ œÂÎËÌ ÓÚ ì√Â‡ˆËÚÂî. 16 ¡˙΄‡ÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎ (1888-1973), ì’ÓÎÂ‡î. 18 ‚‡ڇΠ̇ ¬‡̇. 20 “Ó‡ÎÂÚÂÌ ÍÂÏ. 21 ÿÓÚ·̉ÒÍË ‡ÒÚÓÌÓÏ. 23 ƒ˙ηÓÍÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Â͇. 24 —ÛÚ¯ÌË Ë ‚˜ÂÌË ËÁÔ‡ÂÌˡ ÔË ıÛ·‡‚Ó ‚ÂÏÂ. 26 ƒÓ·Ó͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡‡·ÒÍÓ Í‡ÙÂ. 28 ŒÒÌӂ̇ Ó·‡·ÓÚ͇ ̇ ÔÓ˜‚‡Ú‡. 29 œÓ‰‡˙Í. 30 ƒ˙ηÓ͇ ω̇ Ô‡Ìˈ‡.

ЛЕСНО

СУДОКУ 8 5

9

5

3

3

2

6

2

1

4

9

3

1

6

5 8

4

3

1

6

7

4 7

СРЕДНО

4 8

☺ ☺ ☺ ÕˇÍ‡Í˙‚ ÚËÔ ‚ÎËÁ‡ ‚ ͇·ËÌÂÚ‡ ̇ ÔÒËıˇÚ˙‡ - ̇ „·‚‡Ú‡ ÏÛ Ô‡Î‡˜ËÌ͇, ̇ ‡ÏÂÌÂÚ ÔÓ Â‰ÌÓ Ô˙ÊÂÌÓ ˇÈˆÂ, ÓÚ Û¯ËÚ ÏÛ ‚ËÒˇÚ Ô‡˜ÂÚ‡ Ô˙ÊÂ̇ ¯ÛÌ͇. - ‡Í˙‚ ‚Ë Â ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú? ÔËÚ‡ ‰ÓÍÚÓ‡. - ¿ÏË ‚ËÊ Ò„‡, ‰ÓÍÚÓÂ, Ú‚Óʇ Ò Á‡ ·‡Ú ÏË... ☺ ☺ ☺ ÃÂÊ‰Û ÔˡÚÂÎÍË: - «‡˘Ó „Ó Á‡ˇÁ‡? Õ‡ÎË ‚Ò ‡ÁÔ‡‚ˇ¯Â, ˜Â Ëχ ÌÂ˘Ó ‚ Ì„Ó. - ƒ‡, ÌÓ ‚˜ „Ó ËÁı‡˜ËıÏÂ... - “Ó‚‡ Â! ŒÚ ‚ÚÓÌËÍ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ÌÓ‚ ÊË‚ÓÚ! - «‡˘Ó Ì ÓÚ ÔÓ̉ÂÎÌËÍ? - “Ó‚‡ ÊË‚ÓÚ ÎË Â ÔÓ̉ÂÎÌË͇?! ☺ ☺ ☺

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Ïîòèð. 5. Áîêàë. 10. Åìèð. 12. Ðåâþ. 13. Åëà. 15. Ëà. 17. Àâèëà. 19. Àê. 20. Åãåð. 22. Ìàäàðà. 24. Îðàí. 26. Íàêî. 27. Àðèìàí. 29. Ìîìà. 31. Âà. 32. Àëåêî. 34. Àò. 36. Èòà. 38. Ðîòà. 40. Îïàë. 41. Èëîíà. 42. Àíèêà. Îòâåñíî: 1. Ïåòëå. 2. Îì. 3. Òèì. 4. Èð. 6. Îð. 7. Êåë. 8. Àâ. 9. Ëþëêà. 11. Àëèì. 13. Åâ. 14. Àëàí. 16. Àãîðà. 17. Àðàìà. 18. Àäàìî. 19. Àðîìà. 21. Åðè. 23. Àêî. 25. Íàëè. 27. Àâàðè. 28. Íåòî. 30. Àòèëà. 33. Êà. 35. Îòî (Íèêîëàóñ). 37. Óïè. 39. Àí. 40. ÎÍ.

6

7

3 5

9

6

1

7 5

6

4

3

2

8

5

6

8

9

4

4 5

3

3

8

1

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

5

8

3

5 ÌË ÒÚÓÎÓ‚Â. - ƒ‡. - »‰Â‡ÎÌÓ, Á̇˜Ë ˘Â ÚË „Ë Ô‡Úˇ ÓÌˡ ÔÂÚËχڇ. ☺ ☺ ☺ œ‡ˆËÂÌÚ Ò ÓÔ·͂‡ ̇ ÔÒËıˇÚ˙‡ ÒË: - ƒÓÍÚÓÂ, ‚ÒˇÍ‡ ÌÓ˘ Ò˙ÌÛ‚‡Ï, ˜Â Ï „ÓÌË Â‰ÌÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ˜Û‰Ó‚ˢÂ. - ¿ÏË ˘Ó Ì ‚ÁÂϯ ‰‡ „Ó ‡Á͇‡¯ ÔÓ ‰ˇ‚ÓÎËÚÂ? - ‡Í? -  ‡ÊË ÏÛ ‰‡ ıÓ‰Ë ‰Û„‡‰Â. -  ˙‰Â? -  ˙‰Â, Í˙‰Â... ÕˇÏ‡ Á̇˜ÂÌËÂ, ͇ÊË ÏÛ Í‡Í‚ÓÚÓ ÚË ‰Óȉ ̇ÛÏ. ¬Â˜ÂÚ‡ ‰ÓÍÚÓ‡ Ρ„‡ ‰‡ ÒÔË. »ÁÔÓ‰ Í‚‡Ú‡ ÏÛ Ò ËÁÏ˙Í‚‡ ÌÂÓÔËÒÛÂÏÓ ÒÚ‡¯ËÎˢÂ: - ƒÓÍÚÓÂ, Ô‡ÚËı‡ Ï ÔË Ú·...

3

1

В ИЦОВЕ œ‡ˆËÂÌÚ ‚ÎËÁ‡ ÔË ÔÒËıˇÚ˙‡, Òˇ‰‡ ÌÂ‚ÌÓ, ‚‡‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ˆË„‡Ë ÓÚ ‰ÊÓ·‡ ÒË Ë Ò ÚÂÔÂÂ˘Ë ˙ˆÂ Ô˙ı‚‡ 34 ‚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË Ë ‰‚ ‚ ÌÓÁ‰ËÚÂ. - flÒÌÓ, - ͇Á‚‡ ÔÒËıˇÚ˙˙Ú, - ÏÓ„‡ ÎË ‰‡ ‚Ë ÔÓÏӄ̇ Ò Ì¢Ó? - ÃÓʯ. ƒ‡È ‰ÌÓ Ó„˙̘Â! ☺ ☺ ☺ ƒ‚‡Ï‡ ·ÓˆË Ô˙ÚÛ‚‡Ú ‚ ‰̇ ÍÓ· Ë Â‰ËÌˡ ͇Á‚‡: - ¿·Â, ˇ ‚ËÊ Í‡Í‚‡ Í‡ÒË‚‡ ÔËÓ‰‡. ƒÛ„ËˇÚ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: - ¿Á ÓÚ ÚÂÁË ‰˙‚ÂÚ‡ ÌË˘Ó Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ‚ˉˇ... ☺ ☺ ☺ ≈‰ËÌ „‡·ӂˆ ÓÚË‚‡ ‰Ó Ò˙Ò‰‡ Ë ÏÛ Í‡Á‚‡: - ÓϯÛ, „ÓÎˇÏ ÔÓ·ÎÂÏ. »Ï‡Ï 15 „ÓÒÚË, ‡ Ò‡ÏÓ 10 ÒÚÓ·, ÚË Ëχ¯ ÎË Ò‚Ó·Ó‰-

2

ÑÐÅÄÍÎ

9

8

1

3

2

5

7

4

6

5

8

6

2

9

4

1

7

3

4

6

7

1

9

8

2

5

3

3

7

4

6

5

1

2

8

9

5

3

2

6

7

4

1

8

9

9

2

1

8

3

7

5

6

4

2

9

4

8

6

7

3

1

5

6

3

5

4

8

9

7

2

1

8

1

5

9

3

2

6

7

4

4

9

2

7

1

5

6

3

8

3

7

6

5

4

1

9

2

8

8

1

7

3

2

6

4

9

5

7

5

9

2

8

6

4

3

1

2

4

9

5

7

3

8

1

6

1

4

3

7

5

9

8

6

2

1

5

8

9

6

2

3

4

7

6

2

8

4

1

3

5

9

7

7

6

3

1

4

8

9

5

2

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 14 - 20 ÞËÈ 2008

Ðàñòå òúðñåíåòî íà åíåðãèéíî åôåêòèâíà åëåêòðîíèêà œÓÚ·ËÚÂÎËÚ Ò ̇ÒÓ˜‚‡Ú Í˙Ï ìÁÂÎÂ̇ڇî ÚÂıÌË͇, ÍÓˇÚÓ Ï‡Í‡ Ë Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ÒÍ˙Ô‡, Ò ‚ÂÏÂÚÓ ËÁÎËÁ‡ ÔÓ-‚ÚË̇. Õ‡ÔÓÒΉ˙Í, ÍÓ„‡ÚÓ Ô‡Á‡Û‚‡Ú ÂÎÂÍÚÓÌË͇, ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‚Ò ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÔËÚ‡Ú ÍÓÎÍÓ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó ı‡˜Ë ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú, ÔÂ‡Î̇ڇ χ¯Ë̇ ËÎË Î‡ÔÚÓÔ˙Ú. “˙È Í‡ÚÓ ˆÂ̇ڇ ̇ ÔÂÚÓ·  ÓÍÓÎÓ 145 ‰Ó·‡ Á‡ ·‡ÂÎ, ˆÂÌËÚ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙˘Ó ˇÁÍÓ Ò͇˜‡Ú ̇„ÓÂ. “Ó‚‡ ͇‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ‚Ò˘ÍÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒÏÂÚÍËÚ ÒË Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ ÔÓ-ÌËÒÍË. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÂÎÂÍÚÓÌË͇, ÍÓËÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë ÎËÌËË Ë „Ë ÂÍ·ÏË‡Ú ÂÙË͇ÒÌÓ Ô‰ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‰˙ÔÌ‡Ú Ô‰ Ò‚ÓËÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚË ‚ Ú‡ÁË Ï‡˜Ì‡ „ÎÓ·‡Î̇ ËÍÓÌÓÏË͇. ƒ‡ Òڇ̯ ÁÂÎÂÌ Ì  ҇ÏÓ ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡, ÌÓ ‚˜ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Â̇ ÒÚ˙Ô͇, ÍÓˇÚÓ ‚ÒÂÍË ·ËÁÌÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ„ÂÒË‡. » ‚˜ Ì ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ÁÂÎÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÌÓ Ë Á‡ ÁÂÎÂÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË. ŒÚ ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ô‡‡ ‚ÏÂÒÚÓ „Ó¢‡ ‚Ó‰‡, ‰Ó ı·‰ËÎÌˈË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ËÍÓÌÓÏ˘ÌË ÍÓÏÔÂÒÓË, Ë ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙË͇ÒÌË ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÂÍ‡ÌË, ÍÓÏÔ‡ÌËËÚ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌË͇ ‚Ò ÔÓ-̇ÒÚ˙‚ÂÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ‚·„‡Ú ÏÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÂÍ·χ ̇ ‚˜ ÔÛÒ̇ÚËÚ ̇ Ô‡Á‡‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Íβ˜Ó‚ÓÚÓ ÔÓÒ·ÌË ‚ ÚÂÁË ÂÍ·ÏË Â, ˜Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ı‡˜‡Ú ÔÓ-χÎÍÓ ÂÌÂ„ˡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌÍÛÂÌÚÌËÚ χÍË. ‘‡ÍÚ Â Ë, ˜Â ‚Ò Ôӂ˜ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚‡ Ò ӷ˙˘‡Ú Í˙Ï ·ˇÎ‡ Ë

˜Â̇ ÚÂıÌË͇, ÍÓÌÒÛÏË‡˘‡ ÔÓ-χÎÍÓ ÂÌÂ„ˡ. “Ó‚‡ ͇‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Í‡ÚÓ LG Electronics Ë Whirpool ‰‡ Ô‰·„‡Ú ÏÓ‰ÂÎË ÔÂ‡ÎÌË, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë Ô‡‡ ‚ÏÂÒÚÓ „Ó¢‡ ‚Ó‰‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÂÌÂ„ˡ Ò Ì‡‰ 70 ÔÓˆÂÌÚ‡. ŒÚ LG Ó˜‡Í‚‡Ú ‰Ó Í‡ˇ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ 4 ÓÚ 10 ÌÂÈÌË ÔÂ‡ÎÌË, ÔÓ‰‡‚‡ÌË ‚ —‚Â̇ ¿ÏÂË͇, ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ô‡̇ ÚÂıÌÓÎӄˡ, ͇ÚÓ Ò„‡ ÚÓ‚‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌË  2 ÓÚ 10. ŸÓ Ò ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ı·‰ËÎÌˈËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú 30 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓı‡˜Â̇ ÂÌÂ„ˡ ÓÚ Â‰ÌÓ ÚËÔ˘ÌÓ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó, Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ÍÓÏÔÂÒÓË ÓÚÒÚ˙Ô‚‡Ú ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÎËÌÂÈÌËÚ ڇÍË‚‡, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò ‰Ó 40 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ-χÎÍÓ ÂÌÂ„ˡ Ë Ì ËÁ‰‡‚‡Ú ÚÓÎÍÓ-

‚‡ ¯ÛÏ, ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚˇÚ. ¬ ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ڇ Ë̉ÛÒÚˡ ÓÚÍ‡È ‚ÂÏ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ˡ  ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÓËÚÂÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ Ë „·‰ÌË Á‡ ÂÌÂ„ˡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ËÁÚËÒÍ‚‡Ú ·˙ÁÓ ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ·‡ÚÂˡڇ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÍÓÏÔ˛ÚË, ÓÚ Apple ‰Ó Lenovo, Á‡ÏÂÌˇÚ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍ‡ÌËÚ ̇ ÏÓÌËÚÓËÚÂ, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó Ò ÓÚ Òڇ̉‡ÚÌË CCFLs ·ÏÔË (cold cathode fluorescent lamps), Ò LED (light emitting diode) ‰ËÒÔÎÂË, ÍÓËÚÓ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú Ò ‰Ó 40 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÂÌÂ„ˡڇ. ‘Ëχڇ Á‡ Ô‡Á‡ÌË ÔÓÛ˜‚‡Ìˡ DisplaySearch Ó˜‡Í‚‡ LED ‰ËÒÔÎÂËÚ ‰‡ Ô‚ÁÂÏ‡Ú 50% ÓÚ Î‡ÔÚÓÔËÚ ÔÂÁ 2010 „Ó‰Ë̇, ‰Ó͇ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ‰‚‡ 12% ÓÚ ‚Ò˘ÍË Ô‡ÌÂÎË. ƒÓ 2015 ‚Ò˘ÍË ‰ËÒÔÎÂË Á‡

ÄÀÂÀ ÏÎÄ ÍÀÅÌ

Обновихте ли браузъра си? —ÔÓ‰ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ËÁÒΉ‚‡Ì ̇ ÿ‚ÂȈ‡ÒÍˡ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÌ ËÌÒÚËÚÛÚ (Swiss Institute of Technology), Google Ë IBM, 600 ÏÎÌ. ÔÓÚ·ËÚÂÎË Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡ ‚ ÏÂʇڇ, Ì ӷÌÓ‚ˇ‚‡Ú Ò‚Óˇ ·‡ÛÁ˙, ‡ ÚÓ‚‡ ÔӉ·„‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ̇ „ÓÎˇÏ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ, Ô˯ ¬¬—. ¬ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ò ÓÚ·ÂΡÁ‚‡, ˜Â ìÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ·˙ÁÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ËÎË Ë„ÌÓË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÛÁ˙ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏËî, ‡ Ò˙˘Ó Ë ˜Â ì‚ËÚÛ‡ÎÌËÚ ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û· Ò‡ÈÚÓ‚ÂÚ Á‡ ‡Ú‡Í‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂî. ¿‚ÚÓËÚ ̇ ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰‡ Ò ÒΉ‚‡ ÔË̈ËÔ‡, ÔËÂÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ - ̇È-‰Ó·  ÚÓÈ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÂÁ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Â ‚‡ÎˉÂÌ. ¡‡ÛÁ˙ËÚ ˜ÂÒÚÓ Ò ӷÌÓ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂΠ̇ ÒÓÙÚÛÂÌˡ ÔÓ‰ÛÍÚ. “Ó‚‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ͇҇ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ - ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ÓÚÍËÚË „¯ÍË Ë ‰ÛÔÍË ‚ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. bgfactor.org

·ÔÚÓÔË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ LED ÚÂıÌÓÎӄˡ, Ô‰‡‚‡ –ÓÈÚÂÒ. LED Ò Ә‡Í‚‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‰‡ Á‡ÏÂÌË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ·ÏÔË Ò Ì‡ÊÂʇÂχ Ê˘͇ ‚ Ò„‡‰ËÚÂ Ë ÔÓ ÛÎˈËÚÂ. »ÌÚÂÂÒÂÌ Ù‡ÍÚ Â, ˜Â ̇ÒÍÓÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ‚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ̇ fiÊ̇ Ó¡ ·Â Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ò LED ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú Ò‡ÏÓ Â‰Ì‡ ¯ÂÒÚ‡ ÓÚ ÂÌÂ„ˡڇ, ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Ì‡ ÓÚ Î‡ÏÔËÚÂ Ò ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÍÛ¯ÍË. ¡˙ÁÓÚÓ ‚˙ÁÔËÂχÌ ̇ ÁÂÎÂÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Â ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ÌÓ ÓÚ Úˇı̇ڇ ‚ËÒÓ͇ ˆÂ̇, ‰˙Îʇ˘‡ Ò ̇ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ì ̇ ÚÂıÌÓÎӄˡڇ.  ÓÏÔ‡ÌËËÚ ӷ‡˜Â Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â χ͇ Ë Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ‰‡ Ò‡ ÔÓ-ÒÍ˙ÔË, ÚÓ Ò ‚ÂÏÂÚÓ ÁÂÎÂÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË ËÁÎËÁ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ÚËÌË, ÔÓ‡‰Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚ. TechNews.bg

Дава под наем помещение, подходящо за цех - 250 кв. метра.

ИЗГОДНО с. Нановица, общ. Момчилград 088 94 79 520 Regaib Kandili’niz mübarek olsun!

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


14 - 20 ÞËÈ 2008

ÑÏÎÐÒ

ZAMAN 9

Âúçïèòàíèê íà Èñìàèë Àáèëîâ ñïå÷åëè ìàçíèòå áîðáè Êúðêïúíàð Íóðóëëàõ Êàÿ

Îäðèí 647-Ú ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ χÁÌË ·Ó·Ë ˙ÍÔË̇ ‚ Œ‰ËÌ Á‡‚˙¯Ëı‡ Ò Ôӷ‰‡ ̇ –‰Ê·  ‡‡, ÍÓÈÚÓ Â ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÍ Ì‡ ÓÎËÏÔËÈÒÍˡ ¯‡ÏÔËÓÌ ‚‡ÌÂÌÎˡڇ »ÒχËÎ ¿·ËÎÓ‚. “ÓÈ ·Â Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ ·‡¯ÔÂıÎË‚‡Ì ÒΉ ͇ÚÓ Ì‡ ÙË̇· ̇‰Ë„‡ ≈ÍÂÏ fl‚ÛÁ. ƒ‚‡Ï‡Ú‡ ·ÓˆË Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ Ò ̇‰Î˙Ê‡Ú 35 ÏËÌÛÚË. ¬ 10 ÏËÌÛÚÌËÚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌˡ  ‡‡ ÚÛ¯Ë‡ ÔÓÚË‚ÌË͇ ÒË Ë Ú‡Í‡ Á‡ ‚ÚÓË ÔÓ‰ÂÌ Ô˙Ú ‚Á Á·ÚÌˡ ω‡Î ̇ ÔÂÒÚËÊÌˡ ÚÛÌË. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÚ ·Â ̇„‡‰ÂÌ ÓÚ Ó·˘Ë̇ڇ Ò 70 ıËΡ‰Ë ÚÛÒÍË ÎËË (36 ıËΡ‰Ë ‚Ó) Ë ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÔÓÎÛ˜Ë ‡Á΢ÌË Ô‰ÏÂÚÌË Ì‡„‡‰Ë ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÙËÏË. ¡Ó·ËÚ  ˙ÍÔ˙̇ ËÏ‡Ú Ò·‚‡ Ôӂ˜ ÓÚ 6 ÒÚÓÎÂÚˡ Ë Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â Ò‡ ̇È-ÒÚ‡ËˇÚ Ó„‡ÌËÁË‡Ì ÒÔÓÚ ‚ Ò‚ÂÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÔËÁ̇ Ë ÃÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ÓÎËÔÏËÈÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ (ÃŒ ). Õ‡ ÒÚ‡‰ËÓ̇ Ô‰ ·ÎËÁÓ 20 ıËΡ‰Ë ÁËÚÂÎË ·ÓˆË ÓÚ ‡Á΢ÌË Í‡Ú„ÓËË Ò Ò˙ÚÂÁ‡‚‡Ú ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ò‰Ïˈ‡. ¡ÓˆËÚ ҇ „ÓÎË ‰Ó Í˙ÒÚ‡ ͇ÚÓ Ó·Î˘‡Ú ÒÔˆˇÎÌË Í˙ÒË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË Ì‡. Í˙ÒÔÂÚ. œÓ Ú‡‰ËˆËˇ Ú Ò Ô‡‚ˇÚ ÓÚ ‚ÓÎÒ͇ ÍÓʇ Ë Ò ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ Ï‡ÈÒÚÓË Ò˙‡˜Ë. »ÏÂÚÓ Ì‡ ·Ó·ËÚ ˉ‚‡ ÓÚ ÎË‚‡‰‡Ú‡  ˙ÍÔ˙̇ ‚ „˙ˆÍÓÚÓ ÒÂÎˢ —‡ÏÓ̇, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ·ËÎË Ó„‡ÌËÁË‡ÌË. Õ‡˘‡Ú Ò "χÁÌË" Á‡‡‰Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ Ï‡Á‡Ì ̇ Ú·ڇ Ò˙Ò ÁÂıÚËÌ.

