Page 1

СПОРТ

09

Световната финансова криза пред прага на европейския футбол

НОВИНИ

12

‘Ë̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ ÚÂÒÂ Ë ÷‡ ‘ÛÚ·ÓÎ, ͇ÚÓ Ì‡È-Á‡Ò„̇ÚË Ò‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â - Ò 3 ÏËΡ‰‡ Ô‡Û̉‡ ‰˙΄ӂÂ. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ »ÒÔ‡Ìˡ Ë »Ú‡Îˡ Ì  ÔÓ-ӷ̇‰Âʉ‡‚‡˘Ó.

Петнадесет процента от лекарствата в света са фалшифицирани Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ù‡Î¯ËÙˈË‡ÌË Ò‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ò˙ˆÂ, ÔÓÚË‚Óχ·˘ÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ‚ÂÚÂË̇ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË, ‡ Ò˙˘Ó Ë ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ËÁ‰ÂÎˡ.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

Ãîäèíà: 16

Áðîé: 42 (822)

„Цялата работа е, че ние искаме да покажем всяка една религия от нейните първоизточници. Тогава всеки, който се е интересувал сам за себе си, да прочете и да види за какво става дума“, изтъква той.

По думите на Никола Кицевски, по света едната религия насажда стереотипи за другата. „Най-добре може да ги разчупиш, като може да видиш къде са корените на религията“, допълва той.

‘ Êîðàíà ‘“Òðóä” èçäàâà

çà øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò Òàéôóð Õþñåèíîâ

Държавата ще защитава депозити до 50 хиляди евро ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ ˘Â Ô‰ÎÓÊË ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Á‡ÍÓ̇, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú „‡‡ÌÚË‡ÌË ‰ÂÔÓÁËÚË ‰Ó 50 ıËÎ. ‚Ó, Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÏËÂ˙Ú —Ú‡Ì˯‚. —„‡ 99% ÓÚ ‚ÎÓ„Ó‚ÂÚ ̇ „‡Ê‰‡ÌËÚ ҇ „‡‡ÌÚË‡ÌË ‰Ó ÌË‚Ó 20 ıËÎ. ‚Ó.

¡˙΄‡Ò͇ڇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ  ÒÚ‡·ËÎ̇ Ë ÌˇÏ‡ ÌËÍ‡Í‚Ë ÓÒÌÓ‚‡Ìˡ Á‡ ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ͇Á‡ ÔÂÏËÂ˙Ú —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚. ¡‡ÌÍËÚ ҇ ÒÚ‡·ËÎÌË, ÂÁÂ‚ËÚ ҇ ËÏ ‚ËÒÓÍË, ‡ ‰ÂÔÓÁËÚËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó· „‡‡ÌÚË‡ÌË, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. —Ú‡Ì˯‚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔÓÍÓη‡Â Ë Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ¡Õ¡ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ÂÔÓÁËÚËÚÂ, ‡ÍÓ Ò ̇ÎÓÊË. ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ ÌˇÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË ‰ÂÈÒڂˡ Ë ıÓ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÔÓÍÓÈÌË, ͇Á‡ —Ú‡Ì˯‚. –ÂÁÂ‚ËÚ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ „ÓÎÂÏË Ë Ì‡¯‡Ú‡ ̇È-‚‡Ê̇ Á‡‰‡˜‡  ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚ÎÓÊÂÌˡڇ ̇ ıÓ‡Ú‡, Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ. ՇȂ‡ÊÌÓÚÓ, ÒÔÓ‰ Ì„Ó,  „‡Ê‰‡ÌËÚ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÔÓÍÓÈÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ‚ÎÓÊÂÌˡ. »Ï‡Ï ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ ‰ÂÈÒڂˡ, Á‡˘ÓÚÓ ÙËÒ͇ÎÌËˇÚ ÂÁÂ‚ ̇ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÂÁÂ‚ËÚ ̇ ¡˙΄‡ˡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡·ËÎÌË. Íà ñòðàíèöà 2

Да не се свързва думата мюсюлманство с фундаментализъм

Ñîôèÿ

»Á‰‡ÚÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ì“Û‰î ËÁ‰‡‚‡ ·˙΄‡ÒÍˡ Ô‚Ӊ ̇ Ó‡Ì‡ Á‡ ¯ËÓ͇ڇ ·˙΄‡Ò͇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ì  Á‡ÔÓÁ̇ڇ Ò Ì„Ó. “Ó‚‡ ͇Á‡ Ô‰ ‚. 쫇χÌî ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ËÁ‰‡ÚÂÎÒ͇ڇ Í˙˘‡ Ë Ô˙‚Ë Á‡Ï.-„·‚ÂÌ ‰‡ÍÚÓ ̇ ‚. ì“Û‰î ÕËÍÓ·  ËˆÂ‚ÒÍË.  ÌË„‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ˜ÂÚ‚˙ÚÓ ËÁ‰‡ÌË ̇ ‡Í‡‰ÂÏ˘Ìˡ Ô‚Ӊ ̇  Ó‡Ì‡ ̇ ÔÓÙ. ÷‚ÂÚ‡Ì “ÂÓÙ‡ÌÓ‚, ·ÂÁ ‡‡·ÒÍˡ ÚÂÍÒÚ. 쓇ÁË ÛÔÓÚ·‡, ÍÓˇÚÓ ÌË ‚Ëʉ‡ÏÂ,  ËÏÂÌÌÓ ÏÌÓ„Ó Ôӂ˜ ıÓ‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ „Ó ÔÓ˜ÂÚ‡Ú, ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò Á‡ÔÓÁ̇ˇÚ Ë ‰‡ ‚ˉˇÚ Í‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ ÓÁ̇˜‡‚‡  Ó‡Ì˙Úî, ÔÓÒÓ˜‚‡  ËˆÂ‚ÒÍË. ì÷ˇÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Â, ˜Â ÌË ËÒ͇Ï ‰‡ ÔÓ͇ÊÂÏ ‚ÒˇÍ‡ ‰̇ ÂÎ˄ˡ ÓÚ ÌÂÈÌËÚ Ô˙‚ÓËÁÚÓ˜ÌˈË. Íà ñòðàíèöà 3

ì÷ÂÎÚ‡ ̇ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó‡Ì‡ Â Ë Ú‡ÁË: ‰‡ Ì Ò ҂˙Á‚‡ ‰Ûχڇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒÚ‚Ó Ò ‰Ûχڇ ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎËÁ˙Ïî, ÚÓ‚‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ »Á‰‡ÚÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ì“Û‰î ÕËÍÓ·  ËˆÂ‚ÒÍË. œÓ Ì„ӂËÚ ‰ÛÏË, ÔÓÌ ·˙΄‡ÒÍËڠωËË, „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı - ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÂËÓÁÌË, Ú˙ÒˇÚ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ì ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒ͇ڇ ÂÎ˄ˡ Ë Ï˛Ò˛ÎχÌÒÍËÚ ÔÓ·ÎÂÏË. Ïðîäúëæàâà íà ñòðàíèöà 3

Никола Кицевски Ñ ÍÈÌ ÊÀ : Ò À ÉÔ ÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎ Â

НОВИНИ 11 БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ПРЕГОВОРИТЕ ПО КИПЪРСКИЯ ВЪПРОС

Òîïëà è åëåãàíòíà ìîäà ïðåç çèìàòà — ̇ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÒÂÌÚ‡ ÌÓ‚ËÚ ÏÓ‰ÌË ÚẨÂ̈ËË Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÔÓ ‚ËÚËÌËÚÂ. œÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ Ò Ò¢‡Ú ̇È-‡Á΢ÌË ÒÚËÎÓ‚Â - ͇ÍÚÓ Ú‡ÈÌË, ڇ͇ Ë ÒÚËÎÓ‚Â, ÏÓ‰‡Ú‡ ̇ ÍÓËÚÓ ·˙ÁÓ ˘Â ÓÚ¯ÛÏË. ≈ÚÓ Ë ÌˇÍÓÎÍÓ Ò˙‚ÂÚ‡ Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Â΄‡ÌÚÌË ÔÂÁ ÁËχڇ.

Дантелата превзе модата ƒ‡ÌÚÂÎÂÌËÚ ӷÎÂÍ· Ò‡ Ò‰ ̇Ȃ‡ÊÌËÚ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ì‡ ÊÂÌÒ͇ڇ ‰Âı‡. ƒ‡ÌÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂÁ

Как да се предпазим от настинките МИСЛИ НА ФЕТХУЛЛАХ ГЮЛЕН

ПОДБРАНИ ОТ ПРОФ. ГЕНЕРАЛ СТОЯН АНДРЕЕВ НА СТР. 10

С настъпването на студените есенни дни значително нараства количеството на простудните и инфекциозни заболявания. Как да укрепим своя имунитет и да се противопоставим на настинката? За да се защитите от инфекция, приемайте антивирусни препарати. Найдобрата защита срещу грип е вак-

синирането. Не забравяйте, че ваксината действа 10-15 дни след ваксинирането, а често епидемията настъпва още през ноември. Не бъркайте хремата и дращенето в гърлото с грипа, който като правило се проявява с бързо и силно повишаване на температурата, болки в мускулите и ставите, главоболие. На стр. 6

‚ÒÂÍË ÒÂÁÓÌ ÒÏ ҂ËÍ̇ÎË ‰‡ ‚Ëʉ‡Ï ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ‚ ÍÓÎÂ͈ËËÚÂ, Ò„‡ ÒˇÍ‡¯ Ò‡ Ô‚ÁÂÎË ÏÓ‰‡Ú‡. “ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚ˉˇÚ Ì ҇ÏÓ ‚ Í·Ò˘ÂÒÍËÚ ÍÓÈÍË, ‡ Ë ‚ ÌˇÍÓË ÒÔÓÚÌË ÏÓ‰ÂÎË. ƒ‡ÌÚÂÎË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â - ‚ Ó·Û‚ÍËÚÂ, ˜‡ÌÚËÚÂ, ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ Ë ‰ÂıËÚÂ. ƒÛ„‡ ‡ÁÎË͇, ÍÓˇÚÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ï ÔË ‰‡ÌÚÂÎËÚ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ,  Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Í·Ò˘ÂÒ͇ڇ ‰‡ÌÚ· Ò ÚÂıÌË͇ڇ. Íà ñòðàíèöà 4


2 ZAMAN ÍÎÂÈÍÈ 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

15 дни платен отпуск за бащите ÑÎÔÈß

¡‡˘ËÚ ˘Â ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó Ì‡ 15 ‰ÌË Ô·ÚÂÌ ÓÚÔÛÒÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ Ò Ó‰Ë ‰ÂÚÂ. “Ó‚‡ Ô‰‚Ëʉ‡Ú ÔÓÏÂÌË ‚ Ó‰ÂÍÒ‡ ̇ ÚÛ‰‡, Ô‰ÎÓÊÂÌË ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÍˡ Ò˙‚ÂÚ. “ ·ˇı‡ Ó·Ò˙‰ÂÌË ÓÚ Ô‡·ÏÂÌÚ‡ ̇ Ô˙‚Ó ˜ÂÚÂÌÂ. “‡Í‡ Ò ‚˙‚Âʉ‡ ‡‚ÌÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û Ô‡‚‡Ú‡ ̇ Ï˙ÊÂÚÂ Ë ÊÂÌËÚÂ, ͇Á‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÒӈˇÎ̇ڇ ÍÓÏËÒˡ ’‡Ò‡Ì ¿‰ÂÏÓ‚ ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡.

67 загинали при катастрофи ÁÓÐÃÀÑ ŒÚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë ÔË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË ‚ ¡Û„‡ÒÍÓ Ò‡ Á‡„Ë̇ÎË 67 ‰Û¯Ë, ‡ ‰Û„Ë 310 Ò‡ ‡ÌÂÌË. “ÂÊÍËÚ Ô˙ÚÌË Ë̈ˉÂÌÚË Ò‡ 264. —‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ô˘ËÌË Á‡ ͇ڇÒÚÓÙËÚ ҇ ̇Û¯ÂÌˡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚Ó‰‡˜ËÚ - Ô‰ËÏÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò ÌÂÒ˙Ó·‡ÁÂ̇ ÒÍÓÓÒÚ. œ˙ÚÌËÚ ÔÓÎˈ‡Ë Á‡ ‰Â‚ÂÚÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ Ò‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÎË 7103 ̇Û¯ÂÌˡ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ô‚˯Â̇ ÒÍÓÓÒÚ.

Станишев покани Борисов на диспут ÑÎÔÈß ÀˉÂ˙Ú Ì‡ ¡—œ —Â„ÂÈ —Ú‡Ì˯‚ ËÁÔ‡ÚË Î˘ÌÓ ÔËÒÏÓ ‰Ó ÌÂÙÓχÎÌˡ ÎˉÂ ̇ √≈–¡ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚. ¬ ÔËÒÏÓÚÓ Ò ͇Á‚‡: ì— ÚÓ‚‡ ÔËÒÏÓ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ï ÓÚÔ‡‚Â̇ڇ Í˙Ï ¬‡Ò ÔÓ͇̇ Á‡ ÔÛ·Î˘ÂÌ ‰ËÒÔÛÚ ÔÓÏÂÊ‰Û ÌË, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ¡˙΄‡ˡ.î

400 млн. долара за инфраструктура ßÌÁÎË œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÙÓ̉ "—¿Ÿ Á‡ ¡˙΄‡ˡ" ‡ÁÔÓ·„‡ Ò 400 ÏÎÌ. ‰Ó·‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓÂÍÚË ‚ ̇¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë ˘Â ·˙‰‡Ú ‚ÎÓÊÂÌË ÒΉ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÔÓÂÍÚË. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ¿ÒӈˇˆËˇÚ‡ ̇ Á‡‚˙¯ËÎËÚ ÓÎÂʇ ÔÓ ÓÚ·‡Ì‡Ú‡ ̇ Õ¿“Œ ‚ –ËÏ ÔÓÎÍ. »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚. ¡˙΄‡ˡ ˘Â ÔÓÎÛ˜Ë ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓ ÓÚ —¿Ÿ ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë 50 ·ÓÌË‡ÌË Ï‡¯ËÌË Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰ 15 ÏÎÌ. ‰Ó·‡. ǯËÌËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÚ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÏËÒËË ‚ ˜ÛÊ·Ë̇.

Избират „Мъж на годината“ ÑÎÔÈß ‘ÛÚ·ÓÎËÒÚ˙Ú ƒËÏËÚ˙ ¡Â·‡ÚÓ‚, ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚ˙Ú œÎ‡ÏÂÌ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ Ë ÂÊËÒ¸Ó˙Ú fl‚Ó √˙‰Â‚ Ò‡ Ô˙‚ËÚ ÚËχ ÌÓÏËÌË‡ÌË, ÔÓ‰‰ÂÌË ÔÓ ‡Á·Û˜ÂÌ ‰, ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ "Ã˙Ê Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ". «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÓÚ 1994 „Ó‰Ë̇ Ì‡Ò‡Ï ‚ ˜ÂÎ̇ڇ ÚÓÈ͇ ÌˇÏ‡ ÔÓÎËÚˈË. ¡Â ÓÚÍËÚ Ë Ò‡ÈÚ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡: manoftheyear.bg. Õ‡ ÌÂ„Ó ‰Ó 30 ÓÍÚÓÏ‚Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò „·ÒÛ‚‡ Á‡ ‰̇ ÓÚ ÚËÚ ÌÓÏË̇ˆËË.

Карнавал на плодородието ØÓÌÅÍ «‡ ÔÂÚË Ô˙Ú ‚ ÿÛÏÂÌ Ò Ôӂ‰ ÏÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ Í‡̇‚‡Î ̇ ÔÎÓ‰ÓÓ‰ËÂÚÓ. ì“‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Ò˙·ËÚË ˘Â ÔÂ‡ÒÌÂ Ë ‚˙‚ ‚ËÁËÚ̇ ͇Ú˘͇ ̇ „‡‰‡î, ͇Á‡ ÍÏÂÚ˙Ú ‡ÒËÏË  ÓÒÚÓ‚. ¬ ‰ÂÙËÎÂÚÓ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ 69 Ò˙ÒÚ‡‚‡ ÓÚ ˜ÂÚËË ÒÚ‡ÌË. ŒÒ‚ÂÌ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ÍÛÎÚÛË Ë ‚ÂÒÂÎË ÔÓ„‡ÏË ‚ ͇̇‚‡Î‡ Ò ‚Íβ˜Ëı‡ ıÓ‡ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ‚˙Á‡ÒÚË. √ÓÒÚËÚ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ı‡ ÍÓÒÚ˛ÏËÚÂ Ë Ó·Ë˜‡ËÚ ÓÚ Ó‰ÌËÚ ÒË ÏÂÒÚ‡.  ‡̇‚‡Î˙Ú Ò ÔÓ‚Âʉ‡ ÓÍÓÎÓ 14 ÓÍÚÓÏ‚Ë - œÂÚÍÓ‚‰ÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÔÓ‰ ̇Ӊ̇ڇ Ú‡‰ËˆËˇ ÔËÍβ˜‚‡ ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒ͇ڇ „Ó‰Ë̇.

Áúëãàðñêèòå áàíêè ñà ñòàáèëíè, íÿìà ìÿñòî çà áåçïîêîéñòâî Ñ ÍÈÌÊÀ : A A

ÍÀÊÐÀÒÊÎ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ ˘Â Ô‰ÎÓÊË ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Á‡ÍÓ̇, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú „‡‡ÌÚË‡ÌË ‰ÂÔÓÁËÚË ‰Ó 50 ıËÎ. ‚Ó, Ò˙Ó·˘Ë ÔÂÏËÂ˙Ú —Ú‡Ì˯‚. —„‡ 99% ÓÚ ‚ÎÓ„Ó‚ÂÚ ̇ „‡Ê‰‡ÌËÚ ҇ „‡‡ÌÚË‡ÌË ‰Ó ÌË‚Ó 20 ıËÎ. ‚Ó. —ÔÓ‰ —Ú‡Ì˯‚ ÌˇÏ‡ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ. "œ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒÎÂ‰Ë ÙË̇ÌÒÓ‚ËÚ ÔÓˆÂÒË ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÓÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ „Ó‰Ë̇ ̇҇Ï, ‡ ͇·ËÌÂÚ˙Ú Ë ¡Õ¡ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÏÂÍË, Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡˘ËÚÂÌË ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË", ͇Á‡ ÏËÌËÒÚ˙-Ô‰Ò‰‡ÚÂΡÚ. ‡ÔËÚ‡ÎÓ‚‡Ú‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚ Ì‡ ·‡ÌÍËÚ  14,5% ÔË ÔÓ‰ 14% ÔÂÁ 2007 „. ‘ËÒ͇ÎÌËˇÚ ÂÁÂ‚ Ò„‡  11 ÏÎ‰. ΂. Ë ÚÓ‚‡  ÍÓÚ‚‡ ̇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂχ Ë Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌˡڇ ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „‡Ê‰‡ÌË, ‰Ó·‡‚Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. ÃÌÓ„Ó Â ‚‡ÊÌÓ ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙË̇ÌÒÓ‚ËÚ ÏËÌËÒÚË Ì‡ ≈— Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÒËÒÚÂÏÌËÚ ·‡ÌÍË, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ. ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ œÎ‡ÏÂÌ Œ¯‡ÒÍË ËÁÚ˙Í̇, ˜Â "ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò ÔË·ˇ„‚‡ Í˙Ï Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ‚ÌÓÒÍËÚ ‚ ·‡ÌÍËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ "ÌˇÏ‡ ڇ͇‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ". “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â Ò‡ "‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÂËÓÁÌË ÏÂÍË, Ëχ „Ë Í‡ÚÓ ÒˆÂ̇ËÈ". "—ΉËÏ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÎË͂ˉÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‚ ÒΉ‚‡˘ ÔÂËÓ‰ ˘Â ÔËÎÓÊËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Ïˇ͇, ÌÓ Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. «‡ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ Ú‡ÁË „Ó‰Ë̇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËˇÚ ‡ÒÚÂÊ Â Ì‡‰ 7%, ‡ ÔËÚÓÍ˙Ú Ì‡ ÔÂÍË ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËË Â 2,8 ÏÎ‰. ‚Ó ‰Ó Í‡ˇ ̇ ΡÚÓÚÓ, ÔÓÒÓ˜Ë ÔÂÏËÂ˙Ú. “ÓÈ Ó˜‡Í‚‡ ‡ÒÚÂÊ ÓÚ Ì‡‰ 5%. ÕˇÏ‡ÎÓ ÓÒÌÓ‚‡Ìˡ ‰‡ Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËˇÚ ‡ÒÚÂÊ ‚ ¡˙΄‡ˡ ˘Â Ò ÒËÌÂ, ÌÓ ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ Ëχ Á‡·‡‚ˇÌÂ. "ÕË ÒÏ Á‡‚ËÒËÏË ÍÓÒ‚ÂÌÓ Ë ÓÚ Ô‡Ú̸ÓËÚÂ", Á‡ˇ‚Ë ÔÂÏËÂ˙Ú.

Финансовата криза, започнала в САЩ, постепенно се разраства в световен мащаб. В доклад на МВФ се посочва, че са необходими решителни и агресивни мерки от страна на водещите световни икономики, за да отклонят надвисващата опасност от дълбока и тежка икономическа криза, в резултат от кризата на финансовите пазари.

Íÿìà äà èìà ñðèâ íà ïàçàðà íà èìîòè çàðàäè ôèíàíñîâàòà êðèçà œ‰Ò‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ¡˙΄‡ÒÍÓÚÓ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓ Ò‰ÛÊÂÌË "Õ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË" À˙˜ÂÁ‡ »ÒÍÓ‚ ͇Á‡, ˜Â Ô‰ ¡˙΄‡ˡ Ì ÒÚÓˇÚ ‡ÔÓ͇ÎËÔÚ˘ÌË ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ÒË‚ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ̉‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Á‡‡‰Ë Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡. ¬ÎÓÊÂÌˡڇ ‚ ËÏÓÚË ‚ ¡˙΄‡ˡ ˘Â Ò Á‡Ô‡ÁˇÚ ͇ÚÓ ÒË„ÛÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ËÌ‚ÂÒÚˈËËÚ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ÍËÁ‡Ú‡, ‰Ó·‡‚Ë »ÒÍÓ‚. “ÓÈ ÓÚ·ÂΡÁ‡, ˜Â ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡, Ó·ı‚‡Ì‡Î‡ Ò‚ÂÚ‡, Ëχ ÓÚ‡ÊÂÌË ‚ ¡˙΄‡ˡ, χ-

͇ Ë ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-Ò··Ó. »ÒÍÓ‚ ÓÚ˜ÂÚÂ, ˜Â  ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡Ì ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÔ‡‰ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ô‡Á‡‡ ̇ ̉‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Á‡‡‰Ë ÍËÁ‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ì ÓÚ 10-15% ̇ Ò‰ÂÎÍËÚ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË Ò„ÏÂÌÚË Ì‡ Ô‡Á‡‡. “ÓÈ ÔÓ„ÌÓÁË‡, ˜Â ˙ÒÚ˙Ú Ì‡ ˆÂÌËÚ ̇ ̉‚ËÊËÏËÚ ËÏÓÚË ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ „Ó‰Ë̇ڇ ÓÚ 30-35 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁË. —ÔÓ‰ »ÒÍÓ‚ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ëχ Ë ÚẨÂÌˆËˇ Á‡ Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ˆÂÌËÚ ̇ ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ ËÏÓÚË "‚ÚÓË ‰ÓÏ".

Доходите могат да растат в условията на стабилност ƒÓıÓ‰ËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡ÒÚ‡Ú Ò‡ÏÓ ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. “Ó‚‡  Á‡ˇ‚ËÎ ÏËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ ÙË̇ÌÒËÚ œÎ‡ÏÂÌ Œ¯‡ÒÍË Ì‡ Ò¢‡ Ò˙Ò ÒË̉Ë͇ÎËÒÚË ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ̇ Õ—¡, ˆËÚË‡Ì ÓÚ ÔÂÒˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ. —ÔÓ‰ Œ¯‡ÒÍË ·˛‰ÊÂÚ̇ڇ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ 2009 „Ó‰Ë̇ ÓÚ‡Áˇ‚‡ Ë ‰Ó‡Á‚Ë‚‡ ÔÓÎËÚËÍËÚÂ, ‚Ó‰ÂÌË ÓÚ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ÚË „Ó‰ËÌË. “ˇ Ò ÓÒ-

ÌÓ‚‡‚‡ ̇ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ˆÂÎË Ì‡ ÙËÒ͇Î̇ڇ ÔÓÎËÚË͇: ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ Ì‡ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ ÔÓÁˈËË, ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ‡ÒÚÂÊ, ͇ÍÚÓ Ë ‡Á‚ËÚË ̇ ÒӈˇÎÌËÚ ÒËÒÚÂÏË,  ͇Á‡Î ÏËÌËÒÚ˙˙Ú. œÎ‡ÏÂÌ Œ¯‡ÒÍË Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡Î, ˜Â ‚ ̇ÒÚÓˇ˘ËÚ ÛÒÎӂˡ ‰ÓıÓ‰ËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ‡ÎÂÌ, ‡ Ì ÌÓÏË̇ÎÂÌ ˙ÒÚ Ò‡ÏÓ ‚ ÛÒÎӂˡ ̇ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. ÃËÌËÒÚ˙ Œ¯‡ÒÍË Â

ÔÓ‰˜ÂÚ‡Î, ˜Â ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ Ë Á‡·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍˡ ‡ÒÚÂÊ ‚ ‚ÓÁÓ̇ڇ Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ÓÍ‡Ê‡Ú ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ‚˙ıÛ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ̇ ¡˙΄‡ˡ. œÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ÔÓ„ÌÓÁËÚ ҇ Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡·‡‚ˇÌ ̇ ‡ÒÚÂʇ ̇ ¡¬œ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‰Ó 5,1%. ‘Ë̇ÌÒÓ‚ËˇÚ ÏËÌËÒÚ˙  ۂÂËÎ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ Ò¢‡Ú‡, ˜Â ̇ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÚÂÏËÌ˙Ú "ÍËÁ‡" ÒÔˇÏÓ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇  ÔÂÒËÎÂÌ.

Национално SMS-допитване срещу ТИРоризма Õ‡ˆËÓ̇ÎÌÓ SMS-‰ÓÔËÚ‚‡Ì Á‡ ÒÔË‡Ì Ú‡ÙË͇ ̇ ÚËÓ‚ÂÚ ÔÂÁ ÔӘ˂ÌËÚ ‰ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ÔӘ̇ ‚ Í‚‡ڇΠ"¡Ë˜ÍËÌˇÚ‡" ‚ √‡·Ó‚Ó. œ˙‚ËÚ SMS-Ë ‚ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ ËÁÔ‡ÚËı‡ ÍÏÂÚ˙Ú Ì‡ √‡·Ó‚Ó “ÓÏËÒ·‚ ƒÓ̘‚ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏËˇÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú —‚ÂÚÓÒ·‚ —Ô‡ÒÓ‚. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ̇ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ  ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ „ËÓÌË Ë Ó·˘ËÌË

(ƒŒ¡–Œ). ÃÓÚÓÚÓ Ì‡ ͇ÏÔ‡Ìˡڇ  "¡ÂÁ “»–ÓËÁ˙Ï ‚ ÏÓËÚ ÔӘ˂ÌË ‰ÌË", ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ È Â ÚË ÏÂÒˆ‡. —ÔÓ‰ ̇Ó‰Ìˡ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ —‚ÂÚÓÒ·‚ —Ô‡ÒÓ‚, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ Ò‰ÛÊÂÌËÂÚÓ, ͇ÏÔ‡Ìˡڇ  Ô‰ËÁ‚Ë͇̇ Á‡‡‰Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌËÚ Ô˙ÚÌË Ë̈ˉÂÌÚË ÏÂÊ‰Û ÎÂÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ë ÚËÓ‚Â, Á‡‡‰Ë ¯Ûχ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ô˙Úˢ‡Ú‡, Ô‰ËÁ‚Ë͇ÌË ÓÚ ÚÂÊ-

ÍËÚ ͇ÏËÓÌË. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ҇ ËÁ·‡ÎË Í‚‡ڇΠ"¡Ë˜ÍËÌˇÚ‡" ‚ √‡·Ó‚Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡ Ú‡Ï ÒÚ‡‰‡Ú ¯ÂÒÚ „Ó‰ËÌË ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌˡڇ ̇ Ú‡ÙË͇, Ó„‡ÌËÁË‡ÎË Ò‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌË ÔÓÚÂÒÚË, ÔËÒ‡ÎË Ò‡ ÔËÒχ Ë Ê‡Î·Ë, ‡ ÔÂÁ ˛ÎË ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ô‡·ÏÂÌÚ ‡Á„Ή‡ Úˇı̇ڇ ÔÂÚËˆËˇ ÔÓÚË‚ ÔÂÏË̇‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÊÍÓÚÓ‚‡ÌËÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÔÂÁ √‡·Ó‚Ó.


ÈÇÄÀÍÈÅ ZAMAN 3 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ò À ÉÔÓÐ Õ Þ Ñ Å ÈÍÎÂ

“Òðóä” èçäàâà ïðåâîäà íà Êîðàíà çà øèðîêàòà áúëãàðñêà îáùåñòâåíîñò ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 “Ó„‡‚‡ ‚ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ Ò  ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Î Ò‡Ï Á‡ Ò· ÒË, ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂ Ë ‰‡ ‚Ë‰Ë Á‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχî, ËÁÚ˙Í‚‡ ÚÓÈ. ”Ô‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ »Á‰‡ÚÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ì“Û‰î ÔËÔÓÏÌˇ, ˜Â Ó‡Ì˙Ú ·Â ËÁ‰‡‰ÂÌ Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ Ó˘Â ÔÂÁ 80-Ú „Ó‰ËÌË Ë ‚ ¡˙΄‡ˡ Ëχ 2 Ô‚Ӊ‡ ̇ —‚¢Â̇ڇ ÍÌË„‡ ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ. 쓇͇ ˜Â ÌË Ì ÓÚÍË‚‡ÏÂ Ë Ì Ô‡‚ËÏ ÌË˘Ó ÌÓ‚Óî, ͇Á‚‡  ËˆÂ‚ÒÍË. œÓ Ô‰ÔÓÎÓÊÂÌˡڇ ̇ ÕËÍÓ·  ËˆÂ‚ÒÍË ÚÓ‚‡ ËÁ‰‡ÌË ̇  Ó‡Ì‡ ˘Â ÒË „Ó ÍÛÔˇÚ ÔÓ-Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÚ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú ÓÚ ‰Û„Ëˇ. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ͇ÊÂ, ˜Â ˘Â ·˙‰Â ̇ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï Ú.̇. ÂÎËÚ, ìÁ‡˘ÓÚÓ ‚˜ Ì¢‡Ú‡ ڇ͇ Ò ‡Á·˙͇ı‡, ˜Â Ì Á̇¯ Í‡Í‚Ó Â ÂÎËÚ. «‡˘ÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÂÎËÚ, ÌÓ ‰‡ Ì ˜ÂÚ ÌˢÓ. », Ó·‡ÚÌÓÚÓ, Ëχ ÒÚ‡¯ÌÓ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË, ÌÓ Ì ҇ ÓÚ ÂÎËÚ‡.î œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ ÕËÍÓ·  ËˆÂ‚ÒÍË, ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ‰̇ڇ ÂÎ˄ˡ ̇҇ʉ‡ ÒÚÂÂÓÚËÔË Á‡ ‰Û„‡Ú‡. ìՇȉӷ ÏÓÊ ‰‡ „Ë ‡Á˜ÛÔ˯, ͇ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚ˉ˯ Í˙‰Â Ò‡ ÍÓÂÌËÚ ̇ ÂÎ˄ˡڇî, ‰ÓÔ˙΂‡ ÚÓÈ. ÕÓ‚ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌË ̇ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ Ì‡  Ó‡Ì‡ ·ÂÁ ‡‡·ÒÍˡ ÚÂÍÒÚ, ËÁ‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ ì“Û‰î, ˘Â Ëχ ‰‚‡ ‚‡ˇÌÚ‡ - Ò ÏÂÍË Ë Ò Ú‚˙‰Ë ÍÓˈË. Õ‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ ÏÂ͇ڇ ÍÓˈ‡ ˘Â ·˙‰Â ÏÂÊ‰Û 15 Ë 17 ΂‡, ‡ Ú‚˙‰‡Ú‡ ˘Â  ÓÍÓÎÓ 25 ΂‡. Œ˜‡Í‚‡ Ò ‰Ó 10 ‰ÌË ÍÌË„‡Ú‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë ·ˇÎ Ò‚ˇÚ.  Ó‡Ì˙Ú ˘Â Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÔÓ ÍÌËʇÒ͇ڇ ÏÂʇ ̇ ¡˙΄‡ˡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌ̇ڇ ÍÌËʇÌˈ‡ ̇ ËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ »ÌÚÂÌÂÚ. ì√Ή‡Ï ˆÂ̇ڇ ‰‡ Ì  ڇ͇‚‡, ˜Â ‰‡ ÒÔË‡ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ÒË ˇ ÍÛÔÛ‚‡Úî, ͇Á‚‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡

Никола Кицевски »Á‰‡ÚÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ì“Û‰î. ŒÚ ì“Û‰î ÓÍÓ̘‡ÚÂÎÌÓ Ò‡ ¯ËÎË ‰‡ ËÁ‰‡‰‡Ú Ó‡Ì‡, ÍÓ„‡ÚÓ  ËˆÂ‚ÒÍË ÒË ÍÛÔËΠ‰ËÌ  Ó‡Ì ̇ ÛÒÍË ÂÁËÍ. ìÕ ËÒÍ‡Ï ‰‡ Ó·Ëʉ‡Ï ÂÎË„ËÓÁÌËÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ̇ ÌËÍÓ„Ó, ÌÓ Ì‡ Ô‡ÍÚË͇  Ó‡Ì˙Ú Â Â‰ÌÓ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ¡Ë·Îˡڇ, Ì ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ Õӂˡ «‡‚ÂÚ, ‡ Á‡ —Ú‡ˡ «‡‚ÂÚ. ¬  Ó‡Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë Îˈ‡ Ò‡ Ò˙˘ËÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ‚ ¡Ë·Îˡڇ - Ú‡Ï Â ÃÓÈÒÂÈ, Ú‡Ï Â Â„ËÔÂÚÒÍËˇÚ Ù‡‡ÓÌ Ë Ú.Ì.î, ÔÓÒÓ˜‚‡  ËˆÂ‚ÒÍË. 쓇͇ ˜Â ÌË Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ÌˇÍ‡Í˙‚ Ò·Î˙Ò˙Í ËÎË ÓÚˈ‡ÌË ̇ ‰ÌÓ ËÎË ‰Û„Ó Ì¢Ó. ¬Ò ԇÍ, ̇ÈχÎÍÓÚÓ ÓÚ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ „Ή̇ ÚӘ͇, ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰‚ ‚Á‡ËÏÌÓ ‰ÓÔ˙΂‡˘Ë Ò ÍÌË„Ëî, ÔÓˇÒÌˇ‚‡ ÚÓÈ. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇  ËˆÂ‚ÒÍË, ‚  Ó‡Ì‡ ˇÒÌÓ Â Í‡Á‡ÌÓ, ˜Â ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ Â ËÁÔ‡ÚÂÌÓ ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ, ‰Û„ Â

‚˙ÔÓÒ˙Ú ‰‡ÎË Ò‡ ÒÔ‡Á‚‡ÌË Á‡Ôӂ‰ËÚÂ Ë Á‡˘Ó ÒΉ ÚÓ‚‡ ¬Ò‚˯ÌËˇÚ ËÁÔ‡˘‡ Ë Ó‡Ì‡. 쫇˘ÓÚÓ, ͇ÍÚÓ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÏ ‚  Ó‡Ì‡, Á‡Ôӂ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ËÁÔ‡˘‡ÌË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡, Ì‚Ë̇„Ë Ò‡ ·ËÎË ÒÔ‡Á‚‡ÌË, ÚÓ‚‡  Ô˘Ë̇ڇ ‰‡ ‰Óȉ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÍÌË„‡, ËÁÔ‡ÚÂ̇ ÓÚ„ÓÂî, ‰ÓÔ˙΂‡ ÚÓÈ. ì¿Á Ì ÁÌ‡Ï ÍÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÔÓÁ̇‚‡ ÂÎ˄ˡڇ ̇ ‰Û„ËÚÂ, Ú.Â. ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‰Û„‡ ‚ˇ‡. —˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ·Û‰ËÒÚËÚ Á̇ˇÚ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Á‡ ıËÒÚˡÌËÚ ËÎË Ô˙Í Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ ÔÓÁ̇‚‡Ú ÓÚ Ô˙‚ÓËÁÚÓ˜ÌË͇ - ¡Ë·Îˡڇ, ıËÒÚˡÌËÚÂî, Ú‚˙‰Ë  ËˆÂ‚ÒÍË. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-ÔÓÎÂÁÌËڠ̢‡  ‰‡ ÏÓʯ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚ¯ Á‡ ‰Û„ËÚ Ì ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò ÍÓÏÂÌÚË‡ Á‡ Úˇı̇ڇ ‚ˇ‡, ‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ ‚ˇ‡Ú‡.

