Page 8

8 ZAMAN ÍÀÓÊÀ 12 - 18 ÌÀÉ 2008

Благодарност Мюсюлманското настоятелство в град Цар Калоян, Разградска област, в името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния, изказва своята искрена благодарност на всички, които дариха средства за подпомагане на възстановяването на 300-годишната ни джамия, която беше опустошена от изсипалия се над града на 6 август 2007 година порой. 1. Варненска и Великопреславска митрополия - 1000 лв. 2. Главно мюфтийство - 850 лв. 3. Русенска митрополия - 500 лв. 4. Видинска митрополия - 100 лв. 5. Врачанска митрополия - 100 лв. 6. Хлебозавод “Млин” Разград - 250 лв. 7. Мюсюлманско настоятелство Разград - 1150 лв. 8. Кадри Кабил, бизнесмен от Разград 600 лв. 9. Мюсюлманско настоятелство с. Бисерци 70 лв. 10. Мюсюлманско настоятелство с. Мортогоново - 20 лв. 11. Мюсюлманско настоятелство гр. Ветово - 127 лв. 12. Хюсеин Джин, с. Мортогоново - 40 лв. 13 Али Бекир, имам - 20 лв. 14. Хасан Шериф - 170 лв. Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния, Господаря на световете. Всички ние сме чеда на Всевишния, независимо от верските си принадлежности, таим в себе си състраданието към изпадналите в беда. Пожелаваме ви само добрини!

ELEMAN ARANIYOR

OБЯВА ЗА РАБОТА

Sofya'daki toptan inþaat malzeme satýþý yapan firmamýzda çalýþmak üzere Türkçe ve Bulgarca bilen, bilgisayar programlarýný kullanabilen sekreter aranmaktadýr.

‘Ëχ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ ̇ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂˇÎË Ì‡ ‰Ó ‚ —ÓÙˡ Ú˙ÒË ‰‡ ̇Á̇˜Ë ÒÂÍÂÚ‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‚·‰Â ÚÛÒÍË Ë ·˙΄‡ÒÍË Ë ‰‡ Ëχ ÍÓÏÔ˛Ú˙̇ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ.

Tel: 02 / 843 79 23

“ÂÎ. 02 / 843 79 23

ÎÁßÂÀ ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ ƒ‡‚‡Ï ÔÓ‰ ̇ÂÏ ‰‚ ı‡ÎÂÚ‡ Ò ÚÓÍ, ‚Ó‰‡, —Œ“, ÏÓÚÓ͇, ÔÓ 746 Ï2 ‚ÒˇÍÓ ‚ Ò. –˙ÊÂ‚Ó Ó̇Â, Ó·˘.  ‡ÎÓˇÌÓ‚Ó. ÷Â̇: 2 ‚Ó/Ï2. “ÂÎ. Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: 03125/2633; 0885/714305

Употребата на кафе помага за концентриране на вниманието, подобряване на настроението, повишаване на жизнения тонус, облекчаване на състоянието при главоболие и стимулира работата на мускулатурата.

Êîé òðÿáâà äà ñå îòêàæå îò êàôåòî è... íàëàãà ëè ñå íàèñòèíà? Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ÒÏ ۷Âʉ‡‚‡ÌË, ˜Â ͇ÙÂÚÓ Â ‚‰ÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ôӂ˯‡‚‡ Í˙‚ÌÓÚÓ Ë ‚˙ÔÂÍË ˜Â ‰ˈ‡ ÌÓ‚Ë ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ÔÓ͇Á‡ı‡, ˜Â ÛÏÂÂ̇ڇ ÏÛ ÛÔÓÚ·‡ Ì ÌÓÒË ‚‰‡ ÌËÚÓ Ì‡ ıËÔÂÚÓÌˈËÚÂ, ÌËÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ËÚ ıÓ‡, ÚÓ‚‡ ÒË ÓÒÚ‡‚‡ ‰̇ ÔÓÚË‚Ó˜˂‡ ̇ÔËÚ͇. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‡ÚÂˇÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡Ì Ò Ôӂ˯‡‚‡ 15-20 ÏËÌÛÚË ÒΉ ËÁÔË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡¯‡Ú‡ ͇ÙÂ, ÌÓ, ͇ÍÚÓ Ò Ó͇Á‚‡, ÚÓÁË Ì„ӂ ÂÙÂÍÚ Â ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎÂÌ Ë Á‡ Ò˙‚ÒÂÏ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ. «‡ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò „Ó‚ÓË Á‡ ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÎˡÌË ̇ ͇ÙÂÚÓ ‚˙ıÛ ıÓ‡Ú‡, ÒÚ‡‰‡˘Ë ÓÚ ıËÔÂÚÓÌˡ, ËÎË Ó˘Â ÔÓ-χÎÍÓ - Á‡ ÔÓ‚ÓÍË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÔÂÚÓÌ˘̇ ÍËÁ‡. —˙‚ÂÏÂÌÌË ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ‰Ó͇Á‚‡Ú, ˜Â 1 ‰Ó 4 ˜‡¯ÍË Í‡Ù Ì ‚‰ˇÚ ̇ Á‰‡‚ÂÚÓ, ÌÓ ‡ÍÓ Ú‡ÁË ‰Ì‚̇ „‡Ìˈ‡ (Ú.Â. Ôӂ˜ ÓÚ 300 ÏÎ) ·˙‰Â ÔÂÏË̇ڇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÔÓˇ‚ˇÚ ÒÂËÓÁÌË ÔÓ·ÎÂÏË. œË ÊÂÌËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Û¯Ë ÏÂÌÒÚÛ‡ÎÌËˇÚ ˆËÍ˙Î. ’Ó‡Ú‡, ÒÚ‡‰‡˘Ë ÓÚ Ò˙‰Â˜Ì‡ ‡ËÚÏˡ, ÔËÒÚ˙ÔË Ì‡ „‡‰ÂÌÂ, Á‡·ÓΡ‚‡Ìˡ ̇ ÒÚÓχ¯ÌÓ-˜‚Ìˡ Ú‡ÍÚ, ÌÂ‚ÌË ÚËÍÓ‚Â, ·ÂÁÒ˙ÌËÂ, Ôӂ˯ÂÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÌÂ‚ÓÁÌÓÒÚ Ë Ú‚ÓÊÌÓÒÚ, Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌË Í˙Ï Ú‡ÁË Ì‡ÔËÚ͇.