Реджеб Кара

Хасковлия спечели Уимбълдън 17-„Ӊ˯ÌËˇÚ ·˙΄‡ËÌ √Ë„Ó ƒËÏËÚÓ‚ Ò ËÁ͇˜Ë ̇ ˜ÂÚ‚˙ÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ‡Ì„ÎËÒÚ‡ ÔÓ ÚÂÌËÒ Ì‡ ITF Á‡ ˛ÌÓ¯Ë ‰Ó 18 „Ó‰ËÌË ÒΉ ͇ÚÓ ÒÔ˜ÂÎË ÙË̇· ̇ ”ËÏ·˙Ή˙Ì. ƒËÏËÚÓ‚ ̇‰Ë„‡ ÙËÌ·̉ˆ‡ ’ÂÌË ÓÌÚËÌÂÌ Ò˙Ò 7:5, 6:3, Á‡ ‰‡ ÔÓ„ÂÒË‡ Ò ‰Â‚ÂÚ ÔÓÁˈËË ÓÚ Í·ÒË‡ÌÂÚÓ ÒË ÔÂ‰Ë ÚÛÌË‡ ÓÚ √ÓÎÂÏˡ ¯ÎÂÏ ‚ ÀÓ̉ÓÌ. ’‡ÒÍÓ‚Îˡڇ Ëχ 1106.25 ÚÓ˜ÍË, ÍÓËÚÓ ‚Íβ˜‚‡Ú ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÒÔ˜ÂÎÂÌË ÓÚ ÚÛÌËË Á‡ ˛ÌÓ¯Ë Ì‡ ÒËÌ„˙Î Ë Ì‡ ‰‚ÓÈÍË. ¡˙΄‡ÒÍËˇÚ ÚÂÌËÒËÒÚ √Ë„Ó ƒËÏËÚÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â  ˘‡ÒÚÎË‚ ÓÚ ÒÔ˜ÂÎÂ̇ڇ ÚËÚ· ̇ ”ËÏ·˙Ή˙Ì, ÌÓ ËÒÚËÌÒ͇ڇ ÏÛ ˆÂÎ Â ÌˇÍÓÈ ‰ÂÌ ‰‡ ‚ÁÂÏ „ÓÎˇÏ ÚÓÙÂÈ ÔË Ï˙ÊÂÚÂ. "¬˙˘‡Ï Ò ‚ ıÛ·‡‚Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡. Õ‡ËÒÚË̇ Ò˙Ï ‡‰ÓÒÚÂÌ. Õ‡‰ˇ‚‡Ï Ò ‰‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ï ڇ͇ Ë ‚ ·˙‰Â˘Â. »ÒÍ‡Ï ‰‡ ÔÓÒÚ˄̇ ˆÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙Ï ÒË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ, ‡ ̇ Ô˙‚Ó ‚ÂÏ Ú ҇ ‚ΡÁ‡ ‚ ÚÓÔ 100 ̇ Ï˙ÊÂÚÂ", Á‡ˇ‚Ë ƒËÏËÚÓ‚. "ƒÓ͇ÚÓ Ì ÒÔ˜ÂΡ ̇ËÒÚË̇ „ÓÎˇÏ ÚÛÌË Á‡ Ï˙Ê ӷ‡˜Â, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò˙Ï ‰Ó‚ÓÎÂÌ. “‡ÁË ÚËÚ·  Á‡ ˛ÌÓ¯Ë Ë Ì ˇ ÔËÂÏ‡Ï Í‡ÚÓ ÌÂ˘Ó ÓÒÓ·ÂÌÓ „ÓΡÏÓ", ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ. ƒËÏËÚÓ‚  ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡Î ÚËÚ·ڇ ̇ ÓÙˈˇÎ̇ڇ ‚˜Âˇ Á‡ ¯‡ÏÔËÓÌËÚ ̇ ”ËÏ·˙Ή˙Ì, ̇ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ÎË Ôӷ‰ËÚÂÎËÚ ÔË Ï˙ÊÂÚ –‡Ù‡ÂÎ Õ‡‰‡Î Ë ÔË ÊÂÌËÚ ¬ËÌ˙Ò ”ËΡÏÒ. ÀˉÂ ‚ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡Ú‡ ‡Ì„ÎËÒÚ‡  ÷ÛÌ-’Û‡ flÌ (“‡È‚‡Ì) Ò 1208.75 ÚÓ˜ÍË, Ô‰ ¡Â̇‰ “ÓÏ˘ (¿‚ÒÚ‡Îˡ) Ò 1182.50 ÚÓ˜ÍË Ë –Ë͇‰‡Ò ¡Â‡ÌÍËÒ (À‡Ú‚ˡ) Ò 1115.00 ÚÓ˜ÍË.


10 Z A M A N Ê Í È Ã À 14 - 20 ÞËÈ 2008

Американката Аслъ Санджар спечели първа награда в САЩ с книгата си "Жената в Османската империя – мит и реалност", където описва омаловажаваната досега роля на жената в обществото.

Âúçïðèåòàòà ïðåäñòàâà çà õàðåìà å ìèò ¬˙ÁÔËÂÚÓÚÓ Òı‡˘‡Ì Á‡ ı‡ÂÏ ‚ „·‚ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ì  ÌË˘Ó Ôӂ˜ ÓÚ ÏËÚ, Á‡ˇ‚Ë ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ ÔËÒ‡ÚÂÎ͇ ¿ÒÎ˙ —‡Ì‰Ê‡. “ˇ ËÁ‰‡‰Â ÍÌË„‡Ú‡ "Ottoman Woman: Myth and Reality"(ΔÂ̇ڇ ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ - ÏËÚ Ë ‡ÎÌÓÒÚ), Ò ÍÓˇÚÓ ÒÔ˜ÂÎË Ô˙‚‡ ̇„‡‰‡ ‚ Ò˙‚ÌÓ‚‡ÌËÂ, Ôӂ‰ÂÌÓ ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ ¡ẨʇÏËÌ ‘‡ÌÍÎËÌ. ¬˙‚ ÙÓÛχ, ̇ ÍÓÈÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ı‡ ıËΡ‰Ë ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ËÁ‰‡‰ÂÎÒÚ‚‡, ÍÌË„‡Ú‡ ̇ —‡Ì‰Ê‡ ·Â ÓÚ΢Â̇ ‚ ‡Á‰Â· "»ÒÚÓˡ Ë ÔÓÎËÚË͇". ÌË„‡Ú‡ È ‰ÓÒÚ˄̇ ÙË̇· Ë ‚ ‡Á‰ÂÎ " Óˈ‡ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ". œ·˂‡‚‡˘‡Ú‡ ‚˜ 3 ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ‚ “ÛˆËˇ ¿ÒÎ˙ ·Â β·ÂÁ̇ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚˙ÔÓÒËÚ ̇ "«‡Ï‡Ì" ÓÚÌÓÒÌÓ ÌÓ‚ÓËÁΡÁ·ڇ È ÍÌË„‡. Õ‡ÏÂÂÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÁÒΉ‚‡Ì ‡‚ÚÓ͇ڇ Ó·ÂÒÌˇ‚‡ Ò ‡Á΢ÌËÚÂ Ë ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ÏÌÂÌˡ Á‡ ÊÂ̇ڇ ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ, ÍÓËÚÓ Úˇ ˜Û· Ò Ë‰‚‡ÌÂÚÓ ÒË ‚ “ÛˆËˇ. »ÒÚËÌÒÍËˇÚ ÔÓ‚Ó‰ Ó·‡˜Â Òڇ̇· ËÁΡÁ·ڇ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 90-Ú „Ó‰ËÌË Â‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ËβÒÚÓ‚‡ÌÓ ËÁ‰‡ÌË Á‡ ı‡Âχ. ŒÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ë ÂÒÚÂÚ˘ÂÒÍË ‚ˉ ÍÌË„‡Ú‡  ‰ÓÒÚ‡ ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡˘‡, ‰ÓË ÒÂÌÁ‡ˆËÓÌ̇, ÌÓ ÊÂÌËÚ ‚ ı‡Âχ Ò ÓÔËÒ‚‡Ú ͇ÚÓ ÂÓÚ˘ÌË, ÔÓÚËÒ̇ÚË Ë ·ÂÁÔ‡‚ÌË ıÓ‡. “‡ÁË ÚÂÁ‡ Ì ÏË ‰ÓÔ‡‰Ì‡ ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ÌˇÏ‡ı Ë ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓÚË‚ÌÓÚÓ, Á‡ÚÓ‚‡ ¯Ëı ‰‡ Ò ÔÓÓ‚ˇ ‚ ËÒÚÓˡڇ Ë ·ËÚ‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ, ̇ÒÂΡ‚‡˘Ë ÚÂÁË ÁÂÏË ÔÂ‰Ë ‚ÂÍÓ‚Â, ÒÔÓ‰ÂΡ —‡Ì‰Ê‡.

¬ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‚Ó·‡Ú‡ ÒË ¿ÒÎ˙ ÓÔËÒ‚‡ ÊÂ̇ڇ ‚ ŒÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ ÓÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚ÂÌˈË, ÍÓËÚÓ Ô‰‡‚‡Ú ‚ˉˇÌÓÚÓ ÚÛÍ ‚ Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡ÌË: "œ˙‚‡Ú‡ ‚˙Î̇ ÓÚ Ô˙Ú¯ÂÒÚ‚ÂÌˈË, ‰Ó¯ÎË ‚ “ÛˆËˇ

ÚÓ„‡‚‡ ·ˇı‡ Ï˙ÊÂÚÂ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ˜Â Ú Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ÒÚ˙ÔˇÚ ‚ ı‡Âχ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÔËÒ‚‡ı‡ ·Â Ó„‡Ì˘ÂÌÓ Ò Úˇı̇ڇ Ô‰ÒÚ‡‚‡. ¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÛÏËÚ ËÏ Ò Ò˙‰˙ʇ¯Â Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‡Î̇ ͇ÚËÑ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð Ø À Ò Á À ÉÕ À Í

Þñðà Ìåñóäå

Родена е в щата Кентъки, но детството и преминава в Охайо. По време на следването си в местни университет се запознава със своя съпруг, който е от Турция. Преди 30 г. решават да се заселят в Истанбул. Тя е специалист по английска литература и постоянно издава различни книги. След идването си в ориента започва да пише за жената и семейството.Миналата седмица в най-голямато събитие на независимте издатели, наградите на Бенджамин Франклин, тя спечели първо място в раздела "История и политика" с книгата си" Woman: Myth and Reality". Голяма заслуга за издаването на книгата има синът й Шахин Санджар, който обаче веднага след завършването на оформлението почива нелепо след автомобилна катастрофа.

Правата на жената в миналото "Жената в Османската империя имала възможност да бъде съдена, както и да осъжда. Тя е притежавала т.нар. legal agency права, докато в Англия например по това време жените нямали как да отварят съдебно дело самостоятелно и затова обикновено правили това посредством съпрузите си. След като се омъжи всички имоти се прехвърляли на името на мъжа й. В Османската империя преди да се омъжи жената сключвала специлен договор, в който всички желания на бъдещата съпруга били включвани като клауза. Примерно, ако е била вдовица, можела е да поиска от новия си съпруг да бъде отговорен към децата от предишния си брак. Или да поиска да не се отдалечава от родителите си, да отхвърли евентуална полигамия на съпруга си и пр." Част от книгата "Woman: Myth and Reality"

̇ Á‡ ̇˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ ‚ ı‡Âχ. Õ‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÏËÚ‡ Á‡ ı‡Âχ ·Â ‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ Û˜ÂÌËÚ ÓËÂÌÚ‡ÎËÒÚË. œÂÁ 18 Ë 19 ‚. Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ ÔËËʉ‡Ú Ë ÊÂÌË, ÍÓËÚÓ Ëχı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÒÌ‡Ú ‰Ó ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ı‡Âχ, ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ·ËÚ‡ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ ËÏ. “‡Í‡ ËÁ„‡‰ÂÌËˇÚ Ó·‡Á Á‡ ÌÂ„Ó ÎÂ͇-ÔÓÎÂ͇ Ò ÔÓÏÂÌË."

77% от жените са спечелили дела срещу мъжете ¬ ÓÚ΢Â̇ڇ Ú‚Ó·‡ ‡‚ÚÓ͇ڇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Á„ÎÂʉ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ, ‚˙¯ÂÌË ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ ÊÂÌË, ÚÂıÌËˇÚ Âʉ̂ÂÌ ÊË‚ÓÚ, ·ËÚ˙Ú Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ, ÓÎËÚ ËÏ Ì‡ χÈÍË, Ò˙ÔÛ„Ë. ◊‡ÒÚÚ‡ "ΔÂÌËÚ ‚ Ò‡‡ˇ" Ô˙Í Ò ÒÔË‡ ̇ ÈÂ‡ıˡڇ, ÓÎËÚÂ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚ ̇ ÌÂÊÌˡ ÔÓÎ. ¬ "œ‡‚ÌË „ËÒÚË" Ò ÔÓÒΉˇ‚‡Ú ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ÊÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú˙ÒˇÚ ‰Ó Í‡È Ò‚ÓËÚ Ô‡‚‡, ÓÚÒÚÓˇ‚‡Ú ËÒ͇Ìˡڇ ÒË Ô‰ Á‡ÍÓ̇. ¬ ÔÓÒΉ̇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÁ‡„·‚Â̇ "ΔÂ̇ڇ ‚ ÓÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ Ô‰ ÏÂÚ‡ÙËÁ˘ÌÓÚÓ Ó„Î‰‡ÎÓ", Ò ËÁÒΉ‚‡Ú ÌÂÁ̇ÈÌËÚÂ Ë ÌÂËÁˇ‚ÂÌËÚ ‰ÓÒ„‡ ˆˇÎÓÒÚÌË ‰ÛıÓ‚ÌË Ò˙˘ÌÓÒÚË Ì‡ ÊÂ̇ڇ, ·ÂÁ ÍÓËÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË, ˜Â Ò ÔÓÁ̇‚‡Ú ͇˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ È. ¬ ÓÒχÌÒ͇ڇ Ô‡‚̇ ÒËÒÚÂχ  Á‡Î„̇ΠÔÓÒÚÛ·Ú˙Ú Ò˙‰ËˇÚ‡ ‰‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ ÔÓ-Ò··Ëˇ. »Ï‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇, ÒÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ Ò ‚Ëʉ‡, ˜Â ÔÂÁ 17-Ë Ë 18-Ë ‚ÂÍ 77% ÓÚ ÊÂÌËÚ ҇ ÒÔ˜ÂÎËÎË Ò˙‰Â·ÌËÚ ‰Â·, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ‚ÓËÎË ÒÂ˘Û Ï˙ÊÂÚÂ. “‡Í‡ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÌÂÏ˛Ò˛ÎχÌËÚ ‚ ËÏÂˡڇ, ÍÓËÚÓ Ì‡‰‰ÂΡ‚‡Ú ‚ Ò˙‰Â·ÌËÚ ÒÔÓÓ‚Â ÒÂ˘Û ÏÂÒÚÌËÚÂ Ï˛Ò˛ÎχÌË.

Митът за харема е несправедливост към жената —ÔÓ‰ ¿ÒÎ˙ Á‡ÔÓ˜Ì‡Î Ò ÓˇÌÚ‡ÎËÒÚËÚÂ Ë ‡Á‚ËÚ ÓÚ Â‚ÓÔÂȈËÚ ÚÂÁ‡ Á‡ ı‡Âχ, ÍÓˇÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ‰ÌÂÒ,  ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚ Í˙Ï Î˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÊÂ̇ڇ. “ˇ ÒÔÓ‰ÂΡ, ˜Â ÊÂÌËÚ ‚ ı‡Âχ Ì ҇ ·ËÎË Ú‡Í‡ ·ÂÁÔ‡‚ÌË Ë ·ÂÁÒÚÓÈÌÓÒÚÌË, ͇ÍÚÓ Ò ڂ˙‰Ë. “ Ëχı‡ Ú‡ÍË‚‡ Ô‡‚‡, ÍÓËÚÓ Â‚ÓÔÂÈÍËÚ ËÁ‚Ó˛‚‡ı‡ 600 „Ó‰ËÌË ÒΉ ÚÓ‚‡. ŒÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ÓÎËÚÂ Ë ÒӈˇÎÌˡ ÒÚ‡ÚÛÒ ·ˇı‡ Ò ÙÂÏËÌËÒÚ˘ÌÓ ‰˙ʇÌÂ. ÕÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ·‡Î‡ÌÒË‡ı‡

ÏÌÓ„Ó ÛÏÂÎÓ Ò ‰ÂÈÌÓÒÚËÚ ÒË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ͇Á‚‡ —‡Ì‰Ê‡. ¿ÏÂË͇Ì͇ڇ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌË, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò ‚Ëʉ‡Ú ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚ ʇηË, ‰ÓÒÚ˄̇ÎË ‰Ó ¬ËÒ¯Ëˇ Ò˙‰ ‚ »Òڇ̷ÛÎ. ¿ÍÓ Ì ҇ ÒË ‚ÁËχÎË Ô‡‚‡Ú‡ ÔË ‡ÈÓÌÌˡ ͇‰Ëˇ, Ú Ò ̇ÒÓ˜‚‡ÎË Í˙Ï ÔÓ‚ËÒ¯ËÚ ËÌÒڇ̈ËË ËÎË ÔˇÍÓ Í˙Ï —ÛÎڇ̇, ‰ÂÈÒÚ‚‡ÎË Ò‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ Ô‡‚‡Ú‡ ÒË. “‡Í‡ ˜Â ÓÒ‚ÂÌ ÙÂÏËÌËÒÚ˘ÌË Ú ҇ ·ËÎË Ë ÒÏÂÎË Ë ÛÔÓËÚË Î˘ÌÓÒÚË, Á‡Íβ˜‡‚‡ ¿ÒÎ˙ —‡Ì‰Ê‡.