Целта на издаването на Корана: да не се свързва думата мюсюлманство с фундаментализъм ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 1 Според него проблемът е, че има някои насадени стереотипи. “Не става дума за нещата вътре в България, но много по-често, особено след 11 септември, думата мюсюлманство не се свързва със следващата - религия, а се свързва с думата фундаментализъм. Т.е. има мисловна отрицателна конотация, защото, горе-долу, наблюдаваме, че нещата се промениха много”, посочва Кицевски.

Ãîëÿìà ÷àñò îò ñòðàõîâåòå ñå ïîðàæäàò îò íåïîçíàâàíå íà äðóãèÿ ìƒÓÍÓÎÍÓÚÓ Á̇Ï, ÏÓÊ Ô˙Í ‰‡ „¯‡, ËÁËÒÍ‚‡Ì ̇ Ï˛Ò˛ÎχÌÒ͇ڇ ‚ˇ‡  ‰‡ Ò ˜ÂÚ ڇ͇, ͇ÍÚÓ „Ó Â ËÁÔ‡ÚËÎ ¿Î·ı ̇ ÃÛı‡Ïω, Ú.Â. ̇ ‡‡·ÒÍË ÂÁËÍ (ÔË ÓÚ‰ÂÎÌË ·Ó„ÓÒÎÛÊÂÌˡ - ·..). Õ¢Ó, ÍÓÂÚÓ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ ÓÚ ıÓ‡Ú‡î, ͇Á‚‡ ˈ‚ÒÍË. ì≈‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ ‚ ÒÚ‡Ó·˙΄‡Ò͇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡  ÔÓÎÂÏË͇ڇ ̇ ◊ÂÌÓËÁˆ ’‡·˙ (쫇 ·ÛÍ‚ËÚÂî) Á‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË ¡Ë·Îˡڇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ˜ÂÚ ҇ÏÓ Ì‡ ÚË ÂÁË͇ - ‚ÂÈÒÍË, „˙ˆÍË Ë Î‡ÚËÌÒÍË, ËÎË ·˙΄‡ËÚ ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó ‰‡ ˜ÂÚ‡Ú ‚ Ô‚Ӊ ¡Ë·Îˡڇ Ë ‰‡ ÒÎÛÊ‡Ú ‚ Ò‚ÓËÚ ˆ˙Í‚Ë Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ. œÂÁ 10 ‚ÂÍ Ò ‚Ó‰Ë ÚÓÁË ÒÔÓ, ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ˆ‡ —ËÏÂÓÌ ¬ÂÎËÍËî, ÔËÔÓÏÌˇ  ËˆÂ‚ÒÍË. ì» ÚÛÍ ÒÔÓ˙Ú Â Ú‡Í˙‚ Úˇ·‚‡ ÎË ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ‡Á·Ë‡Ú ÒÎÓ‚ÓÚÓ ¡ÓÊËÂ Ë ‰‡ „Ó ˜ÂÚ‡Ú Ì‡ ÒÓ·ÒÚ-

‚ÂÌˡ ÒË ÂÁËÍ, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ӷ˙˘‡Ú Í˙Ï ¡Ó„‡, ‰‡ Á̇ˇÚ Í‡Í ‰‡ Ò ӷ˙̇Ú. ‘‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÚÓ„‡‚‡ ÚÓÁË ÒÔÓ Ò ¯‡‚‡ Ë ‚˜ ÌËÍÓÈ Ì ÔÓÒÚ‡‚ˇ, ͇ÚÓ ·Ó„ÓÒÎÓ‚, ̇ ÍÓÎÍÓ ÂÁË͇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ô‚‰ ¡Ë·Îˡڇî, ‰ÓÔ˙΂‡ ÚÓÈ. ì—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í‡Í ˆ˙Í‚‡Ú‡ ¯‡‚‡ Ë ‰‡ÎË ˘Â ÒÎÛÊË Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ÂÁËÍ Â ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ˆ˙Í‚‡Ú‡, ÌÓ Á‡ ‚ˇ‚‡˘ËÚ  ‰Ó·Â, ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ Á̇ˇÚ, ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ˜ÂÚ‡Ú Ë ‰‡ ‡Á·Ë‡Ú Ò‚ÓËÚ ÂÎË„ËÓÁÌË ÍÌË„Ë. Õ‡È-‚˜ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ‰‚ËÊË Ì‡Ò, ͇ÚÓ ËÁ‰‡ÚÂÎË, Â: Ô˙‚Ó, Ô‰ÔÓ·„‡ÏÂ, ˜Â ˘Â Ëχ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ‰ÓÒ„‡ Ì ҇ Á‡ÔÓÁ̇ÚË Ò Ó‡Ì‡, Ë, ‚ÚÓÓ, ˜Â ÚÓ‚‡  Ô‚Ӊ Á‡ ÓÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ıÓ‡Ú‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ, Á‡˘ÓÚÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚ Ò ÔÓ‡Ê‰‡Ú ÓÚ ÌÂÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ‰Û„Ëˇî, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡  ËˆÂ‚ÒÍË. ìÕ‡ ÒÚÓ ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚ «‡Ô‡‰Ìˡ

Ò‚ˇÚ Ëχ ‰ËÌ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÒÚ‡ı ÓÚ Ì‡ÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÒÎˇÏ‡, ÔӄΉ̇ÚÓ ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Ô·Ì. “Ó‚‡  Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ò ‚ÍÓÂÌˇ‚‡î, ͇Á‚‡ ÕËÍÓ· ˈ‚ÒÍË. “ÓÈ ‰ÓÔ˙΂‡, ˜Â ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ Û Ï˛Ò˛ÎχÌËÚ Ëχ ÒÚ‡ı ÓÚ ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÓÒڇ̇ΠÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Í˙ÒÚÓÌÓÒÌËÚ ÔÓıÓ‰Ë. ì“Ó Ë Ò„‡, ͇ÚÓ Ò Á‡„Ó‚ÓË, Ò ÔÓ˜‚‡ ËÎË ÓÚ ÌÓ‚‡ ËÒΡÏÒ͇ ÓÙ‡ÌÁË‚‡, ËÎË Ô˙Í ÌÓ‚ Í˙ÒÚÓÌÓÒÂÌ ÔÓıÓ‰ ‰‚‡ ÎË ÌÂ, ˜Â Ò Ô‡‚Ë. “Ó‚‡ Ò‡ ÒË Ú‡ÍË‚‡ ÒÚÂÂÓÚËÔË Ë ÚÂÏËÌËî, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡  ËˆÂ‚ÒÍË. —ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ÍÓÎÍÓÚÓ Ôӂ˜ Ò ÓÔÓÁ̇‚‡ÏÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÚÓÁË ÒÚ‡ı Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÍÓÂÌÂÌ. 컉‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ‚ÂÏÂ̇, ‚ ÍÓËÚÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ëχ ÌËÚÓ Í˙ÒÚÓÌÓÒÂÌ ÔÓıÓ‰, ÌËÚÓ ËÒΡÏÒ͇ ÓÙ‡ÌÁË‚‡ ·ÂÁ ÛÌˢÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Ì‡ ‰ËÌˡ, Ë Ì‡ ‰Û„Ëˇî, ͇Á‚‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ »Á‰‡ÚÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ì“Û‰î.


4 ZAMAN ÌÎÄÀ 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

Ñúâåòè çà òîïëà è åëåãàíòíà çèìà Дрехи и ризи, тип туника

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1 ƒ‡ÌÚÂÎËÚ Ô‡‚ˇÚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ Ò ‚ˉ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ó·¯ËÚË Ë Î˙˘ˇÚ ÔÓ˜ÚË Í‡ÚÓ ÍÓʇ. “ ‚˜ Ò Ò¢‡Ú Ì ҇ÏÓ ‚˙‚ ‚˜ÂÌËÚ ÚÓ‡ÎÂÚË, ‡ ˜ÂÒÚÓ Ë ‚ ‰Ì‚ÌËÚÂ. ¬ Ó·Ó„‡ÚÂÌËÚÂ Ò ‡Á΢ÌË ÍÓÈÍË Ë Ï‡ÚÂËË ‰‡ÌÚÂÎÂÌË ‰ÂıË ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡  ̇ Ô‰ÂÌ Ô·Ì.

Модата в облеклото » ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ ˘Â ӷ΢‡Ú ‰ÂıË ÓÚ ‡Á΢ÌË Ï‡ÚÂËË Ë Ô·ÚÓ‚Â. ƒÂıËÚÂ Ò ¯ËÓÍË ÍÓÈÍË, Ò ‡Á΢̇ ‰˙ÎÊË̇, Ò ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌË ÏËÌˇڲÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, ͇ÍÚÓ Ë ÚÂÁË, ‰ÂÍÓË‡ÌË Ò ˆ‚ÂÚˇ, ‡ Ò˙˘Ó Ë ÔËÎÂÔ‚‡˘ËÚ ‚ Í˙ÒÚ‡ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌË ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ, ˘Â ·˙‰‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ Âʉ̂ËÂÚÓ ÌË. “ÂÁË Ó·ÎÂÍ· Ò ‰ÓÔ˙΂‡Ú Ò ‰Â·ÂÎË ÍÓ·ÌË Ë Ò ÍÓÎËÂÚ‡ Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ËÁ·Ó Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ‚˙Á‡ÒÚ. «‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú Ò‡ÚÂÌÂÌË Ï‡ÚÂËË Ò ÔÓ‰„˙‚ ËÎË Ò ‰ÂÒÂÌË, Ëχ ËÁ˜ËÒÚÂÌË Ë ÏÌÓ„Ó Â΄‡ÌÚÌË ‰ÂıË. Õ‡·‡ÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË Ò˙˘Ó ÏÌÓ„Ó Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÔÂÁ ̇ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÒÂÁÓÌ.

Дрехите с широки кройки, с различна дължина, с подчертани миниатюрни детайли, дрехите, декорирани с цветя, както и прилепващите в кръста и свободни в долната част, ще бъдат част от ежедневието ни. Тези дрехи се допълват с дебели колани и с колиета и предоставят подходящ избор за всяка възраст.

–‡Ë‡ÌËÚ ÚÛÌËÍË Ó˘Â ÓÚÒ„‡ Òڇ̇ı‡ Ù‡‚ÓËÚ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ. ˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ ÔӄΉÌÂÚÂ, ˘Â „Ë Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÏÓ‰ÂÎË Ò ‰‚‡ ˆ‚ˇÚ‡ Ë Ò Ú˙ÌÍË ‡ÈÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ôˉ‡‚‡Ú Ï·‰ÂÊÍË ‚ˉ, Ëχ Ë ÓÚ Ê‡Í‡‰ - Ò Â‰ËÌ ˆ‚ˇÚ. ¬‡ÊÂÌ ‰ÂÚ‡ÈÎ ‚ Ô‡‚ËÚ ÍÓÈÍË ËÎË ‚ ÚÂÁË Ò ÍÓÔ˜ÂÚ‡ ÓÚÔ‰ Ò‡ „˙ÌÍËÚÂ Ë ‚Ó·ÌËÚÂ. ≈ÔÓÎÂÚËÚ ̇ ˙͇‚ËÚ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÚÛÌËÍËÚ ‰‡ Ò ÌÓÒˇÚ Í‡ÍÚÓ Ò Í˙Ò, ڇ͇ Ë Ò ‰˙Î˙„ ˙͇‚. Õ‡‰ Ò ÚÓ‚‡ Ò‰ ÌÓ‚ËÚ ÏÓ‰ÌË ÚẨÂ̈ËË Ò ̇Âʉ‡Ú Í˙ÒËÚ ˙͇‚Ë Ë ÔÎËÒË‡ÌËÚ ˙͇‚Ë. »Á‰ÛÚËÚ ‰ÂÚ‡ÈÎË ÔÓ ˙͇‚ËÚÂ Ë ‚Ó·ÌËÚ ËÁÔ˙Í‚‡Ú ̇ Ô‰ÂÌ Ô·Ì. ÃÓ‰‡Ú‡ ̇ Á‡Ó·ÎÂÌËÚ ˙͇‚Ë Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Ë ÔË ËÁËÚÂ. “ÂÁË ÍÓÈÍË, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò‚ËÍÌÂÏ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ï ‚˙ıÛ ¯ËÓÍË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË Ë ÚÂÒÌË ÔÓÎË, ˘Â Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÚ Ï·‰ËÚÂ.

Най-харесваният десен - плат на едри карета от различен цвят œÎ‡ÚÓ‚ÂÚÂ Ò Â‰Ë Í‡ÂÚ‡ ÓÚ ‡Á΢ÂÌ ˆ‚ˇÚ, ̇˘‡ÌË ÂÍÓÒÂ, ÏÓÊ ·Ë ˘Â Ò‡ ̇È-Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ. «‡˘ÓÚÓ Ò Ò¢‡Ú ‚ ÔÓ˜ÚË ‚Ò˘ÍË ÍÓÎÂ͈ËË. » ÚÓ Ò ‡Á΢ÌË Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ̇ Ô·ÚÓ‚ÂÚÂ. ÕˇÏ‡ χÚÂËË, ‰Ó ÍÓËÚÓ ÂÍÓÒÂÚÓ ‰‡ Ì  ÒÚ˄̇ÎÓ - ÍÓÔËÌÂÌË, Ò‡ÚÂÌÂÌË, ‚˙ÎÌÂÌË, ÓÚ ‚·˜Â̇ ‚˙Î̇. ƒÓ͇ÚÓ ÔË Í˙ÒËÚ ‰ÂıË ‡ÍˆÂÌÚ˙Ú Ô‡‰‡ ‚˙ıÛ ÍÓÔË̇ڇ, ‚ ÚÂ̘ÍÓÚËÚ ҇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ô·ÚÓ‚Â Ò ·ÎˇÒ͇‚‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ¬Ó‰Â˘‡Ú‡ ÓΡ ̇ ÂÍÓÒÂÚÓ Ò Á‡·ÂΡÁ‚‡ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍÓ - ‚ Ô·ÒÚχÒÓ‚ËÚ „Ë‚ÌË, ‚ ˜‡ÌÚËÚÂ, ‚ ÔÛÎÓ‚ÂËÚÂ, ‚ ·ÎÛÁËÚÂ, ‚ ÚÛÌËÍËÚÂ, ‚ Ô‡ÎÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓÔËÌÂÌËÚ ¯‡Î˜ÂÚ‡, ‚ ¯‡ÙÓ‚ÂÚÂ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÏË̇ÎË „Ó‰ËÌË ÔÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ ÂÍÓÒÂÚÓ ·Â¯Â Ò˙˜ÂÚ‡ÌÓ Ò ÊÂÌÒÚ‚ÂÌË ÍÓÈÍË Ë Ô·ÚÓ‚Â. ≈ÍÓÒÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ‚˙Á‡ÒÚ, ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ ÔÓÎÛ˜Ë ÔÓ-ÔˡÚÂÌ ‚ˉ Ò ‡Á΢ÌËÚ ‡ÁÏÂË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Â. ¿ÍÓ Ì ‚Ë ı‡ÂÒ‚‡ ‰‡ ÌÓÒËÚ ‰ÂıË ÓÚ ÂÍÓÒÂ, ÚÓ„‡‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ˜ÂıÎË, ˜‡ÒÓ‚ÌËˆË Ë ¯‡Î˜ÂÚ‡ Ë ‰‡ ÒÚ ‚ Í‡Í Ò ÏÓ‰‡Ú‡ ̇ ÂÍÓÒÂÚÓ. Õ Á‡·‡‚ˇÈÚ ‰‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÂÚ ‰ÂıËÚ ÓÚ ÂÍÓÒÂ Ò ‰ÂıË ÓÚ Â‰ÌÓˆ‚ÂÚÌË Ï‡ÚÂËË. Ðåéõàí ßçúäæú, äèçàéíåð

Елегантни чанти √ÓÎÂÏËÚ ÒÔÓÚÌË Ò‡ÍÓ‚Â ‚ ÒÚËÎ ÍÛÙ‡ ͇ÚÓ ˜Â ÎË ˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ. «‡˘ÓÚÓ ˜‡ÌÚËÚ ÔÓ˜ÚË Ò ÔÓ·Ë‡Ú ‚ ‰̇ڇ ˙͇ Ë Ò‡ Ò ÔÓ‰˜Âڇ̇ ÊÂÌÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë Â΄‡ÌÚÌÓÒÚ. ¬ ÚÂÁË ˜‡ÌÚË, ̇˘‡ÌË ÍÎÛÚ˜,  ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Ô‰ËÏÌÓ ÁÏËÈÒ͇ ÍÓʇ. “ÂÁË ‰ÂÒÂÌË, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔÂÁ ‰ÂÌˇ, ·ˇı‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ë Á‡Âı‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ÔÂÁ Ìӂˡ ÒÂÁÓÌ. œÂÁ ÚÓÁË ÒÂÁÓÌ ÓÒ‚ÂÌ ‰ÂÒÂÌËÚ ÓÚ ÁÏËÈÒ͇ ÍÓʇ ̇ ÏÓ‰‡ Ò‡ Ë ÍÓÊËÚ ̇ ÓÒڇ̇ÎËÚ ‚ΘۄË, ‡ ˜‡ÌÚËÚ ÓÚ ÍÓÍÓ‰ËÎÒ͇ ÍÓʇ Ò‡ ̇È-Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË. Ç͇ Ë ‰‡ Ò Á̇Â, ˜Â Í‡Ùˇ‚ËÚ ÚÓÌÓ‚Â ÒÚÓˇÚ ÔÓ ¯ËÍ, ·ˇı‡ ‚Íβ˜ÂÌË Ë ÔÓ-Ò‚ÂÊË ˆ‚ÂÚÓ‚Â. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ˜‡ÌÚËÚ ÓÚ Î˙Ò͇‚‡ ÍÓʇ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÒÏÂÎ ËÁ·Ó Á‡ ‚ÒÂÍˉÌ‚ÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, Ì ÒΉ ‰˙Î„Ó ÏÌÓ„Ó ‰‡ÏË ˘Â „Ë Ô‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú. “ÓÁË ‚ˉ ‰ËÁ‡ÈÌ ˘Â ÏÓÊ ‰‡ Ò¢ÌÂÚÂ Ë ‚ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË.


ÊÓËÒÓÐÀ & ÅÒÈÊÀ ZAMAN 5 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

Съзнаваме ли отредените ни блага?

Åäíà ðàâíîñìåòêà ƒÛ¯‡ ÏÓˇ! “Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÛÒÂÚ˯ ‰˙ηÓÍÓ Ë ‚ÒˆˇÎÓ ‚ Ò· ÒË Ï˙͇ڇ ̇ ‚ÒÂÍË, ڇ͇ ˜Â ÌËÍÓÈ ‰‡ Ì ÒÏ ‰‡ ËÒ͇ ÌÂ˘Ó Ôӂ˜ ÓÚ Ú·. “Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚Ê˂¯ ‚ Úˇı̇ڇ Ï˙͇ ڇ͇ ‰˙ηÓÍÓ, ˜Â ‚Ò˘ÍË ‡ÁÔ·͇ÌË Ó˜Ë ‰‡ Ò˙ıÌ‡Ú Ô‰ Ú·... “Ë Úˇ·‚‡ ڇ͇ ÒÚ‡ÒÚÌÓ ‰‡ „Ó˯ Á‡ Úˇı, ˜Â Ô‰ Ú‚ÓËÚ Ï˙ÍË ‚Ò˘ÍË ÒÚ‡‰‡˘Ë ‰‡ Á‡·‡‚ˇÚ Ò‚ÓÂÚÓ ÒÚ‡‰‡ÌËÂ. ≈ÚÓ Ú‡Í‡ ‚ÒÂÍË ˘‡ÒÚÎ˂ˆ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ҂ÂË ÔÓ Ú‚ÓËÚ ıÓËÁÓÌÚË, ‰‡ Ò ҘËÚ‡ Á‡ ̇È-‚˙Á‚˯ÂÌˡ Ò‰ ‚Ò˘ÍË Ô‰ÒÚ‡‚Ë Á‡ Í‡ÒÓÚË Ë Ò ÔÓÏÌË Í‡ÚÓ Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ Ì‡ ¿Î·ı ̇ Ì·ÂÚÓ Ë ÁÂÏˇÚ‡. ¬ ÔËÓ‰‡Ú‡ ̇ ˜Ó‚Â͇  ·ÂÁ„ËÊËÂÚÓ Ë Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ‰ÓÏ Ò Ï˙͇ڇ. »ÏÂÌÌÓ ÁÂÎËˇÚ Ë Ï˙‰ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ Â ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰‡ ÔÓÚËÒ͇ Ï˙͇ڇ, Á‡Íβ˜Â̇ Ò Íβ˜‡ ̇ ‚ÓΡڇ, Ë ‰‡ ÔÛÒ͇ ·ÂÁ„ËÊËÂÚÓ Í‡ÚÓ „˙Î˙·‡ ̇ ˘‡ÒÚËÂÚÓ ‰‡ ÔÓÎÂÚË Í˙Ï Ì·ÂÒ̇ڇ ¯Ë. ŒÚ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡, Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ·Ë‚‡Ú ÒÚ‡ÊË Ì‡ Á‡Ú‚ÓË, ‡ ÓÚ ‰Û„‡ - β·ËÚÂÎË Ì‡ ÔÚˈË. “ÓÈ ˘Â Á‡‚˙ÊÂ Ë ˘Â Á‡‰˙ÊË, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡, Ë ˘Â ÔÛÒÌ ̇ ‚ÓΡ, ÍÓÂÚÓ Ì Úˇ·‚‡. ƒ‡, ˆˇÎ „ÂÓËÁ˙Ï Â ‰‡ ÔËÚËÒ͇Ï „·҇ ̇ ÎÓ¯ËÚ Ê·Ìˡ Ë ÔËÒÚ‡ÒÚˡ ‚ Ò· ÒË Ë ı‡·ÓÒÚ Â ‰‡ ‡ÁÚ‚ÓËÏ ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡ ̇¯ËÓÍÓ Ò˙ˆ‡Ú‡ ÒË, ˜Â ‰‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÓ͇ÌËÏ ‚ÒˇÍÓÈ ‰‡ ‚ÎÂÁ ‚ Úˇı. ƒÛ¯‡ ÏÓˇ! ¡˙‰Ë ‚Ë̇„Ë „ÂÓ˘̇ Ë ‚˜ÌÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡È ı‡·ÓÒÚ! Ó„‡ÚÓ Ò ÔÓ‰ÎÓÊ˯ ̇ Ò‡ÏÓÍËÚË͇, ÌÂ͇ Ò˙‚ÂÒÚÚ‡ ÚË ‚ÒÂÍË Ô˙Ú ‰‡ ÔÓÒÎÛÊË Í‡ÚÓ ÔÓ·ÂÌ Í‡Ï˙Í. » ÔÓÒ¢ÌË ‚ÒÂÍË Ò Ú‚ÓˇÚ‡ ÛÒÏ˂͇, Òˡ¢‡ ͇ÚÓ Á·ÚÓ, ËÁΡÁ· ÓÚ „Óˇ˘‡Ú‡ Ô¢. ÕÓ ‰ÓË ÚÓ„‡‚‡ Ì Á‡·‡‚ˇÈ ‰‡ ·˙‰Â¯ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙ ˛‚ÂÎË! «Ì‡ˇ, ÔÓ Ò‚ÓˇÚ‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ ÚË ÒË ÓÚÍËÚ Í˙Ï ‚Ò˘ÍË Úˇı. » Ô˙‚ÓÚÓ ÚË ‰ÂÎÓ ‚ Ì·ÂÒ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÚÓ‚‡. “Ó„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡Î˛ÎÂˇÚ Ú‚ÓËÚ βÎÍË, ‡Ì„ÂÎËÚ ˘Â ÚË Á‡‚ˉˇÚ, ‡ Ò‡Ú‡ÌËÚ ˘Â ·ËˇÚ ͇Ϸ‡ÌËÚ ÒË ÓÚ Á‡‚ËÒÚ Ë ‚ÌÓÒÚ. «‡˘ÓÚÓ Ó˘Â ÔÂÁ Ô˙‚ˡ ÒË ‰ÂÌ ÚË Ò ҷÎ˙Ò͇ Ò ÛʇÒ̇ Á‡‚ËÒÚ Ë ÓÚ Ó‰Ó·ËÚÂÎÌË ÔӄΉË. ƒ‡ÎË ·Â ÛÓ˜‡Ò‡Ì, Ì Á̇ˇ. ÕÓ ‚ÔÓÒÎÂ-

î

«‡ ‚ÒÂÍË, Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ò Ò¢Ì¯, ·˙‰Ë ͇ÚÓ ÔÓÎÂÚÌËÚ ‚ÂÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‰Ó‚ˇ‚‡Ú ‰˙ı ̇ ÓÁË! ÕÂ͇ ÔÓ Ú‚ÓËÚ Ô˙Úˢ‡ Ò ‡ÁÌ‡Òˇ Ú‚ÓÂÚÓ ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ. √ÓË Ë Ò ÒÚÓÔˇ‚‡È ͇ÚÓ Ò‚Â˘ËÚÂ, Ó·ÎË‚‡È ‰Û„ËÚ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎË̇, ÌÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì „Ó Ô‡‚Ë Á‡‡‰Ë ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ËÁ„Ó‰‡! ‰ÒÚ‚ËÂ Ë ‰‡ ÎÂÚ¯Â, ÒË„ÛÂÌ Ò˙Ï, ˜Â ÔÂÊË‚ˇ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÔ˙Ì͇. Ó„‡ÚÓ ÔÓÒ„̇ ‰‡ ÓÚÍ˙Ò̯ Á‡·‡ÌÂÌˡ ÔÎÓ‰, ÚË Ò·˙͇ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎ˯ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓ‡‰Ë ‚˙Á„ΉËÚ ÒË, ‡ ÚÓ ·Â ÓÚ ·ÎËÁÓÒÚÚ‡ ÚË ‰Ó ¬Ò‚˯Ìˡ. “Ó„‡‚‡ ÚË Ò ̇ÏÂË ‚ Ï‡˜Ì‡ Ú˙ÏÌˈ‡ - Ó, ÌÂ, ÌÂ! - ‚ Ó·ˇÚˡڇ ̇ ÁÂÏˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â χÈ͇ Í˙χ˜Í‡ Á‡ ’‡Á‡Ú ¿ıω ¿ÎÂÈıËÒÒÂΡÏ. œÓˇ‚ËÎËˇÚ Ò ̇ ÁÂÏˇÚ‡ ͇ÚÓ Ï˙‰ÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙˘ËÌÒÍÓÚÓ Ó‰ÓÒÎÓ‚Ë ’Á. ÃÛı‡Ïω, ¿Î·ı ‰‡ „Ó ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë Ë Ò ÏË ‰‡ „Ó ‰‡Ë, ÓÚ·ÂΡÁ‡ Ô˙‚ˡ ÓÚ ÔÓ‰ˈ‡Ú‡ ‚ÍÛÒÌË ÔÎӉӂ ̇ Ú‚ÓˇÚ‡ ‚˙ÁÍËÒ· Ò˙‰·‡... ƒ‡, ‡ÍÓ ·Â¯Â ÓÒڇ̇Π‚ ‡ˇ, ÚË ˘Â¯Â ‰‡ ÓÒڇ̯ ͇ÚÓ ·ÂÁÔÎÓ‰ÌÓ ‰˙‚Ó, ÌÂÔÓ‰‰‡‚‡˘Ó Ò ̇ ‚ÓβˆËˇ, Ë ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ ËÁÔËÚ‡¯ ̇Ò·‰‡Ú‡ ÓÚ ÒÍËÚÓÚÓ ‚ Ú· ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó.  Ó„‡ÚÓ Ó·‡˜Â ÚË Ì‡ÔÛÒ̇ ‡ˇ Ë ÓÔ˙̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ¯‡Ú‡ ‚˙ıÛ ÁÂÏ̇ڇ ¯Ë, Úˇ Ò Ô‚˙̇ ‚ ÔÂÍ‡Ò̇ ÓÁÓ‚‡ „‡‰Ë̇. » Ú‡ÁË ÒÚ‡Ó‰‡‚̇ Ë ‚ÂıÚ‡ ÁÂÏˇ, ̇ ÍÓˇÚÓ ÚË ·Â Á‡ÚÓ˜ÂÌ, Ò Ô‚˙̇ ‚ ÒÚ‡Ì‡ ̇ Ï˙‰ˆË, ÔÓÓˆË Ë Ò‚ÂÚˆË. » ̇È-ÒÂÚÌÂ, ·Ë‰ÂÈÍË Ó·ÂÍÚ Ì‡ Á‡‚ËÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ ̇

(2)

‡Ì„ÂÎËÚÂ, Úˇ ÒÔ˜ÂÎË ÚˇıÌÓÚÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ, ‡ Á‡‚ËÒÚÚ‡ ̇ Ò‡Ú‡ÌËÚ Ò ӷ˙̇ ÒÂ˘Û Úˇı Ë Í‡ÚÓ ÓÒÚÓ ÍÓÔË Ò Á‡·Ë ‚ „˙‰ËÚ ËÏ. ≈· Ò„‡ Ë ‚ÁÂÏË ÔÓ‰ Ò‚ÓˇÚ‡ Á‡ÍË· ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË ˆÂÌÌÓÒÚË! √Ή‡È ‰‡ ÓˆÂÌ˯ ÔÓ Ì‡È-‰ÓÒÚÓÈÌˡ ̇˜ËÌ ÚÓÁË Á‡ÚÓ˜ÂÌËÍ, ÔÓÂÎ Ô˙Úˇ, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰Ë Í˙Ï ¬ËÒ¯‡Ú‡ Ô‡‚‰‡, Ë Ì‰ÂÈ ‰‡ „Ó ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡¯ ÓÚ Õ„Ó. Õ‰ÂÈ, ͇ÚÓ ÔÓÔ‡‰Ì¯ ‚ ÏÂʇڇ ̇ ÓÏ‡Á‡Ú‡, „Ì‚‡, ÒÚ‡ÒÚÚ‡ Ë Á‡‚ËÒÚÚ‡, ‰‡ Á‡‡‰‚‡¯ ‚˜Ìˡ ÒË ‚‡„ - ҇ڇ̇ڇ. ¿ÍÓ Ó·‡˜Â ‰ËÌ ‰ÂÌ Ò ËÁÎ˙ʯ Ë ÔÓÔ‡‰Ì¯ ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÚÓ ‡‚ÌˢÂ, ÔÓÒÚ˙ÔË Í‡ÚÓ ÔÓÓ͇ ¿‰ÂÏ: ËÁÔ‡‚Ë ÒÂ, ÓÔÓÏÌË ÒÂ, ÔËÁÌ‡È „Âı‡ ÒË! —Ή ÚÓ‚‡ Ò ̇ÒÓ˜Ë Í˙Ï ‚˜ÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌËÚ ‰‚ÂË Ì‡ ¬ËÒÓ˜‡È¯‡Ú‡ »ÒÚË̇, ͇ÚÓ Ì ÔËÁ̇¯ ¯‡ÌÒ‡ Á‡ ÏËÌÛÚ͇ ÊË‚ÓÚ ‰ÓË Ì‡ Ò‚ÓËÚ „¯ÍË! ¬˙Á‚˙ÌË Ì‡‡ÌÂ̇ڇ ÒË Ë ÔÓÏÂÌÂ̇ ˜Ó‚¯͇ ÔËÓ‰‡ Ò ÂÎËÍÒË‡ ̇ ÔÓ͇ˇÌËÂÚÓ; ËÁÔ‡‚Ë „Ó Ì‡ Í‡Í‡ Ë ÓÚÌÓ‚Ó „Ó Ì‡ÒÓ˜Ë Í˙Ï ¿Î·ı! » ‰Ó͇ÚÓ ‚˙¯Ë¯ ‚Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡, ÏËÒÎË, ˜Â Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ıÓ‡ ËÏ‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ÔËÓ‰‡ ͇ÚÓ Ú·. ≈ÚÓ Á‡˘Ó, ͇ÍÚÓ ÚË „¯˯, Ë Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò·˙͇Ú. «‡ÚÓ‚‡ ÔÓÒÚË Ì‡ ‚Ò˘ÍË ÔÓ‚ËÌËÎË ÒÂ. ƒÓË, ‡ÍÓ ÏÓʯ, Ò˙ʇÎË „Ë Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ ·ËÎË Ì‡‰‚ËÚË ÓÚ Ò‚ÓËÚ ‰Û¯Â‚ÌË ÒÚ‡ÒÚË; Ô„˙ÌË „Ë Ë ËÏ ÔÓÏÓ„ÌË! ÕÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì Ò ÒÏˇÚ‡È, ˜Â ÚË ÒË ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ ‰˙ÊË ÒÏÂÚ͇ Á‡ „ÂıÓ‚ÂÚ ̇ ‰Û„ËÚÂ, Ë ÔÂÒÚ‡ÌË ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡¯ Ò ÔÓ‚ËÌÂÌˡڇ ËÏ! ¿ÍÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ÚË ı‡ÂÒ‚‡ ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡¯ Ò „¯ÍËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡È ÚÓ‚‡ ÒË ıÓ·Ë ÒÂ˘Û Ò‚ÓËÚ „ÂıÓ‚Â, Á‡ ‰‡ Ì Á‡ÒÂ̘‡Ú ıÓÒÍËÚ ‰·ÌË ÔÂÚ˙̈‡ Ú‚ÓËÚ χÁÌË ˜ÂÌËÎÍË! «‡ ‚ÒÂÍË, Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ò Ò¢Ì¯, ·˙‰Ë ͇ÚÓ ÔÓÎÂÚÌËÚ ‚ÂÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‰Ó‚ˇ‚‡Ú ‰˙ı ̇ ÓÁË! ÕÂ͇ ÔÓ Ú‚ÓËÚ Ô˙Úˢ‡ Ò ‡ÁÌ‡Òˇ Ú‚ÓÂÚÓ ·Î‡„ÓÛı‡ÌËÂ. √ÓË Ë Ò ÒÚÓÔˇ‚‡È ͇ÚÓ Ò‚Â˘ËÚÂ, Ó·ÎË‚‡È ‰Û„ËÚ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎË̇, ÌÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì „Ó Ô‡‚Ë Á‡‡‰Ë ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ËÁ„Ó‰‡! œ„˙‚‡È ÒÂ Ë Ô˙¯Í‡È ÔÓ‰ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ‚ÂÏÂÚÓ, „‡ÒË Ó„˙Ìˇ ̇ ‚Ò˘ÍË „Óˇ˘Ë Ò˙ˆ‡, ÌÓ Ì ÏËÒÎË Á‡ Ò· ÒË! √ÓË Ò ‚˜Ìˡ ÒË Ó„˙Ì, ‡ÁÌ‡ÒˇÈ ·Î‡„ÓÛı‡Ìˡ Í‡È Ú·, ÌÓ ÌËÍÓ„‡ Ì Ò ÓÔ·͂‡È!