Õ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò Á‡·‡‚ˇ, ˜Â ÍÓÙÂËÌ Ò Ò˙‰˙ʇ Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ò·‰Í‡ÒÍËÚ ËÁ‰ÂÎˡ, ‚ „‡ÁË‡ÌËÚ ̇ÔËÚÍË, ‚ Ò·‰ÓΉ‡ Ë ‚ ÌˇÍÓË ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌË ÔÂÔ‡‡ÚË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚ˜Â, ˜Â ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ͇ÙÂÚÓ Ó͇Á‚‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ ‚ÎˡÌË ̇ Á‰‡‚ÂÚÓ. ”ÔÓÚ·‡Ú‡ ÏÛ ÔÓχ„‡ Á‡ ÍÓ̈ÂÌÚË‡Ì ̇ ‚ÌËχÌËÂÚÓ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÂÌËÂÚÓ, Ôӂ˯‡‚‡Ì ̇ ÊËÁÌÂÌˡ ÚÓÌÛÒ, Ó·ÎÂ͘‡‚‡Ì ̇ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÔË „·‚Ó·ÓÎËÂ, ÓÚÔÛÒ͇Ì ̇ ÏÛÒÍÛÎËÚ ̇ ‰Ëı‡ÚÂÎÌËÚ Ô˙Úˢ‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÏÛÒÍÛ·ÚÛ‡Ú‡. »Ï‡ ‰‡ÌÌË Ë Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ÛÏÂÂ̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ ͇Ù Á‡‰˙ʇ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ìˡ ‰Ë‡·ÂÚ ÓÚ ‚ÚÓË ÚËÔ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÒ͇ ÓÚ Á‡·ÓΡ‚‡Ì ÓÚ ‡Í ̇ ÒÚÓχı‡ Ë ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ̇ œ‡ÍËÌÒÓÌ. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Í‡ÙÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÔÓÎÂÁ̇ ̇ÔËÚ͇. «‡ÚÓ‚‡ ÓÚ ÒÛÚ¯̇ڇ ˜‡¯‡ Ò ÌÂ„Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ͇Á‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÒÂËÓÁÌË Ô˘ËÌË. ŒÒÌӂ̇ڇ ‚˙Î̇ ̇ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ͇ÙÂÚÓ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ 15-20 ÏËÌÛÚË ÒΉ Ì„ӂÓÚÓ ËÁÔË‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÓÍÓÎÓ 2 ˜‡Ò‡. ÕÓ Ò‡ÏËˇÚ ÍÓÙÂËÌ Ò ËÁ‚Âʉ‡ ÓÚ Ó„‡ÌËÁχ 5 Ô˙ÚË ÔÓ-‰˙Î„Ó Ë ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú Ô‰‚ˉ ̇È-‚˜ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú ÓÚ ·ÂÁÒ˙ÌËÂ. çäðàâå.bg

İLAN

İLAN / OБЯВА

Týrgoviþte bölgesine baðlý Ruets köyü camisi harap halde olup acil bir tamir gerekmektedir. Halkýmýz ve yardýmsever insanlardan bu konuda desteklerini bekliyoruz. Yardým için Cami Encümenliði’ne baþvurulabilir.

“ÂıÌÓÔ·ÒÚ ŒŒƒ - ¡Û„‡Ò, ÔÓ‰‡‚‡ χ¯Ë̇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÔ‡ÍÂÚË.

Ýrtibat: Cami Ýmamý Ayhan hoca, 0877 46 67 41

Tehnoplast Burgas þirketi, ýsý cam üreten makina satmaktadýr. Tel./Faks: 056 53 00 10; GSM: 0885 91 58 68

ÅÒ ÁÅÊÈÐ 2004  Èçêóïóâà áðàêóâàíè àâòîìîáèëè íà èçãîäíè öåíè.  Ïðîäàâà ðåöèêëèðàíè àâòî÷àñòè çà ðóñêè êîëè.

Àäðåñ: ñ. ßáúë÷åâî, îáù. Ðóåí, îáë. Áóðãàñ GSM: 0889 615 214

Zaman Bulgaistan 12 Mayis 2008  

Zaman Bulgaistan 12 Mayis 2008

Zaman Bulgaistan 12 Mayis 2008  

Zaman Bulgaistan 12 Mayis 2008