Митът за полигамията (многоженството) œËÒ‡ÚÂÎ͇ڇ ÓÚı‚˙Ρ Ӣ ‰ÌÓ Òı‚‡˘‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Â ‚˙ÔËÂÚÓ ÓÚ ÓËÂÌÚ‡ÎËÒÚËÚÂ. “Ó‚‡ ͇҇ Ú.̇. ÔÓÎË„‡Ïˡ ËÎË ÏÌÓ„ÓÊÂÌÒÚ‚ÓÚÓ. “ˇ ÓÔ‰ÂΡ ͇ÚÓ ÏËÚ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ, ˜Â ÔÓÎË„‡Ïˡڇ  ·Ë· ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂ̇ Ë ·Ë· ÌÓχÎ̇ Ô‡ÍÚË͇. ¬ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ò Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ÊÂ̇  ·Ë· ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎ̇. «‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÚÓ‚‡ —‡Ì‰Ê‡ ÔÓ͇Á‚‡ ËÁ‚ÓËÚÂ, ÒÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ‚ „ÓÎÂÏËÚ „‡-

‰Ó‚ ͇ÚÓ »Òڇ̷ÛÎ Ë ¡ÛÒ‡ ÔÓˆÂÌÚ˙Ú Ì  ̇‰‚˯‡‚‡Î ÓÚ 2 ‰Ó 4%. ¬ÌËχÌË Á‡ÒÎÛ¯‡‚‡ ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇÚ‡, ˜Â ÏÌÓ„ÓÊÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Â ·ËÎÓ Î„‡ÎÌÓ Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ, ÌÓ Ì ·Ë· ÔËÂÚ‡ ͇ÚÓ ÒӈˇÎ̇ Ô‡ÍÚË͇. —‚ÓˇÚ‡ ÍÌË„‡ Úˇ ÓÔ‰Â· ͇ÚÓ ÔÓÒ·ÌË Í˙Ï Á‡Ô‡‰ÌËÚ ӷ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ú˙ÒˇÚ Ô˙‚Ó ËÁÚÓ˜ÌË͇ ̇ Ú‚˙‰ÂÌˡڇ, ̇ Í‡Í‚Ó Ò ·‡ÁË‡Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ڇ ËÌÙÓχˆËˇ ‚ ÍÌË„‡Ú‡, ‰‡ÎË Â ‰ÓÒÚÓ‚Â̇.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 14 - 20 ÞËÈ 2008

"×àéêèòå" îòëåòÿõà çà ïîëîâèí ìèëèîí ëåâà «‡ ̇‰ ÔÓÎÓ‚ËÌ ÏËÎËÓÌ Î‚‡ ·ˇı‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌË 20-ڠ΄Ẩ‡ÌË ÒÓˆ‚ÓÁË· "◊‡È͇" ÓÚ “‡ÚÓ‚Ó ‚ÂÏÂ. Õ‡ˆËÓ̇Î̇ —ÎÛÊ·‡ "Œı‡Ì‡" (Õ—Œ) Ó„‡ÌËÁË‡ Ú˙„, ̇ ÍÓÈÚÓ Ò ‚Íβ˜Ëı‡ Í˙Ï 100 ‰Û¯Ë ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ˜ÛÊ·Ë̇. »ÌÚÂÂÒ˙Ú ·Â „ÓÎˇÏ Á‡‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Ëχ Ò‡ÏÓ 3 ıËΡ‰Ë ·Óˇ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ ÎÛÍÒÓÁÌÓÚÓ ÒÓˆ‚ÓÁËÎÓ. ¬ Úˇı Ì ‚‰Ì˙Ê ·˙΄‡ÒÍËÚ ‚ËÒÓ˜‡È¯Ë ÙË„ÛË Ò‡ Ò ‚ÓÁËÎË Ò ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ÓÒÓ·Ë ÓÚ

‚ËÒÓÍ ‡Ì„ ͇ÚÓ ‘ˉÂÎ ‡ÒÚÓ, ‘‡ÌÒÓ‡ ÃËÚÂ‡Ì, √Ó·‡˜Ó‚, ¬‡ÎÂÌÚË̇ “Â¯ÍÓ‚‡ Ë ‰. œ˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ Ó·ˇ‚Â̇ڇ ˆÂ̇ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ‚‡Ë‡¯Â ÓÚ 15 000 ‰Ó 17 500 ΂. ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÚÓ ËÏ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë „Ó‰Ë̇ڇ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œË Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ó·‡˜Â ˆÂ̇ڇ ̇ "◊‡ÈÍËÚÂ" ÓÚ ÔÓÌӂˡ ÏÓ‰ÂÎ √¿« 14 ‰ÓÒÚ˄̇ 31 999 ΂‡, ‡ ̇ √¿« 13 - 25 170 ΂. Õ‡ÈÒÚ‡‡Ú‡ ◊‡È͇  ÓÚ 1961 „. , ‡ ̇È-

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 29 (806) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÍÓÐÈ ÅÊÅÍ Genel Yayýn Yönetmeni: NURÝ EKEN n.eken@zaman.bg Çàì.-ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍΠØóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ

Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅ Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄΠÀáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53 Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

ÌÓ‚‡Ú‡ ÓÚ 1986 „. «‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË ÚÂÁË ÍÓÎË ·ËÎË ËÒÚËÌÒÍË ÎÛÍÒ. “ ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò ÛÌË͇ÎÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌË ÒÍÓÓÒÚË Ë ÍÎËχÚËÍ. «‡Â‰ÌÓ Ò ‰‚‡Ú‡ ‡Á„˙‚‡ÂÏË Ò‰‡ÎÍË, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ Ô‚Ӊ‡˜Ë, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú ÒÚ‡‚‡ 7 ÏÂÒÚÂÌ. œÓ‚˜ÂÚÓ ˜‡ÒÚË Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ҇ ÓË„Ë̇ÎÌË. ¬Ó·Ì˙Ú Â ËÏËÚ‡ˆËˇ ̇ ÒÎÓÌÓ‚‡ ÍÓÒÚ, ÒÍÓÓÒÚËÚ ҇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌË, ‡ ÍÛÔÂÚ‡Ú‡ Ò‡ ̇Ô‡‚ÂÌË ÓÚ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ·χË̇.

œÓ‰˙Ú Â ÔÓÒÚÂÎÂÌ Ò ÔÂÒËÈÒÍË ÍËÎËÏË, ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÒÚ˙Í·, ‡‰ËÓ Ë Í‡ÒÂÚÓÙÓÌ. œÓ˜ÚË Ì ÛÒ¢‡Ú ‰ÛÔÍËÚ ÔÓ Ô˙Úˇ. »Ï‡ ‡Á·Ë‡ Ò ‰ÓÒÚ‡ ̉ÓÒÚ‡Ú˙ˆË. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚ ËÏ Ò‡ Ò 5500 ÍÛ·Ë͇, 220 ÍÓÌÒÍË ÒËÎË Ë ËÏ‡Ú ‡ÁıÓ‰ ̇ „ÓË‚Ó ‚ „‡‰ÒÍË ÛÒÎӂˡ 26 ÎËÚ‡ ̇ 100 ÍÏ. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ËÁ͇‚‡Ú Ò ҇ÏÓ ÔË Ò‚‡Ú·Ë, ‡·ËÚÛËÂÌÚÒÍË ·‡ÎÓ‚Â Ë Ô. ƒ˙ÎÊË̇ڇ ËÏ Ì‡‰‚˯‡‚‡ 6 ÏÂÚ‡, ‡ ¯ËË̇ڇ ËÏ Â ·ÎËÁÓ 2 Ï.

София е най-скъпият град в страната —ÓÙˡ, ¬‡̇ Ë ¡Û„‡Ò Ô‰·„‡Ú ̇È-ÒÍ˙Ôˡ ÚÛ‰ Á‡ ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ Ò‰ÌË ÔÓÁˈËË, ͇ÚÓ ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË „‡‰Ó‚Â ÌˇÏ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ‡ÁÎËÍË ‚ Ò‰ÌËÚ ÌË‚‡ ̇ Á‡Ô·˘‡ÌÂ. “Ó‚‡ ÔÓ͇Á‚‡Ú ‰‡ÌÌË Ì‡ "»Ì‰˙ÒÚË ”Ó˜" Á‡ ˆÂ̇ڇ ̇ ÊË‚ÓÚ Ë Á‡Ô·ÚËÚ ÔÓ „‡‰Ó‚ Á‡ ˛ÌË, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ËÁÒΉӂ‡ÚÂÎÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ. —ÔÓ‰ Ë̉ÂÍÒ‡ "ˆÂ̇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡" —ÓÙˡ  ̇ÈÒÍ˙ÔËˇÚ „‡‰, ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒΉ‚‡Ì ÓÚ ¡Û„‡Ò Ë ¬‡̇. ¬ œÎÓ‚‰Ë‚ Á‡Ô·ÚËÚ Á‡ Ò‰ÌË ÔÓÁˈËË Ò‡ Ò ÓÍÓÎÓ 30 ̇ ÒÚÓ ÔÓ-ÌËÒÍË, ‰Ó͇ÚÓ Á‡ ·‡ÁÓ‚Ë ÔÓÁˈËË (ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÚÛ‰) - Ò ÓÍÓÎÓ 20 ̇ ÒÚÓ ÔÓ-ÌËÒÍË ÓÚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡. Õ‡È-

‚ÚËÌ Â ÚÛ‰˙Ú ‚ „ËÓ̇ ̇ ¬‡ˆ‡, ¬Ë‰ËÌ Ë ÃÓÌڇ̇. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ÊË‚ÓÚ˙Ú ‚ ÚÂÁË „‡‰Ó‚ ÓÒÚ‡‚‡ ̇È-‚ÚËÌ, ͇ÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ̇ڇ ÒË· ̇ 1 ΂ Ú‡Ï Â Ò ·ÎËÁÓ 40 ̇ ÒÚÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‚ —ÓÙˡ. "—‰ÌËÚ ÔÓÁˈËË" Ò‡ Ú‡ÍË‚‡, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ÎÂÒÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÏÂÌˇÚ ÙËÏËÚÂ Ë ‰ÓË Ë̉ÛÒÚËËÚÂ, ‡ÍÓ ËÏ‡Ú Ê·ÌË ‰‡ Ôˉӷ˂‡Ú ÌÓ‚Ó Á‡ Úˇı Ë ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡ Á̇ÌËÂ. “ËÔ˘ÌËˇÚ ÒÎÛÊËÚÂΠ̇ Ò‰̇ ÔÓÁËˆËˇ ‚·‰Â ·‡ÁÓ‚Ó ‡Ì„ÎËÈÒÍË, ÚÓÈ Â Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û 25 Ë 45 „Ó‰ËÌË, ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡‰‡ÔÚË‡ ·˙ÁÓ ‚ ÌÓ‚‡ Ò‰‡ Ë ‰‡ Ôˉӷ˂‡ ÌÓ‚Ë Á‡ ÌÂ„Ó ÙÛÌ͈ËË.

По-високи пенсии за 62% от пенсионерите след 1 октомври Õ‡‰ 62% ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡ ˘Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÔÂÌÒËË ÒΉ ÔÂËÁ˜ËÒΡ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚ 1 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „. “Ó‚‡ ÒÚ‡‚‡ ˇÒÌÓ ÓÚ Ó·Ò˙‰ÂÌËÚ ÓÚ ÒӈˇÎÌËÚ ԇÚ̸ÓË ÔÓÏÂÌË ‚ Ó‰ÂÍÒ‡ Á‡ ÒӈˇÎÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ. œÓÂÍÚ˙Ú Ì‡ Á‡ÍÓÌ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ̇  Ó‰ÂÍÒ‡ ·Â¯Â ‡Á„Ή‡Ì ̇ Á‡Ò‰‡ÌË ̇ Õ‡ˆËÓ̇ÎÌˡ Ò˙‚ÂÚ Á‡ ÚËÒÚ‡ÌÌÓ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ ̇ ÚÛ‰‡ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÔÓÎËÚË͇ ≈ÏËÎˡ ÇÒ·Ó‚‡.—ÔÓ‰ Ìӂˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÔÂÌÒËËÚÂ, ÓÚÔÛÒ̇ÚË ‰Ó 31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2007 „., ˘Â Ò ÔÂËÁ˜ËÒΡ‚‡Ú ÓÚ 1 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „., ͇ÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌËˇÚ Ë̉˂ˉۇÎÂÌ ÍÓÂÙˈËÂÌÚ Ì‡ ÎˈÂÚÓ Í˙Ï 1 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2008 „. Ò ÛÏÌÓÊË ÔÓ Ò‰ÌÓÏÂÒ˜Ìˡ ÓÒË„ÛËÚÂÎÂÌ

‰ÓıÓ‰ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ 2007 „. - 398,17 ΂. œÂËÁ˜ËÒΡ‚‡ÌÂÚÓ ˘Â Ò ËÁ‚˙¯‚‡, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÚÓ‚‡  ÔÓ-·Î‡„ÓÔˡÚÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ. —ÔÓ‰ ËÁ˜ËÒÎÂÌˡڇ ̇ Ó—œ Ë ÕŒ», ÔË·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ìӂˡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ˘Â ‰Ó‚‰ ‰Ó Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ÔÂÌÒËËÚ ̇ 62,6% ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡. «‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ˘Â Ò Á‡Ô‡ÁË ‰ÓÒ„‡¯ÌËˇÚ ‡ÁÏÂ. ”‚Â΢ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓıÓ‰ËÚ ̇ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ıÓ‡  ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ÃË̇·ڇ „Ó‰Ë̇ ÔÂÌÒËËÚ ·ˇı‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡ÌË Ì‡ ‰‚ ÒÚ˙ÔÍË ÓÚ ÔÓ 10%, ‡ ÓÚ 1 ˛ÎË 2008 „. ·ˇı‡ Û‚Â΢ÂÌË Ò 10,35 ̇ ÒÚÓ. –¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÂËÁ˜ËÒÎÂÌË ̇ ÔÂÌÒËËÚ ·Â¯Â ‚ÁÂÚÓ Ì‡ ‡Á¯ËÂÌÓÚÓ Á‡Ò‰‡ÌË ̇ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘‡Ú‡ ÍÓ‡ÎËˆËˇ ‚ ‡Ú‡ËÌÓ ÔÂÁ ÏÂÒˆ χÈ.


14 - 20 ÞËÈ 2008

"Ñðåáúðíà" íà 60 ãîäèíè »Î˛ÒÚÓ‚‡Ì‡ ÔÓ˘ÂÌÒ͇ ͇Ú˘͇ ·Â ‚‡ÎˉË‡Ì‡ ÔÓ ÒÎÛ˜‡È 60-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÂ‚‡Ú‡ "—·˙̇". œÓˇ‚‡Ú‡  ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡Ì ̇ ˛·ËΡ ̇ ÂÁÂ‚‡Ú‡ Ë 25-„Ӊ˯ÌË̇ڇ ÓÚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰Ó̇ۘÌˡ ÏÛÁÂÈ Í˙Ï Ì„Ó. œ˙‚‡Ú‡ ÔÓ˘ÂÌÒ͇ χ͇ Á‡ "—·˙̇"  ËÁ‰‡‰Â̇ ÔÂÁ 1960 „. ŒÚ 1987 „. Ì‡Ò‡Ï Á‡ ÚÓÁË ÛÌË͇ÎÂÌ ÔËÓ‰ÂÌ Í˙Ú Ì ҇ ËÁ‰‡‚‡ÌË ÔÓ˘ÂÌÒÍË Ï‡ÍË Ë Í‡Ú˘ÍË. –ÂÁÂ‚‡Ú˙Ú —·˙̇  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Í‡È ÒÂÎÓ —·˙̇, ̇ 16 kÏ Á‡Ô‡‰ÌÓ ÓÚ —ËÎËÒÚ‡ Ë Ì‡ 2 ÍÏ ˛ÊÌÓ ÓÚ ƒÛ̇‚. “ÓÈ Ó·ı‚‡˘‡ ÂÁÂÓÚÓ —·˙̇ Ë Ì„ӂËÚ ÓÍÓÎÌÓÒÚË. ≈ÁÂÓÚÓ —·˙̇  ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ Í‡È Â͇ ƒÛ̇‚, ̇ ÓÍÓÎÓ 18 ÍÏ Á‡Ô‡‰ÌÓ ÓÚ „‡‰

720 хил.туристи посетили Рилския 720 000 ‰Û¯Ë ÔÓÒÂÚËÎË –ËÎÒÍËˇÚ Ï‡Ì‡ÒÚË ÔÂÁ 2007 „., ‡ œÂÔÂËÍÓÌ - ̇‰ 200 000. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë –ÛÏÂÌ ƒ‡„‡ÌÓ‚, ‰ËÂÍÚÓ ̇ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁË Ë ÓˆÂÌÍË ‚ ÚÛËÁχ. “ÓÈ ÒÔÓ‰ÂÎË, ˜Â 50 „Ó‰ËÌË Ë 50 ÏÎÌ.‚Ó Ò‡ ·ËÎË ÌÛÊÌË Ì‡ χÒÎÓ‰‡È̇ڇ ÓÁ‡ Á‡ ‰‡ Ò Ô‚˙Ì ‚ ÒËÏ‚ÓΠ̇ ¡˙΄‡ˡ. —„‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ·ÎËÁÓ Ó˘Â ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ‚ÂϠlj‡ÒÍËˇÚ ÍÓÌÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ·Â ËÁ·‡Ì Á‡ ÒËÏ‚ÓΠ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú ‚ ‚ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ "¡˙΄‡ÒÍËÚ ÒËÏ‚ÓÎË", ‰‡ Òڇ̠҂ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ.

—ËÎËÒÚ‡, —‚ÂÓËÁÚӘ̇ ¡˙΄‡ˡ. Õ„ӂ‡Ú‡ ÛÌË͇ÎÌÓÒÚ ÔÓËÁÚ˘‡ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚÓ Â „·‚̇ "ÒÔË͇" ÔÓ Ú.̇. Via PontiÒa, ̇È-‚‡ÊÌÓÚÓ ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ Ú‡Ò ̇ ÔÂÎÂÚÌËÚ ÔÚËˆË ÏÂÊ‰Û —‚Â̇ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÷ÂÌÚ‡Î̇ ¿ÙË͇. ÃÂÒÚÌÓÒÚÚ‡  ӷˇ‚Â̇ Á‡ ÂÁÂ‚‡Ú ÔÂÁ 1948 „. Ë Ëχ Óı‡ÌˇÂχ ÔÎÓ˘ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 600 ıÂÍÚ‡‡, ͇ÍÚÓ Ë ·ÛÙÂ̇ ÁÓ̇ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 540 ıÂÍÚ‡‡. ƒ˙ηӘË̇ڇ ̇ —·˙̇ ‚‡Ë‡ ÏÂÊ‰Û 1 Ë 3 Ï. ÷ˇÎÓÚÓ ÂÁÂÓ Â Ó·‡ÒÎÓ Ò Ú˙ÒÚË͇ Ë ‰Û„Ë ‚Ó‰Óβ·Ë‚Ë ‡ÒÚÂÌˡ. ‘ÎÓ‡Ú‡  Ô‰ÒÚ‡‚Â̇ ÓÚ 67 ‚ˉ‡ ‚ËÒ¯Ë ‡ÒÚÂÌˡ, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ˇ‰ÍÓÒÚ Á‡ ≈‚ÓÔ‡. ¬ ÂÁÂ‚‡Ú‡ Ò Ò¢‡Ú 39 ‚ˉ‡ ·ÓÁ‡ÈÌˈË, 21 ‚ˉ‡ ‚ÎÂ˜Û„Ë Ë ÁÂÏÌÓ‚Ó‰ÌË Ë ‰ÂÒÂÚË̇ ‚ˉ‡ Ë·Ë Ë Ú.Ì.

|

12


KÜLTÜR

09

Kýrcali, 6. Balkan Türk Folklor Festivali'ne ev sahipliði yaptý Balkan Türk Folklor Festivali'nin altýncýsý Kýrcali'de yapýldý. Üç gün süren ve Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve Yunanistan'dan folklor ekiplerinin de katýldýðý festival, Kýrcali'nin yedi belediyesinde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý.