≈‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚ ·Î‡„Ó‚ÓÎÂÌˡ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ Ò‡ ·Î‡„‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌË Â ÓÚ‰ËÎ. ¿ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ Ò˙Á̇‚‡ Úˇı̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÚÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÊË‚ÓÚ ÔÂÏË̇‚‡ ‚ ˘‡ÒÚËÂ Ë ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ì ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ÓÚÍËˇÚ ·ÂÁ·ÓÈÌËÚ ·Î‡„‡, Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‚Ë̇„Ë ÔÓÚËÒ̇ÚË Ë ÌÂÒ˙Á̇‚‡ÈÍË ÓÚ‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ, Ú ‚Ë̇„Ë Ò‡ ̉ӂÓÎÌË Ë ÊË‚ÓÚ˙Ú ËÏ ÏË̇‚‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÁÔËÚ‡Ú Ò·‰ÓÒÚÚ‡ ÀÕÌÅÒ ‰‡ ·Î‡„Ó‰‡ˇÚ ̇ ØÀÕÈÍ Ò‚Óˇ —˙Á‰‡ÚÂÎ. ŸÂ ‚Ë Ô‰ÒÚ‡‚ËÏ a.sahin@zaman.com.tr ‰ËÌ ÔËÏÂ, Á‡ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ÂÏ ÔÓ-‰Ó· ·ÂÁ·ÓÈÌËÚ ·Î‡„‡, ÓÚ‰ÂÌË ÓÚ ¬Ò‚˯Ìˡ. ≈‰ËÌ ÒÎˇÔ Ë ÍÛˆ ˜Ó‚ÂÍ ÒÚӡΠÔÓ‰ ‰ÌÓ ‰˙‚Ó Ë ËÒÍÂÌÓ ÓÚÔ‡‚ˇÎ ÏÓÎËÚ‚Ë Í˙Ï ¬Ò‚˯Ìˡ: - Œ, ÏÓÈ —˙Á‰‡ÚÂβ! “Ë, ÍÓÈÚÓ ÒË ÏË ‰‡Î ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„‡, ˜Â Ë Ì‡È-·Ó„‡ÚËÚ ıÓ‡ Ì „Ë ÔËÚÂʇ‚‡Ú! —·‚‡ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË ·Î‡„‡! “Ó„‡‚‡ ÓÚÚ‡Ï ÏË̇‚‡Î ’‡Á‡Ú »Ò‡ (»ÒÛÒ). Ó„‡ÚÓ „Ó ‚ˉˇÎ, ˜Â  ÒÎˇÔ Ë ÍÛˆ ÓÚ˯˙Î ÔË ÌÂ„Ó Ë „Ó ÔÓÔËÚ‡Î: - Œ, ‡· ̇ ¿Î·ı!  ‡Í‚Ë Ò‡ ÚÂÁË ·Î‡„‡, ˜Â ‰ÓË Ë ·Ó„‡ÚËÚ Ì „Ë ÔËÚÂʇ‚‡Ú? —ÎÂÔËˇÚ Ò ӷ˙̇ΠÍ˙Ï ÔÓÒÓ͇ڇ, ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ Ë‰‚‡Î „·Ò˙Ú, Ë Í‡Á‡Î: - ¬Ò‚˯ÌËˇÚ ÏË Â ÓÚ‰ËÎ Ò˙ˆÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡ „Ó ÓÔÓÁ̇ˇ. ŒÚ‰ËÎ ÏË Â ÂÁËÍ, Ò ÍÓÈÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡ „Ó ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Ï. ÕËχ Ëχ ÔÓ-„ÓΡÏÓ ·Î‡„Ó ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ √Ó ÓÔÓÁ̇ˇ Ë ‰‡ √Ó ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Ï?  ÓÎÍÓ ÏÌÓ„Ó Ò‡ ·Ó„‡Ú‡¯ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ËÁÔËÚ‡ÎË Ò·‰ÓÒÚÚ‡ ‰‡ „Ó ÓÔÓÁ̇ˇÚ Ë ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Ú! ÕÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ Í‡ÚÓ ÏÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â ÒÎˇÔ Ë ÍÛˆ, “ÓÈ Â ÓÚ‰ËΠ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ·Î‡„‡, Á‡ÚÓ‚‡ ‡Á Ò˙Ï ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ Ë „Ó ‚˙Áı‚‡Îˇ‚‡Ï. ’‡Á‡Ú »Ò‡ Ò‰̇ΠÔË ÒÎÂÔˡ ˜Ó‚ÂÍ Ë „Ó ˆÂÎÛ̇ΠÔÓ Ó˜ËÚÂ. —Ή ÚÓ‚‡ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡Î Ë Ò ÒÚ˙ÔËÒ‡Î: - “Ë ‰‡ Ì ÒË ÓÌÁË œ‡ÚÂÌËÍ, ÍÓÈÚÓ Ò˙ÊË‚ˇ‚‡ Ï˙Ú‚ËÚÂ? »Ò‡, ÏË ÌÂÏÛ, ÓÚ„Ó‚ÓËÎ: - Õ ÔÓ΢‡ ÎË? - ƒ‡ - ÓÚ‚˙̇Π˜Ó‚ÂÍ˙Ú, - ÔÓ Ó˜ËÚ ÔÓ΢‡, ÌÓ ÔÓ Í‡Í‡Ú‡ ‚Ò Ӣ ÌÂ! - ŒÔËÚ‡È ‰‡ Ò ËÁÔ‡‚˯, ÏÓÊÂ Ë ÔÓ Í‡Í‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÎË˜Ë - ÓÚ‚˙̇ΠœÓÓÍ˙Ú. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ò ËÁÔ‡‚ËÎ Ë ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á·‡Î, ˜Â Ë Í‡Í‡Ú‡ ÏÛ Ò‡ ÓÁ‰‡‚ÂÎË, ͇Á‡Î: - œ‡ÚÂÌËÍÓ Ì‡ ¿Î·ı, ÔÓÁ‚ÓÎË ÏË Ó˘Â ÔÂ‰Ë ‰‡  Í˙ÒÌÓ, ‰‡ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ̇ ¬Ò‚˯Ìˡ. œ‡‰Ì‡Î ‚ ‰˙ηÓÍ ÔÓÍÎÓÌ (ÒÂʉÂ) Ë ÂÍ˙Î: - ÃÓÈ —˙Á‰‡ÚÂβ!  Ó„‡ÚÓ Ì ÏÓÊÂı ‰‡ ÚË Ò Óڷ·„Ó‰‡ˇ Á‡ Ò˙ˆÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ú ÔÓÁ̇‚‡, Ë ÂÁË͇, ÍÓÈÚÓ ÚË ·Î‡„Ó‰‡Ë, Ò„‡ Í‡Í ÏÓ„‡ ‰‡ ÚË Ò Óڷ·„Ó‰‡ˇ Á‡ ‰‚ÂÚÂ Ó˜Ë Ë Á‰‡‚ËÚ ÏË Í‡Í‡? “Ó„‡‚‡ ÓÍÓÎÓ Úˇı Ò Ò˙·‡ÎË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ËÒ͇ÎË ‰‡ ˆÂÎÛÌ‡Ú ˙͇ڇ ̇ œÓÓ͇. ¿ »Ò‡, ÏË ÌÂÏÛ, ÔÓ͇Á‡Î ÏÓ΢ˡ Ò ˜Ó‚ÂÍ Ë Í‡Á‡Î: - ◊Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ‰‡ ÏÛ ·˙‰Â ˆÂÎÛ̇ڇ ˙͇ڇ,  ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò˙Á̇‚‡ ÓÚ‰ÂÌËÚ ÏÛ ·Î‡„‡. ÷ÂÎÛÌÂÚ Ì„ӂËÚ ˙ˆÂ. ’Ó‡Ú‡ ͇Á‡ÎË: - ÕË ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ÔËÚÂʇ‚‡Ï ·Î‡„‡Ú‡, Á‡‡‰Ë ÍÓËÚÓ ÚÓÈ Â ‚ ÔÓÍÎÓÌ. “Ó„‡‚‡ »Ò‡, ÏË ÌÂÏÛ, ͇Á‡Î: - “ÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ò Á‡ÏËÒΡ, Ò˙Á̇‚‡ ÓÚ‰ÂÌËÚ ÏÛ ·Î‡„‡, ‡ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ì ÏËÒÎË, Ò˜ËÚ‡ Ò· ÒË, ˜Â  Î˯ÂÌ ÓÚ ‚Ò˘ÍÓ!  ‡Í‚Ó ˘Â ͇ÊÂÚÂ, ‰‡ÎË Ë ÌË Ò Á‡ÏËÒΡÏÂ Ë Ò˙Á̇‚‡Ï ÓÚ‰ÂÌËÚ ÌË ·Î‡„‡ ËÎË Ì Ò Á‡ÏËÒΡÏÂ Ë Ò˜ËÚ‡ÏÂ, ˜Â Ì ÔËÚÂʇ‚‡Ï ÌˢÓ?


6 ZAMAN ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ & ÇÄÐÀÂÅ 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

œÂ‰Ë ÌˇÏ‡¯Â ÌËÚÓ »ÌÚÂÌÂÚ, ÌËÚÓ ÍÓÏÔ˛ÚË, ‡ Ò„‡ Ú ҇ ìË„‡˜ÍËî Á‡ ‰Âˆ‡Ú‡. √ÓÒÔÓ‰ËÌ “‡ÏÂ Ëχ ÒËÌ Ì‡ 16 „Ó‰ËÌË Ë ‰˙˘Âˇ ̇ 13. œÂ‰Ë 3 „Ó‰ËÌË ÚÓÈ ËÏ ÍÛÔË ÍÓÏÔ˛Ú˙, ÍÓÈÚÓ ·Â ÒÎÓÊÂÌ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡. œÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ „ÓÒÔÓ‰ËÌ “‡ÏÂ Ì „Ó ‚Íβ˜Ë ÌËÚÓ ‚‰Ì˙Ê. ÕËÚÓ ÚÓÈ, ÌËÚÓ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏÛ Á̇Âı‡ Í‡Í Ò ‡·ÓÚË Ò Ì„Ó. ÕÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ Ì‡Û˜Ëı‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â Í‡Í ‰‡ „Ó ÔÓÎÁ‚‡Ú. œÂ‰Ë Â‰Ì‡ „Ó‰Ë̇ ·‡˘‡ ËÏ ÔÂ͇‡ Ë »ÌÚÂÌÂÚ, ͇ÚÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚˜ ÔÂ͇‚‡ı‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË ‚ ÏÂʇڇ Ë Ò ͇‡ı‡ ˜ÂÒÚÓ. –Ó‰ËÚÂÎËÚ ËÏ Ì Ò ÛÒ˙ÏÌËı‡ ‚ ÌˢÓ. —ËÌ˙Ú ËÏ Ó·Ë˜‡¯Â ‰‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ ̇È-‡Á΢ÌË ÌÂÔË΢ÌË Ò‡ÈÚÓ‚Â, ‡ ‰˙˘Âˇ ËÏ - ‚ ˜‡Ú‡, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÌËÍÓÈ Ì Á̇¯Â. œÓÌˇÍÓ„‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı ÔÓÚ˘‡¯Â ÒΉÌËˇÚ ‡Á„Ó‚Ó: - ŸÂ Ú ͇ʇ ̇ ·‡˘‡ ÏË. ¿ÍÓ ÚÓÈ ‡Á·ÂÂ, ˜Â ‚ÎËÁ‡¯ ‚ ÚÂÁË Ò‡ÈÚÓ‚Â, ˘Â ÒÔ »ÌÚÂÌÂÚ‡, ‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁı‚˙ÎË Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. - ¿ ‡Á Ô˙Í ˘Â ÏÛ Í‡Ê‡, ˜Â ÒË ˜‡Ú˯ Ò ÏÓϘÂÚ‡Ú‡. œˡÚÂÎ͇ڇ ËÏ Ò˙˘Ó Ëχ¯Â ÍÓÏÔ˛Ú˙. ÕÓ Úˇ Ì ÏÓʯ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ Úˇı. Ó„‡ÚÓ ·‡˘‡ È „Ó ÍÛÔË, Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ˜ÂÚ ÒÚ‡ÚËËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ô˯Âı‡ Á‡

Ñ ÍÈÌÊÀ : Ð Ú Ä Â À Í ß Â ÓÇ

Íèå ñúùî òðÿáâà äà ñå ó÷èì çàåäíî ñ äåöàòà ñè!

ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. œÂ‰Ë Ú Ò˙˘Ó ·ˇı‡ ÒÎÓÊËÎË ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ‚ ‰ÂÚÒ͇ڇ ÒÚ‡ˇ. ÕÓ ·‡˘‡ È ·Â¯Â ¯ÂÌ ‰‡ Ì‡Û˜Ë Í‡Í ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡. œˡÚÂÎËÚ ÏÛ Ò ÔӉ˄‡‚‡ı‡ ˜ÂÒÚÓ Ò Ì„Ó: " ‡Í‚‡ ‡·ÓÚ‡ Ëχ¯ Ò ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ̇ Ú‡ÁË ‚˙Á‡ÒÚ" ͇Á‚‡ı‡ ÏÛ ÚÂ. ¿ ÚÓÈ ËÏ ÓÚ‚˙˘‡¯Â: "¿Á Ì „Ó Û˜‡ Á‡ Ò· ÒË, ‡ Á‡‡‰Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË." —Ή ÚË ÏÂÒˆ‡ ÚÓÈ ÔÂÏÂÒÚË ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ‚ ıÓ·. “Ó‚‡ ·Â¯Â Ô˙‚ËˇÚ ÔÎÓ‰ ̇ ÔˉӷËÚËÚ ÏÛ Á̇Ìˡ. Õ‡Û-

˜Ë Ò ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË. Ó„‡ÚÓ ÒΉ ‰̇ „Ó‰Ë̇ ÔÂ͇‡ Ë »ÌÚÂÌÂÚ, ÚÓÈ ‚˜ Á̇¯Â, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÙËÎÚË‡˘‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓÚË‚ ÌÂÔË΢ÌËÚ ҇ÈÚÓ‚Â. ƒÂˆ‡Ú‡ ̇ „ÓÒÔÓ‰ËÌ “‡ÏÂ Á̇Âı‡ Í‡Í ‰‡ ÒÍËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚ ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Óȉ‡Ú Ó‰ËÚÂÎËÚ ËÏ. ÕÓ Ò˙˘ÓÚÓ ÌÂ˘Ó Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë ÔË ÔˡÚÂÎ͇ڇ ËÏ. ¡‡˘‡ È ÏÓʯ ‰‡ ‡Á·ÂÂ Í‡Í‚Ó Â Ô‡‚Ë·.

— ‚ÂÏÂÚÓ Ò ÔÓˇ‚ËÎË ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚˙‚ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ ‚ ‰‚ÂÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. –Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ Ô˙‚ÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì ÏÓÊÂÎË ‰‡ ‡Á·Â‡Ú ̇ Í‡Í‚Ó Ò ‰˙ÎÊË ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ. ◊ÂÒÚÓ Ò ÔËÚ‡ÎË: " ‡Í‚Ó Ì‡Ô‡‚ËıÏ ÌËÂ?, ÌÓ Ì ÏÓʇÎË ‰‡ Á‡·ÂÎÂÊ‡Ú ‡ÁÛı‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ô˘ËÌË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ »ÌÚÂÌÂÚ. «‡ÏËÒÎÂÚ ÒÂ: ̇ ÍÓ ÓÚ ÚÂÁË ‰‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÔË΢‡ ‚‡¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó? Серхат Шефтали

Êàê äà ñå ïðîòèâîïîñòàâèì ïî-óñïåøíî íà íàñòèíêèòå √ËÔ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ÛÒÎÓÊÌÂÌˡ, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ò ÎÂÚ‡ÎÂÌ Í‡È.

1. Приемайте витамини ¬ËÚ‡ÏËÌ —  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËÚ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁχ. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ Ì‰ÓÒÚË„ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ÓÒÚ Ì‡ Á‡·ÓΡ‚‡ÌÂ. ÃÌÓ„Ó ‚ËÚ‡ÏËÌ — Ò Ò˙‰˙ʇ ‚ ˆËÚÛÒÓ‚ËÚ ÔÎÓ‰Ó‚Â, ÍË‚ËÚÓ, ˜Â‚ÂÌˡ ÔËÔÂ, ÔÂÒÌËÚ ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË. ¿ÍÓ ‚Ë ËÎË ‚‡¯ËˇÚ ÎÂ͇ ÔˆÂÌËÚÂ, ÔËÂχÈÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÏÛÎÚË‚ËÚ‡ÏËÌË ËÎË ‚ËÚ‡ÏËÌ — ̇ Ú‡·ÎÂÚÍË. ƒÛ„Ë ‚‡ÊÌË Á‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡ ‚ËÚ‡ÏËÌË Ò‡ ÚÂÁË ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ¬, ÍÓËÚÓ Ò Ò˙‰˙Ê‡Ú Ì‡È-‚˜ ‚ ÏÂÒÓÚÓ, Ë·‡Ú‡, ˇÈˆ‡Ú‡.

2. Солена вода в носа —ÔÂˇÚ Ò ÏÓÒ͇ ‚Ó‰‡ (‰‚‡ Ô˙ÚË ‰Ì‚ÌÓ - ÒÛÚËÌ Ë ‚˜Â) Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË Î˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÂχ, ÌÓ Â ÔÓÎÂÁÂÌ Ë Á‡ ÔÓÙË·ÍÚË͇ڇ ̇ ̇ÒÚËÌ͇, ÔÓÒÚÛ‰ÌË Ë ‚ËÛÒÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ.

3. Мийте по-често ръцете си ¬ËÛÒËÚÂ, Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡˘Ë ÔÓÒÚÛ‰ÌË Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ, Ò‡ ÒËÎÌÓ Á‡‡ÁÌË Ë Ò Ô‰‡‚‡Ú ̇ȘÂÒÚÓ ˜ÂÁ ˙ˆÂÚÂ. Õ‡È-ÎÂÒÌÓ Â ‰‡ Ò Á‡‡ÁËÚ ̇ ÏÂÒÚ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ÒÚÛÔ‚‡Ú ËÎË ÔÂÏË̇‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ıÓ‡. ¬ËÛÒËÚ ÊË‚ÂˇÚ Ò ˜‡ÒÓ‚Â ‚˙ıÛ ÔÓ‚˙-

ıÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ô‰ÏÂÚËÚÂ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ‰‡ ÔËÎÂÔËÚ Ï˙Ò̇ڇ ÒË ˙͇ ‰Ó ÌÓÒ‡ Ë ‰‡ ‚‰Ë¯‡ÚÂ, Á‡ ‰‡ Ò Á‡‡ÁËÚÂ.

4. Обличайте се с по-топли дрехи ¿ÍÓ Ò‡ ‚Ë ËÁÏ˙Á̇ÎË Í‡Í‡Ú‡ ËÎË ˙ˆÂÚÂ, ÔÓ·˙Á‡ÈÚ ‰‡ „Ë ÒÚÓÔÎËÚÂ. ƒÛ„ËÚ ˜‡ÒÚË ÓÚ Ó„‡ÌËÁχ ‚ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓ-χÎÍÓ Í˙‚, ÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-χÎÍÓ Á‡˘ËÚÌË Í˙‚ÌË ÚÂΈ‡, ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ̇ ‚ËÛÒ‡. «‡‚Ë‚‡ÈÚÂ Ò ¯‡Î ÌÓÒ‡ Ë ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË ‚ ÒÚÛ‰ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ. «‡˘ËÚÌËÚ ÚÂΈ‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ú ̇È-‰Ó· ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÓÎÓ 37 „‡‰ÛÒ‡ Ë ‚‰Ë¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ΉÂÌ ‚˙Á‰Ûı ˘Â ̇χÎË ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÏÛÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ.

5. Приемайте храни, богати на желязо ◊ÂÒÚÓ ÔÓÒÚÛ‰ËÚ ҇ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‰ÓÒÚË„‡ ̇ ÊÂΡÁÓ ‚ Ó„‡ÌËÁχ. ¿ÍÓ Ì ÔËÂχÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÊÂΡÁÓ, ‚‡¯ËÚ ÍÎÂÚÍË ˘Â ÒÚ‡‰‡Ú Ë ÓÚ Ì‰ÓÒÚË„ ̇ ÍËÒÎÓÓ‰, ‡ ÚÓ‚‡ Á‡·‡‚ˇ Ó·ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ‚¢ÂÒÚ‚‡Ú‡. Õ‰ÓÒÚË„˙Ú Ì‡ ÊÂΡÁÓ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ ÙÓχڇ ̇ Ôӂ˯Â̇ ÛÏÓ‡, ·Î‰ÓÒÚ Ë ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎÓÒÚ. ”ÔÓÚ·ˇ‚‡ÈÚ Ôӂ˜ Ë·‡, ˇÈˆ‡, ÔÚË˜Â Ë Ú˙ÏÌÓ ÏÂÒÓ.

6. Почивайте си повече »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÛÏÓÂÌËˇÚ Ë

ÓÚÔ‡‰Ì‡Î Ó„‡ÌËÁ˙Ï ÚÛ‰ÌÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓË Ì‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡڇ. œÓ˜Ë‚‡ÈÚ ÒË Ôӂ˜Â, ÒÔÂÚ Ôӂ˜Â, ‡ÁıÓʉ‡ÈÚ Ò Ôӂ˜ ̇ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı. »Á·ˇ„‚‡ÈÚ ÔÂ̇ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë ÒÚÂÒ‡!

ÚË‚ËÚÂÎÌËÚ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁχ Í˙Ï ÂÒÔË‡ÚÓÌËÚ ËÌÙÂ͈ËË, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Í˙Ï „ËÔ‡. œÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ‡ÒÚÂÌËÂÚÓ ‰‡ Ò ÔËÂχ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 10 ‰ÌË ‚ÒÂÍË ÏÂÒˆ, ‡

ÔÂÁ ÁËÏÌËÚ ÏÂÒÂˆË ËÎË ÔË „ËÔ̇ ÂÔˉÂÏˡ - ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 20 ‰ÌË. ≈ıË̇ˆÂˇÚ‡ Ò ÔËÂχ ̇ ͇ÔÍË (ÔÓ 50 ͇ÔÍË 3 Ô˙ÚË ‰Ì‚ÌÓ) ËÎË Ì‡ Ú‡·ÎÂÚÍË (ÔÓ 325 Ï„ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ). zdrave.bg Ñ Í ÈÌ Ê À: ÐÞ Ø Ò Þ ÑÓÁ À ØÚ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТРАНИЦА 1

7. Не яжте твърде калорична храна Œ·˘‡ ÚẨÂÌˆËˇ Â, ˜Â ÔÂÁ ÂÒÂÌÚ‡ Ë ÁËχڇ ıÓ‡Ú‡ ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ-͇ÎÓ˘ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÂÁ ΡÚÓÚÓ. “ˇÎÓÚÓ Ò Á‡Ô‡Òˇ‚‡ Ò˙Ò ÒËÎË, Á‡ ‰‡ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓË ÔÓ-ÛÒÔ¯ÌÓ Ì‡ ˉ‚‡˘ËÚ Ò˙Ò ÒÚÛ‰‡ Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ. ÕÓ ·˙‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË - ÔÂÍÓÏÂÌÓ „ÓΡÏÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Í‡ÎÓËË Ë Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓÚÓ Ú„ÎÓ ËÁÏÓˇ‚‡Ú Ë ÓÚÒ··‚‡Ú Ó„‡ÌËÁχ, ‡ „ÓΡÏÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÁÌË Ë Ò·‰ÍË ı‡ÌË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÏÛÌ̇ڇ Á‡˘ËÚ‡.

8. Не затопляйте твърде много помещенията —ÛıËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ËÁÒÛ¯‡‚‡ ÎË„‡‚ˈËÚ ̇ ÌÓÒÓ„Î˙Ú͇ڇ Ë „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ-ÛˇÁ‚ËÏË Í˙Ï ËÌÙÂ͈ËËÚÂ. œÓ‰‰˙ʇÈÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÒÚ‡ËÚ ÓÍÓÎÓ 20 „‡‰ÛÒ‡ Ë „Ë ÔÓ‚ÂÚˇ‚‡ÈÚ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ. Õ‡ÏÂÂÚ ̇˜ËÌ ‰‡ ӂ·ÊÌˇ‚‡Ú ‚˙Á‰Ûı‡.

9. Приемайте ехинацея œÓÎÂÁÌËÚ ҂ÓÈÒÚ‚‡ ̇ ÚÓ‚‡ ‡ÒÚÂÌËÂ-ËÏÛÌÓÒÚËÏÛ·ÌÚ Ò‡ ÓÚ‰‡‚̇ ‰Ó͇Á‡ÌË Ë ÔÓ‚ÂÂÌË. ≈ıË̇ˆÂˇÚ‡ Ôӂ˯‡‚‡ Ò˙ÔÓ-

За да се защитите от инфекция, приемайте антивирусни препарати. Най-добрата защита срещу грип е ваксинирането. Не забравяйте, че ваксината действа 10-15 дни след ваксинирането.


ÇÀÁÀÂÀ ZAMAN 7 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

К РЪСТОСЛОВИЦА 1

2

3

4

10

5 11

13

7

8

9

12

14

15

16 19

6

17

20

18

21

22

23 25

24

26

27

29

28

30 31

32

33

34

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: 1 »Ì‰ËÈÒ͇ ÊÂÌÒ͇ ‰Âı‡. 5 flÁÓ‚Ë ‚ “ÓÔÓÎÓ‚„‡‰ÒÍÓ. 10 »Ì‰ËÈÒÍË ÓÒÚÓ‚. 12 ’ÓÓ ÓÚ œÂÚ˘ÍÓ. 13 ¡˙΄‡ÒÍË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ‡Ô‡‡ÚË. 14 √ÂÓÈ Ì‡ ÇÒÌÂ, ì ‡ÎˇÚ ̇ À‡ıÓî. 15 ÇÓ͇ÌÒ͇ Ïˇ͇ Á‡ Ó·ÂÏ. 16 —‡ÚË˘ÌÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌË ÓÚ ’. –‡‰Â‚ÒÍË. 17 ¬˙ÁÔ‡ÎÂÌË ̇ ÛıÓÚÓ. 19 ÷ËÙÂÌ Á̇Í. 21 √ÓÎˇÏ‡ ‚˙Á͇ ÊËÚÌË ÒÚ˙·Î‡ ÓÚ Í·҇. 22 ¿‚ÒÚËÈÒ͇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ ‡„ÂÌˆËˇ. 23 «‰‡‚Ó ÓÔ˙̇ÚÓ ‚˙ÊÂ. 25 —ÎÓ‚ÓÒ˙˜ÂÚ‡ÌËÂ. 27 ≈‰˙ ÁÂÏ‚·‰ÂΈ, „ÓÒÔÓ‰‡ (‚ ÌˇÍÓ„‡¯ÌÓ ÔÎÂÏÂ). 29  ÓÈÚÓ Ú‡Â ÏÌÓ„Ó ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ. 30 œÓÏÓ˘Ì‡ ÚÂÓÂχ. 32 ÃË̸ÓÒÍË „‡‰ ‚ ¡˙΄‡ˡ. 34 –Â͇ ‚ ÿ‚ÂȈ‡ˡ Ë ‘‡ÌˆËˇ.

ÎÒÂÅÑÍÎ: 1 ƒˇ‚ÓÎ, Á˙Î ‰ÂÏÓÌ. 2 √Ë„‡ÌÚÒ͇ ʇ·‡. 3 ≈„ËÔÂÚÒÍÓ ·ÓÊÂÒÚ‚Ó. 4 ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ Œ‰ËÒÂÈ. 6 –Â͇ ‚ »Ú‡Îˡ. 7 ≈‰ËÌˈ‡ Á‡ ÁÂÏ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. 8 Õ‡ÚÛԇ̇ Ô˙ÒÚ, ÔˇÒ˙Í Ë ‰. 9 ‡ÚÓ΢ÂÒÍÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÎˈÂ. 11 √ÂÓÈ Ì‡ ≈ÎËÌ œÂÎËÌ ÓÚ ÔÓ‚ÂÒÚÚ‡ ì√Â‡ˆËÚÂî. 16 Ÿ‡Ú ‚ —¿Ÿ. 18 —‡ÏÓ‰‚ËÊ¢ Ë Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Ρ‚‡˘ Ò ÔÓ‰‚Ó‰ÂÌ Ò̇ˇ‰. 20 ÃˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ‰ÔË‡ÌÂ. 21 œ‡Úˡ Ë„‡ ̇ ÚÂÌËÒ. 23 –Ó‰ Ò‚ÂÂÌ ÂÎÂÌ. 24 ÿÛÏÂÒ͇ ·Ó„ËÌˇ. 26 ¡‡„‡, ˆ‚ˇÚ. 28 —ÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ …Ó‰‡Ìˡ. 29 ƒ˙ηÓ͇ ω̇ Ô‡Ìˈ‡. 30 ’Ó·̉ÒÍË ÊË‚ÓÔËÒˆ (1582-1642).

Ñúñòàâèë: Ìåõìåä Êå÷èäæè, ñ. ßñåíêîâî, îáë. Øóìåí

ЛЕСНО

СУДОКУ 5

8

6

4 1

8

5 8

4

1

4

5

4

2

3

7

2

СРЕДНО

1

9

8

7

1

7

4

1

9

1

Îòãîâîðè íà êðúñòîñëîâèöàòà îò ïðåäèøíèÿ áðîé: Âîäîðàâíî: 1. Åïîñ. 5. Äàìàð. 10. Êàìåí. 12. Áàçà. 13. Îë. 14. Âèëà. 15. Àí. 16. Êèë. 17. Ãîðà. 19. Îïàë. 21. Áàëà. 22. Ãîð (Àë). 23. Çîðî. 25. Ëàãåð. 27. Âàð. 29. Ñàìåò (Âóðãóí). 30. Ìèíè. 31. Åò. 32. Òèíîë. 33. Òàëèí. 34. Ðàäà. Îòâåñíî: 1. Åêîëîã. 2. Ïàë. 3. Îì. 4. Ñåâèë. 6. Àáàãàð. 7. Ìà. 8. Àçàðà. 9. Ðàíà. 11. Íèë. 16. Êàðàìåë. 18. Îëîâèíà. 20. Ïîëà. 21. Áîð. 23. Çåò. 24. Êðèëà. 26. Ãåòè. 28. Àíîä. 29. Ñåò. 30. Ìèð.