HABERLER

12

Ayaklarým tatile çýktý, ben hâlâ iþteyim Ferahlamada etkili olan yazlýk giysiler çok daha fazla deðer kazanýyor bu dönemlerde. Sýcak yaz günlerinde ayaklarýmýz da terlikler sayesinde tatil yapýyor ve dinleniyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

FOTOÐRAF: AA

14 - 20 TEMMUZ 2008

Yýl: 16 Sayý: 29 (806)

0.60 lv

Sýnýrlardaki gümrüksüz maðazalar tarih oldu Buğdayda yüksek verim bekleniyor Tahýl Danýþma Kurulu üyeleri, bu yýl buðday veriminin çok yüksek olacaðý tahmininde bulundu. Tahýl Danýþma Kurulu üyeleri, hasat döneminin baþlamasý ile ilgili olarak elde edilen ilk verileri deðerlendirmek üzere bir araya geldi. Kurul üyeleri, bu yýl buðdaydan son derece yüksek verim elde edileceði, bu þeklideki yüksek verimin 2004’den bu yana alýnamadýðý görüþünü paylaþtý. Üreticilerin üretim için gerekli þartlarý tam olarak yerine getirmesi ve uygun hava koþullarýnýn da oluþmasý sonucu buðdayda verimin yükseleceði ifade edildi. Sayfa 3’te

Merkez Bankası: Kredi faizleri zamanla yükselecek

Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði üyesi olmayan komþu ülke kara sýnýrlarýnda bulunan gümrüksüz maðazalar (Free Shop) ile benzin istasyonlarý kaçakçýlýða neden olduðu gerekçesi ile kapatýldý. Bulgaristan’ýn Türkiye, Makedonya ve Sýrbistan kara sýnýrlarýnda bulunan free shop maðazalar ile benzin istasyonlarý 10 Temmuz’da saat 00.00’da fiþ kasalarýnýn mühürlenmesi ile kapatýlmýþ oldu. Bu uygulama ile kara sýnýr kapýlarýnda bulunan toplam 15 maðaza ve 3 benzin istasyonu tarih oldu. Yunanistan ve Romanya ile olan kara sýnýr kapýlarýndaki gümrüksüz maðazalar ise Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði’ne üye olduðu 2007 yýlýnda kapatýlmýþtý. Kapatýlan maðazalarda 18 Temmuz ta-

Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði üyesi olmayan komþu ülkeler ile kara sýnýrýnda bulunan gümrüksüz maðaza ve benzin istasyonlarý 10 Temmuz’da kapatýldý. Bu kararla Türkiye, Makedonya ve Sýrbistan kara sýnýr kapýlarýnda bulunan toplam 15 maðaza ve 3 benzin istasyonu tarih oldu.

rihine kadar mevcut ürünlerin envanteri çýkartýlacak. 30 Temmuz tarihine kadar da maðazalarýn kapatýlmasý ile boþalan binalarýn ne amaçla kullanýlacaðýnýn kararlaþtýrýlmasý bekleniyor. Maðazalarýn kapatýlmasý Meclis’in aldýðý karar gereðince uygulandý. Avrupa Komisyonu, daha önce Bulgaristan hakkýnda açýkladýðý ilerleme raporlarýnda gümrüksüz maðazalarýn kaçakçýlýða ve yolsuzlu-

ða sebebiyet verdiðini ve kapatýlmalarý gerektiðini belirtmiþti. Devamý sayfa 2’de

ВЪЗСТАНО

Римляни от 6 страни превзеха Свищов

ВКА

04

œӂ‰ÂÌËˇÚ ‚‡Î ̇ ƒ‚ÂÌ ‚ ƒÛ̇‚ÒÍˡ „‡‰ ‘ÂÒÚË–ËÏ ÔÂÒ˙Á ‰ÂÈÒڂˡ ‰‡‰Â ‚ÓÂÌÌË Ì‡ œ˙‚Ë Ú »Ú‡ÎËÈÒÍË ÓÒÌÓ‚‡Ì ÓÚ Î„ËÓÌ ËÏÔÂ‡ÚÓ ÂÎËÚ̇ ‡Ïˡ ÕÂÓÌ Í‡ÚÓ , ÔÂÁ 69-Ú‡ „Ó‰Ë̇.

Възпитан ик спечели Къркна Абилов пънар

СПО РТ

09

–‰Ê· ‡‡ ·Â Ó·ˇ‚ÂÌ Á‡ ·‡¯Ô ıÎË‚‡Ì ‚ χÁÌËÚ ·Ó·Ë  ˙ÍÔ˙̇, Ôӂ ʉ‡Ì „Ó‰ÌÓ ‚ Œ‰ËÌ ÂÊÂ.

INTERNATIO NAL NEWS PAPER

14 - 20 ÞËÈ 2 008

×ëåíñòâî òî äúëæè è íà íè â åâðîñòðóêòóð èòå áúëãàðñêèÿ ÃÂʉÛ ÚÌ˘ÂÒÍËÚ åòíè÷åñêè ñå ‚Ò Ӣ  ‡Á΢ Ì ìîäåë Á‡ ÔËÏÂ Ò‡ ËÁÊË‚ÂÌË, ÌÓ Ëˇ Ë Ô‰‡ÁÒ˙ ‰˙ˆË Ú˙ÔËÒÏÓÒ Ì‡ ¡‡ÎÍ‡Ì ËÚ Ãîäèíà

: 16

Áðîé: 2 9 (806)

BULGARIA www.zama

n.bg

ÚÚ

, ÍÓÏÂÌÚ ◊ÎÂÌÒÚ‚ÓÚ Ë‡Ú ÂÍÒ ‡ ÌË Â Ó Ì‡ ¡˙΄‡ ‡Ú· ÌÚ˘ ˡ ÔÂÚË. ÂÒÍËÚ Â ÒÚÛ ‚ ‚Ó- ˇÚ Ù‡ÍÚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔ Ó Á‡ ÍÚÛ Ë ‰Ó ÂÌ Ò ‰˙ÎÊ „‡ÒÍˡ ÂÚÌË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Íˡ ÂÚÌË Ì‡ ·˙ΘÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ Ë Ë Ì‡ ·˙΄‡Ò˜ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ ÔÓÌÓ ‰‡ Ì‡Ò ÂÚÌË , ̇ Ù‡ÍÚ , χ͇ Ë ËÏ‡Ú ÔËÌÓ ˜ÂÒÍËˇÚ ‡, ˜Â Û ·ÂÁÒÏÓ‰ÂÎ ÒÓˆËÓÎÓ„˙Ú Ò Á‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÒÏˇÚ‡ . —ÔÓ‰ ı‡ ÒÓˆËÓÎÓÁË ‡·ÓÚË ‰Ó·Â, œÂÚ˙ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂ Ë ÔÓÎËÚÓÎÓÁË œÂÚ˙  ΔË‚Í Ì Á̇˜ÂÌË  ΔË‚ÍÓ‚ ‰Ó . Ó‚ ÓÚ Ã¡Ã ≈ÚÌ˘ÂÒ͇ ‡ÁÍÓ‚Ì˘ Ëχ ÔÓ-„ÓÎ ƒ ͇Á‡, ˜Â Ú‡ Ú˙ÔËÏÓÒÚ ÔË Ú‡ ÒËÚÛ ÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˇÏ‡·˙΄‡ËÚ ‡ˆËˇ ‚ ¡˙΄‡ ˜Â ÏÂʉÛÂÚÌ ˡ, ͇ÚÓ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÓ ËÌÚ„Ë‡ , ‚˙ÔÂÍË ÌÓχÎÚ‡‰ËˆËˇ ˘ÂÒÍËÚ ‡ÁÒ˙ ‰˙ˆË ÌÓ-·ËÚÓ‚Ó Ë ‚ÒÂÍˉÌ‚‡ÁÎË˜Ëˇ ÏÂʉ Û ÂÚÌÓ ÌÂ Ë ÏËÌÓ Ò˙˘ÂÒ Ë Ú‚Û‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‚Ò Ô‰ÒËÚ , Â, Ӣ Ì ‰ÂÎÌ ËÚ  ÏÂÊ‰Û ËÁÓ·ˆËˇ ˜Â ÒÚÂÔ ÂÌÚ‡ Ì ΔË‚ÍÓ‚  ̇ Ò‡ ËÁÊË ÓÚ̇ Ï‡ÎˆË ÂÚÌË ˜ÂÒÍ ‚ÂÌË. ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ̇ ÎÓ ÓÒÓ‚ ÌÒÚ‚‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ Ë „ÛÔ Ë, Ì  ÚÓÎÍÓ Ïӄ· ‰‡ ‚ Ó ¡˙΄‡ Ì ÏÓÊ ·˙‰Â ÔÓÒÓ˜ ·Ë ‚‡ „ÓÎˇÏ ‡ ÓÍÓˡ ÂÚ‡Ô ‰‡ ÔÓ‚ÎË ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Â̇ ͇ÚÓ ÌËÚ ÌË ÁËÚË‚ÂÌ Ì‡ ‡‚ÌÓ ˇÂ ̇ ÚÓÁË Ò˙Ò‰ÍË. ‚ Á‡Ô‡‰ÔÓÔËÏÂ, ‚ÂÒËÂÚÓ ¬ ¡˙΄‡ˡ ÍÓÏÂÌÚË‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌ ‰Ó‚‡ ‰ËÒÍ ̇ ˇÌ‡ ÂÚÌË ÌˇÏ‡ ˜ÂÒÍËÚ ƒËÏË Ó¯ÂÌˡ ‚ ¡ÓËÏË̇ˆËˇ ¡˙΄‡ Ë Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÚÛ- ÂÚÌÓÒËÚ Ú ̇ Ï‡ÎˆË ËÒ˙˜. “ˇ ÚÓ‚ ‡ ÓÚ "¿ÎÙ Û Ì‡Ò Ò‡ ÔÂ͇ ˡ. ŒÒ‚ÂÌ ˜Â ÚÂÎË- ÚË ÌÒÚ‚‡Ú‡ ‡ Ó·‡˜Â ÔÓÒÓ˜ χÎÌÓ Ì‡ Ò ÔËÂÏ ÎÂÌÓ ÒÛÎË Ë Ì ڇ͇ Ë, ˜Â ‡ÁÔ˙Ò̇‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ú ÌÓ‡·ÓÚ‡, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ ÂÚÌ˘ÂÒÍË Í‡ÔÍÓÏÂÌÚË‡ ˜ÎÂÌ Ì‡ ≈— ·Ëı ͇Á‡Î ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ Ë, ¡˙΄‡ˡ ‚ÓÚ Ë , ˜Â ÔÓÎËÚ Ë ÚÓ‚ ÔÂ‰Ó ÚÓÈ. Õ ÚÓ ÏÛ ‚  ˈËÚ ҇ ÌË Ë̈ˉ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ Á‡‚ËÒËÏÓÒ ¯‡‚‡˘Ë ÂÌÚË ÚÛ‰ Ô‰ÂΡ, ˜Â ÔÓ‰Ó· ͇ Ú ÓÚ

Традицията на етническит взаимотнош е ения е за пример

15 вероизпов против съж едания ителства без брак

œÂÚ̇ÈÒÂÚ ‚ÂÓËÁÔÓ‚Â ÓÚÍ ËÚÓ ‰‡Ìˡ ‚ ÒÂ˘Û Î„‡ÎË ÔËÒÏ Ó Ò ӷˇ‚ˇ ‚‡Ú ÍËÚ Ò˙ÊËÚ ÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚ Ë˜ÂÒÂÎÒÚ‚‡ ·ÂÁ ‰ÂÌÓ ‚ ÔÓÏ ·‡Í, Ô‰‚ ÂÌËÚ ̇ ËÍÓ‰ÂÍ Ò. Ìӂˡ —ÂÏ œËÒÏ ÓÚÓ Ì ËÁÔ ¿Ô

ПРОЧЕТЕТЕ ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕВРОСТРУКТУРИТЕ СЕ ДЪЛЖИ И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ

Yaz aylarýnda aþýrý sýcaklara dikkat

Merkez Bankasý Baþkaný Ývan Ýskrov, kredi faiz oranlarýnýn artmaya devam edeceðini ve faiz artýþ oranýnýn yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasýnda olmasýnýn beklendiðini söyledi. Kredi faizlerinin yükseltilmesinin Avrupa Merkez Bankasý ve Amerika Federal Bankasý’nýn politikalarý ile uyum nedeniyle yapýlacaðýný söyleyen Ýskrov, bu bankalarýn kredi faizlerini yükseltmeye devam etmeleri durumunda Bulgaristan pazarýnýn da ayný yönde ve ayný oranda tepki vereceðini aktardý. Devamý sayfa 5’te

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

Son günlerde yaþanan aþýrý sýcaklar nedeniyle Saðlýk Bakanlýðý sýcaklara karþý alýnacak önlemler konusunda halký bilgilendirdi. Saðlýk Bakanlýðý, sýcaklar nedeniyle 60 yaþýn üzerindeki kiþilerin, çocuklarýn, kalp hastalarýnýn ve þiþmanlarýn güneþ çarpmasýndan en fazla etkilenecek kiþiler olduðunu, bu nedenle bu kiþilerin daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarýda bulundu. Sýcaklardan korunabilmek için özellikle öðle saatlerinde güneþ altýnda bulunulmamasý, dýþarýda þapka ile dolaþýlmasý, pamuklu ve açýk renk giysilerin tercih edilmesi gerektiðini vurgulayan Bakanlýk, daha fazla sývý tüketilmesi gerektiði, gün içinde alkol alýnmamasý, aðýr iþlerden mümkün olduðunca kaçýnýlmasý, deniz kenarýnda saat 11.00 ila 14.00 arasýnda güneþ altýnda kalýnmamasý gerektiði þeklinde uyarýlarda bulundu. Devamý 10’da


2 Z A M A N HABERLER 14 - 20 TEMMUZ 2008

Mehmed Ömer

Þumen

Türkiye’nin Tekirdað Belediyesi, Þumen Belediye Meclisi’nin Ermeni Soykýrýmý yasa tasarýsýný kabul etmesinden dolayý kardeþ belediye anlaþmasýný dondurdu. Tekirdað Belediyesi, Þumen Belediyesi’nin 29 Mayýs’ta kabul ettiði Ermeni Soykýrýmýný Tanýma Beyannamesi ve 24 Nisaný insanlýk tarihinde soykýrýmýna kurban gidenlerin günü ilan etmesi nedeniyle kardeþlik anlaþmasýný dondurdu. Tekirdað Belediye Meclis Baþkan Vekili Mefail Özkan tarafýndan Þumen Belediye Meclisi’ne gönderilen mektupta þöyle denildi: ‘Þumen Belediye Meclisi’nin almýþ olduðu bu karar, kardeþ Türk halký ile Bulgar halklarýnýn sürdürmekte olduklarý sevgi, barýþ ve sukunet ortamýnýn sekteye uðrattýðý bir gerçektir. Bu geliþmeler neticesinde bugünkü tarih itibariyle Þumen Belediye Meclisi’nin almýþ olduðu bu kararýn düzeltilinceye kadar Tekridað Belediye Baþkanlýðýnca kardeþ þehir olma kararýnýn askýya alýndýðý tarafýnýza duyurulur.’ Tekirdað ile Þumen arasýnda imzalanan kardeþlik anlaþmasýnýn Þumen eski valisi Nora Çalýkova döneminde gerçekleþtirildiðini hatýrlatan Mefail Özkan, o dönemde Tekirdað Belediye Meclisi’nin oy birliði ile Þumen bölgesiyle iþbirliði yapma kararý aldýklarýný aktardý.

Hükümet, Çelopoçene halký için 500 bin leva tazminat ayýrdý Hükümet, Çelopeçene’de meydana gelen patlamadan dolayý, olay yerinin bir kilometre dolayýnda bulunan ekili araziler için 500 bin leva tazminat ayýrdý. Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov, tazminatlarýn bu hafta ortasýndan itibaren tarým üreticilerine ödenmeye baþlayacaðýný söyledi. Afetler Bakaný Emel Etem’in teklifi üzerine, patlamadan zarar gören vatandaþlar ile firmalarýn yardýmlardan yararlanabilmeleri için çok sayýda belge ile zarar gördüðünü kanýtlamasý gerekmeyecek. Ayrýca Savunma Bakanlýðý, bu hafta içinde süresi geçmiþ askeri mühimmatýn imha edilmesi için bir ihale baþlatacak. Þartlarý yerine getiren tüm þirketlerin ihaleye katýlabileceðini belirten Savunma Bakaný Nikolay Tsonev, 2008 yýlý sonuna kadar ordunun elinde bulunan imha edilmeyi bekleyen mühimmatýn yüzde 60’ýnn imhasýnýn gerçekleþtirilebileceði tahmininde bulundu. Patlayýcýlarýn imha edilmesi için bütçeden 30 milyon leva ayrýldý. 43,5 bin ton patlayýcýnýn imha edilmesi gerektiðini kaydeden Bakan Tsonev, ülke genelinde toplam 16 depoda patlayýcýlarýn depolandýðýný, bu depolardan 4 tanesinin kalacaðýný ve 12 tanesinin boþaltýlacaðýný söyledi. Depolarda ek güvenlik önlemlerinin de alýndýðýný aktaran Bakan, depolarýn askeri polis tarafýndan korunacaðýný ifade etti.

Sýnýrlardaki gümrüksüz maðazalar tarih oldu BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Mayýs 2008 sonu itibari ile de Meclis, Gümrüksüz Ticaret Yasasý’nda yapýlan deðiþiklikler ile free shop’larýn kapatýlmasýný kararlaþtýrdý. Gümrüksüz maðazalarýn kapatýlmasýnýn ülke ekonomisine katký saðlayacaðýný kaydeden Bulgaristan’ýn Avrupa Birliði iþlerinden sorumlu Bakan Gergana Grýnçarova, ayrýca maðazalarýn kapatýlmasýnýn Avrupa Komisyonu’nun yayýnlayacaðý ilerleme raporunda da yolsuzlukla mücadele baþlýðýna olumlu etki yapacaðýný söyledi. Gümrüksüz maðazalarýn kapatýlmasýndan birkaç saat önce Kalotina sýnýr kapýsýna gelen Grýnçarova, kaçakçýlýðýn fre shop maðazalarýn kapatýlmasý ile çözülmeyeceðini, ancak Yunanistan, Sýrbistan ve Makedonya’nýn birkaç yýl önce gümrüksüz maðazalarý kapattýðýný hatýrlattý. Maðazalarýn kapatýlma kararýna gümrüksüz maðaza iþletmeci-

leri tepki göstermiþti. Gümrüksüz Operatörler Birliði üyeleri ellerinde bu maðazalarý yýllarca iþletme lisansý bulunduðunu, büyük yatýrýmlar yaptýklarýný ve maðazalarýn kapatýlmasý durumunda mevcut uluslar arasý anlaþmalarý yerine getiremeyeceklerini belirtmiþti. Birlik, maðazalarýn kapatýlmasý

durumunda devletten tazminat olarak 450 milyon leva istemiþ ve haklarýný Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nde arayacaklarýný vurgulamýþtý. Maðaza sahiplerinin 450 milyon leva tazminat alýp alamayacaklarý sorusuna Grýnçarova, böyle bir isteðin kendilerine ulaþmadýðýný dile getirdi. Sofya, Zaman

Türk Tır şoförleri, geçiş ücretlerinin düşürülmesini istiyor Türkiye Uluslararasý Nakliyeciler Derneði’ne (UND) baðlý çok sayýda týr sürücüsü, týrlarýyla Ankara– Ýstanbul yolu giþelerinde Bulgaristan’dan geçiþ ücretlerinin artýrýlmasýný protesto etti. Giþeler önünde açýklama yapan UND Yönetim Kurulu Baþkaný Tamer Dinçþahin, Bulgaristan hükümetinin 28 Haziran 2008 tarihi itibariyle Türk týrlarýna karþý baþlattýðý 271 dolarlýk geçiþ ücretinin haksýzlýk olduðunu söyledi. Dinçþahin, devletin kendilerine sahip çýkmadýðýný iddia etti. Giþelerde basýn mensuplarýna bir açýklama yapan UND Yönetim Kurulu Baþkaný Tamer Dinçþahin, devletin kendilerine sahip çýkmadýðýný belirterek, yetkilileri soruna çözüm bulmaya davet etti. Týr þoförleri ise Bulgar týrlarýnýn Türkiye’ye rahatlýkla girdiðini ve problem yaþamadýklarýný, ancak kendilerinin Bulgaristan tarafýndan bu kolaylýðý göremediklerini söyledi. Týrlarýnýn yeni olduðunu belirten Türk þoförler, Bulgar týrlarýnýn eski olduðunu ve Bulgar týrcýlarýyla rekabet etmekte zorlandýklarýný dile getirdi. Ýstanbul, Ýzmir, Bolu, Hatay, Mersin baþta olmak üzere yurdun çeþitli yerlerinden gelen týr sürücüleri týrlarýyla birlikte Ýstanbul giþelerinde toplandý. Polisin þehir merkezine giriþlerine izin vermediði yaklaþýk 200 týr giþelerde bekletildi. Giþelerde yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan týr þoförleri Ankara’dan ayrýldý.

Bakan Yýldýrým: Uygulama haksýz Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Bulgaristan’ýn tek taraflý baþlattýðý geçiþ ücreti uygulamasýnýn haksýz bir uygulama olduðunu söyledi. Yýldýrým, Uluslararasý Nakliyeciler Derneði (UND) Baþkaný Tamer Dinçþahin ve yaklaþýk 50 kiþilik dernek üyesi ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Yýldýrým, Bulgaristan ile ikili

FOTOÐRAF: TARÝK ÖZTÜRK

Tekirdað Belediyesi, Þumen’le kardeþ þehir anlaþmasýný dondurdu

Uluslararasý Nakliyeciler Dernegi (UND) üyesi çok sayýda týr þoförü, Bulgaristan hükümetinin 28 Haziran 2008 tarihi itibariyle Türk týrlarýna baþlattýðý ücretli geçiþ uygulamasýný protesto etmek için, 11 bölgeden Ankara’ya geldi. anlaþma dolayýsýyla transit geçiþlerde herhangi bir ücret uygulamasýnýn yapýlmadýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: ‘’Ancak Bulgaristan tek taraflý olarak, geçtiðimiz günlerde, ülkesinden transit geçen bütün araçlara, bütün ülkelerin araçlarýna, geçiþ ücreti 83 euroyu tek istikamette uygulayacaðýný açýkladý ve bu uygulamayý baþlattý. Her ne kadar bütün ülkelere uygulanýyor olsa da Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya, aþaðý yukarý tüm dýþ taþýmalarýmýzýn yüzde 53’ünü yapan

Türk taþýmacýlar, dolayýsý özellikle UND üyesi taþýmacýlarýmýz, bundan çok fazlasýyla olumsuz etkileniyor. Taþýmacýlarýmýz da gayet tabii ki, bu konuda duyarlýlýðýný ortaya koymuþlardýr, koymaya da devam edeceklerdir. UND de buna öncülük yapmaktadýr. Onlar bu konuda Bulgaristan’daki muhataplarý aracýlýðý ile bu haksýzlýðý gidermeye çalýþýrken, biz de Bakanlýk olarak hükümetimiz nezdinde, Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde diplomatik çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz.’’ Cihan


HABERLER Z A M A N 3 14 - 20 TEMMUZ 2008

Buðdayda yüksek verim bekleniyor Buðday hasadýnýn baþlamasý ile bir deðerlendirme yapan yetkililer bu yýl buðdayda iyi verim elde edileceði tahmininde bulundu. Verimin iyi olmasý nedeniyle bu yýl buðdayýn ton baþýna 200 leva ile 300 levadan satýlmasý bekleniyor. Ayrýca, dünya buðday üretiminin, geçen yýla göre 50 milyon ton artýþla 658 milyon tona ulaþmasý bekleniyor. Ülke genelinde arpa hasadý 16 Haziran, buðday hasadý ise 23 Haziran’da baþladý. 3 Temmuz itibari ile 1 milyon 661 bin arpa arazisinin (yüzde 81,4) hasadýnýn yapýldýðý ve 686 bin ton arpa elde edildiði bildirildi. Arpada dekar baþýna ortalama 413 kg verim alýndý. Arpada elde edilen en yüksek verim dekar baþýna 494 kg ile Dobriç’te, 458 kg ile Silistra’da, 434 kg ile Razgrad’da ve 438 kg ile Týregoviþte’de elde edildi. Yine 3 Temmuz tarihi ile, 1 milyon 191 bin buðday arazisinin (yüzde 11,5) hasadý tamamlandý. Yapýlan hasat sonunda 510 bin ton buðday elde edildi. Buðdayda dekar baþýna ortalama 429 kg verim elde edildi. Buðdayda en yüksek verim dekar baþýna ortalama 501 kg ile Dobriç’te, 499 kg ile Silistra’da, 470 kg i-

le Razgrad’da, 466 kg ile Loveç’de ve 457 kg ile Þumen’de alýndý. Ayrýca ülke genelinde þu ana kadar 522 bin dekar yað bitkisi kanolanýn hasadý tamamlandý.

Buðday üreticileri bekleme taraftarý Montana Ürün Borsasý Müdürü Boris Angelov, buðday üreticilerinin buðdayý satma konusunda beklemede olduklarýný ve koyacak yeri olmadýðý için sadece birkaç üreticinin buðdayýný sattýðýný söyledi. Yeni buðdayýn hasadýnýn baþlamasýnýn ardýndan üreticilerin buðdayda ton baþýna 350 leva fiyat istediklerini, ancak son günlerde tonun 300 levadan da satýldýðýný kaydeden Angelov þöyle dedi: ‘Alýcýlar bekliyor. Çünkü deðirmenler ve depolar eski buðdaylar ile tamamen dolu. Geçen yýl buðdayda düþük verim elde edilmesi nedeniyle fiyatý üreticiler belirledi ve ton baþýna 500 levayý buldu. Bu yýlki verim çok iyi ve fiyat alýcýlar tarafýndan belirlenecek. Bulgaristan’ýn yaný sýra Ukrayna, Rusya ve Makedonya’da da iyi verim bekleniyor. Yeni buðday rekoltesinin tonunun 200 leva ile 300 leva arasýnda satýlmasý bekleniyor.’

Dünya buğday üretiminde rekor beklentisi Buðdaya yönelen Çin ve Hindistan’daki artýþlara paralel olarak dünya buðday üretiminin, geçen yýla göre 50 milyon ton artýþla 658 milyon tona ulaþmasý bekleniyor. Uluslararasý Hububat Konseyi’nin (IGC) son raporunda, Temmuz 2008 /Haziran 2009 dönemi dünya buðday üretiminin, geçen yýla göre 50 milyon tonluk artýþla 658 milyon ton düzeyinde gerçekleþeceði öngörülüyor. 658 milyon tonun rekor üretim olacaðýnýn belirtildiði raporda Konsey, üretim öngörüsünde yapmýþ olduðu artýþýn nedeni olarak buðdaya yönelen Çin ve Hindistan ile ABD ve Brezilya’daki üretim artýþlarýný gösteriyor. Avrupa Birliði’nde de üretiminin geçen yýla göre çok daha fazla olacaðýný tahmin eden Konsey raporunda, baharlýk buðday için beklentilerin iyileþtiði, kýþlýk buðday üretiminin ise 1998’den bugüne en yüksek düzeyde gerçekleþmesinin beklendiði belirtiliyor. Rapora göre Temmuz 2008 / Haziran 2009 dönemi buðday tüketimi de geçen yýla göre artýþ gösterecek. Bu sezon tüketimin geçen yýla göre 22 milyon ton artarak 634 milyon ton düzeyinde olmasý bekleniyor. Rekor üretimin stoklarýn artmasýný da saðlayacaðý öngörülüyor. Dönem sonu stoklarýn 143 milyon ton düzeyine ulaþacaðý tahmin ediliyor. Dönem sonu stoklarý 141 milyon tondan 119 milyon tona gerilemiþti. Haber Merkezi

BALGÖÇ, sigorta primleri için kredi anlaşması yaptı

Sofya’daki meyve ve sebze pazarý Jenski Pazar’ýn eylül ayý sonuna kadar yeniden düzenlenmesi çalýþmalarýna baþlanabileceði açýklandý. Baþkent Belediyesi Ýnþaat Baþ Mühendisi Petýr Dikov, Jenski Pazar’da yapýlacak düzenleme ile yer altý oto parklarý, restoranlar, yeþillik alanlar ve su saati yapýlacaðýný söyledi. Pazarýn yenilenmesini öngören planýn ilk aþamasýna göre, pazarýn açýk olan alanýna otopark yapýlmasý hedefleniyor. Otoparkýn 450 araç kapasiteli olmasý bekleniyor. Pazar olarak faaliyet gösterecek ticari alanlarýn ise Tsar Simeon ile Lozengradska sokaklarý arasýnda olmasý bekleniyor. Yeþil alanlar ise Lozengradska ile Kiril Ý Metodiy sokaklarý arasýndaki bölüme yapýlacak. Projeye göre alanda yeni çeþme, su efektli þehir saati ve havuz da yer alacak.

Süt üreticilerine düşük faizli kredi desteği Tarým Fonu, süt üreticilerine destek amacýyla, üreticilerin yem alabilmesi için düþük faizden kredi verilmesini kararlaþtýrdý. Tarým Bakanlýðý önünde protesto düzenleyen Süt Üreticileri ve Balýkçýlýk ve Su ürünleri birliði temsilcileri Tarým Bakaný Valeri Tsvetanov ile bir araya geldi. Görüþmede, temsilciler balýkçýlýk ve hayvan yetiþtiriciliði konusunda sektörün yaþadýðý sorunlarý ele aldý. Bakan Tsvetanov, Tarým Yönetim Kurulu’nun, süt üreticilerine yem desteði saðlamak için düþük faizli kredi verilmesini kararlaþtýrdýðýný söyledi. Kaliteli süte ek destek verilmesi konusunda Avrupa Komisyonu’na mektup yazdýðýný belirten Tsvetanov, ancak þu ana kadar resmi bir cevap alýnmadýðýný belirtti. Bakan ayrýca, 15 Temmuz’da Avrupa Birliði ülkeleri Tarým ve Balýkçýlýk ile ilgili bakanlarýn toplantýsýnda Komisyon’un Tarým Komiseri Marian Fisher Boel ile bir araya geleceðini ve bu sorunu ileteceðini aktardý. Bakan ayrýca, 2009 yýlýnda hayvanlarýn kayýt edilmesi uygulamasýnýn baþlatýlmasý gerektiðini, bu sayede Avrupa yar-

dýmlarýnýn hayvan baþýna alýnabileceðini dile getirdi. Romanya’nýn tecrübesinden de yararlanýlmasý gerektiðini aktaran Bakan, hayvan baþýna ödemelerin yapýlmaya baþlamasý gerektiðini ifade etti. Bakan ayrýca, süt üretici temsilcileri ile iki haftada bir perþembe günleri sorunlarýný iletmek üzere bir araya gelinmesinin kararlaþtýrýldýðýný ifade etti. Çiftçiler, süt üreticileri ve balýkçýlar, tarýmýn ve hayvancýlýðýn geliþimi için bir strateji olmamasýný iddia ederek Tarým Bakanlýðý önünde protesto gösterisinde bulundu. Üreticiler, isteklerini 6 ay önce bildirmelerine karþýn hala cevap alamadýklarýný savundu. Ýsteklerinin yerine getirilmemesi ve anlaþmaya varýlmamasý durumunda açlýk grevi yapacaklarýný ve hayvanlarýný öldüreceklerini savunan üreticiler, yardýmlarýn tüm yýl boyunca verilmesini ve hayvanlarýn kayýt altýna alýnmasýný saðlayacak sistemin kurulmasýný istiyor. Üreticiler ayrýca, geliþmiþ þehirlere kýyasla tarým bölgelerinin geliþiminin teþvik edilmediðini, gençlerin tarým alanýnda çalýþmaya istekli olmadýklarýný ve tarým aleti alacak imkanlarýnýn da olmadýðýný dile getiriyor.

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanýþma Derneði (Bal–Göç) Genel Baþkaný Emin Balkan, Sosyal Güvenlik Yasasý kapsamýnda Bulgaristan’daki hizmetlerini borçlanmak isteyen, ancak maddi sýkýntý yaþayan göçmenler için bir bankayla kredi anlaþmasý imzaladýklarýný söyledi. Balkan, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu’nun, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaþlýðýna geçenlere, Türkiye’deki hizmetlerine eklenmek üzere Bulgaristan’daki hizmetlerinden istediði kadarýný borçlanma imkaný tanýdýðýný hatýrlattý. Bulgaristan’daki hizmetlerini borçlanmak isteyen 30 bin kiþinin yasadan yararlanmak için baþvuruda bulunduðunu belirten Balkan, “Bazý göçmenlerimiz borçlanma için gerekli nakit parayý bulmakta zorlanýyorlardý. Bal–Göç olarak Finansbank ile uzun vadede düþük faizli bir anlaþma imzaladýk’’ dedi. Balkan, kredi almak isteyen göçmenlerin Bal–Göç ve Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonunun diðer illerdeki temsilciliklerinden saðlayacaklarý formlarý doldurup bankaya baþvurmalarý gerektiðini kaydetti. Kredilerin 3 ay geri ödemesiz olduðunu vurgulayan Balkan, “Göçmenlerimiz yasadan yararlanýp emekli olduktan sonra krediyi geri ödemeye baþlayacaklar. Diðer bankalarla görüþmelerimiz de sürüyor’’ diye konuþtu. aa

YARDIM ÇAĞRISI Ben Ayvaz Süleyman, uzun zamandan beri böbrek yetmezliðinden rahatsýzým. En son alýnan tahlil sonuçlarýna göre en kýsa zamanda böbrek nakli yapýlmasý gerektiðine, doktor heyeti teþhis koydu. En kýsa surede böbrek nakli gerçekleþmediði taktirde, ne yazýk ki kötü sonuçlar beni beklemektedir. Araþtýrmalar sonucu Pakistan’da bana uygun böbrek bulundu ve böbrek nakli için baþvurdum. Bunun maliyeti 45 000 dolar civarýnda. 3 ay içerisinde böbrek naklinin gerçekleþip, tekrar normal hayata baðlanmam için hepimizin duyarlý davranacaðýndan þüphem yoktur. Bulunacaðýnýz yardýmlarýnýzdan dolayý þimdiden teþekkürlerimi sunarým. Ayvaz Süleyman Banka hesabý: BG98UBBS80021031647620 BIC UBBS BGSF Тел.: 0896132087, гр. София, ул. „Св. София“ 5


4 Z A M A N HABERLER 14 - 20 TEMMUZ 2008

NSÝ: Her iki kiþiden birinin dairesi bulunuyor Geçtiðimiz yýl sonu itibari ile Bulgaristan’da 3 milyon 746 bin daire bulunduðu açýklandý. Bu da her 2 kiþiden birine bir daire düþtüðü anlamýna geliyor. Ýstatistik Enstitüsü (NSÝ) tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, bu daireler 239 milyon 121 bin metrekare toplam alana sahipken yaþanacak alan ise 153 milyon 791 bin metrekare olarak kaydedildi. Bir kiþiye yaþamak için 20,13 metrekare alan düþüyor. Bir dairenin kullanýlabilir alaný ise 64 metrekare olarak belirlendi.

Þehirlerde 2 milyon 372 bin daire, kýrsal kesimlerde ise 1 milyon 374 bin daire bulunuyor. En fazla daire ise 527 bin ile Sofya’da bulunuyor. Sofya’yý 304 bin daire ile Plovdiv izliyor. Varna’da 220 bin, Burgas’da 208 bin, Sofya Bölgesinde 179 bin ve Pleven’de 147 bin daire yer alýyor. En az daire ise 59 bin ile Silistre bölgesinde bulunuyor. Ülke genelinde panel yapýlardan ziyade tuðla yapýlarýn sayýsý daha fazla bulunuyor. Ülke genelinde 99 bin panel yapý varken tuðla yapýlarýn sa-

yýsý ise 1 milyon 578 bin olarak kaydedildi. Kontrüksyon yapýlarýn sayýsý ise 453 bin. Ayrýca ülke genelinde en fazla iki odalý daireler bulunuyor. Ýki odalý dairelerin sayýsý 1 milyon 246 bin iken üç odalý dairelerin sayýsý 1 milyon 198 bin, dört odalý dairelerin sayýsý 558 bin ve tek odalý dairelerin sayýsý ise 436 bin olarak tespit edildi. Geçtiðimiz yýl 18 bin daireli 2 bin 697 yeni bina inþa edildi. 2006 yýlýnda ise 13 bin 266 daireli yeni bina inþa edilmiþti. Böylece bir yýl içinde yapýlan yapý sayýsý yüzde 42 artmýþ oldu.

Halkın yüzde 64’ü bu yaz tatil yapmayacak Yapýlan bir araþtýrmaya göre bu yýl tatil için halkýn yüzde 24’ü denizi, yüzde 9’u daðý, yüzde 5,4’ü köyü, yüzde 2,6’sý villayý ve yüzde 2,5’i yurt dýþýný tercih edeceði kaydedildi. Ankete katýlanlarýn yüzde 64’ü ise bu yaz tatil yapmayacaklarýný belirtti. Yaz döneminde tatil yapmayanlarýn oraný 2007’de yüzde 62, 2006’da ise yüzde 67 olarak gerçekleþmiþti. Tatil yapmayacak kiþilerin 50 yaþýn üzerindekiler, fakirler, eðitim seviyesi düþük kiþiler ve kýrsal kesimde yaþayanlarýn olduðu belirtildi. Baþkent Sofya’da bu yaz tatil yapmayacak kiþilerin oraný ise yüzde 32. Üniversite eðitimi bulunan kiþilerin yüzde 59’u tatil yapmayý planlarken yüzde 41’i tatil yapmayacak. Bu yýl tatil

için halkýn yüzde 24’ü denizi, yüzde 9’u daðý, yüzde 5,4’ü köyü, yüzde 2,6’sý villayý ve yüzde 2,5’i yurt dýþýný tercih edecek. Maddi imkaný yeterli olmasý durumunda halkýn yüzde 36’sý yurt dýþýna gitmeyi istediði öðrenildi. Yurt dýþýnda ise en çok tercih edilen ülkeler arasýnda Türkiye, Yunanistan ve Ýspanya ilk sýralarda yer alýyor. Halkýn yüzde 6’i ise imkaný olmasýna raðmen tatil yapmayý düþünmediði vurgulandý. Ankete katýlan her beþ kiþiden biri tatil için Varna ve Burgas’ý tercih edeceði, yüzde 13’ü ülkedeki dað turizmini ve yüzde 6’sý kaplýcalarý tercih ediyor. Gençler daha çok yurt dýþýný tercih ederken 50 yaþýný aþkýn kiþilerin dað ve kaplýcalarý tercih ettiði bildirildi.

Halkın yarıdan fazlası, evinde bilgisayar kullanıyor Büyük þehirlerde yaþayan halkýn yüzde 56’sýnýn evinde bilgisayar olduðu tespit edildi. Bulgaristan Telekomünikasyon Kurumu’nca ülkedeki internet piyasasýný araþtýrmak için yapýlan inceleme sonucunda, yaþlarý 15 ile 55 arasýnda deðiþen ve þehirde yaþayan kiþilerin yüzde 56’sýnýn evinde bilgisayar olduðu tespit edildi. Evinde interneti bulunan kiþilerin yüzde 65’inin ise aktif olarak internet kullanýcýsý olduðu, yani her gün belirli aralýklarla internete girdiði kaydedildi. Evinde internet hizmetinden yararlanan kiþi sayýsý da giderek artýyor. Evlerde kullanýlan internetin genellikle elektronik postalarý kontrol etmek, bilgi edinmek ve online sohbet etmek için tercih edildiði belirtildi. Halkýn ev için ikinci bir bilgisayar alma

eðiliminde olduðu tespit edilirken, evinde iki bilgisayarý bulunan ailelerin oranýnýn ise yüzde 9 olduðu kaydedildi. Araþtýrma, BTK’nýn 200 bininci ADSL abonesine ulaþýlmasý nedeniyle gerçekleþtirildi. Araþtýrmaya göre, evlerde kullanýlan internetin yüzde 56’sýný LAN (kablo) baðlantýlar oluþturuyor. Kablolu televizyonlarýn saðladýðý internetten evinde bilgisayarý olan halkýn yüzde 20’si yararlanýrken halkýn yüzde 18’i BTK’nýn ADSL hizmetinden yararlanýyor. Halkýn internet için aylýk harcadýðý ücret geçen yýla göre deðiþme göstermedi. Nisan 2007’den bu yana halk internet için aylýk KDV dahil 22 leva harcama yapýyor. Ancak 2008’den itibaren bu ücrete göre internetin baðlantý hýzlarýnda büyük deðiþim kaydedildiði belirtildi.


EKONOMÝ Z A M A N 5 14 - 20 TEMMUZ 2008

Merkez Bankasý: Kredi faizleri zamanla yükselecek Merkez Bankasý, kredi faiz oranlarýnýn yükselmeye devam edeceðini, ancak artýþ seviyesinin yüzde 1’i geçmeyeceAncak artýþýn büyük olmasý bek- ðini açýkladý. Banka, ayrýca ülkedeki bankalarýn faiz artýlenmediðini aktaran Baþkan Ýsþýndan dolayý tehlike altýnda bulunmadýðýný da aktardý.

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

kalarýn emlakçý gibi faaliyette bulunma tehlikesinin bulunmadýðýný belirtti. Bulgaristan’da kalitesi düþük ipotek kredilerinin verilmediðini söyleyen Ýskrov, Amerika’daki ipotek kredilerinin Bulgaristan ile benzerlik taþýmadýðýný, Avrupa’da klasik bankacýlýðýn mevcut olduðunu, kredinin belli bir kiþiye veya þirkete verildiðini, Amerika’da ise kredinin kredi ajansý tarafýndan verilen hisse senedi þeklinde olduðunu ifade etti. Ýskrov, Bulgaristan’da bu tür kredileri daha çok evini yenilemek isteyen veya deðiþtirmek isteyen mülk sahipleri için geçerli olduðunu dile getirdi.

45 milyar levalýk kredi çekildi Firmalarýn ve vatandaþlarýn bankalara olan kredi borcunun 45 milyar levayý bulduðu kaydedildi. Vatandaþlar bankalardan toplam 15 milyar levalýk, firmalar ise 30 milyar levalýk kredi kullandý. Üç yýl önce halk 5 milyar leva, firmalar ise 10 milyar leva kredi kullanmýþtý. Üç yýlda kullanýlan kredi miktarý üç kat artýþ gösterdi. Verilere göre, her iki kiþiden birinin banka kredisi çektiðini

gösteriyor. Kýþ sezonunda olduðu gibi yaz sezonunda da tüketici kredisi çekmek isteyenlerin sayýsýnda artýþ gözleniyor. Uzmanlarýn, küresel ekonomik krizin Bulgaristan’ý da olumsuz etkileyeceði yönündeki beklentilerine raðmen, kredi kullanma talebi yüksek seviyesini koruyor.