5

2

В ИЦОВЕ - ¿ ·Â, ˇ Ô˯Ë: "Õ‡ 20 ÓÍÚÓÏ‚Ë, Òˇ‰‡..." ☺ ☺ ☺ Óχ̉Ë˙Ú Ì‡ ·‡Ú‡¡ڇ Ó„ÎÂʉ‡ ÔÓÁˈËËÚÂ Ë ‚Ëʉ‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ËÚ Ó˙‰ËÂÚÓ ‰‡ ·ÁˇÚ ‚ ı‡ÒÚËÚÂ. - «‡˘Ó Ô˙ÎÁËÚ ڇ͇? - ÔËÚ‡ ÚÓÈ. - “‡ÁË ÒÛÚËÌ Á‡Ï‡ÒÍË‡ıÏ Ó˙‰ËÂÚÓ Ë Ò„‡ Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó Ì‡ÏÂËÏ. ☺ ☺ ☺ ÃË̇‚‡ ‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ÔÓÍ‡È Ó„‡‰‡Ú‡ ̇ ‚ÓÂÌÌÓ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÒÎÛ¯‡ ÓÚ‚˙ÚÂ: ì«ÂÎÂÌÓÚÓ ÓÚ„ÓÂ! «ÂÎÂÌÓÚÓ ÓÚ„ÓÂ!î œÓ˜Û‰ËÎ ÒÂ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡, ̇ÏÂËΠ‰̇ ‰ÛÔ͇ ‚ Ó„‡‰‡Ú‡ Ë Ì‡‰ÌËÍ̇ΠÓÚÚ‡Ú˙Í. » Í‡Í‚Ó ‰‡ ‚ˉË: ‚ÓÂÌÌËÚ ҇‰ˇÚ ‰˙‚ÂÚ‡ ÔÓ‰ ̇‰ÁÓ‡ ̇ ˆË‚ËÎÂÌ ÓÚ „ÓÒÍÓÚÓ. ☺ ☺ ☺

7

2

5

5

͇ÚÓ ÒÂÍÂÚ‡͇. œÓ Ó·ˇ‰ ¯ÂÙ˙Ú È ËχΠ‚‡Ê̇ Ò¢‡ Ë Ò ӷ˙˘‡ Í˙Ï ÌÓ‚‡Ú‡ ÒË ÒÎÛÊËÚÂÎ͇: - Çˡ, ͇ÙÂ! ¿ Úˇ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ: - ¡Î‡„Ó‰‡ˇ, ‚˜ ÔËı! ☺ ☺ ☺ —Ú‡¯Ë̇ڇ √˙‰˛ ÍÓχ̉‚‡ ‚ÓÈÌˈËÚÂ: - ¡Â„ÓÏ ÓÚ ÏÂÌ ‰Ó ‰Û„ÓÚÓ ‰˙‚Ó! ☺ ☺ ☺ —Ú‡¯Ë̇ڇ √˙‰˛ Ò˙‚ÂÚ‚‡ ‚ÓÈÌˈËÚÂ: - ÓÈÚÓ Â Ú˙Ô Ë Ì ÔÓÏÌË ‰‡ ÒË Á‡ÔËÒ‚‡ ͇ÚÓ ÏÂÌ! ☺ ☺ ☺ —Ú‡¯Ë̇ڇ ‰ËÍÚÛ‚‡ ̇ ‚ÓÈÌËÍ: - œË¯Ë! Õ‡ 19 ÓÍÚÓÏ‚Ë ‚ÚÓÌËÍ... - ‘ÚÓÌËÍ ËÎË ‚ÚÓÌËÍ? —Ú‡¯Ë̇ڇ Ò Á‡ÏËÒΡ:

4

7

6

4

ÃÓϘÂ̈ Ò ÔË·Ë‡ ‚Í˙˘Ë ÒΉ Ô˙‚ˡ ۘ·ÂÌ ‰ÂÌ. - Õ‡Û˜Ë ÎË Ì¢Ó? - ÔËÚ‡ „Ó Ï‡È͇ ÏÛ. - ƒ‡, ÌÓ ˇ‚ÌÓ Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ. »ÒÍ‡Ú ÛÚÂ Ô‡Í ‰‡ ÓÚˉ‡. ☺ ☺ ☺ œËÚ‡ÎË ‡ÏÂË͇̈, Ù‡ÌˆÛÁËÌ Ë ÛÒÌ‡Í Ò Í‡Í‚Ë ÍÓÎË Ô˙ÚÛ‚‡Ú. ¿ÏÂË͇̈˙Ú Í‡Á‡Î: - Õ‡ ‡·ÓÚ‡ - Ò ¡Ã¬, ËÁ ÔËÓ‰‡Ú‡ - Ò ‰ÊËÔ, ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ Ò ‘Ó‰. ‘‡ÌˆÛÁËÌ˙Ú: - Õ‡ ‡·ÓÚ‡ - Ò œÂÊÓ, ËÁ ÔËÓ‰‡Ú‡ - Ò –ÂÌÓ, ‡ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ - Ò ÃÂˆÂ‰ÂÒ. –ÛÒ̇Í˙Ú Í‡Á‡Î: - Õ‡ ‡·ÓÚ‡ - Ò ÚÓÎÂÈ, ËÁ ÔËÓ‰‡Ú‡ - Ô¯‡, ‚ ˜ÛÊ·Ë̇ - Ò Ú‡ÌÍ. ☺ ☺ ☺ ¡ÎÓ̉ËÌ͇ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‡·ÓÚ‡

9

3

8

9

8

8

7 4

6

5

6

7

2

8

5

3 6

8

9

1

3

7

Îòãîâîðè îò ïðåäèøíèÿ áðîé

ËÅÑÍÎ

4

ÑÐÅÄÍÎ

7

6

9

8

5

4

1

2

3

9

6

5

2

1

7

3

8

4

4

5

1

7

3

2

6

9

8

7

2

4

3

6

8

1

5

9

8

3

2

1

9

6

4

5

7

3

1

8

4

9

5

6

7

2

9

1

3

2

4

8

7

6

5

2

5

3

7

8

6

9

4

1

2

8

6

5

1

7

9

3

4

6

8

9

5

4

1

7

2

3

5

7

4

3

6

9

8

1

2

1

4

7

9

3

2

5

6

8

6

9

8

4

2

5

3

7

1

4

7

6

1

2

3

8

9

5

3

4

5

9

7

1

2

8

6

5

3

2

8

7

9

4

1

6

1

2

7

6

8

3

5

4

9

8

9

1

6

5

4

2

3

7

 Âñåêè ðåä, âñÿêà êîëîíà è âñÿêî òðîéíî êâàäðàò÷å òðÿáâà äà ñúäúðæà ñàìî ïî âåäíúæ öèôðèòå îò 1 äî 9.


8 ZAMAN ÍÀÓÊÀ & ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

8 íà÷èíà ìîçúêúò äà ðàáîòè ïî-äîáðå 1. Изберете подходящо време за умствено натоварване. ƒÓ͇Á‡ÌÓ Â, ˜Â Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÔË ıÓ‡Ú‡ ̇ Ò‰̇ ‚˙Á‡ÒÚ ‡·ÓÚË ÔÓ-‰Ó· ÒÛÚËÌ, ‰Ó͇ÚÓ Ï·‰ËÚ Á‡ÔÓÏÌˇÚ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ Ë ÔÓ-·˙ÁÓ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ‰ÂÌˇ.

2. Записвайте си. ≈‰Ì‡ ‰‚̇ ÍËÚ‡ÈÒ͇ Ï˙‰ÓÒÚ „·ÒË: 샇Ê ̇È-·Î‰ÓÚÓ Ï‡ÒÚËÎÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ÏËÒÎËÚ ÔÓ-‰˙΄Ó, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ.î «‡ÚÓ‚‡ - ‚Ó‰ÂÚ ÒË ‰Ì‚ÌËÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ‚‡ÊÌË Á‡ ‚‡Ò Ì¢‡.

3. Стимулирайте паметта си. Õ‡È-ÌÓ‚ËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ͇Á‚‡Ú, ˜Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÙÂËÌ, ÍÓÂÚÓ Ò Ò˙‰˙ʇ ‰ÓË Ò‡ÏÓ ‚ ‰̇ ˜‡¯Í‡ ͇ÙÂ,  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ Ò ÍÓ̈ÂÌÚË‡ÚÂ. ¬ÒÂ Ô‡Í Ì ÔÂ͇Ρ‚‡ÈÚ - 3-4 ˜‡¯Ë ͇Ù ҇ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË Á‡ ˆˇÎ ‰ÂÌ.

4. Изберете си интелектуална професия. »ÁÒΉ‚‡Ìˡ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜Â ıÓ‡Ú‡, ˜ËÂÚÓ ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂ

‚ ͇ËÂ‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÂıÌËÚ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Ò ÒÚ‡‡ˇÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÒË Ë ËÌÚÂÎÂÍÚ‡ ÒË Ï‡ÍÒËχÎÌÓ, Ӣ Ôӂ˜ ‡Á‚Ë‚‡ÈÍË „Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ëχ ̇ۘÌË ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ˜Â ıÓ‡Ú‡ Ò Ú‡ÍË‚‡ ÔÓÙÂÒËË ÔÓ-‰˙Î„Ó Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‰‡ ÏËÒÎˇÚ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ.

5. Общувайте с хора, поумни от вас. Œ·˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ò Úˇı ˘Â  ÒÚËÏÛÎ Á‡ ‡Á‚Ë‚‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ë ‚‡¯ËÚ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. —ÔÓ‰ ÔÒËıÓÎÓÁËÚ ÚÓ‚‡ Ô‡‚ËÎÓ ‚‡ÊË Ë ÔË ËÁ·Ó‡ ̇ ÒÂÏÂÂÌ Ô‡Ú̸Ó.

6. Учете се от Леонардо. ¬ ÍÌË„‡Ú‡ ̇ ÇÈÍ˙Î ’Âη ì ‡Í ‰‡ ÏËÒÎËÏ Í‡ÚÓ ÀÂÓ̇‰Óî (How to Think Like Leonardo da Vinci) Ò‡ Ô‰ÎÓÊÂÌË ‡Á΢ÌË ÒÚ‡Ú„ËË Í‡Í ÏÓÊÂÏ ‰‡ ‡Á‚ËÂÏ Ò‚ÓËÚ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ ‡‚ÚÓ˙Ú Ô‰·„‡ ̇ ‚Ò˘ÍË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇÚ Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‡ÏÂÚ, ‰‡ Ò ̇Û-

˜‡Ú ‰‡ Ô˯‡Ú ËÎË ËÒÛ‚‡Ú Ò ‰Û„‡Ú‡ ˙͇.

7. Слушайте Моцарт. ÃÌÓ„Ó ÔÒËıÓÎÓÁË ÒÏˇÚ‡Ú Á‡ ‰Ó͇Á‡ÌÓ, ˜Â ìÂÙÂÍÚ˙Ú Ì‡ ÃÓˆ‡Úî ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ‡·ÓÚË. “ÓÈ Ò Ò˙ÒÚÓË ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ÔË Ì‡ ÒÎÛ¯‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ڇ ̇ ÃÓˆ‡Ú ÏÓÁ˙Í˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁ„‡Ê‰‡ ÔÓ-ÒÎÓÊÌË ‚˙ÁÍË ÏÂÊ‰Û ˜‡ÒÚˈËÚ ̇ ̇ÏË‡˘‡Ú‡ Ò ‚ ÌÂ„Ó ËÌÙÓχˆËˇ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ̇ ˜Ó‚ÂÍ ÏÛ Úˇ·‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-χÎÍÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌË Ì¢Ó.

8. Тренирайте тялото си, за да тренирате и ума си. »ÁÒΉ‚‡Ìˡڇ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜Â ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÙËÁ˘ÂÒÍË ÛÔ‡ÊÌÂÌˡ Ò Ôӂ˯‡‚‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ Í˙‚Ú‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò ÛÒÍÓˇ‚‡ Ó·ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚ ‚¢ÂÒÚ‚‡. ˙‚Ú‡ ˆËÍÛÎË‡ ‚ ˆÂÎˡ Ó„‡ÌËÁ˙Ï, ı‡ÌÂÈÍË ÔÓ-‰Ó·Â Ë ÏÓÁ˙͇. «‡ÚÓ‚‡ ÒΉ ÙËÁ˘ÂÒÍË ÛÔ‡ÊÌÂÌˡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ÒÚ‡‚‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚ËÒÓ͇. zdrave.bg

Обявиха претендентите за Автомобил на годината’2009 ΔÛËÚÓ Ì‡ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ìˡ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÌÍÛÒ ì¿‚ÚÓÏÓ·ËΠ̇ „Ó‰Ë̇ڇ 2009î ÓÔÓ‚ÂÒÚË ÒÔËÒ˙͇ ÓÚ 7Ú ÙË̇ÎËÒÚË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÔÓˇÚ Á‡ ÚËÚ·ڇ ̇È-‰Ó·˙ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ̇ —Ú‡ˡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ‰̇ „Ó‰Ë̇, Ò˙Ó·˘Ë ·ËÚ‡ÌÒÍÓÚÓ ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌÓ ËÁ‰‡ÌË Car. ŒÚ Ó·˘Ó 38 ÏӉ· ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Á‡ ÙË̇· Ò‡ Í·ÒË‡ÌË Alfa Romeo MiTo, Citroen C5, Ford Fiesta, Opel Insignia, Renault Megane, Skoda Superb Ë VW Golf VI. —‰ ÓÚÔ‡‰Ì‡ÎËÚ ͇̉ˉ‡ÚË Ò‡ Volvo XC 60, Volkswagen Scirocco, Subaru Forester, Nissan Murano, Jeep Cherokee, Jaguar XF, Hyundai i10, Dodge

Journey, Dacia Sandero, Chevrolet HHR, BMW X6, Audi Q5 Ë ‰Û„Ë. ¬˙‚ ÙË̇ÎÌÓÚÓ „·ÒÛ‚‡Ì ‚ÒÂÍË ÓÚ 59-Ú ÏÛ ˜ÎÂÌÓ‚Â - ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ÊÛ̇ÎËÒÚË ÓÚ 23 ‰˙ʇ‚Ë, ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ‡ÁÔ‰ÂÎË Ó·˘Ó 25 Ú. ÏÂÊ‰Û ÏËÌËÏÛÏ 5 ÓÚ ÔÓ‰·‡ÌËÚ ÏÓ‰ÂÎË, ͇ÚÓ ÏÓÚË‚Ë‡ ËÁ·Ó‡ ÒË. ÕÓ‚ËˇÚ ¿‚ÚÓÏÓ·ËΠ̇ „Ó‰Ë̇ڇí2009 ˘Â ·˙‰Â Ó·ˇ‚ÂÌ Ì‡ 17 ÌÓÂÏ‚Ë. «‡ ̇È-‰Ó·˙ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ 2008 ̇ 19 ÌÓÂÏ‚Ë ·Â Ó·ˇ‚ÂÌ Fiat 500. ¬ÚÓ‡ ÓÒڇ̇ Mazda2, ‡ ÚÂÚË Ò Í·ÒË‡ Ford Mondeo. —‰ ÏË̇ÎӄӉ˯ÌËÚ ÙË̇ÎËÒÚË ·ˇı‡ Ӣ Nissan Qashqai, Peugeot 308, Kia Cee'd Ë Mercedes C-Class. bgfactor.org

TEÞEKKÜR Tsar Kaloyan’da 6 Aðustos 2007 yýlý sel felaketi sonrasý kasaba camii ve minaresi büyük hasar gördü. Bu yaz aylarýnda Ruse’de yaþayan Tsar Kaloyanlý Ahmet Kadir minareyi boyayýp tamir etti. Remzi Mutaf da minarenin kandillerini yeniledi ve cami Ramazan ayýna hazýr hale geldi. Bundan önce de Remzi Mutaf ve Ahmet Paþoðlu eskimiþ olan mimberi yeniden inþa ettiler. Þimdi ise sýra camimizin odundan olan mahvilini betondan inþaa etmek.s Ayrýca kasabmýz için yapýlmasý gereken önemli bir çalýþma da gasilhane (cenaze yýkama odasý) inþa etmek olacaktýr. Temennimiz ve ricamýz tüm müsülümanlarýn katkýsýyla dedelerimizin bize býraktýðý camimizi bizden sonraki nesillere de taþýmaktýr. Tsar Kaloyan Camii Heyetinden

KÜÇÜK

İLANLARINIZI ZAMAN’DA DEÐERLENDÝRÝN

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004 Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè. Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214


ÑÏÎÐÒ

13 -19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

Ôèíàíñîâàòà êðèçà ïðåä ïðàãà íà ôóòáîëà ‘Ë̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ ÚÂÒÂ Ë ÷‡ ‘ÛÚ·ÓÎ, ͇ÚÓ Ì‡È-Á‡Ò„̇ÚË Ò‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â - Ò 3 ÏËΡ‰‡ Ô‡Û̉‡ ‰˙΄ӂÂ. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ »ÒÔ‡Ìˡ Ë »Ú‡Îˡ Ì  ÔÓ-ӷ̇‰Âʉ‡‚‡˘Ó, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ √ÂχÌˡ, Í˙‰ÂÚÓ ‚Ò Ӣ ÙË̇ÌÒËÚ ҇ ÒÚ‡·ËÎÌË.

Åðäàë Õîø

—‚ÂÚӂ̇ڇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡ ‚Îˡ ‚Ò ÔÓ-ÓÒÂÁ‡ÂÏÓ Ë ‚˙ıÛ ÒÔÓÚ‡, ͇ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚ ÓÚ ÒÔÓÌÒÓË ‚Ò ÔÓ‚Â˜Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú. Õ‡È-ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Ò‡ Á‡Ò„̇ÚË ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â. œÓ ‰ÛÏËÚ ̇ Ô‰Ò‰‡ÚÂΡ ̇ ¿Ì„ÎËÈÒ͇ڇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ ‡ÒӈˇˆËˇ ÀÓ‰ “ËÈÒχÌ, ‰˙΄ӂÂÚ ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â ‚˙ÁÎËÁ‡Ú ̇ 3 ÏËΡ‰‡ Ô‡Û̉‡. —ÔÓ‰ Ú‚˙‰ÂÌˡ ìÀË‚˙ÔÛÎî, ì◊ÂÎÒËî Ë ìÇ̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰î ËÏ‡Ú Â‰Ì‡ ÚÂÚ‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÒÛχ ‰˙΄ӂÂ, ÔËÔÓÏÌˇ ¡Ë ¡Ë —Ë. ÷— ¿ ·Â ËÁ‚‡‰ÂÌ ÓÚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë ‰˙΄ӂÂ. Õ‡ˆËÓ̇ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ ÍÓÏÔ‡Ìˡ AIG, ÍÓˇÚÓ Â ÒÔÓÌÒÓ ̇ "Ç̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰",  ÔËÁÌ‡Í Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ÙÛÚ·Ó·. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ÍËÁ‡Ú‡  ÚÓ‚‡, ˜Â AIG Ô·˘‡ „Ӊ˯ÌÓ 56,6 ÏËÎËÓ̇ Ô‡Û̉‡ Á‡ ÒÔÓÌÒÓÒÚ‚Ó Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ ÍÎÛ·. ‘‡ÎË‡-

ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÓÌÒÓ‡ ̇ "”ÂÒÚ ’ˇÏ" XL ÓÒÚ‡‚Ë ÚÓÁË ÍÎÛ· ·ÂÁ ÒÔÓÌÒÓ, Ò˙˘Ó ڇ͇ ÒÔÓÌÒÓ˙Ú Ì‡ "Õ˛ÍˇÒ˙Î" Northern Rock, Ù‡ÎË‡. —ÔÓÌÒÓ˙Ú Ì‡ "◊ÂÎÒË", "—‡ÏÒÛÌ„", ÔÂÁ ËÁÏË̇ÎÓÚÓ ‚ÂÏ ÓÚ ÍËÁ‡Ú‡ Á‡„Û·Ë 40% ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË. Õ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ò ̇ÏÂË ÙËχ, ÒÔÓÌÒÓË‡˘‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍˡ ÙÛÚ·ÓÎ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Ì  Á‡„Û·Ë· ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÙË̇ÌÒÓ‚‡ ÍËÁ‡ Ô˙‚ÓÚÓ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚ˇÚ ÙËÏËÚÂ,  ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÂÍ·ÏÌËÚ ‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓÂÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ Ë ‚˙ıÛ Ï‰ËËÚÂ, ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë χ˜Ó‚ÂÚÂ. —Ήӂ‡ÚÂÎÌÓ ÚÓ‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÌÚÂÂÒ‡ Í˙Ï ÙÛÚ·Ó·. ÃÂÊ‰Û ÙÛÚ·Ó· Ë ÒÔÓÌÒÓËÚ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÒËÎ̇ ‚˙Á͇. ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â Ò Á‡ÔÓÁ̇ı‡ Ò „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ ÒÔÓÌÒÓÒÚ‚Ó ‚ Í‡ˇ ̇ 70-Ú „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏË̇Îˡ ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÁ 1979 „. "ÀË‚˙ÔÛÎ" ÔÓ‰ÔËÒ‡ Ò HITACHI. œËıÓ‰ËÚ ÓÚ ÂÍ·ÏË ‚˙‚ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ‚‡Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û 20 Ë 40%. «‡‡‰Ë ÍËÁ‡Ú‡ Á‡Ô‡‰ÌËÚ ÙËÏË Ò ÓÚ‰˙Ô‚‡Ú ÓÚ ÙÛÚ·Ó·, ÌÓ ‡‡·ÒÍËÚÂ Ë ÛÒÍËÚ ‰Ó·Ë Ò Ó͇Á‚‡Ú ÒÔ‡Òˇ‚‡˘Ë. ÕÓ ‡ÍÓ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡ Ò ‡Á‡ÁË Ó˘Â Ôӂ˜Â, ÚÓ„‡‚‡ Ë ÚÂÁË ËÁÚÓ˜ÌˈË

·Ëı‡ Ò ËÁÚ„ÎËÎË Ë Ì¢‡Ú‡ ·Ëı‡ Òڇ̇ÎË ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË. ¬ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÚÓ œËÏÂ‡ ‰Ë‚ËÒËÓÌ Ò˙˘Ó ÛÒÂÚËı‡ ÙË̇ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÍËÁ‡. ‡ÍÚÓ Ë ‚ ¿Ì„Îˡ, ËÒÔ‡ÌÒÍËÚ "¡ÂÚËÒ" Ë "ÇÈÓ͇" Ò ̇‰ˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÏÂÌˇÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˈËÚ ÒË ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ÒË„ÛÌÓ ·˙‰Â˘Â. ƒ‚‡Ú‡ ÓÚ·Ó‡ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ¯ÂÒÚÚ ÂÎËÚÌË ËÒÔ‡ÌÒÍË ÓÚ·Ó‡, ÍÓËÚÓ Á‡ÔӘ̇ı‡ ÒÂÁÓ̇ ·ÂÁ ÒÔÓÌÒÓÒÍÓ ÎÓ„Ó Ì‡ Ù·ÌÂÎÍËÚ ÒË, ͇ÚÓ „ÛÔ‡Ú‡ Ò ‰ÓÔ˙΂‡ ÓÚ "–‡ÒËÌ„" (—‡Ìڇ̉Â), "¿ÎÏÂˡ", "ƒÂÔÓÚË‚Ó" (À‡  ÓÛÌˇ) Ë "Ç·„‡". ŒÚ "¬‡ÎÂÌÒˡ" Ò˙˘Ó Ò ÓÔ·͇ı‡, ˜Â ÓÙˈˇÎÌËˇÚ ËÏ ÒÔÓÌÒÓ Ì Ô·˘‡ ӷ¢‡ÌËÚ Ò‰ÒÚ‚‡. ¬ »Ú‡Îˡ ˜ÂÚËË ÍÎÛ·‡ ÓÚ Ò‰ÌÓ ÌË‚Ó Ò˙˘Ó ÓÒڇ̇ı‡ ·ÂÁ ÒÔÓÌÒÓË, ‡ „ÓÎÂÏËÚ ÚËÏÓ‚Â Ô˜ÂÎˇÚ ÔÓ-χÎÍÓ ÒÔˇÏÓ Ô‰˯ÌË ÒÂÁÓÌË. ŒÚ ‚Ӊ¢ËÚ ‚ÓÔÂÈÒÍË ÙÛÚ·ÓÎÌË Ô˙‚ÂÌÒÚ‚‡ ̇ÈÒÚ‡·ËÎÌÓ ‚ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò ӘÂÚ‡‚‡ „ÂχÌÒÍÓÚÓ. ¬ √ÂχÌˡ ÒÔÓÌÒÓËÚ ÒÚËÍÚÌÓ ËÁÔ·˘‡Ú Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ, ÔÓÂÚË Í˙Ï ÍÎÛ·Ó‚ÂÚÂ, Ë Á‡Ò„‡ Ì¢‡Ú‡ Ú‡Ï ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÌÓχÎÌÓ.

УЕФА плаши клубовете с изхвърляне заради дългове ”≈‘¿ Ô‰ÛÔÂ‰Ë ÍÎÛ·Ó‚ÂÚÂ Ò „ÓÎÂÏË ‰˙΄ӂÂ, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁı‚˙ÎÂÌË ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ÍÎÛ·ÌË ÚÛÌËË. —‰ ÒÂËÓÁÌÓ Á‡Ô·¯ÂÌËÚ ҇ ‰ÓË Ë ÙË̇ÎËÒÚËÚ ‚ ÿ‡ÏÔËÓÌÒ͇ڇ ÎË„‡ ìÇ̘ÂÒÚ˙ fi̇ÈÚ‰î Ë ì◊ÂÎÒËî. √ÂÌÂ‡ÎÌËˇÚ ÒÂÍÂÚ‡ ̇ ”≈‘¿ ƒÂȂˉ “ÂÈÎ˙ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Ò Ô‰‚Ëʉ‡Ú ¯ËÚÂÎÌË ÏÂÍË ÒÂ˘Û ÍÎÛ·Ó‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì ӷÒÎÛÊ‚‡Ú ‰ӂÌÓ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ ÒË Í˙Ï ‡Á΢ÌË ËÌÒÚËÚÛˆËË. "ŸÂ Ëχ ÙÓÏË Ì‡ ÍÓÏÛÌË͇ˆËˇ, ‰ÓË Ô‰ÛÔÂʉÂÌˡ, ‰ÓË ÔÓˈ‡ÌËÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡  ̇Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊ̇ Ïˇ͇", ͇Á‡ “ÂÈÎ˙ ÏË̇·ڇ Ò‰Ïˈ‡. " Ó̈ÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ ÙË̇ÌÒӂˡ ÙÂ˙ÔÎÂÈ Ì ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÍÎÛ·Ó‚ÂÚ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ‰˙΄ӂÂ, ÌÓ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ÚÂÁË ‰˙΄ӂÂ", ÔÓÒÓ˜Ë “ÂÈÎ˙. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡ ¿Ì„ÎËÈÒ͇ڇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ ‡ÒӈˇˆËˇ ƒÂȂˉ “ËÈÒÏ‡Ì Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ”≈‘¿ ˘Â Á‡ËÏÒÚ‚‡ ÓÚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ڇ ÎË„‡ ‚ —¿Ÿ. "“‡‚‡Ì ̇ Á‡Ô·ÚËÚÂ Ë ÒÚÓ„ ÙË̇ÌÒÓ‚ ÍÓÌÚÓÎ Ì ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú ̇ ÚÂıÌËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â ‰‡ ËÁÔ‡‰‡Ú ‚˙‚ ÙË̇ÌÒÓ‚Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌˡ. √ÓÎˇÏ‡

˜‡ÒÚ ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËÚ ÍÎÛ·Ó‚Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ò‡ ̇ Ô˜‡Î·‡", ͇Á‡ “ÂÈÎ˙. “ÓÈ ‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ”≈‘¿ ˘Â Á‡ËÏÒÚ‚‡ ÓÚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÙÛÚ·ÓÎ̇ڇ ÎË„‡ ‚ —¿Ÿ.

Английските клубове, които получават най-много средства от спонсори, са най-засегнатите от финансовата криза в момента. Клубът на Кристиано Роналдо "Манчестър Юнайтед" е сред основните потърпевши от кризата. “Червените” получаваха от AIG годишно 56,6 милиона паунда за спонсорство.

ZAMAN 9

Обичам Платон, но поскъпа ми е истината Дали за да потулят скандала около уволнения след акцията на ДАНС бивш шеф, дали за да изпреварят някои други събития, хората от ДАМС седнаха и написаха декларация. В нея се квалифицират като успешни петите места на волейболистите ни и ансамбъла ни по художествена гимнастика. Същата оценка е дадена и на Мария Гроздева и Таню Киряков в спортната стрелба, които влязоха във финала и заеха пето и шесто място. Имаше и някои критични оценки и констатации: изоставане във всички Ìåõìåä спортове по отношение на подÌåõìåäîâ готовката и неm.mehmedov@zaman.bg познаване на новостите в тренировъчните методики; постоянно намаляващият брой на спортистите, придобиващи право на участие в олимпийски игри; липсващата селекция и централизирана подготовка на млади и талантливи спортисти; остарялата налична материална база; незадоволителната квалификация на треньорите, както и заплащането на техния труд. Много неща имаше в тази декларация, но, общо взето, липсваше едно - реализъм, а реализмът изисква да се каже истината, колкото и горчива да е тя. Става дума за това, че родният спорт претърпя пълен провал, изживя най-слабото представяне от 50 г. насам на олимпийски игри, за изгонването на цял спорт - щангите от Пекин, за позорна серия скандали с допинг и т.н. В ДАМС има изключително способни хора, някои от които имам честта да познавам, но това не би трябвало да ни спира да кажем истината, защото, ако я спестим, то ще рече, че ние не си вършим работата. А у нас основният проблем е, че някой не си върши работата. Всеки, ако си вършеше съвестно работата в тази държава, всичко би било наистина друго, би било по-добре. Не бихме се изчервявали да кажем на Запад, че сме от България, тъй като обикновено ще си направят асоциацията, че сме от най-бедната и корумпирана членка на ЕС. Не можем да им се сърдим, тъй като казват истината. Аристотел казва: “Обичам Платон (неговия учител), но по-скъпа ми е истината.” И именно заради нея съм принуден да засегна някои неща в ДАМС с риска да засегна и кадърни хора. Но когато сте един екип, няма: “този игра слабо, другият - добре”, ако сте загубили, то всички имат някакъв дял в това. И когато един екип си върши работата, то няма нужда да се пишат някакви декларациии, в които да отъждествяваме петите, шестите места като успехи, след като нееднократно сме взимали медали в тези дисциплини, а в действителност ще се постигат реални успехи и ще си говорим всички с гордост

за тях. Аз все още не съм видял реална полза от съществуването на структури като ДАМС, реални резултати и едва ли има някой, който е виждал. Тогава защо държим такава структура, която да бърка в джобовете на и без това обременения данъкоплатец? Защо са ни и множеството комисии - било то към БФС, било то към разни федерации и структури, след като резултатите от тях са налице. Нека тези хора в тези структури да си вършат работата и да има реални резултати от нея, а за декларациите - благодарим, но не са ни нужни, нужни са действия, господа!


10 Z A M A N Ì È Ñ Ë È 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

” Ìèñëè íà Ôåòõóëëàõ Ãþëåí Терорът категорично не може да се използва за целите на исляма. Терористът не може да е мюсюлманин, мюсюлманинът не може да стане терорист. Мюсюлманинът може да символизира единствено мира, помирението и спокойствието.

Независимо дали хората, с които се срещаме, са юдеи, християни или други, трябва да се водим от тази идея, да акцентираме върху общите точки помежду ни, да търсим общите черти между нас, без да повдигаме темите, които биха ни разделили.