Amerika’daki kredi sorunu büyüyor Öte yandan Amerika’da ipotek kredi borcu olanlarýn sayýsý giderek artýyor. Haziran ayý itibari ile ipotek kredi borcu bulunanlarýn oranýnýn Haziran 2007’ye kýyasla yüzde 53 artýþ gösterdiði bildirildi. AP haber ajansý verilerine göre, her 500 Amerikalýdan biri kredi borçlarýný ödemekte zorluk yaþýyor. Amerika’nýn Kaliforniya, Arizona, Florida ve Nevada eyaletlerinde kredi sorununun ciddi olarak yaþandýðý ifade edildi. Nevada eyaletinde her 121 kiþiden birinin kredi borcu bulunuyor. Ancak, ülkenin bazý kesimlerinde yapýlan çalýþmalar olumlu sonuç verdi ve kredi borçlarý mayýs ayýna kýyasla azalma gösterdi. Ekonomi Servisi

FOTOÐRAF: AA

krov, kredi faizlerinin yükselmesinde yüksek enflasyonun doðrudan etkisinin olmadýðýný, tam aksine daha yüksek faizlerin dolaylý olarak enflasyonun düþmesine yardýmcý olabileceðini kaydetti. Bulgaristan’daki ortalama faiz oranlarýnýn bölgeye kýyasla çok düþük olduðunu savunan Ýskrov, þu anda ülkede bankalar için bir tehlike bulunmadýðýný kaydetti. Bulgaristan’da temel faiz oraný yüzde 5’in altýnda bulunuyor. Böylece bölgede en düþük faiz oraný Bulgaristan’da uygulanýyor. Temel faiz oraný Letonya’da yüzde 6, Romanya’da yüzde 10,5, Macaristan’da yüzde 9,5. Ülkedeki kredi faiz oranlarýnýn düþük seviyede tutulmasýnýn, ülke finans sisteminin AB ile tam entegre olmuþ olduðu anlamýna geldiðini savunan Baþkan, faiz oranlarýnýn yükselmesinin normal olduðunu, dünya genelinde risklerin ve kaynak bedellerinin yeniden deðerlendirildiðini, bazý yatýrýmcýlarýn bu kaynaklarý alarak dünyanýn çeþitli bölgelerinde yatýrým yaptýklarýný dile getirdi. Ayrýca Banka Müdürü Ýskrov, halkýn ipotek kredilerini ödeyememe durumunda ülkedeki ban-

Fuar Takvimi Meslekler fuarý Tarih: 01.08.2008 - 29.08.2008 Yer: Varna Konu: Ulusal mesleki ürünler fuarý Organizatör: Livea art Varna Oto fuarý Tarih: 22.08.2008 - 31.08.2008 Yer: Varna Kültür ve Spor Sarayý Konu: Uluslararasý otomobil fuarý Organizatör: Bulgaristan Otomobil Ithalatçýlarý Birliði Tarým fuarý Tarih: 26.08.2008 - 30.08.2008 Yer: Dobriç Spor Kompleksi Konu: Tarým makineleri, hayvancýlýk ve gýda ürünleri fuarý Organizatör: Dobriç Panayýrý

Uçak bilet ücretleri son fiyatý ile birlikte açýklanacak Avrupa ülkelerinde bulunan havayolu þirketleri, bilet ücretlerine tüm giderleri dahil edecek ve ödenecek son miktarý yolcuya açýklayacak. Böylece yolcularýn fiyatlarda yanýlmasýnýn önüne geçilmiþ olacak. Avrupa Parlamentosu, tüm havayolu giderlerin bilet fiyatýna dahil edilerek yolcuya ödenmesi gereken miktarýn bildirilmesini öngören teklifi kabul etti. Böylece Avrupa Birliði ülkelerinde bulunan havayolu þirketleri, yolculuk için gerekli hava alaný ücretleri, vergi, güvenlik ve yakýt gibi giderleri bilet fiyata dahil ederek açýklayacak. Parlamento, ek ücretlerin daha belirgin bir þekilde yolcuya bildirilmesi gerektiðini ve böylece yanýlmalarýn önüne geçilmiþ olacaðýný kararlaþtýrdý. Düzenlemenin yýl sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

Kapýkule inþaatýna mühür

Kuraklýða dayanýklý alternatif ürün: Tritikale Türkiye’de kuraklýða dayanýklý alternatif ürün üretimi amacýyla iki pilot bölgede 15 dekar alana ekilen buðday ve çavdarýn melezi olan tritikale bitkisinden olumlu sonuç alýndý. Kuraklýktan etkilenen çiftçiler için umut olan tritikale bitkisi iki arazide pilot uygulama yapýldý. Türkiye’de kuraklýktan etkilenen Diyarbakýr bölgesinde Tarým Ýl Müdürlüðü görevlilerinden Ramazan Yaman, buðdayýn verim kalitesi ile çavdara uygun koþullarda yetiþebilme özelliklerini bünyesinde barýndýran tritikale bitkisinin kullanýlmayan tarým arazisi veya tahýllardan yüksek verim alýnamayan alanlarda ekimi yapýldýðýnda hem bu alanlarýn de-

ðerlendirileceði hem de çiftçi gelirinin artacaðýný söyledi. Diyarbakýr’ýn hububatýn aðýrlýklý olarak yetiþtirildiði bir il olduðunu belirten Yaman, bölgede gerek buðdayýn gerekse arpanýn yaklaþýk 500 bin hektarlýk bir üretim alaný olduðunu bildirdi. Yaman, þöyle dedi: ‘’Tritikale bitkisinin en büyük özelliði buðday gibi verimli bir bitki olmasý ve ayný zamanda çavdar gibi zor koþullarda kýraç arazilerde, toprak yapýsý itibarýyla fazla verimli olmayan alanlarda üretiminin olumlu sonuç vermesidir. Buðday ve çavdarýn melezinden oluþan tritikale özellikle kýraç arazilerde, çiftçilerin kullanmadýðý ya da buðday ektiði ve fazla verim alama-

yacaðý alanlara ekildiðinde oldukça yüksek verim alýnabilecek bir bitkidir. Bölgemizde bu yýl kuraklýktan dolayý buðday ve arpanýn büyük oranda zarar görmesine raðmen tritikale bitkisinin kuraklýktan etkilenmediðini tespit ettik. Kuraklýða, soðuða ve dona dayanýklý bu bitkinin ekim alanlarýnýn artýrýlmasý ile bölge çiftçimize yeni bir gelir kaynaðý saðlanmýþ olacak.’’ Yaman, tritikalenin bir yem bitkisi olduðunu, saman iþlevi açýsýndan da çiftçi ailesine bir gelir saðlayacaðýný belirterek, tritikale bitkisinin hem hayvanlara yem olmasý, hem de yem sanayine ham madde temin edilmesi açýsýndan son derece önemli olduðunu söyledi. aa

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan yap–iþlet–devret modeliyle modernizasyonuna baþlanan Kapýkule Sýnýr Kapýsý’ndaki inþaatýn büyük bir bölümü “ruhsatsýz” olduðu gerekçesiyle Edirne Belediyesi’nce mühürlendi. Sadece idari bina ve VÝP salonunun yapýlacaðý 1.000 metrekarelik ruhsatlý alan mühürlenmedi. Yetkililer, Kapýkule modernizasyonunda baþlanan inþaat alanlarýndan sadece idari bina ve VÝP salonunun yapýlacaðý 1000 metrekarelik inþaatýn ruhsatýnýn olduðunu, geriye kalan 289 bin metrekarelik alanda yapýlmasý planlanan týr ticaret binasý, arama hangarý, yolcu ticari binasý, depolar, itfaiye binalarýnýn inþaatlarýnýn, ruhsatlarý bulunmadýðý gerekçesiyle mühürlendiðini belirtti. Yetkililer, mühürlemenin, savcýlýða yapýlan þikayetin ardýndan gerçekleþtirildiðini bildirdi. Mühürlenen alanda inþaat yapým iþlerinin devam etmesinin suç olduðunu söyleyen yetkililer, ruhsatsýz olduðu gerekçesiyle mühürlenen inþaatlarýn durumunun, 15 Temmuz’da yapýlacak belediye encümen toplantýsýnda görüþüleceðini belirtti. aa


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 14 - 20 TEMMUZ 2008

FOTOÐRAF: SELATTÝN SEVÝ

Srebrenitsa'nýn acýsý ilk günkü gibi taze Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra Avrupa'da yaþanan en büyük trajedi olarak nitelendirilen Srebrenitsa katliamýnýn üzerinden 13 yýl geçse de, öldürülenlerin kimlikleri daha yeni tespit ediliyor. Her geçen gün yeni toplu mezarlar ortaya çýkarken, hâlâ 2 bin 200'den fazla kiþi kayýp durumda. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra Avrupa'da yaþanan en büyük trajedi olarak nitelendirilen Srebrenitsa katliamýnýn üzerinden 13 yýl geçti. Ancak aradan geçen bunca zaman, yaklaþýk 8 bin Müslüman'ýn dünyanýn gözü önünde katlediliþinin acýsýný dindiremedi. Katliamýn yýldönümünde Srebrenitsa'da toplu mezarlardan çýkarýlan 308 þehidin kemikleri, cuma namazýnýn ardýndan dualar ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Katliamýn 13. yýldönümü için yaklaþýk 2 bin kiþi, Tuzla'dan Srebrenitsa'ya yürüdü. 40 bin kiþinin katýldýðý anma törenlerinde matemin yaný sýra dünyaya sitem de vardý. Sýrp vahþetinin maðdurlarý, 'soykýrým'ýn mimarlarý Ratko Mladiç ile Radovan Karadziç'in hâlâ adalet karþýsýna çýkarýlamamasýndan þikâyetçi oldu. Bosna–Hersek'in Boþnak Cumhurbaþkaný Haris Silaydziç, bu þikâyeti en üst aðýzdan dile getirerek, "Sýrbistan'dan bu soykýrým projesinde yer alan tüm kiþileri en kýsa zamanda teslim etmesini bekliyoruz." dedi. Kocasýnýn kemiklerini gömmek için Danimarka'dan Srebrenitsa'ya gelen Hafize Klepiç de (36), sorumlularýn yargý karþýsýna çýkarýlmasý mücadelesine devam edeceklerini, "BM, katliam dünyanýn gözü önünde olmasýna raðmen hatasýný asla kabul etmeyecek. Fakat biz de adalet yerini bulmadan pes etmeyeceðiz. Bu dünyada adalet yerine gelmezse, ötede Allah hesap soracak." sözleriyle dile getirdi. BM, 1993'te Srebrenitsa'yý 'güvenli bölge' ilan etmiþ, burada görev alan Hollandalý barýþ gücü askerleri de koruma garantisiyle Müs-

Katliamýn yýldönümünde Srebrenitsa'da toplu mezarlardan çýkarýlan 308 þehidin kemikleri, cuma namazýnýn ardýndan dualar ve gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. lüman Boþnaklarý silahsýzlandýrmýþtý. Ancak Sýrplar, Hollanda askerlerinin bakýþlarý arasýnda yaþlarý 14 ile 75 arasýnda deðiþen 8 bini aþkýn Müslüman erkeði katletmiþti. Katliamýn üzerinden 13 yýl geçse de, bu kiþilerin kimlikleri daha yeni tespit ediliyor. Her geçen gün yeni toplu mezarlar ortaya çýkarken, hâlâ 2 bin 200'den fazla kiþi kayýp durumda. 200 binden fazla kiþinin öldüðü 1992–1995 Bosna Savaþý'ndan sonra toplam 16 bin cesede ulaþýlýrken, 13 bin 500 kiþi daha aranýyor. Kurbanlarýn yakýnlarý ise dünyanýn Srebrenitsa'yý unuttuðunu düþünüyor. Onlarý buna sevk eden þey ise Mla-

diç ve Karadziç'in hâlâ yakalanamamasý ile katliama göz yummak suçuyla BM ve Hollanda aleyhine açýlan davaya görevsizlik kararý verilmesi.

Avrupa'dan yürek burkan itiraf Avrupa Konseyi, Srebrenitsa katliamýnýn 13'üncü yýldönümünde savaþ suçlusu zanlýlarýnýn hala serbest olmasýnýn utanç verici bir durum olduðunu açýkladý. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis yayýmladýðý bildiride, "Bu durumun, kurbanlar için bir hakaret, Radovan Karadziç ve Ratko Mladiç'i adalete teslim etmesi gerektiði halde bunu yapmayanlar için de bir utanç oldu-

ðunu" belirtti. Davis, bu günün "duyduklarý öfkeyi dile getirmek ve katliam kurbanlarýný anmak için bir fýrsat olduðunu" kaydetti. Öte yandan Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadiç, katliamýn 13'üncü yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý bildiride, katliam kurbanlarýný anarak, Sýrp yetkililerinin bu katliamýn sorumlularýný tutuklama taahhüdünü vurguladý. Tadiç, Sýrp yetkililerinin, Lahey'de eski Yugoslavya için kurulan uluslararasý savaþ suçlarý mahkemesiyle iþbirliði yapma ve Ratko Mladiç'i tutuklama taahhüdünde bulunduðunu söyledi. Murat Kaya, Srebrenitsa, Cihan

Ýstanbul'daki Amerikan konsolosluluðuna terörist saldýrý Ýstanbul ABD Baþkonsolosluðu'nun önünde görev yapan polislere düzenlenen silahlý saldýrýda üç polis memuru þehit oldu, iki polis de yaralandý, saldýrganlar ise ölü ele geçirildi. Ýstanbul Valisi Muammer Güler, saldýrýnýn bir intihar saldýrýsý olduðunun kesinleþtiðini ifade etti. FOTOÐRAF: AA

Ýstanbul'daki ABD Baþkonsolosluðu terörün hedefi oldu. ABD Baþkonsolosluðu'nun önünde görev yapan polislere silahlý saldýrý düzenlendi. Saldýrýda bina önünde nöbet bekleyen üç polis þehit olurken, saldýrganlar da ölü ele geçirildi. Kahraman polis, yaralanmasýna raðmen üç teröristi öldürdü. Olay yerinden kaçan dördüncü saldýrgan ise daha sonra yakalandý. Kale gibi inþa edilen binanýn giriþindeki kulübeyi hedef alan teröristler, 3 emniyet mensubunu þehit etti. Üç saldýrgan ölü ele geçirilirken, iki polis de yaralandý. Saldýrýyý gerçekleþtiren teröristlerin üçünün de Türk vatandaþý olduklarý aktarýldý. Hain saldýrýda Ferit Özcan ve Osman Daðlý isimli iki polis de yaralandý. Ýstanbul Valisi Muammer Güler, ABD Baþkonsolosluðu'na yapýlan saldýrý-

nýn intihar saldýrýsý olduðunun kesinleþtiðini söyledi. Vali Güler olayla ilgili 10 kiþinin gözaltýnda

bulunduðunu, alýnan ifadeler doðrultusunda yeni gözaltýlarýn olabilceðine dikkat çekti. Güler,

"Olayýn intihar saldýrýsý olduðu kesinleþti. Saldýrý ile ilgili yurtdýþý baðlantýlarý detaylý bir þekilde araþtýrýlýyor. Þu an hangi örgütün yaptýðý konusunda kesin bir bilgi yok. Soruþturma kapsamýnda 1'i Ýstanbul dýþýndan olmak üzere 10 kiþi gözaltýna alýndý. Bu kiþilerin ifadeleri alýnýyor. Ýfadeler doðrultusunda yeni gözaltýlar olabilir." þeklinde konuþtu. Basýnda yer alan "Bomba yüklü bir aracýn olduðu" yönündeki haberleri ise Vali Güler yalanladý. Güler ayrýca yeni bir saldýrýda bulunmak üzere baþka bir timin olduðu haberlerinin de gerçek dýþý olduðunu vurguladý. Vali Güler þehit polislerin aileleri için Emniyet teþkilatýnýn yardým kampanyasý baþlattýðýný açýkladý.

Yeni görevine 1 gün önce atanmış Saldýrý esnasýnda saldýrganlarla mücadele eden ve þehit edilen Nedim Çalýk, 24 yaþýndaydý. Bir buçuk yýldýr polis memurluðu yapan Çalýk, bir gün önce yeni görevine atanmýþtý. Saldýrýda þehit olan diðer polis memuru Mehmet Önder Saçmalýoðlu'nun (21) da, 15 gün önce Sarýyer Emniyet Müdürlüðü'nde trafik polisi olarak göreve baþladýðý bildirildi. Þehitler memleketlerinde düzenlenen cenaze merasimlerinin ardýndan defnedildi. Polis memuru Mehmet Önder Saçmalýoðlu'nun annesi Zeynep, cenaze musalla taþýna konduðunda, "Bizim çok mehmedimiz var. Allah bize kuvvet veriyor" diyerek aðýt yaktý. Cihan


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 14 - 20 TEMMUZ 2008

Yanlýþ yýkanan bebek kýyafetleri, alerji sebebi Çaðlar Avcý

Uygunsuz deterjan kullanýmý, bebeklerin cildinde kaþýntý, kýzarýklýk ve beneklenme gibi yan etkiler oluþturuyor. Yanlýþ deterjanla yýkanmýþ giysilerin giyilmesi bebek cildinde kontakt dermatit denen alerjik cilt reaksiyonunun önünü açýyor. Pediatri Uzmaný Dr. Ayla Kamburoðlu Gökse, hassas olan bebek cildinin korunmasý gerektiðini belirtiyor. Bunun nedenini ‘bebek cildinin dýþ etkenlere karþý koruyucu tabakasýnýn tam olarak oluþmamasý’ olarak açýklayan Gökse, bebeðin hassas ten özellikleri ve bebek cildinin pH deðeri göz önüne alýnarak özel hazýrlanmýþ deterjanlarýn kullanýlmasýný tavsiye ediyor. Bunun yanýnda yumuþak olmayan, dokumadan yapýlmýþ giysilerin bebeðin korumasýz teninde hassasiyet ve kýzarýklýk gibi olumsuz etkiler oluþturduðunu anlatan Gökse’ye göre, özellikle bebeklerin ilk dönemleri çok önemli. Gerek kýyafet ge-

rekse temizlik konusuna yeterli hassasiyet gösterilmezse çocuklar sýk sýk rahatsýzlanabilir. Bebeði bu dönemde etkileyen piþik sorununa da dikkat çeken Gökse, þöyle konuþtu: “Bebek cildinde bez bölgesinde geliþen piþik özellikle alt temizliðinin uygun þekilde ve gereken sýklýkta yapýlmamasý nedeniyle ortaya çýkabilir. Ýdrar ve dýþkýnýn pH deðerinin asidik olmasý piþik oluþumunu artýrýr. Sýk aralýklý, uygun alt temizliði ve bez deðiþimi, piþik önleyici kremler bu oluþumu engelleyebilir.’’ Bunun yanýnda bebek cildinde egzama veya çocuk için alerjik özelliðe sahip bir besin maddesinin yenmesi sonucu ortaya çýkan kýzarýklýk, kabarýklýk ve kaþýntý gibi alerjik reaksiyonlar da sýklýkla rastlanýyor. Çok hassas olan bebek cildi, kuruluk, egzama gibi özellikler taþýyorsa, bu bebeklerin ciltlerinin nemlendirilmesi gerekiyor. Mümkünse alerjik reaksiyona neden olan besin maddelerinin tespit edilmesi önem taþýyor. Bu tip bebek ciltleri için uygun nemlendirici kremlerin kullanýlmasý oldukça faydalý. Kadýnlarýn topluma kattýðý deðer, fikir ve üretimleri bir çatý altýnda toplamak, kadýnlarýn çalýþmalarýnýn duyurulmasýna katkýda bulunmak amacýyla kurulan www.kadinhaberleri.net adlý internet sitesi, bilinçli ve üreten kadýnlarýn gündemini yansýtýyor. Sitede günlük siyasi, politik geliþmelerin yaný sýra, ülkemize ve insanlýða hizmet etmiþ kadýnlarýn portreleri, çocuk eðitimi ve aile içi iliþkilerle ilgili bilgiler, kadýn çalýþmalarý, kadýnlar pazarý, medya analizleri, kitap tanýtýmlarý ve güncel ve edebiyat eksenli köþe

FOTOÐRAF: M. ALÝ POYRAZ

Bu sitede sadece kadýn haberleri var

yazýlarý yer alýyor. Fal, büyü, dedikodu yazýsý arayanlarýn eli boþ döneceði haber portalýnýn yayýn ilkeleri þöyle: “Kadýný tüketim ve arzu nesnesi konumunun yerine gerçek kimliðiyle hayatýn içinde sunmak. Hayata dair her türlü habere bir de kadýn gözüyle bakmak. Yorumlarýmýzý, çözüm önerilerimizi paylaþýp, algýsal seçiciliðimizi, duyarlýlýðýmýzý, sezgi gücümüzü buluþturmak. Kadýný kýsýr konularýyla sýnýrlayan tüm yayýnlara inat kadýn–anne olmaya ait kazanýmlarý nitelikli bir þekilde kullanmak.”

Çocuklarý evdeki kazalardan korumak için tedbir alýn

Yemeklerinizi hýzlý yemeyin Konya Özel Selçuklu Hastanesi Diyetisyeni Mevra Çimili, sýcaklardan dolayý bazý kiþilerde iþtah kaybý görülebileceðini söyledi. Çimili, bunun da anormal kilo kaybý ve enfeksiyonlara sýk yakalanma gibi sorunlarý beraberinde getirebileceðine dikkati çekti. Ýþtah kaybýný önlemek için küçük porsiyonlarla sýk sýk yemeyi ve iþtahý açacak yiyecekler tüketmeyi öneren Çimili, “Yemeklerinizi hýzlý yemeyin. Öðünleri küçük lokmalar halinde ya-

vaþ yavaþ tüketin. Öðün atlamayýn. Özellikle altýn öðün olarak bilinen kahvaltýya önem verin. Akþamý salata, yoðurt gibi daha hafif besinlerle geçirin. Sýk sýk ara öðünler yapýn ve bu ara öðünlerinizi meyve, süt ve bisküviden oluþturun.” tavsiyesinde bulundu. Günlük 2,5 litre su tüketilmesinin yararlý olacaðýný bildiren Çimili, þu uyarýlarda bulundu: “Alkollü ve kolalý içecekler sizin sývý ihtiyacýnýzý karþýlamak yerine boþ enerji kaynaðýdýr ve idrarla

sývý atýmýný artýrýr. Su, soda ve ayraný tercih edin. Porsiyonlarýnýzý küçültün.” Hayatýnýza küçük aktiviteler ekleyin, mesela sabah yürüyüþleri ya da akþam gezintileri gibi. Her gün olmasa bile haftanýn birkaç gününü spora ayýrýn. Aðýr tatlýlar yerine dondurma, puding gibi sütlü tatlý ve meyveleri tercih edin. Her öðün masanýzda salata bulundurun. Kepekli ekmek gibi rafine edilmemiþ ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Aþýrý tuzlu ve baharatlý yiyeceklerden kaçýnýn. Ünal Livaneli

 Tüm elektrik prizleri, özel plastik koruyucular ile kapatýn. Tüm kimyasal madde içeren (temizlik ürünleri vs.) malzemeleri çocuðun ulaþamayacaðý yerde veya özel güvenlik kilidi olan dolaplarda muhafaza edin. Mobilyalarý pencerelerden uzaða koyun. Üzerine týrmanýp pencereyi açamasýn. Cam sehpa ve masalarýn, mobilyalarýnýzýn köþe ve kenarlarýný güvenli hale getirin. Çiçekleri çocuklarýn ulaþamayacaðý yere koyun. Yeme ihtimaline karþý çiçeklerin zehirli olup olmadýðýný öðrenin. Sigara, kibrit ve çakmak gibi tehlikeli eþyalarý çocuðun ulaþabileceði ortalýk yerlerde býrakmayýn. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karþý yatak odasýnda ve dýþýnda gerekli önlemleri alýn. Evin kapýlarýnda, kapýnýn çarpmasýný önleyen kapý tutucu aparatlar tek parçalý olmalý ve çocuklar tarafýndan çýkarýlýp yutulma tehlikesi olmamalý. Çocuðun kapýya elini ve parmaðýný sýkýþtýrmamasý için koruyucu aparat takýn. Dolap, gardýrop gibi yüksek eþyalarýnýzý depremde çocuðun ve sizin üzerinize devrilmemesi ve zarar görmemeniz için duvara sabitleyin.


8 Z A M A N AHLAK 14 - 20 TEMMUZ 2008

Kur’an her derdimizin devasýdýr

Üç aylara ulaştıran Rabb’imize şükürler olsun! Yeryüzünün her mekâný, hayatýn her za- caklamýþ bulunmaktadýr. Böyle eþsiz bir maný fazilet ve kutsiyette eþittirler. Çün- zamana bir daha eriþtirdiði için Rabb’ikü her mekâný ve zamaný yaratan mize ne kadar þükretsek azdýr.. Rabb’imizdir. Ancak üç mekân ve üç zaÇünkü girdiðimiz Recep ayý ile baþlaman vardýr ki onlar müstesna. yýp Þaban ayý ile devam edecek olan ru–Mekke’deki Mescid–i Haram, Medi- hani yükselmeler, Ramazan ayýnda en ne’deki Mescid–i Nebi ve üst dereceye ulaþýr, Kadir Kudüs’teki Mescid–i Aksa Gecesi’nde ise, üç aylar bomekânlarý.. yunca kendini manen hazýrBuralarýn yeryüzünün en lamýþ olan mümin artýk Ýlahi kutsal mekânlarý olduklarý, affa tam nail olacak bir kâmil buralarda yaþanan olaylarla mümin haline yücelmiþ olave Efendimiz (sas) Hazretlebilir. Hatta bayramda da yeAHMET ri’nin de hadisleriyle sabittir. niden bir beyaz sayfa açarak ÞAHÝN Bu sebeple yeryüzünün yepyeni taptaze bir baþlangýç herhangi bir yerinden bir yapma bahtiyarlýðýna bile ua.sahin@zaman.com.tr baþka mescide ibadet etmek laþabilir.. niyetiyle yola çýkýlmaya gerek duyulmazBu mümkün mü? Hiç þüpheniz olken, bu üç mescitte ibadet için en uzak masýn. diyarlardan bile aylarca yol alýnabilir.. Kendinizi üç aylar boyunca özel bir Çünkü bu üç mekânýn yeryüzü coðrafya- korumaya alýrsanýz Rabb’imiz sizi baðýþsýnýn en üstün mekânlarý olduklarýndan ladýklarý arasýna alabilir.. Çünkü Rabb’ien küçük bir tereddüt bile yoktur. miz kulunun cehennemde azap görmeBazý mekânlarýn bazýlarýndan üstün- sinden deðil cennette mutlu olmasýndan lüðü sabit olduðu gibi, zaman dilimleri- memnun oluyor.. Bunun için de sebepnin bazýlarý da bazýlarýndan ayný þekilde ler hazýrlýyor, bazý mekânlarý, bazý zaüstündürler. Nitekim üç aylar, içindeki manlarý diðerlerinden üstün kýlýyor ki, kandil geceleri ve Kadir Gecesi gibi kut- kullarý bu devrelerden istifade ile kendisal zaman parçalarý da böyle öteki dev- lerine çekidüzen versinler, yeni bir relerden üstündürler. hamle ve teþebbüsle dinî hayatlarýnda iÝþte bu üstün zaman parçalarý olan üç lerleyip kâmil bir mümin haline gelerek aylar, geçtiðimiz cuma gününden itiba- cennete layýk duruma yükselsinler. Bundan dolayýdýr ki Efendimiz (sas) ren bizi bir daha þefkat ve sevgi ile ku-

Hazretleri, Recep ayýnda ibadetlerini daha da artýrmýþ, Þaban ayýnda ise bir kat daha ileriye götürmüþ, Ramazan’daki umumi affa layýk olma örneðini artýrdýðý ibadetleriyle vermiþtir.. Bu sebeple bu ayda tövbe istiðfarlarla daha fazla ibadet edilir, oruç tutulur, hayýr hasenatta ilerlemeler kaydedilir. Hatta kaza namazlarý varsa kýlarak tümüyle bitirmeye niyet edilir. Ta ki Ramazan’daki umumi affa girerek yeniden bir beyaz sayfa açma bahtiyarlýðýna eriþme mutluluðu yaþasýn.. Ayý tümüyle oruçlu geçirme þeklinde bir emir yoktur. Ancak Efendimiz (sas)Hazretleri’nin ayýn ortalarýnda üç gün, bir de pazartesi perþembe günleri tutmayý adet edindikleri oruçlarý söz konusudur. Onlara uymaya çalýþmak sünnet sevabý kazanmaktýr. Ýþte henüz baþýnda bulunduðumuz bu mübarek aylar, önümüzdeki kandil geceleri hayatýmýza yeniden bir çekidüzen verme fýrsatý veriyor, dinî hayatýmýzý daha ileriye götürme azmi kazanmamýza zemin hazýrlamýþ oluyor.. Biz de Efendimiz (sas ) Hazretleri’nin duasýný tekrarlayarak girmiþ bulunuyoruz böyle bereketli üç aylarýmýza: –Allah’ým mübarek kýl bize Recep ve Þaban’ý; affýmýza vesile eyle ulaþtýracaðýn Þehr–i Ramazan’ý! Dinî hayatýmýzda tekamüle sebep olacak üç aylar dileðimizle..

Namazýn ifade ettiði mana nedir Allah Rasulü (sas), “Nice namaz kýlanlar vardýr ki, nasipleri sadece yorgunluk ve zahmettir.” ve oruç hakkýnda da: “Nice oruç tutanlar vardýr ki, nasipleri sadece açlýk ve susuzluktur.” buyurmaktadýr. Namazýn ifade ettiði mana, bilhassa onun iç ifadesi, insanýn iç derinliðiyle yakýndan alakalýdýr. Mü’minûn Sûresi’nde, felah bulan insanlar anlatýlýrken; “Namazlarýnda huþu duyan mü’minler kurtuluþa ermiþlerdir.” (Mü’minûn, 23/1–2) denilerek, ‘namaz–huþû’ münasebeti nazara verilmektedir. Ýnsan namazda, namazdan baþka bir þey görmemeli, duymamalý ve düþünmemelidir. Namazla insan, muhtaç olduðu ve elinin yetiþemediði ih-

tiyaçlarýn temini için, fiilî ve kavlî duaya geçmiþ, Allah’ýn yüceliði karþýsýnda büyük bir kulluk þuuru içinde durmuþ demektir. Evet o, mü’minin en önemli meselesidir. Efendimiz (sas) “Namazý, veda namazý kýlýyor gibi kýlýn” buyururlar. Veda namazý; “þu kýldýðým namaz, son namaz olabilir, bir kere daha belki namaz kýlmaya muvaffak olamam.” düþüncesiyle kýlýnan namazdýr. Namaz, kalbin gýdasý, ruhun da miracýdýr. Bütün sýkýntýlara karþý o, ruhu dinlendirir ve kalbi kanatlandýrýr. Efendimiz (sas), dünyevî iþlerinden sýkýlýnca, “Erihnâ ya Bilal! Bizi bir ferahlandýrýver ey Bilal!” diyerek ondan namaza çaðrýda bulunmasýný isterdi.

Arþ–ý azamdan gelen Kur’an’ýn mübarek ilahi hitabý o kadar feyizlidir ki bir Asâ–yý Mûsa (as) gibi vurulduðu yerden oluk oluk nur, oluk oluk hidayet fýþkýrmaktadýr. Tarihte hangi toplumda, hangi insanda bir meziyet bir kabiliyet bir zindelik varsa hep Kur’anî’dir. Hep O’nun apaçýk dehlizlerden ulaþan ýþýktýr, nurdur. Cehaletin son noktasýna ulaþmýþ bedevileri aleme muallim kýlan, çocuklarýný diri diri topraða gömenleri bir þefkat abidesi eyleyen, söz sultaný olduklarýný iddia edenleri kapýkulu yapan, kendi elleriyle yapýp ardýndan taptýklarý putlardan onlarý halas eden yine Kur’an’dýr. O sadece Arabistan’daki çöllere hayat vermekle kalmamýþ tüm alemi bir Nil–i mübarek gibi ihya etmiþ. O çöldeki bir serap olmamýþ. Görenleri, duyanlarý yanýna koþturan berrak bir ýrmak gibi kaynaðý Mekke’den tüm dünyayý dolaþmýþ. Zaman, mekan, düþünce, adet olarak birbirlerinden uzak milyarlarca insaný etrafýnda toplayan, onlarý esfel–i safilinden alayy–i iliyyine çýkaran, onlarý evliya, asfiya, müceddit eden, onlarý hem dünyada hem ahirette sultan eyleyen hidayet ve ilham kaynaðýdýr Kur’an. Ýslamiyet’i insanlarýn ruhuna, hissiyatýna, düþüncesine nakýþ nakýþ iþleyen bir Nur–u ezelidir. O ayetleri için cilt cilt kitap yazdýran bir Kitab–ý Mübin’dir. Kur’an mübarek bir kitaptýr. Çünkü eþsiz bir kitaptýr. Bu eþsiz kitaptan hidayet alan, her türlü yararý elde eder ve bu kitap onu zarardan korur. Öyle ise, bütün insanlýk olarak “O’nu dinleyelim! O nur ile nurlanalým. Hidayetiyle amel edelim. Ve O’nu vird–i zeban edelim. “Evet, söz O’dur ve O’na derler. Hak olup, Hakk’tan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren Nurani hikmeti neþreden O’dur.”

Kur’ân, “okumak” demektir Kur’ân kelimesi “oku!” mânâsýndaki “ikra” emriyle ayný kökten ve “çokça okunan” anlamýna gelmektedir. Böylece O’nu her aklýmýza getirdiðimizde “okuma” dersi almamýzýn saðlanmasý, Rabb’imizin ilme verdiði ehemmiyeti bizlere hissettirmedeki bir baþka rahmeti olmaktadýr.

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 14 Pazartesi 15 Salý 16 Çarþamba 17 Perþembe 18 Cuma 19 Cumartesi 20 Pazar

Ýmsak 3:37 3:39 3:40 3:41 3:42 3:44 3:45

Güneþ Öðle 5:56 13:38 5:56 13:39 5:57 13:39 5:58 13:39 5:59 13:39 5:59 13:39 6:00 13:39

Ýkindi 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39

Akþam Yatsý 21:14 23:10 21:13 23:10 21:13 23:09 21:12 23:08 21:12 23:07 21:12 23:06 21:11 23:05

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


10 Z A M A N HABER 14 - 20 TEMMUZ 2008

Son günlerde yaþanan sýcaklar halký olumsuz etkiledi. Sýcaklar, bazý bölgelerde rekor seviyelere de yükseldi. Bu nedenle Saðlýk Bakanlýðý aþýrý sýcaklara karþý alýnabilecek bazý önlemleri açýkladý. Bakanlýk, öðle saatlerinde güneþ altýna çýkýlmamasýný, açýk renk ve hafif elbiseler giyilmesini ve alkol alýnmamasýný öneriyor.

FOTOÐRAFLAR: ZAMAN

YAZ AYLARINDA AÞIRI SICAKLARA DÝKKAT BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Saðlýk Bakanlýðý, güneþ ve sýcak çarpmasý gibi durumla karþýlaþýlmasý durumunda yapýlmasý gerekelri de aktardý. Buna göre güneþ çarpmasý durumunda hastanýn serin bir yere getirilmeli, su serpme, ýslak havlu ve hava akýmý kullanýlarak serinletilir, su ve alkolsüz içecekler verilmelidir. Sýcak çarpmasý ile güneþ çarpmasý arasýndaki fark, sýcak çarpmasýnýn güneþ dýþýndaki sýcak etkenlerden de meydana gelmesidir. Sýcak çarpmasý sýcak ve nemli ortamlarda baskýn havalarda da meydana gelebilir. Sýcak çarpmasýna daha çok aþýrý yemek yeyen ve alkol alan ve aðýr fiziki þartlarda çalýþan kiþiler maruz kalabiliyor. Ayrýca fazla ve kapalý elbiseler giyilmesi, kalp rahatsýzlýðý olan ve þiþman kiþiler de risk altýnda bulunuyor. Güneþ ve sýcak çarpmasýnýn etkileri baþ aðrýsý, yüzün kýrazmasý, aþýrý terleme, hýzlý ve zor nefes alýp verme, halsizlik, kusma gibi belirtiler ile görülebiliyor. Daha aðýr durumlarda ise bilinç kaybý yaþanabiliyor. Güneþ ve sýcak çarpmasýndaki ilk müdahale, zaman kaybetmeden hastanýn serin bir yere getirilmesi, fazla giysileri varsa çýkartýlmasý, su ile serinletilmesi, göðse, karna ve sýrta ýslak ve soðuk bez uygulanmasý ve soðuk su verilmesi þeklinde yapýlmalýdýr. Bilincin kaybolmasý ve nefes alýp veriþin durmasý durumunda suni kalp masajý yapýlýr ve hasta derhal bir saðlýk kuruluþuna götürülür. Güneþ çarpmalarýnda hasta komaya dahi girebilir. Güneþ veya sýcak çarpmalarýnda kiþinin ateþi 39.4 derecenin üzerindedir. Deri kuru, kýrmýzý ve sýcaktýr ancak terleme yoktur. Bulantý, kusma, baþ aðrýsý, baþ dönmesi, göz çukurlarýnýn belirginleþmesi ve görme netliðinin bozulmasýyla komaya kadar gidebilen þuur bulanýklýðý veya kaybý vardýr. Böyle bir kiþiye acil müdahale gerekir. Bilinç kaybýndan önce tedaviye baþlanmasý durumunda iyileþme þansý yüksektir. Zamanýnda müdahale yapýlýrsa hasta 4 – 5 saat içinde kendine gelebilir. Güneþ çaprmasý belirtileri ise halsizlik, baþ aðrýsý, kaþýntý, kusma, baþ dönmesi ve bayýlma þeklinde olabilir. Hasta yarý oturur vaziyete getirilmeli ve baþýna soðuk kopres uygulanmalýdýr. Hasatnýn þuuru yerinde ise tatlandýrýlmýþ sývýlar verilmelidir. Sýcak çarpmasýnýn belirtileri ise halsizlik, baþ aðrýsý, kaþýntý, kusma, ve kramplar þeklindedir. Daha sonraki etaplarda kalp atýþlarýnýn deðiþmesi, ateþin yükselmesi ve bilincin kaybolmasý meydana gelebilir. Terleme olmaksýzýn cilt kýzarýklýðý gözlenebilir. Bu durum nefes alýþýn durmasýna ve ölüme kadar götürebilir. Sýcak çarpmasýnda ilk yapýlacak uygulama, hastanýn serinletilmesi. Elbiseler gevþetilir, ýslak çarþafa sarýlýr, ýslak bez ile vücudu serinletilir, hastanýn þuuru yerinde ise bol sývý ve özellikle tuzlu ayran içirilir. Sýcak bitkinliðinde bol sývý içmenin önemli olduðuna iþaret eden Taþ, "Serin bir yerde istirahata alýnan hastanýn giysileri gevþetilip sýrt üstü yatýrýlarak bacaklarý yükseltilir. Islak havlu veya bezle serinletilmeye çalýþýlýr. Bol miktarda sývý verilir, . Yaklaþýk bir saat içnde genel durumu düzelmezse mutlaka saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerekir" dedi.