 ¬ÒÂÎÂ̇ڇ ÔË΢‡ ̇ ÒËÏÙÓÌˡ ̇ ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ. ◊Ó‚ÂÍ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÂÌ Í˙Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÊË‚ÂÂ, Í˙Ï ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‰ÓË Í˙Ï ‚Ò˘ÍË ÊË‚Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ˜Ó‚¯ÍËˇÚ ÏÛ ‰˙΄ „Ó ÁÓ‚Â Í˙Ï ÚÓ‚‡. ◊Ó‚ÂÍ ˘ÓÏ Òڇ̠·ÂÁÏËÎÓÒÚÂÌ, ·ÂÁʇÎÓÒÚÂÌ Ë Û„ÌÂÚËÚÂÎ, ÚÓÈ Ò ÛÌËÁˇ‚‡ Ë Ò Ô‚˙˘‡ ‚ Ò‡Ï Á‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. œÓˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÎÓÒ˙‰Ë Í˙Ï ˇÓÒÚÌˡ „Ó Ô‡‚Ë Ó˘Â ÔÓ-‡„ÂÒË‚ÂÌ Ë „Ó Ì‡Ò˙˜‡‚‡ Í˙Ï Ì‡ÒËÎË ÒÔˇÏÓ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ. Õ Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÏËÎÓÒ˙‰Ë Í˙Ï ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÛÒ͇ ÓÚÓ‚‡ ͇ÚÓ ÁÏˡڇ. ŒÚÏË̇ÎËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Â͇ ·ˇı‡ ÔÓ˜ÂÌÂÌË Ë ÔÓÏ‡˜ÂÌË ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ô‡„Û·ÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ ̇ ÌÂÔÓÁ̇‚‡˘ËÚ ÏËÎÓÒÚ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂ. “Ë ·˙‰Ë ˜Ó‚ÂÍÓβ·Ë‚ Ë Ó·Ë˜‡È ıÓ‡Ú‡. «‡ ıÓ‡Ú‡ ËÒÚËÌÒÍËˇÚ ÊË‚ÓÚ Â ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ Á̇ÌËÂÚÓ Ë Ì‡Û͇ڇ. ¡Î‡„ËˇÚ Ì‡‚  ÔËÁÌ‡Í Á‡ Ï˙‰ÓÒÚ Ë ‰Ó·ÓÊ·ÚÂÎÌÓÒÚ, Á‡ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÌÓÒÚ, ‡ „Ó‰ÂÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë ‚ËÒÓÍÓÏÂËÂÚÓ Ò‡ ·Â΄ Á‡ ÌËÒÍÓ ÏÓ‡ÎÌÓ ‡‚ÌË˘Â Ë ÌÂÔ˙ÎÌÓˆÂÌÌÓÒÚ. —ÍÓÏÌÓÒÚÚ‡ Ò ËÁÏÂ‚‡ Ò Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇ Ë Ò ÔÓ‚Âˇ‚‡ ‰‡ÎË ÚÓ Ò ËÁÏÂÌˇ, ÒΉ ͇ÚÓ Ò  ҉ӷËÎ Ò ‚·ÒÚ, ‚ËÒÓ͇ ‰Î˙ÊÌÓÒÚ, ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ë Ì‡Û˜ÌÓ Á̇ÌËÂ, ÍÓËÚÓ ıÓ‡Ú‡ ˆÂÌˇÚ. ÃÌÓ„Ó Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ Ò ӷˇÒÌË Ò ıÛχÌËÁ˙Ï ÒÚ‡ÌÌÓÚÓ Ôӂ‰ÂÌË ̇ ÌˇÍÓË ıÓ‡. ŒÚ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡, Ò ӷˇ‚ˇ‚‡Ú ‚ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÔΉË‡Ú Á‡ ÏËÎÓÒÚ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌË Í˙Ï ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÚÂÓËÒÚ˘ÌË Ë ‡Ì‡ı˘ÌË ‰ÂÈÒڂˡ, ÔÓÒˇ„‡Ú ̇ ‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ Ë ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ‰ÓË ˆÂÎˇÚ ‰‡ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë Ò‡ÏÓ Û¯‡Ú. ¬ ˜ÌË͇ Ò ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ‰Ûχڇ ËÒÎˇÏ ÔÓËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÍÓÂ̇ —ÀÃ, ÍÓÈÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÏË, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ, ‡ ÒÏËÒ˙Î˙Ú Ì‡ „·„ÓÎ̇ڇ ÏÛ ÙÓχ  ÔÓÍÓˇ‚‡Ï ÒÂ. ¬Â‰Ì˙Ê ÔÓÔËÚ‡ÎË œÓÓ͇ ÃÛı‡Ïω ÍÓˇ  ̇È-·Î‡„‡Ú‡ ÔÓÒÚ˙Ô͇. “ÓÈ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ: "ƒ‡ ̇ı‡Ì˯ ‰Û„ËÚÂ Ë ‰‡ ÔÓÁ‰‡‚ˇ‚‡¯ ıÓ‡Ú‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË „Ë ÔÓÁ̇‚‡¯." ÓÎÍÓ Â Ú˙ÊÌÓ, ˜Â ËÒΡÏ˙Ú ‰ÌÂÒ Ò ÓÚ˙ʉÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò ÚÂÓËÁ˙Ï ÓÚ ÌˇÍÓË Í˙„Ó‚Â. “Ó‚‡  „ÓÎˇÏ‡ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ „¯͇. ŒÚ˙ʉÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂχڇ, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ̇ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ, Ò ÚÂÓËÁχ  ËÁ‡Á ̇ ÌÂÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ‰Ûı‡ ̇ ËÒÎˇÏ‡ Ë ÌÂÛÏÂÌËÂÚÓ ‰‡ Ò ÛÎÓ‚Ë ËÒÚËÌÒÍËˇÚ ÏÛ ÒÏËÒ˙Î. “Ó‚‡ Ò‡ ʇÎÍË Ï‡„Ë̇ÎÌË Í˙„Ó‚Â, ÍÓËÚÓ „Ó Ô‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÔÓ„¯̇ Ò‚ÂÚÎË̇. »ÒΡÏ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Ú˙ÒË ‚ ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌËÚ ÏÛ ÍÓÂÌË, ‚ Ì„ӂ‡Ú‡ ËÒÚÓˡ. »ÒÚË̇ڇ Â, ˜Â ‚ ËÒÎˇÏ‡ ÌˇÏ‡ „Û·ÓÒÚ, ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ Ë Ù‡Ì‡ÚËÁ˙Ï. ¬Â‰Ì˙Ê Í‡È œÓÓ͇ ÏË̇ÎÓ Ú‡ÛÌÓ ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ‡ ÔÓ˜Ë̇ÎËˇÚ ·ËÎ ˛‰ÂÈ, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ œÓÓÍ˙Ú Ò ËÁÔ‡‚ËΠ̇ Í‡Í‡ ÓÚ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ˜Ó‚Â͇ Ë

СНИМ К А: АРД А ЯВУЗ

(ОТ КНИГАТА "КЪМ ГЛОБАЛНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ЛЮБОВ И ТОЛЕРАНТНОСТ") / ПОДБРАНИ ОТ ПРОФ. ГЕНЕРАЛ СТОЯН АНДРЕЕВ

ФЕТХУЛЛАХ ÍÓ„‡ÚÓ ÏÛ Ì‡ÔÓÏÌËÎË, ˜Â Ï˙ڂˆ˙Ú Â ˛‰ÂÈ, ÚÓÈ ÓÚ‚˙̇Î: "ÕÓ Â ˜Ó‚ÂÍ." »ÒÚËÌÒÍËˇÚ Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ Â ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ Ì ‚‰Ë, Ì ÁÎÓÒÎÓ‚Ë Ë ‚‰˙ı‚‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ. »Á‚˙Ì ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó Ò˙ÏÌÂÌË Â, ˜Â ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ÒË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ì ÒΉ‚‡ ÎËÌˡڇ ̇ ÏË‡ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ú˙„Ì ÔÓ Ô˙Ú, ÍÓÈÚÓ Â ‚ ÔÓÚË‚Ó˜Ë Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ‰Ó‚ÂËÂÚÓ, Á‰‡‚ÂÚÓ, Ò ‰ÛıÓ‚ÌÓÚÓ Ë Ï‡ÚÂˇÎÌÓÚÓ ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËÂ Ë Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÁÂÏˇÚ‡ Ë ‚ ÓÚ‚˙‰ÌÓÚÓ. ¬ ‰ËÌ ı‡‰ËÒ Â Í‡Á‡ÌÓ: ‡) ËÒÚËÌÒÍËˇÚ Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÔ‡Á‚‡ ÏË‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÁÂÏˇ; ·) Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ˙Ú Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÓÎˈÂÚ‚Óˇ‚‡ ÚÓ‚‡ ‚˙Á‚˯ÂÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚ ‰˙ηËÌËÚ ̇ ‰Û¯‡Ú‡ ÒË; ‚) ÚÓÈ Â ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‡Ê‰‡ ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ì ‡ÒӈˇˆËË Á‡ ̇ÒËÎËÂ Ë ÚÓÏÓÁ, ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ; „) Á‡ ÌÂ„Ó Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‡ÁÎË͇

ГЮЛЕН

ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒËÎËÂÚÓ, ÚÓÏÓÁ‡, ÍÓ˘ÛÌÒÚ‚ÓÚÓ, ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë „‡‚‡Ú‡, Ô˘ËÌÂÌË Ò ˙ˆÂ, Ë Í΂ÂÚ‡Ú‡ Ë Ì‡·Âʉ‡‚‡ÌÂÚÓ, ËÁ˜ÂÌË Ò ÂÁËÍ, ‰‡Ê ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ‚ÚÓÓÚÓ Ò ÒÏˇÚ‡ Á‡ ÔÓ„ÓΡÏÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ÓÚ Ô˙‚ÓÚÓ. »ÌÚ„Ë‡ÌÂÚÓ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ì ̇ Ò˙̇Ó‰ÌˈËÚ ÌË ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ӷ˘ÂÒÚ‚‡, ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁˇÚ Ô‰‡ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Í˙Ï Ì‡ˆËÓ̇ÎÌËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË, Í˙Ï ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚÂ Ë ‰ÛıÓ‚ÌËÚ ÒË ÍÓÂÌË, ˘Â ·˙‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ̇ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡. ƒ‡, ÏÓ„‡ ‰‡ ͇ʇ, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ‚ ËÒÎˇÏ‡ Ò‡ ÏË˙Ú, β·Ó‚Ú‡, ÓÔÓ˘‡‚‡ÌÂÚÓ, ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚÚ‡, ‡ ‚Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ Â ‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌÓ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ıÓ‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ Ò Ò¢‡ÏÂ, Ò‡ ˛‰ÂË, ıËÒÚˡÌË ËÎË ‰Û„Ë, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‚Ó‰ËÏ ÓÚ Ú‡ÁË Ë‰Âˇ, ‰‡ ‡ÍˆÂÌÚË‡Ï ‚˙ıÛ Ó·˘ËÚ ÚÓ˜ÍË ÔÓÏÂÊ‰Û ÌË, ‰‡ Ú˙ÒËÏ Ó·˘ËÚ ˜ÂÚË ÏÂÊ‰Û Ì‡Ò, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓ‚‰Ë„‡Ï ÚÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÌË ‡Á‰ÂÎËÎË. À˘ÌÓ ‡Á Ò˙Ï Ó·Ì‡‰ÂʉÂÌ Á‡ ·˙‰Â˘Â-

ÚÓ Ì‡ ωËËÚÂ. «‡˘ÓÚÓ Ú Ò˙˘Ó ‰Ó· ÓÒ˙Á̇‚‡Ú, ˜Â ‚ Ò‚ÂÚ‡, ÍÓÈÚÓ Ò Ô‚˙˘‡ ‚ χÎÍÓ ÒÂÎÓ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ̇ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡, ‚ÒÂÍË Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡ Ê˂ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„ËÚÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ë‰ÂËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡Ú. ƒ‡, ωËËÚ ÌÓÒˇÚ „ÓÎÂÏË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ Á‡˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚¯ÍËÚ Ô‡‚‡ Ë Ò‚Ó·Ó‰Ë, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÌÓ Ò˙ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ‡Áԇ΂‡Ú ÍÓÌÙÎËÍÚË ÏÂÊ‰Û ‡Á΢ÌËÚ ÒӈˇÎÌË ÒÎÓ‚Â, ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÔÍËÚ Á‡ ‰Ë‡ÎÓ„ Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ë ÔÓ‰ÍÂÔˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË ÔÓˆÂÒË. — ‚ÓÈÌË, ÍÓÌÙÎËÍÚË Ë Í˙‚ÓÔÓÎËÚˡ ÌËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ„‡‰Ë Ê·ÌËˇÚ Ò‚ˇÚ, ÌËÚÓ Ú‡Í˙‚ Ò‚ˇÚ ˘Â Ò ‚˙ÁÔËÂÏ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ. MˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓÚËÒÌ˘ÂÒÍËÚ ÂÊËÏË ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ˘Â ·˙‰Â Á‡ÂχÌÓ ÓÚ ÔÓ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË Ë Á‡˜ËÚ‡˘Ë Ôӂ˜ ˜Ó‚¯ÍËÚ Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ÒËÒÚÂÏË. ¬Ò˘ÍË ÚÂÓËÒÚ˘ÌË ‡Ú‡ÍË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚÍ˙‰Â ˉ‚‡Ú Ë ÓÚ ÍÓ„Ó Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË, Ò‡ ̇È-„ÓÎÂÏËˇÚ Û‰‡ ‚˙ıÛ ÏË‡ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÔÓ Í‡Í‚‡ Ô˘Ë̇ Ë Ò Í‡Í‚‡ ˆÂÎ Ò Ô‰ÔËÂχ, ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÚÂÓËÒÚ˘ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ӉӷË. “ÂÓ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÙÓχ ̇ ·Ó·‡ Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÂÓ˙Ú ‚ÁËχ Ì‚ËÌÌË ÊÂÚ‚Ë. “ÂÓËÒÚ˘ÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ, Ò ÍÓËÚÓ Â Ì‡ÒËÚÂ̇ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ÔÓÒΉÌˡ ‚ÂÍ ÓÚ ˜Ó‚¯͇ڇ ËÒÚÓˡ, χ͇ Ë Ì‡ Ô˙‚Ó ‚ÂÏ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡, ˜Â Ì‡Ì‡ÒˇÚ ÔÓ‡ÊÂÌË ̇ ÔÓÚ˙Ô‚¯‡Ú‡ ÓÚ ÚÂÓ‡ ÒÚ‡Ì‡, ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ ‚Ë̇„Ë Ò‡ ·ËÎË ‚˙‚ ‚‰‡ ̇ ÚÂÓËÒÚËÚÂ. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÚÂÓËÒÚ˘ÌËÚ ‡ÍÚÓ‚Â ‚ —¿Ÿ Ì ҇ Û‰‡ Ò‡ÏÓ ÒÂ˘Û ¿ÏÂË͇, ‡ Ò‡ ÔÓ‰˙Î Ò‡·ÓÚ‡Ê ÒÂ˘Û Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ ÏË. “Ó‚‡ ÏÓÊ ‰‡  ‰ÂÎÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ Î˯ÂÌË ÓÚ ˜Ó‚˜ÌÓÒÚ ÔÂÒÚ˙ÔÌËˆË Ò ÍÓ‚‡ÌË ‰Û¯Ë. “ÂÓ˙Ú Í‡Ú„Ó˘ÌÓ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ˆÂÎËÚ ̇ ËÒÎˇÏ‡. “ÂÓËÒÚ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Â Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ, Ï˛Ò˛ÎχÌËÌ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ Òڇ̠ÚÂÓËÒÚ. Ã˛Ò˛ÎχÌËÌ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÒËÏ‚ÓÎËÁË‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÏË‡, ÔÓÏËÂÌËÂÚÓ Ë ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂÚÓ. —ËÎÌÓ Á‡ÍÎÂÈÏˇ‚‡Ï ÚÂÓËÒÚ˘ÌËÚ ‡ÍÚÓ‚Â ‚ —¿Ÿ (11 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2001 „.), ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇È-χ˘‡·ÌËÚ ‚ ËÒÚÓˡڇ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓ„Ó Ë Ò Í‡Í‚‡ ˆÂÎ Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË. “ÂÁË ‡Ú‡ÍË ·Û‰ˇÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒ˙‰ÂÌË Ë ÌÂ̇‚Ëʉ‡ÌË ÓÚ ‚ÒÂÍË. ŒÏ‡Á‡Ú‡ Ë ÌÂ̇‚ËÒÚÚ‡ Ì ҇ ÂÎË„ËÓÁÌË ˜Û‚ÒÚ‚‡. ¿Á ÓÚ ‚Ò Ò˙ˆÂ ËÒÍ‡Ï “ÛˆËˇ ‰‡ Òڇ̠˜ÎÂÌ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ Ò˙˛Á. œÓ ‚Ò˘ÍÓ ËÁ„ÎÂʉ‡, ˜Â Ò˙Ò ÒÍ˙Òˇ‚‡Ì ̇ ‡ÁÒÚÓˇÌˡڇ Ë Ô‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡ ‚ „ÎÓ·‡ÎÌÓ ÒÂÎÓ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Ò ·˙ÁÓÚÓ ‡Á‚ËÚË ̇ ËÌÙÓχˆËÓÌÌËÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÚËÒÌ˘ÂÒÍËÚ ÂÊËÏË, ͇ÍÚÓ Ë ı„ÂÏÓÌˡڇ, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ̇ ÒË·ڇ, ‚Â˜Â ÌˇÏ‡Ú ¯‡ÌÒÓ‚Â.


Í Î Â È Í È Z A M A N 11 13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

ÍÀÊÐÀÒÊÎ Повече плодове за учениците ÁÐÞÊÑÅË ƒÂÔÛÚ‡ÚË ‚ ≈œ ÔÓËÒ͇ı‡ ≈‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÍÓÏËÒˡ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ·ÂÁÔ·ÚÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â ‚ Û˜ËÎˢ‡Ú‡. »ÌˈˇÚË‚‡Ú‡  ˜‡ÒÚ ÓÚ ·Ó·‡Ú‡ Ò˙Ò Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔË ‰Âˆ‡Ú‡, ͇ÚÓ Ò ËÒ͇ Û‚Â΢ÂÌÂÌË ̇ 500 ÏÎÌ. ‚Ó (ÓÚ 90 ÏÎÌ. ‚Ó) Á‡ ·ÂÁÔ·ÚÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â. ŒÍÓÎÓ 22 ÏÎÌ. ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ≈— Ò‡ Ò Ì‡‰ÌÓÏÂÌÓ Ú„ÎÓ, ‡ 5 ÏÎÌ. ÓÚ Úˇı ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ Á‡ÚÎ˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡, ÒÚ‡‰‡˘Ë ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ò Ú„ÎÓÚÓ, ̇‡ÒÚ‚‡ Ò 400 ıËΡ‰Ë „Ӊ˯ÌÓ.

Áúëãàðèÿ ïîäêðåïÿ ïðåãîâîðèòå ïî êèïúðñêèÿ âúïðîñ œÂÁˉÂÌÚ˙Ú √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â ¡˙΄‡ˡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰ÍÂÔˇ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô„ӂÓËÚ ÔÓ ÍËÔ˙ÒÍˡ ‚˙ÔÓÒ Ë Ò ̇‰ˇ‚‡, ˜Â Ú ˘Â ‰Ó‚‰‡Ú ‰‡ Ú‡ÈÌÓ, ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ÏËÌÓ ¯ÂÌËÂ. “Ó‚‡ ͇Á‡ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ ‰˙ʇ‚ÂÌ „·‚‡ ̇ Ò˙‚ÏÂÒÚ̇ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ò ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ̇ ËÔ˙ ƒËÏËÚËÓÒ ’ËÒÚÓÙˇÒ, ÍÓÈÚÓ ·Â ̇ ÓÙˈˇÎÌÓ ÔÓÒ¢ÂÌËÂ Û Ì‡Ò. ¡˙΄‡ˡ ·Ë ÔÓ‰ÍÂÔË· ‚ÒˇÍÓ ¯ÂÌËÂ, ÔÓÒÚ˄̇ÚÓ ‚ ıÓ‰‡ ̇ Ô„ӂÓËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Â ‚ ‰Ûı‡ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË Ë ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡  ËÔ˙, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÂÚÌÓÒ Ë ÂÎ˄ˡ, ͇Á‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. ¡˙΄‡Ò͇ڇ ÔÓÁËˆËˇ  Á‡ ÚÓ‚‡

Изложба за СПА туризъм ÏËÎÂÄÈ ÃÂÌ˛ ÓÚ Ôӈ‰ÛË Á‡ ·ÍÒ‡ˆËˇ Ë ‡ÁÍ‡Òˇ‚‡Ì ˘Â ·˙‰Â Ô‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú Ì‡ —ÔˆˇÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ —œ¿ Ë ”ÂÎÌÂÒ ÚÛËÁ˙Ï, ÍÓˇÚÓ ˘Â Ò Ôӂ‰ ÓÚ 22 ‰Ó 25 ÓÍÚÓÏ‚Ë ‚ ÃÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ Ô‡Ì‡Ë œÎÓ‚‰Ë‚. œÓ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ú‡Ï ˘Â Ò Ò˙ÒÚÓË Ë ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ωˈË̇, ÒÚÓχÚÓÎӄˡ, Ù‡χˆËˇ Ë ·‡ÎÌÂÓÎӄˡ ÉËÍÛÒ, ƒÂÌÚÓ, √‡ÎÂÌˡ. ¬ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 3 ‰ÌË ÂÍÒÔÂÚË ˘Â ‡ÁˇÒÌˇ‚‡Ú Ë ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ‡Á΢ÌË ‚ˉӂ ÚÂ‡ÔËË Á‡ ÓÒ‚Âʇ‚‡Ì ̇ ‰Ûı‡ Ë ÚˇÎÓÚÓ. ÕÓ‚ÓÒÚ Â Ë ÔÓ͇Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ —œ¿ ËÚÛ‡Î.

œÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚ ËÁÚ˙Í̇, ˜Â ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÔ˙ÒÍˡ ‚˙ÔÓÒ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ  ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎ̇, ÌÂËÁÏÂÌ̇, ˇÒ̇, Ú‚˙‰‡ - ÔÓÁËˆËˇ ̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÂÁÓβˆËË Ì‡ —— ̇ ŒŒÕ. –ÂÔÛ·ÎË͇ ËÔ˙ ‰‡ ÓÒڇ̠‰ËÌ̇, ÌÂÁ‡‚ËÒËχ ‰˙ʇ‚‡, ˜ËÈÚÓ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË‡ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡ ÚÂËÚÓˡ, ͇Á‡ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚. “ÓÈ ËÁÚ˙Í̇, ˜Â ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ  ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎ̇, ÌÂËÁÏÂÌ̇, ˇÒ̇, Ú‚˙‰‡ - ÔÓÁËˆËˇ ̇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÂÁÓβˆËË Ì‡ —— ̇ ŒŒÕ. Õ‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ, ˜Â ≈— ˘Â ·˙‰Â Á‡ ‚ ·˙‰Â˘Â Ӣ ÔÓ-‡ÍÚË‚ÂÌ Ù‡ÍÚÓ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë Ì‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó Ë Ú‡ÈÌÓ

Български студенти в ЦЕРН ÏËÎÂÄÈÂ

Президентът на Кипър Димитриос Христофиас благодари на българския държавен глава за ясната позиция на България по кипърския въпрос и по присъединяването на Турция към ЕС.

ISSN: 1312-0077 ÃÎÄÈÍÀ XVI, ÁÐÎÉ 42 (822) Èçäàâà "ÁÐÀÄÚÐ" ÎÎÄ, ÓÏÐÀÂÈÒÅË: ÊßÌÈË ÄÅÌÈÐÊÀß “BROTHER” LTD., GENEL MÜDÜR: KAMÝL DEMÝRKAYA

Ãëàâåí ðåäàêòîð: ÅÐÊÀÍ ÒÓÍÄÆÀ news@zaman.bg

Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Àõìåä ÑÀËÈÅÂ

Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà: Þìåð ÎÍÀÉËÀÐ

Þðèñêîíñóëò: Ìåõìåä ÌÅÕÌÅÄÎÂ

Ïðåäñòàâèòåëè: Ïëîâäèâ - Èìäàò ÊÈËÀÐ Âàðíà - Èëÿñ ÎÊÓÌÓØ Ðóñå - Èäðèñ ÀËÈ Õàñêîâî - Âåäàò ÞÌÅÐΠÊúðäæàëè - Þìåð ÀËÊÀ× Øóìåí - Íèÿçè ÊÞ×ÞÊ Ñìîëÿí - Âàñâè ÒÀÑÈÌΠÁóðãàñ - Íåäðåò ËÞÒÔÈ

Àáîíàìåíò è ðåêëàìà: Ïëîâäèâ - 032/63 11 58 Âàðíà - 052/612 634 Ðóñå - 082/87 55 32 Ñìîëÿí - 0301/82773 Õàñêîâî - 038/66 21 67 Øóìåí - 054/830 693 Êúðäæàëè - 0361/8 14 53

Êîðåñïîíäåíòè: Ñîôèÿ: Áåéíóð ÑÞËÅÉÌÀÍ Ñîôèÿ: Òàéôóð ÕÞÑÅÈÍÎÂ Øóìåí: Ìåõìåä ÞÌÅÐ Âàðíà: Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Ïëîâäèâ: Òàíåð ÌÅÕÌÅÄ

Èíòåðíåò: Áåéñèì ÀËÈ

Ðåêëàìíè àãåíòè: Ñîôèÿ - Õàëèë ÀÒÀËÀÉ Ïëîâäèâ - Ìåõìåä ÞÇÅÈÐ Âàðíà - Ñåäàò ÀÕÌÅÄ Øóìåí - Åøðåô ÕÞÑÅÈÍ Êúðäæàëè - Ìåñóä ØÀÁÀÍ Ðóñå - Ìþðåòòèí ÕÞÑÅÈÍ

ÀÄÐÅÑ: 1202 Ñîôèÿ, óë. "Òèìîê" No 2, òåë. (02) 832 31 11; 1360 Ñîôèÿ, êâ. "Ìîäåðíî ïðåäãðàäèå" óë. 367 No 31 (ïðåñå÷êàòà íà óë. "Âèòêîâà ëèâàäà" è óë. 367), òåë.: (02) 927 00 33, 927 10 26, www.zaman.bg, e-mail: okurhatti@zaman.bg, ÏÅ×ÀÒ: ÈÏÊ "Ðîäèíà" ÀÄ - 1184 Ñîôèÿ, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå" 113 À, òåë. 975 25 02, ôàêñ: 77 60 33, e-mail: ipk@mbox.infotel.bg

ZAMAN, Basýn Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý, ilan ve reklamlardan reklam sahipleri sorumludur. Âåñòíèê ZAMAN îáåùàâà äà ñïàçâà åòè÷íî-ïðîôåñèîíàëíèòå íîðìè íà æóðíàëèñòèêàòà. Çà ïîäïèñàíèòå ìàòåðèàëè ñà îòãîâîðíè àâòîðèòå, çà ðåêëàìèòå è îáÿâèòå - ïîäàòåëèòå èì. Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ñòðàíèöèòå ñà èçïîëçâàíè ìàòåðèàëè îò Áúëãàðñêà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ).

ZAMAN Gazetesine 304 Katalog No'su ile bütün postanelerden abone olabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: Tel. (02) 832 31 11 Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå çà âåñòíèê "ZAMAN" âúâ âñè÷êè ïîùåíñêè êëîíîâå â ñòðàíàòà - êàòàëîæåí íîìåð 304. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ: òåë. (02) 832 31 11

Èäå êðàÿò íà íàéëîíîâèòå òîðáè÷êè ”ÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ·ËӉ„‡‰Ë‡˘Ë ‰Ó·‡‚ÍË Á‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ Ë ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ ·Â¯Â ÚÂχ ̇ ‰ËÒÍÛÒˡ ‚ ÔÎÓ‚‰Ë‚ÒÍˡ ıÓÚÂÎ "“ËÏÓ̈ËÛÏ". œÂÁ ΡÚÓÚÓ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇÚ Œ·— ‚Á ¯ÂÌË ‰‡ Á‡‰˙ÎÊË ÍÏÂÚ‡ ̇ œÎÓ‚‰Ë‚ ‰‡ ËÌˈËË‡ ͇ÏÔ‡Ìˡ Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ̇ÈÎÓÌÓ‚ËÚ ÚÓ·Ë˜ÍË Ò ÂÍÓÎӄ˘ÌË ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË, ÍÓËÚÓ Ò ‡Á·„‡Ú ‚ ÔËÓ‰‡Ú‡. Õ‡ ÒÂÏË̇‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Úı‡ ÒÔˆˇÎËÒÚË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ú˙„Ó‚ˆË Ë ‰ËÒÚË·ÛÚÓË, ÍÓËÚÓ Ò ËÌÚÂÂÒÛ‚‡Ú ÓÚ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á„‡Ê‰‡˘Ë Ò Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË. ¡Â¯Â Ô‰ÒÚ‡‚Â̇ ‰̇ ÓÚ ·ËӉ„‡‰Ë‡˘ËÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‰Ó·‡‚ÍË - ECO - DEGRATION, ˜ËÈÚÓ Ò˙Á‰‡ÚÂÎ ’ÂÌË Ã‡ÈÒÌÂ ÓÚ ¿‚ÒÚ‡Îˡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÒÂÏË̇‡ Ë ÒÔÓ‰ÂÎË ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌˡڇ ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ Ӊ̇ڇ ÒË ÒÚ‡Ì‡, ‚ —¿Ÿ Ë ‚ ’ÓÌÍÓÌ„. –‡ÁËÒÍ‚‡ÌË ·ˇı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ë Ì‡ ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ‰Ó·‡‚ÍË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‡Á΢ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚˙ıÛ Ô·ÒÚχ҇ڇ. √·‚ÌËˇÚ ÂÍÒÔÂÚ ÔÓ ÂÍÓÎӄˡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚Ò͇ڇ Ó·˘Ë̇ ÀËÎˡ “‡ÒÍÓ‚‡ Á‡ˇ‚Ë ‚ÓΡڇ ̇ Ò„‡¯ÌÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰‡ Ò ·ÓË Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎˡ. œÓÙ. »‚‡Ì ÃÛ„Ó‚ ÓÚ ‡Ú‰‡ "Œ·˘‡ ÏËÍÓ·ËÓÎӄˡ" Í˙Ï ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ œÎÓ‚‰Ë‚ ͇Á‡, ˜Â ÚÓÈ Ë ÌÂ„Ó‚Ë ÍÓÎÂ„Ë Ê·ˇÚ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ó·˘Ë̇ڇ ÔÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ Á‡ ¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂχ Ò ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô·ÒÚχÒÓ‚ËÚ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.

ÑÍ È ÌÊ À: È ÑÀ Ø ÈÌ Ø Å Ê

—ÚÛ‰ÂÌÚË ÓÚ ÙËÁ˘ÂÒÍˡ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍˡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ̇˜ÂÎÓ Ò ‰Óˆ. ‰- ¬‡Ì¸Ó ◊Ó·ÍÓ‚, Ë Û˜ÂÌË ÓÚ ¡¿Õ ˘Â Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ ̇ ≈‚ÓÔÂÈÒÍˡ ˇ‰ÂÌ ˆÂÌÚ˙ - ÷≈–Õ (ΔÂÌ‚‡), ˜ËˇÚÓ ˆÂÎ Â ‰‡ Ú˙ÒË ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ̇ χÚÂˡڇ. Õ‡¯ËˇÚ ̇ۘÂÌ ÍÓÎÂÍÚË‚ ˘Â ̇·Ë‡ ‰‡ÌÌË Ë ˘Â ÔÓ‰‰˙ʇ ‰ÂÚÂÍÚÓÌËÚ ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏË ÔË ÙËÁ˘ÂÒÍËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ÔÓ‚Âʉ‡Ú Û Ì‡Ò. œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇÚ ÂÍËÔ ˘Â Ô‡‚Ë ÍÓÌÚÓÎÌË ËÁÏÂ‚‡Ìˡ, ˘Â Ó·‡·ÓÚ‚‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Ë ˘Â ÔÓ‰‰˙ʇ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡.

¯ÂÌË ̇ ÍËÔ˙ÒÍˡ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÂÚÓ ‚Ò˘ÍË ËÒ͇ÏÂ, Á‡ˇ‚Ë ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚. Õ‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ ‚ ≈— √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚ ͇Á‡, ˜Â ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ‰ÍÂÔˇ ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ̇ “ÛˆËˇ. ‡ÚÓ Ò˙Ò‰ ÒÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌË ÓÚ ÛÒÔÂı‡ ̇ ÚÂÁË Ô„ӂÓË, ͇ÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÏÂ, ˜Â ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ˘Â ·˙‰Â ÓˆÂÌˇ‚‡Ì‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÍÓÌÍÂÚÌËÚ ÔÓÒÚËÊÂÌˡ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡Ìˡڇ Ë ÍËÚÂËËÚ ̇ ≈—, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ì‡  ËÔ˙ ’ËÒÚÓÙË‡Ò ·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡ ·˙΄‡ÒÍˡ ‰˙ʇ‚ÂÌ „·‚‡ Á‡ ˇÒ̇ڇ ÔÓÁËˆËˇ ̇ ¡˙΄‡ˡ ÔÓ ÍËÔ˙ÒÍˡ ‚˙ÔÓÒ Ë ÔÓ ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ “ÛˆËˇ Í˙Ï ≈—. ¡˙΄‡ˡ Ëχ ‡Ï·ËˆËˇÚ‡ ‰‡ Ë„‡Â ‡ÍÚ˂̇ ÓΡ ‚ ‚ÓÔÂÈÒÍˡ ‰Â·‡Ú ÔÓ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ≈—, ͇Á‡ √ÂÓ„Ë œ˙‚‡ÌÓ‚. —ÔÓ‰ ‰˙ʇ‚Ìˡ „·‚‡ ¡˙΄‡ˡ Ë  ËÔ˙ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Á‡ ̇ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Í‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ ÂÌÂ„ˡ. œÂÁˉÂÌÚ˙Ú œ˙‚‡ÌÓ‚ ÓˆÂÌˇ‚‡ ͇ÚÓ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎÌË ÚÂÏÔÓ‚ÂÚÂ, ‰Ë̇ÏË͇ڇ ̇ ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ, ÓÚÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘‡Ú‡ ‚ÓÔÂÈÒ͇ ÔÓÎËÚË͇ ̇ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÒÙÂ‡. œÓ ‰ÛÏËÚ ÏÛ Á‡Ò„‡ ‰Â·‡ÚËÚ Ò ‚Ó‰ˇÚ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡, ‡ Ó˜‡Í‚‡Ìˡڇ Ò‡ Í‡Í‚Ë ÍÓÌÍÂÚÌË ÏÂÍË ‰‡ Ò Ô‰ÔËÂχÚ, Á‡ ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡ ÂÌÂ„ËÈ̇ڇ ÒË„ÛÌÓÒÚ.

В Пловдив дискутираха замяната на найлоновите торбички с екологични опаковки, които се разлагат в природата.


13 - 19 ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2008

|

12

Ñ ÍÈÌÊÀ : ÊÞ Ð Ø À Ò Á À ÉÕ À Í

55 нови линейки за спешна помощ

Най-често фалшифицирани са лекарствата за сърце, противомаларичните продукти, ветеринарните препарати, а също и козметични изделия.

ÃËÌËÒÚ˙˙Ú Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ‰- ≈‚„ÂÌËÈ ΔÂ΂ ‚˙˜Ë Íβ˜Ó‚ÂÚ ̇ 55 ÌÓ‚Ë ÎËÌÂÈÍË Á‡ 28-Ú ˆÂÌÚÓ‚Â Á‡ ÒÔ¯̇ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ÀËÌÂÈÍËÚ ҇ ÓÒË„ÛÂÌË ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ÎËÌˡ ̇ Á‡ÂÏÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ò ÃÂʉÛ̇Ӊ̇ڇ ·‡Ì͇ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ. ÃËÌËÒÚ˙ ≈‚„ÂÌËÈ ΔÂ΂ Ó·ˇ‚Ë, ˜Â ‰Ó 15 ÓÍÚÓÏ‚Ë Ó·˘ËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚ ÎËÌÂÈÍË ÔÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ ˘Â ‰ÓÒÚË„Ì 104, 40 ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò ‚ËÒÓ͇ ÔÓıÓ‰ËÏÓÒÚ. Œ·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚ ÎËÌÂÈÍË Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ Ï‰ˈËÌÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì  10 078 936 ΂. — ÌÓ‚ËÚ 104 ‡ÌËÏÓ·Ë· Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÏÂ Ò Ó˘Â 25% ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏˡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ Ô‡Í Ì‡ ÒÔ¯̇ڇ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò ÍÓÂÚÓ Ó·˘ËˇÚ ‰ˇÎ ̇ ÌÓ‚ËÚ ÎËÌÂÈÍË ‰ÓÒÚË„‡ 60%, ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ‰- ΔÂ΂. ƒÓ Í‡ˇ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ˘Â Á‡ÍÛÔË Ó˘Â 150 ‡ÌËÏÓ·Ë· Ò 15 ÏÎÌ. ΂. ÓÚ ·˛‰ÊÂÚÌˡ ËÁÎ˯˙Í. “‡Í‡ ‰Ó Ò‰‡Ú‡ ̇ 2009 „. ˆÂÎËˇÚ ‡‚ÚÓÔ‡Í Ì‡ —Ô¯̇ڇ ωˈËÌÒ͇ ÔÓÏÓ˘ ˘Â ·˙‰Â ËÁˆˇÎÓ ÔÓ‰ÌÓ‚ÂÌ.

15 ïðîöåíòà îò ëåêàðñòâàòà â ñâåòà ñà ôàëøèôèöèðàíè Œ·˘Ó 10-15% ÓÚ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ Ò‚ÂÚ‡, Ò‡ هίËÙˈË‡ÌË. “Ó‚‡ ͇Á‡ ƒÊÓÌ Õ˛Ú˙Ì ÓÚ ŒÚ‰Â· Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇ڇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ »ÌÚÂÔÓÎ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰ËÒÍÛÒËËÚ ̇ „Ӊ˯̇ڇ Ò¢‡ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ —‡ÌÍÚ œÂÚÂ·Û„, Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ÔÂÒˆÂÌÚ˙‡ ̇ ì–. ¬ ÌˇÍÓË ‡ÙË͇ÌÒÍË ÒÚ‡ÌË Ù‡Î¯Ë‚ËڠωË͇ÏÂÌÚË ÒÚË„‡Ú ‰Ó 50%, ÓÚ·ÂΡÁ‚‡ ÚÓÈ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ù‡Î¯ËÙˈË‡ÌË Ò‡ ÎÂ͇ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ò˙ˆÂ, ÔÓÚË‚Óχ·˘ÌËÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ‚ÂÚÂË̇ÌËÚ ÔÂÔ‡‡ÚË, ‡ Ò˙˘Ó Ë ÍÓÁÏÂÚ˘ÌË ËÁ‰ÂÎˡ. ‘‡Î¯Ë‚ËڠωˈËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ‚ ÔÓÏ˯ÎÂÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·, ÍÓÂÚÓ Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ „Ë ÛÔÓÚ·ˇ‚‡Ú, ÔÓÒÓ˜‚‡ Õ˛Ú˙Ì. “‚ÓÊÌÓ Â, ˜Â ‚ÒÂ Ó˘Â Ò‡ ÏÌÓ„Ó

ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚ÌÓÒ‡ ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡. —‡ÏÓ 53 ‰˙ʇ‚Ë ‰‡‚‡Ú ‰‡ÌÌË ‚ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ̇ »ÌÚÂÔÓÎ Á‡ Á‡Ò˜ÂÌË Ï‰ˈËÌÒÍË Ù‡Î¯ËÙË͇ÚË. ≈ÍÒÔÂÚËÚ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÎË Í‡‰Ë ÓÚ ‡Á·ËÚË Ù‡·ËÍË Á‡ هίËÙˈË‡Ì ̇ ωˈËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Òڇ̇ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜Â ‚ ÚÂÁË ËÁ‰ÂÎˡ Ò‡ ‚·„‡ÌË Ì ÔÓÒÚÓ ÓÔ‡ÒÌË Á‡ Á‰‡‚Â-

ÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ÌÓ Ë ıËÏË͇ÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ô˙ÚÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ÔËÏÂ. —‡ÏÓ Ì‡ ÚÂËÚÓˡڇ ̇ ¿ÙË͇ Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË 36 ‡ÂÒÚ‡ ̇ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚ ̇ Ú‡ÍË‚‡ ÌÂ΄‡ÎÌË Î‡·Ó‡ÚÓËË. «‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚Ë Ò Ú‡ÁË ÌÓ‚‡ ÙÓχ ̇ Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ ÚÂÊ͇ ÔÂÒÚ˙ÔÌÓÒÚ, »ÌÚÂÔÓÎ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎˈ‡Ë ÓÚ 26 ‡ÙË͇ÌÒÍË ÒÚ‡ÌË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ù‡Î¯Ë‚Ë Ï‰ˈËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, ‰Ó·‡‚ˇÚ ÓÚ Ã¬–. ≈‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ‰Â΄‡ÚËÚ ̇ √ÂÌÂ‡Î̇ڇ ‡Ò‡Ï·Î¡ ̇ »ÌÚÂÔÓÎ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë ¡˙΄‡ˡ, Ò‡ ÔÓ‰ÍÂÔËÎË ÂÁÓβˆËˇ, Ò ÍÓˇÚÓ Ò‡ Ó‰Ó·ËÎË ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ·Ó·‡Ú‡ ÒÂ˘Û ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ù‡Î¯Ë‚Ë Ï‰ˈËÌÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË, Ò ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.

Подготовката за лекарска стачка ¡˙΄‡ÒÍËˇÚ ÎÂ͇ÒÍË Ò˙˛Á ÔËÒÚ˙Ô‚‡ Í˙Ï ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ڇ ̇ ̇ˆËÓ̇Î̇ ÒÚ‡˜Í‡ ̇ ˆˇÎ‡Ú‡ ωˈËÌÒ͇ Ó·˘ÌÓÒÚ ‚ ¡˙΄‡ˡ, ‡ÍÓ Ì Ò ÔÓÒÚË„Ì ÔÓ‰ÔËÒ‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ Õ‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò «‰‡‚̇ڇ ͇҇. “Ó‚‡ Ò˙Ó·˘Ë ‰- ¿Ì‰ÂÈ Âı‡ÈÓ‚, Ô‰Ò‰‡ÚÂΠ̇ ¡˙΄‡ÒÍˡ ÎÂ͇ÒÍË Ò˙˛Á. “ÓÈ ÛÚÓ˜ÌË, ˜Â ˘Â ÔÓ‰Ô˯‡Ú ‰Ó„Ó‚Ó, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò Ôӂ˯‡Ú Ò„‡¯ÌËÚ ˆÂÌË Ì‡ ωˈËÌÒÍËÚ ÛÒÎÛ„Ë Ò Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 20%. Õ‡ˆËÓ̇ÎÌËˇÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÏËÚÂÚ Â ‚Ó‰ÂÌ ÓÚ Ê·ÌËÂÚÓ Á‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò Õ‡ˆËÓ̇Î̇ڇ Á‰‡‚ÌÓÓÒË„ÛËÚÂÎ̇ ͇҇ Ë ÒÏˇÚ‡, ˜Â Ëχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏ Á‡ ÔÓÒÚË„‡Ì ̇ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚË Ò Ì¡, ͇Á‡  Âı‡ÈÓ‚.


“Evde klasik bir Türk kadýnýyým”

Listelerin bir numaralý bitkisi: ISIRGAN

RÖPORTAJ

10

HABERLER Türk müziðinin sevilen sesi Sibel Can, arabesk, fantezi, pop, sanat müziði ve mistik müzikten örneklerin yer aldýðý albüm için Sibel Can, her kesimden müzikseverin þarkýlarýný dinlediðini düþünüyor.

12

Bitki Uzmaný Hüseyin Kemal Çaðýn, ýsýrganýn son 20 yýldýr popüler olduðunu ancak bütün bilgilerin kadim zamanlarda da kullanýldýðýný anlatýyor.

INTERNATIONAL NEWSPAPER

BULGARIA www.zaman.bg

13 - 19 EKÝM 2008

Yýl: 16 Sayý: 42 (819)

0.60 lv

“Yeni Aile Kanunu, evlilik dýþý beraberliði de legalleþtirilerek son yýllarda artýþ gösteren birlikte yaþama uygulamasýný nikaha alternatif olarak kabul etti.”

“Birlikte yaþayan çiftlerin mal paylaþýmý kendi iradelerine býrakýlacak. Evlilikte de aileler ortak veya þahsi mal arasýnda seçim yapabilecek.”

Evlilik kolaylaþtý evlenen yok Mevduatların 100 bin levası garanti altında Baþbakan Sergey Staniþev garanti altýna alýnan mevduatýn 100 bin levaya çýkarýlmasý için kabinenin ortak teklifi olduðunu belirtti. Baþbakan BNB’nin doðru politikasý sayesinde dünyadaki ekonomik dalgalanmadan dolayý Bulgar bankalarý için herhangi bir tehlike söz konusu olmadýðýný bir kez daha söyleme lüzumunu hissetti. Staniþev þimdiki sistemle mevduatlarýn yüzde 99’unun garanti altýnda tutulduðunu, fakat halkýn paralarý konusunda rahat olabilmeleri için bu garantiyi 40 bin levadan 100 bin levaya çýkarmak için teklif sunacaklarýný aktardý. Sayfa 5’te

En başarılı liseliler Kırcali’de Diploma kayýt sisteminin verilerine göre ülkedeki en baþarýlý mezunlarýnýn Kýrcali’den olduðu anlaþýldý. Kýrcali’deki matematik ve dil lisesi 12. sýnýf öðrencilerinin ortalama notu 5,69. Profilli eðitim gören Þumen lise mezunlarý, 5,57 notla 2. sýrada yer alýyor. Üçüncü yerde ise Pazarcik öðrencileri bulunuyor. Orlama 5,50 üzerinde notu olan diðer iller ise Loveç ve Pleven bulunuyor. En yüksek rekabete sahip olan Sofya’daki elit liselerin ortalama notu 5,48 olduðu belirtiliyor. Sofya il bazýndaki öðrenciler ise 5,16 ile son sýrada yer alýyor. Genel eðitim veren liseleler arsýnda ise birinciliði 5,11 notla Ruse okullarý alýyor.

Beynur Süleyman

Sofya

Ekonomik ve sosyal yönden meydana gelen deðiþiklikleri karþýlamak için meclis, evlilik ve çocuk – ebeveyn iliþkilerini yeniden düzenleyerek yeni Aile Kanunu’nu ilk okumada onayladý. Bu konuda iki yeni tüzel kurum kabul edildi. Aile hukukuna Bulgaristan tarihinde ilk kez birlikte yaþama (faktiçesko sýjitelstvo) tabiri getirildi. Kýsacasý bilinen evlilik dairesine rakip olacak bir kurum yerleþtirildi. Evlilik yapmak istemeyenler hukuksal boyutu olmayan beyannameyle beraber yaþadýðýný söyleyecek. Ýlk okumada kabul edilen kanunda radikal denebilecek deðiþiklikler yer alýyor.

Neden evliliğe rakip geldi? Kanun deðiþikliðini sunanlar modelin gerekçesini açýklarken ülkede doðan çocuklarýn yüzde 50’sinin gayri resmi doðduðu gerçeðinin altýný çizdi. Çocuklar tarafýndan çoðu zaman babalarýnýn kim olduðu ve de nerede olduðu bilinmiyordu. Bunun önünü alabilmek için beraber yaþamý getiren hukukçular, belediyede kaydolduklarý için doðan çocuklarýn evliliktekiler gibi deðer göreceðini belirtti. Çünkü bu þekilde çocuðun daha doðumunda babasý ve adresi bilinebilecek. Herkes, evlilikten beraber yaþamaya veya tam tersine beraber yaþamaktan evliliðe istediði zaman geçilebilecek. Sayfa 2’de

Mal paylaşımı nasıl olacak? Önceden birbirine söz veren bir kadýn ve erkeðin evlilik süresi boyunca elde ettikleri tüm mallar ortak sayýlýrdý. Ayrýlýk söz konusu olduðunda ise maddi deðerler eþit miktarda paylaþýlýrdý. Þimdi artýk yeni çift anlaþmaya imza atarken üç farklý durumdan birini seçmek zorunda. Yeni çift mallarý ortak, ayrý veya paylaþým konusunda anlaþmalý olarak seçebilecek. Herkesin kendi malý olmasý durumunda ayrýldýktan sonra eþlerden birisi diðerinin malýna katký saðlama yönünden pay isteyebilecek. Birlikte yaþamada çiftler birbirinin varisi olamayacak. Yani birisi öldüðü zaman diðeri onun mirasýný alamayacak. Ayrýca elde edilen mallar kendi isteklerine göre paylaþýlacak. Yeni yasada beraber yaþama durumunda nikah anýndaki, akrabalýk ve saðlýk ile ilgili sýnýrlar kaldýrýlýyor. Bir kimse yakýn akrabasý, psikolojik problemleri veya cinsel hastalýklarý bulunan biri ile beyanda bulunup beraber yaþadýðýný ilan edebilecek. Oysa evlilikte hem yakýn akraba, hem de bazý saðlýk sýnýrlarý bulunuyor.

ПРОЧЕТЕТЕ “ТРУД” ИЗДАВА КОРАНА ЗА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Bulgaria - Plovdiv, Kuklensko Str., tel.:+359 (32) 67 66 01, 67 66 02; fax:+359 (32) 67 66 03, e-mail: info@reysas.bg, web: www.reysas.bg

KÜLTÜR09 TARİHİ MEVLEVİHANE PLOVDİV’TE

EKONOMİ05 EN BÜYÜK MALL SOFYA’DA OLACAK


2 Z A M A N HABERLER 13 - 19 EKÝM 2008

Evlilik kolaylaþtý evlenen yok BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ýki kurum her ne kadar birbirine yakýn görünse de aralarýnda farklýlýklar bulunuyor. “Beraber yaþama” dýþarýdan ithal edilen bir model olup mal paylaþýmýndan ziyade çocuklarýn hakkýný gözetecek bir örnek olarak kabul ediliyor. Evlilikte, ayrýlýktan üç yýla kadar eþlerinden birinin diðerinden maddi tazminat isteme hakký bulunuyor. Beraber yaþamada böyle bir þey yok, ama ayrýlýk anýnda kaydolunan belediyeye, artýk beraber olunmadýðýna dair beyan

edilmesi yeterli olacak. Bu ayrýlýða raðmen eðer 300 güne kadar bir çocuk doðarsa, o bu beraberlikten sayýlacak ve çocuðun velilerinden birinin iaþesini temin etmesi gerekecek. NDSV Milletvekili Ognyan Gercikov Aile Kanunu’nda 1985’ten beri ciddi bir deðiþiklik yapýlmayarak zaman aþýmýna uðradýðýný ve bu yüzden yeni kanunun günümüz toplum iliþkilerini daha iyi yansýttýðýný aktardý. Gercikov “faktiçesko sýjitelstvo” ile doðan çocuklarýn evlilik dýþý olsa da kanun dýþý dünyaya gelmiþ sayýlmaya-

caðýný ve böylece onlarýn da hukuki çerçevede tavýr göreceðini aktardý. Milletvekili “Birçok kimse alýnan bu yenilikleri uygun görmüyor. Baþta Bulgar kilisesi, Baþmüftülük, Evangelist Kilisesi gibi kurumlar özellikle “faktiçesko sýjitelstvo” ya karþý çýkýyor. Diðer yandan eþcinsel organizasyonlarý da kanunda belirtilen ‘erkek ile kadýn izdivacý’ tabirinin kaldýrýlmasý için talepte bulundu. Ben bunu þahsen tasvip etmiyorum, ama Ayrýmcýlýk Komisyonu’nundan onlar destek gördüler. Bunu da belirtmekte yarar var.” diye konuþtu.

16 yaþýndakiler izinsiz de evlenebilecek Þu ana kadar kanun evlilik için 16 yaþ sýnýrý koyuyordu. Bu yaþtakiler ancak anne ve babalarýn hakim önündeki izinleri ile evlenebiliyorlardý. Yeni düzenlemeye göre kýzýn hamile olmasý durumunda velilerden izin alýnma maddesi kaldýrýlacak. Yaþý tutmayanlar nikah masasýnda evet demeden önce bu beraberliðin manasýný yetkili bir hakim tarafýndan ders olarak dinleyecek.

Yeni deðiþikliklerden biri de fazla uygulanmayan, bir aylýk sýnýrlamanýn kaldýrýlmasý. Her çiftin nikah töreni yapmadan bir ay önce bunu beyan etmesi gerekiyordu. Bu süre ayný zamanda çiftler için bir kez daha düþünme zamanýydý. 1985 kanununda bir nevi deneme evliliði gibi gösterilen bu süre ayný zamanda “diskotek evlilikleri”ne karþý bir önlem oluþturuyordu. Bu kanun sýnýrlamasý bir zaman diskoda tanýþan ve alkolün etkisiyle evlenmeye karar verenlerden daha sabahýn erken saatlerinde nikah dairesinin kapýsýný çalanlarý engellemeye veya düþünme süresi verilmesine olanak saðlýyordu. Bunun yanýnda ayrýlýk için minimum üç yýl evlilik þartý da kaldýrýldý.

Bugün evlenen yarýn ayrýlabilecek

Evlatlýk edinme kolaylaþacak Yutdýþýndan birçok evlatlýk edinme talepleri bulunurken devlet yurtlarýnda zavallý hayatý yaþayan kimsesiz çocuklarýn halini düzenleyebilmek için evlatlýk edinme prosedürüne kolaylýk getiriliyor. Bundan böyle aday velilerin ve evlatlýk çocuklarýn kaydý yapýlarak listeler oluþturulacak. Önceden ülke çapýnda evlatlýk edinme isteðinde olan kiþiler aranacak, eðer bulunmazsa ondan sonra yurtdýþýndankilere teklif edilecek. Bu konuda en önemli deðiþiklik ise reel anne ve babalarýn rýzalarý konusunda yapýldý. Þimdiye kadar kimsesiz yurdundaki çocuklarýn baþka aileye gitmesi konusunda öz ebeveynlerinin rýzalarý aranýyordu. Yeniliðe göre 6 ay içerisinde velilerden çocuklarýný geri almak için olumlu cevap gelmediði takdirde çocuk otomatik olarak evlatlýk listesine dahil edilecek.

Bir aylýk bekleme süresi kaldýrýldý

Dini nikah geri planda mý býrakýldý? Ognyan Gercikov, dini nikahýn resmi nikahla eþdeðer tutulmasýna bir mani olmadýðýný ve ikisinin de paralel olarak hayat sürdürmesine karþý olmadýðýna deðindi. Gercikov, 60 yýl boyunca dini nikahýn hukuksal boyutu olmadýðýndan dolayý kimsenin kiliseye gitmemezlik yapmadýðýný söyleyerek þu anda da her ikisini uygulayanlarýn olduðunun altýný çizdi. Trifon Mitev günümüzdeki devletlerin laik olduklarýna vurgu yaparak bazý dini temsilciliklerin birlikte yaþama müessesesine karþý çýktýklarýný “Eðer bu dini kurumlar yeni müesseseyi istemiyorlarsa o zaman insanlara ulaþmaya çalýþsýnlar ve onlarýn hayatýný deðiþtirmeye çalýþsýnlar.” diyerek eleþtirdi.

Boþanma konusunda da liberalleþme gözlemleniyor. Bir tek eþin isteði ile ve karþýlýklý istek olarak ikiye bölünen boþanmada suçun biraz daha önem kaybettiði görülüyor. Çiftin sadece birinin isteði üzerine yapýlan ayrýlýk talebinde mahkemenin barýþtýrma süreci kaldýrýlýyor. Þu ana kadar uygulamada ilk etapta hakim iki kiþiyi barýþtýrma yolunu arýyordu. Yeni Ceza Kanunu ile mahkemenin bu yükümlülüðü ortadan kalkýyor, fakat hakimin kiþileri mediatöre (aracý) yönlendirme hüviyeti bulunuyor. Burada çiftin isteðine göre hareket edilecek. Þimdiye kadar ayrýlýðý isteyen kiþi dava esnasýnda suçlu bulunduðu takdirde evlilik muhafaza ediliyordu. Bundan sonra iyi geçimi kim bozarsa bozsun, evliliðe geri dönüþümü olmayan bir zarar gelmiþ ise boþanma kararý verilecek. Bu konudaki diðer bir deðiþiklik de mahkemenin suçluyu gösterme anlayýþýný yýkmasý. Adli görevliler dava sonunda, istisnalar hariç eþlerden kimin suçlu olduðu hakkýnda karar vermek zorunda býrakýlmayacak. Çünkü buna ihtiyaç kalmayacak. Sadece çocuklarýn kimin yanýnda kalmasý konusunda ve geçindirme ile alakalý hakim, suçlu arayabilecek. Genel prensibe göre suçlunun, ayrýldýðý eþinden nafaka isteme hakký bulunmuyor. Her defasýnda aktüelize edilmesi gereken nafaka miktarýnýn alt ve üst sýnýrlarý da kalkýyor.

Serbest ailede çocuk nasýl yetiþecek? Milletvekili Ývan Sotirov birlikte yaþam satütüsünü legalleþtirmenin evliliði etkileyeceðini söyledi. Sotirov, kabinenin suni aileyi teþvik edeceði yerde nikahlý evliliðe kolaylýk getirmesinin daha uygun olacaðýna vurgu yaptý. Sotirov, “Serbest ailelerde yetiþen çocuklar normal aileye göre çok daha psikolojik travmalar yaþýyor. Bunu istatistik de gösteriyor. Çünki bu tür birlikteliklerde doðan çocuklar diðerlerine göre üçte bir daha çok þiddete karýþýyor.” dedi.

Faktiçesko sýjitelsvto’ya Nikolay Mihaylov da karþý çýktý. Ona göre bu uygulama toplumda tartýþýlmadan acele alýnmýþ radikal bir karar. Mihaylov insanlarýn hala aileyi eski anlayýþla en küçük bir hücre olarak deðerlendirdiðini, oysa ailenin kültürel ve manevi bir birliktelik olduðunu, hatta dine göre kutsal bir yapýsý olduðunu aktardý. NDSV milletvekili Kameliya Kasabova, birlikte yaþam tabirinin eski Roma hukukunda ‘usus’ kelimesinden geldiðini ve kul-

lanmak, tüketmek anlamý taþýdýðýný anlattý. Kasabova “Roma’da bir kadýn bir erkekle bir yýl boyunca beraber olduðu zaman özel evlilik yapýlmadan ikisi karý koca ilan ediliyordu. Sadece kadýn üç akþam ard arda evine toplanmadýðý zaman evlilik düþüyordu.” izahýný yaptý. Kasabova, birlikte yaþama müessesesi ile gayri resmi doðan çocuklarýn annesinin yanýnda babasýnýn da belli olacaðýný aktardý. Kasabova, “Þu ana kadar ülkedeki çocuklarýn yüzde 50’si evlilik dýþýydý. Ba-

balarýn ancak yüzde 25’i kendi evlatlarýný nüfuslarýna geçiriyordu.” diye konuþtu. Kanunda evliliði bulunan kimse ayrý birlikte yaþama kuramadýðý açýk bir þekilde dile getirilmiyor, fakat hukukçular bunun dolaylý yoldan olamayacaðýný söylüyor. ODS’den Martin Dimitrov, evilik dýþý beraber yaþayan çiftlerin yüzde 70’inin daha sonra nikah töreni ile dünya evine girdiklerini açýklayan bir istatistik sundu. Milletvekillerine konu-

þan Dimitrov “Eðer siz düþündüðünüz yenilikleri kabul ederseniz bu oran düþecek, bu þekliyle kanun evlenmemeyi teþvik etmiþ olacak.” dedi. Ýglika Ývanova ise faktiçesko sýjitelstvo’yu legal bir þekilde yasayý devre dýþý býrakma olarak nitelendirdi.” Aile yasasýný birinci okumada kabul eden parlamento yapýlan teklif ve analizden sonra bazý deðiþikliklerle kanunu ikinci okumada onaylayarak uygulamaya geçirecek.


HABERLER Z A M A N 3 13 - 19 EKÝM 2008

Ekmeğe yine zam

Ülkedeki ekmek üreticileri yýl sonuna kadar ekmeðe bir kez daha zam geleceðini duyurdu. Üreticiler bu zammý sektörde yapýlan makina ve teknoloji yeniliklerine baðladý. Ekmek Üreticileri Derneði Baþkaný Georgi Popov, temel gýda ürünün Avrupa Birliði ortalamasýna varýncaya kadar pahalýlaþmaya de-

vam edeceðini aktardý. Popov, “Bulgaristan’da herkese ucuz ekmek olmasý için bilinçli olarak gri ekonomi desteklenemktedir. Bu balon bir zaman gelecek, patlamayacak ve halk üretici firmalarý suçlayacak. Piyasayý organize etmek isteyen olmayýnca biz ne yapalým?” dedi. Euromonitor’un 250 Bulgar

aile arasýnda yaptýðý araþtýrmada ekmek pazarýnýn yüzde 3 küçüldüðü ortaya çýktý. 2002–2007 dönemi için yapýlan araþtýrmada halkýn daha çok beyaz ekmeðe raðbet gösterdiði açýklanýrken kara ekmeðe yüzde 4 artýþ dikkat çekiyor. 2007 yýlý için insanlarýn yüzde 89’unun beyaz ekmek tükettiði belirtildi.

5 bin emekli ucuz ekmek alacak Yaklaþýk 5 bin Haskovolu emekli kýþ aylarýnda ucuz ekmek satýn alacak. Ay sonuna kadar yakýt yardýmlarý için onaylanan yaþlýlar, ayný zamanda maliyetine ekmek alabilecek. Fýrýn þirketleri, sosyal daireler ve emekli dernekleriyle görüþen Haskovo Valisi Rayna Yovçeva, bu sonuçtan memnun olduklarýný

aktardý. Müesseselere karþý olan güvenlerinden dolayý ekmek üreticilerine teþekkür eden Yovçeva, birlikte çözmeye çalýþtýkalarý bu sosyal problemin en yakýn zamanda sonuca ulaþacaðý ümidini aktardý. Ulusal Emekli Hareketi Baþkaný Trayço Stoykov, Haskovo’da yaþlýlarýn düzenlediði mitinge katýlarak ekmeðin emekliler

için 50 stotinkadan satýlmasý gerektiðini belirtti. Un ürünleri Trakya Þirketi Baþkaný Ývan Paþtinov ise yapýlan isteklere cevap vererek, “Önümüzdeki kýþ sezonu için soyal yönden muhtaçlara el uzatmaya hazýrýz. Onlara sosyal daireler aracýlýðý ile 20 stotinka daha düþük ekmek verebiliriz” diye konuþtu. Zaman, Haskovo

Bulgarlar kökenini İran’da arıyor Tarihçi Georgi Bakalov, Bulgar milletinin kökeni olarak aslýnda Sibiryalý deðil, Farsi olduðunu belirtti. Protobulgarlarýn çekik gözlü deðil, yüksek ve iri olduklarýný anlattý. Bulgar Bilim Akademisi (BAN) ekibinin Bulgar millet kökenini araþtýrmak için Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’a yapýlan geziyi deðerlendiren Bakalov, protobulgarlarýn Hristiyanlýðý Kabul etmeden önce dini yaþantýlarý olduðunu bildirdi. Bakalov “ Ben eminim ki, dedelerimiz Atilla’nýn torunlarý deðil. Bulgarlar Hunlarla birlikte farklý yürüyüþlere katýlmýþ, fakat onlarla bir alakalarý olduðunu söylememiz yanlýþ olur.“ dedi. Gezi ekibinin baþýnda yer alan kültürolog Dr. Aleksandýr Ýliev ise Bulgarlarýn Ýran’dan geldiklerini iddia etti. Dilciler, Bulgarca’da birçok kelimenin aslýnda Farsça kökenli olduðundan bahsediyor. Buluþ ve kalýntýlarýný bir film þekline çevireceklerini aktaran bilim adamlarý, gelecek yýl “anavatana” doðru ikinci bir gezi yapmayý planlýyor. Ekip, araþtýrmalarýn sonunda tarih kitaplarýnda bazý deðiþiklikler önermeyi düþünüyor.

Makedonya’ya pasaportsuz da gidilebilecek Ýçiþleri Bakaný Mihail Mikov Bulgaristan vatandaþlarýnýn Makedonya’ya sadece kiþisel kimlik (liçna karta) ile gidebileceklerini söyledi. Makedonyalý meslektaþý Gordana Yankulovsak ile görüþen Mikov, sýnýr kontrolü ile alakalý anlaþma imzaladý. 1 Ekim’den itibaren yürürülðüe giren kolaylýk AB vatandaþlarý ve Shengen üyesi ülkeler için geçerli olacak. Mikov her zaman Makedonya ile aralarýndaki vize sorununun aþýlmasýndan yana olduðunu kaydetti.

Ruseli genç güreþçiler turnuva öncesi heyecanlý bekleyiþ esnansýnda

Kazanlık gülleri Fransa’da büyüyecek

35 genç pehlivan güreþti Sliven’de belediye bayramlarý kapsamýnda Stote Voyvodi Gençler adlý Güreþ Turnuvasý düzenlendi. Sliven günlerinde yapýlan güreþlere gösterilen ilgi büyük mutluluða ve sevince vesile oldu. Güreþ Sahasý’nda gerçekleþtirilen yarýþlara 10’u Bulgaristan’dan, 15’i Türkiye Bursa Mustafa Kemal Paþa Lisesi’nden, 10’u

Suriyeli Þam Damaskos kulübünden olmak üzere toplam 35 genç pehlivan katýldý. Bursa Mustafa Kemal Belediyesi Baþkaný Hayri Öztetikler, Suriye Þampionu ve þimdi de hakem Calal Bakir güreþ sahasýna gelerek genç cesur pehlivanlara destek oldu. Bursa Lisesi Okul Müdürü Abdulhakim Kaya kazanýlan 2

gümüþ ve 1 altýn madalyayý baþarýlý bir sonuç olarak deðerlendirdi. Kaya aralýk ayýnda Haskovo’ya yine güreþ turnuvasý için geleceklerini söyledi. Kýran kýrana geçen karþýlaþmalar sonrasý düzenlenen törende, dereceye giren genç pehlivanlara ödülleri verildi ve sponsor belediyeye teþekkür edildi. Sanjar Bek Japiev, Haskovo

Ruse’de posta daðýtma aracý tanýtýldý Ruse Üniversitesi’nde posta daðýtým aracý Free Duck (Özgür Ördek) tanýtýldý. Üniversite rektörü Hristo Beloev’in bizzat denediði bu ekoaraç Avrupa projesi olarak tasarlandý. “Alternatif posta ekolojik arabalarý” adlý proje Ýtalyan Dukati þirketi tarafýndan üretildi. Yapýmýnda Ruse Üniversitesi de katký saðladý. Ürünün ana amacý þehir içinde postahane elemanlarýnýn kullanacaðý enerji tasarrufu saðlayan, havayý kirletmeyen ve benzin gibi geleneksel motorla çalýþmayan bir ulaþým birirmi piyasaya sürmek. Ruse’deki araþtýrmalarda “Ördek”in 45 kilometre hýzla 50 kilometre mesafe alabildiði görüldü. 300 kilogram aðýrlýðýnda olan Free Duck’ýn taþýma sepeti maksimum 200 kilograma kadar yük alabiliyor. Araç 12 V gücünde 8 pil ile çalýþýyor. Ruse Üniversitesi iki yýl içerisinde aracýn kullanýþlýðý konusunda not vermeyle yükümlü. Bu süreden sonra posta otomobilinin seri üretimine geçilmesi bekleniyor.

Kazanlýk gülleri artýk Fransa’nýn Sent Erblen Belediyesi önünde yetiþecek. Hafta sonu iki belediye tarafýndan imzalanan kardeþlik anlaþmasý, görkemli bir törenle yapýldý. Belediye Baþkaný Stefan Damyanov 47 kiþilik delegasyonla Fransa’da gençlik, kültür ve eðitim konularýnda farklý araþtýrmalar yaptý. Ýki belediyenin aralarýnda AB projeleri üzerine çalýþmalar yapmasý bekleniyor. Stefan Damyanov törenden sonra Gras þehrinde Dünya Parfümeri Müzesi açýlýþýna katýldý.

TEBRİK

Arkadaþýmýz AHMED TOPKEV ve FATMA ZEYKOVA hayatlarýný birleþtirerek dünya evine girmiþlerdir. Yeni çifte mutluluklar diliyor, her iki cihanda saadet temenni ediyoruz.

ARKADAŞLARI


4 Z A M A N HABERLER FOTOÐRAF: TANER MEHMED

13 - 19 EKÝM 2008

Tren yangını anıtla anılacak Sofya–Kardam tren seferinde 28 Þubat’ta meydana gelen yangýn esnasýnda ölenler için bir anýt dikilecek. Çerven Bryag’ta toplanan Bulgar Demiryollarý (BDJ) yetkilileri, kazanýn birkaç metre ötesinde, olanlarý hatýrlatacak bir anýt yapmayý planladýklarýný açýkladý. Olayýn birinci yýlý anýsýna hazýr olmasý beklenen anýtýn kompozisyonu açýklanmadý. Sofya–Kardam seferini yapmakta olan yolcu treninde çýkan yangýnda 9 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Trenin yataklý iki vagonunda aniden baþlayan yangýn, diðer vagonlara sýçramadan itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýnýrken, olayda biri çocuk 9 kiþi öldü, 9 kiþi de yarlandý. Yetkililer, yangýnýn aniden baþlamasýnýn þüphe uyandýrdýðýný belirterek, sabotaj ihtimalinin araþtýrýldýðýný açýkladý. Olaydan 7 ay sonra savcýlýktan suçlulularýn bulunmasý hakkýnda hala bir yere varýlamadý.

Yeni tuvatleri özürlü vatandaþlar ve anneler bez deðiþimi için kullanabilecek.

Plovdiv yeni çöp kovalarý alýyor Taner Mehmed

Plovdiv

Plovdiv Büyükþehir Belediye Baþkaný Slavço Atanasov, Plovdiv’deki çöp sorununu ortadan kaldýrmak için büyük çabalar sarfettiðini ve son Belediye Meclis Toplantýsýnda bunun için yaklaþýk 1 milyon 200 bin leva ödenek onaylandýðýný ve bu konuda mutlu sona ulaþtýklarýný belirtti. Belediye Baþkaný Slavço Atanasov, ‘Þehirdeki en büyük sorunumuz temizliktir. Yapýlan sosyolojik anketlere göre vatandaþlarýmýzýn %68’i þehir çöplerini en büyük sorun olarak gösteriyorlar’ þeklinde konuþtu. Belediye Meclis üyelerinin onayladýklarý ödenek sayesinde belediye þirketi ‘Çistota’nýn þehrin ihtiyacý için üç bin 500 yeni çöp kovasý alabileceðini ifade eden Atanasov,

‘Temizlik sorununu bugüne kadar çözemediðimiz için Koleda ve Yeni yýl üzeri büyük sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaðýz’ dedi. ‘Çistota’ þirketinin çöp sorunuyla ilgili Sýdiyski semtinde çuval kullanýmý deneyimi gerçekleþtirdiðini hatýrlatan Atanasov, bu deney sayesinde görüldü ki, çöplerin toparlanmasý ancak çöp kovalarý (metal konteyner) ile yapýlabilecek, dedi. Yeni çöp kovalarýnýn gelmesi 2009 yýlý ocak–þubat aylarýnda ancak gerçekleþebileceðini söyleyen Atanasov, prosedürlere göre ilk olarak kamu ihalesi açýlmasý gerektiðini bildirdi.

Mezarlýk çöplüðe dönüyor ‘Çistota’ þirketinin þehirdeki illegal çöplükleri ortadan kaldýrmak için kampanya baþlattýðýný açýklayan ‘Çistota’ þirketi müdürü Radoslav Koþinski,

sorunlarý ortadan kaldýrabilmemiz için vatandaþlarýmýzýn sesine ve görüþüne ihtiyacýmýz var, dedi. Þehir merkezininin yakýnlýðýndaki Müslüman mezarlýðýnýn çöplüðe döndüðünü ve buraya bazý vatandaþlarýn sürekli çöp atýldýðý þikayetinin kendilerine ulaþtýðýný ifade eden Koþinski ‘Büyük bir üzüntü ile ifade etmek istiyorum ki, bu sorunun giderilmesi için sadece temizlik þirketi deðil ‘Vatandaþlarýn duyarlýlýk göstererek çöpleri mezarlýða deðil legal çöplüðe göndermeleri gerekiyor’, dedi. Öte yandan, þehir merkezinde bulunan üç kamu tuvaletinin tamamen yenileyerek ve AB standartlarýna uyumlu hale getirerek hizmete açtýklarýný açýklayan Koþinski, ‘Bu tuvaletleri özürlü vatandaþlarýmýz ve hatta bebekli anneler bez deðiþimi için kullanabilecekler’ dedi.