Güneşte fazla kalma kansere yol açıyor Güneþ ýþýnlarýnýn faydalarýnýn yanýsýra çeþitli zararýnýn da olduðu, özellikle yaz aylarýnda atmosfere dik açý ile gelen ýþýnlarýn cilt alerjisinin yanýsýra kansere neden olduðu bildirildi. Güneþ yanýklarý ve güneþe baðlý oluþan alerjik cilt hastalýklarýnda artýþ olmasý üzerine uzmanlar, vatandaþlarý güneþ yanýklarýna karþý dikkatli olunmasý konusunda uyardý. Dr. Ali Ertan Ercan, yaz sýcaklarý ile birlikte güneþ yanýðý ve alerjilerinin arttýðýný, meydana gelebilecek deri hastalýklarýna ve yanýklara karþý dikkatli olunmasýný istedi. Kemik geliþimi açýsýndan sýcaðýn pek çok faydalarý olduðunu vurgulayan Ercan, D vitamini içerdiði i-

çin özellikle çocuklarýn kemik geliþimi açýsýndan çok önemli olduðunu anlattý. Bu gibi faydalarýnýn yanýsýra bazý zararlarýnýn da olduðuna deðinen Ercan, "Örneðin deri tümörleri (cilt kanseri), deri yaþlanmasý, deride kuruluk, kaþýntý, güneþ alerjileri, güneþ lekeleri gibi hastalýklar meydana getirebilir. Sabah 10.00 ile öðleden sonra 15.00 saatleri arasýnda güneþ ýþýnlarý dik geldiði için bu saatlerde dýþarý çýkýlmamalý. Çýkmak zorunda kalan vatandaþlarýmýz koruyucu losyonlar veya kremler kullanmalýdýr" diye konuþtu. Özellikle yaz tatiline gidenlerin güneþten koruyucu losyonlarý güneþe çýk-

madan yarým saat önce ýþýk gören yerlerine sürmeleri uyarýsýnda bulunan Dr. Ercan, bu kremlerin etkilerinin 3 saat olduðunu ve süreden fazla güneþte kalýnýrsa tekrarlanmasý gerektiðini söyledi. Yazýn özellikle açýk renkli, sentetik olmayan, vücuda yapýþmayan ve rahat kýyafetlerin giyilmesini tavsiye eden Cilt Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ercan, bu özellikteki kiþilerin koruyucu þapka giymelerinin faydalý olacaðýna dikkat çekti. Sýcak havalarda bol su tüketilmesinin çok yararlý olduðunu aktaran Ercan, yaþ sebze ve meyve aðýrlýklý beslenmenin seçilmesinin cildin korunmasýna yardýmcý olacaðýný ifade etti. Cihan

Astım hastaları da aşırı sıcağa dikkat etsin Aþýrý sýcakta sadece kalp ve tansiyon deðil, astým hastalarýnýn da büyük risk altýnda olduðu belirtildi. Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Ali Kadri Çýrak, "Aþýrý sýcak ve susuzluk, kalp ve beynin yanýsýra akciðerler dahil bütün organlarý olumsuz etkileyebilir" dedi. Birçok faktörün astým tetikleyicisi olarak adlandýrýldýðýný belirten Baþhekim Çýrak, "Sigara, aðýr koku ve bu-

harlar, grip benzeri enfeksiyonlar, ani hava deðiþimleri, aþýrý nemli, aþýrý soðuk ve aþýrý sýcak da astýmýn tetikleyicileri arasýndadýr. Tetikleyicilerin tipleri ve sayýlarý hastaya göre farklýlýk gösterebilir. Aþýrý sýcak hava gibi saðlýklý insanlara bile zarar veren bir tetikleyicinin astýmlýlarý daha fazla etkilemesi, hattâ krizlerine yol açmasý beklenen bir gerçektir" þeklinde konuþtu. Birkaç önlemle sýcak havanýn astýmý olumsuz etkilemesinin kýsmen önüne

geçilebileceðini vurgulayan Uz. Dr. Ali Kadri Çýrak, "Dikkat edilmesi gereken en temel kural, konunun uzmaný hekimler tarafýndan reçete edilen astým ilaçlarýnýn, her mevsimde olduðu gibi yazýn da aksi önerilmediði takdirde düzenli olarak kullanýlmasýdýr. Özellikle kontrol edici ilaçlara uygunsuz olarak ara verilmesi ya da her gün kullanýlmasý gereken bu grup ilaçlarýn düzensiz kullanmasý, hastayý sýcak havalara karþý daha savunmasýz hale getirecektir" dedi.


YORUM

14 - 20 TEMMUZ 2008

ZAMAN 11

‘Başkalarının acısı’ Günlerdir adýný temmuzla özdeþleþtirdiðim Sýrebrenitsa’yý düþünüyorum: Yani 11 – 12 Temmuz 1995’te Bosna Savaþýnda (1992 – 1995) Birleþmiþ Milletler (BM) bayraðý altýnda 12.000 masumun soykýrýma uðradýðý savunmasýz Srebrenitsa halkýný. Onurlu bir ölümün bile ellerinden alýndýðý zambaklar ülkesinin yürekli insanlarýný. Geçtiðimiz yüzyýlýn sonunda insanlýðýn en büyük günahý olarak karþýmýzda duran utancýný. Ve ‘Beynim týpký bir sorular harmaný / Kafamda meçhuller cevabý sisli’ olarak kalýyorum öylece. Nasýl olur da Sýrp ordusuna karþý kendilerini BM tarafýndan korumakla görevlendirilmiþ Hollandalý askerler; birliklerinden esir alýnan 30 askerin teslim edilmesi karþýlýðýnda 23.000 nüfuslu þehri teslim edebilir. Üstelik sivil halký ‘BM güvencesi altýndasýnýz’ diye tamamen silahtan arýndýrarak. Bile bile ‘kuzunun kurda’ tesliminden baþka bir þey olmayan bu vahim insanlýk suçunun iþlenmesine sebep olan Hollandalý askerleri komuta eden BM’ye ne demeli peki? Deri kokarsa tuzlanýr da tuz kokarsa ne yapýlýr? Uluslararasý toplumun en güvenilir kurumu BM’nin gözleri önünde gerçekleþen bu insanlýk suçunu nasýl hafifletir bu kurum? Yaný baþýnda yaþanan vahþete seyirci kalan Avrupa Birliði’ne ve hatta tüm devletlere ne demeli. Geçtiðimiz yýl Uluslararasý Lahey Adalet Divaný’nýn verdiði; ‘Srebrenitsa’da soykýrým var ama suçlu yok’ þeklinde özetlenebilecek kararýnýn neresinden tutmalý? Üstelik bu vahþeti iþleyen komutanlar ellerini kollarýný salladýðý bir dünyada. Bu soykýrýmýn iþlenmesi kadar sonrasýnda geliþen süreç de cevapsýz sorularla dolu. Geçen on üç yýlýn sonunda hala toplu mezarlardan çýkarýlan ve DNA testi ile kimlikleri belirlenmeyi bekleyen binlerce Boþnak var. DNA test örneði alýnabilecek bir yakýný olmayanlarýn kimlik tesbitleri ise malesef hiçbir zaman yapýlamýyacak. Kimi fotoðraflar vardýr; söze hiç gerek yoktur aslýnda. Ne zaman Srebrenitsa’yý düþünsem katliamýnýn onuncu yýlýndaki anma törenlerinde gazetemizden Adem

Yavuz Aslan’ýn çektiði bir fotðraf gelir göz- malara hangi dilde karþýlýk bulunur bilelerimin önüne. Katliamda yakýnlarýný kay- miyorum. Nuhanoviç’in geçtiðimiz ay, Ubetmiþ bir annenin çocuklarýnýn mezar ta- luslararasý Lahey Adalet Divaný’na BM ve þýna düþen silüeti tüm dehþetin özetidir Hollanda adýna açtýðý davayý, Srebrenitsalý aslýnda. Acýdan bir yumak olmuþ annenin Anneler Derneði’nin açtýðý 600 dava izledi. ýztýrabýný en iyi bu fotoðraf resmetmiþtir. Açýlan davalar henüz sonuçlanmadý. Umarým bu dava sonuçlarý En büyük arzularý çocuklarýný Srebrenitsalý annelerin yürebüyütüp evliliklerini görmek ðini bir nebze olsun serinletir. olan ve þimdilerde çaresiz bir Mahkemeler adil karar verþekilde hiç deðilse mezarlarý mese de bu suçu iþleyen inbelli olsun diye kimliklerinin sanlarýn vicdanlarý kendilerine tesbitini bekleyen Srebrenitsamahkumiyet kararýný vermiþlý annelerin acýlarýný hangi ÝMDAT tir. Týpký bu soykýrýma rýza sözcükler ifade edebilir ki? KÝLAR gösteren Hollandalý askerlerVeya katliamda annesini, baden bir kýsmýnýn kendilerini basýný, kardeþini ve akrabalarýi.kilar@zaman.bg affedemediklerini söyleyip ný yitiren üstelik Birleþmiþ Milletler Koruma Gücü UNPROFOR’da travma geçirmeleri gibi. Veya geçtiðimiz BM kimliði ile tercüman olarak çalýþtýðý i- günlerde Irak iþgalinde halka reva gördükçin canlý kalabilen ama tüm vahþete þahit leri insanlýk dýþý muamelelere daha fazla olan Hasan Nuhanoviç’in yaþadýðý trav- dayanamayýp, bir basýn toplantýsýyla tüm

dünyaya utançlarýný itiraf edip geceleri uyuyamadýklarýný anlatmalarý gibi. ‘Unutmak en büyük ihanettir’ diyen düþünürün izinden gidelim isterseniz. Bosna Savaþýnda iþlenen Srebrenitsa soykýrýmýnýn insanlýðýn ortak vicdanýný kanatan bir yara olarak sürekli hatýrda tutulmasý gerekir. Bu bir kan davasýnýn sürdürülmesi deðil þüphesiz. Tam tersine küresel barýþýn tesisi adýna benzer olaylarý ortadan kaldýrmak. Belki onlarýn ölümü baþka insanlarýn yaþamlarýnýn vesilesi olur. Bu katliamda hayatýný kaybedenler, sosyal ve siyaset bilimciler için canlý bir laboratuvar olarak görülüp; kim, nerde, hangi, hatayý yaptý diye objektif bir bakýþ açýsýyla deðerlendirildiðinde baþka Srebrenitsalar yaþanmaz. Yeter ki, Avrupa’nýn göbeðinde ve bütün dünyanýn gözleri önünde iþlenmiþ bu kan dondurucu insanlýk ayýbýna ‘baþkalarýnýn acýsý’olarak bakmayalým.

Sahte insanlar, sıradanlar ve sıra dışı olanlar Geçenlerde uzun süredir görüþmediðim caklarý kadar yapmak gerekir. bir dostum bana takýlýyor: “Neler yapýBirçok þehirde karþýlaþtýðým insanlar, yorsun? Yine sýra dýþý yaþam konularýyla “Ah keþke büyük þehirde olsaydýk, oramý uðraþýyorsun? Biraz da sýradan yaþam- da ne imkanlar var.” diyorlar. Doðru sýla uðraþsan... Ýnsanlar sýradan olmayý be- nýrsýz imkan var. Ancak þehirdeki tiyatceremiyorlar ki, sýra dýþý olmayý baþarsýn- ro, sinema, büyük kulüp maçlarý ya da lar!” Haklýsýn diyorum, inmüzelerine gitmek bu þehirsanlar üç kategori: Sahteler, de yaþayan insanlar için sýrasýradanlar ve sýra dýþý olanlar. dan olmalý ama þehir nüfuSýradan olmak, belirli bir sunun çok küçük bir oraný iþ ya da meslekte o mesleðin bu etkinliklere katýlýyor. standart gereklerini yerine New York’taki Central getiriyor olmayý içerir. Ne yaPark, Londra’daki Hyde MELÝH zýk ki, tembel bir insan bir Park, Green Park ya da ReARAT mesleðin ya da bir iþin stangent’s Park bu þehirlerin gödart gereklerini bile yerine beðindedir. Bu þehirlerdeki m.arat@zaman.com.tr getirmez. Deyim yerindeyse parklarý ziyaret eden turistsýradan bir performans üretmek için bile ler, bu parklara bayýlýr. “Ýstanbul’da bizçalýþmaya gerek vardýr. Sýradan bir öð- de bunlardan yok.” derler. Þehrin görenci olabilmek için dahi sýnýfý geçecek beðindeki Gülhane Parký’na ya da Yýlkadar ders çalýþmak gerekir. Sýradan bir dýz Korusu’na son 1 yýl içinde kaç kiþi çalýþan olabilmek için dahi iþe vaktinde gitmiþtir? Bir parka gidecek kadar dahi gitmek ve verilen görevleri iþten atmaya- sýradan performans gösteremiyoruz.

Ýzmir Güzelyalý sahilinde yetiþkin öðrencilerimle bir restorana doðru yürüyoruz. Yürürken de sahildeki binlerce gençle dolu kafeteryalarýn önünden geçiyoruz. Birden birlikte yürüdüðüm grubu durduruyorum ve soruyorum: “Çoðunluðunda gençlerin oturduðu bu kafeteryalarýn masalarýnda ne görmüyoruz?” Zor bir soru tabii, gördüðünü herkes söyler; önemli olan olmayaný söyleyebilmek. Cevabý kendim veriyorum: “Kitap görmüyoruz.” Ýzmir sahilinde þýk spor kýyafetler içindeki gençler, göz atacak ya da bir toplu taþýma aracýnda okumak üzere bir kitap taþýyacak kadar bile sýradan performans göstermiyor. Birçok anne–baba çocuðunun sýnav kazanmasý için özel ders aldýrýyor; özel kurslara gönderiyor; ama onunla sohbet etmiyor; zaman geçirmiyor, oyun oynamýyor, birlikte yürüyüþe çýkmýyor; sinemaya gitmiyor; çocuðu yetiþtirmek için en sýradan, en ekonomik ve muhtemelen en

çok iþe yarayacak olaný dahi yapmýyor. Genelleme yaparak söylüyorum; kuruluþlar daha da vahim durumda. Satýcýsý, muhasebecisi, sekreteri sýradan performans dahi gösteremiyor. Kapadokya’da yerli turistleri gezdiren kokartlý olmayan bir rehber, gezilen yerleri anlatýrken açýk bir þekilde atýyor. Turistlerin de genel tarih bilgisi o kadar zayýf ki, rehberin çok kötü bir þekilde hikâyeler uydurduðunu fark etmiyorlar. Bir mekanýn tarihsel özelliklerini anlatmak için yapýlmasý gereken þeyler çok zor deðildir. Ýyi bir rehberden dinleyerek öðrenirsin, kitap okursun ya da internetten araþtýrýrsýn. Ama söz konusu rehber sahtesini yapmýyor, sýradan performans dahi göstermiyor. Sýradan performans bile göstermeden belirli bir sýfatý taþýyorsanýz, onun sahtesi olursunuz. Sýradan sekreter olamayan sahte sekreterdir; sýradan düzeyde rehber olamayan sahte rehberdir; sýradan muhasebeci olamayan sahte muhasebecidir.


14 - 20 TEMMUZ 2008 | 12

Ayaklarým tatile çýktý, ben hâlâ iþteyim Reyhan Yazýcý

Sabah kalkýlýp ne giyeceðimize karar verirken þýk giyinmekten öte ferah tutacak, terletmeyecek giysiler önceliði alýyor. Detaylý modellerden ziyade sade ve yalýn tasarýmlar, doðal elyaflardan dokunmuþ kumaþlar ilgi görüyor. Tabii yaz mevsiminde üreticiler de boþ durmadý ve kullanan kiþiyi rahat ettirebilecek ürünlere imza attý. Özellikle bol kesimli kýyafetler yaz aylarýnda daha serin bir etki oluþtururken zarif detaylar da trend bir görünüm sergiliyor. Renkler ise çiçekleri aratmayacak ölçüde canlý tonlardan seçildi. Fakat açýk renk tonlarý her zaman yaz aylarýnýn favorisi olmaya devam ediyor. Giysilerin kesimleri son derece yalýn tercih edilirken dar kalýplardan oldukça uzaklaþýlmýþ olmasý dikkat çekiyor. Artýk amacýn sadece modaya körü körüne baðlý olmadýðý çaðýmýzda kullaným kolaylýðý tasa-

Yýlýn en sýcak günlerini yaþýyoruz. Ferahlamada etkili olan yazlýk giysiler çok daha fazla deðer kazanýyor bu dönemlerde. Ýncecik, hafif kýyafetler gün boyu rahat edebilmek amacýyla tercih ediliyor. Sýcak yaz günlerinde ayaklarýmýz da terlikler sayesinde tatil yapýyor ve dinleniyor. rýmlarýn þekillenmesinde önemli rol oynuyor. Bu sayede alýþkanlýklarýmýzda da deðiþiklikler gözlemleniyor. Artýk rastgele kýyafetler deðil natürel görünümlü hatta doðal içerikli ürünler ilk tercih edilenler arasýnda bulunuyor. Sentetik aðýrlýklý giysiler her ne kadar cazibeli görünüyorsa da bilinçli tüketiciler tarafýndan satýn alýnmýyor. Son yýllarda birçok firmanýn tercih ettiði teknolojik kumaþlar sayesinde sýcak sorunlarý en aza indirgeni-

yor. Terletmeyen, hava aldýran kumaþlar sayesinde gün boyu iþ koþuþturmacasý içerisinde yoðrulanlar da-

Yazýn terlik giyilir Giysilerin yaný sýra yaz aylarýnda alýþkanlýklarýmýzý deðiþtiren önemli bir parça da ayakkabýlarda yaþanýyor. Bir çoðumuzun ayaðýnda yaz aylarýnda ayakkabý deðil de terlik bulunuyor artýk. Birbirinden þýk tasarýmlar, rengarenk tonlar her kýyafete uyum saðlayabilecek zenginlikteki tercihleri ile sadece bayanlarýn deðil, beylerin de gözdesi haline geldi. Sandalet tipi ayakkabýlar olarak baþladýðýmýz terlikler þimdilerde parmak arasý, kösele, deri, hasýr, kumaþ, iþlemeli, platformlu, stiletto, bantlý, taþlý, boncuklu, tokalý, plastik, ahþap tabanlý, kauçuk, kurdeleli, fiyonklu, baskýlý, çizgi film kahramanlý, yazýlý, logolu, dokuma þeritli, baðcýklý, spor ayakkabý stilinde ve daha birçok farklý çeþitleriyle farklý zevklere hitap edebiliyor. Erkeklerin tercihleri daha çok kösele ve hasýr bantlýlardan yana. Daha

çok gençlerin ve yaþlýlarýn tercih ettiði terliklerde yaþ aralýðýna göre tercih amaçlarý da deðiþiyor. Gençler trend, rahat ve salaþ olmayý sevdikleri için tercihlerini terliklerden yana kullanýrken yaþlýlar ayak deformasyonunu en aza indirgemek, kolay yürüyebilmek için terlikleri tercih ediyor. Yaþlarýnýn gereði farklý saðlýk sorunlarý ile karþý karþýya kalan ileri yaþlardaki kiþiler rahat ve ortopedik tabanlý modelleri tercih ediyor. Farklý amaçlara seslenen zengin bir koleksiyona sahip terliklerde ayakkabýlarda olduðundan çok daha fazla saðlýk ilkelerine önem verildiðini de görüyoruz. Amacýn sadece þýklýk ve moda olmadýðý markalardan alýþveriþ yapanlar yaz boyu hem rahat yürüme avantajýný yaþýyor hem de þýk görünebiliyorlar. Taban kýsýmlarýnýn ayný kýyafetlerde olduðu gibi sentetik içerikli olmamasýna dikkat

etmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar terlik olursa olsun bu tarz tabanlar ayaðýn hem terlemesine hem de kötü kokmasýna olanak tanýr. Fakat doðru malzeme ile birleþtirilmiþ bazý günümüz terlikleri kötü bir durum ile karþý karþýya býrakmaz kullanýcýsýný. Diðer dikkat edilecek nokta ise ayaklara ya da çoraplara renk vermeyecek malzeme ile üretilmiþ terlikler olmalýdýr. Bazý doðal malzemelerde bu sorun yaþanabiliyor. Özellikle güzel iþlenmemiþ deri ve köselelerden imal edilmiþ terliklerde renk verme sorunu yaþanýyor. Sezonda çok gözde olan fakat saðlýk açýsýndan çok da uygun olmayan plastik terlikler, canlý renkleri ile cazip görünse de kullanýlmasýný tercih etmemenizi öneririm. Kullanýmý kolay yahut moda diye satýn alýnan bu stil terliklerde bir süre sonra rahatsýz edici sýcaklýk hissediliyor.

hi þýklýklarýndan taviz vermiyor. Yaz ve sýcak günlerin en kötü görüntüsü olan hatta birçok kiþinin kâbusu olan kol altý ter izleri birçok kiþinin maruz kaldýðý istem dýþý bir olaydýr. Her ne kadar önlem alýnmýþ yahut þýk ve kaliteli giyinilmiþ olsa da yoðun iþ temposu yahut ani sýcaklar bu fena görüntüye neden olabiliyor. Fakat teknolojik kumaþlardan ya da doðal pamuklu dokumalardan üretilmiþ giysilerde bu soruna neredeyse yok denebilecek kadar az rastlanýyor. Bu kumaþlarýn bir diðer özelliði ise ne kadar terlerseniz terleyin kötü kokuyu içinde barýndýrmýyor olmasýnda saklý. Böylelikle yaz mevsiminin en korkulan ter ve kötü koku sendromundan da kurtulmuþ olabilirsiniz. Genellikle gömlek gibi daha resmi giysilerde tercih edilen bu tarz dokumalar ceket, pantolon ve elbiselerde de tercih edilmeye baþlandý. Tabii kýrýþmayanlarýnýn da bulunduðunu söylemekte fayda var.

Zaman Bulgaristan 14 Temmuz 2008  

Zaman Bulgaristan 14 Temmuz 2008

Zaman Bulgaristan 14 Temmuz 2008  

Zaman Bulgaristan 14 Temmuz 2008