EKONOMÝ Z A M A N 5 13 - 19 EKÝM 2008

Balkanlarýn en büyük Mall’ý Sofya’da FUAR TAKViMi En ucuz alýþveriþi sunduklarýna dair iddiasý olan marketler zinciri Carrefour, 2009 yýlýnda Balkanlar’da en büyük Mall’u açacak. Sofya Tsarigradsko Þose’de inþa deilmesi beklenen marketin 6 katý olup, üç katý yer altý otoparkýndan oluþacak. 14 bin metre kare üzerine inþa edilmesi beklenen Carrefour’un toplam alaný ise 240 bin metre kareyi kapsayacak. Yatýrýmýn maliyetinin 200 milyon Evro olaca-

ðýný aktaran Carrefour Ýcra Müdürü Jerom Luber, 5-7 yýl içerisinde ülkede 20 hipermarket zinciri kurmayý planladýðýný söyledi. Yine firma yetkililerinden Atanas Garov, Bulgaristan’daki perakende piyasasýnýn dinamik bir þekilde geliþtiðini ve Carrefour gibi büyük çaplý þirketlerin pazara girme zamanýnýn geldiðini vurguladý. Þu anda ticari alanlarýn yüzde 60’ý dolu olan Mall’da metre karesi 16 ile 26 leva arasýnda yer ki-

ralanabiliyor. Carrefour, merkezi Fransa’da olan uluslararasý bir süper marketler zinciridir. Ayný zamanda Wal-Mart’tan sonra dünyanýn en büyük cirosuna sahip maðazacýlýk þirketidir. Aðýrlýklý olarak Avrupa Birliði, Brezilya ve Arjantin’de faaliyet göstermekle birlikte Kuzey Afrika ve Asya’da da maðazalara sahiptir. Þirket isminin Fransýzca sözcük anlamý “kavþak”týr. 30 ülkede 12 bin marketi bulunuyor.

Stroyko 2000 Tarih: 15.10.2008-21.10.2008 Yer: Sofya NDK Konu: Ýnþaat fuarý Organizatör: Stroyko Ekspo Flower Esen Tarih: 31.10.2008-02.11.2008 Yer: Plovdiv Konu: Çiçek, bahçe bitkileri ve aksesuarlarý fuarý Organizatör: Uluslararasý Plovdiv Fuarý Üç Anahtar, Ev, Ofis, Villa Tarih: 06.11.2008-10.11.2008 Yer: Varna Konu: Uluslararasý inþaat ve inþaat ürünleri fuarý Organizatör: New Balkan Tours Profil, Alüminyum, PVC, Doðrama Tarih:19.11.2008-22.11.2008 Yer: Plovdiv Konu: Uluslararasý alüminyum, PVC ve doðrama profilleri fuarý. Organizatör: Via Expo Yerel ürünler fuarý

Mevduatlarýn 100 bin levasý garanti altýnda BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bu garanti, bankada 100 bin levaya kadar parasý bulunan kimsenin ne olursa olsun bunu kesinlikle geri alabileceði anlamýna geliyor. Ýnsanlar kendi paralarý için sakin olmalarý gerekiyor. Hükümet olanlarý yakýndan takip ediyor ve tedbir olarak birçok variyantýmýz var, fakat bunlarý devreye sokmaya þu an itibarý ile lüzüm görmüyoruz.“ dedi. Baþbakan çoðu kez yüksek rezervden (11 milyar leva) dolayý eleþtirildiðini, fakat Bulgar ekonomisi için ne kadar gerekli olduðunu bu tür kriz

anlarýnda anlaþýldýðýna deðindi. Yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 7’lik ekonomik büyüme baþarýldýðýný da ekleyen Staniþev, 2.8 milyar Evro doðrudan yabancý yatýrýmýn olduðunu kaydetti. Bütçe fazlalýðý politikasýný devam ettirmek için elinden geleni yapacaklarýný da söyleyen Staniþev, zor durumlarda yeri geldiðini bahsetti. Ülke bankalarý istikrarlý, paniðe gerek yok Baþbakan Sergey Staniþev, Bulgaristan bankalarýnda þu anda istikrarýn var olduðunu ve insanlar için endiþelenecek bir durum olmadýðýný söyledi. Staniþev,

‘Ekonomik toparlanma 2009’u bulur’ Uluslararasý Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin, 1930’lardan bu yana karþýlaþýlan en tehlikeli finansal þoktan dolayý, önemli bir düþüþe girmekte olduðunu bildirdi. IMF ve Dünya Bankasý’nýn yýllýk Güz Toplantýlarý öncesinde yayýmlanan Dünyanýn Ekonomik Görünümü raporunda, küresel büyümenin, 2008’de önemli ölçüde yavaþlamasý ve mütevazý bir toparlanmanýn, ancak 2009’un erken olmayan aylarýnda baþlamasýnýn beklendiði dile getirildi. Raporda enflasyonun, enerji ve gýda fiyatlarýndaki artýþtan dolayý halen yüksek olmayý sürdürdüðü, ancak bunun yumuþamasýnýn beklendiði belirtildi. Raporda, “durum, olaðanüstü belirsiz ve kayda deðer olumsuz risklere maruz. Politikada acil sýnav, finansal koþullarýn istikrara kavuþturulmasý ve bu arada yavaþlayan bir ortamda ekonomilerin sürdürülmesi ve enflasyonun kontrol altýnda tutulmasý” denildi. Bu geliþmeler ýþýðýnda, ortalama küresel büyümenin, geçen yýlki yüzde 5 rakamýndan bu yýl yüzde 3,9’a gerilemesinin beklendiði bildirildi. 2009’a iliþkin küresel büyüme de yüzde 3 olarak tahmin edildi.

dünya çapýndaki krizin þimdilik ülkedeki bankalarý doðrudan etkilemediðini açýkladý. Staniþev, “Bankalarýmýzýn rezervleri yüksek, büyük ölçüde mevduatlar da garanti altýnda. Dolayýsýyla insanlarýn sakin olmalarý ve panik yapmamalarý lazým.” dedi. Maliye Bakaný Plamen Oreþarksi AB ülkelerinin 50 bin Evro’ya kadar olan mevduatlarý garanti altýna alma tedbirini deðerlendiriken Bulgaristan’da þu anda devlet 40 bin levaya kadar olan mevduatlarý garanti ettiðini hatýrlattý. Araþtýrmalar, halkýn yüzde 90’ýnýn da bu kategoriye girdiðini gösteriyor.

Enflasyon yardýmlarý öngörülüyor Ýki haftaya kadar parlamentonun 850 bin vatandaþa enflasyon yardýmýný onaylamasý bekleniyor. Çalýþma ve Sosyal Politika Bakanlýðý, fakir ve muhtaçlar için 100’er leva yardým alacak. Bu paralarýn bütçe fazlalýðýndan ayarlanarak yükselen fiyatlardan en çok zarar görenlere yardým olarak verilmesi hedefleniyor. Kabinenin ödenmesi planlanan miktarý belitmiþ olmasýna raðmen, parlamantodan onay bekleniyor. Emlak piyasasýnda tedirginlik Global mali krizin Bulgaristan’da en çok gayrimenkulleri etkileyeceði açýklandý. Ülkede yaklaþýk 3,8 milyon konut bulunuyor. Yeni yapýlan inþaatlardaki büyük kâr payýnýn düþmesi ve inþaat malzemelerinin yüzde 20 pahalýlaþmasý bekleniyor. 5 yýl içerisinde sadece Sofya’da 65 bin yeni konut inþa edilmesinin

beklendiði açýklandý. Dünyadaki krizin 1929’dakinden daha büyük bir çapta olacaðýný aktaran Podkrepa Sendikasý, yakýn zamanda dalganýn Bulgaristan’ý da etkileyeceðini duyurdu. Vatandaþlarýn yüzde 90’ýnýn kredi kullandýðýný aktaran kurum, enerji fiyatlarýndaki artmanýn yapýlan genel masraflarýn gelir ortalamasýný aþmasýna üzerinde olacaðý yorumunu yaptý. Kredilerin küçülmesinin üretimi yavaþlatýp iþsizliði týrmandýracaðýný, enflasyonu tetikleyeceðini tahmin eden Podkrepa, hükümetin krize karþý alacaðý tedbirler karþýsýnda forum organize edilmesini istedi. Podkrepa Baþkaný Konstantin Trençev, Bulgaristan’daki maaþlarýn AB ortalamasýnýn ancak yüzde 7’sini oluþturduðunu söyledi. Bazý muhalefet partileri krize tedbir olarak gelir vergisinin düþürülmesini teklif etti.

Tarih:21.11.2008-30.11.2008 Yer: Sofya Konu: Bulgaristan'da üretilen ürünler fuarý. Organizatör: Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasý

Struma ve Meriç’e 2009’da baþlanacak Ulaþtýrma Bakaný Petýr Mutafçiev, Maritsa ve Struma otobanlarý inþaatýnýn gelecek yýl baþlayacaðýný duyurdu. Ýki otoban da AB’den gelen operatif programla finanse edilecek. Struma’nýn fiyatý 600 milyon leva iken, Meriç’inki 208 milyon leva tutarýnda bulunuyor. 2009 yýlýnýn sonuna kadar da Svilengrat’tan Türk sýnýrýna kadar tren yolu inþaatý anlaþmasý imzalanmasý bekleniyor.

Konutu olan Rus vatandaþlara vize kolaylýðý Dýþiþleri Bakaný Milen Keremedçiev Bulgaristan’da konutu bulunan Rus vatandaþlarýnýn ülkeye daha kolay þartlarda misafir davet edebileceklerini aktardý. Bunu yapmak için konsolos dairelerine ikamet süresi için deklarasyon sunulacak. Misafirlere ise 30 günlük vize verilerek ev sahiplerinin evinde kalmalarýna imkan verilecek. Ülkedeki konut sahibi Rus vatandaþlarý artýk 3 yýllýk vize kullanabilecek. Eþleri ve 21 yaþýna kadar olan çocuklar için de ayný süre geçerli olacak. Onlara 90 günlük süre ile altý kez giriþ izni verilecek.


6 Z A M A N DIÞ HABERLER 13 - 19 EKÝM 2008

Bangladeþ’teki Türk kolejinden büyük baþarý Dünyanýn okuma yazma oraný en düþük ülkelerinden Bangladeþ’teki Türk okulu öðrencileri, inanýlmasý güç uluslararasý bir baþarýya imza attý. Ýngiltere’nin en büyük eðitim þirketi Edexcel tarafýndan dünyanýn 85 ülkesinde uygulanan Genel Eðitim Sertifikasý Orta ve Ýleri Seviye Sýnavlarý’nda (GCE O–A Level Examinations) okulun 5 öðrencisi 6 ayrý dersten dünyanýn en yüksek puanlarýný aldý. Halkýn kültür seviyesi ve ekonomik durumu çok düþük olan Bangladeþ’teki Uluslararasý Ümit Türk Okullarý’nýn imkânsýzý baþarmasý, Ýngiliz eðitim þirketi Edexcel yöneticilerinde de hayranlýk uyandýrdý. Koordinatör Ross Hall, gönderdiði tebrik mektubunda, “Bu müthiþ bir baþarý ve zorlu bir çalýþmanýn ürünü. Bu baþarý öðrencilerin sýnavlara hazýrlanýrken ne kadar gayret gösterdiklerinin þahidi. Tebriklerimizi lütfen öðrencilerinize iletiniz.” dedi. Okulun 6 farklý derste dünyanýn en yüksek puanlarýný elde etmesi Bangladeþ’teki Edexcel eðitim þirketinin koordinatörü Saidur Rahman tarafýndan da takdirle karþýlandý. Saidur Rahman, okul yetkililerine þunlarý söyledi: “Bu sadece sizin okulunuz adýna deðil, ülkemiz adýna da büyük getirileri olan bir baþarý. Bengal öðrencilerinin uluslararasý bir sýnavda dünyanýn en yüksek notlarýný almalarý, kapasitelerini gösteren önemli bir kanýt.” Türk okullarý öðrencilerinin bu baþarýsý üzerine Bangladeþ Büyükelçisi Þakir Özkan Torunlar da öðrenci, öðretmen ve idarecileri makamýnda kabul edip tebrik etti. Ümit Türk Okullarý Genel Müdürü Bayram Saatçi de, “Bu baþarý bizlere gösterdi ki, gerekli imkânlar saðlandýðýnda Bangladeþli öðrenciler dünya çapýnda birçok baþarýya imza atabilir.” diye konuþtu. Dakka, Cihan

Okyanusun en derin noktasında balık keşfi Ýngiliz ve Japon bilim adamlarý, tahmin edemedikleri derinlikte yaþayan balýklar keþfetti. Araþtýrma ekibi, Japonya’nýn Pasifik açýklarýnda 7,7 kilometre derinliðinde uzaktan kumandalý cihazlarýyla yaptýðý taramada ‘Pseudoliparis amblystomopsis’ adý verilen balýklarý tespit etti ve filme çekti. Karanlýk derinliklerde yaþamlarýný sürdüren bu balýklarýn boylarýnýn 30 santimetre olduðu belirtildi. Okyanusun bu derinliðinde ve karanlýkta enerjilerini korumak için sabit kalmasý beklenen balýklarýn son derece hareketli olmasý bilim adamlarýný þaþýrttý. Faal bir þekilde yüzen ve beslenen 17 balýk akýllara aile olabileceði ihtimalini getirdi. Balýklarýn titreþimler sayesinde karanlýkta yolunu ve yiyeceðini bulabildiðini belirten bilim adamlarý, bu tür balýklarýn yüzeye çýkartýldýklarýnda yaþama þanslarýnýn azaldýðýna dikkat çekti. Bugüne kadar hiç kimsenin bu derinliðe bakmadýðýný ve burada neyle karþýlaþýlacaðýnýn bilinmediðini anlatan Aberdeen Üniversitesi’nden Alan Jamieson, bu balýklarý görmenin kendileri için onur olduðunu söyledi. En derinde yaþayan balýk rekoru, 1970’te Porto Riko açýklarýnda 8 kilometreden fazla derinlikte bulunan ‘Abyssobrotula galatheae’ türünün olmuþtu. Ankara, aa

Papa: Mali kriz ilahi bir ikaz Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus, ABD baþta olmak üzere Avrupa piyasalarýný da etkilemeye baþlayan küresel mali krizi “bir ilahi uyarý” olarak nitelendirdi.Vatikan’da “Piskoposlar Sinodu” adý altýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Papa, bankalar ve kredi kuruluþlarýnýn batmakta olmasýndan ibret alýnmasý gerektiðini belirterek, “Büyük bankalarýn çöküþünde, paralarýn yok oluþunda, tüm bunlarýn bir hiç olduðunu görüyoruz” dedi. 16.

Benediktus, “yaþanan krizin maddiyata bel baðlamanýn yanlýþlýðýný ortaya koyduðunu” savunarak, “Hayatlarýný sadece baþarý, kariyer ve para gibi gözle görülür ve hissedilebilir þeyler üzerine bina edenler, evlerini kum üzerine kurmuþlardýr. Gerçekmiþ gibi görünen bu þeyler eninde sonunda geçip gidecektir” diye konuþtu. Papa, yaþanan küresel mali krizden hareketle, Ýncillerde Hz. Ýsa’ya atfedilen bir konuþmada geçen, Tanrý’nýn sözünü dinleyenlerin “evlerini ka-

ya üzerine kuran akýllý adam”a, dinlemeyenlerin ise “evlerini kum üzerine kuran budala adam”a benzetilmesini hatýrlatmýþ oldu. Banka ve kredi kuruluþlarýnýn çöküþünü “insanlarýn sahte gerçekler peþinde koþmalarýnýn göstergesi” biçiminde yorumlayan 16. Benediktus, sözlerini, “Tüm bunlar gerçekmiþ gibi görünse de, aslýnda bunlarýn gerçekliði sadece ikincil düzeydedir. Bunlar üzerine bina yapmak, kum üzerine ev kurmaktan baþka bir þey deðildir” diye sürdürdü.

Nobel ödülleri sahiplerini buldu Bu yýlki Nobel ödüllerine Japonlar damgasýný vurdu. Kimya ve Fizikte ödüle layýk görülen Japon bilim adamlarý sevinçlerini vatandaþlarýyla paylaþtý. 2008 Nobel Týp Ödülü’nü Alman Harald zur Hausen, Fransýz Francoise Barre–Sinoussi ve Luc Montagnier kazandý. Karolinska Enstitüsü’nden yapýlan açýklamada, iki Fransýz bilim adamýnýn AIDS’e neden olan HIV’i, Alman bilim adamýnýn da rahim aðzý kanserine yol açan Ýnsan Papilloma Virüsü (HPV) keþifleriyle bu ödüle layýk görüldükleri bildirildi. 2008 Nobel Fizik Ödülü sahipleri ise Japon Makoto Kobayaþi ve Toþihide Maskawa ile Amerikalý Yoichiro Nambu kazandý. Ýsveç Kraliyet Bilimler Akademesi, Chicago Üniversitesi’nden Amerikalý bilim adamý Nambu’nun atom fiziðinde kendiliðinden kýrýlan simetri olarak adlandýrýlan mekanizmayý keþfinden dolayý ödüle layýk görüldüðünü belirtti. Kobayaþi ve Maskawa’nýn ise doðada maddenin en küçük parçasýnýn en az üç familyasýnýn varlýðýný tahmin eden kýrýlmýþ simetrinin kökenini keþifleri nedeniyle ödülü aldýklarý kaydedildi. Her dal için 1,4 milyon dolarlýk ödül verilirken Stockholm’de 10 Aralýkta yapýlacak törende paylaþacak.2008 Nobel Kimya Ödülü’nü Amerikalý bilim adamlarý Roger Tsien ve Martin Chalfie ile Japon bilim adamý Osamu Shimomura kazandý. Üç bilim adamý, ilk kez denizanalarýnda görülen yeþil floresan proteininin (GFP) keþfi ve geliþtirilmesiyle ilgili çalýþmalarýyla bu ödüle layýk görüldü.Denizanalarýndaki proteinin yeþil rengi, mavi ya da ultraviyole ýþýðýna tutulunca ortaya çýkýyor. Bu da araþtýrmacýlarýn, kanser hücrelerini, beyinde Alzheimer hastalýðýnýn geliþimini ya da zararlý bakterilerin büyümesini izah etmelerine yardýmcý oluyor. Dýþ haberler servisi

2008 yýlý Nobel Barýþ Ödülü, eski Finlandiya Cumhurbaþkaný Martti Ahtisaari’ye verildi. Ahtisaari, 30 yýlý aþkýn süredir, çeþitli kýtalarda uluslararasý anlaþmazlýklarý çözme konusunda harcadýðý çabalar nedeniyle ödüle layýk görüldü.

AİHM’den Atina’ya son cevap: Yunanistan’da Türk azınlık var Yunanistan’ýn Türk azýnlýða ait dernekleri kapatma kararýný bozan Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), yapýlan itiraz baþvurusunu da reddederek, Atina’yý mahkûm eden kararýný kesinleþtirdi. AÝHM, 27 Mart’ta aldýðý kararda, adlarýnda ‘Türk’ kelimesi geçtiði gerekçesiyle Ýskeçe Türk Birliði ve Rodop Türk Kadýnlarý Kültür Örgütü’nün kapatýlmalarýný haksýz bularak, Atina’yý mahkûm etmiþti. Atina’nýn temyiz baþvuru-

sunun reddedildiðine dair resmî mektubun dün kendilerine ulaþtýðýný açýklayan Ýskeçe Türk Birliði avukatý Orhan Hacýibrahim, “Artýk Yunanistan’dan bu kararý uygulamasýný bekliyoruz.” dedi. Karar Batý Trakya Türkleri tarafýndan sevinçle karþýlandý. Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ozan Ahmetoðlu, ‘tarihî’ olarak nitelediði kararýn, “haklýlýðýn tescili” olarak deðerlendirdi. Ahmetoðlu, “Bundan sonra, 1983’teki gibi resmî faaliyetleri yapabilme

haklarýmýzý geri almak için yasal çalýþmalara baþlayacaðýz. Daha sonra da 25 yýl önce indirilen dernek tabelasýný giriþe asacaðýz.” diye konuþtu. 1927’de kurulan ancak 1986’da Ýskeçe Valiliði’nin ‘Batý Trakya’da Türk yok’ iddiasýyla açtýðý dava sonucunda hakkýnda kapatma kararý alýnan dernek, yaklaþýk 20 yýl süren iç hukuk mücadelesinin aleyhine sonuçlanmasýnýn ardýndan 2005’te davayý AÝHM’ye taþýmýþtý. Hasan Hacý, Ýskeçe, Cihan


AÝLE & SAÐLIK Z A M A N 7 13 - 19 EKÝM 2008

FOTOÐRAF: BURAK SOYSAL

Yabancý dil öðrenmenin püf noktasý ne? Yeni Zelanda Otago Üniversitesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. John Clark, matematiksel düþünce sistemini geliþtirebilenlerin yabancý dili rahat öðrendiklerini ifade ederek, ‘’Diller, kurallar çerçevesinde öðrenilir ve bu da zaten matematik demek’’ dedi.

FOTOÐRAF: M. ALÝ POYRAZ

Hacettepe ve Louisiana Üniversitelerinin ortaklaþa düzenlediði “Uluslar arasý Halka ve Modül Teori Konferansý” için Türkiye’ye gelen Prof. Dr. John Clark, AA muhabirine günlük yaþamda ve dil öðreniminde matematiksel düþünmenin önemini anlattý. Matematiksel düþüncenin, insanlarýn günlük yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý olaylara sistematik, doðru ve çabuk yaklaþmalarýnda büyük yararlar saðladýðýný ifade eden Clark, bu düþünce sisteminin geliþmesinde, aile, çevre ve ekonomik koþullarýn etkili olduðunu söyledi. Clark, sistematik düþünce yapýsý da denilebilecek matematiksel düþüncenin çoðu kez kesin sonuçlar vermesine karþýn, bazen de olaylarýn doðru anlatýlmasý, algýlanmasý ve yorumlanmasýnda kullanýldýðýný kaydetti. Matematiðin ekonomide ve mühendislik alanlarýnda yaygýn kullanýmýnýn bilindiðini vurgulayan Clark, günlük yaþamdaki matematiksel düþünmenin de pek çok yararý bulunduðunu söyledi. Matematiksel düþünme ile günlük yaþamda karþýlaþýlan herhangi bir sorun karþýsýnda daha kalýcý çözümler üretilebileceðini ifade eden Clark, bu çözümlerle ilgili þu örnekleri verdi: “Trafiðin týkandýðýný düþünün. Bu durumda en kýsa ve en zahmetsiz þekilde gideceðiniz yönü bulmak için matematiksel bir düþünce gerekir. Bir analiz yapmanýz gerekir. Ýþte matematiksel düþünme de bu analizi daha kolay yapmanýzý saðlayacaktýr. Herhangi bir iþ için önemli bir mektup ya da dilekçe yazýlmasý ya da bir olayýn kýsaca özetlenmesi gerekiyor diyelim. Burada olaylarý ya da sorunlarý sýrasýna göre yazmak ve doðru analizler yapmak gerekir. Matematikte de aslýnda düþünme metotlarý öðretildiðinden bu düþünce sistemiyle bir yazýda olayýn nedenlerini, geliþme noktalarýný ve sonuçlarýný tek tek analiz ederek kolaylýkla yazabilirsiniz. Bir matematikçi de bunu tek tek görerek rahatlýkla yazabilir.” Matematiðin mantýk üzerine kurulu olduðunu ve herhangi bir olay karþýsýnda bütün sebepleri ve buna dayalý bütün sonuçlarý hesaplayabildiðini dile getiren Clark, “Matematik ya beyaz ya da siyaha dayanýr. Duygulara yer býrakmaz. O nedenle kiþiler arasý iliþkilerde matematiðin ne kadar iþe yaradýðý konusunda kesin olarak bir þey söylemek oldukça zor. Çünkü kiþiler arasý iliþkilerde siyahlar ya da beyazlar yoktur” dedi.

“YABANCI DÝL DE MATEMATÝKSEL DÜÞÜNME ÝSTER” Matematiksel düþünce sistemini geliþtirebilenlerin ve matematikçilerin yabancý dili kolay öðrenebildiklerine iþaret eden Clark, “Yabancý diller kurallar çerçevesinde öðrenilir ve bu da zaten matematik demek. Matematikçiler, olaylara mantýksal çerçevede yaklaþtýklarý için, anadil ve yabancý dilin kendi yapýsý arasýndaki baðlantýlarý kolay þekilde çözümleyebilirler” diye konuþtu. 5 dil bildiðini söyleyen Clark, genelde yakýn çevresindeki matematikçilerin

ya da matematiksel düþünce sistemini geliþtirebilenlerin yabancý dili rahat öðrendiklerini ifade etti. Yakýn arkadaþlarý arasýnda 10 dil bilen matematikçiler bulunduðunu belirten Clark, “Bu bir tesadüf deðil. Bu konuda bilimsel bir çalýþma olmamasýna raðmen kiþiden kiþiye deðiþebilecek bazý durumlarý da göz önünde tutarak bir genelleme yapabiliriz” dedi. Gençlere matematiksel düþüncenin kazandýrýlmasý konusunda, anne, baba ve öðretmenin çevre ko-

þullarýný iyi hazýrlamasý gerektiðini kaydeden Clark, “Matematik öðrenemeyecek hiçbir insan yoktur. Yeter ki koþullar uygun oluþturulsun” diye konuþtu. Çocuklarýna matematiksel baðlantýlarý öðretme yolunda eþiyle birlikte yoðun çaba harcadýklarýný anlatan Prof. Dr. Clark, “Eþimle birlikte her gün onlarla matematik ve dil üzerine çalýþtýk. Çocuklarýmýn biri diþ doktoru, biri mühendis oldu. Bu konuda özellikle ailelere büyük iþ düþüyor” görüþünü dile getirdi. aa

Ýlgi gören bebekler daha ‘uyanýk’ oluyor Çocuðu ile iliþkileri kopuk annelerin dünyaya getirdikleri bebeklerin büyüme geriliði gösterdiði, sürekli göz ve ten temasý ile ilgi içinde büyütülen bebeklerin ise diðerlerine göre daha aktif ve uyanýk olduklarý belirtildi. Uzmanlar, masajýn bebeðin aktif hale gelmesi ve rahatlamasýnda büyük önemi olduðunu belirtiyor. Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Uz. Dr. Ýsmail Özcan, son yýllarda bebeklerde masajýn tedavi amaçlý kullanýmý üzerine araþtýrmalar yapýldýðýný hatýrlatarak, “Bebeklerin sýkça kucaklanmasýnýn solunumu ve dolaþýmý uyardýðý, zayýf ve düzensiz

solunumun düzelmesine katkýda bulunduðu yönünde araþtýrmalar bulunuyor.” dedi. Vücut temasý ve masajýn hayat kalitesini artýrdýðýný aktaran Uz. Dr. Özcan, çocuðu ile iliþkileri kopuk annelerin bebeklerinin büyüme geriliði gösterdiðini kaydetti. Masaj yapmanýn bebeðin kolay kilo almasýna imkan saðladýðýný vurgulayan Özcan þöyle devam etti: “Belli bir süre masaj yapýlan ve yalnýzca beþikte sallanan bebekler karþýlaþtýrýldýðýnda masaj uygulananlarýn daha aktif, daha uyanýk olduklarý, daha az aðladýklarý görülmüþtür. Daha fazla kilo aldýklarý ve kolay uykuya daldýklarý gözlenmiþtir.” Adem Elitok, Bursa


8 Z A M A N AHLAK 13 - 19 EKÝM 2008

Peygamber Efendimiz her zaman mütebessimdi Peygamber Efendimiz’in (sas) yüzünde daima ýþýldayan bir parlaklýk ve neþe ifadesi vardý. Resulullah âdet üzere kullanýlan hiçbir kötü sözü aðzýna almamýþtý. Cabir b. Abdullah’ýn ifadesine göre Resulullah kendisini her gördüðünde daima tebessümle selamlar ve hüsnü kabul gösterirdi. Onunla özel olarak konuþmak isteyen olduðunda, o yanýndan ayrýlmadýkça Resulullah yüzünü baþka bir tarafa çevirmezdi. Ayný þekilde herhangi bir kimse ile musafaha yaptýðýnda karþýsýndaki elini salmadýkça o elini býrakmazdý. Peygamber (sas) ashabýyla toplu olarak bir arada oturduðunda ayrýcalýklý bir yere oturmazdý. Hatta öyle olurdu ki, Medine’ye gelen yabancý heyetler mescidde oturan Resulullah (sas)’in kim olduðunu ayýrdedemezdi. Bir defasýnda, Habeþistan hükümdarýndan bir heyet geldiðinde Rasulullah (sas) onlara kendi misafiri gibi muamele etti ve lüzumlu her hizmeti kendisi saðladý. Resusulullah (sas) sataþma, istihza ve insanlarýn kaba söz ve davranýþlarýna daima hoþgörü ile bakmýþ, þikâyetçi olmamýþtýr.

Şevval ayının hatırlattıkları Ramazan’dan sonra gelen Þevval ayý, bir mazlar. Kaza borçlarýný önce tutup bir kýsým dinî olaylarýn yaþandýðý özel ve gü- an evvel farz borcundan kurtulmuþ olzel bir aydýr. Önce hac hazýrlýðýný hatýrla- malarý daha uygun düþer. Bundan sonra týr bu ay. fýrsat bulurlarsa altý gün Þevval orucuna Zaten Ramazan’dan sonraki aylar da niyet edebilirler. Yetiþtiremezlerse hac aylarý sayýlýr. Nitekim hacý adaylarý- Þevval ayýnda yine de oruç tutmuþ olmýz tatlý bir heyecanla yol duklarýndan inþaallah mahhazýrlýðýna bu ayda baþlarrum da kalmazlar. lar, yola çýkýncaya kadar da Þevval ayýnýn bir baþka ömeraklý sorular sorar, hac zelliði de ‘iki bayram arasý ibadetlerini kusursuz yapnikâh yapýlmaz!’ söylentisimak için bilgi toplamaya çanin bu ayda hatýrlanýr olmalýþýrlar. Tabii, Þevval ayýnýn sýdýr. Gariptir ki bu söylenti AHMET bir de kendine mahsus altý sadece bizim halkýmýza ait ÞAHÝN günlük orucu olduðunu da de deðildir. Ýslam’ýn ilk devunutmazlar. Âlimlerimiz, relerinde de böyle söylentiler a.sahin@zaman.com.tr Þevval ayýnda tutulan bu altý yayýlmýþtýr. O günlerde de günlük orucun bütün seneyi oruçlu ge- iki bayram arasýnda nikâh yapýlmaz, yaçirmiþ gibi sevaba vesile olacaðýna dik- pýlýrsa uðursuzluk getirir, hayýrlý olmaz kat çekerken derler ki: gibi rivayetler dolaþtýrýlmýþtýr. Biz bunu - Ayette her iyiliðe on sevap verileceði Aiþe validemizin bu türlü söylentileri bildirilmiþtir. Bir ay Ramazan’ý tutan, bu tekzip için yaptýðý açýklamasýndan da sebeple üç yüz sevap almýþ olur. Rama- anlamaktayýz. Nitekim bir ara þöyle buzan’dan sonraki Þevval’de altý günü tu- yurmuþtur Aiþe annemiz: tan da altmýþ sevap alýnca üç yüz altmýþ - Halk, Ramazan Bayramý ile Kurban eder. Yani bir senelik nafile oruç sevabý Bayramý arasýnda, yani Þevval ile Zilhicbu yüzden söz konusu olur. ce arasýnda nikâh yapýlmaz, þeklindeki Bu orucun bitiþik tutulmasý da gerek- söylentiye itibar etmemelidir. Þayet bu mez. Ay içinde belli aralýklarla da tutu- iki bayram arasýnda bir nikâh yasaðý ollabilir. Ayrýca, mazeretlerinden dolayý saydý benim nikâhýmýn bu ayda yapýlRamazan’dan oruç borcu kalanlar, önce mamasý lazým gelirdi. Hâlbuki Resululbu borçlarýný tutsalar yanlýþ yapmýþ ol- lah’la (sas) bizim nikâhýmýz Þevval ayýn-

da yapýlmýþ, Ramazan Bayramý’ndan hemen sonra Kurban Bayramý’ndan da önce evliliðimiz kesinleþmiþtir. Demek ki, nikâhlarýn en azizi Þevval ayýnda, yani Ramazan Bayramý’ndan sonra Kurban Bayramý’ndan da önce, iki bayram arasýnda yapýlmýþ, böylece iki bayram arasýnda nikâh yapýlmaz rivayeti fiilen tekzip edilmiþtir. Buna raðmen bu söylentinin günümüze kadar gelmesinin bir sebebi de þöyle bir ifadeyi yanlýþ anlamadan kaynaklanmýþ da olabilir. Ramazan Bayramý cuma gününe tevafuk ederse, o gün iki bayram namazý arka arkaya kýlýnýr. Biri Ramazan Bayramý namazý, öteki de cuma bayramý namazý. Ýþte iki bayram arasý nikâh yapýlmaz, demek, ‘iki bayram namazý arasý dar vakitte nikâh yapýlmaz’ demektir. Çünkü aradaki vakit çok kýsadýr. Öyle ise kuþluktan öðleye kadar olan iki bayram namazý arasýnda nikâh yapmayýnýz, ifadesini halk iki bayram arasý nikâh yapmayýnýz þekline çevirmiþtir. Kaldý ki, bayram namazý ile cuma namazý arasýndaki dar vakitte de nikâh yapýlsa yine de caiz ve sahih olur, bir mahzur söz konusu olmaz. Sadece dar vakitte zorlanýlarak yapýlmýþ bir merasim olur. Bayram meþguliyeti sebebiyle eþ dostun iþtiraki güçleþmiþ sayýlýr. Hepsi o kadar. Ýþte size, Ramazan sonrasýnda Þevval ayýnýn hatýrlattýklarýndan bir demet...

Böyle bir dostunuz oldu mu? 

Daima düþünceliydi. Susmasý konuþmasýndan uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuþmazdý. Konuþtuðunda ne fazla, ne de eksik söz kullanýrdý. Dünya iþleri için kýzmazdý. Kendi þahsý için asla öfkelenmez ve öç almazdý. Kötü söz söylemezdi. Affediciliði tabii idi, intikam almazdý. Düþmanlarýný affetmekle kalmaz, onlara þeref ve deðer de verirdi. Kimseyle çekiþmezdi. Çok konuþmazdý. Boþ þeylerle uðraþmazdý. Umaný umutsuzluða düþürmezdi. Hoþlanmadýðý bir þey hakkýnda susardý. Hiç kimseyi ne yüzüne karþý, ne de arkasýndan kýnamaz ve ayýplamazdý. Kimsenin kusurunu araþtýrmazdý. Kimseye hakkýnda hayýrlý olmayan sözü söylemezdi. Yanýnda en son konuþaný ilk önce konuþan gibi dikkatle dinlerdi. Her zaman aðýrbaþlýydý. Konuþurken çevresindekileri kuþatýrdý. Kelimeleri parýldayan inci dizileri gibi tatlý ve berraktý. Yürürken ayaklarýný yerden canlýca kaldýrýr, iki yanýna salýnmazdý. Adýmlarýný geniþ atar, yüksek bir yerden iner gibi öne doðru eðilirdi. Vakar ve sükunetle rahatça yürürdü. Kapýsýna yardým için gelen kimseyi geri çevirmezdi. Dostlarýna þöyle derdi: Dünyada garip bir kimse, yahut bir yolcu gibi ol. Her zaman hüzünlü, fakat mütebessim bir haletle dururdu. Âdet üzere sarf edilen hiçbir kötü sözü aðzýna almamýþtý. Sýkýntýlý hallerinde kabalaþmaz, baðýrmazdý. Fakirlerle birlikte yerdi; öyle ki onlardan ayýrt edilmezdi. Sade kýyafetler giyer, gösteriþten hoþlanmazdý. Konuþurken yüzünü baþka tarafa çevirmezdi. Bulunduðu mecliste ayrýcalýklý bir yere oturmazdý. Sabahlarý evinden çýkarken þöyle derdi: Ýlahi, doðru yoldan sapmaktan ve saptýrýlmaktan, kanmaktan ve kandýrýlmaktan, haksýzlýk etmekten ve haksýzlýða uðramaktan, saygýsýzlýk etmekten ve saygýsýzlýk edilmekten sana sýðýnýrým. Sýradan deðildi. Ama sýradan insanlar gibi yaþardý. Peygamber Efendimiz böyle bir dosttu. 

NAMAZ VAKÝTLERÝ Günler 13 Pazartesi 14 Salý 15 Çarþamba 16 Perþembe 17 Cuma 18 Cumartesi 19 Pazar

Ýmsak 5:58 5:59 6:00 6:01 6:02 6:03 6:05

Güneþ Öðle 7:37 13:20 7:38 13:20 7:40 13:20 7:40 13:19 7:42 13:19 7:43 13:19 7:44 13:19

Ýkindi 16:23 16:22 16:20 16:19 16:18 16:17 16:15

Akþam Yatsý 18:56 20:18 18:54 20:16 18:53 20:15 18:51 20:13 18:49 20:12 18:48 20:10 18:46 20:09

SOFYA'DAN ÖNCE: Peþtera, Velingrad 4 dk. Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo, Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kýrcali, Kazanlýk, Momçilgrad, Sviþtov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Týrnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora 10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Týrgoviþte, Yambol 13 dk. Ýsperih, Tutrakan, Þumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos, Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.


KÜLTÜR Z A M A N 9 13 - 19 EKÝM 2008

Tarihi Osmanlý Mevlevihanesi Sema’ya kavuþtu Taner Mehmed

Gel, Bizim Kapýmýz Ümit Kapýsýdýr, Nasýlsan Öyle gel ’ þeklinde konuþtu.

Plovdiv

Sema Töreni

Dualar Kalıcıdır romanın Bulgarca’sı tanıtıldı Türkiye Büyükelçiliði ve Trud Yayýnevi, Tuna kiremetçi’nin Dualar Kalýcýdýr kitabýnýn Bulgarca tercümesini tanýttý. Roman, Ýkinci Dünya Savaþý’nda Ýstanbul’a sýðýnarak hayatta kalmýþ bir kadýn ile günümüz dünyasýnda yolunu bulmaya çalýþan bir genç kýzýn dostluðuna kulak misafiri ediyor. Ölümü bekleyen Rosella Galante ile genç Pelin’in hayatlarý “lüzumundan fazla medeni” bir Orta Avrupa kentinde kesiþir. Gönül yaralarý ve geçmiþteki acýlarýn yaný sýra iki kadýný baðlayan çok önemli bir þey daha vardýr: Türkçe. Rosella ve Pelin, ikisi için de giderek ilginçleþen bir söyleþinin içinde bulurlar kendilerini. Bu ayný zamanda iki farklý kuþaðýn, iki farklý kadýnýn ve iki farklý tahayyülün tanýþmasýdýr.

FOTOÐRAF: TANER MEHMED

týlýmýyla gerçekleþen gösteri izleyenlerde unutulmaz izler býraktý. Gösteriye yerel belediye baþkanlarý ve bölgeden gelen seçkin misafirler katýldý. Mevlana Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Abdülhamit Çakmut, kendilerinin tarihi bir þehirde Osmanlý Mevlevihanesinde Sema töreni düzenledikleri için mutlu olduðunu söyledi. Dernek olarak Mevlâna Celaleddin Rûmi’nin “YA OLDUÐUN GÝBÝ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜÐÜN GÝBÝ OL”felsefesini kendilerine ilke edindiklerini ifade eden Abdulhamit Çakmut, Sema gösterisinin bir ibadet niyetiyle yapýldýðýný, kendilerinin Sema’nýn düðünlerde, otel salonlarýnda icra edilmesine karþý olduklarýný ifade etti.. ‘Mevlâna denilince akla önce insan

gelir. Milletine, rengine, ýrkýna bakýlmaksýzýn þiir, edebiyat, mûsîki güzelliði içinde yoðrulan insan, bu zengin ruh canlýlýðý içinde mutlu olur ve bu mutluluðu insanlýða yansýtýr. Mevlevilik asýrlardýr kendi estetik ve teknik þartlarý dahilinde, medeniyet tarihinde derin izler býrakmýþ, mensup olduðu ekolün en muhteþem musiki eserlerini vermiþ, en ünlü þairlerini yetiþtirmiþ, en mistik eserleri yaratmýþ, en insani duygularýný geliþtirmiþ, en hür düþünceyi dile getirmiþ, taassuba göðüs germiþ, yaþayýþa ilahi olduðu kadar beþeri bir zevk katmýþtýr.Mevlana Celaleddin Rumi’nin felsefesine dayanarak; yaradandan ötürü tüm yaratýlanlarý dil, din, ýrk, gözetmeden saygýyla ve sevgiyle kucaklýyor ve diyoruz ki: Gel, Gel Ne Olursan Ol Yine

Sema yapýlan alan anlamýna gelen “semahane”, kainatý temsil eder. Ortasýndan geçen ve ancak hakikate varan yolu bilen mürþidin basabileceði bir hayali çizgi vardýr, buna “hatt–ý istiva” denir. Semahanenin sað tarafý nüzul (iniþ) kavsini ve maddi alemi, ruhlarýn bedene hapsedilerek dünyaya iniþini remzeder; sol tarafý ise “kavs–i uruc” (çýkýþ kavsi)dir ve manevi alemi, nefsi yenip Allah’a çýkýþý remzeder. Þeyhe ait olan post, tecelli rengi olan kýrmýzý renktedir. Þeyh ise Hz. Mevlana’yý sembolize eder. Semazenlere ait postlar ise beyaz renktedir. Mutrýb ve semazenler, niyaz halinde semahaneye girerek kýrmýzý postu selamlar ve yerlerini alýrlar. Niyaz vaziyetinde sað el sol omuz, sol el sað omuz üzerindedir. Herkes yerini aldýktan sonra okunan ve Allah’ýn her þeyi aþkýna yarattýðý sevgilisi Hz. Muhammed (SAV)in övülüþünü ihtiva eden kaside türü olan naat, varoluþ sebebinin anýlmasýdýr. Þiir Hz. Mevlana’ya ait beste Itri’ye aittir. Naati takiben vurulan birkaç kudüm darbesi, Allah’ýn “Kun” yani “Ol” emrinin sembolüdür. Daha sonraki ney taksimi, Ýsrafil (AS)’ýn Sur’ u üflemesini ve her þeye can veren nefha–i Ýlahi’yi remzeder. Kuru bir kamýþ olan ney, neyzenin nefesi ile birleþince ses verir. Kiþi, benliðinden öyle boþalmalýdýr ki, hakký söyleyen birinin vasýtasý olmalýdýr. Peþrev denilen 28 zamanlý devr–i kebir usulünde bestelenmiþ saz eseri çalýnýrken þeyh ve semazenler ellerini yere vurarak ayaða kalkarlar. Bu hareket, Allah’ýn “Ol” emrinden sonra her þeyin olduðunun sembolüdür; ayný zamanda kabirden kalkmayý da temsil eder.

FOTOÐRAF: BEYNUR SÜLEYMAN

Plovdiv’in ünlü Stari Grad bölgesinde bulunan tarihi Osmanlý Mevlevihanesi Türkiye’den gelen Galata Mevlevihanesi’nin düzenlediði Sema gösterisiyle bir asýrlýk hasreti giderdi. Antakya Akademisi Derneði ve Plovdiv City Club ortaklýðýyla, Türkiye’nin Plovdiv Baþkonsolosu Ümit Yalçýn’ýn destekleri, Plovdiv Büyükþehir Belediye Baþkaný Slavço Atanasov ve Plovdiv Valisi Todor Petkov’un himayesi altýnda ‘Görülmeyen Türkiye’– ‘Zamanda Yolculuk’ projesi kapsamýnda zengin içerikli bir kültür programý düzenlendi. Plovdiv Dram Tiyatro salonunda gerçekleþen ilk Sema gösterisi yaklaþýk 600 kiþi tarafýndan huþu ve merak ile izlendi. Yaklaþýk bir buçuk saat süren Sema töreni, Dram Tiyatrosu’nun teknik donanýmý sayesinde ýþýklandýrma ve perde açýlmalarý gibi incelikler sayesinde Sema tam sahne olarak icra edildi. Galata Mevlevihanesi’nin ikinci duraðý ise Eskiþehir’de bulunan tarihi Osmanlý Mevlevihanesi idi. Uluslararasý Plovdiv Fuarý Müdürü ve Pýldin Restorant (Osmanlý Mevlevihanesi) sahibi Georgi Gergov, Plovdiv Polis Þefi Angel Rangelov, Türkiye Baþkonsolosu Ümit Yalçýn, Ermenistan, Rusya ve Ýtalya fahri baþkonsoloslarý, Vali Todor Petkov, Plovdiv Eski Belediye Baþkaný Ývan Çomakov, Antakya Belediye Baþkaný Mehmet Yeloðlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Hikmet Çinçin ve diðer davetliler Sema gösterisini dikkatle izledi. Kudüm, ney, kanun, mýzraplý tambur, yaylý tambur gibi müzik enstrümanlarýnýn eþliðinde icra edilen Tasavvuf Müziði eþiliðinde gerçekleþen Sema töreni, izleyicileri adeta büyüledi. Galata Mevlevihanesi’nin son duraðý ise Kýrcali Þehir Kültür Salonu oldu. Burada yaklaþýk 300 kiþinin ka-


10 Z A M A N RÖPORTAJ 13 - 19 EKÝM 2008

Abdullah Kýlýç

FOTOÐRAF: RIDVAN YAVUZ

“Evde klasik bir Türk kadýnýyým” Ýstanbul

Türk müziðinin sevilen sesi Sibel Can, arabesk, fantezi, pop, sanat müziði ve mistik müzikten örneklerin yer aldýðý albüm için Sibel Can, her kesimden müzikseverin þarkýlarýný dinlediðini düþünüyor. Ýlk kez 14 yaþýnda Viyana’da söylediði þarký ile halkýn beðenisini kazanan Sibel Can þarkýlarý, sahne performansý, yaþamýyla sürekli gazetelere haber olmak için bir çabasýnýn olmadýðýný, hatta magazin gazetecilerinden kaçtýðýný söylüyor. Son albümünüz “Akþam sefasý” çok ilginç ve geniþ bir müzikal altyapýsý var. Her telden, her týnýdan geniþ bir yelpaze…

Uzun yýllardan beri bu albüm için çalýþýyordum. Çünkü Türkiye’nin sanatçýsý olduðuma inanýyorum ben. Her kesimden dinleyicim var benim. Ben de herkesin bir þarkýsý olmalý diye düþünüyorum albümde. Beþ albümdür bunun için kafa yoruyorum. Karþýlýðýný da çok aldýk. 37 yýla 16 albüm sýðdýrdýnýz

14 yaþýmdan beri bu iþin içindeyim. 14 yaþýmda dansa baþladým. Hayat mücadelesi. Aslýnda hiç þöhret olmak, ünlü olmak gibi bir hýrsým hayalim hiçbir zaman olmadý. Müzisyen bir ailenin kýzýydým, babam keman çalýyordu, çok iyi bir sanatçýydý Allah nur içinde yatýrsýn. Ama tabii sadece kemanýyla bir aileye bakmasý gerçekten çok zordu. Ýki çocuk yetiþtirmeye çalýþýyordu. Belli etmese de bunun sýkýntýlarýný yaþýyordu. Çok böyle sakin tertemiz pýrýl pýrýl bir ortamda büyüdük biz. Ama belli bir noktadan sonra bir þeyler yapmak gerektiðini düþündüm. Sahneye çýkmak için çok inat ettim. Günlerce yemek yemedim ve hastanelik oldum. Ancak o þekilde benim sahneye çýkmam kabul edildi aile içinde. Yurtdýþýnda da çok seviyorlar sizi…

Yaptýðýmýz müzik benim iþte sýcaklýðým, sempatikliðim, ayný dili konuþmamamýza raðmen sesimin rengi, yorumum, özellikle Arap camiasýnda son derece popülerim yani. Orta Asya, Ortadoðu, Balkanlar... Zaten benim babam Yugoslav göçmeni, biz Üsküplüyüz. Onlarýn hemþerisiyiz. Babacýðým çok genç yaþta oradan gelmiþ. Her zaman enerji dolu, güler yüzlü bir insansýnýz...

Eee öyle… Çok üzüldüðüm noktalarda bile kimseyi üzmeye hakkým yok diye düþünüyorum. Zaman zaman engel olamasam da çok üzüldüðüm anlarda dýþa vurduðum da oluyor. Sulu gözlüyüm de aslýnda, klasik Türk kadýnýyým ben… Her þeyimle; gözyaþlarýmla, sevincimle, genç yaþta evlenip anne olmamla… Ama büyük acýlar yaþadým. Bir þekilde yine tek elle de olsa hayata tutunmaya çalýþtým. Rahmetli annenizin size bir vasiyeti varmýþ; “Sakýn ola ki ticarî kaygýlar içine girip albüm yapma. Kendi öz müziðini oku, sanat müziði söyle” demiþ. Annenizin söylediklerini ne kadar gerçekleþtirebildiniz?

Çooook. Ben zaten çocukluðumdan

SÝBEL

beri çok laf dinleyen biri oldum. Annemi babamý hiç üzmedim. Onun huzuru var bende. Her þeyimi onlara danýþýrdým, anneciðime, babamý kaybettikten sonra da… Çünkü çok büyük tecrübelere sahiplerdi. 14 yaþýndan beri ister istemez çok farklý bir camianýn içindeyim. Bu camia çok karýþýk bir camia. Ne kadar uzak olursam o kadar iyidir. Bunu bana babam söyledi. Ve hep onlarý dinledim. Bizim evimizde fasýl dinlenir, bizim evimizde Türk sanat müziði dinlenir. Bizim evimizde radyo açýlýr, hâlâ radyo dinlerim ben. Neden polemiklerden uzak kalýyorsunuz?

Ýnsanlar artýk onlarý yutmuyor. Ýnsanlar her þeyin farkýnda. Bunlar suni gündemler, en fazla 15 gün 1 ay sürer… Sabun köpüðü gibi her hafta yeni bir lafla bir sonraki magazin programýna malzeme oltasý atýyorlar, o oltaya takýlmak isteyenler takýlýyor; ama biz oralarda olmamalýyýz. Bizim artýk yerimiz farklý… Uzak kalmak en doðrusu… Uzak kalmak, bulaþmamak, cevap vermemek ve yani bizim onurumuzu kýrýcý bir þey olmadýktan sonra ciddiye almamak lazým diye düþünüyorum. Çünkü þarkýlarla konuþmak en doðrusu. Ýnsanlarda bunu istiyor. Ýþinle gündemde olmak, þarkýlarýnla gündemde olmak yeterli… Yani magazin programlarýna çýkýp ona buna laf atýp albüm satan insanlarýn olduðunu ben

düþünmüyorum. Ancak bir iki ekstraya daha giderler, bir iki bayi toplantýlara ancak giderler, ne bileyim barlarda çýkarlar, ondan sonra da hiçbir þey yapamazlar. 38 yaþýndayim þu anda da ayný þeyleri düþünüyorum. Biz Hülya ile ayný dönemlerde çýktýk, ayný dönemlerde þöhret olduk. Hep bizi yan yana getirmeye çalýþtýlar ne o fýrsat verdi ne ben. Aslýnda biz bunu kullanamaz mýydýk? Hem de o zamanlar kimse yoktu. Hiçbir þekilde bunlarýn doðru olduðuna inanmýyorum ben. Hayatýmda 2 Sibel Can oldu: Biri sahnenin içindeki, biri dýþýndaki demiþsiniz. Sahnenin dýþýndaki Sibel Can nasýl bir kadýn?

Klasik Türk kadýný… Herkes gibiyim ben zaten onun için seviyorlar beni… Kalabalýk aile ortamýný seven bir insaným ben.. Sahnedeki Sibel Can’ýn dýþýnda evde de Sibel Can gibi dolaþacak halim yok. Öncelikle çocuklarýmýn sorunlarý, evdeki düzen durumu, inanýlmaz titizliðim vardýr. Klasik ev kadýný iþte, evde ne yemek oldu ne oldu ne bitti? Çocuklarýn oyuncak düzeni, gardýrop düzeni yýllarýmýz böyle geçti. Ki doðrusunun da bu olduðuna inanýyorum. Çocuklarýmla sokakta rahat rahat hiçbir koruma olmadan dolaþabiliyorum. Kendi arabamý kendim kullanýyorum. Þoförümüz var ama sahne çalýþmalarýmýz olduðunda beni götürür o da hani yorgun olurum falan diye…

CAN

Sulhi beyle evliliðiniz nasýl gidiyor?

Çok iyi, ben çok mutluyum ve çok doðru bir evlilik kararý aldýðýmýzý þu anda daha da iyi anlayabiliyorum. Aslýnda çok uzak bizim camiamýza… Uzak kalmasýnda da aslýnda fayda var. Ailede bir tane ünlü bir sanatçý var, onun dýþýnda dediðim gibi ben de sahnede o haldeyim. Umre’ye gittiniz olay oldu?

Benim anlayamadýðým bir nokta var: Ýnsanlar son 10 yýldýr Hindistan’a gidip af edersiniz ‘Buda’lara tapýnarak aðlýyorlar, arýndýklarýný söylüyorlar. Ben Müslüman’ým. Dinimin doðduðu, Peygamber Efendimizin yaþadýðý yerlere gitmem suç mu? Suç gibi gösterildi, sanki bunu reklam aracý olarak kullanmýþým gibi gösterildi. Ýsteseydim giderken bütün basýna haber verirdim. Ben orada Allah ile baþ baþa kaldým ve dünyanýn en büyük mutluluðunu yaþadým, anlatýlamaz orada mutlaka bulunmak lazým. Ýnsanlar çok korkuyorlar. Aslýnda bunu da göstermemiz lazým. Aaa, umreye Kâbe’ye gidiyorlar. Artýk kapanacak diyorlar. Öyle bir þart yok. Ben Hindistan’a gideceðime… Ne diye Hindistan’a gideyim yani? Ben Kâbe’ye giderim. Peygamber Efendimizi, sahabeleri ziyaret ederim. Duamý yaparým, namazýmý kýlarým, arýnmýþ bir þekilde gelirim. Her Müslüman’ýn o topraklara, kutsal topraklara ayak basmasý, o duyguyu yaþamasý lazým.


13 - 19 EKÝM 2008

YORUM

ZAMAN 11

GENÇLİK NEREYE KOŞUYOR Geçende bir dostum otobüste baþýn- tter dizilerinden etkilenerek uçmayý dedan geçen bir olayý anlatýyor. Yaþlarý nemiþ. Ne kadar korkunç bir þey! Ve 15–18 olan 5–6 genç otobüste güzelce daha sonra evde televizyon ve bilgisayasohbet ediyorlar. Sohbetleri o kadar rý çocuða yasaklamýþlar. Baþka bir çocuk güzel ve seviyeli oluyor ki dostumuz televizyondan görerek arkadaþýnýn kafahayran kalýyor, espirileri, diyaloglarý, sýna çekiçle vurmuþ, demiþ ki ‘Haydi birbirleri arasýndaki nezakalksana’ ve kalkmadýðýný ketleri, kullandýklarý edebi görünce ‘Televizyonda gördil ve temiz Bulgarca kodüðüm çocuðun arkadaþý nuþmalarý dostumuz ‘Bukafasýna vurulunca kalkmýþgün böylede gençler var mý tý sen niye kalkmýyorsun.’ toplumda!’ diye hayretine Günümüzde maalesef neden olmuþ. Tam böyle çocuklarýmýz TV’nin ve bilKAMÝL güzel duygularla onlarý gisayar, esiri olma yolunda. D E M Ý R K A Y A Þimdi televizyon ve bilgisadinlerken gençler otobüste ceplerinden ot vs çýkarmýþ- k.demirkaya@zaman.bg yar özellikle de bilgisayar lar ve baþlamýþlar içmeye. araç olarak kullanýldýðýnda Bu sefer dostumuz tamamen hayal ký- bütün iþlerimizi kolaylaþtýran bir alet, rýklýðýna uðramýþ. bilim ve teknoloji çaðýnda yaþýyoruz. Bir zaman sonra bu gençlerle konuþ- Ama insan onu kullanmasýný ve onlarmayý denemiþ. Gençler de ilgi göster- dan faydalanmasýný bilemezse bilim ve miþler. Bir kafeye gitmiþler. Bu dostu- teknolojinin esiri olabiliyor. Bu araçlarý muz bu gençlere birer kahve ýsmarlamýþ bir araç olarak kullanmasýný bilirsen ve baþlamýþ anlatmaya öncelikle bu senin esirin oluyor ve faydalanýyorsun. gençlerin arasýndaki diyalogtan çok Kullanmasýný bilemezsen bu araçlar memnun olduðunu seviyeli konuþma- insaný esir alýyor. Nasýl mý? Ýþte yukarýlarýn kendisini çok þaþýrttýðýný ama daha da anlattýðýmýz çocuk örneðinde oldusonra ot kullandýklarýnda þaþkýnlýðýnýn ðu gibi. Bunun yanýnda bu araçlar inbir kat daha arttýðýný anlatmýþ ve genç- sanýn hem kendini hem vaktini esir alere bunun sonunun narkotik ve eroin labiliyor. Nice insanlar gençler ve çoolabileceðini anlatmýþ ve ‘Sizler akýllý cuklar kýymetli zamanlarýný bu aletler gençler görünüyorsunuz. Bu kötü alýþ- karþýsýnda üfül üfül eritiyorlar. Oysa kanlýklara hiç bulaþmasanýz.’ diye onla- atalarýmýz ne demiþ ‘vakit nakittir’. Bu konuda yapýlacak þey o aletler karþýra tatlý dille nasihatlerde bulunmuþ. Bu sohbetten gençler çok memnun sýnda hem kendimizi hem de çocuklaolmuþlar. Ve o zararlý þeyden vazgeç- rýmýzý zaman tanzimi yapmaya alýþtýrmeye söz vermiþler. Ve demiþler ki, mak. Yoksa onlar hem zamanýmýzý ça‘Bize þimdiye kadar kimse bu þekilde lan bir hýrsýz, hem ahlakýmýzý bozan bir babacan bir þekilde yanlýþlarýmýzý i- araç olarak karþýmýza çýkacaktýr. Tabi kazda bulunmadý. Sadece yaptýðýmýz burada makro planda program yapanþeyden dolayý bizleri eleþtirdiler ve lar keþke insanlýðýn faydasýna progbizden uzaklaþtýlar.’ diye itiraflarýný ramlar yapsalar, ama maalesef bu konuda sadece para kaygýsý ve reyting dile getirmiþler. Gerçekten ne kadar acý! Dünyadaki endiþesiyle gençliðe ve çocuklarýmýza birçok genç ihmaller yüzünden bu þekil- ölçüsüzce filmler sunuluyor. Neticede de zararlý alýþkanlýklarýn aðýna düþüp gi- böyle sevimsiz þeylerle karþýlaþýyoruz. diyorlar. Bunu önlemenin yolu tüm anEðer bunu önlemeye gücümüz yetne babalarýn, öðretmenlerin, toplumun miyorsa o zaman anne ve babalara hiç ve yöneticilerimizin duyarlý olmasý. olmazsa çocuklarýmýzý bu þeylerden Ýkinci bir olay da baþka bir dostumuz koruma düþüyor. Allah sonumuzu anlattý. Dostumuzun çocuðu Harry Po- hayretsin…

Yumurta nasıl civciv olur? Deniz, büyük bir sýnava hazýrlanýyordu. bu sürede yem yemek için çok az ve çok Bunun için her gün giderek artan sayýda kýsa süre yerinden kalkar; iþini bitirir bitirmez de yumurtasýnýn üstüne döner. Böysoru çözüyordu. 20–30–40 derken 200’e kadar çýkýyor- lece bir bebeði, bir civcivi olur. Ama küdu. Ne var ki, 200’e çýktýðý gün kafasý çok mesin içinde durmadan gezse tozsa yuyoruluyor; baþ aðrýsý oluyordu. Ertesi gün murta civcive dönüþmez. Zaten bizim evlerimize giren yumurtalar; tahiç çalýþmýyor ve ortalama 50 vuðun yumurtanýn üstünden soruyla devam ediyordu. Ankalktýðý yumurtalardýr. Tavuk cak çözdüðü soru sayýsýný yeyeterince yumurtasýnýn üstüntersiz buluyor ve üzülüyordu. Babasý, “Denizcim sen bide çalýþmazsa yumurtasýný zim kýzýmýzsýn, sýnavý kazanbaþkasý alýr. Sen de sana ayrýsan da kazanmasan da kýzýlan sürede sýnava hazýrlýða aMELÝH mýzsýn. Ama bir yola baþ koysýlmazsan, çalýþmazsan, sýnav A R A T duysan gereken kararlýlýðý sonucunda istediðin yeri baþgöstermen gerekiyor. Kararlý kasý alýr. Ödüller, yolculuk esm.arat@zaman.com.tr davranmýyorsun. Yumurta tanasýnda deðil, tüm yola katlavuktan çýkýyor; ama asýl önemli olan civ- nabilenlere verilir. Maraton 40 km ise öcivdir. Civcivin olmasý için tavuðun yu- dül, ilk on kilometrede en hýzlý koþana demurtasýnýn üzerinde 21 gün boyunca otur- ðil, 40 kilometreyi tamamlayabilene verilir. masý gerekir. Eðer 21 günden kýsa otura- Ýþte senin sýnavýna hazýrlýk sürecin de bir cak olursa civciv olmaz. Tavuk, 21 günlük maraton. Sýnav günü de maratonun son e-

tabý. Önceden yapýlan tüm çalýþmalar, bu maratonun son etabýný geçmek için. Deneme sýnavýnda birinci olman ya da kendi çalýþmanda 300 soruya çýkman yetmez. Daha iyisini yapmalýsýn.” dedi. “Ýstersen bu cumartesi seni çok sevdiðin bir yer olan Tuzla’ya götüreyim; biraz yürüyüþ yapar, çok sevdiðin köftelerden yeriz.” diye ilave etti. Cumartesi günü Deniz hazýrlandý. Kahvaltýdan sonra apartmandan inince arabaya doðru yöneldi. Babasý, “Hayýr yürüyerek gideceðiz, hem yürürken yolda konuþuruz.” dedi. Deniz, þaþýrdý; “Baba nasýl yürüyeceðiz, çok uzak?” dediyse de babasý oralý olmadý ve yürümeye baþladýlar. 10 kilometre sonra, “Baba 10 km oldu, ben çok yoruldum.” dedi ve mola verdiler. 20. kilometrede de bir mola verdiler. Deniz; “Babacýðým Tuzla’ya devam etmesek. Sanýrým sað ayak baþparmaðým su topladý.” diye konuþtu. Babasý, “Sen bilir-

sin, ama devam edersek, bu senin hayatýnda önemli bir olay olacak. Kýzcaðýz, topallaya topallaya yüzü acý içinde yürümeye devam etti. Babasý da kýzýnýn haline üzüldüðü halde, bir taksiye ya da otobüse binmeye yeltenmemiþti. Üstelik babasýnýn da ayakkabýlarý vurmaya baþlamýþtý. Tuzla’ya vardýklarýnda saat 14.00 olmuþtu. Deniz’in ayaklarý ve bacaklarý kopacak gibi olmuþtu. Tuvalette ayaklarýna baktýðýnda tüm ayak parmaklarýnýn su topladýðýný gördü. Sonunda ünlü köfte salonuna girdiler ve o leziz köftelerden yediler. Köftecide Deniz; “Baba, anladým bütün bunlarý neden yaptýðýný; eðer biz bugün yeterli kararlýlýðý göstermeseydik; bu köfteleri yiyemezdik, eðer bir insan 6 saatte 30 km yürüyebiliyorsa bir öðrenci de günde 200 soru çözebilir ama lütfen eve yürüyerek dönmeyelim. Biliyorsun bir sýnavý geçince oturup yeniden ayný sýnava hazýrlanmýyorsun.” dedi.


13 - 19 EKÝM 2008 | 12

Listelerin bir numaralý bitkisi: ISIRGAN Çocukluðunda birçok kiþi bacaðýnda ýsýrgan otunun acýsýný hissetmiþtir. Hatta gülümseyerek hatýrladýðýmýz ‘bacaklara ýsýrgan otu vurarak cezalandýrma’ yöntemi çocukluk oyunlarýmýz arasýnda yer alýr. Bu nedenle ýsýrganýn iyi bir þöhreti yoktur. Ama kötü þöhreti bu bitkinin popülerliðini hiçbir zaman zedelemedi. Aksine daha da artýrdý. Bilindiði gibi bitkisel ve doðal yollarla tedavi son yýllarýn trendi. Bitkisel çaylar, kürler, kremler, maskeler, makyajlar, kumaþlar… Aklýnýza gelebilecek her alanda neredeyse bitkiler hakimiyet kurdu. Bu bitkiler arasýnda ýsýrganýn apayrý bir yeri var. Antik çaðlardan beri tedavi amaçlý kullanýlan ýsýrgan, son yýllarýn en popüler bitkisi oldu. Tabir yerindeyse listelerin bir numaralý bitkisi diyebiliriz. Isýrgan otunun bu popülerliði yaklaþýk on yýl önce ‘kanseri iyileþtiriyor’ söylemleriyle baþladý. Daha sonra bu tez çürütüldü. Bilinçsizce kullanýldýðý için zarar görenler oldu. Ama yine de araþtýrmalara devam edil-

di. Günümüzde cýlýz da olsa kansere yararý olduðunu söyleyen seslere rastlýyoruz. Belki de kanser, ýsýrganýn diðer yararlarýnýn keþfedilmesini saðladý. Bitki uzmanlarý, akademisyenler, estetisyenler, ev hanýmlarý herkes ýsýrganla ilgileniyor ve þifasýndan yararlanmak istiyor. Çayý, çorbasý, maskesi, kremi, ipliði, boyasý yapýldý. Çiçeði ilaç sanayiinde, kökü boya yapýmýnda ve gövdesi tekstil sanayinde deðerlendirildi. Kozmetikçiler suyunu çýkarýp maskesini, kremini, güzelliðin emrine sundu. 24 çeþit yemeði yapýlýyor. Ýngiltere’de ýsýrgan yarýþmasý bile düzenleniyor. Geleneksel Dünya Isýrgan otu Yeme Yarýþmasý’nýn ödülü ‘en uzun ýsýrganý yiyebilene’ veriliyor. Isýrganla ilgili son geliþme ise Karadeniz Bölgesi’nde oldu. 19 Mayýs Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Ayan, fýndýk ve tütün tarýmý ile birlikte ýsýrgan yetiþtiriciliðini geliþtirmek için bir proje baþlattý. Ayan, ýsýrganýn geleceðin kumaþýnýn ana maddesi olduðunu söylü-

yor. Nedenini ise þöyle açýklýyor, “Isýrgandan yapýlan kumaþ serinlik hissi verir. Yýkanmaya karþý dayanýklýdýr. Ýpeksidir, kolay ütülenir, ütüsü bozulmaz.” Karadeniz Bölgesi, iklimsel özellikleri nedeniyle ýsýrgan tarýmýna çok uygun. Sinop’tan Artvin’e kadar olan sahil kesiminde rahatlýkla yetiþiyor. Bölge insanýn kalkýnmasýna büyük katký saðlayabilir. Ayan ýsýrgana fýndýk altý gibi alanlarda yabancý ot gözüyle bakýldýðýný ve öldürme için en aðýr kimyasallar kullanýldýðýný anlatýyor. Bitki Uzmaný Hüseyin Kemal Çaðýn, ýsýrganýn son 20 yýldýr popüler olduðunu ancak bütün bilgilerin kadim zamanlarda da kullanýldýðýný belirtiyor. Isýrganýn denenmiþ ve iyi sonuçlarý alýnmýþ bir bitki olduðunu söyleyen Çaðýn, “Yüzyýllardýr geliþe geliþe günümüzde en zirve noktasýna ulaþtý. Virüslere karþý çok etkili. Anti–kanserojen özelliði de keþfedildi. Ýdrar artýcý özelliði var. Kaný temizler, demir takviyesi yapar.” diyor. Sevinç Özarslan

Zaman Bulgaristan 13 Ekim 2008  
Zaman Bulgaristan 13 Ekim 2008  

Zaman Bulgaristan 13 Ekim 2008

Advertisement